The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateo 1

1 Meeca nosanquenajeitempiro ivajiropee icharinepeeni Jesoquirishito. Tempa irio ishanincani Iravirini aisati Avaramani. 2 Ari itimini Avarama. Iri itomi iriori: Isaca. Iri itomi iriori Isaca: Jacovo. Iri itomipee iriori Jacovo: Jora aisati irirentipee. 3 Iri itomipee Jora: Jareshi aisati Sara. Iro irinironi Jareshi opajitani Tamara. Iri itomi Jareshi: Eshiromo. Iri itomi Eshiromo: Arama. 4 Iri itomi Arama: Aminarava. Iri itomi Aminarava: Naso. Iri itomi Naso: Saramo. 5 Iri itomi Saramo: Voso. Iro irinironi Voso opajitani Arava. Iri itomi Voso: Overe. Iro irinironi Overe opajitani Oroto. Iri itomi Overe: Jese. 6 Iri itomi Jese: Iraviri, yora pincatsaritatsiri. Ari icarajeitaque iriori 14 shirampari. Impoiji itimi itomi Iraviri: Saromo. Iro iriniro Saromo ora yaaveitaniri Oriashi. 7 Iri itomi Saromo: Orovoama. Iri itomi Orovoama: Aviashi. Iri itomi Aviashi: Asa. 8 Iri itomi Asa: Josavata. Iri itomi Josavata: Jorama. Iri itomi Jorama: Oshiashi. 9 Iri itomi Oshiashi: Joatama. Iri itomi Joatama: Acasa. Iri itomi Acasa: Eshequiashi. 10 Iri itomi Eshequiashi: Manasheshi. Iri itomi Manasheshi: Amo. Iri itomi Amo: Joshiashi. 11 Iri itomi Joshiashi: Jeconiashi, aisati irirentipee. Ari icarajeiti iriori aisati 14 shirampari. Itimantari Jeconiashi, yora soraropee poneachari Vavironiaqui yaajeitanaqueri maaroni joriopee anta inampiqui. 12 Impoiji itimi itomi Jeconiashi: Saratiyeri. Iri itomi Saratiyeri: Sorovaveri. 13 Iri itomi Sorovaveri: Aviori. Iri itomi Aviori: Eriaquimi. Iri itomi Eriaquimi: Asoro. 14 Iri itomi Asoro: Saroco. Iri itomi Saroco: Aquimi. Iri itomi Aquimi: Erioro. 15 Iri itomi Erioro: Erisara. Iri itomi Erisara: Mata. Iri itomi Mata: Jacovo. 16 Iri itomi Jacovo: Jose. Iri Jose ojimetsori Maria, ora iriniro Jesoshi. Ipajitiri aisati Quirishito. Ari icarajeiti maaroni iriori shirampari 14. 18 Meeca noncamantempi jaoca ocantari itimantacari peerani Jesoshi. Ainiro yora Jose ijinatsori, opajita Maria. Isareacaro irayero, iro cantaincha tequera irineero. Iro cantaincha otsomontetaque: iro otsomontetantacari otasoncaquero Ishire Tasorentsi. 19 Iro iotantacari Jose otsomontetaque, iquenqueshireaca iriori: "Te oncameetsateji tsinane. Timatsiata oneayetiri. Eiro nairotsi". Iro cantaincha icameetsataque, icoaque incavintsayero Maria, te irininteji iroashiventayero; iquenqueshiretanaca: "Eiro nocamantajeitiritsi oshanincapee, ishirontimentarocari. Apaniro noncantero irointi: 'Eiro meeca naimpitsi'". 20 Irootaque iquenqueshiretanaqueri, irosati imapocantacari inampire Tasorentsi, ineamainetaqueri. Icantapaaqueri: --Jose, tempa aviro ishanincani Iravirini, eiro piquenqueshireatsi. Tecatsi onee shirampari pijinatsori. Iro otsomontetantacari otasoncaquero Ishire Tasorentsi. 21 Coajica ontimeri otomi, pimpajiteri iriori Jesoshi. Iro pimpajitanteariri Jesoshi iroavisacojeiteri antayetirori caari cameetsatatsi. 22 Iro intimanteari iriori omoncaratanteari isanquenatiniri peerani camantantatsiniri Isayashini. Irio Avincatsarite sanquenatacaaqueriri. Jero oca icantiniri: 23 "Coajica ontsomontetashitanaquea caari neiri shirampari, ontimeri otomi. Impajiyeeteri Emanoere". Iro Emanoere ocanti aneanequi arori: "Itsipajeitaquee Tasorentsi". 24 Ari itinaanaca Jose, iquemisantaquero icantaqueriri. Ijatashitaquero Maria, icantaquero: --Ari coajica naasanotempi. 25 Iro cantaincha tequera irineeroji: iro caariquera ineantaro, tequera intimeji otomi. Itimantacari, ipajitaqueri Jesoshi. Impoijiquea yaasanotaquero.

Mateo 2

1 Ari itimapaaque Jesoshi anta Verequi. Otimi Vere anta Joreaqui. Itimantacari Jesoshi, irio pincatsariventantatsiri Eroreshi. Ari yareetapaaca Jerosarequi poneajeitachari pashiniqui quipatsi, anta arejiqui. Iquenapaaque anta iquenapainta catsirincaiteri. Ishiavetari saserotepee, ioyevetari impoquiropee, paitaricapee. 2 Isampitapaaqueri jerosaresati: --¿Jaoca yora ivincatsarite joriopee, yora iroaquera timaintsiri? Noneaqueri anta nonampiqui impoquiro iotacaanari itimaque. Meeca nopoqui nompincatsateri. 3 Iquemantacariri yora pincatsari Eroreshi, iquenqueshireanaca, aisati iquempejeitaca maaroni jerosaresati. 4 Impoiji yora Eroreshi icajemacantajeitaqueri maaroni jivatacaajeitaqueriri saserotepee aisati maaroni yora oametantajeitirori sanquenarentsi. Isampijeitaqueri: --¿Paita ocantiri Sanquenarentsi? ¿Jaoca intimapeeri yora Quirishitotatsiri? 5 Yacajeitanaqueri: --Ocanti Sanquenarentsi intimapaaque Verequi, aca Joreaqui. Irootaque isanquenatacotitacariniri peerani yora quenquetsatacantantatsiniri pajitachaniri Miqueashi: 6 "Otimi Vere anta Joreaqui. Eiro itseencajeitirotsi ora nampitsi. Tempa imponeaquea anta Pincatsarisanori. Impincatsariventajeiteri maaroni joriopee". 7 Impoiji imanaquero Eroreshi icajemacantaqueri yora coatsiri irineeri Jesoshi. Isampijeitaqueri: --¿Jaoca ocaratiri pineantacariri impoquiro piotantacari itimapaaque pincatsari? Pincamantasanotena niotasanotantearori itimantacari. 8 Ari icamantaqueri. Impoiji icantaqueri aisati: --Cameetsa pijajeite meeca Verequi, pamenaiteri jaocarica isavicasanotaqueri yora jananequi. Ariorica pineapaaqueri, pimpocaje aisati aca, pincamantapeena. Nocoaque noneeri narori, nompincatsatanteariri. 9 Ari ijajeitanaque. Nianqui ineajiri aisati impoquiro ineaqueri chapinqui anta iponeacanta. Ijivatanaqueri impoquiro anta itimaquenta jananequi, impoiji yaratincapaaque anta, iojeitantapaacarori ivanco. 10 Iquimoshireimentasanotacari impoquiro iotacaajeitaqueriri. 11 Impoiji ijatanaque pancotsiquinta, iqueapaaque. Ineapaaqueri Jesoshi, aisati iriniro. Itiyeroashitapaacari Jesoshi, ipincatsatapaaqueri. Impoiji itatareapaajiro itsivoote, yaajiro ashirotatsiri pajitachari oro. Opinatasanotaca. Aisati yaajiro casancayetatsiri, ipajeitapaaqueri. 12 Impoiji imaajeitanaque irioripee. Ineamainetaqueri Tasorentsi, icantaqueri: --Eiro pipianajatsi anta Eroreshiqui; ariorica pimpianaje piipatsitequi, pinquenanaje pashiniqui avotsi. 13 Ari ipiajeitanaja yora iovetariri impoquiropee. Impoiji aisati yora Jose ineamainetaqueri inampire Avincatsarite. Icantapaaqueri: --Meeca pijajeite: avirori, yora jananequi, aisati iriniro. Pishiajeitanaque Ejipitoqui. Pisavicajeitapaaque anta irosati noncantantempiri. Irotaintsi incoayeteri Eroreshi yora jananequi. Icoaque iroyeri. 14 Irosati ijajeitantanaca, nianquiiteni tsiteniri. Yaanaqueri jananequi anta Ejipitoqui, itsipatanacaro iriniro. 15 Ari osamanitanaque isavicajeitapaaque anta. Impoiji icamaque Eroreshi. Iquemacotaqueri icamaque, irosati ipiajeitantaja anta iipatsitequi. Irootaque peerani isanquenatacotaqueniri oca yora quenquetsatacaantatsiniri pajitachari Oseashi. Iriotaque Avincatsarite sanquenatacairiri. Isanquenatini: "Icanti Tasorentsi: 'Intimavetea notomi anta Ejipitoqui, noncajemajeri impiaje aisati'". 16 Impoiji ionirotanaque Eroreshi yamatavitaqueri yora iovetariri impoquiropee: te impiajeji aisati. Ari iquisasanotanaca, itiancaqueri soraropee, icantiri: --Pijajeite anta Verequi, poajeiteri maaroni jananequipee, pintsoncajeiteri maaroni shirampari: iroaquera timayetatsiri, maaroni; aisati poajeiteri moncaratainchari apite irosarintsite, maaroni. Ja, icantaqueri chapinqui yoranqui tequera irimoncarateroji Jesoshi apite irosarintsite. 17 Aisati isanquenatacotaqueroni oca yora quenquetsatacaantatsiniri pajitachaniri Jeremiashi: 18 "Oncajemacotasanoteri aramasato otomipee, oshequi iraacojeiteri. Ompajitea Araquere iraacoterineri otomipee. Iro oashiretanteari iroiteetero otomipee, maaroni". 19 Ari impoiji icamaque Eroreshi, ainiroquera isaviqui Jose iriori anta Ejipitoqui. Impoiji ineamainetajiri aisati inampire Avincatsarite, icantaqueri: 20 --Tsame pimpianaje anta piipatsitequi, paanajeri jananequica aisati iriniro. Camaque meeca coavetachari iroyerime. Ari ipajijeitirori iipatsite Jose iipatsiteni Ishiraerini. 21 Ari ijatanaji, yaajeitanajiri anta iipatsitequi. 22 Iro cantaincha yareetantajari Jose, icamanteetiri: --Irio pincatsariventajeitiriri meeca joreasati yora Arequerao. Ipoyeetajari iririni: yora Eroreshini. Ari aisati itsaroacaapaacari Jose yora pincatsaritajantsiri, aisati ineamainetaqueri Tasorentsi, icantiri: --Paamayeariyea yora Arequerao. Irosati yovaantanaja Jose anta Carireaqui. 23 Yareetapaaca, isavicapaaque nampitsiqui pajitachari Nasarete. Irootaque omoncaratantacari isanquenatacotiteetacariniri Jesoshi: "Imponeaquea Quirishito Nasaretequi".

Mateo 3

1 Ari impoiji ijataque Joa, yora vaotisatantatsiri ora caaraiteriqui: ora carireaquiniri. Iquenquetsatacaapinitiri ishaninca, 2 icantapinitiri: --Pinquenqueshirejeitanaquea, eiro piquempejeitajatsi peerani: paventajeiteari meeca Tasorentsi, irotaintsi impincatsariventajeitee. 3 Ari peerani iquenquetsatacotaquerini Joa yora quenquetsatacaantatsiniri pajiveitachaniri Isayashi. Jero oca isanquenatacotaqueriniri Joa: "Coajica inquenquetsatacaajeiteri ishaninca anta caaraiteriqui, incanteri: 'Paamayeariyea Avincatsarite, pincameetsatanaque paacameetsatavacaajeitanteari'". 4 Irio iquitsaatari Joa tijachari iviti cameyo. Irio ishiticatsaquitari meshinantsitsa. Yoapinitari quentori aisati irapinitiri ija pitsi. 5 Ijatashijeitaqueri maaroni jerosaresati iquemisantajeitavaqueri, aisati maaroni joreasati aisati maaroni savicajeitatsiri Joriraniqui. 6 Icantajeitapaaqueri: --Ainiro nantayetiri caari cameetsatatsi. Nocoaque incavintsayena Tasorentsi, iroavisacotajena. Impoiji ivaotisajeitavaqueri Joa Joriraniqui. 7 Aisati ipocajeivetaca variseopee aisati saroseopee, icoajeivetaca irivaotisajeiteame, iro cantaincha iquisatsatavaqueri Joa. Icantavaqueri: --Te pincameetsajeitejive, quempejeitaquempi maranque. ¿Pijitashijeivetampa eiro yoasanquejeitimpitsi Tasorentsi? 8 Picoajeitaquerica novaotisajeitempi, ari cameetsa pisavicajeite niotanteari pojocasanotaquero caari cameetsatatsi pantapinijeitiri. 9 Picantajeivetaca: "Narojeitaque ishanincani Avaramani, aitaque irineacameetsataquena Tasorentsi". Pamatavitaja avisati. Incoaquericame Tasorentsi, impeajerome oca mapi ishanincani Avaramani, iro cantaincha eiro ojatitsi inquitequi. Aisati piquempejeitaca avirori: patsipetashijeitacaro pishanincavetacari Avaramani. 10 Tempa achaquitapinitiro inchatopee caari timatsi oitsoqui, impoiji ataajeitajiro. Aisati inquempetea Tasorentsi, irotaintsi iroasanquejeiteri maaroni caari antiniri icoacaajeivetariri. 11 Ariorica niotaque yojocajeitiro atiripee caari cameetsatatsi yantajeitaqueri, novaotisajeitaqueri nijaqui. Iro cantaincha timatsi impoitapeenaneri: intiancajeiteneri iriori quemisantajeiterineri Ishire Tasorentsi, irinti tseencantatsiri iroasanquejeiteri. Oshequi ipincatsaritaque irinti impoitenaneri. Oshequi nopincatsataqueri; notseencaja narori catsini. 12 Ariorica aviitero aroso, impoiji antincaiquitero. Otaqui antayero, irointi oitsoqui anquempoyeajero onantariqui. Aisati inquempetea Avincatsarite, irinashitacaajeitajeari atiripee: incavintsayeri quemisantajeiterineri, irintiquea caari cameetsatatsine irojocajeri paamariqui, ora caari tsivacanetatsi. 13 Impoiji ijataque Jesoshi Joriraniqui, iponeanaca Carireaqui. Ijatashitaqueri Joa, irivaotisatantavaqueariri. 14 Te incoaveteaji Joa irivaotisateri, icantavaqueri: --Eiro novaotisatimpitsi avinti. Aviroquea vaotisatapeenane avinti. ¿Paita picoantari novaotisatavaquempi avirori? Oshequi pipincatsaritaque. 15 Yacanaqueri Jesoshi: --Nocoasanotaque pivaotisatavaquena. Irootaque icoacaaquenari Tasorentsi. Icantaqueri: --Ari, novaotisataquempi. 16 Ari ivaotisataqueri, impoiji yaatanaji. Impoiji iriori Jesoshi, ineavaquero Ishire Tasorentsi, oponeaca inquitequi, aniireashitapaaqueri, oshiavetapaacari sampaquiti. Aatapaaqueri. 17 Impoiji iquemajeitaqueri Tasorentsi anta inquitequi, icanti: --Iriotaque yoca notomi nonintasanotaqueri. Oshequi noveshireimentacari.

Mateo 4

1 Impoiji Ishire Tasorentsi aanaqueri Jesoshi anta ocaraiteapai. Aitaque ocoaqueri irineantaveteari camaari. Icoavetaca camaari irantacayerime Jesoshi caari cameetsatatsi. 2 Ari itimaque Jesoshi anta ocarataque 40 quitaiteri, te iroyeaji catsini. Aasanotaqueri itashe. 3 Impoiji yora camaari ijatashitaqueri Jesoshi, irineantapeempariri. Icantavetapaacari: --Avirosanotaquerica Itomi Tasorentsi, jentsite, pimpeero mapica pitantane, poantearori. 4 Yacanaqueri Jesoshi: --Te apaniro oncoiteimotee atantane, irointi acoaque anquemisantero maaroni icantaqueeri Tasorentsi. 5 Impoiji yaanaqueri camaari anta Jerosarequi: anta ochoviinaquiitapaaque ivanco Tasorentsi. 6 Icantavetacari: --Avirorica Itomi Tasorentsi, pisapocanaque oshaavijinta quipatsiqui. Pinquenqueshireero ocantiri Sanquenarentsi: "Intianquempiri Tasorentsi inampire inquempoyempi. Irancatsatavajempi eiro pipariantatsi mapiqui". 7 Yacanaqueri: --Aisati ocanti Sanquenarentsi: "Eiro pineantaritsi Pivincatsarite, tempa irio Tasorentsi". 8 Aisati yapiivetajari camaari, yaanajiri antearoqui toncaari. Ijicotapainiri maaroni quipatsi, icantavetari: --Pineajeitaqueri maaroni savicajeitatsiri, aisati tempa ocameetsajeitaque maaroni imajeitaqueri. 9 Ariorica pimpincatsatena narori, noncamantajeiteri maaroni impincatsajeitempi avirori. 10 Yacanaqueri aisati: --Pijanirotaje. Avironiro Satanashi. Tempa ocanti Sanquenarentsi: "Pimpincatsatasanoteri Avincatsarite, tempa iriotaque Tasorentsi. Apaniro irinti catsini pinquemisanteri". 11 Irosati ijatantanaja camaari. Impoiji ipocaque inampirepee Tasorentsi, intacojeitacari. 12 Impoiji iquemaque Jesoshi yoyeetaqueri Joa caravosoqui, irosati ipiantanaja Carireaqui. 13 Iro cantaincha te irisavicapeeji Nasaretequi, ainti ijataque Caperenaoqui, isavicapaaque anta. Otimi Caperenao anta otsapijaqui antearoja incajare. Otimi quempeji Savorono aisati Nejatari. 14 Aisati isanquenatacotaqueroni oca yora Isayashini peerani: 15 "Otimi Savorono aisati Nejatari otsapijaqui incajare, anta Joriraniqui intatiquero, anta Carireaqui. Anta itiminta oshequi itsipapee atiri, caari inajeiti jorio. 16 Oquempetimojeivetacari itimini tsiteniriqui, te iriojeiveitearini Tasorentsi. Irijajeiteme Sharincaveniqui, iro cantaincha meeca oquempetaca itimi quitaitetacojeitiriri, iotacaajeitiriri". 17 Ari intanacarori Jesoshi iquenquetsatacaajeitaqueri atiri anta, icantajeitaqueri: --Pinquenqueshirejeitanaquea, eiro piquempetajatsi peerani. Irotaintsi impincatsariventajeitempi Tasorentsi. 18 Ari ishiteatanaca Jesoshi anta otsapijaqui incajare: ora timatsiri Carireaqui. Ineapaaqueri apite shirampari, yora Shimo Petero, jeri aisati irirenti, yora Antirishi. Irio quitsatapinitiriri shima. Ineapaaqueri Jesoshi, iquitsajeiti, 19 icantapaaqueri: --Tsame poijatanaquena. Nocoaque pinquemisantacaapiniteri atiri. 20 Irosati yojocajeitantanacaro iitsarite, yoijajeitanaqueri. 21 Ari yavishimatanaque irosati ineantapaacari Santiaco aisati Joa. Iriojeitaque itomipee Severeo. Isavicajeiti ivitoqui, ishiticajeitiro iitsarite. Icajemapaaqueri Jesoshi, 22 irosati yoijajeitantanacari. Yojocajeitanaqueri iriri apaniro anta ivitoqui. 23 Iquenaquenayetanaque Jesoshi anta Carireaqui. Maaroni nampitsiqui iquenquetsatacaajeitaqueri atiri anta pancotsiqui yapatotapinijeitantari. Icantiri atiri jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventajeitaquee. Yoavisaacojeitaqueri oshequi mantsiaripee: onashiyetaca aayetiriri imantsiare. 24 Iquemacojeitaqueri Jesoshi yora savicajeitatsiri anta arejiqui: iotacotaqueri maaroni shiriasati. Yaajeitanaqueneri Jesoshi oshequi ishaninca mantsiayetatsiri iroavisacojeiteri. Yojoquiiyetaca, icatsiyetaque, icamanatapiniyetaque, iquisoporoquiyetaque. Aisati yaanaqueneri neayetiriri camaari. Ari yoavisacojeitavaqueri Jesoshi. 25 Yoijajeitaqueri oshequi carireasati, tecaporishisati, jerosaresati, joreasati, poneayetachari Joriraniqui intatiquero.

