The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateo 1

1 Maika nontsirinkakogetakero ivairopage pairaninirira yashikiiganakeririra Jesokirishito. Irirori inti iyashikiiganakerira Averan intiri Iravi. 2 Antari okyara yogari Averan itomintakari Isaako. Irirokya Isaako itomintakari Jakovo. Irirokya Jakovo itomintakari Jora intiegiri irirentiegi. 3 Irirokya Jora itomintakari Parese intiri Sari. Ogari iriniro opaitaka Tamare. Impogini Parese itomintakari Eserome. Irirokya Eserome itomintakari Arame. 4 Irirokya Arame itomintakari Aminaravo. Irirokya Aminaravo itomintakari Naason. Irirokya Naason itomintakari Sarimon. 5 Irirokya Sarimon itomintakari Voose. Ogari iriniro opaitaka Iraava. Impogini Voose itomintakari Oveti. Ogari iriniro opaitaka Irote. Impogini Oveti itomintakari Isai. 6 Irirokya Isai itomintakari Iravi pegankicharira igoveenkariegite iseraereegi. Irirokya koveenkari Iravi itomintakari Saromon. Ogari iriniro Saromon onti yagavetarira Oriashi. 7 Impogini Saromon itomintakari Irovoame. Irirokya Irovoame itomintakari Aviashi. Irirokya Aviashi itomintakari Asa. 8 Irirokya Asa itomintakari Josapate. Irirokya Josapate itomintakari Jorame. Irirokya Jorame itomintakari Osuashi. 9 Irirokya Osuashi itomintakari Joatame. Irirokya Joatame itomintakari Akase. Irirokya Akase itomintakari Esekiashi. 10 Irirokya Esekiashi itomintakari Manaseshi. Irirokya Manaseshi itomintakari Amon. Irirokya Amon itomintakari Joseashi. 11 Irirokya Joseashi itomintaigakari Jekoniashi intiegiri irirentiegi impo yamaiganunkani maganiro iseraereegi Vavironiaku. 12 Impogini yogari Jekoniashi itomintakari Saratieri. Irirokya Saratieri itomintakari Sorovaveri. 13 Irirokya Sorovaveri itomintakari Aviote. Irirokya Aviote itomintakari Eriakime. Irirokya Eriakime itomintakari Asoro. 14 Irirokya Asoro itomintakari Saroko. Irirokya Saroko itomintakari Akimo. Irirokya Akimo itomintakari Eriote. 15 Irirokya Eriote itomintakari Ereasaro. Irirokya Ereasaro itomintakari Matan. Irirokya Matan itomintakari Jakovo. 16 Irirokya Jakovo itomintakari Jose. Ogari itsinanetsite Jose opaitaka Maria. Irorori onti iriniro Jeso ikantaganirira aikiro Kirishito. 17 Maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage aka ikaravageigake 14 itsititapanutara itimakera Averan ikaravagetake itimakera Iravi. Ario ikañoigaka aikiro maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage itsititapanutara itimakera Iravi ikaravagetake yamaiganunkanira Vavironiaku ikaravageigake 14. Impo ario ikañoigaka aikiro maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage itsititapanutara yamaiganunkanira Vavironiaku ikaravagetake itimakera Kirishito ikaravageigake 14. 18 Maika nonkenkitsatakotakeri Jesokirishito tyara ikantaka ikyasanokyara ipokutira aka kipatsiku imechotakera. Pairani otimake tsinane opaitaka Maria. Inti kashigakaro surari ipaita Jose. Impo tekyara iragero itimake otyomiani, intitari timakagakeri Isure Tasorintsi. 19 Yogari Jose ikogavetaka irapakuanaeromera gara yagiro, intitari negintevagetacharira, kantankicha itsarogakagakaro nerotyo tera inkoge intsavetantakerora irogipashiventakerora, onti isurevetanaka irapakuanaeromera maireni gara ikanti tatoita yapakuavitanairo. 20 Kantankicha iroro isurevetanakara inkañotakeromera maika ikoneatimotakeri isaankariite Tasorintsi igisanireku ikantiri: “Jose, virori vinti iyashikitanakerira Iravi. Maika onti nopokashitake nonkantakempira kametitake pagakerora Maria pamanakerora pivankoku. Yogari otomi intitari timakagakeri Isure Tasorintsi, irorotari itimantakarira. 21 Impogini omechotakerira pimpaitakeri Jeso, irirotari gavisaakoigakerine itovaireegi ganiri ikisaviigiri Tasorintsi ikañovageigara.” 22 Ario okañotaka maika kameti ontsatagakempaniri ikantakerira Atinkami Tasorintsi pairani iniakagakerira kamantantatsirira Isaiashi ikanti: 23 “Ogari terira ineimatero surari ankamonkitake intimake otomi. Irirori impaitakempa Imanoeri” (onkantakera: “Ikonoiigakai Tasorintsi”). 24 Impo ikireanaira Jose ikematsatakeri isaankariite Tasorintsi ovashi iatake yagakitiro Maria yamanakerora ivankoku, 25 kantankicha tera ineimatero kigonkero omechotakerira otomi. Antari imechotakera yogari Jose ipaitakeri Jeso.

Mateo 2

1 Antari imechotakera Jeso Verenku Joreaku aiño igoveenkariegite Joreakunirira paitacharira Erorishi. Impogini ipokaigake Jerosarenku pashini govageigatsirira iponiaigaka oatakara ikontetira poreatsiri. Iriroegi inti ipiriniventaigi impokiropage irogotantaigakemparira posante. Antari yogonkeigapaakara 2 ikantaigapaakeri timaigatsirira kara: —¿Tyara inake kara igoveenkariegite jorioegi ikyaenkarira mechotankitsi?, noneaigakeritari impokiro ikontetapaakera yogaenokanakara nogotantaigakarira mechotake, nopokantaigakarira nonkamosoiguterira nontigeroaventaigakitemparira. 3 Irorompatyo ikemavakera koveenkari Erorishi ogatyo ikenake yovankinavagetanakatyo kara, ariotyo ikañoiganaka maganiro timaigatsirira Jerosarenku. 4 Impogini irirori ikaemakagantaigakeri maganiro itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikogakotagantaigakeri tyara kara imechotakera Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi. 5 Iriroegi ikantaigiri: —Anta Verenku Joreaku, ariotari ikantakeri pairani kamantantatsirira itsirinkakotanakerora Veren ikanti: 6 ‘Virori, Veren, nankitsirira Joraku, pairo pavisake inkemakoitakempira pavisakerora pashinipage apatogetara pankotsi itimantaigakarira tovaini Jorakunirira, imechotantakempitari Igoveenkariegite maganiro iseraereegi.’ 7 Impogini Erorishi maireni ikaemakagantaigakeri govageigatsirira teratyo tyani inkamante. Iroro yogonkeigapaakara ikantaigavakeri: —¿Tyati pineantaigakari ikontetapaakera impokiro? 8 Impogini ikemakera ikamantaigakerira itigankaigakeri Verenku ikantaigavakeri: —Atsi piaige pinkogasanoigakiterira, impo pineaigakeririka pimpigaigae pinkamantaigakenara kameti noatakiteniri naro aikiro nontigeroaventakitemparira. 9 Iroro ikemaigakera ikantaigakerira iaiganake Verenku. Yogari impokiro ineaigakerira okyara anta itimaigira iivaiganakeri impo yaganakerora okatinkatakera pankotsi inantakarira Jeso ario ikusoenkatapaake kara. 10 Antari ineaigairira aikiro ogatyo ikenaigake ishinevageiganakatyo kara. 11 Impo yogonkeigapaakara pankotsiku ikiaiganake tsompogi ineaigapaakeri Jeso ontiri iriniro ovashi itigeroaventaigapaakari. Impo itsaakoigakero yamaigakeneririra ipaigakeri kori, kasankapaneri ontiri mira. 12 Impogini imagaigakera ikamantaigunkani igisanireku ganiri ipigaiganaa Erorishiku, nerotyo ikenapitsatantaiganaaririra parikoti iaigaira itimaigira. 13 Impogini iaigaira iriroegi yogari isaankariite Tasorintsi ikoneatimotairi Jose igisanireku ikantiri: “Tinaanake ganakero pitsinanetsite intiri otomi piate shiganake anta parikoti Ejipitoku, inkogakagantakeritari Erorishi irogakagantakerira. Pinkantakani pintimakera kara kigonkero nonkamantaempira kametitake pimpigaera.” 14 Irorotyo ikemakera ikantakerira ogatyo ikenake itinaanaka yaganakero itsinanetsite intiri otomi ishiganinkaiganaka tsitenigetiku iaigakera Ejipitoku. 15 Itimuntevageigake anta asatyo ikamanaira Erorishi. Ario ikañoigaka maika kameti ontsatagakenkaniniri ikantakerira Tasorintsi pairani itsirinkakagakerira kamantantatsirira ikanti: “Itimavetaka Notomi Ejipitoku, impogini nokaemairi.” 16 Impogini yogari Erorishi ineakera tera impigaigae govageigatsirira ikisamatanakatyo ovashi itigankaigakeri soraroegi irogaigakiterira maganiro ananekiegi timaigatsirira Verenku intiegiri aikiro timageigatsirira ochoenigetira impogereaigakerira maganiro ikyarira mechoigankitsi kigonkero inkaratagaigakeri shiriagakoigankicharira piteti. Irorotari ipampiatake ikantaigakeririra govageigatsirira. 17 Ario ikañotaka maika otsatagunkanira itsirinkakotanakerira pairani kamantantatsirira Jeremiashi ikanti: 18 “Okemunkani anta Iramaku okaemavatunkanira, ontityo oyashikiiganakerira Irakere iragatsikanaiganakarira otomiegi teratyo onkaraigae. Tyampa onkantaigakenkani ogishineaigaenkanira, kamavioigaketari maganiro otomiegi.” 19 Impogini ikamanakera Erorishi yogari isaankariite Tasorintsi ikoneatimotairi Jose igisanireku ikantiri: 20 “Maikari maika tinaanake ganaero pitsinanetsite intiri otomi piataera anta Iseraereku, kamaigaketari kogaigavetankicharira irogaigakerimera.” 21 Iroro ikemavakera ikaviritapanuta yaganairo itsinanetsite intiri otomi iataira Iseraereku, 22 kantankicha antari ikemakotakerira Arekerao itomi Erorishi ipugairira iriri ipegakara koveenkari Joreaku ogatyo ikenake itsaroganake ovashi tera inkoge iriataera anta. Impogini ikamantunkani igisanireku ganiri iatai Joreaku, nerotyo iatantakarira Garireaku. 23 Yogonketapaakara anta itimapaake Nasareku. Ario okañotaka maika otsataganakara ikantaigakerira kamantantaigatsirira iniakoigakerira Jeso ikantaigakera onti inkantakenkani, “Inti Nasarekunirira.”

Mateo 3

1 Aiñokyara itimaveta Jeso Nasareku iatake pashini matsigenka paitacharira Joan ikenkitsavagetanakera anta osarigagitetapaakera ikanti: 2 “¡Kantatigaiganakempa pampakuaiganakerora povetsikageigira terira onkametite, panikyatari aganakempa impegantakemparira Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro kematsaigakerinerira!” 3 Yogari Joan irirotari ikamantakotakerira kamantantatsirira Isaiashi pairani ikantakera: “Iriatake pashini matsigenka anta osarigagitetapaakera inkenkitsatakera imaraenkarika kara inkante: ‘Pakuaiganakero povetsikageigira terira onkametite pinegintetashiigavakemparira Atinkamiegi.’ ” 4 Irirori onti yogagutaka manchakintsi ovetsikantunkanirira iviti kameyo, aikiro isuntoratsatakari imeshina. Intagani yogaka tsinaro intiri pitsi. 5 Impogini iaigake inkamosoigakerira tovaini matsigenkaegi timaigatsirira Jerosarenku intiegiri pashiniegi Joreakunirira intiegiri aikiro choenitakoigakarorira nia paitacharira Jororan. 6 Antari ikemaigakerira ikenkitsavagetakera ovashi ikamantakoiganakero magatiro yovetsikageigirira terira onkametite impo yogiviaigakeri Jororanku. 7 Kantankicha iatashiigakeri aikiro tovaini pariseoegi intiegiri saroseoegi ikantaigakerira irogiviaigakerira. Irirori ineaigavakerira ikantaigavakeri: “¡Viroegi kañoigakavi tsiroti! Ontitari pamatagaigaka tera arisano pinkematsatagantsiige. ¿Matsi tyanimpatyora kantaigakempira pimpokaigakera aka nogiviaigakempira ganiri ikisashiigimpi Tasorintsi impogini inkisashiigakemparira maganiro kañovageigacharira? 8 Atsi negintetasanoigempanityo kameti ineaigakempiniri maganiro arisano pikantatigaigaka papakuaigakerora povetsikageigira terira onkametite pikematsatasanoigakerira Tasorintsi. 9 Gara pikantaigi: ‘Gara ikisashiigana Tasorintsi, nantitari iyashikiegi Averan.’ Nonkamantasanoigakempi inkogakerika Tasorintsi iragaveaketyo inoshikagetakerora ogapage mapu impegakagagetakemparora iyashikiiganakerira Averan. 10 Kantankicha maika panikya inkisashiigakempari Tasorintsi maganiro terira inkematsatasanoigeri inkañotagakemparora otogaganira inchato terira ontimumate okitsoki impo otagunkanira. 11 “Narori onti nogiviaigakempi niaku oneakenkaniniri arisano pikantatigaigaka papakuaigakerora povetsikageigira terira onkametite, kantankicha panikya iripokake pashini tigankimoigakempineririra Isure Tasorintsi intimasurentagarantaigakempira, kantankicha pinkonogagarantaigakempa intigankagarantaigakempi morekariku. Irirori pairotyo yavisakena yagaveavagetakera. Narori garorokarityo nokañotumatari irirori, onti nagamaavagetakari, pairotari yavisavagetakena. 12 Antari iripokapaakera inkantapaake tyani kematsatasanoigakeri Tasorintsi, aikiro tyani terira inkematsaigeri. Yogari kematsatasanoigakeririra intentaiganakeri intimimoigakerira Tasorintsi. Yogari terira inkematsaigeri intigankaigakeri morekariku garira otsivakumati.” 13 Impogini iponianaka Jeso Garireaku iatakera Jororanku ikantakerira Joan irogiviatakerira. 14 Kantankicha Joan ikantavakeri: —Narori garorokari nogiviatumatimpi narompatyo naro pogiviatake. 15 Ikanti Jeso: —Ariotyo onkañotakempa maika kametitaketari antsatagaigakerora ikantakerira Tasorintsi. Impo ikantake Joan: —Je'ee. Ovashi yogiviatakeri. 16 Impo irorotyo yaganairora Jeso otsapiaku ogatyo okenake ashirenakimatanakatyo inkite ineiri yapusatinkagutapaakari Isure Tasorintsi ikañotapaakari shiromega. 17 Impo inianake Tasorintsi enoku ikanti: “Yogari yoga inti Notomi, notasanovagetarityo kara noshineventakarityo.”

Mateo 4

1 Iroro yagatakera iniakera Tasorintsi yogari Isure yamanakeri Jeso parikoti osarigagitetapaakera kameti ineasanotakerira kamagarini ariorika iragaveake irapakuakagakerira ganigera ikematsatairi Iriri. 2 Ario inake kara 40 kutagiteri onti ipitashitakaro kogapage tera isekatumatempa niganki itaseganake. 3 Impo yaiñonitanakari kamagarini ikantakerira: —Irorotari vintira Itomi Tasorintsi atsi kanteronityo oga mapu ompeganakempara sekatsi pisekatakempara. 4 Kantankicha Jeso ikantiri: —Aityo otsirinkakotunkani Irinianeku Tasorintsi okanti: ‘Ogari sekatsi oshintsitagantavetaka kantankicha tera patiro onkogakotenkani irorori. Pairo avisake okogakotunkanira ogotasanotakenkanira magatiro ikantagetakerira Tasorintsi, irorotari shintsitagantatsi suretsiku.’ 5 Impo ariokya itentanakari Jerosarenku yaratinkaigapaakera ivankoku Tasorintsi otishitapankoku onavagetiratyo enoku kara 6 ikantiri: —Irorotari vintira Itomi Tasorintsi atsi mitaanakenityo savi, okantaketari otsirinkakotunkanira okanti: ‘Intigankaigakeri Tasorintsi isaankariite irisentaigakempira. Iragaigavaempityo ganiri piparigi mapuseku.’ 7 Iniitanaatyo Jeso ikantiri: —Kantankicha aityo pashini otsirinkakotunkani aikiro okanti: ‘Gara potsimajairi Pitinkami Tasorintsi pinkantanatakerira: Irorotari pagaveavagetira atsi nanityo maika neakagenaro pagaveane.’ 8 Impo ariokya itentanakari enoku ochovaankakera otishi yogikoneatimotutarityo magatirosanotyo kipatsi ontiri aikiro magatiropage timantagetakarorira. 9 Impo ikantiri: —Pintigeroaventakenarika maika pimpegakenara pitinkami, naro nompagetakempiro magatiro pineagetakerira maika. 10 Iniitanaatyo Jeso aikiro ikantiri: —Virori Satanashi, piataenityo parikoti, otsirinkakotunkanitari okanti: ‘Gara pipegumati pashini pitinkami. Panirosanotyo Tasorintsi pinkematsatasanotake.’ 11 Impo ovashi iatai. Irirokya pokaigapaatsi isaankariite Tasorintsi yamaigakenerira iseka ishintsitagaigakerira. 12 Impogini yogari Jeso ikemakotakerira Joan yashitakotunkanira iatake Garireaku, 13 kantankicha tera intimae Nasareku, onti iatake itimakera Kaperenaoku. Ogari Kaperenao onti onake otsapiaku inkaare paitacharira Garirea ochoenitakotakarora kipatsipage itimantaigarira pairani iyashikiiganakerira Savoron intiri Nepetari. 14 Ario ikañotaka maika kameti ontsataganakenkaniniri itsirinkakotanakerira kamantantatsirira Isaiashi pairani ikanti: 15 “Ogari kipatsi itimantaigarira iyashikiiganakerira Savoron intiri Nepetari, onti onake intati Jororanku okenantapinitaganira oatapinitaganira omaraaniku nia. Onti opaita aikiro Garirea; itimantaigaro tovaini terira iriroegi iseraereegi. 16 Yogaegiri timaigatsirira kara yapavatsaakoigavetaka, kantankicha maika atake ikoneagitetakoiganake; panikya impogereaigakempa, kantankicha maika onti ipokashiigakeri Gavisaakotantatsirira irogavisaakoigakerira.” 17 Impo ikenkitsavagetanake Jeso ikanti: “Kantatigaiganakempa pampakuaiganakerora povetsikageigira terira onkametite, panikyatari aganakempa impegantakemparira Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro kematsaigakerinerira.” 18 Impogini ikenanake Jeso kara ishitetanaka otsapiaku inkaare Garirea. Ineaigapaakeri Sumo intiri irirenti paitacharira Anturishi kitsavageigake, irorotari ipiriniventavageigi iriroegi. 19 Impo ikantaigiri: —Maikari maika onti pipiriniventavageigi pikitsavageigira, kantankicha maika pakuaiganakero pikitsavageigira tsame pogiaiganakenara ariokya nagaveakagaigakempi irirokya pimpiriniventavageigae matsigenkaegi pinkematsatagaigakerira. 20 Impo iriroegi iokageigapanutiro igitsareegi yogiaiganakerira. 21 Iaigavetanaka antakona anta irirokya ineapaake Santiago intiri irirenti paitacharira Joan pirinitaigake pitotsiku shitikagisevageigake igitsareegi. Itentaigakari iriri paitacharira Severeo. Impo yogari Jeso ikantaigiri Santiago intiri Joan: —Tsame pogiaiganakenara. 22 Iroro ikemaigavakerira ogatyo ikenaigake iokaiganakeri iriri pitotsiku yogiaiganakeri Jeso. 23 Impogini iatanake Jeso itsotenkanakerotyo Garirea yogotagantavagetakera pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi ikenkitsatimoigakerira ikantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite. Aikiro yovegagematityo tovaini oposantetashigeigakarira mantsigarintsipage, tenigetyo tyara inkatsitumageigae paa vegasanovageigaa. 24 Impo yogaegiri timageigatsirira parikotipageku Suriaku ikemakoiganakeri yovegantagetaira nerotyo yamageigapaakeneri maganiro mantsigaigankitsirira. Iriroegi iposanteivagetanakatyo kara ikonogaka yatsipereintevageigaketyo kara. Pashini onti ikamakamaigi, pashinikya ishinkogiseigaka, kantankicha irirori yovegageigairi maganiro. Aikiro yoneaganontaigakari itimaguigakerira kamagarinipage. 25 Impo yogiavageiganakerityo tovaini matsigenkaegi poniageigankicharira Garireaku, Tekaporishiku, Jerosarenku, Joreaku ontiri aikiro intati Jororanku, itovaigavagetiratyo kara.

Mateo 5

1 Impogini ineaigakerira Jeso maganiro patoventaigakaririra itovaigavagetityo kara itonkoanake otishiku ipirinitakera kara, impo yaiñoniigakari irogamereegi inkemisantaigakerira. 2 Ovashi yogotagaigakeri ikantaigakerira: 3 “Pairo okametitake pinkantaigakera: ‘Garika itsarogakagana Tasorintsi tyampa nonkantakempa, teranika tatakona nagaveimagete naro tsikyata.’ Antari pinkañoigakemparika maika ario pinkante pishinevageigakempa impegakempatari Tasorintsi Pigoveenkariegite. 4 “Pairotari irishinevageigakempa impogini maganiro onkenkisureakagaigakemparira maika tatapagerika oita terira onkametite, irogishineaigaeritari Tasorintsi. 5 “Pairotari irishinevageigakempa maganiro tsipereakoigankichanerira magatiro tatarikara oita pokashiigakerine, impoginitari ineaigakero magatiro ikashigakagaigakaririra Tasorintsi. 6 “Pairotari irishinevageigakempa maganiro kogasanoigankitsinerira intsatagageigakerora magatiro ikogagetakerira Tasorintsi, iragaveakagaigakeritari irirori inkañoigakerora maika. 7 “Pairotari irishinevageigakempa maganiro tsarogakagantaigankichanerira, intsarogakagaigakemparitari Tasorintsi iriroegi aikiro. 8 “Pairotari irishinevageigakempa maganiro suretasanoigakemparinerira Tasorintsi impanirotasanoiganakerira, impoginitari iriaigake itimira ineaigakerira. 9 “Pairotari irishinevageigakempa maganiro gametiaigaerinerira itovaireegi, impegakagaigakeritari Tasorintsi itomiegi. 10 “Pairotari irishinevageigakempa maganiro iratsipereakagaigakenkanirira inkisaviigakenkanira ikematsaigakerira Tasorintsi itsatagageigakerora ikogagetakerira, matakatari pegaka Tasorintsi Igoveenkariegite. 11 “Maika atsi shinevageigempa viroegi pineaigakera irovosanteaigakempira pitovaireegi, inkisavintsavageigakempira, aikiro intsoeventavageigakempira ineaigakera pikematsaigakenara naro. 12 Ariotari ikañoigunkaniri kamantantaigatsirira pairaninirira yatsipereakagaigunkanira ikisaigunkanira. Antari pineaigakera inkañoigakempira maika, pishinevageigakempatyo kara, pogoigaketari pairotyo irogishineavageigakempi Tasorintsi impogini anta enoku. 13 “Viroegi onti pikañoigakaro tivi. Pineirotari tivi opochatira pairo okogasanotagani, kantankicha antari omasankatera ganigera opochatai, ¿ario tatatyo onkogavitaenkani? ¿Matsi tyampatyo onkantaenkani kameti ompochatanaera? Ontityo ovuokakenkani parikoti okenapinitaganira agatitinatakenkanira. 14 “Aikiro viroegi kañoigamatakavi tenenkakoigiririra maganiro matsigenkaegi. Pineirotari pankotsipage ovetsikagetunkanira otishiku apatotunkanira otovaigavagetityo kara, ¿matsi gara oneagani? Oneakenkanityo, koneataketari. 15 Ario ikañotaka aikiro mechero yogimataganira tera ario intatakotenkani kovitiku, ontityo yovitakotunkani enoku kameti irontenenkakoigakeriniri maganiro naigankitsirira pankotsiku. 16 Ario pinkañoigakempa viroegi pinegintevageigakempara povetsikaigakerora kametiripage kameti ineaigakempiniri maganiro, ovashi inkantaiganake pairo ikametiti Piri timatsirira enoku. 17 “Gara pikantaigi: ‘Onti ipokashitake Jeso inkantakera ganigera otsatagaagani itsirinkakotanakerira Moiseshi ontiri aikiro itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira’, teranika iroro nompokashite, ontityo nopokashitake nontsatagasanotakerora magatiro ikantaigakerira. 18 Maika nonkamantasanoigakempi antari gatatara otsonkata inkite ontiri kipatsi ontsatagasanotakenkanityo magatiro ikantagetirira Tasorintsi itsirinkakagaigakeririra pairaninirira. 19 Tyanirika gagakerone patiro ikantakerira, aikiro irogotagaigakeri pashini irimaigakempara iriroegi, garatyo ishineventumaigari maganiro pegaigakeririra Tasorintsi Igoveenkariegite. Kantankicha yogari tsatagasanotakeronerira, aikiro irogotagaigakeri pashini irimaigakempara irirori intsatagasanoigakerora, pairotyo irishineventavagetakenkani. 20 Nonkantantaigakempirira maika garika pinegintetasanoiga pavisaigakerira gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi garatyo pitimimoigiri Tasorintsi impogini. 21 “Pogoigakerotari ikantaigunkanirira pairani yashikiiganakempirira ikantagani: ‘Gara poganti, inkisashitakenkanitari maganiro gantaigankitsinerira.’ 22 Kantankicha naro nonkantaigakempi tyanirika kisakerine itovaire irimatakenkanityo irirori impogini inkisashitakenkanira. Aikiro tyanirika kantakerine: ‘Viro tera pogotumate’, iramanakenkanityo itinkamipageku inkisashitakenkanira, kantankicha yogari kantakerinerira: ‘¡Vinti ivegaga!’, intagakempatyo morekariku. 23 “Irorotari nonkantantaigakempirira piaigakerika ivankoku Tasorintsi pamanakenerira pipira povetisakagantakenerira impo katsiketyo pisuretanakemparo pinkante: ‘Ariotari aityotari ikisavitakenarira notovaire’, gatatatyo povetisakagantiri. 24 Onti poganakeri pimpigapanaate pogametitapanuterira pitovaire. Impogini ario pinkante pimpigashitanaeri pipira povetisakagantakenerira Tasorintsi. 25 “Inkisakempirika pitovaire ineakera pipegakotakerira impo inkogavetakempa iramanakempira joeseku kameti inkantakera irirori tyara inkantaitakempi. Kantankicha viro pinianiatanakeri avotsiku pogishineaerira ganiri yamimpi. Antari iramanakempirika joeseku irirokya kaemakerine soraro, irirokya soraro onti iragapanutempi irashitakotakempira. 26 Nonkamantasanotakempityo garika pipunatasanotairi kisakempirira magatiro pipegakotakeririra garatyo yapakuaimpi shitakotakempirira. 27 “Viroegi pogoigakerotari okantunkanirira pairani okantagani: ‘Gara piatashitiro tsinane.’ 28 Kantankicha naro nonkantaigakempi tyanirika neavintsanatakerone tsinane kañomataka ontinirikatyo iatashitakero, isuretakarotari ineakerora. 29 Irorotari nonkantantaigakempirira maika irorora kañovagetagakempine poki pakosanorirakutirira ariometyo pinkitsogitakerome, pairotari okametitake pinegintetasanovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera pintimimotakerira Tasorintsi, avisakero pinkañovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera morekariku. 30 Aikiro pakosanorira irorora kañovagetagakempine ariometyo povatuakerome, pairotari okametitake pinegintetasanovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera pintimimotakerira Tasorintsi avisakero pinkañovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera morekariku. 31 “Aikiro okantunkani pairani: ‘Tyanirika kogankitsine iokanaerora itsinanetsite kantetyo impakerora sankevanti onkantakera: Maika mataka nokanaimpi.’ 32 Kantankicha naro nonkantaigakempi ompanirotakempirika pitsinanetsite garatyo piokiro. Pokanakerorika impo agaerika pashini pimatakero pikañovagetagakaro, agaitari pashini. Ario pinkañotakempa viro pagakerika tsinane okunkanirira matakavi kañovagetakavi. 33 “Aikiro pogoigakerotari ikantaigunkanirira pairani yashikiiganakempirira ikantagani: ‘Tatarika pinkantake piniakotakeririka Tasorintsi pinkantakera: Ineakena Tasorintsi tera nontsoegumatempa, garatyo pikantatigumatiro impogini, ontityo pintsatagakero.’ 34 Kantankicha naro nonkantaigakempi omirinkara pintsatagageigakero magatiro pikantaigakerira ganiri pikogakotumaiga pinkantaigera: ‘Ineakenatari Tasorintsi tera nontsoegumatempa.’ Gara piniakoigiro inkite pinkantaigakera: ‘Nontsoegakemparika kantakarikatyo opitankirika inkite’, intitari shintaro Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro. 35 Ario okañotaka kipatsi irorori gara piniakoigiro pinkantaigakera: ‘Nontsoegakemparika kantakarikatyo onigirika kipatsi’, ontitari yashintagitearira, aikiro gara piniakotumaigiro Jerosaren pinkantaigakera: ‘Nontsoegakemparika asatyo ompegakempa Jerosaren’, intitari shintaro Koveenkari Gaveavagetatsirira terira intimumate viserinerira. 36 Aikiro gara piniakoigiro pigishi pinkantaigakera: ‘Nontsoegakemparika ogatyo nonkenake nonkutyapaetanake’, teranika pagaveaige viroegi pinkutatagaigakerora ontirika pimpotsitatagaigakerora papeatiro pigishi. 37 Gara tatoita piniakotumaigi, intagatityo pinkantaigake: ‘Jeeje, arisano’, ontirika pinkantaigake: ‘Teratyo.’ Antari ontirika piniakogeigake tatarika oita kameti inkematsaigakempiniri pashini, intityo suretagaigakempine kamagarini. 38 “Viroegi pogoigakerotari okantunkanirira pairani: ‘Tyanirika tisoreaatantakerone okitsi ariotyo inkañotagakenkani irirori intisoreaatakenkanityo iroki. Aikiro tyanirika tinkaraitantakerone aitsi, ariotyo inkañotagakenkani irirori intinkaraitakenkanityo irai.’ 39 Kantankicha naro nonkantaigakempi gara pipugaigari kisaigakempinerira. Kañotari intimera taakempinerira pivoroku garatyo pipugatari. 40 Ontirika intimake kogankitsinerira iramanakempira joeseku iragutakempirora pogagutakarira savitankitsirira gara pitsaneanakaro pimanchaki enokutankitsirira. 41 Ario onkañotakempa aikiro ariorika intimake ganakempinerira iromperatakempira inkantakempira pogavokitakiterira choenikona anta, piatetyo pavisanakerotyo ikantakempirira pogavagetakiterityo antakona anta. 42 Pintsarogakagakemparira nevitakempinerira tatarikara oita, pimpakerityo ikogakotakarira, aikiro tyanirika kogankitsine pampinatakerira tatarikara oita gara pitsaneapitsatari. 43 “Pogoigakerotari okantunkanirira pairani: ‘Pintakemparira piamigote pinkavintsaakerira. Irirokya kisakempirira pimpugatanakemparityo pinkisakerira.’ 44 Kantankicha naro nonkantaigakempi pinkavintsajaigakerityo iriroegi kisashiigakempirira, aikiro piniaventaigakerira maganiro tsipereakagaigimpirira. 45 Pintsatagaigakerorika magatiro nokantaigakempirira maika onti pinkañoiganakempari Piri timatsirira enoku. Kañotari irirori iporeakagirira poreatsiri kameti imporeakoigakeriniri maganiro matsigenkaegi, irirorika kametiigatsirira intirika terira inkametiige. Ario okañotaka inkani irorori yogivariginirira maganiro kematsaigiririra intiegiri terira inkematsaigeri. 46 Nonkantaigakempi antari intaganirika pinkavintsajaigake kavintsajaigimpirira, ¿matsi tatatyo irishineviigakempi Tasorintsi? Ariotari ikañoigari maika kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari. 47 Ario okañotaka aikiro intaganirika piniaigavake pitovaireegi, ¿matsi ario pineaigake pairo pavisaigake pikematsaigakerira Tasorintsi? Ariotari ikañoigari maika yogaegi terira inkematsaigeri. 48 Irorotari nonkantantaigakempirira maika pinkavintsaantavageigakera pinkañoigakemparira Piri timatsirira enoku ikavintsaantavagetira.

Mateo 6

1 “Gara intagati pikavintsaantaigi pineakagaigakemparira pitovaireegi. Pinkañoigakemparika maika garatyo ishineventaigimpi Piri timatsirira enoku. 2 “Pintsarogakagaigakemparirika terira irashintumaigempa pimpaigakerira ikogakoigakarira gara pikamantaigiri pitovaireegi ganiri pikañoigari kematsatamampegaigacharira kogapage. Iriroegi ontitari ineakagantaigaka pankotsipageku yapatoitantaigarira ontiri aikiro kara avotsipageku kameti irishineventaigakempariniri itovaireegi, kantankicha maika nonkantaigakempi gatanika ishineventumaigari Tasorintsi kañoigirorira maika, intaganityo shineventaigakari itovaireegi neaigakeririra. 3 Antari pipaigirira tyanirika kogakovageigankicharira garatyo tyani pikamantumati, 4 impogini yogari Piri neagetakerorira magatiro irishineventakempi ovashi inkavintsaakempi. 5 “Antari piniaigerira Tasorintsi gara pikañoigari kematsatamampegaigacharira kogapage iniamampegaigarira. Iriroegi ontitari ikogavintsaigi iraratinkaigakera pankotsipageku apatoitantaganirira ontiri aikiro avotsiku iniamampegaigakarira kameti ineaigakeriniri itovaireegi. Yogaegiri kañoigacharira maika garatyo ishineventumaigari Tasorintsi. Intagani shineventaigakari maganiro neaigakeririra. 6 Kantankicha viro pinierira Tasorintsi piatake pinkianake pivankoku pashitakotakempa paniro, impo piniakeri. Irirori ineakempi panirora papuntaka piniakerira inkemavakempi irishineventakempi ovashi irogishineakempi. 7 Nerotyo pinierira Tasorintsi gara piniavageti kogapage vero vero vero ganiri pikañoigari terira inkematsaigeri Tasorintsi. Onti ineaigiri ariori inkemaigakeri iniavageigakera. 8 Nonkantutaigaempityo aikiro garatyo pikañoigari iriroegi, yogotitari Tasorintsi tatarika pikogakoigaka tekyaenkara pineviigeri. 9 Antari piniaigerira onti pinkañoigakero maika pinkantaigakerira: ‘Apa Tasorintsi timatsirira enoku, nokogaigake impinkatsatasanoigakempira maganiro matsigenkaegi 10 inkematsatasanoigakempira impegaigakempira Igoveenkariegite. Nokogaigake ontsatagakenkanira aka kipatsiku magatiro pikogakerira viro onkañotakempara otsatagaganira kara enoku. 11 Pimpaigakenara omirinka nogaigakemparira. 12 Pimagisantaerora novetsikaigakerira terira onkametite gara pikenkiagaiganaro. Ariotari nokañoigakari naroegi nomagisantaigakero yovetsikaigakerira tsipereakagaigakenarira tera nonkenkiagaigeri. 13 Pimpampogiakoigakenara ganiri opokashigeigana garira noshintsitashigeigiro. Onti nokogaigake pishintsitagaigakenara ganiri yagaveaigaana kamagarini inkañovagetagaigaenara.’ 14 “Pimagisantaigaerorika yovetsikaigakerira tsipereakagaigakempirira ario inkañotakempa Piri timatsirira enoku imagisantaero magatiro povetsikaigakerira viroegi terira onkametite gara ikenkiagaimpiro. 15 Kantankicha garika pimagisantaigiro yovetsikaigakerira tsipereakagaigakempirira garatyo imagisantairo Piri povetsikaigakerira viroegi terira onkametite. 16 “Ariorika pinkogaigake pimpitashiigakemparora kogapage gara pisekataiga kameti pimpiriniventaigakeroniri pisuretakoigakemparira Tasorintsi gara pikenkisureamampegaiga kogapage, garira onti pinkañoigakempari kematsatamampegaigacharira. Iriroegi ontitari ikenkisureamampegaiganaka kogapage kameti ineaigakenkaniniri. Kantankicha yogaegiri kañoigacharira maika garatyo ishineventumaigari Tasorintsi, intaganityo shineventaigakari maganiro neaigakeririra. 17 Kantankicha viroegi pimpitashiigemparora kogapage pinkishiigakempatyo, aikiro pinkivaiigakempa 18 ganiri yogoigimpi pitovaireegi onti pipitashiigakarora kogapage. Intagani neaigakempine Piri Tasorintsi impo irirori irishineventaigakempi ovashi pineakoigakemparo impaigakempirora onkatinkageigakempirira impogini. 19 “Gara onti pishineventavageiga pashintavageigakempara aka kipatsiku, onkonogagarantakempatari irogagetakemparo gagetarorira, pashinikya onkiterigetanake, pashinikya onkoshigetakenkani, ontsonkagetakenkani magatiro. 20 Onti pishineventavageigakempa magatiro ikogagetakerira Tasorintsi kameti inkavintsaavageigakempiniri irogishineaigakempira impogini anta enoku. Antari anta gara tatoita tsonkatumagetaacha. 21 Antari irororika pishineventavagetakempa timagetatsirira aka kipatsiku irorotyo pimpiriniventavagetake, intagatitari pisuretakotakempa. Antari irororika pishineventavagetakempa ikogagetirira Tasorintsi ario pinkante irorotyo pimpiriniventavagetake, irorotari pisuretakotakempa. 22 “Yogari suretakotasanovagetakemparonerira Iriniane Tasorintsi irogotasanotakero magatiro ikogagetirira irirori, onti inkañotakempari neatsirira tyarika iati ineasanotanake tera irontivatumatempa, okoneagitetimotakeritari magatiro. 23 Kantankicha yogari terira isuretakotasanotemparo Iriniane Tasorintsi tera irogotero ikogagetirira, onti ikañotakari terira inee, tyampa inkantakempa iranuivagetakera, onti yontivativavagetaka, teranika onkoneagitetimoteri, onti ineakero pavatsaasemataka. Garika pisureigaro Iriniane Tasorintsi, intagatirika pisuretakovageigakempa timagetatsirira aka kipatsiku onti pamatavinaigaka tsikyata viroegi, kañoigamatakavi terira ineaigumate, ontitari apavatsaasetimoigakari. 24 “Gara tyani gaveatsi intimakera piteni shintaririra inkematsatasanoigakerira piteniro. Panirotyo irishineventakempa inkematsatasanotakerira, yogari irapitene gara ikematsatiri, gatanika ishineventari. Ario ikañotaka tyanirika kogankitsine irashintaarantavagetakempara garatyo ikogumati inkematsatasanotakerira Tasorintsi. 25 “Nonkantantaigakempirira gara povankinaventaigaro pisekaegi pinkantaigakera: ‘Maikaniroro kamani ¿tatarikatyo nogaempa?’ Aikiro gara povankinaventaigaro pogaguigakemparira pinkantaigakera: ‘¿Tyarikatyo nagakero nogagutaemparira?’ Kañotari pisure paniantaigarira yagaveaketyo Tasorintsi itimakagakerora irorompari piseka pairo impaigakempiro. Ario okañotaka pogaguigakemparira, kañotari yagaveakera Tasorintsi itimakagakerora pivatsa irorompari pogaguigakemparira pairo impaigakempiro. 26 Pineaigiritari aragetatsirira teratyo impankivageigavetempa, aikiro teratyo ontimavetempa irogantaigakemparorira iseka iriatapiniigakera iragapiniigakera isekataigakempara, kantankicha Piri timatsirira enoku ipaigirityo irogaigakemparira. ¡Viroegimparorokari pairo impaigakempi pisekaegi pogaigakemparira, pairotari pavisaigakeri aragetatsirira! 27 Antari povankinaventaigemparora pinkimoiganakera ¿matsi ario pagaveaigake pinkimoiganakera? Garatyo pagaveimaigi. 28 “Iroroventi ¿tyara okantakara povankinaventaigakarora pogaguigakemparira? Pineaigironirorotyo oka otegapage tsikyata oshivokashiigaro irorori tera antumaigavetempa, aikiro tera onkirikaigavetempa akyari okametivageigi avisavagetaketyo kara okametitakera, avisagetakerotyo kamisa kametimagorisanorira pairanitirira yogagutarira koveenkari Saromon pairorira avisake okametimagotakera. 30 Kañotari oka otegapage porenkamaivagetake ikametitagagetirora Tasorintsi, kantankicha kamani ovatuakenkani ontagakenkanira, ¡viroegimparorokari pairo impaigakempi pogaguigakemparira! Kantankicha viroegi tera pinkematsatasanoigeri onti povankinaventaiga posantepage. 31 Nonkantantaigakempirira gara povankinavageiga pinkantaigakera: ‘¿Tatarika nogaempa? ¿Tatarika noviikaempa? ¿Tyarikatyo nagakero nogagutaemparira?’ 32 Intitari kañoigiro maika yogaegi terira inkematsaige yovankinaventaigarora posantepage, irorotari ipiriniventaigi iriroegi. Kantankicha viroegi gara pikañoigiro maika, aiñotari Piri timatsirira enoku. Irirori yogotake omirinka tatarika oita pikogakoigaka. 33 Irorompatyo pinkogasanoigake pimpiriniventaigakerora magatiro ikogagetirira Tasorintsi pintsatagaigakerora, impo irirori impaigakempiro magatiro pikogakogeigakarira. 34 Gara povankinaventaigaro pinkantaigakera: ‘¿Tyarikatyo nonkantanakempa kamani?’ Omirinkatari kutagiteri aityo posantepage tsipereakagaigakempirira pisuretakoigakemparira. Onkutagitevetanaempa pashinikyatyo timaatsine osuretakotaenkanirira.

Mateo 7

1 “Gara piniashinaigari pitovaireegi kogapage pinkantaigakera yovetsikaigake terira onkametite ganiri ikisashiigimpi Tasorintsi impogini. 2 Pinkantantavageigakerika kogapage pantsipereakagantaigakera ariotyo inkañotagaigakempi viroegi impogini inkisaigakempityo iratsipereakagaigakempira irirori. Tyarika pinkantaigakeri pashini ariotyo inkañotagaigakempi Tasorintsi irirori. 3 ¿Tyara pikantakara pikanomajaigirira vetsikaigirorira terira onkametite? ¿Matsi tera pineero pashi virompatyo viro pairo pogagaka? 4 Kañomatakatyo ontinirika pikantanakeri pitovaire: ‘Atsi taina nogotagakempira ganigeniri pikañovagetaa’, tenirikatyo pineemparo viro tyarikaroro apatoventavagetakempityo kara. 5 ¡Ontityo pineakagantavintsatakara! Atsi negintetasanovagetempanityo viro kameti pagaveakeniri pinkanomaantakera. 6 “Gara pikenkitsatimoigiri Iriniane Tasorintsi samatsanaigirorira garira onti inkisaigakempi. 7 “Neviigeri Tasorintsi tatarika pikogakogeigaka impo irirori impaigakempirotyo. Pinkogasanoigakerorika pineakoigakemparotyo. Atanatsirika pinevinatakeri Tasorintsi inkemaigakempityo impaigakempirora. 8 Yogari nevitantatsirira ipunkani. Yogari kogankitsirira ineakero. Aikiro yogari tyanirika atanatsirira inevitantira ikemunkani ipunkanityo. 9 ¿Matsi pinkañoigera viroegi inevitempira pitomi pan pinoshike mapu pimperi? 10 Intirika inevitakempi shima, ¿pinoshike pimperi maranke? 11 Kañotari viroegi pikañovageigavetari akyari pipaigiri pitomiegi tatarika oita kametiripage ineviigakempirira, ¡iriromparorokarityo Piri timatsirira enoku pairorokari impaigakempiro tatarika oita kametiripage pineviigakeririra! 12 “Irorotari nonkantantaigakempirira pikogaigakerika inegintevageitakempira iroroventi pinegintetantavageigaketyo viroegi aikiro. Ariotari okantiri itsirinkakotanakerira Moiseshi ontiri aikiro itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira. 13 “Pinkiantaiganakemparora sotsimoro maaniñakitirira, aityotari pashini sotsimoro omaranakini ontiri aikiro avotsi ariopokirikatyo onake atatsirira savi morekariku. Onti okenantavintsatantaganirira iatantaigaro tovaini matsigenkaegi. 14 Kantankicha ogari apipokitene avotsi maanisano ochapavokivagetaka onti oavokitake enoku Tasorintsiku. Gara ineaigairo igamane maganiro kenantanakemparonerira. Ario okañotaka sotsimoro irorori maaniñakitisano okañovagetaka. Tesakona intovaige neaigakeronerira inkiantaiganakemparora ganiri ineaigairo igamane. 15 “Tsikyanira yamataviigimpikari kenkitsatakotamampegaigaririra Tasorintsi inkañoigavetapaakempari ovisha terira tyara inkantantavagete, kantankicha onti ikañoigakari matsontsori pogereantatsirira. 16 Viroegi onti pineantaigavakempari irororika yogotagantaigake Niagantsisanorira ontirika yogagaigakero iramatavinaigakempira. Pineaigironiroro ova tera oneenkani ontimantemparora kivitsa. Ario okañotaka igo tera oneenkani ontimantemparora tanko. 17 Ario okañotaka inchatopage. Magatiro timatsirira oi ogaganirira gara agaveimati ontimera oi terira ogenkani. Intagatityo timankitsine oi ogaganirira. Ario okañotaka aikiro inchatopage timatsirira oi terira ogenkani gara agaveimati ontimera oi ogaganirira. Intagatityo timankitsine terira ogenkani. 19 Ogari timatsirira oi terira ogenkani onti otogagani impo otagunkani. 20 Ario ikañoigaka matagavageigacharira iroro pineantaigavakempari tera inegintevageigempa, aikiro tera katinka irogaigero yogotagantaigira. 21 “Antari impogini irapatoitaigakerira Apa maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite, gara itimimoigiri yogaegi maganiro kantaigavetakenanerira: ‘Notinkami, Notinkami.’ Intaganityo timimoigakerine vetsikaigakeronerira ikogagetakerira irirori. 22 Antari aganakempara kutagiteri nonkisantaigakemparirira maganiro terira inkematsaigena tovainityo kantaiganakenane: ‘Notinkami, Notinkami, nokenkitsatakoigakempi, aikiro naventashiigakari pivairo noneaganontaigakarira itimaguigakerira kamagarini, aikiro novetsikaigakera terira oneimagetenkani nokantaigake vinti gaveakagakena.’ 23 Kantankicha naro nonkantaigerityo: ‘Teratyo naro shintaigempine. ¡Piaigetyo parikoti maganiro viroegi vetsikagisevageigirorira terira onkametite!’ 24 “Maika nonkantaigakempi tyanirika kematsatakenane irovetsikagetakerora nokantagetakerira onti inkañotakempari govagetatsirira yovetsikakerora ivanko ikigantashitakero yogavagetakerotyo savi kameti onkusotasanotakeniri. 25 Impogini oparigavetanaka inkani okimoatanake nia, otampiavagetanaketyo jiriririri, kantankicha teratyo agaveero ontuanakerora, okusotasanotaketari. 26 Yogari kemisantavetakenarira kantankicha tera irovetsikero nokantakeririra onti ikañotakari terira irogote yovetsikakerora ivanko tera irogasanotero savi 27 impo opariganake inkani okimoatanake nia, otampiavagetanaketyo jiriririri ogatyo okenake otuanakero okantavageti togn, teranika onkusotasanote.” 28 Impo yagatanaira Jeso ikenkitsavagetakera yogavageiganaketyo kavako maganiro kemisantaigakeririra, 29 ineaigaketari yogotagaigakerira yogovagetiratyo kara, tera ario inkañoigempari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi.

Mateo 8

1 Impogini yanonkaara Jeso ipokaira, yogiaigapaakeri tovaini matsigenkaegi. 2 Ikenapaake paniro vesegasenari itigeroaventapaakari ikantiri: —Notinkamii, nokogavetaka povegaenara, kantankicha impatyora viro tyarika pinkante. 3 Yogari Jeso yakontsaanake itsagatakeri ikantiri: —Jeeje, nokogake, ¡maika veganaempa! Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake yoveganaa yovesegavetakara. 4 Impo ikantavakeri Jeso: —Gara tyani pikamantumati. Inti piatimotake saserorote pokotagakemparira ontiri aikiro pamagetanakenerira piratsipage pintsatagakerora ikantakerira Moiseshi kameti ineasanotakempiniri ovashi inkantakempi vegaavi irogoigakempiniri maganiro vegasanotaavi. 5 Impogini iatanake Jeso Kaperenaoku. Iroro yogonketapaakara ineiri ikenapaake paniro iromano. Irirori inti itinkamiegi soraroegi. Impo ikantapaakeri: 6 —Notinkami, imantsigavagetanake nomperane aiño inoriaka anta novankoku. Ishinkogisevagetanaka yatsipereavagetaketyo kara. 7 Ikantiri Jeso: —Iroroventi noatake novegaerira. 8 Inianake itinkamiegi soraroegi ikanti: —Notinkami, garorokari pikiimatiro novanko, nogotaketari vinti gaveavagetatsirira. Piniimatakera intagatityo irovegantanaempa nomperane. 9 Kañotari naro itimavetari peraiganarira, akyari itimi nashi nomperaneegi. Tyarikara nonintake nontigankakerira ikematsatakenatyo iatake. Pashinikya nokaemirira ipokake. Aikiro aiño pashini tatarika nomperatakari ikematsatakenatyo. 10 Iroro ikemavakerira Jeso ikantakera maika yoganaketyo kavako ikantaigiri giaigapaakeririra: —Arisanotyo nonkantasanoigakempi teratyo noneimageteri paniro Iseraerekunirira inkañotakemparira yoka iromano yogotasanotakera nagaveavagetira. 11 Impogini irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite iripokaigake pashini tovaini terira iriroegi jorioegi imponiageigamatempatyo samani parikotipageku. Imponiageigamatempatyo oatakara ikontetira poreatsiri, pashini imponiageigamatempatyo iatira poreatsiri intentaigakemparira Averan, Isaako intiri Jakovo isekataigakempara, 12 kantankicha yogaegiri jorioegi ikogavetakarira Tasorintsi intentaigakemparimera garatyo itentaigari, onti intigankaigakeri parikoti apavatsaasevagetara. Antari anta inkantakani iriraguntevageigakempa inkaemavavageigaketyo kara iratsikagisevageiganakerotyo irai. 13 Impo ishonkashitari itinkamiegi soraroegi ikantiri: —Maika piatae pivankoku, pogotaketari nagaveakera novegaerira pomperane, maika irovegaempatyo. Iroro iniakera Jeso ogatyo ikenake yoveganaa. 14 Impogini iatake Jeso ivankoku Perero ineapaakero yagashintotirira mantsigatake noriaka oanativagetakera. 15 Itsagatapaakero akoku ogatyo okenake opeganaka oanatire ovashi otinaanaa opakoigakeri isekataigakempara. 16 Impogini ochapinitanakera yamaigapaakeneri Jeso tovaini itimaguigakerira kamagarini. Irorotyo iniakera Jeso oga ikenaigake kamagarinipage iokaiganairi itimaguigavetakarira iaigaira parikoti. Aikiro yamaigapaakeneri tovaini mantsigaigankitsirira, yovegageigairi maganiro. 17 Ariotari ikantakeri pairani kamantantatsirira Isaiashi ikamantakotakerira ikantakera: “Yatsipereaventaigakaira akañovageigara, aikiro yovegaigakaira amantsigaigakera.” 18 Antari ineaigakerira Jeso yapatoventaiganakarira tovaini matsigenkaegi ikantaigiri irogamereegi: —Tsame amonteaiganakera intati. 19 Impo ikenapaake gotagantirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantiri Jeso: —Gotagantatsirira, nokogake nonkantakanira nogiavagetakempi. 20 Ikanti Jeso: —Yogari etini aityo ikiantarira. Ario ikañoigaka tsimeripage irirori aityo imagantaigarira, kantankicha yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka teratyo ontime ivanko irimagantakemparira. 21 Impogini inianake paniro irogamere ikanti: —Notinkami, nokogavetaka nogiatanakempimera, kantankicha aiñokyatari apa gatata nopoki. Antari inkamanaera nonkitatanaerira, ario pinkante nompokake nonkantakanira nogiavagetanakempi. 22 Ikanti Jeso: —Giavagetenatyo maika. Yogari igamagapage kantetyo inkitaigaerira terira inkematsaigeri Tasorintsi. 23 Impo yomatetanaka Jeso pitotsiku itentaiganaari irogamereegi iriaigaera intati. 24 Osamanitanakera otampiamatanaketyo omaranerikatyo tampia kara jiriririri ogatyo okenake ovoresekantanake inkaare osagusagutanakerotyo pitotsi. Yogari Jeso magasevagetake. 25 Itsarogaiganake irogamereegi yogireaigutarityo ikantaigiri: —¡Notinkamii, tainakario atake atsitigakoiganake! 26 Irirori ikantaigiri: —¿Antari gara pitsarogaigi? ¡Tekya pogotasanoigero yagaveavagetira Tasorintsi! Itinaamatanakatyo inianakerora tampia ikantiro: —¡Peganaempa, intaga pitampiati! Iniiro aikiro inkaare ikantiro: —¡Maireatanae! Ogatyo okenake opeganaa tampia, ario okañotaka inkaare irorori omaireatanai. 27 Iriroegi yogavageiganaketyo kavako ikantaiganakera: —¿Tyanimpatyora yoga, nerotyo okematsagematanakerira tampia irorori ontiri inkaare? 28 Antari yogonketapaakara Jeso intati Gararaku ikenaigapaake piteni matsigenka itimaguigakerira kamagarini. Iriroegi onti iponiaigapaaka imperitanakiku yogantaganirira igamaga. Isurarivageigiratyo kara ipinkasanovageigunkani, teratyo tyani kenantumatemparone avotsi atacharira inaigakera. 29 Impo ineaigavakerira Jeso ikaemavaitanake ikantaigiri: —¡Eeee! ¡Jeso, Itomi Tasorintsi, arionena gara tyara pikantaigana! ¿Iroro pipokashitake pantsipereakagaigakenara maika tekyaenkara agumatempa nantsipereantaigakemparira? 30 Ario inaigake kara shintori isekatavageigakara itovaigavagetiratyo kara. 31 Impogini yogari kamagarini timaguigakeririra inianiaiganakeri Jeso ikantaigiri: —Poneagaigakenarika onti pintigankaigakena nontimaguigakerira shintori. 32 Ikanti Jeso: —Nanityo piaige. Igenanekyatyo ikonteigapanuti iokaiganairi itimaguigavetakarira irirokya iatashiigavetaka shintori. Iroro itimaguigavetapaakarira ogatyo ikenaigake ishigaiganaka otseraaku yanonkaiganaka iokaavioigaka pokorom pokorom pokorom, ipogereaigakatyo maganiro. 33 Iroro ineaigavakerira sentaigiririra itsarogavageiganaketyo kara ishigaiganaka iaigai itimaigira ikamantageigapaakeri itovaireegi iokajaigakara shintori. Aikiro ikamantaigapaakeri tyara ikantaiganaka itimaguigavetakarira kamagarinipage. 34 Ikemaigutatyo iriroegi iaigake anta inakera Jeso ikantaigapaakeri: —Nokogaigavetaka piataera parikoti.

Mateo 9

1 Impogini yomatetanaa Jeso pitotsiku imonteanaa iataira itimira. 2 Impo ipokaigapaake pashini matsigenkaegi ikompitakoigapaakeri paniro shinkogisenari yamaiganakenerira irovegaerira. Antari ineaigakerira Jeso arisano opaitaka yogoigakera iragaveakera irovegaerira ikantantakaririra shinkogisenari: —Notomi, shinetanakempa. Maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagetakerira terira onkametite, garatyo ikenkiagaimpiro Tasorintsi. 3 Ario inaigake kara gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Ikemaigavakerira ikantakera maika, iniasurentavageiganaka ikantaigi: “Antari gara ikañota maika, onti ikañotagumanatanakari Tasorintsi.” 4 Kantankicha Jeso yogoigavakerityo iniasurentaigakara ikantaigutarityo: —¿Tyara pikantaigakara piniasurentaigakara pikañoigakerora maika? 5 ¿Tyatimpatyo pairo avisake okomutakara? ¿Irororika nonkantakerira: ‘Maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagetakerira terira onkametite, garatyo ikenkiagaimpiro Tasorintsi’, ontirika nonkantakerira: ‘Tinaanake nuitanake’? 6 Maika noneakagaigakempi yagaveake Kañotasanotakaririra Matsigenka imagisantakoigaerira matsigenkaegi magatiro terira onkametite yovetsikageigirira. Impo ovashi ishonkatetanakari shinkogisenari ikantiri: —Tinaanake, ganaero pinoriantakarira, piatae pivankoku. 7 Ogatyo ikenake itinaanaka iatai ivankoku. 8 Antari ineaigavairira maganiro patoitaigankicharira itsarogavageiganaketyo ovashi ishineventaiganakari Tasorintsi ineaigakera onti yagaveakagaigakeri matsigenkaegi irovetsikaigakera posante terira oneimagetenkani. 9 Impogini iatake Jeso ikenanakera kara ineapaakeri paniro surari ipaita Mateo. Irirori onti ipirinitake anta pankotsiku itimashiigavakerira visapiniigatsirira ikogantaigavakarira koriki maganiro maiganankitsirira iarakipage ontirika tatapagerika oita, intitari kogantiniririra koveenkari koriki. Impo yogari Jeso ikantapaakeri: —Tsame, pogiatanakenara. Irirori ikaviritapanuta iatanake yogiatanakerira. 10 Impogini Jeso iatake ivankoku isekatavagetakara itentaigakari irogamereegi intiegiri aikiro pashini kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari intiegiri aikiro pashini kañovageigacharira. 11 Yogari pariseoegi ineaigakerira Jeso itentaigakarira isekataigakara ikantaigiri irogamereegi: —¿Tyara ikantakara yoga gotagaigimpirira isekatakovageigakarira kogantaiginiririra koveenkari koriki intiegiri aikiro pashini kañovageigacharira? 12 Antari ikemavakera Jeso ikantaigiri: —Yogari terira imantsigaige tera inkogakoigempari gavintantatsirira. Intagani kogakoigari mantsigaigankitsirira. 13 Piaigae pisuretakoigakemparora pogoigakeroniri ikantakerira Tasorintsi ikantakera: ‘Pairo avisake nokogakera pintsarogakagantaigakempara, avisakero povetisaigakenarira piratsipage pintagaigakenarira.’ Teranika iriro nompokashiige terira inkañovageigempa nonkantaigakerira inkantatigaiganakempara, intityo nopokashiigake kañovageigacharira kameti inkantatigaiganakempara irapakuaiganakerora yovetsikageigakera terira onkametite. 14 Impo ipokaigapaake irogamereegi Joan Giviatantatsirira ikantaigapaakeri Jeso: —Naroegi intiegiri pariseoegi napakuapiniigi tera nosekataigempa, kantankicha yogari pogamereegi tera ario inkañoigempa maika. ¿Tyara ikantaigakara? 15 Impo irirori ikantaigiri: —Pine intimera pashini ikyarira gankitsi itsinanetsite inkaemaigakeri iamigoegite isekatagaigakemparira, ¿matsi gara isekataiga? Isekataigakempaniroro, itentaigakaritari kaemaigakeririra ishinevageigaka. Kantankicha antari aganakempara inkisakenkanira iramanakenkanira parikoti ario pinkante impitashiigakemparotyo kogapage gara isekataigaa, inkenkisureakoiganakemparitari. 16 “Tera onkametite pinkematsatagarantaigerora yogotagaigakempirira pariseoegi irorokya pimaigavake nogotagaigakempirira naro. Ontinirikatyo okañotakaro onkotatenkanira kamisa ogantagarira onkotatantakenkanira okyamagokyarira. Onkivavetanakempa oga onkenake ontsiomagotanakempa ariompa ontisaraanakerori. 17 Aikiro ontinirikatyo okañotakaro ompiaatenkanira vino okyaakyarira tekyarira ompoite ompiaatantenkanira kaverameshina igantagarira atakerira yaratsimeshinatanake. Ompoivetanakempa aravonkanake oga onkenake ontimpoanakeri imeshina ovashi ontisaraanakeri osanakempa vino, aikiro iraparatakempa imeshina irisaraanakera. Nerotyo pairo okametitake ompiaatantenkanira ikyameshinakyarira kameti ganiri aparaata vino, aikiro ganiri yaparata imeshina.” 18 Aiñokyara iniavageti Jeso ikenapaake paniro itinkamiegi jorioegi ipaita Jairo itigeroaventapaakari ikantiri: —Okyaenka kamanankitsi noshinto. Tsame pimpatikaituterora ogitoku anianaeniri. 19 Impo ikaviritanaka Jeso yogiatanakeri ivankoku itentaiganaari irogamereegi. 20 Ario onake aikiro kara paniro tsinane mantsigavagetankitsirira oseriintevagetanityo pairani ogatyo onakotanake 12 shiriagarini tera ogote ovegaempara, teranika onkaraagaenika oriraa. Irorori aiñonitanakari okenashitapaakeri itishitaku otsagatakotapaakeri okaratsaiku imanchaki. 21 Oniasurentavagetakatari inkaara okanti: “Intagatityo nontsagavetakemparo imanchaki noveganaempatyo.” 22 Impo ishonkanaka Jeso ineiro aratinkake ikantiro: —Noshinto, shinetanakempa. Maika pogotaketari nagaveakera novegaempira, nerotyo povegantaarira. Ovashi ovegasanovagetanaa. 23 Impo iroro yogonketapaakara ivankoku Jairo ineaigapaakeri kovuvageigatsirira kovuigamatake. Yogari iragatsikaigaririra igamaga iragaigamataka kaemavaimataketyo kara. 24 Ikantaigapaakeri: —Atsi mereaiganake konteiganake. Tera ario onkame, onti omagake. Ogatyo ikenaigake ikavakavaimatanaketyo ikaavintsanaiganakerira. 25 Iroro yogikonteigakerira ikianake tsompogi ikatsavakotapaakero. Ogatyo okenake otinaanaa okaviritanaa. 26 Impo ovashi maganiro timageigatsirira kara parikotipageku ikemakoigakeri yoganiairora irishinto Jairo. 27 Impogini iatanaira Jeso yogiaiganakeri piteni terira ineaige ikaemakonaigavakeri ikantaigiri: —¡Viro, Iyashikitanakerira Iravi, tsarogakagavageigenakario! 28 Impo yogonketapaakara Jeso pankotsiku ikiapaake tsompogi. Yogaegiri terira ineaige giaigapaakeririra yaiñoniigapaakari. Inianake Jeso ikantaigiri: —¿Tyara pinkantaige viroegi? ¿Nagaveake noneakagaigakempira? Iniaiganake iriroegi ikantaigiri: —Jeeje, Notinkami, pagaveakeniroro. 29 Impo itsagaigakeri irokiku ikantaigiri: —Iroroventi pogoigaketari nagaveakera noneakagaigakempira, maika neaigakevi. 30 Ogatyo ikenaigake ineaiganake. Impo Jeso ikantaviigavakeri ikantaigiri: —Arisanora tsikyanira pikamantantaigirokari. 31 Kantankicha teratyo inkematsaigeri. Irorotyo iaigaira ikamantantageiganakero tyara ikantaigakeri Jeso ineakagaigakerira. 32 Choeni osamanitanake ikenaigapaake pashini yamaigapaakeneri terira irinie, itimagutakeritari kamagarini. 33 Irorotyo yoneaganontaarira Jeso ogatyo ikenake inianai. Yogavageiganaketyo kavako maganiro ikantaiganakera: —¡Teratyo oneimagetenkani kañopagerira oka! 34 Kantankicha yogaegiri pariseoegi ikantaiganaketyo: —Irirori arisano yagavei yoneagagetarira kamagarinipage timagugeigakeririra matsigenka, intitari gaveakagakeri itinkami kamagarinipage. 35 Impogini iatake Jeso ikenanake kara itsotenkanakero apatogetakara pankotsipage yogotagantagematanake pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi ikamantaigakerira maganiro tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite. Aikiro yovegagematityo tovaini oposantetashigeigakarira mantsigarintsipage, tenigetyo tyara inkatsitumageigae paa vegasanovageigaa. 36 Antari ineaigakerira maganiro yapatoventaigapaakarira itsarogakagaiganakarityo kara ineaigakeritari yatsipereavageigakera posantepage ikenkisureavageigakara, onti ikañoigakari ovisha terira intime sentiririra. 37 Impogini ikantaigiri irogamereegi: —Nonkantasanoigakempi aiño tovaini kogakoigankicharira irogoigakera tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, kantankicha tesakona intovaige gotagaigakerineririra. Onti ikañoigakaro osampatira turigoki ogatuitakoni tesakonara intovaige gaigakeronerira. 38 Irorotari maika nonkantaigakempi piniaigakerira Tasorintsi pinkantaigakerira intigankaigakera gotagaigakerineririra.

Mateo 10

1 Impo iroro yagatanakera Jeso iniavagetakera ikaemaigakeri irogamereegi naigatsirira 12 ovashi yagaveakagaigakeri ironeaganontaigakemparira itimaguigakerira kamagarinipage, aikiro irovegageigakerira oposantetashigeigakarira mantsigarintsipage. 2 Iriroegi onti ikantaigunkani aikiro iritigankaneegi. Onti ipaiigaka: Sumo, ikantaganirira aikiro Perero; Anturishi, irirenti Perero; Santiago intiri Joan, itomiegi Severeo; 3 Jeripe, Varitorome, Tomashi, Mateo, kogantiniririra koveenkari koriki; Santiago, itomi Arejeo; Tareo, 4 Sumo komperagetatsirira, intiri Jorashi Ishikariote, gakagantakeririra Jeso. 5 Impogini itigankaigakeri ikamantaigavakeri ikanti: “Gara piatimoigiri terira iriroegi jorioegi pogotagaigakerira. Yogaegiri Samariakunirira garatyo pikamosotumaigiri anta itimageigira. 6 Intagani piatimoigake maganiro iseraereegi, ontitari ikañoigakari ovisha timpinaigankitsirira. 7 Maika piaige pinkenkitsatimoigakerira pinkantaigakerira panikya aganakempa impegantakemparira Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro kematsaigakerinerira. 8 Povegaigaerira vesegasenari intiegiri aikiro pashini mantsigaigankitsirira. Poganiaigaerira kamaigankitsirira, aikiro poneaganontaigakemparira itimaguigakerira kamagarinipage, kantankicha garatyo pikogantaigari. Kañotari naro teratyo nonkogantaigempi nagaveakagaigakempira, ario pinkañoigake viroegi garatyo pikogantaigari yogaegi tyanirika povegaigaerira. 9 “Gara pamumaigi koriki. 10 Gara pamaigi pitsagine. Intagatityo pamaiganake pamagotiro pimanchaki pogaguigakarira, aikiro pisapatote pisapatoigakarira. Gara pamaigi pigotikiiro. Maganirotari piriniventavageigirorira ikogagetirira Tasorintsi kametitaketyo impaigakenkanira iseka. 11 “Tyarika kara pogonkeigapaakempa aiñorika negintevageigacharira, iriro pimagimoiganake kigonkero piaiganaera parikoti. 12 Piaigakerika ivankoku pinkiaigapaakera piniaigapaakerira pinkantaigeri: ‘Nokogake inkavintsajaigakempira Tasorintsi.’ 13 Irishineventaigavakempirika inkemisantaigakempira pinkenkitsatimoigakerira irirokya shineventaigakemparine Tasorintsi inkavintsajaigakerira. Antari garikara ishineventaigavakempi garatyo ishineventaigari Tasorintsi inkavintsajaigakerira, panirotyo inkavintsajaigakempira viroegi. 14 Antari tyarika piaigake kara garikara ishineigavakempi piaigake parikoti, kantankicha oketyo pimpotevonkititasanoiganaemparo kipatsipane pagatikakoigakeririra. 15 Maika nonkamantasanoigakempi impogini aganakempara inkisashitantakempara Tasorintsi pairotyo inkisashiigakempari yogaegi terira irishineigavakempi avisagetakerotyo inkisashiigaemparira timaigavetankicharira pairani Soromaku ontiri Gomoraku. 16 “¡Atsi gaige kavako! Naro nontigankaigakempi itimaigira kisantaigatsirira iratsipereakagaigavakempityo kara kañomataka intinirikatyo notigankake ovisha iriatakera yapatotara garirira ovisha. Onti pinkañoigakempari maranke yogovagetira, kantankicha gara pagashitantavageiga, aikiro gara pipugatsatantavageiga onti pinkañoigakempari shiromega. 17 Tsikyanira ikisaigimpikari iramaiganakempira pitinkamiegiku inkisakagantaigakempira impasapasatagantaigakempira pankotsipageku yapatoitantaigarira pitovaireegi. 18 Gara intagati oka. Iramaiganakempityo aikiro koveenkaripageku inkisakagantaigakempira ovashi pimaiganakeri iriroegi pinkenkitsatimoiganakerira intiegiri aikiro maganiro terira iriroegi jorioegi pinkamantakoigakenara naro. 19 Antari iramaiganakempira koveenkaripageku gara pisureigaro tyarika pinkantaige. Gara pikantaigi: ‘¿Tyarika nonkantaigeri?’, isuretagaigakempitari Tasorintsi kameti pogoigakeniri tyara pinkantaige. 20 Gatanika tsikyata piniaigi viroegi, intitari suretagaigakempine Isure Tasorintsi timasurentaigakempinerira. 21 “Intimaiganake tovaini matsigenkaegi imparantaiganakempari irirentiegi irogakagantaigakerira, pashinikya gakagantaigakerine itomiegi. Ario inkañoigake pashini imparantaiganakempari iriri irogakagantaigakerira. 22 Maganirosanotyo inkisaviiganakempiro pikematsaigakenara, kantankicha yogari tyanirika tsipereakotanankichanerira garira yapakuimati ikematsatakenara ovashi inkamanake iriro pinkante irogavisaakotakenkani. 23 Tyarika kara iratsipereakagaitakempira, piaigakera pishigaiganakera parikoti. Arisanotyo nonkantasanoigakempi tekyara pintsotenkaigero magatiro itimaigira iseraereegi pinkenkitsatimoigakerira, impigaate Kañotasanotakaririra Matsigenka. 24 “Yogari yogotagaganirira teratyo iravisumateri gotagiririra. Ario ikañotaka yonampitaganirira teratyo iravisumateri nampitaririra. 25 Aikiro yogari yogotagaganirira ariotyo inkañotakempari gotagiririra. Ario ikañotaka yonampitaganirira ariotyo inkañotakempari nampitaririra. Kañotari naro Pitinkami akyari ikantaitana Veresevo viromparorokari pairo irogagaitakempi. 26 “Irorotari nonkantantaigakempirira gara tyani pipinkumaigi, magatirotari terira ogotenkani maika impoginityo ogotakenkani. Ario okañotaka magatiro omanagetunkanirira maika impoginityo ogikoneatakenkani. 27 Narori maireni nogotagaigakempi, kantankicha viroegikya gitivarokaigakerone pinkamantaigakerira maganiro. 28 Gara pipinkaigiri gaveaigankitsinerira irogamagaigakempira. Iriroegi irogamagaigakempirika intagatitari kamankitsine pivatsa, kantankicha garatyo yagaveimaigi irogamagaigakerora pisure. Inti pimpinkaigake Tasorintsi, panirotari ikantara irirori yagaveira inkantakera tyani kamankitsine impo iragaveake intigankakerora isure morekariku. 29 ¿Matsi tera pineaigeri tsimeripage intagatira ipunata piteni tsimeri pamentyakiniro koriki?, kantankicha teratyo inkamumate paniro terira iriro kogatsine Piri. 30 Kañotari pigishiegi akyari yogotiro papeapagetiro. 31 Irorotari nonkantantaigakempirira gara pitsarogaigi, pairotari pavisavageigakeri tsimeripage. 32 “Maika nonkantaigakempi tyanirika kantasanotankitsine ikematsatasanotakenara inkamantaigakerira itovaireegi, ariotyo nonkañotakempa naro impogini nonkantaketyo: ‘Nanti shintari’, inkemakenara Apa timatsirira enoku. 33 Kantankicha tyanirika kantankitsine: ‘Tera nonkematsateri Jeso, inkante’, ariotyo nonkañotakempa naro impogini nonkantaketyo: ‘Tera naro shintemparine’, inkemakenara Apa timatsirira enoku. 34 “Viroegi pineaigiri irorori nopokashitake irishinevakagaigakempara maganiro, kantankicha teratyo iroro nompokashite, ontityo nopokashitake onkenantanakemparora inkisavakagaiganakempara, 35 ‘intimaketari surari inkisanakeri iriri. Ario onkañotanakempa tsinane onkisanakero iniro, aikiro gatomintantatsirira onkisanakero ovagirote. 36 Yogaegiri garira ikematsaigana inkisashivageiganakemparitari iitaneegi kematsaigakenanerira.’ 37 “Nonkantaigakempi garatyo nopegumatiri nogamere tyanirika pairorira itasanotakari iriri ontirika iriniro, narokya ogakona intakena. Aikiro garatyo nopegumatiri nogamere tyanirika pairorira itasanotakari itomi ontirika irishinto, narokya ogakona intakena. 38 Ario nonkañotakempa aikiro garatyo nopegumatiri nogamere tyanirika terira inkoge impiriniventavagetanakerora nokogagetirira naro iratsipereaventavagetakenara. 39 Tyanirika tsarogakagacha ikiiro tera inkoge iratsipereaventavagetakenara ikiirotyo kañotagantanankicha, intagatitari ikogake irovetsikagetakera tatarika ikogagetakerira irirori. Kantankicha yogari piriniventirorira nokogagetirira naro yatsipereaventakenara, iriro pinkante iriatake itimira Tasorintsi inkantakani intimake. 40 “Tyanirika gaigavakempine inkematsaigavakempira nanti ikematsatake, ario ikañotaka tyanirika kematsatakenane naro, inti ikematsatake aikiro tigankakenarira. 41 Tyanirika gavakerine kenkitsatakotiririra Tasorintsi inkematsatavakerira ineakera inti tigankakeri Tasorintsi, irirori irishineventakempari impo ovashi ineakotakemparo impakeririra impogini inkañotagakemparira impakerira yoga kenkitsatakotiririra. Ario inkañotagakenkani tyanirika gavakerine negintevagetacharira ineakerira inegintevagetakara, irishineventakempari Tasorintsi inkañotagakemparira yoga negintevagetacharira. 42 Ario inkañotakempa aikiro tyanirika kavintsaakerine irapigematsatene terira impaitumatempa ineakerira ikematsatakenara, irishineventakempari Tasorintsi impo ovashi ineakotakemparo impakerira onkatinkatakeririra impogini. Intagatityo impavetakempari imire irorotakenityo.”

Mateo 11

1 Impogini yagatanakera Jeso yogotagaigakerira irogamereegi iatanake parikotipage apatogetakara pankotsipage ikenkitsavagetakera, aikiro yogotagantavagetakera. 2 Yogari Joan Giviatantatsirira aiñokya yashitakotaka. Impo ikemakotavakerira ikenkitsavagetakera, aikiro yovegageigakerira tovaini mantsigaigankitsirira, itigankaigake piteni irogamereegi inkogakotagantaigakiterira. Antari yogonkeigapaakara inakera 3 ikantaigapaakeri: —¿Virorika nogiaigakerira ontirika atanatsi nogiaigera pashini iripokakera? 4 Yogari Jeso ikantaigiri: —Maika piaigae pinkamantaigapaakerira Joan magatiro pineageigutirira ontiri pikemageigutirira. 5 Yogari terira ineaigavetempa ineaiganake. Yogari terira iranuitagantsiigavetempa yanuitagantsiiganake. Ario ikañoigaka vesegaigavetankicharira yovegaiganaa. Yogari terira inkemaigavetempa ikemaiganake. Aikiro yogari igamagapage yaniaiganai. Intiegiri aikiro terira irashintavageigempa ikenkitsatimoigunkani ikamantaigunkani tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakenkaniniri. 6 ¡Irishinevagetakempa tyanirika kantakanirira inkematsatasanotakenara gara yapakuimatana! 7 Impo iaiganaira iriroegi iniavagetanake Jeso iniakotakerira Joan ikantaigiri maganiro: “¿Tatoita piatashiigakiti anta osarigagitetapaakera? ¿Iriro piatashiigakiti pineaigakitirira matsigenka terira ishintsitashigetero magatiro matavitantagantsi, irorokya ikanti irorokya ikanti? ¿Ario ikañotakaro savoroshi amirora tampia akya otuiti akya otuiti? 8 ¿Ario tatatyo piatashiigakiti? ¿Iriro piatashiigakiti pineaigakitirira matsigenka gagutacharira mechomagori kamisa? Pogoigaketari maganiro gaguigacharira mechomagori kamisa onti ipirinitaigi ivankoku koveenkari. 9 Iroroventi ¿tatatyo piatashiigakitira? ¿Iriro piatashiigakiti pineaigakitirira kamantantatsirira? Jeeje, irironiroro, kantankicha pairo yavisavagetakeri kamantantatsirira, 10 irirotari itsirinkakotunkanirira pairani iniakerira Tasorintsi Itomi ikantiri: ‘Notomi, impogini nontigankake paniro ivatanakempinerira inkantaigakerira itovaireegi inegintetashiigavakempira.’ 11 Maika nonkantaigakempi maganirosanotyo matsigenkaegi tera intimumate paniro visakerinerira Joan, kantankicha tyanirika yogavisaakotake Tasorintsi ipegakara Igoveenkarite, irirori pinkante yavisakerityo. 12 “Pairani ikyasanokyara tsititanakero Joan ikenkitsavagetanakera ovashi maika yogari kisantaigatsirira tera inkogaigavetempa inkenkitsatakotakenkanira Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira ipegakara Igoveenkariegite maganiro kematsaigiririra, kantankicha ariompatyo ishineventasanoiganakarori tovaini matsigenkaegi ikematsaiganakera. 13 Maganirotari kamantantaigatsirira ikamantakoigakero pairani ovashi ikenkitsatanakera Joan. Ario ikañotaka Moiseshi irirori itsirinkakotakero. Maganiro ikantaigaketari iripokake intigankakerira Tasorintsi irogavisaakotantakera ovashi impegakempa Igoveenkariegite maganiro kematsaigakerinerira. 14 Yogari Joan irirotari kamantantatsirira Eriashi pikemakoigakerira iripokakera iivatakerira intigankakerira Tasorintsi. Pinkogaigakerika viroegi pinkematsaigakenara kematsaigenatyo. 15 Pikemaigakenarika maika atsi suretasanoigemparotyo nokantaigakempirira. 16 “¿Tatarikatyo nonkañotagaigakempi viroegi? ¿Tata pikañoigaka? Inti pikañoigaka ananekiegi impitaigera pampatuiku imagempivageigakera impo ovashi inkisavakagaiganakempa inkantaige: 17 ‘Nokovutimoigavetakempi teratyo pintiontaigempa. Impo nomatikimoigavetakempi matikagantsi kenkisureaenkatavagetakatyo kara teratyo piragaigempa.’ 18 Ariotari pikañoigakari viroegi. Ipokavetaka Joan tera isekatavagetempa, aikiro tera iroviikumatemparo poiri, onti pikantaigakeri itimagutakeri kamagarini. 19 Impo maika ipokavetaka Kañotasanotakaririra Matsigenka isekata, aikiro yoviika ariokya pikantaigakeri: ‘Pairo isekaata aikiro pairo ishinkiseta, aikiro inti itsipaiga kañovageigacharira intiegiri kogantaiginiririra koveenkari koriki.’ Kantankicha ogotunkani tyani kematsatasanotiri Tasorintsi aikiro tyani terira inkematsateri, ontitari oneantunkani yovetsikagetakerira.” 20 Impogini Jeso ikanomajaigutarityo yovetsikimogeigakerira tovai terira oneimagetenkani, ineaigakeritari tera inkantatigaigempa inkematsaigakerira Tasorintsi, ikantaigiri: 21 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi timantaigarorira Korasun! ¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi timantaigarorira Vetsaira! Pineaigavetakarotyo novetsikimoigavetakempirira, kantankicha teratyo pinkogaige pinkantatigaiganakempara pampakuaiganakerora povetsikageigira terira onkametite. Yogari pinkante timaigavetacharira pairani Tiroku ontiri Suronku iriroegimetyo neaigakerome inkantatigaiganakempametyo irogaguiganakemparome tontaporokiri, aikiro intiaitaiganakempametyo samampopane iokotagantaigakempara ikenkisureaigakara ineaigakera yovetsikageigira terira onkametite inkantatigaiganakempara. 22 Kantankicha viroegi aganakempara inkisashitantakemparirira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri, pairotyo irogagaigakempi kara avisavagetakerotyo inkisashiigakemparira Tirokunirira intiegiri Suronkunirira. 23 Viroegiri timaigatsirira Kaperenaoku paventakovageigaka. ¿Pineaigiri ariori piaigake enoku? ¡Garatyo! Ontityo piaigake morekariku. Ariome ovetsikakenkanime terira oneimagetenkani pairani anta Soromaku onkañotakemparora novetsikimogeigakempirira viroegi maika gamerorokari ipogereaiga maganiro, aiñokyametyo intimantaigemparo maika. 24 Irorotari nonkantantaigakempirira impogini aganakempara inkisashitantakempara Tasorintsi, pairotyo inkisashitasanoigakempi viroegi avisakero inkisashiigaemparira Soromakunirira.” 25 Impogini Jeso inianakeri Tasorintsi ikanti: “Apa, vinti vetsikagetakerorira inkite ontiri kipatsi ontiri aikiro magatiro timantagetarorira. Noshineventakempityo kara, pomanapitsaigakeritari govageigatsirira tera pogotagaigeri tyara pikanta viro. Inti pogotagaigake terira irogovageige. 26 Arioniroro okañotaka maika, ariotari pikogakeri viro.” 27 Impo ikantaigiri maganiro: “Ipagetakenaro Apa magatiro, aikiro yagaveakagavagetakena posante. Tera tyani gotatsine tyara nokanta. Intagani gotankitsi Apa. Aikiro tera tyani gotatsine tyara ikanta irirori. Intagani naro gotankitsi intiegiri aikiro yogaegi nonkogakagaigakerira nogotagaigakerira. 28 Maganiro viroegi tsipereaigankitsirira pipomirintsiigakarora pintsatagageigakerora magatiro ikogagetirira Tasorintsi, atsi tainaegi naroku paventaigakenara nampishigopireakagaigakempira. 29 Pinkematsaigakenara kameti nogotagaigakempira ovashi pampishigopireaigakempa pisureku, teranika naro kisantatsirira, aikiro nantitari tsipereakovagetacharira tera naventakotumatempa. 30 Tera onkomutempa pintsatagaigakerora magatiro nogotagaigakempirira, nantitari shintsitagaigakempine nogishineasanoigakempira.”

Mateo 12

1 Impogini aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake Jeso ikenanake turigoshiku itentaiganaari irogamereegi. Iriroegi itasegageiganake yagaigamatanaketyo turigoki yogaigakarora. 2 Irorotyo ineaigakerira pariseoegi ikantaigutarityo Jeso: —¡Atsi gaigeri kavako pogamereegi! Yagaiganake turigoki maika kutagiteriku apishigopireantaganirira, okantavitantaganitari antavagetantenkanira. 3 Kantankicha irirori ikantaigiri: —¿Matsi tera piniavantumaigero viroegi otsirinkakotunkanira yovetsikakerira Iravi pairani? Itaseganake irirori intiegiri itentaigakarira, mamerisanotyo tatampatyo irogaigakempa, 4 impo ikiamatanaketyo ivankoku Tasorintsi yogakarora pan okantavitantaganirira ogenkanira, ontitari irashi Tasorintsi. Intagani gaigaro saseroroteegi, ariotari ikantiri Tasorintsi, kantankicha yogari Iravi yogakarotyo, aikiro ipaigakeri itentaigakarira. 5 ¿Matsi tera piniavantumaigero aikiro itsirinkakotanakerira Moiseshi okantira yogari saseroroteegi tavageigatsirira ivankoku Tasorintsi yantavagetantaigakaro kutagiteri apishigopireantaganirira kantankicha teratyo iroro irovetsikaige terira onkametite? 6 Maikari maika aikiro nonkamantaigakempi aiño aka pairorira yavisavagetakero ivanko Tasorintsi. 7 Viroegi tera pinkemaigavakeronika Itsirinkakagantakerira Tasorintsi kantatsirira: ‘Pairo avisake nokogakera pintsarogakagantaigakempara, avisakero povetisaigakenarira piratsipage pintagaigakenarira.’ Pinkemaigavakeromera oka gamerorokari pineantavageigi yovetsikaigakera terira onkametite. 8 Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka irirotari kantatsirira tyati okantavitantagani antantenkanira kutagiteriku apishigopireantaganirira, aikiro tyati terira onkantavitantenkani. 9 Osamanitanakera iatake Jeso pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi ikianake tsompogi. 10 Ario inake kara paniro shinkovakotankicharira. Yogaegiri kisaigakeririra Jeso ikantaigiri: —¿Kametitake irovegantakenkanira mantsigatankitsirira kutagiteriku apishigopireantaganirira? 11 Ontityo ikantaigakeri maika ineaigakera tyarika inkante kameti intsavetantaigakerira inkisakagantaigakerira. Kantankicha irirori ikantaigiri: —Aiñorika shintacharira irovishate impogini irashiriantanakemparo paniro ovegantara kutagiteriku apishigopireantaganirira, ¿matsi gara iatashitiri inoshikaaterira? 12 Iriromparorokari matsigenka pairo intsarogakagakenkani, pairotari yavisavagetakeri ovisha. Irorotari maika kametitake onkavintsaantakenkanira kutagiteriku apishigopireantaganirira. 13 Nerotyo ishonkashitantanakaririra shinkovakotankicharira ikantiri: —Atsi kontsaanake. Irorotyo yakontsaanakera ogatyo okenake irako paa vegasanovagetaa kañotasanovagetaatyo apipakotene. 14 Iroro ineaigavakerira pariseoegi yovegairira ikonteigapanuti ovashi isariaiganakari Jeso irogakagantaigakerira. 15 Iroro yogotavakera Jeso isariaigakarira irogakagantaigakerira iatake parikoti ovashi yogiaiganakeri tovaini matsigenkaegi. Irirori yovegageigamatirityo maganiro mantsigaigankitsirira, 16 kantankicha ikantaviigakeri ganiri itsavetantaigiri. 17 Antari ikañotakara maika itsatagakero ikantakerira kamantantatsirira Isaiashi pairani itsirinkakotakerora ikantakerira Tasorintsi ikanti: 18 “Neri yoga nomperane nokogakagakerira nontigankakerira. Notasanovagetakari, aikiro noshineventakari. Nontigankimotakeri nosure intimasurentakerira. Irirori inkamantaigakeri maganiro matsigenkaegi tyati kametiripage, aikiro tyati terira onkametite. 19 Gara ikisantumati, aikiro garatyo ikakitsatantumati irogemisantantakera. 20 Garatyo ikisumaigiri tyanirika tesakonarira ishintsitashiigero terira onkametite. Inkantakani inkavintsajaigakeri maganiro kigonkero aganakempara impegakempara Igoveenkariegite maganiro matsigenkaegi. 21 Maganiro matsigenkaegi timageigatsirira aka kipatsiku iraventaigakemparityo.” 22 Impogini yamaiganakeneri Jeso paniro matsigenka terira inee, aikiro tera irinie, itimagutakeritari kamagarini. Impo irirori ineakagairi, aikiro iniakagairi. 23 Yogavageigaketyo kavako maganiro ikantaigi: “Irirorakarityo Iyashikitanakerira Iravi agiaigakerira.” 24 Iroro ikemaigakerira pariseoegi ikantaigakera, iriroegi ikantaigi: “Inti tinkamitakari Veresevo itinkami kamagarinipage. Irirotari gaveakagakeri yoneaganontantaigakaririra itimaguigakerira kamagarinipage.” 25 Kantankicha irirori yogotavakerotyo isureigakarira ikantaigiri: “Pine intimera matsigenka irapatoitakeri itovaire impegakempara itinkami impo intsitiiganakerorika inkisavakagaiganakempara ovashi irashirikovakagaiganakempa iokaiganakeri itinkami panivani irinae, mameri tyanimpatyo iromperataempa. Ario ikañoigaka tentaigaririra iitaneegi ikiirora parantavakagaiganaachane inkisavakagaiganakempara oga inkenaigake irashirikovakagaiganakempa ganige itsipavakagaigaa. 26 Ario ikañotaka Satanashi irirori, ¿matsi tyara inkantakempara ikiirora neagaachane? Inkañotakemparika maika ikiirora parantaachane, ¿matsi iragaveake atanatsira impeganakempara itinkamiegi maganiro kamagarinipage? 27 Viroegi onti pikantaigake inti tinkamitakena Veresevo nagaveantakarira noneaganontaigakarira itimaguigakerira kamagarinipage. Iriromera gaveakagakenane kamagarini, ¿ario tyaniratyo gaveakagaigakerira pitovaireegi yoneaganontaigakarira itimaguigakerira kamagarini? Irorotari ogotantunkani onti pikomuigakaro viroegi. 28 Kantankicha intityo gaveakagakena Isure Tasorintsi noneaganontantaigakaririra itimaguigakerira kamagarinipage, iroro pogotantaigavakempa atake yogikoneatimoiganakempi Tasorintsi iragaveane. 29 “Maika nokogake nonkantaigakempira: ¿Tyara inkantakenkani inkiashitakenkanira pairorira isurariti inkoshigetakenkanira garira oketyo yogusotagani? Antari oketyorika irogusotakenkani ario pinkante inkoshiarantakenkani. 30 “Maganiro terira irishinetena onti ikisashitakena, aikiro yogari terira intentena napatotantakera onti itivarokantake. 31 “Nonkamantasanoigakempi maika tatarika irovetsikaigake matsigenka terira onkametite ontirika isamatsanaigakeri Tasorintsi, irirori iragaveaketyo imagisantakoigaerira garatyo ikenkiimatairo, kantankicha yogari neavetakemparonerira iragaveane Isure Tasorintsi impo inkantake intityo gaveankitsi kamagarini, garatyo imagisantakotumatiri. 32 Ario okañotaka aikiro tyanirika samatsanatakerine Kañotasanotakaririra Matsigenka iragaveake Tasorintsi imagisantakotaerira, kantankicha tyanirika samatsanatakerine Isure Tasorintsi, iriro pinkante garatyo imagisantakotumatairi. 33 “Yogari matsigenka onti ineantunkani yovetsikagetirira ovashi yogotunkani tyara ikanta. Yogari terira inkametite onti yovetsikagetake terira onkametite. Yogari kametiri omirinka onti yovetsikagetake kametiripage. 34 ¡Viroegi apaiventavageigakempi kañovagetagantsi! ¿Tyara pinkantaigakempa povetsikaigakera kametiripage?, vintiegitari kañovageigacharira. Magatirotari osuretakotunkanirira irorotari oniakotunkani. 35 Ario ikañota matsigenka negintevagetacharira onti iniakogeti kametiripage, irorotari isuretakogeta. Yogari terira inegintevagetempa onti iniagisevageti posante, irorotari isuretakogeta irirori. Magatirotari osuretakotunkanirira irorotari oniakogetunkani. 36 Naro kantaigakempine antari aganakempara inkisashitantaigakenkanirira kañovageigacharira inkenkiakagaigakenkani magatiro iniagisevageigakerira kogapage. 37 Tatarika piniavageti irorotari inkantaviigakempi Tasorintsi kametitakevirika ontirika tera pinkametite. Pinegintetakerorika piniane irishineventakempi. Antari piniagisevagetakerika ineakempi tera pinkametite, inkisashitakempi intigankakempi morekariku.” 38 Impogini ipokashiigapaakeri Jeso pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantaigiri: —Gotagantatsirira, atsi okotagaigenanityo terira oneimagetenkani. 39 Ikantaigiri Jeso: —Viroegi apaiventavageigakempi kañovagetagantsi, pikogantaigavetakarira noneakagaigakempira terira oneimagetenkani, kantankicha garatyo noneakagumaigimpi. Intagatityo noneakagaigakempi pashini onkañotakemparo ikañotagunkanira kamantantatsirira Jonashi pairani. 40 Pikemakoigakeritari irirori inigakerira omani imaranesanorikatyo kara impo yomavatakotanakara kutagiteri anta isegutoku. Ario inkañotakempa impogini Kañotasanotakaririra Matsigenka iromavatakotanakempa kutagiteri anta kipatsiku. 41 Impogini aganakempara inkisashiigakemparira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri inkantake yogari timaigavetacharira pairani Niniveku pairotyo yavisaigakempi viroegi, maganirotari Ninivekunirira ikematsaigakeri Jonashi ikenkitsatimoigakerira ikenkisureaiganaka ineaigaketari yovetsikagisevageigira terira onkametite ovashi ikantatigaiganaka. Kantankicha maika ipokavetaka pairorira yavisavagetakeri Jonashi teratyo pinkematsaigeri. 42 Ario onkañotakempa aikiro impogini inkantake Tasorintsi ogari igoveenkariegite Savakunirira pairotyo avisaigakempi viroegi, opokashitakeritari Saromon pairani oponiavagetakatyo samani kara onkemisantakerira irogotagagetakerora, kantankicha maika ipokavetaka pairorira yavisavagetakeri Saromon teratyo pinkematsaigeri. 43 “Antari itimagutirira matsigenka kamagarini impo iokanairi iatake anta osarigagitetapaakera yanuivagetakera. Impo ikogavetaka irapishigopireavagetakempamera, kantankicha teratyo iragavee ovashi 44 isurematanaatyo ikanti: ‘Irirompatyo nompigashitanae notimaguvetarira.’ Impo ipigavetaa ineapaakeri giakomatakatyo kañomataka pankotsi otarogaganira onegintetaganira saagitemataketyo kara mameritari timantemparonerira. 45 Ovashi iatake yagakitira pashini 7 kamagarini pairorira yogagavageigaka. Impo itimaguigapaakeri yoga itimaguvetarira okyara ovashi irirori oga ikenake pairotyo yogagavagetanaka. Ario pinkañoigake viroegi apaiventavageigakarira kañovagetagantsi ariompatyo pogagavageiganakempari, tera pinkematsaigenika.” 46 Aiñokyara ikenkitsavageti Jeso opokapaake iriniro intiegiri irirentiegi ikogaigavetaka iriniaigakerira, kantankicha tyampa inkenaigake, itikaigakeritari maganiro patoitaigankicharira nerotyo onti inaigapaake sotsi. 47 Impo ikamantunkani Jeso ikantagani: —Pokake piniro intiegiri pirentiegi aiño inaigake kara sotsi ikogaigake iriniaigakempira. 48 Kantankicha irirori ikantiri kamantakeririra: —¿Tyanimpatyora ina? ¿Tyanimpatyora igeegi? 49 Impo ishonkateiganakari irogamereegi iokoigakeri ikanti: —Neri yogaegi nopegaigakerira ina aikiro igeegi. 50 Imirinkatari tsatagagetirorira ikogagetirira Apa timatsirira enoku irirotyo nopegake ige ontiri incho ontiri aikiro ina.

Mateo 13

1 Impogini ikontetanai Jeso iatake otsapiaku inkaare ipirinitapaake. 2 Yapatovageiganakatyo tovaini matsigenkaegi inakera irirori, ovashi yomatetanaka pitotsiku ipirinitake ikenkitsaigakerira. Maganiro patoitaigankicharira ipitaigake otsapiaku. 3 Impo yogotagaigakeri ikantakogetakerora posante ikantaigiri: “Iatake paniro matsigenka impankivagetakera turigoki. 4 Iokagisetanakero pakarara pakarara itsotenkavagetanakero. Okonogagarantaka oparigigetanake avotsiku, impo iparigashiigakero tsimeri yogaigakarora. 5 Pashinikya onti oparigigetanake mapuseku, shintsi oshivokavetanaka, tesakonatari ontimasanotenika kipatsi. 6 Impogini iporeavetanaka poreatsiri itaganakero oshigirikanake okamanake, tetanika oatasanote oshitsaki savi, otikakerotari mapu. 7 Okonogaka pashini oparigigetanake okitagigetakara okitsoki tovaseri timatsirira otsei. Impo oshivokavetanaka turigo ogenanekyatyo oshivokutanaka tovaseri irorori asaganakero okamanai, tera ontime okitsoki. 8 Pashini okonogaka oparigigetanake okametipatsatakera kipatsi. Irorori pinkante oshivokanake okimotanake otimanake tovaiti okitsoki, okonogaka otimake 100, pashini 60, pashini otimake 30. 9 Pikemaigakenarika maika atsi suretasanoigemparotyo nokantaigakempirira.” 10 Impogini yogaegiri irogamereegi yaiñoniiganakari ikantaigiri: —Antari pogotagaigakerira maganiro matsigenkaegi, ¿tyara okantakara pikañotakerora maika pikantakogetakerora magatiro? 11 Irirori ikantaigiri: —Pairani tera ogovetenkani tyara inkantaigakeri Tasorintsi matsigenkaegi irogavisaakoigakerira kameti impegakempara Igoveenkariegite. Maikari maika ikogake pogoigakerora viroegi, kantankicha iriroegi gara yogoigiro. 12 Nonkantasanoigakempi maika tyanirika kogankitsinerira inkemavakerora Iriniane Tasorintsi ariompatyo irogotasanovagetanakeri, kantankicha yogari terira inkoge inkemavakerora ontityo onkomutapitsatakempari, garatyo yogotumageti maani. 13 Irorotari nokañotantaigakaririra maika. Iriroegi otimaigavetaka iroki, kantankicha kañomataka tenirikatyo ontime. Aikiro otimaigavetaka igempita kantankicha kañomataka tenirikatyo ontime, tera inkemaigavakeronika nokantaigakeririra. 14 Okañotaka maika otsataganakerora ikantakerira Isaiashi pairani ikanti: ‘Viroegi pinkemaigavetakempatyo, kantankicha garatyo pikemumaigavakero. Aikiro pineaigavetakempatyo, kantankicha garatyo pogotumaigavakero. 15 Tera pinkogaigenika pogoigakera, kañoigamatakavi tenirikatyo ontimaige pisure. Tera pinkemaige, kañomataka tenirikatyo ovegantaigempa pigempita. Aikiro tera pineaige, kañoigamatakavi tenirikatyo pogaige kavako. Onti pikañoigaka maika ganiri pineantaigaro poki, aikiro ganiri pikemantaigaro pigempita, aikiro ganiri pikemumaigi maani. Tera pinkogaigenika pinkematsatasanoigakenara kameti nogavisaakoigakempiniri.’ 16 “Kantankicha viroegi pairo ikavintsaavageigakempi Tasorintsi pineantaigakarorira magatiro pineageigakerira maika, aikiro pikemaigakena nogotagaigakempirira. 17 Arisanotyo nonkantasanoigakempi maika itimaigavetaka tovaini kamantantaigatsirira intiegiri negintevageigacharira ikogaigavetaka ineaigakeromera pineaiganakerira viroegi maika, kantankicha teratyo ineimaigero. Aikiro ikogaigavetaka inkemaigakeromera pikemaigakerira, kantankicha teratyo inkemumaigero. 18 “Maika atsi kemisantaigena nonkamantaigakempira tatoita nokantakotake inkaara. 19 Ogari turigoki parigigetankitsirira avotsiku inti nokantakoigake matsigenkaegi kemisantaigavetakarorira Iriniane Tasorintsi okenkitsatunkanira. Ikamantaigavetunkani tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, kantankicha igenanekyatyo ipokashiigakeri kamagarini imagisantakagaigakeri magatiro. 20 Ogari parigigetankitsirira mapuseku inti nokantakoigake kemisantaigavetakarorira Iriniane Tasorintsi ishineventaigavetavakaro, kantankicha tera inkematsatasanoigero, 21 nerotyo imagisantaiganairo shintsi. Impogini opokashitakeri tsipereagantsi ontirika ikisaviigunkani Iriniane Tasorintsi oga ikenaigake yapakuaiganairo ikañoiganaara okyara tekyara inkematsatumaige. 22 Ogari parigigetankitsirira okitagigetakara okitsoki tovaseri inti nokantakoigake kemisantaigakerorira Iriniane Tasorintsi ikemaigavetavakaro, kantankicha impogini irorokya imaigavai isureigavaarora magatiropage timagetatsirira kipatsiku. Impo iriroegi tenige isuretakoigaemparo Iriniane Tasorintsi, ontitari isureiganaka irashintavioigakempara koriki. Tyampa inkantaigakempa inkematsatasanoigakera. 23 Kantankicha ogari parigigetankitsirira okametipatsatakera kipatsi inti nokantakoigake kemisantaigavakerorira Iriniane Tasorintsi impo ikematsatasanoigakeri irirori. Ovashi itimaigake kameti ikañoigakaro turigo timankitsirira okitsoki 100, pashini ikañoigakaro timankitsirira 60, pashinikya ikañoigakaro timankitsirira 30.” 24 Impo ikanti Jeso: “Maika irorokya nonkantakotake tyara onkantanakempa impogini irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite. Iatake matsigenka ipankitakera turigoki itsamaireku. 25 Impogini imagavioiganaira maganiro ipokaninkuti pashini kisakeririra ipankitapanutiro tovaseri shigirorira turigo yapatuinkavagetakerotyo kara. 26 Impogini oshivokavetanaka turigo ogenanekyatyo oshivokutanaka tovaseri irorori otentaganakaro. Antari otimanakera okitsoki turigo oneinkani onti okonogakaro tovaseri. 27 Yogari iromperaneegi pankitakerorira ineaigutarotyo ikantaigiri: ‘Kogapage noneaigake onti pipankitake turigokisanorira. ¿Maikari tyaratyo oponiakara tovaseri?’ 28 Ikantaigiri irirori: ‘Impa irirorakari kañotakero kisakenarira.’ Iniaiganai iromperaneegi ikantaigiri: ‘¿Atsi noaige nashiaigakiterora?’ 29 Ikanti irirori: ‘Gatata, pitentagantaigarokari turigosanorira. 30 Arionetata osampatanakera, impogini nontigankaigakeri gaigakeronerira ovashi irashiaigakero tovaseri irogusovatuigakerora intagaigakerora. Impo irorokya iragaigake turigokisanorira irontaikapiniigakerora pankotsiku ontaikantaganirira turigoki.’ ” 31 Impo inianai Jeso ikantakotakerora ipegakara Tasorintsi Igoveenkariegite matsigenkaegi ikañotagakaro okitsoki mosetasa ikanti: “Iatake paniro matsigenka ipankitakerora pakitsotiro mosetasa itsamaireku. 32 Irorori pairotyo avisavetaka otsirepekichotakera avisagetakerora pashinipage tsirepekichogetatsirira okitsoki, kantankicha oshivokumatanakera omaranevagetanaketyo kara okañotanaaro inchato otsegororoitanake avisagetanakero pashinipage pankirintsipage impo itimantaigaaro tsimeripage.” 33 Impo ikantakotairo Jeso ipegakara Tasorintsi Igoveenkariegite matsigenkaegi ikañotagakaro opoegantarira pan ikanti: “Antari ovetsikira tsinane pan agavatake kimopane turigopane, impo okonogantakaro opoegantarira ogatyo okenake opoeganake magapatsatiro.” 34 Ario ikañoigakeri Jeso maika maganiro yogotagaigakerira, onti ikantakogetakero magatiro. Tera irogotagaigeri kogapage, tatarika ikogake irogotagaigakerira 35 onti ikañotakero maika ovashi otsataganaka itsirinkakotanakerira kamantantatsirira pairani ikantakera: “Noniaigerira onti nonkantakogetake posantepage. Nonkenkitsatakogetakero posantepage ogantagarira omanakogetunkani pairani okyasanokyara ovetsikunkani kipatsi kigonkero maika.” 36 Impogini iniaiganairi patoventaigakaririra iatai pankotsiku ikiapaake. Yogari irogamereegi yaiñoniiganakari ikantaigiri: —Nokogaigake pinkamantaigakenara tatoita pikantakotake inkaara piniakotakerora tovaseri shigirorira turigo. 37 Ikanti Jeso: —Yogari pankitakerorira turigoki inti Kañotasanotakaririra Matsigenka. 38 Ogari tsamairintsi onti magatiro kipatsi itimantaigarira matsigenkaegi. Ogari turigoki intiegi matsigenkaegi pegaigakeririra Tasorintsi Igoveenkariegite. Ogari tovaseri intiegi yashintaigakarira kamagarini. 39 Yogari pankitakerorira tovaseri inti kamagarini. Antari nokantakera agakenkanira turigoki onti nokantakotake ontsonkatanaempara kipatsi. Yogaegiri gaigakeronerira intiegi isaankariite Tasorintsi. 40 Antari nokantakera ashiakenkanira tovaseri ontagakenkanira, onti nokantakotake tyara onkantanakempa impogini ontsonkatanaempara kipatsi. 41 Antari irapatoitaigakerira Kañotasanotakaririra Matsigenka maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite, intigankaigakeri isaankariite irapatoitaigakerira kañovagetagaigakaririra itovaireegi intiegiri aikiro maganiro vetsikagisevageigirorira terira onkametite 42 iokaigakerira morekariku. Karari kara inkantakani iriragunteigakempa inkaemavavageigaketyo kara iratsikagisevageigakerotyo irai. 43 Impogini yogaegiri negintevageigacharira iriaigake intimimoigakerira Tasorintsi inkañoiganakemparira poreatsiri ishimpokirerenkira ikyaenkara kontetapaatsi. Pikemaigakenarika maika atsi suretasanoigemparotyo nokantaigakempirira. 44 “Antari ipegakara Tasorintsi Igoveenkariegite matsigenkaegi onti okañotaka maika: Yomanunkani kori ikitatunkani kipatsiku. Impogini itimake pashini neakeririra, kantankicha akiirotyo ikitatanairi. Ishinevagetakatyo kara ipimantagetakero magatiro yashintagetarira yagantakarora koriki ipunaventantakarora oga kipatsi inantakarira. 45 “Antari ipegakara Tasorintsi Igoveenkariegite matsigenkaegi onti okañotaka maika: Iatake paniro pimantavagetatsirira ikogavagetakera perera pairorira okametitasanotake. 46 Impo ineake pakitsotiro pairorira avisavagetake okutamunkarekitasanovagetakera, opunavagetaratyo kara. Ipimantagetakero magatiro yashintagetarira yagantagetakarora koriki ipunaventantakarora. 47 “Maika nonkantakotaero tyara onkantanakempa impogini irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite onti nonkañotagakemparo kitsari okitsataganira oaaku, ishatekanaka shima iposanteitanakatyo kara. 48 Impo yogaegiri kitsaigankitsirira inoshiatakoigakeri yamakoiganakerira imparagekiku ipirinitaigakera ikogaigakerira shima yogaganirira yoyagaigavakerira kantiriku. Yogari terira irogenkani onti iokajaigavairi. 49 Ario onkañotanakempa impogini ontsonkatanaempara kipatsi iripokaigake isaankariite Apa Tasorintsi irapatoitaigakerira negintevageigacharira irashirikoigakerira maganiro terira inegintevageigempa 50 iokaigakerira morekariku. Antari anta inkantakani iriraguntevageiganakempa inkaemavavageigaketyo kara iratsikagisevageiganakerotyo irai.” 51 Impogini ikantaigiri: —¿Pikemaigakena nokantaigakempirira? Iriroegi ikantaigiri: —Jeeje, nokemaigake. 52 Ikantaigiri: —Pine intimera shintavagetacharira timankitsirira posantepage iarakipage pairorira okametigetake irompiogetakero ivankoku irovetsikagetakerora. Impo irirori iragaveake inoshikagetakerora tatarika ikogake irororika ogantagarira yashintaro pairani ontirika okyarira yagagetake. Ario ikañoigaka maganiro gotasanoigirorira Iriniane Tasorintsi Itsirinkakagantakerira pairani, aikiro yogotagasanoigunkani tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakoigirira matsigenkaegi ipegakara Igoveenkariegite, yagaveasanoigaketari irogotagantaigakerora magatiro Iriniane Tasorintsi ogantagarira timankitsi ontiri aikiro okyaenkarira nogotagaigakempi maika. 53 Impogini yagatanakera Jeso yogotagageigakerira patoventaigakaririra iatai itimira. 54 Yogotagantapaake anta pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi. Yogavageiganaketyo kavako maganiro kemisantaigavakeririra ikantaiganake: —¿Tyarikatyo kara yogotakerora magatiro oka? ¿Tyarikatyo ikantakara yagaveakera yovetsikagetakerora terira oneimagetenkani? 55 ¿Matsi tera iriro tomintemparine karipintero timatsirira atimaigira? Ogari iriniro ontitari Maria. Yogari irirentiegi iriroegitari Santiago, Jose, Sumo intiri Jorashi. 56 Ario okañoigaka iritsiroegi iroroegi onti otimaigi aka, aneasanovageigirotari aroegi. ¿Tyarikatyo yogotakera kara? 57 Ovashi teratyo inkogaige inkematsaigakerira onti ikisaenkaigakeri ovashi ikantaigakeri irirori: —Yogari kamantantatsirira tyarika iatake parikoti ishineventavunkani, kantankicha antari inavetaka itimira teratyo irishineventenkani, ontityo ikisaenkatunkani, imaiganakatyo iitaneegi iriroegi aikiro tera irishineventaigempari. 58 Ovashi tesakona irovetsikagete kara terira oneimagetenkani, teranika inkematsatumaigeri.

Mateo 14

1 Impogini yogari Erorishi neagetakeneririra Sesa magatiro Garireaku ikemakotakeri Jeso yovetsikagetakera terira oneimagetenkani. 2 Impo ikantaigakeri inampinaegi ikanti: “Inti nianaatsi Joan Giviatantatsirira nogakagantakerira karanki, nerotyo ikañotantakarorira maika yagaveavagetakera yovetsikagetakera terira oneimagetenkani.” 3 Antari okyara irirotari Erorishi shitakotagantakeri Joan yogusotagantakerira karenatsaku ineakera ikantavitakerira Eroria yagapitsatakerira irirenti paitacharira Jeripe. 4 Yogari Joan ikantakeritari Erorishi: “Tera onkametite pagapitsatakerira itsinanetsite pirenti.” 5 Irorotari ikogantavetakarira Erorishi irogakagantakerimera, kantankicha ipinkaigairi maganiro timaigatsirira kara, ineaigakeritari Joan inti kamantantatsirira. 6 Kantankicha impogini agamatatyo kutagiteri agakara igutagiterite Erorishi impo irirori ikaemaigakeri iamigoegite isekatimoigakemparira. Impo isekatavageigakara okiapaake oshinto Eroria otosotapaakera oshonkashonkavagetanakatyo kara. Ishineventamatanakarotyo Erorishi 7 ikantiro: —Maika nonkantakempi arisanotyo nompakempiro tatarika pinevitakena, garatyo namatavitimpi. Namatavitakempirika nonkamaketyo. 8 Iroro okemakerira oatake okantakitirora iniro okantiro: —Ina, ¿tatarikatyo nonevitakeri? Irorori okantiro: —Atsi irorompatyo pinevitakeri igito Joan Giviatantatsirira. Ovashi opiganaa okantapaakeri Erorishi: —Onti nokogake pintogitorenkakagantakerira Joan Giviatantatsirira oyagakenkanira igito peratoku pimpakotakenarora. 9 Ogatyo ikenake irirori ikenkisureanaka, kantankicha matakatari ikantakero, aikiro ikemaigakeritari maganiro ikaemaigakerira, tyampatyo inkantakempa inkantatigaerora ovashi ikanti: —Iroroventi nanityo. 10 Itigankake soraro inakera Joan yashitakotakara intogitorenkakiterira iramakotakenerora igito. 11 Impo yamakotakenero ipakotapaakero, irorokya gishonkakotakenero iniro. 12 Impogini yogari irogamereegi Joan ipokashiigakeri yamaiganairira ikitaigairira. Impo iaigake ikamantaigakitirira Jeso. 13 Impogini yogari Jeso ikemakotakerira Joan yogakagantunkanira iatake parikoti intagani itentaiganaa irogamereegi onti ikenaiganake pitotsiku, kantankicha ineaigavakerityo timaigatsirira kara yogiaiganakeri yanuiiganake. 14 Impo yogonkeigapaaka yagatakoigapaakera. Iroro yaguivetanakara Jeso ineaigapaakeri patovageigamatakatyo matsigenkaegi kara itsarogakagaiganakari maganiro. Yovegaigakeri maganiro mantsigaigankitsirira. 15 Impo inanaira poreatsiri shavini yogari irogamereegi ikantaigiri: —Atake ishavitanai poreatsiri. Akari aka tera tyani timatsine. Atsi pakuaigaeri maganiro yogaegi iriaigaera anta otimagetakera pankotsipage kameti impunaventavageigakeniri isekaegi isekataigakempara. 16 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Garatyo iaigi. Paigerityo viroegi isekataigakempara. 17 Iriroegi ikantaigiri: —Mameri tatampa nompaigakeri. Intaganivatisanotyo onai 5 pan, yogari shima pitenivani inai. 18 Ikanti Jeso: —Atsi maigakenaro. 19 Impo ikantaigakeri impirinitaigakera maganiro shimpenashiku. Iriroegi ipirinitaigake impo yogari Jeso inoshikakero pan intiri shima yapagotakeri ineventanaka enoku iniakerira Tasorintsi ikantiri: “Apa, noshinevagetakatyo maika pipakenara nogaigakemparira.” Impo ikotagakero pan ipaigakeri irogamereegi, iriroegikya paigakeri maganiro. Ario ikañotagakari shima irirori. 20 Isekataigaka maganiro ikemaiganaka, impo yogari irogamereegi yapatoigairo aityokyarira onai yoyagaigairo tsivetaku shatekapagerikatyo kara onakotake 12. 21 Maganiro sekataigankicharira ikaravageigaketyo 5,000, kantankicha intagani yogotunkani surariegi antariniegi, tera ogotenkani tsinaneegi intiegiri ananekiegi. 22 Impogini yogari Jeso ikantaigiri irogamereegi: —Mateiganaempa pitotsiku piivaiganaera pimonteaiganaempara intati. Narori gatata nopoki, tsikyata noneaigavaeri yogaegi iriaigaera. 23 Impo iaiganaira maganiro, irirori iatake otishiku iniakerira Iriri, paniro yapuntanaka. Ipitake anta ovashi ochapinitanake. 24 Yogari irogamereegi atavageigake nigankia kara. Ogari inkaare ovoresekantamatanaketyo kara osagusagumatanakerotyo pitotsi pogn pogn, otampiavagetanaketari tampia jiriririri ogipigipitakoigavakerityo. 25 Impo osariagitetanaara kutagiteri ipokapaake Jeso yanuiatapaakero enokua nia. 26 Yogari irogamereegi ineaigutarityo itsarogavageigamatanaketyo kara ikaemavaitaigamatanaketyo: —¡Inaa, inaa, neri yoga kasuvarerini! 27 Iniamatanaketyo Jeso ikantaigiri: —¡Nanti! ¡Gara pitsarogaigi, shineiganaempa! 28 Iniamatanaketyo Perero ikanti: —Notinkami, viroratyo, iroroventi kaemenanityo nompokakera kara viroku nanuiatanakerora enokua nia. 29 Ikantiri Jeso: —Tainanityo. Yaguitanake Perero yanuiavetanaka iriatakemera inakera Jeso. 30 Kantankicha ineakerora otampiavagetanakera itsarogamatanaketyo ogatyo ikenake itsitiganake ikaemamatanaketyo: —¡Notinkamii, gavaenaa! 31 Igenanekyatyo yakontsaanake Jeso inoshiatavairi irakoku ikantiri: —¡Tesakona pogote arisano nagaveavageti! ¿Antari gara pitsarogi? 32 Iroro yomateiganaara pitotsiku asatyo opeganaa tampia. 33 Maganiro naigankitsirira pitotsiku itigeroaventaiganakari Jeso ikantaigiri: —¡Arisanoniroro vinti Itomi Tasorintsi! 34 Impogini imonteaiganaka intati iaigake Jenesareku. 35 Yogaegiri timaigatsirira kara ineaigavakerira inti Jeso ishigaigamatanakatyo ikamantavakagaiganakara itsotenkavageiganakerotyo itimageigira. Yamaigapaakeneri maganiro mantsigaigankitsirira irovegaigaerira. 36 Impo iriroegi ikantaigiri: —Notinkamii, nokogake nontsagatumaigakerora okaratsaiku pimanchaki. Impo maganiro tsagatakoigakeririra yovegaiganaa.

Mateo 15

1 Impogini ipokaigake pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, iponiaigapaaka Jerosarenku, ikantaigakeri: 2 —¿Tyara ikantaigakara pogamereegi tera intsatagaigero magatiro ikantageiganakerira yashikiiganakairira? Pine omirinka isekataigara tera inkivakoigempa inkañotagaigakerora ikantaiganakerira. 3 Yogari Jeso ikantaigiri: —¿Tyara pikantaigakara viroegi tera iroro pintsatagaige ikantagetakerira Tasorintsi, onti pikogaigake pintsatagaigakerora ikantaiganakerira yashikiiganakempirira pairani? 4 Ikantavetakatari Tasorintsi: ‘Pimpinkatsaigakerira piri ontiri piniro gara pipugatsanaigari.’ Aikiro ikanti: ‘Yogari kisashitakemparineririra iriri ontirika iriniro irogakenkanityo.’ 5 Kantankicha viroegi onti pogagaigakero. Pine maika aiñoegi tomintaigacharira kogakovageigankicharira ikantaigavetakari itomi intsarogakagakemparira impaigakerira ikogakoigakarira, kantankicha viroegi onti pikantaigake kametitake inkantakerira: ‘Gara nagavei nopaigimpira pineviigakenarira, magatirotari nashintagetarira onti nashintakagakari Tasorintsi’, 6 ovashi gara ipiri. Antari pikañoigakerora maika onti pokaiganakero ikantakerira Tasorintsi, irorokya pipampiatakoiganake ikantageigakerira yashikiiganakempirira pairani. 7 Nokantantaigakempirira onti pikematsatamampegaigaka kogapage. Ikantasanotakeniroro kamantantatsirira Isaiashi itsirinkakoiganakempira pairani ikanti: 8 ‘Iriroegi ikantaigavetaka: Tasorintsi inti pairorira ikametivageti, kantankicha ontityo ikantamampegaigaka kogapage, teratyo arisano isuretakoigena. 9 Aikiro ikantaigavetaka: Tasorintsi inti Atinkamiegi, kantankicha onti yogotagantaigi isureigakarira matsigenkaegi.’ 10 Impo ikaemaigakeri maganiro yapatoitaigakeri ikantaigiri: —Kemisantasanoigena maganiro viroegi pinkemasanoigakenara. 11 Ogari ogagetaganirira tera iroro kitsitinkantatsine. Ogari pinkante oniagisevagetaganirira posantepage irorotari kitsitinkantagetatsi. 12 Impo yagatanakera iniavagetakera yaiñoniiganakari irogamereegi ikantaigiri: —¿Pineaigakeri pariseoegi ikisaiganakara ikemaigakempira pikantaigakerira maika? 13 Ikanti Jeso: —Arione inkañoigake, magatirotari pankirintsi terira iriro pankiterone Apa timatsirira enoku ashiakenkanityo impogini. Iriroegi ontitari ikañoigari terira inee ikatsavakoiganakerira pashini terira inee. Antari inkañotakemparika maika piteni terira inee inkatsavakagaigempara iranuitaiganakera, pitenirotyo iranonkaiganakempa otseraaku. 15 Iniamatanaketyo Perero ikantiri: —Atsi kamantaigena tatoita pikantakotake inkaara. 16 Ikanti Jeso: —¡Arioratyo pikañoigaka viroegi tera pinkemaige! 17 ¿Matsi tera pinkemaigero nokantaigakempirira? Nokanti magatiro ogagetaganirira onti oatake segutontsiku, impo oshitakotaagani. 18 Kantankicha magatiro oniagisevagetaganirira onti oponiaka suretsiku, irorotari osuregisevagetantaganirira. Iroro pinkante okitsitinkantiniroro suretsiku. 19 Ariotari oponiagetari isureku matsigenka isuregisevageigarira posantepage, yogantaigira, inoshikaigirora tsinaneegi suraritakoigatsirira ontiri terira osuraritakoige, ikoshiigira, yamatavitantaigira, iniashivageigarora kogapage. 20 Magatiropage oka ovetsikagisetaganirira iroro pinkante okitsitinkantiniroro suretsiku, kantankicha ogari pisekataigempara garira pikivakoiga pinkañotagaigakerora ikantaiganakerira yashikiiganakempirira teratyo onkitsitinkante. 21 Impogini iatai Jeso Tiroku ontiri Suronku. 22 Impo okenapaake paniro tsinane kananea okanti: —¡Notinkamii, Iyashikitanakerira Iravi, kavintsaavagetenakario! Aiño noshinto itimagutakero kamagarini atsipereavagetaketyo kara. 23 Kantankicha yogari Jeso teratyo irinie, onti ikemisantanake. Impo yaiñoniiganakari irogamereegi ikantaigakerira: —Atsi kematsatero kameti oataeniri, onti ogiaigapaakai okaemavatapaakera. 24 Ikanti Jeso: —Intagani itigankavitakena Tasorintsi nompokashiigakerira nonkavintsajaigakerira iseraereegi, ontitari ikañoigakari ovisha timpinaigankitsirira. 25 Kantankicha irorori ariompatyo aiñonitanakariri otigeroaventanakarira okanti: —¡Notinkamii, kavintsaavagetenakario! 26 Kantankicha Jeso ikantiro: —Tera onkametite iragapitsaigakenkanira iseka ananekiegi impakenkanira otsiti. 27 Irorori okanti: —Notinkami, arisanoniroro pikantasanotakeniroro, kantankicha otsiti ineakoigirira isekataigara shintaigaririra itimashitavake otapinaku mesa yogaverokitavakara ovoroki ashirianakara. 28 Ikantutarotyo Jeso: —Iroroventi pogotakera nagaveakera novegaerora pishinto, maika nonkavintsaakempityo novegaerora. Iroro ikantakera maika ogatyo okenake oveganaa. 29 Impogini iatai Jeso ikenanake otsapiaku inkaare Garirea itonkoanake otishiku, ario ipirinitake kara. 30 Impo iatashiigakeri tovaini matsigenkaegi yamaiganakenerira terira iranuitagantsiige, terira ineaige, terira iriniaige, terira irakoige, aikiro iposantevagetanakatyo kara mantsigaigankitsirira. Irirori yovegaigairi maganiro. 31 Yogari patoitaigankicharira yogavageiganaketyo kavako, ineaigakeritari ineaiganaira terira ineaigavetempa, yakoiganaira terira irakoigavetempa, yanuitagantsivageiganaira terira iranuitagantsiigavetempa, aikiro iniaiganaira terira iriniaigavetempa. Ogatyo ikenaigake ishineventaigamatanakarityo Tasorintsi kavintsajaigiririra iseraereegi. 32 Impogini ikaemaigakeri Jeso irogamereegi ikantaigiri: —Notsarogakagaiganakari yogaegi, noneaketari ipiriniventaigakena aka mavati kutagiteri niganki itsonkatakoiganaka isekaegi. Maikari maika mameri tatampa irogaigakempa. Tera nonkoge nontigankaigaerira iriaigaera ivankoku, ontirorokari agaiganakeri itasegane avotsiku. 33 Impo ikantaigiri irogamereegi: —¡Ojojoo itovaigavagetiratyo kara! ¿Ario tyara nagaigakero pan nompaigakerira isekataigakempara maganiro? Ontitari anaigake osarigagitetapaakera, tera tyani timatsine aka. 34 Ikantaigiri irirori: —¿Akatovainivati onai pan pamaigakerira? Ikantaigi: —Intaganivati onai 7, impo aiño aikiro piteni shima. 35 Yogari Jeso ikantaigakeri impirinitaigakera maganiro, 36 impo yagagetanakero pan intiri shima yapagogetanakeri inianakeri Tasorintsi ikantiri: “Apa, noshinevagetakatyo pipakenara oka noseka.” Impo ikotagakero pan intiri shima ipageigakeri irogamereegi, irirokyari pageigavakeri maganiro. 37 Isekataigaka maganiro ikemaiganaka. Ogari aityokyarira onai, yoyagaigairo irogamereegi tsivetaku onakotai 7. 38 Maganiro sekataigankicharira ikaravageigaketyo 4,000. Intaganisano yogoigunkani surariegi, tera ogoigenkani tsinaneegi intiegiri ananekiegi. 39 Impo Jeso yapakuaigairi iriaigaera ivankoegiku. Irirori yomatetanaa pitotsiku itentaiganaarira irogamereegi iaigake pashiniku kipatsi paitacharira Magarara.

Mateo 16

1 Impogini ipokashiigapaakeri Jeso pariseoegi intiegiri saroseoegi ikantaigapaakeri ineakagaigakerira terira oneimagetenkani onkoneatakera anta enoku inkiteku. Iriroegi onti ikogaigake ineaigakerira arisanorikara opaitaka yagaveavagetira, nerotyo ikañotantaigakarorira maika. 2 Kantankicha irirori ikantaigiri: “Viroegi pineaigirora okiraagitetira inanaira poreatsiri shavini onti pikantaigi: ‘Kamani onkametigitetake, kiraagitemataketari.’ 3 Antari ontirika okiraagitetake tsitekyamani onti pikantaigi: ‘Maika gara okametigiteti, kiraagitetamanaketari, aikiro amokake.’ Tyarikatyo pikantaigaka viroegi pogoigakerora ariorika onkametigitetake ontirika gara okametigiteti, kantankicha tera pogotumaige tyara okantaka okañotakara maika pineaigakerora posante terira oneimagetenkani pairani. 4 Viroegi apaiventavageigakempi kañovagetagantsi, pikogantaigakarira noneakagaigakempira terira oneimagetenkani, kantankicha garatyo noneakagaigimpi. Intagatityo noneakagaigakempi pashini onkañotakemparo ikañotagunkanira Jonashi pairani.” Ovashi iokaiganairi iatai. 5 Antari imonteaigakara irogamereegi Jeso intati imagisantaiganakero iramaiganakera pan isekataigakempara. 6 Impo yogari Jeso ikantaigiri: —Viroegi, tsikyanira pogakoigarokari opoegantarira pan irashiegi pariseoegi intiegiri saroseoegi. 7 Iroro ikemaigavakerira iniavakagaiganaka ikantaigi: —Onti ineakera tera amaige pan, nerotyo ikantantaigakairira maika. 8 Yogari Jeso ineaigavakerira iniavakagaiganakara ikantaigutarityo: —¡Tesakona pogotasanoige arisano nagaveavageti! ¿Tyara okantakara pikantaigakera: ‘Onti ineakera tera amaige pan’? 9 ¿Matsi tekya pogoige? ¿Matsi tenige pisureigaemparo pan onavetakara 5 nokotagagetakerora nosekatagaigakarira 5,000 surariegi? Impo papatoigairora aityokyarira onai, ¿akatovaiti onakotai tsivetaku? ¿Matsi pimagisantaigairo? 10 Aikiro ¿matsi tenige pisureigaemparo onavetakara pan 7 nokotagagetakerora nosekatagaigakarira 4,000 surariegi? Impo papatoigairora aityokyarira onai, ¿akatovaiti onakotai tsivetaku? ¿Matsi pimagisantaigairo? 11 Antari nokantaigakempira: ‘Tsikyanira pogakoigarokari opoegantarira pan irashiegi pariseoegi intiegiri saroseoegi’, ¿tyara okantaka tera pogoigavake tera iroro noniakote pan? 12 Ovashi yogoigake irogamereegi tera iroro inkantasanote opoegantarira pan, ontityo ikantakotake yogotagantaigirira pariseoegi intiegiri saroseoegi ganiri ikemisantaigiri yogotagantavageigira. 13 Impogini iatake Jeso ikenanake kara ochoenitakara Sesarea Piripo. Impo ikantaigiri irogamereegi: —¿Tyara ikantaigi maganiro matsigenkaegi? ¿Tyani yoga Kañotasanotakaririra Matsigenka? 14 Iriroegi ikantaigiri: —Ikonogagarantaigaka ikantaigake: ‘Inti Joan Giviatantatsirira.’ Pashini kantaigankitsi: ‘Inti Eriashi.’ Pashinikya kantaigankitsi: ‘Inti Jeremiashi, terika iriro, inti pashini kamantantatsirira pairaninirira yanianaira.’ 15 Impo ikantaigiri: —Viroegiri, ¿tyara pikantaigana? 16 Iniamatanaketyo Sumo Perero ikantiri: —Viro vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite, vinti Itomi Tasorintsi ikantakanirira itimi. 17 Ikantiri Jeso: —Viro Sumo, itomi Jonashi, shinetempa, teranika iriro matsigenkaegi gotagaigempirone oka pikantakenarira maika. Intitari gotagakempiro Apa timatsirira enoku, ikavintsaakempitari. 18 Naro nonkantakempi viro vinti Perero. Impogini tyanirika kañotakempine viro pikantakera maika, naro nogavisaakotakeri kameti intentakemparira maganiro kematsaigakenanerira. Garatyo yagaveimaigiri kamagarini, ariompatyo inkematsatasanoiganakenari. 19 Kantankicha viro nagaveakagakempi kameti pinkamantaigakerira pashinipage matsigenkaegi tyara inkantaigakempa kameti nogavisaakoigakerira iriroegi aikiro nompegakempara Igoveenkariegite. Tatarika oita pinkantavitantake aka kipatsiku, ariotyo inkañotakempa Tasorintsi timatsirira enoku inkantakera onkantavitantakenkanira, matakatari ikantavitantakero. Aikiro tatarika oita pinkantake kametitake, ariotyo inkañotakempa irirori inkantake kametitake. 20 Impo Jeso ikantaviigakeri irogamereegi ganiri ikamantakoigiri inkantaigakera inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi. 21 Impogini Jeso itsititanakero ikamantaiganakerira irogamereegi iriatakera Jerosarenku iratsipereakagavageigakerira itinkamiegi jorioegi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi impo ovashi irogakenkani, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianae. 22 Yogari Perero itentanakari antakona ikantavetanakarira ikantiri: —¡Notinkami, atsi garatyo pikañota maika! ¡Garatyo yogaitimpi! 23 Kantankicha Jeso ishonkatematanakarityo ikantutarityo: —¡Virori Satanashi, piataenityo parikoti, ontitari pikogavetaka pampakuakagakenamera ganigeniri notsatagagetairo itigankavitakenarira Tasorintsi, teranika iroro pisuretakogetempa ikogagetirira irirori, ontitari pisuretakogetaka ikogageigirira matsigenkaegi! 24 Impo Jeso ikantaigiri irogamereegi: —Tyanirika kogankitsine inkantakanira inkematsatasanotakena garatyo ipiriniventiro ikogagetirira irirori, ontityo inkantakani impiriniventavagetanakero nokogagetirira naro, aikiro iratsipereaventavagetakenatyo ariorika inkamaventakena. 25 Tyanirika tsarogakagacha ikiiro tera inkoge iratsipereaventavagetakenara ikiirotyo kañotagantanankicha, intagatitari ikogake irovetsikagetakera tatarika ikogagetakerira irirori. Kantankicha yogari piriniventirorira nokogagetirira naro yatsipereaventakenara, iriro pinkante iriatake itimira Tasorintsi inkantakani intimake. 26 Intimavetakempatyo gaveankitsinerira irashintakemparora magatiro kipatsipagekutirira kantankicha impoginityo inkamanae iriatake morekariku, ¿matsi ario agaveake oganiakerira iaraki? Garatyo agaveimati. Irashintagevetakemparotyo magatiro kantankicha garatyo yagaveimati impunaventakempara ganiri iati morekariku. 27 Antari nompigaatera impogini nonkoveenkavagetapaake nonkañotapaakempari Apa ikoveenkavagetira. Antari nompokaatera nontentaigapaakempari isaankariite nogishineaigapaakerira maganiro shineventaiganarira, iriroegikya pashiventagaiganarira onti nogipashiventaigapaakeri. 28 Maika nonkamantasanoigakempi antari gatatara pikamaigi pinkonogagarantaigakempa pineaigakena nonkoveenkatanakera viroegiku.

Mateo 17

1 Impogini avisanakera 6 kutagiteri yogari Jeso iatake anta otishiku itonkoavagetanake. Intagani itentaiganaka Perero, Santiago intiri irirenti Santiago paitacharira Joan. 2 Impogini inaigakera anta katsiketyo iriroegi ineaigiri ikantatigimoiganakari. Ogatyo ikenake ishimpokirerenkanake ivoroku kañomataka ishimpokirerenkira poreatsiri, aikiro imanchaki onkutamagovageteratyo kara. 3 Ineaigutarityo Moiseshi intiri Eriashi iniaigakerira Jeso 4 iniamatanaketyo Perero ikantiri Jeso: —Notinkami, ¡matsi ariokonatyo anaigake aka! Pikogakerika novashiigakera mavati pankotsi otyomiatirira, patiro pashi, patiro irashi Moiseshi, ogari omavatakemparira onti irashi Eriashi. 5 Tekyaenkara iragatumate iniakera apamankakoigapaakeri menkori, impo ikemaigiri inianake Tasorintsi arionika apatosegakara ikanti: “Yokari yoka inti Notomi, notasanovagetarityo kara noshineventakarityo. Maika atsi kemisantasanoigeri viroegi.” 6 Irorotyo ikemaigakerira ogatyo ikenaigake itsarogavageiganake yompatakaigamatanakatyo. 7 Kantankicha Jeso yaiñoniiganakari itsagaigakeri ikanti: —Tinajaiganae gara pitsarogaigi. 8 Ikamaguigavetaa mameri iraratinkaigaera, panivani inai Jeso. 9 Impo ipigaigaara yanonkaiganaara yogari Jeso ikantaigiri: —Gatata tyani pikamantumaigi oga pineaigakerira maika. Antari inkitareanaera Kañotasanotakaririra Matsigenka inkitavetakenkanira, ario pinkante pinkamantantaigakero. 10 Impo iriroegi ikantaigiri: —¿Tyara ikantakara gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantaigakera iketyo pokankitsine Eriashi? 11 Irirori ikantaigiri: —Arisanoniroro ogari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okantake iketyo pokankitsine Eriashi inkenkitsatimoigakerira jorioegi inkantaigakerira inkantatigaiganakempara inegintetashiigavakemparira impogitapaankitsinerira. 12 Maika nonkamantaigakempi mataka ipokuti Eriashi, kantankicha tera irogotavakenkani onti ikisavunkani yatsipereakagavagetunkanira ovashi yogunkani. Ariotyo inkañotagakenkani impogini Kañotasanotakaririra Matsigenka iratsipereakagavagetakenkanira ovashi irogakenkani. 13 Iriroegi isureigamatanakarotyo ikantaigi: “Inti iniakotake Joan Giviatantatsirira.” 14 Impogini yogonkeigapaakara inaigakera matsigenkaegi yapatoitaigakara, ipokashitapaakeri Jeso paniro surari itigeroaventapaakari ikantiri: 15 —Notinkamii, tsarogakagavagetemparikario notomi ikamakamavagetake yatsipereavagetaketyo kara. Iokavokigematatyo tsitsiku, aikiro iokaakaavagetaka oaaku. 16 Namaigavetakeneri pogamereegi irovegaigaerira, kantankicha teratyo iragaveaigeri. 17 Ikanti Jeso: —¡Ario pikantavageigaka viroegi tekyaenkatyo pogoigero iragaveane Tasorintsi, teranika pinkogaige pinkematsaigakerira! ¿Akasamaninivatirorokari nompiriniventaigakempi nantsipereakoigakempira? Iroroventi atsi maigakenarinityo aka. 18 Impo iniitarityo kamagarini ikantiri: —Maika piatae parikoti. Ogatyo ikenake ikontetapanuti iatai parikoti ovashi yovegasanovagetanaa ananeki itimaguvetakarira. 19 Yogari irogamereegi iniaigakeri Jeso parikoti ikantaigiri: —¿Tyarika okantakara naroegi tera nagaveaige noneagaigakemparira? 20 Ikanti Jeso: —Ontitari kantankicha tera pisuretasanoigemparo nagaveane pinkantaigakera: ‘Arisanotari yagaveavageti Notinkami iragaveakagakenatyo.’ Antari pinkañoigakeromera maika pisuretasanotumaigakemparora maani, ario pinkante pagaveaigaketyo pinkantaigakerora oga otishi: ‘Gaganakempa piate parikoti’, ogaganakempatyo. Garatyo tatoita komutapitsatumaigimpi arisanorika opaitaka pisuretasanoigakarora nagaveavagetira. 21 Kantankicha yogari kamagarini kañorira maika garira oketyo piniaigiri Tasorintsi, aikiro garira pipitashiigaro kogapage gara pisekataiga, garatyo pagaveimaigiri poneagaigarira. 22 Impogini Jeso itentaigakarira irogamereegi ikenaiganakera kara Garireaku, ikamantaigakeri ikanti: —Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka iragakagantakenkani 23 impo irogakagantakenkani, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianae. Iroro ikemaigavakerira ikenkisureavageiganakatyo kara. 24 Impo yogonkeigapaakara Kaperenaoku, ipokashiigakeri Perero kogantaigaririra itovaireegi koriki ashi ivanko Tasorintsi ikantaigiri: —Yogari gotagaigimpirira ¿ipunatityo koriki ashi ivanko Tasorintsi? 25 Ikanti Perero: —Jeeje, ipunatinirorotyo. Iroro ikianakera tsompogi pankotsiku inakera Jeso iketyo niavakeri ikantiri: —Sumo, ¿tyara pinkante viro? ¿Tyani ikogantaiga koriki koveenkaripage timageigatsirira aka kipatsiku? ¿Iriro ikogantaiga itomiegi intirika ikogantaiga pashini? 26 Ikanti Perero: —Intagani ikogantaiga pashini. Ikanti Jeso: —Iroroventi tera iriro inkogantaigempa itomiegi, 27 kantankicha aroegi ganiri iniashinaigai, piate inkaareku pintsagaatakitera impo yogari iketyorira pagake pintinkirankakerira pinoshikakerira korikimenta nankitsirira ivaganteku pamaigakenerira kogantantaigacharira koriki ashi ivanko Tasorintsi pimpaigakerira. Irogonketakempa ampunaventaigakempara piteniro.

Mateo 18

1 Impogini yaiñoniiganakari irogamereegi ikantaigiri: —¿Tyani visaigakerine itovaireegi impogini pimpegakempara Nogoveenkariegite? 2 Irirori ikaemake paniro ananeki yogaratinkakeri niganki inaigakera 3 ikantaigiri: —Nonkantasanoigakempi garira pikantatigaiga pisureku pinkañoigakemparira ananekiegi garatyo pitimimoigana impogini nampatoitaigakerira maganiro kematsaiganarira nompegakempara Igoveenkariegite, 4 kantankicha tyanirika kañotakemparine yoka ananeki terira isuretumatempa iravisumanatantakera, iriro pinkante pairotyo iravisantavagetake impogini. 5 Aikiro tyanirika kavintsaakerine ananeki kañorira yoka kañomataka nantinirikatyo ikavintsaake, nantitari ikematsatake. 6 “Kantankicha tyanirika kañovagetagakerine paniro kematsatakenarira terira impaitumatempa inkisashivagetakenkanityo kara. Irorotari nonkantantaigakempirira ganiri ikañotiri maika oketyome irogatsatakotantakenkani itsanoku omarane mapu otononkantaganirira iramanakenkanira iokaatakenkanira otsompogiatira omaraaniku nia. 7 ¡Maikaniroro iratsipereavageigake maganiro timaigatsirira aka kipatsiku, intimaigaketari kogaigankitsinerira inkañovagetagantaigakera! Ariotyo onkañotakempa maika, kantankicha pairotyo iratsipereasanovageigake kañoigakeronerira maika inkisashitasanoigakenkanira. 8 “Nonkantantaigakempirira irorora kañovagetagakempine pako ontirika pivonkiti, ariometyo povatuakerome povuokakerora parikoti, pairotari okametitake pinegintetasanovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera pintimimotakerira Tasorintsi, avisakero pinkañovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera morekariku garira otsivakumati. 9 Ontirika poki irorora kañovagetagakempine, ariometyo pinkitsogitakerome povuokakerora parikoti, pairotari okametitake pinegintetasanovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera pintimimotakerira Tasorintsi, avisakero pinkañovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera morekariku garira otsivakumati. 10 “Nonkantaigakempi maika garatyo pikisaigiri yogaegi kematsaiganarira terira impaitumaigempa, aiñoegitari isaankariite Apa pampogiakoigiririra. Iriroegi ikantakani inaigake anta enoku inampinaku. 11 Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka onti ipokashitake irogavisaakoigakerira pegaigankicharira. 12 “¿Tyara pinkantaige viroegi? Pine intimera paniro matsigenka impiratakempa 100 irovishate impo impegakempa paniro, ¿matsi gara iokaiganakeri maganiro irovishate iriatakera inkogaaterira pegankicharira? 13 Impo iragaeririka pairotyo irishineventakempari, iravisaketyo ishineventaigarira maganiro 99 terira impegavetempa. 14 Ario ikañotaka Piri timatsirira enoku tera inkoge impegumatempara paniro yokaegi kematsaiganarira terira impaitumaigempa. 15 “Tyarika inkantakempi papigematsatene pintentanakeri parikoti piniakerira paniro pinkamantaerira tyarika ikantakempi. Irirori inkemakempirika mataka pogametiairi. 16 Antari garika ikemimpi pintentanake paniro, ontirika piteni papigematsaegine kameti inkemaigakeniri iriroegi, aikiro irogoigakeniri arisanorika pikogake pogametiaerira. 17 Kantankicha garika ikemi iroroventi piatetyo pintentanakerira yapatoitaigara kematsaigatsirira inkanomaakenkanira. Garika ikemaigiri iriroegi iroroventi inkañotagakenkanityo terira inkematsateri Tasorintsi intirika kogantaiginiririra koveenkari koriki. 18 “Maika nonkantasanoigakempi tatarika oita pinkantavitantaigake aka kipatsiku, ariotyo inkañotakempa Tasorintsi timatsirira enoku inkantakera onkantavitantakenkanira, matakatari ikantavitantakero. Aikiro tatarika oita pinkantaigake kametitake, ariotyo inkañotakempa irirori inkantake kametitake. 19 “Aikiro nonkantaigakempi tatarika oita pikogaigake pineviigakerira Apa timatsirira enoku oketyo pinkemavakagasanoigakempa impo piniaigakeri. Irirori inkemaigakempi intsatagakero tatarika oita pikantakerira. Pinaigavetakempatyo piteni kantankicha pinkemavakagaigakemparika inkemaigakempityo. 20 Omirinkatari tyarika kara yapatoventaigakena iriniaigakenara pitenityo irinaigavetakempa ontirika irinaigavetakempa mavani, ariotyo nonimoigakeri naro.” 21 Impogini yaiñonitanakari Perero ikantiri: —Notinkami, ¿akatovaiti nomagisantaero tyarika inkantakena napigematsatene? ¿Ario onkaratanake 7? 22 Ikanti Jeso: —Garatyo ario okarati 7, ontityo pimagisantakotaeri magatiro tyarika inkantakempi, gara okaratumati. 23 “Iroroventi maika nokogake nonkamantaigakempira tyara onkantanakempa impegakempara Tasorintsi Igoveenkariegite matsigenkaegi onti nonkañotagakemparo koveenkari ikaemaigakerira inampinaegi inkantaigakerira impunaigaerira ipegakoigakerira. 24 Iroro itsititanakera ikaemakagantaigakerira yamaigapaakeneri paniro pegakovagetiririra tovaini koriki kara. 25 Kantankicha irirori mameri tatampa impunatantaempari nerotyo yomperaventantakaririra koveenkari impimantakenkanira intentagantakenkanira itsinanetsite intiegiri itomiegi ontiri magatiro yashintagetarira iragantageigakemparora koriki kameti impunataeriniri ipegakogetirira. 26 Kantankicha irirori yompatakaventamatanakarityo ikantiri: ‘Tsarogakagavagetenakario, pogiakotakempara impoginityo nompunataempi maganiro koriki nopegakotimpirira.’ 27 Yogari koveenkari itsarogakaganakari ikantiri: ‘Iroroventi arione, gara pipunataana’, ovashi yapakuairi. 28 “Kantankicha iroro iataira itonkivoakari itovaire pegakotiririra maani. Yagamatanakerityo ikatikanakerira ikantiri: ‘¡Punataena pipegakotanara!’ 29 Irirori yompatakaventavetanakari ikantiri: ‘Tsarogakagavagetenakario, impogini nompunataempi,’ 30 kantankicha irirori teratyo intsarogakagempari, onti yamakagantakeri irashitakotakenkanira kigonkero impunataerira ipegakotirira. 31 Impogini ikemakoigakerira itovaireegi ikisaigamatanakatyo iaigake ikamantaigakitirira koveenkari. 32 Iroro ikemavakera ikaemakagantairi ikantiri: ‘¡Viro tera pinkametite, vinti pairorira pogagavageta pikisantira! Kogapage naro nokantakempi arione gara pipunataana, pikantakenatari nontsarogakagavagetakempira. 33 Ariometyo pinkañotagakerime pegakotakempirira viro pintsarogakagakemparimera irirori pinkañotakenara naro notsarogakagakempira.’ 34 Ikisamatanakatyo yomperaventakari iratsipereakagaigakemparira ovashi impunataeri magatiro ipegakogetirira.” 35 Yagatanakera Jeso ikenkitsatakera ikanti: —Ariotyo inkañotagaigakempi Apa timatsirira enoku garira pitsarogakagaigari pitovaireegi pimagisantaigaerora tyarikara inkantaigakempi.

Mateo 19

1 Impogini iponianaka Jeso Garireaku iatakera Joreaku intati Jororanku. 2 Yogiaiganakeri tovaini matsigenkaegi. Antari anta yovegaigairi maganiro mantsigaigankitsirira. 3 Impo ikonogagarantaigaka pariseoegi naigankitsirira kara ipokaigapaake inkogakotagantaigakerira ineaigakera tyarikara inkantaigeri irirori, ontitari ikogaigavetaka inkemaigakerira inkantakera tatarika oita terira onkatinkatero ikantaigirira iriroegi kameti intsavetantaigakeriniri inkisakagantaigakerira, nerotyo ikantaigapaakeri: —¿Okantavitantagani iokakerora surari itsinanetsite? 4 Irirori ikantaigiri: —¿Matsi tera piniavantaigero Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti ikyasanokyara yovamparoatake Tasorintsi matsigenka ‘piteniro yovetsikaigakeri surari ontiri tsinane’? 5 Impo ikantake: ‘Nerotyo yogari surari gankitsinerira tsinane iokanakeri iriri ontiri iriniro iriatakera iragakerora inkantakani impanirotanakero. Antari okyara tekyara iragero piteni inaigavetaka, kantankicha antari yaganakerora oga ikenake itentaganakaro kañomataka panironirikatyo inai.’ 6 Nerotyo yogari surari gankitsirira tsinane garatyo iokumatiro, tenigetari irapiteigaempa, kañomatakatari panironirikatyo inai, ineaketari Tasorintsi yagakerora ikanti maika tera onkametite iokanaerora, kantakanityo iragakerora. 7 Iriroegi ikantaigiri: —Iroroventi, ¿tyara okantakara ikantakera Moiseshi iokanaerorika surari itsinanetsite impakero sankevanti onkantake: ‘Maika mataka nokanaimpi’, impo inkantakero oataera? 8 Ikantaigiri Jeso: —Yogari Moiseshi ontitari ineakera tera pinkogaige pinkematsaigerira Tasorintsi, nerotyo ikañotantaigakempirorira maika itsirinkaiganakempira. Kantankicha antari ikyasanokyara yovamparoatake Tasorintsi matsigenka, tera ario inkañotero maika. 9 Narori nonkantaigakempi ompanirotakempirika pitsinanetsite garatyo piokiro. Pokanakerorika impogini pashinikya pagake onti pikañovagetaka. 10 Yogari irogamereegi ikantaigi: —Iroroventi opomirintsivagetaratyo kara agenkanira tsinane. Onkanteroro tyampa ankantakero agakera tsinane. 11 Yogari Jeso ikantaigiri: —Tera iragaveaigenika maganiro inkemaigakerora nokantaigakempirira maika, intaganitari kemaigakero yagaveakagaigakerira Tasorintsi. 12 Aiñoegitari ikonogagarantaigaka tera iragaveaige intomintaigempara. Aikiro aiño pashini onti okitsogitunkani igatsareki. Aikiro aiñoegi pashini onti ishintsitashiigakero tera intsagaigero tsinane kameti impiriniventaigakeroniri magatiro ikogagetirira Tasorintsi. Tyanirikara gaveankitsine inkemakerora nokantaigakempirira maika kantetyo inkemakerora. 13 Impogini ipokaigake pashini yamaigapaakenerira Jeso ananekiegi impatikaiigakerira igitoku aikiro iriniaventaigakerira. Yogari irogamereegi ineaigavakerira yamaigapaakerira ikantaviigavakeri ikantaigiri: —Maiganaeri parikoti, gara poverajaigiri. 14 Kantankicha ikemaigakerira Jeso ikañoigakerora maika ikantaigiri: —Atsi arionenityo iripokaigakera naroku, ishineventaigaritari Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite kañoigaririra yogaegi ananekiegi. 15 Impo ishonkateiganakari ipatikaiigakeri igitoku iniaventaigakerira. Impo irirori iatanai parikoti. 16 Antari ikenanakera Jeso kara ipokashitapaakeri paniro matsigenka ikantapaakeri: —Gotagantatsirira, atsi kamantena tyara nonkantakempa kameti nonkantakanira nontimake. ¿Tatoita novetsikakera? ¿Tatoita kametitankitsine? 17 Ikantiri Jeso: —Tyara okantakara pikantakenara: ‘¿Tatoita kametitankitsine?’, mameritari pashini kametitasanotatsinerira, panirotari ikantara Tasorintsi ikametitira. Kantankicha pikogakerika pinkantakanira pintimake, tsatagageterotyo magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi pairani. 18 Ikanti irirori: —¿Tyatityo? Ikanti Jeso: —Irorotari kantatsirira: ‘Gara poganti, gara piatashitiro tsinane, gara pikoshiti, gara pitsoeventari pitovaire. 19 Pimpinkatsaigakerira piri ontiri piniro gara pipugatsanaigari, aikiro pintsarogakagavagetakemparira pitovaire pinkañotagasanotakempatyo pitsarogakagara vikiiro.’ 20 Ikantutarityo irirori: —Arioniroro nokañotari maika notsititanakero notsatagasanotanakerora notyomiakyanira ovashi maika. ¿Maika aityokya pashini nontsatagakerira? 21 Ikantiri Jeso: —Pikogakerika pairora pintsatagasanotakero ikogagetirira Tasorintsi, piate pimpimantagetakerora magatiropage pashintagetarira pagantakemparora koriki pimpaigakerira kogakoigankicharira impo pimpokake pogiavagetanakenara. Impogini ariokya inkavintsaavagetakempi Tasorintsi enoku. 22 Ikemutatyo ikantakerira maika ikenkisureavagetanakatyo kara ovashi iatai ipiganaara, intitari shintavagetacharira. 23 Impogini ishonkashiiganakari Jeso irogamereegi ikantaigiri: —Arisanotyo nonkantasanoigakempi okomuvagetaratyo kara irogavisaakotakenkanira shintavagetacharira impegakempara Tasorintsi Igoveenkarite. 24 Nonkantutaigaempityo aikiro, ¿matsi ario iragaveake kameyo inkianakera otsempokiku kitsapi iravisakerora aikyara? Garatyo yagaveimati. Irirompasanotyo shintavagetacharira intasanotakemparorika yashintagetarira garatyo yogavisaakotagani. 25 Ikemaigutatyo irogamereegi ariompatyo yogasanovageiganakeri kavako ikantaigiri: —Iroroventi ¿tyanimpatyora irogavisaakotakenkani? 26 Ipampogiaiganakeri Jeso ikantaigiri: —Gara tyani gavisaakotumatacha tsikyata, intaganitari Tasorintsi gaveatsi yogavisaakotantira, teranika tatoita komutapitsatumatemparine irirori. 27 Impo inianake Perero ikanti: —Notinkami, naroegi nokaiganakero magatiro nashintaigavetarira nogiavageiganakempira. Maikari ¿tatarika impaigakena Tasorintsi? 28 Ikantaigiri Jeso: —Arisanotyo nonkantasanoigakempi antari onkyatagagetaenkanira magatiro, nompegasanotakempa Igoveenkariegite maganiro. Viroegi giavageigakenarira maika pintentaigakena pimpegaigakempara aikiro koveenkariegi pinkantaigakera tyara inkantaigakenkani iyashikiiganakerira itomiegi Iseraere. 29 Aikiro yogaegi maganiro okaiganakerorira ivankoegi intirika irirentiegi, iritsiroegi, iriniro, iriri, itomiegi, aikiro itsamaire, iriaigakera impiriniventaigakerora notigankaviigakeririra impaigakenkani pashini pairotyo avisagetakero yashintageigavetakarira ontovaigavagetakera, tatarika oita iokaiganake patiro impaigaenkani pashini 100. Aikiro inkantakani intimaigake gara ineimaigairo igamane. 30 Kantankicha ikonogagarantaigaka aiñoegi ineaigavetunkanirira maika yavisaigakerira itovaire, kantankicha iriroegikyatyo iravisaiganaenkani impogini. Iriroegikya ineaigavetunkanirira yavisaigunkanira maika, impogini iriroegikyatyo visantaiganaatsine.