Mateo 5

1 Ineajeitaqueri Jesoshi icarajeitaque oshequi apatotimentajeitariri, ari ijataque toncaariqui, isavicapaaque anta. Yora iroamerepee yapatojeitaqueri atiri, maaroni. Icantajeitaqueri ishoncajeitapaacari. 2 Impoiji yoamejeitaqueri, icantajeitaqueri: 3 --Inquimoshiretacaajeiteri Tasorentsi maaroni caari shemetatsi, impincatsariventajeiteri. 4 Inquimoshiretacaajeiteri Tasorentsi maaroni oashirejeivetainchari, iroimoshirencajeiteri. 5 Inquimoshiretacaajeiteri Tasorentsi maaroni ashinoncaincari, incavintsaajeiteri. 6 Inquimoshiretacaajeiteri Tasorentsi maaroni coasanotatsiri intime cameetsa, iramitacojeiteri. 7 Inquimoshiretacaajeiteri Tasorentsi maaroni cavintsaajeitiriri ishaninca, incavintsaasanojeiteri iriori. 8 Inquimoshiretacaajeiteri Tasorentsi maaroni cameetsashirejeitatsiri, irineajeitajeri. 9 Inquimoshiretacaajeiteri Tasorentsi maaroni oimajerentajeitaqueriri quisachari, intomintajeiteari. 10 Ariorica pincameetsatanaque, irootaque inquisantempiri, ari pinquimoshiretanaque: aviro savicasanotatsineri anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 11 Iriotempirica atiri piquemisantajeitaquena, incantimatempi, inquisaquempi, intseeyacotaquempi. Ari pinquimoshirejeitanaque. 12 Pinquimoshirejeitanaque, piveshireajeitanaquea: impinatasanojeitempi Tasorentsi anta inquitequi. Eiro pipeacotarotsi: tempa peerani iquisheetirini iriori yora camantantatsiniri. 13 Aisati icantajeitaqueri Jesoshi: --Tempa ativitapinitiri ivatsa eiro ishititantatsi. Irompa terica ompoteate, ontimaite: tempa ari ajocajero, tecatsi coyeroneri. Piquempejeivetacaro tivi: avirojeitaque oameetsajeiterineri atiri. 14 Ariorica otimi nampitsi anta toncaariqui, otsiota maaroni pancotsipee tsiteniriqui. Tecatsi ancantero nampitsi amanero, tempa oconijatasanoti. Aisati piquempejeitacaro, aviro oamejeiterineri maaroni atiri: eiro pimanirotsi piojeitiri. 15 Aisati, ariorica pintsiotero pitsiomento, te pimanapiniteroji otapinaqui cantiri. Tempa poapinitiro anta onantariqui yamenajeitantari maaroni savicajeitatsiri pancotsiqui. 16 Aisati aviroripee, cameetsa pisavicajeitanaque irineajeitantempiri maaroni pishanincapee ocameetsataque maaroni pantajeitaqueri. Impoiji irineacameetsajeitanteariri Apa savicatsiri inquitequi. 17 Aisati icantajeitaqueri: --Eiro pijitashijeitatsi nocoaque nojocacaajempiro piquemisantiro isanquenare Moishishi aisati icantajeitiniri yora quenquetsatacaantatsiniri. Iro cantaincha nocoaque noamejeitempiro icantasanojeitaqueri. 18 Queariotaque oca noncamantempiri: ontsoncajearica quipatsi aisati inquite, iro cantaincha eiro otsonquimatatsi catsini isanquenajeitaqueri. Omoncarataquea maaroni icantaqueri. 19 Eirorica piquemisantasanotiro isanquenatiniri, aisati ariorica poameteri pishaninca eiro iquemisantasanotiro, eiro ineacameetsatasanotimpitsi Tasorentsi anta ipincatsaritinta. Iro cantaincha ariorica pinquemisantasanotaquero maaroni isanquenajeitiniri, aisati ariorica poamejeiteri pishaninca inquemisantasanojeitero, ari pimpincatsariventasanotantapaaje anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 20 ¿Pijitashijeitacarimpa icameetsajeitaque yora oametantirori sanquenarentsi aisati yora variseopee? Meeca noncamantempi: te irimoncarajeiteroji icoacaajeivetariri Tasorentsi. Eirorica panaacojeitiritsi pincameetsatasanote, eiro pijatitsi anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 21 Aisati icantajeitaqueri: --Piojeitaquero icantiniri yora intacaroniri: "Eiro poanti. Ariorica poante, iroasanquetayempi Tasorentsi". 22 Iro cantaincha noncamantempi: eiro piquishiritsi pishaninca: yoasanquetaimpicari Tasorentsi. Eiro picantiritsi: "Te pioteji": iquishimpicari yora oametavacainchari. Eiro picantimatiritsi pishaninca: pitaacari anta Sharincaveniqui. 23 Pamene, ariorica pijate anta ivancoqui Tasorentsi poaqueneri pivira pimpanteariri; iro cantaincha otimirica iquishimentaquempiri pishaninca, 24 aritsita icantavacatsita pivira, pijatashiteri yora quisaquempiri. Pincamanteri: "Eiro napiitajirotsi caari cameetsatatsi. Pincavintsayena aacameetsatavacaajeitantajeari". Ariorica cameetsa paacameetsatavacaajea, ari pimpianaje ivancoqui Tasorentsi, irosati pimpantapeempariri pivira. 25 Ariorica intime quishempineri aanaquempineri anta joeshiqui. Ari pishintsite pincantajeri: "Eiro piquisajanatsi, tsame aacameetsatavacaajea aisati". Ariorica irareetacaapaaquempi joeshiqui, incanteri variria: "Paanaqueri yoca", impoiji iroiminqueaquempi anta caravosoqui. 26 Impoiji eirorica pipinatasanotiri maaroni pirevitiriri, eiro yoimisoquijacantajimpitsi aisati. 27 Aisati icantajeitaqueri: --Piojeitaquero icantaqueri intacaroniri: "Eiro paimentarotsi pijina, eiro paimentaritsi pijime". 28 Noncamantempi nainti: ariorica pinevetearo tsinane aisati pinquenqueshiretero pantero, ainiro pantane; aitaque pinquenqueshiretaquea paimentearo pijina. 29 Noshiacantempiro: ariorica antacayempi poquisanori caari cameetsatatsi, pinquitsoreero, pojocajero. Te pininteji catsini ojatacayempi Sharincaveniqui. Tempa ocameetsati pijanaroquitashitea anta inquitequi. 30 Ariorica antacayempiro pacosanori caari cameetsatatsi, pimpesajero, pojocajero. Te pininteji catsini ojatacayempi Sharincaveniqui. Tempa ocameetsati pijacaraquitanaje anta inquitequi. Pineaquero, te oncameetsateji catsini pampiitapinitero caari cameetsatatsi. 31 Aisati icantaqueni yora intacarori: "Ariorica pincoaque pojocajero pijina, pisanquenatenero paperi pojocantajearori, ari moncarataca". 32 Iro cantaincha noncantempi nainti: eiro catsini pojocajirotsi pijina. Ariorica pojocajero pijina, aisati paaje pashini, aitaque paimentaquearo pijinasanori: paavioncaque pijina. Aajerica aisati pijina ontime antane: aimenteari ojimesanori. Aisati yora aajeroneri, ontime irantane. Irointiquea apatiro ocameetsaveta pojocajero ariorica aimentaquempi, tecatsi pashini. 33 Aisati icantaqueri Jesoshi: --Piojeitaque ocantini Sanquenarentsi. Oametaquerini ashanincani: "Pintseeyarica, eiro picantashitatsi: 'Ioti Avincatsarite nomoncaratempiro maaroni nocantaquempiri. Ariorica namatavitimpi, iroyenata'. Ariorica pincante: 'Ioti Avincatsarite nomoncaratero maaroni nocantaqueri', ari pimoncaratero, maaroni". 34 Irootaque isanquenatiniri peerani. Iro cantaincha nocantimpi nainti: ¿paita pincoanteari pincante: "Ioti Avincatsarite queario oca nocantaqueri"? Ocameetsataque pimoncaratasanotaquero maaroni picantaqueri. Eiro aisati picantitsi: "Tempa ocantani otimi inquite, aisati noquempeta narori, nocantani tampatica noneanati". Noncantempi nainti: iro inquite isavicantari Tasorentsi; iotimpi, ioti queariorica picantaqueri. 35 Aisati eiro picantitsi: "Tempa ocantani otimi quipatsi, aisati narori nocantani tampatica noneanati". Noncantempi narori: itsoteiro Tasorentsi quipatsi, iotimpi; ioti queariorica picantaqueri. Eiro picantitsi: "Tempa ocantani otimi Jerosare, aisati narori nocantani tampatica noneanati". Noncantempi: ipincatsariventajeitiri Tasorentsi jerosaresati, iriotaque pincatsarisanori. Ioti queariorica picantaqueri. 36 Eiro picantitsi: "Eiro notseeyatsi, irosati noncamantaquea, noncanteani tampatica noneanate". Tempa irio Tasorentsi cantatsine jaocarica oncarate ancame. Pimpincatsateri irinti, irio iotimpiri pitseeyanirica. 37 Eiro pitseeyatsi, eiro pamatavitantitsi. Queariorica pantero paitapeerica, pincante: "Je, nantero". Eirorica pantirotsi, pincante: "Eiro nantirotsi". Moncarataca. Te oncameetsateji pishequiyero pineane pamatavitanteariri itsipapee. 38 Jero aisati icantajeitaqueriri Jesoshi: --Aisati icantaqueniri iriori yora intacaroniri: "Ariorica pinquitsoreero iroqui itsipa, ocameetsati impiatacoventajeari inquitsoreitempiro poqui avirori. Ariorica pijireiteri pishaninca iraji, ocameetsati impiatacoventajeari, irijireitempiro paji avirori". 39 Iro cantaincha noncantempi nainti: eiro pipiataritsi quisajeitaquempiri, irointi ariorica impasavorotempi acaqueroca, pishineteri aisati otsipa pivoro impasatero aisati. 40 Ariorica incoaque atiri iraitempiro piitsaare, pimpavaqueri aisati poicoro. 41 Ariorica imperanatempi paanajeneri irovaararo aparoni quirometero, poavisayeneri apite quirometero. 42 Ariorica incantapeempi pishaninca: "Pimpenaro", ari pimpavaqueri. Aisati, ariorica incantempi: "Pimpashitavaquenarota oca", ari pimpashitavaqueari, eiro pitsaneapitsataritsi. 43 Aisati icantajeitaqueri: --Aisati icantaqueni yora intacaroniri: "Pininteri pishanincasanori, pincavintsayeri. Irintiquea quisaquempiri, pinquisavaqueri iriori". 44 Iro cantaincha noncantajeitempi nainti: pinintajeiteri maaroni quisajeitaquempiri, pincavintsayeri, pincanteri Tasorentsi incavintsayeri, maaroni. 45 Irootaque icoacaajeitaqueriri Tasorentsi maaroni quemisantajeitiriri itomintajeitacari. Tempa iriotaque vetsiquiriri catsirincaiteri: yovoreacojeitaqueri maaroni atiri, cameetsajeitatsiri aisati caari cameetsajeitatsi. Aisati incani, yoariajeitaqueneri maaroni atiri: yora quemisantatsiri aisati caari quemisantatsi. 46 Ariorica pincavintsayeri apaniro yora cavintsaimpiri, ¿pijitimpa irineacameetsatempi Tasorentsi? Tempa ioti tseencantatsiri icavintsaavacaajeita iriori. 47 Ariorica pincavintsayeri apaniro yora shanincatasanojeitimpiri, ¿paita pishemetanteari? Aitaque iojeiti maaroni caari ioterine Tasorentsi icavintsaavacaajeita iriori. 48 Pincameetsatasanotanaque catsini, pinquempejeitanaqueari Apa Tasorentsi: tempa icameetsatasanotaque irinti catsini.

Mateo 6

1 Aisati icantajeitaqueri Jesoshi: --Eiro pishiacantanirotatsi piquemisanti, eiro piquemisantamempeatsi pamatavitantearirime atiripee. Ariorica irineaquempi Apa Tasorentsi pishiacantaca, eiro ineacameetsatimpitsi iriori. 2 Ariorica pimpashiteari ashinoncaincari coiteimojeitacariri, eiro picamantajeitiritsi itsipapee. Irootaque yamenirojeitari yora shiacantavetachari iquemisanti. Ariorica ipiri ashinoncaincari paitarica, icamantajeitaqueri quemisantajeitatsiri, aisati savicajeitatsiri anta nampitsiqui. Icoanirojeitaque iriori irineacameetsajeiteri ishaninca. Ariorica irineacameetsaveteari ishaninca, iro cantaincha moncarataca: eiro ineacameetsatiritsi iriori Tasorentsi, tecatsi impinateri. 3 Ariorica pincavintsayeri ashinoncaincari, pimanaquero: eiro piotacaajeitiritsi itsipapee. 4 Ari iriotaque Tasorentsi irinti, impinatempi irinti. 5 Aisati icantajeitaqueri: --Ariorica pinquenquetsatacayeri Tasorentsi, eiro piquempetaritsi shiacantavetachari: icoaque iriori incatiye anta yapatojeitanta atiripee, aisati anta nampitsiqui nianqui, irineantanirojeitavaqueariri ishanincapee. Queario oca noncamantempiri: moncarataca. Ariorica irineacameetsajeiteri ishaninca, iro cantaincha eiro ineacameetsatiritsi Tasorentsi. 6 Ariorica pinquenquetsatacayeri, pijate apaniro pivancoqui, pashitacotanaquea tsompoina, impoiji pinquenquetsatacayeri Apa. Irineaquempi apaniro irinti, irineacameetsatempi, impinatempi. 7 Ariorica pinquenquetsatacayeri, eiro pineanatashiveeta, vero, vero, vero. Aitaque yametaro caari iotiri Tasorentsi, ineaveetashita. Ijitashijeiveta ariorica irineanatashiveetea, ari inquemisantaqueri. 8 Queariyea, piquempejeitaricari avirori. Iotasanotiro Tasorentsi maaroni coiteimojeitaquempiri. Tequerata pincanteri, iotitacaro coiteimotaquempiri. 9 Ariorica pinquenquetsatacayeri Tasorentsi, ari pinquempetaquerori avirori oca: Apa, savicatsiri inquitequi, oshequi nopincatsatasanojeitaquempi. 10 Pimpincatsariventajeitena narori. Nocoajeitaque aca quipatsiqui nomajeitempiro maaroni pincoacaajeitenari, nonquempeteari pinampirepee anta jenoqui: tempa imajeitaquempiro iriori maaroni picoacaajeitaqueriri. 11 Pimpapinijeitena noyeari coiteimotaquenari. 12 Ainiro nantajeitiri caari cameetsayetatsi, iro cantaincha eiro poasanquetimentanarotsi, irointi nocoajeitaque pincavintsaajeitena. Aisati narori noncavintsaajeiteri noshaninca antanajeitenaneri paitapeerica, eiro noquishiritsi iriori. 13 Eiro pishinetiritsi yora camaari irineantajeitena, eiro pishinetiritsi irantacaajeitena caari cameetsatatsi. Pincantaitatiyempani pimpincatsariventajeitena. Pincantaitatiyempani pintasoncaventajeitena. Aisati narori, noncanteani nompincatsajeitempi, maaroni. Irootaque nocantaquempiri, ari. 14 Aisati icantajeitiri: --Ariorica pincavintsayeri quisajeitaquempiri, incavintsaajeitempi avirori Apa savicatsiri inquitequi. 15 Iro cantaincha eirorica picavintsairitsi pishanincapee, eiro icavintsaajeitimpitsi Apa. 16 Aisati icantajeitiri: --Aisati, ariorica pintitea pinquenqueshiretanteariri Tasorentsi, eiro piotacaajeitiritsi itsipapee. Eiro piquempetaritsi yora shiacantachari iquemisanti: ariorica ititapinita, yoashirevorotashitaca iriojeitanteari ishaninca itita. Yatsipetashitacaro, te inquenqueshireteriji Tasorentsi, irointiquea icoaque incavintsaajeiteri ishaninca. Eiro ipinatiritsi Tasorentsi. 17 Ariorica pintitimenteari Tasorentsi pinquenqueshiretanteariri, cameetsa pinquishitea, pinquivavorotea aisati, 18 oncanteata eiro iotanta pishaninca pitita. Apaniro iriotempi irinti Piri jenoquiniri, impinatempi irinti. 19 Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Eiro pipiotirotsi pivaararo aca quipatsiquica: opatsaaranticari, aisati icoshiyeetimpicari. 20 Aintiquea pimpiotero pivaararo anta inquitequi: eiro ainti opatsaitsi, aisati eiro ainti icoshiyeetajimpitsi. 21 Ariorica ontime pivaararo aca quipatsiqui, pinquenqueshiretapinitero timajeitatsiri aca quipatsiqui; iro cantaincha ontimerica pivaararo inquitequi, pinquenqueshiretapiniteri Tasorentsi. 22 Otimi poqui pamenantari, otimantari piotantari. Oshiaquero tsiomentotsi pitsiotapinitantari tsiteniriqui pineantari. Ariorica ocameetsataque, piojeitanaque, 23 iro cantaincha eirorica ocameetsati, eiro pamenitsi, eiro piotitsi, pintime tsiteniriqui. Aisati oquempetaca, ariorica pinquenqueshiretapinitero caari cameetsatatsi, eiro piotiritsi Tasorentsi, ainti pintime tsiteniriqui. 24 Pashini aisati icantiriri Jesoshi: --Tecatsi pincantea pintsameeteneri apite pivatorote, aisati oquempetaca: ariorica panteneri Tasorentsi icoacaaquempiri, irompa ariorica pantaveetanontea avisati paantearori pivaararo. Tecatsi pincantero apite. Pineaquero, ariorica pinintasanoteri Tasorentsi, eiro picoitsi pivionquero pivaararo. Aisati, ariorica pincoaque pivionquero pivaararo, eiro picoitsi pinquemisanteri Tasorentsi. 25 Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Meeca noncamantajeitempi: eiro piquenqueshiretapinitirotsi paitapeerica poayeteari, pirayeteri, pinquitsaatapiniteari, paitapeerica. ¿Irompa pitimantari poapinitearo poari? Te iro pintimantea, tempa iro pitimantari pinquenqueshireteri vetsicanaquempiri. ¿Irompa otimantari pivatsa pinquitsaatero, poaneenquero? Te iro ontimantea. Irointi pitimajeitanta piojeiteri Tasorentsi, aisati panteneri icoacaajeitaquempiri. 26 Pamenajeiteri yora tsimeripee: te impanquitanonteaji, aisati te irantanonteaji ivanco irivioncantearori ivanquire. Iro cantaincha ipapinitiri Apa Tasorentsi yoari maaroni quitaiteriqui. Ari icavintsairi maaroni quitaiteriqui; tempa avinti icavintsaasanotaquempi, eiro yoashinoncaimpitsi. 27 Ariorica pinquenqueshirete, ¿arimpa pimatero pishequiajero pisarintsite? Eiro. Patsipetashita piquenqueshiretashita. 28 ¿Paita piquenqueshiretantarori piitsaare, paitarica pinquitsaateari? Pamenajeitero oteapee tojari, te onquenqueshireteaji irointi: "¿Paita nonquitsaateari?" Te onquiriqueji, aisati te ontijeji, 29 iro cantaincha, oshequi oaneencaca. Pamene, peerani oshequi yoaneencaveitani yora pincatsariveitachaniri Saromoni, iro cantaincha te inquempetasanotearoji oteaquipee: oshequi oaneencasanota irointi. 30 Tempa irio Tasorentsi oaneenquirori oteaquipee tojari, iro cantaincha eiro osamanititsi ontime, impoiji tempa itaapiniyeetiro, pomei. Irompa avinti, pintimajeiteni peerani: tempa iroaneencasanotempi avinti. Pishireteari, eiro pitseenquiritsi. 31 Eiro picantashiretitsi, eiro picantitsi: "¿Paita ayeari? ¿Paita ireri? ¿Paita anquitsaateari?" 32 Icoajeitiro ocapee yora tseencajeitantatsiri. Iro cantaincha iojeitimpi Piri jenoquiniri, iojeitiro coiteimojeitaquempiri. 33 Irioquea pijivate pimpincatsateri, aisati pincanteri iroameetsashiretempi, impoijiquea impapinijeitempiro coiteimojeitaquempiri. 34 Ari eiro piquenqueshiretirotsi osaitequera, paitarica panteri. Irintacotempi osaitequera, aisati maaroni quitaiteriqui. Timatsi aquenqueshiretaqueri meeca quitaiteriqui, te oncameetsateji anquenqueshiretero aisati osaitequera.