Mateo 20

1 “Maika nokogake nonkantakotakerora tyara onkantanakempa impogini irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite nonkañotagakerora shintankicharira itsamaire. Irirori onti iatamanakeni inkaara tsitekyamani inkogakitera tavageigatsirira intsamaitakoigakenerira iovashite. 2 Iroro ineaigapaakerira kogaigankitsirira irantavageigakera ikantaigiri: ‘Pikogaigakerika pintsamaitakoigakerora ova, naro nompaigakempi paniro tenario.’ Iriroegi ikantaigake kametitake, nerotyo itigankaigakerira iriaigakera intsamaiigakera. 3 Impo yogaenokanakara poreatsiri iatai opimantavagetantapinitaganira inkogaatera pashini tsamaiigankitsinerira. Iroro ineaigapaakerira pashini pitaigamatake kogapage tera tatoita irantumaige, 4 ikantaigiri: ‘Piaige viroegi aikiro pantavageigakera notsamaireku, impogini nompunaigakempi’, ovashi iaigake. 5 Impo ikatinkatanakera poreatsiri ipigutanaatyo aikiro inkogaatera pashini tsamaiigankitsinerira. Impo ario ikañotagairo itsunkanaira yagaati pashini. 6 Impo panikyara irishonkanakempa poreatsiri ipigutanaa aikiro ineaigapaake pashini tera tatoita irantumaige ikantaigiri: ‘¿Tyara okantaka pirinitaigakevi kogapage tera tatoita pantumaige?’ 7 Ikantaigi: ‘Teranika tyani kogakoigenane.’ Irirori ikantaigiri: ‘Iroroventi piaige viroegi pantavageigakera notsamaireku.’ 8 “Impo ochapinienkatanakera ikantiri tsamaitagaigakeririra: ‘Maika kaemaigeri tsamaiigankitsirira pimpunaigakerira paniropage, pintsitigetanakeri impogigeiganankitsirira pinkaratagagetanakeri iketyorira pokaigankitsi.’ 9 Impo ipokaigapaake pokaigankitsirira panikyara irishonkanakempa poreatsiri. Imirinkaegi ipaigakeri paniro tenario. 10 Impo ipokaigapaake iketyorira tavageigamanankitsi. Iriroegi ineaigiri ariori irogavisaigakeri impunaigakerira, kantankicha ariotyo ikañotagaigakari itovaire ipaigakerira paniro tenario. 11 Iroro ineaigakera tera irogavisaigeri impunaigakerira ogatyo ikenaigake iniashinaiganakari shintarorira itsamaire. 12 Impo ikantaigakeri: ‘Yogaegiri impogigeiganankitsirira maanisano yantavageigavetaka kantankicha viro pipunaigakerityo kañotaka pipunaigakenara naroegi tsipereaigankitsirira nantavageigakera poreatsiriku ovashi maika.’ 13 Kantankicha yogari shintarorira ikantakeri paniro tavagetankitsirira: ‘Atsi shonkeratyo. Teratyo namatavitempi. ¿Matsi teratyo nonkantempi inkaara nompakempira paniro tenario? 14 Piatae manakeri ipakempirira. Narotari kantakeri impunatakerira impogitanankitsirira yantavagetakera inkañotagakempira viro ipunatakempira. 15 ¿Matsi tera naro shintemparine nogorikite kameti ganiri novetsikageti tatarika nokogake? Impa ariorakari pitsimaventaka pineakera pashinira nokavintsaake.’ 16 “Irorotari nonkantantaigakempirira maika aiñoegi ineaigavetunkanirira maika yavisaigakerira itovaire, kantankicha iriroegikyatyo iravisaiganaenkani impogini. Iriroegikya ineaigavetunkanirira yavisaigunkanira maika, impogini iriroegikyatyo visantaiganaatsine.” 17 Impogini iatanakera Jeso Jerosarenku ikenanakera avotsiku ikaemaigakeri irogamereegi iriroku ikantaigiri: 18 —Maikari onti atonkoaiganake aiganakera Jerosarenku. Antari anta agonkeigakemparika onti iragakagantakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka iramanakenkanira inaigakera itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Iriroegi inkantaigake: ‘Kante irogakenkanira.’ 19 Impo iramanakenkani inaigira terira iriroegi jorioegi kameti isamatsanatakenkanira, aikiro impasapasatakenkanira, impo inkentakotakenkani, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianaetyo. 20 Impogini okenapaake itsinanetsite Severeo otentaigapaakari otomiegi otigeroaventapaakari Jeso. 21 Irirori ikantiro: —¿Tatatyo pikogake? Irorori okanti: —Impogini pimpegakempara Igoveenkariegite maganiro nokogavetaka povirinitaigakerira yoka notomiegi pinampinaku, paniro pitankitsine pakosanoriraku, yogari irapitene impitake pampateku. 22 Kantankicha Jeso ikanti: —Viroegi tera pogoigenika yogari pirinitankitsinerira nonampinaku pairotyo iratsipereavageigake aka kipatsiku, nerotyo pikantantaigakenarira maika. ¿Matsi pagaveaigake viroegi pantsipereaigakera pinkañoigakenara naro nantsipereakera? Iriroegi ikantaigiri: —Jeeje, nagaveaigakeniroro. 23 Ikantaigiri Jeso: —Pikantasanoigakeniroro pantsipereaigakera pinkañoigakenara naro nantsipereakera, kantankicha tera naro kantatsine tyani pitankitsine nonampinaku, intitari kantankitsi Apa pairani okyasanokyara. 24 Impogini yogari itovaireegi irogamereegi ikemaigavakera ikisaigamatanakerityo Santiago intiri Joan. 25 Kantankicha Jeso ikaemaigakeri ikantaigiri: —Pogoigiritari viroegi yogari igoveenkariegite terira iriroegi jorioegi onti ipotetashivageigari itovaireegi. Ario ikañoigaka aikiro itinkamipage yomperaperaigakari. 26 Kantankicha viroegi gara ario pikañoigiro maika. Tyanirika kogankitsine iravisaigakerira itovaireegi ontityo irimutakovageigakeri. 27 Ario okañotaka tyanirika kogankitsine pairora iravisavageigakeri tsikyatatyo inkogake irirori irimutakovageigakerira kañomataka irironirikatyo ironampiriaegi. 28 Kañotari Kañotasanotakaririra Matsigenka tera iroro iripokashite irogiakovagetakempara, ontityo ipokashitake irimutakotantavagetakera, aikiro inkamaventaigakerira maganiro kameti irogavisaakoigakenkaniniri. 29 Impogini Jeso intiegiri irogamereegi iponiaiganaka Jerikoku iaiganakera Jerosarenku yogiaiganakeri tovaini matsigenkaegi. 30 Ario kara ipitaigake onampinapokiku avotsi piteni terira ineaige. Iroro ikemakoigavakerira pokapaake Jeso ikaemavaitaigamatanaketyo ikantaigiri: —¡Notinkamii, Iyashikitanakerira Iravi, tsarogakagavagetenakario! 31 Ikantanaigavetakarityo itovaire: —¡Atsi kemisantaigenityo! Kantankicha iriroegi ariompatyo ikaemasanoiganakeri: —¡Notinkamii, Iyashikitanakerira Iravi, tsarogakagavagetenakario! 32 Yogari Jeso asatyo yaratinkapaake ikaemaigakeri ikantaigiri: —¿Tata pikogaigake? 33 Iriroegi ikantaigiri: —Notinkami, onti nokogaigake noneaiganaera. 34 Itsarogakagaigamatanakarityo Jeso itsagaigakeri irokiku. Ogatyo ikenaigake ineaiganai ovashi iaigake yogiaiganakerira.

Mateo 21

1 Impogini iaiganake yogonkeigapaaka Vetipajeku otishiku Orivoshi. Ogari Vetipaje onti ochoenitakotakaro Jerosaren. Impo yogari Jeso itigankaigake piteni irogamereegi 2 ikantaigavakeri: —Piaige anta choeni itimageigira pineaigapaakero kara paniro ashina intiri otyomiani akamotiakyani tsatakoigaka. Pintsaakoiganakeri pamaigakenarira. 3 Aiñorika kantaigakempinerira: ‘¿Matsi tyara pinkantaigakeri?’ viroegi pinkantaigakeri: ‘Inti kogakotakari Atinkami, kantankicha paita irogipigaigaempiri.’ 4 Ario okañotaka maika otsataganakara ikantakerira kamantantatsirira pairani itsirinkanakera ikanti: 5 “Kantaigeri timaigatsirira Shionku: ‘Atsi shonke, pokapaake Pigoveenkariegite. Irirori inti pairorira ikemisantakovageta. Onti ishigakotantapaakari akamotiakyanirira ashino, otyomiani kiasevagetatsirira arakintsi.’ ” 6 Impo iaigake irogamereegi itsaakoigapaakero ashina intiri otyomiani 7 yamaiganakenerira Jeso. Ipashimititsaigakeneri imanchakiegiku, impo irirori ipirinitantakari ishigakotantanakarira. 8 Yogiaiganakeri tovaini matsigenkaegi. Ikonogagarantaigaka yovetsarankaashiigavakeri imanchaki avotsiku, pashinikya tovishiigavankitsi tsigaroshi ishitavokitashiigavakerira kameti inkenakotanakera. 9 Yogari ivaiganankitsirira intiegiri giaigapaakeririra ikaemageigamatityo kara ikantaigi: —¡Pairo ikametiti yogaa Iyashikitanakerira koveenkari Iravi! ¡Pairo ikavintsaavagetakeri Tasorintsi yoga itigankakerira impegakempara Agoveenkariegite! ¡Pairo ikametiti Tasorintsi timatsirira enoku! 10 Impogini yogonketapaakara Jerosarenku ogatyo ikenaigake timaigatsirira kara ishigaviovageigapaakatyo ikantaigavakerira giaigapaakeririra: —¿Tyaniratyo yoga? 11 Iriroegiri ikantaigi: —Inti Jeso kamantantatsirira poniankicharira Nasareku Garireaku. 12 Impo Jeso ikianake ivankoku Tasorintsi ineaigapaakeri pimantavageigatsirira intiegiri punaventavageigatsirira. Yoneagaigapaakari maganiro, aikiro itatsinkagetakero imesane yoginoriantaigarira igorikiegite kampiavageigiririra koriki yogishonkagetakero. Imatakero aikiro ipirinitantaigakarira pimantavageigatsirira shiromega. 13 Ikantaigiri: —Okantake Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Ogari novanko onti ashi iripokapiniigera iriniaigakenara’, kantankicha viroegi onti pipegakagaiganakaro ipimantapiniigira matavitantaigatsirira. 14 Impo ipokashiigakeri terira ineaige intiegiri terira iranuitagantsiige. Irirori ineakagaigairi terira ineaigavetempa, aikiro yoganuitagantsiigairi terira iranuitagantsiigavetempa. 15 Yogari itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikisaigamatanakatyo ineaigavakerira yovetsikagetakera terira oneimagetenkani, aikiro ikemaigakerira ananekiegi ikaemavaitaigakera ikantaigakera: “¡Neri yogaa Iyashikitanakerira koveenkari Iravi pairorira ikametiti!” 16 Impo ishonkateigamatanakarityo Jeso ikantaigutarityo: —¿Matsi tera pinkemaigeri yogaegi ananekiegi ikaemavaitaigakera? ¿Tera tyara pinkantumaigeri? Yogari Jeso ikantaigiri: —Jeeje, nokemaigakeriniroro, kantankicha ¿matsi tera piniavantumaigero viroegi Itsirinkakagantakerira Tasorintsi niakotakerorira oka? Okantaketari: ‘Yogari Tasorintsi yagaveakagaigakeri ananekiegi intiegiri aikiro aiñokyarira itsomiigi irishineventaigakemparira inkantaigakera: ¡Pairo ikametiti Tasorintsi!’ 17 Impo ovashi iokaiganairi ipiganaa Vetaniaku, ario imaganake kara. 18 Impo okutagitetamanakera ipigaigamanaa Jerosarenku. Yogari Jeso itaseganake. 19 Impo ineventakotapaakaro igera onampinapokiku avotsi ovashi iatapanuti inkamosotapanuterora ineiri aityori oi, kantankicha yagavetapaakaro aiñoni mameri, onti gotankicha oshi. Ikantutarotyo: —¡Maikari maika gara otimumatai pii! Ogatyo okenake oshigirikanake okamanake. 20 Iroro ineaigakerora irogamereegi yogaiganake kavako ikantaigiri: —¿Tyara okantakara iroro piniimatakera oga okenake okamanake? 21 Yogari Jeso ikantaigiri: —Arisanotyo nonkantasanoigakempi pogotasanoigakerika arisano yagaveavageti Tasorintsi magatiro, ario pinkante pagaveaigaketyo pinkañoigakenara naro nogishigirikakerora igera. Kantankicha gara patiro oka. Pinkantaigakerorika oga otishi: ‘Piate okaatempa omaraaniku nia’, oataketyo okaatakempara. Kantankicha gara piniasurentavagetumaigaa maani pinkantaigakera: ‘Ariorikatyo iragaveake Tasorintsi.’ 22 Tatarika oita pineviigakeri Tasorintsi piniaigerira pogotasanoigakerika arisano iragaveake impaigakempirora impaigakempirotyo. 23 Impo yogonketapaakara Jeso ikiake ivankoku Tasorintsi yogotagaigapaakerira. Osamanitanakera ipokashiigapaakeri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi ikantaigiri: —¿Tyani kantakempira pinkañotakerora maika poneagaigaemparira pimantavageigatsirira? ¿Tyanimpatyora tigankakempira? 24 Yogari Jeso ikantaigiri: —Maikari maika narokya kogakotagantaigakempine, pinkamantaigakenarika viroegi ario nonkañotakempa naro nonkamantaigakempi tyani tigankakena. 25 ¿Tyani kantakeri Joan irogiviatantavagetakera? Maika viroegi kantaigena tyani kantakeri. ¿Irirorika kantakeri Tasorintsi intirika kantaigakeri matsigenkaegi? Iroro ikemaigavakera iniavakagaigamatanakatyo ikantavakagaiganakara: “¿Tyarikatyo ankantaigeri? Ankantaigavetempari inti kantakeri Tasorintsi, irirori inkantaigakaetyo: ‘Iroroventi ¿tyara okantakara tera pinkematsaigeri?’ 26 Ariokya ankantaigavetempari inti kantaigakeri matsigenkaegi, inkisaigakaetyo atovaireegi, maganirotari ikantaigake inti kantakeri Tasorintsi inkamantantavagetakera.” 27 Nerotyo ikantantaigakaririra: —Nirorotyo, tyanirorokari kantakeri. Impo irirori ikantaigiri: —Iroroventi ariotyo nonkañotakempa naro, garatyo nokamantaigimpi tyani tigankakena. 28 Impogini Jeso ikantaigiri: —¿Tyarika pinkantaige nonkantaigakempira maika? Itimi pairani matsigenka aiño piteni itomi. Impogini ikantakeri itsitiki: ‘Notomi, piatakera pagavagetakera ova.’ 29 Irirori ikanti: ‘Garatyo noati’, kantankicha impogini isuretanaka iatake yagavagetakera. 30 Impogini iatashitakeri irapitene itomi, ario ikañotagakari irirori yomperatakarira. Iriro pinkante ikantake: ‘Je'ee nonkañotakeniroro’, kantankicha tera iriate. 31 Maikari kantaigena, ¿tyani kematsatasanotakeri iriri? Iriroegi ikantaigi: —Inti itsitiki. Impo Jeso ikantaigiri: —Arisanotyo nonkantasanoigakempi ogaegiri tsinaneegi pogereantaigatsirira intiegiri kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari ataketyo yogoiganake tyara inkantaigakempa kameti impegakempara Tasorintsi Igoveenkariegite, kantankicha viroegi tekyatyo pogotumaige. 32 Pine ipokashiigavetakempitari Joan Giviatantatsirira yogotagaigavetakempira tyara pinkantaigakempa pinegintevageigakempara, kantankicha viroegi tera pinkematsaigeri. Ogaegiri pogereantaigatsirira intiegiri kogantantaigacharira koriki irashi koveenkari iriroegi pinkante ikematsaigakeri. Viroegiri pineaigavetakarityo kantankicha teratyo pinkogaige pinkantatigaigakempara pampakuaigakerora povetsikageigira terira onkametite pinkematsaigakerira. 33 “Maika nokogake pinkemisantaigakenara nonkantakotaera pashini. Itimake paniro matsigenka yashintaka igipatsite. Impogini ipankishiatake ova itantakotakero. Impo yovetsikashitakero agaatantakenkanirira oani. Imatakero aikiro impirinitantakemparira enoku sentakeronerira kameti ineventakotasanotakemparoniri ganiri okoshitagani. Impo ikaemaigake pashini intsamaitakoigakenerira. Antari ontimanakerika impagarantaigaeri irirori. Impo iavagetake samani. 34 “Impogini aganaara irakantarira ova itigankaigavetakari iromperaneegi ineviigaaterimera impagarantaigaerira irirori, 35 kantankicha yogari tsamaitakoigakerorira onti ikisaigavakeri. Paniro onti ipasapasaigavakeri, yogari irapitene onti yogaigavakeri. Yogari yomavatakarira onti ipitankasenaigavakeri mapuku. 36 Impogini yogari shintarorira ova itigankaigavetaa pashini tovaini iromperaneegi yavisaigakeri iketyorira itigankaigavetaka, kantankicha yogari tavageigatsirira ario ikañotagaigaari iriroegi. 37 “Impogini ikantake: ‘Impa irirorakari nontigankake notomi, iriro pinkante impinkatsaigakerityo’, ovashi itigankakeri. 38 Kantankicha iriroegi irorotyo ineaigavakerira ikenapaakera iniavakagaigamatanakatyo ikantaiganakera: ‘Neri yonta shintakemparonerira magatiro impogini inkamanaera iriri. Tsamekario agaigakerira kameti aroeginiri shintasanoigakemparone.’ 39 Impo iroro yogonketapaakara yagaigamatanakerityo yamaiganakerira antakona aikyara otantakotakara ova ario kara yogaigakeri. 40 “Antari impigaera shintasanotarorira ova ¿tyarika inkantaigakeri yogaegi tavageigatsirira? ¿Tyara pinkantaige viroegi?” 41 Iriroegi ikantaigiri: —Irogaigakerityo impogereaigakerira maganiro, gara itsarogakagumaigari. Impogini inkaemaigake pashini impugakagaigaerira. Impo ontimanaerika ova iriroegiri pinkante impagarantaigaeri. 42 Ikantaigiri Jeso: —¿Matsi tera piniavantaigero Itsirinkakagantakerira Tasorintsi? Ariotari okantakeri maika: ‘Ogari mapu terira irishineventaigavetemparo vetsikaigakerorira pankotsi onti opegakagunkani okusotantakarira. Irirotari kañotagakero maika Atinkami, impo aneaigakerora aroegi ashinevageigaka.’ 43 Irorotari nokantantaigakempirira ganige pineaigai impegaempara Tasorintsi Pigoveenkariegite, pashinikya inkaemaigake kematsatasanoigakerineririra, iriroegi pinkante pegaigakerine Igoveenkariegite. 44 Nantitari mapu okusotantakarira pankotsi. Tyanirika kantankitsine tera iriro tigankenane Tasorintsi tyampatyo inkantakempa irogavisaakotakenkanira. Inkantakanirika inkañotake maika nonkisashitasanotakempari impogini inkisashiigakemparira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri garatyo yogavisaakotumatagani. 45 Iroro ikemaigavakerira itinkamiegi saseroroteegi intiegiri pariseoegi yogoigake inti ikantakoigake, 46 ovashi ikisaiganaka ikogaigavetakara iragakagantaigakerimera, kantankicha ipinkaigairi itovaireegi, iriroegi ineaigakeritari Jeso inti kamantantatsirira.

Mateo 22

1 Impogini Jeso yogotagaiganairi aikiro ikantakogetakerora posante ikanti: 2 “Maikari maika nonkamantaigakempi tyara ikanta Tasorintsi ikaemaigirira matsigenkaegi intimimoigakerira impogini irapatoitaigakerira maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite. Onti ikañotakari koveenkari yonkotagantake posantepage sekatsi inkaemaigakerira itovaireegi isekatagaigakemparira intentaigakemparira itomi iragakera itsinanetsite. 3 Impo itigankaigakeri iromperaneegi inkantaigakiterira pokaigankitsinerira, kantankicha iriroegi tera inkogaige iripokaigera. 4 Impo itigankutaatyo pashini ikantaigavakeri: ‘Maika pinkantaigakiterira nokaemaigakerira mataka posatake sekatsi. Novetisakagantakeri novakane intiri ityomiani keitavagetankitsirira. Maika mataka vetsikagetaka magatiro. Kantaigakiteri iripokaigakera shintsi isekatakoigakitenara.’ 5 Kantankicha yogari ikaemaigakerira teratyo inkogaige iriaigera. Paniro iatai itsamaireku, pashinikya iatai impimantavagetaera iaraki. 6 Impo yogari itovaire yagaigavakeri iromperaneegi koveenkari ipasapasaigavakeri yogaigavakeri. 7 Ikisamatanakatyo koveenkari itigankaigakeri isoraroegite irogaigakiterira gantaigankitsirira ovashi impoigutero ivankoegi irorori. 8 Impogini ikantaigiri iromperaneegi: ‘Mataka vetsikagevetaka magatiro kameti iragakeniri notomi itsinanetsite, kantankicha iriroegi nokaemaigavetakarira tera inkametiige, teranika inkogaige iripokaigera, onti ipugatsaigakena. 9 Maikari maika ariokya piaigake avotsipageku pinkaemaiguterira maganiro tyanirika pineaigake.’ 10 Ovashi iaigake yapatoitaigakeri kametiigatsirira intiegiri terira inkametiige. Iriroegi ipokaigake ikiaigapaake ishatekaitaiganaka pankotsiku. 11 “Impogini ikiapaake koveenkari inkamosoiguterira ikaemaigakerira. Ishonkavetanaka ineitarityo paniro terira irogagutempa kitsagarintsi kañorira yogaguigakarira itovaireegi ipaigunkanirira kameti intentaigakempariniri ikyaenkarira gankitsine itsinanetsite. 12 Ikantiri: ‘¿Tyara pikantaka viro pikiakera kogapage tera pogagutempa kitsagarintsi pinkañoigakemparira pitovaireegi?’ Kantankicha irirori ikemisantaketyo. 13 Impo ishonkashiigari iromperaneegi ikantaigiri: ‘Gusoigeri itasagiiku ontiri irakoku maiganakeri okaigakiteri sotsi pavatsaariku intentaigakemparira kaemavaitaigatsirira tsikagisevageigatsirira irai.’ 14 Itovaigavetakatyo ikaemaigunkanirira intimimoigakerira Tasorintsi impogini, kantankicha teratyo intovaige ikogakagaigunkanirira iriaigakera.” 15 Impogini yogari pariseoegi iaigake ikemavakagaigakara iripokashiigakerira Jeso inkogakotagantaigakiterira ineaigakera tyarika inkante, ikogaigaketari inkemaigakerira inkantakera tatarika oita terira onkatinkatero ikantaigirira iriroegi kameti intsavetantaigakeriniri inkisakagantaigakerira. 16 Impogini iriroegi itigankagarantaigakeri irogamereegi intiegiri tentaigaririra Erorishi iriaigakera inkogakotagantaigakiterira. Impo yogonkeigapaakara ikantaigiri: —Gotagantatsirira, nogoigake viro tera pamatagumatempa. Antari pogotagantavagetira katinka pogakero pikamantaigakerira maganiro tyara inkantaigakempa inkematsatasanoigakerira Tasorintsi. Tera tyani pagamaempa, aikiro tera pimpinkumateri matsigenka, pineaigakeritari maganiro ario ikañovakagaigaka. Viro pogotirotari ikantirira koveenkari Sesa ikantira: ‘Maganirosanotyo jorioegi impaigakena koriki.’ 17 Maika ¿tyara pinkante viro? ¿Kametitake nompaigakerira ontirika tera onkametite? ¿Ario nompaigakeri ontirika gara nopaigiri? 18 Kantankicha Jeso yogotavaketyo tera kametikya inkantaigeri onti ishinetamampegaigakari kogapage, nerotyo ikantaigutarityo: —Viroegi ontityo pishinetamampegaigakena kogapage. ¿Tyara okantakara pikañovintsaigakenara maika? 19 Atsi maigakenanityo pamentaniro koriki ipaganirira Sesa noneakerira. Iriroegi yamaigakeneri, 20 impo yagatakera ineagetakerira ikantaigiri: —¿Tyani yoka itsirinkakotunkanirira? ¿Tyani shintaro ivairo? 21 Ikantaigiri: —Inti koveenkari Sesa. Ikantaigutarityo: —Iroroventi intitari tsirinkakotankicha Sesa paigerityo irirori kameti pintsatagaigakeroniri magatiro ikantagetakerira, kantankicha ariotyo pinkañotagaigakempari Tasorintsi aikiro pinkematsatasanoigakerira pintsatagaigakerora magatiro ikantagetakerira. 22 Ikemaigavakerira ikantaigakerira maika oga ikenaigake yogavageiganake kavako ovashi iaiganai. 23 Impo choeni osamanitanake irirokya aiganankitsi saroseoegi inkamosoiguterira Jeso. Iriroegi inti kantaigatsirira gara yaniaiganai igamaga. Ikantaigapaakeri: 24 —Gotagantatsirira, yogari Moiseshi itsirinkanake pairani ikanti: ‘Intimakerika matsigenka terira intomintempa impo inkamanakerika iokanakero itsinanetsite, aiñorika irirenti irirokya gaerone intomintagaemparoniri kañomataka irironirikatyo tomintari kamankitsirira.’ 25 Maika nokogaigavetaka nonkantaigakempira. Pairani itimake paniro notovaire itomintaka 7. Yogari itsitiki yagavetaka tsinane, kantankicha niganki ikamanake tera intomintaganakemparo. Impo irirokya gavetaaro irapitene giatiririra. 26 Ario ikañotaka irirori ikamanake tera intomintaganakemparo. Ario ikañovetaka irapitene nigankinirira. Ariompa ipogereanakari maganiro yagaigavetakarora tera intomintagaiganakemparo. 27 Impo okamamatityo irorori. 28 Maika atsi kantaigena, antari impogini iraniaiganaerika maganiro igamaga, ¿tyanirikatyo gasanotaerone?, maganirotari yagaigavetakaro. 29 Irirori ikantaigiri: —Viroegi onti pikomuigakaro, teranika pogoigero tyara okanti Itsirinkakagantakerira Tasorintsi, aikiro tera pogoige tyara ikanta yagaveavagetira irirori. 30 Impogini iraniaiganaerika maganiro igamaga gatanika tyani gumataatsi tsinane, aikiro tsinane garatyo opimantumataagani iragaigakerora surari, ontitari inkañoiganakempari isaankariite Tasorintsi timaigatsirira enoku. 31 Maika viroegi onti pikantaigake gara yaniaiganai igamagapage. ¿Matsi tera piniavantaigero ikantakerira Tasorintsi pairani?, ikantaketari: 32 ‘Nanti Tasorintsisanorira Itinkami Averan, Isaako intiri aikiro Jakovo.’ ¿Matsi iriro Tasorintsi Itinkami igamaga? Teratyo iriro, intitari Itinkami niaigankitsirira. 33 Iroro ikemaigavakerira maganiro ikantaigakerira maika yogavageiganaketyo kavako. 34 Impogini yogari pariseoegi ikemakoigakerira Jeso yogemisantaigakerira saroseoegi iatashiigakeri iriroegi aikiro 35 itentaiganakarira paniro gotagantirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi inkogakotagantapaakerira ineaigakerira tyarikara inkante kameti ontimakeniri onkenantakemparira inkisakagantaigakerira. Impo ikantiri: 36 —Gotagantatsirira, pogotitari itsirinkakotanakero Moiseshi pairani magatiro ikantagetirira Tasorintsi. Maika nokogavetaka pinkamantaigakenara tyati pairo avisake okametitakera ontsatagasanotakenkanira. 37 Yogari Jeso ikantiri: —‘Pintasanovagetanakemparityo Pitinkami Tasorintsi pisuretasanotanakemparira, aikiro pimpanirotasanotanakerira irirori.’ 38 Pairo avisake okametitakera ontsatagasanotakenkanira oka, avisagetakero magatiro ikantagetakerira Tasorintsi. 39 Ogari apitene onti kantatsirira: ‘Pintsarogakagavagetakemparira pitovaire pinkañotagasanotakempatyo pitsarogakagara vikiiro.’ 40 Yogari tsatagasanotakeronerira oka mataka itsatagagetakero magatiro itsirinkakogetanakerira Moiseshi, ontiri aikiro magatiro yogotagantaigirira kamantantaigatsirira. 41 Aiñokyara inaigake pariseoegi 42 yogari Jeso ikantaigiri: —¿Tyara pikantaigi viroegi? ¿Tyani yashikitanakeri Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite? Iriroegi ikantaigiri: —Inti yashikitanakeri Iravi. 43 Yogari Jeso ikantaigiri: —Iroroventi ¿tyara okantakara pairani iniakagakerira Isure Tasorintsi Iravi ipegakerira Itinkami?, ikantaketari maika: 44 ‘Yogari Tasorintsi ikantakeri Notinkami: Pirinite nonampinaku nakosanoriraku pintentakenara kigonkero nagaveaigakerira maganiro kisashiigakempirira.’ 45 Irorotari ikantakerira: ‘Notinkami’, ¿tyara inkantakempara iyashikitakerira? 46 Impogini tera intimumate paniro gaveankitsinerira irogipigakenerira nerotyo ovashi teratyo tyani kogakotumataerine.

Mateo 23

1 Impogini Jeso iniaigakeri patoitaigankicharira intiegiri irogamereegi ikantaigiri: 2 “Yogari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi ineaigake paniro iriroegi yagaveaigiro yogotagantaigirora itsirinkakotanakerira Moiseshi. 3 Nonkantaigakempi nanityo kematsaigerityo pintsatagaigakerora magatiro yogotagaigakempirira, kantankicha gara pikañoigari iriroegi. Ontitari yogotagantaigavetakaro kogapage, kantankicha tera intsatagasanoigero. 4 Onti yovashigakovageigakari matsigenkaegi yogotagaigakerira posante ikantaigakeri intsatagaigakerorika magatiro ario pinkante irishineventaigakempari Tasorintsi, kantankicha iriroegi tera intsatagumaigero. 5 Ontityo ineakagantavintsaigakara, nerotyo antari yamatsaitakoigarora itsirinkakotanakerira Moiseshi yovashigageigamatarotyo yamatsaitakotantaigakarorira ariosarantapagerikatyo kara. Ario ikañotagaigakaro aikiro yomaretakoigarora irakoegiku. Antari iniaigirira Tasorintsi onti yogaguigaka imanchaki timankitsirira oshiroki ogatsantsapageni. 6 Antari ikaemaigaganira isekataigakempara tyarika kara yapatovageigara onti ikogaigi iroviriniigakenkanira intentagantaigakenkanira kaemantankitsirira. Ario okañotaka aikiro iaigira pankotsiku yapatoitantaigarira ikogaigi iroviriniigakenkanira ipiriniigira tinkamiigatsirira. 7 Aikiro iaigira opimantagetaganira arakintsipage ontiri ogagetaganirira ikogaigake iriniaigavakenkanira inkañotagaigakenkanira iniaganira itinkamipage ontiri aikiro inkantaigakenkanira gotagantaigatsirira. 8 “Kantankicha viroegi gara pikogaigi inkantaitakempira gotagantatsirira, aiñotari paniro Gotagaigimpirira, narotari. Maganiro viroegi ario pikañovakagaigaka. 9 Akari aka kipatsiku gara itimumaigi pikantaigirira: ‘Apa’, aiñotari paniro Piri timatsirira enoku. 10 Aikiro gara pikogumaigi impegaitakempira itinkamiegi, aiñotari paniro Pitinkami, narotari. 11 Yogari visavageigakeririra itovaireegi inti yoga tyanirika mutakotantavagetatsirira tsikyatatyo irirori ikañotagaka nampiriantsi. 12 Imirinkatari ventakovagetacharira impotetashivagetakempari Tasorintsi irogipashiventavagetakerira. Irirokya terira iraventakotempa irishineventakempari inkavintsaavagetakerira. 13 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi vintiegiri pariseoegi kametitamampegaigacharira! Tera pinkogaigenika pinkematsaigakerira Tasorintsi kameti pintimimoigakeriniri impogini irapatoitaigakerira maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite, aikiro antari pogotagaigakerira kogaigavetankicharira inkematsaiganakerira ontityo povashigakovageigakari pikantaigakerira intsatagageigakerora posante nerotyo tyampa inkantaigakempa inkematsaigakera iriroegi aikiro. 14 ¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi kametitamampegaigacharira! Ontitari pamatavinaigakero ogamakotagapage pitsonkatapitsageiganakerora ashintageigarira. Aikiro pineakagantaigakara akaenkinityo piniaiganakeri Tasorintsi teratyo aiñokya pagataige. Nokantantaigakempirira viroegi pairo pavisaigake inkisashivageigakempira impogini. 15 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi kametitamampegaigacharira! Viroegi papagiteavageiganakaro kipatsi ontiri omaraani nia pinkematsatagaigakerira paniro matsigenka inkañoiganakempira viroegi. Antari ikematsaigakempira pairotyo yogagavagetanaka ikañovagetakara yavisavageiganakempityo viroegi. Irorotari iriatantakemparira morekariku intagakempara. 16 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi, pogotagantaigavetakatari kantankicha teratyo pogotumaige! Onti pikantaigake: ‘Tatarika oita pinkantaigake irororika piniakoigake ivanko Tasorintsi pinkantaigakera: Nontsoegakemparika okyarikatyo tuanankitsi ivanko Tasorintsi, impo garika pitsatagiro pikantakerira kametitaketyo. Kantankicha irirorika piniakoigake kori nankitsirira ivankoku Tasorintsi ario pinkante pintsatagakeronirorotyo. Garatyo pikantatigumatiro.’ 17 ¡Teratyo pogotumaige viroegi! ¿Matsi tyatimpatyora pairo avisake okoveenkatakera, irororikara ivanko Tasorintsi intirika kori nantakarorira? Gamera iroro ivanko gametyo ikametiti kori. 18 Impo pikantaigake aikiro: ‘Tatarika oita pinkantaigake irororika piniakoigake itagantaganirira piratsipage yamaganirira Tasorintsi pinkantaigakera: Nontsoegakemparika asatyo ompegakempa, impo garika pitsatagiro pikantakerira kametitaketyo. Kantankicha irirorika piniakoigake piratsi vanketankicharira itagantaganiriraku, ario pinkante pintsatagakeronirorotyo. Garatyo pikantatigumatiro.’ 19 ¡Teratyo pogotumaige! ¿Matsi tyatimpatyora visankitsi ikoveenkatakera, irirorikara piratsi ontirika itagantaganirira? Gamera iroro itagantaganirira gametyo ikametiti irirori. 20 Yogari niakotirorira itagantaganirira piratsi yamaganirira Tasorintsi teranika patiro iriniakote irorori, iniakotakerityo aikiro piratsi vanketankicharira. 21 Ario ikañotaka yoga niakotirorira ivanko Tasorintsi teratyo intagati iroro iriniakote ivanko, iniakotakerityo irirori aikiro Tasorintsi shintarorira. 22 Ario okañotaka aikiro tyanirika niakotiro inkite intityo iniakotake Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro, irirotari shintaro. 23 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi vintiegiri pariseoegi kametitamampegaigacharira! Tatarika oita pashintumaiga ontirika mentashi, anishi ontirika komino pipagarantaigiri Tasorintsi, kantankicha pimagisantavageigakero pairorira avisake yogotagaigakempirira ikantakera pintsatagageigakerora magatiro ikantagetirira, aikiro pintsarogakagaigakemparira pitovaire negintekyara pogaigakeri. Kametitaketyo pipagarantaigakerira Tasorintsi pashintageigarira, kantankicha gametyo pimagisantaigiro otovaire ikantaigakempirira. 24 ¡Pogotagantaigavetakaro Iriniane Tasorintsi, kantankicha teratyo pogotumaigero viroegi! Onti pogotagantavintsaigake intsatagaigakerora tesakonarira inkogero Tasorintsi, irorokya ikogasanotirira tera pogotagantaigero. 25 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi kametitamampegaigacharira! Pikogaigaketari ineaigakempira maganiro arisano pikematsatasanoigakeri Tasorintsi, kantankicha intagati pipiriniventavageigi pamatavinaigakerira matsigenkaegi pagutageigakerira yashintageigarira. Kañomataka intagatira okivagani pamoko ontiri perato otishitaku antari oteniku pairatamatake potsitasematake. 26 ¡Viroegi pariseoegi teratyo pogotumaige! Atsi negintetasanoigempanityo pisureku kameti ineasanoitakempiniri negintetasanoigamatakavi. 27 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi vintiegiri pariseoegi kametitamampegaigacharira! Ontitari pikañoigakaro ikitatantaganirira igamaga. Onti otiritantunkani kutari kameti oneakenkaniniri onkametivagete, kantankicha antari tsompogi pairatamatake inti shatekankicha itonki kamatsirini yovesegakara. 28 Ariotari pikañoigakari viroegi onti pikametitamampegaigaka kogapage pineakagantaigakara kameti ineaigakempiniri matsigenkaegi, kantankicha antari pisureku tera pinegintevageigempa onti pisuregisevageigaka terira onkametite. 29 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi kametitamampegaigacharira! Ontitari povetsikashiigakeneri isuretakotantaigaenkanirira kamantantaigatsirira kamaigankitsirira pairani, aikiro pineginteigakeneri ikitatantaigarira negintetasanoigacharira kameti isuretakoigaenkaniniri. 30 Impogini pikantaigi: ‘Ariome nontimaigeme pairani itimaigira yashikiiganakenarira gametyo notentaigari yogaigakerira kamantantaigatsirira.’ 31 Antari pikañoigakerora maika vikiirotyo kañotagantaigankicha, pikantaigaketari vintiegi iyashikiiganakerira gaigakeririra. 32 ¡Maikari maika atanatsira pinkañoigakempari yashikiiganakempirira pairani! 33 “¡Vintiegi vetsikageigirorira posantepage terira onkametite! Maikari maika ¿tyanimpatyo gavisaakoigakempine ganiri pitagaiga morekariku? 34 Irorotari nontigankimotantaigakempirira kamantantaigatsirira pairorira yogovageigi intiegiri gotagantaigatsirira, kantankicha impogini pogagarantaigavakeri pinkentakotagarantaigavakerira, pashinikya pimpasapasaigavakeri pankotsiku papatoitantapiniigarira, pinkisashivageiganakemparityo pimpatimavageiganakeri itimageigira. 35 Viroegitari kañotagantaigakeri yogantaigunkanirira kematsaigiririra Tasorintsi pairani, iketyo yogiivatunkani Averi terira inkañovagetempa ikarataganunkani Sakariashi itomi Verekiashi. Yogari Sakariashi onti yogunkani anta ivankoku Tasorintsi inavetakara aikyara itagantaganirira piratsipage. 36 Arisanotyo nonkantasanoigakempi maikaniroro inkisashiigempi Tasorintsi, vintiegitari gakagantaigakeri. 37 “¡Jerosarenkunirira, Jerosarenkunirira, pogaigirira kamantantaigatsirira, aikiro pipitankaigirira itigankimoigakempirira Tasorintsi inkenkitsatimoigakempirora Iriniane! Pineaigiro atava osavogaigirira otyomiani, nokoganagevetakatyo naro nonkañotagaigakempimera maganiro viroegi nampatoitaigakempimera pinkematsaigakenara, kantankicha viroegi teratyo pinkogumaige. 38 Maikari maika ganigetyo inimoigaimpi Tasorintsi panivani pampuntavageigaempa. 39 Nonkantaigakempi maika gara pineaigaana kigonkero aganakempara pinkantaigavakenara: ‘¡Pairo ikametiti yoga itigankakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite!’ ”

Mateo 24

1 Iroro ikontetanaira Jeso ivankoku Tasorintsi iriatanaera parikoti yaiñoniiganakari irogamereegi ikantaigakerira: —Gotagantatsirira, atsi geroratyo kavako oga ivanko Tasorintsi. 2 Kantankicha yogari Jeso ikantaigiri: —¿Pineaigakero magatiro oka? Arisano nonkantaigakempi impogini gara otimumatai patiro mapu vikotaachanerira, magatirosanotyo ogashiriagetakenkani. 3 Impogini itonkoaiganake iaiganakera otishiku Orivoshi, ario ipirinitake Jeso kara. Impo yogari irogamereegi yaiñoniigapaakari ikantaigapaakeri: —Nokogaigake pinkamantaigakenara tyatirikara agantakempa ontsonkatantanaemparira inkaaratirira pikantakerira ogashiriagetakenkanira. ¿Tyatirikara nogotantaigavakempa pimpigantaemparira impogini ontsonkagetanaempara magatiro kipatsi? 4 Yogari Jeso ikantaigiri: —Tsikyanira yamatavinaitimpikari, 5 iripokaigaketari tovaini matsigenkaegi kantaigankitsinerira: ‘Nanti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite’, impo inkematsaigakeri tovaini. 6 Impogini pinkemakoigavakeri pashini iromanatavakagaigakempara aiñoni, ontiri aikiro pashinipageku kipatsi, kantankicha viroegi gara pitsarogaigi. Arionirorotyo onkañotanakempari maika, kantankicha gatata aga ontsonkagetanaempara magatiro kipatsi. 7 Yogari timageigatsirira pashinipageku kipatsi iriatashiigakeri timageigatsirira parikotipageku iromanatavakagaigakempara. Ario inkañoigake koveenkariegi intimagarantaigake intigankaigakeri isoraroegite iriatashiigakerira pashini koveenkari iromanatavakagaigakempara irogavakagaigakempara. Aikiro ontimaenkagetanake tasegagantsi, ontiri aikiro ontininkagematanakempatyo kipatsi. 8 Onkañogetanakemparika maika iroro ontsititantanakempa antsipereavagetanakenkanira. 9 “Impogini iragaiganakempi iramaiganakempira inkisakagantaigakempira irogakagantaigakempira. Maganirosanotyo inkisaviiganakempiro pikematsaigakenara. 10 Inkonogagarantaigakempa kematsaigavetanarira irapakuaiganakena ganige ikematsaigaana, onti inkisashivakagaiganakempa, aikiro intsoeventavakagaiganakempa iragakagantavakagaiganakempara. 11 Inkoneagematanaketyo aikiro matavitantaigatsirira inkantaiganakera: ‘Onti nokenkitsatakoigi Iriniane Tasorintsi’, kantankicha iriroegi onti iramatavinaigakerira tovaini kematsaiganarira irapakuakagageiganakerira ganige ikematsaigaana. 12 Omposantegisevagetanakempatyo kara terira onkametite, ganige itavakagaigaa matsigenkaegi. 13 Kantankicha yogari atanatsirira inkematsatasanotanakena iriro pinkante irogavisaakotakenkani. 14 Inkenkitsatimovageiganakenkanityo kara maganiro matsigenkaegi inkamantaigakenkanira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite. Ario onkañotakempa maika kameti irogoigakeniri maganiro. Impogini ario ontsonkagetanaempa magatiro. 15 “Yogari kamantantatsirira Iraniere pairani itsirinkakotanakerira samatsanatakeronerira ivanko Tasorintsi impogini. Maika viroegi pineaigakeririka ario irinake anta pinkatimaiganakempara pishigaiganakera otishipageku. Ario inkañoigakempa aikiro maganiro timaigatsirira Joreaku irishigaiganake. (Tyanirika niavantakotakerone oka isuretakotakemparo kameti inkemavakeroniri.) 17 Tyanirika pitankitsine otishitapankoku ivanko irishigapanute garatyo ikiapanaati iragagetapanutera tatapagerika oita. 18 Tyanirika pitankitsine itsamaireku garatyo iatapanaati ivankoku iragapanaatera apitene imanchaki. 19 ¡Maikaniroro antsipereavageige tsinaneegi kamonkiigankitsinerira ontiri tsomitagaigankitsinerira, pairotari avisaigake antsipereasanovageigakera oshigaiganakera! 20 Viroegi niaventaigempatyo ganiri okatinkatiro pishigaiganakera katsinkagiteriku ontiri aikiro kutagiteriku apishigopireantaganirira, 21 pairotari antsipereavagetakenkani avisavagetakerotyo magatiro atsipereagetunkanirira okyasanokyara yovetsikagetake Tasorintsi kipatsi ovashi maika. Aikiro gara oneimataagani impogini. 22 Kantankicha gasakona otovaigavageti kutagiteri iratsipereavageigakera ganiri ipogereaiga maganiro. Isuretakoigakemparitari Tasorintsi maganiro ikogakagaigakerira pairani okyasanokyara inkematsaigakerira. 23 “Impogini tyanirika kantaigakempine: ‘Neri yoka Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite’, garatyo pikematsaigiri. Ario onkañotakempa inkantaigakempirika: ‘Aiño inake anta’, garatyo pikematsaigiri. 24 Iripokaigaketari kamantantaigatsirira matagavageigankicharira intiegiri aikiro pashini kantaigankitsinerira: ‘Nanti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite.’ Aikiro irovetsikageigamate terira oneimagetenkani kameti iramatavinaiganakeriniri tovaini. Irimaigavetanakemparityo kematsaigiririra Tasorintsi, kantankicha garatyo yagaveimaigiri. 25 Nokamantaigakempi magatiro maika tekyara agempa kameti pogoigakeniri ganiri yamatavitumaigimpi impogini. 26 Inkantaigakempirika: ‘Neri yonta nankitsirira osarigagitetapaakera’, gara piaigi pinkamosoiguterira. Aikiro inkantaigakempirika: ‘Aiño kara tsompogi’, gara pikematsaigiri. 27 Pineaigirotari kareti tyara okantaka okantira tsarere tsarere, tera ario maani onkoneagitete, magatirotyo ontenenkagiteapinitakaro. Ario inkañotapaempa Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokaera, maganirotyo ineasanoigavakeri. 28 Antari panikyara ontsonkatanakempa magatiro katsiketyotari iripokapaake inkomutagaigapaakerira kañovageigacharira, kañomataka igamaga tyarika kara inoriaka ineventumatakarira samponero katsiketyo iparigashitapaakeri. 29 “Iroro avisanakera tsipereagantsi ‘irirokya tsivakanankitsine poreatsiri intiri aikiro kashiri. Yogari impokiropage irashiriagetanakempa, ganigetari ikusotai.’ 30 “Impogini oneavakenkani anta inkiteku tyarika onkovoreavagetanake kara ovashi iroro ogotantakenkani panikyasano iripokapae Kañotasanotakaririra Matsigenka. Ogatyo inkenaigake iriragaiganakempa maganiro kipatsikunirira inkaemavaitaiganakera: ‘Inaa, inaa, maikaniroro nonkame.’ Impogini ineavakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokapaakera inkenapaakera menkoriku inkoveenkavagetapaakera, aikiro iragaveavagetapaakera iravisaigakerityo maganiro. 31 Impogini ontivotanakenkanira tivorintsi intigankaigakeri isaankariite iriaigakera intsotenkagiteaiganakemparora magatiro kipatsi irapatoitaigakerira irashiegi Tasorintsi. 32 “Maika kemisantaigena nonkantaigakempira. Pineaigirora igera okyaenkara mechoshiatanaatsi oshi pogoigake panikya aganaempa osariganaera. 33 Ariotyo onkañotakempa impogini pineaigavakerorika onkañotanakempara nokamantaigakempirira maika iroro pogotantaigavakempa panikyasano impigaate Kañotasanotakaririra Matsigenka. 34 Arisanotyo nonkantaigakempi magatirotyo oka nokantaigakempirira maika ontsatagagetanakempatyo tekyaenkara pimpogereaigempa viroegi. 35 Ogari inkite ontiri kipatsi ontsonkagetanaempa, kantankicha ogari nokantagetakerira garatyo okantatigumata, ontityo ontsatagagetanakempa magatiro. 36 “Tera tyani gotumatatsine tyati impigantaatempa Kañotasanotakaririra Matsigenka. Ario ikañotaka irirori tera irogote. Aikiro isaankariite Tasorintsi tera irogoige. Panirotyo ikantakara Tasorintsi irirori yogotakerora. 37 “Antari impigaera onti onkañotakemparo aiñokyara itimaveta Noe pairani 38 tekyaenkara irogivarigero Tasorintsi omarane inkani ampamankagiteanakerora magatiro kipatsi. Maganirosanotyo shinevageigamatakatyo, isekataigakara, yoviikaigakara, yagaigakera tsinane, ipavakagaigakara irishintoegi oimentaigakempara, ovashi aganaka kutagiteri ikiantanakarira Noe tsompogi yomatetakara ivitoku okantaganirira areka. 39 Impogini okomutagaigapaakeri inkani opogereasanoigakerityo kara. Ariotyo onkañotakempa impogini iripokaatera Kañotasanotakaririra Matsigenka ontityo inkomutagantapaakempa. 40 Antari iripokaatera irinaigake piteni matsigenka itsamaireku, paniro iraganakenkani, yogari irapitene iokanakenkani. 41 Ario onkañoigake piteni tsinane ompitaigake ontononkavageigakera, paniro aganakenkani, ogari apitene okanakenkani. 42 “Irorotari nokantantaigakempirira pinkantakanira pogiaigavaeri Pitinkami, tera pogoigenika tyati impigantaatempa. 43 Atsi sureigemparatyo, intimera pashini shintankicharira ivanko irogotemera tyatirikara iripokantakempa koshinti, ¿matsi ario irimagake? ¡Garatyo imagi! Ontityo inkireaventakero iaraki ganiri ikoshitagani. 44 Irorotari nokantantaigakempirira pinkantakanira pinegintevageigakempa pogiaigavaerira Kañotasanotakaririra Matsigenka impigaatera, gatanika pogoiginika tyati impigantaempa, ontitari katsiketyo inkomutagaigapaempi. 45 “Onti pinkañoigakempari nampiriantsi govagetatsirira kematsatasanotiririra shintaririra. Pine intimera shintacharira ironampiriaegi impo iriatakera parikoti inkantanaeri paniro ironampiria ineaigaerira maganiro irapinampiriantsiegitene impaigaeri omirinka isekaegi. 46 Antari iripokaerika ineapaakeririka itsatagasanotakero ikantanakeririra, ariompatyo irishineventasanotanakempariri inkantanakerira: ‘Maika nokogake pineagetakenarora magatiro nashintagetarira.’ Impo irirori irishinevagetakempatyo kara. 48 Kantankicha antari intirika terira inkematsatante gara yogiavairi shintaririra onti inkantake: ‘Gatatarorokari ipokai’, 49 ovashi intsititanakero inkisakisaiganakerira irapinampiriantsiegitene, aikiro inkonoivageiganakempari shinkisenari onti impiriniventuntetanake isekatavagetakempara, aikiro ishinkivagetakempara. 50 Impo katsiketyo inkomutagapaakeri shintaririra 51 inkisashivagetapaakemparityo kara intentagantaigakemparira kematsatamampegaigacharira kogapage iokakerira parikoti inkaemavavagetake iratsikagisevagetakerora irai.

Mateo 25

1 “Maika nonkantakotakero tyara onkantanakempa impogini irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite, onti nonkañotagakemparo 10 tsinaneegi okyaenkarira antaroiganankitsi. Iroroegi amakoiganake omecheroegite oaiganakera ontonkivoaigavakemparira gankitsinerira tsinane. 2 Onaigake 5 terira osuretasanovageigempa. 3 Iroroegi amaigavetanaka omecheroegite, kantankicha tera amakoiganake aseite ompiajaigavaera paita intsoatanakempara. 4 Ogari otovaireegi iroro pinkante amakoiganake. 5 Impo tekyatanika aiñokya iripoke gankitsinerira tsinane opochokiigamatanaketyo ovashi omagaiganake. 6 Impo onigankigitetanakera okemaigutatyo okaemunkanira: ‘¡Pokapaake gankitsinerira tsinane! ¡Piaigekario pintonkivoaigavakemparira!’ 7 Ogatyo okenaigake otinajaiganaka maganiro onoshikakoiganakera omecheroegite. 8 Ogari terira amakoige oaseitete okantaigiro shintakoigankicharira: ‘Pajaigenakario maani piaseitete panikya nontsivakakoiganake.’ 9 Kantankicha iroroegi okantaigiro: ‘Garorokari nopajaigimpi. Antari nompajaigavetempi onti nontsoatakoiganakempa shintsi maganiro. Piaigetyo pimpunaventaigakitera pashini.’ 10 Kantankicha iroro oaigavetanakara ompunaventaigemera mataka gonketapaaka gankitsinerira tsinane. Ogari makoigankitsirira oaseitete okiaiganake tsompogi otentaigakarira, oga okenake ashitanunkani shitakomentontsi. 11 Impo opokaigavetapaaka otovaire oneaigapaakero shitaka okaemaigapaake okantaigi: ‘¡Shireakoigenakario!’ 12 Kantankicha irirori ikantaigavakero: ‘¿Matsi noneaigimpiratyo kameti nashireakoigakempiniri?’ 13 “Irorotari maika nonkantantaigakempirira pinkantakanira pinegintevageigakempa, tera pogoigenika tyatirikara impigantaatempa Kañotasanotakaririra Matsigenka. 14 “Maika nonkantakotaero tyara onkantanakempa impogini irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite, onti nonkañotagakemparo matsigenka shintavagetacharira koriki. Panikyara iriatake pashiniku kipatsi ikaemakagantaiganakeri maganiro iromperaneegi ipaiganairi koriki irogitovaigaigakerira. 15 Yogari gotasanotankitsirira ipanakeri 5,000 korikimenta. Yogari irapitene intagani ipanakeri 2,000. Yogari yomavatakarira intagani ipanakeri 1,000. Impo iavagetake samani. 16 Yogari ipanakerira 5,000 yagantaari pashini 5,000. 17 Ario ikañotakari irapitene ipanakerira 2,000 yagantaari pashini 2,000. 18 Kantankicha yogari ipanakerira 1,000 iatake ikigantashitakeri kipatsiku ikitatakerira. 19 “Impogini yavisavagetanakera tovaini kashiri ipigaa shintaigaririra ikantaigapaakeri: ‘Tsame aneaigakerira koriki akarikara pagaigake.’ 20 Yogari ipanakerira 5,000 yamakeneri pashini 5,000 yagantakaririra igorikite ikantiri: ‘Intagani pipanakena 5,000, neri yoga pashini nagantakaririra pigorikite.’ 21 Yogari shintaririra ikantiri: ‘Kametitake, pitsatagakerotari nokantakempirira. Maikari maika pikematsatakenatari, nokogake pineagetakenarora pashini pairorira avisakeri yoga 5,000. Taina ashinevageigakempara.’ 22 Yogari irapitene ipanakerira 2,000 yamakeneri pashini 2,000 yagantakaririra igorikite ikantiri: ‘Intagani pipanakena 2,000, maika neri yoga pashini 2,000 nagantakaririra pigorikite.’ 23 Yogari shintaririra ikantiri: ‘Kametitake, pitsatagakerotari nokantakempirira. Maikari maika pikematsatakenatari, nokogake pineagetakenarora pashini pairorira avisakeri yoga 2,000. Taina ashinevageigakempara.’ 24 “Kantankicha yogari yomavatakarira ipanakerira 1,000 ikantiri shintaririra: ‘Noneimpitari vinti terira pintsarogakagantavagetempa, aikiro vinti pairorira patsipereakagantavageta pantavagetagantira pagakera tovaini koriki. Aikiro onti pagantakari koriki kogapage tera pantavagetumate. 25 Irorotari nopinkantakempirira noatantakarira nokitatutirira pigorikite. Maika neri yoga pipanakenarira.’ 26 Yogari shintaririra igorikite ikantiri: ‘Virori vinti terira pinkametite, vinti peranti, iroroventira pogotaketari natsipereakagantavagetakera nantavagetagantira kogapage nagakera nogorikite, aikiro nagantarira koriki kogapage tera nantavagetumate, ¿tyara okantakara tera pimperi nogorikite pinatantavagetatsirira pagantaemparimera pashini, impo nopokavetaara maika pimpavaenarime?’ 28 Ishonkashiigari naigankitsirira kara ikantaigiri: ‘Gapitsaigeri yoga 1,000 korikimenta nopavetakaririra pimpaigakerira gankitsirira 5,000. 29 Pairotari impasanotakenkani tyanirika shintasanotankicharira, kantankicha yogari terira irashintavagetempa irogapuntarenkapitsatakenkanityo yashintagevetakarira. 30 Maika yokari yoka nomperane terira inkematsatante maiganakeri pokaigakiterira sotsi pavatsaariku intentaigakemparira kaemavaitaigatsirira tsikagisevageigatsirira irai.’ 31 “Maika nonkantaigakempi impogini impigaera Kañotasanotakaririra Matsigenka inkoveenkavagetapaaketyo intentaigapaakemparira isaankariite impegakempara Igoveenkariegite maganiro. 32 Irapatoventavageigapaakemparityo maganiro matsigenkaegi. Irirori irashirikoigavakeri inkañotagaigakemparira sentaigiririra ovisha yashirikoigirira irovishate ganiri ikonoitari igaverate. 33 Yogaegiri kematsaigiririra irogaigavakeri irakosanoriraku. Yogaegiri terira inkematsaigeri irogaigavakeri irampateku. 34 Impogini inkantaigakeri naigankitsirira irakosanoriraku: ‘Tainaegi viroegi ikavintsajaigakerira Apa pashintaigakemparora magatiro yovetsikaigakempirira. Pairani okyasanokyara yovetsikagetake kipatsi viroegitari isariaigaka inkavintsajaigakempira. 35 Natsipereavagetira notasegane viroegi pipaigakena nosekatakara. Nomirevagetira pipaigakena noviikakara. Tyarikara nanuivagetake pikaemaigakena pivankoku nomagimoigakempira. 36 Notsonkasetakovagetara viroegi pipatsaraigakena nogagutaara. Nomantsigavagetira viroegi pitsarogakagaigakena pipokaigake pikamosoigutanara. Aikiro yashitakoitanara pipokaigake pikamosoigutanara.’ 37 Impo yogari kematsaigatsirira inkantaigakeri: ‘Notinkami, ¿tyara noneaigakempira kara pitasegakera nopaigakempi piseka? ¿Tyara kara noneaigakempira pimiretakera nopaigakempi pimire? 38 ¿Tyara kara noneaigakempira panuivagetakera nokaemaigakempi pimagimoigakenara? ¿Tyara kara noneaigakempira pitsonkasetakovagetanakara nopatsaraigakempi pogagutaara? 39 ¿Tyara kara noneaigakempira pimantsigatakera, aikiro yashitakoitakempira noaigake nokamosoigutimpira?’ 40 Kantankicha irirori inkantaigeri: ‘Arisanotyo nonkantaigakempi antari pitsarogakagumaigakarira paniro yoga kematsatanarira terira impaitumatempa, kañomataka nantinirikatyo pitsarogakagaigaka.’ 41 “Impo inkantaigakeri yogaigavakerira irampateku: ‘Maika piaige viroegi parikoti anta morekariku garira otsivakumati yovetsikashitunkanirira kamagarini intiegiri itovaireegi, ikisashiigakempitari Apa. 42 Natsipereavagetira notasegane tera pimpaigena nosekatakempara. Nomirevagetira tera pimpaigena noviikakempara. 43 Nanuivagetira tera pinkaemaigena pivankoku nomagimoigakempira. Notsonkasetakovagetara tera pimpatsaraigena nogagutaempara. Nomantsigavagetira ontiri aikiro yashitakoitanara tera pintsarogakagumaigena pimpokaigakera pinkamosoigutenara.’ 44 Iriroegi inkantaigeri: ‘Notinkami, ¿tyara kara noneaigakempira pitasegakera, panuivagetakera, pimiretakera, pitsonkasetakovagetakara, pimantsigatakera, aikiro yashitakoitakempira tera nontsarogakagaigempi?’ 45 Irirori inkantaigeri: ‘Arisanotyo nonkantaigakempi, terika pintsarogakagaigempari yogaegi ikantaganirira tera impaitumaigempa, kañomataka nantinirikatyo pikisaigake tera pintsarogakagumaigena.’ 46 Maganiro yogaegi iriaigake inkantakanira intagaigakempa morekariku. Kantankicha yogari kematsaigakeririra Apa onti iriaigake enoku, inkantakani intimaigake gara ineimaigairo igamane.”

Mateo 26

1 Yagatakera Jeso yogotagaigakerira irogamereegi ikantaigiri: 2 —Viroegi pogoigaketari pitenivati kutagiteri agantakemparira Pasekoa. Iroro iragakagantantakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka inkentakotagantakenkanira. 3 Impo yapatoitaigaka ivampatuireku Kaipashi maganiro itinkamiegi saseroroteegi, gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri itinkamiegi jorioegi. Yogari Kaipashi inti itinkamisanorira saseroroteegi. 4 Ario kara ikemavakagaigaka iramatavinaigakerira Jeso iragakagantaigakerira irogakagantaigakerira. 5 Kantankicha ikantaigake: —Antari avisanakera Pasekoa ario agakagantaigakeri. Maikari maika gatata agakagantaigiri ganiri ikisakoiganakari maganiro patoventaiganakaririra. 6 Impogini iatanake Jeso Vetaniaku inkamosoterira Sumo ikantaganirira Vesegavetankicharira. 7 Antari inakera ivankoku opokashitakeri tsinane amakotapaake kasankaari punatasanotacharira. Ogari opiaatantakarira onti ovetsikantunkani aravasetero, shatekaamatakatyo kara. Ipitaigakera Jeso isekatavageigakara irorori aiñonitapaakari otintsanorenkakotakero osagutantakarira igitoku. 8 Yogari irogamereegi iroro ineaigavakerora ogatyo ikenaigake ikisaiganaka iniavakagaiganakara ikantaigi: —¿Antari gara aparaatagantiri? 9 ¡Matsi tera ogote opunavagetaratyo tovai kara! Ariometyo ompimantakenkanime agantakenkanira koriki impaigakenkanira kogakovageigacharira. 10 Kantankicha Jeso irorotyo ikemaigavakerira ikantaigutarityo: —Atsi arionenityo, gara pikisaigiro, pairotari okametitake okañotakenara maika osagutakenara. 11 Yogari kogakovageigacharira kantakatari pintentaigaemparira, kantankicha narori gatanika pikantakani pitentaigana. 12 Ogari oga tsinane ontitari osaguvitakena kasankaari inkitaitaenara impogini nonkamakera. 13 Maika nonkamantasanoigakempi tyarika kara inkenkitsatakotakenkani Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira ario onkañotagakenkani oga tsinane onkenkitsatakotaenkani tyara okantakena osagutakenara kameti osuretakotaenkaniniri irorori. 14 Impo yogari irogamere Jeso paitacharira Jorashi Ishikariote iatake ikamosoigutirira itinkamiegi saseroroteegi 15 ikantaigapaakeri: —¿Aka tovaini koriki pimpunaigakena nagakagantaigakempirira Jeso? Iriroegi ipaigakeri koriki 30 imenta. 16 Impo iatai ovashi isuretanaka tyarikatyo inkantakeri iragakagantakerira. 17 Impo aganakara vieseta ogantaganirira pan terira onkonogempa opoegantarira yogari irogamereegi Jeso yaiñoniiganakari ikantaigiri: —¿Tyara kara pikogake novetsikaigakerora magatiro kameti asekataigakempara paita? 18 Irirori ikantaigiri: —Piaige Jerosarenku ivankoku pashini matsigenka pinkantaigapaakeri: ‘Yogari Gotagantatsirira ikanti: Ataketari omonkaratapaaka nopokashitakerira, irorotari nokogantakarira nosekatagavageiganakemparira nogamereegi pivankoku nosuretakoigaemparora Pasekoa.’ 19 Ovashi iaigake yovetsikaigakerora magatiro itsatagageigakerora ikantaigavakeririra Jeso. 20 Impo ochapinienkatanakera yogari Jeso itentaigakari irogamereegi ipitaigakera mesaku 21 isekatavageigakara. Impo ikantaigiri: —Maika nonkamantasanoigakempi, paniro viroegi pagakagantakena paita. 22 Yogari irogamereegi ogatyo ikenaigake ikenkisureaiganaka ikantaiganakera paniropage: —Notinkami, ¿naro gakagantakempine? 23 Ikanti Jeso: —Inti gakagantakenane tsiantakotakenarira maika peratoku. 24 Ontitari ontsataganakempara okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi iniakotakerira Kañotasanotakaririra Matsigenka, kantankicha ¡maikaniroro iratsipereavagetake yoga gakagantakerinerira! Gamerakari itimi okyara. 25 Iniamatanaketyo Jorashi gakagantakerineririra ikanti: —Gotagantatsirira, ¿naro gakagantakempine? Ikantiri irirori: —Virotari kantankitsi. 26 Impo panikyara iragataiganae isekataigakara inoshikakero Jeso pan yapagotakero iniakeri Tasorintsi ikanti: “Apa, noshineventakempi pipakenarora oka pan.” Impo ikotagakero ipaigakerira irogamereegi ikantaigiri: —Okari oka pan kañomataka ontinirikatyo novatsa. Nero gaigemparo. 27 Impo osamanitanakera irorokya inoshikakotake vino, iniairi aikiro Tasorintsi ikanti: “Apa, noshineventakempi pipakenarora oka vino.” Impo ipakoigakeri irogamereegi ikantaigiri: —Okari oka vino kañomataka ontinirikatyo noriraa. Nero viikaigemparo. 28 Antari nonkamaventaigakerira maganiro ovoatanake noriraa. Irorotari maika irogavisaakotantaigakenkanirira maganiro kematsaigakenanerira ganiri ikenkiimatairo Tasorintsi ikañovageigara. 29 Maika nonkamantasanoigakempi gara noviikumataaro vino. Antari impogini irapatoitaigakerira Apa maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite, ario pinkante nontentaigakempi aviikaigakemparora vino okyaakyarira. 30 Impo yagataiganakera imatikaventaigakerira Tasorintsi ikonteiganake itonkoaiganakera iaigakera Orivoshiku. 31 Impo ikantaigiri Jeso: —Maika maganiro viroegi pintsarogaiganake paita pokaiganakena piaigakera parikoti. Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Impogini nogakeri sentiririra ovisha. Yogari ovisha ogatyo inkenaigake irishigaviovageiganake.’ 32 Kantankicha impogini nanianaera naketyo ivaiganakempine noatakera Garireaku. 33 Inianake Perero ikantiri: —Intsarogaigavetanakempatyo maganiro iokaigavetanakempityo, kantankicha narori garatyo nokumatimpi. 34 Kantankicha Jeso ikantiri: —Nonkamantasanotakempi, paita tekyara irinie atava pinteratakotakena mavati. 35 Iniitanaatyo Perero ikanti: —Intagarora intentagantaitenara irogaitakenara irogaitenatatyo, kantankicha garatyo noteratakotumatimpi. Ario ikañoigakero maganiro ikantaigakera. 36 Impogini iaigake Jetsemaniku. Iroro yogonkeigapaakara yogari Jeso ikantaigiri irogamereegi: —Pitaigeta aka, narori noateta anta noniakerira Apa. 37 Intagani itentaiganaka Perero intiegiri itomiegi Severeo. Irirori ikenkisureavagetanakatyo kara yovankinavagetanaka. 38 Osamanitanakera ikantaigiri: —Nokenkisureavagetanakatyo kara panikya agavagetanakena. Pitaigeta viroegi aka pintentaigakenara pinkireaventaigakenara. 39 Irirori iatake antakona anta yompatakasetapaaka inianakerira Iriri ikanti: “Apaa, nokogavetaka pogavisaakotaenara ganiri natsipereavageti, kantankicha impatyora viro.” 40 Impo yagatanakera iniakerira iatai inkaaraku inaigakera irogamereegi ineaigapaakeri magasevageigake. Ikantapaakeri Perero: —¿Matsi tera pagaveaigumate samanikonara pinkireaigake? 41 Kireaige gara pimagaigi. Niaventaigempa ganiri pikañovageiga. Viroegi pikogaigavetakaniroro pinkematsatasanoigakerira Tasorintsi, kantankicha tera pishintsitashiigero posante terira onkametite. 42 Osamanitanaira ipiganaa aikiro iniairi Iriri ikantiri: “Apaa, gatanika pikantatigironika ganiri natsipereavageti, ariotyo onkañotakempa maika ontsatagakempara pikogakerira viro.” 43 Impo ipigavetaa ineaigapairi magasevageigaityo aikiro, avisaiganakeritari ivochokine tera ineakoigavakempa imagantaiganaarira. 44 Iokaiganairi ipigutanaara aikiro iniairira Iriri, okiiro ikantairi inkaaratirira ikantakeririra. 45 Impo yagatanakera iniairira ipiganaa inaigakera irogamereegi ikantaigapaakeri: —¿Ogaa, magaiganatsivi pishigopireaiganachavi? Gapaaka iragakagantakenkanira Kañotasanotakaririra Matsigenka irogaigakerira kañovageigacharira. 46 Maikari maika tinajaiganake, tsame, mataka pokapaake gakagantakenanerira. 47 Tekyara iragate Jeso iniavagetakera ipokapaake Jorashi itentaigapaakari tovaini matsigenkaegi yamashiigapaakeri savuri ontiri inchakii. Intiegi tigankaigakeri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi. 48 Yogari Jorashi gakagantakerineririra Jeso yogotagaigakeri okyara ikantaigiri: “Agonkeigapaakemparika pineaige tyanirika noatashitake nasaraanatapaakemparira, irirotari pikogaigakerira, pagaiganakerira.” 49 Impo iroro yogonketapaakara inakera irirori ikantapaakeri: —¡Gotagantatsirira!, ¿aiñovi? Impo yasaraanatakari. 50 Yogari Jeso ikantiri: —Jeeje, aiñona. Maika aityotari pipokashitakerira atsi nani kañotero. Impo yogari tentaigakaririra Jorashi yaiñoniigapaakari Jeso inoshikaigapaakeri yairikaigakerira. 51 Kantankicha aiño paniro itentakarira Jeso inoshikamatanaketyo isavurite iserogempitatutarityo ironampiria itinkamisanorira saseroroteegi. 52 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Atsi arionenityo, piataero pisavurite. Tyanirika ventarorira isavurite ontityo irogantakenkani savuri. 53 ¿Matsi tera pogote narora kogankitsine nonkantakerityo Apa intigankakera isaankariite intovaigavagetaketyo kara impugamentaiganakenara? 54 Kantankicha ariomera nonkañotagakerome maika, ¿ario tyara onkantakempara ontsataganakempara Itsirinkakagantakerira irirori pairani okamantakotakenara nantsipereavagetakera? 55 Impo ishonkashiigari ikantaigiri itentaigakarira Jorashi: —¿Matsi naro koshinti nerotyo pamashiigakenara savuri ontiri inchakii pagaiganakenara? Omirinkatari kutagiteri notentaigakempi viroegi anta ivankoku Tasorintsi nogotagantavagetakera tera ario pagaigena, 56 kantankicha okañotantanakarira maika onti ontsatagagetanakerora ikamantakoigakenara pairani kamantantaigatsirira itsirinkakoigakenara okyara. Impo ishigavioigamatanakatyo maganiro irogamereegi iokaiganakeri Jeso paniro. 57 Yogaegiri gaigakeririra Jeso yamaiganakeri ivankoku Kaipashi. Irirori inti itinkamisanorira saseroroteegi. Ario inaigake kara gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri aikiro itinkamiegi jorioegi yapatoitaigakara. 58 Impo yogari Perero intaina inapaake yogiatapaakerira Jeso. Antari yagapaakerora pampatuiku ineaigapaakeri soraroegi pirinitaigake kara. Iriroegi intiegi sentaigirorira ivanko Tasorintsi. Ovashi ipirinitapaake irirori kameti ineakotakeriniri Jeso tyarikara inkantakenkani. 59 Yogari itinkamiegi saseroroteegi itentaigakari itinkamiegi jorioegi ikaemakagantaigakeri pashini tsoeventaigakemparineririra kameti ontimakeniri onkenantakemparira irogakagantaigakerira. 60 Ipokaigavetapaakatyo tovaini tsoeventaigakaririra, kantankicha irorokya ikantaigi irorokya ikantaigi, nerotyo tyampa inkantaigakeri. Impo ipokaigamatapaaketyo piteni kantaigankitsirira 61 ikantaigi: —Naroegi nokemaigakeri ikantakera: ‘Naro nagaveake nogimamerinkakerora ivanko Tasorintsi impo novetsikaero, omavatakotanakempa kutagiteri nagataero.’ 62 Impo ikavirimatanakatyo Kaipashi ikantiri Jeso: —¿Tera tyara pinkantumate?, pikemaigakeritari ikantanaigakempira. Maika ¿tyara pinkantera viro? 63 Kantankicha irirori ikemisantanaketyo, teratyo tyara inkantumate. Osamanitanakera imatutaarityo aikiro ikantiri: —Maika nonkantakempi kañomataka irironirika kantakempi Tasorintsi ikantakanirira itimi, atsi kamantena ¿arisanotyo vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite? ¿Viro Itomi Tasorintsi? 64 Iniamatanaketyo Jeso ikantiri: —Jeeje, naroniroro katinka pogakero, kantankicha maika nonkantaigakempi impogini pineaigakeri Kañotasanotakaririra Matsigenka impirinitakera inampinaku irakosanoriraku Tasorintsi Gaveavagetatsirira. Aikiro pineaigavakeri iripokaera inkenantapaemparora menkori. 65 Ogatyo ikenake ikisamatanakatyo Kaipashi itisaraitarotyo imanchaki tseerererere ikanti: —¡Yokari yoka onti ikañotagumanatakari Tasorintsi! Iroroventi maika intagatityo akaemakagantaigi pashini iripokaigakera inkamantaigakaera ikañotakerora maika, matakaniroro pikemaigakeri tsikyata viroegi ikantakera. 66 Maika ¿tyara pinkantaige viroegi? Iriroegi ikantaigi: —Kantetyo inkamakera, tsikyatatari ikañotagantaka irirori. 67 Impo itoanaigakeri ivoroku, itaataaigakeri togn togn, aikiro pashinikya patosanaigakeri ivoroku 68 ikantaigakerira: —Irorotari vintira Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite jorioegi, ¡atsi gotenityo tyani taakempi! 69 Yogari Perero aiñokya inake anta parikoti pampatuiku. Impo okenapaake paniro nampiriantsi okantiri: —Viro aikiro pitentavagetari Jeso Garireakunirira. 70 Kantankicha yogari Perero ikemamampeganakatyo ikantiro: —¿Jaa? ¿Tyara pikanti? Tera nonkeme tyarika pikanti. Ikemaigakeri maganiro naigankitsirira kara. 71 Impo iavetakara anta sotsimoroku oneitaarityo aikiro pashini nampiriantsi okantaigiri naigankitsirira kara okanti: —Yogari yoga inti itentavagetarira Jeso Nasarekunirira. 72 Kantankicha irirori ikantutaarotyo aikiro ikanti: —¡Teratyo noneimateri yoga piniakotakerira! Ineakenatari Tasorintsi tera ario nontsoegumatempa. 73 Choeni osamanitanakera yaiñoniigapaakari naigankitsirira kara ikantaigiri: —Arisanoniroro pitentavagetari nokemaigavaimpitari piniakera. 74 Yogari Perero ikantutaatyo aikiro: —¡Nokantakeniroro teratyo noneimateri! Arisanotyo nokantake, ineakenatari Tasorintsi tera ario nontsoegumatempa. Antari ontirika notsoegaka inkisashitakenatyo, tera noneimaterinika piniakoigakerira maika. Irorotyo ikantakera maika, iniamatanaketyo atava ovashi 75 isurematanakarotyo Perero ikantakeririra Jeso inkaara ikantiri: “Paita tekyara iriniimate atava pinteratakotakena mavati.” Ikaviritapanuta iataira ogatyo ikenake iragamatanakatyo jiii jiii jiii, ikaemavavagetaketyo kara.

Mateo 27

1 Impogini okutagitetanakera maganiro itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi ikemavakagaiganaka tyarika inkantaigakeri Jeso irogakagantaigakerira. 2 Impo yagaiganakeri yogusoiganakeri yamaiganakenerira Pirato. Irirori inti inampina Sesa. 3 Impogini yogari Jorashi gakagantakeririra Jeso yogotake arisano irogakagantakenkani ovashi isurematanakatyo ikanti: —¡Narotakaniroro! Ario nokantavagetaka naro gamerakari nagakagantiri okyara. Impo iatake inaigakera itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi irogipigaigaatenerimera yoga 30 korikimenta ipaigakeririra okyara iragakagantakerira Jeso 4 ikantaigavetapaakari: —Narori onti novetsikake terira onkametite nagakagantakeritari terira tatakona irovetsikumate, maika irogakenkani. Kantankicha iriroegi ikantaigavakeri: —¿Ario tyara nonkantaige naroegi? Virompatyo, virotari kañotankicha okyara. 5 Nerotyo yovuokagisetapanutiri koriki kara tsompogi ivankoku Tasorintsi iatakera ishitikakara. 6 Impo yogari itinkamiegi saseroroteegi yapatogiseigairi koriki ikantaigi: —Tera kameti agaigaerira ankonogiseigaerira yamaigirira pashini ipaigirira Tasorintsi. Ontitari ipunavitunkani iragakagantakerira irogakenkanirira. 7 Impogini ikemavakagaigaka impunaventantaigakemparora kipatsi paitacharira Igipatsite Vetsikirorira Koviti kameti ontimakeniri inkitatantaigemparira poniaigankicharira parikotipage. 8 Irorotari otantanakarira oga kipatsi opaitanakara Iraatsigiteri ovashi maika. 9 Okañotantakarira maika onti otsatagagetanakerora ikantakerira pairani kamantantatsirira Jeremiashi ikanti: “Yogaegiri iseraereegi yagaigakeri yoga 30 korikimenta ivunaro pairorira ikametiti 10 ipunaventantaigakarora kipatsi paitacharira Igipatsite Vetsikirorira Koviti, ariotari ikantakenari Notinkami.” 11 Impogini yogari Pirato ikogakotagantakeri Jeso ikantiri: —¿Arisano viro Igoveenkariegite jorioegi? Ikanti Jeso: —Jeeje, arisano pikantasanotakeniroro, naroniroro. 12 Antari itsoeventanaigakarira itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi tera tyara inkantumate Jeso onti ikemisantanake. 13 Irorotari ikantantakaririra Pirato: —¿Matsi tera pinkeme ikantanaiganakempira? 14 Kantankicha yogari Jeso teratyo iriniimate. Iroro ineavakerira Pirato ikañotakerora maika, yogavagetanaketyo kavako, tyampatyo inkantera. 15 Omirinkatyo agara iviesetaegite jorioegi okantaganirira Pasekoa yogari Pirato yapakui paniro yashitakovitunkanirira yovetsikakera terira onkametite, tyanirikara ikogaigakerira itovaireegi irapakuaigaerira. 16 Ario inake kara paniro shitakotankicharira ipaita Varavashi, yapagiteakovagetatyo kara ikemakotaganira. 17 Impo Pirato ineaigakerira yapatoventaiganakarira maganiro ikantaigiri: —¿Tyani pikogaigake nampakuaerira? ¿Irirorika Varavashi intirika Jeso pikantaigirira inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite? 18 Irirori ineaketari onti ikisavitunkani ineinkanira intira yapatoventanunkani, irorotari yamantanunkanirira iriroku. 19 Aiñokyara ipiriniti Pirato anta ikanomaantapinitira okantakagantakeri itsinanetsite okanti: “Gara pimavageta viro, tyampa ankantakeri yoga terira tatakona irovetsikumate. Nokisanigisevagetaketari inkaara posantegisematakatyo nogisanire. Irirorakari gimanatakena.” 20 Kantankicha yogari itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi yogotagaigakeri maganiro inkantaigakera: “Irirompatyo pampakuae Varavashi, yogari Jeso pinkentakotagantakerityo.” 21 Yogari Pirato iniitaigaarityo aikiro ikantaigiri: —¿Tyani pikogasanoigake nampakuaerira? ¿Iriro Varavashi intirika Jeso? Ikaemaigamatanaketyo: —¡Inti pampakuae Varavashi! 22 Ikantaigiri Pirato: —Iroroventi, ¿tyaratyo nonkantakerira yoga Jeso pikantaigirira inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite? Ikaemaigutanaatyo aikiro maganiro: —¡Kentakoteri! 23 Ikantaigiri Pirato: —¿Matsi tyara ikantakara? ¿Tatampatyora yovetsikakera? Ikaemaigutanaatyo aikiro: —¡Nokantaigaketari kentakoteri! 24 Impo yogari Pirato ineavakera atanatsi ikaemavaitaiganakera tyampa inkantaigavakeri, ovashi ikaemakagantake nia inkivakotakempara kameti ineaigakeriniri maganiro impo ikanti: —Irogakenkanirika maika tera naro kañotachane. Virompaegityo, viroegitari kañoigankicha. 25 Maganirosanotyo ikaemaiganake: —¡Ariompa naroegityo kañoigankichane intiegiri aikiro notomiegi, naroegitari gakagantaigakerine! 26 Iroro ikemaigakerira Pirato yapakuakagantairi Varavashi. Impo yomperaventakari Jeso impasatakenkanira iramanakenkanira inkentakotakenkanira. 27 Yogari soraroegi yamaiganakeri tsompogi impo ikaemakagantaigakeri maganiro irapisoraroegitene yapatoventaiganakari isamatsanaigakerira. 28 Impo isapokaigakeri imanchaki yogagutantaigakari pashini kamisa kiraamagori. 29 Yagaigake kivitsa yovetsikashiigakeri iramatsaire yamatsaitakerira. Aikiro yairikakagakeri inchakii irakosanoriraku, impo itigeroaventaigakari isamatsanaigakerira ikantaigakerira: —¡Ojojoo, neri yogaaa! ¡Atsi neaigerikario Igoveenkariegite jorioegi! 30 Itoatoaigakerityo kara impo yagapitsaigairi inchakii ipasatantaigakarira igitoku tagn tagn. 31 Impo yagataiganakera isamatsanaigakerira isapokaigairi irorokya yogagutantaigaari irashi imanchaki yamaiganakeri inkentakoigakerira. 32 Antari iaiganakera inkentakoigakerira itonkivoaigakari paniro Surenekunirira ipaita Sumo. Yogari soraroegi ikantaigavakeri inatanakenerira Jeso igoroshite. 33 Impo yogonkeigakara Gorogotaku, (onkantakera: “Ontaikara Itutai Kamatsirini”), 34 ipaigavetakari vino okonoatunkani kepishiari, kantankicha irirori yoviikavetaka maani ovashi tera inkoge iroviikasanotemparora. 35 Impo yagataigakera ikentakoigakerira yogari soraroegi isokagiaigakero mapukicho ogotantaganirira kameti irogotantaigakemparora tyanirika shintakemparone imanchaki. 36 Impo ovashi ipitaigake kara ikamaguigakerira. 37 Antari enoku oatakara igitoku ogunkani inchakota otsirinkunkani okanti: “Yokari yoka inti Jeso, Igoveenkariegite jorioegi.” 38 Aikiro itentagantunkani piteni koshinti ikentakotunkanira, paniro yogaratinkakotunkani irakosanoriraku, yogari irapitene onti yogaratinkakotunkani irampateku. 39 Yogari visapiniigankitsirira kara ineaigakerira iokookonaigakerityo 40 ikantaigakerira: —¡Eejee tyanirityo maika! Kogapage pikantira: ‘Nogimamerinkakero ivanko Tasorintsi impo novetsikaero, omavatakotanakempa kutagiteri nagataero.’ Maikari atsi pugamentanakempanityo. Irorotari vintira Itomi Tasorintsi kentakoreanaempanityo paguitanaera. 41 Ario ikañoigaka itinkamiegi saseroroteegi itentaigakarira gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri itinkamiegi jorioegi isamatsanaigakerityo iniavakagaiganakara ikantaigakera: 42 —Kogapage ikantunkani yagaveavagetityo ikavintsaantavagetakera yogavisaakotakerira pashini matsigenka, tyara okantakara maika tera iragavee impugamentanakempara ikiiro iraguitanaera. Antari irirora Agoveenkariegite inkentakoreanaempametyo iraguitanaera koroshiku kameti ankematsaigakeriniri. 43 Irorotari ikematsavintsatakerira Tasorintsi kantetyo impugamentaerira maika arisanorikara itakari, irorotari ikantira: ‘Nanti Itomi Tasorintsi.’ 44 Imaiganakatyo aikiro itentagantunkanirira ikentakotunkanira ikantanaigakerityo kara. 45 Impo ikatinkatanakera poreatsiri oga okenake apavatsaasetanaka magatiro ovashi itsunkavagetanake. 46 Ogatyo ikenake ikaemamatanaketyo Jeso ikanti: “Eri, Eri, ¿irema savakatani?” (onkantakera: “Apa Tasorintsi, Apa Tasorintsi, ¿tyara okantakara povashigantakenara?”) 47 Ikonogagarantaigaka naigankitsirira kara iroro ikemaigavakerira ikantaiganake: —Atsi kemeri kanika ikaemakotakerira kamantantatsirira Eriashi. 48 Ishigamatanakatyo paniro yaganakera chomiatirorira nia iokaatakerora kachoariku vino yogaenokakovetakenerira savorokiiku irachomiatagakerimera. 49 Kantankicha yogari itovaireegi ikantaigiri: —Atsi pampogieri, aneaigakerira iripokashitakeririka Eriashi iroguitaerira. 50 Impo yogari Jeso ikaemapanaati aikiro imaraenkarikatyo kara ovashi ikemisantanake ikamanakera. 51 Irorotyo ikamanakera ogatyo okenake osaraamatanaketyo kamisa tsatamagotacharira ivankoku Tasorintsi okantanakera katinkasano niganki tseerererere oponianakara enoku oatakerora savi pairatamatake kotarenkasanotake. Ontininkamatanakatyo tinin tinin tinin otsiraagematanaketyo imperitapage, 52 oga okenagetake ashirenakigetanaka ikitatantagetaganirira igamagapage, yaniagematanaityo tovaini kematsaigiririra Tasorintsi. 53 Impogini yanianaira Jeso iaigake iriroegi Jerosarenku ineaigavairi tovaini timaigatsirira kara. 54 Yogari itinkamiegi soraroegi intiegiri itentashiigakarira ipampogiaigakerira Jeso ineaigavakera ontininkanakara, aikiro pashinipage oposantetanakara itsarogavageiganaketyo kara ikantaigi: —¡Arisanoniroro inti Itomi Tasorintsi! 55 Ario onaigake kara tovaini tsinaneegi giaigakeririra Jeso iponianakara Garireaku, aikiro omutakovageigakeri. Iroroegi onti aratintiitaigake antakona anta opampogiaigakerira. 56 Ario onaigake aikiro kara Maria Magarena ontiri Maria iriniro Santiago intiri Jose, ontiri aikiro iriniro itomiegi Severeo. 57 Impogini panikyara onchapinitanae ipokake paniro shintavagetacharira ipaita Jose. Irirori onti iponiaka Arimateaku. Ario ikañotaka aikiro inti irogamere Jeso. 58 Irirori iatashitakeri Pirato ikantakerira ikogakera iramanaerira Jeso inkitataerira. Yogari Pirato ikantakeri: —Iroroventi nanityo. Impo ikantaigakeri soraroegi: —Kametitake pimpakerira iramanaerira. 59 Ovashi yaganairi iponatantanakarira mechomagori kamisa okyamagokyarira ovetsikantunkanirira irino. 60 Impo yamanairi yogaatirira imperitanakiku okyaenkarira ikigakagantake irogantaenkanimera irirori inkamanaera. Impogini itikakotantanakari omarane mapu iatai. 61 Ario onaigake kara Maria Magarena ontiri apitene Maria opirinitaigakera kara katinka yogaaganira. 62 Impo okutagitetanakera apishigopireantaganirira yogari itinkamiegi saseroroteegi intiegiri pariseoegi iaigake inkamosoiguterira Pirato 63 ikantaigapaakeri: —Naroegi nosureiganakaro ikantakerira yoga tsoenti tekyara inkame ikantakera: ‘Nonkamakerika impo omavatanakempara kutagiteri nanianae.’ 64 Maika kamani iroro iromavatakotantanakempa, irorotari nonkantantaigakempirira atsi tigankenityo soraroegi irisentasanoigakerora yogantunkanirira ganiri ipokashiigiri irogamereegi iragaigapanuterira impo inkantaigakeri maganiro atake yanianai. Intagarora inkañoigerora maika pairorokari avisavagetakero iramatagaigakempara avisakerorokari yamatagakoigakarira tekyara inkame. 65 Yogari Pirato ikantaigiri: —Iroroventi nanityo, neri yogaegi soraroegi. Piaigetyo pisentaigakiterira, virompaegityo tyarika pinkantaigakeri. 66 Iriroegi iaigake yogunkanira Jeso yavitsajaigapaakerora mapu itikakotantunkanirira impo ikantaiganakeri soraroegi irisentasanoigakerora ganiri tyani pokashitumatiri.

Mateo 28

1 Impo iroro okutagitetamanakera tominko, ogari Maria Magarena ontiri apitene Maria oaigamanake onkamosoigaaterira yogaaganira, ataketari avisanake kutagiteri apishigopireantaganirira. 2 Antari tekyara ogonkeigempa ontininkanaka kipatsi tinin, tinin, tinin, ipokapaaketari isaankariite Tasorintsi iponiapaaka enoku itiguronkapaakerora mapu tikakovetakaririra Jeso ipirinitantakarora. 3 Ikovoreavagetiratyo kara kañomataka kareti okantira tsaarere tsaarere. Ogari igitsagare onkutavageteratyo kañomatakatyo okutatira mampe. 4 Yogaegiri soraroegi iroro ineaigavakerira ogatyo ikenaigake itsarogavageiganaketyo kara ishigekavageiganakera shige shige shige ituaigamatanaketyo ikamaigakitityo. 5 Impo iroro ogonkeigavetapaakara tsinaneegi yogari isaankariite Tasorintsi ikantaigiro: —Gara pitsarogaigi. Naro nogotake inti pikogaigake Jeso ikentakovetunkanirira. 6 Kantankicha akari aka mameri, ataketari yoganiaagani, ariotari ikantakeri irirori tekyara inkame. Atsi tainaegi pineaigakerora yoginoriavetunkanira, 7 impo piaigepage pintsatimaiganakera pinkamantaigapaakerira irogamereegi pinkante: ‘Atake yanianai. Maika iketyo ivatanankitsine iriatakera Garireaku. Antari anta ario pineaigapaakeri.’ Irorotari nopokashitake nonkamantaigakempira. 8 Iroro okemaigavakera otsarogavageiganake, kantankicha oshinevageiganaka aikiro. Akyatyo otsatimavageiganake tsikyari onkamantaigapaakeri irogamereegi. 9 Impo itonkivoaigavakaro Jeso avotsiku iniaigavakero. Iroroegi aiñoniiganakari otigeroaventaiganakarira avinaigakerira itasagiiku. 10 Irirori ikantaigiro: —Gara pitsarogaigi. Piaige pinkamantaigakerira nogamereegi iriaigakera Garireaku. Antari anta ario ineaigapaakena. 11 Iroro oaiganakera ikonogagarantaigaka soraroegi sentaigavetakaririra Jeso ario ikañoigaka iriroegi iaigake Jerosarenku ikamantaigakerira itinkamiegi saseroroteegi magatiro ineageigakerira. 12 Iriroegi iniavakagaigaka itentaigakarira itinkamiegi jorioegi. Iroro ikemavakagaigakara ipaigakeri tovaini koriki 13 ikantaigavakeri: —Viroegi onti pinkantaigake: ‘Antari apavatsaanakara naroegi nomagasevageigake impo ipokashitaninkaigakeri irogamereegi yagaigapanutiri.’ 14 Antari intagarora inkemera Pirato nonkamantagaigakeri nogishineaigaerira ganiri tyara ikantumaigimpi. 15 Yogari soraroegi yagaiganakerira koriki iaigake itsatagageigakerora ikantaigakeririra. Ario ikañoigakero maganiro jorioegi kantanakaniroro ovashi maika ikantaigira tera iranianae Jeso, onti yagaigapanutiri irogamereegi. 16 Impogini maganiro irogamereegi iaigake Garireaku iatantaigaka otishi ikantaigakeririra Jeso tekyara inkame. 17 Iroro ineaigapaakerira ikantaigi: “¡Inti Atinkami!” Ovashi itigeroaventaigakari, kantankicha ikonogagarantaigaka iniasurentavageigaka ikantaigake: “Terorokari iriro.” 18 Kantankicha Jeso yaiñoniiganakari ikantaigiri: —Yogari Tasorintsi ikantakena: ‘Maika viro vinti gaveagetakerone enokupagekutirira ontiri kipatsipagekutirira.’ 19 Irorotari maika nonkantantaigakempirira piaige pampagiteavageiganakemparora kipatsi pinkenkitsatimoigakerira maganiro matsigenkaegi pinkematsatagaigakerira kameti impegaigakempaniri nogamereegi. Impo pogiviaigakerira kameti iokotagantaigakempaniri arisano ikematsaigakeri Apa Tasorintsi intiri Itomi intiri aikiro Isure. 20 Pogotagaigakerira inkematsaigakenara intsatagaigakerora magatiro nokantaigakempirira. Narori nonkantakani nontentaigakempi omirinka kutagiteri ovashi ontsonkatanaempara kipatsi.

Marokoshi 1

1 Maika nokogake nontsirinkakotakerira Jesokirishito Itomi Tasorintsi nonkamantakotakerira. Nontsititapanutero ikyara yogiviatake Joan nonkaratagavagetero iatanaira enoku. 2 Yogari kamantantatsirira Isaiashi itsirinkakotakero pairani ikantakera Tasorintsi iniakerira Itomi ikantiri: “Notomi, impogini nontigankake paniro ivatanakempinerira inkantaigakerira itovaireegi inegintetashiigavakempira. 3 Irirori iriatake anta osarigagitetapaakera inkenkitsatakera imaraenkarika kara inkante: ‘Pakuaiganakero povetsikageigira terira onkametite pinegintetashiigavakemparira Atinkamiegi.’ ” 4 Impogini yogari Joan Giviatantatsirira iatake anta osarigagitetapaakera yogiviatantavagetakera, aikiro ikenkitsavagetakera ikanti: “Kantatigaiganakempa pampakuaiganakerora povetsikageigira terira onkametite pogiviaigakempara ganiri ikisaviigimpiro Tasorintsi magatiro pikañovageigara.” 5 Maganiro timaigatsirira Joreaku intiegiri aikiro Jerosarenkunirira iaigake inkamosoigakerira. Antari ikemaigakerira ikenkitsavagetakera ovashi ikamantakoiganakero magatiro yovetsikageigirira terira onkametite impo yogiviaigakeri Jororanku. 6 Irirori onti yogagutaka manchakintsi ovetsikantunkanirira iviti kameyo, aikiro isuntoratsatakari imeshina. Intagani yogaka tsinaro intiri pitsi. 7 Impo ikenkitsaiganakeri ikantaigakerira: “Choenitapaake iripokakera impogitapaakenanerira. Irirori pairotyo yavisakena yagaveavagetakera. Narori garorokarityo nokañotumatari irirori, onti nagamaavagetakari, pairotari yavisavagetakena. 8 Narori onti nogiviaigakempi niaku, kantankicha panikya iripokake pashini tigankimoigakempineririra Isure Tasorintsi intimasurentagarantaigakempira.” 9 Impogini iponianaka Jeso Nasareku iatakera inakera Joan ovashi yogiviatakeri Jororanku. 10 Impo irorotyo yaganairora Jeso otsapiaku ineiro ashirenakitanaka inkite yapusatinkagutapaakari Isure Tasorintsi ikañotapaakari shiromega. 11 Impo inianake Tasorintsi enoku ikanti: “Virori vinti Notomi, notasanovagetakempityo kara noshineventakempityo.” 12 Iroro yagatakera iniakera Tasorintsi yogari Isure yamanakeri Jeso parikoti osarigagitetapaakera. 13 Ario inake kara 40 kutagiteri itentagaigakari kakintyokiripage gantagetatsirira. Yogari Satanashi ipokashitakeri ineasanotakerira ariorika iragaveake irapakuakagakerira ganigera ikematsatairi Iriri, kantankicha teratyo iragaveeri. Impogini irirokya pokaigapaatsi isaankariite Tasorintsi yamaigakenerira iseka ishintsitagaigakerira. 14 Impogini yashitakotunkanira Joan, iatake Jeso Garireaku ikenkitsavagetakera ikamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira 15 ikantaigakerira: “Maikari gaka intsatagantakemparorira Tasorintsi ikantakerira pairani, panikyatari aganakempa impegantakemparira Igoveenkariegite maganiro kematsaigakerinerira. Maika pakuaiganakero povetsikageigira terira onkametite pinkantatigaiganakempara, aikiro kematsaigena nokantaigakempira maika.” 16 Impogini ikenanake Jeso kara ishitetanaka otsapiaku inkaare Garirea. Ineaigapaakeri Sumo intiri irirenti paitacharira Anturishi kitsavageigake, irorotari ipiriniventavageigi iriroegi. 17 Impo ikantaigiri: —Maikari maika onti pipiriniventavageigi pikitsavageigira, kantankicha maika pakuaiganakero pikitsavageigira tsame pogiaiganakenara ariokya nagaveakagaigakempi irirokya pimpiriniventavageigae matsigenkaegi pinkematsatagaigakerira. 18 Impo iriroegi iokageigapanutiro igitsareegi yogiaiganakerira. 19 Iaigavetanaka antakona anta irirokya ineapaake Santiago intiri irirenti paitacharira Joan pirinitaigake pitotsiku shitikagisevageigake igitsareegi. Itentaigakari iriri paitacharira Severeo. 20 Impo yogari Jeso ikantaigiri Santiago intiri Joan: —Tsame pogiaiganakenara. Iriroegi yogiaiganakeri iokaiganakeri iriri paniro, intagani itentaigaari iromperaneegi. 21 Impogini yogonkeigapaaka Kaperenaoku. Antari aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake Jeso pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi yogotagantavagetakera. 22 Ikemaigavakerira maganirotyo yogavageiganake kavako, ineaigaketari yogotagaigakerira yogovagetiratyo kara, tera ario inkañoigempari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. 23 Ario inake kara paniro surari itimagutakerira kamagarini. Irirori ikaemanake ikanti: 24 —¡Eeee! ¡Jeso Nasarekunirira! ¿Tyara pinkantaigakenara? ¿Iroro pipokashitake pimpogereaigakenara? Noneimpitari, nogotakempi vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite maganiro. 25 Inianake Jeso ikantiri: —¡Kemisante! ¡Kontetanae, piatae parikoti! 26 Iroro ikemavakerira ogatyo ikenake yogituanakeri itimagutakerira ikantanake shige shige shige ikamakiti. Impo ikaemapanuti kamagarini ¡eee! ikontetanai iatai parikoti. 27 Maganiro yogavageiganaketyo kavako ikantavakagaiganaka: —¿Tatarikatyo oitara oka? Okantatigakatari yogotagantapaakerira yavisavagetakerityo pairorira yogovageti, nerotyo ikematsatantaiganakaririra kamagarini yoneagaigakarira. 28 Impogini maganirotyo timaigatsirira Garireaku ikemakoigakeri Jeso. 29 Impogini ikonteiganaira iatake Jeso ivankoku Sumo intiri Anturishi itentaiganakari Santiago intiri Joan. 30 Ogari yagashintotirira Sumo oanativagetake onoriaka tsompogi. Irorotyo yogonketapaakara Jeso ikamantavunkani. 31 Irirori yaiñonitapaakaro ikatsavakotapaakero itinaakero. Ogenanekyatyo ovegapagenityo shintsi. Impo opakoigakeri isekataigakempara. 32 Impo ishonkanaara poreatsiri ochapinitanaira yamaigapaakeneri Jeso maganiro mantsigaigankitsirira intiegiri aikiro itimaguigakerira kamagarini. 33 Maganiro timaigatsirira kara Kaperenaoku yapatovageiganakatyo sotsimoroku. 34 Yogari Jeso yovegageigakeri oposantetashigeigakarira mantsigarintsipage, aikiro yoneaganontaigakari itimaguigakerira kamagarinipage. Yogari kamagarinipage yogoigakeritari inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite maganiro, nerotyo irirori ikantavitantaigavakaririra iriniaigakera. 35 Okutagitetamanakera aityokyara apavatsaaenkata itinaanaka Jeso iatake anta parikoti omamerigitetakera iriniakerira Iriri. 36 Osamanitanakera iatake Sumo inkogaerira itentaiganakari itovaireegi. 37 Impo ineaigapaakerira ikantaigapaakeri: —Maganiro ikogaigakempi. 38 Kantankicha irirori ikantaigiri: —Tsame anta ochoenitira itimageigakera nogotagaigakerira, irorotari nopokashitake. 39 Iatake Jeso itsotenkanakero magatiro Garirea ikenkitsavagetakera pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi, aikiro yoneaganontaigakari itimaguigakerira kamagarinipage. 40 Impogini ikenapaake paniro vesegasenari itigeroaventapaakari ikantiri: —Notinkamii, nokogavetaka povegaenara, kantankicha impatyora viro tyarika pinkante. 41 Itsarogakaganakari Jeso yakontsaanake itsagatakeri ikantiri: —Jeeje, nokogake, maika veganaempa. 42 Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake paa vegasanovagetaa. 43 Impo itigankairi Jeso kantankicha ikantavakeri: 44 —Gara tyani pikamantumati. Inti piatimotake saserorote pokotagakemparira ontiri aikiro pamagetanakenerira piratsipage pintsatagakerora ikantakerira Moiseshi kameti ineasanotakempiniri ovashi inkantakempi vegaavi irogoigakempiniri maganiro vegasanotaavi. 45 Kantankicha irirori teratyo inkeme. Iataketyo ikamantageigakerira maganiro yovegairira Jeso. Ovashi tenige iriatae Jeso anta itimageigira matsigenkaegi. Intagati yanuivagetake parikotipage terira intimaige, kantankicha iatashigeigamatirityo parikotipagekunirira ineaigakerira.

Marokoshi 2

1 Impogini otovaigagitetanaira iatai Jeso Kaperenaoku. Maganiro ikemakoigakeri ario inake kara pankotsiku imagapinitira. 2 Iroro ikemakoigakerira iatashiigakeri yapatoventaiganakarityo kara tsompogi ontiri aikiro sotsi. Tyampa inkantaigakempa inkiaigaera pashini, tikaviovageigakatari itovaireegi. Irirori yogotagaigakeri tyara inkantaigakempa irogavisaakoigakenkanira. 3 Impo ipokaigake 4 surariegi ikompitakoigapaakeri shinkogisenari terira iranuite. 4 Yogonkeigavetapaaka patovageigakatyo kara, tyampatyo inkenakagaiganakeri inkiakagaiganakerira tsompogi inakera Jeso. Yataguigamatanaketyo enoku sotsi otishitapankoku yovenakiigakero maani ikatinkatakotakera Jeso yoguitakoigakerira. 5 Antari ineaigakerira Jeso arisano opaitaka yogoigakera iragaveakera irovegaerira ikantantakaririra shinkogisenari: —Notomi, maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagetakerira terira onkametite, garatyo ikenkiagaimpiro Tasorintsi. 6 Ario inaigake kara gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Iriroegi iniasurentavageiganaka ikantaigi: 7 “¿Tyarikatyo ikantakara ikantakera maika? ¡Onti ikañotagumanatanakari Tasorintsi! ¿Matsi aiño pashini gaveankitsinerira imagisantakotantaerora kañovagetagantsi?, panirotari yagaveira irirori.” 8 Kantankicha Jeso yogoigavakerityo iniasurentaigakara ikantaigutarityo: —¿Tyara pikantaigakara piniasurentaigakara pikañoigakerora maika? 9 ¿Tyatimpatyo pairo avisake okomutakara? ¿Irororika nonkantakerira: ‘Maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagetakerira terira onkametite, garatyo ikenkiagaimpiro Tasorintsi’, ontirika nonkantakerira: ‘Tinaanake, ganaero pinoriantakarira, piatae’? 10 Maika noneakagaigakempi yagaveake Kañotasanotakaririra Matsigenka imagisantakoigaerira matsigenkaegi magatiro terira onkametite yovetsikageigirira. Impo ishonkatetanakari shinkogisenari ikantiri: 11 —Maikari maika viro nonkantakempi tinaanake, ganaero pinoriantakarira, piatae pivankoku. 12 Irorotyo iniakerira igenanekyatyo itinaapanuta yaganairo inoriantakarira ikontetanai iatai. Ineaigavakerira maganiro yogavageiganaketyo kavako ishineventaiganakarira Tasorintsi ikantaigi: —¡Ojojoo! Teratyo noneimaigero onkañotakera maika. 13 Impogini Jeso iatai aikiro otsapiaku inkaare. Iroro yapatoventavageiganakarira tovaini matsigenka yogotagaigakerira. 14 Impogini ipiganaara Kaperenaoku ineapaakeri itomi Arejeo paitacharira Irevi pirinitake anta pankotsiku itimashiigavakerira visapiniigatsirira ikogantaigavakarira koriki maganiro maiganankitsirira iarakipage ontirika tatapagerika oita, intitari kogantiniririra koveenkari koriki. Impo yogari Jeso ikantapaakeri: —Tsame, pogiatanakenara. Irirori ikaviritapanuta iatanake yogiatanakerira. 15 Impogini Jeso iatake ivankoku isekatavagetakara itentaigakari irogamereegi intiegiri aikiro pashini kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari intiegiri aikiro pashini kañovageigacharira. Itovaigavagetityo kara giaiganakeririra. 16 Yogari pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ineaigakerira Jeso itentaigakarira isekataigakara ikantaigiri irogamereegi: —¿Tyara ikantakara yoga gotagaigimpirira isekatakovageigakarira kogantaiginiririra koveenkari koriki intiegiri aikiro pashini kañovageigacharira? 17 Antari ikemavakera Jeso ikantaigiri: —Yogari terira imantsigaige tera inkogakoigempari gavintantatsirira. Intagani kogakoigari mantsigaigankitsirira. Ariotyo nokañotaka naro tera iriro nompokashiige terira inkañovageigempa nonkantaigakerira inkantatigaiganakempara, intityo nopokashiigake kañovageigacharira kameti inkantatigaiganakempara irapakuaiganakerora yovetsikageigakera terira onkametite. 18 Impogini yogari irogamereegi Joan intiegiri pariseoegi tera isekataigempa, onti ipitashiigakaro kogapage, impo ikonogagarantaigaka iaigake ikantaigakerira Jeso: —Yogaegiri irogamereegi Joan intiegiri irashiegi pariseoegi yapakuapiniigi tera isekataigempa, kantankicha yogari pashiegi pogamereegi tera ario inkañoigempa maika. ¿Tyara ikantaigakara? 19 Impo ikantakotaka Jeso ikanti: —Pine intimera pashini ikyarira gankitsi itsinanetsite inkaemaigakeri iamigoegite isekatagaigakemparira, ¿matsi gara isekataiga? Isekataigakempaniroro, itentaigakaritari kaemaigakeririra ishinevageigaka. 20 Kantankicha antari aganakempara inkisakenkanira iramanakenkanira parikoti ario pinkante impitashiigakemparotyo kogapage gara isekataigaa, inkenkisureakoiganakemparitari. 21 “Tera onkametite pinkematsatagarantaigerora yogotagaigakempirira pariseoegi irorokya pimaigavake nogotagaigakempirira naro. Ontinirikatyo okañotakaro onkotatenkanira kamisa ogantagarira onkotatantakenkanira okyamagokyarira. Onkivavetanakempa oga onkenake ontsiomagotanakempa ariompa ontisaraanakerori. 22 Aikiro ontinirikatyo okañotakaro ompiaatenkanira vino okyaakyarira tekyarira ompoite ompiaatantenkanira kaverameshina igantagarira atakerira yaratsimeshinatanake. Ompoivetanakempa aravonkanake oga onkenake ontimpoanakeri imeshina ovashi ontisaraanakeri osanakempa vino, aikiro iraparatakempa imeshina irisaraanakera. Nerotyo pairo okametitake ompiaatantenkanira ikyameshinakyarira.” 23 Impogini aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake Jeso ikenanake turigoshiku itentaiganaari irogamereegi. Iriroegi yagaigamatanaketyo turigoki. 24 Ikantaigiri pariseoegi: —¿Tyarikatyo ikantaigakara pogamereegi?, yagaiganaketari turigoki maika kutagiteriku apishigopireantaganirira, okantavitantaganitari antavagetantenkanira. 25 Kantankicha irirori ikantaigiri: —¿Matsi tera piniavantumaigero viroegi otsirinkakotunkanira yovetsikakerira Iravi pairani ipegakara Aviatare itinkamisanorira saseroroteegi? Yogari Iravi intiegiri itentaigakarira itasegaiganake, mamerisanotyo tatampatyo irogaigakempa, impo ikiamatanaketyo ivankoku Tasorintsi yogakarora pan okantavitantaganirira ogenkanira, ontitari irashi Tasorintsi. Intagani gaigaro saseroroteegi, ariotari ikantiri Tasorintsi, kantankicha yogari Iravi yogakarotyo, aikiro ipaigakeri itentaigakarira. 27 Ikantutaigaarityo aikiro: —Ogari kutagiteri apishigopireantaganirira onti otimashitake irapishigopireantakemparora matsigenka. Yogari matsigenka tera iroro intimashite kutagiteri apishigopireantaganirira. 28 Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka irirotari kantatsirira tyati okantavitantagani antantenkanira kutagiteriku apishigopireantaganirira, aikiro tyati terira onkantavitantenkani.

Marokoshi 3

1 Impogini iatai aikiro Jeso pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi ikiapaake tsompogi. Ario inake kara paniro shinkovakotankicharira. 2 Impo yogaegi patoitaigankicharira ikamagutasanoigakerityo Jeso ineaigakerira ariorika irovegaeri kutagiteriku apishigopireantaganirira kameti intsavetantaigakeriniri inkisakagantaigakerira. 3 Kantankicha Jeso ineapaakerira shinkovakotankicharira ikantiri: —Atsi aratinke ineaigakempira maganiro. 4 Impogini ikantaigiri maganiro: —Maika atsi pinkantaigakenara tyara ikanti Moiseshi pairani. ¿Tata ovetsikakenkani kutagiteriku apishigopireantaganirira? ¿Ario ikanti ovetsikakenkanira kametiri ontirika ovetsikakenkanira terira onkametite? ¿Ario ikanti aganiaigavaerira atovaire ontirika ikanti agamagaigakerira? Kantankicha iriroegi teratyo tyara inkantumaige, ikemisantaiganaketyo maganiro. 5 Yogari Jeso ikamagugeigakeri maganiro ikisaagaigakeri, aikiro ikenkisureakoiganakarityo, ineaigakeritari kañoigamataka tenirikatyo ontimaige isure. Impo ishonkatetanakari shinkovakotankicharira ikantiri: —Atsi kontsaanake. Irorotyo yakontsaanakera ogatyo okenake irako paa vegasanovagetaa kañotasanovagetaatyo apipakotene. 6 Impo ikonteiganai pariseoegi iaigake inkamosoigakerira itentaigarira Erorishi. Iroro ineaigapaakerira yapatoitaigaka isariaiganakarira Jeso irogakagantaigakerira. 7 Yogari Jeso iatake otsapiaku inkaare itentaiganakari irogamereegi. Yogiaiganakeri aikiro tovaini matsigenkaegi timaigatsirira Garireaku ontiri aikiro Joreaku. 8 Ikemakoigakeritari yovetsikagetakera posantepage ipokaigake ineaigakiterira, iponiagarantaigaka Jerosarenku ontiri Iromeaku. Pashini iponiaigaka intati Jororanku oatakara ikontetira poreatsiri. Pashinikya poniaigankicha Tiroku ontiri Suronku. 9 Yogari Jeso iroro ineavakera yapatoventaigapaakarira ikantaigakeri irogamereegi iramaigakenerira pitotsi irogaigakenerira aiñoni otsapiaku iromatetantaigakemparora ganiri itsitokaigiri patoventaigakaririra. 10 Yapatoventaigapaakaritari tovaini mantsigaigankitsirira itatsinkavakagaiganakatyo kara ikogaigakera iraiñoniigakemparira intsagaigakerira, ineaigaketari yovegaigakerira tovaini pashini. 11 Impo yogaegiri kamagarinipage ineaigakerira Jeso yompatakaventaiganakari ikaemaiganake ikantaigi: —¡Viro vinti Itomi Tasorintsi! 12 Kantankicha Jeso ikantaviigakerityo iriniakoigakerira. 13 Impogini Jeso iatake otishiku ikaemaigakeri irogamereegi ikogaigakerira. Impo iaigakera iriroku 14 yagake 12 intentavageigakemparira, aikiro intigankaigakerira inkenkitsavageigakera, irorotari ikantantaigunkanirira iritigankaneegi. 15 Impo yagaveakagaigakeri ironeaganontaigakemparira itimaguigakerira kamagarinipage. 16 Maganiro yagaigakerira onti ipaiigaka: Sumo, ipaitairira aikiro Perero; 17 Santiago intiri Joan, itomiegi Severeo, ipaiigairira Voaneregeshi (onkantakera: “Kañoigamataka Kareti”); 18 Anturishi, Jeripe, Varitorome, Mateo, Tomashi, Santiago, itomi Arejeo; Tareo, Sumo komperagetatsirira, intiri 19 Jorashi Ishikariote, gakagantakeririra Jeso. 20 Impogini iataira Jeso pankotsiku, yapatoventaiganaarityo tovaini matsigenkaegi, tyampa inkantakempa isekatakempara intentaigakemparira irogamereegi. 21 Impo ipokaigake iitaneegi iragaigaaterira, ikemakoigakeritari ikantunkanira atake ipigatanake. 22 Ipokaigake aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi iponiaigakara Jerosarenku ineaigakerira Jeso. Iriroegi ikantaigake: “Inti tinkamitakari Veresevo itinkami kamagarinipage. Irirotari gaveakagakeri yoneaganontantaigakaririra itimaguigakerira kamagarinipage.” 23 Nerotyo ishonkatetantaiganakaririra Jeso ikantaigiri: “¿Matsi tyara inkantakempa Satanashi ikiirora neagaachane? 24 Ontinirikatyo inkañotakempari intimera matsigenka irapatoitakeri itovaire impegakempara itinkami. Impogini yogari irapatoire intsitiiganakero inkisavakagaiganakempara ganige itimagantsiigai. 25 Ario ikañoigaka tentaigaririra iitaneegi ikiirora parantavakagaiganaachane inkisavakagaiganakempara oga inkenaigake irashirikovakagaiganakempa ganige itsipavakagaigaa. 26 Ario ikañotaka Satanashi irirori, ¿matsi tyara inkantakempara ikiirora parantavakagaigaachane inkisavakagaigaempara intentaigaemparira itovaireegi kamagarinipage? Impogereakeririka itovaire panivani irinae, ¿ario tyanimpatyora iromperataempa? 27 “Kañotari intimera pashini matsigenka inkogera inkiashitakerira ivankoku suraritatsirira inkoshiarantakerira, oketyo irogusotapaakeri kameti inkoshiarantakeriniri. Antari garira oketyo yogusotiri garatyo yagaveimatiri inkoshiaranterira. 28 “Nonkamantasanoigakempi maika tatarika irovetsikaigake matsigenka terira onkametite ontirika isamatsanaigakeri Tasorintsi, irirori iragaveaketyo imagisantakoigaerira garatyo ikenkiimatairo, 29 kantankicha yogari neavetakemparonerira iragaveane Isure Tasorintsi impo inkantake intityo gaveankitsi kamagarini, garatyo imagisantakotumatairi.” 30 Ikantantaigakaririra maika, ineaketari ikantaigakerira inti tinkamitakari kamagarini. 31 Impogini opokake iriniro Jeso intiegiri irirentiegi inaigapaake sotsi, impo ikaemakagantaigakeri. 32 Yogari aiñoniigakaririra ikantaigiri: —Pokake piniro intiegiri pirentiegi aiño inaigake kara sotsi ikogaigake ineaigakempira. 33 Irirori ikantaigiri: —¿Tyanimpatyora ina intiri aikiro igeegi? 34 Impogini ipampogiaiganakeri maganiro patoitaigankicharira iriroku ikanti: —Viroegi maganiro nopegaigakempityo ina, aikiro nopegaigakempi igeegi. 35 Imirinkatari tsatagagetirorira ikogagetirira Tasorintsi irirotyo nopegake ige ontiri incho ontiri aikiro ina.

Marokoshi 4

1 Impogini Jeso iatai aikiro otsapiaku inkaare yogotagantavagetaira. Yapatovageigapaakatyo tovaini matsigenkaegi inakera irirori, tyarika itovaigavagetityo kara. Irirori yomatetaka pitotsiku ipirinitake. Maganiro patoitaigankicharira ipitaigake otsapiaku. 2 Impo yogotagaigakeri ikantakogetakerora posante ikantaigiri: 3 “Atsi kemisantaigena nonkamantaigakempira. Iatake paniro matsigenka impankivagetakera turigoki. 4 Iokagisetanakero pakarara pakarara itsotenkavagetanakero. Okonogagarantaka oparigigetanake avotsiku, impo iparigashiigakero tsimeri yogaigakarora. 5 Pashini okonogagarantaka oparigigetanake mapuseku, shintsi oshivokavetanaka, tesakonatari ontimasanotenika kipatsi. 6 Impogini iporeavetanaka poreatsiri itaganakero oshigirikanake okamanake, tetanika oatasanote oshitsaki savi, otikakerotari mapu. 7 Okonogaka pashini oparigigetanake okitagigetakara okitsoki tovaseri timatsirira otsei. Impo oshivokavetanakara ogenanekyatyo oshivokutanaka tovaseri irorori asaganakero okamanai, tera ontime okitsoki. 8 Pashini okonogaka oparigigetanake okametipatsatakera kipatsi. Irorori pinkante oshivokanake okimotanake otimanake tovaiti okitsoki, okonogaka otimake 30, pashini 60, pashini otimake 100.” 9 Impo ikantaigiri: “Pikemaigakenarika maika atsi suretasanoigemparotyo nokantaigakempirira.” 10 Impogini iaiganaira maganiro, panivanira yapuntaa Jeso itentaigaarira irogamereegi, aikiro pashini giavageigakeririra. Iriroegi ikantaigiri: —¿Tatatyo oitara pikantakotake inkaara? 11 Irirori ikantaigiri: —Pairani tera ogovetenkani tyara inkantaigakeri Tasorintsi matsigenkaegi irogavisaakoigakerira kameti impegakempara Igoveenkariegite. Maikari maika ikogake pogoigakerora viroegi. Antari nogotagaigirira pashinipage onti nokantakogetakero magatiro 12 kametiniri ‘ineaigavetakempatyo kantankicha impegaiganakempa kañomataka tenirikatyo ineaige. Inkemaigavetakempa aikiro, kantankicha onti onkomutapitsaigakempari kameti ganiri yogavisaakoigagani.’ 13 Impo ikantaigiri: “¿Tera pinkemaigavakero oka nokantakotakerira inkaara? Iroroventi ¿tyampatyo pinkantaigakempa pinkemaigavakerora otovaire nonkantakogetakerira? 14 Maika nonkamantaigakempi. Yogari atankitsirira impankivagetakera inti nokantakotake kenkitsatirorira Iriniane Tasorintsi. 15 Ikonogagarantaigaka matsigenkaegi onti ikañoigakaro turigoki parigigetankitsirira avotsiku. Ikemisantaigavetakaro Iriniane Tasorintsi, kantankicha igenanekyatyo ipokashiigakeri Satanashi imagisantakagaigakeri magatiro. 16 Ikonogagarantaigaka pashini onti ikañoigakaro okitsoki parigigetankitsirira mapuseku tesakonarira ontime kipatsi. Ikemaigavakerora Iriniane Tasorintsi ishineventaigavetavakaro, 17 kantankicha tera inkematsatasanoigero, nerotyo imagisantaiganairo shintsi. Impogini opokashitakeri tsipereagantsi ontirika ikisaviigunkani Iriniane Tasorintsi oga ikenaigake yapakuaiganairo ikañoiganaara okyara tekyara inkematsatumaige. 18 Pashini onti ikañoigakaro okitsoki parigigetankitsirira okitagigetakara okitsoki tovaseri. Ikemisantaigavetakaro Iriniane Tasorintsi, 19 kantankicha irorokya imaigavai isureigavaarora magatiropage timagetatsirira kipatsiku, aikiro ishineventaigavaari koriki ontiri aikiro posantepage arakintsipage. Tenige isuretakoigaemparo Iriniane Tasorintsi, ontitari isureiganaka irashintaarantaigakempara. Tyampa inkantaigakempa inkematsatasanoigakera. 20 Kantankicha aiño pashini ikonogagarantaigaka onti ikañoigakaro parigigetankitsirira okametipatsatakera kipatsi. Ikemisantaigakero Iriniane Tasorintsi ikematsatasanoigakero, impo ariompatyo ikematsatasanoiganakerori. Ikonogagarantaigaka itimaigake kameti ikañoigakaro turigo timankitsirira okitsoki 30. Pashini ikañoigakaro timankitsirira 60. Pashinikya pairotyo yavisaigake itimagantsivageigakera kameti ikañoigakaro timankitsirira okitsoki 100.” 21 Ikantaigakeri aikiro: “Antari yogimataganira mechero ¿matsi ario itatakotunkani kovitiku? ¿Matsi ario yovirinitakotunkani otapinaku menkotsi omagantaganirira? Teratyo. Ontityo yovitakotagani menkotsiku kameti inkoneagitetagakeroniri magatiro. 22 Ario okañotaka tatarika oita managetankicharira maika impoginityo ogikoneatakenkani. Aikiro tatarika oita terira ogotenkani maika impoginityo ogotakenkani. 23 Pikemaigakenarika maika atsi suretasanoigemparotyo nokantaigakempirira.” 24 Ikantaigakeri aikiro: “Kemisantasanoigena nonkantaigakempira maika. Garika pikemisantasanoigana garatyo pogotasanoigi. Yogari kemisantasanoigakenarira pairotyo irogotasanoigakero, aikiro irimutakoigakeri Tasorintsi atanatsiniri irogotasanoiganakero nonkantakerira. 25 Yogari kemavakerorira Iriniane Tasorintsi irirori irogotagakeri ariompaniri inkemasanotanakerori. Irirokya terira inkoge inkemavakerora ariompatyo imagisantanaerori magatiro ikemavetakarira, tesakonatari irogotasanotenika.” 26 Ikantaigakeri aikiro: “Maika nonkamantaigaempi aikiro tyara onkantanakempa impegakempara Tasorintsi Igoveenkariegite matsigenkaegi. Iatake paniro matsigenka iokagisetakero turigoki pakarara pakarara itsotenkavagetanakero. 27 Antari yagatanaira iatai ivankoku. Impo otovaigagitetanakera tsikyatatyo otsorogagitanake irorori oshivokanakera. Irirori teratyo irogotavakero tyarikatyo okantanaka oshivokanakera. 28 Tsikyatatari oshivokake kipatsiku otimanake okii, impo okimotanake otimanake okitsoki. 29 Antari osampatanakera iatake yovatuakotakerora yamanakerora, sampataketari.” 30 Ikantaigiri aikiro: “¿Maika tatoita okañotakaro ipegakara Tasorintsi Igoveenkariegite matsigenkaegi? ¿Tatarikatyo nonkañotagakemparo? 31 Onti nonkañotagakemparo okitsoki mosetasa. Ogari okitsoki mosetasa pairotyo avisavetaka otsirepekichotakera avisagetakerora pashinipage tsiripekichogetatsirira okitsoki, 32 kantankicha opankitaganira oshivokanake okimovagetanake onanake omarane avisagetakero pashinipage pankirintsipage. Otsegororoitanake okañotanaaro inchato itimantaigaaro tsimeripage.” 33 Ario ikañoigakeri maika Jeso yogotagaigakerira Iriniane Tasorintsi ikantakogetakero posantepage, kantankicha tera pairo irovashigakoigempari kameti isureigaemparoniri tyatirika ikemaigakerira. 34 Tera irogotagaigeri kogapage, tatarika ikogake irogotagaigakerira onti ikantakogetakero. Kantankicha antari intaganira itentaigakari irogamereegi ario pinkante ikamantasanoigakeri magatiro. 35 Impogini ishonkanaara poreatsiri ikantaigiri irogamereegi: —Tsame intati. 36 Iniaiganairi patoitaigankicharira ikantaiganairi: —Maika atakena. Ikomaatakoiganairi irogamereegi igantagatari yomatetakara. Pashinikya giatakoiganairi. 37 Osamanitanake otampiamatanaketyo tampia jiriririri ogatyo okenake ovoresekantanaketyo oshatekaatanaka nia pitotsiku panikyatyo ontsitiganake. 38 Yogari Jeso magasevagetake otsitiku inagitotakaro nagitorintsi. Yogireaigutarityo ikantaigakerira: —Gotagantatsirira, ¿matsi tera pogote panikya aokajaigakempa? 39 Itinaamatanakatyo inianakerora tampia ikantiro: —¡Peganaempa, intaga pitampiati! Iniiro aikiro inkaare ikantiro: —¡Maireatanae! Ogatyo okenake opeganaa tampia, ario okañotaka inkaare irorori omaireatanai. 40 Impo ikantaigiri irogamereegi: —¿Antari gara pitsarogaigi? ¿Matsi tekya pogotasanoigero yagaveavagetira Tasorintsi? 41 Ariompatyo itsarogasanoiganakeri ikantavakagaiganakara: —¿Tyanimpatyora yoga, nerotyo okematsagematanakerira tampia irorori ontiri inkaare?

Marokoshi 5

1 Impogini yogonkeigapaakara intati yagatakoigapaake Jerasaku. 2 Iroro yaguivetanakara Jeso ineiri ikenapaake paniro matsigenka itimagutakerira kamagarini iponiapaaka imperitanakiku yogantaganirira igamaga, 3 ariotari itimiri kara. Tera tyani gaveimaterine irogusotakerira. 4 Yogusotantavetunkani karenatsa igitiku ontiri irakoku itimpatuagematirotyo kara ipitankagematirotyo tikn tikn tikn opatupatuivagetanake akatsitichaeginivati. Teratyo tyani gaveimaterine. 5 Ikantakani yanuivageti kutagiteriku ontiri tsitenigetiku. Ikenagematanaketyo otishipageku ontiri imperitanakiku yogantaganirira igamaga, ikaemagematanaketyo eeee. Yagakero mapu tsoyampiri yogaraantanakarora ikiiro sei sei sei. 6 Irorotyo ineventakotavakarira Jeso ishigatetanakari itigeroaventapaakari. 7 Impo irirori inianakeri kamagarini ikantiri: —¡Kontetanae, pakuanaeri yoga! Iniamatanaketyo irirori imaraenkarikatyo kara ikantiri: —¡Eeee! ¡Jeso, Itomi Tasorintsisanorira timatsirira enoku, arionena gara tyara pikantana! Atsi garatyo patsipereakagana. ¡Tsarogakagavagetenakario! 9 Impogini ikantiri Jeso: —¿Tyara pipaita? Ikanti irirori: —Onti nopaita Tovainirira, tovainitari nonaigi. 10 Kantankicha atsi gara pitigankaigana parikoti. 11 Ario inaigake shintori kara otishiku isekatavageigakara, itovaigavagetiratyo kara maganiro inaigake 2,000. 12 Iniitaiganaatyo kamagarini ikantaigi: —Atsi ario pintigankaigakena nontimaguigakerira shintori. 13 Yogari Jeso ikantaigiri: —Nanityo piaige. Igenanekyatyo ikonteigapanuti iokaiganairi itimaguigavetakarira irirokya iatashiigavetaka shintori. Iroro itimaguigavetapaakarira ogatyo ikenaigake ishigaiganaka otseraaku yanonkaiganaka iokaavioigaka pokorom pokorom pokorom, ipogereaigakatyo maganiro. 14 Iroro ineaigavakerira sentaigiririra itsarogavageiganaketyo kara ishigaiganaka iaigai ikamantantaigapaakera anta itimaigira itsotenkavageiganakerotyo, ikemakotantaigavakaririra timaigatsirira kara intiegiri aikiro timageigatsirira parikotipageku. 15 Iaigake inakera Jeso impo yogonkeigapaakara ineaigapaakeri itimaguvetakarira kamagarini pirinitake gagutaka manchakintsi kañotasanovagetaatyo ikyara, ogatyo ikenaigake itsarogavageiganake. 16 Yogari neaigakerorira magatiro ikamantaigavakeri tyara ikantakeri okyara yoneagaigakarira timaguigavetakaririra matsigenka, impo aikiro tyara ikantakeri itigankaigakerira itimaguigavetakarira shintori ovashi iokajaigaka. 17 Irorompatyo ikemaigakera ikamantaigakerira, iriroegi ikantaigakeri Jeso: —Nokogaigavetaka piataera parikoti. 18 Iroro yomatetanaara Jeso pitotsiku iriataera yogari itimaguvetakarira kamagarini ikantiri: —Nompoke naro. 19 Kantankicha irirori ikantiri: —Gara pipoki. Ariompa piatae pivankoku pineaigapaakerira pitovaireegi pinkamantaigapaakerira tyara ikantakempi Tasorintsi itsarogakagakempira yoneaganontaimpira itimaguigavetakempira kamagarini. 20 Irirori ikanti: —Je'ee. Impo iatai yanuivagetake ikamantageigapaakeri maganiro timaigatsirira kara Tekaporishiku. Iriroegi yogavageiganake kavako. 21 Impo yogonketaara Jeso intati yapatoventaigapaakari tovaini matsigenkaegi ovashi ipirinitake kara otsapiaku inkaare. 22 Itimake paniro jorio ipaita Jairo. Irirori inti tinkamitatsirira pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi. Iatake inakera Jeso yompatakaventapaakari 23 ikantapaakeri: —Panikya onkamanake noshinto. Tsame pimpatikaituterora ogitoku oveganaempaniri ganiri okami. 24 Yogari Jeso iatake yogiatanakeri ovashi yogiaiganakeri tovaini matsigenkaegi itsaiseventanakarityo kara ikanaroaiganakeri. 25 Ario onake aikiro kara paniro tsinane mantsigavagetankitsirira oseriintevagetanityo pairani ogatyo onakotanake 12 shiriagarini tera ogote ovegaempara, teranika onkaraagaenika oriraa. 26 Atsipereimataketyo tovai kara yogavintanaigavetakarotyo gavintantaigatsirira teratyo ovegaempa ariompatyo oatiri niganki otsonkatasanotanakeri ogorikite ogasanotakatyo noganiro. 27 Okemakotakeritari Jeso oatantakarira anta inakera irirori okonoitanakari aiñoniigakaririra okenashitapaakeri itishitaku otsagatakotapaakeri imanchakiku. 28 Oniasurentavagetakatari inkaara okanti: “Intagatityo nontsagavetakemparo imanchaki noveganaempatyo.” 29 Irorotyo otsagatakotakerira ogatyo okenake okaraagapagenityo oriraa, oneavakatyo irorori ovegasanovagetanaara. 30 Yogari Jeso yogotavaketyo yovegantaarora iragaveane ishonkanaka aikyara ipampogiaigakerira patoventaigakaririra ikanti: —¿Tyani tsagatakotakena nomanchakiku? 31 Iniaiganake irogamereegi ikantaigiri: —Pineavetakarityo yavinaavioiganakempira atanatsi pikantakera: ‘¿Tyani tsagatakotakena nomanchakiku?’ 32 Irirori ariompatyo yoganakeri kavako ipampogianakera ineakeniri tyanirikatyo tsagatakotakeri. 33 Irorori oshigekavagetanaketyo otsarogavagetanakera, oneaketari iroro tsagatakotakeri. Ariompa oshintsitanakeri oamatityo iriroku ompatakaventapaakari okamantagetakerira magatiro. 34 Irirori ikantiro: —Noshinto, maika pogotaketari nagaveakera novegaempira, nerotyo povegantaarira. Maikari maika piatae, pishinetakempara gatanika omatumataimpi aikiro. 35 Impo aiñokyara iniiro ikenaigapaake pashini iponiaigaka ivankoku Jairo ikantaigapaakeri: —Matakaniroro kamake pishinto atanatsi poverairira Gotagantatsirira. 36 Kantankicha Jeso teratyo inkematsaigeri. Ishonkatetanakari Jairo ikantiri: —Gara pitsarogi, nagaveaketari noganiaerora pishinto. Intagatityo pinkematsatakena nokantakempira maika. 37 Impo ikantaiganairi maganiro: —Gara pipokaigi. Intagani itentaiganaka Perero, Santiago intiri irirenti paitacharira Joan. 38 Antari yogonkeigapaakara ivankoku Jairo ikemaigapaakeri tsigempitareimataketyo iragaigakara kaemavaimataketyo kara. 39 Ikianake tsompogi ikantaigapaakeri: —¿Antari gara piragaiga? Tera ario onkame, onti omagake. 40 Ogatyo ikenaigake ikavakavaimatanaketyo ikaavintsanaiganakerira. Ovashi yogikonteigakeri maganiro sotsi, intaganivani itentaa Jairo ontiri itsinanetsite intiegiri aikiro itentaiganakarira inkaara, ikiaiganake onoriakara irishinto. 41 Ikatsavakotapaakero ikantiro: —Tarita, komi (onkantakera: “Ananeki, maika nonkantakempi tinaanae.”) 42 Irorotyo iniakera ogatyo okenake otinaanaa okaviritanaa anuivagetanai. Irorori onakotake 12 shiriagarini. Iriroegi yogavageiganaketyo kavako. 43 Kantankicha Jeso ikantaigakeri: —Arisanora gara tyani pikamantumaigi ganiri tyani gotumatatsi. Impo ikanti: —Paigero osekatakempara.

Marokoshi 6

1 Impogini Jeso iatai itimavetara pairani itentaiganaari irogamereegi. 2 Aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi itsititanakera yogotagantanakera. Yogari kemaigavakeririra yogavageiganaketyo kavako ikantaiganake: —¿Tyarikatyo kara yogotakerora magatiro oka? ¿Tyani gotagakerira ario okañota maika? ¿Tyarikatyo ikantakara yagaveakera yovetsikagetakerora terira oneimagetenkani? 3 ¿Matsi tera iriro yoga karipintero otomintakarira Maria? Yogari irirentiegi intiegitari Santiago, Jose, Jorashi intiri Sumo. Ario okañoigaka iritsiroegi iroroegi onti otimaigi aka, aneasanovageigirotari aroegi. Ovashi teratyo inkogaige inkematsaigakerira onti ikisaenkaigakeri 4 ovashi ikantaigakeri irirori: —Yogari kamantantatsirira tyarika iatake parikoti ishineventavunkani, kantankicha antari inavetaka itimira teratyo irishineventenkani, ontityo ikisaenkatunkani, imaiganakatyo iitaneegi iriroegi aikiro tera irishineventaigempari. 5 Ovashi tesakona irovetsikagete terira oneimagetenkani kara itimavetara. Intagati ipatikaiigakeri igitoku mantsigaigankitsirira yovegaigakerira. 6 Yogavagetaketyo kavako ineakera tera inkematsatumaigeri. Impogini Jeso iagetake choeniku kara itimageigira yogotagantavagetakera. 7 Ikaemaigakeri maganiro irogamereegi ikantaigavakeri: —Maika nontigankaigakempi pinkenkitsavageigakera, kantankicha garatyo nogapuntagaigimpi paniro. Onti pagavakagaiganakempa piteni piaigakera parikoti, pashinikya piteni atankitsine parikoti, ovashi pintsotenkagiteavageiganakemparo magatiro kipatsi. Nagaveakagaigakempi poneagaigakemparira kamagarinipage. 8 Gara tatakona pamumaigi. Gara pamaigi pitsagine, piseka intirika pigorikite. Intagati pamaiganake pigotikiiro. 9 Pisapatoiganakempara, kantankicha gara pamaigi piteti pigamisate, intagatityo pamaiganake pogaguigakarira. 10 Tyarika kara piaigake inkaemaitavakempirika pimagaigakera ivankoku, piaigaketyo pimagaigakera. Kantakani pimagimoigakerira kigonkero piaiganaera parikoti. 11 Antari tyarika piaigake kara garikara ishineventaigavakempi, piaigaketyo parikoti, kantankicha oketyo pimpotevonkititasanoiganaemparo kipatsipane pagatikakoigakeririra, iroroniri ineantaigakempa onti pokaiganakeri piaigakera parikoti yovetsikaigaketari terira onkametite teranika iragaigavakempi irishineventaigavakempira. 12 Iriroegi iaiganake ikenkitsaiganakera ikantaigakerira maganiro: “Pakuaiganakero magatiro povetsikageigirira terira onkametite pinkantatigaiganakempara.” 13 Yoneagageigakari kamagarinipage, aikiro itiritantaigakari aseite mantsigaripage yovegaiganaa. 14 Maganiro ikemakoigakeri, nerotyo ikemakotantakaririra koveenkari Erorishi irirori, impo ovashi ikantake: —Atake yanianai Joan Giviatantatsirira, nerotyo yagaveavagetantakarira. 15 Pashinikya kantaigankitsi: —Inti pairaninirira kamantantatsirira paitacharira Eriashi. Pashinikyatyo kantaiganankitsi: —Inti kamantantatsirira kañorira yogaegi kamantantaigatsirira pairaninirira. 16 Antari ikemaigakerira Erorishi ikantaigakera maika ikantake irirori: —Inti Joan notogitorenkakagantakerira pairani. Maikari maika atake yanianai. 17 Antari okyara irirotari Erorishi shitakotagantakeri Joan yogusotagantakerira karenatsaku ineakera ikantavitakerira Eroria yagapitsatakerira irirenti paitacharira Jeripe. 18 Yogari Joan ikantakeritari Erorishi ikantiri: “Tera onkametite pagapitsatakerira itsinanetsite pirenti.” 19 Ogari Eroria ovashi okisanakeri Joan okogavetakatyo irogakenkanimera, kantankicha tyampatyo onkantakeri. 20 Ipinkatsatakeritari Erorishi ineakerira inti kametiri tera inkañovagetumatempa, nerotyo ineasanotantakaririra ganiri tyara ikantagani. Antari ikenkitsavagetira Joan ikemisantasanotiri ishinevagetakatyo, kantankicha okonogaka yovankinavagetakatyo, tyampatyo inkantakempa. 21 Impogini agamatakatyo kutagiteri ogakagantantakemparirira. Ontitari agakara igutagiterite Erorishi. Irirori yonkotagantake posantepage sekatsi, impo ikaemaigakeri maganiro inampinaegi, intiegiri itinkamiegi isoraroegite, intiegiri aikiro maganiro tinkamiigatsirira timaigatsirira kara Garireaku. 22 Impo isekatavageigakara okiapaake oshinto Eroria otosotapaakera oshonkashonkavagetanakatyo kara. Iroro ineakerora Erorishi intiegiri maganiro itentaigakarira isekataigakara ishineventaiganakarotyo. Impo ikantiro: —Maika nevitena tatarika pikogake, naro nompakempirotyo. 23 Ikantairo aikiro: —Maika nonkantakempi arisanotyo nompakempiro magatiro tatarika pinevitakena garatyo namatavitumatimpi. Kañotari pinevitenara nompagarantakempirora nashintagetarira nompagarantakempirotyo. Namatavitakempirika nonkamaketyo. 24 Irorotyo okemavakerira okontetapanuti oatake okantakerora iniro: —Ina, ¿tatarikatyo nonevitakeri? Irorori okantiro: —Atsi irorompatyo pinevitakeri igito Joan Giviatantatsirira. 25 Irorori ogenanekyatyo okiitanaatyo aikiro inakera Erorishi okantiri: —Onti nokogake pintogitorenkakagantakerira Joan Giviatantatsirira oyagakenkanira igito peratoku pimpakotakenarora. 26 Ogatyo ikenake irirori ikenkisureanaka, kantankicha matakatari ikantakero, aikiro ikemaigakeritari maganiro ikaemaigakerira, tyampatyo inkantakempa inkantatigaerora 27 ovashi itigankake paniro soraro iriatakera anta yashitakotunkanira Joan intogitorenkakiterira iramakotakenerora igito peratoku. 28 Iatake itogitorenkakitiri impo yamakotakenero ipakotapaakero, irorokya gishonkakotakenero iniro. 29 Antari ikemakoigakerira irogamereegi iaigake yagaiganairi yamaiganairira ikitaigairira. 30 Impogini ipigaigaa iritigankaneegi Jeso ikamantageigapaakeri magatiro yovetsikageigutirira anta ontiri magatiro yogotagantaigutirira. 31 Yogari Jeso ikemaigavakerira ikantaigiri: —Tsame anta parikoti pampishigopireaigakempara. Intagani viroegi nontentaiganake, gara iaigi pashini. Ineaigaketari inaigavetakara kara tyarika, pokanatsityo pashini, teratyo irapakuimaigeri impitaigakera kogapage isekataigakempara. 32 Impo Jeso itentaiganakari yomateiganakara pitotsiku iaiganakera. 33 Kantankicha irorotyo iaigavetanakara ineaigavakeri pashini matsigenkaegi ikantaiganake: —Neri yonta, inti Jeso. Nerotyo iaiganake iriroegi aikiro yanuiiganake iketyo gonkeigankicha. 34 Impo yogonkeigapaaka yagatakoigapaakera. Iroro yaguivetanakara Jeso ineaigapaakeri patovageigamatakatyo matsigenkaegi kara itsarogakagaiganakari maganiro, ineaigakeritari paniro yapuntavageigaka yatsipereavageigake kañoigamatakatyo ovisha terira intime sentaigiririra, ovashi itsititanakero yogotagaigapaakerira. 35 Impo inanaira poreatsiri shavini yogari irogamereegi ikantaigiri: —Atake ishavitanai poreatsiri. Akari aka tera tyani timatsine. 36 Pakuaigaeri maganiro yogaegi iriaigakera anta otimagetakera pankotsipage kameti impunaventavageigakeniri isekaegi isekataigakempara. Akari aka mameritari tatampa irogaigakempa. 37 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Paigerityo viroegi isekataigakempara. Iriroegi ikantaigiri: —¿Matsi ario nagaveaigake noaigakera nompunaventaigakitera 10,000 pan nontsotenkaigakerira nompaigakerira isekataigakempara? 38 Impo ikantaigiri Jeso: —¿Akatovainivati onake pan pashiegi? Atsi piaige kamosoigutero akatovainivatirika onake. Ovashi iaigake ikamosoigutirora impo ipigaigaa ikantaigapaakeri: —Aityo 5, intiri shima pitenivani. 39 Impo irirori ikantaigakeri maganiro impitaigakera shimpenashiku kantankicha onti irashirikogeigake impirinigeigakera. 40 Iriroegi ipirinitaigake ikonogaigaka ipitaigake inaigake 100, pashini inaigake 50. 41 Impo yogari Jeso inoshikakero pan intiri shima yapagotakeri ineventanaka enoku iniakerira Tasorintsi ikantiri: “Apa, noshinevagetakatyo maika pipakenara nogaigakemparira.” Impo ikotagakero pan ipaigakeri irogamereegi, iriroegikya paigakeri maganiro. Ario ikañotagakari shima irirori. 42 Isekataigaka maganiro ikemaiganaka, 43 impo yogari irogamereegi yapatoigairo aityokyarira onai yoyagaigairo tsivetaku shatekapagerikatyo kara onakotake 12. 44 Maganiro sekataigankicharira ikaravageigaketyo 5,000, kantankicha intagani yogotunkani surariegi antariniegi. 45 Impogini yogari Jeso ikantaigiri irogamereegi: —Mateiganaempa pitotsiku piivaiganaera pimonteaiganaempara intati Vetsairaku. Narori gatata nopoki, tsikyata noneaigavaeri yogaegi iriaigaera. 46 Impo iaiganaira maganiro, irirori iatake otishiku iniakerira Iriri, paniro yapuntanaka. 47 Antari ochapinitanakera yogari irogamereegi inakovageiganake nigankia kara. Yogari Jeso aiñokya otsapiaku. 48 Irirori ineventakoigakari ipomirintsinaigakarora ikomajaigakerora ishigopigeiganake, otampiavagetanaketari tampia jiriririri ogipigipitakoigavakerityo. Impo osariagitetanaara kutagiteri ipokapaake yanuiatapaakero enokua iravisaiganakerimera. 49 Yogari irogamereegi ineaigutarityo yanuiatapaakerora enokua nia ikaemavaitaigamatanaketyo: —¡Inaa! ¡Inaa! ¡Neri yoga kasuvarerini! 50 Maganirotari ineaigakeri itsarogavageiganaketyo kara, kantankicha irirori ikantaigiri: —¡Nanti! ¡Gara pitsarogaigi, shineiganaempa! 51 Impogini ovashi yomatetanaa, ogatyo okenake tampia asatyo opeganaa. Iriroegi yogavageiganaketyo kavako. 52 Ineaigavetanakarityo inkaara yogitovaigakenerira pan tovaini matsigenkaegi, kantankicha tera irogoige tyara ikantakara irirori yagaveavagetakera magatiro, kañomataka tenirikatyo ontimaige isureegi. 53 Impogini imonteaiganaka intati iaigake Jenesareku. Irorotyo yagatakoigapaakera 54 yaguitaiganakera maganirotyo yogoigavairi inti Jeso. 55 Nerotyo iatantaigakarira yapagiteavageiganakarora yagageigutirira mantsigaigankitsirira ikompitakoigapaakeri yamaigakenerira irovegaigaerira. 56 Tyarika kara iatakera Jeso itimageigira ineaigapaakeri mantsigaigankitsirira yovitunkani kara avotsiku. Ikantaigavakeri: —Notinkamii, nokogake nontsagatumaigakerora okaratsaiku pimanchaki. Impo maganiro tsagatakoigakeririra yovegaiganaa.

Marokoshi 7

1 Impogini ipokaigake pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, iponiaigapaaka Jerosarenku yapatoventaigapaakarira Jeso. 2 Impo ineaigapaakeri irogamereegi ikonogagarantaigaka isekataigaka kogapage tera inkivakoigempa inkañoigakerora ikantaiganakerira yashikiiganakeririra. 3 (Ikantaigaketari iriroegi pariseoegi intiegiri aikiro maganiro ishaninkaegi garika ikivakoiga irisaankaigakempara okitsitinkaigakerira tatapagerika oita gara isekataiga, yogiatakoigakeritari yashikiiganakeririra. 4 Aikiro iaigira opimantagetaganira arakintsipage ontiri ogagetaganirira ipokaigai ikaataigapaake. Garira ikaataigi gara isekataiga. Aikiro posante yogiatakoigakeri yashikiiganakeririra pairani ikivaigirora yoviikantaigarira, koviti ontiri aikiro asuronakipage isekatantaigarira.) 5 Impogini yogari pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantaigiri Jeso: —¿Tyara ikantaigakara pogamereegi tera intsatagaigero magatiro ikantageiganakerira yashikiiganakairira? Pine omirinka isekataigara tera inkivakoigempa inkañotagaigakerora ikantaiganakerira, onti isekatakoigakaro irako okitsitinkakerora tatapagerika oita. 6 Irirori ikantaigiri: —Viroegi onti pikematsatamampegaigaka kogapage. Ikantasanotakeniroro kamantantatsirira Isaiashi itsirinkakoiganakempira pairani ikanti: ‘Iriroegi ikantaigavetaka: Tasorintsi inti pairorira ikametivageti, kantankicha ontityo ikantamampegaigaka kogapage, teratyo arisano isuretakoigena. 7 Aikiro ikantaigavetaka: Tasorintsi inti Atinkamiegi, kantankicha onti yogotagantaigi isureigakarira matsigenkaegi.’ 8 Viroegi ontitari tera pintsatagaigero ikantagetakerira Tasorintsi onti pogiatakovintsaigake yogotagantaigirira yashikiiganakempirira. 9 Ikantaigiri aikiro: —Arioniroro pikañoigaka maika kameti pogiatakoigakeriniri yashikiiganakempirira. 10 Pineaigavetakarotyo ikantakera Moiseshi: ‘Pimpinkatsaigakerira piri ontiri piniro gara pipugatsanaigari.’ Aikiro ikanti: ‘Yogari kisashitakemparineririra iriri ontirika iriniro irogakenkanityo.’ 11 Kantankicha viroegi onti pogagaigakero. Pine maika aiñoegi tomintaigacharira kogakovageigankicharira ikantaigavetakari itomi intsarogakagakemparira impaigakerira ikogakoigakarira, kantankicha viroegi onti pikantaigake kametitake inkantakerira: ‘Gara nagavei nopaigimpira pineviigakenarira, magatirotari nashintagetarira onti korova.’ (Ogari korova onti onkantakera: “Nashintakagakarira Tasorintsi”.) 12 Ikantakerika korova viroegi pikantaigake gara ipiri iriri ontirika iriniro. 13 Pikañoigakerora maika onti pokaiganakero ikantakerira Tasorintsi, irorokya pipampiatakoiganake yogotagantaigirira yashikiiganakempirira pairani. Kantankicha tera patiro onake oka, piposanteiganakara aikiro. 14 Impo ikaemaigairi aikiro maganiro yapatoitaigairi ikantaigiri: —Kemisantasanoigena maganiro viroegi pinkemasanoigakenara. 15 Tatarika oita ogakogetagani teratyo onkitsitinkante suretsiku. Ogari pinkante oniagisevagetaganirira posantepage irorotari kitsitinkantagetatsi. 16 Pikemaigakenarika maika atsi suretasanoigemparotyo nokantaigakempirira. 17 Impo iokaiganakeri maganiro ikianake pankotsiku. Yogari irogamereegi ikantaigiri: —¿Tata pikantakotake inkaara? 18 Irirori ikantaigiri: —¿Teratyo pinkemaigena viroegi aikiro? ¿Matsi tera pinkemaigero nokantaigakempirira nokantakera tatarika yogageiga matsigenka garatyo okitsitinkiri isureku? 19 Tera ario oatenika sekatsi suretsiku, ontitari oyagaka segutontsiku impogini oshitakotaagani. Onti ikantaigakeri maika kameti irogoigakeniri magatiropage ogagetaganirira tera onkitsitinkante. 20 Ikantaigiri aikiro: —Ogari pinkante isuregisevageigarira posantepage irorotari okenantagetarira yovetsikagisevageigirira ontiri iniagisevageigirira, irorotari kitsitinkantatsi. 21 Antari suretsiku ariotari oponiagetari posantepage, inoshikaigirora tsinane terira osuraritakoige, ikoshiigira, yogantaigira, inoshikaigirora tsinaneegi suraritakoigatsirira, 22 inintutaigirira yashintageigarira pashini, ipiriniventavageigirora terira onkametite, yamatavitantaigira, yovetsikageigamatityo posantepage ovegagapage, ikisaviigirira itovaire ineakera pairora yagaveavagetake, iniashinaigarira itovaire, yaventakovageigara, tera irogoige inegintevageigempara. 23 Magatiropage oka posantepage onti oponiaka suretsiku, irorotari kitsitinkantagetatsi. 24 Impogini iatai Jeso Tiroku ario ipitapaake pankotsiku. Tera inkogavetempa ineavakenkanira, kantankicha teratyo, ineavunkanityo. 25 Impogini otimake paniro tsinane terira iroro joria, onti omechoti Suropenishiaku. Aiño oshinto tekya antarote, itimagutakero kamagarini. Irorompatyo okemakotavakerira Jeso oatake onkamosotakerira. Okenapaake ompatakaventapaakari okantiri: —Notinkamii, nokogavetaka poneaganontaemparora noshinto itimagutakerora kamagarini. 27 Kantankicha Jeso ikantiro: —Iketyo sekataigankichane ananekiegi, tera onkametitenika iragapitsaigakenkanira iseka iriroegi impakenkanira otsiti. 28 Irorori okantiri: —Notinkami, arisanoniroro pikantasanotakeniroro, kantankicha otsiti ineira isekataigara ananekiegi ishiganaka itimashitavakerora ashiriverokitanakara iseka yogaverokitavakarora. 29 Irirori ikantiro: —Pikantasanotakeniroro. Maika pikantaketari atsi piatae, mataka kontetanai kamagarini timaguvetakarorira pishinto. 30 Oatai ogonkevetapaaka ovankoku oneapaakero oshinto noriaka omagira, tenige intimagutaero kamagarini, atake ikontetanai. 31 Iatanai Jeso iponianaa Tiroku ikenanaira Suronku ontiri aikiro Tekaporishiku, yogonkevagetaa inkaareku Garirea. 32 Impogini yamaiganakeneri pashini surari terira inkeme, aikiro tera iriniagantsite, ikantaigakeri impatikaitakerira igitoku. 33 Yogari Jeso itentanakari parikoti ipatsogantakero igempita, aikiro yorevakotaka itsagatakerora inene. 34 Impo ineventanaka enoku yovesureanaka inianake ikanti: —“¡Epata!” (onkantakera: “¡Kemanake!”) 35 Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake ikemanake, aikiro iniagantsitanake. 36 Impo ikantaigakeri Jeso maganiro: —Gara tyani pikamantumaigi. Kantankicha ariompatyo ineaigakera ikantaigakerira gara tyani ikamantumaigi ariompatyo ikamantantaiganakerori. 37 Yogavageiganaketyo kavako maganiro ikantaiganake: “¡Yogari yoga yovetsikagematityo posantepage kametiripage ikemakagagematirityo terira inkeme, aikiro iniakagagematirityo terira irinie!”

Marokoshi 8

1 Impogini yapatoventaigapaakari Jeso tovaini matsigenkaegi, ikantakani ipiriniventaigakeri niganki itsonkatakoiganaka isekaegi tatampatyo irogaigaempa. Impo ikaemaigakeri irogamereegi ikantaigiri: 2 —Notsarogakagaiganakari yogaegi, noneaketari ipiriniventaigakena aka mavati kutagiteri niganki itsonkatakoiganaka isekaegi. Maikari maika mameri tatampa irogaigakempa. 3 Antari nontigankaigavetempari iriaigaera ivankoku ontirorokari agaiganakeri itasegane avotsiku, ikonogagarantaigakatari iponiageigamatakatyo samani. 4 Impo ikantaigiri irogamereegi: —Akari aka tera tyani timatsine. ¿Ario tyara agakenkanira kara pan impaigakenkanira isekataigakempara maganiro inkemaigakempara? 5 Ikantaigiri irirori: —¿Akatovainivati onai pan pamaigakerira? Ikantaigi: —Intaganivati onai 7. 6 Yogari Jeso ikantaigakeri impirinitaigakera maganiro, impo yagagetanakero pan yapagogetanakero inianakeri Tasorintsi ikantiri: “Apa, noshinevagetakatyo pipakenara oka noseka.” Impo ikotagakero ipaigakeri irogamereegi, irirokyari paigavakeri maganiro. 7 Impo aiño aikiro piteni shima ityomiaegini. Yogari Jeso yapagogetakeri iniairi aikiro Tasorintsi, impo ikantaigakeri irogamereegi impageigakerira maganiro. 8 Isekataigaka maganiro ikemaiganaka. Ogari aityokyarira onai yoyagaigairo irogamereegi tsivetaku onakotai 7. 9 Maganiro sekataigankicharira ikaravageigaketyo 4,000. Impo yapakuaigairi iriaigaera ivankoegiku. 10 Irirori yomatetanaa pitotsiku itentaiganaarira irogamereegi iaigake Tarimanotaku. 11 Impogini ipokashiigapaakeri Jeso pariseoegi ikantaigapaakeri ineakagaigakerira terira oneimagetenkani onkoneatakera anta enoku inkiteku. Iriroegi onti ikogaigake ineaigakerira arisanorikara opaitaka yagaveavagetira, nerotyo ikañotantaigakarorira maika. 12 Kantankicha irirori yovesureanaka ikanti: —Tyarikatyo ikantaigakara yogaegi maikanirira ikogaigakera ineakagakenkanira terira oneimagetenkani. Maika nonkantaigakempi garatyo noneakagumaigimpi. 13 Impo yagatanakera iniaigakerira iokaiganairi yomatetanaa pitotsiku imonteaiganaara intati. 14 Yogaegiri irogamereegi imagisantaiganakero pan iramaiganakera isekataigakempara, panivatisano onai pitotsiku. 15 Yogari Jeso ikantakotakero yogotagantaigirira pariseoegi intiri Erorishi ikantaigiri: —Viroegi tsikyanira pogakoigarokari opoegantarira pan irashiegi pariseoegi intiri Erorishi. 16 Iroro ikemaigavakerira iniavakagaiganaka ikantaigi: —Onti ineakera tera amaige pan, nerotyo ikantantaigakairira maika. 17 Yogari Jeso ineaigavakerira iniavakagaiganakara ikantaigutarityo: —¿Tyara okantakara pikantaigakera: ‘Onti ineakera tera amaige pan’? ¿Matsi tera pinkemaige? ¿Tekya pogoige? ¿Matsi tera ontimaige pisureegi? 18 ¿Kogapage otimake pokiegi tera pineantaigemparo? Aikiro pigempitaegi, ¿kogapage otimake tera pinkemantaigemparo? 19 ¿Matsi tenige pisureigaemparo pan onavetakara 5 nokotagagetakerora nopaigakerira 5,000 surariegi isekataigakempara? Impo papatoigairora aityokyarira onai, ¿akatovaiti onakotai tsivetaku? Iriroegi ikantaigiri: —Onakotai 12. 20 —Ontiri aikiro onavetakara pan 7 nogitovaigakero isekataigakara maganiro 4,000. Impo papatoigairora aityokyarira onai, ¿akatovaiti onakotai tsivetaku? Ikantaigiri: —Onakotai 7. 21 Impo Jeso ikantaigiri: —¿Matsi tekya pinkemaige? 22 Impogini yagatakoigapaakera iaiganakera Vetsairaku yamaigapaakeneri paniro terira inee ikantaigakeri intsagatakerira. 23 Yogari Jeso ikatsatanakeri itentanakari parikoti okaragetanakera pankotsipage. Yorenkantakari iava irokiku impo itsagatakeri ikantiri: —¿Oga pineake? 24 Ipampogiageti ikanti: —Noneavetakari matsigenkaegi, kantankicha tera inkoneatasanoige onti ikañoigakaro inchato yanuitaigakera. 25 Imatairi aikiro itsagatairi irokiku impo ikamagutasanoti paa neagantsivagetake koneagitetasanovagetake magatiro. 26 Impo Jeso itigankairi ivankoku ikantavakeri: —Gara pikenanai Vetsairaku. 27 Impogini iatanake Jeso itimageigira pashinipage ochoenitakogetakarora apatotara pankotsi paitacharira Sesarea Piripo itentaiganaari irogamereegi. Antari avotsiku ikantaigiri: —¿Tyara ikantaigana maganiro matsigenkaegi? 28 Iriroegi ikantaigiri: —Ikonogagarantaigaka ikantaigake: ‘Inti Joan Giviatantatsirira.’ Pashini kantaigankitsi: ‘Inti Eriashi.’ Pashinikya kantaigankitsi: ‘Inti pashini kamantantatsirira pairaninirira yanianaira.’ 29 Impo ikantaigiri: —Viroegiri, ¿tyara pikantaigana? Iniamatanaketyo Perero ikantiri: —Viro vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite. 30 Ikantaigiri: —Gara tyani pikamantumaigi. 31 Impogini Jeso itsititanake yogotagaiganakerira irogamereegi ikantakotakara ikantaigiri: —Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka iratsipereavagetake. Yogari itinkamiegi jorioegi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi gara ikematsaigiri onti inkisashiigakempari. Impo ovashi irogakagantaigakeri, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianae. Ikamantasanoigakeri kameti inkemaigavakeroniri. 32 Iroro ikemavakerira Perero itentanakari antakona ikantavetanakarira gara ikañotiro maika, 33 kantankicha Jeso ishonkatematanakarityo ikamaguiganakerira aikiro itovaireegi impo ikanomaakeri Perero ikantutarityo: —¡Virori Satanashi, piataenityo parikoti! Vintitakeni, teranika iroro pisuretakogetempa ikogagetirira Tasorintsi, ontitari pisuretakogetaka ikogageigirira matsigenkaegi. 34 Impogini ikaemaigairi irogamereegi intiegiri aikiro patoitaigankicharira kara ikantaigiri: —Tyanirika kogankitsine inkantakanira inkematsatasanotakena garatyo ipiriniventiro ikogagetirira irirori, ontityo inkantakani impiriniventavagetanakero nokogagetirira naro, aikiro iratsipereaventavagetakenatyo ontirika inkamaventakena. 35 Tyanirika tsarogakagacha ikiiro tera inkoge iratsipereaventavagetakenara ikiirotyo kañotagantanankicha, intagatitari ikogake irovetsikagetakera tatarika ikogagetakerira irirori. Kantankicha yogari piriniventirorira nokogagetirira naro, aikiro inkamantaigakeri pashini tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi, iriro pinkante iriatake itimira Tasorintsi inkantakani intimake. 36 Intimavetakempatyo gaveankitsinerira irashintakemparora magatiro kipatsipagekutirira kantankicha impoginityo inkamanae iriatake morekariku, ¿matsi ario agaveake oganiakerira iaraki? Garatyo agaveimati. 37 Irashintagevetakemparotyo magatiro kantankicha garatyo yagaveimati impunaventakempara ganiri iati morekariku. 38 Yogaegiri timaigankitsirira maika imagisantaigakeri Tasorintsisanorira pashinikya ipegageigake itasorintsite, aikiro ikañovageigaka, nerotyo tyanirika pashiventagakenane impinkaigakerira itovaire, aikiro ariorika inkañotagakero impashiventagakemparora nokantagetakerira ario inkañotakempa Kañotasanotakaririra Matsigenka impogini impigaatera impashiventagapaakemparityo irirori. Impigaetari impogini inkoveenkavagetapaakera inkañotapaakemparira Iriri ikoveenkavagetira intentaigapaakemparira isaankariite, ariotari ikañoigakari iriroegi.