Mateo 7

1 Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Eiro picantimatiritsi pishaninca. Ariorica pincantimateri itsipapee, icantimpicari Tasorentsi: "Ainiro pantane avirori". 2 Ariorica anquisaqueri itsipapee, ari inquisavaquee arori; aisati oquempetaca, ariorica ancavintsayeri itsipapee, incavintsayee arori. 3 Otimirica pantayetiri avirori, te oncameetsateji pincanteri pishaninca avirori: "Ainiro pantane". Jero oca noshiacaventempiri: ariorica pitijaquitaca quimota avinti, ¿arimpa pineaquero itijaquiro pishaninca ovane quipatsi capichaji? 4 ¿Ocameetsatimpa pincanteri: "Jentsite, naajempiro pitijaquiro"? Eiro pineirotsi. 5 Oshequi picantashitaca. Pijivate pojoquero inchatora jocaaquempirira avirori, impoiji pamenaje paantajeanariri itijaquiro pishaninca. Aisati pincoaquerica pincanteri pishaninca irojocajero yantayetiri, pijivate pojocajero caari cameetsatatsi pantayetiri avirori. 6 Te pimpapiniteriji otsiti cameetsatasanotatsiri ivatsa. Aisati te pimpapiniteriji chancho marereatatsiri mapi iroyearo, eiro icoitsi iroyearo. Tempa ari iraticavaquerome, irovitsintavaquerome, impoiji inquisacotaquearo iroyeari, irantsiquimentaquempiro. Aisati oquempetaca, ocameetsati irineane Tasorentsi. Ocameetsati pinquenquetsatacayeri itsipapee ashaninca, iro cantaincha ariorica inquishimentempiro, incanteata. 7 Aisati icantiri Jesoshi: --Ariorica pincanteri Tasorentsi, irimatempiro paitarica pincanteriri. Pincoayetajero paitarica, impoiji pineajero. Ariorica pareetea pancotsiqui, pincantapaaqueri savicatsiri: "Pashitareenaro", ari irashitareaquempiro. 8 Aitaque ipapinijeitiri Tasorentsi maaroni coacotiriri. Aisati ariorica pincoayetanaque, iramenacayempiro. Ariorica pincanteri: "Pashitareenaro", ari irashitareaquempiro. 9 Ariorica incantempi pitomi: "Apa, pimpena noyeari", ¿arimpa pimpaqueri mapi? 10 Ariorica incantempi: "Pimpena shima noyea", ¿arimpa pimperi maranque iroyeari? 11 Pineaquero, te pincameetsatasanojeiteji, iro cantaincha piojeiti picavintsaapinitiri pitomipee. Irinti Apa savicatsiri inquitequi icameetsatasanotaque, ioti irinti catsini icavintsaajeitaqueri maaroni quenquetsatacaajeitiriri. 12 Aisati icantajeitiri: --Ariorica pincoaque incavintsaajeitempi pishanincapee, ari pincavintsaajeiteri avirori. Pincoaquericame iroashinoncaajeitempime, ari poashinoncaajeiterime avirori. Irootaque isanquenatiniri yora Moishishini aisati maaroni camantantatsiniri. 13 Jero aisati ishiacantiniri Jesoshi: --Pincoaquerica pinqueapaaquero ivanco Tasorentsi, pinqueapaaquero orijani omoro. Ainiro pashini avotsi, antearo irointi, te ompomerentsiteaji anquenantearo, aisati anta ocaratapainta otimi omoro antearo. Iro cantaincha maaroni quenayetanaintsine anta irashinoncaajeitea anta Sharincaveniqui. Icarajeiti iriori oshequi. 14 Iro cantaincha timatsi ora orijani avotsi, aisati orijani omoro. Oshequi opomerentsitaca irointi, itimi aparopee quenantarori. Iro cantaincha irareetea irinti Tasorentsiqui, incantaitatiyempani intime irioriqui. 15 Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Queariompia, yamatavijeitimpicari shiavetariri quenquetsatacotiriri Tasorentsi. Pishiacantiricari ovisha, pijiticari tecatsi incantempi; iro cantaincha noquempetacantaqueri nainti maniti: oshequi icovencati. 16 Pamenasanoteri yantayetiri, piotanteariri icameetsatirica. ¿Otimantarompa tojari ova? Teve, te ontimantearoji. ¿Otimantarompa iyera? Aisati te omateroji. Aisati iquempejeita yora amatavitantatsiri: tecatsi incantero irimatero cameetsayetatsiri. 17 Inchato cameetsari otimi oitsoqui cameetsari, ari avaquearo. Iro cantaincha terica oncameetsateji inchato, te ontimeji oitsoqui cameetsari. 18 Ora inchato cameetsari, tecatsi oncantero ontimero oitsoqui caari cameetsatatsi. Aisati caari cameetsatatsi inchato, tecatsi oncantero ontimero cameetsatatsiri oitsoqui. 19 Tempa achaquitapinitiro inchato caari oitsoquitatsi, ataapinitiro. 20 Aisati piojeiteri maaroni coatsiri iroamejeitempi. Piotaque ocameetsatirica yantayetiri, ari cameetsa aisati yoametantiro irineane Tasorentsi. Irompa terica oncameetsateji yantayetiri, te oncameetsateji aisati yoametanti. 21 Pashini aisati icantiriri Jesoshi: --Ainiro inaveta oshequi cantashitanari: "Aviro novincatsarite, oshequi nopincatsatimpi". Iro cantaincha eiro ijajeititsi iriori anta nompincatsaritenta. Irinti jatasanotatsineri anta inquitequi maaroni yora antasanotiniriri Apa icoacaajeitaqueriri. 22 Ariorica nompincatsaritasanotanaque nampatojeiteri maaroni atiri noncantacoventajeitanteariri. Intime oshequi cantashitenaneri: "Novincatsarite, oshequi noquenquetsatacotaquempi. Nocantaqueri neiriri camaari: 'Paventeari Jesoshi pavisacotantajeari'. Aisati nocantaqueri noshaninca: 'Irio Jesoshi matacaanarori notasoncantayeti'". 23 Iro cantaincha noncanteri narori: "Te niotempiji, te noshanincatempiji. Tsame pijate arejiqui, oshequi pantayetiro caari cameetsatatsi". 24 Pamene, ariorica pinquenqueshiretero maaroni nocantaquempiri, aisati ariorica pantenaro maaroni nocoacaaquempiri, ocameetsati. Ontime piotanteari, pinquempeteari vetsiquirori ivanco mapiqui. 25 Opariaque incani, ooncanaca. Aisati otimi antearo tampea otatsincavetanacaro, iro cantaincha te aaveeroji. Iro caari aaveantaro, yovetsiquiro mapiqui, oquisotasanotaque. 26 Aisati oquempetaca avirori, eirorica piquenqueshiretiro maaroni nocantaquempiri, aisati eirorica pantanaro maaroni nocoacaavetimpiri, te oncameetsateji. Eiro otimitsi piotanteari. Pinquempeteari vetsiquirori ivanco anta impanequiqui. 27 Opariaque incani, ooncanaca. Aisati otimi antearo tampea, otatsincanaquero. Ojaraaquero, jaran; otsoncanaquero, aanaquero, poyere. Tempa yatsipetashitacaro yora vetsicavetarori. Eiro patsipetashitarotsi avirorijei piquemajeitaquena, irointi pantasanotero nocoacaajeitaquempiri. 28 Irootaque icantajeitaqueriri apatotimentajeitariri anta toncaariqui, ari yoajeitanaqueri cavaco maaroni. Icantajeiti: 29 --Oshequi ioti irinti, oshequi ipincatsariti, cameetsa yoamejeitaquee; te inquempeteariji yora oametantavetarori Sanquenarentsi.

Mateo 8

1 Ari iquenquetsatacanti Jesoshi anta toncaariqui, impoiji yoirincapaaja, yoijajeitaqueri oshequi atiri. 2 Ari ijatashitaqueri aparoni shirampari patsaatsiri, itonquiotavacari, icantavaqueri: --Novincatsarite, pincoaquerica poavisacotajena, niotaque aitaque pimatajenaro. 3 Ari yacotanaque, ipamitaqueri, icantiri: --Aitaque nocoaque. Aitaque pavisacotanaje meeca. Irosati yavisacotantanaja. 4 Ari icantaqueri Jesoshi: --Eiroya picamantitsi, irointiquea pantero icantiniri peerani Moishishi: pijatashiteri saserote, pincamanteri irinti: "Nopatsaaveitani, iro cantaincha pamenajenate, avisacotajana: te aneajeroji meeca novatsaaro". Ari iramenavaquempi, impoiji iroyeri pivira, intayeneri Tasorentsi, iriojeitanteari ashanincapee pavisacotaji. Ari ijatanaque. 5 Ari yovaanaja Jesoshi, aisati yora oijajeitiriri, impoiji yareejeitapaaca Caperenaoqui. Itonquiotavacari aparoni capitano, yora ivincatsarite oshequi soraro. Caari ini jorio yora capitano. 6 Icantavaqueri: --Novincatsarite, ainiro nonampire anta novancoqui, te irimatajeaji irishevatajea, aisati oshequi icatsitaque. Catsiqueti oanaqueri. Nocoaque poavisacoteri. 7 Ari yacanaqueri: --Aitaque nojataque noavisacotajeri. 8 Iro cantaincha icantiri: --Oshequi nopincatsataquempi: te noncameetsateji, eiro pintsipatapaanatsi anta novancoqui. Ariorica pincante iravisacotanaje, niotaque ari iravisacotanaje: patsipetarocari pijate novancoqui. Oshequi pipincatsariti. 9 Timatsi peranatanari, aisati itimi soraro noperanajeitacari narori. Ariorica noncanteri soraro: "Pijate", ari irijataque. Ariorica noncanteri itsipa: "Pimpoque", ari impoque. Ariorica noncanteri nonampire: "Jeroca panteri", ari irimataquero. Aisati onquempetaquea avirori, aitaque omoncarataquea paitarica pincanteri. 10 Ari yoanaqueri Jesoshi cavaco, icantajeitiri oijajeitiriri: --Queario oca noncamantempiri: oshequi catsini iquemisantasanotaque yoca, yanaacojeitaqueri maaroni jorio iquemisanti. 11 Coajica anta ipincatsaritinta Tasorentsi intime oshequi itsipapee atiri poneayetachaneri otsipapeequi quipatsi. Incarajeiteri Avarama, Isaca, Jacovo, maaroni. 12 Iro cantaincha eiro itimitsi oshequi jorio anta. Icoacaavetacari Tasorentsi intsipajeitearime anta ipincatsaritinta, iro cantaincha oshequi itseencajeitaqueri, irootaque intiancajeitanteariri anta otsitenitasanotinta. Oshequi anta iroashinoncaajeitea, oshequi inquematsicatearo. 13 Ari icantiri yora capitano: --Meeca pijataje pivancoqui. Piquemisanti, irootaque iravisacotantajeari pinampire. Irosati yavisacotantanaja inampire. 14 Ari ijatanaque Jesoshi ivancoqui Petero. Ineapaaquero irairo, ojoquiitaca, aaquero catsiirentsi. 15 Ipamitapairo acoqui, irosati avisacotantaja. Otinaanaja, irosati opantavacariri iroapeempari. 16 Ari ishaavijiitanaque catsirincaiteri, irosati yamantajeitapaacari oshequi neiriri camaari. Ari iquenquetsatacaavaqueri, irosati yavisacojeitantajari. Aisati yoavisacojeitaqueri oshequi joquiijeitachari. 17 Aitaque itsataaquero Jesoshi maaroni iquenquetsatacotiniri peerani Isayashini: "Coajica iroavisacojeiteri Quirishito oshequi mantsiayetatsiri, oshequi incavintsaajeiteri". 18 Ari ineajeitavaqueri Jesoshi oshequi catsini apatotimentajeitacariri, irosati icantantariri iroamerepee: --Tsame ajajeite intatiquero incajare. 19 Ari icantiri oametantirori Sanquenarentsi: --Oametanari, jaocarica pijateri, nocoaque noijatanaquempi. 20 Yacanaqueri: --Yorari parari ainiro imoro imaantari, aisati yora tsimeripee ainiro yaatantari imaantari. Noponeaca narori anta inquitequi, natiritapaaque, iro cantaincha te aneroji novanco nainti nomaanteari. Patsipetashitacari poijatanaquena, pashinoncaacari. 21 Icantiri pashini iroamere: --Novincatsarite, nocoavetaca noijatempime, iro cantaincha incamaquetsita apa: impoijiquea quiso noanaquempi. 22 Iro cantaincha icantaqueri: --Poijatenata, impoiji ariorica incame piri, ainiro tijerineri itseencaririnte: yora caari iotiri Tasorentsi. 23 Ari itetanaca Jesoshi pitotsiqui, icarajeitaqueri iroamerepee. 24 Ari imaanaque Jesoshi. Nianquijaqui omapocashijeitacari iroamerepee antearo tampea, otejatapaaca omotoncane. 25 Ari ijatashitaqueri, yoisaaquireaqueri, icantaqueri: --Novincatsarite, jentsinocanti ampiinquenive: poavisacojeitena, aisati poavisacotajea avirori. 26 Ari itinaanaca, yacanaqueri: --¿Paita pitsaroantacari? ¿Paita caari piquenqueshiretasanotantana? Impoiji ipeajiro tampea, aisati ipeajiro omotoncane. Opeasanotanaja tampea, opeasanotaja omotoncane. 27 Ari yoajeitanaqueri cavaco, icantavacaanaca: --¿Jaoca icantari yoca? Pineaquero ipeajiro tampea, aisati ipeajiro omotoncane, maa. 28 Ari yareejeitanaca intatiquero, yaatacotapaaque. Opajita nampitsi Carara. Ari iponeaca tijaariqui apite neiriri camaari, itonquiotavacari Jesoshi. Yora camaari, oshequi iquisacaacari neiriri, irootaque itsaroacaajeitantacariri ishaninca, te inquenantajearo tijaariqui. 29 Icantavaqueri camaari: --¿Aviro? Niotaquempi, aviro Itomi Tasorentsi. ¿Paita pipocashitantanari? ¿Irompa pipocashitantanari meeca poashinoncayena? Tequera omoncarateaji nonquematsicatantearori anta ishaaviji. 30 Ari itimi anta oshequi chancho, yoajeitanta. 31 Icantiri camaari: --Ariorica poavisacoteri neanarica, pintianquena anta chanchoqui, nonijapeempari iriori. 32 Ari icantiri: --Pijate, pinijapeempari iriori. Ari ijatanaque, ineavaqueri iriori chancho, irosati ishiajeitantanaca imperitaqui, ipiincajeitanaque incajarequi, tsapo, tsapo, tsapo, tsapo. Itsitiajeitanaque, pomiririri, poyere. 33 Ari ineavaqueri shentajeivetariri, ishiajeitanaca. Ijatanaque nampitsiqui, icamantapaaqueri ishaninca maaroni oca ineaqueri. 34 Ari ijatashijeitaqueri maaroni savicajeitatsiri, icantapaaqueri Jesoshi: --Tsame pijataje: eiro pipocajitsi aca nonampiqui.