Marokoshi 9

1 Aikiro ikantaigiri: —Maika nonkamantasanoigakempi antari gatatara pikamaigi pinkonogagarantaigakempa pineaigakeri Tasorintsi inkoveenkatanakera viroegiku irogikoneatimoigakempirora iragaveane. 2 Impogini avisanakera 6 kutagiteri yogari Jeso iatake anta otishiku itonkoavagetanake. Intagani itentaiganaka Perero, Santiago intiri Joan. Impogini inaigakera anta katsiketyo iriroegi ineaigiri Jeso ikantatigimoiganakari. 3 Ogatyo okenake imanchaki okovoreatanake okantanake porererere onkutavageteratyo kara, teratyo oneimagetenkani kamisa onkivenkanira onkutatakera onkañotakerora irorori. 4 Ineaigutarityo aratinkaigake Eriashi intiri Moiseshi itentaigakari Jeso iniavakagaigakara. 5 Yogari Perero iniamatanaketyo ikantiri Jeso: —Gotagantatsirira, ¡matsi ariokonatyo anaigake aka! Atsi novashiigakera mavati pankotsi otyomiatirira, patiro pashi, patiro irashi Moiseshi, ogari omavatakemparira irashi Eriashi. 6 Kantankicha ontityo iniashitakaro kogapage, teranika irogote tyarika inkante, itsarogavageiganaketari iriroegi. 7 Impo apamankakoigapaakeri menkori ikemaigiri inianake Tasorintsi arionika apatosegakara ikanti: “Yokari yoka inti Notomi, notasanovagetarityo kara. Maika atsi kemisantasanoigeri viroegi.” 8 Impo ikamaguigavetaa mameri iraratinkaigaera, panivani inai Jeso. 9 Impo ipigaigaara yanonkaiganaara yogari Jeso ikantaigiri: —Gatata tyani pikamantumaigi oga pineaigakerira maika. Antari inkitareanaera Kañotasanotakaririra Matsigenka inkitavetakenkanira, ario pinkante pinkamantantaigakero. 10 Iriroegi tera tyani inkamantaige, onti iniavakagaigaka ikantavakagaigakara: “Antari ikantakera inkitareanaera Kañotasanotakaririra Matsigenka inkitavetakenkanira, ¿tatarikatyo iniakotake? Teratyo nonkeme.” 11 Impo ikantaigiri Jeso: —¿Tyara ikantakara gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantaigakera iketyo pokankitsine Eriashi? 12 Irirori ikantaigiri: —Arisanoniroro ogari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okantake iketyo pokankitsine Eriashi inkenkitsatimoigakerira jorioegi inkantaigakerira inkantatigaiganakempara inegintetashiigavakemparira impogitapaankitsinerira, kantankicha antari itsirinkakotunkanira Kañotasanotakaririra Matsigenka, ¿tyara okantaka okantakera iratsipereavagetake, aikiro inkisakenkani? 13 Maika nonkamantaigakempi mataka ipokuti Eriashi kantankicha iriroegi ikisaigavakeri iposantenaigakerira, ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi. 14 Impogini yogonkeigaara inaigakera itovaireegi irogamereegi, ineimaigapaakerityo yapatoventaigakari tovaini matsigenkaegi, aikiro ario inaigake kara gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi itentaigakarira iniavakagaigakara, irorokya ikantaigi irorokya ikantaigi. 15 Ineaigutarityo ikenapaakera Jeso ogatyo ikenaigake yogaiganake kavako. Maganirosanotyo ishigavioiganaka iriniaigavakerira. 16 Irirori ikantaigiri: —¿Tatatyo piniaventaigakera? 17 Inianake paniro ikantiri: —Gotagantatsirira, namavetakempiri notomi terira irinie itimagutakerira kamagarini ovashi ikañotagakari maika. 18 Tyarika inake ipigatagairira ogatyo ikenake ituanai savi inorianaka ishimosegantanake, yatsikagisetanakero irai, impo yaratsikiigetanake. Nokantaigavetakari pogamereegi ironeagaigaemparira, kantankicha teratyo iragaveaigeri. 19 Inianake Jeso ikanti: —¡Ario pikantavageigaka viroegi tekyaenkatyo pogoigero iragaveane Tasorintsi, teranika pinkogaige pinkematsaigakerira! ¿Akasamaninivatirorokari nompiriniventaigakempi nantsipereakoigakempira? Iroroventi atsi maigakenarinityo aka. 20 Yamaiganakeneri. Yogari kamagarini ineapaakerira Jeso ogatyo ikenake ishigekakaganakeri shige shige shige ovashi ituanake savi kipatsiku itiguronkasevagetanaka tigurori tigurori ishimosegantasetanake. 21 Yogari Jeso ikantiri iriri: —¿Akatanake ishiriagakotaka itimagutakerira kamagarini? Irirori ikanti: —Atake itovaigakovagetanake, itimagutakeritari pairani ityomiakyanira. 22 Okonogaka onti yogituakeri tsitsipokiku isakasakavagetakeri, okonogaka ariokya yogituaatakeri oaaku iokaatakerimera. Maikari maika pagaveakerika viro atsi tsarogakagaigena poneaganontaemparira. 23 Ikantiri Jeso: —¿Tyara okantakara pikantakenara: ‘Pagaveakerika’? Yogari Tasorintsi pairo yagaveavageti. Tyanirika kematsatakerine inkantakera: ‘Jeeje, arisano yagaveavageti Tasorintsi’, irirori irogikoneatimotakeri iragaveane impakeri tatarika inevitakeri. 24 Irorotyo ikantakerira Jeso iniamatanaketyo ikimoenkatanake ikanti: —¡Nokematsavetakatyo! Kantankicha maika nokogake pishintsitagakenara kameti nonkematsatasanotanakeniri. 25 Impo Jeso ineaigavakerira ishigateigapaakarira tovaini matsigenkaegi ikatimatutarityo kamagarini yoneagutarityo ikantiri: —Virotari kantakagakari, nerotyo tera inkeme aikiro tera irinie. Maika nonkantakempi piatae kontetanae, pakuanaeri yoka, garatyo pipigumataa pintimagutaerira. 26 Yogari kamagarini ogatyo ikenake ikaemanake eeee ishigekakaganakeri ikantanake shige shige shige ikontetapanuti iokanakeri noriaka kañomataka ontinirikatyo ikamake, nerotyo ikonogagarantaigaka ikantantaigakarira: —¡Ee kamake! 27 Kantankicha Jeso ikatsavakotakeri itinaakeri, ogatyo ikenake yaratinkanake. 28 Impo iatai Jeso pankotsiku itentaiganaari irogamereegi. Iriroegi ikantaigakeri: —¿Tyarika okantakara naroegi tera nagaveaige noneagaigakemparira? 29 Irirori ikantaigiri: —Yogari kamagarini kañorira maika garira oketyo piniaigiri Tasorintsi garatyo pagaveimaigiri poneagaigarira. 30 Impogini iatai Jeso Kaperenaoku ikenanake Garireaku. Tera inkoge ineavakenkanira, 31 ikogaketari irogotagaigakerira irogamereegi impo yogotagaigakeri ikantaigakerira: —Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka iragakagantakenkani impo irogakagantakenkani, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianae. 32 Iriroegi tera inkemaigavakero ikantakerira, kantankicha teratyo tyara inkantumaigeri, yagamaavageiganakatari. 33 Antari yogonkeigapaakara Kaperenaoku iaigake pankotsiku impo yogari Jeso ikantaigiri irogamereegi: —¿Tatatyo oitara piniaventaigakera inkaara avotsiku? 34 Kantankicha iriroegi ikemisantaiganake, ineaigaketari onti ikantavakagaigaka tyanirikatyo pairo yavisaigakeri itovaireegi. 35 Yogari Jeso ipirinitanake ikaemaigakeri maganiro irogamereegi ikantaigiri: —Tyanirika kogankitsi pairora iravisavageigakeri itovaireegi tsikyatatyo inkogake irirori irimutakovageigakerira maganiro kañomataka irironirikatyo ironampiriaegi. 36 Impo yagake paniro ananeki yogaratinkimoigakeri irogamereegi yavinatakeri ikantaigiri: 37 —Tyanirika kavintsaakerine ananeki kañorira yoka kañomataka nantinirikatyo ikavintsaake, nantitari ikematsatake. Kantankicha tera paniro naro inkematsate, inti ikematsatake aikiro tigankakenarira. 38 Impo ikanti Joan: —Gotagantatsirira, chapi noneaigakeri paniro yoneagakari kamagarini, onti yaventashitakari pivairo. Kantankicha naroegi nokantaviigakeri, noneaigaketari tera intentaigae. 39 Ikantiri Jeso: —Maika ganige pikantaviigairi. Tyanirika pineaigake ventakemparonerira novairo irovetsikakera terira oneimagetenkani, irirori gara ikenakagavakero iriniashitavaenara. 40 Tyanirika terira inkisashiigajae onti ishineigakai. 41 Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika kavintsajaigakempine ineaigakempira vintiegi nogamereegi irishineventakempari Tasorintsi impo ovashi ineakotakemparo impakerira onkatinkatakeririra impogini. Intagatityo impaigavetakempi pimire irorotakenityo. 42 “Tyanirika kañovagetagakerine paniro yoka kematsatakenarira terira impaitumatempa inkisashivagetakenkanityo kara. Irorotari nonkantantaigakempirira ganiri ikañotiri maika oketyome irogatsatakotantakenkani itsanoku omarane mapu otononkantaganirira iramanakenkanira iokaatakenkanira otsompogiatira omaraaniku nia. 43 Kañotari irorora kañovagetagakempine pako, ariometyo povatuakerome, pairotari okametitake pinegintetasanovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera pintimimotakerira Tasorintsi, avisakero pinkañovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera morekariku garira otsivakumati. 44 Aikiro kenitsi gara ikamumati ontiri tsitsi garatyo otsivakumati. 45 Aikiro pivonkiti irorora kañovagetagakempine ariometyo povatuakerome, pairotari okametitake pinegintetasanovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera pintimimotakerira Tasorintsi, avisakero pinkañovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera morekariku 46 garira ikamumatai kenitsi ontiri tsitsi garatyo otsivakumati. 47 Ontirika poki irorora kañovagetagakempine, ariometyo pinkitsogitakerome, pairotari okametitake pinegintetasanovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera pintimimotakerira Tasorintsi, avisakero pinkañovagetakempara impo pinkamanakerika piatakera morekariku 48 ‘garira ikamumatai kenitsi ontiri aikiro tsitsi garatyo otsivakumati.’ 49 “Kañotaka maika yamapiniiginirira piratsi intagaigakenerira Tasorintsi oketyo yovochaigakeri kameti ineakeriniri Tasorintsi kametitake, ompote irishineventakemparira. Ario ikañoigaka maganiro kematsaigiririra Tasorintsi iratsipereavageigake posante kameti irogoigakeniri intimagantsivageigakera kameti, impo Tasorintsi irishineventaigakempari. 50 Ogari tivi opochatira pairo okogasanotagani, kantankicha antari omasankatera ganigera opochatai, ¿matsi tyampatyo onkantaenkani kameti ompochatanaera? Maika viroegi pinkañoigakemparora tivi okantakanira opochati pinkantakanira pinkematsatasanoigakenara pantsipereaventaigakenara, aikiro kametikyara pagavakagaigakempa.”

Marokoshi 10

1 Impogini Jeso iponianaa Kaperenaoku iatanake Joreaku ontiri aikiro Pereaku intati Jororanku. Impo yogonketapaakara yapatoventaigutanaarityo aikiro tovaini matsigenkaegi ovashi yogotagaigairi. 2 Impo ikonogagarantaigaka pariseoegi naigankitsirira kara ipokaigapaake inkogakotagantaigakerira ineaigakera tyarikara inkantaigeri irirori, ontitari ikogaigavetaka inkemaigakerira inkantakera tatarika oita terira onkatinkatero ikantaigirira iriroegi kameti intsavetantaigakeriniri inkisakagantaigakerira, nerotyo ikantaigapaakeri: —¿Okantavitantagani iokakerora surari itsinanetsite? 3 Irirori ikantaigiri: —¿Tyara ikanti Moiseshi itsirinkakotanakerora? 4 Iriroegi ikantaigiri: —Yogari Moiseshi ikanti yogari surari kogankitsinerira iokanaerora itsinanetsite impakero sankevanti onkantake: ‘Maika mataka nokanaimpi’, impo inkantakero oataera. 5 Ikanti Jeso: —Yogari Moiseshi ontitari ineakera tera pinkogaige pinkematsaigerira Tasorintsi, nerotyo ikañotantaigakempirorira maika itsirinkaigakempira. 6 Kantankicha antari okyasanokyara yovetsikagetake Tasorintsi magatiro ‘yovetsikakeri surari ontiri tsinane.’ 7 ‘Nerotyo yogari surari gankitsinerira tsinane iokanakeri iriri ontiri iriniro iriatakera iragakerora inkantakani impanirotanakero. 8 Antari okyara tekyara iragero piteni inaigavetaka, kantankicha antari yaganakerora oga ikenake itentaganakaro kañomataka panironirikatyo inai.’ 9 Nerotyo yogari surari gankitsirira tsinane garatyo iokumatiro, tenigetari irapiteigaempa, kañomatakatari panironirikatyo inai, ineaketari Tasorintsi yagakerora ikanti maika tera onkametite iokanaerora, kantakanityo iragakerora. 10 Impo iaigakera pankotsiku ikogakotagantasanoigakeri irogamereegi. 11 Irirori ikantaigiri: —Tyanirika okanakerone itsinanetsite pashinikya iragake onti ikañovagetaka, iokanakerotari oketyorira yagavetaka impo yagake pashini. 12 Ontirika tsinane okanakerine ojime pashinikya agake, ario okañotaka irorori onti okañovagetaka. 13 Impogini ipokaigake pashini yamaigapaakenerira Jeso ananekiegi impatikaiigakerira igitoku. Yogari irogamereegi ineaigavakerira yamaigapaakerira ikantaviigavakeri ikantaigiri: —Maiganaeri parikoti, gara poverajaigiri. 14 Kantankicha ineakera Jeso itigankaigairira ikisamatanakatyo ikantaigiri: —Atsi arionenityo iripokaigakera naroku, ishineventaigaritari Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite kañoigaririra yogaegi ananekiegi. 15 Nonkamantasanoigakempi pinkematsatasanoigakerira Tasorintsi pogiakovageigakemparira pinkañoigakemparira ananekiegi ikematsavageigirira tomintaigaririra yogiakovageigarira. Antari garika pikañoigiro maika garatyo ipegumata Tasorintsi Pigoveenkariegite ovashi gara pineimaigi pintimimoigakerira impogini irapatoitaigakerira maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite. 16 Impo yavinaigakeri ananekiegi ipatikaiigakeri igitoku iniaventaigakeri inkavintsajaigakerira Tasorintsi. 17 Antari iatanaira Jeso ineiri ikenapaake paniro matsigenka ishigatetapaakari itigeroaventapaakari ikantiri: —Gotagantatsirira, pairo pikametiti. Atsi kamantena tyara nonkantakempa kameti nonkantakanira nontimake. 18 Ikantiri Jeso: —¿Tyara okantakara pikantakenara: ‘Pairo pikametiti’?, mameritari pashini kametitasanotatsinerira, panirotari ikantara Tasorintsi ikametitira. 19 Pogotakerotari magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi okanti: ‘Gara poganti, gara piatashitiro tsinane, gara pikoshiti, gara pitsoeventari pitovaire, gara pamatavitanti, pimpinkatsaigakerira piri ontiri piniro gara pipugatsanaigari.’ 20 Irirori ikantiri: —Gotagantatsirira, arioniroro nokañotari maika notsititanakero notsatagasanotanakerora notyomiakyanira ovashi maika. 21 Ipampogiamatanakerityo Jeso itsarogakaganakari ikantiri: —Maika ontivani piatakera pimpimantagetakerora magatiropage pashintagetarira pagantakemparora koriki pimpaigakerira kogakoigankicharira impo pimpokake pogiavagetanakenara. Impogini ariokya inkavintsaavagetakempi Tasorintsi enoku. 22 Ikemutatyo ikantakerira maika ikenkisureavagetanakatyo kara ovashi iatai ipiganaara, intitari shintavagetacharira. 23 Yogari Jeso ikamaguigakeri maganiro, impo ikantaigiri irogamereegi: —¡Okomuvagetaratyo kara irogavisaakotakenkanira shintavagetacharira impegakempara Tasorintsi Igoveenkarite! 24 Iroro ikemaigavakerira ikantakera yogavageiganaketyo kavako, impo ikantutaigaarityo aikiro: —Notomiegi, ¡okomuvagetaratyo kara irogavisaakoigakenkanira matsigenkaegi impegakempara Tasorintsi Igoveenkariegite! 25 ¿Matsi ario iragaveake kameyo inkianakera otsempokiku kitsapi iravisakerora aikyara? Garatyo yagaveimati. Irirompasanotyo shintavagetacharira intasanotakemparorika yashintagetarira garatyo yogavisaakotagani. 26 Ikemaigutatyo irogamereegi ariompatyo yogasanovageiganakeri kavako ikantaigiri: —Iroroventi ¿tyanimpatyora irogavisaakotakenkani? 27 Ipampogiaiganakeri Jeso ikantaigiri: —Gara tyani gavisaakotumatacha tsikyata, intaganitari Tasorintsi gaveatsi yogavisaakotantira, teranika tatoita komutapitsatumatemparine irirori. 28 Impo inianake Perero ikantiri: —Notinkami, naroegi nokaiganakero magatiro nashintaigavetarira nogiavageiganakempira. 29 Ikanti Jeso: —Maika nonkamantasanoigakempi, tyanirika okanakerone ivanko intirika irirentiegi, iritsiroegi, iriniro, iriri, itomiegi, aikiro itsamaire, iriatakera impiriniventakerora notigankavitakeririra inkamantaigakerira pashini tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi 30 impakenkani pashini ivanko aka kipatsiku ontovaigake ariorika onkaratake 100, aikiro intimaigae pashini irirentiegi, iritsiroegi, iriniro, iriri, itomiegi, itsamaire. Kantankicha inkisavitakenkani ineakenkanira ikematsatakenara. Impogini inkantakani intimake gara ineimatairo igamane. 31 Kantankicha ikonogagarantaigaka aiñoegi ineaigavetunkanirira maika yavisaigakerira itovaire, kantankicha iriroegikyatyo iravisaiganaenkani impogini. Iriroegikya ineaigavetunkanirira yavisaigunkanira maika, impogini iriroegikyatyo visantaiganaatsine. 32 Impogini iriroegi ikenaiganake avotsiku itonkoaiganake iriaigakera Jerosarenku. Iketyo ivatanankitsi Jeso, yogari irogamereegi yogiaigapaakeri yogavageiganaketyo kavako. Yogaegiri itovaireegi giaiganakeririra itsarogavageiganaketyo kara. Impo Jeso ikaemaigairi irogamereegi iriroku ovashi itsititanake ikamantageiganakerira tyarika inkantakenkani anta Jerosarenku. 33 Ikantaigiri: —Maikari onti atonkoaiganake aiganakera Jerosarenku. Antari anta agonkeigakemparika onti iragakagantakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka iramanakenkanira inaigakera itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Iriroegi inkantaigake: ‘Kante irogakenkanira.’ Impo iramanakenkani inaigira terira iriroegi jorioegi irogakagantakenkanira. 34 Iriroegi isamatsanaigakeri intoatoanaigakeri, aikiro impasapasaigakeri. Impo iragataiganakera ariokya inkentakoigakeri, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianaetyo. 35 Impogini yaiñoniigapaakari Santiago intiri Joan, itomiegi Severeo, ikantaigiri: —Gotagantatsirira, nokogaigake pintsatagakerora nonkantaigakempirira maika. 36 Irirori ikantaigiri: —¿Tatatyo oitara pikogaigakera pinkantaigakenara? 37 Ikantaigiri: —Onti nokogaigake nonkantaigakempira impogini pimpegakempara Igoveenkariegite maganiro nokogaigavetaka povirinitaigakenara pinampinaku, paniro pitankitsine pakosanoriraku, paniro pampateku. 38 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Viroegi tera pogoigenika yogari pirinitankitsinerira nonampinaku pairotyo iratsipereavageigake aka kipatsiku, nerotyo pikantantaigakenarira maika. ¿Matsi pagaveaigake viroegi pantsipereaigakera pinkañoigakenara naro nantsipereakera? 39 Iriroegi ikantaigiri: —Jeeje, nagaveaigakeniroro. Ikantaigiri Jeso: —Pikantasanoigakeniroro pantsipereaigake pinkañoigakenara naro nantsipereakera. 40 Kantankicha tera naro kantatsine tyani pitankitsine nonampinaku, intitari kantankitsi Apa pairani okyasanokyara. 41 Impogini yogari itovaireegi irogamereegi ikemaigavakera ikisaigamatanakerityo Santiago intiri Joan. 42 Kantankicha Jeso ikaemaigakeri ikantaigiri: —Pogoigiritari viroegi yogari igoveenkariegite terira iriroegi jorioegi onti ipotetashivageigari itovaireegi. Ario ikañoigaka aikiro itinkamipage yomperaperaigakari. 43 Kantankicha viroegi gara ario pikañoigiro maika. Tyanirika kogankitsine iravisaigakerira itovaireegi ontityo irimutakovageigakeri. 44 Ario okañotaka tyanirika kogankitsine pairora iravisavageigakeri tsikyatatyo inkogake irirori irimutakovageigakerira kañomataka irironirikatyo ironampiriaegi. 45 Kañotari Kañotasanotakaririra Matsigenka tera iroro iripokashite irogiakovagetakempara, ontityo ipokashitake irimutakotantavagetakera, aikiro inkamaventaigakerira maganiro kameti irogavisaakoigakenkaniniri. 46 Impogini yogonketapaaka Jeso Jerikoku itentaigapaakari irogamereegi. Antari iatanaira ariompatyo itovaiganakeri giaiganakeririra. Ario kara ipitake onampinapokiku avotsi paniro terira inee paitacharira Varitimeo, inti itomi Timeo. Irirori onti ipiriniventi inevitantavagetira koriki. 47 Iroro ikemakotavakerira pokapaake Jeso Nasarekunirira ikaemamatanaketyo ikimoenkatanakera ikanti: —¡Jesoo, Iyashikitanakerira Iravi, tsarogakagavagetenakario! 48 Ikantanaigavetakarityo itovaire: —¡Atsi kemisantenityo! Kantankicha irirori ariompatyo ikaemasanotanakeri: —¡Viro, Iyashikitanakerira Iravi, tsarogakagavagetenakario! 49 Yogari Jeso asatyo yaratinkapaake ikanti: —Atsi kaemaigeri. Ikaemaigakeri ikantaigiri: —Nani, maika shinetanakempa, kaviritanake, ikaemakempitari. 50 Ikavirimatanakatyo iokapanutiro iponaviotantakarira ishigatetanakarira Jeso. 51 Irirori ikantiri: —¿Tata pikogake? Ikanti: —Notinkami, onti nokogake noneanaera. 52 Ikantiri Jeso: —Maika kametitake piataera, neaivitari, pogotaketari nagaveakera noneakagakempira. Ogatyo ikenake ineanai ovashi iatake yogiatanakerira.

Marokoshi 11

1 Impogini iaiganake ariompa ichoenitakoigapaakarori Jerosaren, kantankicha tekya irogonkeigempa, onti inaigapaake Vetaniaku. Ogari Vetania ontiri Vetipaje onti ochoenitakotakaro otishi Orivoshi. Impo yogari Jeso itigankaigake piteni irogamereegi 2 ikantaigavakeri: —Piaige anta choeni itimageigira pineaigapaakeri kara paniro ashino akamotiakyanirira tsatakotaka, tekyaenka irishigakotantumatenkani. Pintsaakoiganakeri pamaigakenarira. 3 Tyanirika kantaigakempine: ‘¿Antari gara pitsaakoigiri? ¿Matsi tyara pinkantaigakeri?’ viroegi pinkantaigeri: ‘Inti kogakotakari Atinkami, kantankicha paita irogipigaempiri.’ 4 Ikantaigi: —Je'ee. Impo iaigake ineaigapaakeri tsatakotaka pankotsiku sotsimoroku onampinapokiku avotsi agavokiapaakara apipokitene ovashi itsaakoiganakeri. 5 Yogari pitaigankitsirira kara ikantaigiri: —¿Matsi tyara pinkantaigakeri? ¿Antari gara pitsaakoigiri? 6 Ikantaigi: —Intitari kogakotakari Atinkami, paita irogipigaempiri. Iriroegi ikantaigiri: —Nanityo, maiganakeneri. 7 Impo yagaiganakeri yamaiganakenerira Jeso ipashimititsaigakeneri imanchakiegiku ipaigapaakeri, impo irirori ipirinitantakari ishigakotantanakarira. 8 Yogaegiri giaiganakeririra ikonogagarantaigaka yovetsarankaashiigavakeri imanchaki avotsiku, pashinikya tovishiigavankitsi tsigaroshi ishitavokitashiigavakerira kameti inkenakotanakera. 9 Yogari ivaiganankitsirira intiegiri giaigapaakeririra ikaemageigamatityo kara ikantaigi: —¡Pairo ikametiti yogaa itigankakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite! ¡Pairo ikavintsaavagetakeri Tasorintsi! 10 ¡Inkantakanityo inkavintsaavagetakeri yoga pegankichanerira Agoveenkariegite inkañotaerira Iravi ipegavetara pairani igoveenkariegite yashikiiganakairira! ¡Pairo ikametiti Tasorintsi timatsirira enoku! 11 Impogini yogonketakara Jerosarenku ikiapaakera ivankoku Tasorintsi ipampogiagetakero itsotenkavagetanakero. Impo osamanitanake ikontetanai iatai Vetaniaku itentaiganaari irogamereegi, atanaitari poreatsiri shavini. 12 Impo okutagitetamanakera ipigaigamanaa Jerosarenku. Yogari Jeso itaseganake. 13 Impo ineventakotapaakaro igera timankitsirira oshi, irorotari iatantapanutarira inkamosotapanuterora ineiri aityori oi, kantankicha yagavetapaakaro aiñoni mameri, onti gotankicha oshi, tekyatanika agempanika otimantarira oi. 14 Ikantutarotyo: —¡Maikari maika gara otimumatai pii! Ikemaigakeri irogamereegi. 15 Impo yogonkeigakara Jerosarenku ikiaigapaake ivankoku Tasorintsi ineaigapaakeri pimantavageigatsirira intiegiri punaventavageigatsirira. Yogari Jeso yoneagaigapaakari maganiro, aikiro itatsinkagetakero imesane yoginoriantaigakarira igorikiegite kampiavageigiririra koriki yogishonkagetakero. Imatakero aikiro ipirinitantaigakarira pimantavageigatsirira shiromega. 16 Ikantaviigakeri gara yamumaigai tatarika oitapage tsompogi ivankoku Tasorintsi. 17 Impo yogotagaigakeri ikantaigiri: —Okantake Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Ogari novanko onti ashi iripokapiniigera maganiro matsigenkaegi iriniaigakenara.’ Kantankicha viroegi onti pipegakagaiganakaro ipimantapiniigira matavitantaigatsirira. 18 Impogini ikemakoigakerira itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikogaigavetaka irogaigakerimera, kantankicha tyampa inkantaigakeri, ipinkaigakeritari ineaigakerira yapatoventaiganakarira maganiro yogavageiganakera kavako ishineventaigakarira yogotagantavagetakera. 19 Impo ochapinitanaira iatanai Jeso Vetaniaku. 20 Okutagitetamanaira tsitekyamani iaigaira Jerosarenku ineventakoiganaaro igera paa shigirikake kamasanotake. 21 Yogari Perero isuretanaaro chapi ikantakerora Jeso gara otimumatai oi ikantiri: —Gotagantatsirira, atsi gero kavako onta igera pikantakerora chapi gara otimumatai oi, maikari kamake. 22 Ikanti Jeso: —Jeeje, yagaveavagetitari Tasorintsi, kematsatasanoigeri viroegi. 23 Maika nonkamantasanoigakempi, tyanirika kantakerone oka otishi: ‘Piate okaatempa omaraaniku nia’, oataketyo okaatakempara. Kantankicha gara iniasurentavageta inkantakera: ‘Arisanorikatyo iragaveake Tasorintsi irogagakerora’, onti inkematsatasanotake inkantake: ‘Maika nogotake ikemakena Tasorintsi nokantakerorira otishi, maika oatake okaatakempara.’ 24 Nerotyo maika nonkantaigakempi tatarika oita pineviigakeri Tasorintsi piniaigerira pogotasanoigakerika arisano impaigakempiro impaigakempirotyo. 25 Antari piniaigirira Tasorintsi aiñorika pikisaigakerira oketyo pimagisantakoigaeri tatarika oita yotsimaaviigakempi kameti irishineigaempiniri Piri timatsirira enoku imagisantaerora povetsikaigakerira viroegi terira onkametite. 26 Kantankicha garika pimagisantaigiro yovetsikaigakerira tsipereakagaigakempirira, garatyo imagisantairo Piri timatsirira enoku povetsikaigakerira viroegi terira onkametite. 27 Impo yogonkeigakara Jerosarenku yogari Jeso ikianake ivankoku Tasorintsi yanuivagetake. Osamanitanakera ipokashiigapaakeri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri aikiro itinkamiegi jorioegi 28 ikantaigiri: —¿Tyani kantakempira pinkañotakerora maika poneagaigaemparira pimantavageigatsirira? ¿Tyanimpatyora tigankakempira? 29 Yogari Jeso ikantaigiri: —Maikari maika narokya kogakotagantaigakempine, pinkamantaigakenarika viroegi ario nonkañotakempa naro nonkamantaigakempi tyani tigankakena. 30 ¿Tyani kantakeri Joan irogiviatantavagetakera? Maika viroegi kantaigena tyani kantakeri. ¿Irirorika kantakeri Tasorintsi intirika kantaigakeri matsigenkaegi? 31 Iroro ikemaigavakera iniavakagaigamatanakatyo ikantavakagaiganakara: “¿Tyarikatyo ankantaigeri? Ankantaigavetempari inti kantakeri Tasorintsi, irirori inkantaigakaetyo: ‘Iroroventi ¿tyara okantakara tera pinkematsaigeri?’ 32 Ariokya ankantaigavetempari inti kantaigakeri matsigenkaegi, inkisaigakaetyo atovaireegi.” Ineaigaketari maganiro matsigenkaegi ikantaigake inti kantakeri Tasorintsi inkamantantavagetakera. 33 Nerotyo ikantantaigakaririra: —Nirorotyo, tyanirorokari kantakeri. Impo irirori ikantaigiri: —Iroroventi ariotyo nonkañotakempa naro, garatyo nokamantaigimpi tyani tigankakena.

Marokoshi 12

1 Impogini Jeso ikantakotantanake ikantaigiri: “Itimake paniro matsigenka yashintaka igipatsite. Impogini ipankishiatake ova itantakotakero. Impo yovetsikashitakero agaatantakenkanirira oani. Imatakero aikiro impirinitantakemparira enoku sentakeronerira kameti ineventakotasanotakemparoniri ganiri okoshitagani. Impo ikaemaigake pashini intsamaitakoigakenerira. Antari ontimanakerika impagarantaigaeri irirori. Impo iavagetake samani. 2 “Impogini aganaara irakantarira ova itigankavetakari paniro iromperane ineviigaaterimera impagarantaigaerira irirori. 3 Kantankicha yogari tsamaitakoigakerorira onti yagaigavakeri ipasapasaigakeri itigankaigairi kogapage. 4 Impo yogari shintarorira itigankai pashini. Irirori onti iposanteigavakeri ipasapasaigakeri igitoku. 5 Itigankavetaa pashini, ario ikañotagaigaari irirori ikisaigavakerira ovashi yogaigakeri. Impo itigankavetaa pashini tovaini, ario ikañotagaigaari iriroegi ikisaigavakerira. Ikonogagarantaigaka ipasapasaigakeri, pashini onti yogaigakeri. 6 “Ipogereavageigutanakeri iromperaneegi panivani inai itomi, itasanovagetarityo kara. Impogini itigankamatirityo irirori ikanti: ‘Impa irirorakari nontigankake notomi, iriro pinkante impinkatsaigakerityo.’ 7 Kantankicha iriroegi irorotyo ineaigavakerira ikenapaakera iniavakagaigamatanakatyo ikantaiganakera: ‘Neri yonta shintakemparonerira magatiro impogini inkamanaera iriri. Tsamekario agaigakerira kameti aroeginiri shintasanoigakemparone.’ 8 Impo iroro yogonketapaakara yagaigavakeri yogaigakeri yovuokaigakeri antakona aikyara otantakotakara ova. 9 “Maika ¿tyara pinkantaige viroegi? ¿Tyarika inkantaigakeri shintarorira igipatsite? Ontityo iriatashiigakiteri irogaigakiterira, pashinikyatyo inkaemaigae impugakagaigaerira. 10 “¿Matsi tera piniavantaigero Itsirinkakagantakerira Tasorintsi? Ariotari okantakeri maika: ‘Ogari mapu terira irishineventaigavetemparo vetsikaigakerorira pankotsi onti opegakagunkani okusotantakarira. 11 Irirotari kañotagakero maika Atinkami, impo aneaigakerora aroegi ashinevageigaka.’ ” 12 Iriroegi ikogaigavetaka iragakagantaigakerimera, ikemaigavakeritari inti ikantakoigake, kantankicha ipinkaigairi patoigankicharira, nerotyo iatantaigaarira tera tyara inkantumaigeri. 13 Impogini yogari pariseoegi intiegiri tentaigaririra Erorishi itigankagarantaigake itovaireegi inakera Jeso inkogakotagantaigakiterira ineaigakera tyarika inkante, ikogaigaketari inkemaigakerira inkantakera tatarika oita terira onkatinkatero ikantaigirira iriroegi kameti intsavetantaigakeriniri inkisakagantaigakerira. 14 Iriroegi iaigake ikantaigapaakeri: —Gotagantatsirira, nogoigake viro tera pamatagumatempa, pogotagantavagetira tera tyani pagamaempa, tera pinkante: ‘Tsikyanira ikemaigikari pashini.’ Aikiro pineaigakeri matsigenka tera intimumate visakerineririra itovaire. Pineaigakeri imirinka ario ikañovakagaigaka maganiro. Pogotagantira katinka pogakero pikamantaigakerira tyara inkantaigakempa inkematsatasanoigakerira Tasorintsi. Viro pogotirotari ikantirira koveenkari Sesa ikantira: ‘Maganirosanotyo jorioegi impaigakena koriki.’ Maika ¿tyara pinkante viro? ¿Kametitake nompaigakerira ontirika tera onkametite? ¿Ario nompaigakeri ontirika gara nopaigiri? 15 Kantankicha Jeso yogotavaketyo tera kametikya inkantaigeri onti ishinetamampegaigakari kogapage, nerotyo ikantaigutarityo: —¿Tyara okantakara pikañovintsaigakenara maika? Atsi maigakenanityo pamentaniro koriki noneakerira. 16 Iriroegi yamaigakeneri, impo yagatakera ineagetakerira ikantaigiri: —¿Tyani yoka itsirinkakotunkanirira? Akari irapisotateneku, ¿tyani shintaro ivairo? Ikantaigiri: —Inti koveenkari Sesa. 17 Ikantaigutarityo: —Iroroventi intitari tsirinkakotankicha Sesa paigerityo irirori kameti pintsatagaigakeroniri magatiro ikantagetakerira, kantankicha ariotyo pinkañotagaigakempari Tasorintsi aikiro pinkematsatasanoigakerira pintsatagaigakerora magatiro ikantagetakerira. Iroro ikemaigavakerira ikantaigakerira yogavageiganaketyo kavako. 18 Impogini irirokya aigankitsi saroseoegi inkamosoiguterira Jeso. Iriroegi inti kantaigatsirira gara yaniaiganai igamaga. Ikantaigapaakeri: 19 —Gotagantatsirira, yogari Moiseshi itsirinkanake pairani ikanti: ‘Intimakerika matsigenka terira intomintempa impo inkamanakerika iokanakero itsinanetsite, aiñorika irirenti irirokya gaerone intomintagaemparoniri kañomataka irironirikatyo tomintari kamankitsirira.’ 20 Maika nokogaigavetaka nonkantaigakempira. Pairani itimake paniro notovaire itomintaka 7. Yogari itsitiki yagavetaka tsinane, kantankicha niganki ikamanake tera intomintaganakemparo. 21 Impo irirokya gavetaaro irapitene giatiririra. Ario ikañotaka irirori ikamanake tera intomintaganakemparo. Ario ikañovetaka irapitene nigankinirira. 22 Ariompa ipogereanakari maganiro yagaigavetakarora tera intomintagaigemparo. Impo okamamatityo irorori. 23 Maika atsi kantaigena, antari impogini iraniaiganaerika maganiro igamaga, ¿tyanirikatyo gasanotaerone?, maganirotari yagaigavetakaro. 24 Irirori ikantaigiri: —Viroegi onti pikomuigakaro, teranika pogoigero tyara okanti Itsirinkakagantakerira Tasorintsi, aikiro tera pogoige tyara ikanta yagaveavagetira irirori. 25 Impogini iraniaiganaerika maganiro igamaga gatanika tyani gumataatsi tsinane, aikiro tsinane garatyo opimantumataagani iragaigakerora surari, ontitari inkañoiganakempari isaankariite Tasorintsi timaigatsirira enoku. 26 Maika viroegi onti pikantaigake gara yaniaiganai igamagapage. ¿Matsi tera piniavantakoigero itsirinkakotakerira Moiseshi pairani iniakerira Tasorintsi tankoku?, ikantaketari: ‘Nanti Tasorintsisanorira Itinkami Averan, Isaako intiri aikiro Jakovo.’ 27 ¿Matsi tyara inkantakempara igamaga impegakerira Itinkami? ¡Garatyo yagaveimati! Intaganitari pegaigiri Itinkami niaigankitsirira. Viroegi onti pikomuigakaro. 28 Ario inake aikiro kara paniro gotagantirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Iroro ikemavakerira Jeso ikantaigakerira saroseoegi ineake onti ikantasanotake ovashi ikantiri irirori: —Ogari itsirinkakotanakerira Moiseshi ¿tyatityora pairo avisake okametitakera ontsatagasanotakenkanira? 29 Yogari Jeso ikantiri: —Ogari pairorira avisake okametitakera ontsatagakenkanira irorotari kantatsirira: ‘Atsi kemisantasanoigena viroegi iseraereegi. Yogari Atinkamiegi Tasorintsisanorira panirosanotyo inakera irirori, mameri pashini. 30 Pintasanovagetanakemparityo pisuretasanotanakemparira, aikiro pimpanirotasanotanakerira irirori.’ 31 Ogari apitene onti kantatsirira: ‘Pintsarogakagavagetakemparira pitovaire pinkañotagasanotakempatyo pitsarogakagara vikiiro.’ Mameritari pashini pairorira avisagetakero. 32 Yogari gotagantirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikanti: —Gotagantatsirira, arisanoniroro pikantasanotakeniroro, yogari Tasorintsisanorira inti panirorira inake, mameritari pashini. 33 Antasanovageigakemparira ampaniroiganakerira irirori, aikiro antsarogakagaigakemparira atovaire ankañotagasanoigakempara atsarogakagaigara aroegi, pairo avisake okametitakera oka, avisakero atagaiginirira Tasorintsi piratsi magamonkiniro ontiri aikiro apaigirira posantepage. 34 Yogari Jeso ineakerira katinkara yogakero tera iriniashitemparo kogapage ikanti: —Irorotanaketyo irogavisaakotakempira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkarite. Ovashi tenige tyani kogakotagantumataerine posante. 35 Antari yogotagantanaira Jeso ivankoku Tasorintsi ikanti: —Yogari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantaigi: ‘Yogari Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite inti iyashikitanakerira Iravi.’ ¿Tyara okantakara ikantaigakera maika? 36 Yogari Iravi iniakagakeritari Isure Tasorintsi pairani ikanti: ‘Yogari Tasorintsi ikantakeri Notinkami: Pirinite nonampinaku nakosanoriraku pintentakenara kigonkero nagaveaigakerira maganiro kisashiigakempirira.’ 37 Yogari Iravi irorotari ikantakerira: ‘Notinkami’, ¿tyara inkantakempara iyashikitakerira? Yogari patoventaigakaririra itovaigavagetityo kara. Antari ikemaigavakerira ishinevageiganakatyo. 38 Impo yogotagantanaira Jeso ikanti: “Tsikyanira pogiatakoigirikari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, yogaguvintsaigarotari manchakintsi ariotsantsamagopagerikatyo kara kameti ineakagantaigakempaniri. Aikiro iaigira anta opimantagetaganira arakintsipage ontiri ogagetaganirira ikogaigake iriniaigavakenkanira inkañotagaigakenkanira iniaganira itinkamipage. 39 Ario okañotaka aikiro iaigira pankotsiku yapatoitantaigarira ikogaigi iroviriniigakenkanira ipiriniigira tinkamiigatsirira. Ario ikañoigiro aikiro yapatovageigara isekataigakempara onti ikogaigi intentaigakemparira kaemantankitsirira. 40 Aikiro yamatavinaigakero ogamakotagapage itsonkatapitsageiganakerora ashintageigarira. Aikiro ineakagantaigakara akaenkinityo iniaiganakeri Tasorintsi teratyo aiñokya iragataige. Iriroegi pairotyo iravisaigake inkisashivageigakenkanira impogini.” 41 Impo iatake Jeso ipirinitake katinka onakera yoyagantaganirira koriki ipunkanirira Tasorintsi. Ikamaguigakeri maganiro yoyagaigakera igorikite. Ikonogagarantaigaka shintavageigacharira yoyagageigamatityo tovaini. 42 Impo okenapaake paniro ogamakotaga terira ashintumagetempa oyagapaake pimentyakitenisano koriki. 43 Ineakerora Jeso ikaemaigakeri irogamereegi ikantaigiri: —Maika nonkamantasanoigakempi ogari oga ogamakotaga terira ashintumagetempa ineakero Tasorintsi oyagake tovaini avisaigakeri maganiro. 44 Yogari iriroegi intitari yoyagaigake aiñokyarira inai, kantankicha irorori onti ogapuntareakeri maganiro ashintakarira agantaemparimera oseka.

Marokoshi 13

1 Impogini ikontetanaira Jeso ivankoku Tasorintsi inianake paniro irogamere ikantiri: —Gotagantatsirira, atsi shonke. ¡Ojojoo tyarikarorokarityo, omarapagerikatyo mapu kara ontiri aikiro pankotsipage! 2 Kantankicha yogari Jeso ikantiri: —¿Pineakero magatiro oka? Arisano nonkantakempi impogini gara otimumatai patiro mapu vikotaachanerira, magatirosanotyo ogashiriagetakenkani. 3 Impogini itonkoaiganake iaiganakera otishiku Orivoshi okatinkatakotakero ivanko Tasorintsi, ario ipirinitake Jeso kara. Impo yogari Perero, Santiago, Joan intiri Anturishi yaiñoniigapaakari ikantaigapaakeri: 4 —Nokogaigake pinkamantaigakenara tyatirikara agantakempa ontsonkatantanaemparira inkaaratirira pikantakerira ogashiriagetakenkanira. ¿Tyatirikara nogotantaigavakempa ontsonkagetanaempara magatiro kipatsi? 5 Yogari Jeso ikantaigiri: —Tsikyanira yamatavinaitimpikari, 6 iripokaigaketari tovaini matsigenkaegi kantaigankitsinerira: ‘Nanti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite’, impo inkematsaigakeri tovaini. 7 “Pinkemakoigavakeririka pashini iromanatavakagaigakempara aiñoni, ontiri aikiro pashinipageku kipatsi gara pitsarogaigi. Arionirorotyo onkañotanakempari maika, kantankicha gatata aga ontsonkagetanaempara magatiro kipatsi. 8 Yogari timageigatsirira pashinipageku kipatsi iriatashiigakeri timageigatsirira parikotipageku iromanatavakagaigakempara. Ario inkañoigake koveenkariegi intimagarantaigake intigankaigakeri isoraroegite iriatashiigakerira pashini koveenkari iromanatavakagaigakempara irogavakagaigakempara. Aikiro ontininkagematanakempatyo kipatsi. Ontsonkagematanakempatyo sekatsipage antsipereavagetanakenkanityo tasegagantsi. Onkañogetanakemparika maika iroro ontsititantanakempa antsipereavagetanakenkanira. 9 “Tsikyanira papakuaiganaikari ganigera pikematsaigaana, iragaigakempitari iramaiganakempira pitinkamiegiku inkisakagantaigakempira impasapasatagantaigakempira pankotsipageku yapatoitantaigarira pitovaireegi. Aikiro iramaiganakempi inkisaigakempira koveenkaripage intiegiri inampinaegi Sesa. Impo viroegi pinkenkitsatimovageigakeri pinkamantakoigakenara naro. 10 Oketyo inkenkitsatimovageiganakenkani maganiro matsigenkaegi inkamantaigakenkanira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakenkaniniri, impogini ario pinkante ontsonkagetanaempa magatiro. 11 Antari iragaigakempira iramaiganakempira koveenkaripageku gara pisureigaro tyarika pinkantaige. Piaigakerika iriroegiku gatanika tsikyata piniashiigaro viroegi, intitari suretagaigakempine Isure Tasorintsi kameti pogoigakeniri tyara pinkantaige. 12 Inkonogagarantaigakempa intsoeventaigakempari irashisano irirentiegisano irogakagantaigakerira. Ario inkañoigakempa tomintaigacharira intsoeventaigakempari itomiegi. Pashinikyatyo inkisashiiganakempari iririegi irogakagantaigakerira. 13 Maganirosanotyo inkisaviiganakempiro pikematsaigakenara, kantankicha yogari tyanirika tsipereakotanankichanerira garira yapakuimati ikematsatakenara ovashi inkamanake iriro pinkante irogavisaakotakenkani. 14 “Antari pineaigakeririka yoga samatsanatakeronerira ivanko Tasorintsi ario irinake anta pinkatimaiganakempara pishigaiganakera otishipageku. Ario inkañoigakempa aikiro maganiro timaigatsirira Joreaku irishigaiganaketyo. (Tyanirika niavantakotakerone oka isuretakotakemparo kameti inkemavakeroniri.) 15 Tyanirika pitankitsine otishitapankoku ivanko irishigapanute garatyo ikiapanaati iragagetapanutera tatapagerika oita. 16 Tyanirika pitankitsine itsamaireku garatyo iatapanaati ivankoku iragapanaatera apitene imanchaki. 17 ¡Maikaniroro antsipereavageige tsinaneegi kamonkiigankitsinerira ontiri tsomitagaigankitsinerira, pairotari avisaigake antsipereasanovageigakera oshigaiganakera! 18 Viroegi niaventaigempatyo ganiri okatinkatiro katsinkagiteriku ompote pishigaiganakera ganiri patsipereavageigiro katsinkari, 19 pairotari antsipereavagetakenkani avisavagetakerotyo magatiro atsipereagetunkanirira okyasanokyara yovetsikagetake Tasorintsi kipatsi ovashi maika. Aikiro gara oneimataagani impogini. 20 Kantankicha Tasorintsi ikantake pairani: ‘Gasakona otovaigavageti kutagiteri iratsipereavageigakera ganiri ipogereaiga maganiro.’ Isuretakoigakaritari maganiro irashiegi kematsaigakerineririra itsarogakagaigakarira, yogotaketari pairani tyani kematsaigakerine ikantantakarira: ‘Inti nashiegi.’ 21 “Tyanirika kantaigakempine: ‘Neri yoka Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite’, garatyo pikematsaigiri. Ario onkañotakempa inkantaigakempirika: ‘Aiño inake anta’, garatyo pikematsaigiri. 22 Iripokaigaketari kamantantaigatsirira matagavageigankicharira inkantaigakera: ‘Nanti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite.’ Pashinikya kantaigankitsine: ‘Nanti kamantantatsirira.’ Aikiro irovetsikageigamate terira oneimagetenkani kameti iramatavinaiganakeriniri tovaini. Irimaigavetanakemparityo kematsaigiririra Tasorintsi, kantankicha garatyo yagaveimaigiri. 23 Nokamantaigakempi magatiro maika tekyara agempa kameti pogoigakeniri ganiri yamatavitumaigimpi impogini. ¡Tsikyanira pamatavitagantaigakari vikiiro! 24 “Impogini avisanakera tsipereagantsi ‘irirokya tsivakanankitsine poreatsiri intiri aikiro kashiri. 25 Yogari impokiropage irashiriagetanakempa, ganigetari ikusotai.’ 26 “Impogini ineavakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokapaakera inkenapaakera menkoriku inkoveenkavagetapaakera, aikiro iragaveavagetapaakera iravisaigakerityo maganiro. 27 Impogini intigankaigakeri isaankariite iriaigakera intsotenkagiteaiganakemparora magatiro kipatsi irapatoitaigakerira irashiegi Tasorintsi. 28 “Maika kemisantaigena nonkantaigakempira. Pineaigirora igera okyaenkara mechoshiatanaatsi oshi pogoigake panikya aganaempa osariganaera. 29 Ariotyo onkañotakempa impogini pineaigavakerorika onkañotanakempara nokamantaigakempirira maika iroro pogotantaigavakempa panikyasano impigaate Kañotasanotakaririra Matsigenka. 30 Arisanotyo nonkantaigakempi magatirotyo oka nokantaigakempirira maika ontsatagagetanakempatyo tekyaenkara pimpogereaigempa viroegi. 31 Ogari inkite ontiri kipatsi ontsonkagetanaempa, kantankicha ogari nokantagetakerira garatyo okantatigumata, ontityo ontsatagagetanakempa magatiro. 32 “Tera tyani gotumatatsine tyati impigantaatempa Kañotasanotakaririra Matsigenka. Ario ikañotaka irirori tera irogote. Aikiro isaankariite Tasorintsi tera irogoige. Panirotyo ikantakara Tasorintsi irirori yogotakerora. 33 Pinkantakanira pogiaigavaeri tera pogoigenika tyati impigantaatempa. 34 Onti inkañotapaakempari pashini matsigenka iatakera parikoti samani iokaiganairi irapatoire ikantaiganairi paniropage tatoita irantaigake. Ikantanairi inampina inkantakanira irisentaeneri ivanko irogiavaerira impigaera. 35 Maika ario pinkañoigakempa viroegi pinkantakanira pogiaigavaeri Pitinkami, tera pogoigenika tyati impigantaatempa. Aikiro tera pogoige ariorika iripokae onchapinienkatanakera, ontirika nigankigite, ontirika irinianaera atava, ontirika onkutagitetamanakera. 36 Katsiketyotari inkomutagapaakempa, tsikyanira ineaigapaakempikari tera pogiaigavaeri. 37 Maika tera paniro nonkantaigempi viroegi, maganirotyo nokantaigakeri inkantakanira irogiaigavaena.”

Marokoshi 14

1 Impogini yogari itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ineaigavakera pitenivatira kutagiteri agakempara Pasekoa ontiri aikiro vieseta ogantaganirira pan terira onkonogempa opoegantarira isariaigakari Jeso iragakagantaigakerira irogakagantaigakerira, kantankicha tera inkoge inkemakoigakenkanira. 2 Ikantaigake: —Antari avisanakera Pasekoa, ario agakagantaigakeri. Maikari maika gatata agakagantaigiri ganiri ikisakoiganakari maganiro patoventaiganakaririra. 3 Impogini iatanake Jeso Vetaniaku inkamosoterira Sumo ikantaganirira Vesegavetankicharira. Ipitaigake isekatavageigakara impo okenapaake tsinane amakotapaake kasankaari ovetsikantunkanirira narero punatasanotacharira. Onti opiaatantunkani ovetsikashitunkanirira aravasetero. Iroro agapaakerora iriroku otintsanorenkakotakero osagutantakarira igitoku. 4 Ikonogagarantaigaka pitaigankitsirira kara ikisaiganaka iniavakagaiganaka ikantaigi: —¿Antari gara aparaatagantiri? 5 Opunavagetatari 300 tenario. Ariometyo ompimantakenkanime agantakenkanira koriki impaigakenkanira kogakovageigacharira. Ovashi ikisaigakero. 6 Kantankicha Jeso irorotyo ikemaigavakerira ikantaigutarityo: —Atsi arionenityo, gara pikisaigiro, pairotari okametitake okañotakenara maika osagutakenara. 7 Yogari kogakovageigacharira kantakatari pintentaigaemparira, pinkogaigera pinkavintsajaigerira pinkavintsajaigakerityo, kantankicha narori gatanika pikantakani pitentaigana. 8 Irorori ontitari osaguvitakena kasankaari inkitaitaenara impogini nonkamakera, irorotari agaveake ovetsikakera irorori maika. 9 Maika nonkamantasanoigakempi tyarika kara inkenkitsatakotakenkani Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira ario onkañotagakenkani oga tsinane onkenkitsatakotaenkani tyara okantakena osagutakenara kameti osuretakotaenkaniniri irorori. 10 Impo yogari irogamere Jeso paitacharira Jorashi Ishikariote iatake ikamosoigutirira itinkamiegi saseroroteegi ikantaigakerira ikogakera iragakagantaigakenerira Jeso. 11 Iriroegi ishinevageigamatanakatyo ikantaigakeri impaigakerira koriki. Yogari Jorashi iatai, impo ovashi isuretanaka tyarikatyo inkantakeri iragakagantakerira. 12 Impo aganaka vieseta ogantaganirira pan terira onkonogempa opoegantarira, aikiro onti yovetisantaganirira ovisha yogaganira osuretakotaaganira Pasekoa. Yogari irogamereegi Jeso ikantaigiri: —¿Tyara kara pikogake novetsikaigakerora magatiro kameti asekataigakempara paita? 13 Impo irirori itigankaigake piteni irogamereegi ikantaigavakeri: —Piaige Jerosarenku pintonkivoaigakempari paniro surari iramakotapaake iniate, iriro pogiaiganake. 14 Tyarika inkianake kara ario pinkiaiganake viroegi, pinkantaigapaakeri shintarorira ivanko: “Yogari Gotagantatsirira ikantake: ¿Tyara kara nosekataigakempa paita nontentaigakemparira nogamereegi nosuretakoigakemparora Pasekoa?” 15 Irirori intentaiganakempi omenkotakara enoku iokotagaigakempiro otantakara arioegiterika, mataka vetsikagetaka magatiro. Ario kara povetsikageigakero magatiro asekataigakempara paita. 16 Iriroegi iaigake yogonkeigaka Jerosarenku ineaigapaakero magatiro ikantaigavakeririra Jeso inkaara ario okañotaka maika. Ario kara yovetsikavageigake isekataigakempara paita. 17 Impo ochapinienkatanakera iatake Jeso Jerosarenku itentaiganakari irogamereegi. 18 Iroro yogonkeigapaakara ipitaigapaake mesaku isekataigakara. Impo irirori ikantaigiri: —Maika nonkamantasanoigakempi, paniro viroegi sekatimoigakenarira maika iragakagantakena. 19 Yogari irogamereegi ogatyo ikenaigake ikenkisureaiganaka ikantaiganakera paniropage: —¿Naro gakagantakempine? Inianake pashini ikanti: —¿Naaro? 20 Yogari Jeso ikantaigiri: —Inti gakagantakenane tsiantakotakenarira maika peratoku. 21 Ontitari ontsataganakempara okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi iniakotakerira Kañotasanotakaririra Matsigenka, kantankicha ¡maikaniroro iratsipereavagetake yoga gakagantakerineririra! Gamerakari itimi okyara. 22 Impo panikyara iragataiganae isekataigakara inoshikakero Jeso pan yapagotakero iniakeri Tasorintsi ikanti: “Apa, noshineventakempi pipakenarora oka pan.” Impo ikotagakero ipaigakerira irogamereegi ikantaigiri: —Okari oka pan kañomataka ontinirikatyo novatsa. Nero gaigemparo. 23 Impo osamanitanakera irorokya inoshikakotake vino, iniairi aikiro Tasorintsi ikanti: “Apa, noshineventakempi pipakenarora oka vino.” Impo ipakoigakeri irogamereegi yoviikaigakara maganiro. 24 Ikantaigiri: —Antari nonkamaventaigakerira maganiro ovoatanake noriraa. Irorotari maika irogavisaakotantaigakenkanirira maganiro kematsaigakenanerira ganiri ikenkiimatairo Tasorintsi ikañovageigara. 25 Maika nonkamantasanoigakempi gara noviikumataaro vino. Antari impogini irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite, ario pinkante noviikakemparo vino okyaakyarira. 26 Impo yagataiganakera imatikaventaigakerira Tasorintsi ikonteiganake itonkoaiganakera iaigakera otishiku Orivoshi. 27 Impo ikantaigiri Jeso: —Maika maganiro viroegi pimpashiventagaiganakena paita pintsarogaiganakera pokaiganakena piaigakera parikoti. Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Impogini nogakeri sentiririra ovisha. Yogari ovisha ogatyo inkenaigake irishigaviovageiganake.’ 28 Kantankicha impogini nanianaera naketyo ivaiganakempine noatakera Garireaku. 29 Inianake Perero ikantiri: —Impashiventagaigavetanakempityo maganiro, kantankicha narori garatyo nopashiventagumatimpi. 30 Kantankicha Jeso ikantiri: —Nonkamantasanotakempi, paita tekyara ampitetempa iriniakera atava pinteratakotakena mavati. 31 Kantankicha irirori ariompatyo ishintsitanakeri ikantanakera: —Intagarora intentagantaitenara irogaitakenara irogaitenatatyo, kantankicha garatyo noteratakotumatimpi. Ario ikañoigakero maganiro ikantaigakera. 32 Impogini iaigake Jetsemaniku. Iroro yogonkeigapaakara yogari Jeso ikantaigiri irogamereegi: —Pitaigeta aka, narori noateta anta noniakerira Apa. 33 Intagani itentaiganaka Perero, Santiago intiri Joan. Irirori ikenkisureavagetanakatyo kara yovankinavagetanaka. 34 Osamanitanakera ikantaigiri: —Nokenkisureavagetanakatyo kara panikya agavagetanakena. Pitaigeta viroegi aka pintentaigakenara pinkireaventaigakenara. 35 Irirori iatake antakona anta yompatakasetapaaka inianakerira Iriri inkogakerikara irogavisaakotaerira magatiro iratsipereakerira. 36 Antari iniakerira ikantiri: “Apaa, pagaveaketari magatiro. Maika nokogavetaka pogavisaakotaenara ganiri natsipereavageti, kantankicha impatyora viro tyarika pinkante.” 37 Impo yagatanakera iniakerira iatai inkaaraku inaigakera irogamereegi ineaigapaakeri magasevageigake. Ikantapaakeri Perero: —Sumooo, ¿oga magakevi? ¿Matsi tera pagaveimate samanikonara pinkireake? 38 Kireaige gara pimagaigi. Niaventaigempa ganiri pikañovageiga. Viroegi pikogaigavetakaniroro pinkematsatasanoigakerira Tasorintsi, kantankicha tera pishintsitashiigero posante terira onkametite. 39 Osamanitanaira ipiganaa aikiro iniairi Iriri okiiro ikantairi inkaaratirira ikantakeririra. 40 Impo ipigavetaa ineaigapairi magasevageigaityo aikiro, avisaiganakeritari ivochokine tera ineakoigavakempa imagantaiganaarira. Ikireaigavetanaka ineaigiri Jeso aratinkake ipashiventavageiganakatyo, kantankicha tyampatyo inkantaigeri. 41 Ipiganaa aikiro, impo ipigavetaa ovashi ikantaigapaakeri: —¿Ogaa, magaiganatsivi pishigopireaiganachavi? Maika intaga, gapaakatari iragakagantakenkanira Kañotasanotakaririra Matsigenka irogaigakerira kañovageigacharira. 42 Maikari maika tinajaiganake, tsame, mataka pokapaake gakagantakenanerira. 43 Tekyara iragate Jeso iniavagetakera ipokapaake Jorashi itentaigapaakari tovaini matsigenkaegi yamashiigapaakeri savuri ontiri inchakii. Intiegi tigankaigakeri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri aikiro itinkamiegi jorioegi. 44 Yogari Jorashi gakagantakerinerira Jeso yogotagaigakeri okyara ikantaigiri: “Agonkeigapaakemparika pineaige tyanirika noatashitake nasaraanatapaakemparira, irirotari. Pagaiganakeri pamaiganakerira tsikyanira pogishigaigirikari.” 45 Impo iroro yogonketapaakara inakera irirori itsatimatashitapaakeri yasaraanatapaakari ikantakerira: —¡Gotagantatsirira! 46 Impo iriroegi inoshikaigapaakeri yairikaigakerira. 47 Kantankicha aiño paniro itentakarira Jeso inoshikamatanaketyo isavurite iserogempitatutarityo ironampiria itinkamisanorira saseroroteegi. 48 Inianake Jeso ikantaigiri pokashiigakeririra: —¿Matsi naro koshinti nerotyo pamashiigakenara savuri ontiri inchakii pagaiganakenara? 49 Omirinkatari kutagiteri notentaigakempi viroegi anta ivankoku Tasorintsi nogotagantavagetakera tera ario pagaigena, kantankicha okañotantanakarira maika onti ontsatagagetanakerora ikamantakoigakenara pairani kamantantaigatsirira itsirinkakoigakenara okyara. 50 Impo ishigavioigamatanakatyo maganiro irogamereegi iokaiganakeri Jeso paniro. 51 Kantankicha aiño pashini tekyarira irantaritasanote yogiavagetakeri tera irogagutempa imanchaki, intagati iponaviotantaka kamisa ogamagoni. Yogari gaigakeririra Jeso ikogaigavetaka iragaigakerimera irirori aikiro. 52 Okya yairikakoigavetakarira igamisateku iponatantakarira iokamatanakatyo togn akya ishigapanuta nogatsantsaniro. 53 Impogini yamaiganakeri Jeso inakera itinkamisanorira saseroroteegi. Irirori onti ipaita Kaipashi. Impo ipokaigapaake yapatovageigapaaka itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri aikiro itinkamiegi jorioegi. 54 Impo yogari Perero intaina inapaake yogiatapaakerira Jeso. Antari yagapaakerora pampatuiku ivankoku Kaipashi ineaigapaakeri soraroegi taenkavageigake. Ario ikañotapaaka irirori itaenkavagetapaake. 55 Yogari maganiro itinkamipage jorioegi patoitaigankicharira ikaemakagantaigakeri pashini intsoeventaigakemparira Jeso kameti ontimakeniri onkenantakemparira irogakagantaigakerira, kantankicha tyampatyo inkantaige iriroegi teranika inkemavakagaigempa. 56 Itsoeventanaigakarityo kara, irorokya ikantaigi irorokya ikantaigi. 57 Ikonogagarantaigaka pashini ikaviriiganaka itsoeventaigakarira ikantaigi: 58 —Naroegi nokemaigakeri ikantakera: ‘Naro nagaveake nogimamerinkakerora ivanko Tasorintsi yovetsikaigakerira matsigenka, impo novetsikae pashini, omavatakotanakempara kutagiteri nagataero. Gara iriro vetsikaigiro matsigenka.’ 59 Ikantavetakatyo maika, kantankicha pashinikyatyo kantatigavakero. 60 Impo ikavirimatanakatyo Kaipashi ikantiri Jeso: —¿Tera tyara pinkantumate?, pikemaigakeritari ikantanaigakempira. Maika ¿tyara pinkantera viro? 61 Kantankicha yogari Jeso ariompatyo ikemisantanakeri, teratyo tyara inkantumate. Osamanitanakera imatutaarityo aikiro ikantiri: —¿Arisanotyo vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite? ¿Viro Itomi Tasorintsisanorira? 62 Yogari Jeso ikanti: —Jeeje, naroniroro katinka pogakero, kantankicha impogini pineaigakeri Kañotasanotakaririra Matsigenka impirinitakera inampinaku irakosanoriraku Tasorintsi Gaveavagetatsirira. Aikiro pineaigavakeri iripokaera inkenantapaemparora menkori. 63 Ogatyo ikenake ikisamatanakatyo Kaipashi itisaraitarotyo imanchaki tseerererere ikanti: —Intagatityo akaemakagantaigi pashini iripokaigakera inkamantaigakaera ikemaigakerira ikañotagumanatakarira Tasorintsi, 64 matakaniroro pikemaigakeri tsikyata viroegi ikañotakera maika. Maika ¿tyara pinkantaige viroegi? Maganirotyo iniaiganake ikantaigi: —Kantetyo inkamakera, tsikyatatari ikañotagantaka irirori. 65 Ikonogagarantaigaka itoanaiganakerityo. Ipashiokiigakeri itaataaigakerira togn togn ikantaigavakerira: —¡Atsi gotenityo tyani taakempi! Yogari soraroegi ipatosanaigakerityo kara. 66 Yogari Perero yaratinkake kara savi pampatuiku. Impo okenapaake ironampiria Kaipashi 67 oneapaakeri taenkavagetake, okamagumatanakerityo sorererere impo okantiri: —Viro aikiro pitentavagetari Jeso Nasarekunirira. 68 Kantankicha yogari Perero ikemamampeganakatyo ikantiro: —¿Jaa? ¿Tyara pikanti? Tera nonkeme tyarika pikanti. Ishiganaka iatake anta sotsimoroku okiapinitaganira oataganira pampatuiku. Ario kara yaratinkake, impo iniamatanaketyo atava. 69 Oneitaarityo aikiro nampiriantsi okantaigiri naigankitsirira kara okanti: —Yogari yoga inti itentavagetarira Jeso. 70 Kantankicha irirori ikanti: —¡Teratyo! Choeni osamanitanakera ikantaigiri naigankitsirira kara: —Arisanoniroro pitentavagetari, vintitari Garireakunirira. 71 Yogari Perero ikantutaatyo aikiro: —¡Nokantakeniroro teratyo noneimateri! Arisanotyo nokantake, ineakenatari Tasorintsi tera ario nontsoegumatempa. Antari ontirika notsoegaka inkisashitakenatyo, tera noneimaterinika piniakoigakerira maika. 72 Irorotyo yagatanakera ikantakera maika, iniamatanaityo aikiro atava ovashi isurematanakarotyo Perero ikantakeririra Jeso inkaara ikantiri: “Paita tekyara ampitetempa iriniakera atava pinteratakotakena mavati.” Ogatyo ikenake iragamatanakatyo kara jiii jiii jiii.

Marokoshi 15

1 Okutagitetamanakera yapatoitaigaka itinkamiegi saseroroteegi, intiegiri itinkamiegi jorioegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, intiegitari maganiro itinkamipage jorioegi. Ikemavakagaigaka tyarika inkantaigakeri Jeso. Impo yagaiganakeri yogusoiganakeri yamaiganakeneri Pirato ikantaigapaakeri: —Neri yoka Jeso. 2 Irirori ikantiri: —¿Arisano viro Igoveenkariegite jorioegi? Ikanti Jeso: —Jeeje, arisano pikantasanotakeniroro, naroniroro. 3 Kantankicha yogari itinkamiegi saseroroteegi ariompatyo itsoeventaiganakariri, 4 nerotyo yogari Pirato imatutaarityo aikiro ikantiri: —¿Tera tyara pinkantumate? ¿Matsi tera pinkeme ikantaigakerira? 5 Kantankicha yogari Jeso teratyo iriniimate. Iroro ineavakerira Pirato ikañotakerora maika, yogavagetanaketyo kavako, tyampatyo inkantera. 6 Omirinkatyo agara Pasekoa yogari Pirato yapakui paniro yashitakovitunkanirira yovetsikakera terira onkametite, tyanirikara ikogaigakerira itovaireegi irapakuaigaerira. 7 Itimake paniro surari ipaita Varavashi, onti yashitakotunkani itentagantaigunkanira pashini itentashiigakarira ikisaigakerira soraroegi iromanoegi ovashi yogantaigakera. 8 Yapatovageiganakatyo kara jorioegi impo ikonogagarantaigaka iaigake Piratoku ikantaigakerira irapakuaigaenerira paniro shitakotankicharira. 9 Irirori ikantaigiri: —¿Iriro pikogaigake nampakuaerira Pigoveenkariegite? 10 Irirori ineaketari onti ikisaviigakeri itinkamiegi saseroroteegi ineaigakera intira yapatoventanunkani, irorotari yamantanunkanirira iriroku. 11 Kantankicha yogari itinkamiegi saseroroteegi yogotagaigakeri patoitaigankicharira ikantaigakerira: “Atsi kantaige: ‘Irirompatyo pampakuae Varavashi.’ ” 12 Yogari Pirato ikantaigiri: —Iroroventi maika ¿tyaratyo nonkantakeri yoka pikantaigirira inti Pigoveenkariegite? 13 Iriroegi ikaemaigamatanaketyo: —¡Kentakoteri! 14 Ikantaigiri Pirato: —¿Matsi tyara ikantakara? ¿Tatampatyora yovetsikakera? Ikaemutaiganaatyo aikiro: —¡Nokantaigaketari kentakoteri! 15 Yogari Pirato ikogavintsataketari irogishineaigakerira patoitaigankicharira yapakuaigainiri Varavashi. Impo yomperaventakari Jeso impasatakenkanira iramanakenkanira inkentakotakenkanira. 16 Yogari soraroegi yamaiganakeri tsompogi impo ikaemakagantaigakeri maganiro irapisoraroegitene yapatoventaiganakari isamatsanaigakerira. 17 Impo yogagutantaigakari pashini kamisa kiraamagori. Yagaigake kivitsa yovetsikashiigakeri iramatsaire yamatsaitakerira. 18 Impo isamatsanaigakerityo kara ikantaigakerira: —¡Ojojoo, neri yogaaa! ¡Atsi neaigerikario Igoveenkariegite jorioegi! 19 Ipasapasaigakeri igitoku inchakiiku ton ton, itoatoaigakeri, impo itigeroaventaigakari kañomataka ishineventaganira koveenkari, ontitari isamatsavintsaigakerira. 20 Impo yagataiganakera isamatsanaigakerira isapokaigairi irorokya yogagutantaigaari irashi imanchaki yamaiganakeri inkentakoigakerira. 21 Aiño paniro Surenekunirira ipaita Sumo. Yogari itomi ipaita Arijantero. Irirokya irapitene ipaita Iropo. Yogari Sumo ikyaenka pokapaatsi iponiapaaka anta parikoti. Ikantaigavakeri soraroegi inatanakenerira Jeso igoroshite. 22 Impo itentavageiganakari Jeso anta parikoti opaitara Gorogota (onkantakera: “Ontaikara Itutai Kamatsirini”). 23 Ipavetunkani vino okonoatunkani mira, kantankicha teratyo iroviikemparo. 24 Yogari soraroegi ikentakoigakeri impo isokagiaigakero mapukicho ogotantaganirira kameti irogotantaigakemparora tyanirika shintakemparone imanchaki. 25 Antari ikentakotunkanira ikyaenka gaenokanankicha poreatsiri. 26 Antari enoku igoroshiteku ogunkani inchakota otsirinkunkani okantakera tatoita yogavitunkani okanti: “Inti Igoveenkariegite jorioegi.” 27 Itentagantunkani piteni koshinti ikentakotunkanira, paniro yogaratinkakotunkani irakosanoriraku, yogari irapitene onti yogaratinkakotunkani irampateku. 28 Antari okañotakara maika onti otsatagunkani Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Itentagantunkani vetsikagisevageigatsirira terira onkametite.” 29 Yogari visapiniigankitsirira kara ineaigakerira iokookonaigakerityo ikantaigakerira: —¡Eejee tyanirityo maika! Kogapage pikantira: ‘Nogimamerinkakero ivanko Tasorintsi impo novetsikaero, omavatakotanakempa kutagiteri nagataero.’ 30 Atsi pugamentanakempanityo maika kentakoreanaempanityo paguitanaera. 31 Ario ikañoigaka itinkamiegi saseroroteegi itentaigakarira gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi isamatsanaigakerityo iniavakagaiganakara ikantaigakera: —Kogapage ikantunkani yagaveavagetityo ikavintsaantavagetakera yogavisaakotakerira pashini matsigenka, tyara okantakara maika tera iragavee impugamentanakempara ikiiro iraguitanaera. 32 Ikaemakonaigakerityo: —Irorotari vintira Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite, atsi guitanaenityo kameti nonkematsaigakempiniri. ¡Vintitari Igoveenkariegite iseraereegi! Imaiganakatyo aikiro itentagantunkanirira ikentakotunkanira ikantanaigakerityo kara. 33 Impo ikatinkatanakera poreatsiri oga okenake apavatsaasetanaka magatiro ovashi itsunkavagetanake. 34 Ogatyo ikenake ikaemamatanaketyo Jeso ikanti: “Eroi, Eroi, ¿irema savakatani?” (onkantakera: “Apa Tasorintsi, Apa Tasorintsi, ¿tyara okantakara povashigantakenara?”) 35 Ikonogagarantaigaka naigankitsirira kara iroro ikemaigavakerira ikantaiganake: —Atsi kemeri kanika ikaemakotakerira kamantantatsirira Eriashi. 36 Ishigamatanakatyo paniro yaganakera chomiatirorira nia iokaatakerora kachoariku vino yogaenokakovetakenerira savorokiiku irachomiatagakerimera ikanti: —Atsi pampogieri, aneaigakerira iripokashitakeririka Eriashi iroguitaerira. 37 Impo yogari Jeso ikaemapanuti eeee ovashi ikemisantanake ikamanakera. 38 Irorotyo ikamanakera ogatyo okenake osaraamatanaketyo kamisa tsatamagotacharira ivankoku Tasorintsi okantanakera katinkasano niganki tseerererere oponianakara enoku oatakerora savi pairatamatake kotarenkasanotake. 39 Aiño paniro iromano yaratinkake kara katinka ikentakotunkanira Jeso. Irirori inti itinkami soraroegi. Antari ineavakerira ikamanakera ikanti: —Arisanoniroro inti Itomi Tasorintsi. 40 Aikiro ario onaigake kara Maria Magarena, ontiri Sarome ontiri aikiro Maria iriniroegi Jose intiri Santiago iyashiki. Aikiro otentaigakaro pashini tsinaneegi opitaigake antakona anta opampogiaigakerira Jeso. 41 Ontiegitari giavageigiririra yanuivagetira Garireaku omutakovageigirira. Aikiro ario onaigake kara pashini tovaini tsinaneegi tentaigakaririra ikyara pokankitsi Jerosarenku. 42 Ogari ikamantakarira Jeso onti kutagiteri yovetsikavagetantaiganakarira jorioegi magatiro inkogakoigakemparira onkutagitetanakera agantakemparira apishigopireantaganirira. Aiño paniro itinkami jorioegi poniacharira Arimateaku ipaita Jose. Irirori inti itentaigarira itinkamipage jorioegi yapatoitapiniigara, pairo ipinkatsatasanotagani. Igantaga pairani yogiakerira iripokakera Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi. Impo panikyara irishonkanae poreatsiri iatashitakeri Pirato ikantakerira ikogakera iramanaerira Jeso inkitataerira. 44 Kantankicha Pirato ikemakera kamake Jeso yoganaketyo kavako. Ikaemakagantakeri itinkami soraroegi ikogakotagantakerira arisanorikara ikamake. 45 Irirori ikantiri: —Jeeje, arisano kamake. Yogari Pirato ishonkatetanakari Jose ikantiri: —Iroroventi nanityo. 46 Ovashi iatake ipunaventutira mechomagori kamisa ovetsikantunkanirira irino. Impo iatake ikentakoreakerira Jeso iponaviotantakari yamanairi anta yogaatirira imperitanakiku ikigantashitunkanirira igamaga itikakotantanakari omarane mapu. 47 Ogari Maria Magarena ontiri Maria iriniro Jose oneakoigakeri yogaaganira.

Marokoshi 16

1 Impo ochapinitanaira kutagiteriku apishigopireantaganirira ogari Maria Magarena otentanakaro Sarome ontiri aikiro Maria iriniro Santiago oaigake opunaventaigutira kasankaripage oaigamanakera amashiiganakerira Jeso. 2 Impo okutagitetamanakera tominkoku tsitekyamanisano oaigamanake anta yogaaganira. 3 Antari oaiganakera avotsiku oniavageiganake okanti: —¿Tyanirikaratyo tatsinkaigakaerone mapu itikakotantunkanirira? 4 Omaranetarityo kara, kantankicha ogonkeigavetapaaka oneaigapaakero paa mataka ogagunkani. 5 Okiaigapaake tsompogi oneaigapaakeri isaankariite Tasorintsi pirinitake, kañomataka matsigenka ikyaenkarira antaritanankitsi. Onti ipirinitake okatinkatakera akosanoriraku, kutasamatakomataketyo kara. Ogatyo okenaigake otsarogavageiganaketyo kara. 6 Kantankicha irirori ikantaigiro: —Gara pitsarogaigi. Maika viroegi pikogaigavetakari Jeso Nasarekunirira ikentakovetunkanirira, kantankicha maika mataka yoganiaagani. Mameri aka. Atsi geroratyo kavako yoginoriavetunkanira. 7 Maika piaigepage pinkamantaigapaakerira Perero intiegiri aikiro maganiro irogamereegi pinkantaigakerira: ‘Yogari Jeso iriatake Garireaku iketyo ivatanankitsine. Impogini piaigake viroegi ario pineaigaeri anta. Ariotari ikantaiganakempiri karanki.’ 8 Okonteigapanuti oshigavageiganaka otsarogavageiganaketyo kara oshigekavageiganaketyo, nerotyo tera tyani onkamantumaige. 9 Antari yanianaira Jeso ikitareanaara tsitekyamani tominkoku oketyosano ikoneatimotake Maria Magarena yoneaganontakarira 7 kamagarini timaguigavetakarorira. 10 Irorori oatake okamantaigapaakeri itentavageigavetarira okantaigiri: —¡Atake yanianai Jeso! ¡Noneakeritari naro! Kantankicha iriroegi teratyo inkematsaigero, atanatsityo iragaiganakara ikenkisureavageiganakatyo kara. 12 Impogini Jeso irirokya ikoneatimoigake piteni irogamereegi iaigavetanakara ikenaigavetanakara avotsiku tsamairintsipageku, kantankicha onti ikantatigimoigakari. 13 Impo iriroegi ipigaiganaa Jerosarenku ikamantaigavetapaakari itovaireegi, kantankicha teratyo inkematsaigeri iriroegi aikiro. 14 Impogini ikoneatimoigamatairityo irogamereegi itentasanoigarira ipitaigakera mesaku isekataigakara. Impo ikanomajaigakeri ineakera tera inkematsaige, teranika isureigaemparo magatiro ikantavetunkanirira, onti otimake isureegi kogapage, tera inkematsaigerinika kamantaigavetakaririra ineaigakerira yanianaira. 15 Impo ikantaigiri: —Piaige parikotipageku pinkenkitsatimoigakerira maganiro matsigenkaegi pintsotenkagiteavageiganakerotyo kara samani pinkantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakenkaniniri. 16 Tyanirika kematsatakenane aikiro irogiviatakempa irogavisaakotakenkani, kantankicha tyanirika garira ikematsatana gara yogavisaakotagani, onti inkisashitakenkani. 17 Yogari kematsatakenanerira onti ineantakenkani ironeagageigakemparira kamagarinipage timaguigakeririra matsigenka, iraventashitakemparira novairo, aikiro iriniantaiganakemparora pashinipage niagantsipage terira irogoigavetemparo. 18 Iragaigavetakemparityo maranke, kantankicha garatyo itavatumaigiri. Aikiro impaigavetakenkanityo kepigari iroviikaigavetakemparo garatyo ovigaigiri. Aikiro impatikaiigakeri igitoku mantsigaigankitsirira ovashi irovegaiganaempa. 19 Impo yagatanakera iniaiganairira irogamereegi yogaenokanairi Tasorintsi iatanai enoku ipirinitapai inampinaku irakosanoriraku. 20 Iriroegi iaigake ikenkitsavageiganakera itsotenkagiteavageiganakerotyo kara ikamantakoiganakerira Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira. Yogari Atinkami Jeso imutakoigakeri yagaveakagaigakerira yovetsikaigakera posantepage terira oneimagetenkani kameti irogoigakeniri yogaegi ikenkitsatimoigakerira tera ario iramatavinaigeri.

Irokashi 1

1 Maika, Teopiro, nokogake nontsirinkakempira sankevanti nonkamantakempira magatiro yovetsikagetakitirira Jesokirishito pairani ipokutira aka savi kipatsiku. Nontsititapanutero panikyara iripokake nompigakemparo iatanaira enoku. Pairani itsititanakera ikenkitsatanakera aiñoegi pashini tentaigakaririra. Iriroegitari neasanoigakeri, aikiro ineageigakero magatiro yovetsikagetakerira. Impogini ovashi ikenkitsatakoiganakero iriroegi Niagantsi Kametiri. Aikiro ikamantakoigakeri irirori ontiri magatiro yovetsikagetakerira itimavetakitara aka kipatsiku itsotenkasanoigakerotyo kara. Impogini ovashi ikemaigavakera tovairi, irirokyari tsirinkakoigakero sankevantiku, ikemaigakeritari ikenkitsatimoigakerira. Naro noniavantakero notsotenkasanotakero magatiro, aikiro nokogakotagantasanoigakeri neaigakeririra Jeso. Maika noneakero kametitake nontsirinkakempira nonkamantasanotakempira magatiro kameti pogotakeniri tera iramatavitumaigempi gotagaigakempirorira Niagantsi Kametiri kamantaigakairira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. 5 Pairani aiñokyara ipegaka Erorishi igoveenkariegite timaigatsirira Joreaku, aiño paniro matsigenka ipaita Sakariashi. Irirori inti saserorote tavagetapinitatsirira ivankoku Tasorintsi itentaigarira iyashikiiganakerira tentaigakaririra Aviashi pairani. Irirori aiño itsinanetsite opaita Isavere. Irorori aikiro onti iyashikitanakerira Aaron. Yogari Aaron inti saserorote pairaninirira, aikiro maganiro iyashikiiganakerira intiegi saseroroteegi. 6 Yogari Tasorintsi ineakeri Sakariashi ontiri Isavere pairo ikematsaigakeri itsatagaigakerora magatiro ikantagetirira pairani ontsatagakenkanira. Tera tyani kantumatatsine tera inkematsatasanoigeri. 7 Piteniro atake yagatavageiganaa kantankicha tera intime itomi teranika ontomintumatempa Isavere. 8 Impogini agaka kutagiteri okatinkaigairira Sakariashi intiegiri itentaigarira iriaigaera irantavageigaera ivankoku Tasorintsi. 9 Antari yogonkeigapaakara isokagiaigapaakero mapukicho ogotantaganirira irogotantaigakemparora tatoita irantaigake paniropage, ariotari yogameigari iriroegi ikañoigirora maika. Antari isokagiaigakerora inti okatinkatake Sakariashi inkiakera tsompogi intagakenerira Tasorintsi kasankapaneri. 10 Impo agapaakara panikyara intagakero ikianake tsompogi. Maganiro jorioegi yapatoitaigaka sotsi iniaigakerira Tasorintsi. 11 Antari yaratinkakera Sakariashi tsompogi itagavagetakera katsiketyo ineitarityo isaankariite Tasorintsi aratinkake onampinaku otagantaganirira kasankapaneri oatakara irampateku. 12 Irorotyo ineakerira ogatyo ikenake itsarogavagetanake yoganakera kavako. 13 Impo irirori ikantiri: —Gara pitsarogi, ikemakempitari Tasorintsi piniakerira. Maika ogari pitsinanetsite intimake otyomiani. Impogini imechotakera pimpaitakeri Joan. 14 Virori tovaiti pishineventakempari, aikiro irishineventaigakempari tovaini matsigenkaegi, 15 irishineventasanotakemparitari Atinkami Tasorintsi. Gara yoviikumataro vino ontirika pashini poiripage. Antari aiñokyara irine omotiaku iriniro intinkamitakempari Isure Tasorintsi. 16 Impogini inkematsatagakeri tovaini ishaninkaegi iyashikigeiganakerira Iseraere kameti inkematsaigakeriniri Atinkami Tasorintsi. Irirori intitari Itinkamiegi maganiro. 17 Yogari pitomi onti inkañotakempari yoga kamantantatsirira Eriashi, iragaveakagakeritari Isure Tasorintsi gaveakagakeririra irirori pairani. Irirori onti iriivatakerira yoga intigankakerira Tasorintsi irogavisaakotantakera. Irogotagaigakeri ishaninkaegi intasanoiganaemparira itomiegi ontiri aikiro inkematsaigakerira Tasorintsi kameti inegintetashiigavakemparira pokapaankitsinerira intigankakerira. 18 Ikanti Sakariashi: —¿Matsi tyara nonkantakempara naro nontomintakempara?, ataketari nagatavagetanaa, aikiro notsinanetsite atake agatavagetanaa. 19 Impo ikanti irirori: —Naro nanti Gavirieri. Nokantakani nantavagetimotiri Tasorintsi. Irirotari tigankakena nompokakera nonkamantakempira kameti pishinetakempaniri. 20 Kantankicha maika tera pinkematsatenanika pimakanatanake, gara piniai kigonkero imechotakera pitomi. Impogini ario pinianae. 21 Impogini irirori inake tsompogi anta tera inkontetae. Yogaegiri patoitaigankicharira sotsi ineaigakera tera aiñokya inkontetae ikantaigake: —¿Tatarikatyo gakeri? Oga ipegaka tsompogi. 22 Impogini ikontevetanaa tera iragaveae iriniaera. Ineaigavakerira iriroegi ikantaigi: —¿Tatarikatyo ineake tsompogi? Irirori teratyo iriniae, onti yakokovagetake. 23 Impogini aganaara kutagiteri yagatantanaarira yantavagetakera iatai ivankoku. 24 Impo ogari itsinanetsite itimanake otyomiani kantankicha irorori onake ovankoku 5 kashiri tera oneimataenkani. 25 Onti oniasurentavagetanaka okanta: “¡Pairo ikavintsaakena Notinkami! Itsarogakagavagetakena ganiri yogipashiventaigaana notovaireegi inkantaigaenara: ‘Ariorokari ikisakero Tasorintsi nerotyo tera ontomintumatempa.’ ” 26 Impogini onakotanakera Isavere 6 kashiri itimakera otyomiani yogari Tasorintsi ariokya itigankakeri Gavirieri iriatakera Nasareku Garireaku. 27 Ariotari otimiri kara paniro tsinane paitacharira Maria. Onti okyakona antarotankitsi tera ineimatero surari. Aiño ogashigane ipaita Jose panikya iragakero. Irirori inti iyashikitanakerira Koveenkari Iravi. 28 Impogini yogonketapaaka Gavirieri ovankoku ikiapaake ikantapaakero: —¡Viro Maria, shinetempa, ishineventasanotakempitari Tasorintsi, ikantakani itentakempi! 29 Okemutarityo oga okenake otsaroganake oniasurentavagetanaka okanti: “¿Tyarikatyo ikanti?” 30 Irirori ikantiro: —Gara pitsarogi, ishineventasanotakempitari Tasorintsi. 31 Maikari maika intimake pityomiani. Impogini imechotakera pimpaitakeri Jeso. 32 Pairo iravisake inkametitasanotakera iravisakeri maganiro. Inkantakenkani Itomi Tasorintsi timatsirira enoku. Yogari Atinkami Tasorintsi impegakagakeri koveenkari inkañotagakemparira Iravi pairani. 33 Inkantakani impegakempa Igoveenkariegite iseraereegi, gara itimumati pugaerinerira. 34 Impogini irirori okanti: —¿Tyarika nagakeri notyomiani? Tekyatanika intimenika nojime. 35 Ikanti irirori: —Iripokaketari Isure Tasorintsi viroku. Yogari Tasorintsi timatsirira enoku iragaveakagakempi, nerotyo yoga pitomi mechotankitsinerira inkantakenkani yashintarira Tasorintsi, aikiro inkantakenkani Itomi. 36 Kañotari piitane Isavere atakeri agatavagevetanaa, aikiro okantavetaganiri terira ontomintumatempa, akyari itimi otyomiani, maika kamonkitake atake inakotanake 6 kashiri. 37 Yagaveaketari Tasorintsi magatiro, teranika tatoita komutapitsatumatemparine. 38 Irorori okanti: —Iroroventi nanityo. Kantetyo inkañotagakenara Tasorintsi magatiro pikantakenarira maika, nantitari ironampiria. Impogini iatai Gavirieri. 39 Impogini ovetsikanaka Maria oatakera Joreaku. Impo oatake otonkoanaka otishiku otsatimavagetanake tsikyari oneero Isavere. 40 Ogonketapaaka otimira oneapaakero pirinitake ovankoku okantapaakero: —¿Oga aiñovi? 41 Okemutarotyo Isavere ogatyo ikenake yoanaka otyomiani omotiaku, itinkamimatanakarotari Isure Tasorintsi. 42 Oniamatanaketyo omaraenkarika okanti: —¡Vinti ikavintsaasanotake Tasorintsi! Maganiro tsinaneegi ikavintsaakero, kantankicha virori pairotyo yavisake itasanotakempira. Ario ikañotaka pityomiani irirori pairo ikavintsaasanotakeri. 43 ¡Matsi tyanimpatyora naro kameti ompokakera iriniro Notinkami oneenara! 44 Iroro nokemavakempira piniapaakenara ogatyo ikenake notyomiani ishinetanaka yoanaka nomotiaku. 45 ¡Ikavintsaakempi Tasorintsi pikematsatakeritari, aikiro pogotaketari intsatagakero magatiro ikamantakagantakempirira! 46 Impo okanti Maria: “Noniasurentaka nosureku nokanti: ‘Pairo ikametiti Notinkami Tasorintsi.’ 47 Noshinetaka nosureku, noshineventakari Tasorintsi gavisaakotakenarira, 48 ineakenatari nanti ironampiria tera nompaitumatempa, itsarogakagakena. Ovashi maika maganiro timaigankitsinerira aka kipatsiku inkantaigake: ‘Pairo ikavintsaavagetakero Tasorintsi.’ 49 Yogari Gaveavagetatsirira yovetsikimogetakena kametiripage. ¡Irirori ipaita Terira Inkañovagetumatempa! 50 Ikantakani itsarogakagaigakari maganiro shineventaigaririra. 51 Yogikoneatakero iragaveane yovetsikagetakera posante kametiripage. Itivarokaigakeri ventakovageigacharira. 52 Iokaigakeri koveenkariegi. Yogaegiri terira impaitumaigempa imutakoigakeri yagaveakagaigakerira. 53 Yogari kogakoigankacharira ipaigakeri posantepage kametiripage. Yogari shintavageigacharira itigankaigairi kogapage tera tatoita impumaigavaeri. 54 Imutakotasanoigakeri iseraereegi, intiegitari iromperane. Ikantakani itsarogakagaigakari. 55 Ikantakeritari yashikiiganakairira pairani: ‘Nonkantakani nontsarogakagakempari Averan intiegiri aikiro maganiro iyashikiiganakerira.’ ” 56 Ogari Maria otimake ovankoku Isavere mavani kashiri, impogini opiganaa oataira otimira. 57 Impogini agaka omechotantakemparira Isavere, omechotake inti otomi. 58 Oshinevagetakatyo kara. Impo ikemakoigakerora maganiro choenitakotakarorira intiegiri aikiro oitaneegi pairora ikavintsaakero Tasorintsi ishineigamatanakatyo maganiro. 59 Impogini omonkaratapaakara 8 kutagiteri yogaratsaitunkani ichonkirimeshinate. Yogaegiri iitaneegi ikogaigavetaka impaiigakerimera Sakariashi iragakotaerimera iriri, 60 kantankicha iriniro okanti: —Gara, onti impaitakempa Joan. 61 Iriroegi ikantaiganake: —¿Matsi tyara okantakara? Mameritari piitane paitachanerira Joan. 62 Impo iokotunkani Sakariashi inkantakera tyara impaitakempa itomi. 63 Impo irirori iokotakero inchakota intsirinkantakemparora ovashi ipunkani itsirinkake ikanti: “Impaitakempa Joan.” Yogaegi patoitaigankicharira ogatyo ikenaigake yogaiganake kavako, 64 aikiro irirori ogatyo ikenake inianai ikantake: “¡Pairo ikametiti Atinkami Tasorintsi!” 65 Antari ikemakoigakerira yogaegi choenitakoigankicharira yogavageiganake kavako iriroegi aikiro. Ario ikañoigaka maganiro timageigatsirira otishipageku Joreaku ikemakogeigakero magatiro oka 66 ovashi isurevageiganaka ikantaiganake: “¿Tyarikatyo inkantanakempara impogini yoga ananeki?” Ineaigaketari ikavintsaavagetakerira Atinkami Tasorintsi. 67 Yogari Sakariashi itinkamitakaritari Isure Tasorintsi iniamatanaketyo ikamantantanakera ikanti: 68 “¡Pairo ikametiti Atinkami Tasorintsi shintaigakairira aroegi iyashikiiganakerira Iseraere! Tera imagisantaigajae irogavisaakoigakaera. 69 Maika itigankimoigakai gavisaakotantatsirira gaveavagetatsirira. Irirori inti iyashikitanakerira ironampiria Iravi. 70 Ariotari ikantaigakeri kamantantaigatsirira pairani ikantaigi: ‘Ikantake Tasorintsi: Nontigankimoigakeri gaveavagetatsirira iyashikitanakerira nonampiria Iravi irogavisaakoigakerira. 71 Intimaigavetakempatyo tovaini kisashiigakemparinerira, kantankicha naro nompugamentaigakeri. 72 Nonkenkiaigakeri maganiro yashikiiganakeririra nontsarogakagaigakemparira, gara nomagisantiro magatiro nokantaigakeririra.’ 73 Tasorintsi ikantakeritari Averan pairani: 74 ‘Impogini intimaigavetakempatyo tovaini kisashiigakemparinerira piyashikiiganakerira, kantankicha naro nompugamentaigakeri ganiri itsarogaigai irantavagetimoigakenara 75 intsatagaigakerora magatiro nokantagetirira kantani impampiatanakero asatyo inkamavagetanae.’ 76 Aikiro viro, notomi, inkantaitakempi kamantakotakeririra Tasorintsi timatsirira enoku, viketyotari ivatanakerine intigankakerira irogavisaakoigakaera pinkantaigakerira iseraereegi irapakuaigakerora yovetsikaigira terira onkametite irogiaigavakerira iripokapaakera. 77 Aikiro pogotagaigakerira irogoigakeniri tyara inkantaigakempa irogavisaakoigakenkaniniri ganiri ikenkiairo Tasorintsi magatiro ikañovageigakara. 78 Itasanoigakaitari itsarogakagasanoigakai itigankantakaririra gavisaakoigakaenerira iponiakara enoku. 79 Irogavisaakoigakeri terira inkemakoigavetempari Tasorintsi, pinkaigirorira igamane. Irogotagaigakae tyara ankantaigakempa antimagantsiigakera kameti.” 80 Yogari Joan ikimotanake ikematsatasanotanakeri Tasorintsi. Impogini yantaritanakera iatake itimuntetake parikoti osarigagitetapaakera kigonkero itsititanakera ikenkitsatanakera ikantaigakerira iseraereegi inegintetashiigavakemparira Gavisaakotantatsirira.

Irokashi 2

1 Antari ityomiakyanira Joan ikantake koveenkari Sesa Aogoseto intsirinkakoigakempara maganiro matsigenkaegi. 2 Teratyo intsirinkakotumaigempa pairani. Ikyaenka komutagaigankicha intsirinkakoigakempara inakera inampina Sesa paitacharira Shirenio anta Suriaku ineagetakenerira magatiro. 3 Impogini iaigake maganiro tyarikara itimaigavetara yashikitakeririra pairani intsirinkakoigakempara. 4 Yogari Jose onti itimake Nasareku Garireaku. Impo irirori iatake intsirinkakotempara Verenku Joreaku, ariotari imechotakeri Iravi yashikitanakeririra. 5 Itentanakaro itsinanetsite Maria ariomonkitake. 6 Impogini iatake yogonkevetapaaka pankotsiku omagantapinitaganirira ineaigapaakeri matsigenkaegi shatekaitavagetaka tyampatyo irimagaigapaake kara, nerotyo onti imagantaigapaaka pankotsi imagantaigarira piratsi. Impo aganakara omechotantakemparira Maria omechotake, inti otomi. Oponatakeri kamisaku oginoriantakari isekatantarira piratsi. 8 Antari anta ochoenitakara Veren otimakera shimpenashi, ario inaigake kara sentaigiririra ovisha ikireaventaigakerira irovishate. 9 Impo katsiketyo yontenenkakoigakeri Tasorintsi ineaigutarityo aratinkake isaankariite Tasorintsi, itsarogavageiganaketyo kara. 10 Kantankicha irirori ikantaigiri: “Gara pitsarogaigi. Onti nopokashitake nonkamantaigakempira pishinevageigakempaniri viroegi intiegiri aikiro maganiro pitovaireegi. 11 Antari anta Verenku itimavetara Iravi pairani mechotake gavisaakoigakempinerira, irirotari Kirishito itigankakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite. 12 Maika piaigake pineaigapaakeri ponataka kamisaku noriaka isekatantarira piratsi. Iroro pogotantaigakempa tera namatavinaigempi.” 13 Irorompatyo yagatanakera iniavagetakera ineaigutarityo aratintiitaigake iriroku pashini isaankariite Tasorintsi intovaigavagetetyo kara iponiaigaka enoku. Iriroegi iniaiganake ikantaigi: 14 “¡Pairo ikametiti Tasorintsi timatsirira enoku! ¡Akari aka kipatsiku irishinevageigakempa maganiro inkavintsajaigakerira!” 15 Impogini iaiganaira iriroegi enoku iniavakagaigaka sentaigiririra ovisha ikantaigi: —Tsamenityo aigakera Verenku ankamosoiguterira ikamantaigakairira. 16 Iaigake itsatimavageiganake yogonkeigapaaka ineaigapaakeri Jose ontiri Maria intiri aikiro otomi noriaka, inoriantakaro isekatantarira piratsi. 17 Iroro ineaigapaakerira ikamantakoiganakero magatiro ikantaigakeririra isaankariite Tasorintsi. 18 Maganiro kemaigavakeririra ikamantaigakerira yogavageiganaketyo kavako. 19 Ogari Maria okantakani osuretakotakaro magatiro, tera omagisantero. 20 Impogini iaiganaira sentaigiririra ovisha ishineventaiganakari Tasorintsi ikantaigakera: “¡Pairo yagaveavageti Tasorintsi!”, ineaigaketari otsatagagetanakara magatiro ikantaigakeririra isaankariite. 21 Impogini omonkaratapaakara 8 kutagiteri, ogaratsaitunkani ichonkirimeshinate otomi Maria ipaitunkanira Jeso, ariotari ikantakeri isaankariite Tasorintsi okyara ikoneatimotakerora tekyaenkara intimumate. 22 Impogini omonkaratapaaka kutagiteri iriatantaigakemparira Jose ontiri Maria Jerosarenku intsatagagetakerora okantakerira itsirinkakotanakerira Moiseshi kameti inkantaigakerira saserorote tenige iromanonkantaigae, ovashi iaiganake yamaiganakerira aikiro Jeso irashintagakemparira Tasorintsi, 23 ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Maganiro iketyorira irogiivatakenkani intomintakenkanira inti shintakemparine Tasorintsi.” 24 Aikiro ipaigakeri saserorote piratsi intagakenerira Tasorintsi intsatagaigakerora pashini otsirinkakotunkanirira okantake: “Pamakeneri Tasorintsi piteni emori intirika piteni shiromega.” 25 Antari anta Jerosarenku aiño paniro jorio ipaita Sumeon. Irirori pairotyo ipinkatsatasanovagetiri Tasorintsi ikematsavagetirira. Yogiintevagetakeri pairani iripokakera gishineaigaerineririra ikenkisureaigakara maganiro iseraereegi. Yogari Isure Tasorintsi inagutakeri, 26 irirotari kamantakeri gatatara ikami kigonkero ineakerira intigankakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi. 27 Impogini aganakara kutagiteri iatantaigakarira Jose ontiri Maria ivankoku Tasorintsi ario inake kara Sumeon, inti tentanakari Isure Tasorintsi kameti ineakeriniri Jeso yamaigakerira intsatagaigakerora magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi pairani. 28 Yogari Sumeon ineavakerira Jeso inoshikakeri itsomaakeri iniakeri Tasorintsi ikantiri: 29 “Notinkami, pairo pavisavageigakeri maganiro. Maikari maika virorika kogankitsi nonkamanaera kametitaketyo, matakatari noneakero pitsatagagetakerora magatiro pikantagetakerira pairani. 30 Maika noneamatirityo pitigankakerira irogavisaakoigakerira maganiro matsigenkaegi. 32 Irirori irogikoneatimoigakeri terira iriroegi iseraereegi tyara inkantaigakempa irogavisaakoigakenkanira, aikiro iriro irishineventaviigakenkani iseraereegi pashintaigakarira pairani kigonkero maika.” 33 Yogari Jose ontiri Maria ikemaigavakerira Sumeon iniakotakerira Jeso yogavageiganaketyo kavako. 34 Yogari Sumeon iniakeri Tasorintsi ikantakeri inkavintsajaigakerira Jose ontiri Maria intiri aikiro Jeso, impo ikantiro Maria: —Yokari yoka pitomi inti tigankakeri Tasorintsi irogavisaakoigakenkaniniri tovaini iseraereegi, kantankicha intimagarantaigake aikiro tovaini inkisashiigakenkani. Onti itigankavitakeri irogavisaakoigakerira maganiro, kantankicha inkonogagarantaigakempa inkisaigakeri 35 ovashi ogotakenkani tatoita isureigaka maganiro. Magatiro oka onti onkenkisureakagavagetakempityo viro. 36 Ario onake aikiro kara paniro tsinane kamantantatsirira opaita Ana. Onti irishinto Panoeri iyashikitanakerira Asere pairani. Irorori antarovagetini pairani. Antari okyaenkara antarotanankitsi agavetaka osuraritsite impo avisanake 7 shiriagarini ikamake. 37 Antari yamanunkanira Jeso ivankoku Tasorintsi onti onakotanake 84 shiriagarini otimaira kogapage. Okantakani opiriniti ivankoku Tasorintsi. Apakuapiniti tera osekatempa kameti ompiriniventakeriniri Tasorintsi oniakerira. 38 Aiñokyara iniakera Sumeon okenapaake irorori okanti: —Pairo ikavintsaantavageti Tasorintsi itigankakerira gavisaakoigakerinerira iseraereegi. Impo okamantaiganakeri maganiro timaigatsirira Jerosarenku giaigakeririra iripokakera gavisaakoigakerinerira iseraereegi okantaigiri: —¡Pokake agiaigakerira! 39 Impogini ogari Maria intiri Jose yagataiganakera itsatagaigakerora magatiro okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi ipigaiganaa Garireaku iaigai itimira Nasareku. 40 Yogari Jeso ariompa ikimotanakeri ishintsitanakera, aikiro yogovagetanake isuretasanotanakara. Pairotyo ikavintsaavagetakeri Tasorintsi. 41 Impogini ishiriagakotanakara Jeso 12, yogiaiganakeri iriri ontiri iriniro iaiganakera Jerosarenku irogavisaigakerora Pasekoa, ariotari yogameigari iriroegi omirinka agara iatapiniigi yogavisapiniigirora. 43 Impogini avisanaira Pasekoa ipigaiganaa. Yogari Jeso tera iriatae, aiño anta Jerosarenku. Kantankicha yogari iriri ontiri iriniro tera irogoige, 44 ineaigiri atakeri yogiaiganairi itovaireegi. Impo ochapinivetanaka ikogaigavetari mameri, itsotenkavageigakerityo kara ikogakotagantaigakerira iitanepage intiegiri aikiro itentagaigarira 45 tera ineaigaeri, mameri. Okutagitetanakera ipigaigapanaata Jerosarenku inkogaigapanaaterira. 46 Iroro omavatanakara kutagiteri ineaigapaakeri pirinitake ivankoku Tasorintsi itentaigakari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikemisantaigakerira ikogakotagantaigavakerira. 47 Maganiro kemaigakeririra yogavageiganaketyo kavako, ineaigakeritari pairo yogovageti. Ikogakotagantageigamatirityo komuripage, kantankicha irirori yogipigaigavakenerityo. 48 Antari ineaigapaakerira iriri ontiri iriniro yogavageiganaketyo kavako. Impo okantiri iriniro: —Notomi, ¿antari gara pikañoigana maika? Nokogasanoigakempityo kara notsotenkavageiganakempityo, mamerivi, pomintsarogaigakena, noneaigiri ariori pipegaka. 49 Yogari Jeso ikantiro: —¿Tyara okantakara pitsotenkavageiganakenara parikoti pikogaigakenara? ¿Matsi tera pogoige ontitari nompiriniventavagetanake irashipage Apa? 50 Kantankicha iriroegi tera irogoige tatoita ikantake. 51 Impo yagaiganairi itentaiganaari Nasareku. Irirori ikantakani ikematsavageigiri iriri ontiri iriniro. Irorori okantakani osuretakotakaro magatiro ikantakerira tera omagisantero. 52 Yogari Jeso ariompatyo ikimotanakeri aikiro yogotasanovagetanakeri. Yogari Tasorintsi ishineventakari intiegiri aikiro matsigenkaegi maganirosanotyo ishineventaigakari.

Irokashi 3

1 Pairani ipegaka Tiverio Sesa igoveenkariegite maganiro iromanoegi. Impogini aganakara 15 shiriagarini itigankakeri inampina paitacharira Pontsio Pirato ineagetakenerira magatiro anta Joreaku. Yogari Erorishi inti neagetakeneririra magatiro Garireaku. Aiño irirenti ipaita Jeripe, irirori inti neagetatsirira Itoreaku ontiri Terakoniteku. Yogari neagetakeneririra magatiro anta Aviriniaku onti ipaita Irisaniashi. 2 Yogari itinkamiegisanorira saseroroteegi onti ipaita Anashi, yogari irapitene ipaita Kaipashi. Yogari Joan, itomi Sakariashi, onti inake anta parikoti osarigagitetapaakera. Impo iniakeri Tasorintsi ikantakerira iriatakera inkenkitsatimoigakerira ishaninkaegi. 3 Impo ikemakerira Joan iatake ikenanake Jororanku itsotenkavageiganakeri timageigatsirira kara ikenkitsatimoiganakerira ikantaigakerira: “Kantatigaiganakempa pampakuaiganakerora povetsikageigira terira onkametite pogiviaigakempara ganiri ikisaviigimpiro Tasorintsi magatiro pikañovageigara.” 4 Ariotari okantakeri itsirinkakotanakerira kamantantatsirira Isaiashi pairani ikanti: “Iriatake pashini matsigenka anta osarigagitetapaakera inkenkitsatakera imaraenkarika kara inkante: ‘Pakuaiganakero povetsikageigira terira onkametite pinegintetashiigavakemparira Atinkamiegi. 5 Pinegintevageigakempara pisureku kañomataka ontinirikatyo pavotashiigavakeri. Tyarika otsatenipatsagetakera ontiagetakenkani kameti aravonkavatsatanakeniri. Ogari otishi ontiri aikiro otonkoavatsagetara ompampatagagetakenkani. Irorokya avotsi tipuvokigetankicharira onkatinkapokitagagetakenkanira. Irorokya avotsi tsogurontevokitankicharira ontiavokigetakenkani. 6 Ario onkañotakempa maika kameti ineaigakeriniri maganiro Gavisaakotantatsirira itigankakerira Tasorintsi.’ ” 7 Antari iaigakera tovaini matsigenkaegi irogiviaigakerira Joan, irirori ikantaigavakeri: “¡Viroegi kañoigakavi tsiroti! Ontitari pamatagaigaka tera arisano pinkematsatagantsiige. ¿Matsi tyanimpatyora kantaigakempira pimpokaigakera aka nogiviaigakempira ganiri ikisashiigimpi Tasorintsi impogini inkisashiigakemparira maganiro kañovageigacharira? 8 Atsi negintetasanoigempanityo kameti ineaigakempiniri maganiro arisano pikantatigaigaka papakuaigakerora povetsikageigira terira onkametite pikematsatasanoigakerira Tasorintsi. Maika gara pikantaigi: ‘Gara ikisashiigana Tasorintsi, nantitari iyashikiegi Averan.’ Maika nokogake nonkantaigakempira, ¿pineaigakero ogapage mapu? Inkogakerika Tasorintsi iragaveaketyo impegakagagetakemparora iyashikiiganakerira Averan. 9 Kantankicha maika panikya inkisashiigakempari Tasorintsi maganiro terira inkematsatasanoigeri, inkañotagakemparora otogaganira inchato terira ontimumate okitsoki impo otagunkanira.” 10 Iriroegi ikantaigutarityo: —¿Tyaratyo nonkantaigakempara? 11 Ikantaigiri Joan: —Aiñorika shintakotankicharira piteti imanchaki impakerityo patiro tyanirika kogakotankicharira. Aikiro tyanirika timakotankitsi iseka impakeri terira intimakote. 12 Ario inaigake kara kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari, onti ipokashiigake iriroegi aikiro inkantaigakerira Joan irogiviaigakerira. Ikemaigavakerira iniavagetakera Joan iniaigamatanaketyo iriroegi ikantaigiri: —Gotagantatsirira, naroegiri, ¿tyaratyo nonkantaigakempara? 13 Yogari Joan ikantaigiri: —Maika viroegi ganigetyo povashigaigaari pikogantaigaarira pitovaireegi, intagatityo pinkogantaigakempari ikantakerira koveenkari. 14 Impo iriroegikya kantaigakeri soraroegi: —Naroegiri, ¿tyaratyo nonkantaigakempara? Ikantaigiri Joan: —Viroegi gara pagapitsanaigairi tatarika oita yashintaka pashini aikiro gara pikantaigiri: ‘Garika pipanaro nokogakerira nonkisakempi.’ Gara pinevitantavageigi koriki pinkantaigakera: ‘Garika pipana nontsoeventakempi inkisakempira koveenkari.’ Yogari koriki ipunaigakempirira koveenkari intaganityo, gara pikogaigi pashini. 15 Yogaegiri maganiro patoitaigankicharira kara ogatyo ikenaigake ikogasanoiganake irogoigakera irirorikara Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite. 16 Kantankicha Joan ikantaigiri maganiro: “Narori onti nogiviaigakempi niaku, kantankicha panikya iripokake pashini tigankimoigakempineririra Isure Tasorintsi intimasurentagarantaigakempira, kantankicha pinkonogagarantaigakempa intigankagarantaigakempi morekariku. Irirori pairotyo yavisakena yagaveavagetakera. Narori garorokarityo nokañotumatari irirori, onti nagamaavagetakari, pairotari yavisavagetakena. 17 Antari iripokapaakera inkantapaake tyani kematsatasanoigakeri Tasorintsi, aikiro tyani terira inkematsaigeri. Yogari kematsatasanoigakeririra intentaiganakeri intimimoigakerira Tasorintsi. Yogari terira inkematsaigeri intigankaigakeri morekariku garira otsivakumati.” 18 Ario ikañotaka maika Joan ikenkitsatimovageigakerira maganiro. Yogotagaigakeri posantepage, aikiro ikamantageigakeri tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. 19 Aikiro ikanomaakeri Erorishi neagetakeneririra Sesa magatiro Garireaku, ineaketari yagapitsatakerira irirenti itsinanetsite paitacharira Eroria. Tera patiro onake oka. Ikanomaavigetakerityo aikiro posante yovetsikagetakerira terira onkametite, 20 nerotyo ikisantanakarira Erorishi ovashi yashitakotagantakerira. 21 Antari aiñokyara yogiviatantavageti Joan, imatakeri aikiro Jeso yogiviatakeri irirori. Impo yogari Jeso iniakeri Iriri. Iroro iniakerira ashirenakitanaka inkite 22 ineiri Isure Tasorintsi ikañotapaakari shiromega yapusatinkagutapaakari. Impo inianake Tasorintsi enoku ikanti: “Virori vinti Notomi, notasanovagetakempityo kara noshineventakempityo.” 23 Antari itsititanakera Jeso yogotagantavagetanakera onti ishiriagakotanaka 30 shiriagarini. Kantankicha onti ikomutunkani ineaganiri irirori tomintasanotari Jose. Yogari Jose inti itomi Eri. 24 Yogari Eri inti itomi Matate. Irirokya Matate inti itomi Irevi. Irirokya Irevi inti itomi Meriki. Irirokya Meriki inti itomi Janai. Irirokya Janai inti itomi Jose. 25 Irirokya Jose inti itomi Matatiashi. Irirokya Matatiashi inti itomi Amoshi. Irirokya Amoshi inti itomi Naomo. Irirokya Naomo inti itomi Eseri. Irirokya Eseri inti itomi Nagai. 26 Irirokya Nagai inti itomi Maati. Irirokya Maati inti itomi Matatiashi. Irirokya Matatiashi inti itomi Semei. Irirokya Semei inti itomi Jose. Irirokya Jose inti itomi Jora. 27 Irirokya Jora inti itomi Joanan. Irirokya Joanan inti itomi Iresa. Irirokya Iresa inti itomi Sorovaveri. Irirokya Sorovaveri inti itomi Saratieri. 28 Irirokya Saratieri inti itomi Neeri. Irirokya Neeri inti itomi Mereki. Irirokya Mereki inti itomi Ari. Irirokya Ari inti itomi Kosame. Irirokya Kosame inti itomi Erimarami. 29 Irirokya Erimarami inti itomi Eri. Irirokya Eri inti itomi Jeso. Irirokya Jeso inti itomi Eriesere. Irirokya Eriesere inti itomi Jorimo. Irirokya Jorimo inti itomi Matate. 30 Irirokya Matate inti itomi Irevi. Irirokya Irevi inti itomi Sumeon. Irirokya Sumeon inti itomi Jora. Irirokya Jora inti itomi Jose. Irirokya Jose inti itomi Joname. 31 Irirokya Joname inti itomi Eriakime. Irirokya Eriakime inti itomi Merea. Irirokya Merea inti itomi Mena. Irirokya Mena inti itomi Matata. Irirokya Matata inti itomi Natame. 32 Irirokya Natame inti itomi Iravi. Irirokya Iravi inti itomi Isai. Irirokya Isai inti itomi Oveti. Irirokya Oveti inti itomi Voose. Irirokya Voose inti itomi Sarimon. 33 Irirokya Sarimon inti itomi Naason. Irirokya Naason inti itomi Aminaravo. Irirokya Aminaravo inti itomi Arame. Irirokya Arame inti itomi Eserome. Irirokya Eserome inti itomi Parese. 34 Irirokya Parese inti itomi Jora. Irirokya Jora inti itomi Jakovo. Irirokya Jakovo inti itomi Isaako. Irirokya Isaako inti itomi Averan. Irirokya Averan inti itomi Tare. 35 Irirokya Tare inti itomi Nakori. Irirokya Nakori inti itomi Serogi. Irirokya Serogi inti itomi Iragao. Irirokya Iragao inti itomi Pareko. Irirokya Pareko inti itomi Evere. 36 Irirokya Evere inti itomi Sara. Irirokya Sara inti itomi Kainan. Irirokya Kainan inti itomi Aripasate. Irirokya Aripasate inti itomi Seme. Irirokya Seme inti itomi Noe. 37 Irirokya Noe inti itomi Irameko. Irirokya Irameko inti itomi Matosare. Irirokya Matosare inti itomi Enoko. Irirokya Enoko inti itomi Jarete. Irirokya Jarete inti itomi Marareri. 38 Irirokya Marareri inti itomi Kainan. Irirokya Kainan inti itomi Enose. Irirokya Enose inti itomi Sete. Irirokya Sete inti itomi Aran. Yogari Aran inti vamparoatakeri Tasorintsi.

Irokashi 4

1 Antari ikyaenkara giviatankicha Jeso Jororanku itinkamitanakari Isure Tasorintsi yamanakeri anta osarigagitetapaakera. 2 Yogari Jeso onti ipitashitakaro kogapage tera isekatumatempa, impo avisavagetanake 40 kutagiteri niganki itaseganake. Impo ipokashitakeri kamagarini ineasanotakerira ariorika iragaveake irapakuakagakerira ganigera ikematsatairi Iriri 3 ikantiri: —Irorotari vintira Itomi Tasorintsi atsi kanteronityo oga mapu ompeganakempara sekatsi pisekatakempara. 4 Kantankicha Jeso ikantiri: —Aityo otsirinkakotunkani Irinianeku Tasorintsi okanti: ‘Ogari sekatsi oshintsitagantavetaka kantankicha tera patiro onkogakotenkani irorori. Pairo avisake okogakotunkanira ogotasanotakenkanira magatiro ikantagetakerira Tasorintsi, irorotari shintsitagantatsi suretsiku.’ 5 Impo ariokya itentanakari enoku ochovaankakera otishi yogikoneatimotutarityo magatirosanotyo kipatsi ontiri aikiro magatiropage timantagetakarorira. 6 Impo ikantiri: —Maika magatiro pineagetakerira onti nashi. Narori nagaveake nompakerira tyanirika nonintakagake, kantankicha viro pintigeroaventakenarika maika pimpegakenara pitinkami, naro nompagetakempiro pashintagetakemparora, aikiro nompegakagakempi igoveenkariegite maganiro. 8 Iniitanaatyo Jeso aikiro ikantiri: —Aityo otsirinkakotunkani okanti: ‘Gara pipegumati pashini pitinkami. Panirosanotyo Tasorintsi pinkematsatasanotake.’ 9 Impo ariokya itentanakari Jerosarenku yaratinkaigapaakera ivankoku Tasorintsi otishitapankoku onavagetiratyo enoku kara ikantiri: —Irorotari vintira Itomi Tasorintsi atsi mitaanakenityo savi, 10 okantaketari otsirinkakotunkanira okanti: ‘Intigankaigakeri Tasorintsi isaankariite irisentaigakempira. Iragaigavaempityo ganiri piparigi mapuseku.’ 12 Iniitanaatyo Jeso ikantiri: —Kantankicha aityo pashini otsirinkakotunkani aikiro okanti: ‘Gara potsimajairi Pitinkami Tasorintsi pinkantanatakerira: Irorotari pagaveavagetira atsi nanityo maika neakagenaro pagaveane.’ 13 Impo yogari kamagarini inei tera iragaveeri tyampatyo inkantera pashini ovashi yontainatanaari iataatira parikoti. 14 Impogini ipiganaa Jeso Garireaku. Aiño itinkamitari Isure Tasorintsi yagaveakagakeri posante ovashi ikemakoigakeri maganiro timageigatsirira kara. 15 Yogotagantavagetake pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi, ishineventaiganakari maganiro. 16 Impogini iatake Jeso Nasareku ikimotakera pairani. Impo aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi, kantakatari irirori iatapinitira kutagiteriku apishigopireantaganirira. Impo yaratinkake iriniavantakerora Itsirinkakagantakerira Tasorintsi. 17 Ovashi ipunkani sankevanti itsirinkanakerira kamantantatsirira Isaiashi pairani. Inoshikakero yampigireanakerora iriniavantakerora ineiro otsirinkakara okanti: 18 “Itinkamitakena Isure Tasorintsi, ikogakagakenatari nonkenkitsatimoigakerira maganiro terira irashintavageigempa nonkamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi. Itigankakena nonkenkitsatimoigakerira maganiro yagaveaigunkanirira nonkamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irapakuaigaenkaniniri. Noneakagaigaerira terira inee. Nompugamentaigaerira ikisavintsaigunkanirira 19 nonkamantaigakerira nonkante: ‘Maika gaka inkavintsaantavageigakempirira Tasorintsi.’ ” 20 Impogini yagatanakera iniavantakerora yampigikairo ipairi pakeririra inkaara ipirinitanake. Maganirotyo ipampogiaiganakeri sorererere. 21 Impo inianake ikanti: —Okari oka pikemaigakerira noniavantakerira mataka otsatagunkani maika. 22 Maganirotyo ishineventaiganakari yogaiganaketyo kavako, ineaigaketari kametimataketyo iniaigakerira, kantankicha ikantavakagaiganaka: —¿Matsi teratyo iriro yoga itomi Jose? 23 Ikantaigiri: —Pinkantaigakenarorokari: ‘Vintitari gavintantatsirira, atsi gavintaempatyo vikiiro.’ Aikiro pinkantaigakerorokari: ‘Magatiro nokemakoigakerira povetsikagetakerira Kaperenaoku atsi vetsikageteroratyo maika aka pitimira.’ 24 Iniitanaatyo aikiro ikanti: —Arisanotyo nonkantasanoigakempi yogari kamantantatsirira tyarika iatake parikoti ishineventavunkani, kantankicha antari inavetaka itimira teratyo irishineventenkani. 25 Pikemakoigakerotari pairani aiñokyara Eriashi tera omparigumatae inkani avisavagetanake mavati shiriagarini intiri aikiro 6 kashiri. Itasegavageiganaketyo maganiro. Otimaigavetakatyo tovaini ogamakotagapage Iseraereku, 26 kantankicha Tasorintsi teratyo ario intigankeri Eriashi iriatimoigakerora iroroegi inkavintsajaigakerora ganiri agaigiro otasegane, ontityo itigankakeri iriatakera Sarepetaku inkavintsaakerora pashini ogamakotaga terira iroro iseraere. (Ogari Sarepeta ochoenitakotakaro Suron.) 27 Aikiro pairani aiñokyara kamantantatsirira Eriseo itimaigavetakatyo tovaini vesegasenari Iseraereku, kantankicha teratyo irovegumate paniro, intaganityo yovegai pashini terira iriro iseraere, irirotari Naaman timatsirira Suriaku. 28 Irorotyo ikemaigavakerira ikantaigakerira ikisaigamatanakatyo maganiro. 29 Ikaviriigamatanakatyo yoneagaigakarira parikoti antakona anta okaratakera apatotakara pankotsi. Itikaigavetanakari yamavageigavetanakarira otseraaku intatsinkaigakerimera, ontitari apatotaka ivankoegi otishiku. 30 Kantankicha irirori ikenaguiganakerityo niganki yapatoigakara ovashi iatai. 31 Impogini iatai Jeso Kaperenaoku. Antari aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi yogotagantavagetakera. 32 Ikemaigavakerira maganirotyo yogavageiganake kavako, ineaigaketari yogotagaigakerira yogovagetiratyo kara. 33 Ario inake kara paniro surari itimagutakerira kamagarini. Irirori ikaemagematityo kara ikanti: 34 —¡Eeee! ¡Jeso Nasarekunirira, arionena gara tyara pikantaigana! ¿Tyara pinkantaigakenara? ¿Iroro pipokashitake pimpogereaigakenara? Noneimpitari, nogotakempi vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite maganiro. 35 Inianake Jeso ikantiri: —¡Kemisante! ¡Kontetanae, piatae parikoti! Iroro ikemavakerira ogatyo ikenake yogituanakeri itimagutakerira, igenanekyatyo ikontetapanuti iokanairi, tera tyara inkantumateri. 36 Maganiro yogavageiganaketyo kavako ikantavakagaiganaka: —¿Pineakeri? ¡Tyarikatyo ikantaka intagatityo iniimatakerira ikematsatakeri ikontetanai! ¡Pairotyo yagaveavageti! ¡Ikoveenkavagetiratyo kara! 37 Impogini maganirotyo timageigatsirira kara ikemakoigakeri Jeso. 38 Impogini ikontetanaira Jeso pankotsiku yapatoitaigakara iatake ivankoku Sumo. Ogari yagashintotirira omantsigatake oanativagetakera. Ikantavunkani Jeso irovegaerora. 39 Iatake iroroku ikanaganaka iniakero anatiri yoneagakaro. Irorori oga okenake oshavogatanai, ovashi otinaanaa opakoigakeri isekataigakempara. 40 Antari ishonkanaara poreatsiri ipokaigake maganiro mantsigatakogeigankitsirira yamaiganakenerira Jeso tovaini oposantetashigeigakarira mantsigarintsipage irovegaigaerira. Irirori ipatikaiigakeri igitoku paniropage yovegageigairi. 41 Ikonogagarantaigaka onti itimaguigakeri kamagarini. Antari yoneaganontaigakarira ikonteiganaira ikaemageigamatanaketyo ikantaigi: —¡Virori vinti Itomi Tasorintsi! Kantankicha Jeso ikantaviigakeri iriniaigaera, yogoigaketari inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite maganiro. 42 Okutagitetamanakera iatanake Jeso anta parikoti omamerigitetakera, kantankicha ikogunkanityo impo yogonketakoigakari inakera. Ikogaigavetaka iragaigavakerimera ganiri iatai. 43 Kantankicha irirori ikantaigiri: —Noataketyo nonkenkitsatimoigakerira aikiro parikotipagekunirira nonkamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, irorotari itigankavitakena. 44 Impo iatake Joreaku ikenkitsavagetanakera pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi.

Irokashi 5

1 Impogini iatake Jeso otsapiaku inkaare opaita Jenesare. Iatashiigakeri tovaini matsigenkaegi yapatosegavageiganakatyo kara yavinaavioiganakatyo yavinajaiganakerityo Jeso irirori, ikogaigaketari inkemisantaigakerira ikenkitsavagetakerora Iriniane Tasorintsi. 2 Impo ishonkanaka Jeso ineiro piteti pitotsi gatagagetaka, yogatagageigakerotari shintaigarorira yaguitaiganakera ikivaigakerora igitsare. 3 Yogari Jeso yomatetanaka ivitoku Sumo ikantakeri iramumatanakerora nigankiakona, ipirinitake yogotagaigakeri yogaegi patoitaigankicharira otsapiaku. 4 Impo yagatanakera iniavagetakera ikantiri Sumo: —Tsame anta otsompogiatakera pinkitsaigakera. 5 Ikanti Sumo: —Gotagantatsirira, nokitsakitsaigavetaka inkaara tsitenigetiku nopiriniventaigakero niganki okutagitetanai teratyo nagumaige, kantankicha maika virotari kantankitsi nonkañotakeniroro. 6 Iroro yovuokajaigakerora inoshikakoigavetarityo tyarika ishatekavagetempatyo shima kara, nigankityo osaraanake igitsare 7 ovashi yakotashiigakeri itovaireegi naigankitsirira apiteneku pitotsi kameti iriaigakeniri iriroegi irimutakoigakerira. Impo iaigake imutakoigakerira yagaigake ishatekavageigirityo kara pitetiro pitotsi tsitigaatakotavagetaketyo. 8 Yogari Sumo Perero ineakerira Jeso pairora yagaveavagetake itigeroaventamatanakarityo ikantiri: —¡Notinkami, intainatanakena, nantitari kañovagetacharira, pairotari novetsikagisevageti terira onkametite! 9 Itsarogavagetanaketari irirori intiegiri itentaigakarira ineaigaketari yagaigakera tovaini shima. 10 Inti itentaigaka itomiegi Severeo ipaita Santiago, yogari irapitene ipaita Joan. Itsarogavageiganaketyo iriroegi aikiro, kantankicha Jeso ikantiri Sumo: —Gara pitsarogi, ganigetari iroro pipiriniventavagetai pinkitsavagetaera, irirokyatari pimpiriniventavagetae matsigenkaegi pinkematsatagaigakerira, narotari gaveakagakempine. 11 Impo yagatakoiganaira iokaiganakero magatiro iaigake yogiaiganakerira Jeso. 12 Impogini inakera Jeso apatotakara pankotsi ikenapaake paniro vesegasenari otsonkatakerityo kara teratyo choeni. Antari ineapaakerira Jeso yompatakaventapaakari ikantiri: —Notinkamii, nokogavetaka povegaenara kantankicha impatyora viro tyarika pinkante. 13 Yogari Jeso yakontsaanake itsagatakeri ikantiri: —Jeeje, nokogake, maika veganaempa. Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake yoveganaa yovesegavetakara. 14 Impo ikantavakeri Jeso: —Gara tyani pikamantumati. Inti piatimotake saserorote pokotagakemparira ontiri aikiro pamagetanakenerira piratsipage pintsatagakerora ikantakerira Moiseshi kameti ineasanotakempiniri ovashi inkantakempi vegaavi irogoigakempiniri maganiro vegasanotaavi. 15 Kantankicha ariompatyo ikemakotasanotanunkaniri Jeso iatashigeigamatirityo tovaini inkemisantaigakerira ikenkitsavagetakera ontiri aikiro irovegaigaerira imantsiganeegi. 16 Kantankicha Jeso iatapiniti parikoti terira intimaige matsigenka iniakerira Iriri. 17 Impogini yogotagantavagetakera Jeso ario inaigake kara pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi poniageigankicharira Garireaku, Joreaku ontiri aikiro Jerosarenku. Yogari Jeso yovegageigamatirityo mantsigaigankitsirira, intitari gaveakagakeri Tasorintsi. 18 Impo ipokaigapaake pashini matsigenkaegi ikompitakoigapaakeri shinkogisenari terira iranuite iramaiganakenerimera tsompogi inakera Jeso. 19 Kantankicha tyampatyo inkenakagaiganakeri inkiakagaiganakerira, patovageigakatarityo kara matsigenkaegi. Yataguigamatanaketyo enoku sotsi otishitapankoku yovenakiigakero maani ikatinkatakotakera Jeso yoguitakoigakerira. 20 Antari ineaigakerira Jeso arisano opaitaka yogoigakera iragaveakera irovegaerira ikantantakaririra shinkogisenari: —Notomi, maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagetakerira terira onkametite, garatyo ikenkiagaimpiro Tasorintsi. 21 Yogari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi iniasurentavageiganaka ikantaiganake: “¿Tyanimpatyora yoga ikañotagumanatanakari Tasorintsi? ¿Matsi aiño pashini gaveankitsinerira imagisantakotantaerora kañovagetagantsi?, panirotari yagaveira irirori.” 22 Kantankicha Jeso yogoigavakerityo iniasurentaigakara ikantaigutarityo: 23 —¿Tyara pikantaigakara piniasurentaigakara pikañoigakerora maika? ¿Tyatimpatyo pairo avisake okomutakara? ¿Irororika nonkantakerira: ‘Maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagetakerira terira onkametite, garatyo ikenkiagaimpiro Tasorintsi’, ontirika nonkantakerira: ‘Tinaanake nuitanake’? 24 Maika noneakagaigakempi yagaveake Kañotasanotakaririra Matsigenka imagisantakoigaerira matsigenkaegi magatiro terira onkametite yovetsikageigirira. Impo ishonkatetanakari shinkogisenari ikantiri: —Maikari maika viro nonkantakempi tinaanake, ganaero pinoriantakarira, piatae pivankoku. 25 Irorotyo iniakerira igenanekyatyo itinaapanuta, yaganairo inoriantakarira iatai ivankoku ishineventavagetanakarityo Tasorintsi ikantanake: “¡Pairo ikametiti Tasorintsi! ¡Pairo yagaveavageti!” Maganirosanotyo ineaigavairi, 26 ovashi yogavageiganaketyo kavako ishineventaiganakarityo Tasorintsi iriroegi aikiro, impo itsarogavageiganaketyo kara ikantaigi: —Maika noneaigake posante gakagantagetatsirira kavako. 27 Impogini ikontetanai Jeso ikenanake kara ineapaakeri paniro surari ipaita Irevi. Irirori onti ipirinitake anta pankotsiku itimashiigavakerira visapiniigatsirira ikogantaigavakarira koriki maganiro maiganankitsirira iarakipage ontirika tatapagerika oita, intitari kogantiniririra koveenkari koriki. Impo yogari Jeso ikantapaakeri: —Tsame, pogiatanakenara. 28 Irirori ikaviritapanuta iatanake yogiatanakerira. Magatirosanotyo iokagetanakero ipiriniventavagevetarira. 29 Impogini yonkotakagantake posante ikaemakerira Jeso isekatakara ivankoku. Ario inaigake aikiro kara pashini tovaini kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari intiegiri aikiro pashinipage matsigenkaegi itentaigakarira isekataigakara. 30 Kantankicha yogari pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantanaigakeri irogamereegi Jeso ikantaigiri: —¿Tyara pikantaigakara pisekataigakara pitentaigakarira kogantaiginiririra koveenkari koriki intiegiri aikiro pashini kañovageigacharira? 31 Inianaketyo Jeso ikanti: —Yogari terira imantsigaige tera inkogakoigempari gavintantatsirira. Intagani kogakoigari mantsigaigankitsirira. 32 Ariotyo nokañotaka naro tera iriro nompokashiige terira inkañovageigempa nonkantaigakerira inkantatigaiganakempara, intityo nopokashiigake kañovageigacharira kameti inkantatigaiganakempara irapakuaiganakerora yovetsikageigakera terira onkametite. 33 Impogini ikantaigiri Jeso: —Yogari irogamereegi Joan intiegiri irashiegi pariseoegi yapakuapiniigi tera isekataigempa kameti impiriniventaigakeroniri iriniaigakerira Tasorintsi. Kantankicha yogari pashiegi pogamereegi tyara ikantaigakara tera inkañoigempari iriroegi, onti omirinka isekataigaka. 34 Impo ikantakotaka Jeso ikanti: —Pine intimera pashini ikyarira gankitsi itsinanetsite inkaemaigakeri iamigoegite isekatagaigakemparira, ¿matsi gara isekataiga? Isekataigakempaniroro, itentaigakaritari kaemaigakeririra ishinevageigaka. 35 Kantankicha antari aganakempara inkisakenkanira iramanakenkanira parikoti ario pinkante impitashiigakemparotyo kogapage gara isekataigaa, inkenkisureakoiganakemparitari. 36 Impo Jeso ikantaigairi aikiro ikanti: —Tera onkametite pinkematsatagarantaigerora yogotagaigakempirira pariseoegi irorokya pimaigavake nogotagaigakempirira naro. Ontinirikatyo okañotakaro pagagarantera maani okyarira kamisa voviri pinkotatantemparora ogantagarira. Pinkañoterora maika onti amparatakempa kamisa okyarira ario onkañotake okotatantunkanirira okyameshinarira gara okametitantaro ogantagarira kamisa. 37 Aikiro ontinirikatyo okañotakaro ompiaatenkanira vino okyaakyarira tekyarira ompoite ompiaatantenkanira kaverameshina igantagarira atakerira yaratsimeshinatanake. Ompoivetanakempa aravonkanake oga onkenake ontimpoanakeri imeshina ovashi ontisaraanakeri osanakempa vino, aikiro iraparatakempa imeshina irisaraanakera. 38 Nerotyo pairo okametitake ompiaatantenkanira ikyameshinakyarira kameti ganiri aparaata vino, aikiro ganiri yaparata imeshina. 39 Aikiro tyanirika viikarorira vino ogantagaari teratyo inkogumataero okyaakyarira, ontityo ikantake: ‘Ogari ogantagaari pairotyo avisake okametiatakera.’

Irokashi 6

1 Impogini aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake Jeso ikenanake turigoshiku itentaiganaari irogamereegi. Iroro ikenaiganakera kara yagaiganake turigoki impo yamegikaigakero yogaigakarora. 2 Irorotyo ineaigakerira pariseoegi ikantaigutarityo: —¿Tyarikatyo pikantaigakara viroegi pagaiganakera turigoki? Maika ontitari kutagiteri apishigopireantaganirira, okantavitantaganitari antavagetantenkanira. 3 Inianake Jeso ikantaigiri: —¿Matsi tera piniavantumaigero viroegi otsirinkakotunkanira yovetsikakerira Iravi pairani? Itaseganake irirori intiegiri itentaigakarira, mamerisanotyo tatampatyo irogaigakempa, 4 impo ikiamatanaketyo ivankoku Tasorintsi yogakarora pan okantavitantaganirira ogenkanira, ontitari irashi Tasorintsi. Intagani gaigaro saseroroteegi, ariotari ikantiri Tasorintsi. Kantankicha yogari Iravi yogakarotyo, aikiro ipaigakeri itentaigakarira. 5 Ikantaigakeri aikiro: —Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka irirotari kantatsirira tyati okantavitantagani antantenkanira kutagiteriku apishigopireantaganirira, aikiro tyati terira onkantavitantenkani. 6 Impogini agaara pashini kutagiteri apishigopireantaganirira iatake Jeso pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi yogotagantavagetakera. Ario inake kara paniro shinkovakori irakosanoriraku tera iragavee irakotumagetera. 7 Yogari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi ikamagutasanoigakerityo Jeso ineaigakerira ariorika irovegaeri kutagiteriku apishigopireantaganirira kameti intsavetantaigakeriniri inkisakagantaigakerira. 8 Kantankicha irirori yogotaketyo isureigakarira nerotyo ikantantakaririra shinkovakotankicharira: —Atsi aratinke ineaigakempira maganiro. Irirori ikaviritanaka yaratinkanake. 9 Impo Jeso ikantaigiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi: —Maika atsi nonkogakotagantaigakempira. ¿Tyara ikanti Moiseshi pairani? ¿Tata ovetsikakenkani kutagiteriku apishigopireantaganirira? ¿Ario ikanti ovetsikakenkanira kametiri ontirika ovetsikakenkanira terira onkametite? ¿Ario ikanti aganiaigavaerira atovaire ontirika ikanti agamagaigakerira? 10 Impo ipampogiaigakeri maganiro patoventaigakaririra ikantiri shinkovakotankicharira: —Atsi kontsaanake. Irorotyo yakontsaanakera ogatyo okenake irako paa vegasanovagetaa kañotasanovagetaatyo apipakotene. 11 Kantankicha iriroegi ikisaigamatanakatyo kara ikantavakagaiganakara tyarika inkantaigakerira Jeso. 12 Impogini iatake Jeso itonkoanake otishiku iriniakerira Tasorintsi. Iniakeri niganki okutagitetanai 13 impo ikaemaigakeri irogamereegi iriroku ovashi yagaigake 12 ipegakagaigakari iritigankaneegi. 14 Maganiro yagaigakerira onti ipaiigaka: Sumo, ipaitairira aikiro Perero; Anturishi, irirenti Sumo: Santiago, Joan, Jeripe, Varitorome, 15 Mateo, Tomashi, Santiago, itomi Arejeo; Sumo komperagetatsirira, 16 Jorashi, itomi Santiago, intiri aikiro Jorashi Ishikariote, gakagantakeririra Jeso. 17 Impo yanonkaa Jeso itentaigaari irogamereegi ipitaigapaake opampatakera. Yapatoventaiganakarityo pashini irogamereegi itovaigavagetityo kara intiegiri aikiro pashini poniageigankicharira parikoti Joreaku ontiri Jerosarenku intiegiri aikiro poniaigankicharira otsapiapageku Tiro ontiri Suron. Onti ipokashiigake inkemisantaigakerira Jeso inkenkitsavagetakera ontiri aikiro irovegaigaerira imantsiganeegi. 18 Yogari itimagugeigakerira kamagarinipage yoneaganontaigakari. 19 Maganirotyo ikogaigake intsagaigakerira, ineaigakeritari yagaveavagetakera yovegageigamatirityo maganiro. 20 Impogini ipampogiaigakeri Jeso irogamereegi ikantaigiri: “Pairo okametitake pinkantaigakera: ‘Garika itsarogakagana Tasorintsi tyampa nonkantakempa, teranika tatakona nagaveimageti naro tsikyata.’ Antari pinkañoigakemparika maika ario pinkante pishinevageigakempa impegakempatari Tasorintsi Pigoveenkariegite. 21 “Pairotari pishinevageigakempa maganiro viroegi kogasanoigankitsinerira pintsatagageigakerora magatiro ikogagetakerira Tasorintsi, iragaveakagaigakempitari irirori pinkañoigakerora maika. “Pairotari pishinevageigakempa impogini maganiro viroegi onkenkisureakagaigakemparira maika tatapagerika oita terira onkametite, irogishineaigaempitari Tasorintsi. 22 “Maika atsi shinevageigempa viroegi pineaigakera inkisaigakempira pitovaireegi ineaigakempitari pikematsaigakerira Kañotasanotakaririra Matsigenka. Ariorika gara ikogaigi pinkonoiigakemparira onti iriniashinaigakempi ontiri aikiro inkantaigakempi tera pinkametiige. 23 Yogari yashikiiganakeririra ario ikañoigakeri kamantantaigatsirira pairaninirira ikisaigakerira. Antari pineaigakera inkañoigakempira maika, pishinevageigakempatyo kara pinkavakavavageigaketyo, pogoigaketari pairotyo irogishineavageigakempi Tasorintsi impogini anta enoku. 24 “¡Kantankicha maikaniroro pantsipereavageigake viroegi shintavageigacharira kantaigatsirira: ‘Tera nonkogakotempa intsarogakagakenara Tasorintsi, panirotyo naro nagaveake!’ Gatanika tyani gishineaigimpi impogini, matakatari pishinevageigaka maika. 25 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi terira pisuretakotumaigempa maika, onti pikantaigake: ‘Tera tatoita nonkogakotumaigempa!’ Impoginitari pisuretakoigavetanakempa pinkogaiganakera inkavintsajaigakempira Tasorintsi, kantankicha garatyo itimumati kavintsajaigakempinerira ontityo inkisashiitakempi. “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi shinevageigankicharira maika, pishineventaigakarora magatiro kipatsipagekutirira! Impoginitari pinkenkisureavageigakempa inkisashiitakempira. 26 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi irishineigakempirika maganiro! Ariotari ikañoigakariri yashikiiganakeririra pairani ishineigakarira kamantantaigatsirira matagavageigacharira. 27 “Maika viroegi kemisantaigakenarira nonkantaigakempi aikiro. Pintsarogakagaigakemparira kisashiigakempirira, aikiro pinkavintsaavageigakerira kisaigimpirira. 28 Yogari kantaigakempinerira: ‘Ineashitempatyo’, viroegi pinkantaigakeri: ‘Nokogake inkavintsaavagetakempira Tasorintsi.’ Piniaventaigakerira kisavintsaigimpirira. 29 Ariorika intimake taakempinerira pivoroku gara pipugatari. Aikiro ariorika iragapitsaitakempiro pimanchaki enokutirira gara pitsaneanakaro savitirira irorori. 30 Pintsarogakagakemparira nevitakempinerira tatarikara oita pimpakerityo ikogakotakarira, aikiro tyanirika gapitsatakempine pashintarira gara pikenkiakonatairo. 31 Pikogaigakerika inegintevageitakempira iroroventi pinegintetantavageigaketyo viroegi aikiro. 32 “Antari intaganirika pinkavintsajaigake kavintsajaigimpirira, ¿matsi tatatayo irishineviigakempi Tasorintsi? Ariotari ikañoigari maika terira inkematsaigeri ikavintsajaigirira kavintsajaigiririra. 33 Ontirika intagani pinegintevageigake negintevageigimpirira viroegi, ¿matsi tatatyo irishineviigakempi Tasorintsi? Ariotari ikañoigari maika terira inkematsaigeri iriroegi. 34 Ario okañotaka aikiro intaganirika pampinaigake gipigaigaempinerira, ¿matsi tatatyo irishineviigakempi Tasorintsi? Ariotari ikañoigari maika terira inkematsaigeri yampinavakagaigara, ineaigaketari irampinatantaigakerika irogipigaigaenkani. 35 Kantankicha viroegi nonkantaigakempi pintsarogakagaigakemparira kisashiigimpirira, pinkavintsaantavageigakera, aikiro pampinatantavageigakera kogapage gara onti pogiakoiga irogipigaigaempira. Pinkañoigakemparika maika inkavintsaavageigakempi Tasorintsi timatsirira enoku ovashi pinkañotasanoiganakempari irirori ikavintsaavageigirira terira isuretakotumaigempari onti ikiiro suretakoigaacha. 36 Tsarogakagantavageigempa pinkañoigakemparira Piri Tasorintsi itsarogakagantavagetara. 37 “Viroegi gara piniashinaigari pitovaireegi kogapage pinkantaigakera yovetsikaigake terira onkametite ganiri ikisashiigimpi Tasorintsi impogini. Tatarika yovetsikake pashini terira onkametite gara pikogaigi inkisashiigakemparira Tasorintsi ganiri imaigimpi viroegi impogini inkisashiigakempira. Gara pikenkiagantavageigi ganiri ikenkiagaigimpiro Tasorintsi pikañovageigakara viroegi. 38 Pinkavintsaantavageigakerika viroegi ario inkañotagaigakempi Tasorintsi irirori inkavintsaavageigakempi. Gara maani ikavintsajaigimpi Tasorintsi teranika imichatumagetempa irirori, inkavintsaasanovageigakempityo kara. Tyanirika pairorira iravisake inkavintsaantasanovagetakera pairotyo inkavintsaakenkani irirori, kantankicha yogari ogakonarira ikavintsaantake ariotyo inkañotagaenkani irirori ogatonatyo inkavintsaakenkani.” 39 Impo inianai Jeso ikantakotakeri gotagantatsirira ikanti: “¿Matsi iragaveake inkatsatantanakera terira inee inkatsatanakerira irapitene terira inee? ¿Matsi gara yashiriaiganaka piteniro otseraaku? 40 Tyanirika yogotagunkani tera iravisumateri gotagiririra, kantankicha antari intsotenkakagakeririka irogotagakerira ario pinkante inkañotakempari irirori. 41 ¿Tyara pikantakara pikanomajaigirira pitovaire vetsikaigirorira terira onkametite? ¿Matsi tera pineero pashi virompatyo viro pairo pogagaka? 42 Kañomatakatyo ontinirika pikantanakeri: ‘Atsi taina nogotagakempira ganigeniri pikañovagetaa’, tenirikatyo pineemparo viro tyarikaroro apatoventavagetakempityo kara. ¡Ontityo pineakagantavintsatakara! Atsi negintetasanovagetempanityo viro kameti pagaveakeniri pinkanomaantakera. 43 “Ogari inchatopage timatsirira oi ogaganirira gara agaveimati ontimera oi terira ogenkani. Ario okañotaka inchatopage timatsirira oi terira ogenkani gara agaveimati ontimera oi ogaganirira. 44 Magatiro inchato onti oneantagani oi. Pine igo tera ario ontimantemparo kivitsa. Ario okañotaka ova tera ario ontimantemparo tanko. 45 Ario ikañotaka matsigenka negintevagetacharira onti iniakogeti kametiripage, irorotari isuretakogetaka. Yogari terira inegintevagetempa onti iniagisevageti posante, irorotari isuretakogetaka irirori. Magatirotari osuretakotunkanirira irorotari oniakogetunkani. 46 “¿Tyara pikantaigakara viroegi pikantaigakenara kogapage: ‘Notinkami, Notinkami’, kantankicha tera pintsatagaigero nokantaigakempirira? 47 Maika nonkantaigakempi tyani ikañotaka yoga tyanirika pokashitakena ikemisantakenara impo ikematsatakena itsatagagetakerora nokantakeririra. 48 Onti ikañotakari matsigenka yovetsikake ivanko ikigantashitakero yogavagetakerotyo savi kameti onkusotasanotakeniri. Impogini okimoavetanaka nia apamankakotanakero oshintsiavagetityo kara, kantankicha teratyo agaveimatero oakerora, ovatikavagetakatari savi okusotantakarira. 49 Yogari kemisantavetakenarira kantankicha tera irovetsikero nokantakeririra onti ikañotakari pashini yovetsikavetaka ivanko tera irogero savi, tatampa onkusotantakempa. Impo okimoatanake nia apamankakotanakero oshintsiatanake otuanakero akya amanakero otsonkatasanotakerotyo kara.”

Irokashi 7

1 Yagatanakera Jeso inianiaigakerira iatake Kaperenaoku. 2 Ario kara itimi paniro iromano. Irirori inti itinkamiegi soraroegi. Imantsigavagetake iromperane pairorira itasanotari, panikyatyo inkamavagetanake. 3 Irorotyo ikemakotavakerira Jeso itigankaigakeri itinkamiegi jorioegi inkantaigakiterira irovegaatenerira iromperane. 4 Impo iaigake ikantaigapaakeri: —Notinkami, nokogasanoigaketyo piatakera povegaatenerira iromperane itinkamiegi soraroegi, pairotari ikametitake irirori. 5 Itasanoigakari jorioegi yovetsikakagantaigakenaro pankotsi napatoitantaigarira. 6 Impo iatake Jeso yogiaiganakerira. Antari yagaigavetanakarora aiñoni pankotsiku itonkivoaigakari iamigoegite itinkamiegi soraroegi. Irirori onti itigankaigakeri intonkivoaigavakemparira inkantaigavakerira: —Maika ikantake: ‘Notinkami, gara patsipereaventana pimpokashivagetakitenara novankoku. Garorokari pikiimatiro, nogotaketari vinti gaveavagetatsirira. 7 Nerotyo tera nagavee naro tsikyata noatakera nonkantakitempira. Piniimatakera intagatityo irovegantanaempa nomperane. 8 Kañotari naro itimavetari peraiganarira, akyari itimi nashi nomperaneegi. Tyarikara nonintake nontigankakerira ikematsatakenatyo iatake. Pashinikya nokaemirira ipokake. Aikiro aiño pashini tatarika nomperatakari ikematsatakenatyo.’ 9 Iroro ikemavakerira Jeso ikantakera maika yoganaketyo kavako ishonkateiganakari maganiro giaigapaakeririra ikantaigiri: —Arisanotyo nonkantasanoigakempi teratyo noneimageteri paniro Iseraerekunirira inkañotakemparira yoka iromano yogotasanotakera nagaveavagetira. 10 Impo yogari iritigankaneegi itinkamiegi soraroegi ipigaigavetanaa pankotsiku ineaigapaakeri vegasanotaa iromperane. 11 Impogini iatake Jeso Nainku yogiaiganairi irogamereegi intiegiri aikiro tovaini matsigenkaegi. 12 Impo yagapaakerora aiñoni itimaigira itonkivoaigavakari yamakoigapaakerira igamaga inkitaigaaterira. Inti otomi ogamakotaga, panirosanotyo ikantakara irirori otomintakarira. Itsaisevagetanakatyo matsigenkaegi kara giaiganakerorira tomintaririra. 13 Itsarogakaganakaro Atinkami ineakerora iragakara ikantiro: —Gara piraga. 14 Ishigatetanakaro yoyagantakarira itsagatakero. Yogari natakoiganakeririra asatyo yaratintiitake. Impo ikantiri Jeso kamankitsirira: —Viro, nonkantakempi tinaanae. 15 Impo yogari kamavetankicharira itinaanaka ipirinitake inianai. Yogari Jeso ikantiro iriniro: —Neri yoga pitomi. Yogari otomi inti ikyaenka gaenokanankicha. 16 Irorotyo ineaigakera maganiro yoganiairira itsarogavageiganaketyo kara, aikiro ishineventaiganakari Tasorintsi ikantaigi: —Itigankimoigakai Tasorintsi kamantantatsirira gaveavagetatsirira. Tera imagisantaigajae ikavintsaavageigakai, antiegitari irashiegi. 17 Impo maganirotyo timaigatsirira Joreaku intiegiri aikiro choenitakogetankitsirira ikemakoigakeri Jeso yoganiairira igamaga. 18 Impogini yogari Joan ikemakotakeri Jeso yovetsikagetakera posantepage terira oneimagetenkani, intitari kamantaigakeri irogamereegi. Impo ikaemakagantaigake piteni itigankaigakeri inkantaigakiterira: “¿Virorika nogiaigakerira, ontirika atanatsi nogiaigera pashini iripokakera?” 20 Impo iaigake yogonkeigapaaka inakera Jeso ikantaigapaakeri: —Notinkami, itigankaigakena Joan Giviatantatsirira nonkantaigakitempira, ¿virorika nogiaigakerira ontirika atanatsi nogiaigera pashini iripokakera? 21 Antari yogonkeigapaakara ineakoigapaakeri yovegageigairira tovaini mantsigaigankitsirira ikonogagarantaigaka ogageigakeri mantsigarintsi koveenkatatsirira. Yogari itimagugeigakerira kamagarinipage yoneaganontaigakari. Aikiro ineakagageigairi teirra inee. 22 Impo ikantaigavakeri Jeso ikanti: —Maika piaigae pinkamantaigapaakerira Joan magatiro pineageigutirira ontiri pikemageigutirira. Yogari terira ineaigavetempa ineaiganake. Yogari terira iranuitagantsiigavetempa yanuitagantsiiganake. Ario ikañoigaka vesegaigavetankicharira yovegaiganaa. Yogari terira inkemaigavetempa ikemaiganake. Aikiro yogari igamagapage yaniaiganai. Intiegiri aikiro terira irashintavageigempa ikenkitsatimoigunkani ikamantaigunkani tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakenkaniniri. 23 ¡Irishinevagetakempa tyanirika kantakanirira inkematsatasanotakenara gara yapakuimatana! 24 Impo iaiganaira iriroegi, iniavagetanake Jeso iniakotakerira Joan ikantaigiri maganiro: “¿Tatoita piatashiigakiti anta osarigagitetapaakera? ¿Iriro piatashiigakiti pineaigakitirira matsigenka terira ishintsitashigetero magatiro matavitantagantsi, irorokya ikanti irorokya ikanti? ¿Ario ikañotakaro savoroshi amirora tampia akya otuiti akya otuiti? 25 ¿Ario tatatyo piatashiigakiti? ¿Iriro piatashiigakiti pineaigakitirira matsigenka gagutacharira mechomagori kamisa? Pogoigaketari maganiro gaguigacharira mechomagori kamisa onti ipirinitaigi ivankoku koveenkari, omirinka ipiriniventaigi tatarika oita ishineventavageigakarira iriroegi. 26 Iroroventi ¿tatatyo piatashiigakitira? ¿Iriro piatashiigakiti pineaigakitirira kamantantatsirira? Jeeje, irironiroro, kantankicha pairo yavisavagetakeri kamantantatsirira, 27 irirotari itsirinkakotunkanirira pairani iniakerira Tasorintsi Itomi ikantiri: ‘Notomi, impogini nontigankake paniro ivatanakempinerira inkantaigakerira itovaireegi inegintetashiigavakempira.’ 28 Maika nonkantaigakempi maganirosanotyo matsigenkaegi tera intimumate paniro visakerinerira Joan, kantankicha tyanirika yogavisaakotake Tasorintsi ipegakara Igoveenkarite, irirori pinkante yavisakerityo. 29 “Maganiro kemaigavakeririra Joan ikenkitsavagetakera ikantaigakeri irogiviaigakerira, ineaigaketari ikantasanoti Tasorintsi ikantakera intiegi kañovageigacharira. Ario ikañoigaka yogaegi kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari yogiviatagantaigaka iriroegi aikiro. 30 Kantankicha yogari pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi teratyo irogiviatagantaigempa. Ikogavetaka Tasorintsi inkavintsajaigakerira kantankicha iriroegi tera inkogaige inkematsaigakerira. 31 “¿Tatarikatyo nonkañotagaigakempi viroegi? ¿Tata pikañoigaka? 32 Inti pikañoigaka ananekiegi impitaigera pampatuiku imagempivageigakera impo ovashi inkisavakagaiganakempa inkantaige: ‘Nokovutimoigavetakempi teratyo pintiontaigempa. Impo nomatikimoigavetakempi matikagantsi kenkisureaenkatavagetakatyo kara teratyo piragaigempa.’ 33 Ariotari pikañoigakari viroegi. Ipokavetaka Joan tera isekatavagetempa, aikiro tera iroviikumatemparo poiri, onti pikantaigakeri itimagutakeri kamagarini. 34 Impo maika ipokavetaka Kañotasanotakaririra Matsigenka isekata, aikiro yoviika ariokya pikantaigakeri: ‘Pairo isekaata aikiro pairo ishinkiseta, aikiro inti itsipaiga kogantaiginiririra koveenkari koriki intiegiri pashini kañovageigacharira.’ 35 Kantankicha ogotunkani tyani kematsatasanotiri Tasorintsi aikiro tyani terira inkematsateri, ontitari oneantunkani yovetsikagetakerira.” 36 Itimake paniro pariseo ikaemakeri Jeso isekatagakemparira ivankoku. Impo iatake Jeso ikiapaake isekatavagetaka mesaku. 37 Otimake paniro tsinane pogereantatsirira ario otimi kara. Impo okemakotakerira Jeso iatakera isekatakara ivankoku pariseo oatake amakotanake kasankaari opiaatantunkani ovetsikashitunkanirira aravasetero. 38 Impo ogonketapaakara inakera Jeso aratinkapaake igitiku iraganaka ashiriaatanaka oakia osagutanakeri ivonkitiku. Impo osevonkitiantaari ogishi asaraanavonkitinatakarityo, aikiro osaguvonkititantakari kasankaari. 39 Antari ineakerora pariseo kaemakeririra Jeso ivankoku iniasurentavagetanaka ikanti: “Arisanorika iriro yoka kamantantatsirira irogotaketyo tyani tsagatakeri, irogotakerotyo tyara okanta, ontitari pogereantatsirira.” 40 Impo inianake Jeso ikantiri: —Sumo, nokogake nonkantakempira. Ikantiri: —Je'ee, Gotagantatsirira, atsi nani, kantena. 41 Ikantiri Jeso: —Itimake piteni surari ipegakoigakeri pinatantatsirira koriki. Paniro ipegakotakeri 500 tenario. Yogari irapitene intagani ipegakotakeri 50. 42 Kantankicha iriroegi mameri igorikiegite tyampa iragaigakeri impunaigaerira. Impo ikantaigakeri pinaigakeririra: ‘Iroroventi ario inkañotake, mameritari.’ Maikari atsi kantena ¿tyanirorokari pairo shinetasanotakari? 43 Ikanti Sumo: —Impa irirorakari yoga pairorira yavisake ipegakotasanovetakarira. Ikantiri Jeso: —Pikantasanotakeniroro. 44 Impo ikamagutanakero tsinane ikantiri Sumo: —Nokiavetapaaka pivankoku tera pimpakotavakena nia nonkivavonkititakempara. Maika ¿pineakero oga tsinane? Irorori okivavonkititantakenaro oakia, osevonkitiantaanaro ogishi. 45 Aikiro tera pasaraanatavakena, kantankicha irorori asaraanavonkititanani inkaara ovashi maika. 46 Tera pintiritavakena aseiteku nogitoku, kantankicha irorori osaguvonkititantakenaro kasankaari. 47 Irorotari maika nonkantakempi oshineventasanotakena oneaketari magisantakotaa magatiro ovetsikagisevagevetakarira terira onkametite. Kantankicha yogari neankicharira tesakona inkogakotempa imagisantakotakenkanira yovetsikagetakerira terira onkametite gasakonatyo ishineventasanotana. 48 Impo ishonkatetaro tsinane ikantiro: —Maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagisevagetakerira, gara ikenkiagaimpiro Tasorintsi. 49 Impo yogaegi ikaemunkanirira itentaigakarira isekataigakara ikantavakagaigamatanakatyo: —¿Matsi tyanimpatyora irirori kameti iragaveakera inkantakerora: ‘Maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagisevagetakerira, gara ikenkiagaimpiro Tasorintsi’? 50 Kantankicha Jeso ikantutaaro aikiro: —Maika yogavisaakotakempi Tasorintsi, pineakenatari nagaveake nonkantakera omagisantaagani magatiro povetsikagisevagetakerira. Maika piatae pishinevagetakempara.