Mateo 9

1 Ari itetanaja aisati Jesoshi pitotsiqui, icarajeitiri iroamerepee. Ipiajeitanaja inampisanoriqui. 2 Ari yameetaqueneri caari shevatacha, yamacotaqueri shitashintsiqui. Iotaque Jesoshi oshequi iquemisantaque, irootaque icantantavacariri: --Piveshireanaquea, noshaninca, meeca noavisacotempi; eiro noquishimentimpirotsi caari cameetsatatsi pantayetiri. 3 Ari iquemajeitaqueri oametantirori Sanquenarentsi, icantavacaajeitanaca: --Ijitasorentsitacateemi Jesoshi. 4 Ari iotaque iriori iquenqueshirejeitiri, icantajeitiri: --¿Paita piquisashirejeitantanari? ¿Paita pitseencajeitantanari? 5 Ariorica noncantaqueri yoca: "Meeca noavisacotempi, paniitanaje", tempa ari pamenajeitavaqueri, sorerere. Eirorica nomatirotsi, ari pishirontimentena. Iro cantaincha pijitashijeitaca nocantashitari: "Noavisacotempi, eiro noquishimentimpirotsi caari cameetsatatsi pantayetaqueri". 6 Nocoaque piojeite te noncantashiteaji. Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Icantaquena Apa: "Poavisacotenari antirori caari cameetsatatsi, impoiji eiro aquishimentajiritsi aisati yantayetiri". Nocoaque piojeite ainiro notasorenca. Ari icantiri caari shevatacha: --Pincatianaje, paanajero pishitashi, pijataje pivancoqui. 7 Ari icatianaja, cati; ijatanaji ivancoqui. 8 Ineajeitavaqueri maaroni apatojeitainchari, yamenajeitavaqueri sorerere. Itsaroajeitanaque, aisati icantajeiti: --Tempa icameetsati Tasorentsi, imatacaaqueri yoca yoavisacotajiri mantsiaripee. 9 Ari yovaanaja Jesoshi anta nosaviquinta narori. Ineapaaquena naitayetiri noshaninca iirequite nompanteariri oromasati. Icantapaaquena: --Tsame, poijatanaquena avirori. Ari nocatianaca, noijatanaqueri. 10 Impoiji naanaqueri anta novancoqui, noacaapaacari. Ari nocajemiri Jesoshi, itsipa iroamerepee, yora notsipajeitari napatojeitiniri oromasati iirequite, itsipapee caari quemisantatsi, maaroni. Ari noajeitaca. 11 Ari ipocashitaquena yora variseopee, icajemiri itsipapee iroamere Jesoshi, isampijeitiri: --¿Paita yantiri yora oamejeitimpiri? Jeri yoacaajeitacari apatotiniriri oromasati quirequi, aisati icarajeitiri caari cameetsajeitatsi. Te oncameetsateji. 12 Ari iquemaque iroamere, impoiji ijatashitaqueri Jesoshi, icamantapaaqueri; impoiji icantanaque iriori: --Yora caari mantsiatatsi te incoyeji iravintea, irintiquea mantsiayetatsiri coatsiri iravintea. 13 Tsame pijajeite pinquenqueshirejeitero icantiri Tasorentsi: "Te noncoyeji poapinitenari pivira, pintaapinitenari; irointiquea nocoasanotaque pincavintsaajeiteri pishaninca". Te iro nompocantea nonquemisantacaajeiteri cameetsayetatsiri, irintiquea caari cameetsajeitatsi. Irootaque icantiriri Jesoshi variseopee. 14 Impoiji ipocaarantaque iroamerepee Joa, isampitapaaqueri Jesoshi: --Pamene, notitapinita noquenqueshiretantariri Tasorentsi, aisati iquempetaca yora variseopee; irintiquea poamerepee avirori, te intitimateaji. ¿Paitaquea? 15 Ari yacanaqueri: --Piojeitaque yamejeitari yora iroaquera aatsi ijina: icajemajeitaqueri ishaninca, yoacaajeitacari, iveshireimentajeitacari iriori. ¿Paita iroashiretacanteariri icajemacantiri? Iro cantaincha, ariorica irijatanaque arejiqui, impoijiquea iroashirejeitanaquea, intijeitanaquea. Aisati narori, coajica nojataje, impoijiquea iroashirejeitanaquea, intijeitanaquea noamerepee. 16 Aisati, otimirica piitsaare iroaquerari, te pintsereeroji pimpataquero peesatotaintsiri pimaatsara. Ariorica poavitajero, eiro omoncaratavacaatsi. Aisati ariorica pinquivajero oshirincamaotanaque iroaquerari, antsivianaquea peesatotaintsiri, ontsereanaque. 17 Tempa apeantantaro iroaquerajari pearentsi imeshinaqui iroaquerari, impoiji antsitacotaquero eiro aparajatanta. Ariorica oshimoretanaque, aravoncanaque, ontapiaqueri imeshina. Iroaquerarica ini, eiro ipesacotitsi, aisati eiro aparajatatsi: tempa iroaquera ini. Irooricame ampeantantajearome pearentsi iroaquerajari peesatitatsiri imeshina, tempa ari iraravoncanaqueme, intoncanaqueme, ton. Aitaque intsereanaqueme, aisati amparajatanaqueame iroaquerajari, chararara. Iroaquera oni oca noamejeitimpiri, te oncameetsateji onconoyearo peeraniniri poamejeitiriri avirori. Irootaque icantaqueriri Jesoshi. 18 Irosati ipocashitantacari pincatsaritatsiri, itiyeroashitapaacari Jesoshi, ipincatsatapaaqueri; icantapaaqueri: --Camaque nishintio, iro cantaincha nocoaque pijate novancoqui pimpamitapeero aneantajeari. 19 Ari yoijatanaqueri Jesoshi, nocarajeitanaqueri narori, maaroni iroamerepee. 20 Ari anta nianqui avotsi oneavaquena tsinane, ocarataque 12 osarintsi ashinoncaaca: ocantani irajataquenive. Oquenqueshiretaca: "Ariorica nantitaqueri iitsaare Jesoshi, ari navisacotanaje". Ari oquenapaaque itapiiqui, antitaqueri ovarashiqui iitsaare. 22 Ari ipitsocanaca, ineaquero, icantaquero: --Piveshireanaquea, noshaninca, piquemisantaque, irootaque pavisacotantajari. Ari avisacotaji. 23 Ari novaajeitanaja, nareejeitapaaca ivancoqui pincatsari, noneapaaqueri shiovitacoventirori camaintsiri, aisati oshequi ashaninca, icajemajeitanaque. 24 Ari icantajeitiri Jesoshi: --Pijajeitanaque. Te oncameji oca piraacojeitiri, irointi omai. Ari ishirontimentajeitacari, iji, iji, iji. 25 Ari isoquijajeitanaque, irosati iqueantapaaca Jesoshi. Yajiricavacotapaaquero, irosati otinaantanaja. 26 Irosati iquenquetsatacojeitantacari maaroni savicajeitatsiri. 27 Ari novaajeitanaja aisati, itimi anta apite caari amenatsi. Yoijatanaqueri Jesoshi, icantajeitiri: --Tempa aviro ishanincani Iravirini. Pincavintsaajena. 28 Ari noqueajeitapaaque pancotsiqui, aisati iriori yora caari amenatsi. Ipocashijeitaqueri Jesoshi, impoiji icantavaqueri: --¿Paamaacampa ari nomatero namenacaajeitajempi? Icantiri: --Je, novincatsarite; nioti ari pimatajena. 29 Irosati ipamijaquitantacari, icantaqueri: --Pishiretaquena, irootaque noavisacotantempiri. 30 Irosati yamenajeitantanaja, iro cantaincha icantasanotaqueri: --Eiroyea picamantiritsi itsipapee: "Yamenacaajana Jesoshi". 31 Iro cantaincha ijajeitanaque, icamantajeitaqueri maaroni ineajeitaqueri: --Yamenacaajana Avincatsarite. 32 Ari impoiji, jeri ipocapaaque neiriri camaari, te irimateroji irineanate. 33 Ari itianquiri Jesoshi yora masontitacaaveitariniri, ineanatacaajiri. Ari yoajeitanaqueri cavaco maaroni amenajeitaqueriri, icantajeiti: --Peerani, te aneapiniteriji quempetearine yoca. 34 Iro cantaincha icantanirojeiti yora variseo: --Yamitacotiri ivincatsarite camaari, irootaque imatantacariri iamaaririnte itianquiri. 35 Ari oshequi iquenaquenayetanaque Jesoshi maaroni nampitsipeequi, yoametapinijeitiri noshaninca anta yapatotapinijeitanta. Iquenquetsatacotapinitiri Tasorentsi, jaoca icanta ipincatsariventanti. Yoavisacojeitiri maaroni: tecatsi ompomerentsitimoteari, imataquero maaroni mantsiarentsipee. 36 Ari ineaqueri oshequi catsini atiri yapatotimentajeitacari, oshequi icavintsaajeitaqueri. Icanti: --Oshequi yashinoncaajeitaca, tecatsi intacotearine. Iquempejeivetacari ovisha yora caari ishenteeti. 37 Impoiji icantajeitana: --Oquempetaca otimi oshequi oitsoqui panquirentsi, iro cantaincha te intimeji oshequi aviiteroneri. 38 Pincantajeiteri Pivincatsarite intiancajeitanteariri oshequi quenquetsatacaajeiterineri ashaninca, quemisantacaajeiterineri.

Mateo 10

1 Ari icajemajeitaquena Jesoshi, maaroni itsipapee iroamerepee, nocarajeiti 12. Imatacaajeitaquena noavisacojeitaqueri neiriri camaari, nojocacoventajeitaqueri iamaarite. Aisati imatacaaquena noavisacojeitaqueri maaroni mantsiayetatsiri. 2 Ari itiancajeitaquena nomayetero imatacaajeitaquenari. Ari nocarajeitiri Shimo, irosati ivajiro aisati Petero; jeri Antirishi, irirenti Petero; Santiaco, yora itomi Severeo; Joa, yora irirenti Santiaco; 3 Jeripi; Varitorome; Tomashi; aisati narori: narotaque apatoveitanariniri oromasati iirequite; Santiaco itomi Arejeo; Tareo; 4 Shimo, icantiri aisati Sheraroro; jeri aisati yora Jorashi Ishicariote, yora aacaanterineri coajicani Jesoshi. 5 Ari itiancajeitaquena Jesoshi, icantavaquena: --Eiro pijatashitiritsi yora itsipapee atiri, aisati eiro pijatitsi anta itiminta samariasati. 6 Irintiquea pijatashijeite maaroni ajorioririnte. Noshiacantajeitaqueri ovisha yora caari ishenteeti. 7 Jaocarica pinquenayetanaqueri, pinquenquetsatacaajeiteri atiripee. Pincamantajeiteri: "Irotaintsi impincatsariventajeitee Tasorentsi". 8 Poavisacojeiteri mantsiaripee, pointinaajeitajeri camayetatsiri, poavisacojeiteri patsaayetatsiri aisati neayetiriri camaari. Oshequi nocavintsaajeitaquempi, iro cantaincha tecatsi noncoacojeitempi. Meeca pincavintsaajeiteri itsipapee, iro cantaincha tecatsi pincoacojeiteri avirori. 9 Eiro paanaqueritsi piirequite, 10 pitsarate, otsipa piitsaare, pisapatote, piotiquiro, tecatsi catsini. Tempa ocameetsati incavintsaajeitempi maaroni yora pincavintsaajeiteri avirori: ocameetsati impashijeitempi maaroni coiteimojeitaquempiri. 11 Ariorica pareetea nampitsiqui, pincoapeeri quemisantasanotatsiri; pisaviquimoteri iriori irosati povaantanajeari otsipapeequi nampitsi. 12 Ariorica pareetapaaquea, pineacameetsajeitapeeri savicajeitatsiri. 13 Ariorica irineacameetsajeitavaquempi iriori, pincanteri Tasorentsi incavintsaasanoteri. Iro cantaincha terica irineacameetsatempi, eiro picantiritsi incavintsayeri. 14 Eirorica ineacameetsatavaquempi, aisati eirorica iquemisantavaquempi, ari povaanajea. Pincantanaqueri: "Te pinquemisantavaquena, ari coajica iroasanquejeitempi Tasorentsi". 15 Queariotaque oca noncantempiri: coajica, ariorica incantacoventajeiteri Tasorentsi maaroni atiri, iroasanquetaajeiteri maaroni soromasatini aisati maaroni comorasatini. Iro cantaincha iroasanquetaasanojeiteri catsini maaroni caari neacameetsajeitempine, oshequi irashinoncaajeitanaquea. 16 Meeca nontiancajeitempi, iro cantaincha oquempetaca notianquiri ovisha anta itiminta covencari: oshequi iroashinoncaajeitempi tseencantatsiri. Pinquenqueshirejeitanaquea, eiro catsini poashinoncairitsi pishaninca. Irootaque icantajeitavaquenari Jesoshi. 17 Aisati icantajeitaquena Jesoshi: --Queariompia, yoashinoncaimpicari ashaninca. Iraajeitanaquempi anta yoametavacaajeitanta pincatsaripee iroasanquetaacantantempiri. Aisati iraajeitanaquempi ashanincapee anta yapatojeitantari, impasanatapinitempi. 18 Iriojeitempirica piquemisantajeitaquena, iraanajempi anta itiminta ivincatsaritepee itsipapee ashaninca, impoiji pinquenquetsatacaajeiteri iriojeitantenari itsipapee ashaninca. 19 Ariorica iraajeitanaquempi, eiro piquenqueshireatsi, eiro picantitsi: "¿Paitampa noncanteriri?" Narotsitaquea nainti oamejeitempineri paitarica pincanteriri. 20 Eiro piotashitatsi avirori pinquenquetsatacayeri, irointi Ishire Tasorentsi oametasanotempineri pinquenquetsatacayeri. 21 Coajica oshequi inquisavacaimentajeitaquena atiripee. Aparo iroacanteri irirenti, pashini iroacanteri itomi, aisati itsipapee iroacantayeteri ashiyetariri. 22 Piquemisantajeitaquena, irootaque inquisajeitantempiri pishanincapee, iro cantaincha eiro poipacairotsi piquemisanti. Ariorica pincanteani pinquemisantena, noavisacojeitempi, cameetsa pisaviquimojeitena anta inquitequi. 23 Ariorica inquisajeitempi savicajeitatsiri aparoni nampitsiqui, ari pishianaque, povaanajea otsipaqui nampitsi. Queario oca noncamantempiri: eirotsitarica pitsoteiro maaroni nampitsi isavicantari ajorioririntepee, aisati nompiapaaje narori. Tempa noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. 24 Ariorica irimoncaraveteari iroamere oametiriri iriote, iro cantaincha eiro yanaacotiritsi. Aisati ariorica irimoncaraveteari nampirentsi yora nampitariri ipincatsariti, iro cantaincha eiro yanaacotiritsi. Ari meeca oshequi iquisajeitaquena ashaninca, ijitashijeitaquena naro ivincatsarite camaari. Piquemisantajeitaquena, tempa irootaque inquisajeitantempiri avirori, 26 iro cantaincha, eiro pitsaroacaajeitaritsi. Meeca te iriojeiteji maaroni nopincatsaritaque, iro cantaincha coajica iriotasanojeitanaque maaroni; irineajeitaquena nompincatsaritasanotanaque, aisati pincarajeitena avirori. 27 Meeca apaniro nocamantajeitaquempi, te iriojeiteji yora tseencantatsiri, iro cantaincha coajica niotacaajeiteri. Meeca nomanavetacaro, iro cantaincha coajica noncamantasanojeiteri maaroni. 28 Irimajeivetearo iriori iroajeitaquempi, iro cantaincha eiro pitsaroacaaritsi: tecatsi incantempi intianquempi Sharincaveniqui. Irinti pimpincatsatasanoteri Tasorentsi: incoaquerica iriori irimatajero iroajempi aisati intianquempi Sharincaveniqui. 29 Pamene, te impinateaji tsimeripee, iro cantaincha terica incoacayeri Apa incame, eiro icamitsi aparoni, catsini. 30 Iotiro jaoca ocaratiri piishi, iotasanotimpi catsini. 31 Pineaquero, oshequi panaacojeitiri tsimeripee, oshequi iquenqueshiretaquempi. Meeca eiro pitsaroitsi. 32 Ariorica pincanteri ashaninca: "Nopincatsataqueri Jesoshi", aitaque anta inquitequi noncanteri Apa: "Ipincatsataquena iriori, noshanincatacari". 33 Iro cantaincha pincanteririca ashaninca: "Te nompincatsateriji Jesoshi", ari anta inquitequi noncanteri Apa: "Te impincatsatenaji yora, te nioteriji narori". 34 Aisati icantana Jesoshi: --Eiro pijitashitanatsi nopoqui iraacameetsatavacaajeitanteari maaroni savicajeitatsiri. Te iro nompocantea iraacameetsatavacaajeitanteari, irointi inquisavacaajeitanteari. 35 Irointi nopocanta inquisanteariri shirampari iriri, onquisantearori tsinane iniro, onquisantearori tsinane airo, 36 inquisanteariri shirampari ishanincasanori. 37 Tempa ocameetsati pinintajeiteri piri aisati piniro, iro cantaincha ocameetsatasanoti pinintasanojeitena narori. Eirorica pinintasanotanatsi narori, eiro noneacameetsatimpitsi avirori. Aisati, ocameetsati pinintajeiteri pitomi aisati pishinto, iro cantaincha ocameetsatasanoti pinintasanotena narori. Eirorica pinintasanotanatsi narori, eiro noneacameetsatimpitsi avirori. 38 Nocoaque pinquearioventenaro maaroni nocoacaaquempiri. Ariorica inquishimenteetempiro, iro cantaincha nocoaque pimpomerentsiventenaro. Eirorica pipomerentsiventanarotsi, eiro noneacameetsatimpitsi narori. 39 Ariorica pincavintsaasanotajea avisati meeca, pashinoncaasanotanaquea coajica. Iro cantaincha pinquemisantasanotenarica meeca, ariorica iroashinoncaajeivetempi pishaninca, iro cantaincha eiro patsipetarotsi: coajica paneajeitanaje anta ocameetsaitetasanotinta catsini. 40 Maaroni aacameetsajeitempineri, yaacameetsajeitaquena narori. Aisati maaroni aacameetsajeitanari, yaacameetsajeitaqueri Apa iriori: yora tiancaquenari. 41 Ariorica irioyeetempi aviro quenquetsatacotiriri Tasorentsi, irootaque iraacameetsatantempiri, ari pimoncaratavacaajeitea impinajeitempi Tasorentsi: avirori, aisati yora aacameetsajeitempineri. Aisati oquempetaca, irioyeetempirica picameetsati avirori, irootaque iraacameetsatantempiri, ari pimoncaratavacaajeitea impinajeitempi Tasorentsi. 42 Ariorica irioyeetempi piquemisantana, irootaque impacotantempirori pireri, iriotero Tasorentsi, impinatasanoteri yora cavintsaimpiri. Irootaque icantajeitanari Jesoshi.

Mateo 11

1 Ari ivecarataquero yoamejeitaquena Jesoshi, yovaanaja anta otsipapeequi nampitsipee, yoamejeitaqueri savicajeitatsiri, iquenquetsatacaajeitaqueri. Noijatanajiri narori, aisati nocarajeitaqueri itsipapee iroamerepee, nocarajeiti 12. 2 Chapinqui yoiminqueetaqueri Joa, yora vaotisatantatsiri. Meeca ari inaqueri caravosoqui, iro cantaincha iquemacotaqueri yantayetaqueri Quirishito, irosati itiancantacariri iroamerepee iriori: 3 --Pijatashijeiteri Jesoshi, pisampitaiteri: "¿Avirompa Quirishito naamaajeitari? Terica aviro, ari naamayea pashini". 4 Ari yareejeitapaacari Jesoshi, isampitapairi. Ari yacavaqueri: --Pimpiajeitanaje, pincamantapeeri Joa maaroni piquemaquenari aisati maaroni pineacotaquenari. 5 Namenacaajeitajiri caari amenajeivetacha, naniitacaajeitajiri caari shevajeivetacha, noavisacojeitaqueri maaroni patsaajeivetachari, noquemacaajeitajiri caari quemaveitachani, noitinaajiri aisati camavetainchari, niotacaajeitaqueri ashinoncaajeivetachari jaoca incanteari iravisacotantajeari. 6 Inquimoshirejeitanaque maaroni caari tseencana. Irootaque pincamantapaaqueriri Joa. 7 Ari ipiajeitanaja iroamerepee Joa, impoiji iquenquetsatacaajeitaqueri Jesoshi yora apatotimentajeitacariri: --Ari peerani pijatapinijeiti anta caaraiteriqui, piquemisantapinijeitiri Joa. ¿Paita pijatashijeitantariri? Tempa piojeitiri iotiri iriori Tasorentsi, irootaque pijatashitantariri. 8 ¿Pineaquerimpa iquitsaata cameetsa? Teve. Yora quitsaatarori iitsaare cameetsari isavicajeiti anta ivancoqui pincatsari. 9 Tempa piojeitaqueri iriotaque quenquetsatirori irineane Tasorentsi. Queariotaque, iro cantaincha yanaacotasanotiri itsipapee quenquetsatacotiriri Tasorentsi. 10 Iquenquetsatacotaquerini peerani Tasorentsi, icantitanani: "Notiomi, nontianqueri coajica jivatempineri, inquenquetsatacaapaaqueri ishaninca, incanteri: 'Pinquenqueshirejeitea, paamaajeiteari Avincatsarite'". 11 Meeca noncamantempi, queariotaque: tempa itimi oshequi catsini atiri, iro cantaincha yanaacojeitaqueri Joa, yora vaotisatantatsiri. Yanaacotasanojeitaqueri itsipapee, iotasanotaqueri Tasorentsi. Iro cantaincha maaroni neajeitaquerineri Tasorentsi impincatsaritapaaje, iranaacotasanoteri Joa, iriotasanojeitanaque irinti. 12 Peerani iquenquetsatacaitaquempini Joa, meeca noquenquetsatacaajeitaquempi narori, piojeitantacariri Tasorentsi. Ari impincatsariventajeiteri maaroni coasanojeitatsiri iriojeiteri. 13 Peerani maaroni yora camantantatsiniri iquenquetsatacotiri Quirishito, aisati iquempetani Moishishini. Aisati icantajeiti: "Irotaintsirica impoque Quirishito, irijivatapaaqueri Iriashi". Impoiniji meeca ipocaque iriori Joa, 14 ariorica noncantempi: iriotaque Joa iquenquetsatacotiri, ¿arimpa pijitaque namatavitaquempi? 15 Otimirica piyempita piquemantari, pinquemaquena. Irootaque icantajeitiriri maaroni apatotimentajeitariri. 16 Jero oca aisati icantajeitaqueriri Jesoshi: --Piquempejeitacari jananequipee, savicajeitatsiri saiteriqui, cantiriri itsipapee: 17 "Notamporovetaca, iro cantaincha te poijatanaquenaji; nosoncavetaca, iro cantaincha aisati te poijatanaquenaji. Nomaninquevetaca, te poijatanaquenaji". 18 Pineaquero, picoajeiveta irantajeiterome pishaninca paitarica picoacaajeivetacariri. Pineavetari Joa, itivetaca aisati te irireroji cachojari, ari picantashijeitari: "Oo, ineaqueri Joa camaari, ititantacari". 19 Ari noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque; te nontiveteaji nainti, aisati niriro cachojari nainti. Ari picantimajeitaquena: "Jeri yonta oashenti, shinquinarinti. Ishanincatacari aitaqueeriri airequite aisati itsipapee caari cameetsayetatsi". Iro cantaincha ioti Tasorentsi, ocameetsataque maaroni icoacaaquenari; aisati maaroni quemisantanari, iojeitaque ocameetsataque icoacaaquenari Apa. Irootaque icantajeitaqueriri. 20 Impoiji iquenquetsatacojeitaqueri Jesoshi yora neajeivetacariri itasoncanti, iro cantaincha itseencajeitaqueri. Icanti: 21 --Irashinoncaajeitanaquea maaroni coraseisati, aisati vetsairasati. Oshequi ineajeivetaquena notasoncantayeti, iro cantaincha te inquenqueshireteaji, te inquemisanteji. Irineaquename notasoncantayeti yora tirosatini peerani, aisati yora shirosatini, inquenqueshirejeitanaqueame irinti, irojocajeitaquerome caari cameetsatatsi yantajeitiniri, inquemisantajeiteme. 22 Coajica, ariorica incantacoventajeiteri Apa, iroashinoncaajeiteri yora tirosatini aisati yora shirosatini: oshequi te incameetsajeiteni. Iro cantaincha iroashinoncaasanojeitaqueri catsini yora coraseisati aisati vetsairasati: tempa ineacojeivetaquena notasoncantayeti, iro cantaincha te inquemisantenaji. 23 Aisati iriori caperenaosati, ijitashijeiveta irijate inquitequi, iro cantaincha itseencantajeiti: irootaque irijajeitanteari iriori ishaaviji. Irineaquerome yora soromasatini maaroni ineajeitaqueri caperenaosati, inquenqueshirejeitanaqueame, eiro itsoncajeitirime peerani Tasorentsi, ontimeme meeca inampi. 24 Coajica iroashinoncaajeitajeri aisati Tasorentsi soromasatini, iro cantaincha iroashinocaasanojeiteri catsini yora caperenaosati. Irootaque icantaqueriri Jesoshi. 25 Impoiji iquenquetsatacairi Jesoshi Tasorentsi, icantiri: --Apa, aviro pincatsariventajeitiriri maaroni inquitesati aisati maaroni quipatsisati, oshequi nopasonquitimpi. Ainiro cantashitachari: "Niotasanoti nainti", iro cantaincha pimanapitsajeitaqueri piotiri. Irintiquea piotacaajeitiri itsipapee, yora itseenqueetiri. 26 Pineshinoncajeitaqueri irinti, picoacaajeitaqueri iriote. 27 Irootaque icantaqueriri iriri, impoiji icantajeitaqueri ashaninca: --Irio Apa iotacaanari maaroni. Apaniro iotasanotaque irinti naro itomi, te iriotacotenaji itsipapee. Apaniro niotiri narori, tempa narotaque itomi; yorari itsipapee, te iriotasanojeiteriji Apa. Irintiquea iotasanojeitaqueri yora noamejeitaqueri. 28 Ariorica pashinoncayea, ariorica ompomerentsitimotempi paitapeerica, pimpocashitena pincamantena; ari noncavintsayempi, nintacotempi eiro opomerentsitimotantajimpitsi aisati. 29 Pinquemisantena narori, pincoajeite noamejeitempi; oshequi nocavintsanti, oshequi noneshinoncatanti. Ariorica pinquemisantena, noveshireacaajeitempi. 30 Pamene, eiro noperanatimpitsi, eiro noashinoncaimpitsi, irointi namitacotapinijeitempi.