Irokashi 8

1 Impogini iatake Jeso itimageigira matsigenkaegi yapatoitasanotara ontiri aikiro itimageigira terira intovaigasanoige, ikenkitsatimoigakeri maganiro ikamantaigakerira tyara inkantakempa Tasorintsi irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira impegakempara Igoveenkariegite. Itentaiganaari iritigankaneegi naigatsirira 12. 2 Aikiro ogiaiganakeri tsinaneegi yoneaganontaigakarira itimaguigavetakarora kamagarini, ontiri aikiro yovegaigakerira omantsigaigakera. Ario onake Maria Magarena yoneaganontakarira itimaguigavetakarora 7 kamagarini. 3 Otentaigakaro aikiro Sosana ontiri aikiro Joana, itsinanetsite Kosa inampina Erorishi neagetiniririra magatiro. Oaigake aikiro pashini tsinaneegi. Iroroegi onti mutakovageigiririra Jeso opaigirira koriki kameti impunaventaigakera tatarika ikogakogeigaka. 4 Impogini inakera Jeso kara parikoti iatashiigakeri tovaini matsigenkaegi yapatoventaiganakarityo. Impo irirori ikantakotantake ikantaigiri maganiro: 5 “Iatake paniro matsigenka impankivagetakera turigoki. Iokagisetanakero pakarara pakarara itsotenkavagetanakero. Okonogagarantaka oparigigetanake avotsiku, impo agatitinatunkani. Impo iparigashiigakero tsimeri yogaigakarora. 6 Pashini okonogagarantaka oparigigetanake mapuseku, shintsi oshivokavetanaka kantankicha oroganake okamai, orovatsataketari kipatsi. 7 Okonogaka pashini oparigigetanake okitagigetakara okitsoki tovaseri timatsirira otsei. Impo oshivokavetanaka turigo ogenanekyatyo oshivokutanaka tovaseri irorori asaganakero okamai, tera ontime okitsoki. 8 Pashini okonogaka oparigigetanake okametipatsatakera kipatsi. Irorori pinkante oshivokanake okimotanake otimanake tovaiti okitsoki, okonogaka otimake 100.” Iroro ikantakera Jeso maika inianake ikimoenkatanake ikanti: “¡Pikemaigakenarika maika atsi suretasanoigemparotyo nokantaigakempirira!” 9 Impogini yogaegiri irogamereegi ikantaigiri: —¿Tatatyo oitara pikantakotake inkaara? 10 Irirori ikantaigiri: —Pairani tera ogovetenkani tyara inkantaigakeri Tasorintsi matsigenkaegi irogavisaakoigakerira kameti impegakempara Igoveenkariegite. Maikari maika ikogake pogoigakerora viroegi. Antari nogotagaigirira pashinipage onti nokantakogetakero magatiro kametiniri ‘ineaigavetakempatyo kantankicha impegaiganakempa kañomataka tenirikatyo ineaige. Inkemaigavetakempa aikiro, kantankicha onti onkomutapitsaigakempari.’ 11 “Maika nonkamantaigakempi tatoita nokantakotake inkaara. Ogari turigoki onti nokantakotake okenkitsataganira Iriniane Tasorintsi. 12 Ogari parigigetankitsirira avotsiku inti nokantakoigake matsigenka kemisantaigavetakarorira Iriniane Tasorintsi, kantankicha igenanekyatyo ipokashiigakeri kamagarini imagisantakagaigakeri magatiro ganiri ikematsaigi kameti ganiri yogavisaakotagani. 13 Ogari parigigetankitsirira mapuseku inti nokantakoigake kemisantaigavetakarorira Iriniane Tasorintsi ishineventaigavetavakaro, kantankicha tera inkematsatasanoigero. Impogini opokashitakeri tsipereagantsi oga ikenaigake yapakuaiganairo ikañoiganaara okyara tekyara inkematsatumaige. 14 Ogari parigigetankitsirira okitagigetakara okitsoki tovaseri inti nokantakoigake kemisantaigakerorira Iriniane Tasorintsi ikemaigavetavakaro, kantankicha impogini isuretakoiganakaro tatarika oita yovankinaventaiganakaro. Ishineventaiganakari koriki ontiri tatarika ikogageigakerira irirori ovashi tyampa inkantaigakempa inkematsatasanoigakera. 15 Kantankicha ogari parigigetankitsirira okametipatsatakera kipatsi inti nokantakoigake suretakoigarorira kametiripage. Iriroegi ikemisantaigakero Iriniane Tasorintsi ikematsatasanoigakero impo ariompatyo ikematsatasanoiganakerori. 16 “Antari yogimataganira mechero tera ario intatakotenkani kovitiku. Aikiro teratyo ario irovirinitakotenkani otapinaku menkotsi omagantaganirira. Ontityo yovitakotagani menkotsiku kameti inkoneagitetakoigakeniri maganiro pitaigankitsirira kara. 17 Ario okañotaka tatarika oita managetankicharira maika impoginityo ogikoneatakenkani. Aikiro tatarika oita terira ogotenkani maika impoginityo ogotakenkani, ganigetari omanumataa. 18 Irorotari maika kemisantasanoigena nonkantaigakempira. Yogari kemavakerorira Iriniane Tasorintsi irirori irogotagakeri ariompaniri inkemasanotanakerori. Irirokya terira inkoge inkemavakerora ariompatyo imagisantanaerori magatiro ikemavetakarira, tesakonatari irogotasanotenika.” 19 Impogini opokake iriniro Jeso intiegiri irirentiegi pankotsiku inakera irirori, kantankicha tera inkiaige tsompogi onti inaigapaake sotsi, itikaigakeritari tovaini matsigenka. 20 Impo ikamantunkani Jeso ikantagani: —Pokake piniro intiegiri pirentiegi aiño inaigake kara sotsi ikogaigake ineaigakempira. 21 Kantankicha irirori ikanti: —Yogari kemisantaigakerorira Iriniane Tasorintsi aikiro itsatagaigakero, iriroegi pinkante nopegaigake ina intiri aikiro igeegi. 22 Impogini itentaiganakari Jeso irogamereegi iaigakera inkaareku yomateiganaka pitotsiku ikantaigiri: —Tsame intati. Impo iaiganake. 23 Antari yamaatakoiganakera imaganake Jeso. Impo otampiamatanaketyo omaranerikatyo tampia kara jiriririri ogatyo okenake ovoresekantanake oshatekaatanaka nia pitotsiku panikyatyo ontsitiganake. 24 Ishigateigamatanakarityo Jeso yogireaigutarityo ikantaigakerira: —¡Gotagantatsiriraa! ¡Gotagantatsiriraa! ¡Atake atsitigakoiganake! Itinaamatanakatyo Jeso inianakerora tampia ikantiro: —¡Peganaempa, intaga pitampiati! Iniiro aikiro inkaare ikantiro: —¡Maireatanae! Ogatyo okenake opeganaa tampia, ario okañotaka inkaare irorori omaireatanai. 25 Impo ikantaigutarityo irogamereegi: —¿Tyatirityo maika pikematsaigakenara pogoigakenara nagaveavagetira? Kantankicha iriroegi itsarogavageiganaketyo yogaiganakera kavako ikantavakagaiganakara: —¿Tyanimpatyora yoga, iniimatakerora tampia ontiri nia okematsatakeri? 26 Impo yogonkeigamataka Jerasaku katinkasanotyo ontatikyatakera Garirea. 27 Iroro yaguivetanakara Jeso ineiri ikenapaake paniro surari timatsirira kara. Itimagutakeri kamagarini yapatoventaigakarityo kara ishiriagakogematatyo. Tera irogagutempa, aikiro tera intime pankotsiku onti itimi imperitanakiku yogantaganirira igamaga. 28 Otimake kutagiteri ipigatagagematirityo kara. Yaganavetunkanityo yogusotantanavetunkani karenatsa irakoku ontiri igitiku ipampogiasanotunkani, kantankicha teratyo iragaveenkani, ontityo itimpatuagematirotyo kara, impo yogari kamagarini ishigakagagematanakarityo anta parikoti terira intime matsigenka. Irorotyo ineavakerira Jeso itigeroaventamatanakarityo ikaemanakera: —Virori vinti Jeso Itomi Tasorintsisanorira timatsirira enoku. ¿Tyara pinkantakenara? Atsi garatyo patsipereakagana. ¡Tsarogakagavagetenakario! Ikantantakaririra maika matakatari ikantakeri Jeso kamagarini inkontetanaera iokanaerira. 30 Impo ikantiri Jeso: —¿Tyara pipaita? Ikanti irirori: —Onti nopaita Tovainirira. Ikantantakarira maika, tovainitari inaigake timaguigakeririra. 31 Iriroegi ikantaigakeri Jeso ganiri itigankaigiri savipatsaku. 32 Ario inaigake shintori kara otishiku isekatavageigakara itovaigavagetiratyo kara. Impo yogari kamagarini inianiaiganakeri Jeso ikantaigakerira intigankaigakerira intimaguigakerira shintori. Irirori ikantaigirityo: —Nanityo piaige. 33 Igenanekyatyo ikonteigapanuti iokaiganairi itimaguigavetakarira irirokya iatashiigavetaka shintori. Iroro itimaguigavetapaakarira ogatyo ikenaigake ishigaiganaka otseraaku yanonkaiganaka iokaavioigaka pokorom pokorom pokorom, ipogereaigakatyo maganiro. 34 Iroro ineaigavakerira sentaigiririra itsarogavageiganaketyo kara ishigaiganaka iaigai ikamantantaigapaakera anta itimaigira itsotenkavageiganakerotyo, ikemakotantaigavakaririra timaigatsirira kara intiegiri aikiro timageigatsirira parikotipageku. 35 Ikemakoigakerira maganirotyo iaigake inkamosoiguterira. Impo yogonkeigapaakara inakera Jeso ineaigapaakeri itimaguvetakarira kamagarini pirinitake inampinaku ikemisantakerira. Gagutaka manchakintsi kañotasanovagetaatyo ikyara. Iroro ineaigakerira itsarogavageiganaketyo kara. 36 Maganiro neaigakeririra yoneaganontakarira ikamantageigavakeri tyara ikantakeri yoneagaigakarira timaguigavetakaririra. 37 Impo maganiro timaigatsirira Jerasaku ipinkaiganakerityo Jeso ikantantaigakaririra: —Nokogaigavetaka piataera parikoti. Ovashi yomatetanaa pitotsiku iriataera. 38 Impo yogari itimaguvetakarira kamagarini ineavakerira iatanaira ikogavetaka irogiatanakerimera ikantiri: —Nompoke naro. Kantankicha irirori ikantiri: 39 —Gara pipoki. Ariompa piatae pivankoku pinkamantantapaakera tyara ikantakempi Tasorintsi itsarogakagakempira. Irirori iatai ikamantageigapaakeri maganiro timaigatsirira kara itsarogakagakarira Jeso yoneagaigaarira kamagarini timaguigavetakaririra. 40 Impogini ipiganaa Jeso imonteanaa intati. Maganirotyo yagaigavairi ishineventaigavaarira, igantagatari yogiaigairira. 41 Impo ikenapaake paniro jorio ipaita Jairo. Irirori inti tinkamitatsirira pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi. Iroro ineapaakerira Jeso itsatimatashitapaakerityo yompatakaventapaakarira ikantakerira iriatakera ivankoku, 42 omantsigavagetanaketari panirosanorira irishinto panikya onkamanake. Antari iatanakera Jeso yogiaiganakerityo tovaini matsigenkaegi itsaiseventanakarityo kara panikyatyo inkanaroaiganakeri. 43 Ario onake aikiro kara paniro tsinane mantsigavagetankitsirira oseriintevagetanityo pairani ogatyo onakotanake 12 shiriagarini. Yogavintanaigavetakarotyo gavintantaigatsirira teratyo ovegaempa ariompatyo oatiri, niganki otsonkatasanotanakeri ogorikite ogasanotakatyo noganiro. 44 Irorori opokake okenashitapaakeri Jeso itishitaku otsagatakotapaakeri okaratsaiku imanchaki. Irorotyo otsagatakotakerira ogatyo okenake okaraagapagenityo oriraa. 45 Inianake Jeso ikanti: —¿Tyani tsagatakotakena nomanchakiku? Ikantaiganaketyo maganiro: —Tera tyani tsagatakotempine. Kantankicha iniamatanaketyo Perero intiegiri itentaigarira ikantaigi: —Gotagantatsirira, pineavetakarityo yavinaavioiganakempira itatsinkanaiganakempira kara. 46 Kantankicha Jeso ariompatyo inianakeri ikanti: —Aiño tsagatakotakenarira, noneakatari novegantaarora nagaveane. 47 Irorori oneakera yogotakerora okenamatapaaketyo iriroku oshigekanakera shige shige shige ompatakaventapaakarira okamantakerira tatoita otsagavitakeri, aikiro okamantakeri okanti: —Irorotyo notsagatakotakempira ogatyo okenake okaraagapagenityo noriraa. 48 Irirori ikantiro: —Noshinto, maika pogotaketari nagaveakera novegaempira, nerotyo povegantaarira. Maikari maika piatae pishinetakempara gara pikenkisureaa. 49 Impo aiñokyara iniiro ikenapaake pashini iponiaka ivankoku Jairo ikantiri: —Matakaniroro kamake pishinto, intagati poveraanatiri Gotagantatsirira. 50 Kantankicha Jeso ikantiri Jairo: —Gara pitsarogi, nagaveaketari noganiaerora pishinto. Pinkematsatakenarika nokantakempira maika anianaetyo. 51 Impo antari yogonketapaakara ivankoku Jairo ikanti gara tyani kiimatatsi pashini. Intagani itentaiganaka Perero, Joan, Santiago, Jairo ontiri itsinanetsite ikiaiganakera tsompogi. 52 Ineaigapaakeri maganiro iragatsikaigaririra igamaga iragaigamataka kaemavaimataketyo kara, kantankicha Jeso ikantaigapaakeri: —Gara piragaiga, tera ario onkame, onti omagake. 53 Kantankicha iriroegi ogatyo ikenaigake ikavakavaimatanaketyo ikaavintsanaiganakerira, ineaigakerotari mataka kamasanotake. 54 Impo yogari Jeso ikatsavakotakero ikimoenkatanake ikantiro: —¡Ananeki, tinaanae! 55 Oga okenake anianai otinaanaa. Impo ikantake Jeso ompakenkanira osekatakempara. 56 Yogari iri ontiri iniro yogavageiganaketyo kavako, kantankicha Jeso ikantaigiri: —Gara tyani pikamantaigi noganiairora pishinto.

Irokashi 9

1 Impogini ikaemaigakeri Jeso irogamereegi yapatoitaigakerira yagaveakagaigakerira ironeagaigakemparira kamagarinipage ontiri aikiro irovegaigakerira mantsigaigankitsirira. 2 Itigankaigakeri inkenkitsatimoigakerira maganiro inkamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite. Ikantaigakeri aikiro irovegageigakerira mantsigaigankitsirira. 3 Ikantaigavakeri: —Gara tatakona pamumaigi. Gara pamaigi pigotikiiro. Gara pamaigi pitsagine, piseka, intirika pigorikite. Gara pamaigi piteti pigamisate, intagatityo oga pogagutakarira. 4 Tyarika kara piaigake inkaemaigavakempirika pimagaigakera ivankoku, piaigaketyo pimagaigakera. Kantakani pimagimoigakerira kigonkero piaiganaera parikoti. 5 Antari garika tyani kaemaigavakempi piaigaketyo parikoti, kantankicha oketyo pimpotevonkititasanoiganaemparo kipatsipane pagatikakoigakeririra iroroniri ineantaigakempa onti pokaiganakeri piaigakera parikoti yovetsikaigaketari terira onkametite teranika iragaigavakempi irishineventaigavakempira. 6 Impogini iaigake itsotenkavageiganakero tyarika kara itimageigakera matsigenkaegi, ikenkitsatimoigakerira ikamantaigakerira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Aikiro yovegageigamatirityo mantsigaigankitsirira. 7 Impogini yogari Erorishi neagetakeneririra Sesa magatiro Garireaku ikemakotakero magatiro yovetsikagetakerira Jeso, yogavagetanaketyo kavako tyampatyo inkante. Ikantaigaketari pashini inti kitareanaacha Joan kamankitsirira karanki. 8 Pashinikya kantaigankitsi inti pokaatsi kamantantatsirira Eriashi pairaninirira. Pashinikyatyo kantaigankitsi atake yanianai pashini kamantantatsirira. 9 Kantankicha Erorishi onti ikantake: —Narotarityo togitorenkakagantakeri Joan. ¿Tyanimpatyora yoga maika iniakonatunkanirira nokemakotirinityo chapi? Impo ikogavetakatyo ineakerimera. 10 Impogini ipokaigaira iritigankaneegi Jeso ikamantageigapaakeri magatiro yovetsikageigutirira. Ikemaigavakerira Jeso itentaiganakari parikoti ochoenitira Vetsaira. 11 Kantankicha iroro ikemakotunkanira iaigake tovaini matsigenkaegi yogiaiganakerira. Yogari Jeso ishineigakari ikenkitsatimoigakerira ikamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, aikiro yovegaigakeri mantsigaigankitsirira. 12 Impo inanaira shavini poreatsiri yaiñoniiganakari iritigankaneegi ikantaigiri: —Pakuaigaeri maganiro yogaegi iriaigaera anta otimagetakera pankotsipage kameti irampishigopireaigakempaniri aikiro impunaventavageigakera isekaegi isekataigakempara. Akari aka mameritari tatampa irogaigakempa. 13 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Paigerityo viroegi isekataigakempara. Iriroegi ikantaigiri: —Mameri tatampa nompaigakeri. Intaganivatisanotyo onai 5 pan, yogari shima pitenivani inai. ¿Matsi ario nagaveaigake noaigakera nompunaventaigakitenerira irashiegi maganiro isekataigakempara? 14 Ikantaigake maika ineaigaketari itovaigavageti matsigenkaegi ikaravageigake ariorika 5,000 surariegi. Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Kantaigeri maganiro impitaigakera kantankicha onti pashirikogeigakeri ariorika inkarageigake 50 impirinigeigakera. 15 Ario ikañoigakero maika ovashi ipirinitaigake maganiro. 16 Impo yogari Jeso inoshikakero pan intiri shima yapagotakeri ineventanaka enoku iniakerira Tasorintsi ikantiri: “Apa, noshinevagetakatyo maika pipakenara nogaigakemparira.” Impo ikotagakero pan ipaigakeri irogamereegi iriroegikya paigakeri maganiro. 17 Isekataigaka maganiro ikemaiganaka, impo yogari irogamereegi yapatoigairo aityokyarira onai yoyagaigairo tsivetaku shatekapagerikatyo kara onakotake 12. 18 Impogini inakera Jeso paniro iniakerira Iriri intagani itentaigaka irogamereegi. Impo ikantaigiri: —¿Tyara ikantaigana maganiro matsigenkaegi? 19 Iriroegi ikantaigiri: —Ikonogagarantaigaka ikantaigake: ‘Inti Joan Giviatantatsirira.’ Pashini kantaigankitsi: ‘Inti Eriashi.’ Pashinikya kantaigankitsi: ‘Inti pashini kamantantatsirira pairaninirira yanianaira.’ 20 Impo ikantaigiri: —Viroegiri, ¿tyara pikantaigana? Iniamatanaketyo Perero ikantiri: —Viro vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite. 21 Ikantaigiri: —Gara tyani pikamantumaigi. 22 Impo ikantakotaka Jeso ikantaigiri: —Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka iratsipereavagetake. Yogari itinkamiegi jorioegi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi gara ikematsaigiri onti inkisashiigakempari. Impo ovashi irogakagantaigakeri, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianae. 23 Impo ikantaigiri maganiro: —Tyanirika kogankitsine inkantakanira inkematsatasanotakena garatyo ipiriniventiro ikogagetirira irirori, ontityo inkantakani impiriniventavagetanakero nokogagetirira naro, aikiro iratsipereaventavagetakenatyo ontirika inkamaventakena. 24 Tyanirika tsarogakagacha ikiiro tera inkoge iratsipereaventavagetakenara ikiirotyo kañotagantanankicha, intagatitari ikogake irovetsikagetakera tatarika ikogagetakerira irirori. Kantankicha yogari piriniventirorira nokogagetirira naro yatsipereaventakenara, iriro pinkante iriatake itimira Tasorintsi inkantakani intimake. 25 Intimavetakempatyo gaveankitsinerira irashintakemparora magatiro kipatsipagekutirira kantankicha impoginityo inkamanae iriatake morekariku, ¿matsi ario agaveake oganiakerira iaraki? Garatyo agaveimati. 26 Tyanirika pashiventagakenane naro ontiri aikiro nokantagetakerira ariotyo nonkañotagakempari naro impogini nompigaatera nompashiventagapaakemparityo irirori. Nompigaetari impogini nonkoveenkavagetapaakera nonkañotapaakemparira Apa ikoveenkavagetira intiegiri aikiro isaankariite, ariotari ikañoigakari iriroegi. 27 Nonkamantasanoigakempi antari gatatara pikamaigi pinkonogagarantaigakempa pineaigakeri Tasorintsi inkoveenkatanakera viroegiku. 28 Impogini avisanakera ariorika 8 kutagiteri iatake otishiku iriniaerira Iriri itentanakari Perero, Joan intiri Santiago. 29 Impo iniakerira Iriri katsiketyo ikantatigamatanakatyo ivoroku ogatyo okenake imanchaki okovoreatanake okantanake porererere onkutavageteratyo kara. 30 Katsiketyo ikoneaiganake Moiseshi intiri Eriashi itentaigakari Jeso iniavakagaigakara. 31 Ikovoreaigamatanaketyo ikantaiganakera porererere. Onti iniaventaigake iratsipereavagetakera Jeso inkamakera Jerosarenku. 32 Kantankicha yogari Perero intiegiri itentaigakarira magasevageigaketyo kara, impo ikireaigamatanaketyo ineaigutarityo Jeso kovoreamatake kantamataketyo porererere itentaigakari Moiseshi intiri Eriashi. 33 Impo ineaigavakerira yontainaiganaarira Jeso iniamatanaketyo Perero ikanti: —Gotagantatsirira, ¡matsi ariokonatyo anaigake aka! Atsi novashiigakera mavati pankotsi otyomiatirira, patiro pashi, patiro irashi Moiseshi, ogari omavatakemparira onti irashi Eriashi. Kantankicha ontityo iniashitakaro kogapage, teranika irogote tyarika inkante. 34 Iroro iniavagetakera katsiketyo apamankakoigapaakeri menkori, itsarogaigamatanaketyo ineaigaketari apamankaiganakarira. 35 Impo inianake Tasorintsi arionika apatosegakara ikanti: “Yokari yoka inti Notomi, tsikyatatari nokogakagakeri naro notigankakerira. Maika atsi kemisantasanoigeri viroegi.” 36 Impo opeganakara iniakera ineaigavetari Jeso panivani yapuntaa. Iriroegi ikemisantaigaketyo. Impo iaigaira teratyo tyani inkamantumaige okyara. 37 Okutagitetanaira ipokai Jeso intiegiri irogamereegi iponiaigaara otishiku. Impo iaigaketyo tovaini matsigenkaegi itonkivoaigavaarira. 38 Impogini inianake paniro imaraenkarikatyo kara ikantiri Jeso: —Gotagantatsirira, atsi shonke, geri kavako notomi, panirotari ikantavagetakara irirori. 39 Itimagutakeri kamagarini ipigatagapinitakeri, ikaemakagagematirityo kara, aikiro ishigekakaganakeri shige shige shige, ishimosegantanaketyo kara. Teratyo irapakuimateri ikantakani yatsipereakagakeri. 40 Nokantaigavetakari pogamereegi ironeagaigaemparira kantankicha teratyo iragaveaigeri. 41 Inianake Jeso ikanti: —¡Ario pikantavageigaka viroegi tekyaenkatyo pogoigero iragaveane Tasorintsi! ¿Akasamaninivatirorokari nompiriniventaigakempi nantsipereakoigakempira? Ishonkatetanakari iriri ikantiri: —Makenarinityo aka pitomi. 42 Kantankicha iroro yamavetanakenerira yogari kamagarini yogituakeri savi kipatsiku ishigekakaganakeri shige shige shige. Impo yoneagakari Jeso, ogatyo ikenake ananeki paa vegasanotaa. Impo inianai Jeso ikantiri tomintaririra: —Neri pitomi yoga. 43 Maganirosanotyo yogavageiganake kavako, ineaigakeritari yagaveavagetakera Tasorintsi. Iroro yogavageigakera kavako isureigakarora yovetsikagetakerira Jeso inianake irirori ikantakotanakara ikantaigiri irogamereegi: 44 —Maika kemisantasanoigena, gara pimagisantaigiro nonkantaigakempirira. Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka iragakagantakenkani iramanakenkanira irogakenkanira. 45 Iriroegi teratyo inkemaigavakero ikantakerira, tekyatanika irogikoneatimoigeri Tasorintsi tatoita ikantakotake, kantankicha tera inkantumaigeri, “¿Tatatyo oitara piniakotake?”, yagamaavageiganakatari. 46 Impogini itsitiiganakero irogamereegi iniavakagaiganakara iniaventaigakerora tyanirikara visaigakeri itovaireegi, irorokyatyo ikantaigi, irorokyatyo ikantaigi. 47 Kantankicha Jeso yogotaketyo magatiro isureigakarira, nerotyo yagake paniro ananeki yogaratinkakeri inampinaku 48 ikantaigiri: —Tyanirika kavintsaakerine ananeki kañorira yoka kañomataka nantinirikatyo ikavintsaake, nantitari ikematsatake. Ario ikañotaka tyanirika kematsatakenane naro, inti ikematsatake aikiro tigankakenarira. Irorotari nonkantantakempirira maika tyanirika terira iraventakotempa onti inkavintsaakeri terira impaitumatempa, iriro pinkante inti pairorira yavisantavagetake. 49 Impo ikanti Joan: —Gotagantatsirira, chapi noneaigakeri paniro yoneagakari kamagarini, onti yaventashitakari pivairo. Kantankicha naroegi nokantaviigakeri, noneaigaketari tera intentaigae. 50 Ikantiri Jeso: —Maika ganige pikantaviigairi, maganirotari terira inkisashiigajae onti ishineigakai. 51 Antari ochoenitapaakara iriatantanaemparira Jeso enoku iatanake Jerosarenku ikantanake: —Noatetatyo Jerosarenku. 52 Impo itigankaigakeri iritigankaneegi iriivaiganakera inkamantantaigakerora pokapaake Jeso. Iriroegi iaigake itimaigira samaritanoegi inkogaigakenerira pankotsi irimagantapanutemparira. 53 Kantankicha iriroegi teratyo inkogaige iragaigavakerira irogimagaigakerira iriroegiku, ineaigaketari onti iriate Jerosarenku. 54 Impo yogari irogamereegi paitacharira Santiago intiri Joan ineaigakera tera inkogaige iragaigavakerira ikantaigiri Jeso: —Notinkami, ¿pikogake nonkantaigakera ashiriakempara tsitsi enoku ontagaigakerira ompogereaigakerira? 55 Ishonkateigamatanakarityo Jeso ikanomajaigakeri. 56 Impo iaigake parikoti itimaigira pashini. 57 Impogini ikenaiganakera avotsiku inianake paniro surari ikantiri Jeso: —Notinkami, nokogake nonkantakanira nogiavagetakempi. 58 Ikanti Jeso: —Yogari etini aityo ikiantarira. Ario ikañoigaka tsimeripage irirori aityo imagantaigarira, kantankicha yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka teratyo ontime ivanko irimagantakemparira. 59 Impo ikantiri pashini: —Virori, tsame pogiavagetakenara. Kantankicha irirori ikanti: —Notinkami, nokogavetaka nogiatanakempimera, kantankicha aiñokyatari apa gatata nopoki. Antari inkamanaera nonkitatanaerira, ario pinkante nompokake nonkantakanira nogiavagetanakempi. 60 Ikanti Jeso: —Yogari igamagapage kantetyo inkitaigaerira terira inkematsaigeri Tasorintsi. Virori piate pinkenkitsavagetakera pinkamantaigakerira pitovaireegi tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite. 61 Inianake pashini ikanti: —Notinkami, naro aikiro nokogake nogiavagetakempira, kantankicha oketyo noatapanaate novankoku noniantapanutera. 62 Kantankicha Jeso ikantiri: —Tyanirika kogavetankicha irogiavagetakenara, kantankicha aityorika itatsiventakarira ¿matsi tyara inkantakempa impegasanotakerira Tasorintsi Igoveenkarite impiriniventakerora ikogagetirira? Garatyo yagaveimati.

Irokashi 10

1 Impogini yogari Atinkami itigankaigake 72 irogamereegi iriivaiganakerira tyarikara iriatakera irirori. Ikantaigakeri: “Gara papuntaiga paniro. Onti pagavakagaiganakempa pitenipage pinaiganake, piteni atankitsine parikoti, piteni atankitsine parikoti, ariompa pintsotenkavageiganakempari.” 2 Impo ikantaigavakeri: “Nonkantasanoigakempi aiño tovaini kogakoigankicharira irogoigakera tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, kantankicha tesakona intovaige gotagaigakerineririra. Onti ikañoigakaro osampatira turigoki ogatuitakoni tesakonara intovaige gaigakeronerira. Irorotari maika nonkantaigakempi piniaigakerira Tasorintsi pinkantaigakerira intigankaigakera gotagaigakerineririra. 3 Piaige viroegi. Onti nontigankaigakempi itimaigira kisantaigatsirira iratsipereakagaigavakempityo kara kañomataka intinirikatyo notigankake ityomiani ovisha iriatakera yapatotara garirira ovisha. 4 Gara pamaigi pitsagine, ontiri yoyagantaganirira koriki, aikiro gara pamaigi pashini pisapatote. Gara pipirinigeiganake avotsiku piniavakagaigakempara pintentaigakerira tyanirika pintonkivoaigakempa. 5 “Tyarika kara inkaemaigavakempi pimagaigakera ivankoku pinkiaiganakerika tsompogi oketyo pinkantaigapaakeri: ‘Nokogake inkavintsajaigakempira Tasorintsi.’ 6 Irishinetanakemparika irirori inkogakera inkavintsaakerira Tasorintsi, ariotyo inkañotakempa Tasorintsi inkavintsaakerityo. Kantankicha garika ikogi garatyo ikavintsajairi Tasorintsi, panirotyo inkavintsajaigakempi viroegi. 7 Irishineventaigavakempirika pinkantakani pimagimoigakeri ovashi piaiganaera, gara pogagumaiga. Pogaigakemparora tatarika oita impaigakempi, aikiro poviikaigakemparora yoviikaigarira iriroegi. Okantaganitari kametitake impunaigakenkanira tavageigatsirira. Nerotyo kametitake impaigakempira magatiro pikogakogeigakarira piatimoigakeritari pikenkitsatimoigakerira. 8 “Tyarika kara piaigake, inkaemaigavakempirika pisekataigakempara pogaigakemparora tatarika impakoigavakempi. 9 Povegaigaerira mantsigaigankitsirira, aikiro pinkantaigakerira maganiro: ‘Onti nopokashiigake nonkamantaigakempira tyara inkantakempa Tasorintsi irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira impegakempara Igoveenkariegite.’ 10 Kantankicha tyarika piaigake garika yagaigavakempi inkemisantaigakempira pinkenaiganaketyo avotsiku yapatotasanoigakara matsigenkaegi pinkantaiganakera: 11 ‘Atsi shonkaige, nopotevonkititasanoiganaarotyo kipatsipane nagatikakoigakempira kameti pogoigakeniri onti nokasanoiganaempi noaigakera parikoti teranika pishineigavakena. Kantankicha nokogaigake pogoigakera onti nopokashiigavetaka nonkamantaigakempimera tyara pinkantaigakempa kameti irogavisaakoigakempira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite, kantankicha viroegi tera pinkogaige pinkemisantaigakenara.’ 12 Maika nonkantaigakempi aganakemparika inkisashitantaigakemparirira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri pairotyo irogagaigakeri terira inkogaige inkemisantaigakempira. Yogaegiri timaigavetacharira pairani Soromaku ogakonatyo inkantaigakeri. 13 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi timantaigarorira Korasun! ¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi timantaigarorira Vetsaira! Pineaigavetakarotyo novetsikimoigavetakempirira, kantankicha teratyo pinkogaige pinkantatigaiganakempara pampakuaiganakerora povetsikageigira terira onkametite. Yogari pinkante timaigavetacharira pairani Tiroku ontiri Suronku iriroegimetyo neaigakerome inkantatigaiganakempametyo irogaguiganakemparome tontaporokiri, aikiro intiaitaiganakempametyo samampopane iokotagantaigakempara ikenkisureaigakara ineaigakera yovetsikageigira terira onkametite inkantatigaiganakempara. 14 Kantankicha viroegi aganakempara inkisashitantakemparirira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri, pairotyo irogagaigakempi kara avisavagetakerotyo inkisashiigakemparira Tirokunirira intiegiri Suronkunirira. 15 Viroegiri timaigatsirira Kaperenaoku paventakovageigaka. ¿Pineaigiri ariori piaigake enoku? ¡Garatyo! Ontityo piaigake morekariku.” 16 Impo ikantaigiri irogamereegi: “Tyanirika kemisantavintsaigakempine viro, nanti ikemisantavintsaigake. Yogari terira inkemisantavintsaigempi viro tera inkemisantavintsaigena naro, aikiro tera inkemisantavintsaigeri tigankakenarira.” 17 Impogini ipigaigaa yogaegi 72 itigankaigakerira ishinevageigapaakatyo ikantaigi: —Notinkami, ikematsageigamatanakenatyo kamagarinipage noneagaigakarira naventashiigakarira pivairo. 18 Ikantaigiri Jeso: —Jeeje, arisanoniroro, naro noneakeri Satanashi yagaveinkanira. 19 Naro nagaveakagaigakempi pagatikaigakerira maranke intiri kitoniro gara tyara ikantumaigimpi. Ario inkañotake kamagarini kisashitantacharira gaveavagevetacharira garatyo yagaveimaigimpi. 20 Kantankicha nonkantaigakempi, gara iroro pishineventaiga pineaigakera pagaveaigakerira kamagarinipage, ontityo pishinevageigakempa pineaigakera piaigakera enoku pinkantakanira pintimaigake, tsirinkakoigakavitari enoku. 21 Impo ogatyo ikenake Jeso ishinevagetanakatyo kara yogishineakerira Isure Tasorintsi inianakeri Iriri ikantiri: “Apa, vinti vetsikagetakerorira inkite ontiri kipatsi ontiri aikiro magatiro timantagetarorira. Noshineventakempityo kara, pomanapitsaigakeritari govageigatsirira tera pogotagaigeri tyara pikanta viro. Inti pogotagaigake terira irogovageige. Arioniroro okañotaka maika, ariotari pikogakeri viro.” 22 Impo ikantaigiri maganiro: “Ipagetakenaro Apa magatiro, aikiro yagaveakagavagetakena posante. Tera tyani gotatsine tyara nokanta. Intagani gotankitsi Apa. Aikiro tera tyani gotatsine tyara ikanta irirori. Intagani naro gotankitsi intiegiri aikiro yogaegi nonkogakagaigakerira nogotagaigakerira.” 23 Impo ishonkateiganakari irogamereegi ikantaigiri iriroegi: “Ikavintsaavageigakempi Tasorintsi pineantaigakarorira magatiro pineageigakerira maika. 24 Nonkantaigakempi itimaigavetaka tovaini kamantantaigatsirira intiegiri koveenkariegi ikogaigavetaka ineaigakeromera pineaigakerira viroegi maika, kantankicha teratyo ineimaigero. Aikiro ikogaigavetaka inkemaigakeromera pikemaigakerira, kantankicha teratyo inkemumaigero.” 25 Impogini ikavirimatanakatyo paniro gotagantirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikogakotagantakerira Jeso ineakerira tyarikara inkante. Impo ikantiri: —Gotagantatsirira, ¿tyara nonkantakempa maika nogishineakerira Tasorintsi ganiri noneairo nogamane onti nonkantakani nontimake? 26 Ikantiri Jeso: —¿Tyara okantira itsirinkakotanakerira Moiseshi? Piniavantirora, ¿tyara okanti? 27 Inianake irirori ikanti: —Onti okanti: ‘Aiño paniro Tasorintsisanorira, irirori inti Pitinkami. Pintasanovagetanakemparityo pisuretasanotanakemparira, aikiro pimpanirotasanotanakerira. Pintsarogakagavagetakemparira pitovaire pinkañotagasanotakempatyo pitsarogakagara vikiiro.’ 28 Ikantiri Jeso: —Pikantasanotakeniroro. Pinkantakanirika pintsataganakero okantakerira ario pinkante inkavintsaavagetakempi Tasorintsi pintimagantsivagetake kameti. 29 Kantankicha irirori isurematanakatyo ikanti ariorika inkantake Jeso: “Iroroventi tyara okantakara atanatsi pikogakotagantakenara, matakatari pogotakero.”, nerotyo ikantantakaririra: —¿Tyanimpatyora notovaire? 30 Ikantutarityo Jeso: —Paniro matsigenka iavetanakara Jerikoku iponianaka Jerosarenku. Kantankicha impogini yagavetanakaro nigankipoki yagaigavakeri koshintiegi ikoshiarantasanoigakerityo magatiro iaraki yogaigakerityo noganiro, ipasapasaiganakeri ton ton ton ineaigi panikya inkamanake iokaigapanutiri. 31 Impogini ikenanake kara paniro saserorote iponianaka irirori aikiro Jerosarenku, ineavetanakari ikenapitsatapanutirityo antakona anta yavisanake. 32 Aikiro ario ikenanake kara paniro irevita, ario ikañotaka irirori ineavetanakari yavisanaketyo. 33 Kantankicha ikenapaake paniro Samariakunirira ineitarityo itsarogakaganakarityo. 34 Ishigatetanakari inoshikanake aseite ontiri vino yogavintagisetakeri iponagetakeri. Impo yogatsonkutakeri iashinoteku ikenantavetapaakarira irirori itentanakari pashiniku pankotsi imagantapiniigarira visapiniigatsirira kara. Isentakeri ipagetakeri ikogakogetakarira. 35 Impo okutagitetanakera iatanake inoshikanake piteni tenario ipanakeri shintarorira ivanko ikantiri: ‘Neri yoka koriki nompunatanakempira pineasanotaerira yoga. Garika imonkarata nompunatapaempi impogini nompigaera.’ 36 Maikari maika atsi kantena ¿tyani pegakeri itovaire? 37 Ikanti irirori: —Inti yoga tsarogakagakaririra. Ikantiri Jeso: —Iroroventi maika ariotyo pinkañotakempari viro. 38 Ariompa iatiri Jeso impo yogonkevagetaka itimaigira pashini. Ario otimi kara tsinane opaita Mareta, okaemavakeri ovankoku. 39 Aiño ovirentote opaita Maria. Irorori opiriniventavakeri Jeso okemisantakerira ikenkitsavagetakera. 40 Kantankicha ogari Mareta ovankinaventakarotyo antavagetakerira. Impo oshigatetanakari Jeso okantiri: —Notinkami, pineavetakaro novirentote tera omutakotena, paniro napuntashitakaro magatiro, tera tyara pinkantumatero. Atsi kanteronityo omutakotakenara. 41 Ikantutarotyo Jeso: —Mareta, onti pisuretakogetaka posante povankinaventakaro. 42 Kantankicha aityo patiro pairorira avisake okogakotunkanira. Irorotari opiriniventake maika Maria. Gara tyani pakuakagumatiro.

Irokashi 11

1 Impogini iatake Jeso parikoti iniakerira Iriri. Impo yagatanakera inianake paniro irogamere ikanti: —Notinkami, yogari Joan yogotagaigiri irogamereegi iriniaigakerira Tasorintsi. Maika atsi gotagaigena viro noniaigakerira naroegi. 2 Ikantaigiri Jeso: —Antari piniaigerira Tasorintsi onti pinkañoigakero maika pinkantaigakerira: ‘Apa Tasorintsi, nokogaigake impinkatsatasanoigakempira maganiro matsigenkaegi inkematsatasanoigakempira impegaigakempira Igoveenkariegite. 3 Pimpaigakenara omirinka nogaigakemparira. 4 Pimagisantaerora novetsikaigakerira terira onkametite gara pikenkiagaiganaro. Ariotari nokañoigakari naroegi nomagisantaigakero yovetsikaigakerira tsipereakagaigakenarira tera nonkenkiagaigeri. Pimpampogiakoigakenara ganiri opokashigeigana garira noshintsitashigeigiro.’ 5 Impo ikantaigiri aikiro: —Pine viroegi intimera piamigote impogini piatake ivankoku nigankigite pinkaemapaake: ‘Amigoo, pinatena mavati pan, 6 ikyaenkasano gonketapaacha noamigote, narori mamerisanotyo tatampa nompavakeri.’ 7 Impo inkaemanake irirori anta tsompogi inkantempi: ‘Gara poveraanatana, shitakotaanatari, magaiganaanatari maganiro. Gara nagavei nomputempira.’ 8 Garatyo ipavetimpi, kantankicha atanatsirika pinevinatanakeri intinaanaketyo imputempira magatiro pikogakotakarira. Kantankicha gara iroro ipashitimpi ipegimpira iamigote, ontityo impashitakempi kameti ganiri atanatsi poveraanatirira. 9 “Irorotari maika nonkantantaigakempirira neviigeri Tasorintsi tatarika pikogakogeigaka impo irirori impaigakempirotyo. Pinkogasanoigakerorika pineakoigakemparotyo. Atanatsirika pinevinatakeri Tasorintsi inkemaigakempityo impaigakempirora. 10 Yogari nevitantatsirira ipunkani. Yogari kogankitsirira ineakero. Aikiro yogari tyanirika atanatsirira inevitantira ikemunkani ipunkanityo. 11 “¿Matsi pinkañoigera viroegi inevitempira pitomi shima pinoshike maranke pimperi? 12 Intirika inevitakempi igitsoki, ¿pinoshike pimperi kitoniro? 13 Kañotari viroegi pikañovageigavetari akyari pipaigiri pitomiegi tatarika oita kametiripage ineviigakempirira, iriromparorokarityo Piri timatsirira enoku pairorokari intigankimoigakeri Isure intimaguigakerira maganiro neviigakerineririra.” 14 Impogini Jeso yoneagaari kamagarini itimagutakerira paniro surari imakanatagakeri, iroro ikontetanaira kamagarini oga ikenake inianai. Yogavageiganaketyo kavako maganiro. 15 Kantankicha ikonogagarantaigaka onti ikantaiganake: “Inti tinkamitakari Veresevo itinkami kamagarinipage. Irirotari gaveakagakeri yoneaganontantaigakaririra itimaguigakerira kamagarinipage.” 16 Impo ikonogagarantaigaka pashini ikogaigakera ineaigakerira tyarika inkante ikantaigakeri: —Atsi pineakagaigakenara pashini terira oneimagetenkani onkoneatakera kara inkiteku nogoigakeniri arisano piponiaka enoku. 17 Kantankicha irirori yogotavakerotyo isureigakarira ikantaigiri: —Pine intimera matsigenka irapatoitakeri itovaire impegakempara itinkami impo intsitiiganakerorika inkisavakagaiganakempara ovashi irashirikovakagaiganakempa iokaiganakeri itinkami panivani irinae, mameri tyanimpatyo iromperataempa. Ario ikañoigaka tentaigaririra iitaneegi ikiirora parantavakagaiganaachane inkisavakagaigakempara oga inkenaigake irashirikovakagaiganakempa ganige itsipavakagaigaa. 18 Ario ikañotaka Satanashi irirori, ¿matsi tyara inkantakempara ikiirora parantavakagaigaachane inkisavakagaigaempara intentaigaemparira itovaireegi kamagarinipage? Impogereakeririka itovaire panivani irinae, ¿ario tyanimpatyora iromperataempa? Onti nokantaigakempi maika nogotaketari pikantaigakenara inti tinkamitakena Veresevo nagaveantakarira noneaganontaigakarira itimaguigakerira kamagarinipage. 19 Iriromera gaveakagakenane kamagarini ¿ario tyaniratyo gaveakagaigakerira pitovaireegi yoneaganontaigakarira itimaguigakerira kamagarini? Irorotari ogotantunkani onti pikomuigakaro viroegi. 20 Kantankicha intityo gaveakagakena Tasorintsi noneagantagetakaririra kamagarinipage, iroro pogotantaigavakempa atake ikoveenkatanake Tasorintsi aka viroegiku. 21 “Yogari kamagarini onti ikañotakari pashini matsigenka suraritatsirira timatsirira iviane, ichakopite, magatiro yaventakarira. Isentasanovagetakerotyo ivanko teratyo tyani gaveimaterine inkoshiterira. 22 Kantankicha iripokera pashini pairorira yavisakeri, irirori pinkante iragaveakerityo iragapitsatakerira magatiro yaventagevetakarira, irashintutakempari magatiro impaigakeri tyanirika inkogakagake irirori. 23 “Maganiro terira irishinetena onti ikisashitakena, aikiro yogari terira intentena napatotantakera onti itivarokantake. 24 “Antari itimagutirira matsigenka kamagarini impo iokanairi iatake anta osarigagitetapaakera yanuivagetakera. Impo ikogavetaka irapishigopireavagetakempamera, kantankicha teratyo iragavee ovashi isurematanaatyo ikanti: ‘Irirompatyo nompigashitanae notimaguvetarira.’ 25 Impo ipigavetaa ineapaakeri giakomatakatyo kañomataka pankotsi otarogaganira onegintetaganira saagitemataketyo kara. 26 Ovashi iatake yagakitira pashini 7 kamagarini pairorira yogagavageigaka. Impo itimaguigapaakeri yoga itimaguvetarira okyara ovashi irirori oga ikenake pairotyo yogagavagetanaka.” 27 Impogini aiñokyara iniavageti Jeso okaemamatanaketyo paniro tsinane tentaigakaririra patoigankicharira okanti: —¡Pairotyo oshinevagetaka piniro tomintakempirira tsomitagakempirira! 28 Kantankicha irirori ikanti: —Irirompasanotyo shinetasanoigankicha kemisantaigirorira Iriniane Tasorintsi isuretakoigakaro itsatagaigakero okantakerira. 29 Impogini ariompatyo yapatoventaiganakariri Jeso yonkuatakovageiganakarityo kara, impo yogotagaiganakeri ikanti: “Viroegi apaiventavageigakempi kañovagetagantsi, pikogantaigavetakarira noneakagaigakempira terira oneimagetenkani, kantankicha garatyo noneakagumaigimpi. Intagatityo noneakagaigakempi pashini onkañotakemparo ikañotagunkanira kamantantatsirira Jonashi pairani. 30 Pikemakoigakeritari irirori tyara ikantakeri Tsorintsi kameti ineakagaigakeriniri Ninivekunirira irogoigakeniri arisano inti tigankakeri. Ario inkañotagakeri Kañotasanotakaririra Matsigenka impogini kameti pogoigakeniri viroegi inti tigankakeri irirori aikiro. 31 Impogini aganakempara inkisashiigakemparira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri inkantake ogari igoveenkariegite Savakunirira pairotyo avisaigakempi viroegi, opokashitakeritari Saromon pairani oponiavagetakatyo samani kara onkemisantakerira irogotagagetakerora, kantankicha maika ipokavetaka pairorira yavisavagetakeri Saromon, teratyo pinkematsaigeri. 32 Ario inkañotagaigakeri aikiro timaigavetacharira pairani Niniveku inkantake pairotyo yavisaigakempi viroegi, maganirotari Ninivekunirira ikematsaigakeri Jonashi ikenkitsatimoigakerira ikenkisureaiganaka ineaigaketari yovetsikagisevageigira terira onkametite ovashi ikantatigaiganaka. Kantankicha maika ipokavetaka pairorira yavisavagetakeri Jonashi, teratyo pinkematsaigeri. 33 “Antari yogimataganira mechero tera ario iromanenkani, aikiro teratyo intatakotenkani kovitiku, ontityo yovitakotunkani enoku kameti inkoneagitetakoigakeniri maganiro pitaigankitsirira kara. 34 Yogari suretakotasanovagetakemparonerira Iriniane Tasorintsi irogotasanotakero magatiro ikogagetirira irirori, onti inkañotakempari neatsirira tyarika iati ineasanotanake tera irontivatumatempa, okoneagitetimotakeritari magatiro. Kantankicha yogari terira isuretakotasanotemparo Iriniane Tasorintsi tera irogotero ikogagetirira, onti ikañotakari terira inee, tyampa inkantakempa iranuivagetakera, onti yontivativavagetaka, teranika onkoneagitetimoteri, onti ineakero pavatsaasemataka. 35 Kantankicha pisureigakemparorika Iriniane Tasorintsi tsikyanira pimaigavairokari oniashitaganirira kogapage pisureigavaemparora. 36 Pinkañoiganakemparika maika gara pogoigiro ikogakerira Tasorintsi, kantankicha patirorika pintsatagaiganakero Iriniane ario pinkante pogotasanoigake. Onti onkañotakempa yovitakotaganira mechero enoku yontenenkakoigakeri maganiro pitaigankitsirira kara ikoneagitetakoigakeri.” 37 Impogini yagatanakera iniavagetakera Jeso inianake paniro pariseo ikaemanakerira isekatimotakemparira. Impo iatake ikianake ipitapaake mesaku isekatavagetakara. 38 Kantankicha yogamatanaketyo kavako kaemakeririra ineakerira isekatakara kogapage tera inkivakotempa inkañoigakemparira iriroegi ikivakoigara panikyara isekataigakempa irisaankaigakempara okitsitinkaigakerira tatapagerika oita. 39 Kantankicha irirori ikantiri: —Viroegi pariseoegi intagati pipiriniventavageigi pamatavinaigakerira matsigenkaegi pagutageigakerira yashintageigarira. Kañomataka intagatira okivagani pamoko ontiri perato otishitaku, antari oteniku pairatamatake potsitasematake. 40 ¡Tera pogotumaige viroegi! ¿Matsi tera pogoige yogari vetsikakerorira ivatsa matsigenka iriro vetsikakero isure aikiro? 41 Kantankicha maika kantatigaiganakempa pakuaiganaero magatiro pisuregisevageigakarira, pintsarogakagantaiganakempara. Pinkañoigakemparika maika garatyo tatoita kitsitinkumaigimpi. 42 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi pariseoegi! Tatarika oita pashintumaiga ontirika mentashi, sankonka ontirika pashini posantepage pipankigeigirira pikonogantaigarira piseka pipagarantaigiri Tasorintsi, kantankicha pimagisantavageigakero ikantaigakempirira pintasanoigakemparira irirori, aikiro pintsarogakagaigakemparira pitovaire negintekyara pogaigakeri. Kametitaketyo pipagarantaigakerira Tasorintsi pashintageigarira, kantankicha gametyo pimagisantaigiro otovaire ikantakerira. 43 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi pariseoegi! Omirinkatari piaigira pankotsiku papatoitantaigarira viroegi pikogaigake pimpitaigakera ipiriniigira tinkamiigatsirira. Ario okañotaka aikiro piaigira opimantagetaganira arakintsipage ontiri ogagetaganirira pikogaigake iriniaigavakempira inkañotagaigakempira iniaganira pitinkamipage. 44 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi vintiegiri pariseoegi kametitamampegaigacharira! Ontitari pikañoigakaro ikitatantaganirira igamaga pairani impo tenige onkoneatae. Okenapinitunkani agatitinavagetunkani, tenigetari onkoneatae oneakenkanira. Ariotari pikañoigakari viroegi maika ineaigakempira yogaegi konoitaigimpirira ineaigiri ariori opaitaka pikematsatasanoigirira Tasorintsi, kantankicha teratyo, teranika irogoige onti pisuregisevageigaka posante terira onkametite.” 45 Impo iniamatanaketyo paniro gotagantirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikanti: —Gotagantatsirira, nokemaigakempira pikantakera maika potsimajaiganakenatyo naroegi aikiro. 46 Kantankicha Jeso ariompatyo inianakeri ikantiri: —¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi aikiro, gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi! Povashigakovageigakaritari matsigenkaegi pogotagaigakerira posante intsatagaigakerora irishineventaigakempariniri Tasorintsi, kantankicha viroegi teratyo pintsatagumaigero. 47 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi! Yogaegiri yashikiiganakempirira yogaigakeri kamantantaigatsirira pairaninirira, maikari maika viroegi povetsikashiigakeneri isuretakotantaigaenkanirira pogageigakerora kara ikitataigunkanira ganiri imagisantaigaagani. 48 Antari povetsikaigakenerira oganirikatyo pikantumaigake kametitaketyo yogaigakerira. Iriroegi yogaigakeri pairani, maika viroegikya vetsikashiigakeneri isuretakotantaigaenkanirira. 49 “Yogotaketari Tasorintsi pairani ario onkañotakempa maika, nerotyo ikantantakarira: ‘Nontigankimoigavetakempari kamantantaigatsirira intiegiri pashini kenkitsatimoigakerinerira, kantankicha inkonogagarantaigakempa irogaigakeri, pashini onti iratsipereakagaigakeri.’ 50 Irorotari inkisantaigakempirira Tasorintsi viroegi timaigatsirira maika inkenkiagaviigakempirira kamantantaigatsirira yogaigunkanirira pairani okyasanokyara ovetsikunkanira kipatsi ovashi maika. 51 Yogari iketyosanorira yogunkani inti Averi. Yogari impogitasanotanankitsirira inti Sakariashi yogunkanirira ivankoku Tasorintsi inavetakara aikyara itagantaganirira piratsipage. Irorotari nonkantantaigakempirira maika arisanotyo inkisaigakempi viroegi timaigatsirira maika inkenkiagaviigakempirira maganiro yogaigunkanirira. 52 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi! Pogoigavetakarotari Iriniane Tasorintsi, pinkogaigakeme pogoigakera tyara pinkantaigakempa irogavisaakoigakempira, irorometyo pogotantaigakempa. Kantankicha teranika pinkogaige pogoigakera viroegi, aikiro itimaigavetaka pashini kogaigavetankicharira irogoigakera teratyo iragaveaige irogoigakera, povashigakovageigakaritari pogotagaigakerira pikantaigakerira intsatagageigakerora posante nerotyo tyampa inkantaigakempa inkematsaigakera iriroegi aikiro.” 53 Impo ikonteiganaira ikisaigamatanakatyo gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi ovashi ikogakotagantaiganakeri posante 54 ineaigakerira tyarika inkante kameti ontimakeniri onkenantakemparira inkisakagantaigakerira.

Irokashi 12

1 Impogini yapatovageiganakatyo kara matsigenkaegi itovaigavagetityo kara yagatikavakagaiganakatyo. Yogari Jeso ikantaigiri irogamereegi: “Tsikyanira pikañoigarikari pariseoegi ineakagantaigara inkantaigakenkanira ikematsatasanoigiri Tasorintsi, kantankicha teratyo arisano inkematsatasanoige, ontityo ikematsatamampegaigaka kogapage. 2 Kantankicha magatiro terira ogotenkani maika impoginityo ogotakenkani. Ario okañotaka magatiro omanagetunkanirira maika impoginityo ogikoneatakenkani. 3 Irorotari maika nonkantantaigakempirira ogari magatiro mairenirira pikantaigirira ganiri tyani gotumatatsi impoginityo ogotanakenkani, irogoiganakero maganiro. Ario okañotaka, magatiro pikantaigakerira parikoti pomanakotakerora ganiri tyani kemumaigimpi impoginityo onkemakotanakenkani ontsotenkakovagetanakempatyo kara. 4 “Maika nonkantaigakempi viroegi noamigoegite, gara pipinkaigiri kogaigankitsinerira irogamagaigakempira. Iriroegi irogamagaigakempirika intagatitari kamankitsine pivatsa, kantankicha garatyo yagaveimaigi irogamagaigakerora pisure. 5 Kantankicha naro nonkamantaigakempi tyani pimpinkaigake. Irirotari pimpinkaigake Tasorintsi, panirotari ikantara irirori yagaveira inkantakera tyani kamankitsine impo iragaveake intigankakerora isure morekariku. Jeeje, arisanoniroro iriro pimpinkaigake. 6 ¿Matsi tera pineaigeri tsimeripage intagatira ipunata 5 tsimeri pimentyakiteni koriki?, kantankicha yogari Tasorintsi teratyo imagisantumateri. 7 Kañotari pigishiegi akyari yogotiro papeapagetiro. Irorotari nonkantantaigakempirira gara pitsarogaigi, pairotari pavisavageigakeri tsimeripage. 8 “Maika nonkantaigakempi tyanirika kantasanotankitsine ikematsatasanotakenara inkamantaigakerira itovaireegi, ariotyo inkañotakempa Kañotasanotakaririra Matsigenka impogini inkantaketyo: ‘Nanti shintari’, inkemaigakerira maganiro isaankariite Tasorintsi. 9 Kantankicha tyanirika kantankitsine: ‘Tera nonkematsateri Jeso, inkante’, ariotyo inkañotakempa Kañotasanotakaririra Matsigenka impogini inkantaketyo: ‘Tera naro shintemparine’, inkemaigakerira maganiro isaankariite Tasorintsi. 10 Tyanirika samatsanatakerine Kañotasanotakaririra Matsigenka iragaveake Tasorintsi imagisantakotaerira, kantankicha yogari samatsanatakerine Isure Tasorintsi garatyo imagisantakotumatiri. 11 “Antari ariorika iramaitanakempi pankotsiku yapatoitantaigarira ontirika inaigira joese intirika koveenkaripage, gara pisureigaro tyarika pinkantaige. Gara pikantaigi: ‘¿Tyarika nonkantaigeri?’, 12 isuretagaigakempitari Isure Tasorintsi kameti pogoigakeniri tyara pinkantaige.” 13 Impo iniamatanaketyo paniro matsigenka tentaigakaririra patoitaigankicharira ikantiri Jeso: —Gotagantatsirira, atsi kanteri ige impagarantakenarora iokimoiganaanarira apa ikamanakera, itsaneapitsatakenarotari nashintakemparimera. 14 Kantankicha Jeso ikantiri: —¿Matsi naro joese kameti nonkantakerira impagarantakempira? 15 Impo ikantaigiri maganiro: —Tsikyanira pikogaigikari pashintavageigakempara. Pashintavageigavetakempatyo, ¿matsi iroro ganiaigakempine? 16 Ovashi ikantakotanakeri shintavagetacharira ikanti: “Itimake pashini matsigenka shintavagetacharira. Yashintagematatyo igipatsite ipankitagantagematityo turigoki impo otimanake ojojoo, tyarika, teratyo choeni. 17 Impogini avisavagetanakerotyo kara yogantarorira, tyampatyo irogakero, ikanti: ‘¿Tyarikatyo nonkantakero?, avisanakerotari nogantarorira. Maika ¿tyarika nogakero?’ 18 Impo isurematanakatyo ikanti: ‘Maika nogotake tyara nogakero. Nontireakagantakero nogantagevetarorira novetsikakagantagetakera pashini omarapageni kameti ogonketakempaniri magatiro nogantagetakemparora noturigokite ontiri aikiro magatiro noarakipage.’ 19 Impo ishinevagetanaka ikanti: ‘Maika timakotakenaniroro tovaiti, gatata otsonkageta ontovaigakovagetanake shiriagarini gara tatoita nokogakotumata. Maikari maika nampishigopireavagetakempa, nosekatavagetakempa, noviikavagetakempa, noshinevagetakempatyo kara.’ 20 Kantankicha Tasorintsi ikantiri: ‘Tera pogotumate viro, paitatyo pinkamake tsitenigetiku pokagetanakerora magatiro pashintagetakarira, tyanimpatyo shintagetaemparone.’ 21 Ario ikañota maika maganiro yoga kogatsirira intaganira irashintavagetakempa irirori, kantankicha tera irogote yogari Tasorintsi ineakeri kañomataka tera irashintumatempa maani.” 22 Impogini Jeso ikantaigiri irogamereegi: “Maika nonkantaigakempi gara povankinaventaigaro pisekaegi pinkantaigakera: ‘Maikaniroro kamani ¿tatarikatyo nogaempa?’ Aikiro gara povankinaventaigaro pogaguigakemparira pinkantaigakera: ‘¿Tyarikatyo nagakero nogagutaemparira?’ 23 Kañotari pisure paniantaigarira yagaveaketyo Tasorintsi itimakagakerora irorompari piseka pairo impaigakempiro. Ario okañotaka pogaguigakemparira, kañotari yagaveakera Tasorintsi itimakagakerora pivatsa irorompari pogaguigakemparira pairo impaigakempiro. 24 Pineaigiritari kogonti teratyo impankivageigavetempa, aikiro teratyo ontimavetempa irogantaigakemparorira iseka iriatapiniigakera iragapiniigakera isekataigakempara, kantankicha Tasorintsi ipaigirityo irogaigakemparira. ¡Viroegimparorokari pairo impaigakempi pisekaegi pogaigakemparira, pairotari pavisaigakeri aragetatsirira! 25 Antari povankinaventaigemparora pinkimoiganakera ¿matsi ario pagaveaigake pinkimoiganakera? Garatyo pagaveimaigi. 26 Iroroventi tera pagaveaigenika tesanorira onkomutempa, ¿tyara okantaka povankinaventaigakarora pairorira avisake okomutapitsaigakempira? 27 “Pineaigironirorotyo oka otegapage tsikyata oshivokashiigaro irorori tera antumaigavetempa, aikiro tera onkirikaigavetempa akyari okametivageigi avisavagetaketyo kara okametitakera, avisagetakerotyo kamisa kametimagorisanorira pairanitirira yogagutarira koveenkari Saromon pairorira avisake okametimagotakera. 28 Kañotari oka otegapage porenkamaivagetake ikametitagagetirora Tasorintsi, kantankicha kamani ovatuakenkani ontagakenkanira, ¡viroegimparorokari pairo impaigakempi pogaguigakemparira! Kantankicha viroegi tera pinkematsatasanoigeri onti povankinaventaiga posantepage. 29 Irorotari maika nonkantaigakempi gara povankinaventaigaro pogaigakemparira ontiri poviikaigakemparira. 30 Intitari kañoigiro maika yogaegi terira inkematsaige yovankinaventaigarora posantepage, irorotari ipiriniventaigi iriroegi. Kantankicha viroegi gara pikañoigiro maika, aiñotari Piri timatsirira enoku. Irirori yogotake omirinka tatarika oita pikogakoigaka. 31 Irorompatyo pinkogasanoigake pimpiriniventaigakerora magatiro ikogagetirira Tasorintsi, impo irirori impaigakempiro magatiro pikogakogeigakarira. 32 “Gara pitsarogaigi. Viroegi onti pikañoigakari ovisha, narori nanti sentaigimpirira. Teratyo pintovaigavetempa, kantankicha Piri timatsirira enoku ishineventaigakempityo irogavisaakoigakempira kameti pintimimoigakeriniri impogini impegakempara Igoveenkariegite maganiro kematsaigakerineririra. 33 Pimpimantaigakerora pashintageigakarira pagaigakera koriki pimpaigakerira kogakoigankicharira. Magatiro pashintaigakarira aka kipatsiku ontsonkatanaempatyo, kantankicha pimpaigakeririka pashini ario pinkante Tasorintsi inkantakani inkavintsaavageigakempi impogini enoku. Akari aka pashintageigavetakempatyo posantepage, aiñotari koshintiegi inkoshinanaigakempityo. Aikiro aiñotari gagetarorira kamisa ontityo irogagetakemparo kamisapage pashintageigakemparira. Kantankicha antari anta enoku gara tyani pakuakagumatiri Tasorintsi inkavintsaakempira. 34 Antari irororika pishineventavageigakempa timagetatsirira aka kipatsiku irorotyo pimpiriniventavageigake, intagatitari pisuretakoigakempa. Antari irororika pishineventavageigakempa ikogagetirira Tasorintsi ario pinkante irorotyo pimpiriniventavageigake, irorotari pisuretakoigakempa. 35 “Viroegi pinkañoigakemparira nampiriantsiegi yogiaigavairira shintaigaririra iatakera ineerira pashini iamigote iragakera tsinane. Yovetsikashiigavaari iripokaera, yogimorekageigake mechero yogiaigakerira inkaemapaakera irashireakoigavaerira. 37 Nonkantasanoigakempi maika irishinevageigakempatyo yogaegi nampiriantsiegi kireaigankitsirira giaigavairirira shintaigaririra iripokaera. Iripokavetapaempatyo nigankigite ontirika onkutagitetamanakera kantankicha ineaigapaakeririka ironampiriaegi kireaiganatsi irovetsikashiigapaakemparityo irirori irovirinitaigapaakerira mesaku impakovageigapaakerira iseka. 39 Atsi sureigemparatyo, intimera pashini shintankicharira ivanko irogotemera tyatirikara iripokantakempa koshinti, ¿matsi ario irimagake? ¡Garatyo! Ontityo inkireaventakero iaraki ganiri ikiashitagani inkoshitakenkanira. 40 Irorotari nonkantantaigakempirira pinkantakanira pinegintevageigakempa pogiaigavaerira Kañotasanotakaririra Matsigenka impigaatera, gatanika pogoiginika tyati impigantaempa, ontitari katsiketyo inkomutagaigapaempi.” 41 Impo iniamatanake Perero ikanti: —Notinkami, ¿tyani pikantakoigake? ¿Intagani naroegi pogamereegi ontirika maganiro pikantakoigakeri? 42 Ikanti Atinkami: “Pinkañoigakemparira nampiriantsi govagetatsirira kematsatasanotiririra shintaririra. Pine intimera shintacharira ironampiriaegi impo iriatakera parikoti inkantanaeri paniro ironampiria ineaigaerira maganiro irapinampiriantsiegitene impaigaerira omirinka isekaegi. 43 Antari iripokaerika ineapaakeririka itsatagasanotakero ikantanakeririra, ariompatyo irishineventasanotanakempariri 44 inkantanakerira: ‘Maika nokogake pineagetakenarora magatiro nashintagetarira.’ Impo irirori irishinevagetakempatyo kara. 45 Kantankicha antari garika yogiavairi shintaririra onti inkantake: ‘Gatatarorokari ipokai,’ ovashi intsititanakero inkisakisaiganakerira irapinampiriantsiegitene, surariegi ontiri tsinaneegi. Onti impiriniventuntetanake isekatavagetakempara, aikiro inti inkonoivageiganakempa shinkisenari. 46 Kantankicha katsiketyo inkomutagapaakeri shintaririra inkisashivagetapaakemparityo kara intentagantaigakemparira maganiro terira inkematsaigeri. 47 “Yogari nampiriantsi govetacharira tatoita irantake ganiri ikishiri shintaririra, kantankicha tera inkematsateri, aikiro tera irovetsikashitempari iripokaera, impasapasatakenkanityo kara. 48 Kantankicha yogari nampiriantsi terira irogote tatoita irantake, irovetsikagevetakempatyo terira inkogero shintaririra gasakonatyo ipasatagani, teranika irogote. Kantankicha tyanirika yogotagasanotunkani, okogunkanityo irimatakempara irirori inkañotagasanotakemparora tyarika ikantunkani okyara yogotagunkanira. 49 “Naro nopokake aka kipatsiku kameti inkisaviitakenarora magatiro yovetsikageigakerira maganiro matsigenkaegi. ¡Intagame kantaka mataka visaakotaana! 50 Maika nogotake nantsipereavagetaketyo kara nerotyo novankinavagetakatyo kara nokenkisureavagetanaka narokyatyo agavagetanake. 51 ¿Pineaigiri irorori nopokashitake irishinevakagaigakempara maganiro? Teratyo iroro nompokashite, ontityo nopokashitake onkenantanakemparora inkisavakagaiganakempara. 52 Nerotyo maika intimaigake matsigenkaegi pankotsiku 5 irinaigake. Kantankicha mavani gara ishineventaigana, piteni shineventaigakenane, nerotyo inkisavakagaigakempara. 53 Yogari surari inkisanakeri itomi, irirokya itomi inkisanakeri iriri. Ogari itsinanetsite onkisanakero oshinto ontiri onevatyagete, irorokya oshinto onkisanakero iniro, ario onkañotake onevatyagete irorori onkisanakero ovagirote.” 54 Impogini ikantaigiri maganiro: “Antari pineaigirora omenkorisekantira anta iatira poreatsiri pikantaigake: ‘Maika ompariganake inkani’, impo opaiganake. 55 Aikiro otampiatira oponiaenkatara kamatikya pikantaigake: ‘Maika onkatsirinkagitetake’, impo okatsirinkagitetanake. 56 ¡Pishineigakara ontityo pineakagantaigaka kameti inkantaigakempiniri pogovageigi! Viroegi pogoigavetaro pinegiteaigirora ariorika omparigake ontirika gara. Ontiri aikiro pogoigavetaro tyati onkatsirinkagitetantakempa, kantankicha teratyo pogotumaige tyara okantaka yogikoneatimoigakempirora Tasorintsi magatiro pineageigakerira maika. 57 “¿Tyara pikantaigakara viroegi tera pinkogaige pinkantaigakera tatoita kametitankitsi? 58 Inkisakempirika pitovaire ineakera pipegakotakerira impo inkogavetakempa iramanakempira joeseku kameti inkantakeniri irirori tyara inkantaitakempi. Kantankicha viro pinianiatanakeri avotsiku pogishineaerira ganiri yamimpi. Antari iramanakempirika joeseku irirokya kaemakerine soraro, irirokya soraro onti iragapanutempi irashitakotakempira. 59 Nonkamantasanotakempityo garika pipunatasanotairi kisakempirira magatiro pipegakotakeririra garatyo yapakuaimpi shitakotakempirira.”

Irokashi 13

1 Impogini ipokaigapaake pashini ikamantaigapaakerira Jeso ikantaigiri: —¿Pikemakoigakeri Garireakunirira yogakagantaigakerira Pirato? Iaigavetakara ivankoku Tasorintsi yamaigavetanakenerira saserorote ipiraegi irovetisaigakenerira Tasorintsi. Impogini itigankaigakeri Pirato isoraroegite irogaigakiterira. Impo iaigake ineaigapaakeri anta tsompogi yovatuaigakeri ovoatanake iriraa okonoatanakarotyo iriraa ipiraegi yovetisaigakerira saseroroteegi. 2 Ikantaigirityo Jeso: —¿Ario pineaigiri pairori yavisaigake ikañovageigakara iriroegi Garireakunirira yavisaigakeri itovaireegi, nerotyo ikañotantaigunkanira maika? Teratyo. 3 Naro nonkantaigakempi viroegi aikiro garika pikenkisureaiga pineaigakera povetsikageigira terira onkametite pinkantatigaiganakempara pimpogereaigakempatyo viroegi aikiro impogini pinkañoigakemparira iriroegi. 4 Impo aikiro pikemakoigakerira Jerosarenkunirira oparigateigakerira pankotsi ochovaankunkanirira pairani anta Suroeku. Otsitokaigakeri ikamaigake 18. ¿Ario pineaigiri pairori yavisaigake ikañovageigakara iriroegi yavisaigakeri itovaireegi timaigatsirira Jerosarenku? Teratyo. 5 Naro nonkantaigakempi viroegi aikiro garika pikantatigaiga pimpogereaigakempatyo pinkañoigakemparira iriroegi. 6 Impo ikantakoigakeri Jeso iriroegi ikanti: “Itimake paniro matsigenka ipankitake patiro igera itsamaireku, impo iatapiniti ikamosotirora timakerikara oi, kantankicha iavetaka mamerityo. 7 Iperamatanakarotyo ikantutarityo tsamaitakotirorira: ‘Atsi geka. Nopokashitironi pairani, maika ogatyo omavatakotanaka shiriagarini teratyo ontime oi. Maika togeronityo, onti tikankicha kara.’ 8 Kantankicha irirori ikantiri: ‘Atsi arionetata. Maikari maika nonkigavatakotakero otsitiku impo nontiantakemparo itiga piratsi 9 impa ariorakari ontimanake oi. Impo oshiriaganaerika aikiro, garika otimi ario pinkante pintogakagantakero.’ ” 10 Impogini aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira yogotagantavagetake Jeso pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi. 11 Ario onake kara paniro tsinane omantsigantevagetakeni pairani niganki agavagetanaka 18 shiriagarini tera ovegaempa, itimagutakerotari kamagarini imiguchasetagakero, tyampa onkantaempa ovetinkajaempara. 12 Antari ineakerora Jeso ikaemakero ikantiro: —Maika mataavi vegaavi. 13 Impo ipatikaitakero ogitoku oga okenake ovetinkaanaka ovashi oshineventanakari Tasorintsi okanti: —Pairo yavisavagetake Tasorintsi yagaveavagetakera. 14 Kantankicha yogari tinkamitatsirira pankotsiku yapatoitantaigarira ineakerira Jeso yovegakerora kutagiteriku apishigopireantaganirira ikisamatanakatyo ikantaigiri patoitaigankicharira: —Aityo 6 kutagiteri antavagetantaganirira, irorotyo pimpokantapiniigempa kameti irovegaigaempiniri. Gara iroro pipokantaiga kutagiteri apishigopireantaganirira. 15 Iniamatanaketyo Jeso ikantiri: —¡Pishineigakara pineakagantaigakara inkantaigakempira pikematsatasanoigakera! Kañotari viroegi agara kutagiteri apishigopireantaganirira pitsaakoigirira pivakane intirika piashinote pamaiganakeri pipaigakerira nia yoviikaigakara. 16 Iroromparorokari oka tsinane iyashikitanakerira Averan pairo novegantaemparo kutagiteri apishigopireantaganirira, noneakerotari itimagutakerora kamagarini aganaka 18 shiriagarini tyampa onkantaempa ovetinkajaempara novegaironiroro. 17 Ineaigakera ikantaigakerira ipashiventavageiganakatyo maganiro kisaigakeririra. Kantankicha yogari itovaire ishinevageiganakatyo kara ineaigakerira Jeso yovetsikagemati posante terira oneimagetenkani. 18 Impo ikanti Jeso: “¿Maika tatoita okañotakaro ipegakara Tasorintsi Igoveenkariegite matsigenkaegi? ¿Tatarikatyo nonkañotagakemparo? 19 Ariokya nonkañotagakemparo okitsoki mosetasa. Iatake paniro matsigenka ipankitakerora pakitsotiro mosetasa itsamaireku impo oshivokanake okimovagetanake otsegororoitanake okañotanaaro inchato itimantaigaaro tsimeripage.” 20 Impo ikanti aikiro: “¿Tatarikatyo nonkañotagakemparo ipegakara Tasorintsi Igoveenkariegite matsigenkaegi? 21 Ariokya nonkañotagakemparo opoegantarira pan. Pineirotari tsinane ovetsikira pan agavatake kimopane turigopane, impo okonogantakaro opoegantarira ogatyo okenake opoeganake magapatsatiro.” 22 Impogini ariompa iatanakeri Jeso Jerosarenku ikenagetanake itimageigira matsigenkaegi yogotagageiganakerira. 23 Aiño pashini ikantiri: —Notinkami, ¿gara itovaigi gavisaakoiganankichanerira? Impo inianai Jeso ikantiri: 24 —Pimpomirintsiventaigakemparora pinkiantaigakemparora sotsimoro maaniñakitirira. Nonkantasanoigakempitari intimaigake tovaini kogaigavetankichanerira inkiantaigakemparora, kantankicha garatyo yagaveaigi ikiaigira. 25 Impoginitari inkaviritanake shintarorira ivanko irashitakero sotsimoro. Viroegi terira pinkiaige paratinkaigake sotsi poenenkaigavetakemparotyo shitakomentontsi pinkaemaiganakera: ‘Notinkamii, shireakoigena.’ Kantankicha irirori inkantaigempityo: ‘¿Tyampatyora piponiaigakara viroegi?, teranika naro shintaigempine.’ 26 Pinkantaigavetanakempatyo: ‘Notentaigakempi nosekatavageigara, aikiro viro pogotagantavageti avotsiku napatotasanoigakara.’ 27 Kantankicha irirori ariompatyo inkantaiganakempiri: ‘Nokantaigakempitari tera naro shintaigempine. Piaigetyo parikoti maganiro viroegi vetsikagisevageigirorira terira onkametite.’ 28 Ovashi piragaiganakempa pinkaemavavageigaketyo kara pantsikagiseiganakerora pai pineaigakerira Averan, Isaako, Jakovo intiegiri pashini kamantantaigatsirira itentaigakarira Tasorintsi, viroegi onti intigankaigakempi parikoti. 29 Iripokaigapaaketari tovaini terira iriroegi jorioegi imponiageigamatempatyo samani kara pashinipageku kipatsi irishinevageigakempatyo intentaigakemparira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite maganiro kematsaigiririra. Imponiageigamatempatyo oatakara ikontetira poreatsiri, pashini imponiageigamatempatyo iatira poreatsiri, pashini kamatikya, pashinikyatyo poniaigankichane katonko. 30 Aiñoegitari ineaigavetunkanirira maika yavisaigakerira itovaire, kantankicha iriroegikyatyo iravisaiganaenkani impogini. Iriroegikya ineaigavetunkanirira yavisaigunkanira maika, impogini iriroegikyatyo visantaiganaatsine. 31 Impo osamanitanakera ikenaigapaake pariseoegi ikantaigapaakeri Jeso: —Maika piatae, yogukari Erorishi. 32 Kantankicha irirori ikantaigiri: —Piaige pinkantaigapaakerira yoga matavitantatsirira pinkantaige: ‘Ikantake: Atsi geka, maikari maika aiñokya noneagempari kamagarinipage ontiri aikiro novegaigaerira mantsigaigankitsirira. Ario nonkañotake kamani, tenigetari ontovaige kutagiteri nagatagetanaerora nopokashitakerira.’ 33 Kantankicha maika ariompatyo noatanakeri Jerosarenku. Ario nonkañotake maika ontiri kamani ontiri aikiro kamani pashini. ¿Matsi tyara onkantakempara irogakenkanira kamantantatsirira parikoti garira ario Jerosarenku? 34 “¡Jerosarenkunirira, Jerosarenkunirira, pogaigirira kamantantaigatsirira, aikiro pipitankaigirira itigankimoigakempirira Tasorintsi inkenkitsatimoigakempirora Iriniane! Pineaigiro atava osavogaigirira otyomiani, nokoganagevetakatyo naro nonkañotagaigakempimera maganiro viroegi nampatoitaigakempimera pinkematsaigakenara, kantankicha viroegi teratyo pinkogumaige. 35 Maikari maika ganigetyo inimoigaimpi Tasorintsi panivani pampuntavageigaempa. Nonkantaigakempi maika gara pineaigaana kigonkero aganakempara pinkantaigavakenara: ‘¡Pairo ikametiti yoga itigankakerira Tasorintsi!’ ”

Irokashi 14

1 Impogini agakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake Jeso isekatakara ivankoku itinkamiegi pariseoegi. Yogari itovaireegi pariseoegi ikamagutasanoigakerityo ineaigakerira tyarika inkantakempa. 2 Ario inake kara iriroku paniro nonasenari. 3 Impo yogari Jeso ikantaigiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi: —¿Kametitake povegerira mantsigari kutagiteriku apishigopireantaganirira, ontirika tera onkametite? 4 Kantankicha iriroegi ikemisantaiganaketyo. Impo Jeso itsagatakeri nonasenari yovegakeri ikantakeri iriataera. 5 Impo ikantutaigaarityo aikiro pariseoegi: —¿Matsi viroegi irashiriera otseraaku piashinote intirika pitorone kutagiteriku apishigopireantaganirira ario gara pinoshikaigaatiri? ¿Matsi ario pogiaigake avisanaera apishigopireantaganirira ario pinoshikaigaateri? 6 Tyampatyo inkantaigeri, teratyo iriniimaige maani. 7 Impo yogari Jeso ineaigakerira maganiro ikaemaigunkanirira isekataigakempara ontira ikogasanoigake impitaigakera intentaigakemparira kaemantankitsirira ovashi ikamantageigakeri ikantaigiri: 8 —Inkaemaigempirika ikyarira gankitsi tsinane pisekatimoigakemparira gara iroro pipirinitantapaaka impirinitantakemparira tentasanotakemparinerira kaemantankitsirira. Katinkariratyo iripokapaake pashini pairorira yavisake ishineventakarira kaemaigakempirira, 9 impo iripokapaake irirori inkantempi: ‘Atsi mereanakeri yoka.’ Ovashi pimpashiventanakempa akya pintsatake pimpirinitantakemparora panivatirira onai terira ompirinitantenkani, ontitari impirinitantakemparira terira irishineventasanotempari kaemantankitsirira. 10 Ariompa onti pimpirinitapaake anta kameti inkiapaakera kaemakempirira ineapaakempira inkantapaakempiniri: ‘Amigo, taina pimpirinitakera aka naroku.’ Impo inkemaigakera tentaigakempirira mesaku irogoigake viro ishineventasanotaka kaemakempirira. 11 Imirinkatari ventakovagetacharira impotetashivagetakempari Tasorintsi irogipashiventavagetakerira. Irirokya terira iraventakotempa irishineventakempari inkavintsaavagetakerira. 12 Impo ikantakeri aikiro kaemakeririra ikantiri: —Ponkotakaganterika piseka pinkaemantakera gara intagani pikaemavintsaigi piamigoegite intirika pirentiegi, garira intirika pinkaemaigake piitanepage intirika shintavageigacharira timaigatsirira aiñoni pivankoku. Iriroegirika pinkaemaigake impugaigaempityo inkaemaigaempira viro pisekatimoigakemparira iriroku. 13 Irirompatyo pinkaemaigake terira irashintavageigempa intiegiri shinkogisenari intiegiri terira iranuitagantsiige intiegiri aikiro terira ineaige. 14 Pishinevagetakempatyo kara gatanika yagaveaiginika impugaigaempira iriroegi, kantankicha inti pugaigaempine Tasorintsi impogini iraniaiganaera yogaegi ineaigakerira kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa. 15 Aiño paniro pirinitankitsirira mesaku iroro ikemavakerira Jeso ikantakera iniamatanaketyo ikanti: —¡Irishinevageigakempa sekatimoigakemparineririra Tasorintsi impogini irapatoitaigakerira maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite! 16 Impo inianake Jeso ikanti: —Itimake pashini matsigenka ikogake inkaemantakera, impo ikamantakagantaigakeri maganiro inkaemaigakerira isekatimoigakitemparira intovaigavageteratyo kara. 17 Impogini yonkotakagantake posante iseka impo oposagetakera itigankake ironampiria inkantaigakiterira: ‘Tsame, mataka posatake magatiro.’ 18 “Kantankicha maganirotyo ikantaiganake: ‘Gara nopoki.’ Paniro ikantake: ‘Nakyaenkasano punaventankitsi kipatsi, noataketari nonkamosotakiterora noneakiterora. Gamera onti nompokakemetyo.’ 19 Pashinikya kantanankitsi: ‘Nakyaenkasano punaventankitsi 10 toro, noataketari noneakiterira nogoigakerira arisanorika yantavageigi. Gamera inti nompokakemetyo.’ 20 Yogari irapitene ikanti: ‘Nakyaenkatari gankitsi nojina, gara noati.’ 21 “Impo ipigaa ironampiria ikamantagetapaakeri shintaririra. Ikisamatanakatyo irirori ikanti: ‘Iroroventi piatetyo anta apatotakara pankotsi pintsotenkavagetanakerora magatiro avotsipage pintentaigakerira terira irashintavageigempa intiegiri shinkogisenari intiegiri terira iranuitagantsiige intiegiri aikiro terira ineaige iripokaigakera isekatakoigakenara.’ 22 “Impogini osamanivagetanake ipokai ironampiria ikantapaakeri: ‘Mataka nagaigakitiri, kantankicha tekya intsotenkaigempa mesaku.’ 23 Inianake nampitaririra ikantiri: ‘Iroroventi piate piganake ariokya pinkenanake avotsipageku tekyarira pinkamosogetero pinkamosogetapanuterira maganiro timaigatsirira kara pintentaigakerira ishatekaitanakempara novankoku. 24 Maika nonkamantaigakempi garatyo isekatumaiga iketyorira nokaemaigavetaka.’ ” 25 Impogini ikenanake Jeso avotsiku yogiaiganakerityo tovaini matsigenkaegi kara. Impo ishonkateiganakari ikantaigiri: 26 “Tyanirika kogankitsine inkematsatasanotakenara impegasanotakempara nogamere garatyo pairo yavishi itasanoigarira tomintaigaririra, ontirika itsinanetsite, itomiegi, irishintoegi, irirentiegi, ontirika iritsiroegi, narokya ogakona intakena. Antari inkañotakemparika maika garatyo yagaveimati impegakempara nogamere. Ario okañotaka aikiro garika ikogi irapakuagetanakerora tatarikara oita ishineventagetakarira irirori garatyo ipegasanota nogamere. 27 Ario ikañotaka aikiro tyanirika terira inkoge iratsipereaventavagetakenara irogiavagetakenara garatyo yagaveimati ipegasanotara nogamere. 28 “Tyanirika kogankitsine irovetsikakera pankotsi inchovaankakagakerora ¿matsi gara oketyo isuretaro akatirika ikogashitaka koriki kameti iragatakerora magatiro? 29 Antari garira oketyo isuretaro ontirika irovetsikashitakemparo kogapage impo niganki ontsonkatakotanakempa ario tyara iragashitakero pashini kameti iragatakeroniri. Garatyo yagatiro ontirorokari isamatsanatakenkani ineakenkanira intagatira maani yogaratinkagetakero. 30 Inkantakenkani: ‘Irirori yovetsikavetanakaro tera iragaveero iragaterora.’ 31 “Ontirika intimake koveenkari shintankicharira 10,000 soraroegi iriatake iromanatavakemparira pashini koveenkari shintankicharira 20,000 isoraroegite, ¿matsi gara oketyo isureta ariorika iragaveakeri ontirika gara yagaveaigiri? Isuretakempanirorotyo. 32 Impo ineerika gara yagavei, intigankaketyo isoraroegite intonkivoaigavakemparira pairorira yavisaigakeri ineaigakerira ariorika iragaveaigake irogametiaigaerira. 33 Arioniroro okañotaka maika tyanirika terira inkoge iokagetanakerora magatiro yashintagetakarira garatyo ipegasanota nogamere. 34 “Ogari tivi opochatira pairo okogasanotagani, kantankicha antari omasankatera ganigera opochatai, ¿ario tatatyo onkogavitaenkani? ¿Matsi tyampatyo onkantaenkani kameti ompochatanaera? 35 Ganigetyo tatoita okametitashitumatai. Gara okametiti ontiantakenkanira kipatsi kameti ontimasanotakeniri pankirintsi, aikiro gara okametiti onkonogantakenkanira kaara ontiakotantakenkanira pankirintsi. Ontityo ovuokakenkani parikoti. Pikemaigakenarika maika atsi suretasanoigemparotyo nokantaigakempirira.”

Irokashi 15

1 Impogini yogaegiri maganiro kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari intiegiri kañovageigacharira yaiñoniiganakari Jeso inkemisantaigakerira. 2 Impo ineaigavakerira pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ovashi iniashinaigakari Jeso ikantaigi: —Atsi geka, ¿tyara ikantakara yonta itentavintsaigakarira kañovageigacharira isekatakoigakarira? 3 Impo inianake Jeso ikantakotakara ikanti: 4 “Pine viroegi pashintaigempara 100 ovisha pamaiganakeri anta shimpenashiku isekataigakempara impo impegakempa paniro, ¿matsi gara pokaiganakeri itovaire piatakera pinkogaaterira kigonkero pagaerira? 5 Impo pagaeririka pintsomaanaeri pamanaeri pishinevagetakempatyo kara. 6 Impo pogonketapaakempara pivankoku pinkaemaigapaakeri piamigoegite intiegiri choenitakoigimpirira pinkantaigakerira: ‘Tsame ashinevageigakempara, nagairitari novishate pegavetankicharira.’ 7 Maika nonkantaigakempi ario okañota intimera paniro kañovagetacharira irapakuaerora yovetsikagisetakera terira onkametite ovashi inkantatiganakempa irishineventavagetakenkanityo kara anta enoku avisakerotyo ishineventaganira 99 matsigenka terira inkogakoigempa inkantatigaigakempara. 8 “Ontirika ashintakempa paniro tsinane 10 korikimenta impo impegakempa pamentaniro ¿matsi gara ogimoreki mechero ontarogakotakerira onkogasanotaerira agaerira? 9 Impo agaeririka onkaemaigakero oamigaegite ontiri choenitakoigarorira onkantaigakerora: ‘Tsame ashinevageigakempara, nagairitari nogorikite pegavetankicharira.’ 10 Maika nonkantaigakempi ario ikañoigaka isaankariite Tasorintsi ishinevageigatyo kara ineaigira ikantatigara paniro kañovagetacharira.” 11 Impo ikantake Jeso aikiro: “Itimi paniro surari aiño itomi piteni. 12 Impo yogari iyashiki ikantakeri iriri: ‘Apaa, atsi penaronityo maika magatiro nashintakemparira naro impogini pinkamanaera.’ Yogari iriri ipaigakeri piteniro magatiro okatinkageigakeririra paniropage. 13 Impo omavagitetanakara kutagiteri yogari iyashiki yaganakeri maganiro igorikite iavagetaketyo samani kara pashiniku kipatsi, ario kara yovetsikagisevagetanake posante yaparatakeri igorikite itsonkatasanotakerityo kara yogakatyo noganiro. 14 Impogini itsonkatasanotakerira maganiro igorikite otsonkamatanakatyo sekatsi apagiteanakarotyo kara, tyampatyo iragaero irogaemparira yatsipereavagetake itasegane. 15 Impogini iatake irantavagetimotakerira pashini timatsirira kara. Irirori itigankakeri irisentakenerira ishintorite. 16 Tyarika, itasegagetanaketyo kara irorokyatyo iroganakempa otaki ipaganirira shintori inkemanakempara, teranika tatakona impumatenkani irogakemparira. 17 Impogini isurematanaatyo ikanti: ‘Yogari tavagetimoigiririra apa isekatavageigatyo kara, okonogaka ikemaiganaka tera intsonkatasanoigero. Narori aka panikya aganakena notasegane. 18 Atsi nompiganaeta apaku nonkantapaakeri: Apaa, ineakena Tasorintsi novetsikagisevagetakera terira onkametite, aikiro viro nogipashiventavagetakempityo notsonkatasanogetakerora magatiro pipagevetakenarira naparatakerora. 19 Maika ganigerorokari pikantaana: Notomi, onti pimpegaena tavagetimotimpirira.’ 20 Impogini iatanai yogonkevagetaa ivankoku iriri. “Irorotyo ineventakotavakarira ikenapaakera itsarogakaganakarityo kara ishiganakatyo itonkivoavakarira, yagavairi yavinatavakerityo yasaraanatavakarira. 21 Impo inianake irirori ikantiri: ‘Apaa, ineakena Tasorintsi novetsikagisevagetakera terira onkametite, aikiro viro nogipashiventavagetakempityo notsonkatasanogetakerora magatiro pipagevetakenarira naparatakero. Maika ganigerorokari pikantaana: Notomi.’ 22 Kantankicha iriri ikantaigirityo ironampiriaegi: ‘Piaige gaigute kamisa pairorira avisake okametitasanotakera pogaguigakerira intiri aikiro aniyo pogakenerira ichapakiku, aikiro pisapatoigakerira. 23 Pagaiguterira toro akamotiakyanirira keitasanotankitsirira povetisaigakerira. ¡Tsame asekatavageigakempara ashinevageigakempara!, 24 pigaatari notomi, okyara noneiri ariori ikamake. Ipegasanovetakatari, maikari maika aneaigairi.’ Impo isekatavageiganaka ishinevageigaka. 25 “Yogari itsitiki onti inake tsamairintsiku. Impo ipokavetapaaka ikemisantumatapaakerotyo sonkarintsi tyarika, ontiri aikiro itosoigakera. 26 Impo ikaemake paniro nampiriantsi ikantiri: ‘¿Tatatyo oitara kara?’ 27 Irirori ikantiri: ‘Ontitari ipokaira pirenti. Maika yovetisakagantakeri piri akamotiakyanirira toro keitasanotankitsirira, kametikyatari yogonketaa.’ 28 Ogatyo ikenake ikisamatanakatyo irirori teratyo inkoge inkiaera pankotsiku. Iroro ikemakotakerira iriri ikontetanake iatake ikantakerira inkianaera. 29 Kantankicha irirori ogatyo ikantanakeri: ‘Atsi geka, pogotake viro naro omirinkatyo nantavagetimovagetimpi teratyo nompugatsatumatempi, tera ario pimpumagetena paniro kavera ityomiani nonkaemaigakerira noamigoegite nosekatagaigakemparira noshinevageigakempara. 30 Kantankicha maika ipokaira pitomi tsonkatutakempiririra pigorikite yaparatagantakarora tsinaneegi pogereantaigatsirira, pinoshikityo povetisakagantiniri toro keitasanotankitsirira.’ 31 Inianaityo iriri ikantiri: ‘Notomi, virori ariotari piniri naroku. Magatiro nashintagetarira onti pashi viro aikiro. 32 Kantankicha maika kametitake asekatavageigakempara ashinevageigakempara, pokaitari pirenti, okyara noneiri ariori ikamake, ipegasanovetakatari, maikari maika pokai aneaigairi.’ ”

Irokashi 16

1 Impogini Jeso ikantaigiri aikiro irogamereegi: “Itimake paniro shintavagetacharira aiño iromperane neagetiniririra magatiro yashintagetarira. Impogini ikamantunkani ikoshitagarantutanakerira yashintagetarira. 2 Impo ikaemakeri ikantiri: ‘¿Arisano pikoshitagarantanakena? Atsi makenaro pisankevantite pitsirinkakotantagetarorira magatiro noneakerora tyara pikantanakero, ganigetari pantimovagetaana.’ 3 “Impo irirori isuretanaka ikanti: ‘¿Tyarikatyo nonkantakempara maika? Ganigetari nantimotairi, ¿tatarikatyo nantae? Teranika noshintsite, ¿tyara nonkantakempara nontsamaivagetakera? Nopashiventaka nonevitantavagetakera.’ 4 Impo ikanti: ‘Maika nogotake tyara nonkantakempa kameti intimakeniri pakenanerira noseka impogini intigankaenarika novaterote.’ 5 “Impo iatake ikaemaigakeri pegakoigakeririra ivaterote, paniropagekya ikaemavake. Yogari iketyorira ikaemakeri ikantiri: ‘¿Akatovaiti pipegakotiri novaterote?’ 6 Inianake irirori ikanti: ‘Inti nagakotake aseite inakotake 100 irata.’ Impo ikantiri: ‘Nero oka pisankevantite pitsirinkakotakerira karanki pipegakotakeririra. Maika atsi tainapage shintsi tsirinkaero aka pinkantatigakerora intaganivati pogae 50.’ 7 Impogini ikaemake pashini imatakeri irirori ikantiri: ‘¿Akatovaiti pipegakotiri novaterote?’ Irirori ikanti: ‘Onti nagakotake turigoki onakotake 100 kantiri.’ Impo ikantiri: ‘Nero oka pisankevantite pitsirinkakotakerora karanki pipegakotakeririra. Maika atsi taina tsirinkaero aka pinkantatigaerora intaganivati pogae 80.’ 8 “Impogini yogari ivaterote yogotakera ikañotakerora maika yogavagetanaketyo kavako ikanti: ‘¿Matsi pairo yogoti yoga matavitantatsirira?’ Irorotari maika nonkantantaigakempirira maganiro terira inkematsaigeri Tasorintsi yogovageigityo tyara inkantaigakeri itovaireegi kameti iragaveakoigakeroniri tatarika ikogaigake, yavisaigakerityo kematsaigiririra. 9 “Kantankicha maika naro nonkantaigakempi viroegi intimaigera pigorikite pinkavintsajaigakeri kogakoigankicharira pimpaigakerira tatarika oita ikogakoigaka kameti irishineigakempiniri, impo pinkamaiganaerika pokaiganaero magatiro pashintageigavetakarira iragaigavakempi iriroegi anta enoku pankotsiku garira otsonkatumata. 10 “Tyanirika negintetacha intagatityo ikantavetunkani maani intsatagakerora kantankicha inegintetakerotyo magatiro itsatagakerora. Impo ario ikañotagakaro aikiro tatarika pairorira avisake ikantunkanirira. Yogari terira inegintetempa teratyo inegintetero maanitirira ikantunkani intsatagakerora impo ariotyo ikañotagakaro aikiro pairorira avisake ikantunkanirira intsatagakerora. 11 Nerotyo viroegi pamparaigakerorika timagetatsirira aka kipatsiku pegankichanerira impogini, ¿matsi ario impaitakempiro pairorira avisake okametitakera onkantakanirira ontimake? 12 Ario okañotaka aikiro garika pineasanotiro tatarika oita inkantakempirira shintarorira pineakenerira, ¿ario tyanityora paigakempirone pashintasanoigakemparora pairorira avisake okametitakera? 13 “Gara tyani gaveatsi intimakera piteni shintaririra inkematsatasanoigakerira piteniro. Panirotyo irishineventakempa inkematsatasanotakerira, yogari irapitene gara ikematsatiri, gatanika ishineventari. Ario ikañotaka tyanirika kogankitsine irashintaarantavagetakempara garatyo ikogumati inkematsatasanotakerira Tasorintsi.” 14 Impogini yogaegiri pariseoegi naigankitsirira kara iroro ikemaigakerira Jeso ogatyo ikenaigake isamatsanaiganakeri, intiegitari kogasanoigiririra koriki. 15 Ikantaigutarityo Jeso: “Viroegi vintiegi pegamampegaigacharira negintevageigacharira pineakagaigakerira matsigenkaegi, kantankicha Tasorintsi ineasurentaigakempityo. Irirori tera irishineventemparo ishineventaigarira matsigenkaegi, ontityo ikisashitasanotaro. 16 “Pairani tekyara iripoke Joan inkenkitsatakera, ikantake Tasorintsi ontsatagagetakenkanira itsirinkakotanakerira Moiseshi ontiri aikiro itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira, kantankicha impogini ipokakera Joan irorokya ikenkitsatakotake tyara inkantaigakempa matsigenkaegi kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, impo maganirotyo kogasanoigankitsirira impegakempara Tasorintsi Igoveenkariegite yogavisaakotunkani. 17 “Ogari inkite ontiri kipatsi ontsonkagetanaempa, kantankicha ogari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi garatyo okantatigumata, ontityo ontsatagagetanakempa magatiro. 18 “Tyanirika okanakerone itsinanetsite pashinikya iragake onti ikañovagetaka. Ario ikañotaka gakeronerira tsinane okunkanirira onti ikañovagetaka. 19 “Itimake paniro shintavagetacharira yogagugematatyo kamisa mechomagori ogametirepagetyo kara. Omirinkatyo kutagiteri isekatasanovagetaka posantepage kara tera tatoita inkogakotumatempa. 20 Itimake aikiro paniro terira tatakona irashintumatempa, ipaitaka Irasaro. ¡Ojojoo ontiratyo itere teratyo choeni! Omirinka yamapinitagani yoginoriapinitaganira sotsimoroku ivankoku shintavagetacharira. 21 Yatsipereavagetaketyo itasegane ikogavetakatyo intimashitavakerora ovoroki ashiriakara mesaku isekatara shintavagetacharira irogakemparora. Ipokashiigakeri otsiti inerogiseigakerira. 22 “Impogini ikamake Irasaro. Yogari isaankariite Tasorintsi yamaiganairi inakera Averan intentaemparira anta okametigitetira. Impogini ikamanake shintavagetacharira irirori ikitataagani, 23 kantankicha yatsipereavagetaketyo kara morekariku Impo ineventakotakari Averan itentakari Irasaro. 24 Ikaemakotutarityo ikantiri: ‘Apaa Averan, tsarogakagavagetenakario, tigankeri Irasaro iokaachapakitapanutempara niaku iripokakera irorenkakerora nonene, natsipereavagetaketyo aka tsitsiku, tyarika, onkatsirinkavageteratyo kara.’ 25 Kantankicha Averan ikantiri: ‘Notomi, suretaemparotyo pairani tekyara pinkame, viro pishinevagetakatyo kara tera tatoita pinkogakotumatempa. Yogari Irasaro yatsipereavagetaketyo kara. Maikari maika irirokya shinevagetankicha aka, virokya tsipereavagetankitsi. 26 Aikiro otsatenivagetitarityo kara viroku, tyanimpatyora gaveankitsine iriatakera kara. Ario ikañoigaka naigankitsirira kara garatyo yagaveimaigi iripokaigakera aka, ¿ario tyara inkenaigake?’ 27 “Impo inianai aikiro shintavagevetacharira ikantiri: ‘Iroroventi maika nokogake pintigankakerira Irasaro ivankoku apa. 28 Aiñoegitari anta igeegi 5 inaigake. Inkamantaigakerira ganiri ipokaigi iriroegi aikiro aka iratsipereavageigakera.’ 29 Ikantiri Averan: ‘Aityoniroro itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri kamantantaigatsirira, irorotyo iriniavantaigake irogoigakera tyara inkantaigakempa kameti iripokaigakeniri aka naroku.’ 30 Inianai irirori ikantiri: ‘Jeeje, apa, pikantasanotakeniroro, kantankicha iriatera paniro kamankitsirira inkamantaigerira, ario pinkante inkantatigaiganakempatyo.’ 31 Kantankicha Averan ikanti: ‘Kañotari itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri kamantantaigatsirira tera ario irishineventaigemparo, ariomparorokari iriatera kamankitsirira garorokarityo ikogumaigi inkemisantaigerira inkematsaigakerira.’ ”

Irokashi 17

1 Impogini ikantaigiri Jeso irogamereegi: “Omirinka itimaigi kogaigankitsirira inkañovagetagantaigakera, kantankicha ¡maikaniroro iratsipereavagetake tyanirika kañovagetagakerine pashini, pairotari inkisashitakenkani! 2 Tyanirika kañovagetagakerine paniro yoka kematsatakenarira terira impaitumatempa inkisashivagetakenkanityo kara. Irorotari nonkantantaigakempirira ganiri ikañotiri maika oketyome irogatsatakotantakenkani itsanoku omarane mapu otononkantaganirira iramanakenkanira iokaatakenkanira otsompogiatira omaraaniku nia. 3 ¡Tsikyanira viroegi! “Tyarika inkantakempi pitovaire ontirika inkoshitakempi, ontirika inkisakempi, ontirika pashini tatarika oita, pinkanomaakerityo. Inkematsatakempirika pimagisantakotaero magatiro, gara pikenkiagiri. 4 Ontirika patiro kutagiteri tyarika inkantakempi imuamuagevetakemparotyo kara okyatyo, okyatyo, okyatyo, kantankicha isuretanaemparo inkantaempirika: ‘Ario nokantavagetaka naro, maika gara nomatumatairo aikiro’, iroroventi viro pimagisantakotaerityo magatiro, gara pikenkiagairi.” 5 Yogaegiri iritigankaneegi ikantaigiri Atinkami: —Nogoigavetakatyo yagaveavageti Tasorintsi kantankicha maika nokogaigake pogotagasanoigakenara tyara ikanta yagaveavagetira kameti ariompaniri nogotasanoiganakera. 6 Inianake irirori ikantaigiri: —Naro nonkantaigakempi pogotumaigakerika maani yagaveavagetira Tasorintsi ario pinkante pagaveaigaketyo pinkantaigerora oka inchato: ‘Atsi shianakempa, piate paratinkapaakera omaraaniku nia’, pagaveaigakerotyo oatakera. 7 “Pine viroegi intimera paniro ponampiria ikyaenkasano pokapaatsine itsamaivagetira tsamairintsiku ontirika isentakempirira pivakane, ¿matsi ario pinkantavakeri: ‘Taina, pimpirinitapaakera aka pisekatapaakempara?’ Garatyo. 8 Ontityo pinkantavakeri: ‘Kotapaakena noseka, povetsikakempara pimpakovagetakenara nosekatakempara. Impo nagatanakera ario pisekatakempa viro.’ 9 Impo pagatanaera matsi ario pinkantakeri: ‘¡Tyarika noshinevagetakatyo noneakempitari pitsatagakerora nokantakempirira!’ Ganirorotyo pikantiri. 10 Pinkañoigera viroegi pintsatagaigerora ikantaigakempirira Tasorintsi, garatyo pogiakoigari irishineventaigakempira. Ontityo pinkantaigake: ‘Narori tera tatakona nagaveimagete, kantankicha nantitari ironampiria notsatagantakarorira ikantakenarira.’ ” 11 Impogini Jeso ariompa iatanakeri Jerosarenku ikenanakera okaragetanakera Samaria ontiri Garirea. 12 Impo yogonketapaakara itimaigira pashini itonkivoaigavakari vesegasenari inaigake 10, kantankicha tera iraiñoniigempari onti inaigake antakona, 13 ikaemavaitanaketyo: —¡Jesoo, Gotagantatsiriraa, tsarogakagavageigenakario! 14 Ikemaigavakerira Jeso ikantaigiri: —Piaige pokotagaigakemparira saseroroteegi. Iaiganaketyo, impo tekyaenkasano osamanitumate oga ikenaigake yovegaiganaka. 15 Impo aiño paniro ineakera yoveganaara inianake imaraenkarikatyo kara ikanti: —¡Pairo ikavintsaavagetakena Tasorintsi! ¡Mataka vegaana! Ipigaa inakera Jeso 16 yompatakaventapaakari ikantakerira: —¡Pairo pikavintsaavagetakena povegaanara! Irirori inti Samariakunirira. 17 Ikanti Jeso: —¿Matsi tera irovegaigaempa maganiro? ¿Tyanityora maika itovaire? 18 ¿Panirosano ipigaara yoka terira iriro jorio inkantakerira Tasorintsi ishineventakari ikavintsaavagetakerira? 19 Impo ishonkatetanakari irirori ikantiri: —Tinaanae, piatae, pogotaketari nagaveakera novegaempira, nerotyo povegantaarira. 20 Yogari pariseoegi ikantaigiri Jeso: —¿Tyatityora intsititantanakempara Tasorintsi irapatoitaigakaera impegakempara Agoveenkariegite aka kipatsiku? Ikanti irirori: —Gara tyani neimatiro maika, teranika oneenkani. 21 Aikiro gara tyani gaveimatatsi inkantakera: ‘Nero oka’, ontirika inkante: ‘Nero onta’, matakatari ipegaka Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro kematsatasanoigakeririra. 22 Impo ishonkateiganakari irogamereegi ikantaigiri: —Impogini aganakempara pantsipereantavageigakemparira pinkogageiganaketyo iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka pinkantaiganaketyo: ‘Intagametyo kantaka iripokutera’, kantankicha gatatatyo ipoki. 23 Pashinikyatyo kantaigakempine: ‘Pokake’, ontirika inkantaigake: ‘Anta inake anta’, kantankicha garatyo piaigi pinkamosoiguterira. Inkantaigavetakempityo: ‘Tsame’, garatyo pogiaigiri. 24 Pineaigirotari kareti tyara okantaka okantira tsarere tsarere, tera ario maani onkoneagitete, magatirotyo ontenenkagiteapinitakaro. Ario inkañotapaempa Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokaera, maganirotyo ineasanoigavakeri. 25 Kantankicha oketyo iratsipereavagetake posante inkisakenkanira inkantakenkanira: ‘Tera iriro agiaigakerira.’ 26 “Ariotari okañotakari pairani aiñokyara itimaveta Noe ariotyo onkañotanakempa impogini iripokaera irirori. 27 Kañotari iriroegi tyarika, isekataigaka, yoviikaigaka, yagaigake tsinane, aikiro ipimantaigakero irishintoegi agunkanira, tera irogotumaige panikya impogereaigakempa. Impo niganki aganaka kutagiteri ikiantanakarira Noe tsompogi arekaku, impogini opariganake omarane inkani okimoatanake, apamankakoiganakeri maganirosanotyo ipogereaigaka ikamaigakera iokajaigakara. 28 “Ario okañotaka aikiro pairani aiñokyara itimi Irote. Ario ikañoigaka iriroegi isekataigaka, yoviikaigaka, ipunaventavageigake posante, aikiro ipimantavageigake, ipankivageigake aikiro yovetsikavageigake pankotsi tera irogotumaige panikya impogereaigakempa. 29 Impogini yamereanakara Irote iatakera parikoti yogivarigakero Tasorintsi tsitsi okonogakaro asopuri oponiaka enoku, otagavioigakeri maganiro Soromakunirira opogereaigakerityo kara, teratyo intimumaigae paniro. 30 “Ariotyo onkañotakempa impogini iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka onti inkomutagantapaake. 31 Tyanirika pitankitsine otishitapankoku ivanko irishigapanute garatyo ikiapanaati iragagetapanaaterora iaraki. Ontirika pashini irinake tsamairintsiku garatyo ipigapanaata ivankoku. 32 Sureigaemparoratyo itsinanetsite Irote kameti pogoigakeniri ganiri pikañoigaro irorori. 33 Tyanirika intagati ikogake irovetsikagetakera tatarika ikogagetakerira irirori ikiirotyo kañotagantanankicha, kantankicha yogari kogankitsirira irovetsikakerora ikogagetirira Tasorintsi, iriro pinkante inkavintsaavagetakeri, aikiro inkantakani intimake. 34 “Maika nonkantaigakempi antari iripokaatera Kañotasanotakaririra Matsigenka, irimagaigake matsigenka piteni irinoriaigake, paniro iraganakenkani, yogari irapitene iokanakenkani. 35 Ario onkañoigake piteni tsinane ompitaigake ontononkavageigakera, paniro aganakenkani, ogari apitene okanakenkani. 36 Ario inkañoigake aikiro surari piteni irinaigake itsamaireku, paniro iraganakenkani, yogari irapitene iokanakenkani.” 37 Ikemaigavakera ikantakerira ikantaigiri: —Notinkami, ¿tyarikara kara? Ikantaigiri irirori: —Tyarika kara inoriaka igamaga ineventumatakarira samponero katsiketyo iparigashitapaakeri. Ario onkañotake impogini iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka tyarika kara irinaigakera vetsikageigirorira terira onkametite katsiketyo inkomutagaigapaakeri.

Irokashi 18

1 Yogari Jeso ikogake irogotagaigakerira irogamereegi iriniaigakerira Tasorintsi omirinka gara iperaiga ikanti: 2 “Itimake paniro joese teratyo impinkumateri Tasorintsi, aikiro tera tyani impinkumate. 3 Ario otimi aikiro kara paniro ogamakotaga. Irorori omirinkatyo oatashitapinitiri joese okantakerira inkisakerira kisashitakarorira irorori. 4 Okyara teratyo inkogavetempa inkematsatakerora, kantankicha impogini isurematanakatyo ikanti: ‘Teratyo nompinkagevetempari Tasorintsi, aikiro teratyo tyani nompinkagevetempa, 5 kantankicha atanatsitari opokashinatanara overaanatanakena, maikari maika nonkematsatakerotyo nompugamentakerora ganigeniri overaanataana nokishirokari.’ ” 6 Impo ikanti Atinkami: “Ariotari ikañotakerori maika yoga joese kisantatsirira, teratyo inkametivetempa, kantankicha ipugamentakerotyo ogamakotaga kameti ganiri atanatsi overaanatirira. 7 Iriromparorokari Tasorintsi pairorokari impugamentaigakeri irashiegi irirori niaigiririra omirinka, ¿matsi ario gara imutakoigiri? Maikari maika tekya, 8 kantankicha nonkantaigakempi impogini iriroratyo kogumatanankitsine inkatimaterotyo shintsi impugamentaigakempira. Kantankicha antari iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka, ¿ario intimaigake kematsatasanoigiririra?” 9 Impogini Jeso ikantakoigakeri yogaegi ventakovageigankicharira neaigavetankicharira yavisaigakeri itovaireegi ikematsaigirira Tasorintsi ikanti: 10 “Piteni surari iaigake ivankoku Tasorintsi iriniaigakerira. Paniro inti pariseo, yogari irapitene inti kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari. 11 Yogari pariseo yaratinkapaaketyo iniamampegakarira Tasorintsi ikanti: ‘Viro, Tasorintsi, noshineventakempityo kara pineakenatari tera nonkañoigempari pashini kañovageigacharira, irirompasanotyo yonta kogantiniririra koveenkari koriki. Tera nonkoshite, tera namatagumatempa, aikiro tera noneakotantavagete tsinane. 12 Omirinka avishira mava kutagiteri napakuaati tera nosekatumatempa intagani viro nosuretakotaka. Aikiro nopagarantimpi tatarika oita nashintaka okyapagerira.’ 13 “Kantankicha yogari kogantiniririra koveenkari koriki yaratinkapaaketyo anta panikyara sotsimoroku. Ipashiventaka teratyo ineventumatempa enoku, ontityo ipatosanegintavagetaka ikanti: ‘¡Viro Tasorintsi, tsarogakagena, nantitari kañovagetacharira!’ 14 Maika nonkantaigakempi yogari kogantiniririra koveenkari koriki iriro pinkante ishineventaka Tasorintsi yogavisaakotakeri impo iatai ivankoku. Kantankicha yogari pariseo teratyo irogavisaakoteri, imirinkatari ventakovagetacharira impotetashivagetakempari Tasorintsi irogipashiventavagetakerira. Irirokya terira iraventakotempa irishineventakempari inkavintsaavagetakerira.” 15 Impogini ipokaigake pashini yamaigapaakenerira Jeso ananekiegi impatikaiigakerira igitoku. Yogari irogamereegi ineaigavakerira yamaigapaakerira ikantaviigavakeri ikantaigiri: —Maiganaeri parikoti, gara poverajaigiri. 16 Kantankicha Jeso ikaemaigakeri ikanti: —Atsi arionenityo iripokaigakera naroku, ishineventaigaritari Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite kañoigaririra yogaegi ananekiegi. 17 Nonkamantasanoigakempi pinkematsatasanoigakerira Tasorintsi pogiakovageigakemparira pinkañoigakemparira ananekiegi ikematsavageigirira tomintaigaririra yogiakovageigarira. Antari garika pikañoigiro maika garatyo ipegumata Tasorintsi Pigoveenkariegite ovashi gara pineimaigi pintimimoigakerira impogini irapatoitaigakerira maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite. 18 Impogini ikenapaake paniro itinkami jorioegi ikantiri Jeso: —Gotagantatsirira, pairo pikametiti. Atsi kamantena tyara nonkantakempa kameti nonkantakanira nontimake. 19 Ikantiri Jeso: —¿Tyara okantakara pikantakenara: ‘Pairo pikametiti’?, mameritari kametitasanotatsinerira, panirotari ikantara Tasorintsi ikametitira. 20 Pogotakerotari magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi okanti: ‘Gara piatashitiro tsinane, gara poganti, gara pikoshiti, gara pitsoeventari pitovaire, pimpinkatsaigakerira piri ontiri piniro gara pipugatsanaigari.’ 21 Irirori ikantiri: —Arioniroro nokañotari maika notsititanakero notsatagasanotanakerora notyomiakyanira ovashi maika. 22 Ikemavakerira Jeso ikantiri: —Maika ontivani piatakera pimpimantagetakerora magatiropage pashintagetarira pagantakemparora koriki pimpaigakerira kogakoigankicharira, impo pimpokake pogiavagetanakenara. Impogini ariokya inkavintsaavagetakempi Tasorintsi enoku. 23 Kantankicha ikemutatyo ikantakerira ogatyo ikenake ikenkisureavagetanaka, intitari shintavagetacharira. 24 Yogari Jeso ineavakerira ikenkisureanakara ikanti: —¡Okomuvagetaratyo kara irogavisaakoigakenkanira shintavageigacharira impegakempara Tasorintsi Igoveenkariegite! 25 ¿Matsi ario iragaveake kameyo inkianakera otsempokiku kitsapi iravisakerora aikyara? Garatyo yagaveimati. Irirompasanotyo shintavagetacharira intasanotakemparorika yashintagetarira garatyo yogavisaakotagani. 26 Ovashi ikantaigake kemaigakeririra ikantakera maika ikantaigiri: —Iroroventi ¿tyanimpatyora irogavisaakotakenkani? 27 Yogari Jeso ikantaigiri: —Gara tyani gavisaakotumatacha tsikyata, intaganitari Tasorintsi gaveatsi yogavisaakotantira, teranika tatoita komutapitsatumatemparine irirori. 28 Impo inianake Perero ikantiri: —Notinkami, naroegi nokaiganakero magatiro nashintaigavetarira nogiavageiganakempira. 29 Ikanti Jeso: —Maika nonkamantasanoigakempi, tyanirika okanakerone ivanko ontirika itsinanetsite intirika irirentiegi, iritsiroegi, iriri, iriniro intirika itomiegi, iriatakera inkamantaigakerira pashini tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite 30 impakenkani pashini aka kipatsiku pairotyo avisavagetakero yashintagevetakarira, impogini inkantakani intimake gara ineimatairo igamane. 31 Impogini ikaemaigakeri irogamereegi iriroku ikantaigiri: —Maika aiganakai Jerosarenku ontsatagagetanakempara magatiro itsirinkaiganakerira kamantantaigatsirira pairani itsirinkakoigakerira Kañotasanotakaririra Matsigenka. 32 Iragakagantakenkanitari iramanakenkanira inaigakera terira iriroegi jorioegi isamatsanatakenkanira, intsoenkanatakenkanira, intoatoanatakenkanira. 33 Impo impasapasatakenkani ovashi irogakenkani, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianaetyo. 34 Kantankicha iriroegi teratyo irogotumaige tatoita iniakotake teranika inkemaigavakerinika. Tyampatyo inkantaigakempa irogoigakera, okomutapitsaigakaritari. 35 Panikyara irogonketapaakempa Jeso Jerikoku, ario ipitake kara onampinapokiku paniro terira inee inevitantavagetakera koriki. 36 Ikemaigavakerira yavisaiganakera tovaini matsigenkaegi ikanti: —¿Tatatyo oitara? 37 Ikamantunkani ikantagani inti pokapaatsi Jeso Nasarekunirira. 38 Ikaemamatanaketyo: —¡Jesoo, Iyashikitanakerira Iravi, tsarogakagavagetenakario! 39 Yogaegiri ivaigapaakeririra Jeso ikantaigiri: —¡Atsi kemisantenityo! Kantankicha irirori teratyo inkeme, ariompatyo ikaemasanotanakeri: —¡Viro, Iyashikitanakerira Iravi, tsarogakagavagetenakario! 40 Yogari Jeso asatyo yaratinkapaake ikantake iramakenkanira. Impo yamunkanira aiñoni ikantiri: 41 —¿Tata pikogake? Inianake irirori ikanti: —Notinkami, onti nokogake noneanaera. 42 Ikantiri Jeso: —¡Iroroventi maika neanake!, pogotaketari nagaveakera noneakagakempira. 43 Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake ineanai ovashi iatake yogiatanakerira, ishineventakarityo Tasorintsi kara ikanti: —¡Pairo ikavintsaavagetakena Tasorintsi! Ario ikañoigaka maganiro neaigakeririra ishineventaiganakarityo Tasorintsi.

Irokashi 19

1 Impogini yogonketaka Jeso Jerikoku ikenanake apatotakara pankotsi. 2 Ario itimi kara paniro sintavagetacharira ipaita Sakeo. Inti itinkamiegi kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari. 3 Irirori ikemakotavakerira Jeso ikogaketyo ineakerira, kantankicha tyampa inkantakempa ineakerira, yapatoventaigakaritari pashini tovaini itikaigakeri, intitari icharianirira. 4 Ishigamatanakatyo antakona anta tyarikara inkenanakera Jeso yatagumatanake inchatoku kameti ineavakeriniri. 5 Impo yagapaakerora Jeso inakera ineventa enoku ikantiri: —Sakeo, tainapagenityo guitanake, virotari nomagimotake. 6 Yaguimatanaketyo ishinetanaka itentanakari Jeso ivankoku. 7 Ineaigavakerira maganiro iatakera iniashinaiganakarityo ikantaigi: —Tyarikatyo ikantakara Jeso atake irimagakera ivankoku kañovagetacharira. 8 Antari inaigakera ivankoku yaratinkanake Sakeo ikantiri Atinkami: —Atsi geka, Notinkami. Magatiro nashintagetakarira naro nompagarantaigakeri terira irashintumaigempa. Tyanirika namatavitake novashigakari nokogantakarira impo nagagarantavake naro, maikari maika nogipigaigaeneri, kantankicha pairo nogavisakero nompaigaerira. 9 Yogari Jeso ikantiri: —Maika yogavisaakoigunkani timantaigarorira oka pankotsi ikañotanakaritari Averan yashikitakeririra, ariotari ikañotari irirori ikematsatira. 10 Irorotari ipokashitake Kañotasanotakaririra Matsigenka inkogaaterira pegaigankicharira irogavisaakoigakerira. 11 Yogari patoventaigakaririra Jeso ikemisantaigakerira iniakerira Sakeo, yogotaketari onti iriatanakera Jerosarenku ineaigiri irorori iatashitanake impegakempara igoveenkariegite. Kantankicha irirori yogotaketyo, 12 impo ikantakotaka ikanti: “Itimake paniro shintavagetacharira impo iavagetake samani kara parikoti pashiniku kipatsi kameti impegakagakenkanira koveenkari, impogini impigaera itimira ovashi impegapaempa igoveenkariegite itovaireegi. 13 Antari panikyara iriatanake ikaemaiganakeri 10 iromperaneegi ipageiganakeri paniropage paniro korikimenta yovetsikantunkanirira kori impo ikantaiganakeri: ‘Neri yoka koriki nompaiganakempirira pagantaigakemparira pashini, tsikyata pineaigake viroegi tyara pinkantaigakeri pogitovaigaigakerira, impo nompokaera noneaigapaakempi akatovainirika pagaigake paniropage.’ 14 Kantankicha yogari itovaireegi teratyo inkogaigeri ikisaigakerityo kara itigankaigaketyo inkantaigakiterira pegakagakerinerira koveenkari inkanteri: ‘Tera nonkogaige impegakempara yoga nogoveenkariegite.’ 15 “Kantankicha ariompatyo ipegakaganunkaniri koveenkari, impo ipigaa itimira. Impogini yogonketaara ikaemakagantaigapaakeri iromperaneegi yogimoiganakerira koriki ineaigakerira akatovainirika yagageigake paniropage. 16 Impo ipokapaake paniro ikantiri: ‘Yogari pigorikite pipanakenarira paniro inavetaka, maika nagake pashini inake 10.’ 17 Ikantiri irirori: ‘Kametitake, pitsatagakerotari nokantakempirira. Maika nompegakagakempi itinkamiegi timaigatsirira 10 apatogetara pankotsi.’ 18 Impo ikenapaake pashini ikantapaakeri: ‘Yogari pigorikite pipanakenarira paniro inavetaka, maika nagake pashini inake 5.’ 19 Ario ikañotakeri irirori ikantiri: ‘Maika viro nompegakagakempi itinkamiegi timaigatsirira 5 apatogetara pankotsi.’ 20 “Kantankicha irapitene ikenavetapaaka ikantapairi: ‘Neri yoka pigorikite. Noponatairi pañoirontsiku nonegintetairi, 21 nopinkakempitari noneimpitari vinti kisantatsirira, pagashigematari koriki kogapage tera tatoita pantumate, aikiro pagutantagemati terira viro shintemparone.’ 22 Inianake irirori ikantiri: ‘Virori, tera pinkametite. Tsikyatatyo pikañotagantaka viro pikantakera maika. Tyara okantakara tera ario pamanakeri nogorikite pimpakerira pinatantavagetatsirira irampinatantakerira iragantaemparira pashini, impo pimpavaenarira nopigaara maika. Irorotari pineanara nantira kisantatsirira, nagashigematarira koriki kogapage tera tatoita nantumate, aikiro nagutantagematira terira naro shintemparone.’ 24 Impo ikantaigiri naigankitsirira anta: ‘Gapitsaigeri yoga nogorikite pimpaigakerira gankitsirira 10.’ 25 Kantankicha iriroegi ikantaigiri: ‘Nogoveenkarite, aiñotari irashi 10.’ 26 Inianake irirori ikanti: ‘Maika nonkantasanoigakempi tyanirika shintasanotankicharira pairotyo impasanotakenkani, kantankicha yogari terira irashintavagetempa irogapuntarenkapitsatakenkanityo yashintagevetakarira. 27 Maikari maika yogaegiri kisaigakenarira terira inkogaige nompegakempara igoveenkariegite maigakeri aka pogaigakerira.’ ” 28 Impogini yagatanakera Jeso iniavagetakera imatanairo aikiro iatanakera Jerosarenku, iketyo ivatanankitsi. 29 Impo panikyara irogonkeigapaempa Vetipajeku ontiri Vetaniaku choenitakotakarorira otishi Orivoshi, itigankaigake piteni irogamereegi ikantaigavakeri: 30 —Piaige anta choeni itimageigira pineaigapaakeri kara paniro ashino akamotiakyanirira tsatakotaka, tekyaenka irishigakotantumatenkani. Pintsaakoiganakeri pamaigakenarira. 31 Tyanirika kantaigakempine: ‘¿Antari gara pitsaakoigiri? ¿Matsi tyara pinkantaigakeri?’ viroegi pinkantaigeri: ‘Inti kogakotakari Atinkami.’ 32 Impo iaigake ineaigapaakeri tsatakotaka. 33 Iroro itsaakoigavetanakarira ikantaigiri shintaririra: —¿Antari gara pitsaakoigiri? ¿Matsi tyara pinkantaigakeri? 34 Iriroegi ikantaigi: —Intitari kogakotakari Atinkami. 35 Impo yagaiganakeri yamaiganakeneri Jeso ipashimititsaigakeneri imanchakiegiku kameti impitakeniri. Impo yogatsonkuigakeri yovirinitaigakeri. 36 Impo ishigakotanaka iatanake. Yogaegiri giaiganakeririra ishitavokitashitantaigavakeneri imanchakiegi avotsiku ikenantanakarira. 37 Antari ochoenitapaakara anonkakara otishiku Orivoshi maganirosanotyo giaiganakeririra ishinevageiganakatyo kara ikaemageigamatityo eee eee eee, ishineventaigakarira Tasorintsi ineaigakerira yovetsikagematityo Jeso posante terira oneimagetenkani. 38 Ikantaigi: —¡Pairo ikavintsaavagetakeri Tasorintsi yoga itigankakerira impegakempara Agoveenkariegite! ¡Pairo ikametiti Tasorintsi timatsirira enoku, matakatari itigankakeri Gavisaakoigakaenerira! 39 Impo ikonogagarantaigaka pariseoegi naigankitsirira kara ikantaigiri Jeso: —Gotagantatsirira, kantaigerinityo inkemisantaigakera. 40 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Arionetyo inkañoigake. Nonkantaigakempi inkemisantaigera iriroegi irorokyatyo kaemavaitanankitsine mapu. 41 Impo yagavagetanakerora aiñoni ineventapaakarora Jerosaren iragatsikanaigamatanakarityo timantaigarorira ikanti: 42 “¡Maikari maika aiñokyanara nonake aka pogotumaigakemetyo tyara pinkantaigakempara kameti irishineigakempiniri Tasorintsi! Kantankicha maika garatyo pagaveimaigi pogotumaigera. 43 Aganakempatari impogini pantsipereavageigakera, iripokashiigakempitari kisaigakempinerira ironkuatakoigapaakempi intantakoigapaakempira 44 irogaigakempira maganiro viroegi impogereaigakempira. Irogimamerinkasanoigakerotyo magatiro mapu ovetsikantunkanirira pitimantaigarira ontaikavagetanakempatyo savi, agavetakatari ipokantakitarira pogiaigavetakarira irogavisaakoigakempira, kantankicha viroegi tera pogoigavakeri.” 45 Impogini iatake Jeso ivankoku Tasorintsi ikiavetapaaka ineaigapaakeri pimantavageigatsirira intiegiri punaventavageigatsirira, yoneagaigapaakari ikantaigiri: 46 —Okantake Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Ogari novanko onti ashi iripokapiniigera iriniaigakenara’, kantankicha viroegi onti pipegakagaiganakaro ipimantapiniigira matavitantaigatsirira. 47 Impogini omirinkatyo kutagiteri yogotagantavageti Jeso ivankoku Tasorintsi. Kantankicha yogaegiri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri aikiro itinkamiegi jorioegi ikogaigavetaka ineaigakera tyarika inkantaigakeri irogakagantaigakerira. 48 Kantankicha teratyo iragaveaige tyampatyo inkantaigakeri, maganirotari ishineventaigakari ikemisantaigakerira.

Irokashi 20

1 Impogini yogotagantavagetake Jeso ivankoku Tasorintsi ikamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Impo ikenaigapaake itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi itentaigapaakari itinkamiegi jorioegi ikantaigapaakeri: 2 —Atsi kamantaigena. ¿Tyani kantakempira pinkañotakerora maika poneagaigaemparira pimantavageigatsirira? ¿Tyanimpatyora tigankakempira? 3 Yogari Jeso ikantaigiri: —Maikari maika narokya kogakotagantaigakempine. Atsi kamantaigena, 4 ¿tyani kantakeri Joan irogiviatantavagetakera? ¿Irirorika kantakeri Tasorintsi intirika kantaigakeri matsigenkaegi? 5 Iroro ikemaigavakera iniavakagaigamatanakatyo ikantavakagaiganakara: “¿Tyarikatyo ankantaigakeri? Ankantaigavetempari inti kantakeri Tasorintsi, irirori inkantaigakaetyo: ‘Iroroventi ¿tyara okantakara tera pinkematsaigeri?’ 6 Ariokya ankantaigavetempari inti kantaigakeri matsigenkaegi, impitankaigakaetyo maganiro patoigankicharira, maganirotari ikantaigake inti kantakeri Tasorintsi inkamantantavagetakera.” 7 Nerotyo ikantantaigakaririra: —Nirorotyo, tyanirorokari kantakeri. 8 Impo irirori ikantaigiri: —Iroroventi ariotyo nonkañotakempa naro, garatyo nokamantaigimpi tyani tigankakena. 9 Ipogini itsititanakero Jeso iniaiganakerira maganiro, kantankicha onti ikantakotantake ikantaigiri: “Itimake paniro matsigenka ipankishiatake ova itsotenkantakaro patuitiro itsamaire, onti yogoshiatake. Impogini ikaemaigake pashini intsamaitakoigakenerira. Antari ontimanakerika impagarantaigaeri irirori. Impo iavagetake samani itimuntevagetakera anta. 10 Impogini aganaara irakantarira ova itigankavetakari paniro iromperane ineviigaaterimera impagarantaigaerira irirori, kantankicha iriroegi ipasapasaigavakeri itigankaigairi kogapage, tera impumaigavakeri maani. 11 Impo yogari shintarorira itigankai pashini iromperane. Ario ikañoigakeri irirori ipasapasaigavakeri iposanteigakeri itigankaigairi kogapage. 12 Impo itigankutaatyo aikiro pashini kantankicha ipasaigavakerityo igitoku itimporokaitakeri iokaigakitiri parikoti. 13 “Impogini ikantutatyo shintarorira igipatsite ikanti: ‘¿Tyarikatyo nonkantaigakerira maika? Atsi impatyo iriro nontigankake notomi notasanotarira, irirorakari impinkatsaigake.’ 14 Kantankicha iriroegi irorotyo ineaigavakerira ikenapaakera iniavakagaigamatanakatyo ikantaiganakera: ‘Neri yonta shintakemparonerira magatiro impogini inkamanaera iriri. Tsamekario agaigakerira kameti aroeginiri shintasanoigakemparone.’ 15 Impo yagaigamatanakerityo yamaiganakerira parikoti yogaigakerira. “Maika ¿tyara pinkantaige viroegi? ¿Tyarika inkantaigakeri shintarorira igipatsite? 16 Ontityo iriatashiigakiteri irogaigakiterira, pashinikyatyo inkaemaigae impugakagaigaerira.” Ikemaigavakerira ikantakera ikantaigutarityo: —¡Ejee, garatyo! 17 Kantankicha Jeso ipampogiaigakeri ikanti: —Iroroventi, ¿tatatyo okantakotakera Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okantakera?: ‘Ogari mapu terira irishineventaigavetemparo vetsikaigakerorira pankotsi yogari Tasorintsi ishineventakaro ipegakagakaro okusotantakarira.’ 18 Nantitari oka mapu. Tyanirika kantankitsine tera iriro tigankenane Tasorintsi tyampatyo inkantakempa irogavisaakotakenkanira. Inkantakanirika inkañotake maika nonkisashitasanotakempari impogini inkisashiigakemparira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri garatyo yogavisaakotumatagani. 19 Yogaegiri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi irorotyo ikemaigavakerira ikantakera Jeso ikisaigamatanakatyo ikogaigavetakatyo iragakagantaigakerimera, ikemaigavakeritari inti ikantakoigake, kantankicha ipinkaigairi patoigankicharira. 20 Impogini itigankaigake pashini iriaigakera impegamampegaiganakempara arisanorika ikogaigake irogoigakera, inkogakotagantaigakiterira Jeso ineaigakerira tyarikara inkantera impo inkantumatakera tatarika oita iroroniri intamampegaigakempa iramaiganakenerira inampina Sesa inkisakagantaigakerira. 21 Irorotari ikantantaigakaririra: —Gotagantatsirira, nogoigake viro tera pamatagumatempa, pogotagantavagetira tera tyani pagamaempa, tera pinkante: ‘Tsikyanira ikemaigikari pashini.’ Pogotagantira katinka pogagetiro pikamantaigakerira tyara inkantaigakempa inkematsatasanoigakerira Tasorintsi. 22 Pogotirotari ikantirira koveenkari Sesa ikantira: ‘Maganirosanotyo jorioegi impaigakena koriki.’ Maika ¿tyara pinkante viro? ¿Kametitake nompaigakerira ontirika tera onkametite? ¿Ario nompaigakeri ontirika gara nopaigiri? 23 Kantankicha Jeso yogotavaketyo tera kametikya inkantaigeri onti ishinetamampegaigakari kogapage, nerotyo ikantaigutarityo: —¿Tyara okantakara pikañovintsaigakenara maika? 24 Atsi maigakenanityo pamentaniro koriki noneakerira. Iriroegi yamaigakeneri, impo ikantaigiri: —¿Tyani yoka itsirinkakotunkanirira? ¿Tyani shintaro ivairo? Ikantaigiri: —Inti koveenkari Sesa. 25 Impo ikanti irirori: —Iroroventi intitari tsirinkakotankicha Sesa paigerityo irirori kameti pintsatagaigakeroniri magatiro ikantagetakerira, kantankicha ariotyo pinkañotagaigakempari Tasorintsi aikiro pinkematsatasanoigakerira pintsatagaigakerora magatiro ikantagetakerira. 26 Teratyo iragaveimaige iriroegi iriniakagaigakerira terira onkatinkate inkemaigakerira maganiro patoventaigakaririra. Omirinka iniakera katinkatyo yogakero, nerotyo yogavageiganakera kavako kogakotagantaigakeririra ineaigakeritari yogovageti, ovashi ikemisantaiganake. 27 Impogini irirokya aigankitsi saroseoegi inkamosoiguterira Jeso. Iriroegi inti kantaigatsirira gara yaniaiganai igamaga. 28 Ikantaigapaakeri: —Gotagantatsirira, yogari Moiseshi itsirinkanake pairani ikanti: ‘Intimakerika matsigenka terira intomintempa impo inkamanakerika iokanakero itsinanetsite, aiñorika irirenti irirokya gaerone intomintagaemparoniri kañomataka irironirikatyo tomintari kamankitsirira.’ 29 Maika nokogaigavetaka nonkantaigakempira. Pairani itimake paniro notovaire itomintaka 7. Yogari itsitiki yagavetaka tsinane, kantankicha niganki ikamanake tera intomintaganakemparo. 30 Impo irirokya gavetaaro irapitene giatiririra. Ario ikañotaka irirori ikamanake tera intomintaganakemparo. 31 Ario ikañovetaka irapitene nigankinirira. Ariompa ipogereanakari maganiro yagaigavetakarora tera intomintagaiganakemparo. 32 Impo okamamatityo irorori. 33 Maika atsi kantaigena, antari impogini iraniaiganaerika maganiro igamaga, ¿tyanirikatyo gasanotaerone?, maganirotari yagaigavetakaro. 34 Irirori ikantaigiri: —Maikari maika aka yagaigi tsinane, ario okañotaka tsinane agaigi surari. 35 Kantankicha yogaegiri yogavisaakoigunkanirira iraniaiganaera impogini iriaigakera itimira Tasorintsi garatyo yagumaigai tsinane, aikiro tsinane garatyo opimantumataagani ojimentaigaempara. 36 Gatanika ikamumaigai, ataketari yoganiaigaagani. Onti inkañoiganakempari isaankariite Tasorintsi, aikiro inkañoiganakempari Tasorintsi terira ineimagetero igamane, matakatari ipegaigakeri itomiegi. 37 Kañotari itsirinkanakerira Moiseshi pairani itsirinkakotakerora iniakerira Tasorintsi tankoku opoamatakera ikanti: ‘Nanti Tasorintsisanorira Itinkami Averan, Isaako intiri aikiro Jakovo.’ Irorotari ogotantunkanirira iraniaiganaera igamaga. 38 ¿Matsi tyara inkantakempara igamaga impegakerira Itinkami? Garatyo yagaveimati. Intaganitari pegaigiri Itinkami niaigankitsirira. Aroegi aneaigavetakari kamake, kantankicha Tasorintsi irirori ineakeri tera inkame. 39 Impogini ikantaigutarityo gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantaigiri: —Gotagantatsirira, pikantasanotakeniroro. 40 Ovashi yapakuaiganakeri tenige inkogakotagantanaigaeri pashini, ineaigakeritari tera iragaveaigeri irogemisantaigerira. 41 Impogini ikanti Jeso: —Viroegi pikantaigake yogari Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite inti iyashikitanakerira Iravi. ¿Tyara okantakara pikantaigakera maika? 42 Irirotari kantankitsi Iravi pairani itsirinkakera isankevantiteku paitacharira Saremo ikanti: ‘Yogari Tasorintsi ikantakeri Notinkami: Pirinite nonampinaku nakosanoriraku 43 pintentakenara kigonkero nagaveaigakerira maganiro kisashiigakempirira.’ 44 Yogari Iravi irorotari ikantakerira: ‘Notinkami’, ¿tyara inkantakempara iyashikitakerira? 45 Maganiro ikemisantaigakeri impo irirori ikantaigiri irogamereegi: 46 “Tsikyanira pogiatakoigirikari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, yogaguvintsaigarotari manchakintsi ariotsantsamagopagerikatyo kara kameti ineakagantaigakempaniri. Aikiro iatapiniigira anta opimantagetaganira arakintsipage ontiri ogagetaganirira ikogaigake iriniaigavakenkanira inkañotagaigakenkanira iniaganira itinkamipage. Ario okañotaka aikiro iaigira pankotsiku yapatoitantaigarira ikogaigi iroviriniigakenkanira ipiriniigira tinkamiigatsirira. Ario ikañoigiro aikiro yapatovageigara isekataigakempara onti ikogaigi intentaigakemparira kaemantankitsirira. 47 Aikiro yamatavinaigakero ogamakotagapage itsonkatapitsageiganakerora ashintageigarira. Aikiro ineakagantaigakara akaenkinityo iniaiganakeri Tasorintsi teratyo aiñokya iragataige. Iriroegi pairotyo iravisaigake inkisashivageigakenkanira impogini.”

Irokashi 21

1 Antari inakera Jeso kara ivankoku Tasorintsi onti ipitake onakera yoyagantaganirira koriki ipunkanirira Tasorintsi. Irirori ipampogiaigakeri shintavageigacharira yoyagaigakera igorikite. 2 Impo ineiro paniro ogamakotaga terira ashintumagetempa oyagake irorori pimentyakitenisano koriki. 3 Impo inianake ikanti: —Maika nonkamantasanoigakempi ogari oga ogamakotaga terira ashintumagetempa ineakero Tasorintsi oyagake tovaini avisaigakeri maganiro. 4 Yogari iriroegi intitari yoyagaigake aiñokyarira inai, kantankicha irorori onti ogapuntareakeri maganiro ashintakarira agantaemparimera oseka. 5 Ikonogagarantaigaka iniaventaigakero ivanko Tasorintsi ineaigakerotari onkametivageteratyo kara. Ovetsikantunkani mapu ogametirepagetyo, aikiro ogantagetunkani pashini posantepage ogametirepagetyo kara ipagetunkanirira Tasorintsi. Impo inianake Jeso ikanti: 6 —Impoginityo aganakempa ogashiriagetakenkanira magatiro oga pineaiganakerira maika garatyo otimumatai patiro mapu vikotaachanerira, magatirosanotyo ogashiriagetakenkani. 7 Impogini ikantaigiri: —Gotagantatsirira, ¿tyati ogashiriantagetakenkani? ¿Tatoita nogotantaigavakemparo? 8 Ikanti Jeso: “Tsikyanira yamatavinaigimpikari, iripokaigaketari tovaini matsigenkaegi kantaigankitsinerira: ‘Nanti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite. Matakana pokakena.’ Kantankicha viroegi garatyo pikematsaigiri. 9 Impogini pinkemakoigakeri pashini iromanatavakagaigakempara. Pashinikya isariaiganakempari igoveenkariegite impugakagaigaerira pashini. Kantankicha gara pitsarogaigi. Ariotari onkañotanakempari maika, kantankicha gatatatyo aga ontsonkagetanaempara magatiro kipatsi.” 10 Impo ikantaigakeri aikiro: “Yogari timageigatsirira pashinipageku kipatsi iriatashiigakeri timageigatsirira parikotipageku iromanatavakagaigakempara. Ario inkañoigake koveenkariegi intimagarantaigake intigankaigakeri isoraroegite iriatashiigakerira pashini koveenkari iromanatavakagaigakempara irogavakagaigakempara. 11 Ontininkagematanakempatyo kara tyarika. Ontsonkagematanakempatyo sekatsipage antsipereavagetanakenkanityo tasegagantsi. Onkoneaenkagematanaketyo mantsigarintsi omposanteenkagematanakempatyo kara ontsotenkagiteanakemparora magatiro. Antari enoku omposantegematanakempatyo kara ogoveenkarepagetyo onake ogotantavakenkanirira panikya ontsonkagetanaempa magatiro. 12 “Kantankicha gatata okañota maika, viketyoegityo inkisaiganake iratsipereakagaigakempira. Iragaiganakempi iramaiganakempira pankotsipageku yapatoitantaigarira pitovaireegi inkisaigakempira irashitakotagantaigakempira. Aikiro iramaiganakempi inaigakera koveenkaripage intiegiri inampinaegi Sesa ineaigakempira pikematsaigakenara. 13 Inkañoigakempirika maika iramaiganakempira tyarika kara asatyo pinkenkitsatakovageigakena naro. 14 Kantankicha gara pisureigaro pinkantaigakera: ‘¿Tyarikatyo nonkante nompugamentanaempara impogini iramaiganakenarika inkisaigakenara?’ 15 Narotari suretagaigakempine kameti pogoigakeniri tyara pinkantaige ganiri yagaveaigimpi impugaiganakempira pikantaigakeririra, ontityo inkisashiigakempi kogapage. 16 Kantankicha viroegi pinkonogagarantaigakempa intsoeventaiganakempityo kara, irimaiganakempatyo tomintaigimpirira, pirentiegi, piitaneegi intiegiri piamigoegite irogakagantaigakempi. 17 Maganirosanotyo inkisaviiganakempiro pikematsaigakenara, 18 kantankicha viroegi pimirinkaegityo piaigake itimira Tasorintsi pinkantakani pintimaigake. 19 Pantsipereakovageigakemparika magatiro oka gara papakuimaigi pikematsaigakenara, ario pinkante piaigake enoku itimira Tasorintsi gara pineaigairo pigamane. 20 “Impogini pineaigavakerorika Jerosaren ironkuatakoigapaakemparora soraroegi iroro pogotantaigavakempa panikya ontsonkagetanakempa magatiro pankotsipage irogashiriageigakerotari. 21 Yogaegiri naigankitsinerira Joreaku irishigaiganaketyo otishipageku. Yogaegiri naigankitsinerira Jerosarenku irishigaigapanutetyo parikoti. Ario ikañoigake naigankitsinerira tsamairintsiku tsikyanira iaigapanaatikari ivankoku, patirotyo irogaiganakero irishigaiganakera. 22 Aganakempatari inkisashitantaigakemparirira Tasorintsi ontsataganakempara Itsirinkakagantakerira pairani. 23 ¡Maikaniroro antsipereavageige tsinaneegi kamonkiigankitsinerira ontiri tsomitagaigankitsinerira, pairotari avisaigake antsipereasanovageigakera oshigaiganakera, iratsipereavageigaketari maganiro timaigatsirira aka inkisashiigakenkanira, tyarika! 24 Inkonogagarantaigakempa irogageigakenkani kara tyarikara yomanatavakagaigakara. Pashini iramageigamatanakenkanityo parikotipageku kara. Iriroegikya terira iriroegi jorioegi poniaigankichanerira parikoti imposantenaiganakerotyo Jerosaren kigonkero agavagetanakempara inkantaera Tasorintsi: ‘Maika intagati.’ 25 “Impogini panikyara iripokapae Kañotasanotakaririra Matsigenka, intsivakanake poreatsiri intiri aikiro kashiri. Yogari impokiropage irashiriagetanakempa, ganigetari ikusotai. Maganirosanotyo timaigatsirira aka kipatsiku ogatyo inkenaigake intsarogavageiganakera kara inkemaigavakerora ompoimaatanakera omaraani nia onkantagematetyo ovore jiriririri togn. Irovankinavageiganakempatyo kara inkantaiganakera: ‘¡Maikaniroro tyampatyo aigake!’ Pairotyo intsarogavageiganake agapiniigakerityo itsarone impegapiniigakempatyo kara isuretakoiganakemparora tyarika onkantanakempara impogini. 27 Impogini ineavakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokapaakera inkenapaakera menkoriku inkoveenkavagetapaakera, aikiro iragaveavagetapaakera iravisaigakerityo maganiro. 28 Antari pineaigavakerora onkañogetanakempara maika pishineiganakempara, panikyatari irogavisaakoigakempi Tasorintsi patsipereavageigakera.” 29 Impogini ikañotagakaro igera ikanti: “Pineaigirora igera ontirika pashini inchato 30 otimanaira oshi iroro pogotantaigavaaro panikya osariganae. 31 Ariotyo onkañotakempa impogini pineaigavakerorika onkañotanakempara nokamantaigakempirira maika iroro pogotantaigavakempa panikyasano impegakempa Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro. 32 Arisanotyo nonkantaigakempi magatirotyo oka nokantaigakempirira maika ontsatagagetanakempatyo tekyaenkara pimpogereaigempa viroegi. 33 Ogari inkite ontiri kipatsi ontsonkagetanaempa, kantankicha ogari nokantagetakerira garatyo okantatigumata, ontityo ontsatagagetanakempa magatiro. 34 “Viroegi tsikyanira pipiriniventaigirokari tatarika oita posantepage terira onkametite ontirika pishinkivageigakempa garira ontirika povankinaventavageigakempa posantepage. Pinkañoiganakemparika maika gara pagaveaigi pisuretakoigakemparira Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokaera, impo onti inkomutagaigapaempi. 35 Ontitari okañotakaro ogashivagetaganira pine yoga tatarika iita yogashitunkani tera ario irogote ariorakari onake anta. Onti ikenagevetaka kogapage impo katsiketyo ipaagi togn agiri oshitikiri tyampa inkantanaempa. Ariotari onkañotanakempari impogini iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka, katsiketyotari iripokapaake garatyo yogotumaigi maganiro timaigatsirira aka kipatsiku, impo tyampatyo inkantaige. 36 Kantankicha viroegi pinkantakanira pogiaigavaeri, aikiro pinkantakanira piniaigakeri Tasorintsi kameti ganiri pineaigiro magatiro oka nokamantaiganakempirira maika, aikiro kametikyaniri ineaigapaakempi Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokapaakera.” 37 Ario ikañotakero Jeso maika omirinkatyo kutagiteri yogotagantavageti ivankoku Tasorintsi. Omirinka tsitekyamani ipokageigamatityo maganiro inkemisantaigakerira inkenkitsavagetakera. Antari tsitenigetiku irirori onti iatapiniti otishiku Orivoshi.