Mateo 12

1 Ari pashini saavaro noijajeitanaqueri Jesoshi, ijivajeitanaquena anta oantsipeequi. Narotaque iroamerepee. Ari aajeitaquena notashe, irootaque naviitantanacarori oitsoqui tirico, noajeitacaro. 2 Ari ineajeitaquena variseopee, irosati icantantacari Jesoshi: --Pamenerite poamerepee. Meeca saavaro, te oncameetsateji meeca iraviitantearo. 3 Ari yacanaqueri: --Tempa pineanatapinivetaro Sanquenarentsi quenquetsatacotiriri Iravirini. Aajeivetacarini peerani itashe, aisati aajeivetacarini maaroni oijajeitiriri. 4 Ari iqueapaaque ivancoqui Tasorentsi, icantapaaqueri yora saserote: "Aajeitaquena notashe". Ari otimaveta anta tanta yoashiyeetanariri Tasorentsi. Te oshinetanteaji iroajeitearo ashanincapee, apaniro irinti yoaro saserote. Iro cantaincha icavintsaajeitavaqueri, te incoyeji iroashinoncayeri, irootaque ipajeitantacariri Iravirini, aisati itsipajeitari. Yoajeitaca. Meeca te pincanteji: "Te oncameetsateji yantiniri Iravirini", ari ¿paita picantantari meeca: "Te oncameetsateji yantiri yoca"? 5 Aisati isanquenatini Moishishi: "Eiro pantaveetantarotsi saavaro". Iro cantaincha maaroni saavaro ijatapiniti saserote ivancoqui Tasorentsi, yantaveetapiniti. Te pinquishimenterini, tempa pineacameetsataquero yantayetiri. 6 Tempa atiri yanaacojeitaquero ivanco Tasorentsi, ocameetsati ancavintsaajeiteri irinti, eiro avashinoncairitsi. 7 Pineaquero, isanquenatini peerani: "Icanti Tasorentsi: 'Te noncoyeji poapinitenari ovisha, pintaapinitenari; irointiquea nocoasanotaque pincavintsaajeiteri pishaninca'". Pinquemasanoterome oca icantiri Tasorentsi, eiro picantimentirime yoca aviitirori tirico, te aneeroji irantane. 8 Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Narotaque nainti cantatsine paitarica antayeteri saavaroqui. 9 Ari novaajeitanaja, noqueajeitapaaquero pancotsi yapatojeitantari. 10 Itimi anta tsiricoipacori. Ari yora variseopee isampijeitavaqueri Jesoshi: --¿Ocameetsatimpa poavisacoteri saavaroqui tsiricoipacori? Icoajeitaque iroavisacoteri saavaroqui, irootaque incantajeitanteari: "Yantaveeniroti Jesoshi saavaroqui, te incameetsateji". 11 Ari yacanaqueri: --Pamene, ariorica saavaroqui impariaque omoroqui povishate, tempa paajeri, poisoquijajeri. Ocameetsati picavintsairi. 12 Tempa atiri yanaacotiri ovisha icameetsatasanotaque. Ocameetsataque ancavintsayeri saavaroqui. 13 Impoiji icantiri yora tsiricoipacori: --Pancotaje. Ari yacotanaji, cameetsatanaji iraco, omoncarajaro otsipa iraco. 14 Iro cantaincha iquisajeitanaca variseopee. Ijajeitanaji, yoametavacaajeitanaca, icantajeiti: --¿Jaoca ancanteriri Jesoshi, avacantanteariri? 15 Iotaque Jesoshi icoajeitaque iroyeri, irootaque yovaantanajari. Ari noijajeitanaqueri, nocarajeitiri oshequi itsipapee atiri. Itimi oshequi mantsiayetatsiri, iro cantaincha yoavisacojeitaqueri maaroni, 16 impoiji icantajeitaqueri: --Eiroyea picamantitsi: "Yoavisacojeitaquena Jesoshi". 17 Ari itsoteajiro Jesoshi maaroni iquenquetsatacotaqueriniri peerani Isayashi. Jero oca irineane Apa Tasorentsi isanquenatiniri: 18 "Jeri yoca Quirishito nocoacaaqueri irantenaro maaroni nocoacaaqueriri. Oshequi nonintaqueri, oshequi noneacameetsataqueri. Nontianqueneri noshire, quiso oanaqueri, amitacotapiniteri. Incamantajeiteri itsipapee atiri jaoca noncanteari noameetsatanteariri maaroni. 19 Eiro icantavacaimentarotsi paitapeerica, eiro iquenquejairitsi itsipapee. Eiro icajemacotapinitiritsi itsipapee. 20 Eiro yoashinoncairitsi oashiretachari. Eiro yamatavitiritsi coatsiri iriotena. Aitaque, incanteani incavintsante, aisati impincatsariventantasanote. 21 Iriotaque oavisacojeiterineri itsipapee atiri, te intimeji pashini oavisacojeiterine". Irootaque icantiri Tasorentsi peerani. 22 Impoiji yameetaqueneri Jesoshi neiriri camaari: te irameneji, aisati te irineanateji. Ari yoavisacotajiri: yamenacaajiri aisati ineanatacaajiri. 23 Ari yoajeitanaqueri cavaco maaroni neacojeitaqueriri. Isampitavacaajeitaca: --¿Iriompa yoca Quirishito aamaajeitacari? 24 Iro cantaincha icantajeiti variseopee: --Irio Satanashi, yora ivincatsarite camaari, amitacotiriri itiancajiri iyamaaririnte. 25 Ari iotaque Jesoshi iquenqueshirejeitiri, icantajeitiri: --Ariorica irimanatavacaajeiteame savicajeitatsiri quipatsiqui, tempa ari impoyereavacaajeiteame. Aisati iquempetaca yora savicajeitatsiri nampitsiqui, ariorica inquisavacaajeiteame, tempa ari inteentareavacaajeiteame. Aisati iquempejeita maaroni atiri, ariorica inquisaqueri ishanincasanori, eiro quiso yoajiritsi. 26 Pamene: irioricame Satanashi amitacotenaneme notianquiri noyamaaririnte, tempa nompoyereavacaajeiteame. 27 Aisati irioricame amitacotenaneme notianquiri camaari, ¿irisatimpa camaari amitacojeitiriri pishanincapee iriori yojocantariri camaari? 28 Iro cantaincha irootaque Ishire Tasorentsi amitacotanari notiancantajariri camaari. Tempa irootaque piotanteameri ainiro icarajeitaquempi Tasorentsi, icoaveta impincatsariventajeitempime. 29 Intimerica coatsiri incoshiteri shintsitatsiri, tempa irijivateri irayeri, shepi; iroisoteri, oiso, oiso. Impoiji incoshiteri ivaararo, eiro imatirotsi impiateari yora ashivetarori ivaararo. 30 Yora caari quemisantana, iriotaque quisaquenari. Aisati, iquisaquena maaroni caari amitacotana. 31 Aisati icantiri Jesoshi variseopee: --Yora Tasorentsi icavintsaajeitiri maaroni caari cameetsajeitatsi aisati maaroni cantimajeivetariri, eiro iquishimentajeitiritsi yantayetiri. Iro cantaincha eiro icavintsaajeitiritsi yora cantimajeitirori Ishire. 32 Noncamantempi: noponeaca nainti inquitequi, natiritapaaque, iro cantaincha incavintsaajeiteri Apa maaroni cantimajeivetanari. Eiro icavintsaajeitiritsi irinti cantimatirori Ishire. Eiro icavintsairitsi meeca, aisati coajica eiro icavintsairitsi, irointi iroasanquetaasanojeiteri. 33 Ariorica ocameetsati inchato, ocameetsati oitsoqui iroori; terica oncameetsateji inchato, aisati iroori oitsoqui, te ocameetsateji. Ariorica pineero oitsoqui, tempa piotaque ocameetsatirica inchato. 34 Pishiajeitaqueri camaari, te pincameetsajeiteji: tecatsi pincantea poametante cameetsa. Te oncameetsateji piquenqueshirejeitiri, irootaque caari ocameetsatanta picantajeitiri. 35 Irinti cameetsatatsiri shirampari iquenqueshiretapinitiro cameetsayetatsiri, irootaque ocameetsatantari yantayetiri. Yora caari cameetsayetatsi iquenqueshiretapinitiro caari cameetsatatsi, irootaque caari ocameetsatanta yantayetiri. 36 Coajica incantacoventajeitaquempi Tasorentsi: inquenqueshiretacaajempiro maaroni picantajeitiri meeca. 37 Ocameetsajeitirica picantajeitiri, ari irineacameetsatempi, iro cantaincha terica oncameetsayeteji, incantempi: "Ainiro pantayetiri, oshequi pinquematsicatimentearo". Irootaque icantiriri Jesoshi variseopee. 38 Impoiji icantajeivetari variseopee aisati oametantayetirori Sanquenarentsi: --Oametanari, nocoaque namenempi pintasonquero paitapeerica, niotantempiri avirotaquerica Quirishito. 39 Yacanaqueri Jesoshi: --Te pincameetsajeiteji, oshequi pitseencaqueri Tasorentsi, irootaque picantantanari. Eiro notasonquimojeitimpitsi piotantenarime. Otimi yantayetiniri Jonashi: pishiretearome ishiacantaquenari, ari pinquemisantaquename. 40 Peerani iniaquerini anteari omani, ocarataque mava quitaiteri inaqueri isheitoqui. Aisati narori, noncamaque, oncarataque mava quitaiteri nonaque narori omoroqui tsompoina. 41 Coajica incantacoventajeitempi Tasorentsi, incantajeitempi: "Ainiro pantanejei avirorijei. Peerani yora ninivesati iquemisantajeitaquerini yora Jonashi, iquenqueshirejeitantacari. Avintijei, pineajeivetacari Quirishito, oshequi yanaacotasanotiri Jonashi, ipincatsaritasanoti irinti, iro cantaincha te pinquemisantajeiteriji". 42 Aisati incantajeitempi: "Ainiro pantayetiri avirorijei. Peerani ora ivincatsaroteni savasatini oquemaque oshequi iotaque Saromo, irootaque ojatantacari arejiqui oquemisantantacariri. Jeri isaviquimojeivetimpi avinti anaacotiriri Saromo, iro cantaincha te pimpincatsateriji". 43 Noshiacantempiro aisati: oquempevetaca yora camaari itimantacari ishirequi shirampari, ipeaquero ishire ivanco. Ari yojoqueetiri camaari, yavisacovetaja yora itimantari. Ijataque camaari anta caaraiteriqui, anta opirijaiteaque. Icoaveta irimaoreeme, iro cantaincha te irimateroji. 44 Impoiji icantaniroti: "Nompianajeta novancoqui noponeacanta". Ari ipianaja, ineapaaquero opishitaca, ocareniiteanaque, ovetsicayetaca isavicamentopee, imaamento, maaroni. 45 Ari ijatashitanaqueri pashini iamaaririnte, icarati 7. Oshequi yanaacojeitiri icamaaritasanojeiti. Icantiri: "Tsame pisavicajeite novancoqui". Ari, peerani yashinoncaavetaca capichaji yora itimantari camaari; meeca irampiitajea irashinoncaasanotanajea catsini. Aisati pinquempejeitea avirorijei. Pashinoncaajeivetaca, te piojeiteniji. Meeca pineajeivetaquena, iro cantaincha te pimpincatsajeitenaji, irootaque pampiitajea, pashinoncaasanojeitajea. Irootaque icantajeitaqueriri Jesoshi. 46 Ari iquenquetsatacaajeitaquena Jesoshi, aisati yora apatojeitachari anta pancotsiqui. Irosati opocantapaacari iriniro Jesoshi, jeri irirentipee, ocatiapaaca saiteriqui, ocajemacantaqueri. 47 Icamanteetaqueri: --Areetapaaca piniro, jeri pirentipee, ocoapaaquempi. Ocoaque onquenquetsatacayempi. 48 Yacanaqueri: --¿Janicampa ina? ¿Janicampa iyepee? 49 Ari ijicojeitaquena, icantiri: --Jeri yoca noamerepee, iriojeitaque iyepee, aisati iroojeitaque ina. 50 Iriotaque noshanincatasanojeitacari maaroni antiniriri Apa Jenoquiniri icoacaajeitaqueriri: nocantajeitaqueri iye, tsio, jero ina.