Irokashi 22

1 Impogini panikyara aganakempa vieseta ogantaganirira pan terira onkonogempa opoegantarira okantaganirira Pasekoa, 2 yogari itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ariompatyo isariaigavetanakariri tyarika inkantaigakeri iragakagantaigakerira Jeso irogakagantaigakerira, kantankicha tyampatyo inkantaigakeri, ipinkaigakeritari maganiro patoventaigaririra. 3 Impogini yogari Satanashi ipokashimatapaakerityo itinkamitapaakarira paniro irogamere Jeso paitacharira Jorashi Ishikariote. 4 Ovashi iatake inkamosoiguterira itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi sentaigirorira ivanko Tasorintsi. Impo itentaigakari iniavakagaigakara iniaventaigakerira Jeso tyara inkantakerira Jorashi iragakagantaigakenerira. 5 Ikemaigavakerira ishinevageigamatanakatyo kara ikantaigakeri impaigakerira koriki. 6 Irirori ishinetanaka ovashi ikoganake tyarika inkantakeri iragakagantaigakenerira panirora irapuntakempa. 7 Impo aganaka vieseta ogantaganirira pan terira onkonogempa opoegantarira, aikiro onti yovetisantaganirira ovisha yogaganira osuretakotaaganira Pasekoa. 8 Yogari Jeso itigankakeri Perero intiri Joan ikantaigavakeri: —Piaige povetsikaigavakera magatiro kameti asekataigakempaniri paita. 9 Ikantaigiri iriroegi: —¿Tyara kara novetsikaigake? 10 Ikanti Jeso: —Piaige Jerosarenku impo pogonkeigapaakemparika pineaigapaake paniro surari iramakotapaake iniate, iriro pogiaiganake. Tyarika inkianake kara ario pinkiaiganake viroegi. 11 Pinkantaigapaakeri shintarorira ivanko: ‘Yogari Gotagantatsirira ikantake: ¿Tyara kara nosekataigakempa paita nontentaigakemparira nogamereegi?’ 12 Irirori intentaiganakempi omenkotakara enoku iokotagaigakempiro otantakara arioegiterika, mataka vetsikagetaka magatiro. Ario kara povetsikageigakero magatiro asekataigakempara paita. 13 Impo iaigake ineaigapaakero magatiro ikantaigavakeririra Jeso inkaara ario okañotaka maika. Ario kara yovetsikavageigake isekataigakempara paita. 14 Impo ochapinienkatanakera ipokake Jeso itentaigakari iritigankaneegi ipitaigapaake mesaku isekataigakara. 15 Impo ikanti Jeso: —Maika agamatatyo oka Pasekoa nokogasanotantakarira nontentaigakempira nosekatagaiganaempira tekyara agempa nantsipereavagetakera nonkamakera, 16 gatanika noneimatairo nosekataempara aikiro Pasekoaku kigonkero irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite ovashi ontsataganakempa magatiro okantakotakerira Pasekoa. 17 Impo osamanitanakera inoshikakotakero vino iniakeri Tasorintsi ikanti: “Apa, noshineventakempi pipakenarora oka vino.” Impo ipakoigakeri irogamereegi ikantaigiri: —Nero oka paagavakagaigempa. 18 Maika nonkantaigakempi gara noviikumataaro vino kigonkero irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite. 19 Impo osamanitanaira inoshikakero pan irorori yapagotakero iniairi aikiro Tasorintsi ikanti: “Apa, noshineventakempi pipakenarora oka pan.” Impo ikotagakero ipaigakerira irogamereegi ikantaigiri: —Okari oka pan kañomataka ontinirikatyo novatsa, nonkamaventaigakempitari kameti pavisaakoigaeniri viroegi. Nero gaigemparo. Omirinkara pinkañoigempa maika pisekataigempara pisuretakoigaenara naro. 20 Impo ario ikañotakero apitakotene vino yagataiganakera isekataigakara inoshikakotakero ikantaigiri: —Okari oka vino kañomataka ontinirikatyo noriraa ovoatanakera nonkamaventaigakerira maganiro matsigenkaegi, ikantaketari Tasorintsi maika onti irogavisaakotantaigakempari noriraa maganiro kematsaigakenanerira. 21 Yogari gakagantakenanerira aiño maika aka itentakena mesaku isekatakotakena. 22 Ontitari ontsataganakempara ikantakerira Tasorintsi pairani iniakotakerira Kañotasanotakaririra Matsigenka, kantankicha ¡maikaniroro iratsipereavagetake yoga gakagantakenanerira! 23 Nerotyo ikantavakagantaiganakarira maganiro: “¿Tyanirikatyo gakagantakerine?” 24 Impo itsitiigamatanakerotyo iniavakagaiganakara ikantavakagaiganakara tyanirika pairorira yavisaigakeri itovaireegi irorokyatyo ikantaigi, irorokyatyo ikantaigi. 25 Kantankicha Jeso ikantaigiri: “Yogari igoveenkariegite terira iriroegi jorioegi onti ipotetashivageigari itovaireegi, kantankicha ikogaigake inkantaigakenkanira kavintsaantatsirira. 26 Kantankicha viroegi gara ario pikañoigiro maika. Yogari visaigakeririra itovaireegi tsikyatatyo inkañotagakempa terira iravisantumate. Ario inkañotake peratantacharira inkañotagakempatyo nampiriantsi. 27 Matsi ¿tyanimpatyora visantatsirira? ¿Iriro yonta pirinitatsirira mesaku isekatakempara intirika nampiriantsi pakovagetakeririra iseka? Intityo pirinitatsirira mesaku. Kantankicha naro maika nopokakera aka nokañovagetakarityo nampiriantsi, irorotari nopokashitake nonkavintsajaigutempira. 28 “Maika viroegi pikantakani pitentavageigakena natsipereavagetakera. 29 Irorotari maika nonkantantaigakempirira kañotari naro ikantakenara Apa impogini impegakagakena Igoveenkariegite maganiro kematsaigakenanerira, ario nonkañotakempa naro maika nonkantaigakempi viroegi impogini nompegakagaigakempi koveenkariegi, 30 kameti pintentaigakenaniri nompegakempara Igoveenkariegite kematsaiganarira pimpirinitaigakera nomesaneku pisekatimovageigakenara, aikiro poviikavageigakempara. Aikiro nompegakagaigakempi ijoeseegite maganiro iseraereegi.” 31 Impogini ikanti Atinkami aikiro: —Sumo, Sumo, ikogake Satanashi iratsipereakagaigakempira viroegi maganiro ineaigakempira arisanorika pikematsatasanoigakena, 32 kantankicha naro noniaventakempi viro ganiri papakuasanotanakena pikematsatakenara. Intagati pampakuavetutena, kantankicha impo pimatanaerorika aikiro pinkematsatasanotanakenara nokogake pishintsitagaigaerira papigematsaegine. 33 Ikanti Sumo: —Notinkami, noataketyo naro nogiatakotanaempira, irashitakoitakempirika irimaitakenatyo naro, garatyo nokumatimpi. Ontirika irogaitakempi irimaitakenatyo naro aikiro. 34 Ikantiri Jeso: —Perero, nonkantasanotakempi paita tekyara irinie atava pinteratakotakena mavati. 35 Impogini ikantaigiri Jeso irogamereegi: —Antari notigankaigakempira pinkenkitsavageigutera nokantaigavakempira gara pamaigi pitsagine, poyagantarira pigorikite intiri pisapatote, ¿matsi ario patsipereavageigake pikogakovageigakara? Iriroegi ikantaigi: —Tera tatoita nonkogakotumaigempa. 36 Impo ikantaigiri: —Kantankicha maika ariokya tyanirika shintankichane itsagine iramanakerotyo ontiri yoyagantarira igorikite. Tyanirika terira ontime isavurite impimantakerotyo imanchaki iragantakemparora savuri kameti iroroniri impugamentantakempa, 37 ontsataganakenkanitari okantirira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi oniakotakenara okantakera: ‘Itentagantunkani vetsikagisevageigatsirira terira onkametite.’ Magatirotari itsirinkakoitakenarira ontsataganakenkanityo. 38 Ikantaigiri iriroegi: —Notinkami, akari aka aityo piteti savuri. Ikanti irirori: —Maika intagatiroro. 39 Impogini iatanai Jeso otishiku Orivoshi ariotari iatapinitiri kara. Yogari irogamereegi yogiaiganairi. 40 Impo yogonkeigapaakara ikantaigiri: —Niaventaigempa ganiri papakuaiganai pikematsaigakenara. 41 Impo iatanake antakona anta itigeroanaka inianakeri Iriri ikantiri: 42 “Apa, pinintakerika pogavisaakotaenara ganiri natsipereavageti, kantankicha impatyora viro tyarika pinkante.” 43 Impo ipokashitakeri isaankariite Tasorintsi iponiaka enoku ishintsitagakerira. 44 Ineavakara yatsipereasanotanakera ariompatyo iniaventanakari imasavitanaketyo kara ashiriaagematanakatyo arioaapagerikatyo iriraa. 45 Impo yagatanakera iniaventakara ikaviritanaa iatake inkamosoiguterira irogamereegi, ineaigapaakeri magasevageigake ikenkisureavageigakatarityo kara. 46 Ikantaigiri: —¿Antari gara pimagaigi? Tinajaiganake piniaventaigakempara ganiri papakuaiganai pikematsaigakenara. 47 Impogini aiñokyara iniavageti Jeso ipokaigapaake tovaini matsigenkaegi itsaisevagetapaakatyo kara. Yogari irogamere paitacharira Jorashi ikenapaake iivatapaake. Iroro yagapaakerora aiñoni ishigatetapaakari Jeso yasaraanatapaakarira. 48 Impo Jeso ikantiri: —Jorashi, ¿antari gara pikañota maika pasaraanatapaakarira Kañotasanotakaririra Matsigenka pagakagantakerira? 49 Yogaegiri irogamereegi ineaigavakerira maganiro pokashiigakeririra ikantaigiri: —Notinkami, ¿ario nompugamentaiganakempi nonkaratantaigavakemparira nosavurite? 50 Ishiganaka paniro iserogempitatutarityo ironampiria itinkamisanorira saseroroteegi, 51 kantankicha Jeso ikanti: —Arione, intagati. Inoshi itsagatiro igempita oga okenake paa shitikaa vegasanovagetaa. 52 Impo iniaigakeri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi soraroegi sentaigirorira ivanko Tasorintsi intiegiri itinkamiegi jorioegi ikantaigiri: —¿Matsi naro koshinti nerotyo pipokashiigapaakenara pamashiigapaakenara savuri ontiri inchakii? 53 Antari nokonoivageigimpira omirinka anta ivankoku Tasorintsi tera tyara pinkantumaigena, kantankicha maika ontitari aganakara pagaveantaigakenarira ontiri aikiro iragaveantakemparira kamagarini, nerotyo pikañotantaigakarorira maika. 54 Impogini yagaiganakeri Jeso yamaiganakerira ivankoku itinkamisanorira saseroroteegi. Yogari Perero yogiatakotanakeri kantankicha intaina yaratinkagetapaake. 55 Ario kara itagaigake tsitsi pampatuiku ipitaigake itaenkaigakera yonkuvokiigakaro. Yogari Perero iatake itentaigakarira. 56 Impogini oneakerira paniro nampiriantsi itaenkavagetakera opampogiamatanakerityo sorerererere okanti: —Intitari aikiro yoga itentarira Jeso. 57 Kantankicha Perero ikanti: —Ariorikaratyo, teranika noneimateri. 58 Impo osamanitanake pashinikyatyo neakeri ikantiri: —Vironirorotyo aikiro irogamere Jeso. Ikantutaatyo aikiro Perero: —¡Teratyo! 59 Impo osamanitanaira aikiro ariompatyo ikantanakeriri pashini: —Arisanoniroro itentavagetariri, intitari Garireakunirira. 60 Yogari Perero ikemamampeganakatyo ikanti: —¿Jaaa, tatoita? ¿Tyara pikanti? Irorotyo iniakera Perero iniamatanaketyo atava. 61 Ishonkamatanaka Atinkami ikamagutiri Perero ogatyo ikenake irirori isurematanaarotyo ikantakeririra Jeso inkaara ikantiri: “Paita tekyara iriniimate atava pinteratakotakena mavati.” 62 Ikaviritapanuta iataira ogatyo ikenake iragamatanakatyo jiii jiii jiii, ikaemavavagetaketyo kara. 63 Impo maganiro soraroegi sentaigakeririra Jeso isamatsanaigakerityo kara ipasapasaigakerityo togn togn togn, tyarika. 64 Ipashiokiigakeri itaataaigakerira ivoroku ikantaigavakerira: —Atsi gotenityo tyani taakempi, irorotari vintira kamantantatsirira. 65 Iposantenaigakerityo kara isamatsanaigakerira. 66 Impogini okutagitetanakera yapatoitaigaka itinkamiegi jorioegi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, intiegitari maganiro itinkamipage jorioegi. Impo ikaemakagantaigakeri Jeso iramakenkanira inkogakotagantaigakerira. 67 Ikantaigiri: —Atsi kamantaigena, ¿arisanotyo vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite? Ikantaigiri irirori: —Nonkantaigavetakempi: ‘Jeeje, nanti’, garatyo pikematsaigana. 68 Ariokya nonkogakotagantageigavetakempi garatyo piniaigi viroegi. 69 Kantankicha maika iriatae Kañotasanotakaririra Matsigenka impirinitakera irakosanoriraku Tasorintsi gaveavagetatsirira, kantanakaniroro. 70 Impo ovashi ikantaigakeri maganiro: —Iroroventi ¿viro vinti Itomi Tasorintsi? Ikanti Jeso: —Jeeje, naroniroro, virotari kantaigankitsi. 71 Ovashi ikantaiganake iriroegi: —Iroroventi maika intagatityo akaemakagantaigi pashini iripokaigakera inkamantaigakaera ikemaigakerira ikañotagumanatakarira Tasorintsi, matakaniroro akemaigakeri tsikyata aroegi ikantakera.

Irokashi 23

1 Nerotyo maganirosanotyo ikaviriiganaka iaigakera yamaiganakerira Jeso Piratoku. 2 Impo yogonkeigapaakara itsoeventaigapaakari ikantaigi: —Yokari yoka nokemaigakeri inianiaiganakerira notovaireegi ikantaiganakerira inkisaiganakerira koveenkari, ontiri aikiro ikantake: ‘Ganige pipaigairi koriki koveenkari Sesa.’ Aikiro onti ikantanake: ‘Nanti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite.’ 3 Yogari Pirato ikantiri: —¿Arisano viro Igoveenkariegite jorioegi? Ikanti Jeso: —Jeeje, arisano pikantasanotakeniroro, naroniroro. 4 Ikantutaigaarityo Pirato maganiro itinkamiegi saseroroteegi intiegiri maganiro matsigenkaegi ikantaigiri: —Yogari yoga naro noneakeri tera tatoita irovetsikumate kameti inkisakenkanira. 5 Kantankicha iriroegi ariompatyo ishintsiiganakeri ikantaiganakera: —Arisanotari yogotagantavagetanake inianiaiganakerira maganiro Joreakunirira ikantaigakerira inkisaiganakerira koveenkari Sesa impugaiganakemparira. Itsititapanutiro Garireaku maika atake ipokanakero aka. 6 Impo ikemavakera Pirato ikantaigutarityo: —¿Arisano iriro Garireakunirira? 7 Iroro ikantaigakerira: “Jeeje, irironiroro”, itigankutarityo Erorishiku, pokaketari irirori Jerosarenku, kantankicha inti neagetakeneririra Sesa magatiro anta Garireaku. 8 Yogari Erorishi ineavakerira Jeso ishinevagetanakatyo kara ikogavetakatari ineakerimera karanki, ikemakotiritari iniakotaganira, nerotyo ikogantakarira ineakerira kameti ineakagakerira terira oneimagetenkani. 9 Ikogakotagantagetakerityo posante kara, kantankicha Jeso ikemisantanake, teratyo iriniimate. 10 Ario inaigake kara itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Iriroegi ariompatyo ishintsiiganakeri itsoeventaiganakarira. 11 Yogari Erorishi intiegiri isoraroegite iposantenaigakerityo Jeso kara, aikiro isamatsanaigakeri yogagutantaigakarira kamisa karenimagori kañorira yogagutarira koveenkari. Impo akiiro yamakagantairi Piratoku. 12 Ovashi yogametiavakagaigaa Pirato itentaarira Erorishi, karanki ontitari ikisavakagaigavetaka. 13 Impo yogari Pirato yapatoitaigakeri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi intiegiri aikiro maganiro matsigenkaegi 14 ikantaigiri: —Viroegi pamaigavetakenari yoga pikantaigake inianiaiganakeri matsigenkaegi ikantaigakeri inkisaiganakerira koveenkari impugaiganakemparira, kantankicha naro noneakeri tera inkañogetero maika pikantaigakenarira, tsikyatatari pikemaigakeri viroegi iniakera nokogakotagantakerira inkaara. 15 Ario ikañotaka Erorishi irirori ineakeri tera irovetsike terira onkametite, nerotyo yogipigantavaaririra. Maika pineaigake tera tatoita irovetsikumate kameti inkamakera. 16 Nompasatagantavakeri impo nampakuaeri. 17 Ikantakeri maika omirinkatari agara Pasekoa yogari Pirato yapakui paniro yashitakovitunkanirira yovetsikakera terira onkametite. 18 Kantankicha ikemakera ikantakerira Pirato maganirosanotyo ikaemavaitaiganake ikantaigi: —¡Kentakoteri! ¡Irirompatyo pampakuae Varavashi! 19 Yogari Varavashi onti yashitakovitunkani itentashiigakarira pashini timaigatsirira kara Jerosarenku ikisaiganakerira soraroegi iromanoegi ontiri aikiro yogantakera. 20 Yogari Pirato ikogavetakatyo irapakuaerimera Jeso iniitaigaarityo aikiro. 21 Kantankicha iriroegi ariompatyo ikaemasanoiganakeri: —¡Kentakoteri! ¡Kentakoteri! 22 Ikantutaigaarityo aikiro Pirato: —¿Matsi tyara ikantakara? ¿Tatampatyora yovetsikakera? Nokogakotagantavetakari noneakeri naro tera tatoita irovetsikumate kameti inkamakera. Nompasatagantavakeri impo nampakuaeri. 23 Kantankicha iriroegi ariompatyo ishintsiiganakeri ikaemaiganakera: —¡Kentakoteri! ¡Kentakoteri! Pairotari ikaemageigamatake ovashi yagaveantaiganake. 24 Nerotyo Pirato ikematsaigakeri ikantaigiri: —Neri yoka Jeso tyarika pinkantaigakeri virompatyo viroegi. Impo yapakuairi Varavashi yashitakovitunkanirira itentaigakarira pashini ikisaiganakerira igoveenkarite ontiri aikiro yogantakera. Irirotari ikogaigake irapakuaenkanira. 26 Impo iaiganake yamaiganakerira Jeso inkentakoigakerira. Itonkivoaigakari paniro Surenekunirira paitacharira Sumo iponiapaaka anta parikoti. Iriroegi yagaigavakeri inatakagaigakerira igoroshite Jeso yogiataganakerira. 27 Yogiaiganakerityo tovaini matsigenkaegi ontiegiri aikiro tsinaneegi ontovaigavageteratyo kara iragatsikanaigakarira okenkisureakoigakarira. 28 Kantankicha Jeso ipampogiaigakero ikantaigiro: —Viroegi tsinaneegi Jerosarenkunirira, gara piragatsikaigana naro, virompaegityo iragatsikaigaachane intiegiri pitomiegi. 29 Aganakempatari kutagiteri onkantanakenkanira: ‘Ogari terira intimumaige otomi ikavintsaavagetakero Tasorintsi, teranika oneimaigerinika oananekite, tera ontsomitagumaige.’ 30 Impogini ‘maganiro inkantaiganakerotyo otishipage: ¡Tarankanake pintsitokaiganakenara!, inkantaiganakerotyo aikiro otonkoavatsagetakara: ¡Manakoigena, pintikakoigakenara!’ 31 Kañotari naro akyari ikañoitana maika iriromparorokari matsigenkaegi pairo irogagaigakenkani inkisashiigakenkanira. 32 Aikiro yamanunkani piteni vetsikaigankitsirira terira onkametite inkentakoigakenkanira intentagantaigakenkanira Jeso. 33 Impo yogonkeigapaakara Karaveraku ario kara ikentakoigakeri Jeso itentagantaigakari yogaegi vetsikaigankitsirira terira onkametite, paniro yogaratinkakotunkani irakosanoriraku, yogari irapitene onti yogaratinkakotunkani irampateku. 34 Irorotyo ikentakotanunkanira Jeso ogatyo ikenake iniaventaiganakeri kentakoigakeririra ikanti: —Apa, gara pikisaviigiri ikañoigakenara maika, teranika irogoige. Impo yogari soraroegi isokagiaigakero mapukicho ogotantaganirira kameti irogotantaigakemparora tyanirika shintakemparone imanchaki. 35 Ario inaigake kara tovaini matsigenkaegi ipampogiaigakerira. Yogari itinkamiegi isamatsanaigakerityo ikantaigakerira: —Kogapage ikantunkani yagaveavagetityo ikavintsaantavagetakera yogavisaakotakerira pashini matsigenka. Maikari maika atsi kantetyo impugamentanakempara irogavisaakotaempara ikiiro, irorotari intira Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite. 36 Ario ikañoigaka soraroegi irirori isamatsanaigakerityo yaiñoniiganakari ipaigakerira vino kachoari. 37 Aikiro ikantaigakeri: —Irorotari vintira Igoveenkariegite jorioegi atsi pugamentanakempanityo pogavisaakotaempara. 38 Impo otsirinkunkani ogunkani igoroshiteku igitotakera okanti: “Yokari yoka inti Igoveenkariegite jorioegi.” 39 Inianake paniro vetsikankitsirira terira onkametite itentagantaigakaririra ikaveganatakeri Jeso ikantiri: —Irorotari vintira Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite, atsi pugamentanakempanityo pogavisaakotaempara vikiiro ovashi pimaigaena naroegi aikiro. 40 Kantankicha ikisutarityo irapitene ikantiri: —¿Matsi tera pimpinkeri Tasorintsi? ¡Pineavetakatyo ikentakoitakempira itentagantaitakempirira, atanatsi pikañotakara maika! 41 Aroegi antsipereaigetatyo avetsikaigaketari terira onkametite ikañotantaigakairira maika, kantankicha irirori tera tatoita irovetsikumate, onti yatsipereakagunkani kogapage. 42 Impo ishonkatematanakarityo Jeso ikantiri: —Jeso, impogini aganakempara pimpokaera pimpegakempara Igoveenkariegite maganiro pisuretaenara naro gara pimagisantana. 43 Inianake Jeso ikantiri: —Nonkantasanotakempi maikatyo piatae okametigitetasanovagetira pintentakenara. 44 Antari ikantakera maika atake ikatinkatanake poreatsiri. Apavatsaasematanakatyo magatiro apagiteanakarotyo kara ovashi itsunkavagetanake, 45 teranika inkoneatumatae poreatsiri. Impo ogari kamisa tsatamagotacharira ivankoku Tasorintsi ogatyo okenake osaraamatanaketyo nigankisano okantanakera tseerererere pairatamatake kotarenkasanotake. 46 Yogari Jeso ikaemapanuti imaraenkarikatyo kara ikanti: —¡Apaa, gavaero nosure! Iroro ikantakera maika oga ikenake ikemisantanake ikamanakera. 47 Yogari itinkamiegi soraroegi iromanoegi ineavakerora okañogetakara maika ikanti: —¡Pairo yavisaenkavageti Tasorintsi! Arisanoniroro tera tatoita irovetsikumate irirori onti ikentakotunkani kogapage. 48 Yogaegiri maganiro patoitaigankicharira inkaara impampogiaigakerira Jeso inkentakotakenkanira ikenkisureavageiganakatyo kara iaiganai ipatosanegintaiganakatyo ton ton ton, 49 kantankicha yogaegiri tentavageigaririra Jeso ontiegiri tsinaneegi giaigakeririra iponiakara Garireaku yaratinkaigake antakona anta ipampogiaigakerira. 50 Itimake paniro surari kavintsaantavagetatsirira kematsatasanotiririra Tasorintsi ipaita Jose, onti iponiaka Arimateaku. (Ogari Arimatea onti onake aikiro Joreaku.) Irirori inti itentaigarira itinkamipage jorioegi yapatoitapiniigara. Igantaga pairani yogiakerira iripokakera Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi, nerotyo ikantaigakera itovaireegi irogakenkanira Jeso, tera irimavagetempa irirori. 52 Impo ineakerira ikamakera iatake Piratoku ikantakerira ikogakera iramanaerira Jeso inkitataerira. Irirori ikantiri: —Nani, manaeri. 53 Ovashi iatake ikentakoreakerira iponaviotantakari mechomagori kamisa ovetsikantunkanirira irino. Impo yamanairi yogantaatari imperitanaki okyaenkarira okigantunkani tekyaenka ogantumatenkani igamaga. 54 Ogari ikamantakarira Jeso onti kutagiteri yovetsikavagetantaiganakarira jorioegi magatiro inkogakoigakemparira onkutagitetanakera agantakemparira apishigopireantaganirira, panikyatari aganakempa, ataketari inanai poreatsiri shavini. 55 Ogari tsinaneegi poniaigankicharira Garireaku ogiaigakerira Jeso ipokakera oaigake oneaigakitirora yogunkanira, okiaigake tsompogi oneasanoigakeri tyara ikantunkani yoginoriinkanira. 56 Impo opokaigaira pankotsiku ovetsikavageigapaakero kasankari ontiri kasankapatsari. Impo apishigopireaigaka kutagiteriku apishigopireantaganirira otsatagaigakero ikantakerira Moiseshi itsirinkakotanakerora.

Irokashi 24

1 Impogini okutagitetamanakera tominkoku tsitekyamanisano oaigamanake anta yogaaganira Jeso amaiganake kasankari ovetsikageigakerira chapi ikamantakarira. 2 Impo ogonkeigavetapaaka oneaigapaakero mapu itikakotantavetunkanirira paa gagaka shirenakitaka. 3 Okiaigavetanaka mameri irinoriaera Atinkami Jeso. 4 Otsarogavageiganaketyo kara tyampatyo onkantaige. Impo oneaigutarityo piteni isaankariite Tasorintsi kañoigamataka matsigenka kantakoigamataketyo imanchaki porerererere. 5 Ogatyo okenaigake otsarogasanoiganakera ogivoiganakara. Iriroegi ikantaigiro: —¿Antari gara pipokaigi aka yogaganira igamaga pikogaigakerira atakerira yanianai? 6 Mameritari aka, ataketyo itinaanaa yanianaira. Atsi sureigaemparoratyo ikantaigakempirira aiñokyara anta Garireaku ikantakotakara ikanti: 7 ‘Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka iragakagantakenkani iragaigakerira kañovageigacharira inkentakoigakeri impo omavatanakempara kutagiteri iranianae.’ 8 Impo iroroegi osureigamatanaarotyo ikantakerira Jeso okyara iniavagetakera. 9 Impogini opokaigaira pankotsiku okamantageigapaakeri iritigankaneegi naigaatsirira 11, intiegiri aikiro pashini itovaireegi. 10 Ogari kamantageigapaakeririra ontiegi Maria Magarena, Joana ontiri Maria iriniro Santiago ontiri aikiro pashini otentaiganakarira. 11 Kantankicha iriroegi teratyo inkematsaigero. Ineaigiri ontiri oniagisevageiganake kogapage. 12 Kantankicha Perero ikaviritapanuta ishigavagetanakatyo yogunkanira Jeso ikamosogantavetapaaka tsompogi mameri, onti ineapaake kamisa iponatantavetunkanirira. Impo ipiganaa pankotsiku yogavagetaketyo kavako. 13 Impogini paita osamanitanakera iaiganake piteni irogamereegi Emaoshiku choeni osamanitakotakaro Jerosaren, ariorika onake 11 kirometero. 14 Impo antari iaiganakera avotsiku iniavageiganake iniakoigakerira Jeso tyara ikantunkani yogunkanira. 15 Iroro iniavageigakera irorokya ikantaigi irorokya ikantaigi, ikenapaake Jeso irirori itentaiganakari iaiganakera. 16 Ineaigavetakarityo, kantankicha tyarika ikantakoigakeri Tasorintsi ganiri yogoigiri inti Jeso. 17 Impo ikantaigiri Jeso: —¿Tatatyo piniaventaiganakera maika? Iriroegi asatyo yaratinkaigake kenkisureaigamataka. 18 Paniro ipaita Kereopashi. Irirori inianake ikanti: —¿Matsi panirosanotyo pikantakara viro pinavetakara chapi Jerosarenku tera pinkemakotero iniakoigakerira maganiro? 19 Irirori ikantaigutarityo: —¿Tatatyo oitara? Ikantaigiri: —Pine onti ikamakera Jeso Nasarekunirira. Irirori inti kamantantatsirira gaveavagetatsirira yovetsikagemati posante, aikiro yogovagetityo kara yogotagantavagetira, intitari gaveakagakeri Tasorintsi, nerotyo ishineventantaigakaririra maganiro matsigenkaegi. 20 Impogini yogari itinkamiegi saseroroteegi intiegiri notinkamiegi yamaiganakeri ipimantaigakerira iromperaventakenkanira inkamakera inkentakotakenkanira. 21 Okyara noneaigiri ariori irirori pugamentaigakaene aroegi iseraereegi ganigera yashintaigajai pashini kameti antimaigaeniri kogapage. Maikari maika atake omavatanaka ikamakera. 22 Kantankicha okonogagarantaigaka tsinaneegi notentaigakarira oaigamanake inkaara tsitekyamani onkamosoigerimera yogavetaaganira, 23 kantankicha mameri. Impo opokaigai omintsarogaigakenatyo okamantaigapaakenara oneaigakerira isaankariite Tasorintsi ikantaigakerora atake yanianai. 24 Impo ikonogagarantaigaka notovaireegi iaigakiti iriroegi ineaigakitiro ikantaigake okantasanoigakeniroro mameri Jeso. 25 Impo ikantaigiri Jeso: —¡Tekyaenkatyo pogotumaige! ¡Tyarikatyo pinkantaiganakempa pogotasanoiganakera arisano ikantasanoigake kamantantaigatsirira pairani! 26 ¿Matsi tera inkantaige yogari Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi oketyo iratsipereavagetake inkamakera impo iroganiaenkani iramanaenkanira enoku? 27 Impo ovashi yogotagageiganakeri magatiro okantakogetakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi oniakotakerira irirori itsititapanutiro itsirinkakogetakerira Moiseshi impo imagetanakero aikiro itsirinkakogeigakerira kamantantaigatsirira iriroegi. 28 Impogini yogonkeigapaakara Emaoshiku ineaigiri Jeso ariompatyo iatanakeri, 29 kantankicha yagaigavakeri ikantaigiri: —Atsi gatata piati. Nokogake pimagimoiganakenara naroegi, panikyatari onchapinitanae, ataketari ishonkanaa poreatsiri. Ovashi ikianake tsompogi itentaiganakarira. 30 Impogini ipirinitaigake mesaku isekataigakempara. Irirori inoshikanakero pan iniakeri Iriri ikantakerira ishineventakaro, impo ikotagakero ipaigakeri. 31 Iroro ineaigakerira ikotagakerora pan yogotantaigavaaririra inti Jeso, kantankicha irirori asatyo ipegaenkataka. 32 Ikantavakagaigamatanakatyo: —Iroroventi irirora inkaara anta avotsiku yogotagaigakairora Itsirinkakagantakerira Tasorintsi tyarikatyo okantaiganakai otsagasurentaiganakaira asureegiku ogishineaiganakaityo kara. 33 Impo ovashi ikaviriigapanuta iaiganaira ipigaiganaara Jerosarenku. Ineaigapaakeri iritigankaneegi Jeso patoitaigaka itentaigakari pashini itovaireegi. 34 Iriroegi ikantaigavakeri: —Arisanoniroro yanianai Atinkami, ineakeritari Sumo. 35 Ovashi ikamantaiganakeri iriroegi aikiro tyara ikantaigakeri itentaiganakarira avotsiku tera irogoigeri, impogini ineaigakerira pankotsiku ikotagakerora pan ovashi yogotantaiganaaririra inti Jeso. 36 Aiñokyara iniavakagaiga katsiketyo yaratinkimoigapaakeri iniaigapaakeri ikantaigiri: —Shineiganaempa. 37 Iriroegi itsarogaiganaketyo kara ipinkaiganakerira ineaigiri irirori kasuvarerini. 38 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —¿Tatatyo pipinkaviiganakenara? ¿Tyara pikantaigakara pisureigakara maika? 39 Atsi gaigero kavako nako ontiri nogiti ikentakoitakenara. Narotari. Tsagaigena pineasanoigakenara. Yogari kasuvarerini teranika ontime ivatsa ontiri itonki inkañotakenara naro maika pineaigakenara. 40 Iroro ikantaigakerira maika iokotagageigakeri irako ontiri ivonkiti ikentakotunkanira. 41 Kantankicha ineaigakerira tenigera iragaveaigae isureigaempara, pairotari ishinevageiganaka yogavageiganakera kavako, ikantaigiri: —¿Aityo pisekaegi? 42 Iriroegi ikantaigiri: —Aiño shima tashiri. Ovashi ipaigakeri 43 yagakeri yogakari ineakoigakeri maganiro. 44 Impo ikantaigiri: —Maikari maika magatiro pineageigakerira irorotari nokamantaigakempirira karanki aiñokyara notentavageigimpi, nokantakera ontsataganakempa magatiro itsirinkakotanakenara Moiseshi ontiri itsirinkakoiganakenara kamantantaigatsirira ontiri aikiro sankevantiku Saremo itsirinkakotakenara Iravi. 45 Impo irirori yagaveakagaigakeri irogotasanoiganakerora tatoita okantakotake Itsirinkakagantakerira Tasorintsi 46 ikantaigiri: —Ario okañotaka maika otsirinkakotunkanirira oniakotakerira Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite israereegi. Onti okantake impogini iratsipereavagetake inkamakera kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianae. 47 Impogini intigankaigakeri kamantakoigakerinerira iriaigakera inkenkitsatimoigakerira maganiro matsigenkaegi intsitiiganakero Jerosarenku ovashi intsotenkagiteavageiganakero kara inkantaigakerira maganiro irapakuaiganakerora yovetsikageigakera terira onkametite inkantatigaiganakempara inkematsaiganakerira itigankakerira Tasorintsi irogavisaakotantakera kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi imagisantakoigakerira magatiro yovetsikageigakerira. 48 Viroegi mataka pineaigakero otsatagagetunkanira magatiro oka otsirinkakotunkanirira, maika viroegikya kenkitsatakoigakerone. 49 Naro nontigankimoigakempiri ikantakerira Apa intigankimoigakempirira, kantankicha timaigetata aka Jerosarenku gatata piaigai parikoti. Giakoigempata aka intigankimoigakempirira Apa Isure iragaveakagaigakempira. 50 Impogini Jeso itentaiganakari irogamereegi parikoti oatara Vetaniaku. Impo yogaenokanake irako iniaventaigakerira. 51 Iroro ikañotanakerora maika iniaventaigakerira ineaigiri yogaenokanaka ariompa, ariompa yogaenokavagetanaari, onti yamanaaganira enoku. 52 Iriroegi ishineventaiganakari ikantaiganake: “Arisanoniroro inti Itomi Tasorintsi pairorira yagaveavageti.” Impo ipigaiganaa Jerosarenku ishinevageigakatyo kara. 53 Omirinkatyo iatapiniigi ivankoku Tasorintsi ikantaigakeri maganiro: “¡Pairo ikametiti Tasorintsi! ¡Pairo yagaveavageti!”

Joan 1

1 Antari pairani tekyaenkara tatakona timumagetatsine igantaga itimakera Kirishito ikantaganirira Iriniane Tasorintsi. Irirori ikantakani itimakera itentakarira Tasorintsi, intitari Tasorintsi. 2 Irirotari tentakari Tasorintsi okyasanokyara. 3 Irirotari vetsikagetakero magatiro tatarika oita timagetatsirira. Tera ontimumate pashini terira iriro vetsikerone, aikiro game inti game atimumaigi aroegi. 4 Irirori inti ganiantatsirira, aikiro inti kutagitetakoigiririra maganiro matsigenkaegi. 5 Ikutagitetakoigakeri pavatsaakoigankicharira. Iriroegi ikisaigavetakarityo kantankicha teratyo iragaveaigeri. 6 Yogari Tasorintsi itigankakeri paniro matsigenka ipaita Joan. 7 Onti itigankavitakeri inkamantakotakerira yoga kutagitetakotantatsirira kameti inkematsaigakeriniri maganiro. 8 Yogari Joan tera iriro kutagitetakotantatsirira, intagati ipokashitake inkamantakotakerira, 9 panikyatari inkutagitetakotantanake yoga poniankicharira enoku kameti inkutagitetakoiganakeriniri maganiro matsigenkaegi. 10 Irirotyo vamparoaigavetakari matsigenka, kantankicha impogini ipokavetutara tera irogoigavakeri. 11 Ario ikañoigaka aikiro itovaireegi iseraereegi, iriroegityo ipokashiigavetaka, kantankicha tera irishineventaigavakempari. 12 Kantankicha maganiro shineventaigavakaririra kematsaigavakeririra irirori ipegakagaigakari itomiegi Tasorintsi. 13 Antari ipegaigakerira Tasorintsi itomi tera ario onkañotemparo itomintaigara matsigenka, aikiro tera ario onkañotemparo ikogira matsigenka intomintakempara, intitari kogankitsi Tasorintsi intomintaigakemparira. 14 Yogari Kirishito ipokuti aka kipatsiku imechotakera ikañotasanoigakai aroegi ikonoivageigakai. Aneaigakeri ikoveenkatakera, intitari Itomi Tasorintsi paniro ikantakara irirori. Pairo ikavintsaantavageti, aikiro yogikoneatimotasanoigakai tyara ikanta Tasorintsi. 15 Yogari Joan ikamantakotakerira imaraenkarika kara ikanti: “Irirotari yoga noniakotakerira okyara nokamantaigakempira nokantakera iripokake pashini pairorira yavisavagetakena, iketyotari timatsi.” 16 Irirori pairotyo ikavintsaantavageti nerotyo ikantakanityo ikavintsaavageigakai. 17 Pairani Moiseshi intagati itsirinkakogetakero ikantagetirira Tasorintsi ontsatagagetakenkanira, kantankicha antari ipokutira Jesokirishito onti ikavintsaavageigakai aikiro yogikoneatimotasanoigakai tyara ikanta Tasorintsi. 18 Tera tyani neimaterine Tasorintsi, kantankicha yogari Itomi panirorira tentasanotaririra yogikoneatimoigakai tyara ikanta irirori. 19 Yogari jorioegi Jerosarenkunirira itigankaigake saseroroteegi intiegiri iyashikiiganakerira Irevi inkogakotagantaigakiterira Joan tyanira irirori impo ikantaigiri: —¿Tyanimpatyora viro? ¿Viro nogiaigakerira impegakempara Nogoveenkariegite? 20 Impo irirori tera iramatavinaigeri onti katinka yogakero ikamantasanoigakerira ikantaigiri: —Teratyo naro pikantaigakerira maika. 21 Impo imatutaigaarityo aikiro ikantaigiri: —Iroroventi, ¿viro kamantantatsirira nogiaigakerira? Ikanti: —Teratyo naro. 22 Impo imatutaigaarityo aikiro ikantaigiri: —¿Tyanimpatyora viro? Atsi kamantaigena kameti nonkamantaigapaakeriniri tigankaigakenarira. ¿Tyara pinkante? ¿Tatoitatyo pipokashitake? 23 Impo ikantaigiri Joan: —Nanti kenkitsatatsirira osarigagitetapaakera nomaraenkarika kara, narotari itsirinkakotanake pairani kamantantatsirira Isaiashi ikantakera impogini intimake paniro inkenkitsavagetake anta osarigagitetapaakera inkante: ‘Negintetashiigavakempari pokankitsinerira impegakempara Atinkamiegi.’ 24 Yogaegiri kogakotagantaigakeririra Joan inti tigankaigakeri irapivariseoegitene. 25 Impo ikantaigiri: —Iroroventi teranika viro Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite, ¿tyara okantakara pogiviatantavagetakera? Pikantaketari tera viro Eriashi, aikiro tera viro kamantantatsirira nogiaigakerira. 26 Ikanti Joan: —Narori intagati nogiviatanti niaku, kantankicha aiño paniro konoiigakempirira terira pogoigeri, 27 irirotari pogitapaakenanerira. Narori garorokarityo nokañotumatari irirori, onti nagamaavagetakari, pairotari yavisavagetakena. 28 Yogaegi kogakotagantaigakeririra onti iatashivageigakitiri Vetaniaku. Ogari Vetania onti onake intati Jororanku ariotari yogiviatantavagetakeri kara. 29 Impogini okutagitetanakera yogari Joan ineiri Jeso ikenapaake ikanti: “¡Neri yoga Ovisha itigankakerira Tasorintsi inkamaventaigakerira maganiro kañovageigacharira! 30 Irirotari nokenkitsatakotakerira nokantakera: ‘Iripokake pashini impogitapaakenanerira pairorira yavisavagetakena, iketyotari timankitsi.’ 31 Naro aikiro teratyo nogovetempa iriro agiaigakerira, kantankicha onti nogiviatantavagetake kameti irogoigakeniri maganiro iseraereegi iriro pokankitsi.” 32 Impogini ikanti aikiro Joan: “Okyara tera nogovetempari, kantankicha yogari tigankakenarira nogiviatantavagetakera niaku ikantakena: ‘Tyanirika pineake iraguitashitapaakeri Nosure irapusatinkagutapaakempari irinagutapaakerira, irirotari tigankakerineririra Nosure intimasurentantakera.’ Impo noneakeri Isure Tasorintsi iponiapaaka enoku ikañotapaakari shiromega yapusatinkagutapaakari inagutapaakeri. 34 Noneasanotakeri, irorotari nokantantakarira inti Itomi Tasorintsi.” 35 Impogini okutagitetamanakera yogari Joan aiño inake kara itentaigakari piteni irogamereegi. 36 Impo iroro ineavakerira Jeso ikenanakera kara ikamagutavakeri ikanti: —¡Neri yoga Ovisha itigankakerira Tasorintsi! 37 Irorotyo ikemaigavakera irogamereegi oga ikenaigake yogiaiganakeri Jeso. 38 Irirori ishonkapanuta ineaigiri yogiaigapaakeri ikantaigiri: —¿Tata pikogaigake? Iriroegi ikantaigi: —Gotagantatsirira, ¿tyara pitimi? 39 Ikanti Jeso: —Atsi tsame pineaigakerora. Impo iaigake ineaigakerora imagakera ovashi imagimoigakeri, ataketari inanai shavini poreatsiri. 40 Paniro giatanakeririra Jeso inti irirenti Sumo Perero ipaitaka Anturishi. 41 Irirori iatake ikogakerira irirenti impo ineakerira ikantiri: —Noneaigakeri Meshiashi (onkantakera: “Kirishito”). 42 Impo itentanakari inakera Jeso. Iroro ineavakerira ikamagutavakeri ikantiri: —Vinti Sumo, itomi Joan. Maikari maika ariokya pimpaitaempa Sepashi (onkantakera: “Perero”). 43 Impogini okutagitetamanaira iatake Jeso Garireaku. Impo ario kara ineakeri Jeripe ikantiri: —Tsame pogiatanakenara. 44 Yogari Jeripe onti itimi Vetsairaku itimira Anturishi intiri Perero. 45 Impogini iatake ikogakerira Natanaeri. Iroro ineapaakerira ikantiri: —Noneaigakeri yoga itsirinkakotanakerira Moiseshi pairani intiegiri aikiro pashini kamantantaigatsirira. Irirori inti Jeso Nasarekunirira, itomi Jose. 46 Ikantiri Natanaeri: —¿Matsi ikametitumaigiratyo Nasarekunirira? Ikantiri Jeripe: —Atsi tsameratyo pineakiterira viro. 47 Yogari Jeso iroro ineavakerira ikenapaakera Natanaeri ikanti: —Neri yoga iseraere kematsatasanotakeririra Tasorintsi. Irirori tera iramatagumatempa. 48 Ikanti Natanaeri: —¿Matsi tyara pineakenara kara? Ikantutarityo Jeso: —Noneakempiniroro pinakera otapinaku igera tekyara inkantakitempi Jeripe. 49 Ovashi ikantanake irirori: —Gotagantatsirira, vinti Itomi Tasorintsi, vinti Igoveenkariegite iseraereegi. 50 Ikantiri Jeso: —¿Iroro pikemakera nokantakempira noneakempi otapinaku igera pagapagero pogakero pikantakenara maika? Impogini pineagetanake pashini pairorira avisagetakero oka. 51 Impo ikanti aikiro Jeso: —Maika nonkamantasanoigakempi, impogini pineaigakero inkite ashireanakempara. Yogari isaankariite Tasorintsi iraguitashitapiniigakeri Kañotasanotakaririra Matsigenka.

Joan 2

1 Impogini avisanakera mavati kutagiteri yagake tsinane paniro surari timatsirira Kanaaku Garireaku. Ario onake kara iriniro Jeso. 2 Ikaemunkani Jeso irirori intiegiri aikiro irogamereegi. 3 Impogini otsoamatanakatyo vino. Ogari iriniro Jeso oatake okamantakerira okantiri: —Notomi, tsoataka vino. 4 Kantankicha irirori ikantiro: —Je'ario, ¿tyara okantakara pikamantakenara? Totatatyo, tekyatanika agempa nokotagantakerora nagaveane. 5 Kantankicha irorori okantaigiri paatantaigankitsirira vino: —Pintsatagasanoigakerora tatarika inkantaigakempi. 6 Ario onake kara 6 omarapageni koviti ogatsantsanakini ovetsikantunkanirira mapu. Antari oshatekaatantarora nia patiropage omonkaratakaro ariorika 70 potiria. Okari oka nia onti yovitakoigakenerira jorioegi iragajaigakera inkivakoigakempara isekataigakempara intsatagaigakerora yogameigarira iriroegi. Ariotari ikantaigari maganiro jorioegi omirinka ikivakoiga tekyara isekataigempa irisaankaigakempara okitsitinkaigakerira tatapagerika oita. 7 Impo Jeso ikantaigiri paatantaigankitsirira vino: —Atsi shatekajaigaero nia kovitiku. Impo ishatekajaigairo okaraagetake otseraku. 8 Impo ikantaigiri: —Maikari maika pinkitajaiganakera maani pamakoiganakenerira negintegetakerorira vieseta ineakerora. Impo ikitajaiganake yamakoiganakeneri. 9 Iroro yoviikakarora ikaemakeri ikyarira gankitsi itsinanetsite ikantiri: —Imirinka atovaireegi oketyo ipimantaigi kametiarisanorira vino, impo yaravoaiganakera ikaemaigunkanirira irorokya ipimantaiganake tesakonarira onkametiate. ¿Tyara pikantakara viro tera ario pinkañotero maika?, onti oketyo pogiivatake tesakonarira onkametiate irorokya pitsoteataka kametiarisanorira. Ikantantakaririra maika teranika irogote tyara oponiaka vino, intagani goigankitsi paatantaigankitsirira, iriroegitari shatekajaigakero nia okyara. 11 Ariotari kara Kanaaku Garireaku itsititanakero Jeso yovetsikakera terira oneimagetenkani ineakagaigakerira maganiro iragaveane, ovashi ikantaigake irogamereegi: “Arisanoniroro inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite.” 12 Impogini iatake Kaperenaoku itentanakaro iriniro intiegiri irirentiegi intiegiri aikiro irogamereegi. Ario itimaigakiti kara. 13 Impogini ochoenitapaakara Pasekoa iatake Jeso Jerosarenku. 14 Impo iavetapaakara ivankoku Tasorintsi inti ineaigapaake pimantavageigatsirira toro intiri ovisha intiri aikiro shiromega. Ario inaigake aikiro kampiavageigiririra koriki. 15 Yogari Jeso yagamatanaketyo iviritsa yampityagitakero ipasatantaigakarira maganiro yoneagaigakarira yogikonteigairira itentagantaigaarira irovishate intiri itorone. Isokagisetutaigakeri igorikiegite kampiavageigiririra koriki yogishonkagetutaigakeri imesane. 16 Impo ikantaigiri pimantaigatsirira shiromega: —¡Maiganaeri pishiromegate parikoti! ¡Ogari ivanko Apa garatyo pipegakagaigaro opimantantapinitaganirira! 17 Yogari irogamereegi ovashi isureiganakaro okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Nonkisakotakemparo pivanko osamatsanatakenkanira ovashi inkisashiitakena iratsipereakagasanoitakenara.” 18 Impo yogari jorioegi ikantaigutarityo: —¿Tyani kantakempi pinkañotakempara maika? Irirorika kantakempi Tasorintsi atsi gikoneatimoigenanityo terira oneimagetenkani kameti nogoigakera irirorika tigankakempi. 19 Ikanti Jeso: —Nonkañotakeniroro. Atsi gimamerinkaigeroratyo oka ivanko Tasorintsi, impo omavatanakempara kutagiteri novetsikaero nonkañotagasanotaemparo. 20 Ikantaigiri iriroegi: —Ariorikaratyo, ogari oga ivanko Tasorintsi tyarika ipomirintsiventavageigakaro kara yantunteigakerora 46 shiriagarini. ¿Tyara onkantakempara povetsikaerora viro mavati kutagiteri? 21 Kantankicha antari ikantakera ivanko Tasorintsi intityo kantakotankicha. 22 Nerotyo impogini yanianaira yogaegiri irogamereegi isureiganaaro ikantakera okyara ovashi ikantaigake: “Arisanoniroro ikantasanotake”, ineaigaketari otsataganakara magatiro ikantaigakeririra, ontiri aikiro magatiro Itsirinkakagantakerira Tasorintsi niakotakeririra. 23 Impogini aganakara Pasekoa aiñokyara Jeso Jerosarenku, ario kara yovetsikagetake posante terira oneimagetenkani ovashi ikantaiganake tovaini: “Arisanoniroro inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite.” 24 Kantankicha Jeso yogotaketyo tera arisano inkematsatasanoigeri, yogoigiritari maganiro matsigenkaegi. 25 Tera inkogakotempa inkamantakenkanira tyara ikantaiga, tsikyatatyo yogoti irirori, ineasurentaigiritari maganiro.

Joan 3

1 Itimake paniro pariseo ipaita Nikoremo, inti itinkami jorioegi. 2 Irirori iatake tsitenigetiku inkamosotakiterira Jeso, impo ikantiri: —Gotagantatsirira, nogoigake inti tigankakempi Tasorintsi pogotagaigakenara, teranika tyani gaveatsine irovetsikagetera posantepage terira oneimagetenkani inkañotakempira viro garira iriro gaveakagiri Tasorintsi. 3 Yogari Jeso ikantiri: —Maika nonkamantasanotakempi, tyanirika garira imechotai aikiro, gara ineimati impegakempara Tasorintsi Igoveenkarite. 4 Ikanti Nikoremo: —¿Tyaratyo inkantakempara matsigenka imechotaera aikiro? ¿Matsi tyara inkantakempara antarini impiganaera omotiaku iriniro imechotaera? 5 Ikantiri Jeso: —Maika nonkamantasanotakempi tyanirika garira yogiviata niaku aikiro garira yoganiasurentairi Isure Tasorintsi gara ineimati impegakempara Tasorintsi Igoveenkarite. 6 Yogari itomintarira matsigenka inkamake impogini, matsigenkatari inake, kantankicha antari iroganiasurentakerira Isure Tasorintsi ario pinkante inkantakani intimake gara ineimatairo igamane. 7 Gara poganake kavako pineakera nokantakempira tyanirika garira imechotai aikiro, gara ineimati impegakempara Tasorintsi Igoveenkarite. 8 Onti okañotakaro tampia, pine irorori otampiatira opoimaenkatanake, kantankicha tera ogotenkani tyara oponiaenkataka aikiro tyara oaenkatake. Ario ikañota Isure Tasorintsi yoganiasurentantira. 9 Ikantutaatyo aikiro Nikoremo: —¿Tyarikatyo okantakara oka? 10 Ikantutarityo Jeso: —Kogapage vinti gotagaigiririra pitovaire ¿tyara pikantakara tera pogotero oka? 11 Maika nonkamantasanotakempi, naroegi onti nokamantaigavetakempi nogoigirira ontiri aikiro noneageigirira, kantankicha viroegi tera pinkematsaigena. 12 Kañotari maika nokamantavetakempiro oneagetaganirira aka kipatsiku tera ario pinkematsatena ariomparorokari nonkamantagetempirora isariagetakarira Tasorintsi garorokarityo pikematsatumatana. 13 “Tera tyani atumatatsine enoku itimira Tasorintsi ineagetakerora magatiro timagetatsirira anta. Panirosanotyo neasanogetakero Kañotasanotakaririra Matsigenka. 14 Pairani yogari Moiseshi yogaenokakotakeri maranke anta osarigagitetapaakera. Ario inkañotagakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka irogaenokakotakenkanira impogini, 15 ovashi tyanirika kematsatakerine gara ineairo igamane inkantakani intimake. 16 “Yogari Tasorintsi pairotari yavisake itasanovageigakarira maganiro matsigenkaegi, nerotyo itigankantakaririra Itomi panirorira inkamaventaigakerira kameti ganiri ineaigairo igamane maganiro kematsaigakerinerira onti inkantakani intimaigake. 17 Teranika iroro intigankaviteri aka kipatsiku inkisakagantaigakerira matsigenkaegi, ontityo itigankavitakeri irogavisaakoigakerira. 18 “Tyanirika kematsatakeri gara ikisashitagani, kantankicha yogari terira inkoge inkematsatakerira iriro pinkante mataka ikañotagantaka ikiiro inkisashitakenkanira, teranika inkematsateri. 19 Maganiro terira inkogaige inkematsaigakerira inkisashiigakenkani. Kañomataka ontinirikatyo ipokashitake inkutagitetakoigapaakerira, kantankicha iriroegi pairo yavisaigake ishineventaigakarora pavatsaari, yovetsikagisevageigaketari terira onkametite. 20 Maganirotari vetsikagisevageigatsirira terira onkametite tera inkogaige inkutagitetakoigakenkanira ganiri oneagani yovetsikaigakerira. 21 Kantankicha yogari negintevageigacharira ishinevageigaka ikutagitetakoigunkanira, ikogaigaketari oneakenkanira yovetsikageigakerira ogotakenkaniniri inti gaveakagaigakeri Tasorintsi.” 22 Impogini iatake Jeso Joreaku itentaiganaari irogamereegi. Ario inaigake kara tovaiti kutagiteri yogiviatantavageigakera. 23 Ario ikañotaka Joan irirori aiño yogiviatantavagetake Enonku ochoenitira Sarime, ariotari apatoatakari okonteagetakera niateni. Ipokashitapiniigakeri tovaini matsigenkaegi yogiviaigakerira, 24 tekyatanika irashitakotenkani. 25 Impo yogari irogamereegi Joan itentaigakari paniro jorio iniaventaigakerora tyatirikara pairo avisake osaankantira. 26 Impogini iatashiigakeri Joan ikantaigiri: —Gotagantatsirira, yogari pitentakarira chapi anta intati Jororanku pikamantakotakerira, maika aiño yogiviatantavagetake. Iatashiiganakeri maganiro irogiviaigakerira. 27 Ikantaigiri Joan: —Tera intimumate gaveatsinerira tsikyata garira inti gaveakagiri Tasorintsi. 28 Pisatyo pikemaigakena viroegi nokantakera tera naro Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite, onti itigankakena noivatakerira. 29 Pine yogari ikyaenkarira gankitsi itsinanetsite irirotari shintasanotakaro. Yogari mampiakeririra intagati yamampiakeri ikemisantakeri iniavagetakera, ishinevagetakatyo kara. Ario nokañotaka naro noshinevagetaka noneaigakerira iatimoigakerira. 30 Maika irirori ariompatyo iravisavagetanakeri irishineventanakenkanira, narokya ganige ishineventasanoitaana. 31 “Yogari poniankicharira enoku pairotyo yavisageigakeri maganiro timaigatsirira aka kipatsiku. Yogari kipatsikunirira intagati ikenkitsatakogeti ineagetirira kipatsiku, kantankicha yogari poniankicharira enoku 32 onti ikenkitsatakogetake ineagetirira ontiri aikiro ikemagetirira irirori anta, kantankicha tera inkematsatenkani. 33 Antari ikematsataganira iroro ogotantunkani omirinka katinka yogagetakero Tasorintsi magatiro tera iramatagumatempa. 34 Yogari itigankakerira Tasorintsi intagatitari ikenkitsavagetake ikantakeririra irirori, ikantakanitari itinkamitasanotakari Isure. 35 Yogari Tasorintsi itasanovagetarityo Itomi ikantantakaririra irashintagetakemparora magatiro yovetsikagetakerira, aikiro ikantakeri iriro kantankitsine tyara inkantaigakenkani maganiro matsigenkaegi. 36 Tyanirika kematsatakerine gara ineairo igamane, onti inkantakani intimake. Yogari garira ikematsatiri gara ikantakani itimi, ontityo inkisashivagetakempari Tasorintsi impogini.”

Joan 4

1 Antari aiñokyara inake Jeso Joreaku yogari pariseoegi ikemakoigakeri ariompa itovaiganakeri irogamereegi, aikiro pairo yavisanake yogiviatantavagetanakera yavisanakeri Joan. 2 Kantankicha teratyo arisano iriro giviatantavetachane Jeso, intityo giviatantavageigankitsi irogamereegi. 3 Impo yogari Jeso iroro ikemakotakara iniakotunkanira iatai Garireaku. 4 Antari iatanaira onti ikenanai Samariaku. 5 Karari kara Samariaku yogonketapaaka apatotara pankotsi opaita Sukare ochoenitakotakaro kipatsi yashintavetarira Jakovo pairani impo ipakeri itomi paitacharira Jose. 6 Ario onake kara omonkia okantaganirira imonkiatsite Jakovo. Ishigopitaketari Jeso yanuitakera ovashi ipirinitapaake kara. Katinkavagetake poreatsiri. 7 Yogari irogamereegi iaigake apatotakara pankotsi impunaventaigera iseka. Impo yogari Jeso ineiro okenapai tsinane timatsirira kara agaatera nia. Ikantiro: —Atsi pimpakenara noviikakempara. 9 Irorori okantiri: —¿Tyara okantakara pinevitakenara nia poviikakempara? Vintitari jorio, narori nanti samaritana. (Yogari jorioegi ikisumaigiritari samaritanoegi.) 10 Ikantutarotyo Jeso: —Pogotakeme tatoita inintakagakempi Tasorintsi, aikiro pogotakeme tyani nevitakempi nia, viro pinevitakerimetyo irirori, impo irirokyametyo pakempine nia ganiantatsirira. 11 Irorori okantiri: —Mameritari pinkitaatantakemparira, aikiro ogari oga omonkia onaavagetitari savi, ¿ario tyara pagaatakerora kara nia ganiantatsirira pimpakenara? 12 ¿Matsi pairo pavisakeri Jakovo yashikiiganakenarira pairani vetsikanakerorira oka omonkia?, irorotari yoviikuntetanakarira irirori intiegiri itomiegi intiegiri aikiro ipirapage. 13 Ikantiro Jeso: —Maganiro viikaigarorira oka nia imireigae aikiro. 14 Kantankicha yogari viikakemparonerira nompakeririra naro garatyo imiretumatai. Ogari oga nia nompakeririra onkantakani ontimagutakeri isureku ovashi gara ineimatairo igamane inkantakani intimake. 15 Okanti: —Atsi penaronityo oga nia noviikakempara kameti ganiri nomiretumatai, ganiri nopokumatai aka nagaataera. 16 Impo ikantiro Jeso: —Atsi kantakiteri pijime impo pimpigae. 17 Okantiri: —Mameritari nojime. Ikantutarotyo Jeso: —Pikantasanotakeniroro mameri pijime. 18 Itimavetaka pijime 5 pagavetakarira. Yogari pagairira maika tera iriro pijime. Arisanoniroro pikantasanotakeniroro. 19 Irorotyo okemavakera ikantakerora okantutarityo: —Virorakarityo kamantantatsirira. 20 Yogaegiri yashikiiganakenarira pairani onti iniapiniigiri Tasorintsi aka otishiku. Viroegiri jorioegi onti pikantaigi iriniakenkanira Tasorintsi Jerosarenku. 21 Ikantiro Jeso: —Maika nonkamantasanotakempi gapaaka kutagiteri ganigera iniaagani Tasorintsi aka otishiku ontirika Jerosarenku. 22 Viroegi samaritanoegi tera pogoigeri piniaigirira, onti piniashiigari kogapage. Naroegiri jorioegi nogoigiri, ikantaketari Tasorintsi okyara yogari intigankakerira irogavisaakoigakerira maganiro matsigenkaegi jorio irinake. 23 Kantankicha maika gapaaka kutagiteri iriniagantsiigakerira Tasorintsi gotasanoigakerinerira tyara ikanta, aikiro iragaveakagaigakeri Isure iriniaigakerira. Ariotari ikogakeri irirori inkañoigakempara maika niaigakerinerira. 24 Yogari Tasorintsi suretsi inake. Tyanirika kogankitsi iriniagantsitakerira intagati kogakotankicha irogotasanotakerira tyara ikanta, aikiro iragaveakagakerira Isure. 25 Okantiri irorori: —Nogotake iripokake Meshiashi (irirotari ikantaganirira Kirishito). Antari iripokakera inkamantasanoigakae magatiro. 26 Impo ikantiro Jeso: —Oga irironiroro niakempi maika, narotari. 27 Impo ikenaigapai irogamereegi. Iroro ineaigapaakerira iniakerora tsinane yogavageiganaketyo kavako, kantankicha tera tyani kanterine, “¿Tyara pikantiro?”, ontirika inkantaigakeri, “¿Tyara okantakara piniakerora?” 28 Ogari irorori okapanutiro agaatantarira nia oatakera anta otimira okantaigapaakerira timaigatsirira kara: 29 —Tsame pineaigakerira yonta surari ikantakena magatiro novetsikagetirira. ¿Tyanirikatyo? ¿Terikara iriro kamantantatsirira agiaigakerira intigankakerira Tasorintsi? 30 Ovashi yogiaiganakero iaigakera inakera Jeso. 31 Yogaegiri irogamereegi irorotyo ineaigavakerora oatanakera onkantaigakiterira ikantaigiri Jeso: —Gotagantatsirira, atsi sekatempa. 32 Ikanti irirori: —Naro aityo noseka terira pineaigero viroegi. 33 Iriroegi ikantavakagaiganaka: —¿Ariorakari yamunkani iseka inkaara? 34 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Ogari noseka onti nompiriniventakerora ikogakagakenarira tigankakenarira kigonkero nontsotenkakerora nontsatagasanogetakerora magatiro ikantakenarira. 35 Viroegi pikantaigi: ‘Maika pitepagenivani kashiri osampatanakera turigo agakenkanira’, kantankicha naro nonkantaigakempi atsi gaigeratyo kavako neaigeroratyo turigoshi mataka sampatake. 36 Yogari gakeronerira ineakotakempa impunatakenkanira, intitari kematsatagaigakerineririra pashini matsigenkaegi inkantakaniniri intimaigake. Impogini yogari pankitakerorira intentakemparira gakerorira irishinevageigakempara. 37 Arisanoniroro okantasanotunkani: ‘Paniro pankitakero, pashinikya gakerone.’ 38 Naro notigankaigakempi pagaigakerora terira viro pankiigerone, pashini pankiigakero maika virokya gaigakerone. 39 Impogini tovaini timaigatsirira kara Sukareku ikantaigake: “Irironiroro pokankitsi agiaigakerira intigankakerira Tasorintsi.” Ikemaigakerotari okantaigakerira oga tsinane okantakera: “Ikantakena magatiro novetsikagetirira.” 40 Iroro ipokaigakera ineaigakerira Jeso ikantaigakeri irimagimoiganakerira. Ovashi iatake imagimoigakerira piteti kutagiteri. 41 Impo ikantaigake pashini tovaini: “Arisanoniroro iriro agiaigakerira.” Ikemasanoigakeritari ikenkitsavagetakera irirori. 42 Impo ikantaigiro oga tsinane: —Maika nogotasanoigake arisanoniroro inti gavisaakoigakerinerira maganiro matsigenkaegi, teranika patiro nonkemaige pikantaigakenarira viro chapi, tsikyatatari nokemasanoigakeri naroegi aikiro. 43 Impogini iatanai Jeso Garireaku, 44 ikantaketari irirori yogari kamantantatsirira tera irishineventenkani itimira. 45 Antari yogonketapaakara Garireaku yagaigavakerityo timaigatsirira kara ishineventaigavakarira, iaigakititari iriroegi aikiro Jerosarenku yogavisaigutirora Pasekoa ovashi ineaigakeri yovetsikagetakera posante terira oneimagetenkani. 46 Impogini ipiganaa Jeso Kanaaku ariotari kara ipegakagakarora nia vino okyara. Aiño paniro inampina koveenkari itimake Kaperenaoku, imantsigavagetake itomi. 47 Impo irirori ikemakotavakerira Jeso ipokakera Garireaku iponiakara Joreaku iatake itonkivoavakarira ikantakerira iriatakera ivankoku irovegaaterira itomi, panikyatari inkamanake. 48 Yogari Jeso ikanti: —Viroegi garira pineaigana novetsikagetakera terira oneimagetenkani ogakagaiganakempira kavako garatyo pikematsaigana. 49 Ikanti irirori: —Tsamepage tekyara inkame notomi. 50 Ikantiri Jeso: —Maika piatae vegaa pitomi. Irirori ikematsatakeri ovashi iatai. 51 Iroro iataira panikyara irogonketaempa ivankoku itonkivoaigavakari ironampiria ikantaigavakeri: —Vegaa pitomi. 52 Irirori ikantaigiri: —¿Tyara inake poreatsiri yoveganaara? Ikantaigiri: —Chapi choekyanira itsunkatseitanake oga ikenake ishavogatanai yoveganaara. 53 Ovashi isuretanakaro ariotari choekyanira itsunkatseitanake ikantakerira Jeso: “Vegaa pitomi.” Impo ovashi ikantake: “Arisanoniroro inti tigankakeri Tasrointsi.” Ario ikañoigaka aikiro maganiro magimoigiririra. 54 Pitetanaka yovetsiki Jeso terira oneimagetenkani iponiakara Joreaku iataira Garireaku.

Joan 5

1 Impogini yogari jorioegi yapatoitaigaka Jerosarenku irogavisaigakerora iviesetaegite, ario iatake Jeso irirori. 2 Karari kara Jerosarenku ochoenitakara sotsimoro okantaganirira Isotsimorote Ovisha ario onake omonkia onti okantagani irinianeku evereoegi Vetsata. Ario kara ovetsikunkani otsimampegantaganirira 5 onake. 3 Irorotari inoriantaigaka tovaini mantsigaigankitsirira yogiaigakerora omareaatanakempara nia. Iposanteivagetanakatyo kara, pashini tera inee, pashini onti tera iranuitagantsite, pashinikya onti ishinkogisetaka. 4 Ipokapinititari isaankariite Tasorintsi yomareaatapinitirora oga nia, impo tyanirika iketyo giaatankicha oga ikenake yoveganaa pa kañotasanotaa. 5 Aiño paniro kara imantsigavagetini pairani tera irovegaempa ishiriagakogematatyo kara, ogatyo agavagetanaka 38 shiriagarini. 6 Yogari Jeso ineapaakeri noriaka yogotapaakerityo akatovaitakoti ishiriagakotaka imantsigatakera, ikantantapaakaririra: —¿Pikogake povegaempara? 7 Irirori ikantiri: —Nokogavetakatyo kantankicha omirinka omareaatara nia mameri tyanimpa giaatakenane. Nopankinanavetaka naro tsikyata teratyo nagavee, pashinikyatyo visaana. 8 Ikantiri Jeso: —Atsi tinaanake ganaero pinoriantakarira piatae. 9 Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake yovegapagenityo yaganairo inoriantakarira akya yanuitanai. Kantankicha ontitari kutagiteri apishigopireantaganirira, 10 ikantaigutarityo itinkamiegi jorioegi: —Maika ontitari kutagiteri apishigopireantaganirira tera kameti pamanakera pinoriantakarira, okantavitantaganitari. 11 Irirori ikantaigiri: —Yogari vegaanarira irirotari kantakena: ‘Ganaero pinoriantakarira piatae.’ 12 Ovashi ikantaigakeri: —¿Tyanityora kantakempira? 13 Kantankicha irirori teratyo irogote tyani vegairi, yapatovageiganakatari kara, yogari Jeso paa atai. 14 Impogini Jeso ineairi ivankoku Tasorintsi ikantiri: —Maikari vegaavi, gara pimatairo aikiro pinkañovagetaempara. Pimataerorika aikiro omatashitanaempi pashini pairo ogagakempi. 15 Irirori ishigamatanakatyo ikamantaigakerira itinkamiegi ikantaigakerira: —Iriroratyo vegaana Jeso. 16 Ovashi ikisasanoiganakeri Jeso ikogaigavetaka irogaigakerimera ineaigakera yovegairira kutagiteriku apishigopireantaganirira. 17 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Ariotari ikañotakari Apa irirori ikantakani yantavagetake, nokañotantakarorira naro aikiro omirinkara nantavagetake. 18 Ariompatyo ikisasanoiganakari itinkamiegi jorioegi ikogasanoiganakera irogaigakerimera, ineaigakeritari tera intagati irovegantemparo kutagiteri apishigopireantaganirira, ontityo aikiro ikañotagumanatanakari Tasorintsi ikantakera inti tomintari. 19 Impogini ikantaigiri Jeso: “Maika nonkamantasanoigakempi tatarika novetsiki tera tsikyata novetsikashitemparo naro, intagatityo novetsiki yovetsikagetirira Apa. Tatapagerika ipiriniventi irirori, irorotyo nopiriniventi naro. 20 Yogari Apa itasanovagetakenatyo, nerotyo tera tatoita iromanapitsatumatena, kantankicha impogini iragaveakagakena novetsikakera pashini pairorira avisakero pineaigakerira maika ovashi pogavageiganaketyo kavako. 21 Yogari Apa yogitinajaigiri kamageigavetankicharira yoganiaigairi. Ariotyo nokañotaka naro, tyanirika nokogake noganiaerira noganiaerityo kameti inkantakaniniri intimake. 22 Aikiro Apa tera iriro kantatsine tyara inkantakenkani paniropage matsigenka impogini, nanti ikantake nonkantakera. 23 Ario ikañotakero maika kameti impinkatsaigakenaniri maganiro inkañotagaigakenara ipinkatsataganira irirori. Tyanirika terira impinkatsatena naro tera impinkatsateri aikiro Apa, irirotari tigankakena. 24 “Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika kemakerone noniane ovashi inkematsatakeri tigankakenarira inkantakani intimake gara ikisashitumatagani. Antari tekyara inkematsate kañomataka ontinirikatyo ikamake kantankicha impo ikematsatakera onti yoganiaagani garatyo ineimatairo igamane. 25 Aikiro nonkamantasanoigakempi mataka gapaaka kutagiteri inkemantaigakemparorira noniane yogaegi tekyarira iroganiaigenkani, impo naro noganiaigakeri maganiro kematsaigakenanerira, nantitari Itomi Tasorintsi. 26 Kañotari Apa yoganiantira, ario ikañotagakena naro aikiro kameti noganiantakera. 27 Aikiro ikantakena naro kantankitsine tyara inkantakenkani paniropage matsigenka impogini, nantitari Kañotasanotakaririra Matsigenka. 28 Gara pogavageigi kavako, agakempatari kutagiteri nonkaemaigakerira maganiro kamageigavetankicharira. Iroro inkemaigakenara oga inkenaigake intinajaiganae. 29 Yogari vetsikaigankitsirira kametiri intinajaiganae iriaigake enoku inkantakanira intimaigake. Irirokya vetsikaigankitsirira terira onkametite intinajaigavetanakempa kantankicha onti iriaigake morekariku inkantakanira iratsipereavageigake. 30 “Tera tatoita novetsikumate tsikyata. Tatarika ikantake Apa, iroro nokantake naro, aikiro katinka nogagetiro magatiro nokantakerira, teranika iroro nompokashite novetsikakera tatarika oita nokogake naro, ontityo nopokashitake novetsikakera magatiro ikogakerira Apa tigankakenarira. 31 “Antari paniromera nonkamantakotakempa naro nonkantakera inti tigankakena Tasorintsi, ario pinkante kametitaketyo pinkantaigakera: ‘Garatyo nokematsaigiri, ikiirotari kamantakotaacha.’ 32 Kantankicha aiño pashini kamantakotakenarira. Naro nogotake onti ikantasanotake ikamantakotakenara tera iramatagumatempa. 33 Antari pitigankaigakera inkogakotagantaigakiterira Joan, irirori katinka yogakero ikamantakotakenara. 34 Kantankicha tera ario nonkantaigempi maika noneakera nokogakotakara inkamantakoitakenara, teranika nonkogakotumatempanika. Ontityo nokantaigakempi kameti pinkematsaigakera irogavisaakoigakempiniri Tasorintsi. 35 Yogari Joan onti ikañovetakari mechero tenenkakoigakeririra pavatsaakoigavetankicharira. Viroegi tainatyo pishineventasanoigavetakari impo papakuaiganairi. 36 Kantankicha antari novetsikagetakerora magatiro ikantakenarira Apa novetsikagetakera iroro ogotantasanotunkani iriro tigankakena. Pairotyo avisakero ikamantakotakenara Joan. 37 Ario ikañotaka Apa irirori ikamantakotakenatyo, irirotari tigankakena, kantankicha viroegi tera pinkemumaigeri iriniaigakempira, aikiro tera pineaigeri tyarika ikantaka. 38 Ario okañotaka Iriniane irorori okamantakovetakena, pikemaigavetakaro kantankicha teratyo pagaigavakero pisureegiku, teranika pinkogaige pinkematsaigenara. 39 Viroegi pipiriniventaigavetarotyo Itsirinkakagantakerira Tasorintsi pineaigakera iroro ganiaigakempine, kantankicha teratyo pinkogaige pinkematsaigakerira oniakotakerira kameti iroganiaigakempiniri pinkantakanira pintimaigake, narotari oniakotake. 41 “Garika ishineventaigana matsigenka garatyo tyara okantana. 42 Aikiro nogoigimpitari tera pintumaigempari Tasorintsi. 43 Narori inti tigankavetakena Apa, viroegi teratyo pinkematsaigena. Kantankicha antari iripokera pashini garira tyani tigankiri tsikyatara iripokashitakemparo irirori ario pinkante pinkematsaigakerityo. 44 ¿Tyara pinkantaigakempara pinkematsaigakenara? Ontitari pisureigaka pishineventavakagaigakempara, tera iroro pisuretumaigempa irishineventaigakempira Tasorintsisanorira panirorira ikanta irirori. 45 Gara pisureiga pineaigiri ariori nonkamantakeri Apa viroegi tera pinkematsaigeri. Aiñotyo pashini kamantakerineririra, irirotari Moiseshi paventasanoigarira. 46 Antari pinkematsatasanoigakerome itsirinkakerira Moiseshi pairani, pinkematsaigakenametyo naro aikiro, narotari itsirinkakotake. 47 Teranika pinkematsaigero itsirinkakerira irirori, ario tyara pinkantaigakempara pinkematsaigakenara naro.”

Joan 6

1 Impogini Jeso imonteanakaro inkaare Garirea okantagani aikiro Tiveriashi. 2 Yogiaiganakeri tovaini matsigenkaegi, ineaigakeritari yovetsikagetakera posante terira oneimagetenkani yovegageigamatirityo mantsigaigankitsirira. 3 Yogari Jeso iatake otishiku itentaiganakari irogamereegi ipitaigake anta. 4 Atake ochoenitapaaka agantakemparira iviesetaegite jorioegi okantaganirira Pasekoa. 5 Impo yogari Jeso ineaigavakerira yogiaigapaakerira tovaini matsigenkaegi ikantiri Jeripe: —¿Tyara ampunaventaigake pan ampaigakerira isekataigakempara maganiro yogaegi? 6 Onti ikantakeri maika ineakera tyarika inkante Jeripe, kantankicha irirori yogotaketyo tyara iragakero. 7 Yogari Jeripe ikanti: —Nirorotyo, kañotari ampunaventaigera pan 200 tenario garorokarityo ogonketumata irogaigakempara paniropage maani. 8 Ario inake kara pashini irogamere Jeso paitacharira Anturishi. Inti irirenti Sumo Perero. Impo inianake irirori ikantiri: 9 —Inti shintankicha yoga ananeki 5 pan ovetsikantunkanirira sevara intiri aikiro piteni shima, kantankicha itovaigavageti matsigenkaegi kara, garorokarityo omonkaratumatari. 10 Yogari Jeso ikanti: —Atsi kantaigeri maganiro impirinitaigakera. Impo ovashi ipirinitaigake maganiro. Yogari surariegi ikaravageigaketyo 5,000. Karari kara ipirinitaigakera ontiratyo shimpenashi. 11 Impo yogari Jeso inoshikakero pan yapagotakero iniakeri Tasorintsi ikanti: “Apa, noshinevagetakatyo maika pipakenara nogaigakemparira.” Impo ipaigakeri irogamereegi, iriroegikya paigakeri maganiro pirinitaigankitsirira. Ario ikañotagakari shima irirori ipaigakeri akarika ikogaigake. 12 Impo ikemaiganakara ikantaigiri Jeso irogamereegi: —Maika atsi patoigaero oga pan aityokyarira onai ganiri aparatumata. 13 Iriroegi ovashi yapatoigairo yoyagaigairora tsivetaku shatekapagerikatyo kara onakotake 12. 14 Iroro ineaigakera maganiro yovetsikakera Jeso terira oneimagetenkani yogitovaigakerora pan ikantaigake: —Arisanoniroro inti kamantantatsirira agiaigakerira. 15 Kantankicha Jeso ineakera ikogaigakera iragaigakerira impegaigakerira igoveenkariegite yamereanaa iatai parikoti otishiku paniro yapuntanaka. 16 Impogini ochapinitanaira yogari irogamereegi Jeso yagateaiganai inkaareku 17 impo yomateiganaa pitotsiku imonteaiganaera iriaigaera Kaperenaoku. Atake apavatsaanaka kantankicha yogari Jeso tekya iripoke. 18 Impo otampiamatanaketyo omarane tampia jiriririri ovoresekantamatanaketyo kara. 19 Impo iatakoiganakera nigankia ariorika 5 ontirika 6 kirometero ineventaigari Jeso ikenapaake yanuiatapaakero enokua nia ogatyo ikenaigake itsarogavageigamatanaketyo kara. 20 Kantankicha irirori ikantaigiri: —Nanti, gara pitsarogaigi. 21 Impo iriroegi ishinevageiganaa ovashi ikantaigakeri iromatetaempara. Irorotyo yomatetakara ogatyo ikenaigake paa gonkeigaka Kaperenaoku. 22 Impo okutagitetanakera maganiro patoventaigakaririra Jeso chapi isureiganaaro ineaigavairira irogamereegi iaiganaira tera intentaiganaeri irirori. Aikiro mameri pashini pitotsi, patirotari onakera ikenantaiganaarira. 23 Impo opokapaake pashinipage pitotsi oponiagetaka apatotara pankotsi paitacharira aikiro Tiveriashi. Agatagetapaake ochoenitakara yogaigakarora pan yogitovaigakerira Atinkami, 24 nerotyo yomatetantaiganakarora iriaigakera Kaperenaoku inkogaigakerira, ineaigaketari mameri tyarika iatake. 25 Impogini yogonkeigapaakara ineaigapaakeri Jeso ikantaigiri: —Gotagantatsirira, ¿tyatake pogonketaa aka? 26 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Maika nonkantasanoigakempi tera iroro pinkogaviigena pineaigakenara nagaveakera novetsikakera terira oneimagetenkani, ontityo pineaigakera nopaigakempira pan pisekataigakara pikemaiganakara. 27 Gara patiro pisuretakoigaro pisekaegi tsonkatanaachanerira, pisuretakotasanoigakemparotyo aikiro pisekaegi garira otsonkatumata onti onkantakani oganiaigakempi, irorotari impaigakempirira Kañotasanotakaririra Matsigenka, yagaveakagakeritari Tasorintsi irovetsikagetakera posantepage terira oneimagetenkani kameti pogoigakeniri iriro tigankakeri. 28 Iriroegi ikantaigiri: —¿Tatoita nantaigake kameti irishineventaigakenaniri Tasorintsi? 29 Ikanti Jeso: —Onti pinkematsaigakeri itigankakerira, irorotari ikogake irirori. 30 Ikantaigi: —¿Tatatyo pineakagaigakenara kameti noneaigakerora nogotantaigakemparora inti tigankakempi Tasorintsi? Atsi vetsikenityo pashini pinkañotagakemparora 31 pairani inaigakera yashikiiganakenarira anta osarigagitetapaakera yogaigakarora manaa, ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Ipaigakeri pan poniankicharira enoku.’ 32 Yogari Jeso ikantaigiri: —Maika nonkamantasanoigakempi, tera iriro paigerine Moiseshi, intityo paigakeri Apa. Maikari maika onti ipaiganakempi pan poniasanotankicharira enoku. 33 Ogari oga pan ipaigakempirira Tasorintsi irorotari poniankicharira enoku oganiaigakerira maganiro matsigenkaegi inkantakanira intimaigake. 34 Ovashi ikantaigakeri: —Iroroventi maika omirinkara pimpaigakenaro oga pan. 35 Ikanti Jeso: —Narotari pan ganiantatsirira. Tyanirika ventakenane gara itasegumatai. Ario inkañotake tyanirika kematsatakenane gara imiretumatai. 36 Kantankicha maika nonkantaigakempi pineaigavetakenatyo tera pinkematsaigena. 37 Maganiro ikogakagaigakerira Apa inkematsaigakenara inkematsaigakenatyo, aikiro maganiro kematsaigakenanerira nogavisaakoigakerityo gara nokisumaigiri. 38 Teranika iroro nompokashite aka kipatsiku novetsikakera tatarika nokogake naro, ontityo nopokashitake novetsikakera ikogakerira tigankakenarira. 39 Ontitari ikogake nogavisaakotasanoigakerira maganiro ikogatagaigakerira inkematsaigakenara ganiri ipegumata paniro, onti noganiaigaeri impogini intinajaiganaera kamageigavetankicharira. 40 Ikogaketari Apa inkantakanira intimaigake maganiro kematsaigakenanerira kantaigankitsinerira: ‘Arisanoniroro inti Itomi Tasorintsi itigankakerira irogavisaakotantakera.’ Impo naro noganiaigaeri impogini intinajaiganaera kamageigavetankicharira. 41 Irorotyo ikemaigakerira jorioegi ikantakera maika ogatyo ikenaigake iniashinaiganakari ikemaigakeritari ikantakera: “Nanti pan poniankicharira enoku.” 42 Ikantaigi: —¿Matsi tera iriro Jeso itomi Jose? Aneaigiritari iriri ontiri iriniro. ¿Tyara ikantakara ikantakera onti iponiaka enoku? 43 Ikantaigutarityo Jeso: —Atsi gara pikañoigana maika. 44 Gara tyani kematsatumatana tsikyata garira iriro kematsatagiri Apa tigankakenarira. Impo naro noganiaeri impogini intinajaiganaera kamageigavetankicharira. 45 Okantaketari itsirinkaigakerira kamantantaigatsirira okanti: ‘Tasorintsi irogotagaigakeri maganiro.’ Nerotyo tyanirika kemisantaigakerine Apa aikiro inkematsaigakeri inkematsaigakenatyo naro aikiro. 46 “Tera tyani neimatrine Apa. Panirosanotyo naro noneakerira ariotari noponiakari iriroku. 47 Nonkamantasanoigakempi tyanirika yoga kematsatakenanerira inkantakani intimake gara ineimatairo igamane. 48 Nantitari pan ganiantatsirira. 49 Pairani inaigavetakara yashikiiganakempirira anta osarigagitetapaakera yogaigavetakarotyo manaa kantankicha ineaigairotyo igamane. 50 Kantankicha naro maika onti noniakotake pan poniankicharira enoku. Tyanirika gakemparone garatyo ineimatairo igamane. 51 Narotari oga pan poniankicharira enoku. Tyanirika gakemparone inkantakani intimake, ontitari noniakotake novatsa nompaigakerira maganiro matsigenkaegi kameti inkantakaniniri intimaigake.” 52 Ovashi ikantavakagaiganaka jorioegi: —¿Tyara inkantakempa yoga impaigakaerora ivatsa agaigakemparora? 53 Ikantaigiri Jeso: —Maika nonkamantasanoigakempi garika pogaigaro ivatsa Kañotasanotakaririra Matsigenka, aikiro garika poviikaigaro iriraa garatyo pikantakani pitimaigi. 54 Maganirotari gaigakemparone novatsa aikiro iroviikaigakemparo noriraa inkantakani intimaigake, narotari ganiaigaerine impogini intinajaiganaera kamageigavetankicharira. 55 Ogari novatsa irorotari sekatsisanorira. Ario okañotaka noriraa irorori onti miretsisanorira. 56 Tyanirika gakemparone novatsa, aikiro iroviikakemparo noriraa inkantakani intentasanotakena, narokya nonkantakani nontentasanotakempari. 57 Yogari Apa tigankakenarira ikantakani itimi, nerotyo ario nokañota naro aikiro nokantakani notimi, irirotari ganiana. Ario inkañotakempa tyanirika gakemparone novatsa noganiakeri. 58 Onti noniakotake pan poniankicharira enoku. Irorori tera ario onkañotemparo manaa yogaigakarira yashikiiganakempirira impo ikamaigai. Kantankicha tyanirika gakemparone oga pan noniakotakerira maika inkantakani intimake. 59 Ario ikañotakero maika Jeso yogotagantavagetakera pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi anta Kaperenaoku. 60 Iroro ikemaigavakerira Jeso ikantakera maika oga ikenaigake tovaini giaiganakeririra ikantaiganake: —¿Tyarika ikantakara irirori ikantakera maika?, niganki otsimajaiganakai. Garorokarityo akematsatumaigiri. 61 Impo yogari Jeso ineaigakerira ikantaigutarityo: —¿Ario otsimajaiganakempi nokantaigakempirira? 62 Iroroventi, ¿tyarikarorokari pinkantaiganakempa pineaigerira impogini yoga Kañotasanotakaririra Matsigenka iriataera enoku inavetara tekyara iripoke aka kipatsiku? 63 ¿Matsi agaveake vatsatsi aniakera tsikyata garira iroro ganiiro suretsi? Garatyo agaveimati. Ario okañotaka nokantaigakempirira maika iroro ganiaigakerine kematsaigakenanerira. 64 Kantankicha aiño pikonogagarantaigaka tera pinkematsaigena. Yogari Jeso igantagatari yogotakera okyara tyani gara ikematsaigiri, aikiro tyani gakagantakerine. 65 Impo ikanti: —Irorotari nokantantaigakempirira gara tyani kematsatumatana tsikyata garira iriro kematsatagiri Apa. 66 Impo ovashi ikonogagarantaigaka giavageigavetakaririra Jeso yapakuaiganai tenige irogiavageigaeri. 67 Impo Jeso ikantaigiri irogamereegi: —¿Pikogaigake piaigaera viroegi aikiro? 68 Kantankicha yogari Sumo Perero ikantiri: —¿Ario tyanityora noatimoigaera?, mameritari pashini. Panirotari pikantakara viro pogotagaiganara tyara nonkantaigakempa nonkantakanira nontimaigake. 69 Naroegi nokematsaigakempi, aikiro nogoigake vinti Itomi Tasorintsi, irirotari tigankakempi. 70 Ikantaigiri Jeso: —¿Matsi tera naro kogakagaigempine maganiro viroegi 12 pimpegaigakempara nogamereegi? Kantankicha aiño paniro inti shintakari kamagarini. 71 Antari ikantakera Jeso maika intityo ikantake Jorashi itomi Sumo Ishikariote, irirotari gakagantakerine impogini. Irirotyo inavetakara irogamere kantankicha impogini iparantakarityo.

Joan 7

1 Impogini yogari Jeso tera inkoge iriatakera Joreaku, yogotaketari ikogaigakerira jorioegi irogaigakerira. Ovashi ikantakani inakera Garireaku yogotagantavagetakera kara. 2 Kantankicha impogini ataketari ochoenitapaaka iviesetaegite jorioegi yovashitantavageigarira, 3 yogari irirentiegi Jeso ikantaigiri: —Atsi piate Joreaku pinkañotakempara maika povetsikakera posante terira oneimagetenkani kameti ineaigakempiniri pashini pogamereegi naigankitsirira anta. 4 Imirinkatari tyanirika kogankitsi ineakenkanira, ¿matsi ario yomanakotakero yovetsikagetirira? Maikari viro irorotari pagaveakera povetsikagetakera posante atsi piatenityo povetsikagetakerora anta kameti ineaigakempiniri maganiro. 5 Ariotari ikañoigakari irirentiegi aikiro tera inkematsaigeri nerotyo ikantantaigakaririra maika. 6 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Tekyatanika agempa noatakera, kantankicha viroegi kametitaketyo piaigakera tyatirika kutagiteri pimpintsatantaigakemparira. 7 Mameritari tatampa inkisaviigakempi iriroegi. Narori ontitari ikisaviigakena nokantakera onti yovetsikagisevageigake terira onkametite. 8 Piaigetyo viroegi. Narori gatatatyo noati, tekyatanika agempa noatantakemparira. 9 Ikantaigakerira maika ovashi tera aiñokya iriate. 10 Kantankicha antari iaigakera irirentiegi iatake irirori yompogitanake. Tera ario intentaiganakeri itovaire, teranika inkoge ineakenkanira. 11 Yogari itinkamiegi jorioegi patoitaigankicharira kara iviesetaegiteku ikogaigakerityo ikantaigi: —¿Tyarikatyo inake kara irirori? 12 Iniakotunkanityo kara, pashini kantankitsi inti kameti inavageti, pashinikyatyo kantankitsi teratyo inkametite, yamatavinatantavagetaketari. 13 Kantankicha tsikyani iniavakagaigaka tera inkemakagantaigempa, ipinkaigakeritari itinkamiegi. 14 Antari onigankitanakera iviesetaegite ario pinkante iatake Jeso ivankoku Tasorintsi yogotagantavagetakera kara. 15 Ogatyo ikenaigake itinkamiegi jorioegi yogavageiganake kavako ikantaiganakera: —¿Tyarikatyo ikantakara yogotakera posante? Teranika irogotagasanotenkani Iriniane Tasorintsi. 16 Kantankicha Jeso ikanti: —Ogari nogotagantakerira maika tera tsikyata nagashitemparo naro. Intityo gotagakena tigankakenarira. 17 Tyanirika kogankitsine irovetsikakerora ikogakerira irirori irogotake irirorika gotagakena ontirika tsikyata nagashitakaro naro. 18 Yogari tsikyatarira yagashitaro irirori onti ikogakera irishineventakenkanira, kantankicha yogari kogatsirira intaganira irishineventakenkani tigankakeririra onti katinka yogakero tatarika ikantake, tera iramatagumatempa. 19 “Pairani Moiseshi itsirinkaigakempiro ikantagetakerira Tasorintsi kameti pintsatagaigakerora, kantankicha maika tera intimumate paniro tsatagagetakeronerira. ¿Tyara okantakara pikisaviigakenarora pikogaigakera pogaigakenara?” 20 Impo iniaiganake maganiro ikantaigiri: —¡Virori inti tinkamitakempi kamagarini! ¿Matsi tyanityo kogankitsi irogakempira? 21 Ikanti Jeso: —Arioniroro pineaigakera novetsikakera patiro terira oneimagetenkani kutagiteriku apishigopireantaganirira ovashi pogavageiganake kavako. 22 Yogari Moiseshi ikantake ogaratsaitakenkanira ichonkirimeshinaegite ikyaenkarira mechoigankitsi aganakempara 8 kutagiteri, kantankicha tera paniro inkante irirori, igantagatari itsitiigakerora yashikiiganakempirira. 23 Kañotari viroegi pineaigira okatinkatirira ananeki irogaratsaitenkanira kutagiteriku apishigopireantaganirira tera ario pogavisaigero, pogaratsaigirityo kameti pintsatagaigakerora ikantirira Moiseshi. Iroroventi, ¿tyara okantakara pikisaviigakenarora pineaigakera novegairira mantsigatankitsirira kutagiteriku apishigopireantaganirira? 24 Gara pigenanekya pikisaiga pinkantaigakera ovetsikunkani terira onkametite. Oketyo pisuretasanoigakemparo irororika ovetsikunkani terira onkametite ontirika kametiri, impo katinka pogaigakero pinkantaigakera. 25 Impogini ikonogagarantaigaka timaigatsirira Jerosarenku ikantaiganake: —¿Matsi tera iriro yoga ikogunkanirira irogakenkanira? 26 ¿Tyara okantakara maika yapatoventanunkanira ikenkitsavagetakera tera tyara inkantenkani? Impa ariorakari imaiganaka atinkamiegi iriroegi ikantaiganakera inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite. 27 Kantankicha aroegi agoigake tyara iponiaka yoga. Antari irirora pokankitsine pegankichanerira Agoveenkariegite garatyo yogotumatagani tyarika iponiaka. 28 Yogari Jeso aiñokyara yogotagantavagetake ivankoku Tasorintsi ikimoenkamatanaketyo ikanti: —Arisanoniroro viroegi pogoigake tyara noponiaka, pineaiganatari. Kantankicha aiñotyo tigankakenarira, irirotari ikematsavintsataganirira terira pogoigeri viroegi. 29 Narori noneiri, ariotari noponiakari iriroku, irirotari tigankakena. 30 Impo ovashi ikogaigavetaka inoshikaiganakerimera iramaiganakerira irogakagantaigakerira, kantankicha teratyo tyani noshikerine, tekyatanika agempa inkamantakemparira. 31 Kantankicha itimagarantaigake tovaini kantaigantitsirira: —Irironiroro Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite. ¿Matsi iripokera pashini ario iravisakeri yoga irovetsikakera posante terira oneimagetenkani? 32 Impo yogaegiri pariseoegi ikemaigakera iniakotunkanira Jeso ishineventunkanira ovashi itentaigakari itinkamiegi saseroroteegi itigankaigakera soraroegi sentaigirorira ivanko Tasorintsi iragaigakiterira. 33 Kantankicha Jeso ariompatyo iniavagetanakeri ikanti: —Gara samani notimimoigimpi aka. Shintsi nompiganae inakera tigankakenarira. 34 Impogini pinkogaigavetaena gara pineaigaana, gatanika pagaveaigi piaigera viroegi tyarika noatake naro. 35 Ogatyo ikenaigake itinkamiegi jorioegi ikantavakagaiganaka: —¿Tyarikatyo iriataera kara nerotyo gara aneaigairi? Impa ariorakari iriatake intimimoigakerira atovaireegi tivarokaiganankicharira konoiigakaririra guriegoegi irogotagaigakerira iriroegi aikiro. 36 ¿Tatarikatyo ikantake inkaara ikantakera: ‘Impogini pinkogaigavetaena gara pineaigaana, gatanika pagaveaigi piaigera viroegi tyarika noatake naro’? 37 Impogini aganaa otsonkatantanaarira iviesetaegite. Okari oka kutagiteri pairotyo ishineventaigaro. Yogari Jeso yaratinkanake inianake imaraenkarika ikanti: —Tyanirika miretankitsi inevitakenatyo naro nompakeri iroviikakempara. 38 Okantaketari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Tyanirika kematsatakenane onkantakanityo onkonteagetake nia ganiantatsirira isureku.’ 39 Antari ikantakera Jeso maika inti iniakotake Isure Tasorintsi timasurentaigakerineririra maganiro kematsaigakerineririra, tekyatanika iripokenika intimasurentantakera, tekyatanika iriatae Jeso enoku. 40 Impo ikemaigakerira maganiro ikonogagarantaigaka ikantaiganake: —Arisanoniroro inti kamantantatsirira agiaigakerira. 41 Pashinikya kantaigankitsi: —Inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite. Kantankicha pashinikyatyo kantaigankitsi: —¿Matsi ario imponiakempa pegankichanerira Agoveenkariegite Garireaku? 42 Okantaketari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti yogari Ikogakagakerira impegakempara Agoveenkariegite onti tomintakemparine iyashikitanakerira Iravi. Onti imechotake Verenku imechotira Iravi. 43 Ovashi tera inkemavakagaigempa. 44 Ikonogagarantaigaka ikogaigavetakatyo inoshikaiganakerimera iramaiganakerira irogakagantaigakerira, kantankicha teratyo tyani noshikerine. 45 Impo yogaegiri soraroegi aigavetankicharira iragaigakiterimera ipigaigaa kogapage inaigakera pariseoegi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi. Iriroegi ikantaigavakeri: —¿Yoga? ¿Tyara okantakara tera pamaigakeri? 46 Iriroegi ikantaigi: —Nokemaigakeritari yogotagantakera tyarika yogovagetiratyo kara. Teratyo nonkemumaigeri pashini inkañotakemparira irirori. 47 Yogari pariseoegi ikantaigiri: —¿Matsi mataka imaigakempi viroegi aikiro yamatavinaigakempira? 48 Yogari atinkamiegi teranika inkematsatumaigeri. Ario nokañoigaka naroegi pariseoegi teratyo nonkematsatumaigeri. 49 Yogaegiri terira irogotumaigero itsirinkakotanakerira Moiseshi iriro pinkante ikañoigakaniroro ikematsaigakerira, kantankicha inkisashiigakemparityo Tasorintsi. 50 Ario inake kara Nikoremo ataninkutatsirira okyara ikamosotakitirira Jeso, intitari irirori pariseo. Iniamatanaketyo ikanti: 51 —Okantavitantaganitari ankisashitantempara kogapage garira oketyo akemaigiri iriniakera kameti agotasanoigakera tatoita yovetsikake. Ariotari okantakeri otsirinkakotunkanira. 52 Ikantaigutarityo iriroegi: —Vintikyataketyo viro, ariorokari piponiaka aikiro Garireaku. Atsi piriniventeronityo Itsirinkakagantakerira Tasorintsi pineakerora tera onkantumate imponiakempara kamantantatsirira Garireaku. 53 Ovashi yapakuaiganai iageiganai ivankoegiku.

Joan 8

1 Kantankicha yogari Jeso iatake otishiku Orivoshi, 2 impo okutagitetanaira iatamanai ivankoku Tasorintsi. Ogatyo ikenaigai yapatoventaiganaari tovaini matsigenkaegi ovashi ipirinitake yogotagaigairira. 3 Impo yogaegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi yamaigapaakero tsinane oneavitunkanirira surari yogaratinkaigapaakero niganki kara yapatoitaigakara 4 ikantaigiri Jeso: —Gotagantatsirira, okari oka tsinane itimavetaka ojime kantankicha ovoteavitunkani pashini surari. 5 Ogari itsirinkakotanakerira Moiseshi okantake maganiro tsinaneegi kañoigacharira maika ompitankakenkani ogakenkanira. Maikari maika viro, ¿tyara pinkante? 6 Iriroegi ontityo ikantaigakeri maika ineaigakera tyarika inkante kameti intsavetantaigakerira inkisakagantaigakerira. 7 Kantankicha irirori teratyo tyara inkante, onti yogivotanaka itsirinkavatsatanakera ichapakiku. Impo ineakera atanatsira inianiaiganakeri yogivoreita ikantaigiri: —Tyanirika terira inkañovagetumatempa iketyo ivatashitakerone impitankakerora. 8 Impo akya yogivotanaa itsirinkavatsatanaira. 9 Iroro ikemaigakerira ikantakera ogatyo ikenaigake iageiganai. Iketyo ivaiganaatsi antariniegisanorira. Paniropagekya aiganaatsi ovashi itsonkaiganaa maganiro. Panivani inai Jeso itentaarora tsinane. 10 Impo yogivoreavetanaka mamerigitevagetake, panivani aratinkai irorori ovashi ikantiro: —¿Tyara iaigake maigakempirira inkaara? ¿Tera tyara inkantumaigempi? 11 Irorori okantiri: —Teratyo. Impo ikantiro: —Ariotyo nonkañotakempa naro garatyo tyara nokantimpi. Maika piatae gara pimatumatairo aikiro. 12 Impogini Jeso inianai aikiro ikanti: —Nanti kutagitetakotantatsirira. Tyanirika kematsatakenane garatyo yapavatsaakotumata, narotari kutagitetakotakerine kameti inkantakaniniri intimake. 13 Yogari pariseoegi ikantaigiri: —¿Matsi ario nonkematsaigakempi pikantakera inti tigankakempi Tasorintsi?, vikiirotari kamantakotaacha. 14 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Nakiirotyo kamantakovetaacha, kantankicha arisanotyo nokantake tera namatagumatempa. Nogotaketari tyara noponiaka, aikiro tyara noatae, kantankicha viroegi teratyo pogotumaige tyara noponiaka, aikiro tyara noatae impogini. 15 Viroegi ontityo pikisashiiganakena kogapage, teratyo pineasanoigavetena. Narori maika tera tyani nonkisashitempa. 16 Kantankicha nonkisashitantempara gara ario nokisashitanta kogapage, teranika tsikyata nogotagashitemparo naro, intitari kantakena Apa tigankakenarira, irirori ikantakani itentakena. 17 Otsirinkakotunkanitari okanti: ‘Intimakerika piteni matsigenka intsavetakoigakero tatarika ineaigake ario inkañovakagaigakempa gara ikantatigumatiro kametitake inkematsatakenkanira.’ 18 Ariotyo nokañotaka naro nakiirotyo kamantakovetaacha, kantankicha tera paniro nonkamantakotempa naro, ikamantakotakenatyo aikiro Apa tigankakenarira. 19 Iriroegi ikantaigiri: —¿Tyara inakera Piri kara? Ikantaigiri Jeso: —Tera pogoigenanika naro teniroro pogoigeri Apa. Antari pogoigakename naro ario pinkante pogoigakerimetyo aikiro irirori. 20 Magatiro oka ikantakerira Jeso onti yogotagantake ivankoku Tasorintsi ipirinitakera onakera yoyagantaganirira koriki ipapinitaganirira Tasorintsi. Kantankicha teratyo tyani noshikerine iramanakenkanira irogakagantakenkanira, tekyatanika agempa iragantakenkanirira. 21 Impo yogari Jeso ikantutaigaarityo aikiro: —Narori noatae. Viroegi pinkogaigavetaena garatyo pineaigaana, gatanika pagaveaigi piaigera tyarika noatae. Ariompatyo pinkañovageiganakempari kigonkero pinkamaiganakera piaigakera morekariku. 22 Yogaegiri itinkamiegi jorioegi ikantaiganake: —¿Matsi ario tsikyata inkisashitakempa inkamakera nerotyo ikantantakarira gara agaveaigi aigakera tyarika iriatake? 23 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Viroegi vintiegi kipatsikunirira, narori onti noponiaka enoku. Viroegi ariotari pitimasanoigiri aka, narori teratyo. 24 Irorotari nokantantaigakempirira ariompatyo pinkañovageiganakempari kigonkero pinkamaiganakera piaigakera morekariku. Garika pikematsaigana nokantakera inti tigankakena Tasorintsi piaigaketyo morekariku. 25 Iriroegi ikantaigiri: —¿Tyanimpatyora viro? Ikanti Jeso: —Matakaniroro nokamantaigavetakempi tera pinkematsaigena. 26 Aikiro aityokya tovaiti nonkantaigakempimera onkañotagantaigakempimera, kantankicha intagati nonkantake ikantakenarira tigankakenarira. Irirori katinka yogakero ikantakerira tera iramatagumatempa. 27 Kantankicha iriroegi teratyo irogoige inti iniakotanake Tasorintsi. 28 Irorotari ikantantakarira Jeso: —Antari pogaenokakoigakeririka Kañotasanotakaririra Matsigenka ario pinkante pogoigake arisano nokantasanotake nokantakera iriro tigankakena Tasorintsi. Aikiro pogoigake tera tatoita novetsikumate naro tsikyata. Intagatityo nokanti tatarika ikantakena Apa. 29 Irirori ikantakanitari itentakena, irirotari tigankakena. Tera iokumatena paniro, omirinkatari nopiriniventiro ishineventakarira irirori. 30 Antari ikantakera maika oga ikenaigake ikematsatagarantaigakeri tovaini ikantaigakera: “Irironiroro tigankakeri Tasorintsi.” 31 Impogini Jeso ikantaigiri: —Viroegi pinkantakanirika pinkematsaigakena nokantaigakempira maika pimpegasanoigakempa nogamereegi. 32 Pinkañoigakemparika maika ario pinkante pogotasanoiganake arisano nokantasanoti tera namatagumatempa ovashi pintimashiigaemparo kogapage. 33 Ikantaigutarityo iriroegi: —Nantiegitari iyashikiiganakerira Averan. Tera intimumate shintaiganarira. ¿Tyara okantakara pikantakera: ‘Pintimashiigaemparo kogapage’? 34 Ikantaigiri Jeso: —Nonkantasanoigakempi, maganiro kañovageigacharira tera intimashiigemparo kogapage, agaveaigakeritari kañovagetagantsi tyampa inkantaigakempa ishintsitashiigakerora. 35 Pine yoga nampiriantsi tera inkañotempari itomi shintakaririra, teranika iriro itomi. Inkogera impimanterira impimantakerityo, kantankicha yogari irashisano itomi garatyo ipimantumatiri parikoti. 36 Pine naro maika nanti Itomi Tasorintsi, narora pakuakagaigempirone agaveaigakempira kañovagetagantsi ganigetyo agaveimaigaimpi, onti pintimashiiganaemparo kogapage. 37 Nogotaketyo vintiegi pinaigavetaka iyashikiiganakerira Averan, kantankicha pikogaigaketyo pogakagantaigakenara, teranika pinkogaige pinkematsaigakenara nokantaigakempira maika. 38 Narori intagati nokantaigimpi tatarika ikantakena Apa. Ario pikañoigaka viroegi onti povetsikaigi tatarika ikantaigimpi piriegi. 39 Iriroegi ikantaigiri: —¡Intityo yashikiiganakena Averan! Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Irirome yashikiiganakempime Averan pinkañoigakemparimetyo irirori. 40 Kantankicha tera ario pinkañoigempa maika. Nokamantaigavetakempityo ikantakenarira Tasorintsi katinka nogakero, kantankicha viroegi onti pikogaigake pogakagantaigakenara. ¡Teranika ario inkañotero Averan maika! 41 Viroegi onti pipiriniventaigi ipiriniventirira piriegi. Iriroegi ikantaigiri: —¿Matsi pashiniratyo tomintaigakena? Intityo tomintaigakena Tasorintsi. 42 Yogari Jeso ikantaigiri: —Irirora tomintaigakempime Tasorintsi pintaigakenamerorokari, ariotari noponiakari iriroku, teranika nompokashitemparo naro tsikyata, irirotyo tigankakena. 43 ¿Tyara okantakara tera pinkemaigavakero nokantaigakempirira? Ontitari kantankicha tera pinkogumaige pinkematsaigakenara. 44 Yogari tomintaigimpirira inti kamagarini, irirotari shintaigimpi. Viroegi intagati pikogaigake povetsikaigakera ikogakerira irirori. Irirori inti gantatsirira igantaga ikañotakara pairani okyasanokyara ovashi maika Tera inkantumate arisanorira, teranika irishineventumatemparo. Omirinkatyo itsoegaka, irashitari yogakero okyara itsoegakara. Inti tsoenti, irirotari oponianta tsoegagantsi. 45 Nerotyo pikañotantaigakarira maika tera pinkogaige pinkematsaigenara, ontitari nokantasanoti arisanorira tera nontsoegumatempa. 46 ¿Matsi ario pineaigakena novetsikakera terira onkametite? Teratyo. Iroroventi ¿tyara okantakara tera pinkematsaigena?, omirinkatari nokantake arisanorira. 47 Yogari yashintarira Tasorintsi ikematsatakerotyo Iriniane. Kantankicha viroegi teranika iriro shintaigempine Tasorintsi teniroro pinkogaige pinkematsaigerora. 48 Impo yogaegiri jorioegi ikantaigutarityo: —Nokantasanoigakeniroro vinti samaritano, aikiro itimagutakempi kamagarini. 49 Yogari Jeso ikanti: —Teratyo intimagutumatena kamagarini. Narori onti nopinkatsavagetiri Apa noshineventakarira, kantankicha viroegi tera pinkogaige pimpinkatsaigakenara pishineventaigakenara. 50 Narori tera tsikyata nonkoge impinkatsaitakenara irishineventaitakenara, kantankicha aiño paniro kogankitsirira inkañoitakenara maika. Irirori inkisashiigakempari maganiro kisaigakenanerira. 51 Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika kematsatakenane garatyo ineimatiro igamane. 52 Ikantaigiri iriroegi: —Arisanoniroro itimagutakempi kamagarini, pikantaketari: ‘Tyanirika kematsatakenane garatyo ineimatiro igamane’, kantankicha Averan intiegiri maganiro kamantantaigatsirira ikamaiganaityo. 53 ¿Matsi pairo pavisakeri Averan yashikiiganakenarira? Irirori ikamanaityo, ario ikañoiganaari kamantantaigatsirira iriroegi. ¿Matsi tyanimpatyora viro pikantakera maika? 54 Ikantaigiri Jeso: —Antari nakiiromera kantaatsine nokantaigakempirira maika, ¿matsi tyara nonkantakero? Kantankicha inti kantankitsi Apa pikantaigakerira viroegi inti Tasorintsi pikematsaigakerira. 55 Kantankicha teratyo pogoigeri. Narori pinkante nogotiri. Antari nonkantera tera nogoteri ontirorokari nontsoegakempa nonkañoigakempira viroegi pitsoegaigara. Kantankicha naro arisanotari nogotiri, aikiro nokematsatiri tatarika ikantakena. 56 Pairani yogari Averan yashikiiganakempirira ishinevagetakatyo ineakera agakempara kutagiteri nompokantakemparira, impo ineakenara nopokakera pairotyo ishinetasanovagetaka. 57 Impo ikantaigiri: —Tekyaenka pishiriagakotumatempa 50 shiriagarini pikantake pineakeri Averan. ¿Tyaratyo pikantakara? 58 Kantankicha irirori ikantaigiri: —Maika nonkamantasanoigakempi tekyaenkara intimumate Averan, narori nogantaga notimakera. 59 Iroro ikemaigavakerira ogatyo ikenaiganake inoshikaiganake mapu impitankaigakerimera, kantankicha irirori asatyo ipegapitsaigakari ikontetanai iataira.

Joan 9

1 Impogini yogari Jeso ikenanake kara ineapaakeri surari terira inee, kantaka ikyara mechotankitsi. 2 Yogari irogamereegi ikantaigiri: —Gotagantatsirira, ¿tyara ikantakara imechotakera kañotaka maika? Impa irororakari kantankicha ikañovageigakara tomintaigaririra, terika irirorakari kañovagetankicha. 3 Ikantaigiri Jeso: —Teratyo iroro kañotagerine ikañovagetakara, aikiro teratyo iroro kañotagerine ikañovageigakara tomintaigakaririra. Ontityo ikañotaka maika kameti oneakenkanira iragaveane Tasorintsi. 4 Antari kutagiteriku antavagetagani, impo ochapinitumatanaira tenige antavagetaenkani. Ario okañotaka maika aityokyara okutagiteti kametitake avetsikaigakerora ikantakenarira tigankakenarira, panikyatari onchapinitanae. 5 Maika aiñokyanara aka kipatsiku onti nokutagitetakoigakeri maganiro matsigenkaegi. 6 Impo iroro ikantakera maika itoatanake kipatsiku yovevitsaakero maani impo itiriokitantakari terira inee 7 ikantiri: —Piate kivaatempa omonkiaku Suroe (onkantakera: “Itigankunkani”). Irirori iatake ikivaata impo ipokavetaa paa neasanotake. 8 Yogaegiri itentagaigarira itimaigira intiegiri neaigiririra ipirinitira inevitantavagetira ikantaiganake: —¿Matsi tera iriro yoga nevitantavagetatsirira? 9 Ikonogagarantaigaka ikantaigake: —Jeeje, irironiroro. Pashinikya kantaigankitsi: —Teratyo iriro, ontityo ishigakerira. Kantankicha irirori ikantaketyo: —Narotyo. 10 Impo ikantaigiri: —¿Tyara okantakara maika pineakera? 11 Irirori ikantaigiri: —Yogari paitacharira Jeso yovevitsaashitakena kipatsi itiriokitakena impo ikantakena: ‘Piate kivaatempa omonkiaku Suroe.’ Impo noatake nokivaata oga nokenake noneanake. 12 Iriroegi ikantaigiri: —¿Tyara inakera irirori maika? Irirori ikanti: —Niroro. 13 Impogini iriroegi yamaiganakeri inaigakera pariseoegi. 14 Antari yovevitsaashitakerira Jeso kipatsi itiriokitakerira onti kutagiteri apishigopireantaganirira, 15 nerotyo ikogakotagantantaigakaririra pariseoegi tyara ikantanaka ineanakera. Irirori ikantaigiri: —Onti yovevitsaashitakena kipatsi itiriokitakena impo nokivaa ovashi noneanake. 16 Impo ikonogagarantaigaka ikantaigake: —Yogari kañotakerorira maika teratyo iriro tigankerine Tasorintsi, yantavagetantakarotari kutagiteri apishigopireantaganirira, teranika intsatagero itsirinkakotanakerira Moiseshi. Kantankicha pashinikyatyo kantaiganankitsi: —Irirora kañovagetacharira, ¿ario tyara inkantakempara iragaveakera irovetsikakera terira oneimagetenkani kañorira oka? Ovashi tera inkemavakagaigempa. 17 Nerotyo ikogakotagantantaigaaririra aikiro terira ineavetempa ikantaigiri: —¿Virori tyara pinkante? ¿Iriro tigankakeri Tasorintsi ontirika tera? Irirori ikanti: —Naro nokanti inti kamantantatsirira. 18 Kantankicha yogaegiri jorioegi teratyo inkogaige inkematsaigakerira ikantakera ineakagunkani nerotyo ikaemakagantantaigakaririra tomintaigakaririra ikantaigiri: 19 —¿Iriro yoga pitomi pikantaigakerira imechotake tera inee? ¿Tyara ikantanakara maika ineanakera? 20 Iriroegi ikantaigiri: —Irironiroro notomi kantaka ikyara mechotankitsi tera inee. 21 Kantankicha maika tera nogoige tyara ikantanaka ineanakera, aikiro tera nogoige tyani neakagakeri. Atsi kantaigerityo irirori, intitari antarini tsikyatatyo inkamantaigakempi. 22 Iriroegi onti ikantaigake maika ipinkaigakerira itinkamiegi jorioegi, ikantaigaketari tyanirika kantankitsine Jeso inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi inkantavitakenkani ganiri ikiimatai pankotsiku yapatoitantaigarira. 23 Irorotari ikantantaigakarira: “Atsi kantaigerityo irirori, intitari antarini.” 24 Impo yogaegiri jorioegi ikaemaigairi terira ineavetempa ikantaigakerira: —Maikari maika atsi kamantasanoigena gara pitsoega, ineakempitari Tasorintsi. Naroegi nogoigake yogari pikantakerira inkaara inti kañovagetacharira. 25 Kantankicha irirori ikantaigiri: —Niroro, tera nogote irirorika kañovagetacharira ontirika tera, intagati nogotake okyara tera noneavetempa, maika neakena. 26 Ikantutaigaarityo aikiro: —¿Tyara ikantakempi ineakagakempira? 27 Ikantutaigaarityo irirori: —Nokamantaigavetakempiniroro inkaara tera pinkematsaigena. ¿Maika tyara okantakara pikogaigakera nomataerora aikiro nonkamantaigaempira? ¿Matsi ario pikogaigake pinkematsaigakerira viroegi aikiro? 28 Ovashi ikisaiganakeri ikakitsaiganakerira impo ikantaigiri: —Virori vinti irogamere, naroegiri nantiegi irogamereegi Moiseshi. 29 Nogoigaketari yogari Tasorintsi iniakeri Moiseshi, kantankicha yogari yoga piniakotakerira maika tera nogotumaige tyara iponiaka. 30 Impo irirori ikantaigiri: —Je'ario. ¿Tyarikara pikantaigakara viroegi? Irirori ineakagavetakenatyo, kantankicha viroegi tera pogotumaige tyara iponiaka. 31 Ogotasanotunkani yogari Tasorintsi tera inkemumaigeri kañovageigacharira iniaigirira. Intaganityo ikemaigi shineventaigaririra vetsikaigirorira ikogagetirira irirori. 32 Tera inkemakotumatenkani pashini matsigenka iragaveakera ineakagakerira terira ineimate. 33 Ario ikañotaka maika yoga noniakotakerira gamera iriro tigankiri Tasorintsi gamerorokari yagaveimati tatakona. 34 Iriroegi ikantaigiri: —¿Tyara okantakara pikogakera pogotagaigakenara naroegi? Ariotyo pikañotaka viro pashi pogakero pikañovagetakara. Ovashi ikisasanoigakeri itigankaigairi parikoti. 35 Impogini yogari Jeso ikemakotakerira ikisunkanira itigankaaganira parikoti iatake ikogakerira. Impo itonkivoakari ikantiri: —¿Pikematsatakeri viro Kañotasanotakaririra Matsigenka? 36 Irirori ikantiri: —Atsi kamantena tyanityora Kañotasanotakaririra Matsigenka kameti nonkematsatakerira. 37 Ikantiri Jeso: —Pineakeriniroro, irirotari niakempi maika, narotari. 38 Ogatyo ikenake itigeroaventanakari ikantiri: —Notinkami, maika nogotake iriro tigankakempi Tasorintsi. 39 Impo ikanti irirori: —Narori onti nopokashitake aka kipatsiku kameti ogotakenkanira tyanirika arisano opaitaka ikematsatakerira Tasorintsi, aikiro tyanirika tera inkematsateri kameti ineaiganakeniri terira ineaigavetempa, irirokya neaigavetacharira ganige ineimaigai. 40 Impo yogaegiri pariseoegi naigankitsirira kara ikemaigakerira ikantakera maika ikonogagarantaigaka ikantaigakeri: —¿Matsi tera noneaige naroegi? 41 Ikantaigiri Jeso: —Gamera pineaigi gamerorokari pikañotagantaiga vikiiro, kantankicha maika pikantaigaketari pineaigake, mataka kañotagantaigakavi vikiiro.

Joan 10

1 “Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika tagutanakerone parikoti itantakotaganira ovisha gara ikeni sotsimoroku inti koshinti. 2 Kantankicha yogari kenankitsirira sotsimoroku inti shintaririra. 3 Yashireakotavakeri sentirorira sotsimoro. Yogari ovisha ikemaigavairi iniira. Impo ikaemaigakeri yogikonteigakerira, yogotirotari ivairo paniropage. 4 Impo itsonkatakerira yogikonteigakerira maganiro iatanake iivatanakera. Yogari ovisha yogiaiganakeri, ikemaigavakeritari iniira. 5 Kantankicha garatyo yogiatumaigiri pashini terira iriro shintemparine, ontityo irishigapitsaiganakeri, gatanika ikemaigavairi iniira, teranika ineimaigeri.” 6 Yogari Jeso ikañoigakeri maika ikantakotantakera, kantankicha iriroegi teratyo irogoige tatoita ikantakotake. 7 Impo ikantaigairi aikiro: “Maika nonkamantasanoigakempi, nanti sotsimoro ikenantapiniigarira ovisha. 8 Maganiro iketyorira ivaigavetankicha tekyara nompoke naro intiegi koshintiegi, kantankicha yogari novishate teratyo inkematsaigeri ikaemaigavetakarira. 9 Nanti sotsimoro ikiantarira ovisha. Tyanirika kematsatakenane irogavisaakotakenkani impo nosentasanoigakerityo kara nonkañotagaigakempari isentasanotaganira ovisha ikontetapiniigake isekatapiniigakara. 10 “Yogari koshinti intagati ipokashitake inkoshitakerira ovisha irovetisakerira impogereakerira, kantankicha naro onti nopokashitake noganiaigakerira inkantakaniniri intimaigake, onti intimagantsivageigake kameti irishinevageigakempara. 11 Nanti shintasanoigaririra kematsaiganarira nosentasanoigiri, kañotakana shintaririra ovisha isentasanotirira irovishate. Pine yoga shintasanotaririra irovishate inkamaventakerityo. 12 Kantankicha irirorika sentakerine pashini terira iriro shintemparine intagati ipunatunkani irisentakerira garatyo ikamaventumatiri. Ineimatavakerira garirira ovisha iripokapaakera oga inkenake irishigapanute irovashigantapanutempari ovisha, teranika iriro shintemparine. Impo yogari garirira iragagarantake irogakemparira, yogari itovaire onti intivarokaigakeri parikoti. 13 Yogari ipunatunkanirira irisentakerira ovisha ishiganaka, teranika iriro shintemparine, intagatitari ipunatunkani irisentakerira nerotyo tera intsarogakagempari. 14 “Nanti shintasanoigaririra novishate nokantakani nosentasanoigiri, aikiro noneasanoigiri. Ario ikañoigaka iriroegi ineaigana, 15 kañotaka Apa ineanara naro, impo ario nokañota naro noneiri.Aikiro nonkamaventakeri novishate. 16 Maika aiñokya pashini novishate inagetake parikotipageku, kantankicha naro namaigakerityo nontentagaigakerira itovaire, inkematsaigakenatari nonkaemaigakerira. Impo nampatoitakerira maganiro panirotyo naro nosentasanoigakeri. 17 “Narori tsikyata nonkamaventakeri novishate kameti nanianaera, irorotari itasanotantanarira Apa. 18 Gara tyani gaveatsi irogamagakenara tsikyata, tsikyatatyo nonkantake naro tyati nonkamantakempa. Irirotari kantakena Apa nonkañotakempara maika, nerotyo maika nagaveaketyo nonkamanakera aikiro nanianaera.” 19 Impo ikemaigavakerira jorioegi ikantakera maika ogatyo ikenaigake tenige inkemavakagaigaempa. 20 Ikantaigaketari tovaini: —¿Tyara okantakara pikematsaigakerira?, ontitari itimagutakeri kamagarini, aikiro onti ipigatake. 21 Kantankicha pashinikyatyo kantankitsi: —Tyanirika itimagutake kamagarini ¿matsi ario inkañotake iriniakera maika? ¿Matsi iragaveake kamagarini ineakagakerira terira inee? 22 Antari okatsinkagitetanaira yogari jorioegi yapatoventaigaaro iviesetaegite Jerosarenku isureigaarora osaankantaaganirira ivanko Tasorintsi pairani ashirikotaaganira irashi irirori. 23 Yogari Jeso yanuivagetake kara sotsi ivankoku Tasorintsi ovetsaenkakara otinkamipoa okakaratsenkoatakera okantaganirira Irashi Saromon. 24 Yogari jorioegi yapatoventaiganakari ikantaigiri: —Nogiaiginityo karanki tekyaenka pinkamantumaigena tyanimpatyora viro. Virorika ikogakagake Tasorintsi pimpegakempara Nogoveenkariegite atsi kamantasanoigenanityo maika. 25 Irirori ikantaigiri: —Matakaniroro nokamantaigavetakempi tera pinkematsaigena. Aikiro novetsikagevetakaro magatiro ikantakenarira Apa novetsikakerora kameti pogoigakenaniri. 26 Kantankicha viroegi teratyo pinkematsaigena, teranika viroegi novishate. 27 Yogari nashiegi novishate ikemaigana noniira, aikiro yogiaigana. Narokya noneasanoigiri. 28 Maika noganiaigakeri ganiri ineimaigairo igamane onti inkantakani intimaigake. Garatyo tyani gapitsatumaiganari. 29 Irirotari paigakenari Apa visaigiririra maganiro. Garatyo tyani gapitsatumaigiri. 30 Ariotari notentakariri Apa paniro nonaigake. 31 Impo iriroegi yagutaiganaatyo aikiro mapu impitankaigakerimera. 32 Kantankicha Jeso ikantaigiri: —Narori yagaveakagakena Apa novetsikagetakera posantepage kametiripage pineaigakero viroegi. Maika ¿tyatityora pimpitankaviigakena? 33 Iriroegi ikantaigiri: —Garatyo iroro nopitankaviigimpi tatarika oita povetsikakerira kametiri, ontityo noneaigakera tera pimpinkatsateri Tasorintsi. Matsigenka pinavetaka kantankicha onti pikañotagumanatanakari irirori. 34 Ikantaigutarityo Jeso: —Ogari itsirinkakagantakempirira Tasorintsi pogiatakoigakerira viroegi oniakotakeri joeseegi pairaninirira. ¿Matsi tera onkante: ‘Naro nokantake vintiegi tasorintsi’? 35 Ogotunkanitari magatiro Itsirinkakagantirira Tasorintsi gara tyani kantumatatsi tera iroro arisano, aikiro iriro kantankitsi yogaegi ipaigakeririra Iriniane intiegi tasorintsi. 36 Irirotari kogakagakena intigankakenara aka kipatsiku ¿tyara okantakara pikantaigakera tera nompinkatsateri Tasorintsi nokantakera nanti Itomi? 37 Maika terika novetsikero kañorira yovetsikirira Apa garatyo pikematsaigana. 38 Kantankicha maika novetsikakerotari, nerotyo garika pikematsaigavetana nokantaigakempira maika, pinkematsaigakenatyo pineaigakerotari novetsikagetakerira kameti pogotasanoigakeniri ikantakani itentasanotana Apa, ario nokañota naro nokantakani notentasanotari. 39 Ikogaigavetaatyo aikiro iragaigakerimera iramaiganakerira irogakagantaigakerira kantankicha irirori asatyo ipegapitsaigakari. 40 Impogini Jeso ipiganaa intati Jororanku yogiviatantavagetakera Joan okyara, ario itimapaake kara. 41 Iaigake tovaini matsigenkaegi ineaigakerira ikantaigake: —Yogari Joan teratyo irovetsikavetempa terira oneimagetenkani, kantankicha antari ikamantakotakerira yoga ikantasanotakeniroro. 42 Ovashi ikematsaigakeri kara tovaini.

Joan 11

1 Itimake paniro surari ipaita Irasaro. Onti itimi Vetaniaku itentaigarora iritsiroegi. Paniro opaita Maria, ogari apitene opaita Mareta. Irirori imantsigavagetake. 2 Ogari Maria irorotari sagutantakaririra Atinkami kasankaari ivonkitiku impo osevonkitiantaari ogishi. 3 Impo iroroegi okamantakagantaigakeri Jeso imantsigatakera iamigote. 4 Yogari Jeso ikemakotakerira ikanti: —Ogari mantsigarintsi gakeririra tera ario ompokashiteri ogamagakerira, onti okañotaka maika kameti oneakenkaniniri pairo yagaveavageti Tasorintsi, aikiro ogotasanotakenkanira pairo nagaveavageti, nantitari Itomi. 5 Yogari Jeso itasanovetarotyo Mareta ontiri ovirentote intiri aikiro Irasaro, 6 kantankicha ikemakovetakarityo imantsigatakera teratyo iriate, onti imaganai piteti kutagiteri anta inakera. 7 Impogini ikantaigiri irogamereegi: —Tsame aigaera Joreaku. 8 Yogari irogamereegi ikantaigiri: —Gotagantatsirira, vikyaenkatari ikogaigavetaka jorioegi timaigatsirira kara impitankaigakempimera anta. ¿Matsi ario pimpiganae aikiro? 9 Irirori ikantaigiri: —Tekyara irishonke poreatsiri ¿matsi tera onkutagitete 12 ora? Tyanirika nuitatsi kutagiteriku tera irontivatumatempa, okoneagitetaketari. 10 Kantankicha tyanirika nuitatsine tsitenigetiku irontivatakempa, teranika onkoneagitete onti apavatsaasetaka. 11 Impo ikanti: —Yogari amigoegite Irasaro magake, kantankicha noatake nogireaaterira. 12 Iriroegi ikantaigiri: —Notinkami, iroroventi irovegaemparorokari nerotyo imagantakarira. 13 Antari ikantakera Jeso: “Magake”, onti iniakotake igamane, kantankicha iriroegi teratyo inkemaigavakeri, onti ineaigiri arisanori imagake. 14 Impo ikamantasanoigakeri ikantaigiri: —Mataka kamake. 15 Matsi ariokonatyo okañotaka maika tera ario none naro anta kameti pinkematsaigakenaniri viroegi pineaigakerora novetsikakerira. Kantankicha maika tsame aigakera ankamosoigakerira. 16 Iniamatanaketyo Tomashi Piteanintacharira ikantaigiri itovaire irogamereegi Jeso: —Iroroventi tsamenityo aigakera antentagaiganaemparira Jeso ankamaigakera aroegi aikiro. 17 Impo yogonketapaakara Jeso ikemakotapaakeri Irasaro atake imagakotanake 4 kutagiteri ikitatunkanira. 18 Ogari Vetania ochoenitakotakaro Jerosaren ariorika onake 3 kirometero. 19 Ario inaigake kara Vetaniaku tovaini jorioegi pokaigankitsirira irogishineaigakerora Mareta ontiri Maria okenkisureakoigakarira iariri. 20 Ogari Mareta okemakotavakerira Jeso pokapaake oatake otonkivoavakarira, kantankicha ogari Maria tera oate, onti opitai pankotsiku. 21 Impo otonkivoavakarira Mareta okantavakeri: —Notinkami, ariome pinakeme aka gametyo ikami icha. 22 Kantankicha maika nogotake tatarika pinkantakeri Tasorintsi inkemakempityo. 23 Ikantiro Jeso: —Iranianae piariri. 24 Irorori okantiri: —Jeeje, nogotake iranianaeniroro impogini iraniaiganaera maganiro kamageigankitsirira. 25 Kantankicha irirori ikantiro: —Narotyo ganiaigaerine maganiro kamageigankitsirira, nantitari ganiantatsirira. Tyanirika kematsatakenane inkamavetakempatyo iranianaetyo. 26 Maganiro kematsaiganarira noganiaigakeri inkantakani intimaigake, gara ineimaigairo igamane. ¿Pikematsatakena? 27 Okantiri: —Jeeje, nokematsatakempiniroro, nogotaketari vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite. Vinti Itomi Tasorintsi nogiaigakerira. 28 Impo oatake okantakitirora ovirentote, tsikyani oniagempitatapaakero okanti: —Ikantimpi Gotagantatsirira. 29 Irorotyo okemavakera okantakerora okaviritapanuta oatakera inakera. 30 Tekyatanika irogonketempa apatotakara pankotsi, onti inapaake anta okyara otonkivoavakarira Mareta. 31 Yogaegiri jorioegi patoventaigakarorira Maria irogishineaigakerora iroro ineaigavakerora okaviritapanutara okontetanakera yogiaiganakero ineaigiri ariori oatake inaira iariri iragaempara. 32 Kantankicha irorori onti oatake inakera Jeso otigeroaventapaakari okantiri: —Notinkami, ariome pinakeme aka gametyo ikami icha. 33 Iroro ineavakerora iragakara intiegiri aikiro jorioegi oga ikenake yovankinavagetanakatyo kara. 34 Impo ikanti: —¿Tyara pogaigairi kara? Iriroegi ikantaigiri: —Notinkami, atsi tsame pinkamosotakiterira. 35 Irirori oga ikenake iraganaka. 36 Yogari jorioegi ikantaiganake: —¡Ojojoo, pairo itasanovagetari! 37 Kantankicha ikonogagarantaigaka onti ikantaigake: —Yagaveaketari ineakagakerira terira inee, ¿matsi tera iragavee irovegaerira Irasaro ganiri ikami? 38 Ariompatyo yovankinavagetanakari Jeso. Impo yogonketapaaka imperitanakiku yogantunkanirira, onti itikakotantunkani omarane mapu. 39 Impo ikanti irirori: —Atsi tatsinkaigero mapu. Oniamatanaketyo Mareta okanti: —Notinkami, atakerorokari ishititanake, ataketari imagakotanake 4 kutagiteri. 40 Kantankicha irirori ikantiro: —¿Matsi tera nonkantempi inkaara pinkematsatakenarika pineakero iragaveane Tasorintsi? 41 Impo itatsinkaigakero mapu. Yogari Jeso ineventanaka enoku ikanti: —Apa, noshinevagetakatyo kara, pikemakenatari. 42 Nogotake omirinka pikemana, kantankicha nokantakera maika onti kameti inkemaigakeniri maganiro yogaegi irogoigakeniri arisano vinti tigankakena. 43 Iroro ikantakera maika ikaemamatanaketyo ikanti: —¡Irasaroo, kontetanae! 44 Ogatyo ikenake ikontetanake vuataka maganiro kamisatsaku. Imatunkani aikiro irakopageku ontiri igitiku. Antari ivoroku ponataka pañoirontsiku. Ikanti Jeso: —Tsaakoigeri iriataera. 45 Impo yogaegi jorioegi giaiganakerorira Maria ineaigakerira Jeso yoganiairira Irasaro ikematsaigakeri tovaini ikantaigake: “Arisanoniroro inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite.” 46 Kantankicha ikonogagarantaigaka onti iaigake ikamantaigakerira pariseoegi. 47 Impo iriroegi itentaigakari itinkamiegi saseroroteegi ikaemaigakeri maganiro itinkamipage jorioegi yapatoitaigakeri ikantaigiri: —¿Tyarikatyo ankantaigakerira?, yovetsikanaketari posante terira oneimagetenkani. 48 Garika tyara akantaigiri onti inkematsaiganakeri maganiro inkantaiganakera inti tigankakeri Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite ovashi iripokaiganake iromanoegi irogimamerinkutaigakaerora ivanko Tasorintsi iragutaigapaakaerora agipatsiegite intivarokaigakaera parikoti. 49 Ario inake kara itinkamisanorira saseroroteegi ipaita Kaipashi. Impo irirori iniamatanaketyo ikanti: —Tera pogotumaige viroegi. 50 ¿Matsi tera pogoige pairo avisake okametitakera inkamakera paniro ganiri apogereaiga aroegi maganiro? 51 Antari ikantakera maika teratyo tsikyata iragashitemparo irirori. Intitari itinkamisanorira saseroroteegi intityo niakagakeri Tasorintsi ikantakera inkamaventaigakerira Jeso maganiro jorioegi. 52 Kantankicha gara paniro ikamaventaigiri jorioegi. Inkamaventaigakerityo aikiro timageigatsirira parikotipageku terira iriroegi jorioegi, kantankicha ikogakagaigakeritari Tasorintsi impegaigakerira itomiegi kameti intentagavakagaigakempaniri inkematsaigakerira. 53 Ovashi isariaiganakari itinkamipage jorioegi irogakagantaigakerira Jeso. 54 Impo irirori tenige iokotagantavagetaempa itimageigira jorioegi inkenkitsatimovageigaerira, onti iatake parikoti apatotara pankotsi opaita Eperain ochoenitakotakaro osarigagitetapaakera. Ario itimake kara itentaigakarira irogamereegi. 55 Atake ochoenitapaaka agakempara iviesetaegite jorioegi okantaganirira Pasekoa. Tovaini jorioegi timageigatsirira kara parikotipageku iaigake Jerosarenku irisaankaigakempara tekyara agempa 56 ovashi ikogaigakeri Jeso kara. Antari inaigakera ivankoku Tasorintsi ikantavakagaigaka: —¿Tyara pinkantaige? ¿Iripokakerorokari ontirika gara ipoki? 57 Yogaegiri pariseoegi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi ikamantakagantaigakeri maganiro tyanirika neakerine Jeso inkamantaigakerira kameti iragakagantaigakeriniri.

Joan 12

1 Intaganivati 6 kutagiteri agakempara Pasekoa yogari Jeso iatai Vetaniaku itimira Irasaro yoganiairira ikamavetakara. 2 Ario kara onkotunkani isekatakempara Jeso, impo ochapinienkatanakera isekataigaka. Yogari Irasaro ario inake kara mesaku itentaigakarira maganiro tentaigakaririra Jeso. Ogari Mareta iroro pakoigakeri. 3 Impo okenapaake Maria amakotapaake patakotiro kasankaari ovetsikantunkanirira narero punatasanotacharira. Osagutapaakeri igitiku Jeso ogatyo okenake okasankagitetanake, impo osevonkitiantaari ogishi. 4 Ario inake kara Jorashi Ishikariote, irirotari irogamere Jeso gakagantakerineririra impogini. Irirori iniamatanaketyo ikanti: 5 —¿Tyara okantakara tera ompimantenkani agantakenkanira koriki 300 tenario impaigakenkanira kogakovageigacharira? 6 Kantankicha teratyo arisano ompaitempa isuretakoigemparira kogakovageigacharira, ontityo ikantake maika ineaketari iriro pagotakoiginiri igorikiegite itovaireegi impo yagagarantutaigakeri. 7 Kantankicha Jeso ikantutarityo: —Atsi arionenityo, nantitari ogashitake osagutakenara maika, inkitaitakenatari impogini. 8 Yogari kogakovageigacharira kantakatari pintentaigaemparira, kantankicha narori garatyo pikantakani pitentaigana. 9 Impogini ikemakoigakerira tovaini jorioegi inakera Jeso Vetaniaku iaigake ineaigakiterira, kantankicha tera paniro iriatashiigeri irirori. Iatashiigakerityo aikiro Irasaro yoganiairira Jeso ikamavetakara. 10 Ovashi ikemavakagaigaka itinkamiegi saseroroteegi irogakagantaigakerira aikiro Irasaro, 11 ineaigaketari iriro ikemakoigake maganiro ovashi yapakuaiganake tenigera inkematsaigaeri iriroegi, irirokya ikematsaiganake Jeso. 12 Itovaigavageigityo jorioegi kara pokaigankitsirira Jerosarenku irogavisaigakerora Pasekoa. Impo okutagitetanakera ikemakoigavakeri Jeso pokapaake. 13 Iriroegi itovishiiganake tsigaroshi iaigakera itonkivoaigavakarira ikaemageigamatityo kara ikantaigi: —¡Pairo ikametiti yogaa itigankakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi! ¡Pairo ikavintsaavagetakeri Tasorintsi! 14 Yogari Jeso yaganakeri akamotiakyanirira ashino ishigakotantanakari, ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: 15 “Gara pitsarogaigi viroegi Shionkunirira, pokapaaketari Pigoveenkariegite ishigakotantapaakari akamotiakyanirira ashino.” 16 Kantankicha yogaegiri irogamereegi tera irogoige iroro otsatagunkani otsirinkakotunkanirira, kantankicha impogini iataira Jeso enoku ario pinkante isureiganakaro magatiro ineaigakerira ovashi ikantaigake: “Arisanoniroro iriro oniakotake otsirinkakotunkanirira nerotyo ario ikañotagunkani maika.” 17 Yogaegiri neaigakeririra Jeso yoganiairira Irasaro ikaemakotairira ikitavetunkanira ikamantageigakeri maganiro, 18 nerotyo iatantaigakarira itonkivoaigavakarira Jeso. 19 Yogaegiri pariseoegi ikantavakagaiganaka: —Nero nokantira tyampa ankantaigakempara maika. ¡Pineaigakeriniroro maika maganirosanotyo ishineventaiganakari! 20 Iatagarantaigake aikiro guriegoegi Jerosarenku irogavisaigakiterora Pasekoa. 21 Iriroegi iaigake inakera Jeripe poniankicharira Vetsairaku Garireaku ikantaigiri: —Nokogaigake noneaigakerira Jeso. 22 Impo yogari Jeripe iatake ikamantakerira Anturishi ovashi itentanakari iaigakera ikamantaigakerira Jeso. 23 Impo irirori ikantaigiri: —Maika atake aganaka inkoveenkatagaerira Tasorintsi Kañotasanotakaririra Matsigenka, inkamaketari impo iranianaera iriataera iriroku. 24 Maika nonkamantasanoigakempi ario onkañotakempa maika, garika opankitagani turigoki garatyo otovaigi kantakanityo onkañotakempara pakitsotiro onake. Antari ompankitakenkanirika ompegavetakempatyo oga okitsoki, kantankicha ogatyo ontovaiganake onkitsokitanakera, oshivokanaketari oga okitsoki. 25 Ario okañotaka maika tyanirika intagati ikogake irovetsikagetakera tatarika ikogagetakerira irirori ikiirotyo kañotagantanankicha, kantankicha yogari kogankitsirira irovetsikakerora nokogagetirira naro, iriro pinkante nonkavintsaavagetakeri, aikiro inkantakani intimake. 26 Tyanirika kogankitsi irovetsikakera nokogagetirira naro irorotyo impiriniventake, impogini intimake naroku, imirinkatari vetsikatsirira nokogagetirira naro, irishineventakempari Apa inkantakerira: ‘Kametitake, maika taina naroku pishinevagetakempara.’ 27 “Maikari maika novankinavagetakatyo kara, kantankicha ¿ario tyara nonkante? Garorokari nokantumati: ‘Apa, pogavisaakotaenara ganiri natsipereavageti nonkamakera’, irorotari nopokashitake. 28 Apa, neakagaigeri maganiro arisano pagaveavageti kameti irishineventaigakempiniri.” Impo inianake Tasorintsi enoku ikanti: “Matakaniroro noneakagaigakeri, kantankicha impo noneakagaigaeri aikiro.” 29 Iroro ikemaigakerira maganiro patoventaigakaririra Jeso ikonogagarantaigaka ikantaiganake: —Onti kareti. Kantankicha pashinikya kantaiganankitsi: —Inti niakeri isaankariite Tasorintsi. 30 Yogari Jeso ikantaigiri: —Tera ario onienkani nonkemakerora naro, ontityo oniinkani pinkemaigakerora viroegi. 31 Maika gapaaka inkañotagantaigakenkanira maganiro kisaigakenarira, aikiro iragaveakenkanira shintaigaririra maganiro kañovageigacharira. 32 Antari irogaenokakoitakenara inkentakoitakenara ario pinkante nonkematsatagaigakeri maganiro ikogakagaigakerira Apa inkematsaigakenara. 33 Antari ikantakera maika onti ikamantantakera tyara inkantakenkani irogamagakenkanira. 34 Yogaegiri patoventaigakaririra ikantaigiri: —Kogapage okantake itsirinkakagantaigakenarira Tasorintsi yogari intigankakerira impegakempara Agoveenkariegite gara ineimatiro igamane. Maika ¿tyara okantakara pikantakera irogaenokakotakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka inkentakotakenkanira? ¿Matsi tyanimpatyora yoga Kañotasanotakaririra Matsigenka? 35 Yogari Jeso ikantaigiri: —Maikari maika aiñokya pikutagitetakoigi, kantankicha gara samani okañota maika. Irorotari nonkantantaigakempirira kametitake panuivageigakera maika aityokyara okutagiteti ganiri okomutagaigimpi pavatsaari. Antari panuitera pavatsaariku gara pogoti tyara piatake. 36 Narotari kutagitetakoigakempi, maika pinkematsaigakenara aiñokyara notentaigimpi kameti pimpegaigakempara itomiegi Tasorintsi. Impo iroro ikantakera Jeso maika iatake yomanapitsaigakarira. 37 Yogari Jeso yovetsikagevetakatyo posantepage terira oneimagetenkani ineakagaigakerira maganiro, kantankicha iriroegi teratyo inkematsaigeri ikantakera: “Nanti Itomi Tasorintsi.” 38 Onti okañotaka maika kameti ontsatagakenkanira itsirinkakerira kamantantatsirira Isaiashi okanti: “Notinkami, nokenkitsaigavetakaro piniane kantankicha teratyo tyani kematsatumaigenane. Pogikoneatimoigavetakari pagaveane kantankicha teratyo inkematsatumaigempi.” 39 Okañotantakarira maika tera iragaveaige inkematsaigakera, ariotari ikantakeri Isaiashi aikiro itsirinkakera ikanti: 40 “Yogari Tasorintsi tyarika ikantakoigakeri kameti ganiri yogoigi, kañomataka ontinirikatyo tenige ineaigae, aikiro kañomataka tenirikatyo ontimumate isureegi. Ikañoigakeri maika kameti ganiri ineantaigaro iroki, aikiro ganiri ikemaigavakero iriniane iragaigavakerora isureku, ontiri aikiro ganiri ikantatigaiga kameti nogavisaakoigakerira.” 41 Yogari Isaiashi ikantake maika ineakeritari Jeso pairo ikoveenkavageti nerotyo ikamantakotantakaririra. 42 Okañovetakatyo maika kantankicha itimaigaketyo tovaini itinkamipage jorioegi kantaigankitsirira Jeso inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, kantankicha maireni ikantaigake maika ipinkaigakeritari pariseoegi ganiri ikantaviigiri inkiaigaera pankotsiku yapatoitantaigarira. 43 Ontitari ikogasanoigake irishineventaigakemparira matsigenkaegi, avisakero ikogaigakera irishineventaigakemparira Tasorintsi. 44 Impogini inianake Jeso imaraenkarikatyo kara ikanti: “Tyanirika kematsatakena tera paniro inkematsatena naro, intityo ikematsatake aikiro tigankakenarira. 45 Ario ikañotaka neakenarira, kañomataka ontinirikatyo ineakeri aikiro tigankakenarira. 46 Narori onti nopokashitake nogotagaigakerira maganiro tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi, kañomataka ontinirikatyo nopokashitake nonkutagitetakoigakerira ganigeniri yapavatsaasetakoigaa maganiro kematsaigakenanerira. 47 Kantankicha tyanirika kemisantavetakenane impo gara ikematsatana garatyo naro kisakagantiri, teranika iroro nompokashite nonkisakagantaigakerira matsigenkaegi, ontitari nopokashitake nogavisaakoigakerira. 48 Kantankicha maganiro garira ishineventaigana, aikiro gara ikogaigi inkematsaigakenara inkisashiigakenkani impogini inkantakera Tasorintsi tyara inkantaigakenkani maganiro matsigenkaegi, teranika inkematsaigeronika noniane. 49 Teranika tsikyata nagashitemparo naro magatiro tatarika oita nokantake nogotagantakera, intitari kantakena Apa tigankakenarira. 50 Naro nogotake magatiro ikantirira Apa onti oganiaigakeri maganiro kematsaigakeronerira, nerotyo omirinka nokantaigimpi tatarika oita ikantakena nonkantaigakempira.”

Joan 13

1 Impogini yogari Jeso ineavakera aganakara Pasekoa, irirori yogotake iroro inkamantakempa iriataera enoku Irirku. Kantankicha ariompatyo itasanoiganakariri irogamereegi isuretakotasanoiganakarira, igantagatari itasanoigakarira, iriroegitari itentavageigarira aka kipatsiku. 2 Yogari kamagarini mataka iniasurentakeri Jorashi, itomi Sumo Ishikariote, ikantakerira imparantakemparira Jeso iragakagantakerira. Kantankicha Jeso yogotake onti iponiaka Tasorintsiku impogini impiganae iriroku, irirotari tigankakeri ikantakerira iragaveavagetakerora magatiro. Nerotyo isekatavageigakara mesaku katsiketyo ikaviritanaka isapokanakaro imanchaki enokutirira yaganake osetantaganirira yavuatakaro itsakiku. 5 Impo isake nia okivantaganiriraku ikivavonkitiigakeri irogamereegi impo isevonkitiantaigaari osetantaganirira yavuatakarira. 6 Impo iroro inkivavonkititakerimera Sumo Perero irirori ikantiri: —Notinkami, ¿matsi ario pinkivavonkititanakenara naro aikiro? 7 Yogari Jeso ikantiri: —Maika tekyatanika pogotero tyara nokantakara nokañotakerora maika, kantankicha impoginityo pogotanakero. 8 Kantankicha Perero ikantirityo: —¡Narori garatyo pikivavonkititumatana! Ikantiri Jeso: —Garika nokivavonkititimpi garatyo notentavagetaimpi. 9 Impo ovashi ikantake Sumo Perero: —Notinkami, ¡iroroventi garatyo intagati pikivavonkititana! ¡Pinkivakotakenatyo aikiro impo pimatakero nogito irorori! 10 Kantankicha Jeso ikantiri: —Yogari ikyaenkarira kaatankitsi tera inkogakotempa inkivaempara maganiro, matakatari saankake. Intagatityo inkivavonkititakempa. Maika viroegi saankaigavetakavi, kantankicha teratyo maganiro pisaankaige. 11 Ikantake: “Teratyo maganiro pisaankaige”, yogotaketari tyani gakagantakerine. 12 Impo yagatakera ikivavonkitiigakerira yogagutanaa imanchaki iatai ipirinitaira mesaku impo ikantaigiri: —¿Maika viroegi pogoigake tyara okantaka nokañoigakempira maika? 13 Viroegi onti pikantaigana: ‘Gotagantatsirira’, aikiro pikantaigana: ‘Notinkami.’ Pikantasanoigakeniroro. 14 Kañotari maika nanti nonavetaka gotagaimpirira, aikiro nanti nonavetaka Pitinkamiegi, kantankicha nokivavonkitiigakempityo, virompaegirorokari pairo pinkivavonkitivakagaigakempa. 15 Naro onti nokañotakero maika kameti pineakoigakenaniri pimaigakempara viroegi pinkañoigakenara naro maika. 16 Maika nonkamantasanoigakempi tera intimumate nampiriantsi iravisakerira nampitaririra. Ario ikañota itigankaganirira tera iravisumateri tigankakeririra. 17 Maika pogoigakerorika oka nokantaigakempirira, impo pimaiganakempa viroegi aikiro, ario pinkante pishinevageigakempatyo. 18 “Tera ario nonkantaigempi maganiro, nogotaketari tyani nokogakagaigake nompegasanoigakerira nogamereegi. Kantankicha ontsataganakempatyo okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Yogari sekatakotakenarira iparantakena.’ 19 Onti nokamantaigakempi maika tekyara ontsatagempa kameti impogini ontsatagakempara pogoigakeniri inti tigankakena Tasorintsi. 20 Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika shineventakemparine nontigankakerira nanti irishineventakempa, aikiro tyanirika shineventakenane naro inti irishineventakempa tigankakenarira.” 21 Impo iroro ikantakera Jeso maika ogatyo ikenake ikenkisureavagetanaka ikamantasanoigakeri ikantaigiri: —Maika nonkamantasanoigakempi, paniro viroegi pagakagantakena paita. 22 Ogatyo ikenaigake irogamereegi ikamaguvakagaiganaka, teranika irogoige tyani iniakotake. 23 Yogari irogamere itasanotarira Jeso aiño ipirinitake inampinaku isekatavageigakara. 24 Yogari Sumo Perero itimeroakitashitakari kameti inkantakerira Jeso tyanirika iniakotake. 25 Impo irirori yaiñonitasanotanakari Jeso ikantiri: —Notinkami, ¿tyani? 26 Ikanti Jeso: —Maika nontsiantakero oka pan impo tyanirika nompake irirotari. Impo ario ikañotakero itsiantakero ipakeri Jorashi, itomi Sumo Ishikariote. 27 Impo irorotyo yogakarora ogatyo ikenake itinkamitanakari Satanashi. Yogari Jeso ikantiri: —Tatarika povetsikake katimateronityo. 28 Kantankicha yogari itovaireegi irogamereegi Jeso tentaigakaririra isekataigakara teratyo irogoige tyara okanta ikantakerira maika. 29 Ikonogagarantaigaka ineaigiri ariori ikantakeri iriatakera impunaventagetakitera irogaigakemparira, ontirika impaigakerira koriki kogakovageigacharira. Irirotari pagotakoiginiri igorikiegite itovaire. 30 Impo yagatanakera yogakarora pan itsiantakeneririra Jeso akya ikontetapanuti. Atake apavatsaanaka. 31 Impo iroro ikontetanakera Jorashi ikanti Jeso: —Maikari maika atake aganaka ineakenkanira Kañotasanotakaririra Matsigenka pairo yavisake yagaveavagetira ovashi iroro onkenantakempa ineakenkanira Tasorintsi irirori aikiro pairo yavisake yagaveavagetira. 32 Antari ineakenkanirika Tasorintsi yagaveavagetira, ario inkañotakempa irirori ineakagaigakerira maganiro arisano yagaveavagetira Kañotasanotakaririra Matsigenka, shintsityo ineakagaigakeri. 33 Notomiegi, maika gara samani notentaigaimpi. Impogini pinkogaigavetaena, kantankicha gara pagaveaigi piaigera tyarika noatae naro. Ariotari nokantaigakeriri itinkamipage jorioegi iriroegi aikiro. 34 Maika nokogake nonkantaiganaempira pinkantakanira pintavakagasanoigaempa. Ariotari nokañotakari naro notasanoigimpira, ariotyo pinkañoigakempa viroegi aikiro pintavakagasanoigakempara. 35 Pinkañoigakemparika maika pintavakagasanoigakempara ario pinkante irogoigake maganiro vintiegi nogamereegi. 36 Impo yogari Sumo Perero ikantiri Jeso: —Notinkami, ¿tyara piatake? Irirori ikantiri: —Tyarika noatake naro, gatata pagavei piatera viro, kantankicha impogini ario pinkante piatake. 37 Irirori ikantiri: —Notinkami, ¿tyara okantakara gara nagavei noatakera maika nogiatanakempira? ¡Narori nonkamaventakempityo! 38 Yogari Jeso ikantiri: —¿Arisano pinkamaventakena? Maika nonkamantasanotakempi, paita tekyara irinie atava pinteratakotakena mavati.

Joan 14

1 “Maika gara pikenkisureavageiga. Kematsatasanoigeri Tasorintsi, aikiro kematsatasanoigena naro. 2 Antari itimira Apa otovaigavageti pankotsi. Antari gamera otimi gametyo nokanti aityo. Maika noatake novetsikaigakempirora kameti pintimantaigapaakemparora impogini. 3 Impogini noatakera novetsikaigutempirora nompigaate nagaigutempira kameti piaigakeniri pintimaigakera anta naroku. 4 Viroegi pogoigake tyara noatake, aikiro pineaigakero avotsi.” 5 Ikantiri Tomashi: —Notinkami, tera nogoigenika tyarika piatake, ¿ario tyara nonkantaigakempara noneaigakerora avotsi? 6 Yogari Jeso ikantiri: —Nantitari avotsi, aikiro nanti gotagaigakempirira arisanorira, aikiro nanti ganiantatsirira. Garatyo tyani gaveimatatsi iriatakera Apaku garira ikematsatana naro. 7 Viroegi pogoigakename naro pogoigakerimetyo Apa irirori, kantankicha mataka pogoigakeri, pineaigakeritari. 8 Iniamatanaketyo Jeripe ikanti: —Notinkami, atsi okotagaigenari Piri kameti noshineigaempaniri. 9 Ikantiri Jeso: —Jeripe, notentaigakempini karanki. ¿Tekya pineasanotena? Tyanirika neakena naro ineakerityo aikiro Apa. Maika ¿tyara okantakara pikantakenara nokotagaigakempirira Apa? 10 ¿Matsi tera pogote naro notentasanotari Apa, irirokya Apa itentasanotana? Magatiro nokantaigimpirira tera tsikyata nagashitemparo naro, itentasanotakenatari Apa nerotyo magatiro novetsikagetirira irirotyo vetsikagetakero. 11 Maika pinkematsaigakenara nokantaigakempira naro notentasanotari Apa, irirokya Apa itentasanotana naro. Garika pikogaigi pinkematsaigakenara pikemaigakera nokantaigakempirira maika, kematsaigenatyo pineaigakerotari magatiro novetsikagetakerira. 12 Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika kematsatakenane inkañotakena naro irovetsikagetakera posante kañorira novetsikagetirira, aikiro irovetsikagetaketyo pashini pairo avisagetakero novetsikagetakerira naro, noataetari Apaku. 13 Vintiegitari nashiegi tatarika oita pineviigakeri Apa, narori novetsikakerotyo kameti oneakenkaniniri pairora yagaveavageti irirori. 14 Naro novetsikakerotyo tatarika pineviigakena, vintiegitari nashiegi. 15 “Pitasanoigakenarika viroegi atsi tsatagaigerotyo nokantaigakempirira. 16 Narori nonkantakeri Apa intigankakera pashini Mutakotantatsirira inkantakanira intimasurentaigakempi garatyo iokumaigimpi. 17 Irirotari Isure Tasorintsi gotagaigakempironerira arisanorira. Yogaegiri terira inkematsaigeri Tasorintsi garatyo ikogumaigi inkematsaigakerira irirori aikiro, teranika ineaigeri aikiro tera irogoigeri, kantankicha viroegi pogoigiri, ariotari itentaigakempiri impo inkantakani intimasurentaigakempi. 18 “Gara novashigantaigimpi nompigashiigaempityo. 19 Gara samani ineaigaana terira inkematsaigena, kantankicha viroegi pineaigaenatyo. Narori nokantakanitari notimi, nerotyo ario pinkañoigake viroegi aikiro pinkantakanityo pintimaigake. 20 Antari nontigankakerira Isure Tasorintsi intimasurentaigakempira ario pogoiganake arisano naro notentasanotari Apa. Ario pikañoigaka viroegi pitentasanoigakena, narokya tentasanoigakempi. 21 Yogari gotakerorira nokogagetirira naro impo itsatagakero iriro tasanotakena. Yogari Apa intasanotakempari tasanotanarira. Ario nonkañotakempa naro nontasanotakempari, aikiro nontentasanotakempari kameti irogotasanotakenaniri.” 22 Iniamatanaketyo irapitene Jorashi terira iriro Ishikariote ikantiri Jeso: —Notinkami, ¿tyara okantakara intagani naroegi pintentasanoigakempa nogotasanoigakempiniri, yogaegiri terira inkematsaigempi gara pitentasanoigari? 23 Ikantiri Jeso: —Tyanirika tasanotana itsatagiro nokantagetakerira. Yogari Apa intasanotakempari. Naro nontentakempari Apa nompokaigakera nontimasurentaigakerira. 24 Yogari terira intena tera intsatagero nokantagetakerira. Tera tsikyata nagashitemparo nokantaigakempirira maika, intityo kantakena Apa tigankakenarira. 25 “Onti nokantaiganakempi magatiro maika aiñokyanara notentaigimpi. 26 Kantankicha impogini yogari Apa intigankakeri Isure intimasurentaigakempira irimutakoigakempira, ineaigakempitari pikematsaiganara. Antari iripokakera irogotagaigakempi magatiro, aikiro isuretagaigakempiro nokantaigakempirira maika. 27 “Maika nogishineaiganakempi kameti ganiri povankinavageiga onti pinkañoigakena naro tera tatoita novankinaventempa. Narori teranika ario nonkañoigempari yogishineantaigira matsigenkaegi. Gara pikenkisureavageiga, aikiro gara pitsarogaigi. 28 Maika pikemaigakena nokantakera noatake, kantankicha nompigashiigaempi. Arisanomera pintasanoigakena pishineiganakempamerorokari pikemaigakenara nokantakera noatae enoku Apaku, pairotari yavisakena. 29 Onti nokantaigakempi maika tekyara agempa noatantaemparira kameti impogini aganakempara pogoigakeniri arisano nokantasanotake. 30 “Maika gara samani nokenkitsavageigaimpi, pokapaaketari shintaigaririra terira inkematsaige. Teratyo iragaveavetena, 31 kantankicha ariotyo onkañotakempa maika kameti irogoigakeniri maganiro naro notasanotari Apa, aikiro notsatagagetiro magatiro ikantakenarira. “Maika kaviriiganake tsame.

Joan 15

1 “Narori kañomatakana otsitisanorira ova. Yogari Apa inti kañomataka tsamaitakotirorira. 2 Irirori yovatutsagetakero kamatsagetankitsirira terira ontimantemparo okitsoki. Ogari otovaire timankitsirira onti ipireagetakero kameti ontimasanotakeniri. 3 Maika viroegi mataka saankaigakevi pikañovageigara, ontitari saankaigakempi noniane nogotagaigakempirira. 4 Pinkantakanira pintentasanoigakena, impo ario nonkañotakempa naro nonkantakanityo nontentasanoigakempi. Pine oga otsegotsa ova garira oshitikaro otsiti garatyo otimi okitsoki, ario tyara onkantakempara ontimakera tsikyata. Ario pikañoigaka viroegi garika pitentasanoigana garatyo pagaveimaigi tsikyata pintimaigakera kameti povetsikaigakera ikogagetirira Tasorintsi. 5 “Narori nanti otsiti, viroegiri vintiegi otsegotsa. Yogari ikantakanirira itentasanotana, ario nokañota naro nokantakani notentasanotari irirori ovashi itimake kameti yovetsikagetiro ikogagetirira Tasorintsi, gatanika tatoita pagaveimaigi viroegi tsikyata. 6 Yogari garira itentasanotana onti inkañotakemparo otsegotsa ova ovatutsataganira okunkani parikoti impo oroganakera apatotunkani otagunkanira. 7 “Maika viroegi pinkantakanirika pintentasanoigakena, aikiro garika pimagisantaigiro nogotagaigakempirira yogari Apa impaigakempityo tatarika oita pineviigakeri. 8 Antari pintimaigakerika kameti povetsikaigakera ikogagetirira Apa ario pinkante ineakenkani irirori pairo yagaveavageti ovashi irishineventakenkani. Ario pinkañoigakempa viroegi ineaigakempi maganiro arisano vintiegi nogamereegisanorira. 9 Naro notasanoigimpi viroegi nokañotakari Apa itasanotanara. Maika pinkantakanira pintsatagageigakero nokantaigakempirira kameti nonkantakaniniri nontasanoigakempi. 10 Kañotari naro notsatagirora ikantagetanarira Apa impo irirori ikantakani itasanotana, ario pinkañoigake viroegi pintsatagaigakerorika nokantaigakempirira, naro nonkantakanityo nontasanoigakempi. 11 “Onti nokantaigakempi maika kameti nogishineaigakempiniri pishinevageigakempara. 12 Maika onti nokogake pinkantakanira pintavakagasanoigakempa pinkañoigakenara naro notasanoigimpira. 13 Tyanirika kamaventiri iamigote arisanotyo opaitaka itasanotakarira. Garatyo itimumati pashini visakerinerira irirori intasanotantakempara. 14 Antari pintsatagaigakerorika nokantaigakempirira vintiegi noamigoegite. 15 Maika tenige nonkantaigaempi nonampiriaegi, yogari nampiriantsi teranika irogotero magatiro yantagetirira shintaririra, nerotyo viroegi onti nokantaigakempi noamigoegite, nogotagaigakempirotari magatiro ikantagetakenarira Apa. 16 Tera viroegi kogakagaigenane nompegakempara pitinkamiegi. Nantityo kogakagaigakempi pimpegaigakempara nogamereegi pintimaigakera kameti povetsikaigakera ikogagetirira Tasorintsi pinkantakanira pinkañoigakempa maika. Impo irirori impaigakempityo magatiro tatarika oita pineviigakeri vintiegitari nashiegi. 17 Ogari nokogasanotakerira pintsatagaigakerora onti oka: Pinkantakanira pintavakagasanoigakempa. 18 “Pineaigavakeririka inkisaiganakempira terira inkematsaige atsi sureigaemparotyo naketyo ikisaigake. 19 Antari gamera pikematsaigana viroegi yogaegiri terira inkematsaige irishineigakempimetyo inkañotagaigakempira ishinevakagaigara iriroegi. Kantankicha naro nokogakagaigakempi pinkematsaigakenara nerotyo ikisantaigakempirira, tenigetari pinkañoigaempari iriroegi. 20 Sureigaemparo nokantaigakempira nokanti: ‘Yogari nampiriantsi tera iravisumateri nampitaririra.’ Nerotyo maika yatsipereakagaigakenara naro ariotyo inkañoigakempi viroegi aikiro iratsipereakagaigakempira. Ontirika ikematsaigakena nogotagaigakerira ariotyo inkañoigakempi viroegi aikiro inkematsaigakempira. 21 Ariotyo inkañotagaigakempi maika inkisaviigakempirora pikematsaigakenara, teranika irogoigeri tigankakenarira. 22 “Antari gamera nopoki nogotagaigakerira ario gametyo ikanti Apa inkisavitasanoigakerira ineakera tera inkematsaigena, kantankicha maika nopokaketari nogotagaigakerira nerotyo gara yagaveaigi inkantaigakera: ‘Tera nogoigenika tyani tigankakeri, nokañotantaigakarorira maika.’ 23 Maganirotari kisaiganarira naro ikisaigakeri aikiro Apa. 24 Ario okañotaka aikiro gamera noneakagaigiri posantepage terira ovetsikumagetenkani gametyo ikanti Apa inkisaviigakerira ineakera tera inkematsaigena, kantankicha maika inkisaigakenkanityo, ineaigavetakarotari novetsikagetakerira kantankicha atanatsityo ikisaiganakenara naro intiri Apa. 25 Ariotyo okañotaka maika kameti ontsatagakenkanira okantira itsirinkakagantaigakeneririra Tasorintsi okanti: ‘Onti ikisaigakena kogapage.’ 26 “Impogini nonkantakeri Apa intigankakerira Isure intimasurentaigakempira, irirotari mutakoigakempine, aikiro iriro gotagaigakempirone arisanorira. Antari iripokakera inkamantakotakena. 27 Ario pinkañoigake viroegi pinkamantakoigakena, pitentavageigakenatari nakyaenkara tsititanakero nokenkitsavagetanakera kigonkero maika.

Joan 16

1 “Maika nokantaigakempi magatiro oka kameti ganiri papakuaiganai pikematsaigakenara. 2 Inkantaviigakempirotari pinkiaigaera pankotsiku yapatoitantaigarira, aikiro aganakempa kutagiteri irogaigakempira ineaigiri irorori yovetsikaigake ikogakerira Tasorintsi. 3 Inkañoigakerotyo maika teranika irogotumaigeri Apa, aikiro naro tera irogotumaigena. 4 Onti nokantaigakempi maika kameti pisureigaemparoniri impogini agakempara inkisaigakempira pinkantaigakera: ‘Irorotari ikantaiganakairira tekyara iriatae enoku.’ Karanki tera nonkantaigempi, nokantakanitari notentavageigakempi. 5 “Maikari maika noatae inakera tigankakenarira, kantankicha viroegi tera pinkantumaigena: ‘¿Tyara piate?’ 6 Onti okenkisureakagavageiganakempi nokantaigakempirira. 7 Kantankicha maika nonkantasanoigakempi pairo avisake okametitakera noataera kameti nontigankimoigakempiriniri Mutakotantatsirira intentaigakempira. Antari garika noati garatyo ipoki. 8 Antari iripokakera iriniasurentaigakeri terira inkematsaige ineaigakempara onti ikañovageigaka, aikiro irogotagaigakeri tyara inkantaigakempa kameti ineaigakeriniri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa, ontiri aikiro irogoigakera impogini inkisashiigakempari Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri. 9 Iriniasurentaigakeri kameti irogoigakeniri inti kañovageigacharira, teranika inkematsaigena. 10 Irogotagaigakeri tyara inkantaigakempa kameti ineaigakenkaniniri kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa, noataetari Apaku, viroegi gara pineaigaana. 11 Irogotagaigakeri kameti irogoigakera impogini inkisashiigakempari Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri, matakatari ikantake irirori inkisashitakenkanira impogini shintaigaririra terira inkematsaige. 12 “Aityovetaka pashini tovaiti nonkantaigakempirira, kantankicha garorokari pagaveaigi pinkemaigavakerora maika. 13 Antari iripokakera Isure Tasorintsi gotagaigakempironerira arisanorira irogotagaigakempirotyo magatiro, gatanika tsikyata yagashitaro irirori, ontityo inkantaigakempi tatarika oita nonkantakeri naro ontiri aikiro magatiro inkantakeririra Apa. Aikiro irogotagageigakempi tyarika onkantanakempa impogini. 14 Irirori ineakagaigakempi pairora nagaveavageti kameti pishineventaigakenaniri, aikiro irogotagaigakempi magatiro tyarika nokanta naro. 15 Tyarika ikanta Apa ariotyo nokañota naro aikiro, nokantantaigakempirira yogari Isure irogotagaigakempi magatiro tyarika nokanta naro. 16 “Maika gara samani notentaigaimpi, kantankicha impogini shintsityo pineaigaena.” 17 Impo ikonogagarantaigaka irogamereegi ikantavakagaiganaka: —¿Tyarikatyo okantakara ikantakera maika?, ikantaketari gara samani itentaigajai, kantankicha impogini shintsityo aneaigaeri, ontitari iriataera Iririku. 18 Antari ikantakera maika, ¿tatarikatyo iniakotake? Nirorotyo tatarikatyo ikantake. 19 Yogari Jeso ineaigakerityo ikogaigakera inkogakotagantaigakerira ikantaigiri: —Nokantaigakempi gara samani notentaigaimpi, kantankicha impogini shintsityo pineaigaena. ¿Iroro piniaventaigake maika? 20 Maika nonkamantasanoigakempi viroegi pinkenkisureavageiganakempa piragaiganakempara, iriroegikya terira inkematsaige irishinevageigakempatyo. Kantankicha viroegi pinkenkisureavageigavetakempatyo impoginityo pishineiganaempa. 21 Pine tsinane okatsimonkitira ovankinavagetanaka okemavakerotari okatsitanakera, kantankicha antari omechotumataira tenigetyo osuretaemparo okatsivetakara ontityo oshinevagetaka oneaketari mataka mechotake otomi. 22 Ario pikañoigaka viroegi maika pikenkisureaigavetakatyo kantankicha naro nompigashiigaempi ovashi pishinevageiganakempa, garatyo itimumati pashini gaveankitsinerira inkenkisureakagaigaempira. 23 “Antari onkañotanakempara maika garatyo pikogakotagantumaigaana. Nonkamantasanoigakempi vintiegitari nashiegi, tatarika pineviigakeri Apa irirori impaigakempirotyo. 24 Kantankicha maika tekya tatoita pinevitumaigeri pinkañoigakerora maika. Atsi neviigeriratyo, irirori impaigakempirotyo kameti pishinevageigakempaniri. 25 “Antari nogotagaigimpira onti nokantakogetakero posante, kantankicha impogini ganige nokantakogetairo, onti nonkamantakotasanotakeri Apa nogikoneatasanoigakempirora viroegi kameti pogoigakeniri. 26 Impogini pineviiganakeri Apa tatarika oita pikogaigake, vintiegitari nashiegi, kantankicha tera ario nonkante naro neviigakempirone, 27 itasanoigakempitari Apa irirori ineaigakempira pitasanoiganara naro, aikiro pikematsaigakenara nokantakera onti noponiaka iriroku. 28 Arioniroro noponiaka Apaku nopokakera aka kipatsiku, kantankicha maika ariokya nomponianaempa aka kipatsiku noataera anta iriroku.” 29 Impo yogaegiri irogamereegi ikantaigiri: —Maika atake pikamantasanoiganakena tenige pinkantakogetaero. 30 Maika nogoigake pairo pogovagetiro magatiro nerotyo tera pinkogakotempa inkogakotagantaitakempira, tsikyatatari pogoti viro tatoita isureiga paniropage. Nogotantaigakarira onti piponiaka Tasorintsiku. 31 Yogari Jeso ikantaigiri: —¿Iroroventi maika mataka kematsaigakevi? 32 Maika mataka ganaka pintivarokaiganakempara piageigakera parikoti pokaiganakenara paniro, kantankicha garatyo paniro napunta, itentakenatari Apa. 33 Maika nokantaigakempi magatiro oka kameti pinkematsaigakenaniri ovashi pishinevageigakempa. Yogari terira inkematsaige iratsipereakagavageigakempityo, kantankicha gara pitsarogaigi, nagaveaigakeritari naro.

Joan 17

1 Impogini yagatanakera Jeso iniaigakerira ineventanaka enoku ikanti: “Apa, maika mataka gaka pineakagantaigakemparirira maganiro pairora nagaveavageti kameti noneakagaigakeriniri naro pairora pagaveavageti viro, nantitari Pitomi. 2 Viro pikantakena naro kantankitsine tyara inkantaigakenkani maganiro matsigenkaegi kameti noganiaigakerira maganiro pikogakagaigakerira inkematsaigakenara. 3 Intaganitari noganiaigake yogaegi goigakempinerira viro, panirotari pikantakara viro pitasorintsitasanotakera. Ario inkañoigakena naro aikiro irogoigakenara, narotari Jesokirishito pitigankakerira aka. 4 “Naro noneakagaigakeri maganiro pairora pagaveavageti notsatagakerora magatiro pikantakenarira novetsikakera. 5 Maikari maika nompokaera kara viroku nokogake pinkoveenkatagasanotaenara pinkañotagasanotaenara notentimpira okyara tekyaenkara ontimumate kipatsi. 6 “Yogaegiri nogamereegi pikogakagaigakerira inkematsaigakenara nogotagaigakeri tyara pikanta viro. Pigantagatari pikogakagaigakerira pashintasanoigakemparira, impo pikantake nashintaigakemparira naro aikiro, impo iriroegi ikematsaigakero piniane. 7 Maika yogoigake magatiro novetsikagetakerira vinti gaveakagekena, 8 aikiro viro kantakena magatiro nokantaigakeririra, nokamantaigakeritari magatiro pikantakenarira ovashi ikematsaigakena. Yogoigake arisano noponiaka viroku, aikiro ikematsaigakena nokantaigakerira viro tigankakena. 9 Iriroegitari noniaventaigake maika. Tera iriro noniaventaige terira inkematsaige. Intiegityo noniaventaigake pikogakagaigakerira inkematsaigakenara kameti nashintaigakemparira, virotari shintaigari. 10 Maganirotari nashintaigarira naro pashintaigakarityo viro aikiro. Ario okañotaka aikiro maganiro pashintaigarira viro nashintaigakarityo naro aikiro. Iriroegi neakagaigakerira maganiro pairo nagaveavageti. 11 “Narori gara samani nonai aka kipatsiku, noataetari viroku, kantankicha iriroegi inkantakani irinaigaera aka. Virori pairo pavisaigakeri maganiro pagaveavagetira, aikiro pagaveakagakena naro nokañotakempira viro. Irorotari maika nonkantantakempirira pimpampogiakotasanoigaerira yogaegi kematsaiganarira ganiri yagaveimatagani inkañovagetagakenkanira, onti intentavakagasanoigakempa inkañoigakaera aroegi atentavakagasanoigara. 12 Antari notentavageigarira pagaveakagakena noneasanoigirira, teratyo impegumatempa paniro. Intagani pegankicha yoga atankitsinerira morekariku kameti ontsatagakenkanira pitsirinkakagantakerira. 13 “Maika nompokae viroku, kantankicha maika aiñokyanara aka nokantakempi magatiro oka kameti irishinevageigakempaniri iriroegi inkañoigakenara naro noshinevagetakara. 14 Nogotagaigakeri piniane, kantankicha yogaegiri terira inkematsaige onti ikisaiganakeri ineaigakerira tenigera inkañoigaempari iriroegi onti ikañoiganakena naro. Narori teranika ario nonkañoigempari terira inkematsaige. 15 Tera ario nonkantempi pinkaemaigaerira viroku, ontityo nokantakempi pimpugamentaigakerira ganiri yagaveaigiri kamagarini. 16 Narori teranika nonkañoigempari terira inkematsaige ariotyo ikañoigaka iriroegi aikiro teratyo inkañoigempari. 17 Ogari piniane onti arisanorira. Nokogake pogotagaigakerira inkematsatasanoigakerora kameti impiriniventaigakeroniri magatiro pikogagetirira viro. 18 Kañotari naro pitigankakenara aka nogotagantakerora piniane ariotyo nonkañotakempa naro nontigankaigakeri iriroegi irogotagaigakerira terira inkematsaige. 19 Maikari maika naro ariompatyo nontsatagasanotanakerori pitigankavitakenarira kameti arioniri inkañoiganakempa iriroegi aikiro impiriniventaigakerora magatiro pikogagetirira viro impampiaiganakerora nogotagaigakerira nokantasanotakera katinka nogagetakero pikantakenarira viro. 20 “Kantankicha tera intagani noniaventaige yogaegi notentaigakarira maika. Noniaventaigakerityo aikiro kematsaigakenanerira impogini inkemaigakerira iriroegi inkenkitsatimoigakerira piniane. 21 Noniaventaigakeri inkantakanira intentavakagasanoigakempa, aikiro intentasanoigakaera aroegi kañotaka maika pitentasanotanara viro impo ario nokañota naro notentasanotimpi. Inkañoigakemparika maika inkantakanira intentavakagasanoigakempa, yogaegiri terira inkematsaige irogoiganake vinti tigankakena. 22 Nagaveakagaigakeri magatiro kañotaka pagaveakaganara naro kameti inkantakanira intentavakagasanoigakempa inkañoigakaera aroegi atentavakagasanoigara. 23 Naro notentasanoigakari iriroegi, virokya tentasanotakena kameti inkantakanira intentavakagasanoigakempa. Inkañoigakemparika maika yogaegiri terira inkematsaige irogoiganake vinti tigankakena, aikiro irogoiganake pitasanoigakarira kematsaiganarira pikañotagaigakari pitasanotanara naro. 24 “Yogaegi pikogakagaigakerira inkematsaigakenara kameti nashintaigakemparira nokogake iriaigakera intimaigakera anta naroku kameti ineaigakenara nonkoveenkavagetaera, virotari koveenkatagaenane, pitasanovagetakenatari okyara tekyaenkara ontimumagete kipatsi. 25 Viro Apa, omirinka katinka pogagetakero magatiro. Yogaegiri terira inkematsaige tera irogotumaigempi, kantankicha naro nogotasanotimpi. Ario ikañoigaka yogaegi notentaigakarira maika yogoigake vinti tigankakena. 26 Nogotagaigakeri tyara pikanta, kantankicha atanatsityo nogotagaigerira kameti irogotasanoigakeniri arisano pitasanoigakari pikañotagaigakarira pitasanotanara naro, aikiro naro nonkantakaniniri nontentasanoigakempari.”

Joan 18

1 Impogini yagatanakera Jeso iniakerira Iriri itentaiganakari irogamereegi imonteaiganakarora osanteni paitacharira Sereron, iaigake pankirintsishiku nankitsirira kara. 2 Yogari Jorashi gakagantakerineririra ineiro irirori aikiro, ariotari ipokapinitiri Jeso itentapiniigarira irogamereegi. 3 Impo osamanitanakera ikenapaake itentaigapaakari tovaini soraroegi iromanoegi intiegiri aikiro sentaigirorira ivanko Tasorintsi itigankaigakerira itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro itigankaigakerira pariseoegi. Yamaigapaake yomanatantaigarira intiri aikiro itsivotantaigarira. 4 Kantankicha Jeso yogotaketari tyara inkantakenkani itonkivoaigavakari ikantaigiri: —¿Tyani pikogaigake? 5 Iriroegi ikantaigiri: —Inti nokogaigake Jeso Nasarekunirira. Irirori ikanti: —Narotari. 6 Iroro ikantaigakerira Jeso: “Narotari”, ogatyo ikenaigake ipigavioiganaka asatyo ituaiganake. 7 Impo imaigairi aikiro ikantaigairi: —¿Tyani pikogaigake? Ikantaigi: —Jeso Nasarekunirira. 8 Ovashi ikantaigakeri Jeso: —Nokantaigakempiniroro naro. Maika narorika pikogaigake, atsi kante iriaigaera yokaegi notentaigakarira. 9 Onti okañotaka maika kameti ontsatagakempara ikantakerira inkaara iniakerira Iriri ikanti: “Apa, tera impegumatempa paniro pikogakagaigakerira inkematsaigakenara kameti nashintaigakemparira.” 10 Impogini yogari Sumo Perero inoshikamatanaketyo isavurite iserogempitatutarityo Mareko ironampiria itinkamisanorira saseroroteegi, onti iseronkutakeri igempita irakosanorirakutirira. 11 Kantankicha Jeso ikantiri: —Atsi arionenityo, piataero pisavurite. ¿Matsi gara natsipereiro ikantakerira Apa nantsipereakerora? 12 Impogini yogari itinkamiegi soraroegi iromanoegi itentaigakari maganiro isoraroegite intiegiri aikiro sentaigirorira ivanko Tasorintsi inoshikaigakeri Jeso yogusoigakerira. 13 Impo yamaiganakeri ivankoku Anashi yagashintotirira Kaipashi itinkamisanorira saseroroteegi. 14 Yogari Kaipashi irirotari kantankitsirira: “Pairo avisake okametitakera inkamakera paniro ganiri apogereaiga aroegi maganiro.” 15 Impogini yogiatakotanakeri Sumo Perero itentanaka pashini irogamere Jeso. Yogari itinkamisanorira saseroroteegi ineiritari yoga itentanakarira nerotyo iroro yogiagunkanira Jeso tsompogi imatunkani irirori, 16 kantankicha yogari Perero tera inkie, onti yaratinkake kara sotsi shitakomentontsiku. Impo yogari irapitene iatake iniakerora sentirorira sotsimoro ovashi ogiagakeri tsompogi. 17 Impo irorori okantiri Perero: —¿Viro irogamere Jeso? Irirori ikantiro: —Tera naro. 18 Okatsinkagitevagetaketari yogaegiri ironampiriaegi itinkamisanorira saseroroteegi intiegiri soraroegi itagaigake tsitsi itaenkavageigakera, nerotyo imatapaakara Perero irirori itentaigapaakarira itaenkavagetapaakera. 19 Impogini yogari itinkamisanorira saseroroteegi ikogakotagantakeri Jeso tyaniegi irogamereegi, aikiro tatoita yogotagantavageti. 20 Yogari Jeso ikantiri: —Maganirotyo yogoigi tatoita nogotaganti, ikemaiganatari nokenkitsavagetira, nogotagantavagetitari pankotsipageku yapatoitantaigarira ontiri aikiro ivankoku Tasorintsi. Tera nomanakotumatero maani, ikemaigakenatari maganiro. 21 ¿Tyara okantakara pikogakotagantakenara naro tatoita nogotaganti? Kogakotagantaigerityo kemisantaiganarira inkantaigakempira iriroegi. Yogoigakerorokari tatoita nogotagaigiri. 22 Yogari soraro sentirorira ivanko Tasorintsi aratinkankitsirira kara iroro ikemakerira ikantakera maika ipatosutarityo ikantiri: —¿Antari gara pikañotiri maika itinkamisanorira saseroroteegi? 23 Irirori ikantiri: —Pineakenarika tera onkatinkate nokantakerira atsi gotagenanityo. Antari terika ario nonkañotero maika, ¿tatatyo oitara pipatosavitakena? 24 Impo yogari Anashi itigankakagantakeri iriatakera inakera Kaipashi kantaka yogusotunkanira. 25 Antari aiñokyara Jeso tsompogi ikogakotagantunkanira yogari Perero aiñokya yaratinki kara tsitsiku itaenkavagetakera. Impo ikantagani: —¿Viro aikiro irogamere yonta? Irirori ikanti: —Teratyo naro. 26 Ario inake kara iitane iserogempitatakerira Perero. Inti ironampiria itinkamisanorira saseroroteegi. Ikantutarityo irirori aikiro: —¿Matsi tera noneempi inkaara pitentakarira anta pankirintsishiku? 27 Impo irirori ikantutaatyo aikiro: —¡Teratyo! Impo irorotyo ikantakera maika iniamatanaketyo atava. 28 Impogini panikyara onkutagitetanae yamanunkani Jeso ivankoku Pirato iponiakaganunkani ivankoku Kaipashi. Yogaegiri jorioegi tera inkiaige tsompogi ganiri ikitsitinkagani kameti iragaveaigakeniri isekataigakempara paita onchapinitanakera, ontitari Pasekoa. 29 Nerotyo Pirato onti ikontetake sotsi iniaigakerira ikantaigakerira: —¿Tatatyo pikisaviigakerira? ¿Tatatyo yovetsikakera? 30 Iriroegi ikantaigiri: —Antari gamera yovetsiki terira onkametite gametyo namaigimpiri. 31 Impo ikantaigiri Pirato: —Iroroventi maiganaerityo, tsikyatatyo pinkisaigakeri viroegi, tyarika pinkantaigakeri virompaegityo tyarika okanti otsirinkakotunkanira pogiatakoigirira viroegi. Kantankicha iriroegi ikantaigiri: —Naroegi jorioegi teranika nagaveaige nogamagantaigera, ikantaviiganarotari Sesa. Intagani viroegi iromanoegi gaveaigankitsine. 32 Okañotakara maika otsataganaka ikantakerira Jeso ikamantaigakerira irogamereegi tyara inkantakenkani irogakenkanira. 33 Impo ikianai Pirato ikaemairi Jeso ikantiri: —¿Arisano viro Igoveenkariegite jorioegi? 34 Ikanti Jeso: —¿Tsikyata pogotashitakaro viro pikantakenara ‘Igoveenkariegite jorioegi’ ontirika pashini kamantaigakempi? 35 Ikanti Pirato: —¿Matsi naro jorio? Yogaegiri pitovaire intiegiri itinkamiegi saseroroteegi iriroegitari maigakempi aka. ¿Tatatyo oitara povetsikakera? 36 Irirori ikanti: —Tera naro koveenkari kipatsikunirira. Antari naromera intimaigakeme napatoire pugamentaiganakenanerira ganiri yagaigana itinkamipage jorioegi, kantankicha tera ario onkañote maika. 37 Impo ikantiri Pirato: —Iroroventi ¿viro koveenkari? Yogari Jeso ikantiri: —Pikantasanotakeniroro naroniroro koveenkari. Irorotari nopokashitake aka kipatsiku nonkamantakotakerora arisanorira. Maganiro kogaigankitsirira irogoigakerora ikemisantavintsaigana. 38 Ikantiri Pirato: —¿Tatatyo oitara arisanorira? Impogini iroro ikantakerira maika ikontetanai aikiro iniaigairira jorioegi ikantaigiri: —Naro noneakeri tera tatoita irovetsikumate kameti inkisakenkanira. 39 Kantankicha viroegi omirinka agara Pasekoa pameiga nampakuaigempirira paniro yashitakovitunkanirira yovetsikakera terira onkametite. ¿Iriro pikogaigake nampakuaigaempirira Pigoveenkariegite? 40 Iriroegi ikaemavaitaiganaityo aikiro: —¡Irirori garatyo! ¡Irirompatyo pampakuae Varavashi! Yogari Varavashi inti gantatsirira.

Joan 19

1 Impogini Pirato yomperaventakari Jeso impasatakenkanira. 2 Yogaegiri soraroegi yovetsikashiigakeri kivitsa yamatsaitantaigakarira, aikiro yogagutantaigakari manchakintsi kiraamagori 3 isamatsanaigakerira. Impo yaiñoniigakari ikaemageigamatityo: —¡Ojojoo, neri yogaaa! ¡Atsi neaigerikario Igoveenkariegite jorioegi! Ipatosanaigakerityo. 4 Impo ikontetanai Pirato ikantaigiri jorioegi: —Atsi gaige kavako. Nogikontetaeri kameti pogoigakera naro noneakeri tera tatoita irovetsikumate kameti inkisakenkanira. 5 Impo ikontetapaake Jeso yamatsaitapaakaro kivitsa, aikiro gagutaka manchakintsi kiraamagori. Impo ikanti Pirato: —Neri yoka. 6 Iroro ineaigavakerira itinkamiegi saseroroteegi intiegiri soraroegi sentaigirorira ivanko Tasorintsi ikaemavaimatanaketyo: —¡Kentakoteri! ¡Kentakoteri! Ikantaigiri Pirato: —Iroroventi maiganakerityo pinkentakoigakerira viroegi, narori noneakeritari tera tatoita irovetsikumate kameti inkisakenkanira. 7 Kantankicha iriroegi ikantaigi: —Antari otsirinkakotunkanira nogiatakoigirira naroegi okanti kametitake inkamakera maganiro kañotagumanaigaririra Tasorintsi. Maika irirori ikantaketari: ‘Nanti Itomi Tasorintsi’, inkamaketyo maika. 8 Iroro ikemavakera Pirato ikantaigakera maika ariompatyo itsarogasanotanakeri. 9 Ikiitanaatyo aikiro tsompogi itentanakarira Jeso ikantiri: —¿Tyara piponiakara viro? Kantankicha irirori ikemisantaketyo, teratyo iriniimate. 10 Nerotyo Pirato ikantiri: —¿Tyara pikantakara tera piniena? ¿Matsi tera pogote nagaveake nonkentakotagantakempira, aikiro nagaveake nampakuaempira?, nantitari inampina Sesa. 11 Irirori ikantiri: —Game inti Tasorintsi, gametyo tyara pikantumatana. Nerotyo yoga gakagantakenarira pairotyo yavisake yovetsikakera terira onkametite, yavisakempityo viro. 12 Iroro ikemakera Pirato ikantakerira maika ovashi ikogasanovetanaka tyarika inkantakeri irapakuaerira, kantankicha yogaegiri jorioegi ariompatyo ikaemakonaiganakeriri ikantaigakerira: —Pampakuaeririka iroroventi teratyo viro iamigote koveenkari Sesa, maganirotari kantatsirira tsikyata: ‘Nanti koveenkari’, onti ikisumanatakeri Sesa. 13 Iroro ikemavakera Pirato ikaemakagantakeri Jeso impo ipirinitanake ikanomaantapinitira. Antari irinianeku evereoegi onti okantagani Gavata. Ogari Gavata onti onkantakera Oshitatantunkanirira Mapu. 14 Panikyara inkatinkatanake poreatsiri tekyara agempa Pasekoa yogari Pirato ikantaigiri jorioegi: —Neri yoka pigoveenkariegite. 15 Kantankicha iriroegi ikaemavaitaiganaketyo: —¡Inkante! ¡Kante inkamakera! ¡Kentakoterityo! Yogari Pirato ikantaigiri: —¿Matsi ario nonkentakotagantakeri pigoveenkariegite? Kantankicha yogaegiri itinkamiegi saseroroteegi ikantaigiri: —Mameritari pashini nogoveenkariegite. Panirosanotyo ikantakara koveenkari Sesa. 16 Ovashi ikantaigakeri Pirato: —Iroroventi nani, maiganakeri inkentakotakenkanira. Impo yamaiganakeri. 17 Impogini itentanunkani Jeso inatanakero igoroshite iatanakera anta okantaganirira “Ontaikara Itutai Kamatsirini”. (Antari irinianeku evereoegi onti okantagani Gorogota.) 18 Impo ario kara ikentakotunkani, itentagantunkani pashini piteni matsigenka, paniro yogaratinkakotunkani irakosanoriraku, yogari irapitene onti yogaratinkakotunkani irampateku. 19 Impo yogari Pirato itsirinkake inchakotaku okanti: “Jeso Nasarekunirira, Igoveenkariegite jorioegi”, impo yogakagantakero igoroshiteku. 20 Onti otsirinkantunkani iriniane evereo ontiri iriniane guriego ontiri aikiro iriniane iromano. Ineaigakero tovaini jorioegi, ariotari ikentakotunkaniri Jeso kara ochoenitakara apatotakara pankotsi. 21 Nerotyo yogaegi itinkamiegi isaseroroteegine jorioegi ikantantaigakaririra Pirato: —Game pitsirinkiro: ‘Inti Igoveenkariegite jorioegi’, ogame pintsirinkakeme onkantakera: ‘Kantatsirira nanti Igoveenkariegite jorioegi’. 22 Kantankicha Pirato ikantaigiri: —Ogari notsirinkakerira mataka tsirinkaka. 23 Impogini yogaegiri 4 soraroegi kentakoigakeririra Jeso yagataiganakera ikentakoigakerira yagaigakero imanchaki iteavakagaigakara yagageigake paniropage. Panivati onai savitirira, irorori tera avovitempa onti osatyo oamagotake, 24 nerotyo ikantantaigakarira: —Okari oka gara atisarajaigiro, onti asokagiashiigakero mapukicho ogotantaganirira kameti agotantaigakemparora tyanirika shintakemparone. Antari okañotakara maika onti otsatagunkani Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okantira: “Yagaigakero nomanchaki ipavakagaigakara, aikiro isokagiaigakero mapukicho ogotantaganirira kameti irogotantaigakemparora tyanirika shintakemparone savitirira.” Ariotari ikañoigakerori maika soraroegi. 25 Karari kara ikentakotunkanira Jeso aiño aratinkake iriniro ontiri ovirentote ontiri aikiro Maria itsinanetsite Kereopashi ontiri aikiro Maria Magarena. 26 Yogari Jeso ineakerora iriniro aratinkakera otentakarira irogamere itasanotarira ikantiro: —Ina, neri yoga pitomi. 27 Impo ikantiri aikiro irogamere: —Nero oga piniro. Ovashi itentanaaro ivankoku omagimotairira. 28 Impogini yogari Jeso yogotaketari mataka otsatagunkani magatiro Itsirinkakagantakerira Tasorintsi ikanti: —Nomiregetanake. 29 Ario onakotake kara patakotiro vino kachoari. Impo okaatunkani chomiatirorira nia ogaenokakotunkani isopokiiku irachomiatakera. 30 Impo yachomiatakerora ikanti: —Maika mataka tsatagasanotaka magatiro. Impo oga ikenake yogivotanaka ikamanake. 31 Ogari ikamantakarira Jeso ontitari kutagiteri yovetsikavagetantaiganakarira jorioegi magatiro inkogakoigakemparira aganakempara apishigopireantaganirira. Yogaegiri jorioegi ikogaigake inkentakoreaigaenkanira kentakoigankicharira tekyara agempa. Ogari oga kutagiteri apishigopireantaganirira pairotari avisagetakero magatiro apishigopireantaganirira, ontitari Pasekoa, nerotyo ikantantaigakaririra Pirato intigankaigakerira isoraroegite intinkarajaigakiterira itasagiiku kameti tsikyari inkamaige inkentakoreaigaenkanira. 32 Impo iaigake itinkarajaigakerira nankitsirira irakosanoriraku Jeso, impo imaigakeri irapitene. 33 Impo irimaigakerimera Jeso irirori ineaigiri paa kamake ovashi tera intinkarajaigeri. 34 Kantankicha paniro soraro imokoroakeri imeretaku ogatyo okenake ovoatanake iriraa sharararara omatanaka nia irorori. 35 Nanti tsirinkakogetakero magatiro oka, narotari neagetakero nerotyo nogotake tera namatagempa katinkatyo nogakero notsirinkakotakerora kameti pinkematsaigakeniri viroegi. 36 Ontitari okañotaka maika kameti ontsatagakempaniri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okantira: “Garatyo otinkaraimatagani patonkitiro itonki.” 37 Aikiro okanti: “Inkamagutakenkani imokoroinkanirira.” 38 Aiño paniro irogamere Jeso poniacharira Arimateaku ipaita Jose. Irirori ikematsavetakatyo kantankicha tera inkoge inkemaigakera itovaire, ipinkaigakeritari inkisaigakerira. Impogini ikamakera Jeso iatake ikantakerira Pirato ikogakera iramanaerira. Yogari Pirato ikantake: —Nani, manaeri. Ovashi iatake yamanairi. 39 Impogini yogari Nikoremo atashitaninkutiririra Jeso inkogakotagantakiterira ipokake yamake kasankari mira okonogakaro pashini paitacharira aroe. Magatiro otenatake ariorika 30 kiro. 40 Impo iriroegi piteniro itiritsatashiigakeri kamisatsa kasankariku yamashitakeririra Nikoremo impo iponaigakeri ikañotagaigakari tyarika ikantaiga ikitatantaigira jorioegi. 41 Karari kara ikentakotunkanira Jeso aityo pankirintsishi. Ario onake kara imperitanaki okyaenkarira okigantunkani tekyaenka ogantumatenkani igamaga. 42 Ario kara yogaigairi Jeso, irorotari choenitakotankicha, aikiro panikyatari aganakempa apishigopireantaganirira.

Joan 20

1 Impogini okutagitetamanakera tominkaku aityokyara apavatsaaenkata ogari Maria Magarena oatamanake yogaaganira Jeso oneapaakero mapu itikakotantavetunkanirira paa gagaka. 2 Oshigamatanakatyo inakera Sumo Perero intiri irapitene irogamere itasanotarira Jeso okantaigapaakerira: —Atake yamanunkani Atinkami parikoti tera nogoige tyarika yogunkani. 3 Impo yogari Perero itentanakari irapitene iaigakera yogaaganira Jeso. 4 Ishigaigavetanaka piteniro kantankicha yogari irapitene pairotyo yavisake ishintsitakera nerotyo iketyo gonketankicha. 5 Ikanagapaaka inetsagantapaakera, onti ineake kamisatsapage yavuatantavetunkanirira noriagetaka, kantankicha tera inkie. 6 Impogini yogonketapaaka Perero. Irirori pinkante ikiapaaketyo tsompogi. Ario ikañotaka irirori ineagetakero kamisatsapage yavuatantavetunkanirira noriagetaka kara. 7 Aikiro ineakero pañoirontsi iponatantavetunkanirira ivoroku tera ontentagemparo kamisatsapage onti apitivitaka onoriaka parikoti. 8 Impo ovashi ikianake irapitene iketyorira gonketankicha inkaara ineagetakero magatiro ovashi ikantake: —¡Atake yanianai! 9 Antari okyara teranika inkemaigavakero okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti inkamakera Jeso impo iranianae. 10 Impo ipigaiganaa pankotsiku. 11 Kantankicha ogari Maria teratyo oatae onti onake sotsi kara yogavetunkanira Jeso iragakara. Impo okanaganaka onetsagantakera tsompogi. 12 Oneiri piteni isaankariite Tasorintsi kutasamatavagetake pirinitaigake yoginoriavetunkanira Jeso, paniro pirinitankitsi igitovetakara, yogari irapitene ipirinitake igitivetakara. 13 Iriroegi ikantaigiro: —¿Tatoita piragatsikataka? Okantaigiri: —Onti yamanunkanira Notinkami. Tera nogote tyarika yogunkani. 14 Irorotyo okantakera oshonkavetanaka oneiri aratinkake Jeso, kantankicha irorori teratyo ogotavaeri, oneiri teri iriro Jeso. 15 Impo ikantiro: —¿Tatatyo piragatsikataka? ¿Tyani pikogake? Irorori oneiri irirori tsamaitakotirorira pankirintsishi okantutarityo: —Virorika manakeri atsi kamantena tyara pogakeri nagaaterira. 16 Yogari Jeso ikantiro: —¡Maria! Oshonkamatanakatyo avinatutarityo itasagiiku oniantakarira iriniane evereoegi okantiri: —¡Iravoni! (onkantakera: “Gotagantatsirira”). 17 Kantankicha Jeso ikantiro: —Pakuaena, gatatanika noatai enoku Apaku, kantankicha maika piate pinkamantaigakerira nogamereegi pinkante: ‘Ikantake: Noatae enoku inakera Apa, aikiro inti Piriegi viroegi. Irirotari Tasorintsisanorira nokematsatasanotirira naro, impo ario pikañoiga viroegi aikiro pikematsatasanoigiri.’ 18 Impo irorori oshigamatanakatyo okamantaigapaakerira irogamereegi okantaigiri: —Noneairi Atinkami. Impo okamantaigapaakeri aikiro magatiro ikantagetakerorira irirori. 19 Impo irorotyo ochapinitanakera yogaegiri irogamereegi Jeso aiño yapatoitaigaka yashitakoigakara ipinkaigakeritari itinkamipage jorioegi, impo katsiketyo ineaigutarityo Jeso yaratinkimoigapaakeri iniaigapaakerira ikantaigiri: —¡Shineiganaempa! ¡Gara pitsarogaigi! 20 Iroro ikantaigakerira maika iokotagageigakeri irako ontiri imereta. Impo iriroegi ishinevageiganakatyo kara ineaigairira Atinkami. 21 Impo ikantutaigaarityo aikiro: —¡Shineiganaempa! ¡Gara pitsarogaigi! Kañotari naro itigankakenara Apa ariotyo nonkañotakempa naro maika nontigankaigakempi pinkenkitsatakovageigakenara. 22 Impo itasonkaigakeri ikantaigiri: —Maika intimasurentaigakempi Isure Tasorintsi. 23 Tyanirika pinkantaigake magisantakotaka magatiro yovetsikakerira, ariotyo inkañotakempa Tasorintsi irirori imagisantakotaerityo, garatyo ikenkiagiri impogini. Kantankicha tyanirika pinkantaigake tera imagisantakotenkani yovetsikakera terira onkametite, ariotyo inkañotakempa Tasorintsi irirori garatyo imagisantiro yovetsikakerira, inkenkiagavitakerityo impogini. 24 Kantankicha yogari irogamere Jeso paitacharira Tomashi Piteanintacharira tera ario irine irirori ikoneatimoigakerira Jeso itovaireegi. 25 Impogini onti ikamantaigairi ikantaigiri: —Noneaigairi Atinkami. Kantankicha irirori ikanti: —Ariorikaratyo. Antari noneakerorika irako agaveakerira karavatonki ikentakotunkanira impo nompiatakero nochapaki ovegantakerira, ario pinkante nonkantake: ‘Arisanoniroro yanianai.’ Antari garika noneiro, aikiro garika nopatsogantiri imeretaku imokoroinkanira garatyo nokanti: ‘Arisanoniroro yanianai.’ 26 Kantankicha impogini avisanakera 8 kutagiteri yogari irogamereegi Jeso yapatoitaigaa aikiro, maika ario inake Tomashi irirori. Yashitakoigavetakatyo kantankicha Jeso katsiketyo yaratinkimoigapaakeri iniaigapaakeri ikantaigiri: —¡Shineiganaempa! ¡Gara pitsarogaigi! 27 Impo ikantiri Tomashi: —Maika neero nako piatero pichapaki, aikiro patsogantena nomeretaku imokoroaitakenara. Gara pitsoenkana, onti pinkematsatakena. 28 Iniamatanaketyo Tomashi ikanti: —¡Notinkami! ¡Vinti Tasorintsisanorira! 29 Ikantiri Jeso: —Maika akaenkiniroro pikematsatakena pineakenara. ¡Irishinevageigakempatyo yogaegi terira ineaigavetena kantankicha ikematsaigakena! 30 Yogari Jeso yovetsikagetake posantepage terira oneimagetenkani ineakagaiganairira irogamereegi, kantankicha tera nontsirinkakogetero aka sankevantiku. 31 Okari oka notsirinkakogetakerira maika onti kameti pogoigakeniri Jeso inti Itomi Tasorintsi Ikogakagakerira irirori impegakempara Agoveenkariegite. Aikiro notsirinkakogetakero kameti pinkematsaigakeriniri ovashi pinkantakani pintimaigake.

Joan 21

1 Impogini Jeso ikoneatimoigutaarityo aikiro irogamereegi anta otsapiaku inkaare Tiveriashi. Onti okañotaka maika: 2 Yapatoitaigaka irogamereegi Jeso. Ario inake Sumo Perero, Tomashi Piteanintacharira, Natanaeri poniankicharira Kanaaku Garireaku, intiegiri itomiegi Severeo intiegiri aikiro pashini piteni irogamereegi. 3 Impo ikanti Perero: —Nonkitsatakiteta. Iriroegi ikantaigiri: —Nompokaigaketyo naroegi aikiro. Ovashi iaiganake yomateiganaka pitotsiku, impo ikitsakitsageigavetaka teratyo iragumaige. 4 Iroro okutagitevetanakara ineaigiri Jeso aratinkake otsapiaku, kantankicha iriroegi teratyo irogoige inti Jeso. 5 Impo irirori ikantaigiri: —¿Yogaa? ¿Tera pagumaige? Ikantaigiri. —Mameri. Tera nagaige. 6 Impo ikantaigiri: —Atsi kitsaige apisotateneku pitotsi pakosanoriraku, ario pinkante pagaigake. Iriroegi ikitsaigake, impo iroro inoshiaigaeromera teratyo iragaveaigaero irogaenokaigaerora, ishatekantakarotari shima. 7 Iniamatanaketyo irogamere Jeso itasanotarira ikantiri Perero: —¡Inti Atinkami! Irorotyo ikemavakera Sumo Perero ogatyo ikenake yogagumatanakatyo imanchaki isapokanakarira inkaara akya iokaataka oaaku pokoroogn. 8 Yogari itovaire aiño yomateiga pitotsiku, onti inakoigake choeni nigankia ariorika onake 100 metero. Impo iriroegi yamaiganakero pitotsi otsapiaku inoshiatakoiganakerora kitsari, teranika iragaveaigaero irogaenokaigaerora. 9 Impo iroro yaguigavetanakara ineaigapaakero tagaka tsitsi tashitaka shima ontiri pan. 10 Yogari Jeso ikantaigiri: —Atsi magarantaigake yoga pagaigakerira maika. 11 Impo yogari Sumo Perero yomatetanaa pitotsiku inoshiatakotanakeri shima shatekarikatyo kara imarapagerikatyo yamakovagetanakeri otsapiaku. Maganiro inake 153 shima. Itovaigavetakatyo kantankicha teratyo intisaraero kitsari. 12 Impo yogari Jeso ikantaigiri: —Tainaegi pisekataigakempara. Ikogaigavetaka inkantaigakerimera: “¿Tyani viro?”, kantankicha teratyo tyani kantumaterine, yogoigaketari inti Atinkami. 13 Impo irirori inoshikakero pan ipaigakerira, ario ikañotakeri aikiro shima. 14 Okari oka iroro omavatakarira ikoneatimoigairira Jeso irogamereegi ikitareanaara ikamavetakara. 15 Impo yagataiganakera isekataigakara yogari Jeso ikantiri Sumo Perero: —Sumo, itomi Joan, ¿pitasanotakena pavisaigakeri yogaegi pitovaire? Ikantiri Perero: —Jeeje, Notinkami. Viro pogotake notakempi. Ikantiri Jeso: —Iroroventi pimpaigaerira iseka novishate ityomiani. 16 Impo ikantairi aikiro: —Sumo, itomi Joan, ¿pitasanotakena? Ikantiri irirori: —Jeeje, Notinkami. Viro pogotake notakempi. Ikantiri Jeso: —Iroroventi pisentaigaenarira novishate. 17 Impo imatutaarityo aikiro ikantutaarityo: —Sumo, itomi Joan, ¿pitakena? Yogari Perero ogatyo ikenake ikenkisureanaka ineakera mavatanaka ikogakotagantiri ariorika itakari. Impo ikantiri: —Notinkami, viro pogotakero magatiro. Pogotake notakempi. Ikantairi Jeso: —Iroroventi pimpaigaerira iseka novishate. 18 Maika nonkamantasanotakempi, antari vikyaenkara antaritanankitsi tsikyata viro pogaguvageta pimanchaki, aikiro piavageti tyarika kara pipintsataka, kantankicha impogini pimpisaritanaera ganige pikañotaa maika. Onti inkantaitakempi pankontsaanakera ovashi irogusoitakempi iramaitanakempira tyarika kara garira pininti piatira. 19 Antari ikantakera Jeso maika onti ikamantakerira tyara inkantakenkani impogini inkisavitakenkanira ikematsatasanotirira Tasorintsi irogamagakenkanira. Impo ikantiri: —¡Pinkantakanira pinkematsatakena! 20 Impo ishonkavetanaka Perero ineavakeri yogiatapaakeri irogamere Jeso itasanotarira. Irirori inti pirinitankitsirira inampinaku Jeso itentaigakarira irogamereegi isekataigakara panikyara inkamake, impo irirotari kantakeririra: “¿Tyani gakagantakempine?” 21 Impo ineavakerira Perero ikantiri Jeso: —Notinkami, yogari yoga ¿tyara inkantakenkani? 22 Ikantutarityo Jeso: —Nonkogera naro inkantakanira intimake kigonkero nompigaatera, ¿ario tyara pinkantera viro? Virori pinkantakanityo pinkematsatakena. 23 Impo ovashi ikantaiganake maganiro kematsaigiririra Jeso gara ikami irogamere itasanotarira, kantankicha Jeso teratyo ario inkante gara ikami. Ontityo ikantakeri Perero: “Nonkogera naro inkantakanira intimake kigonkero nompigaatera, ¿ario tyara pinkantera viro?” 24 Narotari irogamere itasanotarira. Narori noneagetakero magatiro notsirinkakogetakerira aka sankevantiku. Ogotunkani tera ario namatagempa onti nokantasanotake arisanorira. 25 Aikiro aityopage pashini posantepage yovetsikagetakerira Jeso tera ontsirinkakogetenkani. Antari ontsotenkenkanira ontsirinkakogetenkanira magatiro noneake naro ariorika avisanakero kipatsi.

Iritigankaneegi Jeso 1

1 ¿Aiñovi Teopiro notasanotarira kametikyarika pinake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Karanki notsirinkakempi nokamantakogetakero magatiro yovetsikagetakitirira Jeso, aikiro yogotagantagetutirira 2 asatyo agavagetanaara iatanaira enoku. Yatsipereavagetaketari ikamakitira, kantankicha antari yanianaira tera aiñokya iriatae enoku onti inanai 40 kutagiteri ikoneatimogeigapanaatirira iritigankaneegi yagaigakerira okyara kameti ineasanoigaeriniri irogotasanoigakera arisano yanianai. Aikiro ikamantakogetanakerira Tasorintsi tyara ikantaka ikavintsaantavagetakera itigankantakaririra inkamaventaigakerira maganiro kameti irogavisaakoigakerira kematsaigakerineririra impegakempara Igoveenkariegite. Aikiro yogotagaiganakeri tyara inkantaigakempa iriaigakera inkenkitsaiganakerora Niagantsi Kametiri irapagiteavageiganakemparora magatiro kipatsi, intitari gotagakeri Isure Tasorintsi tyara inkantaigakerira. Impo aganakara 40 kutagiteri ario iatanai enoku. 4 Impogini itentaigakarira isekataigakara ikantaiganairi: —Karanki nokamantaigakempi ikantakera Apa intigankimoigakempira Isure. Maika gatata piaigai parikoti, pinaigaketa aka Jerosarenku pogiaigakera intsatagakerora ikantakerira. 5 Yogari Joan onti yogiviatantavagetake niaku, kantankicha maika choenitapaake agakempara kutagiteri iripokantakemparira Isure Tasorintsi intimasurentaigapaakempira intinkamiigapaakempira. 6 Impogini yapatoitaigakara iriroegi ikantaigiri: —Notinkami, ¿ario maika pampatoitaigaena naroegi iseraereegi pimpegakempara Nogoveenkariegite pimpugamentaigakenara kameti nontimaigaeniri kogapage? 7 Ikantaigiri Jeso: —Gara povankinaventaigaro pogoigakerora tyarika onkantagetanakempa impogini, panirotari Apa yogotakerora. 8 Kantankicha antari iripokakera Isure intimasurentaigakempira ario pinkante iragaveakagaigakempi pinkamantakoiganakenara Jerosarenku. Ario pinkañotagaiganakero Joreaku ontiri aikiro Samariaku. Impogini pintsotenkagiteavageiganakero magatiro kipatsi pinkamantakoigakenara. 9 Iroro yagatanakera iniaiganairira iriroegi ipampogiaigavakeri yogaenokanaara iatanaira enoku, impo omanakotanakeri menkori, asatyo ipegaka tenige inkoneatae. 10 Impo aiñokyara ineventaiga enoku, ineaigutarityo yaratinkaigapaake piteni surari kutasamatavagetake 11 ikantaigapaakeri: —Viroegi Garireakunirira, ¿tyara pikantaigakara atanatsira pineventaiganaka enoku? Maika pineaigavairi Jeso iatanaira enoku, ario inkañotapaempa impogini impigaatera. 12 Iriroegi ovashi iaiganai Jerosarenku. Ogari Jerosaren tera osamanitakotero otishi paitacharira Orivoshi, intagati onake ariorika patiro kirometero. 13 Iroro yogonkeigapaakara ikiaigapaake pankotsiku yagatsonkuiganake enoku. Ariotari kara imagaigakeri Perero, Joan, Santiago, Anturishi, Jeripe, Tomashi, Varitorome, Mateo, Santiago itomi Arejeo, Sumo Komperagetatsirira intiri Jorashi itomi Santiago. 14 Maganiro iriroegi omirinka yapatoitaigaka ipiriniventavageigakerora iniaigakerira Tasorintsi itentaigakarira irirentiegi Jeso ontiri iriniro ontiri aikiro pashini tsinaneegi. 15 Impogini yapatoitaigakara tovaini kematsaigatsirira ariorika inaigake 120. Impo yaratinkanake Perero ikanti: 16 “Napigematsaegine, maika onti otsatagunkani itsirinkakotanakerira Iravi pairani yogotagakerira Isure Tasorintsi nerotyo iniakotantakaririra Jorashi mampiaiganakeririra gaigakerineririra Jeso. 17 Irirotari atentaigavetakarira okyara ikañoigavetakai aroegi agiaigirira Jeso. 18 (Impogini iatake ishitikakara inchatoku yashirianaka itonkanake imotiaku tokn okonteviotanake iramporetsa. Iroro ikemakoigakerira Jerosarenkunirira ovashi ipaiigakero oga kipatsi ikamantakarira Asererama. Antari irinianeku onti onkantakera: ‘Iraatsigiteri.’ Impogini opunaventantunkani oga kipatsi koriki yagakerira Jorashi ipunatunkanira yagakagantakerira Jeso.) 20 Otsirinkakotunkanitari sankevantiku paitacharira Saremo okanti: ‘Ovashigantanakenkanira ivanko gara tyani timantumataaro.’ Aikiro okanti: ‘Pashinikya pugaerine irantavagetakenerira Atinkami.’ 21 “Maikari maika aiñoegi aka atentavageigakarira karanki ikyara yogiviatake Joan Jeso kigonkero iatanaira enoku. Maika tsame agaigaera pashini pugaerineririra Jorashi kameti irironiri antentaigake ankamantakoigakerira Jeso yanianaira.” 23 Impogini ikaemaigake piteni. Paniro ipaita Jose ikantaganirira Varesava Goshito. Yogari irapitene ipaita Matiashi. 24 Impo iniaigakeri Tasorintsi ikantaigiri: “Notinkami, pineasurentaigiritari maganiro matsigenkaegi. Maika nokogaigake nogoigakera tyani pikogake impugaerira Jorashi 25 impegaempara iritigankane Jeso intentaigaenara. Yogari Jorashi kamaketari iatakera tyarika kara okatinkatakerira pikantakerira iriatakera.” 26 Impogini isokagiaigakero mapukicho ogotantaganirira kameti irogotantaigakemparora tyanirikara onkatinkatake. Impo inti okatinkatake Matiashi irirokya pegaacha iritigankane Jeso ovashi itentaigaari itovaireegi iritigankaneegi.

Iritigankaneegi Jeso 2

1 Impogini agapaakara kutagiteri okantaganirira Pentekoshite ario inaigake maganiro kematsaigatsirira yapatoitaigakara pankotsiku. 2 Impo katsiketyo ikemaigutarotyo opoimaenkatapaake kañoenkamataka omarane tampia oponiaenkatapaaka enoku. 3 Impogini okoneagematapaake kañomataka omorekira tsitsi okatinkatagugeigapaakeri paniropage iriroegi 4 ovashi itimasurentaigapaakeri Isure Tasorintsi oga ikenaigake iniantaiganakaro pashinipage niagantsi terira inkemumaigero, intitari niakagaigakeri Isure Tasorintsi. 5 Ario inaigake kara Jerosarenku tovaini jorioegi tsatagageigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, onti iponiageigaka pashinipage kipatsi. 6 Iroro ikemaigavakerora opoimaenkatanakera ishigaigamatanakatyo yapatoventaiganakarira maganiro kematsaigatsirira ovashi ikemaigapaakeri iniantutaiganakarira irinianeegi. 7 Itsarogavageiganaketyo yogavageiganake kavako ikantavakagaiganakara: —¿Matsi teratyo iriroegi Garireakunirira maganiro yogaegi? 8 ¿Tyara okantakara akemaigakerira iniantaiganakarora niagantsipage?, akemaigakeritari maika iniantaiganakarora anianeegi 9 aroegi poniageigankicharira parikotipageku Paretoku, Meroku, Irameku, Mesopotamiaku, Joreaku, Kaparoshiaku, Pontoku, Ashiaku, 10 Pirijiaku, Pampiriaku, Egipitoku, aikiro okaragetanakera Irivia oatakara Shireneku ontiri aikiro Iromaku. 11 Aiñoegi jorioegisanorira intiegiri aikiro pashini giatakoigiririra. Aikiro aiñoegi poniaigankicharira Keretaku ontiri Araviaku. ¡Maganiro aroegi akemaigavakeri iniantaiganakarora anianeegi ikamantakoigakerora yovetsikagetakerira Tasorintsi yogikoneatakerora iragaveane! 12 Itsarogavageiganake yogavageiganake kavako ikantavakagantaigakarira: —¡Ejee! ¿Tatatyo oitara oka? 13 Kantankicha ikonogagarantaigaka onti isamatsanaigakeri ikantaiganakera: —¡Onti niakagaigakeri ishinkiro! 14 Yaratinkamatanaketyo Perero itentaiganakarira maganiro iritigankaneegi Jeso inianakera imaraenkarikatyo kara ikanti: “Atsi kemisantaigavakena nonkamantaigakempira maganiro viroegi Joreakunirira intiegiri timaigatsirira aka Jerosarenku. 15 Maika pineaigakena ontinirikatyo noshinkiigaka, kantankicha teratyo ario noshinkiigempa, ikyaenkatari gaenokapaacha poreatsiri. 16 Ontityo otsataganakara ikamantakotanakerira pairani kamantantatsirira Joere ikantakera: 17 ‘Ikantake Tsorintsi: Impogini panikyara ontsatagagetanakempa magatiro nosariagetakarira pairani nontigankimoigakeri Nosure intimasurentaigakerira maganiro matsigenkaegi. Yogari ananekiegi noniakagaigakeri inkamantakoiganakenara. Yogari ikyaenkarira gaenokageiganankichane noneakagaigakeri posante, kantankicha onti onkañotimoigakempari igisanireku. Yogari gatavageiganaacharira onti noniaigakeri igisanireku. 18 Ario nonkañotagaigakeri nomperaneegi, surariegi ontiri tsinaneegi, nontigankimoigakeri Nosure intimasurentaigakerira iriniakagaigakerira inkamantakoigakenara. 19 Antari enoku inkiteku nogikoneagematero terira oneimagetenkani, aikiro nogikoneagematerotyo nagaveane aka kipatsiku oneanakenkanira iraatsi, aikiro omorekagematanaketyo tsitsi, ontiri aikiro tsitsienka ontinkamisekantavagetanake. 20 Antari nontsatagagetanakerora magatiro nosariagetakarira pairani intsivakanake poreatsiri. Yogari kashiri inkiraamentatanake inkañotanakemparo iraatsi. Irorotari pairorira avisake onkoveenkatakera kutagiteri nogikoneatantakemparorira nagaveane. 21 Kantankicha nogavisaakoigakeri maganiro kantaigakenanerira: Notinkami, gavisaakotena.’ 22 “Maikari maika, viroegi iseraereegi, kemisantasanoigena nonkamantaigakempira. Inti nonkamantakotake Jeso Nasarekunirira. Yagaveakagagetakeri Tasorintsi yovetsikagetakerora terira oneimagetenkani, pogoigaketari yogikoneatimoigakempirora iragaveane. 23 Kantankicha igantaga yogotakera Tasorintsi tyara inkantakenkani Jeso, irirotari kantankitsi okyasanokyara iragakagantakenkanira irogakagantakenkanira. Nerotyo pagakagantantaigakaririra pogakagantaigakerira pikantaigakera inkentakoigakerira kañovageigacharira terira iriroegi jorioegi. 24 Kantankicha yoganiairi Tasorintsi ganiri ikonoitumatari igamaga, teranika agaveimateri kamagantsi. 25 Yogari koveenkari Iravi ikamantakotanakerira Jeso ikanti: ‘Ikantakani itentakena Notinkami, omirinkatari inake nonampinaku kameti ishintsitagakenaniri ganiri tatoita nopinkumati, 26 irorotari noshinevagetantanakarira nosureku, aikiro noniakerira nokantakeri: Noshineventavagetakempityo kara, nogotaketari nonkamakerika nontinaanae, 27 gatanika povashigantaro nosure ontentakemparora isureegi kamaigankitsirira, teranika pinkoge oveseganakempara novatsa, nantitari pomperane terira inkañovagetumatempa. 28 Pogotagakena tyara nonkantakempa nonkantakanira nontimake viroku. Pinkantakani pintentakena pogishineasanotakenara.’ 29 “Maika, napigematsaegine, agotasanoigake tera ikiiro niakotachane Iravi yashikiiganakairira, ikamaketari pairani impo ikitataagani, ariotari onakeri ikitatantaarira aka. 30 Irirori inti kamantantatsirira. Yogari Tasorintsi iniakeri ikantiri: ‘Impogini intimake piyashikitanakerira pegankichanerira igoveenkariegite maganiro iseraereegi inkañotaempira viro. Garatyo namatavitimpi, nantitari Tasorintsi.’ 31 Irorotari yogotasanovagetantakarira Iravi pairani iranianaera Ikogakagakerira Tasorintsi intigankakerira impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi, nerotyo ikamantakotantakaririra ikantakera gara ovashigantagani isure ontentakemparora isureegi kamaigankitsirira, ario onkañotake ivatsa irorori gara ovesegumata. 32 Irirotari yoga Jeso yoganiairira Tasorintsi, noneasanoigakeritari maganiro naroegi. 33 Impogini yovirinitairi inampinaku irakosanoriraku ovashi ipakeri Isure ikantakeririra pairani impakerira kameti intigankakeriniri aka kipatsiku intimasurentaigakerira maganiro kematsaigatsirira. Maikari maika pokake, nerotyo magatiro oka pineageiganakerira, aikiro pikemageiganakerira, irirotari kañotagagetakero maika. 34 Yogari Iravi teratyo iriro kenkitsatakotaachane ikiiro, teranika iriro atatsine enoku, intityo ikantakotake Jeso ikantantakarira maika: ‘Yogari Tasorintsi iniakeri Notinkami ikantiri: Viro Notomi, piriniteta aka nonampinaku 35 kigonkero nagaveaigakerira maganiro kisashiigakempirira.’ 36 “Maika nokogake pogotasanoigakera maganiro viroegi iseraereegi, yogari Jeso pikentakotagantaigakerira ipegakagakari Tasorintsi Itinkami maganiro kematsaigiririra, irirotari ikogakagake okyara intigankakerira irogavisaakoigakaera.” 37 Iroro ikemaigavakerira ikenkisureavageiganaka ikantaigiri Perero intiegiri itovaireegi iritigankaneegi Jeso: —Maika, notovaireegi, ¿tyampa nonkantaigakempa? 38 Ikantaigiri Perero: —Pakuaiganakero povetsikageigira terira onkametite pinkantatigaiganakempa pogiviatagantaigakempara pokotagantaigakempara arisano pikematsaigakeri Jesokirishito kameti imagisantaeroniri Tasorintsi pikañovageigara. Impogini intigankimoigakempiri Tasorintsi Isure intimasurentaigakempira. 39 Ario inkañotagaigakempi maganiro viroegi intiegiri maganiro piyashikiiganakerira, aikiro maganiro parikotipagekunirira. Arisanotyo intimasurentaigakeri maganiro inkematsatagaigakerira Atinkami Tasorintsi. 40 Yogari Perero ariompatyo iniaiganakeriri ikantaigiri: —Pakuaiganakero pikañovageigara pinkantaigakerira Tasorintsi irogavisaakoigakempira ganiri itentagantaigimpiri pitovaireegi vetsikaigankitsirira terira onkametite inkisashiigakemparira impogini. 41 Iroro ikemaigavakerira ikenkitsavagetakera ishineventaiganakaro ikantakerira ovashi yogiviatagantaigaka. Itovaigavagetityo kara kematsaigankitsirira, ariorika inaigake 3,000. 42 Omirinka ipiriniventavageigakero ikemisantaigakerora yogotagaigakeririra iritigankaneegi Jeso, tera irapakuimaigero. Onti itentavakagaigaka ikemavakagaigakara, aikiro iniaigakerira Tasorintsi ontiri aikiro yogaigakarora pan isuretakoigaarira Kirishito ikamaventaigakaira. 43 Maganiro neaigakeririra iritigankaneegi Jeso yovetsikageigakera posante terira oneimagetenkani yogavageiganaketyo kavako. 44 Kantankicha yogari kematsaigankitsirira itentavakagaigaka ikemavakagaigakara, tera intsaneapitsavakagaigempa tatarika oita yashintaigaka. 45 Aikiro ipimantaigakero tatarika oita yashintaigaka yagantaigakarora koriki ipaigakerira maganiro kogakovageigacharira. 46 Omirinka kutagiteri yapatoitapiniigaka ivankoku Tasorintsi. Antari pankotsipageku itentavakagaigaka isekataigakara. Ishinevageigaka tera iraventakovageigempa. 47 Ishineventavageigakari Tasorintsi ineaigaketari pairo ikavintsaavageigakeri. Maganiro matsigenkaegi timaigatsirira kara ineaigakerira ikañoigakara maika ishineventaiganakari. Omirinka kutagiteri yogari Atinkami atanatsityo ikematsatagaigirira pashini itentaigakarira kematsaigatsirira ariompatyo itovaiganakeri.

Iritigankaneegi Jeso 3

1 Impogini yogari Perero intiri Joan iaigake ivankoku Tasorintsi. Omirinkatari inanaira shavini poreatsiri iatapiniigi maganiro jorioegi iniaigirira Tasorintsi. 2 Ario ipirinitake kara sotsimoroku terira iranuitumate, kantaka ikyara mechotankitsi. Ariotari yamapiniigiriri yovirinitapiniigirira kameti inevivageigakeriniri igorikite kiapiniigatsirira. Ogari sotsimoro onti opaita Kametiri. 3 Irirori ineaigavakerira Perero intiri Joan yaiñoniigapaakara yakontsaanake ineviigavakerira igorikite. 4 Iriroegi ipampogiaiganakeri, impo inianake Perero ikanti: —Atsi gaigena kavako. 5 Irirori yogaiganakeri kavako yogiakovetakara inei ariori impaigakeri koriki. 6 Kantankicha Perero ikantiri: —Narori mameri tatampa nompakempi, tera intimenika nogorikite, kantankicha yagaveakagakena Jesokirishito Nasarekunirira novegaempira, nerotyo maika atsi kaviritanake nuitanake. 7 Impo ikatsatakeri irakosanoriraku yogaratinkakeri. Oga ikenake ishintsitanake igitiku ontiri aikiro igunkekiku. 8 Yaratinkagantsimatanaketyo yanuitanakera ovashi yogiaiganakeri Perero intiri Joan ikiaiganakera tsompogi. Tyarikarorokari imitamitavagetaketyo ishineventanakarira Tasorintsi ikanti: “¡Pairo ikametiti Tasorintsi ikavintsaavagetakenatari!” 9 Antari ineaigavakerira maganiro 10 ogatyo ikenaigake yogavageiganaketyo kavako, yogoigaketari inti pirinitapinitatsirira ivankoku Tasorintsi inevitantavagetira koriki. 11 Impo irirori ikantakanityo ikatsatakovageigakeri imanchakiku Perero intiri Joan. Maganirotyo yogavageiganake kavako, ishigaigamatanakatyo iaigakera inaigakera iriroegi anta ovetsaenkakara otinkamipoa okakaratsenkoatakera okantaganirira Irashi Saromon. 12 Ineaigavakerira Perero ikanti: “Viroegi iseraereegi, ¿tyara okantakara pogaiganakera kavako? Pipampogiaiganakenara kañomataka nantieginirikatyo kametiri, kañomataka tsikyatanirikatyo noganuitakeri yoka. 13 Kantankicha teratyo tsikyata naroegi gaveaigatsine, intityo gaveakagakena Tasorintsisanorira ikematsatasanoigirira yashikiiganakairira Averan, Isaako intiri Jakovo. Irirotari ganiairi Jesokirishito itigankakerira inkamaventaigakaera impo yovirinitairi inampinaku irakosanoriraku. Yogari Jesokirishito irirotari pagakagantaigakerira viroegi pikantaigakerira Pirato irogakagantakerira. Yogari Pirato ikogavetakaniroro irapakuaerimera, kantankicha viroegi tenirorotyo pinkogaige. 14 Tera pinkogumaige irapakuaenkanira yoga Pairorira Ikametiti terira inkañovagetumatempa. Inti pikogaigake irapakuaenkanira gantatsirira. 15 Ariotari pikañoigakeri maika pogakagantaigavetakarira yoga ganiantatsirira, kantankicha yoganiairi Tasorintsi, noneasanoigakeritari yanianaira. 16 Irirotari nokematsatasanoigakerira nogotasanoigaketyo arisano yagaveavagetake magatiro nerotyo pineantaigakaririra maika yanuitanakera yoka terira iranuitumate. 17 “Maika, notovaireegi, naro nogotake tera pogoigenika pikañotantaigakarorira maika. Ario ikañoigaka pitinkamiegi tera irogoige. 18 Kantankicha antari ikañotakara maika onti itsatagagetakero Tasorintsi ikantakerira pairani iniakagaigakerira kamantantaigatsirira ikamantakoigakerira Ikogakagakerira impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi ikantaigakera iratsipereavagetakera inkamakera. 19 Irorotari maika nonkantantaigakempirira pakuaiganakero povetsikageigira terira onkametite pinkematsatasanoigakerira Tasorintsi kameti irisaankakeroniri pikañovageigara ovashi aganakempa ishintsitagaigakempira pisureku irogishineaigakempira. 20 Impogini intigankimoigaempiri Jeso, irirotari ikogakagake okyara intigankakerira irogavisaakoigakempira impegakempara Pigoveenkariegite. 21 Kantankicha irirori maika kantaka irinakera anta enoku kigonkero inegintetaerora Tasorintsi magatiro intsatagagetakerora ikantakerira pairani iniakagaigakerira kamantantaigatsirira. 22 Ikantaketari Moiseshi: ‘Impogini intimake paniro pitovaire kamantaigakempinerira tatarika oita inkantake Tasorintsi, irirotari kogakagakerine inkamantantakera inkañotakenara naro ikogakagakenara nokamantantira. Tatarika oita inkantaigakempi pinkematsaigakerira. 23 Tyanirika garira ikematsatiri nonkisashitakempari ganige itentaigaari itovaireegi.’ 24 “Maganiro kamantantaigatsirira ikamantakogeiganakero magatiro pineaiganakerira maika. Iketyo ivatakero kamantantatsirira Samoiri, impogini imaiganakero impogiiganankitsirira. 25 Maikari maika viroegi pineaigakero itsatagagetakerora Tasorintsi magatiro ikamantakogeiganakerira iriroegi pairani. Aikiro itsatagakero ikantaigakeririra yashikiiganakempirira, ikantakeritari Averan: ‘Impogini intimake piyashikitanakerira kavintsajaigakerinerira maganiro matsigenkaegi.’ Antari ikantakerira maika, vintiegityo isureigaka inkavintsajaigakempira. 26 Iroro yoganiairira Tasorintsi Itomi viketyo itigankimoigake inkavintsajaigakempira kameti pampakuageiganakeroniri pikañovageigara.”

Iritigankaneegi Jeso 4

1 Aiñokyara ikenkitsavageigi Perero intiri Joan ipokaigapaake saseroroteegi itentaigakari itinkamiegi sentaigirorira ivanko Tasorintsi intiegiri saroseoegi. 2 Ikisaigapaakeri ineaigakera yogotagaiganakerira maganiro ikamantaigakerira iraniaiganaera impogini kamaigankitsirira inkañoigakerira Jeso yanianaira. 3 Ovashi yagaiganakeri yamaiganakerira, kantankicha tera tyara inkantumaigeri, onti yashitakoiganakeri, ataketari ochapinienkatanake. Antari onkutagitetanaera ario pinkante inkogakotagantaigakeri. 4 Kantankicha ikonogagarantaigaka kemaigakerorira ikantaigakerira ikematsaigake, ariorika inaigake 5,000 surariegi. 5 Impo okutagitetanaira yapatoitaigaka itinkamiegi saseroroteegi itentaigakarira itinkamiegi jorioegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. 6 Ario inake itinkamisanorira saseroroteegi paitacharira Anashi itentaigakarira Kaipashi, Joan, Arijantero intiegiri aikiro maganiro iitanepageegi. 7 Impo itigankaigake iragaigakitenkanira Perero intiri Joan inkogakotagantaigakerira. Impo yamaiganunkanira ikantaigiri: —¿Tyanimpatyo gaveakagaigakempi? ¿Tyanimpatyo kantaigakempira poganuitakerira yoga terira iranuite? 8 Yogari Perero itinkamitakaritari Isure Tasorintsi iniamatanaketyo iniaiganakerira patoitaigankicharira ikanti: 9 —Iroroventi pikogakotagantavintsaigakenara tyara nokantaigakeri noganuitaigakerira yoga terira iranuite 10 maika nonkamantaigakempi kameti pogoigakeniri viroegi intiegiri aikiro maganiro iseraereegi inti gaveakagaigakena Jesokirishito Nasarekunirira noganuitantaigakaririra. Yogari Jeso irirotari pikentakoigavetakarira, impogini yoganiairi Tasorintsi. 11 Viroegi onti pikañoigakari ‘vetsikaigakerorira pankotsi terira irishineventaigavetemparo mapu pairorira okametitake, kantankicha yogari Tasorintsi ishineventakaro ipegakagakaro okusotantakarira pankotsi.’ Tera pinkematsaigerinika Jeso, kantankicha Tasorintsi ipegakagakari Itinkami maganiro kematsaigiririra. 12 Irirotari itigankake inkamaventantakera irogavisaakotantakera. Teratyo intimumate pashini gaveatsinerira irogavisaakotantera, panirotyo ikantakara irirori yagaveakera. 13 Antari ineaigakerira maganiro tera intsarogumaige, yogavageiganaketyo kavako, ineaigiritari onti yantaigaveta ikitsavageigira, aikiro tera irogotagasanoigenkani sankevanti ovashi ikantaiganake impa irororakari itentavageigarira Jeso. 14 Ariotari itentaigakariri terira iranuivetempa, ¡tyampatyo inkantaige iriroegi! 15 Ovashi yogikontetagantaigakeri sotsi kameti iriniavakagaigakempaniri iriroegi. 16 Impo ikantaigi: —¿Tyara ankantaigakeri maika? Maganirotari timaigatsirira aka ikemakoigakeri yovetsikaigakera terira oneimagetenkani. ¿Matsi tyampa ankantaigero amanakoigakerora? 17 Kantankicha maika tsame ankantaviigakerira kameti ganiri ikenkitsatakotumaigairi Jeso. 18 Impo ikaemakagantaigairi ikantaigakerira: —Maikari maika gara pikenkitsatakotumaigairi Jeso, aikiro gara piniakotumaigairi pinkantaigakera yagaveavageti. 19 Impo iriroegi ikantaigi: —Atsi neaigerotyo viroegi. ¿Tyati pairo avisake okametitakera, irororika nonkematsaigakempira viroegi ontirika nonkematsaigakerira Tasorintsi? 20 Naroegi garatyo napakuimaigiro nonkamantakoigakerora noneaigakerira, aikiro nokemaigakerira. 21 Ikantutaigaarityo aikiro: —Gara pikenkitsatakotumaigairi Jeso, nokisaigimpikari. Impogini yapakuaigairi, ineaigaketari tyampa inkantaigakeri inkisaigakerira, maganirotari ikantaiganake: “Pairo yagaveavageti Tasorintsi”, ineaigaketari yoganuitakerira terira iranuite. 22 Irirori onti ishiriagakotaka 40 shiriagarini. 23 Iroro yapakuaigairira iaigai inaigakera irapigematsaegine ikamantaigapaakeri magatiro ikantaigakeririra itinkamipage. 24 Iroro ikemaigavakera maganiro iniaigakeri Tasorintsi ikantaigiri: “Notinkami, pairo pavisavageigakeri maganiro, virotari vetsikagetakerorira inkite, kipatsi, omaraani nia intiri maganiro timantagetarorira ontiri aikiro magatiro timantagetarorira. 25 Aikiro viro niakagakeri pomperane Iravi yashikiiganakenarira ikantakera: ‘¿Tatatyo oitara tsimajaigakeri maganiro matsigenkaegi terira iriroegi jorioegi ikisantaigakaririra Tasorintsi? ¿Tyara ikantaigakara isuregeigavetakarora posantepage terira onkametite garira yagaveaigi ineaigakerora? 26 Maganiro koveenkariegi kipatsikunirira intiegiri itinkamiegi matsigenkaegi yapatoventaiganakari ikisashiiganakarira Tasorintsi intiri Ikogakagakerira intigankakerira impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi.’ 27 “Otsataganakatari pikantakerira yapatoitantaigakaririra Erorishi intiri Pontsio Pirato itentaigakarira terira iriroegi jorioegi intiegiri iseraereegi ikemavakagaigakara irogaigakerira pomperane Jeso terira inkañovagetumatempa, irirotari pikogakagakerira impegakempara Nogoveenkariegite. 28 Virotari kantankitsi okyara ikañotantaigakarorira maika. 29 Notinkami, pikemavakero magatiro ikantaigakenarira ikisaigakenara. Maika nokogaigake pishintsitagaigakenara naroegi pomperaneegi ganiri notsarogumaigi nonkenkitsaigakerora piniane. 30 Pagaveakagaigakenara kameti novegaigakeriniri mantsigaigankitsirira. Aikiro nokogaigake iragaveakagaigakenara pomperane Jeso terira inkañovagetumatempa kameti novetsikageigakeniri posante terira oneimagetenkani.” 31 Iroro yagataiganakera iniaigakerira Tasorintsi ogatyo okenake oshigekanake pankotsi inantaigakarira okantanakera shige shige shige, itinkamitasanotutaiganaarityo aikiro Isure Tasorintsi. Impo iriroegi ovashi ikenkitsaiganakero Iriniane Tasorintsi teratyo intsarogumaige. 32 Maganiro kematsaigatsirira itentavakagaigaka ikemavakagaigakara. Tatarika yashintageigaka tera paniro irashintaigemparo, ontityo yashintaigakaro maganiro. 33 Yogari Tasorintsi ikavintsaavageiganakeri, aikiro yagaveakagavageiganakeri iritigankaneegi Jeso, nerotyo yagaveasanotantaiganakarira atanatsira ikamantakoiganakeri yanianaira. 34 Maganiro tyanirika timaigatsirira igipatsiegite aikiro ivankopage ipimantaigakero yagantaigakarora koriki. Impogini yamaiganakeneri 35 iritigankaneegi Jeso kameti impageigakeriniri maganiro kogakogeigacharira, paniropage onti ipageigakeri akarika ikogakoigaka, nerotyo tenige intimae kogakovageigankichanerira. 36 Itimake pashini Tsiperekunirira iyashikitanakerira Irevi paitacharira Jose, kantankicha yogari iritigankaneegi Jeso ariokya ipaiigairi Verenave (onkantakera: “Gishineantatsirira”). 37 Irirori ipimantakero igipatsite yagantakaro koriki. Impogini yamaigakeneri iritigankaneegi Jeso.

Iritigankaneegi Jeso 5

1 Kantankicha itimake pashini paitacharira Ananiashi itentakaro itsinanetsite opaita Sajira, ipimantaigakero igipatsite 2 yagantaigakarora koriki, kantankicha yagagarantavakeri. Yogari aiñokyarira inai yamaiganakeneri iritigankaneegi Jeso. 3 Kantankicha Perero ikantavakeri: —Ananiashi, ¿tyara okantakara pikematsatakerira Satanashi pikogantavetakarira pamatavinatakerimera Isure Tasorintsi pagagarantantavaarira koriki ipunaitakempirira pigipatsite? 4 ¿Matsi tera viro shintasanotemparone okyara? Ario okañotaka maika pipimantakerora, ¿matsi tera viro shintemparine koriki? ¿Antari gara pikañotiro maika? Pikañotakerora maika pamatagakara pineiri ariori naroegiri pikañoigake maika, teratyo intityo pikañoigake Tasorintsi. 5 Iroro ikemavakerira ogatyo ikenake ituanake ikamanake. Maganiro kemakoigakeririra itsarogavageiganaketyo kara. 6 Impo ikiaigapaake ikyaenkarira gaenokaiganankicha yagaiganakeri iponaiganakeri yamaiganakerira inkitaigaerira. 7 Impo osamanivagetanakera okenapaake itsinanetsite okiapaake, tera ogovagetumatenika ikamakera ojime. 8 Yogari Perero ikantavakero: —Atsi kamantena, ¿arisano ipakenari pijime maganiro koriki pagantaigakarorira pigipatsiegite? Irorori okanti: —Jeeje, arisanoniroro ipakempiri maganiro. 9 Ikantutarotyo: —¿Tyara okantakara pikemavakagaigakara pamatavinaigakerimera Isure Tasorintsi? ¿Matsi pineaigiri gari ikisaviigimpiro? Neriegi yonta kitaigaatiririra pijime, maika virokya inkitaigaate. 10 Iroro ikantakerora oga okenake otuimotanakeri okamanake. Impo ikiaigavetapaaka ineaigapaakero irorori kamake. Irorokya yagaigapanuti inkitaigaaterora inaira ojime. 11 Antari ineaigavakerora okañotanakara maika ogatyo ikenaigake itsarogavageiganake maganiro kematsaigatsirira naigankitsirira kara. Ario ikañoiga aikiro maganiro kemakoigavakerorira. 12 Yogari Tasorintsi yagaveakagaigakeri iritigankaneegi Jeso yovetsikimotantaiganakaririra matsigenka terira oneimagetenkani. Maganiro kematsaigatsirira yapatoitapiniigaka ivankoku Tasorintsi ovetsaenkakara otinkamipoa okakaratsenkoatakera okantaganirira Irashi Saromon. 13 Yogari itovaireegi itsarogaigake inkonoiigakemparira, kantankicha ishineventaigakari. 14 Ariompatyo itovaiganakeri kematsaigakeririra Atinkami, surariegi ontiri tsinaneegi. 15 Ineaigavakeritari yovetsikageigamati posantepage yamantaiganakaririra mantsigaigankitsirira yoginoriaigakerira avotsiku ishitaigakerira shitatsiku itimashitagaigakerira Perero kameti ontsimankumaigaerira ivamparokite irovegaiganaempaniri. 16 Ario ikañoigaka poniageigankicharira ochoenitira Jerosaren yamaigapaakeneri mantsigaigankitsirira intiegiri yatsipereakagageigakarira kamagarini, maganiro yovegaiganaa. 17 Kantankicha yogari itinkamisanorira saseroroteegi intiegiri saroseoegi tsipatasanoigaririra ariompatyo ikisaiganakeriri ineaigakera intiegira ishineventasanoiganunkani. 18 Yagaigamatanakerityo yamaiganakerira yashitakotagantaigakerira. 19 Kantankicha impogini onigankigitetanakera ipokashiigakeri isaankariite Tasorintsi yashireakoigapaakeri yogikonteigairira ikantaigiri: 20 “Piaigae ivankoku Tasorintsi pinkenkitsatimoigaerira maganiro pinkamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakenkaniniri.” 21 Impo ario ikañoigakero maika okutagitetanaira iaigamanake ivankoku Tasorintsi itsitiiganairora yogotagantaiganaira. Aiñokyara yogotagantaigi yogari itinkamisanorira saseroroteegi intiegiri itentaigakarira ikaemaigakeri maganiro itinkamipage iseraereegi yapatoitaigakeri. Iriroegi itigankaigake soraroegi iragaigakiterimera anta yashitakoigavetakarira iramaiganakerimera iriroegiku. 22 Kantankicha iaigavetaka mameri. Ipigaiganaa 23 ikantaigapaake: —Noaigavetaka noneaigapaakero shitasanomataka yashitakotantaigakarira. Yogari kamaguigakeririra timashiigamatake sotsimoroku ganiri ikonteiganai, kantankicha nashireaigavetaro mamerigitematake tsompogi. 24 Iroro ikemaigavakera itinkamiegi soraroegi sentaigirorira ivanko Tasorintsi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi yogaiganake kavako ikantaigi: —¿Tyarikatyo ikantaigakara? 25 Ikenamatapaaketyo paniro ikantapaakera: —Yogari pashitakotagantaigavetakarira chapi akya kogapage aiño yogotagantavageigai ivankoku Tasorintsi. 26 Impo ikemaigavakera itinkamiegi soraroegi iaigake kametikya yagaigakitiri, itsarogaigaketari impitankaigakenkanira. 27 Yamaigapaakeri yogaratinkaigapaakeri yapatoitaigakara. Impogini inianake itinkamisanorira saseroroteegi ikanti: 28 —Nokantasanoigavetakempi pampakuaiganakerora ganigera pikenkitsatakotumaigairo yovetsikagetanakerira Jeso. Kantankicha viroegi tera pinkematsaigena, onti pikamantageiganakeri maganiro Jerosarenkunirira. Ontitari pikogaigake pinkantakagantaigakenara ikentakotunkanira Jeso. 29 Inianake Perero intiegiri itovaire iritigankaneegi Jeso ikantaigiri: —Irirompatyo nonkematsaigake Tasorintsi. 30 Arisanotari pogamagaigavetakari Jeso pikentakotagantaigavetakarira koroshiku, kantankicha yoganiairi Tasorintsisanorira ikematsaigirira yashikiiganakairira pairani. 31 Yovirinitakeri inampinaku ipegakagakari Atinkami, aikiro ipegakagakari Gavisaakotantatsirira kameti iragaveaigakeniri iseraereegi inkantatigaiganakempara irapakuaiganakerora yovetsikageigira terira onkametite imagisantaeroniri Tasorintsi. 32 Noneasanoigakeritari nokamantakotantaigakaririra. Ario ikañotaka Isure Tasorintsi ikamantakotakeri. Irirori inti itigankakerira Tasorintsi intimasurentaigakerira maganiro kematsatasanoigiririra. 33 Iroro ikemaigavakera ikisasanoigamatanakatyo tyarikarorokari, ikogaigavetakatyo irogakagantaigakerimera. 34 Kantankicha ario inake kara paniro pariseo paitacharira Gamariere. Maganiro itovaireegi itasanoigakari. Irirori inti gotagantirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Impo yaratinkamatanaketyo ikanti: —Maiganakerita sotsi. 35 Impo ikantaigiri maganiro patoitaigankicharira: —Viroegi notovaireegi, tsikyanira pikisaigirikari kogapage, oketyo pisuretakotasanoigakemparo. 36 Kañotari pairani itimavetakara Teorashi ikogavetakara iravisumatantakemera yogiaigavetanakari tovaini matsigenka, ariorika inaigake 400. Kantankicha teratyo iragavee, ontityo yogunkani. Yogari giaigavetanakaririra oga ikenaigake iparikotigeiganai tenige intentavakagaigaempa. 37 Ario okañotaka aikiro pairani itsirinkakotagantaigakerira koveenkari irapatoire irogotakera akatovainirika inaigake maganiro. Itimake pashini Garireakunirira paitacharira Jorashi. Irirori ikogavetaka iravisumatantakemera inkañotakemparimera Teorashi. Ario ikañotaka irirori yogiaigavetakarityo tovaini matsigenka, kantankicha iroro yogunkanira oga ikenaigake iparikotigeiganai giaigavetanakaririra. 38 Irorotari nonkantantaigakempirira maika arione yogaegi, pakuaigaeri gara tyara pikantaigiri. Magatiro oka yogotagantaigakerira tsikyatarika yagashiigakaro iriroegi tsikyatatyo ompeganaempa. 39 Kantankicha intirika tigankaigakeri Tasorintsi irogotagantavageigakera tyampatyo pinkantaigakeri. Intagarogiteni intirika pagashiventaiga Tasorintsi. Iroro ikemaigavakerira ikantaigake: —Iroroventi kametitake. 40 Impo ikaemakagantaigairi aikiro, ipasatagantaigakerira, impo yapakuaigairi ikantaigavakeri: —Maika nonkantaigavakempi, gara pikenkitsatakotumaigairi Jeso. 41 Impogini ikonteiganai iaiganai ishinevageiganaa, ineaigaketari inti yatsipereaventaigake Jeso, 42 nerotyo teratyo irapakuimaigero, onti yogotagantavageigake omirinka kutagiteri anta ivankoku Tasorintsi ontiri pashini pankotsipageku ikamantakoiganakerira Jeso ikantaigakera inti itigankake Tasorintsi irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira impegakempara Igoveenkariegite.

Iritigankaneegi Jeso 6

1 Impogini itovaiganakera kematsaigatsirira ovashi itsitiiganakero jorioegi niantaigarorira guriego iniashinaiganakarira itovaire jorioegi niantaigarorira evereo ikantaigakera tera impasanoigero osekaegi ogamakotagapage niantaigarorira guriego. 2 Yogari iritigankaneegi Jeso yapatoitaigakeri maganiro kematsaigatsirira ikantaigiri: —Tera onkametite nampakuaiganakerora nokenkitsavageigirora Iriniane Tasorintsi irorokyara nompiriniventavageiganake nompimantavageigakera sekatsi. 3 Irorotari nonkantantaigakempirira maika pinkogaigakera 7 govageigatsirira pairorira inegintetasanovageiga itinkamiigakarira Isure Tasorintsi kameti iriroeginiri piriniventaigakerone impimantavageigakera. 4 Naroegi onti nompiriniventavageigake noniaigakerira Tasorintsi, aikiro nonkenkitsavageigakerora Iriniane nogotagantaigakerora. 5 Iroro ikemaigavakerira maganirosanotyo ishineiganaka ikantaiganake: —Kametitake. Yagantaigakaririra Ishitivano, ineaigakeritari ikematsatasanovagetakera, aikiro itinkamitasanotakarira Isure Tasorintsi. Impogini imaigakeri Jeripe, Porokoro, Nikanoro, Timo, Parimanashi intiri aikiro Nikorashi. Yogari Nikorashi onti iponiaka Antiokiaku. Tera iriro jorio kantankicha pairani onti yogiatakoigavetari ikematsaigirira iriroegi. 6 Impogini ikantaigi iritigankaneegi Jeso: —Neri yogaegi. Impo iriroegi ipatikaiigakeri igitoku iniaventaigakerira. 7 Ariompatyo apagiteakovagetanakari Iriniane Tasorintsi Jerosarenku, itovaigavagetanaketyo kematsaigatsirira. Imaigamatanakatyo saseroroteegi iriroegi ikematsatagarantaiganakera. 8 Yogari Ishitivano inti pairorira ikavintsaavagetakeri Tasorintsi yagaveakagavagetakeri yogikoneatimoigakerira irapijorioegitene terira oneimagetenkani. 9 Itimaigake kara pashini jorioegi terira intentaigempari itovaireegi yapatoitaigara, onti yapatoitaiga pankotsiku okantaganirira “Irashiegi Tenigerira Ironampiigaenkani”. Impo iriroegi itentaigakari pashini poniaigankicharira Sureneku, Arijantiriaku, Surishiaku ontiri aikiro Ashiaku iatashiigakeri Ishitivano ipugananaiganakarira ikenkitsavagetakera irorokyatyo ikantaigiri irorokyatyo ikantaigiri, 10 kantankicha teratyo iragaveaigeri irogemisantaigerira, pairotari yavisake yogotakera, intitari gotagakeri Isure Tasorintsi. 11 Impo iriroegi ipunaigakeri pashini matsigenka kameti intsoeventaigakempariniri. Iriroegi ikantaigake: —Nokemaigakeri ikantakera ganigera otsatagaagani itsirinkakotanakerira Moiseshi, aikiro isamatsanatakeri Tasorintsi irirori. 12 Iroro ikemaigavakera maganiro ikisaigamatanakatyo, imaigamatanakatyo itinkamiegi jorioegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Yagaigapanutiri Ishitivano yamaiganakerira yapatoitaigakara itinkamipage. 13 Impo ikaemaigake pashini tsoegaigankicharira ikantaigake: —Yogari yoga onti ipiriniventanake isamatsanatanakerora ivanko Tasorintsi, aikiro ikantanake tera onkametite itsirinkakotanakerira Moiseshi. 14 Nokemaigakeritari ikantakera: ‘Yogari Jeso Nasarekunirira irogituakero ivanko Tasorintsi, aikiro irogagagetakero magatiro yogotagaigakairira Moiseshi.’ 15 Yogari patoventaigakaririra ikamaguigavetakari ivoroku Ishitivano ineaigiro kañomataka ivoro isaankariite Tasorintsi.

Iritigankaneegi Jeso 7

1 Impo yogari itinkamisanorira saseroroteegi ikantiri Ishitivano: —¿Arisano pikañotakero maika? 2 Irirori ikanti: —Maika, notovaireegi vintiegiri notinkamiegi, atsi kemisantaigavakena nonkamantaigakempira. Pairani aiñokyara Averan Mesopotamiaku tekyara iriate Jaranku, ikoneatimotakeri Tasorintsisanorira gaveavagetatsirira 3 ikantiri: ‘Maika pokaiganakerira pitovaireegi piatakera parikoti pashiniku kipatsi nonkantakempirira pintimantakemparora.’ 4 Iroro ikemavakera Averan ikematsatakeri iatanake iponianakara Karereaku iatakera Jaranku, kantaka itimakera kara. Antari ikamanakera iriri ariokya itigankakeri Tasorintsi ipokakera aka pitimaigakera maika. 5 Kantankicha tera impasanoteri kipatsi, teratyo irashintumatemparo maani, onti ikashigakagakari ikantantakaririra: ‘Pinkamanakerika irirokya shintaemparone piyashikiiganakerira.’ Antari ikashigakagakarira tekyaenka intomintumatempa, 6 kantankicha ikantakeri: ‘Yogari piyashikiiganakerira onti intimanampiantaigake, aikiro irashintaigakenkani iromperaperaigakenkanira kogapage. Inkisavintsavageigakenkani kigonkero agavagetanakempara 400 shiriagarini. 7 Kantankicha impogini naro nonkisashiigakempari shintaigakemparineririra ovashi irapakuaigaeri iripokaigakera aka irishineventasanoiganakenara intsatagageiganakerora nonkantaigakeririra.’ 8 Ikantakeri aikiro irogaratsaitagantakempara ichonkirimeshinate, aikiro ario inkañotagaigakenkani iyashikiiganakerira ogaratsaitakenkanira irashiegi iriroegi kameti ogotantakenkanira intsatagasanotakerora ikantakeririra. Nerotyo itomintakarira Isaako iroro aganakara 8 kutagiteri yogaratsaitakero ichonkirimeshinate. Impogini irirokya Isaako itomintakarira Jakovo imatakeri irirori. Ario ikañotaka Jakovo irirori yogaratsaitakero ichonkirimeshinaegite itomiegi. Yogari 12 itomiegi iriroegitari yashikiiganakairira maganiro aroegi. 9 “Paniro irirori ipaita Jose. Yogari irirentiegi pairo yavishi ikisavintsavageigirira ipimantantaigakaririra ironampitakenkanira Ejipitoku. Kantankicha antari yatsipereakagunkanira ipugamentakeri Tasorintsi, 10 nerotyo ishinetantakaririra koveenkari paraon, ineakeritari yogovageti ikantantakaririra iriro kantankitsine magatiro ovetsikakenkanirira Ejipitoku. Aikiro ipegakagakari itinkamiegi inampinaegi tavagetimoigiririra. 11 “Impogini yatsipereavageiganake itasegane maganiro Ejipitokunirira intiegiri Kanaankunirira. Maganiro yashikiiganakairira tyampa iragaigakero iseka. 12 Impogini Jakovo itigankaigakeri itomiegi Ejipitoku inevitantavageigakitera iseka, ikemakoigakeritari iriro timakoigankitsi turigoki ishatekagiigakerora pankotsipageku itsoteigakarora irorori irogaigaempa impogini ontsonkagetanakempara magatiro. 13 Impogini iaigaira aikiro ineviigaaterira yogari Jose iokotagaigaari ikantaigakerira: ‘Nantitari pirenti’, ovashi yogotantakarira paraon inti evereo. 14 Impogini yogari Jose ikaemakagantakeri iriri intiegiri aikiro maganiro iitaneegi. Maganiro iriroegi onti inaigake 75. 15 Nerotyo iatantakarira Jakovo intimakera Ejipitoku. Impogini ikamanaira irirori intiegiri maganiro itomiegi yashikiiganakairira 16 yamaiganaagani inkitaigaenkanira Sukemeku, irorotari ipunaventanakerira pairani Averan ineviigakeririra itomiegi Amore. 17 “Impogini panikyara aganakempa intsatagakerora Tasorintsi ikantakeririra Averan pairani, itovaigavageiganake yashikiiganakairira Ejipitoku. 18 Aikiro itimake pashini koveenkari terira inkemakotumageteri Jose. 19 Irirotari matavinaigavetakaririra yashikiiganakairira yatsipereakagavageigakarityo kara iokakagaigavakerira itomiegi ikyaenkarira mechotankitsi kameti inkamaigakeniri ganigera itovaigai. 20 Kantankicha impogini imechotake Moiseshi, yogari Tasorintsi ishineventakari. Yomanaigavetakari tomintaigakaririra mavani kashiri. 21 Impogini tenigera iragaveaigae iromanaigaerira yogaigakitiri parikoti. Impo oneakeri irishinto paraon aganakeri opegakeri otomi ogimonkakeri. 22 Yogotagasanotantunkanirira magatiro yogoigirira Ejipitokunirira, ovashi yogovagetanake inkenkitsavagetera. 23 “Impogini ishiriagakotanakara 40 shiriagarini ikoganai ineaigaerira itovaireegi. 24 Iroro iatanaira ineapaakeri paniro ikisavintsavagetunkani, ipugamentanakeri yogakeri Ejipitokunirira kisakeririra. 25 Ineiri ariori irogoigavakeri itovaireegi inti tigankakeri Tasorintsi impugamentaigaerira iramaiganaerira parikoti, kantankicha iriroegi tera irogoigavakeri. 26 Impo okutagitetanaira ineaigiri piteni itovaire kisavakagaigaka. Ikogavetaka irogametiaigaerimera ikantaigiri: ‘¿Antari gara pikisavakagaiga? Ariotari pikañovakagaigakari intitari pitovaire.’ 27 Yogari kisakeririra irapitene itatsinkutarityo ikantiri: ‘¿Matsi tyanimpatyora kantakempi pimpegakempara notinkamiegi? ¿Tyanimpatyora pegakagakempi nojoeseegite? 28 ¿Ario pikogake pogakenara naro aikiro pinkañotagakenarira Ejipitokunirira pogakerira chapi?’ 29 Iroro ikemavakera Moiseshi ishiganaka iatake pashiniku kipatsi paitacharira Marian, ovashi itimuntevagetake anta ikonoiigakarira Mariankunirira, impo ario kara yagake tsinane itomintaka piteni. 30 “Impogini avisanakera 40 shiriagarini irirori inake anta osarigagitetapaakera ochoenitakotakaro otishi Sunai. Ario kara ikoneatimotakeri isaankariite Tasorintsi inantaka tanko omorekanake aratsantsaenkagematanake. 31 Yogamatanaketyo kavako, okya iavetanakara yaiñonivetanakarora ineasanotakeromera ikemutarityo inianake Tasorintsi ikanti: 32 ‘Nantitari Tasorintsisanorira ikematsaigirira yashikiiganakempirira Averan, Isaako intiri Jakovo.’ Ogatyo ikenake Moiseshi itsarogamatanaketyo ishigekanakeara shige shige shige, teratyo irogumate kavako. 33 Impogini ikanti Tasorintsi: ‘Sapatoreempa, aiñonatari naro aka. 34 Naro noneasanoigakeri nashintaigarira naigankitsirira Ejipitoku yatsipereavageigakera, aikiro nokemaigakeri ikaemavaitaigakera, irorotari nopokantakarira nompugamentaigaerira kameti irapakuaigaeriniri tsipereakagaigakaririra. Maika nontigankaempi pimpiganaera Ejipitoku.’ 35 “Irirotari yoka Moiseshi ikisaigavetakarira itovaireegi ikantaigavetakarira: ‘¿Matsi tyanimpatyora kantakempi pimpegakempara notinkamiegi? ¿Tyanimpatyora pegakagakempi nojoeseegite?’ Maika nonkantaigakempi irirotari itigankake Tasorintsi impegakempara itinkamiegi irogavisaakoigakerira. Intitari mutakotakeri isaankariite Tasorintsi koneatimotakeririra tankoku. 36 Impogini yagaigaatiri yashikiiganakairira yovetsikagematanake terira oneimagetenkani anta Ejipitoku ontiri aikiro inkaareku paitacharira Kiraamonkiari. Ario ikañotaka aikiro anta osarigagitetapaakera yovetsikagemati posante terira oneimagetenkani kigonkero agavagetanaka 40 shiriagarini. 37 Yogari Moiseshi irirotari kantaigakeririra itovaireegi: ‘Impogini intimimoigakempi paniro pitovaire kenkitsatatsinerira. Intitari tigankakerine Tasorintsi inkañotagakenara itigankakenara naro nonkenkitsavagetakera.’ 38 Irirotari Moiseshi tentaiganakaririra yapatoitaigakara osarigagitetapaakera. Yogari isaankariite Tasorintsi iniakeri otishiku Sunai, impo irirokya kamantaigakeri yashikiiganakairira. Irirotari kemakerorira niagantsi ganiantatsirira ovashi kantakani ogotagantanunkanira, nerotyo agotantaiganakarorira aroegi maika. 39 “Kantankicha yogari yashikiiganakairira tenige inkogaigae inkematsaigaerira, onti ipintsapintsavageigavetaa Ejipitoku, 40 ikantantaigakaririra Aaron: ‘Nokogaigake povetsikaigakenara notasorintsiegite kameti iriroeginiri tentaiganaenane, tera nogoigenika tyarika itsatake Moiseshi gaigutanarira Ejipitoku, iataketari otishiku ovashi ipegaka tera impigae.’ 41 Impogini yovetsikaigake itasorintsite ikañotagaigakari ityomiani toro. Impo yovetisaigakeneri piratsipage itagaigakenerira. Ishinevageiganaka ishineventaigakaritari yovetsikaigakerira. 42 Irorotari yapakuantaiganakaririra Tasorintsi impegaiganakerira itasorintsite impokiropage. Itsirinkakoiganakerotari kamantantaigatsirira ikanti: ‘Viroegi iseraereegi, antari pinaigakitira anta osarigagitetapaakera 40 shiriagarini, ¿matsi naro povetisaigakene piratsipage pimpaigakenara? 43 ¡Teratyo! Intitari pipegaigake pitasorintsiegite paitacharira Moroko, nerotyo tyarikara piaigake pamavageiganakero ivanko inantarira. Aikiro pamavageiganakeri impokiro povetsikaigakerira viroegi pikañotagaigakaririra pitasorintsiegite paitacharira Irepa. Viroegi pikañoigakero maika povetsikaigakera pishineventantaigakemparirira pipegaigakerira pitasorintsiegite kogapage. Irorotari maika nonkantantaigakempirira impogini nagakagantaigakempira iramaitanakempira samani avisanakara Vavironia.’ 44 “Impogini yogari yashikiiganakairira yovetsikaigakeneri Tasorintsi igamisapankote anta osarigagitetapaakera. Ikañotagaigakaro ikantakeririra Tasorintsi Moiseshi, iokotagakeritari anta otishiku tyara inkantaigakero irovetsikaigakerora. 45 Impogini ikamanakera Moiseshi, irirokya pugairi Josoe itentaigakarira yashikiiganakairira ipokantaigakarora oka kipatsi ikashigakagaigakaririra Tasorintsi yamaigakenerira igamisapankote. Impogini yogonkeigavetapaaka ineaigapaakeri terira iriroegi jorioegi timaigavetacharira aka, kantankicha impogini yoneagaigakari Tasorintsi kameti impaigakeriniri irirokyaniri shintaigaemparone. Kantaka otimakera igamisapankote Tasorintsi kigonkero agavagetanakara itimakera Iravi. 46 Impo yogari Tasorintsi ikavintsaavagetakeri Iravi. Impo irirori ikogavetaka irovetsikakenerimera pankotsisanorira. 47 Kantankicha tera irovetsikeneri, inti vetsikakeneri Saromon. 48 Kantankicha yogari Tasorintsi timatsirira enoku tera intimantemparo pankotsi yovetsikaigirira matsigenka, ikantaketari kamantantatsirira: 49 ‘Ikanti Tasorintsi: Nanti Tasorintsisanorira Igoveenkariegite maganiro matsigenkaegi. Magatirosanotyo napagiteakaro. ¿Matsi pagaveaigake povetsikaigakenara novanko nontimantakemparira? ¿Matsi nokogakotaka pankotsi nampishigopireantakemparira? 50 ¿Matsi tera naro vetsikageterone magatiro timagetatsirira?’ 51 “Viroegi vintiegi terira pinkemumaige kañomataka tenirikatyo ontimaige pisure. Onti pikañoigakari terira irogotumaigeri Tasorintsi, ontiniroro pipugananaiganakari Isure kañoigamatakavi yashikiiganakempirira. 52 Iriroegitari tsipereakagaigakaririra maganiro kamantantaigatsirira, aikiro ipogereaigakeri maganiro niakoigakeririra Pairorira Ikametiti pokankitsinerira. Impogini ipokavetaka viroegi pitsoeventaigakari pogakagantaigakeri. 53 Tasorintsi inti itigankavetaka isaankariite inkamantakerira Moiseshi ikogagetakerira ontsatagakenkanira impo irirokya gotagaigakeri yashikiiganakempirira, kantankicha teratyo inkematsaigeri. Ariotari pikañoigakari viroegi maika tera pinkematsatumaige.” 54 Iroro ikemaigavakerira ikantakera ikisasanoigamatanakatyo opegakoiganakerityo itsimaenka. Tenigetyo iragaveaige iriniaigaera. 55 Yogari Ishitivano itinkamitakaritari Isure Tasorintsi ineventanaka enoku ineakeri Tasorintsi ishimpokirerenkakera kantamataketyo porerererere yogari Jeso aratinkake inampinaku irakosanoriraku. Iniitanaatyo Ishitivano 56 ikantaigiri: —¡Kemisantaigena! Naro noneakero inkite shirenakimataka. Neri yonta Kañotasanotakaririra Matsigenka aratinkake inampinaku Tasorintsi irakosanoriraku. 57 Ogatyo ikenaigake yaviigamatanakerotyo igempita ganiri ikemaigai. Ikaemavaimatanaketyo ishigateiganakarira yavetakaiganakerira 58 yamaiganakerira parikoti okaragetanakera pankotsipage ipitankaigakerira. Ario inake kara pashini matsigenka ikyaenkarira gaenokanankicha. Irirori onti ipaita Saoro. Yogari pitankaigakeririra Ishitivano onti isapokashiiganakari imanchaki ipaiganakeri Saoro ineaigaenerira. 59 Iroro ipitankaigakerira irirori inianakeri Atinkami ikantiri: “Notinkami Jeso, gavaero nosure.” 60 Impogini itigeroanaka ikaemapanuti ikanti: “Notinkami, gara pikisaviigiri ikisaigakenara.” Iroro ikañotanakerora maika ikamanake.

Iritigankaneegi Jeso 8

1 Yogari Saoro ishinevagetanakatyo kara ineavakerira ikamanakera. Ariotari inaigakeri kara kematsatasanoigiririra Tasorintsi yagaiganairi Ishitivano yamaiganairira ikitaigairira. Iragatsikanaigakarityo kara. Impogini yogari terira inkematsaigeri Jeso itsitiiganakero ikisashiiganakarira maganiro kematsaigatsirira timaigatsirira Jerosarenku yatsipereakagavageiganakarira. Ishigantaiganakarira maganiro iriroegi iaigakera itivarokaiganakara Joreaku ontiri Samariaku, intaganivani timaigaatsi iritigankaneegi Jeso. 3 Yogari Saoro ariompatyo ipogereavageiganakeriri kematsaigatsirira ikiashigeigamatirityo ivankoegiku inoshikaiganakerira surariegi ontiri tsinaneegi yamaiganakerira yashitakotagantaigakerira. 4 Yogaegiri shigaiganankicharira iaigake yapagiteaiganakarora ikenkitsavageiganakera ikamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakenkaniniri. 5 Yogari Jeripe iatake Samariaku ikenkitsatakotakerira Kirishito ikantakera inti itigankake Tasorintsi irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira impegakempara Igoveenkariegite. 6 Maganiro kemaigavakeririra ikemisantasanoigavakeri, ineaigakeritari yovetsikagematityo terira oneimagetenkani. 7 Yogari kamagarinipage timaguigakeririra matsigenka ikaemageigamatanake ikontegeigamatanaketyo. Impo irirori Jeripe yovegageigamatiri shinkogisenari intiegiri terira iranuitagantsiige. 8 Nerotyo ishineventantavageiganakaririra maganiro. 9 Ario itimi kara paniro seripigari paitacharira Sumo. Irirori kantaka iseripigaritira pairani yamataviigakerira maganiro. Yaventakovagetaka ikantakera yavisavageigakerira maganiro. 10 Maganiro ikemisantasanoigiri, ananekiegi intiegiri antariniegi, ikantaigake: “Yoga Sumo intirorokari gaveakagakeri Tasorintsi gaveavagetatsirira.” 11 Ikemisantasanotantaigaririra maganiro yogikoneatimoigakeritari posante terira ineimageigero iriroegi yogakagavageigakeri kavako. 12 Kantankicha impogini iriroegi ikemaigavakeri Jeripe ikenkitsavagetakera ikantakera Jesokirishito inti Gavisaakotantatsirira Itigankakerira Tasorintsi irogavisaakoigakerira, aikiro ikamantaigakeri tyara inkantaigakempa inkematsaigakerira kameti impegakempaniri Tasorintsi Igoveenkariegite. Antari ikemaigakerira ogatyo ikenaigake ikematsaiganake ovashi yogiviatagantaiganaka surariegi ontiegiri aikiro tsinaneegi. 13 Impo imamatanakatyo Sumo irirori. Iroro ikematsatakera yogiviatagantaka ovashi yogiavagetakeri Jeripe. Yogavagetanake kavako ineakerira yovetsikagemati terira oneimagetenkani. 14 Yogari iritigankaneegi Jeso naigankitsirira Jerosarenku iroro ikemakoigakerira Samariakunirira ishineventaigakarora Iriniane Tasorintsi itigankaigakeri Perero intiri Joan inkamosoiguterira. 15 Iroro yogonkeigapaakara iniaventaigapaakeri kameti intimasurentaigakeriniri Isure Tasorintsi, 16 tekyatanika intimasurentaigeri. Intagatitari yogiviatagantaigaka iokotagantaigakara arisano ikematsaigakeri Atinkami Jeso. 17 Impogini Perero intiri Joan ipatikaiigakeri igitoku oga ikenake itimasurentaiganakeri Isure Tasorintsi. 18 Iroro ineavakera Sumo 19 ikantaigiri iritigankaneegi Jeso: —Nokogake pagaveakagaigakenara naro aikiro nonkañoigakempira viroegi kameti tyanirika nompatikaitake igitoku intimasurentanakeriniri Isure Tasorintsi. Atsi gaveakagaigena, nompunaigakempitari koriki. 20 Ikantiri Perero: —¡Manakerityo pigorikite pintagakempara morekariku, pikogaketari pimpunaventantakemparira koriki Isure Tasorintsi! 21 Garatyo pitentumaigana pinkañoigakenara naro, tekyatanika pinkantatigasanotempa teratyo irishinetempi Tasorintsi. 22 Pakuaero pisuretakarira maika pinkantatigasanotakempara. Piniaerira Tasorintsi ariorika imagisantaero ganiri ikisavitimpiro. 23 Noneakempitari pikantakani povetsikagisevagetakero terira onkametite, apaiventashivagetakempitari kañovagetagantsi. 24 Iniamatanaketyo Sumo ikanti: —Atsi niaventaigena viroegi pinkantaigakerira Tasorintsi ganiri ikisashitana. 25 Yogari Perero intiri Joan ikenkitsatakoigakeri Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira, aikiro ikamantakoiganakerora magatiro ineaigakerira itentavageigavetakarira Jesokirishito. Impogini yagataiganakera ipigaiganaa Jerosarenku. Antari avotsiku ikenkitsatimoiganakeri Samariakunirira tyarika kara itimageigi ikamantaiganakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi. 26 Impogini iniakeri Jeripe isaankariite Tasorintsi ikantiri: “Piate osarigagitetapaakera, pinkenantanakempa avotsi poniankicharira Jerosarenku atacharira Gasaku.” 27 Ikavirimatanakatyo Jeripe iatakera, impo ineventakotavakari paniro eonoko timatsirira Etiopiaku. Irirori inti otesorerote igoveenkariegite Etiopiakunirira opaita Kantase. Onti iponiaa Jerosarenku iatutira iniitirira Tasorintsi. 28 Onti iatanai itimira ikenantanaa ishigakotantarira iniavantavagetanake sankevanti itsirinkanakerira pairani kamantantatsirira Isaiashi. 29 Yogari Isure Tasorintsi ikantiri Jeripe: “Piate pogiatavakerira.” 30 Itsatimamatanaketyo Jeripe ikemapaakeri niavantake, ikantapaakeri: —¿Pikemavakero piniavantakerira? 31 Irirori ikanti: —Tyara nonkantakempa nonkemakerora, mameritari gotagakenanerira. Atsi tainanityo viro pimpitapaakera naroku pogotagakenara. 32 Ogari iniavantakerira onti okanti: “Yamanunkani ikañotaganunkani yamaganira ovisha yovetisaganira tera inkaemumatanake. Onti ikemisantakotanaka ikañotanakari itomaitaganira agaganira iviti. 33 Antari yogamagunkanira yovashigantavagetunkani tyanikonatyo kantakotumaterine. Maikari maika garatyo tyani niakotumaigiri iyashikiiganakerira, teranika intimaige, yogamagunkanitari.” 34 Yogari eonoko ikantiri Jeripe: —Kantena, ¿tyani iniakotake kamantantatsirira? ¿Ikiiro niakotaacha intirika iniakotake pashini? 35 Iniamatanaketyo Jeripe ikanti: —Intityo iniakotake Jeso. Ovashi yogotagagetakeri tyara okanti sankevanti iniavantakerira itsotenkasanotakerotyo ikamantakotakerira Jeso. 36 Impogini ikenaiganake kara ineaigapaakero nia ikanti eonoko: —Nero oga nia, ¿kametitakerikara nogiviatakempara? 37 Ikanti Jeripe: —Virompatyo. Pikematsatasanotakerika kametitakeniroro pogiviatakempara. Irirori ikanti: —Arisanoniroro nokematsatasanotake nogotaketari yogari Jesokirishito inti Itomi Tasorintsi. 38 Impo ikantiri ironampiria irogaratinkakerora ishigakotantakarira, yaguitanake iaigakera oaaku yogiviatakerira. 39 Iroro yagaiganairora otsapiaku yaganakeri Isure Tasorintsi Jeripe asatyo ipegaenkatanaa ovashi tera ineaeri, kantankicha iatanai ishinevagetanaka. 40 Impogini yogari Jeripe ineaagani Asotoku ikenkitsatakovagetanakerira Kirishito itsotenkagiteavagetanakero itimageigira yagavagetanakero Sesareaku.

Iritigankaneegi Jeso 9

1 Yogari Saoro ariompatyo ikisashivageiganakariri kematsaigiririra Atinkami ikogavetaka irogaigakerimera, nerotyo iatantakarira inakera itinkamisanorira saseroroteegi 2 inevitapanutirira impavakerira sankevanti kameti inkiashiiganakeriniri pankotsipageku yapatotantaigarira jorioegi Iramashikoku inkogaigakiterimera maganiro kematsaigiririra Atinkami iramaiganakerimera irashitakotagantaigakerira Jerosarenku, surariegi ontiri tsinaneegi. 3 Kantankicha iroro iatanakera yagavetanakarora ochoenitapaakara Iramashiko katsiketyo okantamatanake tsaarere oponiapaaka enoku oatagutakerira inakera irirori. 4 Oga ikenake yashirianaka igavayoteku ikemi ikantapaagani: “Saoro, Saoro, ¿antari gara pikisana?” 5 Irirori ikantiri: “¿Tyanimpatyo viro, Notinkami?” Ikantiri: “Naro nanti Jeso pikisashitakarira. 6 Maika tinaanake piatakera Iramashikoku. Ario kara inkantaitakempi tyarika pinkantakempa.” 7 Yogari itentaiganakarira Saoro itsarogavageiganaketyo kara ineaigaketari ikemaigavetakatyo oniinkanira kantankicha tera tyani ineaige. 8 Irirori itinaanaka ikireaavetanaka tenige ineae. Onti ikatsaiganakeri yamaiganakerira Iramashikoku. 9 Ario inake kara mavati kutagiteri tera ineae, aikiro tera isekatumataempa, tera iroviikumataempa maani. 10 Antari Iramashikoku ario itimi paniro kematsatatsirira paitacharira Ananiashi. Ikoneatimotakeri Atinkami inei ontinirika okañotimotakari igisanireku ikantiri: “¡Ananiashi!” Ikanti irirori: “Notinkami, ¿tatoita?” 11 Ikantiri irirori: “Tinaanake piate shintsi pinkenantanakempa avotsi paitacharira Katinkapokiri. Pagapaakerora ivanko Jorashi pinkogakotagantapaakeri Saoro poniankicharira Tarisoku. Maika aiño irirori inianakena. 12 Inkaara ineakempi pikoneatimotakerira okañotimotakari igisanireku. Ineimpi pikiapaake pipatikaitapaakeri igitoku kameti ineanaeniri.” 13 Iroro ikemavakera irirori ikanti: “Notinkami, nokemakovagetiritari ikisantasanovagetityo kara yatsipereakagavageiganakari kematsaigatsirira timaigatsirira Jerosarenku. 14 Maikari maika gonketaka aka yamakero sankevanti ipaigavakeririra itinkamiegi saseroroteegi kameti iramaiganakeriniri maganiro kematsaigimpirira irashitakotagantaigakerira. Irorotari ipokashitake.” 15 Ikanti Atinkami: “Piatetyo, tsikyatatari nokogake naro inkenkitsatakotakenara inkamantaigakerira terira iriroegi jorioegi timageigatsirira parikotipageku intiegiri igoveenkariegite. Aikiro inkamantaigakerira irapijorioegitene. 16 Nokogake nogotagagetakerira posante tyara inkantakempa iratsipereaventavagetakenara.” 17 Ovashi iatake ikiapaake pankotsiku inakera Saoro ipatikaitapaakeri igitoku ikantiri: —Napigematsatene Saoro, yogari Atinkami Jeso koneatimotakempirira avotsiku itigankakena nompatikaitakempira pigitoku kameti pineanaeniri, aikiro intimasurentakempiniri Isure Tasorintsi intinkamitakempira. 18 Iroro ikantakerira ogatyo okenake ashiriventakigematanakatyo irokiku kañotavagetaka iventaki shima ovashi ineanai. Impo iatake yogiviatagantakara. 19 Impo ovashi isekatanaa ishintsitanaira. Tekya aiñokya iriatae, onti imagimoiganakeri kematsaigatsirira timaigatsirira Iramashikoku, kantankicha tera samani intime kara. 20 Impogini ikenkitsamatanaketyo Saoro pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi ikantanakera Jeso inti Itomi Tasorintsi. 21 Maganiro kemaigavakeririra yogavageiganaketyo kavako ikantaigi: —¿Matsi teratyo iriro yoga kisashiigaririra kematsaigiririra Jeso timaigatsirira Jerosarenku? ¿Matsi teratyo iriro pokashiigakeririra kematsaigatsirira naigankitsirira aka irogusoiguterira iramaiganakenerira itinkamiegi saseroroteegi? 22 Kantankicha yogari Saoro ariompatyo ikenkitsatanakeri ikamantakotanakerira Jeso ikantakera inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, nerotyo yogemisantantaiganakaririra irapijorioegitene timaigatsirira Iramashikoku tenige iragaveaigae impugaigaemparira. 23 Impogini otovaiganakera kutagiteri isariaigavetakari irogaigakerimera. 24 Omirinkatyo tsitenigetiku ontiri kutagiteriku itimashiigavetakari sotsimoroku otantatsaitakotara apatotara pankotsipage irishiganakerika irogaigavakerira, kantankicha ikamantunkani. 25 Impogini iroro apavatsaanakara yoyagaigakeri irapigematsaegine kantiriku, tsikyani yoguitakoigakeri yogavisakoigakerira aikyara yogishigaigakerira iatantaarira parikoti. 26 Iroro yogonketapaakara Jerosarenku ikogavetaka inkonoiigapaakemparimera kematsaigatsirira, kantankicha maganiro ipinkaigavakeri ineaigiri teri inkematsate. 27 Impogini yaganakeri Verenave itentanakarira inaigakera iritigankaneegi Jeso ikantaigiri: —Gara pipinkaigiri, ineakeritari Atinkami avotsiku ikemakeri iniakerira. Ikematsatantakarira ikenkitsatakovagetakeri anta Iramashikoku tera intsarogumate. 28 Iroro ikemaigavakera yagaigavakeri itentavageigakarira. Impo irirori ikenkitsatakovagetakeri Atinkami itsotenkavagetanakero Jerosaren. 29 Aikiro iniaigakeri jorioegi niantaigarorira guriego. Iriroegi ikogaigavetaka irogemisantaigakerimera, kantankicha tera iragaveaigeri, niganki ikisaiganakeri ikogantaigavetakarira irogaigakerimera. 30 Kantankicha iroro ikemaigavakera irapigematsaegine itentaiganakari Sesareaku, impo ariokya itigankaigakeri Tarisoku. 31 Ovashi itimaigai kameti maganiro kematsaigatsirira timaigatsirira Joreaku, Garireaku ontiri Samariaku tenige iroverajaigaenkani. Itovaigavageiganaketyo kara kematsaigatsirira, ariompatyo ikematsatasanoiganakeriri Atinkami itsatagasanoiganakerora magatiro ikogirira irirori, intitari shintsitagaigakeri Isure Tasorintsi. 32 Impogini iatake Perero ineantavagetakera inkamosoigakerira irapigematsaegine, aikiro iatake ineaigakerira timaigatsirira Iriraku. 33 Ario kara ineapaakeri shinkogisenari ipaita Eneashi inoriintevagetanakani 8 shiriagarini. 34 Ikantiri Perero: —Eneashi, maika irovegaempi Jesokirishito. Tinaanae pigikanaero pishita. Irorotyo ikantakerira itinaamatanaatyo. 35 Maganiro timaigatsirira Iriraku ontiri Saronku iroro ineaigavakerira yoveganaara ikematsaiganakeri Atinkami. 36 Antari antakona anta Jopeku ario otimi pashini kematsatatsirira paitacharira Tavita. Antari irinianeegiku guriegoegi onti okantagani Irorokashi. Irorori pairotyo okavintsaantavageti okavintsajaigirira kogakoigankicharira. 37 Impogini omantsigatanake ovashi okamake. Okivanunkani impo amanunkani oginoriinkanira menkotsiku. 38 Impo yogari kematsaigatsirira timaigatsirira kara yogoigaketari ario inake Perero anta Iriraku itigankantaigakarira piteni iriaigakitera inkantaigakiterira iripokakera shintsi. 39 Iroro ikemavakera Perero ikaviritanaka yogiaiganakerira. Antari yogonkeigapaakara pankotsiku itentaiganakari onoriakara Tavita. Ario onaigake kara kamakoigatsirira ojime okamanavageigaketyo kara iragatsikaigakarora okamakera. Iroro oneaigavakerira Perero apatoventaigavakari okotagageigavakerira kamisapage okantaigakerira: —Nero oka avovigeiganarira Tavita. 40 Yogari Perero yogikonteigakeri maganiro itigeroanaka iniakerira Tasorintsi. Impogini ikamagutanakero Tavita ikantiro: —¡Tavita, tinaanae! Oga okenake okireaatanai oneitarityo Perero otinaanaka opirinitanake. 41 Ikatsatakero yogaviritakerora ikaemaigairo kamakoigatsirira ojime intiegiri otovaireegi kemataigatsirira ikantaigiri: —Nero, atake anianai. 42 Ovashi ikemakoiganakero maganirosanotyo timaigatsirira kara itovaigavageiganaketyo kematsaiganakeririra Atinkami. 43 Ario imaguntevagetake Perero tovai kutagiteri ivankoku Sumo kitaatakotiririra meshinantsi.

Iritigankaneegi Jeso 10

1 Itimi Sesareaku paniro soraro paitacharira Koronerio. Irirori inti itinkamiegi soraroegi ikantaganirira Itariano, ariorika inaigake 100. 2 Irirori inti pinkatsatiririra Tasorintsi itentaigarira iitanepage ipiriniventaigirora ikogagetirira. Ikavintsaavageigakeri kogakovageigankicharira, aikiro omirinka iniiri Tasorintsi. 3 Impogini agaka kutagiteri itsunkanaira poreatsiri iroro iriniaerimera, inei ontinirika okañotimotakari igisanireku ipokapaake isaankariite Tasorintsi ikantapaakeri: “¡Koronerio!” 4 Iroro ineavakerira ikiapaakera itsarogavagetanake yoganakeri kavako ikantiri: “Notinkami, ¿tatoita?” Ikanti: “Ikemakempi Tasorintsi piniirira, aikiro ineakempi pikavintsaantavagetira. 5 Maikari maika tiganke iriaigakitera Jopeku inkantaigakiterira Sumo Perero. 6 Inti imagimotake irapisumotene timatsapiatirorira omaraani nia. Irirori onti ipiriniventavageti ikitaatirira imeshinapage.” 7 Iroro iatanaira isaankariite Tasorintsi yogari Koronerio ikantakagantake piteni iromperane aikiro paniro soraro mutakovagetiririra. Yogari soraro inti pairorira ipiriniventiro ikogagetirira Tasorintsi. 8 Antari ipokaigakera ikamantaigakeri magatiro ikantakerira isaankariite Tasorintsi, ovashi itigankaigakeri Jopeku. Impo iriroegi iaiganake. 9 Iroro okutagitetanaira ipampokiiganai aikiro, impo ikatinkatanakera poreatsiri panikya irogonkeigakempa. Yogari Perero iatake yagatsonkutanakera enoku sotsi otishitapankoku pankotsi iriniaerira Tasorintsi. 10 Impo itaseganake ikogavetanaka isekatakempamera kantankicha tekya omposate, okyaenkatari onkotanunkani. Impo inei ontinirika okañotimotanakari igisanireku. 11 Oga okenake ashireagitetanaka inkite aguitapaake kañomataka ogamagoni manchakintsi ontinirika ogusogetunkani onampinapageku. 12 Yomateviotantakaro posantepage kamarigetatsirira, noshikagetacharira intiri aragetatsirira. 13 Impo ikemiri inianake Atinkami ikanti: “Perero, kaviritanake gagetavakeri pogamagagetavakerira pogakemparira.” 14 Ikantiri Perero: “Notinkami, garatyo nogumatari, tera nogumatemparinika kitsitinkantagetatsirira ikantavitantaganirira.” 15 Iniitaarityo aikiro ikantiri: “Yogari ikantakerira Tasorintsi kametitake irogakenkanira gara pipinkiri, kametitaketyo pogakemparira, gatanika ikitsitinkumatimpi.” 16 Mavati ikañotagunkani maika iniinkanira impo akya opiganaa opegaenkavagetanaa enoku. 17 Impo yogari Perero isurevagetanakaro ineakerira ikanti: “¿Tatarikatyo oita?” Yogaegiri itigankaigakerira Koronerio mataka gonkeigapaaka Jopeku ikogakotagantaigapaakerora ivanko Sumo tyara onake. Impo ikamantaigunkanira iaigake yaratinkaigapaake sotsimoroku 18 ikaemaigapaake ikantaigi: —¿Ario inake Sumo Perero aka? 19 Kantankicha yogari Perero aiñokyara isuretaro ineakerira inkaara, ikantiri Isure Tasorintsi: “Pokaigake mavani matsigenka ikogaigakempira. 20 Atsi kaviritanake paguitanakera gara pitsarogi pogiaiganakerira, nantitari kantaigakeri iripokaigakera.” 21 Ovashi yaguitanake ikantaigapaakeri: —Nanti pikogaigakerira. ¿Tatoita pipokashiigake? 22 Iriroegi ikantaigiri: —Inti tigankaigakena notinkamiegi paitacharira Koronerio. Irirori inti pairorira ipinkatsavagetiri Tasorintsi, aikiro inegintevagetaka. Maganiro jorioegi ishineventaigari. Chapi iniakeri isaankariite Tasorintsi ikantiri: ‘Tiganke iriaigakitera inkantaigakiterira Perero, tatarika inkamantagetakempi pinkemisantavakerira.’ Irorotari nopokashiigake maika nonkantaigakitempira. 23 Yogari Perero yogiagaigavakeri ipaigavakerira irimagantaigakemparira. Impo okutagitetanaira iaiganaira yogiaiganakeri, aikiro itentaiganakari irapigematsaegine timaigatsirira kara Jopeku. 24 Okutagitetanaira aikiro yogonkeigapaaka Sesareaku. Ario inake Koronerio intiegiri iitanepage intiegiri aikiro iamigoegite itentaigakari yogiaigakerira Perero. 25 Iroro yogonketapaakara ikontetanake Koronerio itonkivoavakarira itigeroaventamatanakarityo ikañotagakarira irironirika Tasorintsi. 26 Kantankicha Perero yogaviritavairityo ikantiri: —Atsi kaviritanae. ¿Matsi tera naro matsigenka pitigeroaventakenara? 27 Iroro iniakerira itentanakari ikiaiganakera tsompogi. Yogari Perero ineaigapaakeri patovageigamataka, 28 ovashi inianake ikantaigapaakeri: —Viroegi pogoigitari naroegi jorioegi nokantatigaiga pairo navishi nokantavitantaigirora nonkonoivageigemparira terira iriroegi noshaninkaegi, aikiro nonkiavankoigerira ivankoku. Kantankicha naro maika yogotagakena Tasorintsi kameti ganiri nokantantavagetai kantakarikatyo ikitsitinkirika. 29 Pineantaigakenarira maika, iroro pikantakagantaigakenara notsatimavagetake nopokakera tera tatoita nontatsiventempa. Maika kantaigena, ¿tatatyo pikaemaviigakena? 30 Impo ikanti Koronerio: —Atake apitepagetanaka kutagiteri ikañotanaara maika poreatsiri itsunkanaira, nonake aka novankoku noniavagetakerira Tasorintsi. Katsiketyo noneatigirityo ikoneatimotakena isaankariite kutasamamatake imanchaki. 31 Irirori ikantana: ‘Koronerio, ikemakempi Tasorintsi piniirira, aikiro ineakempi pikavintsaantavagetira. 32 Maikari maika tiganke iriaigakitera Jopeku inkantaigakiterira Sumo Perero. Inti imagimotake irapisumotene timatsapiatirorira omaraani nia. Irirori onti ipiriniventavageti ikitaatirira imeshinapage.’ 33 Notigankantaigakaririra inkantaigakitempira. ¡Matsi ariokona pipokumatake! Maikari maika apatoitaigakara ario inimoigakai Tasorintsi. Nokogake pogotagaigakenara magatiro tatarikara oita ikantakempi Tasorintsi. 34 Iniamatanaketyo Perero ikanti: —Maika nogotasanotake ineaigakai Tasorintsi ario akañovakagaigaka maganiro tera ankantatigumaigempa, 35 ishineventasanoigakaritari maganiro matsigenkaegi tyanirika pinkatsatakeri, aikiro inegintevagetaka. 36 Itigankakeri Jesokirishito inkenkitsatimovageigakerira maganiro iyashikiiganakerira Iseraere inkamantaigakerira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira kameti irishinevageigakempaniri. Yogari Jesokirishito intitari Itinkamisanorira maganiro matsigenkaegi. 37 Viroegi pikemakoigakeritari Joan ikenkitsavagetakera karanki, aikiro yogiviatantavagetakera. Impo pikemakoigakeri Jeso Nasarekunirira ipakerira Tasorintsi Isure yagaveakagasanotakerira. Impogini yanuiventavagetakero ikavintsaantavagetakera yoneaganontageigakarira maganiro yatsipereakagaigakarira kamagarinipage, itsititanakero Garireaku impo yapagiteavagetanakaro magatiro igipatsite jorioegi. Intitari tentakari Tasorintsi. 39 Naroegi noneakotasanoigakeri magatiro yovetsikimogeigakeririra maganiro jorioegi timaigatsirira Jerosarenku intiegiri aikiro timageigatsirira parikotipageku. Impogini yogamagaigakeri ikentakoigakerira koroshiku. 40 Kantankicha omavatanakara kutagiteri yoganiairi Tasorintsi itigankakeri ikoneatimoigaanara. 41 Kantankicha teratyo maganiro inkoneatimoigeri, intagani naroegi ikoneatimoigai notentaigaari nosekatavageigaara, naroegitari ikogakagaigake Tasorintsi pairani nonkematsaigakerira, aikiro nonkamantaigakerira maganiro. 42 Irirotari tigankaigakena nonkenkitsaigakerora Iriniane Tasorintsi nonkenkitsatimoigakerira maganiro matsigenkaegi, aikiro nonkamantaigakerira iriro ikogakagake Tasorintsi inkantakera impogini tyara inkantaigakenkanira maganiro, irirorika kamaigankitsirira, intirika tekyarira inkamaige. 43 Maganirotari kamantantatsirira ikamantakoigakeri ikantaigakera tyanirika kematsaigakerine imagisantaero Tasorintsi ikañovageigara. 44 Aiñokyara iniavageti Perero ipokapaake Isure Tasorintsi itinkamiigapaakarira maganiro kemisantaigakeririra ikenkitsavagetakera. 45 Yogari jorioegi kematsaigatsirira itentaigakarira Perero iponiakara Jopeku yogavageiganake kavako, ineaigaketari ipokakera Isure Tasorintsi itinkamiigapaakarira terira iriroegi jorioegi. 46 Aikiro ikemaigavakeri iniantaiganakarora pashinipage niagantsi terira oniantumatenkani ishineventasanoiganakari Tasorintsi ikantaigi: —Pairo ikametivageti Tasorintsisanorira. 47 Impo iniamatanaketyo Perero ikantaigiri itovaire: —Maikari maika ¿matsi ario ankantaviigakeri irogiviaigakempara?, ariotari ikañoigakairi aroegi itinkamiigakaira Isure Tasorintsi. 48 Impo yogiviatagantaigakeri iokotagantaigakempara arisano ikematsatasanoigakeri Jesokirishito. Impogini iriroegi ikantaigakeri Perero gatatara iatai.

Iritigankaneegi Jeso 11

1 Impogini yogari itovaireegi iritigankaneegi Jeso intiegiri irapigematsaegine timageigatsirira Joreaku ikemakoigakeri terira iriroegi jorioegi ikenkitsatimoigunkanira Iriniane Tasorintsi ovashi ikematsaigake. 2 Iroro ipiganaara Perero Jerosarenku ikisaenkaviigavakeri kematsaigatsirira jorioegi 3 ikantaigiri: —¿Tyara okantakara piatashiigakerira terira irogaratsaiigenkani ichonkirimeshinate pisekatakovageigakarira? 4 Inianake Perero ikamantaiganakerira magatiro ikanti: 5 —Naro nonake Jopeku noniavagetakerira Tasorintsi. Impo noneake kañomataka ontinirika nokisanivagetake noneavakero kañotaka ogamagoni manchakintsi oponiapaaka enoku inkiteku ogusotunkani onampinapageku, impo aguitapaake naroku. 6 Nokamagutasanotakero noneakerora tatarikara yagantakaro. Noneagetakeri yomateviotantakaro kamarigetatsirira piratsipage intiri inkenishipagekunirira. Yomateviotantakaro aikiro noshikagetacharira intiri aragetatsirira. 7 Impo inianake Atinkami ikantana: ‘Perero, kaviritanake, pogamagagetavakerira pogakemparira.’ 8 “Kantankicha naro nokanti: ‘Notinkami, garatyo nogumatari, tera nogumatemparinika ikantavitantaganirira irogagetenkanira, aikiro tera nogumatemparinika kitsitinkantatsirira.’ 9 Iniitanaatyo aikiro ikanti: ‘Yogari ikantakerira Tasorintsi kametitake pogakemparira gara pipinkiri, gatanika ikitsitinkimpi.’ 10 Mavati ikañotagakena maika iniakenara, impo akya opiganaa opegaenkavagetanaara enoku. 11 “Tekya osamanite yogonkeigapaaka pankotsiku nomagantakarira mavani matsigenka poniaigankicharira Sesareku itigankaigunkanirira inkantaigakitenara. 12 Impo itigankakena Isure Tasorintsi ikanti: ‘Piate giaiganakeri gara pitsarogi.’ Ovashi noatake yogiaiganakena 6 napigematsaegine. Impogini nogonkeigapaakara nokiaigapaake ivankoku Koronerio. 13 Irirori ikamantaigavakena ikoneatimotakerira isaankariite Tasorintsi yaratinkimotapaakerira ivankoku ikantiri: ‘Tiganke iriaigakitera Jopeku inkantaigakiterira Sumo Perero. 14 Irirori kantaigakempine tyara pinkantaigakempa viro intiegiri maganiro pitovaireegi kameti irogavisaakoigakempiniri Tasorintsi.’ 15 “Iroro notsititanakerora noniaiganakerira ipokapaake Isure Tasorintsi itinkamiigapaakarira ikañotagaigakarira aroegi itinkamiigakaira okyara. 16 Nosurematanakarotyo ikantaiganakairira Atinkami: ‘Arisano yogari Joan onti yogiviatantavagetake niaku, kantankicha viroegi inti timasurentaigakempine Isure Tasorintsi.’ 17 Ikavintsajaigakeritari Tasorintsi ikañotagaigakaira aroegi akematsaigakerira Atinkami Jesokirishito. ¿Ario tyaratyo nonkantera? ¿Matsi tyanimpatyora naro kameti nonkantakerira Tasorintsi gara ikavintsajaigiri?” 18 Iroro ikemaigavakera irapigematsaegine ikemisantavageiganake ovashi ishineventaiganakari Tasorintsi ikantaigi: —¡Pairotyo ikavintsaantavageti Tasorintsi, nerotyo ikavintsaantaigakarira aikiro terira iriroegi jorioegi kameti inkantatigaiganakempaniri ganiri ineaigairo igamane inkantakani intimaigake! 19 Antari yogunkanira Ishitivano iroro oponiantanaka yatsipereakagaiganunkanira kematsaigatsirira ovashi ishigaiganaka itivarokaiganakara iaiganakera Penishiaku, Tsipereku ontiri Antiokiaku. Ario kara ikenkitsavageigake ikamantantaigakera tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira kantankicha intagani ikenkitsatimoigake jorioegi. Yogari terira iriroegi jorioegi tera inkenkitsatimoigeri. 20 Kantankicha ikonogagarantaigaka shigaiganankicharira poniaigankicharira pairani Tsipereku ontiri Sureneku ipokaigake iriroegi aikiro Antiokiaku. Iroro yogonkeigapaakara ikenkitsatimoiganakeri terira iriroegi jorioegi ikamantakoigakerira Atinkami Jeso. 21 Intitari gaveakagaigakeri ikenkitsaigakera yagaveantaigakarira ikematsatagaigakerira tovaini, yapakuantaiganakaririra ipegaigavetarira itasorintsiegite, irirokya ikematsaiganake Atinkami. 22 Impogini ikemakoigakerira kematsaigatsirira timaigatsirira Jerosarenku itigankaigakeri Verenave inkamosoiguterira. 23 Iroro yogonketapaakara ineaigapaakeri arisano ikavintsaavageigakeri Tasorintsi iriroegi aikiro ikematsatantaigakaririra ovashi ishinevagetanaka ikantaigakeri inkantakanira inkematsatasanoigakeri Atinkami intsatagaigakerora magatiro ikogagetirira garatyo yapakuimaigiro. 24 Yogari Verenave pairotyo ikametiti. Itinkamitasanotakari Isure Tasorintsi, aikiro pairo ikematsatasanoti, nerotyo ikematsatagantaigakaririra tovaini matsigenka. 25 Impogini iatake Tarisoku inkogakiterira Saoro 26 impo ineapaakerira yaganakeri itentanakarira iaigakera Antiokiaku. Ario inaigakiti patiro shiriagarini yogotagavageigakerira yapatovageigakara tovaini kematsaigatsirira. Ariotari kara Antiokiaku itsitiiganunkaniri ikantaiganunkanira kematsaigatsirira kirishitiano. 27 Antari aiñokyara Verenave intiri Saoro Antiokiaku ipokaigapaake kamantantaigatsirira iponiaigaka Jerosarenku. 28 Paniro onti ipaitaka Agavo. Irirori yaratinkimoiganakeri maganiro kematsaigatsirira ikanti: “Impogini antsipereavagetanakenkani tasegagantsi ampagiteavagetanakemparo magatiro kipatsi.” Intitari niakagakeri Isure Tasorintsi nerotyo ipegakara Karaorio koveenkari otsatagagetanunkani ikantakerira. 29 Antari ikemaigavakera ikantakerira iniavakagaiganaka ikemavakagaiganaka irapatoigakera koriki iramakagantaigakenerira irapigematsaegine timaigatsirira Joreaku. Paniropage ipimantagarantaigake akarikara yashintaigaka. Yogari shintasanoigankicharira iriro pimantasanoigankitsi. Yogari terira irashintasanoigempa ogakona ipimantaigake. 30 Impogini ipaigavakeri Verenave intiri Saoro iramaiganakerira Jerosarenku impaigapaakerira sentaigiririra kematsaigatsirira.

Iritigankaneegi Jeso 12

1 Impogini yogari koveenkari Erorishi itsititanakero ikisashivageiganakarira kematsaigatsirira. 2 Yogakagantakeri Santiago onti itogitorenkakagantakeri savuriku. Irirori inti irirenti Joan. 3 Impo yogari Erorishi ineakera ishineventasanoiganakarira jorioegi ovashi imatakeri Perero irirori yagakagantakeri viesetaku ogantaganirira pan terira onkonogempa opoegantarira 4 yashitakotagantakerira impo itigankaigake 16 soraroegi inkamaguigakerira isurevetakatari avisanaera Pasekoa inkantakera iragakitenkanira iramakenkanira ikanomaantapinitira kameti ineakoigakerira maganiro patoventaigakemparineririra kara inkisashitakemparira irogakagantakerira. 5 Kantankicha yogari kematsaigatsirira ikantakani iniaigakeri Tasorintsi iniaventaigakerira Perero. 6 Panivati tsitenigeti imagantanaarira iroro onkutagitetanaera iramakagantakerimera Erorishi irogakagantakerimera, irirori magasevagetake inigankiigakeri piteni soraro yogusotantunkani piteti karenatsa irakopageku. Yogari itovaire soraro kamaguigamatake sotsimoroku. 7 Impo katsiketyo ikoneatimotapaakeri isaankariite Tasorintsi oga okenake okutaenkagitetanake tsompogi yashitakotakara. Yogari isaankariite Tasorintsi itsagatapaakeri imeretaku yogireakerira ikantiri: “¡Tinaanake shintsi!” Oga okenake otsaagetanaka karenatsa yogusotantunkanirira. 8 Ikantiri isaankariite Tasorintsi: “Suntoratanaempa, aikiro sapatotanaempa.” Iroro yagatanakera isuntoratsatanaara, aikiro isapatotanaara ikantutaarityo aikiro: “Gagutanaempa pimanchaki pogiatanakenara.” 9 Iatake yogiatanakeri, kantankicha onti ineagetakero kañomataka ontinirika ikisanivagetake, tenirikatyo arisano intentempari isaankariite Tasorintsi. 10 Iroro ikonteiganakera iketyo yavisaiganake soraroegi kamaguigiririra shitakoigacharira, impo imaiganakeri naigankitsirira antakona anta, impo ariompa yagavageiganakerori pashini sotsimoro ashitantaganirira asuromenta okontetakara avotsiku oatakara otimagetira pankotsi. Oga okenake tsikyata ashireanaka. Ikonteiganake iaiganakera yagavokiaiganakerora apipokitene impo asatyo ipegaenkatanaa isaankariite Tasorintsi iokanairi paniro. 11 Impo irirori ineakotasanovetaa ikanti: “Iroroventi arisanoniroro itigankakeri Tasorintsi isaankariite yogikontetaanara ganiri yogakagantana Erorishi, aikiro ganiri yatsipereakagavageigana napijorioegitene.” 12 Impo ovashi iatake ovankoku Maria, iriniro Joan Marokoshi. Ario inaigake kara irapigematsaegine yapatoitaigakara iniaigakerira Tasorintsi. 13 Impo irirori yoenenkapaakero shitakomentontsi ovashi opokapaake nampiriantsi paitacharira Irore onkamosotakiterira tyanirikara. 14 Irorotyo okemavakerira inti niapaatsi Perero oshinematanakatyo, kantankicha teratyo ashireakoteri, akyatyo opiganaa oshiganakara okamantaigakerira aiño Perero sotsi. 15 Iriroegi ikantaigiro: —¡Ariorikaratyo! Kantankicha irorori ariompatyo onianakeri okanti: —Arisanotyo. Iriroegi ikantaigiro: —Iroroventi intirorokari isaankariite Tasorintsi sentiririra. 16 Kantankicha irirori atanatsityo yoenenkanakerora shitakomentontsi. Iroro yashireaigavetakarora ineaigutarityo inti Perero yogavageiganaketyo kavako. 17 Irirori yogaenokanake irako kameti inkemisantaigakeriniri. Impogini ikamantaigakeri tyara ikantairi yogikontetairira Tasorintsi. Aikiro ikantaigiri: —Pinkamantaigakerira Santiago intiegiri maganiro atovaireegi apigematsaegine. Ovashi iatake parikoti. 18 Impogini okutagitetanaira ikireaigavetanaka soraroegi mameri Perero. Itsarogavageiganaketyo kara ikantavakagaiganakara: “¿Tyarika iatake?” 19 Yogari Erorishi itigankaigakeri pashini soraroegi inkogaigakerira, kantankicha tera ineaigaeri. Impo ikogakotagantaigavetakari kamaguigavetakaririra kantankicha iriroegi tyampa inkantaige ovashi yogakagantaigakeri. Impogini irirori iatake intimakera Sesareaku. 20 Yogari Erorishi ikisaigakeri timaigatsirira Tiroku ontiri Sureneku, teratyo maani inkisavageigeri kara, kantankicha iriroegi ikemavakagaigaka iriaigakera irogametiaigaaterira, irirotari Erorishi pakagantaigiri iseka. Iketyo yogishineaigapaake inampina paitacharira Verashito kameti irironiri niaventaigakerine inkantakerira ikogaigakera irogametiaigaerira. 21 Impo yogari Erorishi ikamantakagantaigakeri tyatirika kutagiteri iripokantaigakempa inkemavakagaigakempara. Impogini aganakara iripokantaigakemparira yogagutanaka imanchaki yogagutashitarorira yapatoventaganira. Impo ipokaigakera ipirinitanake irirori ipirinitapinitira ikenkitsavagetira ovashi ikenkitsavagetake. 22 Impo ikemaigakerira patoitaigankicharira ikaemavaimatanaketyo ikantaigi: “¡Ojojoo teratyo iriro niatsine matsigenka, intityo niankitsi tasorintsi!” 23 Impo iroro ikemavakera Erorishi yaventakotasanomatanakatyo inkantumagetaketyo: “Teratyo naro tasorintsi, aiñotari paniro Tasorintsisanorira gaveavagetatsirira.” Iroro ikañotakerora maika ipokapaake isaankariite Tasorintsi ikantakagantapaakerira. Ogatyo ikenake imantsigatanake yoganakari kenitsi ovashi ikamake. 24 Ogari Iriniane Tasorintsi ariompatyo otivarokakovagetanakari apagiteakovagetanakarora magatiro okenkitsatakotanunkanira. 25 Yogari Verenave intiri Saoro itsatagaiganakerora itigankaviigakeririra irapigematsaegine timaigatsirira Antiokiaku, iponiaiganaa Jerosarenku ipigaiganaa itentaiganakari Joan Marokoshi.

Iritigankaneegi Jeso 13

1 Yogari kematsaigatsirira timaigatsirira Antiokiaku ikonogagarantaigaka inti kamantantaigatsirira, pashini inti gotagantaigatsirira. Iriroegitari yoka: Verenave, Sumeon (ikantaganirira Potsityainari), Iroshio Surenekunirira, Saoro intiri Manae (itentarira Erorishi ikimoigira. Yogari Erorishi inti inampina Sesa neagetakeneririra magatiro Garireaku.) 2 Impogini yapatoitaigaka iriroegi tera isekatumaigempa, onti ipiriniventaigake iniaigakerira Atinkami. Impo ikantaigiri Isure Tasorintsi: “Nokogake pampakuaigakerira Saoro intiri Verenave nontigankaigakerira inkenkitsaigakerora Niagantsi Kametiri, irorotari nokogakagaviigakeri.” 3 Iroro yagataiganakera iniaigakerira Atinkami ipatikaiigakeri igitoku Saoro intiri Verenave ikantaigavakeri: “Maika piaigakera pinkenkitsaiganakerora Niagantsi Kametiri.” 4 Impogini itigankaigakeri Isure Tasorintsi iaigake Sereoshiaku itentaiganakari Joan irimutakoigakerira. Impo yomateiganaka omaraneku pitotsi yamaatakoiganakera iaigakera Tsipereku. Iroro yogonkeigapaakara yagatakoigapaakera Saraminaku iaigake pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi ikenkitsavageiganakerora Iriniane Tasorintsi. 6 Impogini yanuiventashiiganakero Niagantsi Kametiri yapagiteavageiganakaro Tsipere ovashi yogonkevageigapaaka Paposhiku. Ario kara itimi matsikanari paitacharira Varejoso. Irirori onti ikantagani aikiro Irimashi (onkantakera: “matsikanari”). Inti jorio pairorira yamatagavageta ikantaketari inti tigankakeri Tasorintsi inkamantantakera. Aikiro inti itentavagetarira inampina Sesa paitacharira Serejio Paoro. Yogari Serejio Paoro pairo yogovageti. Impogini ikemakoigavakerira Verenave intiri Saoro pokaigake ikaemakagantaigakeri, ikogaketari inkemisantakerora Iriniane Tasorintsi. Impo ipokaigake iriroegi yogotagaigavetanakari kantankicha yogari Varejeso onti yonaventaigavetavakari nerotyo yakanatantaigavetavakarira ganiri ikematsatagaigiri. 9 Yogari Saoro paitaacharira aikiro Pavoro itinkamitakaritari Isure Tasorintsi yoganakeri kavako ipampogianakeri sorerere ikantiri: 10 —¡Vinti matavitantatsirira, intitari tomintakempi kamagarini povetsikagisetantakarira terira onkametite pikisavintsavageigirira maganiro vetsikaigirorira kametiripage! ¿Antari gara pogagiro yogotagantakerira Notinkami? 11 Maika inkisashitakempi Tasorintsi pinkamaraatanake garatyo pineimatairi poreatsiri. Impogini avisanakera akatirika kutagiteri ario pineanae. Ogatyo okenake apavatsaimotanakari tenige ineae, ipasasavagetaketyo ikogakera tyanirika katsatakerine. 12 Iroro ineavakera Serejio Paoro ikematsatakeri Kirishito, yogavagetanaketari kavako ikemakera yogotagaigakerira ikamantakotakerira Atinkami. 13 Impogini iponiaiganaa Paposhiku yomateiganaa iaiganakera Perejeku Pampiriaku. Yogari Joan ipiganaa ovashi iatai Jerosarenku. 14 Iriroegi iponiaiganaa Perejeku iaiganakera Antiokiaku Pisuriaku. Impogini aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira ikiaigake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi ipirinitaigapaake. 15 Impogini agatanunkanira oniavantunkanira itsirinkakotanakerira Moiseshi ontiri itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira yogari tinkamiigatsirira pankotsiku yapatoitantaigarira yaiñoniiganakari Pavoro intiri Verenave ikantaigapaakeri: —Notovaireegi, ariorika aityo pikogaigakerira pinkantaigakenarira kameti pishintsitagaigakenaniri. Aityorika atsi kantaigenanityo maika. 16 Ikavirimatanakatyo Pavoro yogaenokavakotanakerora irako kameti inkemisantaigakeriniri ikantaigiri: —Kemisantaigavakena viroegi notovaireegi iseraereegi, aikiro maganiro viroegi pinkatsaigiririra Tasorintsi. 17 Yogari Tasorintsi ikematsaigirira yashikiiganakairira irirotari kogakagaigakeri irashintasanoigakemparira impogini nerotyo pairani itimaigavetara Ejipitoku ikavintsaavageigakeri ovashi itovaigavagetanaketyo kara. Impogini yagaveakagavagetakeri Moiseshi yamaiganairira parikoti. 18 Yatsipereakovageigakari Tasorintsi 40 shiriagarini inaigakera osarigagitetapaakera. 19 Impogini ipogereaigakeri timaigatsirira Kanaanku. Yagutaigakeri igipatsiegite irirokya ipaigake yashikiiganakairira. Yogari pogereaigankicharira intiegitari ititaegi, jerejeseoegi, amoreoegi, kananeoegi, pereseoegi, jeveoegi, intiri jevoseoegi. 20 Atake avisavagetanake 450 shiriagarini iaigakera yashikiiganakairira intimaigakera Ejipitoku. “Impogini onti ikantake Tasorintsi intimaigakera joeseegi pugamentaigakerineririra. Impo ario okañotaka kigonkero agavagetanakara itimakera kamantantatsirira Samoiri. 21 Impogini yogari yashikiiganakairira ikantaigakeri Tasorintsi ikogaigakera intimakera igoveenkariegite irorotari ipegakagantakaririra koveenkari Saoro itomi Sushi iyashikitanakerira Vejamin. 22 Impogini aganakara 40 shiriagarini yapakuakagairi irirokya ipegakagaa koveenkari Iravi. Impogini ikamantakotakeri Tasorintsi ikanti: ‘Yogari Iravi itomi Isai inti pairorira ikametiti noshineventavagetakarityo kara yovetsikagetirotari nokogagetirira.’ 23 Impo ikantake intigankakera paniro iyashikitanakerira iripokakera irogavisaakoigakaera aroegi iseraereegi. Maikari maika mataka pokake, irirotari Jeso pokutatsirira. 24 Antari panikyara intsititanakero inkenkitsatanakera iketyo ivatakero Joan ikenkitsavagetanakera ikantaiganakerira maganiro inkantatigaiganakempara irapakuaiganakerora yovetsikageigirira terira onkametite irogiviatagantaigakempara. 25 Impo panikyara iragatanaero ikogakagavitakeririra Tasorintsi ikantanake: ‘¿Matsi naro pogiaigakerira? Karatapaatsine iripokapaakera impogitapaakenanerira. Irirori pairotyo yavisakena yagaveavagetakera. Narori garorokarityo nokañotumatari irirori, onti nagamaavagetakari, pairotari yavisavagetakena.’ 26 “Viroegi pikonogagarantaigaka inti yashikiiganakempi Averan, aikiro pikonogagarantaigaka tera iriro yashikiigempine kantankicha aiño pipinkatsaigiri Tasorintsi. Maika nokogake nonkamantaigakempira yogari Tasorintsi ipaigakai Iriniane kameti ankematsaigakeriniri maganiro aroegi irogavisaakoigakaera. 27 Maganiro timaigatsirira Jerosarenku intiegiri itinkamiegi tera irogoigenika onti ipokashitake Jeso irogavisaakoigakaera, tera inkemaigavakeronika itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira iniavantaigirira kutagiteriku apishigopireantaganirira. Impo yogakagantaigakerira onti itsatagasanoigakero otsirinkakotunkanirira. 28 Teratyo ontimavetempa onkenantakemparira irogavitantaigakemparirira, kantankicha ariompatyo ikantaiganakeriri Pirato irogakagantakerira. 29 Impogini otsatagagetanunkanira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi, yogujiigakeri koroshiku ikitaigairira, 30 kantankicha Tasorintsi yoganiairi. 31 Impogini irirori ikoneatimogeigapanaatiri yogaegi giaiganakeririra iponianakara Garireaku iatakera Jesosarenku, impo otovaigavagetanakera kutagiteri iatai enoku. Maikari maika yogaegi giaiganakeririra iriroegitari kamantakoiganakeri ikamantaigakerira atovaireegi. 32 “Maika nokogaigake nonkamantaiganakempira pairorira avisake okametitakera. Yogari Tasorintsi itsatagakerotari magatiro ikantaigakeririra yashikiiganakairira, aneantaigakarorira yoganiairira Jeso. Irorotari otsirinkakotunkanirira Saremoku 2 ikantakera Tasorintsi: ‘Virori vinti Notomi, vikyaenkasano notomintaka maika.’ 34 Ikantaketari Tasorintsi pairani iroganiaerira Jeso ganiri ovesegumata ivatsa. Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira okanti: ‘Nonkavintsaavageigakempi nontsatagakerora magatiro nokantakeririra Iravi.’ 35 Aikiro otsirinkakotunkani apiteneku Saremo okanti: ‘Garorokari povashigantari iroveseganakempara pomperane terira inkañovagetumatempa.’ 36 Aroegi agoigake yogari Iravi itsatagagevetakarotyo magatiro ikogagetakerira Tasorintsi, kantankicha impogini ikamanaira ikitataagani itentagantaagani yashikiiganakeririra yoveseganaara. 37 Kantankicha yogari Jeso yoganiairira Tasorintsi tera irovesegumatempa. 38 “Notovaireegi, nokogake pogotasanoigakera intagani gaveankitsine Jeso irogavisaakoigakaera ganiri ikisaviigairo Tasorintsi akañovageigara. 39 Yogari ventaigarorira itsirinkakotanakerira Moiseshi gara yogavisaakotumatagani, kantankicha yogari ventaigaririra Jeso iriro pinkante irogavisaakotaenkani. 40 Tsikyanira vintiegirika okantakoigi itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira kantatsirira: 41 ‘Kamaguige viroegi samatsatantaigatsirira, gavageiganake kavako, pimpogereaigakempatari maganiro. Kantankicha antari aiñokyara pintimaige novetsikagematetyo gakagantankitsinerira kavako. Intimaigavetakempatyo kamantaigavetakempinerira maika tyara nonkantagetakero impogini viroegi garatyo pikematsatumaigiri.’ ” 42 Iroro yagatanakera ikenkitsatakera ikontetanai itentanaari Verenave. Yogari kemisantaigakeririra ikantaigavakeri: —Pimpokaera pinkenkitsatimoigaatenara omatanaempara aikiro aganaempara kutagiteri apishigopireantaganirira. 43 Iroro iaiganaira Pavoro intiri Verenave yogiaiganakeri tovaini jorioegi intiegiri terira iriroegi jorioegi giatakotasanoigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Impo ikantaigakeri inkantakanira inkematsatasanoigakeri Tasorintsi iraventasanoigakemparira ompote inkavintsaavageiganakerira. 44 Impogini aganaara aikiro kutagiteri apishigopireantaganirira yapatovageiganakatyo tovaini matsigenkaegi ipokashiigakerira Pavoro intiri Verenave inkemisantaigakerira inkenkitsaigakerora Iriniane Tasorintsi. 45 Kantankicha yogari jorioegi iroro ineaigavakera yapatoventavageiganakarira ikisaigamatanakatyo ovashi ikantaigiri maganiro: —Garatyo pikematsaigiri, intitari tsoenti, ontityo yamatavinaigakempi. 46 Kantankicha yogari Pavoro intiri Verenave tera intsarogumaige ariompatyo iniaiganakeriri ikantaigi: —Viketyoniroro nopokashiigavetaka nogotagaigakempirora Iriniane Tasorintsi, vintiegitari jorioegi, kantankicha tera pishineventaigavakemparo, terorokari pinkogaige pinkantakanira pintimaigake, nerotyo maika inti noatashiigake nonkenkitsatimoigakerira terira iriroegi jorioegi. 47 Ariotari ikañotagaiganakenari Notinkami itigankaiganakenara ikanti: ‘Ontitari nontigankavitakempi pinkenkitsatimoiganakerira terira iriroegi jorioegi, pintsotenkagiteavagetanakemparora magatiro kipatsi pinkamantaigakerira maganiro matsigenkaegi tyara nokanta nogavisaakotantira.’ 48 Iroro ikemaigavakera terira iriroegi jorioegi ishinevageiganakatyo kara ikantaigi: “Onkametivagete Iriniane Tasorintsi.” Ovashi ikematsaigake maganiro ikogakagaigakerira Tasorintsi pairani inkematsaigakera kameti ganiri ineaigairo igamane. 49 Ariompatyo otivarokakovagetanakari Niagantsi Kametiri ikemaigakero maganiro timageigatsirira kara. 50 Kantankicha yogari jorioegi inianiaigakero tsinaneegi shintavageigacharira pinkatsaigiririra Tasorintsi intiegiri itinkamipage Antiokiakunirira ikantaigakerira inkisaigakerira Pavoro intiri Verenave. Impo iroro ikemaigavakera iriroegi ogatyo ikenaigake ikisashiiganakari itigankaigairi parikoti. 51 Iriroegi ipotevonkititasanoiganaaro kipatsipane yagatikakoigakeririra kameti iroroniri ineantaigakempa onti iokaiganakeri iriaigakera parikoti yovetsikaigaketari terira onkametite teranika iragaigavakeri irishineigavakemparira. Impo ariokya iaiganake Ikonioku. 52 Kantankicha yogari kematsaigatsirira timaigatsirira Antiokiaku ishinevageiganakatyo kara, itinkamiigakaritari Isure Tasorintsi.