Mateo 13

1 Irosati isoquijantanaja Jesoshi, ijatanaque otsapijaqui incajare. Noijajeitanaqueri, 2 aisati yapatotimentajeitacari oshequi atiri. Ineaquero pitotsi, otsatacotaca; ari itetapaacaro, isavicapaaque. Ari nocatiajeitaca narori otsapijaqui. 3 Impoiji, oshequi iquenquetsatacaajeitaquena, ishiacantiri panquiveetatsiri, icanti: --Ijati panquiveetatsiri yojocaitiro oitsoqui tirico iroanequi. 4 Opariaarantapaaque aparopee oitsoqui avotsiqui, impoiji ipocapaaque contsaro, yoitapaacari oitsoqui. 5 Otsipapee oitsoqui opariaarantapaaque mapiqui. Te anta ontimasanoteji quipatsi, ari jentsipaite oshiocavetanaca, aisati jentsipaite otsoancavetapaaca. 6 Iro cantaincha te ontimasanoteji ovaritsa. Ijenoquitapaaque catsirincaiteri, oshimpetanaque, impoiji ocamanaque. 7 Pashini pariapaintsi quitotsequishiqui: anaanaquero irointi, oshiocaque, ajaanaquero panquirentsi. 8 Orari pashinipee oitsoqui opariapaaque quipatsisanoriqui cameetsari. Oquimotanaque, oitsoquitanaque. Aparopee timanaintsi oitsoqui ocarataque 100, iro otsipapee ocarataque oitsoqui 60, iro otsipapee ocarataque oitsoqui 30. 9 Otimirica piyempita piquemantari, pinquemavaquero oca nocantajeitaquempiri. 10 Impoiji notsipajeitanacari pashinipee iroamere, nocantajeitaqueri Jesoshi: --¿Paita pishiacantantanariri yora itsipapee? Te inquemajeiteroji picantaqueriri. 11 Ari yacanaquena: --Nocoacaajeitaquempi piojeitanaquero caari iojeiti itsipapee. Nocoaque piojeite jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventajeitimpi, iro cantaincha te noncoacayeriji yora itsipapee iriojeitanaque. 12 Itimirica iovetachari, ari niotacaasanoteri. Iro cantaincha itsipapee, te incoyeji iriote, irootaque caari iotanta irinti; eiro noametiritsi irinti, aisati nompeapitsataqueri iotantavetari. 13 Irootaque noshiacantantanariri irioripee, te incoyeji iriojeite. Yamenajeiveta, iro cantaincha tecatsi irinee. Iquemajeivetavacaro iro cantaincha te inquemavaqueroji, te iriotavaqueroji nocantavetacariri. 14 Aitaque iquenquetsatacotitarini peerani Isayashi, icantini: "Pinquemajeivetea, iro cantaincha eiro piojeitavaquerotsi. Pamenajeivetea, iro cantaincha eiro pineasanojeitirotsi. 15 Te pincoajeiteji piojeitanaque, irootaque caari piquenqueshireajeitanta. Te pincoyeji pinquemajeite, irootaque povitantacarori piyempita. Te pincoajeiteji pamenasanojeite, irootaque pimatsiocantacari. Te pincoyeji catsini noavisacojeitempi". Irootaque iquenquetsatacotiriniri peerani Isayashini. 16 Iro cantaincha pamenajeitanaji avinti, piquemisantajeitajana, irootaque pinquimoshiretasanojeitanteari. 17 Queario oca noncamantempiri: icoajeiveitani peerani yora quenquetsatacantantatsiniri aisati cameetsajeitatsiniri irineerome oca pineajeitaqueri avirori. Icoajeiveitani inquemerome oca piquemajeitaqueri meeca. Iro cantaincha te irineajeitenaji, te inquemajeitenaji. Irootaque icantaquenari Jesoshi. 18 Ari icantajeitaquena Jesoshi: --Meeca noamejeitempiro oca noshiacantajeitaqueneriri incaranqui. 19 Ari nocamantapinitiri itsipapee jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti, iro cantaincha terica inquemero, iquempetacaro oitsoqui pariaintsiri avotsiqui. Ipoqui camaari, yojocacaaqueri iquenqueshirevetacaro noneane. 20 Aisati itsipapee iquemavetavacaro nocantavetacariri, iveshireimentavetacaro, irootaque iquisantacariri ishaninca. Iro cantaincha te iriotasanoteji, te inquemisantasanoteji, irootaque yojocantajarori iquemisantaveta. Ari ishiaquero iriori oitsoqui pariapaintsiri mapiqui. 22 Iojeiveta itsipapee noamejeivetari, iquemavetaro noneane, iro cantaincha oshequi iquenqueshireyetiro paitapeerica, aisati oshequi iveshireimentaro irovaararo, irootaque caari iquenqueshiretantaro noneane. Te inquemisanteji. Ishiaquero iriori oitsoqui pariapaintsiri quitotseequishiqui. 23 Iro cantaincha ainiro itsipapee quemisantasanotirori noneane, quemasanotirori. Oshequi iquemisantaquena, iquearioventaquero maaroni nocoacaaqueriri. Ishiaquero oitsoqui pariapaintsiri quipatsiqui cameetsari, ora shequianaintsiri oitsoqui: aparopee timayetanaintsiri oitsoqui 100, iro otsipapee otimaque oitsoqui 60, iro otsipapee aisati otimaque oitsoqui 30. Irootaque icantaquenari. 24 Pashini aisati ishiacantaquenari Jesoshi, icantaquena: --Aitaque icanta ipincatsariventanti Tasorentsi, iquempetacari yora panquitirori oitsoqui tirico. Ocameetsataque oitsoqui ipanquitiri. 25 Impoiji tsiteniriqui imai, aisati imaajeiti iratiritepee. Ipocaque tsiteniriqui quisaqueriri, yamaquero oitsoqui tiriconiro. Oshiavetaro tirico, iro cantaincha oquepiati. Ipanquitiro anta ivanquirequi ashitarori iroane, iconoaitiniri tirico. Impoiji ijatanaji. 26 Ari impoiji aisati oshiocanaque tirico, oitsoquitanaque. Aisati oshiocanaque tiriconiro, oconoanacaro. 27 Ineaquero iratiritepee, ijatashitaqueri, icantaqueri: "Tempa ocameetsati oitsoquipee apanquijeitiri anta poanequi. ¿Paita oshiocantacari tiriconiro?" 28 Yacanaqueri: "Irioyeata quisaquenari panquitaitirori". Ari isampijeitiri: "¿Picoaquempa nojajeite nontsocayetajero tiriconiro?" 29 Icantiri: "Aitanaque. Pitsocacotirocari tiricosanori. 30 Ocantavacata. Oshiocacoterota meeca. Coajicaquea amenavaquero oitsoquitanaquetsita tirico. Impoijiquea, noncantajeitempi: 'Pimpesajeitero tiriconiro, paajeitero, pintayero. Impoijiquea paviitero tiricosanori, poajero anta pancotsiqui noquempoyeantaroriqui'". Irootaque ishiacantajeitaquenari Jesoshi. 31 Jero oca pashini ishiacantajeitanari Jesoshi, icanti: --Aitaque icanta ipincatsariventanti Tasorentsi, ishiacantiro oitsoqui moshitasa ipanquiyeetiri oantsiqui. 32 Orijaniqui onaveta oitsoquijaniqui, iro cantaincha oshiocanaquerica, antearotanaque, anayetanaquero otsipapee panquiyetachari, aitaque irimencotantaquearo tsimeripee ojempequiqui. 33 Jero pashini ishiacantaquenari: --Aitaque icanta ipincatsariventanti Tasorentsi, iquempevetaro tsinane ovetsiquiro tanta. Aaquero ovane tirico oshequi, aisati oconoiro tapiacaarori capichaji. Oconoasanotiro, impoiji otapiaquero maaroni. 34 Aitaque icanta Jesoshi, ishiacaaventapinijeitiniri apatotimentajeitariri, iotaca ishiacantiniri. 35 Imoncarataquero isanquenatiniri peerani yora quenquetsatacantatsiniri: "Icanti Tasorentsi: 'Oshequi noshiacanteneri atiripee; noncamanteri caari iojeitini peerani'". 36 Impoiji ijatanaque Jesoshi, yojocajeitanajiri yora apatotimentajeitariri, ijatanaque pancotsiqui. Narotaque iroamerepee, noijajeitanaqueri. Nocantaqueri: --Poametasanotenaro oca pishiacantajeitiniriri yora apatotimentajeitimpiri. ¿Paita oshiacantiri tiriconiro ipanquiyeetiri tiricomashiqui? 37 Ari yacanaquena: --Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Naro shiaqueriri panquitirori tirico cameetsari. 38 Ora oantsi oshiacantaquero quipatsi asavicajeitantari. Ora oitsoqui cameetsari oshiacantaqueri pincatsatiriri Tasorentsi. Irointi tiriconiro oshiacantaqueri pincatsatiriri camaari. 39 Yora quisantatsiri, panquitirori tiriconiro, ishiacantaqueri camaari. Ora yaviitaqueri oitsoqui oshiacantaquero ontsoncanteari quipatsi. Yora iratiritepee ishiacantaqueri inampirepee Tasorentsi. 40 Pineaquero, yapatotacantaquero tiriconiro, itaasanotaquero, pomein. Oca oshiacantaquero nanteri coajica nontsoncantajearori quipatsi. 41 Nontiancajeiteri oshequi nonampirepee, nampatotacantajeiteri maaroni caari cameetsajeitatsi; te nonintacayeriji incarajeiteri maaroni pincatsajeitanari. 42 Nojocacantajeiteri anta paamariqui: oshequi irashinoncaajeitaquea anta, oshequi inquematsicatearo. 43 Impoiji irishipaquireajeitanaque maaroni cameetsajeitatsiri, inquempejeiteari catsirincaiteri. Incarajeiteri Apa anta ipincatsaritinta. Otimirica iyempita atiripee, ocameetsati inquemisantajeitena. 44 Aisati icantaquena Jesoshi: --Aitaque icanta Tasorentsi ipincatsariventanti, ishiaqueri oshequi quirequi imaneetiri quipatsiqui. Ari ineashitacari quirequi pashini shirampari. Imanaqueri iriori, te incamanteji. Iquenqueshiretaca: "Namananterota quipatsi, nashitanteariri timatsiri quipatsiqui". Impoiji ijataque ipimantajeitaquero maaroni yashijeitari iraanteariri quirequi. Irootaque yamanantantacarori quipatsi itimantari oshequi quirequi. Impoiji iquimoshireventaqueri oshequi quirequi, yoca yamanantacotaqueri. 45 Aisati iquempetacari coatsiri iramanantero marereatatsiri mapi, cameetsatasanotatsiri. 46 Ineaquero aparoni, ocameetsatasanotaque, opinatasanotaca. Icoasanotaquero, irootaque ipimantantarori maaroni timimojeitiriri yaantariri quirequi. Impoiji itsoncaqueri iirequite yamanantantarori aparoni mapi cameetsari. 47 Aisati icantajeitaquena Jesoshi: --Pashini aisati noshiacantempiro jaoca icantari Tasorentsi ipincatsariventanti. Oquempetaca iquitsati shirampari incajarequi. Yojocaquero iitsarite nijaqui, impoiji inoshicacotaqueri shimayetatsiri; icaantanacave, monquire, monquire. Inashiyetaca. 48 Ijaacaro quitsariqui, inoshicacotaqueri otsapijaqui. Impoiji isavicaque, icoyeayetaqueri cameetsayetatsiri. Irintiquea yora caari cameetsayetatsi yojocaqueri. 49 Aisati onquempetajea ariorica nompocaje. Nontianqueri nonampirepee irinashitacaajeiteari cameetsajeitatsiri aisati caari cameetsajeitatsi. 50 Irojocajeiteri caari cameetsajeitatsi anta paamariqui. Oshequi irashinoncaajeitanaquea, inquematsicatasanojeitearo paamari. 51 ¿Piquemajeitaquerompa oca nocamantajeitaquempiri? Nacajeitanaqueri: --Je, noquemajeitaque. 52 Ari icantaquena: --Ariorica inquemisantena yora oametantirori Sanquenarentsi, iriojeitanaquero oshequi: tempa meeca iotiro maaroni isanquenayeetiniri peerani: aisati, inquemisantenarica, iriotero iroaqueratatsiri noamejeitiriri meeca. Iriotanaquero jaoca icantari Tasorentsi ipincatsariventanti. 53 Ari ivecarataquero Jesoshi ishiacantajeitaquenaro, impoiji ijatanaque, 54 ipianaja anta iipatsitequi iponeacanta. Noijajeitanaqueri narori. Ari yoametantapaaque anta yapatojeitanta ashanincapee. Yoajeitanaqueri cavaco maaroni quemajeitavaqueriri, icantajeiti: --¿Janica oametiriri yoca otimantacari iotantari? ¿Paitaquea matacaaqueriri itasoncantayeti? 55 Tempa iriotaque itomi vetsiquirori inchato. Tempa irootaque iriniro Maria. Tempa iriotaque irirentipee yora Santiaco, Jose, Shimo, jeri Jorashi. 56 Tempa aisati acarajeitaquero iritsiropee. ¿Paita ipincatsanirotantacari? 57 Ari iquisajeitaqueri, itseencajeitaqueri, irootaque icantantariri: --Timatsi pincatsatiriri quenquetsatirori irineane Tasorentsi, iro cantaincha itseencajeitiri ishanincasanori. 58 Ari oshequi itseencajeitaqueri ishanincasanori, irootaque caari itasoncantayetanta oshequi anta inampisanoriqui.

Mateo 14

1 Irosati yora Eroreshi iquemacotaqueri Jesoshi. Yora Eroreshi ipincatsariventajeitiri maaroni carireasati. 2 Icantajeitiri ishanincapee: --Irioyeata Joa Jesoshitajantsiri. Noacantavetacari, iro cantaincha aamaashiteari tinaanajaitatsi ini, irootaque imatantarori itasoncantayeti. 3 Ari chapinqui yora Eroreshi yaapitsataqueri irirenti Jeripe ijina, opajita Eroriashi. Yora Joa icantavetacari: "Te oncameetsateji paapitsateri pirenti ijina". Irosati yaacantantacari, yoiminqueacantaqueri. Yoisoyeetaqueri carenatsaqui. 5 Ari icoavetaca iroacantitearime, iro cantaincha oshequi ipincatsajeitaqueri atiri Joa, iojeitiri iquenquetsatacotiri Tasorentsi. Ijivetaca Eroreshi: "Ariorica noacanteri, inquisacojeitanaqueari atiripee". 6 Impoiji omoncarataca quitaiteri itimantacari peerani Eroreshi. Yapatojeitaqueri oshequi ishaninca, iquimoshireimentajeitacari. Aisati omaninquetacotimentaqueri oshinto Eroriashi. Oshequi ineacameetsataquero, 7 irootaque icantantarori: --Paitarica pincoacotaquenari, aitaque nompaquempiro. Ioti Tasorentsi eiro namatavitimpitsi. 8 Ocantiro iniro: --Pincanteri iroacanteri Joa. Irosati ocantantariri: --Nocoaque poacanteri Joa, impoiji pimpacotenaro matitaqui iitoni, iotanteari ina queario icamasanotaque. 9 Ari yoashiretanaca Eroreshi. Te incoaveteaji, iro cantaincha iquemajeitaqueri maaroni ishaninca icantaquerori irishintotsori. 10 Irootaque ipesacantantacariri Joa. 11 Impoiji yameetaquenero matitaqui iito Joani. Aavaquero, aanaquenero iniro. 12 Irinti iroamereni yaajeitanaqueri, itijaitiri. Impoiji ijajeitanaque, icamantapaaqueri Jesoshi: --Yoyeetaqueriyea Joa. 13 Iquemantacari Jesoshi icamaque Joa, ijatanaque apaniro anta tenta intimeji atiri. Itentajeitanaquena, iro noquenajeitantanacari pitotsi. Iro cantaincha iquemacojeitaqueri atiripee, iponeayetanaca nampitsipeequi, ishiteajeitanaca, yoijajeitanaquena. 14 Ari naatacojeitapaaque, noneajeitapaaqueri oshequi apatojeitainchari. Oshequi icavintsaajeitapaaqueri, yoavisacojeitaqueri mantsiaripee. 15 Ari ishaavijitanaque catsirincaiteri. Nocarajeitaqueri pashini iroamere, nocantajeivetacari: --Pamene, caraiteitaque aca, aisati ishaavijiteanaque catsirincaiteri. Pintiancajeiteri yocapee irijajeite nampitsipeequi iramanantajeite iroyeari. 16 Yacanaquena: --¿Paita irantsipetashitanteari irijate? Jentsite, pimpajeiteri avirori iroajeiteari. 17 Nocantajeitaqueri: --Te ontimeji nompajeiteriri. Jero oca ocarataque tanta apapacoroni. Jerica aisati apite shima. 18 Icantaquena: --Pamaquenaro. Ari nopaqueri. 19 Impoiji icantajeitaqueri: --Pisavicajeite saveshishiqui. Ari isavicajeitanaque. Impoiji yaavaquero tanta aisati shima. Ari yamenanaque jenoqui, icantiri iriri: --Irove, Apa, pipaquenaro oca noyearica. Impoiji icarajaquero, ipaquenaro. Novaajeitaqueneri yora apatojeitainchari. 20 Yoajeitacaro maaroni, iquemajeitanaca. Impoiji napatojeitajiro timaarantapaajantsiri, nojaayetajiro cantiriqui, ocarataque 12. 21 Naamaaca ari icarajeiti yora oajeitacarori 5,000 shirampari, aisati tsinanepee, jeri aisati jananequipee. 22 Impoiji icantajeitaquena: --Noamerepee, pintejeitanajea pitotsiqui, pijivajeitanajena intatiquero. Impoiji aisati icantajeitaqueri apatojeitainchari: --Pijajeitanaje pivancopeequi. 23 Impoiji ijatanaque apaniro toncaariqui, iquenquetsatacairi iriri. Ari otsitenitanaque, itimi apaniro iriori anta. 24 Narojeiquea nainti, noquenacojeitanaque nianquijaqui. Antearo omotoncane, aisati oipiacotajana tampea. 25 Irotajantsi onquitaitetaje noneajeitavaqueri, yaniijatapaaquero incajare, te intsitiaquiteji. Te niojeitavajeriji, 26 irootaque notsaroacaajeitantacariri, nocajemajeitanaque: --Jeee. Coraqueve camaarira. Oshequi notsaroacaajeitacari. 27 Iro cantaincha icantajeitapaajana: --Narotaque pocajantsi, piveshireimentajeitavajena, eiro pitsaroacaajeitanatsi. 28 Ari icantiri Petero: --Avirorica novincatsarite, pincajemena naniijatashitanajempi nijaqui. 29 Ari icantiri: --Caatequeti. Irosati imitajantanaca, yaniijatanaque anta Jesoshiqui. 30 Iro cantaincha impoiji iquenqueshiretaquero tampea, aisati itsaroanaque. Ineavaitia itsitianaque, icajemanaque: --Novincatsarite, paavajena. 31 Irosati yacotashitantavajari, yaavajiri. Icantiri: --Capichaji pishiretaquena, ¿paita pitseencantanari? 32 Ari itetanajaro pitotsi, irosati opeantanaja tampea. 33 Oshequi nopincatsajeitaqueri, nocantajeitaqueri: --Queariotaqueteemi, aviro Itomi Tasorentsi. 34 Ari nomonteajeitanaja, nareejeitapaaja Jenesaretequi. 35 Yora savicajeitatsiri iojeitavaqueri Jesoshi, itiancajeitaqueri ishaninca, yamacantajeitaqueri mantsiayetatsiri. 36 Ari yantitapaaqueri iitsaare ocaratapai. Yavisacojeitanaji maaroni antitajeitaqueriri.

Mateo 15

1 Impoiji ipocashijeitiri Jesoshi variseopee aisati oametantirori Sanquenarentsi. Iponeajeitaca iriorijei Jerosarequi. Isampitapaaqueri: 2 --Tempa arojeitaque jorio. Amejeivetacaro tequeratsitarica avajeitea, ajivati aquivacotasanota. Irootaque yoamejeitaqueeri yora peeraniniri. ¿Paita caari iquempejeitanta poamerepee? Yoashinirotaca, te inquivacoteaji. 3 Yacanaqueri: --Oshequi pimoncaratashiyetacaro icantashiyetacaniri peeraniniri, irootaque caari pimatantaro yoamejeivetimpiri Tasorentsi. 4 Tempa icanti irinti: "Pimpincatsateri piri aisati piniro". Aisati icanti: "Incameta yora cantimatiriri iriri aisati iriniro". 5 Iro cantaincha aviroripee, picantajeitiri pishaninca: "Pincanteri ashitimpiri 'Nompempime quirequi, noncavintsayempime, iro cantaincha nojivataque nocantaqueri Tasorentsi nomperiri iriori'". Poamenirojeitiri eiro icavintsairitsi ashitariri, eiro ipincatsatiritsi. 6 Pineaquero, poametashinirojeitacari icantashiyetacari pishaninca, te poamejeiteriji irineane Tasorentsi. 7 Pishiacantavetaca piquemisantiri Tasorentsi, iro cantaincha te pinquemisanteriji. Queario oca iquenquetsatacotimpiri peerani Isayashini: 8 "Icanti Tasorentsi: 'Icantashijeitaca ipincatsataquena, iro cantaincha te irishirejeitenaji. 9 Yatsipetashitacaro yapatotimentashitana, te iroametanteroji noneane, irointi yoametantiro irineane iriori'". 10 Impoiji icajemajeitiri yora apatotimentajeitariri, icantajeitiri: --Pinquemajeitena, piojeitavaquero oca noncamantempiri: 11 ora ayeari, tecatsi oncantero ashire ompeacayearo. Irointiquea oca aneaveetashiyetari, irootaque matirori ashire ompeacayearo. 12 Impoiji nojatashitiri Jesoshi, nocarajeitiri itsipapee iroamerepee, nocantajeitiri: --¿Tempa piote iquishimentajeitimpiro variseopee oca picantiriri? 13 Yacanaquena: --Coajica intsocajero Apa jenoquiniri maaroni caari ipanquiti iriori. 14 Ari inaji yora variseopee: te irioteji, iquempejeitacari caari amenatsi. Oquempetaca icoaque irijate jaocarica, icoaque irancatsatanajeri itsipapee caari amenajeitatsi iriori. Aitaque impariajeitaque omoroqui maaroni, terocn. 15 Icantiri Petero: --Te nonquemempiji, poametenaro oca pishiacantiri. 16 Icantiri: --¿Tequerampa ontime piotantari? 17 ¿Tempa piote paitarica ayeari ojataque asheitoqui, impoiji ashitajero? Tecatsi oncantero ashire. 18 Iro cantaincha pineanatantaro paitarica piquenqueshiretiri: terica oncameetsateji, eiro picameetsashiretitsi. 19 Tempa piojeitiro piquenqueshiretiro caari cameetsatatsi, poanti, paimentaro pijina, pantiro caari pai, picoshiti, pitseeya, picantimatiri pishaninca. 20 Irootaque caari picameetsajeitanta. Iro cantaincha terica pinquivacoteaji, tecatsi oncantero pishire. 21 Irosati ijatantanacari Jesoshi Tiroqui aisati Shiroqui. Itentajeitanaquena maaroni iroamerepee. 22 Ojatashitaqueri cananasato, caari oni jorio. Ocantiri: --Novincatsarite, tempa aviro ishanincani pincatsari Iravirini. Nocoaque pincavintsayena, aisati noshinto. Yataanaquero iroori camaari, catsiqueti yoanaquero. 23 Iro cantaincha imajeretanaque, te iranqueroji. Nocantajeivetari narori: --Pincantajero ojatajeta, oshequi ashereajeitaquee. 24 Icantiro: --Itiancaquena Apa noncavintsayeri joriopee. 25 Iro cantaincha opocashitiri, otiyeroashitacari, aiquero ocantatiiri: --Novincatsarite, pincavintsayena. 26 Icantiro: --Te oncameetsateji aapitsateri atomi yoari ampanteariri otsiti. Te aviro jorio, ¿paita noncavintsaantempiri? 27 Acanaqueri: --Queario, novincatsarite, oca picantiri. Iro cantaincha, tempa yoaro otsiti iroaritsopequi yora ashitariri. 28 Yacanaquero: --Tsinane, cameetsa pishiretaquena. Aitaque nomataquempiro oca picoacotaquenarica. Irosati avisacotantanaja oshinto. 29 Ari yovaanaja aisati Jesoshi, iquenanaque otsapijaqui incajare anta Carireaqui. Impoiji itoncaanaque toncaariqui, isavicapaaque. Noijajeitanaqueri narori, aisati iriori maaroni iroamerepee. 30 Ijatashijeitaqueri oshequi atiripee, yaajeitanaqueneri oshequi mantsiayetatsiri: choritatsiri, caari shevatacha, caari amenatsi, caari neanatatsi, maaroni. Ari yoavisacojeitiri. 31 Ari yoajeitanaqueri cavaco maaroni neajeitaqueriri. Ineajeitajiri ineanataji caari neanaveitachani, ishevajeitanaja caari shevaveitachani, yaniiyetanaji caari aniiveitachani, yamenanaji caari amenaveitachani. Icantajeiti: --Tempa icameetsataque Tasorentsi, yora pincatsariventajeitiriri maaroni joriopee. 32 Impoiji icajemajeitaquena Jesoshi, aisati iriori maaroni iroamerepee. Icantajeitaquena: --Oshequi nocavintsaajeitaqueri maaroni yora apatotimentajeitanari. Ocarataque meeca mava quitaiteri icarajeitaquee: tecatsi meeca iroajeiteari. Oshequi aajeitaqueri itashe meeca. Ariorica nontiancavetajeari meeca, aitaque ajaajeitanaqueri itashe, eiro yaaveajatsi irareejeitajea ivancoqui. 33 Nocantajeitaqueri: --Pamene, caaraiteitaque aca. ¿Jaoca ayerori tanta avacaajeiteariri? Oshequi icarajeiti catsini. 34 Isampitaquena: --¿Jaoca ocaratiri tanta timatsiri? Nacanaqueri: --Ocarataque 7, aisati timatsi shivajaniqui aparopee. 35 Ari icantajeitiri apatojeitainchari: --Pisavicajeite quipatsiqui. 36 Irosati yaantacaro tanta aisati shivajaniqui. Icantiri iriri: --Ariove apa, pipaquena noyeari. Impoiji icarajaquero, ipajeitaquenaro. Naajeitavaquero, impoiji novaajeitaqueneri iriori apatojeitainchari. 37 Yoajeitanaca, iquemajeitanaca. Impoiji napatojeitajiro timaarantapaajantsiri, nojaajiro cantiriqui ocarataji 7. 38 Icarajeiti oajeitainchari 4,000 shirampari. Aisati oajeitainchari oshequi tsinane aisati jananequipee. 39 Impoiji itiancajeitajiri Jesoshi: --Meeca pijajeitanaje pivancopeequi. Irosati notejeitantanaja pitotsiqui, nomonteanaja anta Macataraqui.