Iritigankaneegi Jeso 14

1 Impogini yogonkeigapaakara Ikonioku ikiaigapaake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi ikenkitsavageigapaakera ovashi ikematsaiganake tovaini jorioegi intiegiri terira iriroegi jorioegi. 2 Kantankicha yogari jorioegi terira inkogaige inkematsaigera inianiaigakeri terira iriroegi jorioegi ganiri ikematsaigiri niganki yagaveaiganakeri, nerotyo itsititantaiganakarira ikisaiganakerira kematsaigatsirira. 3 Kantankicha Pavoro intiri Verenave teratyo intsarogumaige ariompatyo ikenkitsatakoiganakeriri Atinkami. Samani itimuntevageigake yogotagantavageigakera. Yagaveakagaigakeri Tasorintsi yovetsikantaigakarira terira oneimagetenkani kameti ineaigakeriniri maganiro inti tigankaigakeri. 4 Kantankicha yogari timaigatsirira Ikonioku tenige inkemavakagaigaempa. Ikonogagarantaigaka intiegi ishineventaigaka gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, pashinikya inti ishineventaiganaka iritigankaneegi Jeso. 5 Impogini yogari jorioegi intiegiri terira iriroegi jorioegi itentaigakari itinkamiegi isariaiganakarira Pavoro intiri Verenave iratsipereakagaigakerira impo impitankaigakerira irogaigakerira. 6 Kantankicha iroro ikemakoigakara iriroegi ishigaiganaka iaigakera Irishitiraku ontiri Irereveku nagetankitsirira Irikaoniaku, ontiri aikiro okaragetanakera Irikaonia, 7 ikenkitsavageiganakerora Niagantsi Kametiri. 8 Antari Irishitiraku aiño paniro terira iranuitumate, kantakani ikañotakara ishinkogisetakara ikyaenkara mechotankitsi. 9 Irirori ikemisantasanotavakerityo Pavoro ikenkitsatakera. Iroro ineakerira irirori ipampogiasanotanakeri yogotantakarira arisano yogotake iragaveakera Tasorintsi irovegaerira. 10 Ikaemakotutarityo: —¡Kaviritanake! Ikavirimatanakatyo yanuitanakera. 11 Yogari patoitaigankicharira ineaigavakerira yoganuitakerira Pavoro iniaiganake irinianeegiku imaraenkarika kara ikantaigi: —¡Pokaigake tasorintsiegi yaguitashiigakaira ikitsagataigapaakarira matsigenka! 12 Iriroegi ikantaigake yogari Verenave inti tasorintsi Seoshi. Yogari Pavoro onti ikantaigake inti tasorintsi Eremeshi, irirotari niasanotankitsi ikenkitsatakera. 13 Ogari ivanko tasorintsi Seoshi onti onake aikyara otantatsaitara Irishitira ochoenitakotakaro osotsimorote. Yogari saserorote sentirorira yagagetake otegapage intiri aikiro toropage itentaigakari maganiro patoitaigankicharira yamaigakeneri Pavoro intiri Verenave irovetisaigakenerimera ishineventaigakaritari ikogantaigavetakarira impegakagaigakemparimera itasorintsite. 14 Kantankicha iriroegi ineaigavakerira itisaraakoiganaka imanchaki ishigateigamatanakarityo yapatoitaigakara ikaemaiganake ikantaigi: 15 —¿Antari gara pikañoiga maika? Naroegiri ariotyo nokañoigakempi viroegi, matsigenkatari nonaigake. Onti nopokashiigake nonkenkitsaigakempira pokaiganakeriniri pipegaigavetarira pitasorintsite kogapage irirokyaniri pinkematsaiganake Tasorintsisanorira vetsikagetakerorira inkite, kipatsi, omaraani nia intiri maganiro timantagetarorira. 16 Pairani Tasorintsi yapakuaigavetanakari maganiro matsigenkaegi terira iriroegi jorioegi tenige iriniaigaeri onti itimashiigavetaaro kogapage, 17 kantankicha aiñokyatyo ikavintsajaigiri kameti iroroniri ogotantakenkani tyara ikanta irirori, irirotari givarigairo inkani aikiro yogimonkagetairo pankirintsipage otimantaarira pogaigaarira pishinevagetantaigakarira. 18 Ikañoigavetakarityo maika teratyo inkemaige, tyampatyo inkantaigakeri, ariompatyo ikogaigavetanakari irovetisaigakenerimera toro. 19 Impogini yogonkeigapaaka jorioegi Antiokiakunirira intiegiri Ikoniokunirira inianiaigapaakerira maganiro ikantaigakerira gara ishineventaigaari onti inkisaigakeri impo ovashi yagaveaiganakeri, nerotyo yagantaiganakaririra Pavoro ipitankaigakerira mapuku. Impogini ineaigiri kamakeri inoshikaiganakeri yamaiganakerira iokaigakitirira parikoti okaragetanakera pankotsipage. 20 Kantankicha iroro yapatoventaigapaakarira irapigematsaegine ogatyo ikenake itinaanaa ipiganaara inkaaraku ipitankavetunkanira. Impo okutagitetanaira itentanaari Verenave iaigakera Irereveku 21 ikenkitsavageigakera Niagantsi Kametiri ovashi ikematsaigake tovaini matsigenkaegi. Impogini yagatavageiganakera ipigaiganaa Irishitiraku, Ikonioku ontiri Antiokiaku. 22 Ario kara ishintsitagaiganakeri maganiro kematsaigatsirira ikantaiganakeri: —Pinkantakanira pinkematsatasanoigake gara papakuimaigiro pikematsaigakerira, antsipereaventavageigakeritari Atinkami, kantankicha impogini irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite aigake antimimoigakerira. 23 Impogini yagagarantaigakeri kameti irisentaigakeriniri irapigematsaegine timageigatsirira kara. Impo ipitashiigakaro kogapage tera isekataigempa onti ipiriniventaigake iniaigakerira Tasorintsi. Antari yagataiganakera ikantaiganakeri: —Irisentaigakempira Atinkami pikematsaigakerira. 24 Impogini iaiganake ikenaiganake Pisuriaku yogonkevageigaka Pampiriaku. 25 Ikenkitsavageiganake Niagantsi Kametiri Perejeku, impo ariokya iaigake Atariaku. 26 Impo matakatari yagatavageiganake ikenkitsavageigutira yomateiganaa iaiganaira Antiokiaku, ariotari iponiaiganakari okyasanokyara ikantaigakerira irapigematsaegine iriaigakera inkenkitsavageiguterora Niagantsi Kametiri, impo aikiro iniaventaigavakeri ikantaigakerira Tasorintsi impampogiakoigakerira iragaveakagaigakerira inkenkitsavageigutera. 27 Impo yogonkeigapaakara ikaemaigapaakeri maganiro irapigematsaegine ikamantaigapaakerira magatiro yagaveakagageigakerira Tasorintsi. Aikiro ikamantaigakeri tyara ikanta Tasorintsi ikavintsajaigakerira terira iriroegi jorioegi kameti inkemakoigakeriniri iriroegi aikiro Jesokirishito inkematsaigakerira. 28 Ario kara itimunteiganake itentaigakarira irapigematsaegine.

Iritigankaneegi Jeso 15

1 Antari aiñokyara Pavoro intiri Verenave Antiokiaku ipokaigake pashini poniaigankicharira Joreaku yogotagaigakerira kematsaigatsirira ikantaigiri: —Pintsatagaigakerora itsirinkakotanakerira Moiseshi pogaratsaitagantaigakerora pichonkirimeshinate. Antari garika pogaratsaitagantaigiro garatyo yogavisaakoigimpi Tasorintsi. 2 Yogari Pavoro intiri Verenave ikantaviigakeri ikantaigiri: —Viroegi tera pogoige onti pikomuigakaro. Ariompatyo iniavakagaiganakari teranika inkemavakagaigempa, 3 nerotyo itigankantunkanirira Pavoro intiri Verenave intiegiri pashini kematsaigatsirira iriaigakitera Jerosarenku inkogakotagantaigakiterira iritigankaneegi Jeso intiegiri sentaigiririra kematsaigatsirira tyarikara inkantaigera iriroegi. Iaiganake ikenaiganake Penishiaku ontiri Samariaku ikamantantaiganakerora ikematsaigakera terira iriroegi jorioegi. Iroro ikemakoigavakerira maganiro kematsaigatsirira ishinevageiganaka. 4 Impogini yogonkeigapaakara Jerosarenku ineaigavakerira irapigematsaegine yagaigavakeri ishinevageiganakatyo. Ariotari inaigakeri iritigankaneegi Jeso intiegiri sentaigiririra kematsaigatsirira. Ikamantageigapaakeri tyara ikantaka ikavintsaavageigakerira Tasorintsi imuvageigakerira ikenkitsavageigakera. 5 Kantankicha yapatoitaigakara ario inaigake pariseoegi kematsaigakeririra Kirishito. Impo iriroegi yaratinkaigamatanaketyo ikantaigi: —Yogari kematsaigankitsirira terira iriroegi jorioegi irogaratsaitagantaigakerotyo ichonkirimeshinaegite, aikiro intsatagaigakerotyo magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi. 6 Iroro ikonteiganaira maganiro yogari iritigankaneegi Jeso intiegiri sentaigiririra kematsaigatsirira yapatoitaigaa iriniaventaigakerora ikantaigakerira pariseoegi kameti inkemavakagaigakempara. 7 Samani ipiriniventaigakero teratyo aiñokya inkemavakagaigempa. Impo yaratinkamatanaketyo Perero ikanti: —Napigematsaegine, viroegi pogoigaketari itigankakena Tasorintsi nonkenkitsatakerora Niagantsi Kametiri nonkenkitsatimoigakerira terira iriroegi jorioegi inkemaigavakerora inkematsaigakeriniri Jesokirishito. 8 Impogini yogari Tasorintsi neasurentaigiririra maganiro matsigenkaegi itigankakeri Isure intimasurentaigakerira terira iriroegi jorioegi kameti ogotakenkaniniri ishineventaigakari iriroegi aikiro, onti ikañotagaigakaira aroegi itigankakerira itimasurentaigakaira. 9 Itaigakaritari iriroegi ikañotagaigakai aroegi, ikematsaigakeritari ovashi yogavisaakoigakeri imagisantairo ikañovageigara. 10 ¿Antari gara pikañoiga maika? ¿Matsi pineaigiri Tasorintsi tera irogote? Onti povashigaiganakaro pikantantaiganakarira intsatagaigakerora itsirinkakotanakerira Moiseshi, kantankicha yogaegiri yashikiiganakairira tera iragaveaigero intsatagaigerora. Ario akañoigaka aroegi tera agaveaige. 11 Kantankicha maika agoigake inti kavintsajaigakai Atinkami Jesokirishito yogavisaakotantaigakairira. Ario ikañoigakeri aikiro terira iriroegi jorioegi ikavintsajaigakerira yogavisaakotagarantaigakerira. 12 Iroro yagatanakera Perero iniakera ikemisantaiganake maganiro, impo irirokya ikemisantaigake Verenave intiri Pavoro ikamantageigakerira yagaveakagaigakerira Tasorintsi yovetsikaigakera terira oneimagetenkani ikenkitsatimoigutirira terira iriroegi jorioegi. 13 Impo yagataiganakera iriroegi irirokya nianankitsi Santiago ikanti: —Maika napigematsaegine, nokogake pinkemisantaigakenara nonkamantaigakempira. 14 Maika ikamantaigakaira Sumo Perero tyara okantaka ikyara ikemaigakerora Niagantsi Kametiri terira iriroegi jorioegi, intitari kogakagaigakeri Tasorintsi inkematsaigakerira. 15 Katinka oganakero itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira okanti: 16 ‘Tera inkematsaigenanika pitovaireegi pairaninirira nerotyo nokisantaigakaririra tenige nonkavintsaavageigaeri kigonkero maika, kantankicha impogini nonkavintsaavageigaeri piyashikiiganakerira nontsatagagetakerora magatiro nokantakeririra koveenkari Iravi pairani ovashi intimake iyashikitanakerira pegankichanerira Igoveenkariegite maganiro kematsaigakerinerira. Onti nonkañotagagetakero maika 17 kameti inkematsaigakenaniri aikiro terira iriroegi jorioegi nokogakagaigakerira nashintaigakemparira. 18 Ariotari nokantakeri, nantitari Tasorintsisanorira gikoneagetakerorira magatiro nosariakarira pairani okyasanokyara.’ 19 “Irorotari maika gara akantanaigiri terira iriroegi jorioegi kematsaigankitsirira intsatagageigakerora magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi. 20 Intagati antsirinkaigakeneri ankantaigakerira gara yogumaigaari ivatsa ipaigavetunkanirira ipegagetaganirira tasorintsi kogapage. Gara iatashitumaigairo tsinane terira iroro irashi. Gara yogumaigaari ikatikagetaganirira, aikiro gara yogumaigaaro iriraapage yogagetaganirira. 21 Ariotari okantakeri itsirinkakotanakerira Moiseshi ogantagarira ogotagantagani pairani tyarika itimageigira atovaireegi, aikiro oniavantagani omirinka apatoitaganira pankotsipageku apatoitantaganirira kutagiteriku apishigopireantaganirira.” 22 Iroro ikemaigavakera iritigankaneegi Jeso, itentaigakari maganiro kematsaigatsirira intiegiri sentaigiririra ikantaigi: —Tsame antigankaigakera piteni irogiaiganakerira Pavoro intiri Verenave iriaigakera Antiokiaku. Inti itigankaigake Jorashi Varesava intiri Surashi. Iriroegi intiegi kematsaigatsirira pairorira inegintevageiga. 23 Aikiro itsirinkaigavakeneri sankevanti ipaigavakerira iramaiganakenerira ikantaigi: Maika naroegi iritigankaneegi Jeso notentaigakari sentaigiririra kematsaigatsirira nontsirinkaigakempira viroegi napigematsaegine timaigatsirira kara Antiokiaku, Suriaku ontiri Surishiaku ariorika kametikya pinaigake. 24 Naroegi nokemakoigakempitari iaigakera timaigatsirira aka yoverajaiganakempira ikantatigaiganakerora nogotagaigakempirira. Ikantaigakempi pogiatakoiganakerora itsirinkakotanakerira Moiseshi pogaratsaitagantaigakerora pichonkirimeshinaegite, pikantantaigakarira: “¿Tyarika nonkantaigakempa kameti nogoigakeniri tyani nonkematsaigake?” Kantankicha tera naro tigankaigerine, tsikyatatyo iatashiigakaro iriroegi. 25 Irorotari maika napatoitantaigakarira nokemavakagaigakara nontigankaigakerira Jorashi intiri Surashi iriaigakitera inkamosoigutempira, inti irogiaiganake Verenave intiri Pavoro 26 pimantaiganakarorira igamane yanuiventashiiganakerira Atinkami Jesokirishito inkenkitsatakovageiganakerira. 27 Yogari Jorashi intiri Surashi onti notigankaviigakeri inkamantaigakempira magatiro notsirinkaigakempirira. 28 Intagati nonkantaigakempi ikogakerira Isure Tasorintsi. 29 Gara pogumaigaari ivatsa ipaigavetunkanirira ipegagetaganirira tasorintsi kogapage. Gara pogumaigaaro iriraapage yogagetaganirira. Gara pogumaigaari ikatikagetaganirira. Gara piatashitumaigairo tsinane terira iroro pashiegi. Maika intagati. 30 Impogini yogari itigankaigakerira iaigake Antiokiaku yapatoitaigapaakeri maganiro kematsaigatsirira ipaigapaakeri sankevanti. 31 Iroro iniavantaigakerora ogatyo ikenaigake ishinevageiganakatyo kara. 32 Yogari Jorashi intiri Surashi intiegitari kamantantaigatsirira ikenkitsatimovageigakeri ishintsitagaiganakerira yogishineavageiganakerira. 33 Impogini otovaigagitevagetanaira ipintsatanaa iriaiganaera itimaigira tigankaigakeririra okyara. Yogaegiri irapigematsaegine timaigatsirira kara iniaigavairi ikantaigavairi: —Maika kametikya piaiganaera intentanaempitari Tasorintsi. Ovashi iaiganai, 34 kantankicha yogari Surashi itatsitaka ovashi tera aiñokya iriatae. 35 Ario ikañoigaka Pavoro intiri Verenave tekya aiñokya iriaige onti samani inaiganai Antiokiaku itentaigaarira pashini yogotagantavageigakera Iriniane Tasorintsi. 36 Impogini Pavoro ikantiri Verenave: —Tsame ampigaiganaera aneaigaaterira maganiro apigematsaegine akenkitsatimoiganakerira karanki aiñoegirikara. 37 Ikanti Verenave: —Iroroventi maika tsame agaiganaerira Joan Marokoshi. 38 Kantankicha Pavoro ikanti: —Naro tera nonkoge impokakera, iokaiganakaitari okyara Pampiriaku tera iramampiaigae akenkitsavageigakerora Niagantsi Kametiri. 39 Iniavakagaigavetaka tera inkemavakagaigempa ovashi yontainavakagaiganaka. Yogari Verenave itentanakari Marokoshi yomateiganakara pitotsiku iaiganaira Tsipereku. 40 Impo yogari Pavoro inti itentanaka Surashi. Maganiro irapigematsaegine iniaventaigavakeri kametikyaniri iriaigake. 41 Impogini iaiganake ikenaiganake Suriaku ontiri Surishiaku ishintsitagaiganakerira maganiro kematsaigatsirira.

Iritigankaneegi Jeso 16

1 Impogini iaiganake Irereveku ontiri Irishitiraku. Ineaigapaakeri kara paniro kematsatatsirira paitacharira Timoteo. Ogari iriniro onti joria kematsatatsirira. Yogari iriri inti guriego. 2 Yogari kematsaigatsirira timaigatsirira Irishitiraku ontiri Ikonioku ineaigakeri inti pairorira inegintevageta, 3 irorotari ikogantakarira Pavoro intentanakerira, kantankicha oketyo yogaratsaitagantanakeri ichonkirimeshinate ganiri ikisaigavakeri jorioegi timageigatsirira inkenageiganakera. Maganirotari yogoigake inti tomintari guriego. 4 Antari yogonkeigapaakara itimageigira ikamantageiganakeri irapigematsaegine ikantaigakeririra iritigankaneegi Jeso intiegiri sentaigiririra kematsaigatsirira timaigatsirira Jerosarenku kameti intsatagaigakerora iriroegi aikiro. 5 Yogari kematsaigatsirira ariompatyo ikematsatasanoiganakeriri Atinkami omirinka kutagiteri, ariompatyo itovaigavagetanakeri. 6 Impogini yogari Pavoro intiri Surashi ikogaigavetaka inkenkitsaigutemera Ashiaku, kantankicha yogari Isure Tasorintsi tera inkoge, nerotyo ikenantaiganakarira Pirijiaku ontiri Garashiaku 7 ovashi yogonkeigapaaka okaragetapaakera Mishia. Impo ikogaigavetaka aikiro iriaigakemera Vitiniaku, kantankicha yogari Isure Jeso tera inkoge iriaigakera. 8 Irorotari ikenantaiganakarira Mishiaku iaiganakera yogonkeigapaakara Toroashiku. 9 Impogini onigankigitetanakera yogari Pavoro inei ontinirika okañotimotakari igisanireku yaratinkimotapaakeri Maseroniakunirira ikantapaakeri: “Pimpokakera Maseroniaku pinkenkitsatimoigakenara.” 10 Impo naroegi novetsikaiganaka noaiganakera, nogoigaketari inti kogankitsi Tasorintsi noaigakera nonkenkitsatimoigakerira Maseroniakunirira nonkamantaigakerira tyara ikanta yogavisaakotantira. 11 Iroro okutagitetanaira nomateiganaka pitotsiku namaatakoiganakera patiro nogaiganakero Samoterashiaku. Impo okutagitetanaira aikiro ario nogonkeigapaaka Neaporishiku. 12 Ariokya nokenaiganake avotsiku noaiganakera Piripoku. Ogari Piripo onti otinkamitakarira Maseronia, intiegi shintaigaro iromanoegi. Ario nomagaiganake kara mavati kutagiteri. 13 Impogini agakara kutagiteri apishigopireantaganirira noaigake oaaku iniapinitaganira Tasorintsi nopirinitaigapaake nokenkitsaigapaakerora Niagantsi Kametiri nokamantaigakerora tsinaneegi patoitaigankicharira. 14 Ario onake kara paniro tsinane paitacharira Iriria poniankicharira Tiatiraku. Irorori onti pimantavagetatsirira mechomagoripage kamisa kamachonkamagori. Pairo okematsavagetiri Tasorintsi. Okemisantasanotakeri Pavoro ikenkitsavagetakera, intitari niasurentakero Atinkami, nerotyo okematsatantakarira. 15 Ovashi ogiviatagantaka otentaigakari maganiro magimoigirorira impo okantaigana: —Pineaigakenarika arisano nokematsatasanotakeri Atinkami pimpokaigaketyo pimagimoigakenara novankoku. Agaiganakena noaiganake nomagimoigakerora. 16 Impogini noaigavetanaara aikiro iniapinitaganira Tasorintsi notonkivoaigakaro ananeki gogetirorira tyarika onkantagetanakempa impogini, intitari gotagakero kamagarini timagutakerorira. Omirinka okamantantira opunatagani koriki impo irorokya paigavairi nampiigarorira, irorotari yagantaigarira tovai igorikiegite. 17 Irorori ogiaiganakena okaemanakera okanti: —¡Neri yogaegi iritigankaneegi Tasorintsi gaveavagetatsirira, onti ipokaigake inkamantaigakempira tyara pinkantaigakempa irogavisaakoigakempira Jesokirishito! 18 Ario okañotakero maika omirinka kutagiteri noatapiniigira. Impo overaamatanakerityo Pavoro ishonkatematanakarotyo ikantutarityo timagutakerorira: —Maika naventashitakempiro ivairo Jesokirishito nonkantakempira kontetanae piatae. Ogatyo ikenake ikontetapanuti. 19 Kantankicha yogari nampiigarorira ineaigavaketari ganigera yagantavageigaaro koriki yagaigamatanakerityo Pavoro intiri Surashi yamaiganakerira yapatoitapiniigara itinkamipage 20 ikantaigapaakeri ijoeseegite: —Neri yoka jorioegi onti ipokashiigake yoveraavageigakenara 21 yogotagavageiganakenara pashini terira nameigemparo naroegi, aikiro garatyo nagaveimaigi nonkematsaigakerira, nantiegitari iromanoegi, ikantaviiganarotari Sesa. 22 Iroro ikemaigakerira ikamantaigakerira ikisaigamatanakatyo maganiro. Impo yogari joeseegi yomperaventaigakari isapokaigakerira ipasapasaigakerira. 23 Antari yagataigakera ipasapasaigakerira yamaiganakeri yashitakotagantaigakerira. Ikantaigakeri shitakotantatsirira irisentasanoigakerira. 24 Iroro ikemavakera yogiagasanovageigakeri tsompogi yavinaakotantaigakarira inchakota itasagiiku. 25 Impo iriroegi tera irimagaige onti ipiriniventavageigake iniaigakerira Tasorintsi, aikiro imatikaventavageigakerira. Yogari itovaire shitakoigankicharira naigankitsirira kara ikemisantaigakeri iriroegi aikiro. 26 Impo onigankigitetanakera katsiketyo ontininkamatanaka kipatsi okantanakera pankotsi shige shige shige ogatyo okenake ashireagetanaka shitakomentontsipage, otsaagetanaka karenatsa yogusotantaigunkanirira maganiro shitakoigankicharira ashiriagetanakara. 27 Ikireamatanaketyo shitakotantatsirira ineitarotyo shireagetaka shitakomentontsipage inoshikamatanaketyo isavurite imokoroakempamera, ineiri atakeri ishigaiganaka shitakoigankicharira. 28 Kantankicha ikaemamatanaketyo Pavoro ikanti: —¡Gara pimokoroa! Maganirotari aiñoegina aka. 29 Iroro ikemavakerira ikantutatyo irogimorekakenkanira mechero ovashi ishigapaaka ikiapaakera itsarogavagetanaketyo kara ishigekavagetanakera itigeroanaka ivonkitiigakera Pavoro intiri Surashi. 30 Impo yogikonteigakeri ikantaigiri: —Atsi kamantenanityo, ¿tyara nonkantakempara kameti irogavisaakotakenaniri Tasorintsi? 31 Ikantaigiri iriroegi: —Kematsatasanoteri Notinkami Jesokirishito iriro gavisaakotakempine ario inkañotagaigakempari maganiro magimoigimpirira. 32 Impo Pavoro intiri Surashi yogotagaigakeri irirori intiegiri maganiro magimoigiririra ikantaigakerira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. 33 Iroro yagataigakera yogotagaigakerira yogari shitakotantatsirira ikivagiseigairi yagaveavageigunkanira ipasapasaigunkanira. Impo yogiviatagantaka irirori intiegiri maganiro magimoigiririra. 34 Impo yamaiganakeri ivankoku ipaigakeri iseka. Ishinevagetakatyo kara irirori intiegiri aikiro maganiro magimoigiririra ineaigakera ikematsaigakerira Tasorintsi. 35 Impo okutagitetanaira yogari joeseegi itigankaigake soraroegi inkantaigakiterira irapakuaigaerira. 36 Impo irirori ikantiri Pavoro: —Ikantakagantaigakena nampakuaigaempira. Maika konteiganae, kametikya piaigae. 37 Kantankicha Pavoro ikantaigirityo soraroegi: —Naroegi nantiegi iromanoegi nonaigavetaka, nantiegi ipugamentavintsaigirira Sesa. Kañotari chapi ineaigake maganiro nantiniroro ipasapasaigake kogapage impo yashitakoigakena tera ario oketyo inkogakotagantumaigena tatoita nokenkitsatakoigake, ¿matsi maika maireni irogikontetagantaigaena? ¡Garatyo noaigi! Kantetyo iripokaigakera iriroegi tsikyata irogikonteigaatena. 38 Ipigaiganaa soraroegi ikamantaigapaakeri joeseegi. Iroro ikemakoigavakerira intiegi iromanoegi ogatyo ikenaigake itsarogavageiganaketyo kara. 39 Impo ovashi iaigake irogametiaigaerira. Antari yogonkeigapaakara yogikonteigairi ikantaigiri: —Gamerakari nokañoigimpi maika. Maikari maika atsi ariome piaigaeme parikoti. 40 Iroro ikonteiganaira iaigake ovankoku Iriria iniaiganairira irapigematsaegine ikantaiganakerira inkantakanira inkematsatasanoigake, impo iaiganai.

Iritigankaneegi Jeso 17

1 Impogini ikenaiganai Ampiporishiku ontiri Aporoniaku yogonkeigapaaka Tesaronikaku. Ario kara otimake pankotsi yapatoitantaigarira jorioegi. 2 Yogari Pavoro ikiapinitake mavati kutagiteri apishigopireantaganirira yogotagantavagetakerora Iriniane Tasorintsi, kantakatari irirori yogametakara yogotagantira omirinka kutagiteri apishigopireantaganirira. 3 Antari yogotagaigakerira ikantaigakeri: —Ogari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okantake yogari Ikogakagakerira intigankakerira impegakempara Agoveenkariegite inkamake impo iranianae. Maika nonkantaigakempi ario ikañotanakero Jeso nokamantakoigakerira, irirotari itigankake Tasorintsi irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira impegakempara Igoveenkariegite. 4 Ikonogagarantaigaka jorioegi ikematsaiganake ovashi itentagaiganakari Pavoro intiri Surashi. Aikiro ikematsatagarantaiganake guriegoegi shineventavageigaririra Tasorintsi. Ario okañoiganaka tovaini itsinanetsiegite itinkamipage Tesaronikakunirira okematsaiganake. 5 Kantankicha iroro ineaigavakerora jorioegi terira inkematsaige ikisaigamatanakatyo impo iaigake yapatoitaigakeri pashini tovaini matsigenkaegi pairorira yavisaigake terira inkametiige, aikiro tera tatoita irantumaige onti ipitashiigaro kogapage. Impo itentaiganakari ikaemavaitaiganake ikantaiganakerira maganiro inkisaiganakerira Pavoro. Impo iaiganake ivankoku Jason ikogaigavetakarira Pavoro intiri Surashi inoshikaigakerimera impaigakerimera patoitaigankicharira inkisaigakerimera 6 kantankicha tera ineaigeri, nerotyo intira inoshikaiganake Jason intiegiri pashini irapigematsaegine yamaiganakenerira itinkamipage ikaemavaitaiganakera ikantaigi: —¡Yogari Pavoro intiri Surashi intiegi veraavageigiririra maganiro matsigenkaegi, maika ariokya ipokaigake aka yagaigavakeri Jason! 7 ¡Iriroegi tera intsatagaigero ikantirira agoveenkariegite Sesa teranik inkematsaigeri, ikantaigaketari aiño pashini koveenkari ipaita Jeso! 8 Iroro ikemaigavakerora maganiro patoitaigankicharira intiegiri itinkamipage ikisaigamatanakatyo. 9 Impo ikantaigiri Jason intiegiri irapigematsaegine: —Yogari Pavoro intiri Surashi tera nonkogaigeri aka. Tigankaigaeri parikoti, kantankicha maika paigenata koriki, impogini iriaigaerika nogipigaigaempiri. Impo ipaigakeri ovashi yapakuaigairi. 10 Impo apavatsaanakara yogari kematsaigatsirira itentaiganakari Pavoro intiri Surashi yogavokiigakitirira iriaigakera Vereaku. Iroro yogonkeigapaakara ikiaigapaake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi yogotagantavageigapaakera. 11 Yogari jorioegi timaigatsirira Vereaku tera ario inakañoigempari timaigatsirira Tesaronikaku. Iriroegi onti ikemisantasanoigavakeri yogotagaigakerira. Omirinka kutagiteri iniavantaigakero Iriniane Tasorintsi ineaigakerora katinkarikara onake ikantaigakeririra, 12 nerotyo ikematsatantaiganakaririra Jeso tovaini jorioegi intiegiri guriegoegi. Ikematsaiganake surariegi ontiegiri aikiro tsinaneegi shintavageigacharira. 13 Kantankicha yogari jorioegi timaigatsirira Tesaronikaku ikemakoigakeri Pavoro aiño ikenkitsavagetanakero Iriniane Tasorintsi Vereaku nerotyo ipokantaigakarira impo inianiaigapaakeri timaigatsirira kara ikantaigakerira inkisaigakerira Pavoro. 14 Iroro ikemaigavakera kematsaigatsirira yogishigaigakeri Pavoro iriatakera otsapiaku omaraani nia. Intaganivani inaigai Surashi intiri Timoteo. 15 Yogari mampiaiganakeririra yogavageigakitiri Atenaku, impogini ipigaiganaa. Yogari Pavoro ikantaigavakeri: —Pinkantaigapaakerira Surashi intiri Timoteo iripokaigakera shintsi. 16 Antari inakera Pavoro Atenaku yogiaigakerira Surashi intiri Timoteo iripokaigakera, iatake yanuivagetakera. Impo ineagetakeri yovetsikageigakerira timaigatsirira kara ipegageigakerira itasorintsite kogapage. Antari ineakerira itovaigavagetiratyo kara ogatyo ikenake yovankinavagetanaka. 17 Impo iatake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi ikenkitsatimoiganakeri iriroegi intiegiri aikiro pashini matsigenkaegi pinkatsaigiririra Tasorintsi. Ario ikañotakero maika aikiro omirinka kutagiteri iatapinitakera opimantagetaganira arakintsipage ontiri ogagetaganirira itentaigakarira naigankitsirira kara ikenkitsavakagaigakara. 18 Ario inaigake giatakoigirorira yogotagantanakerira Epikoro pairani itentaigakarira pashini govageigatsirira ikantaganirira ishitoikoegi. Iriroegi itentaigakari Pavoro ikenkitsavakagaigakara, kantankicha impo ikonogagarantaigaka ikantaiganake: —¿Tyarikara ikantira yoga niavagetatsirira kogapage irorokya ikanti, irorokya ikanti? Pashinikya kantaigankitsi: —Intirorokari kenkitsatakotiririra pashinirira tasorintsi. Ikantantaigakarira maika ikemaigakeritari ikenkitsatakotakerira Jeso yanianaira. 19 Impo yamaiganakeri Areopagoku, ariotari kara yapatoitapiniigari ikogakotagantaigirira tyanirika kenkitsavagetankitsirira pashini okyarira niagantsi kameti inkantaigakeniri ario inkemisantakenkani ontirika gara ikemisantagani. Impo ikantaigiri Pavoro: —¿Tatatyo oita pogotagantanake? 20 Tera nonkemumaigero pogotagaiganakenarira, irorotari nokogantaigakarira pogikoneatasanoigakenarora. 21 Ikantantaigakarira maika imirinkaegitari Atenakunirira intiegiri poniaigankicharira parikotipage timaigatsirira kara ontitari ipiriniventavageigi ikemisantaigira okenkitsatakotunkanira pashinirira tekyarira inkemumaigero, impo irirokya niakoigairo. 22 Yaratinkamatanake Pavoro ikanti: —Viroegi timaigatsirira Atenaku, noneaigakempi vintiegi pairorira piriniventavageigiri tasorintsipage, 23 nerotyo noatakera nanuivagetakera nokamosogetakerora povetsikashiigakeneririra pitasorintsiegite noneapaakero patiro aityo otsirinkaka okanti: ‘Inti yovetsikashitunkani Tasorintsi terira inkemakotumatenkani.’ Yogari yoga Tasorintsi irirotari nokenkitsatakotirira naro, kantankicha viroegi tera pinkemakotumaigeri onti pipegashitakari pitasorintsite kogapage. Irirori inti Tasorintsisanorira. 24 Irirotari vetsikakerorira kipatsi ontiri magatiro timantagetarorira. Irirori intitari shintagetarorira inkite ontiri kipatsi. Tera intimantemparo pankotsi yovetsikaigirira matsigenka. 25 Tera tatoita inkogakotempa irirori irovetsikaigakenerira matsigenka, irirotari timakagaigakai, aikiro iriro ganiaigakai ipaigakairora magatiro. 26 “Ikyasanokyara yovamparoatake matsigenka panirosanotyo inake impo ovashi yogitovaigakeri kameti irapagiteaiganakemparoniri magatiro kipatsi, irirotari kantankitsi tyarikara imechoigake, aikiro tyarikara intimaigake. 27 Ario ikañoigakeri maika kameti inkogaigakeriniri ompote inkematsaigakerira, teranika isamanitakoigajae, aiñonitari inake. 28 Irirotari ganiaigakai ishintsitagaigakaira. Gamera itimi irirori gametyo atimaigi. Ariotari ikantaigakeri pitovaireegi pairorira yogovageigi: ‘Intitari tomintaigakai Tasorintsi.’ 29 “Irorotari itomintaigakaira Tasorintsi gamerorokari aneaigiri kañomataka irironirika ipegagetaganirira tasorintsi kogapage yovetsikagetantaganirira kori, perata ontiri mapu. 30 Pairani tera irogoigenika matsigenka teniroro tyara inkantumaigeri Tasorintsi, kantankicha maika ikantaigakeri maganiro inkantatigaigakempara irapakuaiganakerora ikañovageigara. 31 Impoginitari agapaakempa kutagiteri inkantakera Jeso tyanirika kañovagetankicha, aikiro tyanirika terira inkañovagetempa, katinkatyo irogakero, intitari kantakeri pairani Tasorintsi inkañotagagetakerora maika, impogini yoganiairi ikamavetakara kameti agoigakeniri ario inkañotakero maika.” 32 Iroro ikemaigavakerora iniakotakerora iraniaiganaera impogini igamaga ikonogagarantaigaka ikavakavaitaiganake isamatsanaigakerira. Pashinikyatyo kantaiganankitsi: —Impogini nonkemaigaempi aikiro. 33 Nerotyo iokantaiganaaririra Pavoro iatanaira, 34 kantankicha ikonogagarantaigaka yogiaiganakeri ovashi ikematsaigakeri Jeso. Impo ikematsatake paniro itentaigarira patoitapiniigacharira Areopagoku. Irirori ipaita Ironishio. Aikiro okematsatake paniro tsinane paitacharira Tamarishi. Ario ikañoigaka pashinipage ikematsaigakeri Jeso.

Iritigankaneegi Jeso 18

1 Impogini iponianaa Pavoro Atenaku iatanakera Korintoku. 2 Ario kara ineapaakeri paniro jorio paitacharira Akira timavetacharira Pontoku. Ikyaenka pokankitsi iponiaka Itariaku itentakaro itsinanetsite opaita Pirishira. Ipokantaigakarira ontitari yogishigaigakeri koveenkari Karaorio, teranika inkogaenika intimaigaera jorioegi Iromaku. Impo iatake Pavoro ivankoku ineaigakerira 3 ovashi itimuntevagetake imuvageigakerira yantavageigakera. Ariotari ikañoigakariri iriroegi intitari vetsikavagetatsirira kamisapanko. 4 Omirinka kutagiteri apishigopireantaganirira iatapinitake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi ikenkitsatimovageigakerira iriroegi intiegiri terira iriroegi jorioegi kameti inkematsatagaigakeriniri. 5 Impogini iroro yogonkeigapaakara Surashi intiri Timoteo iponiaigakara Maseroniaku yogari Pavoro ariompatyo ipiriniventasanovagetanakerori ikenkitsavagetanakera ikamantasanoigakerira jorioegi ikanti: —Yogari Jeso inti pogiaigavetakarira, irirotari ikantakerira Tasorintsi intigankakerira impegakempara Agoveenkariegite. 6 Impo iriroegi ikisaiganakeri ikakitsaiganakeri ikantaigiri: —¡Garatyo nokematsatumaigimpi, vintitari tsoenti! Nerotyo ipotetantanakarorira Pavoro imanchaki kameti irogoigakeniri onti iokaiganakerira ganigera ipiriniventaigairi inkenkitsatimoigaerira, ariokya iriatanake parikoti, impo ikantaigiri: —Nokantaigavetakempi tera pinkemaige. Maika tsikyata pinkañotakagantaiganakempa viroegi pinkamaigakera gara naro kañotagantaigimpi. Iroroventi maika irirokya noatashiigake terira iriroegi jorioegi nonkenkitsatimoigakerira. 7 Iroro ikantaiganakerira iatanake ivankoku Tishio Goshito pinkatsatiririra Tasorintsi. Ogari ivanko onti apipankotetakaro yapatoitantaigarira jorioegi. 8 Impo paniro tinkamitatsirira pankotsiku yapatoitantaigarira ikematsatakeri Atinkami. Irirori onti ipaita Kirishipo. Ario ikañoigaka iitaneegi intiegiri aikiro tovaini Korintokunirira ikemaigavakerora Iriniane Tasorintsi ikematsaigakeri Atinkami ovashi yogiviatagantaigaka. 9 Impogini ikisanivagetake Pavoro tsitenigetiku inei ikoneatimotakeri Atinkami ikantiri: “Gara pitsarogi. Ariompatyo pinkenkitsavagetanakeri gara papakuimati. 10 Nonkantakanitari nontentakempi gara tyara ikantumaitimpi, aiñotari aka tovaini kematsaigakenanerira.” 11 Ovashi itimake Pavoro Korintoku 18 kashiri yogotagantavagetakera Iriniane Tasorintsi. 12 Antari aiñokyara inake kara, yogari Sesa itigankakeri inampina paitacharira Garion ineagetakenerira magatiro Akayaku. Impo yogari jorioegi yapatoventaiganakari Pavoro yagaiganakeri yamaiganakerira iriroku 13 ikantaigiri: —Yokari yoka onti ipiriniventavagetanake ikenkitsatanakera ikantaigakerira maganiro inkematsaigakerira Tasorintsi, kantankicha inkañoigakerorika maika ikantaigakeririra ontityo irovetsikaiganake okantavitantaganirira. 14 Iroro irinianakemera Pavoro iniamatanaketyo Garion ikantaigiri jorioegi: —Gara poverajaigana. Antari ariome inkoshitakeme ontirika irogantakeme ario pinkante nonkemaigakempime. 15 Kantankicha tera ario inkañotero maika, onti pikisaviigakeri yogotagaigakempira ikantatigutaigakempirora pogotagantaigirira. Tsikyatatyo pinkantaigakeri viroegi. Narori gara tyara nokantumatiri. 16 Impo itigankaigairi. 17 Impo irirokya ishonkateiganaka Soseteneshi ikisaiganakerira. Irirori inti pashini tinkamitatsirira pankotsiku yapatoitantaigarira. Yagaiganakeri ipasapasaigakeri. Ineaigavetakarityo Garion, kantankicha teratyo tyara inkantumagete. 18 Impogini otovaigagitetanakera yogari Pavoro iniaiganairi irapigematsaegine iatanai itentanakaro Pirishira intiri Akira yomateiganaka pitotsiku yamaatakoiganake iriaigakera Suriaku, kantankicha iaigapanuti Senkereaku yogaragitotapanutara Pavoro kameti intsatagakeroniri ikantakeririra Tasorintsi ikantiri: “Impogini nontsatagakerorika nokantakempirira, nogaragitotakempa.” Impogini yomateiganaa yamaatakoiganai. 19 Impo yogonkeigapaaka Epesoku ario kara aguitanai Pirishira intiri Akira. Yogari Pavoro iatapanuti pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi ikamantaigapanutirira patoitaigankicharira. 20 Impo iriroegi ikantaigavetavakari gatatara iati kantankicha irirori ipintsatanaa iriataera 21 nerotyo iniantaiganaaririra ikantaiganairi: —Ariorika inintake Tasorintsi ario nompigake noneaigaatempira. Ovashi yomatetanaa iatanaira. 22 Antari yagatakotapaakera Sesareaku yaguitanake iatakera Jerosarenku ineaigakitirira kematsaigatsirira. Impogini iatanai Antiokiaku. 23 Impogini iatanai ikenagetanai Garashiaku ontiri Pirijiaku ishintsitagaiganakerira maganiro kematsaigatsirira inkematsatasanoiganakerira Atinkami. 24 Impogini yogonketaka paniro jorio Epesoku iponiaka Arijantiriaku. Irirori onti ipaita Aporo, inti pairorira yogovageti ikenkitsavagetira, aikiro yogotasanotiro itsirinkakagantakerira Tasorintsi pairani. 25 Irirori yogotagunkani magatiro ikantakerira Joan Giviatantatsirira ikamantakotakerira Jeso, nerotyo yogotagantavagetakera ikenkitsatakotasanotakerira yogikoneatasanovagetakerotyo kara, kantankicha intagatityo yogovetaka yogotagantirira Joan yogiviatantavagetira. 26 Antari yogonketakara Epesoku, iatake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi ikenkitsatimoiganakerira maganiro tera intsarogumate, kantankicha iroro ikemaigavakerira Akira ontiri Pirishira yamaiganakeri parikoti yogotagasanoiganakerira ikamantaigakerira yogari Jeso inti ikantakerira Tasorintsi intigankakerira irogavisaakotantakera. 27 Impogini ipintsatanakara iriatakera Akayaku yogaegiri irapigematsaegine ikantaigakeri kametitake iriatakera inkenkitsavagetakera anta, impo iriroegi itsirinkaigakeneri kematsaigatsirira timaigatsirira Akayaku ikantaigakerira kametikyara iragaigavakeri. Impogini yogonketapaakara ishintsitagaigapaakeri maganiro ikavintsajaigakerira Tasorintsi ikematsatantaigakaririra. 28 Yogemisantaiganakerityo maganiro jorioegi patoitaigankicharira, katinkatari yoganakero magatiro, ontitari ipampiatanake Itsirinkakagantakerira Tasorintsi pairani ikamantakotanakerira Jeso ikantakera inti Ikogakagakerira Tasorintsi intigankakerira impegakempara Igoveenkariegite, nerotyo tyampatyo inkantaige iriroegi.

Iritigankaneegi Jeso 19

1 Antari aiñokyara Aporo Korintoku iatanai Pavoro ishonkagetanaaro otishipage ipiganaara Epesoku. Ineaigapaakeri kematsaigatsirira tera intovaige 2 impo ikantaigapaakeri: —¿Ario ipokake Isure Tasorintsi itimasurentaigakempira vikyaenkara kematsaigankitsi? Ikantaigiri: —Tera nonkemakotumaigeri intimera Isure Tasorintsi. 3 Ikantaigiri Pavoro: —Iroroventi ¿tatampatyo oitara pogiviatashiigakara? Iriroegi ikantaigi: —Onti nogiviatashiigaka kameti nontsatagaigakerora yogotagantanakerira Joan Giviatantatsirira. 4 Impo ikanti Pavoro: —Antari yogiviatantakera Joan inti yogiviaigake kogaigankitsirira irapakuaiganakerora yovetsikageigira terira onkametite inkematsatasanoiganakerira Tasorintsi, kantankicha ikantaigavakeri aikiro inkematsaigakerira impogitapaankitsinerira, irirotari Jesokirishito. 5 Impo ikemaigakera ikantaigakerira ovashi yogiviatagantaigaka iokotagantaiganakara arisano ikematsaigakeri Atinkami Jeso. 6 Impo yogari Pavoro ipatikaiigakeri igitoku ovashi ipokapaake Isure Tasorintsi itimasurentaigapaakerira itsititantaiganakarorira iniantaiganakarora pashinipage niagantsipage terira inkemumaigero. 7 Yogari yogiviaigakerira inaigake 12. 8 Impogini iatapinitake Pavoro yapatoitaigara jorioegi ikenkitsavagetakera ikamantakotasanotakerira Tasorintsi tyara ikantaka ikavintsaantavagetakera itigankantakaririra Jesokirishito inkamaventaigakerira maganiro kameti irogavisaakoigakerira kematsaigakerinerira impegakempara Igoveenkariegite. Ario ikañotakero maika ovashi agavagetanaka mavani kashiri. 9 Kantankicha impogini ikonogagarantaigaka ikisaiganaka, tera inkogaigenika inkematsaigakera onti ikantaiganakeri maganiro: —Tera onkametite yogotagantirira yoga. Yogari Jeso teranika iriro Gavisaakotantatsirira ikantakerira Tasorintsi intigankakerira. Irorotari iparikotitantanaarira Pavoro itentaiganakari kematsaigatsirira iaiganakera pankotsiku yogotagantira Tirano. Ario yogotagantavagetake kara omirinka kutagiteri 10 niganki agavagetanaka piteti shiriagarini, nerotyo maganiro timaigatsirira Ashiaku ikemakotantaigakaririra Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira. Ikemaigake maganiro jorioegi intiegiri aikiro terira iriroegi jorioegi. 11 Yogari Tasorintsi yagaveakagagematanakeri Pavoro yovetsikagetanakera terira oneimagetenkani, 12 nerotyo yairikumatakerora pañoirontsipage ontiri kamisapage impo yamakagantaigakeneri mantsigaigankitsirira ogatyo ikenaigake yovegaiganaa. Ario ikañoigaka itimaguigavetakarira kamagarinipage yovegaiganaa, ikonteiganaketari timaguigavetakaririra. 13 Kantankicha itimagarantaigake pashini jorioegi yanuivageigake yoneaganontaigakarira matsigenkaegi itimaguigakerira kamagarini. Impogini ikogaigavetaka inkañoigakemparimera Pavoro yoneagagetarira kamagarinipage onti yaventashiigakari ivairo Jeso, nerotyo ikantantaigakaririra itimagutakerira: “¡Maika naventashiigakempiro ivairo Jesokirishito ikenkitsatakotirira Pavoro nonkantaigakempira konteiganae piaigae!” 14 Ario ikañoigakero maika itomiegi Eseva. Irirori inti itinkamiegi saseroroteegi. Yogaegiri itomiegi inaigake 7. 15 Impo agaka kutagiteri imaigavetakara iriroegi yaventaigavetakarora ivairo Jeso ironeaganontaigakemparimera paniro itimagutakerira kamagarini, kantankicha yogari kamagarini ipugamatanakari ikantiri: “Naro nogotake Jeso inti gaveavagetatsirira, aikiro yogari Pavoro nokemakotiri, kantankicha ¿tyanimpatyo viroegi?” 16 Impo yogari matsigenka itimagutakerira ishigateigamatanakarityo yavetakaiganakerira ikavichovichoigakeri yagaveaigakeri itisarasaratakoigakeri, nerotyo ishigantaiganakarira nogatsantsapageniro. 17 Iroro ikemakoigavakerira maganiro timaigatsirira Epesoku ogatyo ikenaigake itsarogavageiganaketyo kara. Ario ikañoigaka jorioegi intiegiri aikiro terira iriroegi jorioegi, nerotyo ipinkatsatasanotantanunkanirira Atinkami Jeso ikantanunkanira pairo yagaveavageti. 18 Impogini ipokaigake tovaini kematsaigankitsirira ikamantakoiganakerora magatiro yovetsikageigakerira terira onkametite. 19 Ipokaigake aikiro tovaini matsikanariegi yamaigakerora isankevantiegite itagaigakerora. Apatotakara magatiro ariorika opunataka 50,000 koriki. 20 Ariompa itovaigavagetanakeri kematsaigiririra Atinkami, aikiro ariompatyo ikematsatasanoiganakerori Iriniane Tasorintsi, ineaigakerotari arisano okantasanoti. 21 Impogini Pavoro ipintsatanaa iriataatera Jerosarenku inkenanakera Maseroniaku ontiri Akayaku, ikantaketari: “Noatakerika Jerosarenku ovashi noavagetake Iromaku.” 22 Kantankicha tekya aiñokya iriate, iketyo yogiivaigake Timoteo intiri Erashito iriaigakera Maseroniaku. Iriroegi intiegitari mutakoigiririra. 23 Impogini yogari Epesokunirira ikisavitantaigakero Niagantsi Kametiri. 24 Inti kañotagantakero Irimetirio pitankavagetatsirira perata. Irirori intitari vetsikavagetatsirira otyomiatirira pankotsi ikañotagarora ovanko itasorintsiegite Epesokunirira paitacharira Aretemisa. Yogari tavagetimoigiririra yagantasanovageigaro koriki. 25 Yapatoitantaigakaririra aikiro kañoigaririra irirori pitankavageigatsirira perata ikantaigiri: —Viroegi pogoigitari irorotari agantaigari koriki avetsikantavageigarira. 26 Kantankicha maika pineaigake yoga Pavoro ikenkitsavagetanakera ikantakera yogari tasorintsipage yovetsikaigirira matsigenka tera iriroegi Tasorintsisanorira, pikemaigakeritari viroegi. Maikari maika itovaiganake timaigatsirira aka Epesoku kematsaigakeririra. Kantankicha tera patiro inkañotero aka, ontityo itsotenkagiteanakero aikiro magatiro Ashiaku. 27 Okari kañorira maika teratyo onkametite, onti ganige agantaigaaro koriki, aikiro ovanko Aretemisa onti ovashigantanakenkani ganige oshineventaagani. Ario onkañotakempa Aretemisa irorori. Maikari maika ontitari ishineventavageigaro maganiro timaigatsirira aka Ashiaku intiegiri aikiro timageigatsirira parikotipageku, pairotari okametiti. 28 Iroro ikemaigavakera ikisaigamatanakatyo kara ikaemavaitaigamatanaketyo ikantaigi: —¡Pairo okametiti Aretemisa! 29 Ishigavioigamatanakatyo maganiro timaigatsirira kara iaigakera pankotsiku kakaratsenkoari apatoitantaganirira inoshikaiganakerira Gayo intiri Arishitariko yamaiganakerira iriroegi aikiro. Piteniro iriroegi intiegi kematsaigatsirira poniaigankicharira Maseroniaku itentavageigarira Pavoro ikenkitsavagetira Niagantsi Kametiri. 30 Yogari Pavoro ikogavetaka iriatakemera irirori, kantankicha yogari irapigematsaegine ikantaigavakeri: —Gara piati. 31 Ario ikañoigaka itinkamipage Ashiakunirira ikonogagarantaigaka ikantakagantaigakeri ganiri iati yapatoitaigakara. Ikantantaigakaririra intiegitari iamigoegite. 32 Antari yapatoitaigakara ikaemavaitaiganake, pashinikyatyo kantatigaigavakero, kantankicha itovaigavageti terira irogoige tatarika yapatotashiigaka. 33 Impo yogaegiri jorioegi ineaigutarityo Arijantero ario inake irirori kara ovashi yagaiganakeri yogaigakerira niganki kameti irironiri niankitsine. Impo irirori yogaenokavakovetanaka kameti inkemisantaigakeniri maganiro iriniaigakerimera. 34 Kantankicha iroro ineaigakerira inti jorio ariompatyo ikaemasanoiganakeri ariorika piteti ora ikantaigakera: —¡Pairo okametiti Aretemisa! ¡Pairo okametiti Aretemisa! 35 Impo yogari itinkami Epesokunirira iroro yagaveaigakerira yogemisantaigakerira ikantaigiri: —Viroegi Epesokunirira, kemisantaigena, magatirotari apagiteakovagetaka ogotaganira aroegi antiegi sentaigirorira ovanko tasorintsi Aretemisa ontiri aikiro mapu shigirorira irorori poniankicharira enoku ashiriakara pairani. 36 Tera intimaigenika kantatigaigeronerira, irorotari nokantantaigakempirira kemisantaige. Gara tatoita povetsikumaigi intagarogiteni oketyo pisuretasanoigakemparo. 37 Yogari yoga pamaigakerira tera tyara inkantumaigenika iriniashinaigakemparora atasorintsiegite. 38 Kantaigerityo Irimetirio intiegiri tavagetimoigiririra aiñorika ikogaigakerira inkisaigakerira kantetyo iriaigakera ikanomaantira joese iriro kemisantaigakerine, irorotari itimashitake inkantaigakerira tyanirikara kañotankicha, aikiro tyanirikara terira inkañotempa maika. 39 Kantankicha aityorika pashini pikogaigakerira pinkantaigakera atsi pogiaigakera agakempara kutagiteri nampatotantaigakemparirira kemisantaigakempinerira impo ario piniaigake. 40 Maikari maika intagarogiteni kantakarikatyo itsoeventaigarika koveenkariku, ineiri irorori apatotashiigaka ampugaiganakemparira ganigera akematsaigairi impo inkogakotagantaigakaerika tatoita apatotashiigaka tyampa ankantaige. 41 Iroro ikantakera yapakuaigairi iriaigaera.

Iritigankaneegi Jeso 20

1 Impogini ipegageiganaara ikaemavaitaigakera, yogari Pavoro yapatoitaigakeri irapigematsaegine ikantaiganakerira atanatsira inkematsatasanoiganakera, impo iniaiganairi iatanakera Maseroniaku. 2 Ikenagetanai iatutira karanki iniaiganakerira irapigematsaegine ishintsitagaiganakerira inkematsatasanoigakerira Kirishito ovashi yogonkevagetaka Gereshiaku. 3 Ario itimanake kara mavani kashiri. Impo iroro iromatetanakempamera pitotsiku iriatakera Suriaku ikemakoigakeri jorioegi isariaigakari irogaigakerira, ipigantanaarira Maseroniaku. 4 Inti itentaiganaka Sopatere (itomi Piro poniankicharira Vereaku), Arishitariko intiri Segonto (poniaigankicharira Tesaronikaku), Gayo (poniankicharira Irereveku), Timoteo, Tikiko intiri Toropimo (poniaigankicharira Ashiaku). 5 Iriroegi iivaiganakena yogiaigakenara Toroashiku. 6 Impogini avisanaira vieseta ogantaganirira pan terira onkonogempa opoegantarira nomateiganaka pitotsiku noponiaiganaka Piripoku. Impogini avisanakera 5 kutagiteri nogiaigavairi Toroashiku. Ario nomagaiganake patiro tominko. 7 Impogini agakara kutagiteri apishigopireantaganirira napatoitaigaka notentaigakarira napigematsaegine nonkotagaigakerora pan nogaigakemparora nosuretakoigaemparira Kirishito ikamaventaigakaira. Impo ikenkitsavagetanake Pavoro ovashi inigankigitetakovagetanake, yogotaketari onkutagitetanaera iriatanae. 8 Onti nonaigake omenkotakara enoku nomorekaatakoigakera. 9 Ario inake kara ikyaenkarira gaenokanankicha paitacharira Eotiko, ipirinitake ovenakitakara. Samanitari ikenkitsavagetake Pavoro ipochokimatanaketyo ovashi imaganake. Iroro imagasanovetanakara yashiriamatanakatyo akya itsatake savi ikantavagetaketyo tign. Iaigavetaka inoshikaigavetari paa kamake. 10 Kantankicha yogari Pavoro yaguitanake inoshikakeri yavinatakeri ikantaigiri maganiro: —Gara pitsarogaigi, ataketari yanianai. 11 Impogini yatagutanaira ikotagakero pan ipaigakerira maganiro. Impo ikenkitsavagetanai aikiro niganki ikutagitetakovagetanake ovashi iatanai. 12 Yogari Eotiko itentaiganaari ivankoku kañotasanotaa ovashi ishinevageiganaka maganiro. 13 Naroegi noivaiganake namaatakoiganake pitotsiku noaigakera Asoku nagaiganaerira Pavoro, irirori ontitari ikenanake avotsiku. 14 Impogini noneaigairira Asoku yomatetakoiganaana noaiganake Mitireneku. 15 Okutagitetanaira noaiganai navisaiganakero Kio. Iroro omavatanakara kutagiteri nagatakoigapanuti Samoshiku. Impogini noaiganai aikiro ariokya nagatakoigapanuti Miretoku. 16 Patiro nogaiganakero tera nagatakoige Epesoku, tera inkogenika Pavoro impeguntevagetempara Ashiaku. Ontitari itsatimatanake tsikyari irogonketempa Jerosarenku irogavisakerora Pentekoshite. 17 Antari nonaigakera Miretoku itigankake Pavoro inkantaigakiterira sentaigiririra kematsaigatsirira timaigatsirira Epesoku. 18 Impo ipokaigapaakera ikantaigavakeri: “Viroegi pogoigake tyara nokantakita notimimoigutimpira, pogoigaketari onti nonegintevagetaka pairani nakyara pokankitsi aka Ashiaku kigonkero maika. 19 Omirinka nokenkitsatakovagetakeri Atinkami. Tera naventakotumatempa, onti niragatsikanaigakempi, aikiro natsipereakovagetaka ikogaigavetakara irogaigakenamera notovaireegi. 20 Tera nampakuimaigero nokamantaigakempira nogikoneaigakempirora magatiro, nogotagaigakempi pinaigakera yapatovageigara ontiri pinaigira pivankoegiku. 21 Aikiro nogotagaigakeri notovaireegi intiegiri aikiro terira iriroegi notovaireegi nokantaigakerira inkantatigaiganakempara irapakuaiganakerora ikañovageigara inkematsaiganakerira Tasorintsi intiri Atinkami Jeso. 22 Maika noatanake Jerosarenku, intitari tigankakena Isure Tasorintsi. Tera nogote tatarikara gakenane. 23 Intagati nogotake ikamantakenarira Isure Tasorintsi, ikantakenatari omirinka tyarika kara noatakera nonkenkitsavagetakera irashitakoitakena, aikiro iratsipereakagavageitakena, 24 kantankicha naro tera nontsarogumate maani, tera nompinkeronika nogamane. Intagati nokogake nontsatagakerora magatiro ikantagetakenarira Atinkami Jeso nonkenkitsavagetakerora Niagantsi Kametiri nonkamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi ikavintsaantavagetira yogavisaakotantira. 25 “Maika nogotasanotake gara pineimaigaana maganiro viroegi, gatakenatari nokenkitsatimoigakempira nokamantakotakerira Tasorintsi tyara ikantaka ikavintsajaigakaira kameti ankematsaigakeriniri Jesokirishito impegakempara Agoveenkariegite. 26 Maika aiñorika kara terira inkematsaige teratyo naro kañotagantaigerine. 27 Nokenkitsatakogetakerotari magatiro ikantagetirira Tasorintsi tera nomanakotumate maani. 28 Irorotari nonkantantaigakempirira tsikyata pineaigaempa viroegi. Pinkantakanira pisentaigaeri maganiro kematsaigiririra Tasorintsi pogotagaigakerira Iriniane, intitari kantaigakempi Isure pinkañoigakempara maika. Pisentasanoigakerira pinkañotagaigakerira ovisha isentasanotaganira, ikamaventaigakeritari Atinkami ipunaventantaigakarira iriraa. 29 Naro nogotasanotake iroro noatanaera iripokashiiganakempi matagavageigacharira irogitivarokaigakempira inkañoigapaakemparira matsontsori gitivarokaigiririra ovisha. 30 Aikiro pinkonogagarantaigakempa viroegi pogotagantaiganake terira iroro arisanorira pamatavinaiganakerira papigematsaegine viroeginiri irogiatakoiganake. 31 Kantankicha naro nonkantaigakempi tsikyanira yamatavinaitimpikari irapakuakagaitakempira ganigera pikematsaigai. Gara pimagisantaigiro omirinka nogotagaigimpira kutagiteriku ontiri tsitenigetiku niragatsikanaigakempi ovashi nomavatakovagetanaka shiriagarini. 32 “Maika, napigematsaegine, nonkantakeri Tasorintsi irisentasanoigaempira. Kematsatasanoigero Iriniane kamantaigakairira ikavintsaavageigakaira irirori, irorotari ishintsitagantaigakempirira. Impogini irapatoitaigakempi anta itimira irirori, pintentaiganakemparira maganiro yogavisaakoigakerira imagisantairora ikañovageigara. 33 Narori teratyo nonkogumate impunaitakenara nokenkitsavagetira impaitakenara koriki ontirika kamisa. 34 Tsikyatatari nantashivageta naro nagagetira nokogakogetarira, aikiro nopaigirira mutakoiganarira. Viroegi pineasanoigakenatari. 35 Onti nokañotakero maika kameti pogiatakoigakenaniri pinkavintsaavageigerira kogakovageigankicharira. Pinkenkiaigaerora ikantanakerira Atinkami Jeso ikanti: ‘Pairo avisake okametitasanotakera pinkavintsaantavageigakera avisakero vintiegira inkavintsaavageitake.’ ” 36 Iroro yagatanakera ikantaigakerira itigeroanaka iniakerira Tasorintsi itentaigakari maganiro. 37 Impo iragaiganaka maganiro yavinaigavairi yasaraanaigavaarira. 38 Ikenkisureavageiganaka ineaigakera ikantaiganairira gara ineimaigairi. Impo yamampiaiganakeri yogaigakitirira omaraneku pitotsi ikamaguigavairira yomatetanaara.

Iritigankaneegi Jeso 21

1 Iroro noniaiganairira napigematsaegine nomateiganaa pitotsiku namaatakoiganaira, patiro nogaiganakero Koshiku. Ario nomagaigapaake kara. Impo okutagitetanaira noaiganai ariokya nomagaiganai Irorashiku. Antari okutagitetanaira aikiro noaiganai ariokya nomagaiganai Pataraku. 2 Ario noneaigapaakero omarane pitotsi atankitsinerira Penishiaku ovashi nomateiganaka. 3 Impo namaatakoiganake noaiganakera Suriaku. Noneventakoiganakaro Tsipere, onti onantaka oatakara nampateku. Impo nagatakoigapanuti Tiroku iroguitaiganakerora arakintsipage. 4 Ario kara noneaigapaakeri kematsaigatsirira, iriroegi yagaigavakena ovashi nomagimoiganakeri patiro tominko. Antari nonaigakera kara yogari Isure Tasorintsi iniasurentaigakeri iriroegi ikantantaigavetakaririra Pavoro: “Garakari piati Jerosarenku.” 5 Kantankicha irirori tera inkematsaigeri. Impogini noniaiganairi noaiganaira. Maganiro iriroegi ontiri itsinanetsiegite intiegiri itomiegi yamampiaiganakena otsapiaku agatakera pitotsi. Notigeroaiganaka noniaigakerira Tasorintsi. 6 Impogini noniaiganairi nomateiganaara noaiganaira. Iriroegi ipigaiganaa ivankoku. 7 Patiro nogavageigakero Toremairaku ario nagatakoigapaake kara, impo noaiganake noneaigakerira napigematsaegine, patiro nomagimoiganakeri. 8 Okutagitetanaira noaiganai Sesareaku nogonkeigapaaka ivankoku Jeripe kenkitsatirorira Niagantsi Kametiri. Irirori inti itovaire kavintsaavageigiririra kematsaigatsirira ikogakagunkanirira okyara impiriniventavageigakerira impaigakerira iseka kogakovageigankicharira timaigatsirira kara Jerosarenku. 9 Aiño 4 irishintoegi tekyaenkarira ineimaigero surari. Iroroegi ontiegi kamantakoigiririra Tasorintsi. 10 Antari nomaguntevageiganakera tovaiti kutagiteri ipokake kamantakotiririra Tasorintsi paitacharira Agavo. 11 Irirori iponiaka Joreaku onti ipokashitake ineaigakitenara. Impo yaganakeri isuntoratsate Pavoro yogusotanaka igitiku ontiri irakoku ikanti: —Ikanti Isure Tasorintsi: ‘Ario inkañotagaigakeri jorioegi Jerosarenkunirira irogusoigakerira shintaririra yoka isuntoratsate impo iramaiganakeri inkisaigakerira terira iriroegi jorioegi.’ 12 Iroro nokemaigavakera naroegi intiegiri timaigatsirira Sesareaku nokantanaigavetavakari Pavoro: —Garakari piati. 13 Kantankicha irirori ikanti: —¿Antari gara piragaiga?, onti pikenkisureakagaiganakena. Tera nompinkumateronika irogusoitakenara. Irirorikara kogankitsine Atinkami Jeso nonkamaventakerira anta Jerosarenku garatyo nagamaimataro nogamane. 14 Nokantaigavetakari kantankicha tera inkematsaigena, napakuantaiganakaririra intagati nokantaigakeri: —Irirompatyo Tasorintsi tatarikara ikogake. 15 Impogini novetsikaiganaka noaiganakera Jerosarenku. 16 Yogiatagarantaiganakena napigematsaegine timaigatsirira Sesareaku, impo yamaiganakena ivankoku Maso nomagimoigapaakerira. Irirori onti iponiaka Tsipereku. Inti igantagarira ikematsati pairani. 17 Antari ineaigavaanara napigematsaegine nogonkeigaara Jerosarenku, ishinevageiganaa. 18 Okutagitetanaira itentaiganakena Pavoro noaigakitira nokamosoigutirira Santiago. Ario inaigake kara maganiro sentaigiririra kematsaigatsirira yapatoitaigakara. 19 Yogari Pavoro ikamantageigapaakeri magatiro yagaveakagagetakerira Tasorintsi ikenkitsatimoigakerira terira iriroegi jorioegi. 20 Iroro ikemaigavakera ikantaiganake: —¡Pairo ikavintsaanti Tasorintsi! Impo ikantaigiri Pavoro: —Kametitake, kantankicha aiñoegi itovaigavageti ashaninkaegi kematsaigakeririra Kirishito, onti ikogaigake ontsatagasanotanakenkanira itsirinkakotanakerira Moiseshi. 21 Iriroegi ikemakoigakempi pogotagageiganakerira jorioegi timaigatsirira parikoti konoiigaririra terira iriroegi jorioegi kameti ganigera itsatagaigairo itsirinkakotanakerira Moiseshi. Aikiro pikantaigakerira ganigera yogaratsaiigairo ichonkirimeshinate itomiegi, aikiro ganigera yogiatakoigairo ikantaigakerira yashikiiganakairira. 22 ¿Tyampa ankantaigakempa? Maika inkemakoigavakempira irapatoventaigapaakempi inkisaigakempira. 23 Irorotari maika nokogantaigakarira povetsikakera nonkantaigakempirira. Aiño aka 4 atovaireegi panikyarira intsatagaigakero ikantaigakeririra Tasorintsi karanki. 24 Noneaigake kametitake pamaiganakerira ivankoku Tasorintsi pintentaigakemparira pisaankaigakempara pimpunaventaigakenerira tatarika inkogakoigakempa irisaankaigaempara kameti irogaragitotagantaigakempaniri. Pinkañotakerorika maika iroro ineantaigakempa maganiro onti itsoeventaitakempi kogapage, aiñokyatari pitsatagiro itsirinkakotanakerira Moiseshi. 25 Kantankicha yogari kematsaigankitsirira terira iriroegi jorioegi notsirinkaigakeneri karanki nokantaigiri gara yogumaigaari ivatsa ipaigavetunkanirira ipegagetaganirira tasorintsi kogapage, gara yogumaigaaro iriraapage yogagetaganirira, gara yogumaigaari ikatikagetaganirira, aikiro gara iatashitumaigairo tsinane terira iroro irashi. 26 Antari okutagitetanaira yogari Pavoro itentaiganakari garagitotagantaigankichanerira iaigake ivankoku Tasorintsi isaankaigakara. Impo irirori ikiake tsompogi ikamantakerira saserorote tyatirikara kutagiteri ontsonkatantanaempa isaankantaigakarira kameti iripokaigakera paniropage garagitotagantaigankichanerira iramaigakera piratsipage irovetisakagantaigakerineririra Tasorintsi. 27 Impogini panikyara ontsonkatanaempa oga 7 kutagiteri isaankantaigakarira, yogari jorioegi poniaigankicharira Ashiaku ineaigakeri Pavoro ivankoku Tasorintsi ikantantaigakaririra maganiro inkisaiganakerira. Impo yagaiganakeri 28 ikaemavaitaiganake ikantaigi: —Notovaireegi, ¡atsi tainakario mutakovageigenanityo! Yogari yoga Pavoro onti ipiriniventavageti yanuiventavagetirora yogotagaigakerira maganiro kantankicha onti ikantaigakeri inkisaigakaera aroegi iseraereegi, aikiro ikantaigakeri ganigera itsatagaigairo itsirinkakotanakerira Moiseshi, ontiri aikiro ikantaigakeri kametitake osamatsanatakenkanira ivanko Tasorintsi. Aikiro yamaigakeri terira iriroegi jorioegi yogiagaigakerira ivankoku Tasorintsi isamatsanaigakerora. 29 Ikantantaigakarira maika ontitari ineaigakerira inkaara itentavagetakarira Toropimo poniankicharira Epesoku ineaigiri ariori itentanakari irirori ivankoku Tasorintsi. 30 Ovashi ikisaiganaka maganiro ishigaigapaaka yagaiganakerira Pavoro inoshikaiganakerira soororo yamaiganakerira sotsi. Ikatimaigakero yashiigakerora shitakomentontsi togn. 31 Impo ipasapasaigakeri irogamagaigakerimera, kantankicha irorotyo ikamantunkanira itinkami soraroegi ikisaigakara maganiro Jerosarenkunirira ikaemavaitaigakera, 32 irirori yapatoitaigamatanakerityo isoraroegite intiegiri itovaire itinkamiegi ishigasanovageiganakatyo iaigakera inkamosoiguterira. Iroro ineaigavakerira iriroegi yapakuaiganakeri Pavoro tenige impasaigaeri. 33 Yogari itinkami soraroegi yaiñonitapaakari Pavoro yagapaakeri yogusotagantakeri piteti karenatsa. Impo ikantaigiri kisaigakeririra: —¿Tyani yoga? ¿Tatoita pikisaviigakeri? 34 Kantankicha iriroegi ariompatyo ikaemavaitaiganakeri ikantatigagiseiganakerotari iriniane pashinikya kantatigaigavakero tera patiro inkantaige, nerotyo tera inkemasanoigeri itinkami soraroegi, yamakagantantakaririra Pavoro itimaigira soraro. 35 Iroro yagaiganakerora yatagutapiniigira soraroegi, ikompiigamatanakerityo yogaenokaiganakerira ganiri yagaigavakeri kisaigankicharira. 36 Yogiaigapaakeritari ikaemaigapaakera: —¡Kante inkamakera! 37 Impo yagaigapaakerora sotsimoroku iniamatanaketyo Pavoro ikantiri itinkami soraroegi: —Nokogavetaka noniakempira. Ikanti irirori: —¿Matsi pogotiro viro iriniane guriegoegi? 38 ¿Matsi teratyo viro yoga Ejipitokunirira pugatakaririra koveenkari maiganakeririra 4,000 gantaigatsirira anta osarigagitetapaakera? 39 Ikanti Pavoro: —Naro nanti jorio onti nomechoti Tarisoku pairorira avisagetakero okemakogetaganirira Surishiakutirira. Atsi kante noniaigakerira patoitaigankicharira. 40 Yogari itinkami soraroegi ikantiri: —Nani. Impo yaratinkanake Pavoro yatagutapiniigira soraroegi yogaenokanake irako inkemisantaigakeniri maganiro. Impo ineaigakerira ikemisantaiganakera iniaiganakeri evereoku ikanti:

Iritigankaneegi Jeso 22

1 “Notovaireegi, kemisantaigavakena noniaventakempara.” 2 Ikemaigavakerira iniantanakarora evereo ikemisantasanoiganake. Impo ikanti Pavoro: 3 “Narori nanti jorio, onti nomechoti Tarisoku nankitsirira Surishiaku, kantankicha onti yogimonkaitana aka Jerosarenku. Inti gotagavagetana Gamariere magatiro yogotagantaigirira yashikiiganakairira. Omirinka nokematsatasanovagetiri Tasorintsi nokañoigimpira viroegi maika. 4 Karanki pairo nokisashivageigakari kematsaigiririra Jesokirishito. Namaiganakeri surariegi ontiri tsinaneegi irashitakoigakenkanira irogaigakenkanira. 5 Yogari itinkamisanorira saseroroteegi intiegiri atinkamipage yogotasanoigake arisano nokantasanotake maika, iriroegitari paigavakenaro sankevanti namaiganakenerira atovaireegi timaigatsirira Iramashikoku kameti nonkogaigakiterira kematsaigatsirira namaigakerira Jerosarenku nonkisakagantaigakerira. 6 “Kantankicha iroro nagavagetanakerora ochoenitapaakara Iramashiko atake ikatinkatanai poreatsiri. Katsiketyo noneatigirotyo okantamatanake tsaarere oponiapaaka enoku opokagutapaakena naroku osaatsantsaganake. 7 Nashirianaka nogavayoteku nokemi ikantaitapaakena: ‘Saoro, Saoro, ¿antari gara pikisana?’ 8 Narori nokantutarityo: ‘¿Tyanimpatyora viro, Notinkami?’ Ikantana: ‘Naro nanti Jeso Nasarekunirira pikisashitakarira.’ 9 Yogari notentaiganakarira ineaigavakerora okantanakera tsaarere itsarogavageiganaketyo kara, kantankicha tera inkemaigeri niakenarira. 10 Narori nokanti: ‘Notinkami, ¿tatoita pikogake?’ Ikanti irirori: ‘Maika tinaanake piatakera Iramashikoku, ario inkantaitakempi kara magatiro tatarikara pimpiriniventavagetake.’ 11 Antari noneakerora okantanakera tsaarere ovashi tera noneae, nerotyo onti ikatsaiganakena notentaigakarira yamaiganakenara Iramashikoku. 12 “Ario itimi kara paniro paitacharira Ananiashi. Irirori ipinkatsatasanotiri Tasorintsi itsatagagetirora itsirinkakotanakerira Moiseshi. Imirinka jorioegi timaigatsirira kara Iramashikoku ikantaigake pairo ikametiti. 13 Impo ipokuti irirori ineakitanara. Antari yogonketapaakara ikantapaakena: ‘Napigematsatene Saoro, neanae.’ Ogatyo nokenake noneanai ovashi noneakeri. 14 Impo ikantakena: ‘Yogari Tasorintsisanorira ikematsaigirira yashikiiganakairira ikogakagakempi pairani kameti pogotakeniri magatiro tatarikara oita ikogagetirira. Ikogakagekempi kameti pineakeriniri Pairorira Ikametiti, aikiro pinkemisantakerira iriniakempira. Irirori inti terira inkañovagetumatempa. 15 Viro pinkenkitsatakotakeri pogotagaigakerira maganiro matsigenkaegi pinkamantakogetakerora magatiro pineagetakerira ontiri aikiro pikemagetakerira. 16 Maikari maika atsi kaviritanakenityo pogiviatagantakempara pinkantakerira Atinkami irisaankakerora pikañovagetara.’ 17 “Impogini nopigaa Jerosarenku noatake ivankoku Tasorintsi noniavagetakerira. Impo nonei ontinirika okañotimotakena nogisanireku. 18 Ikoneatimotakena Notinkami ikantana: ‘Piatepage parikoti pintsatimatanakera. Akari aka Jerosarenku pinkenkitsatakovetakenatyo garatyo ikematsaigimpi.’ 19 Narori nokanti: ‘Notinkami, iriroegi ineasanoigakenatari karanki noagetakera yapatoitantaigarira jorioegi namaiganakerira kematsaigimpirira nashitakotagantaigakerira nopasapasatagantaigakerira. 20 Kañotari karanki yogunkanira kenkitsatakotimpirira Ishitivano ario nonake naro kara noshinevagetaka noneakera ipitankunkanira, nerotyo noneantaigainiririra imanchaki gaigakeririra.’ 21 Kantankicha irirori ikantana: ‘Piate, nontigankakempira samani pinkenkitsatimoigakerira terira iriroegi jorioegi.’ ” 22 Antari ikyara kenkitsatanankitsi Pavoro ikemisantaigavetakaniroro maganiro, kantankicha irorotyo ikemaigakerira ikañotakerora maika ikaemaigamatanaketyo: —¡Kante inkamakera! ¡Tera nonkoge intimaera! 23 Ariompatyo ikaemaiganakeri isapokaiganakarora imanchaki enokutirira yovuokaiganakerora enoku vuo vuo, ontiri aikiro yovuokavanekiiganakerora kipatsipane. 24 Yogari itinkami soraroegi yogiagakagantakeri Pavoro tsompogi impasatagantakerira kameti iriniakeniri intsavetakera tatarikara ikisaviigakeri. 25 Iroro yogusoigavetakarira impasaigakerimera inianake Pavoro ikantiri inampina itinkami soraroegi aratinkankitsirira kara: —¿Matsi pagaveake pimpasatagantakerira iromano ipugamentavintsatirira Sesa tekyara inkogakotagantasanotenkani kameti ogotakenkaniri arisanorika yovetsikake terira onkametite ontirika tera? 26 Iroro ikemavakera iatake ikamantakitirira itinkami ikanti: —Tsikyanira pipasatagantirikari, intiratyo iromano ipugamentavintsatirira Sesa. 27 Ovashi iatake inakera irirori ikantiri: —Atsi kantena. ¿Arisano viro vinti iromano? Ikanti: —Jeeje, arisanoniroro nanti iromano. 28 Ikantiri: —Narori onti nopunaventaka tovaini koriki nompegakempara iromano. Ikantiri Pavoro: —Narori nantityo iromanosanorira, kantakanatari nomechotakera. 29 Ogatyo ikenaigake itsarogaiganake pasaigakerinerimera, ovashi yontainaiganakari. Ario ikañotaka itinkami soraroegi irirori itsaroganake ineakera yogusotagantakerira iromano. 30 Impo okutagitetanaira ikogakera itinkami soraroegi irogotasanotakera tatarikara ikisaviigakeri jorioegi itsaakotagantairi igarenatsate ikaemakagantaigakeri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri maganiro itinkamipage jorioegi yapatoitaigakeri inkogakotagantaigakerira Pavoro, impo yamanakeri yogaratinkapaakeri inaigakera iriroegi.

Iritigankaneegi Jeso 23

1 Yogari Pavoro yogaiganakeri kavako ikantaigiri: —Notovaireegi, narori nokantakani nokematsatasanotirira Tasorintsi, nonegintetasanovagetakatyo kara kigonkero maika. 2 Ario inake kara itinkamisanorira saseroroteegi paitacharira Ananiashi. Iroro ikemavakerira ikantaigiri naigankitsirira Pavoroku: —Patosavaganteteri. 3 Kantankicha irirori ikantiri: —¡Virompatyo impatosake Tasorintsi, virori ontitari pikametitamampegaka kogapage! Pine maika onti pipirinitashivetaka aka pimpampiatavakerora itsirinkakotanakerira Moiseshi kameti pinkantakera ariorika novetsikake terira onkametite ontirika tera. Kantankicha maika teratyo ario pinkañotero maika, ontityo pikogake povetsikakera okantavitantaganirira pimpatosavagantetagantakenara. 4 Yogari naigankitsirira kara ikantaigiri: —¿Antari gara pikañotiri maika itinkamisanorira isaseroroteegine Tasorintsi? 5 Ikanti Pavoro: —Notovaireegi, nogotakemera iriro itinkamisanorira saseroroteegi gamerorokari nokañotiri maika. Okantitari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi: ‘Gara pipugatsaigari pitinkamiegi.’ 6 Irirori ineaketari ikonogagarantaigaka intiegi saroseoegi, pashinikya intiegi pariseoegi nerotyo iniantaigakaririra imaraenkarikatyo kara ikantaigiri: —Notovaireegi, narori nanti pariseo, intitari tomintakena pariseo, kantankicha maika onti pikisaviigakena nokantakera iraniaiganaera kamaigankitsirira. 7 Iroro ikantakera maika ogatyo ikenaigake iniaiganake yakanatavakagaiganakara pariseoegi intiegiri saroseoegi ikisavakagaiganakara. 8 Ikantaigaketari saroseoegi gara yaniaiganai kamaigankitsirira. Ikantaigake aikiro mameri isaankariite Tasorintsi, aikiro mameri isure matsigenka. Yogari pariseoegi ikantatigaigaka, onti ikantaigake iraniaiganaera kamaigankitsirira, aikiro aiño isaankariite Tasorintsi, aikiro aityo isure matsigenka. 9 Ariompatyo ikaemavaitaiganakeri maganiro. Ikaviritagarantaigamatanakatyo pariseoegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantaigi: —Noneaigakeri tera tatoita irovetsikumate terira onkametite. Irirorakari niakeri pashini tatarika iita intirika isaankariite Tasorintsi. 10 Iriroegi ariompatyo ikisavakagaiganakari tyarika, nerotyo ineantakarira itinkami soraroegi itsarogakaganakari Pavoro ikanti ontirorokari intinkaragaraigakeri ikaemakagantantaigakaririra isoraroegite iramaiganaerira tsompogi irashitakoigaerira. 11 Antari okutagitetanaira impo ochapinitanaira aikiro yogari Atinkami ikoneatimotakeri Pavoro ineiri ikenapaake ikantiri: “Shinetanaempa, gara pitsarogi. Kañotari pikenkitsatakotakenara aka Jerosarenku, ario pinkañotagakero anta Iromaku.” 12 Okutagitetanaira ikonogagarantaigaka jorioegi ikemavakagaigaka isariaiganakarira Pavoro irogaigakerimera ikantaigi: “Kante inkisashiigakenara Tasorintsi garika nogaigiri Pavoro. Maika gara nosekatumaigaa, aikiro gara noviikumaigaa. Antari nogaigakeririka ario pinkante nosekataigaempa.” 13 Ariorika inaigake 40 sariaigakaririra irogaigakerira. 14 Iatashitantaigakaririra itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi ikantaigakerira: —Naroegi nokemavakagaigaka nokantaigakera: ‘Kante inkisashiigakenara Tasorintsi garika nogaigiri Pavoro. Garatyo nosekataigaa kigonkero nogaigakerira.’ 15 Maika viroegi piaigakera pamatavinaigakerira itinkami soraroegi pinkantaigakerira iramaiganakempirira Pavoro kameti pinkogakotagantasanoigakeriniri.Naroegi nontimashiigavakeri avotsiku nogaigavakerira. 16 Kantankicha impo iroro ikemakotavakerira iritineri Pavoro iatake inkamantakiterira. 17 Iroro ikemavakera irirori ikaemakeri inampina itinkami soraroegi ikantiri: —Neri yoka notineri. Atsi tentanakeri pitinkamiku kameti inkamantagetakeriniri. 18 Iatake itentanakari ikantapaakeri: —Yogari Pavoro shitakotankicharira ikantakena nontentakempirira yoka iritineri ikogake inkamantagetakempira. 19 Irirori ikatsatanakeri yamanakeri parikoti ikantiri: —Atsi kamantena. 20 Irirori ikanti: —Nokemakoigakeri jorioegi ikogaigakera iramatavinaigakempira inkantaigakempira kamani pamaiganakenerira Pavoro itinkamipage inkogakotagantasanoigakerira. 21 Kantankicha gara pikematsaigiri, aiñoegitari inaigake ariorika 40 timashiigavakerineririra irogaigavakerira, ikantaigaketari: ‘Kante inkisashiigakenara Tasorintsi garika nogaigiri Pavoro. Maika gara nosekatumaigaa, aikiro gara noviikumaigaa. Antari nogaigakeririka ario pinkante nosekataigaempa.’ Maika aiño yogiakoigaka tyarika pinkante. 22 Iroro ikemavakera itigankairi ikantavairi: —Maika gara tyani pikamanti. 23 Impo ikaemaigakeri piteni inampina ikantaigakeri: —Kaemaigeri soraroegi pampatoitaigakerira. Agaigakera 200 nuitaiganankitsinerira. Impo agaigake aikiro 70 shigakoiganankichanerira kavayoku, impo aikiro 200 pagoiganankitsinerira igamashire. Impo onchapinitasanotanakera pamaiganakerira Pavoro Sesareaku. 24 Maika povetsikaigakenerira kavayo irishigakotantanakemparira kameti pogonketagaigakempariniri itimira Perishi inampina Sesa. 25 Ipaigavakeri sankevanti itsirinkakeneririra Perishi okanti: 26 Naro Karaorio Irishia notsirinkakempi viro Perishi inampina Sesa pairorira pavishi pogovagetira: ¿Aiñovi kametikyarika pinake? 27 Maika nokogake nonkamantakotakerira yoga Pavoro yamaiganakempirira soraroegi. Yogari jorioegi yagaigakeri ikisaigakerira ikogaigavetaka irogaigakerimera, kantankicha narori iroro nokemakotakerira inti iromano noatake notentaiganakari nosoraroegite nopugamentairira. 28 Impogini nokogake naro nogotakera tatarika oita ikisaviigakeri, irorotari namantavetanakaririra anta yapatoitaigakara itinkamipage. 29 Impo iriroegi ikamantaigakena onti ikisaviigakeri ineaigakera tera intsatagero itsirinkakotanakerira Moiseshi, kantankicha narori noneakeri mameri tatampa irashitakovitakenkani ontirika irogakenkanira. Ontityo isariaigavetakari kogapage. 30 Nerotyo iroro nokemakotavakerira isariaigakarira jorioegi irogaigakerimera notigankantakaririra viroku. Aikiro nokantaigakeri kisaigakeririra iriaigakera, tsikyata inkamantaigakitempi. 31 Impogini yogari soraroegi itsatagasanoigakero ikantaigakeririra. Iroro onigankigitetanakera yagaigapanutiri Pavoro yamaiganakeri Antipatirishiku. 32 Impo okutagitetanaira yogari soraroegi nuitaigankitsirira ipigaiganaa Jerosarenku. Yogari shigakoigankicharira kavayoku iriro tentaiganakari Pavoro. 33 Impogini yogonkeigapaakara Sesareaku ipaigapaakeri Perishi sankevanti impo ikantaigiri: —Neri yoka. 34 Yagatanakera iniavantakerora sankevanti ikantiri Pavoro: —¿Tyara pitimi viro? Ikanti: —Onti notimi Surishiaku. Nerotyo ikemakera onti itimi Surishiaku 35 ikantiri: —Impogini iripokaigakerika kisaigakempirira ario nonkemisantavakempi tyarika pinkante. Ovashi ikantaigakeri soraroegi iramaiganakerira itimavetara Erorishi inkamagutasanoigakerira ganiri ishiganaa.

Iritigankaneegi Jeso 24

1 Impogini avisanakera 5 kutagiteri yogonketapaaka Ananiashi. Itentaigakari itinkamiegi jorioegi intiri pashini matsigenka niaventaigakerineririra. Irirori onti ipaita Teritoro. Onti ipokashiigake inkantaigakerira Perishi tatoita ikisaviigakeri Pavoro. 2 Yogari Perishi ikaemakagantakeri Pavoro impo yogonketapaakara inianake Teritoro ikantiri Perishi: 3 —Naroegi noshineventavageigakempityo kara noneaigaketari pairo pavishi pinegintevageigakenara pitimakagaigakenara kameti, tera tyani veraavageigenane, pairotari pikavintsaavageigakena. 4 Maika gara noveraasanotimpi, intagati nokogake pinkemisantakenara maani nonkamantakempirira. 5 Yogari Pavoro inti pairorira yoveraantavageti, aikiro iatake yapagiteanakarora inianiaigakerira noshaninkaegi ovashi ikisavakagaiganaka yontainavakagaiganakara. Irirori intitari itinkami kematsaigiririra Jeso Nasarekunirira. 6 Iatake ivankoku Tasorintsi ikogavetaka isamatsanatakeromera, irorotari nagantaigakaririra. Impo nokogaigavetaka nonkisakagantaigakerimera nompampiaigavakeromera itsirinkakotanakerira Moiseshi, 7 kantankicha ipokake Irishia itinkami soraroegi yagapitsaigakenari. 8 Ikantaigakena tyanirika kisaigakeririra Pavoro iripokaigakera inkantaigakempira tatoita ikisaviigakeri. Maikari maika virompatyo, pikogakerika pinkogakotagantakerira kogakotaganterityo kameti pogotakeniri tatoita nokisaviigakeri. 9 Imirinkatyo jorioegi tentaigakaririra ikantaiganake: —Arisanoniroro ikantasanotake. 10 Impo yogari Perishi itimeroakitashitakari Pavoro ikantiri: —Nani nianake viro. Impo inianake Pavoro ikanti: —Noshinevagetaka pinkemisantakenara noniaventanakempara, noneakempitari pipegani pairani nojoeseegite kigonkero maika. 11 Maika nokogake nonkamantakempira maganiro yogoigake atake avisanake 12 kutagiteri noatutira Jerosarenku noniitirira Tasorintsi. 12 Tyarikara nonake ontirika ivankoku Tasorintsi ontirika pankotsiku yapatoitantaigarira noshaninkaegi ontirika apatogetara pankotsi tera tyara nonkantumaigeri naigankitsirira kara kameti onkenantakemparora nonkisavakagaigakempara ontirika inkisavakagaigakempara iriroegi. 13 Nerotyo tyampa iragaigakero irogikoneaigakerora inkantaigakera arioniroro ineaigakena novetsikakera ikantaigakerira maika. 14 Kantankicha maika nokogake nonkamantakempira arisano ikantasanoigake narori onti nokematsatakeri Jesokirishito, kantankicha iriroegi ikantaigake gametyo ikematsatagani teranika ario imponiempa Tasorintsiku. Kantankicha tera paniro nonkematsateri irirori, nokematsatakerityo aikiro Tasorintsisanorira ikematsaigirira yashikiiganakenarira, aikiro notsatagagetakero magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi, aikiro nokantake onti arisanorira magatiro itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira. 15 Ariotyo nokañoigakari iriroegi nokematsaigakerira Tasorintsi nokantaigira iraniaiganaera maganiro kamaigankitsirira. Iraniaiganae vetsikaigirorira kametiripage intiegiri aikiro vetsikaigirorira terira onkametite. 16 Irorotari nokogantakarira nonkantakanira nonegintevagetakempa kameti ineakenaniri Tasorintsi intiegiri maganiro matsigenkaegi nanti negintevagetacharira. 17 “Narori onti notimuntevagetakiti parikoti. Impogini avisanakera tovai shiriagarini nopiganaa Jerosarenku namaiganakenerira koriki noshaninkaegi kogakovageigankicharira ontiri aikiro nompakerira Tasorintsi nokashigakagakaririra. 18 Impogini nagatavagetakera nosaankavagetakara anta ivankoku Tasorintsi ipokaigake noshaninkaegi poniaigankicharira Ashiaku ineaigapaakena, kantankicha tera ompanivatumate irapatoventaigenara matsigenka, aikiro tera nonee nonkisavakagumaigempara. Iriroegimetyo pokaigankitsine maika inkantaigakempira tatoita ikisaviigakena ineaigakenarika novetsikakera terira onkametite. 20 Atsi kantaigerinityo maika yogaegi ineaigakenarika novetsikakera terira onkametite chapi nonakera yapatoitaigakara itinkamipage notovaireegi. 21 Impo irororakari ineaigakera nokaemanakera nokantanakera: ‘Onti pikisaviigakena nokantakera iraniaiganaera kamageigankitsirira.’ ” 22 Yogari Perishi ikemakotasanoigakeritari kematsaigiririra Jesokirishito, nerotyo iroro ikemavakerira Pavoro ikanti: —Maikari intagatikya. Impogini iripokakerika Irishia iriro kamantasanotakenane. 23 Impo ikantanakeri inampina itinkami soraroegi: —Manakeri pashitakotakerira, kantankicha gara pikantaviigiri iripokapiniigaatera iamigoegite ineapiniigaaterira iramaigaenerira tatarika oita ikogakogetaka. 24 Impogini avisanakera tovaiti kutagiteri ipokai Perishi itentakaro itsinanetsite. Irorori onti joria paitacharira Iroroshira. Impo ikaemakagantakeri Pavoro inkemisantaigakerira inkamantakotakerira Jesokirishito. 25 Kantankicha iroro ikemavakerira itsarogamatanaketyo kara, ikantakeritari inegintevagetakempara ishintsitashitakerora magatiro terira onkametite, aikiro ikamantakeri impogini agakempa kutagiteri inkisashitantaigakemparirira Tasorintsi kañovageigankicharira, ovashi ikantakeri: —Maika intagatikya pikamantana. Piatae, antari garira tatoita nopiriniventavageti ario nonkaemakagantaempi impo nonkemaempira pinkenkitsatakera. 26 Intitari yogiakovetaka koriki impakerira kameti irapakuaeriniri, nerotyo ikaemakagantapinitantaririra iriniaerira. 27 Ario ikañotakero maika ovashi avisavagetanake piteti shiriagarini. Impogini irirokya pugairi Poroshio Peshito. Yogari Perishi ontitari ikogakera irogishineaigakerira jorioegi nerotyo tera irapakuaeri.

Iritigankaneegi Jeso 25

1 Impo ipokapaake Peshito Sesareaku. Antari omavatanakara kutagiteri iatanake Jerosarenku. 2 Iroro yogonketapaakara ipokashiigakeri itinkamisanorira saseroroteegi itentaigakari pashini itinkamipage jorioegi ikantaigapaakerira tatoita ikisaviigakeri Pavoro. 3 Impo ikantaigakeri: —Nokogaigake pagakagantakerira Pavoro iramakenkanira aka. Ontitari ikantashiigake kameti intimashiigavakeriniri avotsiku irogaigavakerira. 4 Kantankicha Peshito ikanti: —Yogari Pavoro aiñotari yashitakotunkani Sesareaku. Narori nompiganaetari shintsi. 5 Maika kantaigerityo pitovaireegi tinkamiigatsirira irogiaiganakenara kameti inkamantakoigakeriniri tatarika yovetsikake. Arisanorika yovetsikake terira onkametite inkamantakoigakerityo. 6 Impo yogari Peshito inakiti ariorika patiro tominko, impo ipiganaa Sesareaku. Iroro okutagitetanaira iatake ipirinitakera ikanomaantapinitira ovashi ikaemakagantakeri Pavoro. 7 Iroro ikiapaakera yaiñoniigapaaka jorioegi poniaigankicharira Jerosarenku itsoeventaigakarira posante. 8 Kantankicha irirori iniaventanakatyo ikanti: —Tera tatoita novetsikumate, aikiro tera nonkantatigumatero itsirinkakotanakerira Moiseshi. Tera novetsikumate terira onkametite ivankoku Tasorintsi, aikiro tera nosamatsanatumateri koveenkari Sesa. 9 Kantankicha yogari Peshito ikogaketari irogishineaigakerira jorioegi ikantiri Pavoro: —¿Pikogake piataera Jerosarenku kameti nonkogakotagantasanotakempiniri? 10 Ikanti Pavoro: —Oga ariometyo pinkogakotagantasanotakena aka, ariotari ikantakeri koveenkari Sesa onkogakotagantantakenkanira aka. Pogotasanotaketari viro tera tyara nonkantumaigeri jorioegi kameti inkisaigakenaniri. 11 Antari virorikara neakena novetsikakera terira onkametite kantetyo irogaitakenara, nonkemisantakotanakempatyo garatyo tyara nokantumati. Kantankicha antari terika arisano one ikantaigakenarira gara tyani gaveatsi impimantakenara irogaitakenara. Ariompatyo noatakeri Sesaku, irirori kogakotagantasanotakenane. 12 Yogari Peshito ikogakotagantaigakeri itentashiigarira ikanomaantira ineakera tyarika inkantaige iriroegi. Impo ikantiri Pavoro: —Iroroventira pikogavintsatakera inkogakotagantakempira Sesa ariotyo piatake iriroku. 13 Impogini yogari koveenkari Aguripa iatake Sesareaku itentanakaro Verenise ineakiterira Peshito. 14 Antari inaigakera anta yogari Peshito ikamantakeri ikantiri: —Aiño aka paniro jorio yashitakotagantanakerira Perishi. 15 Antari noatutira Jerosarenku yogari itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi ipokaigake naroku ikamantaigakenara tatoita ikisaviigakeri ikogaigavetaka nogakagantakerimera. 16 Kantankicha narori nokantaigakeri yogari iromanoegi tera irogantavageigenika kogapage, onti ikaemakagantaigiri kisantaigankitsirira intiri ikisashiigakarira iriniaventaiganakempara inkemaigakerira maganiro. 17 Nerotyo iroro ipokaigakera iriroegi aka tera nogisamanitero, irorotyo okutagitetanakera nogenanekyatyo noatake nopirinitakera nokanomaantapinitira nagakagantakerira Pavoro. 18 Okyara nonei ariori inkantaigakena yovetsikake ikantavitantirira Sesa, kantankicha tera ario inkañoigero maika. 19 Intagati ikantaigakena tera intsatagero ikogagetirira itasorintsiegite, aikiro iniakoigakeri paniro kamankitsirira ikantaganirira Jeso, kantankicha yogari Pavoro irirokya kantatsi atake yanianai. 20 Narori tyampatyo nonkante ovashi nokemisantaenkatanake, impo nokantiri Pavoro ikogakerikara iriataera Jerosarenku inkogakotagantakenkanira. 21 Kantankicha irirori tera inkoge, onti ikogake iriatakera Sesaku iriro kogakotagantakerine, ovashi nokantantakarira gara yapakuagani kantakani irinakera kara kigonkero namakagantakerira anta iriroku. 22 Yogari Aguripa ikantiri: —Nokogake nonkemakerira naro. Irirori ikanti: —Nani, kamani pinkemakeri. 23 Impo iroro okutagitetanaira iatake Aguripa inkemakerira Pavoro itentanakaro Verenise intiegiri itinkamiegi soraroegi intiegiri aikiro itinkamiegi Sesareakunirira yovetsaenkaiganakatyo kara negintetakovageigakatyo. Iroro ikiaigapaakera okanomaantapinitaganira yogari Peshito yagakagantakeri Pavoro 24 ikantiri Aguripa: —Koveenkari Aguripa, vintiegiri maganiro, neri yoga Pavoro ikisaigakerira maganiro jorioegi Jerosarenkunirira intiegiri timaigatsirira aka. Omirinka ikantaiganakena nogakagantakerira. 25 Narori noneake tera irovetsikumate tatampa irogavitakenkani, kantankicha irirotari kogankitsi iriatakera Sesaku, irirori kogakotagantagetakerine, irorotari namakagantantakemparirira anta. 26 Kantankicha tyampa nonkante nontsirinkakenerira Sesa nonkamantakerira tatoita ikisavitunkani, mameritari. Antari namakagantavetempari kogapage tyarikarorokari inkante irirori. Irorotari maika nokaemakagantantakaririra kameti pinkogakotagantasanotakeriniri viro ovashi nogotantakemparora tyara nonkanteri nontsirinkakenerira.

Iritigankaneegi Jeso 26

1 Impogini inianake Aguripa ikantiri Pavoro: —Nani, niaventanakempa. Yogari Pavoro yogaenokanakero irako inianake ikantiri: 2 —Koveenkari Aguripa, nogotake pikemakoigakeri yogaegi noshaninkaegi ikisaigakenara ikantaigakenara posantepage. Maikari maika noshinevagetaka noniakempira noniaventakempara. 3 Viro pogotasanotitari tyara nokantaiga naroegi jorioegi, aikiro pogoti tatoita nokisavitantaigi tera nonkemavakagaigempa. Irorotari nokogantakarira pinkemisantasanotakenara. 4 “Naro notimimoigakeri noshaninkaegi pairani notyomiakyanira kigonkero maika. Ineasanoigakena notimakera Tarisoku ontiri aikiro Jerosarenku, irorotari yogotantasanoigakarira tyara nokanta. 5 Nerotyo maika inintaigakerika inkamantaigakempira inkamantaigakempityo. Naro notsititanakero nakyaenkara gaenokanankicha nogiatakotasanoiganakerira pariseoegi. Iriroegi pairo yavisaigake itsatagasanoigirora itsirinkakotanakerira Moiseshi. 6 Pairani Tasorintsi ikamantaigakeri yashikiiganakenarira iroganiaigaerira kamageigankitsirira. Ario nokañotaka naro nogotake nonkamavetakempa iroganiaena, irorotari ikisantaigakenarira maika notovaireegi. 7 Arisanoniroro ikantake Tasorintsi iroganiaigaerira kamageigankitsirira, irorotari yogiaigake maganiro iseraereegi, nerotyo ikantakani ipiriniventaigakero intsatagaigakerora ikogagetirira Tasorintsi kameti iroganiaigaeriniri impogini. Irorotari ikisaviigakena maika ineaigakenara nokañoigakarira iriroegi nokantakera nanianaera naro aikiro. 8 ¿Matsi tera ario pinkantaige viroegi iroganiaigaerira Tasorintsi kamageigankitsirira? 9 “Pairani naro noneavetaka kametimatake nonkisashivageigakemparira nantsipereakagavageigakemparira kematsaigiririra Jeso Nasarekunirira. 10 Ariotari nokañoigakeriri Jerosarenkunirira nokisashivageigakarira nokogakera nashitakoigakerira. Nerotyo nokantantaigakaririra itinkamiegi saseroroteegi impaigakenara sankevanti iroroniri naventakempa, impo nashitakotagantaigakeri tovaini. Antari yogaigunkanira noshinevagetakatyo kara. 11 Ario nokañoigavetakari maika nokisakisaigakerira kameti nampakuakagaigakeriniri ganigera ikematsaigairi Jeso. Tyarika, nokisashivageigakarityo kara, nerotyo noatashigeigamatirityo parikotipagekunirira nokiashiiganakerira pankotsipageku yapatoitantaigarira namaiganakerira natsipereakagavageigakarira. 12 “Impogini namanakero sankevanti ipaigavakenarira itinkamiegi saseroroteegi noatakemera Iramashikoku nagaigutemera pashini. 13 Kantankicha iroro ikatinkatanakera poreatsiri nokenavetanakara avotsiku, noneatigirotyo okantanake tsaarere ontenenkakotanakena naro intiegiri maganiro notentaigakarira. Omameatantavagetiratyo kara, avisagetakerotyo yomameatantira poreatsiri. 14 Maganiro nashiriaiganaka nogavayoegiteku. Nokemi ikantaitapaakena nonianeku: ‘Saoro, Saoro, ¿antari gara pikisana? Vikiiro tsipereakagaacha.’ 15 Narori nokantutarityo: ‘¿Tyanimpatyora viro, Notinkami?’ Ikantana: ‘Naro nanti Jeso pikisashitakarira. 16 Maika tinaanake aratinkanake, onti nokoneatimotakempi nonkantakempira nokogake nontigankakempira pinkenkitsatakotakenara pinkamantakotakerora magatiro pineagetakerira maika ontiri aikiro magatiro nokotagagetanakempirira impogini. 17 Nontigankakempi pinkamantaigakerira jorioegi intiegiri terira iriroegi jorioegi. Nompugamentakempi ganiri yagaveaigi irogamagaigakempira. 18 Nontigankakempi iriroegiku pogotagaigakerira kameti irapakuaiganakeroniri isuregisevageigarira posantepage ganigera ikematsaigairi Satanashi irirokya inkematsaiganake Tasorintsi. Inkematsatasanoigakenara naro kameti nogavisaakoigakeriniri intentaigakemparira maganiro nokavintsajaigakerira nogavisaakoigakerira nomagisantairora ikañovageigara.’ 19 “Irorotari maika, koveenkari Aguripa, nokogake nonkantakempira notsatagakero magatiro ikantakenarira Jeso ikoneatimotakenara anta avotsiku. 20 Iketyo nokenkitsatimoigake timaigatsirira Iramashikoku. Impogini nomaiganakeri timaigatsirira Jerosarenku intiegiri maganiro timageigatsirira Joreaku. Nokenkitsatimoigakeri aikiro terira iriroegi jorioegi nokantaigakerira inkantatigaiganakempara irapakuaiganakerora ikañovageigara irirokyaniri inkematsatasanoiganake Tasorintsi. 21 Irorotari yagaviigakena noshaninkaegi ivankoku Tasorintsi ikogaigavetakara irogaigakenamera. 22 Kantankicha imutakenatari Tasorintsi ishintsitagakenara ariompatyo nokenkitsatanakerori Niagantsi Kametiri nogotagaiganakerira maganiro matsigenkaegi tyarika ikantaigaka aikiro tyarika inaigake, ontitari nogotagaigakeri ikantaigakerira kamantantaigatsirira intiri aikiro Moiseshi. Tera nagashitemparo kogapage. 23 Iriroegi ikantaigaketari yogari Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi iratsipereavagetakera impogini inkamavetakempa iranianae. Iketyo ivatanaatsine iranianaera kameti irogoigakeniri maganiro itovaireegi intiegiri pashinirira inaigake onti ipokashitake irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira imagisantaerora ikañovageigara.” 24 Iroro ikemavakerira Peshito ikañotanakerora maika iniaventanakara ikaemamatanaketyo: —¡Pavoro, ario pipigatanake! Ontirorokari pipiriniventavagetakerora pisankevantite ovashi opigataganakempi. 25 Ikanti Pavoro: —Teratyo nompigate. Magatiro nokantanakempirira onti arisanorira, tera ario namatagempa. 26 Yogari yoga koveenkari Aguripa irirori pinkante yogotasanotiro magatiro, irorotari noshinevagetantakarira ikemakerora magatiro nokantaigakempirira. Yogoti onti arisanorira, ogarika omanakogetakenkani nokenkitsatakogetakerira maika. 27 Virori koveenkari Aguripa, ¿tyara pikanti viro? Ogari itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira pairani ¿iroro arisanorira ontirika tera? Narori nogotake pineakero onti arisano. 28 Ikanti Aguripa: —Maika panikyatyo pinkematsatagakena naro aikiro nonkematsatakerira Jesokirishito. 29 Ikanti Pavoro: —Ariorika maika ontirika impogini naro nokogavetaka pinkematsatakerira, kantankicha gara paniro viro pikematsati, inkematsaigaketyo aikiro maganiro kemisantaigakenarira maika inkañoigakenara naro, kantankicha gara yogusotagani karenatsaku. 30 Iroro ikantakera maika ikaviritanaa koveenkari Aguripa intiri Peshito itentaiganaarora Verenise. 31 Ario ikañoiganaa maganiro itentaigakarira iaigake parikoti iniakoigakerira Pavoro ikantaigakera: —Noneakeri naro tera tatoita irovetsikumate kameti irogakenkanira aikiro gamerakari yashitakotagani. 32 Impogini inianake Aguripa ikantiri Peshito: —Game tsikyata ikogi irirori inkogakotagantakerira koveenkari Sesa irapakuaenkanimetyo.

Iritigankaneegi Jeso 27

1 Antari ikantaigakera noaigakera Itariaku inti ikantaigake itinkamiegi soraroegi ikantaganirira “Irashi Koveenkari” iramanakerira Pavoro intentagantaiganakemparira pashinipage shitakoigankicharira. Yogari itinkamiegi soraroegi onti ipaita Jorio. 2 Impo nomateiganaka omaraneku pitotsi panikyarira oatanake Ashiaku oponiakara Areramitioku. Ario notentaigakari Arishitariko irirori. Inti timatsirira Tesaronikaku Maseroniaku. 3 Impo okutagitetanaira nagatakoigapaake Suronku. Yogari Jorio itsarogakagakaritari Pavoro ikantakeri iriatakera ineaigakerira iamigoegite impageigakerira tatarika ikogakogetaka. 4 Impogini noaiganaira okakoiganakena tampia nokenaguiganakero nigankivogea Tsipere oatakara nampateku. 5 Nokenaguiganakero Surishia ontiri Pampiria nogonkeigapaaka Miraku nankitsirira Irishiaku. 6 Ario kara ineapaake itinkami soraroegi pitotsi poniankicharira Arijantiriaku atankitsinerira Itariaku. Iroro yomatetantaiganakena nomaiganairora aikiro noaiganaira. 7 Tsikyanisano namatsinkaatakovageiganake namaatakoiganakera nomaguntevageiganake tovaiti kutagiteri. Nopomirintsiigavetanakaro nogonkeigakempamera Jeniroku, kantankicha iroro nogonkeigavetapaakara okatinkatanakera Jeniro ogipigakoigavakena tampia ariokya nomonteakoiganake nigankivogeaku paitacharira Kereta, onti nokenaiganake ochoenitira Saromon. 8 Impo nopomirintsiiganaaro aikiro namaatakoiganaira nonkuaiganakarora Kereta kigonkero nogonkevageigapaaka nagatakoigapaakera agatakotapinitaganira paitacharira Kametiri Agatagetira ochoenitakotira Irasea. 9 Ataketari notovaigakovageiganake kutagiteri noponiaigakara Sesareaku niganki onkanigitetanai, nerotyo pairo ogagavagetanaa okoveenkavagetanaira namaatakoiganaera, irorotari ikantantaigakaririra Pavoro: 10 —Narori noneakero aiganakerika maika onti antsipereavageiganake. Gara patiro aokajaigi pitotsi ontiri arakintsipage, ariorika aokajaigakempa aroegi aikiro. 11 Kantankicha yogari itinkami soraroegi tera inkematsateri, inti ikematsaigake tsititanakerorira pitotsi intiri aikiro shintarorira. 12 Antari agatapinitira pitotsi tera onkametitenika inkanigiteku, nerotyo ikogantaigakarira maganiro irimaiganaerora aikiro ineaigakera iragaveaigakerikara irogonkeigakempara antakona anta iragatakoigakera Penishiku irinaigakemera anta kigonkero osariganaera. Antari Penishiku ariotari agatagetiri pitotsi oatara ishonkara poreatsiri. Ario okañotaka aikiro katonko ontiri kamatikya okametitake agatakera. 13 Impogini ineaigavakerora choeni otampiaenkatanake ineaigiri kametitakeri iriaiganakera ompote amakoiganakerira ipintsigakara, ovashi iaiganake ikenaiganakera otsapiaku. 14 Kantankicha choeni osamanitanake otampiamatanaketyo omarane tampia paitacharira Eoroakiro, okantavagetanaketyo jiriririri 15 okakovageigakena parikoti. Naroegi nokemisantakovageiganaka tyampa nonkantaigavakero. 16 Impogini nokenakoiganake intatonikya pashini nigankivogea paitacharira Karaora ario pinkante tesakona ontampiatae. Nopomirintsiigakaro otyomiatirira pitotsi nopantsaatakoigakerira nomateigakerora. 17 Impo nomateigakerora irorori irorokya yantsuvoaigake nokenantaigakarira ikusotasanoigakerora. Impo iriroegi ipinkaigakerora iragavakoigakempara impanekiku paitacharira Surete itsaageigakero kamisamago yogujiigakerora kameti tsikyataniri amakoiganakena tampia. 18 Kantankicha okutagitevetanaka pairotyo ogagavagetaka otampiavagetakera ovashi yovuokaatagarantaigake arakintsipage yamaigavetanakarira. 19 Impogini omavatanakara kutagiteri novuokajaigakero omagantaganirira, mesapage, magatiro. 20 Ogatyo otovaigavagetanake kutagiteri apavatsaasevagetanaka tera inkoneatumatae poreatsiri intiri impokiropage. Ariompatyo ogagavagetanakari otampiavagetanakera noneaigiri ariori nokajaigakempa. 21 Impogini avisanakera tovai kutagiteri tera nosekatumaigaempa, yaratinkanake Pavoro ikanti: —Viroegitakaniroro, pinkematsaigakename okyara nokantaigavetakempira ariome antimaiganakeme Keretaku gamerakari atsipereavageigi maika, aikiro gamerakari opegageta magatiro pamageigavetakarira. 22 Maikari maika gara pitsarogaigi. Ontsitigavtanakempatyo pitotsi, kantankicha viroegi gara pokajaigumata. 23 Naro nokematsatasanotiritari Tasorintsi shintasanotanarira. Inkaara nokisanivagetake nonei ikoneatimotakena isaankariite ikantapaakena: 24 ‘Pavoro, gara pitsarogi, piatimotakeritari pineakerira koveenkari Sesa. Gara iokaatumata paniro pitentaigakarira pitotsiku, itsarogakagakempitari Tasorintsi.’ 25 Nonkantantaigakempirira gara pitsarogaigi shineiganakempa. Naro nogotake intsatagakero Tasorintsi magatiro ikantakenarira isaankariite, 26 kantankicha onti aokaigakempa nigankivogeaku. 27 Impogini avisanakera piteti tominko nonavageigi omaraaniku nia paitacharira Ariria, ogari tampia akyatyo amakoigana, akyatyo amakoigana. Impogini onigankigitetanakera yogari marineroegi tsitiiganakerorira yogoigavake ochoenitapaakera kipatsi. 28 Yogoigavetakaro otsompogiatakera onti onake 36 metero. Impo choeni osamanitanake imaigavetaaro aikiro onti onake 27 metero. 29 Itsarogaigamatanaketyo ineaigiri ariori irontsinakakoigakempa mapuku, yoguitantaigakarira otsitiku pitepage asuro kusoatagirorira pitotsi kameti onkusoatagakeroniri. Yovankinavageigakatyo kara ovashi ipirinitaigake yogiaigakerora onkutagitetanaera. 30 Impo yogari marineroegi ikogaigavetakara irishigaiganakemera iokaiganakenamera itamampegaigamatanakarotyo iriaigakera irogujiigakerora asuro kusoatagirorira otsovaku, kantankicha ontityo yogujiigavetanaka otyomiatirira pitotsi irishigantaiganakemparomera. 31 Kantankicha inianake Pavoro ikantaigiri itinkami soraroegi intiegiri isoraroegite: —Iokaiganakempirika onti pokajaigakempa viroegi. 32 Iroro ikemaigavakera yovatuakoigakero otyomiatirira pitotsi oga okenake akya ashiriaatanaka amaatanakera. 33 Impo iroro okutaenkatanaira yogari Pavoro ikantaigakeri maganiro isekataigakempara ikantaigiri: —Oga apitevagetanaka tominko tera pimagaigae, aikiro tera pisekataigaempa. 34 Maika nonkantantaigakempirira pisekataigaempara kameti pishintsiiganaeniri, gatanika tata gaigimpi. 35 Iroro yagatanakera ikantakera inoshikanake pan inianakeri Tasorintsi ikotagakero isekatakara. 36 Iroro ineakoigakerira itovaireegi ishineiganaa imaiganaka iriroegi aikiro isekataiganaka. 37 Napatoitaigakara maganiro nonaigake 276. 38 Impo yagataiganakera isekatasanoigakara yovuokajaigakero turigoki kameti aravonkaatasanotanakeniri pitotsi. 39 Iroro okutagitetasanovetanakara tera irogoige tyarika inaigake, onti ineventakoigakaro ochanchaatira, ario otimake impaneki, ikogantaigakarira impankinanaigakemparora ineaigakera iragaveaigakerika iragatakoigakera. 40 Yovatuakoigakero kusoatagirorira pitotsi iokajaiganakerora. Impo itsaakoigakero komarontsi takiatavakerorira. Impo yogaenokakotairo kamisamago otsovaku kameti amakoiganakenaniri tampia impanekiku. 41 Kantankicha amakoigavetanakena, onti okakoigakena parikoti oshintsiatira nia agavasanotantapaakaro impaneki otsova. Ogari otsiti otintsiraanakero ovore. 42 Yogari soraroegi ikogaigavetaka irogaigakerimera shitakoigankicharira ganiri yamajaiganake irishigaiganakera. 43 Kantankicha yogari itinkami soraroegi tera inkoge intentagantakenkanira Pavoro, ikantantaigakaririra: —Arione inkañoigake. Tyanirika goigatsirira yamajaigira iketyo ivaiganankitsine iramaataiganakera iragataigaera otsapiaku. 44 Yogari terira irogoige iramajaigera irairikaiganake inchakotapage ontirika tatarika oita kameti iragataigaeniri. Ario nokañotagaiganakaro maika nogonkeigakara maganiro otsapiaku.

Iritigankaneegi Jeso 28

1 Iroro nagataigaira maganiro nogoigake oga nigankivogea onti opaita Mareta. 2 Yogari timaigatsirira kara kametikya yagaigavakena ikavintsajaigakena itagashiigakenara tsitsi nontaenkaigakera, okatsinkagitetaketari oparigakera inkani. Ikaemaigakena maganiro nontaenkaigapaakera. 3 Yogari Pavoro yapatovagetake tsitsi. Iroro itagavetakarora yagutarityo maranke irakoku ishiganakara ogishiganakerira tsitsi. 4 Yogari timaigatsirira kara ineaigavakerira itsatakara irakoku ikantavakagaiganaka: “Irirorokari gantatsirira, nerotyo yagatavetaatyo iokaavetakara maika irirokya gakeri maranke. Ariorakari ikisashitunkani.” 5 Yogari Pavoro inoshikiri ipotetiri tsitsipokiku, kantankicha tera intavateri. 6 Iriroegiri ineaigiri ariori irinonanake oga inkenake intuanake inkamanakera, kantankicha yogiaigavetaka kogapage tera iragaveeri. Ariokya ikantaigake: “Intirorokari tasorintsi.” 7 Ario itimi itinkamiegi paitacharira Povurio. Irirori yagaigavakena nomagimoiganakerira mava kutagiteri. 8 Yogari iriri aiño inoriaka imantsigatakera ikovaavagetanakera ishiavagetanakara. Impo iatake Pavoro ikamosotakerira. Iniaventapaakeri ipatikaitapaakeri igitoku ogatyo ikenake yoveganaa. 9 Iroro ikemakoigavakerira ipokashiigapaakeri maganiro mantsigaigankitsirira irovegaigaerira, impo irirori yovegaigairi. 10 Ario notimaiganake mavani kashiri. Iriroegi ikavintsaavageigakenatyo kara, impogini novetsikavageiganaka noaiganaera ipaigavakena magatiro nokogakogeigakarira. Nomateiganaa pitotsiku poniankicharira Arijantiriaku opaita Tasorintsi Piteanintacharira. Yogari shintarorira itimuntevagetanake kara nigankivogeaku nonantaigakarira naroegi yogiakerora osariganaera. 12 Impogini noaiganake nagatakoigapanuti Surakosaku mavati nomagaiganake. 13 Impo nomaiganairo aikiro nokenakoiganake otsapiaku nogonkevageigapaaka Irejioku. Okutagitetanaira otampiaenkatapaake amakovageiganakena nopintsaigakara. Namaatakoiganake piteti kutagiteri nogonkeigapaakara Poteoriku. 14 Ario kara noneaigapaake napigematsaegine. Iriroegi yagaigavakena nomagimoiganakeri patiro tominko impo noaiganake nogonkeigapaaka Iromaku. 15 Yogari napigematsaegine Iromakunirira ikemakoigavakenatari ikonogagarantaigaka ipokaigake itonkivoaigavakenara Pororeapioku. Pashini onti ipokaigake yogiaigavakenara anta okantaganirira Mavati Taverenaku. Yogari Pavoro iroro ineaigapaakerira iniakeri Tasorintsi ikantakerira ishineventakari ovashi ishintsitanai. 16 Antari nogonkeigapaakara Iromaku yogari itinkami soraroegi ikantakeri Pavoro kametitake intimakera irashirikoni inkamagutakerira paniro soraro. 17 Impo omavatanakara kutagiteri yogari Pavoro ikaemakagantaigakeri itinkamiegi jorioegi timaigatsirira kara ikantaigiri: —Noshaninkaegi, tera tyara nonkantumaigeri atovaireegi, aikiro tera nogagumatero ikantaiganakerira yashikiiganakairira pairani, kantankicha iriroegi yagaigakena Jerosarenku impo ipimantaigakena yamaiganakenara iromanoegi. 18 Impo yagataigakera iriroegi ikogakotagantaigakenara ikogaigavetaka irapakuaigaenamera, ineaigaketari tera tatoita novetsikumate tatampa irogaviitakena. 19 Kantankicha yogari atovaireegi tera inkogaige irapakuaigaenara, irorotari nokantantakaririra Peshito nompokakera aka kameti inkogakotagantakenaniri Sesa. Kantankicha tera nonkisaigeri atovaireegi, intagati nokogake noniaventaempara. 20 Irorotari nokaemashiigakempi maika kameti noneaigakempiniri noniaigakempira. Naro onti nokañoigakempira viroegi nogiakera aganakempara kutagiteri iraniantaiganaemparira kamageigankitsirira, irorotari pineantaigakenarira maika yogusoitakena karenatsaku. 21 Iriroegi ikantaigiri: —Yogari timaigatsirira Joreaku tera impakagantumaigena sankevanti kamantakotakempinerira. Ario ikañoigaka ipokaigakera atovaireegi poniaigankicharira kara tera tyara inkantumaige iriniashiigakempira. 22 Maika nokogaigake nonkemisantaigakempira tyarika pinkantera viro. Nokemakoigakeritari maganiro atovaireegi ikisaigakeri kematsaigiririra Jesokirishito ikantaigakera gametyo ikematsatagani teranika ario imponiempa Tasorintsiku. 23 Impo iaiganaira ikamantaiganakeri tyati kutagiteri iripokantaigakempa inkemisantasanoigakerira. Impogini aganakara iripokantaigakemparira ipokaigake tovaini ikemisantaigakerira. Irirori itsititanakero ikenkitsatanakera okyara kutagitetamanankitsi ovashi ichapinienkatakovagetanake ikamantakotakerira Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira ipegakara Igoveenkariegite maganiro kematsaigakeririra. Ikañoiganakeri maika ikogaketari inkematsatagaigakerira, nerotyo ipampiatakotantavakarorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ontiri aikiro itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira ikamantakotakerira Jesokirishito ikantakera inti Ikogakagakerira Tasorintsi intigankakerira irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira impegakempara Igoveenkariegite. 24 Ikonogagarantaigaka ikematsaigakeri pashinikya tera inkematsaigeri. 25 Impo iriroegi ineaigakera tera inkemavakagaigempa ovashi iaiganai. Yogari Pavoro ikantaigavairi: —Arisanoniroro ikantasanoti Isure Tasorintsi pairani iniakagakerira kamantantatsirira Isaiashi, impo irirokya kantaigakeri yashikiiganakairira ikanti: 26 ‘Piate kantaigeri pitovaireegi: Pinkemaigavetakempatyo kantankicha garatyo pikematsatumaigi, aikiro pineaigavetakempatyo, garatyo pogotumaigi. 27 Kañomatakatari tenirikatyo ontimaige isureegi, aikiro kañomataka ontinirikatyo yaviigakero igempita ganiri ikemumaigi ontiri aikiro kañomataka ontinirika imatsivokaigake ganiri ineaigiro magatiro yovetsikagetakerira Tasorintsi. Arisanoniroro kañotasanomataka tenirikatyo ontime isure ganiri ikematsaigi kameti iripokashiigakenara nogavisaakoigakerira.’ 28 Maika nokogake nonkamantasanoigakempira irirokya inkenkitsatimoigakenkani terira iriroegi jorioegi inkamantaigakenkanira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Iriroegi inkemisantasanoigaketyo. 30 Yogari Pavoro itimuntevagetake piteti shiriagarini. Omirinka ipunatakeri shintarorira pankotsi kameti irimagantakemparoniri. Iniaigiri maganiro neapiniigiririra 31 yogotagaigakerira ikamantakotakerira Atinkami Jesokirishito, aikiro ikenkitsatakovagetakeri Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira ipegakara Igoveenkariegite maganiro kematsaigakeririra. Tera intsaroge, aikiro tera tyani kantaviterine ikenkitsavagetakera.

Iromakunirira 1

1 Maika nokogake nontsirinkaigakempira maganiro viroegi timaigatsirira kara Iromaku. Naro tenige nontimashitaemparo kogapage, intitari shintaana Jesokirishito, nopiriniventavagetanakerotari magatiro ikogagetakerira irirori. Narotari ikogakagake Tasorintsi nompegakempara iritigankane Jesokirishito kameti intigankakenaniri nonkamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. 2 Irorotari itsirinkakoigake kamantantaigatsirira pairani magatiro itsirinkakagaigakerira Tasorintsi ikantakera impogini intigankake Gavisaakotantatsirira irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerineririra, 3 intitari iniakotake Atinkami Jesokirishito, Itomi Tasorintsi poniankicharira enoku. Antari ipokutira aka savi imechotakera onti tomintakari iyashikitanakerira koveenkari Iravi. 4 Antari ikamavetakara yoganiairi Tasorintsi, irorotari ogotantunkani inti Itomi, aikiro iroro ogotantunkani inti pairorira yagaveavageti, aikiro tera inkañovagetumatempa. 5 Yogari Tasorintsi ikavintsaavagetakena, irorotari ikogakagantakenarira Jesokirishito itigankakenara nonkenkitsatimoigakerira maganiro terira iriroegi jorioegi kameti intimagarantaigakeniri kematsaigakerineririra Tasorintsi intsatagaigakerora ikantakerira. 6 Ario ikañotagaigakempi viroegi ikogakagaigakempi Tasorintsi irashintaigakempira Jesokirishito. 7 Irorotari maika nontsirinkantaigakempirira viroegi timaigatsirira kara Iromaku, itasanoigakempitari Tasorintsi aikiro ikogake pinkematsatasanoigakerira pimpaniroiganakerira irirori. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa. 8 Maika oketyo nokogake nonkamantaigakempira, tyarika noatake nokemakoigakempi viroegi pairora pikematsatasanovageigakeri Tasorintsi pitsotenkakovageiganakatyo kara ikemakoitanakempira. Irorotari noniantakaririra Tasorintsi nokantakerira noshineventakari, irirotari kañotagakero maika Jesokirishito. 9 Ineakenatari Tasorintsi omirinkatyo noniaventaigimpi, panirotari irirori nopiriniventirira nokenkitsatakovagetirira Itomi. 10 Antari noniaventaigimpira nokantakeri Tasorintsi irirorika kogankitsine intigankakenara noatakera kara viroegiku noneaigakitempira, 11 nokogaketari nogotagaigakempira pashini yogotagakenarira Isure Tasorintsi kameti noshintsitagaigakempiniri ariompaniri pinkematsatasanoiganakeri. 12 Tera ario nonkante paniro nogotagaigakempi naro, ontityo nokantake nokogake ashintsitagavakagaigakempara aroegi, ariotari atentagavakagaigari akematsaigira. 13 Napigematsaegine, nonkamantaigakempi nopintsapintsavagevetakatyo noneaigakitempimera kantankicha teratyo nagavee nompokera ovashi maika. Onti nopintsatashinataka nonkenkitsatimoigutempira ariompaniri pinkematsatasanoiganakeri noneaigakempira pinkañoiganakemparira timageigatsirira parikotipageku nokenkitsatimogeigakerira. 14 Ikogakagakenatari Tasorintsi nonkenkitsatimoigakerira maganiro, intirika guriego intirika terira iriroegi guriego, intirika govageigatsirira intirika terira irogotumaige, noneaigakeritari ikogakoigakara inkenkitsatimoigakenkanira. 15 Irorotari nokogantakarira nompokakera nonkenkitsatimoigakempira viroegi timaigatsirira kara Iromaku nonkamantaigakempira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. 16 Tera nompashiventagemparo nonkenkitsavagetakera nonkamantantakera tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira, nogotaketari irogavisaakoigakeri maganiro kematsaigakerinerira Jesokirishito. Iketyo ikenkitsatimoigunkani jorioegi impogini imaiganunkani terira iriroegi jorioegi kameti irogavisaakoigakenkaniniri maganiro. 17 Antari ikenkitsatakotunkanira Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira ogotanunkani tyara inkantaigakae ineaigakaera kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa. Intagani ineaigake kañoigaka maika yogaegi kematsaigakeririra Jesokirishito aikiro atanatsirira ikematsaiganakeri. Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Yogari intagatirira ikematsatakeri Tasorintsi ikantakera inkavintsaavagetakerira ineakeri irirori kañomataka tenirikatyo inkañovagetumatempa.” 18 Yogari Tasorintsi timatsirira enoku ikisashitasanotari maganiro kañovageigacharira vetsikagisevageigatsirira terira onkametite, tera inkogaigenika irogoigakera tatoita ikantake Tasorintsi, pairotarityo yavisaigake ishineventaigakarora yovetsikagisevageigirira. 19 Iriroegi yogoigavetakatyo tyara ikanta Tasorintsi, tsikyatatari yogotagaigakeri irirori magatiro ikogagetakerira irogoigakera. 20 Aroegi tera aneaigavetempari Tasorintsi, kantankicha antari oneinkanira magatiro yovetsikagetakerira pairani okyasanokyara yovetsikake kipatsi ontiri aikiro magatiro timantagetarorira, ario pinkante ogotunkani inti Tasorintsisanorira pairorira yagaveavageti, nerotyo gara tyani kantumatatsi: “Narori tera nogote.” 21 Yogoigavetakaniroro aiño Tasorintsi, kantankicha tera inkogaige inkematsaigakerira impinkatsaigakerira, aikiro ineaigavetakatyo ikavintsajaigakerira yovetsikimogeigakerira posante kantankicha teratyo inkogaige irishineventaigakemparira inkantaigakerira: “Pairo pikavintsaavagetakena”, ontitari isuregisevageiganaka posante, nerotyo tera irogotumaige. 22 Ikantaigavetakatyo: “Nogovageigi”, kantankicha teratyo irogotumaige. 23 Tera irishineventaigempari Tasorintsisanorira gaveavagetatsirira ikantakanirira itimi, inti ishineventaigaka ipegageigakerira itasorintsiegite yovetsikaigakerira iriroegi ikañotagaigakari matsigenka neirorira igamane intiri kapankiripage intiri kamarigetatsirira intiri aikiro marankepage. 24 Irorotari yapakuantaiganakaririra Tasorintsi irovetsikagisevageigakerora tatarika ikogaigake iriroegi, tenige tyara inkantumaigaeri ovashi iposantegisevageiganaka iriroegi. 25 Teranika inkematsaigeri Tasorintsisanorira, intityo ishineventaigaka ipegageigirira itasorintsite kogapage. Onti yamatagavageigaka, teranika iriro irishineventaigempa Tasorintsi vetsikakeririra ontityo ishineventaigaka yovetsikagetakerira. Kantankicha irirori inkantakanityo irishineventakenkani inkantakenkanira: “Pairo pikametiti.” Ario onkañotakempa. Amen. 26 Irorotari yapakuantaiganakaririra Tasorintsi imposantegisevageiganakempara tenige tyara inkantumaigaeri. Ogari tsinaneegi tenige onkogaigae agaigaera surari, onti agavakagaiganaka apitsinaneegitene. 27 Ario ikañoigaka surariegi tenige inkogaigae iragaigaera tsinane, onti yagavakagaiganaka irapisurariegitene opegakovageiganakerityo irogogeka. Tsikyatatyo ikañotagantaigaka iriroegi yatsipereakagavageigakara yovetsikagisevageigakerora posantepage terira onkametite gipashiventantagetatsirira. 28 Tera inkogaigenika isuretakoigemparira Tasorintsi, irorotari yapakuantaiganakaririra isuregisevageigakemparora posantepage irovetsikagisevageigakerora terira onkametite. 29 Onti ipiriniventaigake posantepage terira onkametite: yovetsikageigamatityo posantepage ovegagapage, ikogutaigakeri yashintageigarira pashini, yatsipereakagantavintsaigaka, itsimaventavageigaka, yogantaigake, ikisavakagaigaka, yamatavitantavageigake, ikisantavageigake, aikiro iniashinaigakari itovaireegi. 30 Itsoeventaigakari pashini, ikisaigakeri Tasorintsi, pairo ipugatsatantavageiga, ineaigaka pairo yavisantavageigake, yaventakoigakaro magatiro irogotane. Isuregisegeigamatatyo posantepage irovetsikagisevageigakera, tera inkematsavageigeri tomintaigaririra. 31 Tera inkogaige irogoigera, tera intsatagaigero ikantakerira, tera intantumaigempa, tera intsarogakagantumaigempa. 32 Yogoigavetakatyo ikantakera Tasorintsi tyanirika kañotankichane maika inkamanakerika iriatake morekariku kantankicha iriroegi teratyo inkemaige, ariompatyo ishintsiiganakera yovetsikagisevageiganakera posantepage terira onkametite. Tera patiro onake irovetsikagisevageigakerora iriroegi, ontityo aikiro ishineventaigakari ineaigakerira itovaireegi inkañoigakemparira iriroegi irovetsikagisevageigakera posantepage terira onkametite.

Iromakunirira 2

1 Pikonogagarantaigaka viroegi onti pikantaigake kametitake inkisashitasanoigakenkanira kañoigirorira maika. Atsi gaigeratyo kavako. Antari pikantaigakera maika vikiirotyo kañotagantaigankicha, povetsikaigakerotari viroegi aikiro yovetsikaigakerira iriroegi. ¿Matsi tyara pinkantaigeri Tasorintsi ganiri ikisashiigimpi? 2 Antari ikantira Tasorintsi inkisashitakemparira kañogetirorira maika ogotasanotunkani onti yovetsikageigi terira onkametite, teranika inkisashitantumatempa Tasorintsi kogapage. 3 Viroegiri pikantaigavetaka inkisashitakenkanira kañogetirorira maika, kantankicha akya pimaigavaka povetsikageiganakera kañopagerira yovetsikageigirira iriroegi. ¿Matsi tyara pinkantaigakempara ganiri ikisashiigimpi Tasorintsi? 4 Impa ariorakari pineaigakerira ikantakanira ikavintsaantavageti, aikiro yatsipereakovageigakempira, pineaigiri ariori gari ikisashiigimpi. ¿Matsi tera pogotumaige onti ikavintsaavageigakempi kameti pampakuaigakeroniri povetsikageigakera terira onkametite pinkantatigaiganakempara? 5 Kantankicha tera pinkogaigenika pinkematsaigakerira Tasorintsi, aikiro tera pinkogaige pampakuaiganakerora povetsikageigirira terira onkametite kameti pinkantatigaiganakempaniri. Ariompatyo pikañovageiganakari tera pisuretumaigemparo impogini aganakempara inkisashitantakempara Tasorintsi pairotyo irogagavageigakempi inkisashiigakempira, viroegitakaniroro. Yogari Tasorintsi inkantasanoigakeritari maganiro tyarika ikantaigaka. 6 Irirori yogotasanotakerotari yovetsikakerira paniropage inkantantakemparira tyara inkantakenkani. 7 Ikonogagarantaigaka matsigenka ikantakani inegintevageiga, ikogaigaketari iriaigakera enoku irishineventaigavakemparira Tasorintsi inkantaigavakerira: “Maikari maika pikematsatakenatari, taina pinkantakanira pintimake naroku pinkañotakenara naro noshimpokirerenkakera.” Maganiro kañoigacharira maika inkantaigakeri Tasorintsi inkantakanira intimaigake iriroku. 8 Kantankicha pairotyo inkisashitasanovageigakempari maganiro intagatirira ipiriniventaigi tatarika ikogaigakerira iriroegi, tera inkogaigenika inegintevageigakempara onti yovetsikageigi posantepage terira onkametite. 9 Iriroegi iratsipereavageigaketyo kara inkenkisureavageigakempara. Iratsipereavageigaketyo maganiro iriroegirika jorioegi intirika terira iriroegi jorioegi maganirosanotyo iratsipereaigake. 10 Kantankicha yogari negintevageigacharira iriaigake enoku irishineventaigavakempari Tasorintsi inkantaigavakerira: “Maikari maika pikematsatakenatari, taina pinkantakanira pintimake naroku pinkañotakenara naro noshimpokirerenkakera, aikiro pintimagantsivagetakera kameti gara otimumatai veraakempinerira.” Ario inkañotagaigakeri maganiro irirorika jorioegi intirika terira iriroegi jorioegi. 11 Tasorintsi ineaigakeritari maganiro matsigenkaegi ario ikañovakagaigaka tera intime kantatigaigankichanerira. 12 Maganiro kañovageigacharira inkisashiigakenkani. Yogaegiri terira iriroegi jorioegi teratyo irogoigavetemparo itsirinkakotanakerira Moiseshi inkisashiigakenkanityo irirori aikiro, kantankicha ganirorotyo ikantaigiri Tasorintsi: “¿Tyara okantakara tera pintsatagaigero itsirinkakotanakerira Moiseshi?” Yogari jorioegi goigavetakarorira kantankicha atanatsi ikañovageigara iriro pinkante inkisashiigakemparityo Tasorintsi inkenkiagaviigakerira teranika intsatagaigero. 13 Yogari Tasorintsi teranika iriro irishineventaigempa intagatirira yogoigiro itsirinkakotanakerira Moiseshi, intityo ishineventaigaka tsatagasanoigirorira. 14 Yogari terira iriroegi jorioegi tera irogoigavetemparo itsirinkakotanakerira Moiseshi, kantankicha okonogaka inegintevageigaka ikañotagaigakaro otsirinkakotunkanirira, tsikyatatyo yogotagashiigakaro iriroegi. 15 Antari ikañoigakara maika ogotunkani yogoigakero iriroegi tyarika inkantaigakempa inegintevageiganakempara, intitari gotagaigakeri Tasorintsi, nerotyo omirinka yovetsikaigira tatarika oita terira onkametite yogotaketyo tera onkametite. Paniropage yogoti ariorika inegintevagetaka ontirika tera. 16 Ario onkañotake maika impogini aganakempara inkantantakemparirira Tasorintsi Jesokirishito inkisaigakerira maganiro manaigavetakarorira yovetsikageigakerira terira onkametite. Ariotari nokantakeri nokenkitsatakovagetakerora tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. 17 Kantankicha viroegi pikantaigi: “Nantiegi jorioegi, garatyo ikisashitumaigana Tasorintsi, nogotasanoigirotari itsirinkakotanakerira Moiseshi notsatagaigakerora.” Ontiri aikiro paventakovageigaka pineaigiri intaganiri viroegi itasanoiga Tasorintsi. 18 Pineaigakanirikatyo pogoigiro ikogirira Tasorintsi, aikiro pogoigiro tatoita kametitatsi ontiri aikiro tatoita terira onkametite. 19 Aikiro pineaigakanirikatyo pairo pavisaigake pogovageigakera, nerotyo pikogantaigakarira pogotagaigakerira terira irogotumaige. 20 Tsikyata pipegaiga gotagantaigatsirira pineaigiri ariori pagaveaigake pogotagaigakerira terira irogotumaige intiegiri ikyaenkarira goiganankitsi, pineaigaketari pogotasanoigirora itsirinkakotanakerira Moiseshi, aikiro pineaigiri irorori gotagaigakempi pogovageigakerora magatiro tatapagerika oita ogovagetaganirira ontiri aikiro magatiro arisanorira. 21 Inti pogotagaiganake pashini, ¿tyara okantakara tera pogotagaigaempa vikiiro? Ario okañotaka pikantaigira: “Tera onkametite pinkoshitera”, iroroventi gametyo pikoshiigi viroegi. 22 Irorotari pikantaigira aikiro: “Tera onkametite piatashiigerora tsinane”, gametyo piatashiigiro viroegi. Ario ikañotaka ipegageigirira itasorintsite kogapage, irorotari pineaigakerira tera inkametite, gametyo pikoshigetutaigiri yashintakagagetaganirira nagetatsirira ivankoku. 23 Paventakoigakaro pogoigirora itsirinkakotanakerira Moiseshi, kantankicha antari tera pintsatagaigero okantakerira onti pisamatsanatagantaigakeri Tasorintsi. 24 Ariotari okantiri Itsirinkakagantakerira irirori okanti: “Yogaegiri terira iriroegi jorioegi iniashinaigari Tasorintsi, viroeginiroro kañotagantaigakeri.” 25 Viroegi jorioegi pineaigake garatsaiigakavi pichonkirimeshinate pineaigiri ariori irishineventaigakempi Tasorintsi, kantankicha naro nonkantaigakempi pintsatagaigakerorika magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi ario pinkante irishineventaviigakempironiroro pogaratsaiigakara. Antari garika pitsatagaigiro magatiro kañomataka tenirikatyo pogaratsaiigempa. 26 Yogaegiri terira iriroegi jorioegi tera irogaratsaiigavetenkani kantankicha antari katinkara irogaigakero irovetsikaigakera inkañotagaigakemparora ikogagetirira Tasorintsi, irirori ineaigakeri kañomataka garatsaiigakanirikatyo. 27 Iravisavageiganakempityo viroegi jorioegi garatsaiigavetankicharira goigavetakarorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, kantankicha tera pintsatagaigero. 28 Yogari intagatirira yogaratsaitunkani imeshinaku teratyo iriro joriosanorira yashintasanotarira Tasorintsi, aikiro teratyo irishineventempari Tasorintsi ineakerira yogaratsaitunkanira, tera intsatageronika ikogagetirira irirori. 29 Yogari kematsatasanotiririra Tasorintsi, aikiro itsatagasanotakero ikantirira, iriro pinkante inti joriosanorira yashintasanotarira Tasorintsi, ikantatigasanotakatari isureku, tera iroro iraventempa yogaratsaitunkanira, teranika iroro kantatigakagerine itsatagirora itsirinkakotanakerira Moiseshi, intityo kantatigakagakerine Isure Tasorintsi. Yogari kañotirorira maika ishineventunkani, kantankicha tera iriro shineventaigemparine matsigenkaegi, intityo shineventakari Tasorintsi.

Iromakunirira 3

1 Ariorika inkantaigake jorioegi: “Iroroventi kogapage nokantaigake nantiegi jorioegi yashintasanoigarira Tasorintsi, onti yogaratsaiitakena kogapage.” 2 ¡Teratyo! Iriroegitari ikavintsaasanoigake Tasorintsi. Ogari pairorira avisagetakero magatiro onti itsirinkakagantaigakenerira Iriniane. 3 Antari aiñorika terira inkematsaigeri Tasorintsi ¿tyarika ankantaige? ¿Ario ankantaigake inti tsoenti Tasorintsi? ¿Matsi ario oga inkenake inkantatiganakempa ganige itsatagairo ikantakerira? 4 ¡Garatyo! Intsoegageigavetakempatyo maganiro matsigenkaegi kantankicha Tasorintsi garatyo itsoegumata, intsatagakerotyo ikantakerira. Itsirinkakotanakeritari Iravi Tasorintsi ikanti: “Ineaitakempi omirinka pikantasanotake, tera pintsoegumatempa. Inkantaivetakempityo tera intsatagero ikantakerira kantankicha viro pitsatagakerotyo magatiro kameti pineakagaigakeriniri tera ario pamatagumatempa.” 5 Antari akanaigira irirori tera intsatagero ikantirira, impogini itsatagakero, aroegi neakagaigakeri maganiro arisano ikantasanoti tera iramatagumatempa. Iroroventi, ¿tyarika ankantaige maika? ¿Ario ankantaigake onti yovetsikake Tasorintsi terira onkametite ikisashiigajaira ineaigakaira tera ankematsaigeri? ¡Garatyo! (Ariotari ikañoigirori niashiigarorira kogapage.) Iroromera irovetsikake Tasorintsi terira onkametite, ¿ario tyaratyo inkantakempara impogini inkisashiigakemparira maganiro kañovageigacharira? 7 ¿Matsi ario okametitake nontsoegakempara nonkantakera: “Tera intsatagero Tasorintsi ikantirira”, impogini intsatagakerora ineakenkani inti pairorira itsatagagetiro magatiro ikantirira tera intsoegumatempa? ¡Teratyo! Ariomera onkametitakeme maika, ¿ario tatatyo oitara inkisavitakena Tasorintsi? 8 Ariomera onkañotakeme, ¿tyara okantakara tera ankantaige: “Tsame avetsikaigakera terira onkametite kameti aneakagantaigakeriniri Tasorintsi tera inkañovagetumatempa?” Ariotari ikantaigakeri kañoigakerorira maika iniashinaigakenara kogapage ikantaigi onti nogotaganti inkañoigakempara maika. Kametitaketyo inkisashiigakemparira Tasorintsi. 9 Iroroventi maika ¿tyarika ankantaige? ¿Ario ankantaigake aroegi jorioegi pairo avisaigakeri terira iriroegi jorioegi? ¡Garatyo akantumaigi! Maganirotari aroegi akañovageigaka, ario ikañoigaka jorioegi intiegiri aikiro terira iriroegi jorioegi ikañovageigaka. 10 Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “¡Tera intimumatenika negintevagetachanerira garira ikañovagetumata, intimumagetaketyo paniro! 11 Tera tyani gotumatatsine tyara ikanta Tasorintsi, aikiro tera tyani kogumatatsine irogotakera. 12 Ikantaigavetakari Tasorintsi tyara inkantaigakempa inegintevageigakempara, kantankicha teratyo tyani kematsatumaterine. ¡Maganirosanotyo yaparaigaka yovetsikageigakera terira onkametite! 13 Iniagisegeigamatityo posante ovegagapagerira, aikiro yamatavitantageigamatityo. Iniashinaigakari itovaireegi itsoeventanaigakarira, yatsipereakagavageigakari. 14 Omirinka ikisaigakeri itovaireegi iniagisevageigake ikemakaganaigakarira. 15 Ishineventaigakaro irogantavageigakera. 16 Tyarika inaigake yatsipereakagavageigakari pashini ikenkisureakagavageigakari. 17 Tera irogoige irishineigakempara, aikiro tera irogoige kametikyara iragavakagaigakempa intimaigakera kameti. 18 Teratyo impinkumaigeri Tasorintsi.” 19 Aroegi agotasanoigake magatiro itsirinkakagakeririra Tasorintsi Moiseshi intiegi itsirinkakagantaigakene iseraereegi kameti irogoigakeniri tera intsatagaigero magatiro ikogagetirira ganiri tyani ventakovagetacha inkantakera: “Naro notsatagakero magatiro, tera nonkañovagetumatempa.” Garatyo tyani gaveimatatsi irogavisaakotakempara tsikyata, maganirosanotyo inkisashiigakenkani. 20 Garatyo tyani gaveimatatsi irogametiaerira Tasorintsi inkantakerira: “Naro notsatagakero magatiro pikogagetakerira viro.” Teranika iroro irogavisaakotantaigae Tasorintsi atsatagaigirora ikantirira. Ogari ikantirira intagati ogotagaigakai aneaigakeniri aroegi antiegi kañovageigacharira. 21 Kantankicha maika yogotagaigakai Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira. Irorotari itsirinkakoigake pairani Moiseshi intiegiri maganiro kamantantaigatsirira. Tera ario inkantaige inti irogavisaakoigake tsatagaigirorira magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi. 22 Onti ikantaigake irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigiririra Jesokirishito, irirorikara jorioegi intirika terira iriroegi jorioegi, ineaigakeritari maganiro imirinka ario ikañovakagaigaka tera inkantatigumaigempa. 23 Ikañovageigakatari maganiro, tera tyani tsatagumaterone magatiro ikogagetirira Tasorintsi kameti irishineigakempariniri. 24 Kantankicha irirori ikavintsaavageigakai itigankakerira Jesokirishito inkamaventaigakaera ovashi yogavisaakoiganakeri maganiro kematsaigakeririra. Aroegi teratyo tatoita avetsikaigumate kameti irogavisaakoigakaeniri, tsikyatatyo ikogake irirori irogavisaakoigakaera. 25 Pairani tekyara iripokute Jesokirishito ineaigavetakari Tasorintsi pairaninirira kañovageigamataka, kantankicha yatsipereakoigakari yogotaketari inkamaventaigakeri impogini Jesokirishito. Impogini tsikyatatyo itigankakeri iratsipereaventavageigakerira inkamaventaigakerira maganiro kañovageigacharira, irirori pugaigakerine inkamakera. Antari ikentakotunkanira ovoatanakera iriraa onti ganigeniri ikisashiigaari Tasorintsi kematsaigakerinerira Jesokirishito inkantaigakera: “Arisanoniroro ikamaventakena.” Ikogaketari Tasorintsi irogoigakera maganiro tera tyani irogavisaakotumate kogapage, aikiro tera tyani inkisashitumatempa kogapage. 26 Ario okañotaka maika kameti agoigakeniri aroegi yogari Tasorintsi omirinka katinka yogakero. Antari yogavisaakoigirira kematsaigiririra Jesokirishito tera irogavisaakoigeri kogapage, ontitari ineaigakerira ikematsaigakerira, yogoigaketari ikamaventaigakerira. 27 Iroroventi ¿tatatyo oitara aventakoigakempara aroegi? ¡Tatampanirorotyo! ¿Matsi tyara okanta? Teranika ario irogavisaakoigae Tasorintsi ineaigakaira atsatagaigakerora magatiro ikantagetirira, ontityo ikavintsaaviigakai ineaigakaitari akematsaigakerira Jesokirishito. 28 Irorotari nonkantantaigakempirira irogavisaakoigakerityo Tasorintsi maganiro kematsaigakerinerira Jesokirishito, ariorika itsatagakero itsirinkakotanakerira Moiseshi ontirika tera intsatagero. 29 ¿Matsi intagani irogavisaakoigake Tasorintsi jorioegi? ¿Matsi gara yogavisaakoigiri aikiro terira iriroegi jorioegi? Irogavisaakoigakeriniroro aikiro iriroegi. 30 Mameritari pashini Tasorintsisanorira, panirosanotari ikantakara irirori ineaigakerira maganiro kematsaigakeririra Jesokirishito kañoigamataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa, irirorikara jorioegi intirika terira iriroegi jorioegi. 31 Iroroventi akañoiganakerora maika akematsaigakerira Jesokirishito ¿ario apakuaiganakero tenige antsatagaigaero itsirinkakotanakerira Moiseshi? ¡Teratyo! Ariompatyo ankañoiganakerori maika akyaenka tsatagasanoiganakerone.

Iromakunirira 4

1 Maika onti nokogake nosuretagaigaempirira Averan yashikitasanoiganakairira aroegi jorioegi. ¿Tyara ikantaka irirori? 2 Irorome irishinevitakemparime Tasorintsi Averan tatarika oita yovetsikagetakerira iraventakovagetakempamerorokari, kantankicha ineakeri Tasorintsi mameri tatampatyo iraventakotakempa. 3 Pogoigakerorokari tyara okanti Itsirinkakagantakerira Tasorintsi pairani. Onti okanti: “Yogari Averan ikematsatakeri Tasorintsi, nerotyo ineantakaririra kañomataka tenirikatyo inkañovagetumatempa.” 4 Onti okañotakaro oka, tyanirika tavagetatsi, impogini ipunatavunkani tera inkantenkani: “Onti nopashitakempiri kogapage”, ontitari ipunavitunkani yantavagetakera. 5 Kantankicha intimera pashini gara tatoita yantumati kameti irogavisaakotakenkaniniri onti inkantake: “Nogotasanoti yogari Tasorintsi yogavisaakotiri kañovageigacharira”, ario pinkante irogavisaakotakeri ineakeritari ikematsatakerira. 6 Ario ikañotaka Iravi pairani ikantake ishinevagetaka tyanirika ineakerira Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumatempa, teranika tatoita irovetsikumate irirori kameti inkañotagakeriniri maika, ontityo tsikyata ikavintsaakeri. 7 Impo ikanti: “¡Ishinevageigakatyo maganiro imagisantakoigakerira Tasorintsi ikañovageigakara tenige inkenkiimataero! 8 ¡Ishinevageigakatyo yogaegi terira inkenkiagumaigeri Tasorintsi yovetsikaigakerira terira onkametite!” 9 Yogari Iravi, ¿intaganirorokari iniakoiganake yogaratsaiigunkanirira ichonkirimeshinate intirika iniakoigake aikiro terira irogaratsaiigenkani? Atsi sureigempariratyo Averan. Pine irirori ikematsatumatakerira Tasorintsi ikantakerira inkavintsaavagetakerira, irorotari ineantakaririra kañomataka tenirikatyo inkañovagetumatempa. 10 Kantankicha ¿tyati ineantakari Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumatempa? ¿Ario ineakeri impogini ogaratsaitunkanira ichonkirimeshinate ontirika ineakeri tekyara irogaratsaitenkani? Teratyo ario ineeri impogini yogaratsaitunkanira, ontityo ineakeri tekyara irogaratsaitenkani. 11 Yogari Averan oketyotari ikematsatakeri Tasorintsi ikantakerira inkavintsaavagetakerira, impogini yogaratsaitunkani ogotantakenkaniniri matake ineakeri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumatempa, ikematsatakeritari. Irorotari ikantantaganirira yashikiiganakeririra maganiro kematsaigatsirira terira irogaratsaiigenkani. Ariotari ikañotagaigakari Tasorintsi iriroegi aikiro ineaigakerira kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa. 12 Arisanoniroro Averan inti yashikiiganakeririra aikiro maganiro yogaratsaiigunkanirira, kantankicha tera iroro intagati yogaratsaiigunkanira ontityo ikañoigakarira irirori Averan ikematsatakera yogotakera intsatagakero Tasorintsi ikantakeririra. Ariotari ikañotari maika tekyara ogaratsaitenkani ichonkirimeshinate. 13 Yogari Tasorintsi ikantakeri Averan impogini impakerira magatiro kipatsi irashintakemparora irirori intiegiri aikiro iyashikiiganakerira, kantankicha tera ario inkanteri maika ineakerira itsatagakerora itsirinkakotanakerira Moiseshi, tekyatanika ontimenika. Ontityo ikantakeri ineakerira ikematsatakerira ikantakerira inkavintsaavagetakerira intovaiganakera iyashikiiganakerira. 14 Antari intaganimera shintaigakemparone magatiro kipatsi yogaegi tsatagaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, ¿ario tatatyo inkematsaviigakeri Tasorintsi yogaegi terira intsatagaigero?, gatanika yashintaigaro iriroegi ikashigakagakaririra Tasorintsi Averan ineakerira ikematsatakerira. 15 Yogari goigavetakarorira ikantagetirira Tasorintsi ontsatagakenkanira kantankicha tera intsatagaigero inkisashiigakemparityo. Antari gamera ogotumatagani ario pinkante tyampaniroro onkantakenkani ontsatagakenkanira, teranika ogotumatenkani, gamerorokari tyani kañotagantacha. 16 Iroroventi maika, tsikyatatari ikogake Tasorintsi inkavintsaavagetakerira Averan intiegiri aikiro iyashikiiganakerira, ikantakeri ario inkañotakero maika. Kantankicha antari ikantakerira inkavintsaavageigakerira iyashikiiganakerira tera intagani iriniakoige iyashikiiganakerira tsatagaigakeronerira Itsirinkakotanakerira Moiseshi. Intityo iniakoigake aikiro maganiro kematsaigakerineririra inkañoigakemparira Averan ikematsatakerira ikantakerira inkavintsaavagetakerira. Irorotari ipegantakarira irirori yashikiiganakeririra maganiro kematsaigatsirira. 17 Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Nompegakagakempi yashikiiganakeririra tovaini matsigenkaegi.” Intitari kantankitsi Tasorintsi ineakerira Averan ikematsatakerira. Irirori intitari ganiaigiririra kamageigavetacharira, aikiro itimakagagetiro posantepage tekyarira ontimumagete. 18 Antari ikantakerira Tasorintsi Averan impegakagakerira yashikiiganakeririra tovaini matsigenkaegi, atake yagatavagetanaa, tekyaenka intomintumatempa. Tyampatyora imponiaigakempara iyashikiiganakerira. Kantankicha irirori ikematsatakerityo Tasorintsi yogiakotakatyo intsatagakerora ikantakeririra, ikantakeritari: “Intovaigavageiganaketyo kara piyashikiiganakerira.” 19 Yogari Averan panikya irishiriagakotanaempa 100 ineaka irirori teratyo maani irantarivagete kara, tyampatyo inkantakempara intomintakempara. Ario okañotaka itsinanetsite irorori atake antarotasanovagetanai tera ontomintumatempa, kantankicha yogari Averan ariompatyo ikematsatasanotanakeri. 20 Tera inkantumate: “Ariorikaratyo intsatagakero Tasorintsi ikantakenarira.” Ontityo ariompa ikematsatasanotanakeri, aikiro ariompatyo ishineventasanotanakariri ikanti: “Pairo yagaveavageti Tasorintsi.” 21 Yogotasanotaketari tera onkomutapitsatumatempari intsatagakerora ikantakerira, yagaveavagetitari. 22 Irorotari ineantakaririra Tasorintsi Averan kañomataka tenirikatyo inkañovagetumatempa. 23 Kantankicha tera intagani intsirinkakotenkani Averan ineakerira kañomataka maika. 24 Itsirinkakoigakaityo aikiro aroegi, ineaigakaitari kañomataka tenirikatyo ankañovageigempa akematsaigakeritari irirori, irirotari ganiairirira Atinkami Jesokirishito ikitavetunkanira. 25 Yogari Atinkami irirotari itigankakerira Tasorintsi inkamaventaigakaera ganiri ikisaviigairo akañovageigara. Impogini ikamakra yoganiairi kameti ineaigakaeniri kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa.

Iromakunirira 5

1 Maikari maika mataka ineaigakai Tasorintsi kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa, ineaigakaitari akematsaigakerira ikantakera irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerinerira Jesokirishito. Nerotyo maika tenige ampinkaigaeri inkisashiigakaera onti ashinevageigaka,irirotari kañotagakero maika Atinkami Jesokirishito. 2 Irirotari kamaventaigakai, nerotyo ikantakani ikavintsaavageigakai Tasorintsi ineaigakaitari akematsaigakerira. Ashinevageigakatyo kara agiakoigaka impogini ankañoiganakemparira irirori. 3 Kantankicha tera patiro onake oka. Aikiro ashinevageigakatyo atsipereavageigakera, agotasanoigaketari antsipereavageigakerika irorotari agotantaiganakempa kameti agaveaigakeniri ashintsitashivageiganakerora posantepage ariompatyo ankematsatasanoiganakeriri. 4 Antari ashintsitashivageiganakerorika atsipereavageigakera ogotakenkani arisano opaitaka akematsatasanoigakera ovashi agiakoiganakempa ankañoiganakemparira irirori impogini. 5 Kantankicha gara onti agiakoiga kogapage. Aiñotari itimasurentaigakai Isure Tasorintsi, irirotari gotagaigakai itasanovageigakaira Tasorintsi. 6 Pairani aroegi teranika agoige tyampatyo ankantaigakempara agavisaakoigakempara, kantankicha impogini agamatanakatyo ikamaventaigakaira Kirishito maganiro aroegi kañovageigacharira. 7 ¿Matsi tyanimpatyora kogankitsine impimantakemparora igamane impugakerira irapimatsigenkatene inkamakera ganiri iriro kamatsi? Kañotari intimera paniro negintevagetacharira garorokarityo tyani kogumatatsi impugakerira. Impatyo intimera pairorira ikavintsaantavageti irirorakari inkamaventakenkani. 8 Kantankicha Kirishito ikamaventaigakai aroegi maganiro kañovageigacharira tekyaenkara ankantatigumaigempa, irorotari agotantaigakarira itasanovageigakai Tasorintsi. 9 Antari ikamaventaigakaira Jesokirishito ovoatanake iriraa, irorotari ineantaigakairira Tasorintsi kañoigamatakai tenirikatyo ankañovagetumaigempa. Kañotari maika ineaigakaira kañoigamatakai tenirikatyo ankañovagetumaigempa iroromparorokari irogavisaakoigakaera Kirishito ganiri ikisashiigajai Tasorintsi impogini, pairo irogavisaakoigakae. 10 Pairani tera ashineigavetempari Tasorintsi. Ario ikañotaka irirori tera irishineigavetajae aroegi, kantankicha impogini itigankakeri Itomi inkamaventaigakaera kameti ashinevakagaiganakempaniri. Kañotari maika ashinevakagaiganakara iroromparorokari irogavisaakoigakaera, pairo irogavisaakotasanoigakae, ikantakanitari itimi. 11 Tera patiro oka, yogishineaigakaityo Tasorintsi aikiro, irirotari kañotagagetakero maika Atinkami Jesokirishito kamaventaigakairira kameti irishineigajaera Tasorintsi. 12 Pairani panirosanotyo matsigenka kañovagetankicha ovashi ikantakeri Tasorintsi ineakerora igamane. Irorotari ikamantaigarira maganiro matsigenkaegi ontitari kantakagaigakeri ikañovageigara. 13 Pairani tekyara intsirinkakotero Moiseshi magatiro ikantakerira Tasorintsi mataka kañovageigaka maganiro matsigenkaegi, kantankicha tera inkante Tasorintsi: “Tera intsatagaigero nokantakerira, nonkenkiagaigakerityo impogini.” Tekyatanika intsirinkakaganteronika. 14 Yogaegiri matsigenkaegi iyashikiiganakerira Aran maganiro ikañovageigaka, kantankicha tera inkañotasanoigaempari Aran okyasanokyara ikañovagetakara. Kantanakaniroro ikañoigakara maika kigonkero itsirinkakotakerora Moiseshi ikantakerira Tasorintsi. Antari ikañovagetakara Aran iroro oponiantaka ineantaigakarorira maganiro igamane, kantankicha yogari pokutatsirira impogini onti ikamaventaigakitiri maganiro kameti irogavisaakoigakenkaniniri. 15 Panirosanotyo ikañovagevetaka Aran ovashi ineaiganakero igamane maganiro matsigenkaegi, kantankicha Tasorintsi pairotyo ikavintsaavageigakai niganki avisavagetanakero ikañovagetakara Aran gamagaigavetakairira. Itigankantakaririra Jesokirishito inkamaventaigakaera. Impogini ipokuti irirori ario ikañotakero maika ikavintsaavageigakai ikamaventaigakaira yogavisaakoigakerira tovaini matsigenkaegi ariompaniri inkavintsaavageiganakeriri. 16 Okyara panirosanotyo Aran ikañovagetakara ovashi ineantaiganakaririra Tasorintsi maganiro kañovageigaka, kantankicha pairotyo ikavintsaavageigakeri kañovageigankicharira vetsikageigirorira posantepage terira onkametite, ineaigakeri kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa. 17 Okyara panirosanotyo ikañovagetakara Aran ovashi ineantaiganakarorira maganiro igamane tyampatyo inkantaigaempa inkantakanira intimaigae. Kantankicha impogini panirosanotyo ikamaventaigakai Jesokirishito ovashi ikavintsaavageigakai Tasorintsi imagisantakoigakaira magatiro avetsikageigakerira terira onkametite, ineaigakai kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa. Kañotari ikañotakerora maika ikavintsaavageigakerira maganiro kematsaigakeririra, iroromparorokari iragaveakagaigakerira ganiri yovashigakoiganaka avisaiganakerira tatapagerika oita pairo iragaveakagaigakeri, ontiri aikiro intentaigakemparira impogini iriroku inkantakanira intimimoigakerira Jesokirishito inkañoigakemparira irirori. 18 Ikañovagetakatari panirosano Aran ovashi ineantaiganakarorira maganirosano igamane. Ario okañotaka impogini panirosano Jesokirishito ikamaventaigakerira maganiro kameti ineaigakeriniri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa impo inkantakani intimaigake. 19 Panirosanotyo ikantakara Aran tera inkematsateri Tasorintsi ovashi ikañovagetantaiganakarira maganiro matsigenkaegi. Ario okañotaka aikiro panirosanotyo ikantakara Jesokirishito ikematsavagetirira Tasorintsi ineantaigunkanirira tovaini kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa. 20 Pairani Tasorintsi ikantakeri Moiseshi intsirinkakerora magatiro ikantagetakeririra kameti irogoiganakeniri iseraereegi onti ikañovageiganaka, teranika intsatagaigero ikogagetakerira irirori, kantankicha antari atanatsira ikañovageiganaka ariompatyo ikavintsaasanovageiganakeriri Tasorintsi avisavagetanaketyo kara. 21 Ario okañotaka maika kameti inkavintsaavageigakaeniri aroegi aikiro. Antari ikañovagetakara Aran irorotari aneantaiganakarorira agamane, kantankicha maika itigankakerira Tasorintsi Atinkami Jesokirishito inkamaventaigakaera, ineaigakai kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa, irorotari yoganiantaigakairira asureku kameti ankantakaniniri antimaigake.

Iromakunirira 6

1 Iroroventi ¿tyarika ankantaige maika? ¿Ario atanatsi ankañovageigempara kameti inkavintsaasanovageigakaeniri Tasorintsi? 2 ¡Garatyo! Pine igamaga ikamumatakera tera ario atanatsi inkañovagetempara, matakatari kamake. Ario akañoigaka aroegi aikiro akematsatumaigakrira Kirishito kañomataka ontinirikatyo akamapitsaigakero kañovagetagantsi, ¿ario tyara ankantaigakempara atanatsira ankañovageigempara? 3 Pogoigirotari tyara okantakara agiviaigara. Antari agiviaigara onti ogotakenkanira atake atentagaiganakari Jesokirishito, nerotyo ikamakera irirori kañomataka ontinirikatyo akamaigake aroegi. 4 Antari ikamakera Jesokirishito ikitavetunkani. Ario okañotaka agiviaigara aroegi onti okantakotake ikitavetunkanira pairani, kañomataka ontinirikatyo atentagaigakari akitaigakara, kantankicha impogini yoganiairi Tasorintsi gaveavagetatsirira. Ario okañotaka aikiro akonteaiganaira niaku kañomataka ontinirikatyo atentagaiganakari ikitareanaara kameti ankantatigaiganakempaniri ganigera akañoigaa tekyara ankematsaige. 5 Matakatari atentagaigakaritari Kirishito akamaigakera akañoigakarira irirori, ariotyo ankañoigakempari aikiro yoganiairira Tasorintsi, ankantatigaiganakempara ganigeniri akañoigaa tekyara ankematsaige. 6 Maika agotasanoigake antari ikentakotunkanira Kirishito kañomataka ontinirikatyo atentagaiganakari akentakoigakara aroegi akamapitsaigakerora kañovagetagantsi ganigeniri atanatsi akañovageigara, 7 kañoigamatakaitari igamaga tyampa inkantaempa inkañovagetaempara, kamaketari. 8 Maika matakatari atentagaigakari Kirishito akamaigakera agoigaketyo atentagaigakarira aniaiganaira akantatigaiganaka tenige ankañoigaempa tekyara ankematsaige. 9 Agotasanoigaketari yaniimatanaira Kirishito ikamavetakara garatyo ikamumatai aikiro, yagaveasanotakerotari kamagantsi. 10 Akañovageigakatari aroegi maganiro, irorotari ikamantakarira Kirishito. Ikamumatakera patiro matakaniroro. Maika aiño ikantakani itimi onti ipiriniventavageti magatiro ikogagetirira Tasorintsi. 11 Maika ario pinkañoigake viroegi pogoiganakeratyo onti pikañoigakari irirori, tenigetari agaveaigaempi kañovagetagantsi, kañomataka ontinirikatyo pikamapitsaigakero. Aiñotyo pitimaigaveta kantankicha onti pitimashiigai pimpiriniventavageigakeroniri ikogagetirira Tasorintsi, pitentasanoigakaritari Jesokirishito. 12 Irorotari maika nonkantantaigakempirira tsikyanira agaveaigimpikari kañovagetagantsi ovashi pameniaiganakemparo pinkañovageiganakempara povetsikagisevageiganakerora pikogageigakerira. 13 Antari tekyara pinkematsaige onti pipiriniventavageigaveta povetsikageigirora posantepage terira onkametite, kantankicha ganigetyo pikañoigairo maika. Onti pimpiriniventaiganake pintsatagaigakerora magatiro ikogagetirira Tasorintsi, kañoigamatakavitari ontinirikatyo pikamapitsaigakero kañovagetagantsi, impo paniaiganai kameti pinkantatigaiganakempaniri. 14 Ganigetari agaveaigaimpi kañovagetagantsi, tenigenika iroro pimpomirintsiventaigempa pintsatagaigakerora ikantagetirira Tasorintsi ontsatagagetakenkanira ganiri ikisaviigimpiro pikañovageigara. Tsikyatatari ikavintsaavageigakempi irirori. 15 Iroroventi ¿tyarika ankantaige aroegi maika?, aneaigaketari ikavintsaavageigakaira Tasorintsi, ¿matsi ario atanatsi ankañovageigempara tenigetari inkantaigajae antsatagaiganakerora magatiro ikantagetirira pairani ontsatagakenkanira? ¡Garatyo akañotumaigiro maika! 16 Viroegi pogoigitari intimera paniro matsigenka tsikyatara impimantakempa irashintakenkanira inkematsavagetakerira shintakemparineririra impo irashintumatakemparira kantakanityo inkañotakera maika, ¿matsi tyara inkantaempa iriataera parikoti intimashitaemparora kogapage? ¡Garatyo yagaveimati! Ario pikañoigaka viroegi maika irororika pishineventaigakempa pinkañovageigakempara ariompatyo agaveaiganakempiri ovashi pinkamaigake piaigakera morekariku. ¡Tyampatyo pinkantaigaempa pampakuaiganaerora! Antari irororika pishineventaigakempa pinkematsaigakerira Tasorintsi ario pinkante ariompatyo ishintsitagaiganakempiri kameti pinegintevageiganakempaniri. 17 Ario pikañoigaveta viroegi tekyara pinkematsaige onti pikañovageigaveta, tyampatyo pinkantaigakempa pampakuimaigakerora. Kantankicha impogini yogotagaitakempira tyara pinkantaigakempa pinkematsaigakerira Tasorintsi pishineventaigavakarora ovashi pikañoiganaka maika. Impo yapakuakagumaigakempirora Tasorintsi pikañovageigakara irorokya pipiriniventaiganake pinegintevageiganakara pitimagantsivageiganakera kameti. Maikari maika noshineventasanovagetakarityo Tasorintsi kara, irirotari gaveakagaigakempi pikañotantaigakarorira maika. 19 (Onti noniakogetanake pineageigirira viroegi kameti pinkemaigakeniri tatoita nokantake, noneaketari garika nokañotiro maika onti onkomutapitsaigakempi.) Ariotari pikañoigakari tekyara pinkematsaige onti pipiriniventaigaveta povetsikagisevageigirora posante terira onkametite, ariotyo pinkañoigakempa maika pimpiriniventaigakerotyo pinegintevageiganakempara pintimagantsivageiganakera kameti, ompote pimpanirotasanoiganakeriniri Tasorintsi, iriro pinkematsatasanovageiganake. 20 Antari tekyara irapakuakagaigempiro Tasorintsi povetsikagisevageigavetakarira, teratyo pagaveimaige pinegintevageigakempara. 21 Antari pikañoigavetakara maika, ¿matsi tyara okantaigakempi? ¿Matsi okantakani ogishineaigakempi gipashiventaiganakempirira maika? ¡Teratyo! Teranika oganiantumate kañopagerira maika, ontityo oataganti morekariku. 22 Kantankicha maika mataka yapakuakagaigakempiro Tasorintsi povetsikagisevageigavetakarira terira onkametite, irorokya pipiriniventaiganake pikematsatasanovageiganakerira. Maikari maika ario pinkante negintevageiganakavi, impogini piaigake itimira Tsorintsi pinkantakani pintimaigake. 23 Maganirotari kañovageigacharira inkamaiganakerika iriaigake morekariku, kantankicha yogaegiri kematsaigiririra Atinkami Jesokirishito inkavintsaavageigakeri Tasorintsi iriaigakera enoku inkantakanira intimaigake, garatyo ineimaigairo igamane.

Iromakunirira 7

1 Napigematsaegine, atsi gaige kavako. Viroegi pogoigirotari tyara okanta magatiro okantavitantagetaganirira. Intaganitari ikantavitagani tekyarira inkame. Antari inkamumatanaera ario pinkante ganigetyo ikantavigetaagani, kamaketari. 2 Pine okantantaganirira ogari tsinane suraritakotatsirira tera onkametite okerira ojime tekyara inkame agaera pashini. Antari ogara inkamanae ario pinkante ganigeniroro okantavitaagani. 3 Kantankicha antari aiñokyarika intime ojime impo okanakeri agaera pashini, ario pinkante onti ovetsikake terira onkametite. Antari ontirika inkamake ojime ario pinkante tatampatyo onkantavitakenkani, kametitaketyo agaera pashini, gara okantagani ovetsikake terira onkametite. 4 Irorotari maika, napigematsaegine, viroegi kañoigamatakavi ontinirikatyo pikamapitsaigakero itsirinkakotanakerira Moiseshi, pitentagaigakarira Kirishito ikamakera kameti irashintasanoigakempiniri, irirotari kitareanaacharira ikitavetunkanira. Ario okañotaka maika kameti pintsatagasanoigakeroniri ikogagetirira Tasorintsi. 5 Antari tekyara ankematsaige onti apiriniventaigaveta avetsikageigirora tatarika oita akogageigakerira aroegi. Antari ogotunkanira okantavitantagetunkanira pairotyo akogasanoiganake avetsikageigakera posantepage terira onkametite, atanatsime ankañoigempara maika aigakemetyo morekariku. 6 Kantankicha maikari maika kañomataka ontinirika akamapitsaigakero itsirinkakotanakerira Moiseshi kantaviigavetakairorira posante terira onkametite. Maika onti apiriniventaiganake atsatagaigakerora magatiro ikogagetirira Tasorintsi. Tera iroro kañotakagaigaene otsirinkakotunkanirira, intityo kantatigakagaigakai Isure Tasorintsi. 7 Iroroventi, ¿tyarika ankantaige maika? ¿Matsi ario ankantaigake tera onkametite itsirinkakotanakerira Moiseshi? ¡Garatyo! Antari gamera nogotiro tyara okanti, ario pinkante gamerorokari nogoti onti nokañovagetaka. Pine gamera okanti: “Gara pikogutantiro yashintagetarira pashini”, gametyo nogoti tera onkametite nonkogutakerira. 8 Maikari maika nogotakerora irorotari okenantanaka nokogasanotanakera novetsikasanogetanakera posante terira onkametite namenianakarora, nashitari nogakero nakyara nokañovagetara. Antari gamera agoigi okantavitantaganira posante gametyo akogasanoigi avetsikageigakerora, kantankicha agoigakerora okantavitantunkanira ovashi akogasanoiganake avetsikageiganakerora posante terira onkametite. 9 Pairani tekyara nogotasanotero itsirinkakotanakerira Moiseshi mameri tatampa vankinaakagavagetakenane, tera nogotenika onti nokañovagetaka, kantankicha impogini nogotasanotanakerora nogotasanomatanaketyo onti nokañovagetaka ovashi nokenkisureavagetanaka, nogotanaketari inkisashitakenara Tasorintsi impogini. 10 Pairani Tasorintsi itsirinkakagakeritari Moiseshi magatiro ikantakerira ontsatagakenkanira kameti intimagantsivageigakeniri maganiro tsatagaigakeronerira, kantankicha narori noneakero irorotyo okenantakarira inkisashitakenara Tasorintsi impogini, teranika nontsatagagetero magatiro. 11 Iroro nogotasanotanakerora itsirinkakotanakerira Moiseshi, tera noshineventemparo nontsatagakerora, ontityo noshineventanakaro magatiro okantavitantunkanirira irorotyo novetsikagetake. Irorotari nogotantakarira onti inkisashitakena Tasorintsi, nakiirotari kañotagantankicha. 12 Kantankicha agoigake ogari itsirinkakotanakerira Moiseshi pairo okametiti, ontitari itsirinkakotake ikantagetakeririra Tasorintsi, aikiro ogotagaigakai anegintevageigakempara. 13 Iroroventi maika ¿tyarika nonkante? ¿Matsi ario nonkantake onti kañovagetagakena itsirinkakotanakerira Moiseshi inkisashitantakenarira Tasorintsi? ¡Garatyo nokanti! Nakiirotyo kañotagantankicha, nashitari nogakero naro nokañovagetakara. Nogovetakarotari ikantakerira Tasorintsi kantankicha onti okenantanakaro novetsikanakera okantavitantunkanirira. Iroroniroro ogotantunkani pairora navisake nokañovagetakara. 14 Agoigaketari inti Isure Tasorintsi tsirinkakagakeri Moiseshi magatiro ikantakerira Tasorintsi kameti agoigakeniri anegintevageigakempara, kantankicha naro teratyo nagavee nontsatagakerora, nashitari nogakero nokañovagetakara. 15 ¡Tyarikara nokantakara naro! Nokogavetakatyo nontsatagakerora ikantakerira Tasorintsi, kantankicha teratyo nagavee. Ontityo novetsikanake terira nonkogavetemparo novetsikakerora. 16 Antari novetsikira terira nonkogavetemparo novetsikakerora nogotake onti novetsikake terira onkametite, irorotari ogotantunkanirira pairo okametiti itsirinkakotanakerira Moiseshi, okantavitantakerotari novetsikakerira. 17 Narori teratyo nonkogavetempa nonkañovagetakempara, kantankicha kantakanatari nokañovagetara irorotari nokañovagetantakarira. 18 Nogotaketari ario nokantaka naro tera nagaveimate nonegintevagetakempara. Nokogavetakatyo nonegintevagetakempara, kantankicha teratyo nagavee. 19 Nokogavetakatyo nontsatagakerora ikogagetirira Tasorintsi, kantankicha teratyo nagavee. Ontityo novetsikanake terira onkametite terira nonkogavetempa naro novetsikakera. 20 Iroroventi ¿tyara nokantakara novetsikakerora terira nonkogavetempa novetsikerora? Ariotari nokantakari naro nokañovagetakara. 21 Arioniroro nokañotakari maika. Nokogagevetakatyo novetsikakera kametiri nonegintevagetakempaniri, kantankicha teratyo nagavee, ontityo novetsikanai terira onkametite. 22 Noshineventavetakarotyo magatiro ikantagetakerira Tasorintsi, nokogavetakatyo nontsatagasanotakerora. 23 Kantankicha noneaka tera nagavee, kantakanatari naro nokañovagetakara, nerotyo tyampa nonkantakempa nontsatagagetakerora. 24 Irorotari nokogantavetakarira nontsatagagetakerora magatiro ikantagetakerira Tasorintsi, kantankicha teratyo nagavee, kantakanatari nokañovagetakara. ¡Tyarikatyo nonkantanakempa naro! ¡Tyanimpatyo gaveakagakenane nampakuagetanakerora magatiro kañovagetagakenarira ganiri ikisashitana Tasorintsi impogini! Panirosanotyo gaveakagakenane Atinkami Jesokirishito, irirotari kamaventakenarira. ¡Irorotari maika noshineventavagetakarityo Tasorintsi kara!

Iromakunirira 8

1 Maikari maika yogaegiri kematsaigakeririra Jesokirishito ganige ikisashiigaari Tasorintsi. 2 Pairani onti avetsikagisevageigavetaka posante terira onkametite, tyampatyo ankantaigakempa ampakuaiganaerora, inkisashiigakaemetyo Tasorintsi. Kantankicha impo akematsaigakerira Jesokirishito yogari Isure Tasorintsi yoganiaigakai asureku, yagaveakagaigakai akantatigaiganakara tenigera ankañoigaempa pairani. 3 Iroromera ontsatagakenkani itsirinkakotanakerira Moiseshi gametyo tyani gavisaakotumatacha, teranika tyani gaveatsine intsatagasanotakerora magatiro. Irorotari itigankantakaririra Tasorintsi Itomi inkamaventaigakaera. Irirori ikañotasanoiganakai aroegi kantankicha tera inkañovagetumatempa nerotyo yagaveantakarira ikamaventaigakaira. Antari ikamaventaigakaira ikisavitakeri Tasorintsi akañovageigara ganiri aroegi ikisaviigajairo impogini. 4 Ikañotakero maika kameti agaveaigakeniri antsatagasanoigakerora magatiro ikantakerira Tasorintsi, tenigetari iroro ampiriniventaigae avetsikageigaera tatarika oita akogageigirira aroegi, ontityo apiriniventaiganake ikogagetakerira Isure Tasorintsi. 5 Yogaegiri piriniventaigirorira yovetsikageigira tatarika oita ikogaigake iriroegi intagatityo ipiriniventaigi, kantankicha yogaegiri piriniventaigirorira ikogagetirira Isure Tasorintsi ontityo isuretakogeta irashipage Tasorintsi. 6 Yogaegiri piriniventaigirorira ikogageigirira iriroegi inkisashiigakemparityo Tasorintsi impogini inkamaiganaera iriaigakera morekariku. Kantankicha yogaegiri piriniventaigirorira ikogagetirira Isure Tasorintsi iroganiaigakenkani isureku ganigera ipinkaigairi inkisashiigakemparira Tasorintsi. Impogini inkamaiganaera iriaigake enoku itimira Tasorintsi. 7 Yogaegiri maganiro piriniventaigirorira ikogageigirira iriroegi intiegi kisashiigaririra Tasorintsi. Tera intsatagageigero ikantakerira, aikiro garatyo yagaveimaigi intsatagaigakerora. 8 Tyampatyo inkantaigakempa iriroegi irogishineaigakerira Tasorintsi. ¡Teratyo iragaveaige! 9 Kantankicha viroegi tera iroro pimpiriniventaige pikogageigirira viroegi, ontityo pipiriniventaigi ikogagetirira Isure Tasorintsi timasurentaigakempirira. Tyanirika terira intimasurenteri Isure Tasorintsi itigankakerira Kirishito tera iriro shintemparine Kirishito. 10 Pashitari pogaigakero okyara pikañovageigakara, irorotari pikamantaigarira pimirinkaegi. Kantankicha maika aiñotari itimasurentaigakempi Kirishito, yogari Tasorintsi yoganiaigakempi pisureku kameti pinkantakaniniri pintimaigake, ineaigakempitari kañomataka tenirikatyo pinkañovagetumaigempa. 11 Itimasurentaigakempitari Isure ganiairirira Jesokirishito ikamaventaigakaira, impo ariotyo inkañotagaigakempi viroegi aikiro pinkamaigavetakempatyo iroganiaigaempityo. 12 Napigematsaegine, irorotari maika panirosanotyo irirori ankematsaigake ganigera iroro apiriniventaigai tatarika oita akogageigirira aroegi. 13 Antari pimpiriniventaigakerorika tatarika oita pikogageigirira inkisashiigakempityo Tasorintsi piaigakera morekariku, kantankicha pinkematsaigakeririka Isure Tasorintsi irapakuakagaigakempiro magatiro povetsikageigakerira terira onkametite, impogini piaigake enoku pinkantakani pintimaigake gara pineimaigairo pigamane. 14 Maganirotari tsatagaigakerorira ikantaigakeririra Isure Tasorintsi iniasurentaigakerira intiegitari itomiegi Tasorintsi. 15 Yogari Isure Tasorintsi timasurentaigakempirira tera iroro intimasurentashiigempi iromintsarogaigakempira pinkañoigaempara tekyara pinkematsaigeri Tasorintsi pipinkasanoigirira inkisashiigakempira. Ontityo itimasurentashiigakempi impegakagaigakempira itomiegi Tasorintsi, nerotyo aniaigirira Tasorintsi akantantaigaririra: “¡Apa!” 16 Iniasurentaigakaitari Isure Tasorintsi agotantaigakarira antiegi itomiegi Tasorintsi. 17 Aikiro agotantaigakarira impaigakaero Tasorintsi magatiro ishinetagaigakairira, kantankicha intaganivati kogakotasanotankicha antsipereaigakera ankañoigakemparira Kirishito yatsipereavagetakera kameti ankañoigakempariniri irirori impogini, antentagaigakemparira ashintaigakemparora magatiro yashintagetarira irirori. 18 Arisanotyo nonkantaigakempi pairotyo ashinevageigakempa impogini aigakera enoku aneaigakerira Kirishito ankañoigakemparira, avisavagetakerotyo magatiro atsipereavageigakerira maika. 19 Magatiro yovetsikagetakerira Tasorintsi giaigamataketyo agakempara ineantaigakenkanirira itomiegi Tasorintsi inkantatigaiganakempara inkañoigakemparira tentaigakemparineririra. 20 Antari okyasanokyara yovetsikagetake Tasorintsi magatiro kametitavagetaketyo onagevetaka, teratyo ario onkañogevetempa maika, kantankicha antari ikañovagetakara Aran okantatigagetanaka, kantankicha teratyo tsikyata onkantatigagetempa irorori, intityo kantatigakagagetakero Tasorintsi. Irorotari okamantagetanunkanirira ovesegagetanunkanirira tenige onkusogamanegetaenkani. Ario ikañoigaka aikiro maganiro niagetatsirira imirinka ikamaigi, kantankicha Tasorintsi ikantake 21 garatyo ikantakani ikañoiga maika, intentagaiganakemparitari maganiro itomiegi Tasorintsi inkantatigaiganakempara. Ario okañogetakempa magatiro yovetsikagetakerira aikiro, ganigetari otimumatai terira onkametite. 22 Agotasanoigaketari magatiro yovetsikagetakerira Tasorintsi atsipereake ogiakera onkantatiganakempara, kañomatakatyo atsipereavagetira tsinane okatsimonkitira. 23 Kantankicha tera patiro tsipereatsine yovetsikagetakerira Tasorintsi, atsipereavageigaketyo aroegi aikiro. Itimasurentaigakai Isure Tasorintsi agotantaigakarira inkantatigakagaigakaera Tasorintsi impogini, kantankicha maika aiñokya avankinaventavageigaro agiakoigakarora impaigakaerora Tasorintsi ishinetagaigakaririra maganiro itomiegi. Ankamaigavetakempatyo kantankicha iroganiaigakae inkantatigakagasanoigakaera ganiri aneaigairo agamane. 24 Antari akyara kematsaigakeri Kirishito agoigake impogini ankantatigasanoiganakempa ganiri aneaigairo agamane, irorotari agiaigake maika. Kantankicha ariome aneaigakerome maika ishinetagaigakairira Tasorintsi gamerorokari agiakoiga, matakatari aneaigakero. ¿Matsi atanatsi agiakoigempara? ¡Garatyo! 25 Kantankicha irororika agiakoigake tekyarira aneaigero maika negintekyatyo agiakoigakero antsipereakovageigakemparora magatiro. 26 Ario okañota aikiro garika ashintsitashigeigiro posantepage pokashigeigajairira yogari Isure Tasorintsi irimutakoigakae ishintsitagaigakaera. Aroegi aniaigirira Tasorintsi tera agoigenika tyarika ankantaigeri, kantankicha intagatirika aniasurentumaigakempa maani iriniaventaigakae Isure Tasorintsi. 27 Yogari Isure Tasorintsi yogotitari tatoita ikogageti Tasorintsi neasurentaigiririra maganiro, nerotyo iniaventaigirira kematsaigatsirira katinkatyo yoganairo, irorotari yogotantavaarira Tasorintsi tatoita ikogake inkantakerira. 28 Agoigake magatiro tatapagerika oita posantepage gishineaigajairira ontirika kenkisureakagaigajairira, iroro ishintsitagantaigari Tasorintsi isureku maganiro tasanoigaririra. Iriroegitari isariaigakarira pairani irashintaigakemparira impo iniasurentaigakeri kameti inkematsaigakeriniri. 29 Pairani yogotaketyo Tasorintsi tyani kematsaigakerine, nerotyo ikogakagantaigakaririra inkañotasanoigakemparira Itomi. Irirori impegaigakeri irirentiegi intovaigavageigaketyo kara. 30 Yogaegiri ikogakagaigakerira inkañotasanoigakemparira Itomi iniasurentaigakeri kameti inkematsaigakeriniri. Antari ikematsaigakerira onti ineaigakeri kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa impo ikañotagaigakari Itomi. 31 Iroroventi maika ishineigakaitari Tasorintsi itentaigakaira, ¿matsi tyanimpatyora gaveaigakaene? ¡Garatyo tyani gaveimatatsi! 32 Tasorintsi tera intsaneapitsaigajaeri Itomi, ontityo itigankakeri inkamaventaigakaera. Kañotari itigankakerira Itomi inkamaventaigakaera akyari itigankiri, iroromparorokari impaigakaerora posantepage kametiripage pairo impaigakaero. 33 Aroegi igantaga isariaigakaira Tasorintsi irashintaigakaera. Maika mataka yashintaigakai. ¿Matsi tyanimpatyora kantaigakaene aiñokya akañovageiga? ¡Garatyo tyani gaveimatatsi ikantaigaira! Irirotari Tasorintsi neaigakai kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa, ¿matsi tyanimpatyora gaveankitsine inkañotagantaigakaera inkisashiigakaera Tasorintsi? 34 ¡Garatyo tyani gaveimatatsi! Irirotari Kirishito kamaventaigakai. Tera patiro inkamaventaigae, ontityo ikitareanaa aikiro, maika aiño ipirinitai inampinaku Tasorintsi irakosanoriraku iniaventaigakaira. 35 ¿Matsi tyanimpatyora gaveankitsine irapakuakagakerira Kirishito ganigera itasanoigajai ikavintsajaigakaira? ¡Garatyo tyani gaveimatatsi! Antsipereavageigavetakempatyo ontirika ankenkisureavageigakempa, kantankicha yogari Kirishito inkantakanityo intasanoigakae inkavintsaavageigakaera. Ontirika iratsipereakagaigakae pashini inkisaigakaera kogapage, ontirika antsipereavageigake atasegane. Ariorika gara otimi tatampa agaguigakempa, ontirika ontimagetake posante koveenkagetankitsinerira, aikiro ankamaigavetanaempatyo kantankicha yogari Kirishito inkantakanityo intasanoigakae inkavintsaavageigakaera. 36 Okantaketari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Omirinkatyo ikogaigake irogaigakenara ineaigakenara nokematsaigakempira. Ikañotagavageigakenatyo ovisha panikyarira irovetisakenkani.” 37 Nerotyo antsipereageigavetakemparotyo kañopagerira oka kantankicha yagaveakagaigakaitari Kirishito tasanoigakairira ariompatyo ashintsitashigeiganakerori magatiro ganiri ovashigakoiganakai agaveaiganakaera posantepage. 38 Irorotari maika naro nogotasanotake garatyo tyani gaveimatatsi irapakuakagakerira Tasorintsi ganigera itasanoigajai inkavintsaavageigajaera. Garatyo yagaveimaigi isaankariite Tasorintsi. Ario ikañoigaka kamagarinipage intiegiri tyanirika pashini koveenkaripage, garatyo yagaveimaigi. Ariorika ankamaigavetakempa ontirika aiñokyara aniaige, inkantakanityo intasanoigakae. Ario okañotaka aikiro garatyo agaveimati ampakuakagakerira magatiro maikatirira ontiri impogigetanankitsinerira. Ario okañotaka aikiro timatsirira enoku ontirika savitirira ontirika tatarika oita pashini yovetsikagetakerira Tasorintsi garatyo agaveimati, itasanoigakaitari aroegi maganiro kematsaigakeririra Atinkami Jesokirishito.

Iromakunirira 9

1 Naro nanti kematsatiririra Kirishito aikiro itimasurentakena Isure Tasorintsi. Iriro gikoneatimotakena tyara nokantaka nosureku, irorotari nogotantakarira magatiro nonkantaigakempirira maika onti arisano gara ario notsoega kogapage. 2 Omirinkatyo nokenkisureavagetaka kara panikyatyo agavagetanakena, 3 nokogavetakatari nompugaigakerira napijorioegitene nashisano notovaireegi kameti naroniri inkisashitakempa Tasorintsi, iriroegikya irogavisaakoigake, aikiro naro irovashigantakempa Kirishito, irirokyaniri intasanoigakempa inkavintsaavageigakerira. 4 Yogaegiri notovaireegi iyashikiiganakerira Iseraere intiegitari isariaigakarira Tasorintsi pairani impegaigakerira itomiegi. Iriroegitari itentaigaka pairani, nerotyo ineantaigakaririra ishimpokirerenkakera kantamatake porererere. Aikiro iriroegi ikantaigake Tasorintsi inkematsaigakeririka inkavintsaavageigakeri. Itsirinkakagantaigakeneri magatiro ikogagetakerira intsatagaigakerora. Aikiro yogotagakeri Moiseshi tyara inkantaigakempa anta ivankoku. Impo ikamantaigakeri aikiro tyara inkantaigakeri inkavintsaavageigakerira. 5 Iriroegi intiegitari iyashikiiganakerira Averan, Isaako, Jakovo intiegiri itomiegi. Impogini itigankakerira Tasorintsi Kirishito imechotakera aka kipatsiku, ario ikañotaka irirori aikiro, iriroegi yashikiiganakeri. Irirori inti Tasorintsisanorira shintagetarorira magatiro. ¡Kante inkantakanira irishineventavagetakenkani! Ario onkañotakempa. Amen. 6 Iroroventi ¿tyara ankantaige maika? ¿Matsi ario ankantaigake onti yamatavinaigakeri Tasorintsi iseraereegi, teranika intsatagero ikantaigakeririra pairani? Teratyo iramatavinaigeri, ontitari kantankicha antari ikantakera inkavintsaavageigakerira, tera iriro iriniakoige maganiro iyashikiiganakerira Iseraere, intagani iniakoigake iseraereegi ikogakagaigakerira irashintasanoigakemparira. 7 Ario ikañotagaigakari pairani iyashikiiganakerira Averan iniakoigakerira Tasorintsi tera iriniakoigeri maganiro, irorotari ikantantakaririra Averan: “Irirotari pitomi Isaako yashikiiganakerine maganiro inkantaigakenkanirira intiegi iyashikiiganakerira Averan.” 8 Irorotari agotantaigakarira Tasorintsi teratyo impegaigeri iseraereegisanorira maganiro 9 iyashikiiganakerira Averan. Intaganityo pegasanoigankicha iyashikiiganakerira Isaako, irirotari ikantakerira Tasorintsi pairani iniakerira Averan ikantiri: “Panivati shiriagarini ontomintakempa Sara.” 10 Kantankicha tera patiro onake oka. Impogini yantaritanakera Isaako yagakero Ireveka impo itimake otyomiani yapiteanintaka. 11 Antari tekyara omechoigeri yogari Tasorintsi ikantakero: “Yogari iyashikitakerira iromperatakempari itsitiki.” Antari ikantakerora Tasorintsi tekyaenka ompanivatumate irovetsikumaigera tatapagerika oita, tekyatanika omechoigerinika. Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Pairotyo notasanovagetakari Jakovo, yogari Esao tesakonatyo nontasanotempari.” Irorotari ogotantunkani magatiro oka tsikyata ikantake Tasorintsi irirori tyani intsarogakagakempa inkavintsaavagetakerira impo itsatagakerotyo magatiro ikantakerira. Tera ario oketyo ineaigeri tatarika yovetsikaigake impo inkantake. 14 Iroroventi ¿tyarika ankantaige maika? ¿Matsi ario ankantaigake onti yovetsikake Tasorintsi terira onkametite? ¡Garatyo! 15 Ikantakeritari Moiseshi pairani ikanti: “Tyanirika nonintake naro nontsarogakagakemparira nontsarogakagakemparityo. Aikiro tyanirika nonintake nonkavintsaavagetakerira nonkavintsaavagetakerityo.” 16 Irorotari maika tera ario intsarogakagaigae ineaigakaira tsikyatara akogaigake aroegi intsarogakagaigakaera apankinanavageigaka avetsikaigakera kameti, tsikyatatyo ikogake irirori intsarogakagaigakaera, irorotari itsarogakagantaigakairira. 17 Otsirinkakotunkani aikiro ikantakerira Tasorintsi igoveenkariegite Ejipitokunirira ikanti: “Onti nopegakagakempi koveenkari kameti vironiri ogotantakenkani nagaveavagetira kameti inkemakoigakenaniri maganiro matsigenkaegi.” 18 Arioniroro ikañota Tasorintsi maika. Itsarogakagari tyanirika ikogake intsarogakagakemparira, aikiro tyanirika ikogake impegakagakemparira terira inkeme kañomataka tenirikatyo ontime isure, ariotyo ikañotagakeri. 19 Kantankicha aiñorika paniro kantakenanerira: “Iroroventi, ariora okañotaka maika ¿tyara okantakara ikisashiigakarira Tasorintsi terira inkematsaigeri? ¿Matsi tyanimpatyora gaveankitsine inkantatigakerora ikantakerira Tasorintsi?” 20 ¿Matsi tyanimpatyora viro kameti pimpugatsatakemparira Tasorintsi? Pine koviti kipatsinaki ovetsikaganirira, ¿matsi ario onkantakeri vetsikakerorira: “¿Antari gara pikañotagana maika povetsikakenara?” 21 Yogari vetsikakerorira irirotari shintakemparone, kametitaketyo irovetsikakerora tatarika ikogake irirori. Ariorika ikogake inegintetasanotakerora inegintetasanotakerotyo, ontirika ikogake irovetsikakera pashini gasakonara inegintetasanotiro, gasakonatyo inegintetasanotiro. 22 Ario ikañota Tasorintsi irirori ikogavetakatari inkisashiigakemparimera maganiro tsimajaigakeririra pogereaigankichanerira ineakagaigakerira maganiro tyara ikanta irirori ikisara, aikiro pairora yagaveavageti, kantankicha teratyo inkisashiigempari shintsi, ontityo yatsipereakovageigakari. 23 Onti ikañotaka maika kameti ineakenkaniniri pairo ikavintsaantavageti, ikavintsaavageigakaitari aroegi igantagatari isariaigakaira pairani inkavintsaavageigakaera kameti ankañoigakempariniri Itomi impogini. 24 Maganirotari iniasurentaigakai Tasorintsi kameti ankematsaigakeriniri, teranika paniro iriniasurentaigeri jorioegi, iniasurentaigakerityo aikiro terira iriroegi jorioegi. 25 Ariotari okantakeri itsirinkakotanakerira Oseashi okanti: “Yogaegiri terira nashintaigavetempari impoginityo nashintaiganakempari. Ario inkañoigake yogaegi nokisaigavetakarira impoginityo nonkavintsaavageiganakeri. 26 Tyarika kara inaigakera nokantaigakerira: ‘Tera nashintaigempi’, ario kara inkantaigakenkani inti itomiegi Tasorintsi kantakanirira itimi terira ineimatero igamane.” 27 Kantankicha Isaiashi itsirinkakoiganakeri iyashikiiganakerira Iseraere ikanti: “Intovaigageigavetakempatyo iyashikiiganakerira Iseraere inkañoigavetakemparotyo impaneki otsapiakutirira omaraani nia kantankicha impogereagarantaigakempatyo, intaganivani naigaatsine paniropage irogavisaakoigakerira Tasorintsi. 28 Intsatagakerotari ikantakerira pairani katsiketyora inkisashiigakempari maganiro terira inkematsaigeri impogereaigakerira.” 29 Ariotari ikantakeri aikiro Isaiashi pairani ikanti: “Gamera itsarogakagumaigai Tasorintsi gaveavagetatsirira impogereasanoigakaemetyo maganiro. Ankañoigakemparimetyo timaigavetacharira pairani Soromaku ontiri Gomoraku ipogereasanoigakerira maganiro.” 30 Iroroventi ¿tyarika ankantaige maika? Agoigaketari yogaegi terira iriroegi jorioegi teratyo isuretumaigavetempa tyara inkantaigakempa kameti irishineigakempariniri Tasorintsi, kantankicha maika ineaigakeri kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa, ikematsaigakeritari Jesokirishito. 31 Yogaegiri iseraereegi onti ipampiaigaveta ikantakerira Tasorintsi itsirinkakagantaigakenerira, ikogaigavetakatari intsatagaigakeromera kameti irishineigakempariniri, kantankicha teratyo iragaveaige. Antari intsatagaigakerome magatiro ario pinkante irishineigakemparime Tasorintsi. 32 ¿Tyara okantaka tera irishineigempari? Ontitari kantankicha yaventaigakarora itsirinkakotanakerira Moiseshi ikogaigavetakara intsatagaigakeromera kameti irishineigakempariniri, tera iriro inkogaige inkematsaigakerira Kirishito, ikomuigakaritari. Irorotari ikantakotantunkanirira Kirishito ikañotagunkani mapu tivatantatsirira. 33 Nerotyo itsirinkakotantunkanirira pairani okanti: “Yogari nontigankakerira Shionku onti inkañotakemparo mapu ontivatantakenkanirira ovahi onkaraantakenkani, kantankicha tyanirika kematsatakerine garatyo ikenkisureaa, gatanika ikematsatiri kogapage.”

Iromakunirira 10

1 Napigematsaegine, irorosanotyo nokogake irogavisaakoigakenkanira notovaireegi, irorotari omirinka noniirira Tasorintsi irorotyo nokantakeri. 2 Naro noneaigakeri arisanoniroro ikogaigavetaka inkematsatasanoigakerira Tasorintsi, kantankicha tera irogoige tatoita ikogake Tasorintsi, onti ikomuigakaro. 3 Tera irogoige tyarika inkantaigakempa kameti ineaigakeriniri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa, ontityo ikogaigavetaka tsikyatara irogishineaigakeri iriroegi. Tera inkogaige intagatira inkematsaigakeri Kirishito kameti ineaigakeriniri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa. 4 Irorotari ipokashitake Kirishito inkamaventaigakerira maganiro kameti ganigeniri yatsipereaventavageigairo intsatagaigakerora itsirinkakotanakerira Moiseshi irogavisaakoigakenkaniniri. Ikamaventaigakeri kameti ineaigakeriniri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa maganiro kematsaigakerinerira. 5 Yogari Moiseshi itsirinkakoigakeri kogaigavetankicharira intsatagasanoigakerora ikantirira Tasorintsi kameti ineaigakeriniri kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa ikanti: “Yogari tsatagasanotakeronerira ikantirira Tasorintsi intimagantsivagetake kameti.” 6 Kantankicha tyanirika kematsatakerine Kirishito kameti ineakeriniri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumatempa garatyo iniasurentumata inkantakera: “¿Tyanimpatyora gaveankitsine iriatakera enoku iragakiterira Kirishito kameti irogavisaakoigakaeniri?” 7 Ario okañota aikiro garatyo ikantumati: “¿Tyanirika gaveankitsine iriatakera savipatsaku inaigira igamaga iroganiaerira Kirishito kameti iripokaera irogavisaakoigakaera?” 8 Iroroventi, ¿tyampatyora okantira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi? Ontityo okanti: “Matakatari pogoigakero tyara ikanti Tasorintsi, irorotari piniakoigi, aikiro iroro pisuretakoiga.” Irorotari nokenkitsatakoigirira naroegi aikiro nokantaigakempira pinkematsaigakerira Kirishito kameti irogavisaakoigakempiniri Tasorintsi. 9 Pinkantakerika: “Yogari Jeso inti Notinkami”, aikiro pogotasanotakera pinkantakera: “Arisanoniroro yoganiairi Tasorintsi ikamavetakara”, ario pinkante irogavisaakotakempi Tasorintsi. 10 Arisanoniroro ineaigiri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa yogaegi kematsatasanoigiririra Jesokirishito. Aikiro yogavisaakoigakeri maganiro kantaigatsirira: “Jesokirishito inti Notinkami.” 11 Okantaketari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Tyanirika kematsatakerine irirori, garatyo ikenkisureaa gatanika ikematsatiri kogapage.” 12 Antari ikantakera maika inti ikantaigake maganiro matsigenkaegi, irirori ineaigakeritari imirinka ario ikañovakagaigaka tera inkantatigumaigempa, intirika jorioegi intirika terira iriroegi jorioegi, panirotari ikantakara irirori, inti Itinkami maganiro. Nerotyo pairo ikavintsaasanovageigiri maganiro niaigiririra. 13 Ariotari okantakeri otsirinkakotunkanirira okanti: “Maganiro niaigakerineririra Atinkami inkantaigakerira irogavisaakoigakerira irogavisaakoigakerityo.” 14 Kantankicha garika yogoigi inti Gavisaakotantatsirira itigankakerira Tasorintsi irogavisaakoigakaera ¿ario tyaratyo inkantaigakempara iriniaigakerira inkantaigakerira irogavisaakoigakerira? Aikiro garika ikemakoigiri, ¿tyaratyo inkantaigakempara irogoigakera inti Gavisaakotantatsirira? Aikiro garika tyani kamantaigiri, ¿ario tyaratyo inkantaigakempara inkemakoigakerira? 15 Garika itimi tigankaigakerineririra inkamantaigakerira, ¿ario tyaratyo inkantaigakempa iriaigakera? Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “¡Ishineventavagetunkanityo kenkitsavageigatsirira kantaigakeririra maganiro tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi!” 16 Kantankicha antari ikamantaigavetunkanira teratyo inkematsaige maganiro, ariotari ikantakeri Isaiashi pairani ikanti: “Notinkami, nokamantaigavetakari pikantakerira viro, teratyo inkematsaigena.” 17 Iroroventi maika garika akemakoigiri Kirishito tyara ikanta yogavisaakotantira, ¿ario tyaratyo ankantaigakempara agoigakera inti Gavisaakotantatsirira? Antari ankemakoigakerira irorotari onkenantakempa agotantaigakemparira kameti ankematsaigakerira. 18 Kantankicha naro nokanti: Iroroventi, ¿terorokari inkenkitsatimoigenkani jorioegi? ¡Ikenkitsatimoigunkanityo! Okantaketari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Iaigake tovaini kamantantaigatsirira itsotenkagiteavageiganakarotyo kara, ikemaigavakerityo maganiro ikenkitsatimoigakerira.” 19 Kantankicha nonkantutaempityo aikiro: ¿Impa irororakari kantankicha tera inkemaigavakeri tatoita ikantaigake yogaegi kenkitsatimoigakeririra? ¡Ikemaigavakeriniroro!, kantankicha tera irishineventaigemparo ikamantaigakerira. Itsirinkakotakerotari Moiseshi pairani ikantakerira Tasorintsi ikanti: “Narori nogavisaakoigakeri pashini terira nashintaigavetempari terira irogoigavetempa. Viroegikya kisaiganankichane.” 20 Impo Isaiashi teratyo intsaroge katinka yogakero itsirinkakotakerora ikantakerira Tasorintsi iniakoigakerira terira iriroegi iseraereegi ikanti: “Yogaegi terira isuretumaigavetena iriroegi maika sureiganakena ikematsaiganakenara. Ario ikañoigaka yogaegi terira inkogakotagantaigavetena, maikari maika naro nogotagaigakeri tyara nokanta.” 21 Antari itsirinkakotakerora ikantakerira Tasorintsi iniakoigakerira iseraereegi ikanti: “Nokantakanityo nokogavetaka nonkavintsaavageigakerimera, kantankicha iriroegi teratyo inkogaige inkematsaigakenara, ariompatyo ikisaiganakenari.”

Iromakunirira 11

1 Iroroventi maika nokanti: ¿Impa ariorakari yovashigantaiganakari Tasorintsi maganiro iyashikiiganakerira Iseraere ikantavetakarira inti nashiegi? ¡Teratyo! Pine naro nanti itovaire iseraereegi, intitari yashikitanakena Vejamin iyashikitanakerira Averan, kantankicha yogari Tasorintsi teratyo irovashigantena. 2 Ario ikañoigakeri aikiro maganiro notovaireegi teratyo irovashigantaigempari, igantagatari pairani ikantakera: “Maganiro iseraereegi inti nashiegi”, ovashi maika aiño yashintaigari tera irovashigantaigempari. Pogoigirotari itsirinkakotunkanira Eriashi iniakerira Tasorintsi ikamantakerira tyara ikantaigaka iseraereegi ikantiri: 3 “Notinkami, ipogereaigakeri yogaigakerira kamantantaigatsirira kematsaigimpirira, aikiro iokageigakero itagantapiniigavetarira piratsipage yamapiniigavetimpirira. Panivanisanotyo nokantakara naro notimaira. Maikari maika ikogaitakena irogaitakenara naro aikiro.” 4 Kantankicha Tasorintsi ikantiri: “Aiñokyatyo 7,000 surariegi kematsatasanoiganarira terira intigeroaventumaigempari Vaare ipegaigakerira pitovaireegi itasorintsiegite.” 5 Ario okañotaka maika aiñokyatyo paniropage kematsaigiririra Tasorintsi, tsikyatatari ikavintsaavageigakeri irirori kameti inkematsaigakeriniri. 6 Tera iroro inkavintsaaviigeri yovetsikaigakerira iriroegi, tsikyatatyo ikavintsaavageigakeri irirori. Game ario okañota maika gamerorokari opaita ikavintsaantira Tasorintsi. 7 Iroroventi, ¿tyampatyo okantakara? Ontityo okañotaka maika. Yogari iseraereegi ikogaigavetaka intsatagaigakerora ikantirira Tasorintsi kameti irishineigakempariniri, kantankicha teratyo iragaveaige. Nerotyo intagani ishineigaka yogaegi igantagarira isariaigakari pairani irashintaigakemparira. Yogaegiri itovaireegi ariompatyo ipegakagaiganakariri kañomataka tenirikatyo ontimaige isure, 8 ariotari okantakeri pairani Itsirinkakagantakerira okanti: “Ipegakagaigakari Tasorintsi kañomataka tenirikatyo ontimumaige isure. Ineaigavetakatyo posante, kantankicha ipegakagaigakari Tasorintsi kañomataka terira inee, ganiri yogoigi tatoita ineaigake. Aikiro ikemaigavetaka ikenkitsatimoigunkanira, kantankicha teratyo inkemaigavakera tatoita ikantunkani. Igantagatari ikañoigakara pairani kigonkero maika.” 9 Aikiro ikantake Iravi: “Ogari yaventakoigakarira maika kantetyo onkañotagantaigakerira inkisashiigakemparira Tasorintsi. 10 Impegakagaigakenkanityo terira ineimaige. Ario onkañotakempa aikiro garatyo yapakuakagaigaagani yatsipereaigakerira.” 11 Maika nokanti: Antari ikañoigakara jorioegi maika tera inkogaige inkematsaigakera, ¿ario yovashigantasanoiganakari Tasorintsi ganige yogavisaakoigairi? ¡Teratyo! Ariompatyo ikañoigakara maika tera inkematsaigeri ovashi okenantanakaro irirokyari ishonkateiganaka pashini terira iriroegi jorioegi yogavisaakoiganakerira kameti inkogaiganakeniri jorioegi irishonkateiganaemparira iriroegi aikiro inkavintsaavageiganaerira irogavisaakoiganakerira. 12 Antari tera inkematsaige iriroegi jorioegi iroro okenantaka ikavintsaavageigakerira maganiro matsigenkaegi. Aikiro ikogavetaka Tasorintsi inkavintsajaigakerimera irogavisaakoigakerira, kantankicha tera inkogaige, irorotari okenantakarira ikavintsaavageigakerira terira iriroegi jorioegi yogavisaakoigakerira. Kañotari okañotakara maika okenantakarora ikavintsaavageigunkanira terira iriroegi jorioegi, ¡iroromparorokarityo inkematsaigerira iriroegi jorioegi pairorokarityo onkenantakemparo inkavintsaavageigakerira maganiro! 13 Kantankicha pikonogagarantaigaka terira viroegi jorioegi. Maika nokogake nonkantaigakempira inti tigankakena Tasorintsi noatakera nonkenkitsatimoigakerira pitovaireegi, irorotari nopiriniventantasanotakarorira, 14 noneaketari ariorika ineaigakempira notovaireegi pikematsaigakera viroegi ovashi inkogaiganake irishonkateiganaemparira Tasorintsi inkavintsaavageiganaerira iriroegi aikiro kameti inkañoigakempiniri viroegi irogavisaakotagarantaigakenkaniniri. 15 Kañotari maika okenantakarora ikisaigakerira Tasorintsi jorioegi irirokya ishonkateiganaka terira iriroegi jorioegi yogavisaakoigakerira ariomparorokari inkematsaigerira jorioegi pairorokari onkenantakemparo irishineigakemparira Tasorintsi iriroegi aikiro irogavisaakoigakerira, okyara kañomatakatari ontinirika ikamaigavetaka, kantankicha irogavisaakoigakeririka ariokya onkañotakempa oganirika yaniaiganai. 16 Yogari Averan intitari yashikiiganakeririra maganiro jorioegi. Kañotari irirori ikogakagakerira Tasorintsi irashintasanotakemparira, ¿ario gara ikañotagaigari iyashikiiganakerira impogini? Pine inchato terika onkame opari teratyo onkame magatiro, aityotari anii. Ario ikañotaka Averan ikematsatakeri Tasorintsi, ariotyo inkañoigake impogini iyashikiiganakerira inkematsaigaketyo, itsitiventakerotari pairani Averan ikematsatakera. 17 Yogari jorioegi terira inkematsaige ontinirikatyo ikañoigakaro otsego orivo okamatsegotira ovatuinkani ovuokunkani. Impo agashitunkani otsego orivoniro ogontapatantaagani kameti oganiavaerora. Viro onti pikañotakaro otsego orivoniro ogontapatantaaganirira kamatsegovetankicharira otsego, teranika viro jorio, kantankicha yogari Tasorintsi ishonkatetanakempi yogavisaakoigakempira, teranika inkematsaigeri jorioegi. 18 Kantankicha tsikyanira paventakovagetakari pineakera pavisaigakerira iriroegi, vintitari yogavisaakotake Tasorintsi. Paventakovagetakemparika atsi suretaemparotyo iketyora kematsatankitsi pairani Averan, ovashi oponiantakarira pikematsatanakera viro maika, teranika viketyo kematsatatsine. Pine orivo tera iroro ganierone otsego, ontityo ganiiro opari. 19 Impa pinkantakerorokari: “Pikantasanotakeniroro, kantankicha ikisaigakerityo Tasorintsi jorioegi terira inkematsaigeri narokyaniri irishonkatetanakempa irogavisaakotakenara kañotaka ovatuinkanira kamatsegotankitsirira irorokya opugakagunkani ogontapatantunkanira otsego orivoniro.” 20 Arioniroro, kantankicha tera inkisaigeri Tasorintsi kogapage, ontitari ikisaviigakeri ineakera tera inkematsaigeri. Virori ontitari pikematsatakerira, irorotari yogavisaakotantakempirira. Nerotyo nokantantakempirira maika tsikyanira paventakovagetakari. 21 Irorotari ikisaviigakeri iyashikiiganakerira Averan teranika inkematsaigeri, ariorika pinkañotake viro garika pikematsatiri viromparorokari pairo inkisakempi. 22 Atsi geratyo kavako. Pairo ikavintsaantavageti Tasorintsi, kantankicha aikiro iriroriratyo niimatanankitsine intsatagakerotyo inkisaigakerira maganiro terira inkematsaigeri. Irorotari ikisantaigaririra jorioegi terira inkematsaigeri, virori onti ikavintsaavagetakempi, kantankicha pinkantakanira pinkematsavagetakeri kameti inkantakaniniri inkavintsaavagetakempi. Antari garika pikañota maika inkisakempityo viro aikiro. 23 Kantankicha inkematsaigera jorioegi terira inkematsaigavetempa, yogari Tasorintsi intentagantaigaemparityo irapijorioegitene terira inkisaigeri okyara, yagaveavagetitari irirori. 24 Kañotari viro akyari yogavisaakotimpi Tasorintsi itentagantaigakempirira maganiro kematsaigakeririra iriromparorokarityo jorioegi inkematsaigerira pairo intentagantaigakempari itovaireegi kematsaigakeririra pairani. 25 Maika, napigematsaegine, nokogake pogoigakerora terira ogovetenkani pairani kameti ganiri paventakoigaro pogovageigira. Ikonogagarantaigaka iseraereegi ipegakagaigakari Tasorintsi kañomataka terira ontimaige isure, kantankicha impogini inkematsaiganakera maganiro terira iriroegi jorioegi kematsaigankitsinerira, ario pinkante ganigetyo ikañoigaa maika. 26 Onkañotanakemparika maika ario pinkante irogavisaakoigakenkani maganiro iseraereegi, ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Iripokake Gavisaakotantatsirira imponiakempa Shionku irapakuakagaigakerira ikañovageigakara maganiro iyashikiiganakerira Jakovo irogavisaakoigakerira. 27 Nogavisaakoigakeririka onti nontsatagakerora nokantakeririra pairani yashikiiganakeririra.” 28 Maikari maika onti ikisaigakeri Tasorintsi jorioegi kameti inkenkitsatimoitakempiniri maganiro terira viroegi jorioegi inkamantaitakempira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Kantankicha irirori aiñokyatyo itaigari jorioegi, igantagatari isariaigakarira irogavisaakoigakerira irashintaigakemparira pairaninirira yashikiiganakeririra. 29 Yogari Tasorintsi irirorira niimatankitsine garatyo ikantatigumatiro ikantakerira. Tatarika oita ipumaigakai garatyo yagapitsaigajairo. Ario okañotaka tyanirika isariaka irogavisaakotakerira intsatagakerotyo garatyo ikantumati: “Maika ariompa gara nogavisaakotiri, ario inkañotake.” 30 Antari pairani viroegi tera pinkematsaigavetempari Tasorintsi, kantankicha irirori itsarogakagaigakempityo maika, ineaigakeritari jorioegi tera inkematsaigeri. 31 Ariotari ikañoigakari iriroegi maika tera inkematsaigeri, kantankicha impoginityo intsarogakagaiganaempari Tasorintsi inkañotagaigakempira viroegi itsarogakagaigakempira. 32 Ineaigakeritari Tasorintsi pairani ikañovageigakara maganiro yovetsikageigakera terira onkametite, irorotari ikisantaigakaririra. Onti ikañotagaigakari maika kameti intsarogakagaigakempariniri maganiro inkavintsajaigakerira. 33 ¡Tyarikarorokari, pairotyo ikavintsaantavageti Tasorintsi! ¡Pairo yogovageti inegintegetakerotyo magatiro kara! Garatyo agotumaigiro isuregetarira irirori, ario okañotaka aikiro garatyo agotumaigiri tyara ikanta irirori. 34 “¿Matsi tyanimpatyora gotakero isuregetarira Tasorintsi? ¿Matsi tyanimpatyo gaveankitsine irogotagakerira? 35 Ario okañotaka ¿matsi tyanimpatyora gaveankitsine impakerira tatarika oita kameti impugataemparira irirori inkavintsaakerira? ¡Garatyo tyani gaveimatatsi!” 36 Magatirotari oneagetunkanirira inti vetsikagetakero irirori, aikiro inti shintsitagagetiro, irirotari shintagetaro magatiro. Iroroventi maika ¡tsamekario ashineventaigakemparira ankantakanira ankantaigakeri: “¡Pairo pikametivageti!” Ario onkañotakempa. Amen.

Iromakunirira 12

1 Maikari maika, napigematsaegine, matakatari pineaigake tyara ikantaka Tasorintsi itsarogakagaigakempira. Irorotari maika nokogasanotantakarira nonkantaigakempira kametitaketyo pinkantaigakerira: “Maika, Apa Tasorintsi, nokogake pashintasanotakenara kameti nompanirotanakempiniri viro nonkematsatanakempira. Tyarika pinkantakena, kametitaketyo.” Impo pinegintetasanovageiganakempara ganigeniri okitsitinkaigaimpi kañovagetagantsi kameti irishineventaigakempiniri irirori, irorotari ikogasanoti pinkañoigempara maika. 2 Gara pogiatakoigiri yogaegi matsigenkaegi terira inkematsaigeri Tasorintsi, onti pinkantatigaiganakempa pisureigakempara ganigeniri pikañoigaa pairani. Pinkañoigakemparika maika pogoiganake tatoita ikogagetake Tasorintsi. Tera inkogumatenika tatarika oita terira onkametite, onti ikogake povetsikaigakera tatarika oita ishineventakarira irirori pintsatagakerora magatirosanotyo ikogagetakerira. 3 Yogari Tasorintsi ikavintsaakenatari ikogakagakena nonkenkitsatimoigakerira maganiro, irorotari maika nonkantantaigakempirira garatyo paventakovageiga pinkantaigakera: “Navisaigakeri pashini”, onti oketyo pineasanoigakempa paniropage tyara pikantaigaka kameti katinkaniri pogaigakero. Ikantatigakagageigakempitari Tasorintsi yagaveakagageigakempira paniropage okyara pikematsaigakerira. 4 Kañotari aroegi aityo akoegi, akiegi, agitiegi, magatiro. Tera ario onkañotasanogetemparo otovairepage, patiropagetyo okantatigagetaka. Pine akotsi onti airikantagani, ogari okitsi onti oneantagani, irorokya gititsi onti anuitantagani. 5 Ario akañoigaka aroegi kematsaigiririra Kirishito, atovaigavetakatyo kantankicha irirori ineaigakai paniro anaigake, ariotari atentagavakagaigakari akematsaigakerira, aikiro amutakovakagaiga. 6 Tasorintsi ikantatigakagageigakaitari paniropage yagaveakagageigakaira. Tatarika ikogakagageigakai irirori antaigakera yagaveakagaigakaityo. Irororika yagaveakagakempi pinkenkitsavagetakera pinkenkitsavagetaketyo, kantankicha gara povashigakotumatanakaro ikantakempirira Tasorintsi. 7 Irororika yagaveakagakempi pimutakotantavagetakera katinkatyo pogakero pimutakotantavagetaketyo. Irororika yagaveakagakempi pogotagantakera irorotyo pimpiriniventake pogotagantavagetakera. 8 Ario okañotaka irororika yagaveakagakempi pishintsitagantakera irorotyo pimpiriniventake. Ariorika inkantakempi Tasorintsi pinkavintsajaigakerira papigematsaegine pimpagarantaigakerira pashintakarira, kametikyatyo pimpaigakeri gara pimichatapitsaigari. Ariorika inkantakempi pomperatantakempara negintekyatyo pomperatantavagetakempa. Ontirika yagaveakagakempi pintsarogakagaigakemparira tsipereavageigankitsirira pinkavintsaavageigakerityo pishinevagetakempara. 9 Gara pikantamampegaigari pitovaireegi kogapage: “Notakempi”, ontityo arisano pintasanoigakempari. Aikiro garatyo pishineventumageigaro tatapagerika oita terira onkametite, ontityo pishineventasanoigakempa pinegintevageigakempara. 10 Pintasanoigakemparira papigematsaegine pinkañotagaigakemparira intinirika pirentiegisanorira. Pineaigakeririka yavisaigakempira pishineventaigakemparityo, pimpinkatsaigakerira. 11 Tatarika oita pantaigake garatyo piperatumaigaro ontityo pishineventaigakemparo, pogoigaketari inti pantaigakene Atinkami. 12 Pishinevageigakempatyo kara pogoigaketari intsatagakero Tasorintsi isariaigakempira inkavintsajaigakempira. Kametikyatyo pantsipereakovageigakemparo tatapagerika oita patsipereaigake, gara papakuimati piniakerira Tasorintsi. 13 Tatarika ikogakoigaka papigematsaegine pinkavintsajaigakerityo pimpaigakerira. Tyanirika atimoigakempine pagaigavakerira pinkaemaigavakerira pivankoku pineginteigavakerira. 14 Garatyo pikisumanaigiri tsipereakagaigimpirira, ontityo piniaventaigakeri pinkantaigakerira Tasorintsi inkavintsaavageigakerira. 15 Pineakeririka pitovaire irishinevagetakempara pishinevagetakempatyo viro aikiro. Antari ontirika pineakeri ikenkisureavagetakara pinkenkisureakotakemparityo viro. 16 Gara pikisavakagaiga, kametikyatyo pagavakagaigakempa. Aikiro gara paventakovagetumaiga, ontityo pinkonoivageigakempari terira iravisantavageige. Gara pikantaigi: “Nogovagetityo kara.” 17 Tyanirika kisaigakempine garatyo pipugaigari. Pinegintevageigakempara pintimaigakera kameti ineaigakempiniri maganiro arisano opaitaka pinegintevageigakara tera pamatagumaigempa. 18 Pinegintevageigakerira pitovaireegi ganiri tatoita okenanta inkisaigakempira kameti pagavakagaigakempaniri pishinevageigakempara. 19 Napigematsaegine notasanoigarira, gara tsikyata pikenkiventaiga viroegi, tsikyatatyo inkisashiigakempari Tasorintsi maganiro kisashiigakempirira. Ariotari okantiri Itsirinkakagantakerira okanti: “Ikantake Atinkami: Tsikyata naro nonkenkiventaigakempi, nonkisashiigakemparityo kisaigakempirira.” 20 Kantankicha ikantake aikiro: “Pineakeririka kisashitakempirira yatsipereakera itasegane pimpakerityo viro isekatakempara. Ontirika imiretake pimpakerityo iroviikakempara. Pinkañotakemparika maika oga inkenake impashiventanakempa.” 21 Tyanirika kisaigakempine pinkemisantakoigakempatyo gara pipugaigari. Ontityo pinkavintsaavageigakeri kameti pagaveaigakeriniri pogametiaigakerira.

Iromakunirira 13

1 Maika nonkantaigakempi kametitake maganirosano pinkematsaigakerira pigoveenkariegite intiegiri aikiro pitinkamiegi. Imirinkatari tera tsikyata impegaigempa kogapage pitinkamiegi. Intitari pegakagaigakari Tasorintsi. 2 Nerotyo tyanirika kisashitakemparine igoveenkarite gara ikematsatiri inkisashitakemparityo Tasorintsi ineakeritari tera inkematsateri irirori, tera inkematsaterinika ipegakagavetakarira igoveenkarite. Ikiirotyo kañotagantankichane. 3 Yogaegiri pitinkamiegi tera iroro intimashiige iromintsarogaigakerira negintevageigankicharira, intityo itimashiigake vetsikaigankitsirira terira onkametite. Terika pinkoge iromintsarogaigempira pitinkamiegi iroroventi negintevagetempatyo kameti irishineigakempiniri. 4 Irorotari ipegakagaviigakeri Tasorintsi pitinkami ineginteigakempira. Antari garika pikematsaigiri ario pinkante pimpinkaigakerityo, teranika kogapage impegakagaigeri Tasorintsi pitinkamiegi. Ontitari ipegakagaviigakeri inkisaigakerira vetsikaigatsirira terira onkametite. 5 Irorotari nonkantantaigakempirira pinkematsatasanoigakerira pitinkamiegi. Gara patiro pikematsaviigiri ganiri ikisaigimpi, ontityo aikiro pinkematsaigakeri pogoigaketari ikogake Tasorintsi pinkematsaigakerira. 6 Irorotari pipagarantantaigaririra pigorikiegite, ontitari ipiriniventaigi ikogakagaigakeririra Tasorintsi irantaigakerira. 7 Punaigeri maganiro pipegakogeigirira. Inkantakerika pimpagarantaigakerira koriki pimpaigakerityo, gara pipegakoigiri. Pimpinkatsaigakerira, aikiro pinkematsavageigakerira gara pisamatsatumaigiri, intitari pitinkamiegi. 8 Gara pipegakotantumaigi, onti pintavakagasanoigakempa. Tyanirika tasanotakemparine itovaire itsatagakero itsirinkakotanakerira Moiseshi. 9 Okantunkanitari: “Pintsarogakagavagetakemparira pitovaire pinkañotagasanotakempatyo pitsarogakagara vikiiro.” Yogari kañotirorira maika itsatagakerotyo otsirinkakotunkanirira okantira: “Gara pineakotantavageti tsinane, gara poganti, gara pikoshiti, gara pitsoeventari pitovaire, gara pikogutantiro yashintagetarira pashini.” Aikiro itsatagakero otovaire kañopagerira oka. 10 Maganirotari tasanotaririra itovaire itsatagakero magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi, teranika tyara inkantumateri. 11 Maika nonkantaigakempi pinkañoigakempara maika pogoigaketari panikya iripokaate Atinkami iragaigaataera intentaiganakaera enoku. Antari akyara kematsaiganakeri aneaigakerotyo osatyotiro osamanitira, kantankicha maika atake ochoenitapaake iripokaatera. Irorotari maika tsame ampiriniventavageigakerora ikogagetirira Tasorintsi gara akañoigari peranti imagasevagetira ivankoku. 12 Maikari maika atimaigakera aka ovatsatira kañovagetagantsi onti kañomataka ontinirikatyo apavatsaasetakoigaka, kantankicha panikyatyo iripokaate Atinkami. Antari iripokaatera ario pinkante onkañotakemparo akutagitetakoigira, ganigetari aneaigairo kañovagetagantsi. Irorotari maika tsame ampakuaiganakerora magatiro omanashigetaganirira irorokya ampiriniventaiganake ikogagetirira Tasorintsi. 13 Anegintetasanovageigakempara gara avetsikumaigiro tatapagerika oita gipashiventantagetatsirira. Gara atumaigi yapatoitaigara yovetsikagisevageigirora posantepage terira onkametite. Gara ashinkivageiga. Gara avegagavageigi. Aikiro gara apiriniventaigiro tatarika oita terira onkametite onti ovashi ameniaiganakemparo. Gara akisavakagaiga, aikiro gara atsimaventavageiga. 14 Intityo aventaigakempa Atinkami Jesokirishito kameti ishintsitagaigakaeniri ganiri apiriniventaigiro akogageigakerira aroegi avetsikaigakerora terira onkametite.

Iromakunirira 14

1 Ariorika aiño papigematsaegine tekyasanorira irogote, kantankicha ikogake inkonoiigakempira anta papatoitaigara, viroegi pagaigavakerityo gara pikantaigiri: “Tekyatanika pogotasanote.” 2 Pine ikonogagarantaigaka ikantaigake kametitake agaigakempara ivatsa. Pashini tesakona irogoige tera irogaigempari. 3 Yogari gaigaririra ivatsa garatyo ikantaigiri terira irogaigempari: “Tera pogote.” Irirokya terira irogaigempari garatyo ikantaigiri gaigaririra: “Onti povetsikake terira onkametite”, matakatari yashintakari Tasorintsi ipegakerira itomi. 4 ¿Matsi tyanimpatyora viro kameti pinkantakerira papigematsatene ariorika yovetsikake kameti ontirika tera? Tsikyatatyo inkantakeri Atinkami, irirotari neasanotakeri tyara ikanta. Kantankicha irovetsikaketyo kameti, iragaveakagakeritari Atinkami. 5 Okañotakara aikiro ikonogagarantaiga aiño kantaigatsirira aityo kutagiteri pairo avisake okametitakera, intagati ompiriniventakenkani irishineventakenkanira Tasorintsi. Pashinikyatyo kantaigankitsi omirinkatyo kutagiteri ario okañovakagaka, kantankicha virompaegityo viroegi, paniropagetyo pisuretasanoigakemparo tyara pinkantaigakempa kameti irishineventaigakempiniri Atinkami. 6 Yogari kantaigatsirira aityo kutagiteri pairorira avisake okametitakera onti ikantake maika kameti irapakuakeniri yantavagetakera ompote impiriniventakerira Tasorintsi irishineventakemparira. Ario ikañoigaka aikiro gaigaririra ivatsa, yogaigari ineaigaketari iroro ikogake Tasorintsi, nerotyo omirinka isekataigara ishineventaigakari Tasorintsi iniaigakeri ikantaigakeri: “Apa Tasorintsi, noshinevageigakatyo pipaigakenarira yoka nogaigakemparira maika.” Ariotyo ikañoigaka terira irogaigempari ivatsa, ineaigi ariori tera inkoge Tasorintsi irogaigakemparira. Aikiro iriroegi omirinka isekataigara ishineventaigakari Tasorintsi ikantaigakeri: “Apa Tasorintsi, noshinevageigakatyo pipaigakenarora oka noseka nogaigakemparira maika.” 7 Teranika antimashiigemparo aroegi kogapage kameti avetsikaigakera tatarika oita akogaigakerira aroegi. Ario onkañotake ankamaiganaera, garatyo tsikyata akamashiigaro aroegi. 8 Aiñokyarika atimaigi ontityo atimashiigake avetsikaigakerora ikogagetirira Atinkami. Antari ankamaiganaera onti aigake iriroku antentaigakemparira. Ariotari okañotakari maika, aiñorika antimaigake ontirika ankamaigake aiñotyo irashintaigajae Atinkami. 9 Ikamakititari Kirishito impo yanianai kameti impegakempara Itinkamiegi maganiro kematsaigiririra aiñokyarira itimaigi intiegiri aikiro kamaigankitsirira. 10 ¿Antari gara pikantiri viro papigematsatene yovetsikake terira onkametite? ¿Antari gara pikantiri tera irogote? Maganirosanotari aroegi aratinkimoigakeri Tasorintsi impogini inkantaigakaera ariorika avetsikaigake ikogakerira irirori ontirika tera. 11 Okantaketari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Ikanti Atinkami: ‘Arisanotari notimake naro, maganirosanotyo intigeroaventaiganakena inkantaigakenara: Arisanoniroro vinti Tasorintsisanorira.’ ” 12 Irorotari agotantaigakarira impogini ankamantageigakeri Tasorintsi magatiro avetsikageigakerira aiñokyara atimaigi kipatsiku. 13 Irorotari maika nonkantantaigakempirira tera onkametite aniashinaigakemparira apigematsaegine ankantaigakera: “Yovetsikake irirori terira onkametite.” Onti kametitake ankantaigakera: “Garatyo novetsikumati tatarika oita kañovagetagakerine napigematsatene impo ganigera ikematsatairi Atinkami.” 14 Naro nokematsatasanotakeritari Atinkami Jeso nogotantakarira kametitake irogagetakenkanira posantepage ivatsa, kantankicha aiñorika kantankitsinerira: “Tera onkametite pogemparira”, garatyo yogari. Irogakemparirika onti irovetsikake terira onkametite. 15 Ariorika pogakempari ivatsa ikantakerira papigematsatene tera onkametite irogakenkanira impo iroro onkenantakemparira irogakemparira irirori aikiro. Antari pinkañotakempara maika, tera pintasanotempari papigematsatene, pikañovagetagakaritari. Yogari papigematsatene, intitari ikamaventakerira Kirishito. Tsikyanira pikañovagetagarikari impo ganigera ikematsatairi Kirishito intagatira ineakempira pogakarira ivatsa ikantakerira irirori tera onkametite irogakenkanira. 16 Pineakerika viro kametitake pogakemparira ivatsa kantankicha aiñorika pashini papigematsatene kantankitsinerira tera onkametite pogemparira iroroventi garatyo pogari viro ganiri iniashinatimpi inkantakera onti povetsikake terira onkametite. 17 Yogari itinkamitakarira Tasorintsi teranika iroro isuretasanotempa ariorika irogagetakempa posante ontirika gara, aikiro ariorika iroviikakempa posante ontirika gara. Ontityo isuretasanota tyara inkantakempara irovetsikagetakerora ikogagetakerira Tasorintsi. Aikiro isuretasanota tyara inkantakempa intentaigakemparira irapigematsaegine intimaigakera kameti ganiri ikisavakagaiga, ontiri aikiro ishinetaka isureku, intitari gishineakeri Isure Tasorintsi. 18 Yogari kematsatiririra Kirishito kañotacharira maika iriro pinkante ishineventaka Tasorintsi intiegiri aikiro matsigenkaegi. 19 Iroroventi maika tsamekario anegintevageiganakempara kameti ganiri akisavakagaiga, ompote amutakovakagaigakempaniri ariompaniri ankematsatasanoiganakeriri Tasorintsi. 20 Tsikyanira pikañovagetagaigarikari papigematsaegine ganigera ikematsaigai, onti pinkañovagetagaigakempari garira pikogaigi viroegi pampakuaigerira ivatsa pogaigarira. Kametitakeniroro pogaigakemparira posantepage ivatsapage, kantankicha antari pinkañovagetagakeririka papigematsaegine pogakarira ivatsa, ario pinkante tera onkametite pogakemparira. 21 Pineaigakerika okenkisureakagaigarira papigematsaegine pogemparira ivatsa teratyo onkametite pogakemparira. Ario okañotaka poviikaigara poiripage pineaigakeririka okenkisureakagaigarira teratyo onkametite poviikakemparora, teranika onkametite povetsikera tatarika oita kenkisureakagakerine papigematsatene ontirika onkañovagetagakeri, garira ontirika ampakuakagakeri ikematsavetakara. 22 Antari pineakarika viro kametitake pogakemparira ivatsa garatyo paventakovageta pinkamantanaigakerira pashini, intaganityo pinkamantake Tasorintsi. Kametitake oketyo pisuretasanotakemparo tatoita kametitankitsi povetsikakerira impo povetsikakerorika pishinevagetakempa, pogotaketari tera ario pinkañovagetumatempa. 23 Kantankicha yogari terira irogotasanote ariorika kametitake irogakemparira ivatsa ontirika tera, yogakaririka ontityo ikañovagetaka, akyatari ikantavake: “Impa terakari kameti nogemparira.” Omirinkatari tatarika oita avetsikageigirira akyari akantaigavake: “Impa terakari onkametite novetsikakerora”, ontityo akañovageigaka.

Iromakunirira 15

1 Irorotari maika aroegi gotasanoigankitsirira tyara ikanti Tasorintsi kametitake ashintsitagaigakerira apigematsaegine tekyasanorira irogotasanoige. Gara akiiro suretakoigaacha, intagatira avetsikaigake akogaigakerira aroegi. 2 Ontityo asuretakoigakempari apigematsaegine irirori ankavintsajaigakerira agishineaigakerira kameti ariompaniri inkematsatasanotanakeri Tasorintsi. 3 Kañotari Kirishito tera iriro suretakotachane ikiiro irovetsikakera ikogakerira irirori, ontityo ikañotagunkani okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Yogari samatsanaigakempirira viro nantityo isamatsanaigake.” 4 Magatirotari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi onti otsirinkashitunkani agoigakera tatoita ikantake kameti ariompaniri agiakoiganakempari intsatagakerora magatiro ikantakerira pairani isariaigakaira irogavisaakoigakaera. Irorotari gishineaigakai ogotagaigakaira tyara ankantaigakempa kametikyara antsipereakovageigakempa. 5 Irirotari Tasorintsi gaveakagaigakai antsipereakovageigakempara, aikiro irirotyo gishineaigakaene. Nokogaketyo iragaveakagaigakempira pagavakagaigakempara ganiri pikisavakagumaiga, irorotari ikogakerira Jesokirishito pinkañoigakempara maika 6 kameti pintentavakagaigakempaniri pishineventaigakemparira Tasorintsi Iriri Atinkami Jesokirishito pinkantaigakera: “Pairo ikametivageti Tasorintsi.” 7 Irorotari maika nonkantaigakempi pagavakagaigakempara pintavakagasanoigakempara, ariotari ikañotagaigakairi Kirishito aroegi itasanoigakaira yogavisaakoigakai antentaigakempariniri irirori. Ikañotagaigakai maika kameti ineakenkaniniri Tasorintsi pairo ikametivageti. 8 Maika nonkantaigakempi pairani ipokuti Kirishito aka kipatsiku intimimoiguterira jorioegi kameti ontsatagakempara ikantaigakeririra Tasorintsi pairani yashikiiganakairira aroegi jorioegi ompote ogotakenkaniniri Tasorintsi tera inkantatigumatero ikantirira. 9 Ipokashiigakeri aikiro terira iriroegi jorioegi kameti irishineventaigakempariniri Tasorintsi inkantaigakera: “Pairotyo itsarogakaganta Tasorintsi.” Okantitari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Irorotari noshineventantaigakempirira nontentaigakemparira terira iriroegi jorioegi, nomatikaventaigakempira.” 10 Aikiro aityo pashini otsirinkakotunkani okanti: “Maganiro terira viroegi jorioegi, ¡pishinevageigakempara pintentaigakemparira maganiro yashintaigakarira Tasorintsi!” 11 Impo aityo pashini okanti: “Pishineventaigakemparira Atinkami maganiro terira viroegi jorioegi, maganirosanotyo pinkantaigakeri pairotyo ikavintsaanti.” 12 Itsirinkake aikiro Isaiashi pairani ikanti: “Impogini imechotake paniro iyashikitanakerira Isai. Irirori pegankichane impogini Igoveenkariegite maganiro terira iriroegi jorioegi. Iriroegi irogiakoigakempari inkavintsajaigakerira.” 13 Yogari Tasorintsi irirotari gaveakagaigakai agiakoigakempara ontsatagakenkanira magatiro ikantakerira pairani isariaigakaira irogavisaakoigakaera. Nokogaketyo irogishineaigakempira ganiri tatakona povankinaventumaiga, pikematsaigakeritari. Aikiro nokogake iragaveakagaigakempira Isure Tasorintsi ganiri piperatumaiga pogiakotasanovageigakempara. 14 Napigematsaegine, maika gotasanotakena pikavintsaantavageigakera, aikiro pogotasanovageiganakero magatiro ikantakerira Tasorintsi, pagaveasanoigake kametikyara pinkanomaavakagaigakempa, aikiro kametikyara pogotagavakagaigakempa. 15 Kantankicha naro teratyo nontsarogumate nontsirinkaigakempira kañotaka maika nosuretagaigaempirora nokamantageigakempirira karanki ganiri pimagisantaigiro. Notsirinkaigakempi maika ikavintsaakenatari Tasorintsi 16 ikogakagakena intigankakenara Jesokirishito nonkenkitsatimoigakerira terira iriroegi jorioegi nonkamantaigakerira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Onti nokenkitsavagetake kameti inkematsatagaigakeriniri Isure Tasorintsi inkantatigakagaigakerira ovashi irishineigakempari Tasorintsi irashintaigakemparira. 17 Kametitaketyo noshinevagetakempara noneaketari yogavisaakotagarantaigakerira Jesokirishito nokenkitsatimoigakerira. 18 Intagati noniakotake yogaveakagakenara Kirishito nonkematsatagaigakerira terira iriroegi jorioegi. Ikemaigakenatari nokenkitsatimoigakerira, aikiro ineasanoigakena tyara nokanta naro. 19 Yagaveakagakena Isure Tasorintsi novetsikakera terira oneimagetenkani kameti ogotakenkaniniri arisano inti tigankakena Tasorintsi. Nokañotaka maika nokenkitsavagetake nokamantaigakerira maganiro tyara inkantaigakempa inkematsaigakerira Kirishito irogavisaakoigakenkaniniri. Notsititapanutiro Jerosarenku notsotenkavagetanakerotyo kara noavagetakerotyo Iririkoku. 20 Ontitari nokogake nonkenkitsatimoigakerira yogaegi tekyarira inkemakotumaigeri Kirishito ganiri inti nopiriniventaigi nokenkitsatimoigirira yogaegi ikenkitsatimoigunkanirira. 21 Ontityo nokogake ontsatagakempara okantakerira pairani Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Inkemakoigakeri terira inkemakotumaigavetempari, irogoiganakero terira inkamantumaigavetenkani.” 22 Irorotari pine maika nokogagevetakatyo noatakera noneaigakitempira kantankicha teratyo nagavee. 23 Kantankicha maika notsotenkaigakeritari nokenkitsatimoigakerira timageigatsirira aka, ariokya noatanake Esepañaku ovashi noneaigapanutempi viroegi. Nogantagatari nopintsatara noneaigempira. Impogini nompokakerika kara noneaigapanutempira noshinevagetakempatyo kara anetsaavakagaigakempara. Impo navisanakerika Esepañaku nokogavetaka pogavokiigutenara pimpaigavakenara nonkogakotakemparira. 25 Kantankicha maika oketyo noatapanute Jerosarenku, namaiganakenerira koriki apigematsaegine timaigatsirira anta. 26 Yapatoigakeneritari Maseroniakunirira intiegiri Akayakunirira impakagantaigakerira apigematsaegine kogakovageigankicharira timaigatsirira anta Jerosarenku. 27 Iriroegi pashinityo inaigavetaka kantankicha isuretakoigakarityo irimutakoigakerira jorioegi kematsaigatsirira, ineaigaketari iriro jorioegi kenkitsatimoigakeri ikamantaigakerira tyara inkantaigakempa irogavisaakoigakenkanira. Ikogantaigakarira iragagarantaigakera yashintaigakarira iriroegi impakagantaigakerira. 28 Irorotari maika noatanake Jerosarenku nompaigapanuterira, impo nompigake noatanakera Esepañaku, asatyo noneaigapanutempi kara. 29 Nogotasanotaketari nompokakerika kara inkavintsaavagetakena Kirishito iragaveakagakenara nonkenkitsatimoigakempira kameti ashinevageigakempara. 30 Napigematsaegine, viroegi pikematsaigakeri Atinkami Jesokirishito, aikiro yagaveakagaigakempi Isure Tasorintsi pitasanoigakenara. Nonkantantaigakempirira maika nokogasanotaketyo piniaventasanoigakenara 31 pinkantaigakerira Tasorintsi impugamentakenara ganiri tyara ikantaigana terira inkematsaige Joreakunirira, ontiri aikiro kametikyaniri iragaigavakeri koriki namaiganakeneririra apigematsaegine Jerosarenkunirira irishineventaigavakemparira 32 kameti impogini irirorika kogankitsine Tasorintsi nogonketakempaniri kara noshinevagetakempara noneaigakempira ovashi agishineavakagaigakempa. 33 Maika, napigematsaegine, nokogake irisentaigakempira Tasorintsi irogishineaigakempira pisureku. Ario onkañotakempa. Amen.

Iromakunirira 16

1 Ariorika pineaigavakero oga apigematsaegine Peve ogonketakempara kara. Irorori onti kavintsajaigiririra kematsaigatsirira Senkereakunirira patoventapiniigarorira Iriniane Tasorintsi. 2 Kametikyara pagaigavakero ariotari okañoigakempiri viroegi okematsatakerira Atinkami. Pineginteigavakerora, vintiegitari kematsatasanoigatsirira. Pimutakoigakerora, aikiro pimpaigakerora tatarika oita onkogakotakempa. Ariotari okañotakari irorori omutakotantavagetakera, omutakotanakenatyo naro aikiro. 3 Pinkantaigakerora Pirishira intiri Akira nosureigakari kametikyarikara inaigake. Iriroegitari notentashivageigakarira karanki nantavageigakenerira Jesokirishito. 4 Ipimantaigavetanakarotari igamane kameti ganiri nanti kamatsi, irorotari maika noshineventaigakarityo kara, kantankicha tera paniro naro shineventaigemparine, ishineventaigakarityo aikiro maganiro kematsaigatsirira terira iriroegi jorioegi patoigeigacharira parikotipage. 5 Pinkantaigakeri aikiro nosureigakari apigematsaegine patoitapiniigacharira ivankoku. Nosuretakari aikiro notasanotarira Epeneto iketyosanorira kematsatakeri Kirishito anta Ashiaku. 6 Pinkantaigakerora aikiro Maria nosuretakaro, noneaketari antavagetakera omutakovageigakempira viroegi. 7 Nosureigakari aikiro noshaninkaegi Anteroniko intiri Joniashi itentagantaitakenarira karanki yashitakoitakenara. Iriroegi iketyo kematsaigakeri Kirishito tekyara nonkematsate naro. Maganiro iritigankaneegi Kirishito itasanovageigarityo kara ishineventasanoigari. 8 Pinkantaigakerira aikiro Ampiriato nosuretakari, intitari napigematsatene notasanotarira. 9 Nosuretakari aikiro Orovano, itentagaigakaitari antavageigakenerira Jesokirishito, intiri aikiro notasanotarira Esetaki. 10 Nosuretakari aikiro Apereshi. Irirori yatsipereakovagetakatyo kara kantankicha ariompatyo ishintsitanakeri ikematsatanakera. Intiegiri aikiro yonampiigavetarira Arishitovoro nosureigakari. 11 Pinkantaigakerira aikiro Eroriano nosuretakari, intitari noshaninka. Intiegiri aikiro yonampiigavetarira Narisuso kematsaigiririra Kirishito. 12 Nosuretakaro aikiro Tiripena ontiri Tiriposa tavageiginiririra Atinkami. Nosuretakaro aikiro Perishira atasanoigarira. Ario okañotaka irorori antavagetiniri Atinkami. 13 Pinkantaigakerira aikiro Iropo nosuretakari, irirori ikematsatasanovagetiri Atinkami. Ario okañotaka iriniro irorori nosuretasanotakaro, okañotagakenatari nantinirikatyo ashisanorira otomi. 14 Pinkantaigakerira nosureigakari aikiro Asunkirito, Peregon, Eremeshi, Paterova, Eremashi, intiegiri aikiro apigematsaegine tentaigaririra. 15 Nosureigakari aikiro Pirorogo ontiri Joria, intiri aikiro Nereo ontiri iritsiro. Nosuretakari aikiro Orimpio intiegiri aikiro maganiro apigematsaegine tentaigaririra. 16 Kametikya pagavakagaigakempa pishinevakagaigakempara. Maganirosanotyo kematsaigiririra Kirishito patoigeigacharira ikogaigake pinkemakoigakerira aiñoegi isureigakempi. 17 Maika napigematsaegine, nonkantaigakempi tsikyanira yamataviigimpikari pashini gotagantaigirorira terira onkañotemparo yogotagaigakempirira kenkitsatakoigiririra Kirishito. Pinkematsaigakeririka iriroegi oga pinkenaigake pinkisavakagaiganakempa ovashi pashirikovakagaiganakempa ganige pitentavakagaigaa. Garatyo pikonoitumaigari. 18 Iriroegi teranika iriro irantavageigene Atinkami Jesokirishito, ontityo ipiriniventaigi tatarika oita ikogageigakerira iriroegi. Iniavageiganaketyo kametikya yogaigavetakaro ovashi yamatavinaiganakeri terira irogotasanoige. 19 Maganirosanotyo ikemakoigakempi pikematsatasanoigakera, irorotari noshineventantaigakempirira naro, kantankicha nokogake pogotasanoigakera kameti povetsikaigakeroniri ikogakerira Tasorintsi. Ogari tatarika oita terira onkametite iroro pinkante garatyo pisuretumaigaro. 20 Pinkañoigakemparika maika, yogari Tasorintsi igenanekyatyo iragaveakagaigakempi pagaveaigakeriniri Satanashi. Intitari Tasorintsi mutakoigajairira agavakagaigakempara antimaigakera kameti. Maika, napigematsaegine, nokogake inkavintsaavageigakempira Atinkami Jesokirishito. 21 Yogari Timoteo notentashitarira nantavageigira ikogake pinkemakoigakerira isureigakempira. Ario ikañoigaka noshaninkaegi Iroshio, Jason intiri Sosupatero isureigakempi. 22 Ario nokañotaka naro nosureigakempi. Nanti papigematsaegine nopaita Tereshio. Narotari tsirinkavakeneririra Pavoro ikantakerira aka sankevantiku. 23 Ikenkiaigakempi aikiro Gayo nomagimotakerira, irirotari imagimotapiniigirira maganiro kematsaigatsirira visapiniigatsirira aka. Ario ikañotaka Erashito irirori isureigakempi. Inti tesorero kamagutiririra koriki yapatoigirira timaigatsirira aka ashi inegintetantaigakemparora itimantaigarira. Intiri aikiro apigematsaegine Koareto ikogake pinkemakoigakerira isureigakempi. 24 Maika, napigematsaegine, nokogake inkavintsaavageigakempira Atinkami Jesokirishito. Ario onkañotakempa. Amen. 25 Maikari maika tsame ashineventaigakemparira Tasorintsi, irirotari gaveankitsine ishintsitagantaigakempirora Niagantsi Kametiri kamantaigakairira tyara ikanta irirori yogavisaakotantira. Irorotari nokenkitsatirira naro nokenkitsatakovagetirira Kirishito. Aikiro irorotari yogikoneatimoigakairira Tasorintsi maika. Irirori igantagatari isariaigakaira pairani okyasanokyara irogavisaakoigakaera, kantankicha teratyo ogovetenkani. 26 Maikari maika iroro ogotantunkani itsirinkakoiganakerira pairani kamantantaigatsirira, aikiro okenkitsatakovagetanunkani otsotenkagiteavagetanunkanityo kara inkemaigakeniri maganiro matsigenkaegi kameti iroroniri onkenantakempa inkematsaigakera tovaini inkantaigakerira irogavisaakoigakerira, irirotari kantankitsi Tasorintsi onkañotakempara maika. Irirori intitari Tasorintsisanorira terira ineero igamane. 27 Iroroventi maika ¡kante inkantakanityo irishineventavagetakenkani Tasorintsi panirorira ikanta irirori yogovagetira, irirotyo Jesokirishito neakagaigakerine maganiro arisano pairo yavisake ikametivagetakera! Ario onkañotakempa. Amen Maika intagati, Pavoro

1 Korintokunirira 1

1 ¿Aiñoegivi viroegi kametikya pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Maika inti notentaka apigematsatene Soseteneshi nontsirinkaigakempira viroegi kematsaigiririra Tasorintsi timaigatsirira Korintoku, ikogakagakenatari Tasorintsi nompegakempara iritigankane Jesokirishito. Ario pikañoigaka viroegi ikogakagaigakempi pinkematsaigakerira Jesokirishito kameti iriashintasanoigakempira. Aikiro ikogakagaigakempi pampakuaiganakerora magatiro terira onkametite irorokya pimpiriniventaigake magatiro ikogagetirira irirori pintentagaigakemparira maganiro timageigatsirira parikotipageku niaigiririra Atinkami Jesokirishito ishineventaigarira. Irirori inti irashiegi Itinkamiegi, aikiro inti ashiegi Atinkamiegi maganiro aroegi. 3 Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa. 4 Omirinka noniirira Tasorintsi nokantakeri noshineventakari noneakera ikavintsajaigakempira viroegi pikematsaigakeritari Jesokirishito. 5 Irorotari yagaveakagantaigakempirira pinkenkitsavageigakera, aikiro pogovageigakera. 6 Nerotyo pogotantaigakarira arisano nokantasanotake nokamantakotakerira Kirishito nokenkitsatimoigutimpira okyara. 7 Ikavintsaavageigakempi Tasorintsi yagaveakagantaigakempirira magatiro pogiaigavakerira Atinkami Jesokirishito impigaatera. 8 Irirori inkantakani ishintsitagaigakempi ganiri papakuaiganai pikematsaigakera kameti ganiri otimi tatarika oita inkisaviigakempirira impogini impigaatera. 9 Yogari Tasorintsi omirinka itsatagiro ikantagetirira, irirotari kogakagaigakempi pinkematsaigakerira Atinkami Jesokirishito kameti pintentasanoigakemparira. Irirori inti Itomi Tasorintsi. 10 Maika, napigematsaegine, nonkantaigakempi kañomataka irironirika kantankitsi Atinkami Jesokirishito, pagavakagaigakempara pintentavakagasanoigakempara gara pikisavakagaiga, onti pinkemavakagasanoigakempa. 11 Onti nokantaigakempi maika nokemakoigakempitari pikisavakagaigakara, ikamantaigakenatari onampiriaegi Koroe. 12 Paniropage pikantaiganake: “Naro inti nokematsaigi Pavoro.” Pashini onti ikantaigake: “Inti nokematsaigi Aporoshi.” Pashini onti ikantaigake: “Inti nokematsaigi Perero.” Pashinikya kantaigankitsi: “Naroegi inti nokematsaigi Kirishito.” 13 ¿Matsi ario itovaigake Kirishito nerotyo pikañoigakerora maika? ¿Matsi naro ikentakoitake nokamaventaigakempira? ¿Matsi iroro yogiviatashiigakempi pikematsaigakenara naro? 14 Matsi ariokonatyo tera tyani nogiviatumate pashini, intagani nogiviatake Kirishipo intiri Gayo. 15 Nerotyo gara tyani kantatsi onti yogiviatashitunkani ikematsatakenara naro. 16 Aikiro nogiviatakeri Esetepanashi intiegiri iitaneegi magimoigiririra. Tera nosuretaemparo tyani nogiviatake pashini. 17 Teranika iroro intigankavitena Kirishito nogiviatantavagetakera, ontityo itigankavitakena nonkenkitsavagetakera nonkamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira, kantankicha antari nokenkitsatira tera ario nonkañoigempari ikenkitsaigira govageigatsirira ikenkitsavageigira, onti nogikoneatasanotakero magatiro kameti inkemaigavakenaniri irogoigakera ikamaventaigakerira Kirishito koroshiku. Antari garira nokañotiro maika garorokari ikemaigana ario tyara inkantaigakempara irogoigakera kameti irogavisaakoigakenkanira. 18 Antari ikenkitsatakotaganira Kirishito ikamakera koroshiku irogavisaakoigakaera yogaegiri terira irogavisaakoigenkani ineaigakero tera tatoita onkametitantumatempa tyampa inkantaigakero. Kantankicha aroegi yogavisaakoigakerira Tasorintsi agoigake irorotari yogavisaakotantaigakai. 19 Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira okanti: “Impogini oneakenkani tera irogotumaige yogaegi govageigatsirira. Ario onkañotakempa magatiro isuregeigarira govageigatsirira oneakenkani tera tatoita onkametitantumatempa. Narotari kañotagagetakerone maika.” 20 ¿Matsi tatoita okametitanta yogovageigirira govageigatsirira intiegiri gotagantaigatsirira intiegiri aikiro niaventaigirorira posantepage kipatsipagekutirira? Ineakagantakerotari Tasorintsi magatiropage oka tera tatoita onkametitantumatempa. 21 Yogari Tasorintsi pairotyo yogovageti, irorotari ikantantakarira: “Gara tyani gaveatsi tsikyata irogotakenara kameti nogavisaakotakeriniri.” Nerotyo intagani yogavisaakoigake kematsaigakerorira Niagantsi nokenkitsatakoigirira, ineaigavetakarotyo pashini tera tatoita onkametitantumatempa. 22 Yogari jorioegi ikogaigake ineakagaigakenkanira terira oneimagetenkani. Yogari guriegoegi onti ikogaigake irogovageigakera. 23 Kantankicha naroegi inti nokenkitsatakoigake Kirishito nokamantantaigakerora ikamaventaigakaira ikentakotunkanira koroshiku kameti irogavisaakoigakaeniri. Yogari jorioegi onti otsimajaiganakeri. Yogari terira iriroegi jorioegi onti ineaigakero tera tatoita onkametitantumatempa. 24 Kantankicha maganiro jorioegi intiegiri terira iriroegi jorioegi ikogakagaigakerira Tasorintsi inkematsaigakerira yogoigake onti yogavisaakoviigakeri ikematsaigakerira Kirishito. Gamera inti ario tyara inkantaigakempa irogavisaakoigakempara tsikyata, igantagatari ikantakera Tasorintsi pairani onkañotakempara maika pairotari yogovageti. 25 Ogari irogotane Tasorintsi ineaigavetakarira matsigenkaegi tera tatoita onkametitantumatempa, pairotyo avisavagetakero irogotaneegi iriroegi. Ario okañotaka tyatirika ineaigake iriroegi tera iragavee Tasorintsi, pairotyo avisavagetakero yagaveavageigirira iriroegi. 26 Kañotari viroegi maika pikonogagarantaigaka tera pogovageigavetempa, aikiro tera pagaveavageigavetempa. Ario okañotaka aikiro pikonogagarantaigaka yonampiitakempi, kantankicha ikogakagaigakempityo Tasorintsi pinkematsaigakerira. 27 Ikogakagaigakeritari inkematsaigakerira terira irogoigavetempa kameti irogipashiventaigakeriniri pairorira yogovageigi. Ario ikañoigakeri aikiro ikogakagaigakerira terira iragaveaigavetempa kameti irogipashiventaigakeriniri gaveavageigatsirira. 28 Ikogakagaigakeritari inkematsaigakerira yonampiigunkanirira intiegiri terira irishineventaigavetenkani kameti ganigeniri yagaveavageigai ineaigavetunkanirira yagaveavageigi. 29 Ario ikañotagakero Tasorintsi maika ganiri tyani gaveatsi iraventakovagetakempara inkantakera: “Narori tsikyata nagaveake.” 30 Kantankicha viroegi yoganiaigakempi, aikiro yagaveakagaigakempi, pikematsaigakeritari Jesokirishito pitentasanoigakari. Irirotari itigankake Tasorintsi inkamaventaigakaera kameti ankematsaigakeririka agotasanoigakera. Irirori inti saankakerorira akañovageigara kameti ineaigakaeniri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa, aikiro iriro gaveakagaigakai anegintevageigakempara ampiriniventaigakerora ikogagetirira Tasorintsi, ikamaventaigakaitari yogavisaakoigakaira ganigeniri yashintaigajai kamagarini, irirokya shintaigajaene Tasorintsi. 31 Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Garatyo tyani ventakovagetumatacha, intityo irishineventakempa Atinkami.”

1 Korintokunirira 2

1 Napigematsaegine, karanki noatutira nokenkitsatimovageigutimpira nokamantakotakerira Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira tera ario nonkañoigempari ikenkitsaigira govageigatsirira ikenkitsavageigira, 2 teranika nonkogumate nosuregetakempara pashini, intaganityo nosuretasanovagetaka Jesokirishito ikentakotunkanira. 3 Antari naratinkimoigakempira nokenkitsatimoigakempira onti notsarogavagetake noshigekavagetake, noneakatari tera tsikyata nagavee naro. 4 Ario okañotaka aikiro noniaigakempira nokenkitsatimoigakempira tera ario nonkañoigempari govageigatsirira ikenkitsavageigira kameti ganiri iroro nokematsatagantaigimpi nashi noniane, tsikyatatyo inkematsatagaigakempi Isure Tasorintsi, pineaigaketari iriro gaveakagakena Tasorintsi. 5 Onti nokañotakero maika kameti ganiri iroro pikematsaviigana nogovagetakera, onti pinkematsaigakena pineaigakera inti gaveakagakena Tasorintsi. 6 Kantankicha antari noniaigirira yogaegi kematsatasanoiganankitsirira ario pinkante nokamantageigiri posantepage yogotagaigakenarira Tasorintsi terira ogovetenkani pairani, yomanavetakarotari okyasanokyara isariaigakaira irogavisaakoigakaera intentaiganakaera anta enoku ankantakanira antimaigake. Tera iroro nogotagantaige isuregeigarira matsigenkaegi, aikiro teratyo iroro isuregeigarira atinkamipage pogereagetanankichanerira impogini. 8 Iriroegi tera irogoigeronika yogotagaigakairira Tasorintsi. Antari irogoigakerome gamerorokari ikentakotagantaigiri Atinkami pairorira yagaveavageti. 9 Kantankicha ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Tasorintsi isuregetakaro posante tyarika inkantaigakeri tasanoigaririra kameti inkavintsaavageigakeriniri. Teratyo tyani neimaterone, aikiro teratyo onkemakotumatenkani, ontiri aikiro teratyo osuretumagetenkani.” 10 Kantankicha aroegi yogikoneatimoigakairo Isure Tasorintsi, yogotasanotakerotari magatiro isuregetarira Tasorintsi terira ogotumatenkani itsotenkasanogetakerotyo. 11 Kañotari matsigenka tera ario intimumate goteronerira tatarika isuretaka, panirotyo yogotakera irirori. Iriromparorokarityo Tasorintsi garorokarityo tyani gotumatatsi tatoita isuretaka, panirotyo yogotakerora Isure. 12 Aroegi maika tenige asureigaempa kañotaka isureigara terira inkematsaige, itigankakeritari Tasorintsi Isure intimasurentaigakaera kameti agoigakeroniri isuregetakarira isariaigakaira inkavintsaavageigakaera iragaveakagaigakaera. 13 Antari nogotagantaigirora magatiro oka tera tsikyata nogotagashiigemparo naroegi, intityo gotagaigakenaro Isure Tasorintsi. Aikiro yogotagaigakena tyarika nonkantaige nogotagaigakerira itimasurentaigirira. 14 Yogari terira intimasurenteri tera irishineventemparo yogotagaigakairira, ineakerotari tera tatoita onkametitantumatempa. Tera iragavee inkemavakerora, teranika intimasurenterinika Isure Tasorintsi irogotagakerira. 15 Kantankicha yogari itimasurentakerira iriro pinkante ikemavakero, aikiro yogotakero. Yogari terira intimasurenteri gara yagavei irogotagakerira itimasurentakerira inkamantakerira tatoita ikogake Tasorintsi, teranika irogote. 16 Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “¿Matsi tyani gotakero isuregetarira Atinkami kameti irogotagakeriniri?” Kantankicha aroegi inti gotagaigakai Isure Tasorintsi nerotyo agotantaigakarorira isuregetarira Kirishito.

1 Korintokunirira 3

1 Maika, napigematsaegine, nonkantaigakempi antari nokenkitsatimoigakempira tera ario nonkañotagaigempi nokenkitsatimoigirira kematsaigiririra Isure Tasorintsi, ontityo nokenkitsatimoigakempi nokañotagaigakempi ikyaenkarira kematsaiganankitsi, kañoigamatakavitari ananeki ikyarira mechotankitsi. 2 Onti nogotagageigakempi terira onkomutempa nokañotagaigakempira itsomitagaganira ananeki ikyarira mechotankitsi tekyarira intigenkani, tekyatanika pagaveaige pinkemaigavakerora komutankicharira. Kañotari maika tekyaenka pagaveaige pinkemaigakerora, 3 tekyatanika pinkematsatasanoigeri Isure Tasorintsi, aiñokyatari pikisumanavitantaigiro tyarika ikantaigaka papigematsaegine, aikiro pikisavakagaigaka pashirikovakagaiganakara. Pisatyoniro pikañoigarira tekyarira inkematsaige. 4 Aiñotari kantankitsirira: “Naro inti nokematsati Pavoro.” Pashinikya kantankitsi: “Naro inti nokematsati Aporoshi.” Pikañoigakerora maika onti pikañoiganakari terira inkematsaige. 5 ¿Matsi tyanimpatyora Pavoro? Ario ikañotaka Aporoshi, ¿tyanimpatyora irirori? Intagatitari nogotagaigakempi kameti pinkematsaigakerira Atinkami. Paniropage notsatagageigakero ikantaigakenarira Atinkami, nantiegitari iromperaneegi Tasorintsi. 6 Narori kañomataka ontinirikatyo nopankitakero okitsoki turigo, naketyotari kenkitsatimoigakitimpi Iriniane Tasorintsi. Yogari Aporoshi kañomataka irironirikatyo sagutakotakero, irirotari gotagasanoigakempi, kantankicha paniro Tasorintsi ikematsatagaigakempira impo ishintsitagaigakempi ariompaniri pinkematsatasanoiganakeriri. 7 Tera onkomutempa opankitaganira okitsoki, aikiro osagutakotaganira, kantankicha panirotyo Tasorintsi yagaveakera ishivokakagirora. 8 Yogari pankiigatsirira intiegiri sagutakoigirorira ario ikañovakagaigaka, kantankicha impogini impunataenkani paniropage akarika yantavageigake. 9 Naro ario nokañotakari Aporoshi, irirotari notentashita nantavageiginirira Tasorintsi. Viroegiri onti pikañoigakaro itsamaire Tasorintsi, aikiro onti pikañoigakaro ivanko yovetsikanakerira. 10 Narori nanti kañotakana pairorira yogoti yovetsikavagetira pankotsi, ikogakagakenatari Tasorintsi nogakerora savi onkusotantakemparira, impo pashinikya vetsikavakerone. Kantankicha paniropage vetsikavakerorira inegintetakerora ganiri ikomutaro. 11 Gara tyani gaveatsi irogakera pashini onkusotantakemparira, matakatari nogakero, intitari okantakotake Jesokirishito. 12 Kantankicha yogaegi vetsikaigavakeronerira inkonogagarantaigakempa irovetsikantaigakemparo kori, intirika perata, ontirika kametiripage mapu. Pashinikya onti irovetsikantaigakemparo inchato, ontirika savorokii, aikiro ontirika oshi. 13 Antari impogini aganakempara kutagiteri inkantantakemparira Tasorintsi tyara inkantaigakenkani maganiro matsigenkaegi, ario oneakenkani tatoita yovetsikantakaro paniropage. Irirorika yovetsikantakaro kori intirika perata ontirika kametiripage mapu garatyo otagiro tsitsi, kusotaketari. Kantankicha ontirika yovetsikantakaro inchato, ontirika savorokii ontirika oshi ontagakempatyo. 14 Antari garika otaga yovetsikakerira impunatakenkanityo. 15 Antari ontagakemparika onti amparatakempa magatiro yovetsikakerira, kantankicha irirori gara itaga onti irogavisaakotakenkani. 16 ¿Matsi tera pogoige viroegi vintiegi ivanko Tasorintsi, itimimoigakempitari Isure? 17 Tyanirika pakuakagaigakempine ganigera pitentavakagaigaa onti pinkisavakagaiganakempa pashirikovakagaiganakempara, inkisashitakemparityo Tasorintsi, yashintasanoigakempitari vintiegitari ivanko. 18 Gara tyani matavitumatacha. Aiñorika kara viroegiku neankicharira yogovagetakera ikañoigakarira yogovageigira terira inkematsaige kantetyo ineakempara ikiiro tera irogotumate inkantakerira Tasorintsi irogotagakerira impo ovashi irogotasanovagetanake. 19 Magatirotari yogoigirira matsigenka ineakero Tasorintsi tera tatoita onkametitantumatempa. Aityo otsirinkakotunkani okanti: “Yogari Tasorintsi katsiketyo ikomutagaigari govageigatsirira yamatavitantavageigira impo ipogereaigakeri.” 20 Aikiro okanti: “Yogari Atinkami ineakero magatiro isuregeigarira govageigatsirira tera tatoita onkametitantumatempa.” 21 Nerotyo maika nonkantantaigakempirira intagati pikañoigiro maika pinkantaigakera: “Naro inti nokematsaigi Pavoro”, pashinikya kantaigankitsi: “Inti nokematsaigi Aporoshi”, impo pashini kantaigankitsi: “Inti nokematsaigi Perero”, kañoigamatakanatari vintieginirikatyo shintaigana, viroegitari itigankaviigakena Tasorintsi nogotagaigakempira. Irirori yashintakagaigakempiro magatiro yovetsikagetakerira. Ario okañotaka aikiro viroegi shintaigakaro magatiro timagetankitsirira maika ontiri aikiro timagetankitsinerira impogini, irirotari paigakempiro Tasorintsi. Ariorika pintimaigake ontirika pinkamaigake garatyo tatoita gaveimaigimpi, 23 intitari shintaigimpi Kirishito, irirokya Kirishito inti shintakari Tasorintsi.

1 Korintokunirira 4

1 Irorotari maika nonkantantaigakempirira gara paventakoigana naroegi, pogoigakenatari nantiegi iromperaneegi Kirishito, ikogakagaigakenatari nogotagaigakempirora isuregetarira Tasorintsi terira ogotumatenkani. 2 Tyanirika ikogakagunkani inkañotakempara maika intagati okogunkani intsatagasanotakerora magatiro ikantakeririra kogakagakeririra. 3 Kañotari naro tera ario nosuretemparo tyarika pinkantaigakena ariorika notsatagakero ikantakenarira Atinkami ontirika tera. Viroegirika kantaigakenane intirika kantaigakenane pashini, gara tyara okantana. Kañotari naro teratyo naro kantachane ariorika notsatagakero ontirika tera. 4 Noneavetakatyo naro notsatagakerora, kantankicha impatyo Atinkami. Tsikyatatyo inkantakena irirori. 5 Irorotari nonkantantaigakempirira maika gara tsikyata pikantaigiri viroegi papigematsaegine ariorika itsatagasanoigakero ikantakerira Atinkami ontirika tera. Antari iripokaatera irirori ario pinkante irogikoneagetakero managevetankicharira ovashi ogotakenkani tatarika isureigaka paniropage, impo yogari Tasorintsi irishineventasanotakempari maganiro tsatagasanoigakerorira ikogagetirira irirori inkantaigakerira: “Kametitake.” Kantankicha yogaegiri tesakonarira intsatagasanoigero gasakona ishineventaigari. 6 Napigematsaegine, magatiro oka nokantakerira maika noniakotakara naro ontiri aikiro noniakotakerira Aporoshi onti nokantaigakempi kameti pogoigakeniri pintsatagaigakerora Itsirinkakagantakerira Tasorintsi ganigera itimai paventakoigakemparira pashinikya pinkisaigake. 7 ¿Matsi tyanityora neaigakempi pavisaigakerira pashini? ¿Matsi tatatyo pagaveakera viro tsikyata terira iriro gaveakagempirone Tasorintsi? Irirorika gaveakagakempi iroroventi ¿tyara okantakara paventakovagetakara kañomataka tsikyatanirikatyo pagaveashitakaro viro? 8 ¿Matsi mataka gotasanovageigakevi magatiro tera pinkogakotumaigaempa irogotagaitaempira? ¿Matsi mataka gaveasanovageigakevi? ¿Matsi pegaigakavi koveenkariegi pavisaiganakena naroegi? ¡Arisanomeratyo pimpegasanoigakempa koveenkariegi kameti nomaigakempara naroegi nontentaigakempira! 9 Noneaketari naroegi iritigankaneegi Atinkami kañomataka ontinirikatyo ikañotagavageigakena Tasorintsi terira impaitumaigempa ikantakagantaigunkanirira irogakagantaigakenkanira, nerotyo yogaiganakena kavako maganiro matsigenkaegi intiegiri aikiro isaankariite Tasorintsi ipampogiaiganakenatyo sorererere. 10 Naroegi nokenkitsatakoigakeri Kirishito nerotyo ineantaigakenarira terira inkematsaige tera nogotumaige, kantankicha viroegi pineaigakera pikematsaigakerira Kirishito ovashi pineaiganaka ariori pogovageigake. Naroegi onti ineaigakena tera nagaveimaige, kantankicha viroegi pineaigaka pagaveavageigakera. Vintiegi ishineventaigaka, naroegiri tera irishineventaigena. 11 Omirinka natsipereavageigake notasegane ontiri nomire, aikiro notsonkasetakovageigaka kigonkero maika. Ipasapasavageitakena, aikiro ikantaitakena onti nanuivageigake kogapage tera ontimaige novanko. 12 Natsipereavageigaketyo kara nantavageigira. Yovosanteavageitakenatyo kantankicha naroegi teratyo nompugaigempari onti nokantaigakeri Tasorintsi inkavintsajaigakerira. Yatsipereakagavageitakenatyo kantankicha natsipereakovageigakatyo. 13 Iniashinavageitakenatyo kantankicha naroegi kametikya noniaigakeri. Ikisavintsavageitakenatyo kara, pairotyo yovashigakovageitakena kigonkero maika. 14 Tera iroro nontsirinkaviigempi nogipashiventaigakempira, ontityo nokogake nonkanomajaigakempira nonkañotagaigakempira vintieginirikatyo notomiegi notasanoigarira. 15 Intimageigavetakempatyo 10,000 gotagaigakempinerira pinkematsatasanoigakerira Kirishito kantankicha garatyo itovaigi tomintaigakempinerira, panirotari nokantakara naro notomintaigimpira, narotari kematsatagaigakempi okyasanokyara nokenkitsatakotakerira Kirishito nokamantaigakempira tyara ikanta yogavisaakotantira. 16 Nerotyo maika nokogantakarira pinkañotasanoigakenara naro. 17 Irorotari nontigankantakemparirira maika Timoteo inkamosoigutempira. Irirori onti nopegasanotakeri notomi notasanovagetakarityo kara. Omirinka ipiriniventasanovagetiro ikogagetirira Atinkami. Antari iriatakera kara isuretagaigaempiro tyara nokanta naro nokematsatirira Kirishito nogotagantavagetira tyarikara kara yapatovageigara kematsaigatsirira. 18 Pikonogagarantaigaka viroegi paventakovageiganaka pineaigiri gari noati noneaigaatempira. 19 Kantankicha irirorika kogankitsine Atinkami noataketyo shintsi ovashi noneaigakiteri yogaegi ventakovageigankicharira arisanorika yagaveavageigake ontirika iniashivageigakaro kogapage. 20 Omirinkatari itinkamitantara Isure Tasorintsi tera intagati iriniakagante kameti, ontityo yagaveakaganti aikiro. 21 ¿Tatoita pikogaigake viroegi? ¿Ario pikogaigake nonkanomajaigakitempira ontirika noshineventaigapaempira kametikya noniaigapaempi?

1 Korintokunirira 5

1 Maganiro ikemakoigakempi itimakera paniro papigematsaegine parantakarorira yagavetarira iriri yagakerora, impo viroegi tera tyara pinkantumaigeri. Okari kañorira maika teratyo onkametitumate, kañotari terira inkematsaigeri Tasorintsi ineaigirotyo iriroegi aikiro tera onkametite ikantavitantaigiro. 2 Tyarikatyo pikantaigaka viroegi ventakovageigamatakavi, pinkenkisureimaigempatyo pinkantaigakerira kañotakerorira maika ganigera itentaigaimpi. 3 Teratyo ario nontentaigavetempi, kantankicha nosuretakoigakempityo kañomataka ontinirikatyo notentaigakempi. Yogari kañotakerorira maika mataka nokantake onti yovetsikake terira onkametite. 4 Irorotari nonkantantaigakempirira maika tyara inkantakenkani kañomataka intinirikatyo kantankitsi Atinkami Jesokirishito. Pampatoitaigakempara pogoigaketari aiño nosuretakoigakempi, aikiro iragaveakagaigakempi Atinkami Jeso 5 pinkantaigakerira ganigera itentaigaimpi papatoitapiniigara kameti iratsipereakagasanotakeriniri Satanashi irapakuaeroniri yovetsikakerira maika impo irogavisaakotakenkani impogini impigaatera Atinkami Jeso. 6 Tera onkametite paventakoigakemparora pikañoigakerora maika. ¿Matsi tera pogoigero okantaganira: “Antari ovetsikaganira pan onkonogumatakenkanira maani opoegantarira ogatyo onkenake ompoeganake magapatsatiro”? 7 Maika pinkantaigakerityo yoga kañotakerorira maika ganigera itentaigaimpi kameti pinkañoigaemparoniri pan terira onkonogenkani opoegantarira. Irirori ontitari ikañotakaro ogantagarira opoegantarira pan. Antari garika pikañoigiri maika onti impaenkaiganakempi viroegi aikiro pinkañoiganakemparira irirori. Viroegi ontitari pikañoigakaro oga pan terira onkonogenkani opoegantarira ogaganirira Pasekoaku, ikamaventaigakaitari Kirishito isaankakerora akañovageigara ikañotakarira ovisha yogaganirira Pasekoaku. 8 Iroroventi maika tsame ampakuasanoiganakerora magatiro terira onkametite anegintetasanovageiganakempara, ankantagantsivageiganakera ganigera amatavitantavageigai. 9 Antari notsirinkaigakempira karanki nokantaigakempi gara pikonoitumaigari atashiigirorira tsinane. 10 Kantankicha tera iriro nonkantaige yogaegi terira inkematsaige atashiigirorira tsinane, intirika kogaigatsirira irashintavageigakempara, intirika koshintiegi intirika pegageigiririra pashini itasorintsite. Antari iriromera nonkantaigakeme ario tyaratyo piaigakera kara kameti ganiri pikonoiigari. 11 Intityo nokantake yoga kantatsirira: “Nanti papigematsatene”, kantankicha aiñokya iatashitiro tsinane, ontirika aiñokya ikogi irashintavagetakempara, ontirika ipegake pashini itasorintsite, ontirika aiñokya iniagisevageti, ontirika aiñokya ishinkivageta, aikiro ontirika aiñokya ikoshivageti. Irirori pinkante nokantakeniroro garatyo pitentumaigari pisekataigakempara. 12 ¿Matsi tyara nonkantaigakerira yogaegi terira inkematsaige? Impatyo Tasorintsi tsikyatatyo inkisashiigakempari irirori. Kantankicha viroegi pinkantaigaketyo tyara inkantaigakenkani papigematsaegine vetsikaigatsirira terira onkametite. Irorotari nonkantantaigakempirira maika pinkantaigakerira yoga gakerorira yagavetarira iriri ganigera ikonoivageigaimpi papatoitapiniigara.

1 Korintokunirira 6

1 Ariorika pinkisakeri papigematsatene pineakera tyarika ikantakempi ¿matsi ario okametitake piatakera pinkamantakerira joese terira inkematsate kameti inkantakera tyarika inkantakenkani yoga pikisakerira? Irirompatyo pinkamantaigake papigematsaegine kameti inkantaigakempiniri tyarika inkantakenkani. 2 ¿Matsi tera pogoige viroegi yogaegiri kematsaigiririra Tasorintsi iriro kantaigankitsine impogini tyara inkantaigakenkani maganiro matsigenkaegi? Antari ariorika pinkañoigakempa maika pairorokari pagaveaigake pinkantaigakera maika tyarika inkantakenkani tyanirika tsimaakeri irapigematsatene. 3 ¿Matsi tera pogoige aroegi kantaigankitsine tyarika inkantaigakenkani isaankariite Tasorintsi? Agoigaketari ario onkañotakempa maika impogini, iroroventi maika pairorokari agaveaigake ankantaigakera tyarika onkantakenkani tatapagerika aneaigake tera onkametite. 4 Ariorika pikisavakagaigaka tyarika pikantavakagaigaka ¿tyara okantakara intira paventaigaka terira iriroegi kematsaigatsirira inkantaigakera tyani kañotankicha? 5 Maikari maika ario pinkante onti notsirinkaviigakempi oka nogipashiventaigakempira. ¿Matsi tera intimumate paniro papigematsatene gotankitsinerira inkantakera tyara pinkantaigakempa pogametiavakagaigaempara? 6 Nerotyo pikisavakagaigara inti paventaiga joese terira inkematsate. 7 Antari pikañoigakara maika teratyo onkametitumate. Ariometyo pantsipereakoigakemparome tyarika ikantaigakempi papigematsatene. Kañotari iraparatutaigempirora tatarika pashintaka pantsipereakoigakempatyo. 8 Kantankicha viroegi patsipereakagantavageigaka, pimaiganakerityo aikiro papigematsaegine iriroegi. 9 ¿Matsi tera pogoige maganiro vetsikaigatsirira terira onkametite gara iaigi itimira Tasorintsi? Tsikyanira pikomuigarokari oka. Gatanika iaigi itimira Tasorintsi noshikantavageigatsirira, intiegiri pegaigiririra pashini itasorintsite, intiegiri atashiigirorira tsinane suraritakotankitsirira, intiegiri gaigiririra irapisuraritene, intiegiri koshintiegi, intiegiri kogaigatsirira irashintavageigakempara, intiegiri shinkisenariegi, intiegiri niagisevageigatsirira intiegiri aikiro matavitantaigatsirira. 11 Pikonogagarantaigaka viroegi ario pikañoigaveta maika, kantankicha antari pikematsaigakerira Atinkami Jesokirishito pikantaigakerira irogavisaakoigakempira ario pinkante isaankakero magatiro pikañovageigakara, ineantaigakempirira Tasorintsi kañomataka tenirikatyo pinkañovagetumaigempa, impo yagaveakagaigakempi Isure papakuasanoiganakerora povetsikagisevageigavetakarira ovashi pipiriniventaiganakero ikogagetirira irirori. 12 Aityo posantepage terira inkantavitenaro Atinkami, kantankicha garatyo novetsikiro tyatirika noneake naro onti ampakuakagakena nokematsatasanotirira. Teratyo inkantavivetenaro irirori, kantankicha tyatirika noneake ariorika agaveakena impogini garatyo novetsikiro. 13 Arisanoniroro yovetsikagetakero Tasorintsi magatiro ogagetaganirira kameti oatakera segutontsiku ankemaigakempara. Ario okañotaka segutontsi irorori onti yovetsikashitakero oyagantakemparora ogagetaganirira, kantankicha impogini ganigetyo okañotaa maika gatanika akogakoigaa asekataigaempara. Kantankicha aroegi tera iroro irovetsikashiigae Tasorintsi anoshikantavageigakera. Ontityo yovetsikashiigakai ankematsaigakerira Atinkami, irirokya Atinkami intimasurentaigakaera. 14 Ariotari ikañotakeri Tasorintsi Atinkami yoganiairira, ariotyo inkañotagaigakae aroegi aikiro impogini iroganiaigajaera, yagaveavagetitari. 15 ¿Matsi tera pogoige viroegi yashintasanoigakempira Kirishito? ¿Tyara inkantakempara yashintarira Kirishito iriatashitakerora pogereiririra surari? ¡Garatyo ikañotumatiro maika! 16 ¿Matsi tera pogoige tyanirika atashitakero pogereantatsirira ogatyo ikenake itentagasanotanakaro kañomataka panironirikatyo inake? Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi oniakotakerira gankitsinerira itsinanetsite okanti: “Antari okyara tekyara iragero piteni inaigavetaka, kantankicha antari yaganakerora oga ikenake itentaganakaro kañomataka panironirikatyo inai.” 17 Ario ikañota tyanirika kematsatasanotiri Atinkami itentasanotakari kañomataka patironirikatyo onake isure. 18 Garatyo piatashitumatiro tsinane terira iroro pashi pitsinanetsite, magatirotari ovetsikagetaganirira terira onkametite tesakonatyo tyara onkanteri vetsikakerorira, kantankicha yogari neakerorira pashini tsinane irirori pinkante pairotyo yogagaka yovegagatakara. 19 ¿Matsi tera pogoige viroegi itimasurentaigakempi Isure Tasorintsi itigankimoigakempirira irirori? Viroegi tenige pintimashiigaemparo kogapage, 20 ikamaventaigakempitari Kirishito kameti irashintasanoigakempira Tasorintsi. Irorotari maika nonkantantaigakempirira negintetasanoigempa kameti pineakagaigakeriniri maganiro pairo yagaveavageti irirori.

1 Korintokunirira 7

1 Maikari maika irorokya nonkamantageigakempi pikogakotagantageigakenarira pitsirinkaigakenara. Kametivetakatyo gara yagi surari tsinane. 2 Kantankicha kameti ganiri oatashitagani tsinane kametitaketyo iragaigakera paniropage surari itsinanetsite. Ario onkañoigake tsinaneegi iroroegi agaigake osuraritsite. 3 Ogari tsinane gara otsaneapitsatari osuraritsite inkogakerika ineakerora. Ario inkañotakempa irirori gara itsaneapitsataro irorori. 4 Ogari tsinane suraritakotatsirira teranika ontimae kogapage, irirotari shintaro osuraritsite. Ario ikañotaka surari irirori onti shintakari itsinanetsite. 5 Nonkantantaigakempirira gara pitsaneapitsavakagaiga, kantankicha pitenirorika pinkogaigake pampakuaigutera kameti pimpiriniventaigakerora piniaigakerira Tasorintsi kametitake. Impogini pagavakagaigaempa ganiri ikañovagetagaigimpi Satanashi gatanika patsipereakoiga. 6 Kantankicha nokantaigakempira maika tera ario nonkantaigempi pagaigakera tsinane, ontityo nokantaigakempi ariorika pinintaigake pagaigakera kametitaketyo. Antari garika pinintaigi kametitaketyo aikiro. 7 Narori nokogavetakatyo inkañoigakenamera naro maganiro surariegi, kantankicha yogari Tasorintsi ikantatigakagageigakeri paniropage yagaveakagaigakerira. 8 Yogaegiri tekyarira intsinanetakoige kametivetaka intimaigakera kogapage inkañoigakenara naro. Ario onkañoigakempa tekyarira ojimentaigempa ontiegiri ogamakotagaegi. 9 Kantankicha yogaegiri terira iragaveaige iratsipereakoigempara kametitaketyo intsinanetakoigakera, pairotari avisake okametitakera intsinanetakoigakera avisakero inkoinantavageigakempara. 10 Kantankicha ogaegiri suraritakoigankitsirira nonkantaigakero gara okaigiri ojime, teranika naro kantatsine, intityo kantankitsi Atinkami. 11 Antari okanakeririka ojime garatyo agumatai pashini, kantankicha onkogakerika ompigashitaemparira ojime kametitaketyo. Ario inkañoigake surariegi garatyo iokumaigiro itsinanetsite. 12 Maikari maika irirokya noniaigake kematsaigatsirira timaigankitsirira itsinanetsite terira onkematsate, kantankicha tera iriro kantatsine Atinkami, nantityo kantankitsi. Nonkantaigakeri otakaririka itsinanetsite garatyo iokiro. 13 Ario onkañotakempa tsinane kematsatatsirira aiñorika osuraritsite terira inkematsate itakarorika garatyo okiri. 14 Irirori teratyo inkematsavetempa, kantankicha okematsataketari irorori irorotyo kametitagakerine ovashi intentagantakemparo Tasorintsi inkavintsaavagetakerira. Ario okañotaka aikiro tsinane terira onkematsate irirorika kematsatankitsi osuraritsite irirotyo kametitagakerone ovashi intentagantakempari Tasorintsi inkavintsaavagetakerora. Gamera okañota maika yogari itomiegi inkañotasanoigakemparime itomiegi terira inkematsatumaige, kantankicha maika intityo kametitagaigakeri iriri kematsatatsirira nerotyo ikavintsaantavageigakaririra Tasorintsi. 15 Kantankicha aiñorika terira inkematsate irirorika kogankitsine iokanaerora itsinanetsite kematsatatsirira kametitaketyo ampakuaerira. Ario okañotaka tsinane terira onkematsate irororika kogankitsine okanaerira osuraritsite kematsatatsirira kametitaketyo irapakuaerora. Ikogaketari Tasorintsi antimagantsivageigakera kameti. 16 Virori tsinane, ¿matsi pineaka pagaveake pinkematsatagakerira pisuraritsite? Ario pikañotaka viro surari, ¿matsi pineaka pagaveake pinkematsatagakerora pitsinanetsite? 17 Tyarika pikantaka okyara ikematsatagakempira Tasorintsi kantakatyo pinkañotakempara maika, irirotari kogakagakempi pinkematsatakerira. Ariotari nokañoigiri maika nokantaigirira maganiro kematsaigatsirira patoventaigaririra Tasorintsi parikotipageku. 18 Matakarika ogaratsaitunkani pichonkirimeshinate ikematsatagakempira Tasorintsi kantakatyo pinkañotakempara maika. Antari terika ogaratsaitenkani ariotyo onkañotake aikiro kantakatyo pinkañotakempara maika garatyo pogaratsaitaganta. 19 Teranika iroro irishineventempa Tasorintsi ineakempira ogaratsaitunkanira pichonkirimeshinate ontirika tera ogaratsaitenkani, ontityo ishineventasanota pimpiriniventakerora ikogagetirira irirori. 20 Irorotari nokantantakarira tyarika pikantaka okyara ikematsatagakempira Tasorintsi kantakatyo pinkañotakempara maika. 21 Ariorika yonampiitakempi okyara ikematsatagakempira Tasorintsi garatyo povankinaventaro tyarika pinkantakempa pintimashitakemparora kogapage, kantankicha inkogakerika nampitimpirira irapakuaempira kametitaketyo piataera parikoti. 22 Maganirotari nampiriantsi ikematsatagakerira Tasorintsi kañomataka ontinirikatyo itimakagairi kogapage, tenigetari irashintaempari kamagarini. Irirokya timashitarorira kogapage iroro ikematsatagakerira Atinkami tenige intimashitaemparo kogapage, yashintanakaritari Atinkami ipegasanotakeri ironampiria. 23 Irirori ikamaventaigakempitari kameti irashintasanoigakempira Tasorintsi. Maikari maika tsikyanira yapakuakagaigimpikari tyanirika pashini ganigera pipiriniventaigairo ikogagetirira Tasorintsi. Antari pinkañoigakemparika maika kañomataka ontinirikatyo yonampiitaimpi. 24 Irorotari nokantantaigakempirira tyarika pikantaigaka okyara ikematsatagaigakempira Tasorintsi kantakatyo pinkañoigakempara maika pintentasanoigakemparira irirori, impo irirokya tentasanoigakempine. 25 Maika irirokya nonkantaigake tekyarira intsinanetakoige, kantankicha teratyo iriro kantenane Atinkami nonkantaigakerira, tsikyatatyo naro nonkantaigakeri, noneaketari itsarogakagakenara Atinkami yagaveakagakena nonkematsatasanovagetakerira. 26 Naro noneakero kametivetaka gara yagi tsinane tekyarira intsinanetakote, noneaketari atsipereavagetanunkanira maika. 27 Kantankicha aiñorika pitsinanetsite garatyo pikogi pokanakerora. Antari terika ontime garatyo pikogi pagakera. 28 Kantankicha pagakerika kametitaketyo, garatyo ikisavitimpiro Tasorintsi. Ario okañotaka tsinane irorori agakerika surari kametitaketyo aikiro. Kantankicha tyanirika gankitsinerira itsinanetsite iratsipereavagetaketyo posante. Nokogavetaka gasakonara patsipereaigi, irorotari nokantantaigakempirira maika. 29 Napigematsaegine, onti nokantaigakempi maika noneaketari gara samani agaveaigi antavageigakenerira Atinkami. Irorotari nonkantantaigakempirira maika yogaegiri tsinanetakoigankitsirira garatyo intagati isuretakoiga itsinanetsite, ontityo isuretasanoigakempa tyarika inkantaigakempa impiriniventaigakerora magatiro ikogagetirira Atinkami. 30 Ario inkañoigakempa yogaegi kenkisureavageigankicharira impiriniventaigakerora ikogagetirira Atinkami kañomataka tenirikatyo inkenkisureaigempa. Ario inkañoigakempa aikiro shinevageigankicharira. Iriroegikya tyanirika shintaigankicha tatarika oita garatyo iroro ishineventasanoiga, kañomatakatari tenirikatyo irashintaigemparo, gatanika ikantakani yashintasanoigaro. 31 Ario inkañoigakempa aikiro shineventaigarorira kametiripage timagetatsirira aka kipatsiku, garatyo intagati iroro ishineventaiga, gatanika okantakani otimi. 32 Tera nonkoge pisuretakovageigakemparora posantepage povankinaventavageigakemparora. Yogari terira intsinanetakote intagati isuretakogeta impiriniventakerora ikogagetirira Atinkami kameti irogishineakerira. 33 Kantankicha yogari timatsirira itsinanetsite isuretakotakaro aikiro timagetatsirira kipatsiku ontiri aikiro tyara inkantakempa irogishineakerora itsinanetsite. 34 Ario okañotaka aikiro tsinane timatsirira osuraritsite tera onkañotemparo terira osuraritakote. Ogari terira osuraritakote intagati osuretakogeta ompiriniventakerora ikogagetirira Atinkami. Kantankicha ogari suraritakotatsirira osuretakotakaro aikiro timagetatsirira kipatsiku ontiri aikiro tyara onkantakempa ogishineakerira osuraritsite. 35 Antari nokantaigakempira maika tera ario nonkantaviigempiro pagaigakerora pitsinanetsite, intagati nokantaigakempi pairo avisake okametitakera pintimaigera kogapage ganiri tatoita pisuretumaiga pashini, intagatityo pimpiriniventaigake ikogagetirira Atinkami pinegintetasanovageigakempara pintimaigakera kameti. 36 Tyanirika timankitsine igashigane antarotasanotanankitsirira impo ineakerika kametitake iragakerora ganiri ikoritashitaro kogapage kantetyo iragakerora, teranika inkantavitantero Tasorintsi. 37 Kantankicha aiñorika pashini onti ineake kametitake gara yagiro, aikiro mameri tatampa onkenantakempa iragakerora, kametitaketyo gara yagiro. 38 Nerotyo nonkantantaigakempirira maika tyanirika gankitsine tsinane kametitaketyo, kantankicha yogari garira yagi pairotyo avisake okametitakera. 39 Ogari tsinane suraritakotatsirira tera onkametite okakerira osuraritsite, kantankicha antari ogara inkamake ario pinkante kametitaketyo agaera pashini tyanirika onintake irorori, kantankicha intityo agake apigematsatene. 40 Kantankicha naro noneake pairo avisake oshinevagetakempara garika agai pashini, aikiro noneake iriro kantakena Isure Tasorintsi.

1 Korintokunirira 8

1 Maikari maika irirokya noniakotake ivatsa piratsipage yovetisunkanirira ipunkanira ipegagetaganirira tasorintsi kogapage. Pikantasanoigakeniroro maganiro agoigavetaka tatoita kametitankitsi, kantankicha maika nonkantaigakempi tyanirika neankicha yogovagetityo kara tekyatyo irogotasanote ontityo yaventakovagetaka. Antari aventakovageigakempara, ¿matsi tyara ankantaigakempara ashintsitagaigakerira apigematsaegine? Kantankicha arisanora ompaitakempa antaigakemparira ario pinkante ashintsitagavakagaigakempa kameti ankematsatasanoigakeniri. 3 Kantankicha yogari Tasorintsi yogotasanoti tyani tasanotari. 4 Maika noniakotaeri ivatsa piratsipage yovetisunkanirira ipunkanira ipegagetaganirira tasorintsi kogapage. Aroegi agoigaketari maganiro ipegagetaganirira tasorintsi kogapage teratyo tatakona iragaveimate, panirosanotyo ikantakara Tasorintsisanorira itimakera yagaveavagetakera. 5 Intimavetakempatyo anta enoku inkiteku ontiri aikiro aka kipatsiku tovaini ipegagetaganirira tasorintsi intiegiri koveenkaripage, 6 kantankicha aroegi agoigaketyo mameri pashini Tasorintsisanorira, panirotyo ikantakara Apa Tasorintsi itimakera. Irirotari vetsikagetakero magatiro timagetatsirira, aikiro aroegi onti atimashiigake ampiriniventaigakerora magatiro ikogagetirira. Aikiro aiño panirosano Atinkami Jesokirishito. Irirotari itentaka Tasorintsi okyasanokyara yovetsikageigakerora magatiro, aikiro iriro gavisaakoigakai aroegi yoganiaigakaira. 7 Yogoigavetakatyo maganiro arisano nokantasanotake kantankicha aiño ikonogagarantaigaka yogaegi gameigavetacharira yaventaigarira itasorintsiegite aiñokyatyo ipinkaigiri irogaigakemparira ivatsa ipunkanirira ipegageigavetarira itasorintsiegite, ineaigaketari irogaigakemparirika onti irovetsikaigake terira onkametite, kañomatakatari ontinirikatyo yaventaiganaari aikiro. 8 Yogari Tasorintsi gara iroro ishineviigajai tatarika agaigakempa, gatanika iroro kametitagasanoigajai agaigarira, aikiro gara iroro kañotagantaigajai. 9 Kantankicha antari pikantaigakera kametitake irogakenkanira ivatsa ipunkanirira ipegagetaganirira tasorintsi kogapage tsikyanira pikañovagetagaigarikari papigematsaegine tekyasanorira irogoige. 10 Pine ariorika ineakempi papigematsatene tesakonarira irogote sekatakavi ivankoku ipegavetarira itasorintsite impo ariorika inkogake irimatakempara irirori, ineakempitari vinti irapigematsatene. 11 Ariorika inkañotakempa maika virotyo kañotagantakeri, virotari ineakotake pikañotakerora maika ovashi irapakuanakero ikematsavetakara. Vironiroro kañotagantakeri papigematsatene ikamaventakerira Kirishito. 12 Antari pinkañotakemparika maika pinkañovagetagakemparira papigematsatene tekyasanorira irogote yogari Kirishito ineakempi onti povetsikake terira onkametite, irirori teranika inkoge ankañovagetagaigemparira apigematsaegine, ontityo ikogake antasanoigakemparira. 13 Pine naro noneakerika onti nonkañovagetagakempari napigematsatene nogarira ivatsa iroroventi garatyo nogumatari ganiri nokañovagetagari.

1 Korintokunirira 9

1 Narori nanti iritigankane Atinkami Jesokirishito, noneakeritari, aikiro irirotari tigankakena nonkenkitsatimoigakempira pikematsatantaigakaririra, nerotyo nagaveaketyo novetsikakera tatarika oita terira inkantavitenaro irirori. 2 Ariorika aiño pashini terira inkogaige inkantaigakenara iritigankane Kirishito, kantankicha viroegi pogotasanoigaketyo iriro tigankakena, narotari kematsatagaigakempi. Antari gamera iriro tigankana ario tyara nonkantakempara nagaveakera tsikyata nonkematsatagaigakempira. 3 Maika nonkantaigakeri yogaegi niashinaigakenarira, 4 kametivetakatyo impaitakenara kogapage noseka ontiri nomire tyarika kara nonake nokenkitsatimotantavagetakera. 5 Aikiro kametivetakatyo nagakera tsinane kematsatasanotatsirira nontentavagetakemparora nonkañoigakemparira pashini iritigankaneegi Atinkami intiegiri irirentiegi intiri aikiro Perero, kantankicha tera ario nonkañotero maika. 6 ¿Matsi pineaigiri ariori intagani naro intiri Verenave nantavageigakera nompunaventaigakerora noseka ganiri ipaitana inkañotagaitakenara notovaireegi iritigankaneegi Atinkami ipaigunkanira? 7 ¿Matsi tyara ineagani soraro kara impunaventakera tsikyata irirori iseka? Ario ikañota pankitirorira ova ¿matsi ario ipankitiro kogapage tera irogemparo? Ario ikañotaka sentiririra ovisha irirori, ¿matsi ario inkantavitakenkani iroviikakemparora itsomia? 8 Maika ariorika pineaigake viroegi intagati noniakogetake yogameigarira matsigenkaegi, kantankicha naro nonkantaigakempi ariotyo okantake aikiro Iriniane Tasorintsi, 9 okantaketari itsirinkakotanakerira Moiseshi okanti: “Yogari toro gara yogusotsovatagani yagatikagitagaganira turigo isaakitakerora okitsoki.” Antari okantakera maika, teratyo intagani intsarogakagempa Tasorintsi toropage, 10 ontityo itsarogakagaigakena aikiro naroegi tavageiginiririra. Nerotyo yoga kigashitirorira turigo impankitakera yogotake impaenkani impogini ontimanakera. Ario ikañotaka kuagitirorira irirori yogotaketyo impagarantaenkani. 11 Maika naroegi nokenkitsatimoigakempira Iriniane Tasorintsi kañomataka ontinirikatyo nopankiigakero Iriniane pisureegiku. Antari noneviigempira pimpaigakenara tatarika oita nokogakoigaka ¿matsi pineaigakero viroegi tera onkametite? Kametivetakatyo, kañotari ipagarantaganira pankivaagetatsirira ipagarantunkanityo. 12 Kañotari pipagarantaigirira pashini kenkitsatimoigimpirira pipagarantaigakerityo, narompaegirorokari pairo pimpagarantaigakena. Kantankicha naroegi teratyo nonkantumaigempi pimpagarantaigakenara tatarika oita, ontityo natsipereakovageigaka ganiri tyani kantatsi onti nokenkitsatakotakeri Kirishito impunaitakenara impo ovashi gara ikogi ikematsatira. 13 Viroegi pogoigitari maganiro tavageigatsirira ivankoku Tasorintsi yogagarantaigaro magatiro amapinigetaganirira impakenkanira Tasorintsi. Pine yogaegiri piriniventaigiririra itagaigirira ivatsa piratsipage ipunkanirira Tasorintsi yagagarantaigi yogaigarira, irirotari kantankitsi. 14 Ario okañotaka maika inti kantankitsi Atinkami maganiro kenkitsaigirorira Niagantsi Kametiri kametitake impaigakenkanira tatarika oita ikogakoigaka, inti paigakerine yogaegi ikenkitsatimoigakerira. 15 Kantankicha naro teratyo nonkantumaigempi pimpaigakenara tatarika oita nokogakotaka, aikiro maika teratyo iroro nontsirinkaviigempi nonkantaigakempira pimpaigakenara. Kañotari agenara notasegane agenatatyo, pairotari avisake noshineventasanotakarora nonkenkitsavagetakera kogapage gara tatoita nonevitantumati. 16 Narori nokenkitsavagetirora Niagantsi Kametiri teratyo naventakotumatempa, intitari kantakena Tasorintsi nonkenkitsavagetakerora. Antari garika nokenkitsatiro ¡tyarikarorokari nantsipereavagetaketyo kara! 17 Antari tsikyatamera nonkogake naro nonkenkitsavagetakera ario pinkante nonkantakemetyo impunaitakenara, kantankicha tera ario onkañotempa maika, intitari kogakagakena Tasorintsi nonkenkitsavagetakera. 18 Pine maika nokantaigakempi ikantavetakara Atinkami maganiro kenkitsaigirorira Niagantsi Kametiri kametitake impaigakenkanira tatarika oita ikogakoigaka, kantankicha naro tera ario nonkañotero maika, ontitari gishineakena nonkenkitsavagetakera kogapage garatyo tyani punatana. 19 Nerotyo maika teranika tyani punatenane garatyo tyani kantana tatoita nompiriniventake. Tsikyatatyo naro nokañotagavagetaka naronirika nampiriantsi natsipereaventavageigakerira maganiro nokogasanotakera nonkematsatagaigakerira. 20 Naro tenigetyo nogiatakovetaemparo itsirinkakotanakerira Moiseshi, kantankicha antari notentaigarira napijorioegitene nokañotasanoigakarityo iriroegi nogiatakovetaarora kameti nonkematsatagaigakeriniri. 21 Antari irirorika notentaigaka terira irogiatakoigero itsirinkakotanakerira Moiseshi irirokyatyo nokañoigaa kameti nonkematsatagaigakerira iriroegi aikiro, kantankicha aiñokyatyo notsatagasanotiro ikogagetirira Tasorintsi, nokematsatakeritari Kirishito. 22 Antari notentaigarira kematsaigatsirira tekyasanorira irogoige nokañoiganakarityo iriroegi kameti noshintsitagaigakerira ariompaniri inkematsatasanoiganakeri. Arioniroro nokañotakero maika tyanirika notentaigaka onti nokañogeigakari iriroegi kameti nonkematsatagagarantaigakeriniri irogavisaakoigakerira Tasorintsi. 23 Ontitari nokogake inkemaigakera maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira, nerotyo nokañotantakarira maika, aikiro nokogaketari nontentagaigakemparira maganiro ikavintsajaigirira Tasorintsi noshinevagetakempara. 24 Viroegi pogoigitari antari ishigaigara ineaigakera tyanirika visantankitsine itovaigavetakatyo shigaiganankicharira, kantankicha impogini teratyo maganiro iramatsaiigenkani, panirotyo yamatsaitunkani yoga visantankitsirira. Maika viroegi pinkañoigakemparira yoga visantankitsirira pishintsitashigeigakerora tatapagerika oita ikogakagaigakempi Tasorintsi kameti irishineventakempiniri impogini. 25 Maganirotari kogaigatsirira iravisantaigakera irishigaigakera ineasanovageigakatyo kara kameti ishintsiigakeniri irishigaigakera ompote iragaveaigakera iravisantaigakera. Iriroegi onti ikogaigake iravisantaigakera kameti iramatsaiigakenkaniniri, kantankicha ogari iramatsaitantaigakenkanirira garatyo okantakani okusoti, ontityo ontsonkatanaempa shintsi, kantankicha aroegi onti anegintetashiigaka kameti irishineventaigakaera Tasorintsi impaigakaera matsairintsisanorira garira otsonkatumata. 26 Irorotari noneantakarira naro nonegintevagetanakatyo kara kameti ganiri tatoita kañovagetagana. 27 Ario nokañotakero maika nonegintetasanovagetanakara noshintsitashigetakerora magatiro ganiri tatoita pakuakagana nopiriniventasanotirora ikogagetirira Tasorintsi. Noneaketari naro gotagaigakeri pashini inkematsaigakerira, teratyo nonkoge inkantakenara impogini: “Tera noshineventempi.”

1 Korintokunirira 10

1 Maika, napigematsaegine, nokogake nosuretagaigaempirora tyara okantaka pairani inaigakera yashikiiganakairira anta osarigagitetapaakera. Maganirosanotyo oivaiganakeri menkori ompote iroroniri impampiaiganake, aikiro maganirosanotyo imonteaiganakaro Kiraamonkiari Inkaare opatuaatanakera nigankia opiriatanakera. 2 Antari okañotakara maika kañomataka ontinirikatyo yogiviaigunkani kameti inkematsaigakeriniri Moiseshi irogiaiganakerira. 3 Ario okañotaka aikiro maganiro yogaigakaro manaa ipaigakeririra Tasorintsi. 4 Aikiro maganirotyo yoviikaigakaro nia ipaigakeririra Tasorintsi yogikonteaigakeneririra imperitaku. Ogari imperita inti okantakotake Kirishito tentavageigakaririra anta osarigagitetapaakera. 5 Maganirotyo ineaigavetakaro magatiro oka, kantankicha yogari Tasorintsi ikisaigakeri tovaini ineaigakerira tera inkematsaigeri, ovashi ikamaigake anta osarigagitetapaakera. 6 Ario okañotaka maika kameti aneaigakerora aroegi ganiri akañoigari iriroegi ankogaigakera avetsikaigakerora terira inkogero Tasorintsi avetsikaigerora. 7 Irorotari nonkantantaigakempirira viroegi maika gara pishineventumaigari ipegagetaganirira tasorintsi kogapage pinkañoigakemparira iriroegi, ikonogagarantaigakatari ishineventaigakari. Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Iriroegi ipirinitaigake isekatavageigakara, aikiro yoviikavageigakara, impo ikaviriiganaka itamporaventaigakerira itasorintsiegite.” 8 Aikiro garatyo anoshikantumaigi ankañoigakerira iriroegi inoshikantavageigakera ovashi ikamaigake patiro kutagiteri 23,000. 9 Ario okañotaka aikiro garatyo avetsikaigi tatarika oita aneaigakera ariorika inkisaigakae Atinkami ontirika gara. Ariotari ikañoigakari iriroegi pairani ovashi itigankimoigakeri maranke yagaigakerira impo ikamavioigake. 10 Ontiri aikiro garatyo aniashitumaigari Tasorintsi ankañoigakerira iriroegi ikonogagarantaigaka iniashinaigakari ovashi itigankimoigakeri isaankariite ipogereaigakerira. 11 Ario ikañoigakeri Tasorintsi maika maganiro yashikiiganakairira impo otsirinkakogetunkani kameti agoigakeroniri aroegi timaigankitsirira maika panikyara ontsonkagetanakempa magatiro. Ikogaketari Tasorintsi agoigakerora ganiri akañoigari iriroegi. 12 Yogari neankicharira yagaveakera tsikyata ishintsitashitakerora terira onkametite kantetyo ineasanotakempara ganiri ikañovagetaa. 13 Tatarika oita pokashigeigimpi teratyo intagani ompokashiige viroegi, opokashiigirityo aikiro maganiro matsigenkaegi. Kantankicha Tasorintsi garatyo yovashigakoigimpi agaveaiganakempira, ontityo ishintsitagaigakempi, aikiro irogotagaigakempi tyara pinkantaigakempa pishintsitashiigakerora ganiri agaveaigimpi. 14 Irorotari nonkantantaigakempirira maika, napigematsaegine notasanoigarira, garatyo pishineventumaigari ipegagetaganirira tasorintsi kogapage. 15 Onti nokantaigakempi maika nogotaketari pinkemaigavakena, aikiro pogoigake pinkantaigakera ariorika nokantasanotake ontirika tera. 16 Antari atentavakagaigara asekataigara asuretakoigarira Kirishito ikamaventaigakaira aniaigakeri Tasorintsi akantaigakerira ashineventaigakaro vino kantakotakerorira iriraa Kirishito ovoatanakera ikamaventaigakaira. Antari akañoigara maika onti oneakenkanira atentavakagaigakara asuretakoigakarora iriraa saankakerorira akañovageigara. Ario okañotaka aikiro agaigarora pan kantakotakerorira ivatsa onti oneakenkanira atentavakagaigakara asuretakoigakarira ikentakotunkanira irogavisaakoigakaeniri Tasorintsi. 17 Atovaigavetakatyo aroegi kematsaigiririra Kirishito kantankicha maganirotyo atentavakagaiga agaigarora patiro pan kantakotakeririra Atinkami, nerotyo maganiro aroegi gaigarorira atentavakagasanoigaka kañomataka panironirikatyo anaigake. 18 Sureigaempari yogaegi iseraereegi tyara ikantaiga. Yogari gagarantaigaririra ivatsa piratsipage ipunkanirira Tasorintsi intityo isuretakoiga Tasorintsi tyara ikanta ikavintsajaigirira. 19 Iroroventi ¿tyara nokanti maika? Tera ario nonkante arisano itasorintsitake yoga ipegagetaganirira tasorintsi kogapage, aikiro tera ario nonkante yogari ivatsapage ipagetaganirira ikantatigaka tera ario inkañotempari pashinipage ivatsa. 20 Ontityo nokantake yogaegi paigiririra ivatsa ipegaigakerira itasorintsite intityo ipanake kamagarinipage, teratyo iriro impe Tasorintsi. Narori teratyo nonkogumate pisuretakoigakemparira kamagarinipage tyara pinkantaigakerira pogishineaigakerira. 21 Antari aviikaigarora vino kantakotakerorira iriraa Kirishito ovoatanakera ikentakotunkanira garatyo irirokya aviikashiigavaka kamagarin