Mateo 16

1 Impoiji ipocashitaqueri variseopee aisati saroseopee: icoajeivetaca irantacayerime Jesoshi caari cameetsatatsi ontimanteameri inquisantearimeri. Icantavetapaacari: --Jentsite, namenempi pintasoncante, niotanteari piponeacarica inquitequi. 2 Yacanaqueri Jesoshi: --Pamene, ariorica ishaavijiiteanaji, pineaquerorica opotsonaiteanaji, tempa picantajeiti: "Eiro oparii incani". 3 Iro cantaincha, oquitaitetamani, pineamaneririca iquiteriteamaniro catsirincaiteri, aisati otsiteniiteamani, ari picantajeiti: "Ompariye meeca incani". Piojeitaque jaoca ocanta inquite, pioti ompariaquerica incani. Iro cantaincha te piojeiteroji maaroni pineaqueri meeca quipatsiqui. 4 Te pincameetsajeiteji, oshequi pitseencajeitaqueri Tasorentsi: picoajeiveta pineena nontasoncante, iro cantaincha eiro nonijaimpirotsi. Apatiro pineaquero coajicani oca ishiacantiri Jonashi. Irootaque icantaqueriri Jesoshi, irosati ijatantanaja. 5 Ari nareejeitanaca intatiquero, nocarajeitiri itsipapee iroamere. Impoiji noquenqueshirejeitaquero tanta: tecatsi namaque. 6 Icantajeitaquena Jesoshi: --Paamayearoyea tapiacaarori itantane variseopee aisati saroseopee. 7 Ari nosampitavacaaca: --¿Paita icantanteeri: "Paamayearoyea tapiacaarori itantane"? Te ameji tanta, iroitatsi icantantaqueeri. 8 Iotashitaca Jesoshi nocantajeitaqueri, icantajeitana: --Te pishiretasanojeitenaji. ¿Paita picantantari: "Te ameji atantane"? ¿Paita piquenqueshiretantacari? 9 ¿Tequerampa piojeiteji? Chapinqui otimaveta tanta apapacoroni, iro cantaincha noacaajeitacari 5,000 shirampari. Paajeitajiro timaarantapaajantsiri: ¿jaoca ocaratiri cantiriqui pijaajiri timaarantapaajantsiri? Nocantiri: --Ocarati 12. 10 Aisati impoiji ocarati tanta 7, noacaajeitacari 4,000 shirampari. ¿Jaoca ocaratiri cantiriqui pijaajiri timaarantapaajantsiri? Nocantiri: --Ocarati 7. 11 Icantana: --¿Paita caari piojeitanta meeca? Te nonquenqueshireteroji tanta pipeacotanacari. Queariompia, paamayearoyea tapiacaarori itantane variseopee aisati saroseopee. 12 Impoiji niojeitanaque te inquenqueshireteroji tapiacaasanotarori tanta, irointi ishiacaventiro maaroni yoametantayetiri variseopee aisati saroseopee. Te irininteji Jesoshi iramatavijeitee yora variseo aisati saroseo. 13 Impoiji nojajeitanaque anta Sesareaqui: ora nampitsi yovetsicacantaqueri Jiripo. Ari icantaquena Jesoshi: --Noponeanaca narori inquitequi, natiritapaaque, iro cantaincha ¿paita yaamaajeitaquenari atiri, janicana? 14 Nacanaqueri: --Icanti aparopee: "Irioyeata Jesoshi Joani, yora vaotisatantaveitachaniri, itinaanaja". Icanti itsipapee: "Irioyeata Iriashini, yonijantaja". Icanti itsipapee: "Irioyeata Jerimiashini, yonijantaja". Irio itsipa ijijeitimpi aviro quenquetsatacantatsiniri, pitinaanaja. 15 Ari isampitana: --Avirojei, ¿paita picantajeitiri avirori? 16 Yacanaqueri Shimo Petero: --Avirotaque Quirishito naamaajeitari. Aviro Itomi Tasorentsi, yora Aneasanotatsiri. 17 Icantiri: --Queario picantaque, Shimo itomi Jonashi. Te irio oamejeitempirone atiri, irinti Apa jenoquiniri oametimpirori. 18 Nopajitimpi Petero: ocanti pivajiro "Mapi". Nocoacaaquempi poamejeiteri atiri noamejeitaquempiri avirori. Eiro imatiritsi camaari iroashinoncaajeiteri quemisantajeiteroneri pincamanteriri. 19 Noametempi paitarica irantajeiteri atiri irineanteariri Tasorentsi anta ipincatsaritinta. Eirorica piquemisantacairi atiri aca quipatsiqui, eiro ijatitsi inquitequi; irinti maaroni pinquemisantacaajeiteri irisavicajeite anta inquitequi. 20 Impoiji aisati icantajeitana: --Eiroyea picamantiritsi atiri: "Iriotaque Jesoshi Quirishito". 21 Impoiji icamantaquena Jesoshi: --Irotaintsi nojate Jerosarequi. Anta oshequi iroashinoncaajeitena yora savicacantatsiri, yora jivatacaajeitiriri saserotepee, yora oametantirori Sanquenarentsi, maaroni. Aitaque oncanteari iroyeetena, iro cantaincha oncarate mava quitaiteri, ari nontinaanaje aisati. 22 Iro cantaincha ipiatsatacari Petero: --Novincatsarite, te oncameetsateji oca picantaqueri. Eiro pashinoncaatsi, eiro picamitsi. 23 Ari ipitsocashitanacari Jesoshi, icantiri: --Pijate, piquempetacari Satanashi. ¿Paita pitseencantaquenari? Te pioteroji icoacaaquenari Tasorentsi, irointi piotaque icoacaaquenari atiri. 24 Impoiji icantajeitana: --Picoasanotirica pinquemisantasanotena, eiro pantanontatsi avisati, irointi pimpomerentsiventenaro paitarica noncoacaaquempiri narori. Ariorica iroashinoncaimenteetempiro, iro cantaincha pinquemisantasanotanaquena. 25 Yora coavetachari incavintsayea irisati irashinoncayea; irintiquea yora caari cavintsaachane irisati irineeri Tasorentsi irinti. 26 Ariorica intime ashiyetarori maaroni timayetatsiri quipatsiqui, iro cantaincha eirorica ijati inquitequi, tempa yatsipetashitacaro maaroni. Pineaquero, tecatsi pincantea pimpinateri Tasorentsi irisavicacantempiri anta inampiqui. 27 Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Coajica nompiaje aisati aca, nontsipatapaaqueari nonampirepee, nompincatsaritapaaque, nonquempeteari Apa. Nompinajeiteri maaroni quearioventanarori nocoacairiri. Irinti maaroni caari quemisantana, noashinoncaajeiteri. 28 Queario oca noncamantempiri: eirotsitarica picamajeititsi avirori, pineajeitavajena nompocaje, nompincatsaritasanotapaaje.

Mateo 17

1 Ari 6 nomaajeiti, impoiji yora Jesoshi yaajeitanaqueri Petero, Santiaco, jeri Joa, yora irirenti Santiaco. Yaajeitanaqueri anta antearoqui toncaari. 2 Ineajeitavaqueri ipashinitimojeitanacari. Ishipaquireavorotanaque, iquempetanacari catsirincaiteri; aisati iitsaare, oquitamarotasanotanaque catsini. 3 Imapocaqueri Moishishini, jeri Iriashini: iquenquetsatacaapaaqueri Jesoshi. 4 Yora Petero, icantiri Jesoshi: --Novincatsarite, aitanaquempaquea nopocajeitaque naroripee aca, noneajeitaquempi nainti. Pincoaquerica, novetsiquempiro mava pancotsijaniqui: aparoni pashi, aparoni irashi Moishishi, iro otsipa irashi Iriashi. 5 Irosati omapocantapaacari omaaroncapaaca mencori, oshipaquireapaaque iroori. Isavicaque Tasorentsi mencoriqui, icanti: --Iriotaque yoca notomi nonintasanotiri, oshequi noveshireimentasanotacari. Pinquemisantajeiteri. 6 Iquemajeitantacarori iroamerepee oca, itarecajeitanaca, oshequi yoajeitanaqueri cavaco. 7 Iro cantaincha ipocashitaqueri Jesoshi, ipamijeitaqueri. Icantiri: --Pincatiajeitanaje, eiro pitsaroajeititsi. 8 Ari yamenajeitanaji: tecatsi irineaje, apaniro inaji Jesoshi. 9 Impoiji yoirincajeitanaja, icantajeitiri: --Eirota picamantitatsi oca pineaqueri. Arioricaquea noncamaque aisati nontinaanaje, irosatiquea pincamantantayetaqueari itsipapee atiri. Tempa noponeaca inquitequi, natiritapaaque. 10 Ari nocantajeitaqueri: --Yora oametantirori Sanquenarentsi icantajeiti: "Irotaintsirica impoque Quirishito, irijivatapaaque ironijantapaajea Iriashini". ¿Paita icantajeitantarori oca? 11 Yacanaquena: --Queario icantaqueri: "Ironijantapaajea Iriashini, irovetsicajeitaqueri maaroni". 12 Noncamantempi: nijantaja inaji Iriashini, iro cantaincha te iriojeitavaqueriji atiripee, oshequi yoashinoncaajeitaqueri. Aisati narori, oshequi iroashinoncaajeitena. 13 Impoiji niojeitanaque iquenquetsatacotaqueri Joa, yora vaotisatantatsiri. 14 Ari nareejeitapaaca anta itiminta oshequi atiri yapatojeitaca. Irosati ipocashitantacari Jesoshi shirampari. Itiyeroashitapaacari, icantapaaqueri: 15 --Novincatsarite, pincavintsayeri notomi: oshequi icamanatapiniti, oshequi yashinoncaapinitaca. Ipariapiniti paamariqui, itaapinita, pomein: aisati ipiincapiniti ojaqui, pocn, pocn. 16 Naavetanacanari poamere, nocantavetari: "Poavisacotajenari", iro cantaincha te irimateriji. 17 Ari icantajeitana Jesoshi: --Te pinquemisantajeiteji, te pincameetsajeiteji. ¿Jaoca oncarate nontsipajeitempi piotanteari? Oshequi pitseencajeitaquena. Impoiji icantiri ashitariri itomi: --Jentsite, pamaquenari pitomi. 18 Ari iquisatsataqueri camaari, irosati ijatantanaja. Irosati yavisacotantaja yora evancari. 19 Impoiji nomanacaacari nosampijeitiri: --¿Paitaquea caari nomatantaro noavisacojeiteri narori? 20 Icantajeitaquena: --Iro caari pimatantaro te pinquemisantimateji capichaji. Queario oca noncamantempiri: pinquemisanterica capichaji ari pincantero oca toncaari: "Povaanajea anta", ari ovaanajea. Pinquemisantasanoterica, tecatsi pomerentsitimotempine. 21 Iro cantaincha pincoaquerica pojoqueri camaari quempetariri yoca, ocameetsati pinquenquetsatacaasanoteri Tasorentsi aisati pintitea. 22 Ari notsipajeitacari Jesoshi anta Carireaqui: narori aisati maaroni itsipapee iroamere. Icantajeitana: --Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Irotaintsi irayeetena, 23 iroyeetena. Oncarate mava quitaiteri nontinaanaje aisati. Noquemajeitantacariri, oshequi noashirejeitanaca. 24 Impoiji nojajeitanaque Caperenaoqui. Ainiro anta itimi yora quempoyeiriri quirequi yoameetsatantayetarori ivanco Tasorentsi. Ari ijatashitiri Petero, isampitiri: --¿Ipashitapinitarimpa oametimpiri iirequite, yoameetsatantayetarori ivanco Tasorentsi? 25 Yacashitanacari: --Je, ipiri. Impoiji ipianaja Petero pancotsiqui. Isampitavaqueri Jesoshi: --Shimo, ¿paita piquenqueshiretiri? Yora pincatsaripee, ¿janica icoacotapinitiri iirequite? ¿Icoacotirimpa ishanincasanori? Terica, ¿irintimpa icoacotiri itsipapee atiri? 26 Yacanaqueri: --Tempa icoacotiri itsipapee atiri. Ari icantiri: --Queario, tecatsi incoacoteri ishanincasanori. Aisati oquempetaca narori, tecatsi incoacotena Apa: tempa noshanincatacari. 27 Iro cantaincha te noninteji ontime inquishimentenari yora quempoyeiriri quirequi. Meeca pijate incajarequi, pimpitasate. Ariorica paaque shaori, pinquirancaqueri, pineaqueri ivantequi quirequi. Paavaqueri, impoiji paanajeneri yora quempoyeiriri quirequi, pimpapaaqueri. Iriotaque avinarojei, avirori aisati narori.

Mateo 18

1 Impoiji, nocarajeitaqueri itsipapee iroamere, nojatashijeitaqueri Jesoshi, nosampijeitiri: --Anta ipincatsaritinta Tasorentsi, ¿janica intsipateari impincatsaritasanote? 2 Ari icajemaqueri jananequi, isatecaqueri nianqui, 3 icantajeitana: --Queariotaque oca noncamantempiri: pinquenqueshirejeitea, paventajeiteari Tasorentsi; nocoaque pinquempejeiteari yoca jananequi, pishiretasanotena. Eirorica pishiretasanotanatsi, eiro pineirotsi ipincatsaritinta Tasorentsi. 4 Te irishemeteji yoca: maaroni quempetearine impincatsaritasanotanaque anta inquitequi. 5 Ariorica paacameetsateri quempetariri yoca jananequi, paacameetsajeitena narori. 6 Iro cantaincha ariorica pantacayeri caari cameetsatatsi, noasanquetasanotempi. Oncameetsateme pijivateme pincameme eiro pantacantarime caari cameetsatatsi. Tecatsi noasanquetimentempimeri. 7 Queario intime antayeterone caari cameetsatatsi, iro cantaincha oshequi irashinoncaajeitanaquea yora antacairiri. 8 Aisati icanti Jesoshi: --Meeca noshiacantempiro. Ariorica antacayempi paco caari cameetsatatsi, pimpesajero, pojocajero; aisati pinquempetero piiti antacayempirica caari cameetsatatsi. Ocameetsaveta pinqueapontsoquitapaaje anta inquitequi, te oncameetsateji ontime apite paco, irootaque pijatanteari Sharincaveniqui, aisati te oncameetsateji ontime apite piiti, irootaque pijatanteari Sharincaveniqui. Ainiro anta paamari caari tsivacanetatsi: quearioya piquemaatsicatarocari. 9 Aisati ariorica antacayempiro poqui caari cameetsatatsi, pinquitsoreero, pojoquero. Ocameetsati pinqueanaraquitaje inquitequi; te oncameetsateji ontime apite poqui, irootaque pijatanteari Sharincaveniqui pinquematsicatantearori paamari. Pineaquero, te oncameetsateji catsini pantero caari cameetsatatsi. 10 Aisati icanti Jesoshi: --Aisati eiro catsini pitseenquiritsi jananequipee. Ainiro inampirepee Apa quempoyeaventajeitaqueriri jananequipee, camantacoventapinitiriri. 11 Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Nopocashitaqueri jatatsinemeri Sharincaveniqui, noavisacotantajeariri. 12 Aisati icantajeitana Jesoshi: --Noshiacantempiro aisati. Ariorica intime ashitariri 100 irovishate. Impeaquearica aparoni, tempa irashitacotanaqueri yora 99 irovishate iramenantajeariri yora peainchari. ¿Paita piquenqueshirejeitiri avirori? 13 Irineajeririca aisati, ¿iriompa iriveshireimentea yora apatojeitainchari caari peacha? Te, irintiquea iriveshireimentea yora peavetainchari. Tempa queario. 14 Aisati iquempeta yora Apa jenoquiniri: te incoyeji irijate Sharincaveniqui aparoni jananequi. 15 Aisati icantaquena Jesoshi: --Ariorica irantero pishaninca caari cameetsatatsi, irootaque poashiretacotanteariri, ocameetsati pijatashiteri, pincanteri. Apaniro pijatashiteri, eiro picamantiritsi itsipapee. Ariorica inquemisantempi cameetsa irisavicantajeari, ari pinquempetacantajeri pirenti, paacameetsatavacaajea aisati. 16 Iro cantaincha eirorica iquemisantimpitsi, pijatashitajeri aisati, paanaqueri itsipa piyemisantaririnte: ariorica aparo, ariorica apite. Intsipajeitempi iriotanteari paitarica pincanteriri, aisati intsarojeitapeeri iriori. 17 Eirorica iquemisantajeitimpi, ari pincamantajeiteri maaroni piyemisantaririnte, intsarojeiterita iriori. Eirorica iquemisantajeitiri, ari pinquempetacaajeari tseencantatsiri, antirori caari cameetsatatsi; eiro picantajiritsi quemisantatsiri. 18 Paitarica pincantajeiteriri incanteri aisati iriori Tasorentsi. Pincantajeiteririca ainiro irantane, aisati incanteri iriori Tasorentsi. Pincantajeiteririca te aneroji irantane, aisati inquempetea iriori Tasorentsi. 19 Nampiitajempiro: irosatirica pincantajeiteriri avirori Apa jenoquiniri; ariorica pincarajeite apite, ari inquemisantasanojeitempi. 20 Jaocarica irampatotimentenari apite quemisantanari, ariorica mava, aisati narori noncarajeitaqueri. 21 Impoiji yora Petero isampitiri Jesoshi: --Novincatsarite, inquishenarica noshaninca, tempa ocameetsati noncavintsayeri, eiro nopiataritsi. Iro cantaincha irampiitapinitenarica inquisaquena, ¿jaoca oncarate noncavintsaapiniteri? ¿Ariompa oncarate 7? 22 Yacanaqueri: --Irosati pincanteani pincavintsayeri: eiro pipiataritsi catsini. 23 Noshiacantempiro jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti. Itimi pincatsari coatsiri impinatajeri iratiritepee. 24 Icajemaqueri aparoni, irevitiriri oshequi quirequi catsini. Icantavetari: "Pimpinatajena". 25 Yacanaqueri: "Tecatsi noncantea nompinatajempi". Ari icantiri pincatsari itsipapee: "Payeri yoca. Pimpimanteri, pimpimantero ijina, itomipee, irovaararo, maaroni, naantajeari quirequi irevitanari". 26 Iro cantaincha itiyeroanaca quipatsiqui yora irevitiriri, icantiri: "Eirotsita pipimantanatsi. Coajica nompinatajempiro, maaroni". 27 Ari oshequi icavintsairi ivatorote, icantiri: "Aitanaji, moncarataca, eiro nocoacotajimpitsi". 28 Ari ijatanaque yora irevitantavetachari. Iquenanaque avotsiqui, itonquiotavacari irevitiriri iriori capichaji. Icaticavaqueri itsanoqui, icantiri: "Pishintsite pimpinatajena ora pirevitanari". 29 Ari itiyeroavetanaca iriori, icantavetari: "Eirotsita picoacotanatsi, coajica nompinatajempi maaroni". 30 Iro cantaincha te incavintsayeriji irinti. Yoiminqueacantaqueri, icantiri: "Ariorica pimpinatajena maaroni, noncanteri iroimisoquijajempi". 31 Ari ineantacariri itsipapee, yoashirejeitanaca. Ijatashitaqueri ivatorote, icamantaqueri: "Noneaqueri yoranqui picavintsairi, te incavintsanteji irinti. Yoiminqueacantaqueri irevivetariri irinti capichaji". 32 Ari icajemacantaqueri ivatorote, icantiri: "Picantaquena: 'Eirota pipimantanatsi', irootaque nocavintsaasanotantaquempiri, nocantimpi: 'Aitanaji, eiro pipinatajanatsi'. Iro cantaincha te pincameetsateji avinti. 33 Tempa oncameetsateme pincavintsayerime avirori yora irevivetimpiri capichaji, pinquempetename narori nocavintsaaquempi". 34 Ari iquisaqueri, yoiminqueacantaqueri, icantiri: "Meecaquea aviroriniro, ariorica pimpinatasanotajena maaroni, ari noimisoquijajempi". 35 Ari piojeitaquero oca noshiacantimpiri. Eirorica picavintsanti, iroasanquetasanotempi Apa jenoquiniri, pinquempeteari yora noquenquetsatacotiri.

Mateo 19

1 Ari iquenquetsatacaana Jesoshi chapinqui anta Carireaqui. Impoiji yovaanaja Joreaqui, anta Joriraniqui intatiquero. Noijatanaqueri narori, aisati itsipapee iroamere. 2 Aisati yoijajeitaqueri oshequi itsipapee atiri. Aisati oshequi yoavisacojeitaqueri mantsiayetatsiri. 3 Aisati ijatashitaqueri Jesoshi variseopee. Icoavetaca incomitacayearime, irootaque isampitantavetariri: --¿Ocameetsatimpa irojocajero shirampari ijina? 4 Yacanaqueri: --Tempa pineanatapinivetaro Sanquenarentsi. Peerani yovetsicaqueri Tasorentsi shirampari aisati tsinane, 5 aisati icanti: "Ariorica irayero shirampari ijina, inteentareanaqueri iriri aisati iriniro, iro cantaincha te noncoacayeriji irojocajero ijina. Nocoaque quiso iroanaquero. Peerani inashiveitani shirampari aisati ijinatsori, iro cantaincha ariorica iraaquero, onquempetaquea apaniro irinaque, eiro yojocavacaajatsi". Tempa aitaque itsipatacaacari Tasorentsi, te oncameetsateji irojocacaajeri atiri. 7 Ari isampitiri aisati: --¿Arimpa? ¿Paita icantantariri Moishishi peerani: "Pisanquenatenero pijina paperi pojocantearori, impoiji ocameetsati pojocajero"? 8 Yacanaqueri: --Te pincameetsashireteji, irootaque icantantimpiri Moishishi ocameetsati pojocajero pijina. Iro cantaincha te incoacayempiji Tasorentsi pojocajero. Icoacaaquempi eiro pojocajirotsi catsini. 9 Nocantimpi narori, ariorica pojocajero pijina impoiji paaje pashini, aitaque paimentaquearo pijinasanori. Apatiroti ariorica ojivate aimentempi, ocameetsaveta pojocajero. 10 Impoiji, nocarataqueri pashini iroamere, nocantaqueri Jesoshi: --Ariompa, jaata eirota naitame nojina narori. 11 Icantaquena: --Eiro pimajeitirotsi pinquemajeitero oca nocantaquempiri. Apaniro inquemero yora yoametasanotiri Tasorentsi. 12 Timatsi caari matiro iraye ijina: irosati itimapaaque. Timatsi itsipa yaitsoquiyeetiri, caari yaanta ijina. Timatsi pashini caari coatsi iraye. Icoaque intimashitea inquearioventeneri Tasorentsi paitapeerica iranteneriri. Pimaterorica pinquemero oca, ari pinquenqueshiretero. 13 Impoiji yamaqueneri Jesoshi jananequipee, icantajeitiri: --Pimpamiteri notomipee, pincanteri Tasorentsi incavintsaajeitenari. Nocantajeivetari: --Eiro pashereiritsi Avincatsarite. 14 Iro cantaincha icantana: --Eiro picantiritsi: nocoaque iramajeitenarita jananequipee. Iojeiti iriori ipincatsajeitaquena. Maaroni quempetariri yoca irisavicajeite anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 15 Irosati ipamijeitantavacari, icantiri Tasorentsi: --Apa, nocoaque pincavintsaajeiteri yoca jananequipeeca. Impoiji ijatanaji. 16 Impoiji ijatashitaqueri Jesoshi aparoni evancari, isampitapaaqueri: --Oametantatsiri, picameetsataque. ¿Paita cameetsatatsiri nanteri narori nosavicanteari anta inquitequi, noncantaitatiyempani? 17 Ari icantiri: --¿Paita picantantanari: "Picameetsataque"? Itimi aparo cameetsatatsiri: yora Tasorentsi. Iro cantaincha pincoaquerica pijate inquitequi, pantajeitero maaroni icantiniri Moishishini. 18 Icantiri: --Otimi oshequi icantayetiniri: ¿paita picoaqueri nanteri? Yacanaqueri: --Eiro poantitsi, eiro pantirotsi caari pai, eiro picoshititsi, eiro pitseeyacotaritsi pishaninca, 19 pimpincatsateri piri aisati piniro; oquempetaca pininta avisati, aisati pinintajeiteri itsipapee iriori. 20 Icantaqueri: --Aitaque nomatitacaro nojananequitapaini, irosati meeca. ¿Paita pashini nanteri? 21 Yacanaqueri: --Picoaquerica pintsoteaquero maaroni, pijate pimpimantero maaroni timimojeitimpiri, pimperi ashinoncachari maaroni ovinaro; impoiji impinatempi Tasorentsi, ontime pivaararo inquitequi. Ariorica pimpimantero maaroni, tsame poijatanaquena narori. 22 Iquemavaitiiro oca, ijatanaque, yoashiretanaca. Otimi oshequi irovaararo, te incoyeji impimantero. 23 Impoiji icantajeitana Jesoshi: --Queario oca noncamantempiri: opomerentsitimotari ashitaarantachari irijate anta inquitequi. 24 Nampiitajempiro: tempa opomerentsitaca inqueero cameyo omorojaniqui quitsapi. Iro cantaincha opomerentsitasanotaca catsini irijate ashitaarantachari anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 25 Noquemajeitantarori oca noajeitanaqueri cavaco. Nosampitiri: --¿Ariompa? ¿Janica meeca materone iravisacotaje? 26 Yamenaquena, icantaquena: --Eiro imatirotsi atiri, iro cantaincha irinti Tasorentsi irimataquero maaroni. Tecatsi ompomerentsitimoteari irinti. 27 Icantaqueri Petero: --Pamene, nocoasanojeitaque noijatanaquempi, irootaque nojocajeitantacarori maaroni timimojeivetanari. ¿Paita naayetajeri coajicani aisati? 28 Icantajeitana Jesoshi: --Queario oca noncamantajeitempiri, tempa noponeaca inquitequi, natiritapaaque: coajica ontime quipatsi iroaquerari. Narori, nosavique anta novincatsarimentoqui, nompincatsatasanotaque. Aisati avirorijei, pincarajeitena pimpincatsarijeitanaque, ontime 12 pivincatsarimentopee pisavicajeitanteari aviroripee. Pimpincatsariventajeiteri maaroni joriopee. 29 Ariorica poijajeitanaquena, tecatsi pantsipejeitea. Ariorica pojocanaquero pivancopee, pirentipee, pitsiropee, piripee, piniropee, pitomipee, piipatsite, paitapeerica. Iro cantaincha ariorica poijatasanotanaquena, te pantsipetashijeitearoji. Ariorica pojocanaquero aparo, impajempi Tasorentsi 100. Aisati iraajeitanaquempi inampiqui pisaviquimojeitanteariri iriori, pincantaitatiyempani. 30 Itimajeiti meeca oshequi pincatsarijeitatsiri aca quipatsiqui, iro cantaincha eiro ipincatsarijeitajitsi inquitequi: ariorica aparopee pincatsaritanajantsine. Aisati itimajeiti meeca oshequi ashinoncaajeitachari, iro cantaincha coajica anta inquitequi impincatsaritaarantapaaje.

Mateo 20

1 Pashini aisati icanti Jesoshi: --Noshiacantempiro aisati jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti. Itimi ashitarori irovamashite. Tsiteniquera ijatamani nampitsiqui irameneri tsameetenerine. 2 Ineapaaqueri coatsiri intsameeteneri, icantiri: "Ariorica pintsameetena meeca, irosati ishaaviniji, nompinajeitempi aparoni quirequi: yora pajitachari tenario". Icantajeiti: "Ari cameetsa". Ari icantiri: "Meeca pijajeite, pintsameejeite". Ijajeitanaque, itsameejeiti. 3 Impoiji ijenoquitapaaque catsirincaiteri, ijatanaji aisati nampitsiqui yora ashitarori irovamashite. Ineapaaqueri itsipapee shirampari, icatiashijeitaca anta, tecatsi irantajeite. 4 Icantiri: "Ariorica pintsameejeite anta novamashitequi, cameetsa nompinajeitaquempi". Icantajeitiri: "Ari". Irosati ijajeitantanaca, itsameejeiti. 5 Aisati tampatica ijati nampitsiqui, itsameetacaajeitiri itsipapee. Aisati ishaavijini itsameetacaajeitiri itsipapee aisati. 6 Impoiji aisati antoo ishaavijiteanaji, ijatanaji nampitsiqui. Ineapaaqueri caari tsameejeitatsi. Icantajeitiri: "¿Paita patsipetashijeitantari picatiashijeitaca? Te pintsameejeiteji". 7 Yacajeitanaqueri: "Tecatsi tsameetacaajeitenane". Icantiri: "Pintsameejeite novamashitequi, pincarajeiteri yora jivajeitanaintsiri incaranqui". 8 Ari otsimancaiteanaji, yora ashitarori icantiri quempoyeiniriri iirequite: "Pincajemajeiteri maaroni tsameetacotanarori novamashite, pimpinajeiteri. Pijivateri pimpinajeiteri yora impoitatsiri itsameejeiti. Impoiji pimpinajeiteri jivajeitatsiri itsameejeiti oquitaitetamani". 9 Ari ipocajeiti yora impoitatsiri itsameejeiti: capichaji itsameejeiti iriori, iro cantaincha ipinajeitaqueri aparoni tenario. Aisati imoncaratavacaajeitaca ipinajeitaqueri maaroni. 10 Impoijiniquea ipocajeiti iriori yora intamanarori itsameejeitamani. Ijitashijeivetaca iranaacojeiteri impinajeiteri. Iro cantaincha ipinajeitaqueri aisati aparoni tenario. 11 Ineatiiri iirequite, iquisatsataqueri yora tsameetacairiri, 12 icantiri: "Yora impoitatsiri itsameejeiti capichaji, iro cantaincha imoncarataquena pipinataquena. Nainti nojatitamanaca oquitaitamani notsameeti, opomerentsivetaca, oshequi nomasavitaque. Oncameetsateme nanaacoterime nayeri quirequi". 13 Ari icantiri: "Noshaninca, te namatavijeitempiji. Tempa nocantimpi oquitaitetamani: 'Nompinatempi aparoni tenario'; picantajeivetana: 'Ari, cameetsa'. 14 Paanajeri meeca piirequite, pijajeitaje pivancoqui. Nopinatashitacari yora impoitatsiri itsameeti aparo tenario imoncaratantaquempiri. 15 Tempa ocameetsati nopashitacari noirequite. ¿Paita caari picoanta noncavintsayeri?" 16 Aisati noncamantempi: anta inquitequi impincatsarijeitanaque yora caari pincatsarijeitatsi aca quipatsiqui. Yorari irinti pincatsarijeivetachari aca, eiro ipincatsarijeitajitsi anta inquitequi. Aisati icantajeivetari Tasorentsi oshequi atiri: "Pinquemisantena", iro cantaincha te inquemisantajeiteji, irootaque caari irijajeitantea iriori inquitequi. 17 Ari impoiji ijatanaque Jesoshi Jerosarequi, itentajeitanaquena narori, aisati itsipapee iroamere. Apaniro icantajeitaquena: 18 --Meeca ajajeite Jerosarequi. Ari noponeanaca narori inquitequi, natiritapaaque. Irotaintsi irayena jivatacaajeitiriri saserotepee aisati yora oametantirori Sanquenarentsi, incantena: "Te pincameetsateji". 19 Incanteri oromasati: "Payeri Jesoshi, poyeri". Irishirontimentajeitena iriori, impasanajeitena, impajacojeitena coroshiqui, noncame. Oncarataque mava quitaiteri irointinaajena aisati Apa. 20 Impoiji ojatashitiri Jesoshi ijina Severeo, otsipatari otomipee: yora Santiaco aisati Joa. Otiyeroashitapaacari, ocantapaaqueri: --Nocoaque pincavintsayena. 21 Isampitiro: --¿Paita picoiri? Ocantiri: --Coajica, ariorica pimpincatsaritasanotanaque, nocoaque irisaviquimotempi notomipee: aparo irisavique pacosanoriqui, irio itsipa irisavique pampatequi. Pincanteri incarajeitempi impincatsarijeitanaque. 22 Icantiro, aisati icantiri otomipee: --Te pioteji paitarica picoacotanari. Oshequi nonquematsicayetearo paitapeerica. ¿Tempa pintsaroacayearo pinquematsicatearo avirori? Yacanaqueri: --Te nontsaroacayearoji, ari nomataquero narori. 23 Ari icantiri: --Queario pinquematsicajeitearo. Iro cantaincha te naro cantatsine janicarica saviquimotenaneri coajica: irio cantatsine Apa, irinti. 24 Noquemajeitantarori oca icantajeitiriri, noquisajeitaqueri yora Santiaco aisati Joa; iro noquisantacariri, icoaveta impincatsariteme. 25 Iro cantaincha icajemajeitaquena Jesoshi, icantajeitaquena: --Piojeitaque yora ivincatsaritepee itsipapee atiri yamejeitaca iperanajeitacari ishanincapee. 26 Iro cantaincha eiro piquempejeitaritsi. Eiro picoajeititsi avirori pimperanajeiteari pishanincapee. Pincoaquerica pimpincatsariventante pintacojeiteari pishaninca, eiroquea piperanayetaritsi. Pantajeiteneri pishaninca paitarica incoacaajeitempiri. 28 Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque, iro cantaincha te iro nompocantea nomperanajeitempi, irointi nopocanta nintacojeitempi aisati noncamimentajeitempi, maaroni. 29 Ari noponeajeitanaca Jericoqui, noquenajeitanaque avotsiqui. Yoijajeitanaquena oshequi atiri. 30 Ari isaviqui otsapiqui avotsi apite caari amenatsi. Icamanteetiri: --Coraque Jesoshi. Ari icajemajeitanaque: --Pincavintsaajeitapeena: tempa aviro ishanincani Iravirini. 31 Ari iquisatsataqueri yora apatojeitainchari, icantajeitiri: --Pimajerete. Aiquero icajemajeitanaque: --Novincatsarite, pincavintsayena: tempa aviro naamaajeitacari, aviro ishanincani Iravirini. 32 Icatiapaaca Jesoshi, icantiri: --¿Paita picoiri nantempiri? 33 Icantiri: --Novincatsarite, nocoaque namenaje. 34 Ari icavintsairi, ipamititaqueri iroqui. Irosati yamenantanaja, aisati yoijajeitanaqueri.

Mateo 21

1 Ari nareejeitapaaca Vetejajequi, oquempejitaro toncaari ipajiyeetiro Orivomashi. Irotapaajantsi Jerosare. Itianquiri Jesoshi apite iroamere, 2 icantiri: --Pijivatanaque anta nampitsiquinta. Pineapaaquero voro, otsatacotaca; otsipatacari orijani. Pintsatacoreapeero, pamaquenaro. 3 Irisampitempirica ashaninca: "¿Paita pitsatacoreantarori?" Ari pincanteri: "Irio coirori Avincatsarite". Ari incantempi: "Paanaqueneri". 4 Iro yantantarori oca, imoncaratiro isanquenatacotaqueriniri peerani yora camantantatsiniri pajitachari Sacariashi: 5 "Pincamantajeiteri jerosaresati: 'Coraquetaqueni pivincatsarite. Icameetsataque, te irishemeteji. Inquijacotapeempari vorojaniqui'". 6 Ari ijatanaque apite, ineapairo voro, yamaqueneri. 7 Apite yamaque: tsinane, aisati orijani. Yoanquetaqueneri imititsaqui quitsaarentsi, impoiji iquijacotacari Jesoshi. 8 Ari itimi oshequi atiri anta avotsiqui, yoayetaqueneri iroicoropee anta avotsiqui iraaticantanaquearori voro. Aisati yoayetaqueneri ojempequijaniqui inchatoshi avotsiqui, iraaticantanaquearori. Aitaque yametaro yoayetiniri pincatsaripee iroicoropee aisati ojempequijaniqui inchatoshi. 9 Ari ijivajeitanaqueri oshequi atiri anta avotsiqui, aisati impoijeitanaqueri oshequi pashini. Icajemajeitanaque: --Jeriqueti ishanincani Iravirini, tsame ampincatsajeitavaqueri. Itiancaqueri Avincatsarite, tsame aneacameetsajeiteri. Tempa ineacameetsatiri iriori Tasorentsi. 10 Ari yareetapaaca Jerosarequi. Isampitavacaajeitaca maaroni jerosaresati: --¿Janicampa yoca? 11 Yacajeitaqueri itsipapee: --Iriotaque Jesoshi, poneachari Nasaretequi, ora timatsiri Carireaqui. Oshequi iquenquetsatacotiri Tasorentsi. 12 Ari ijataque Jesoshi ivancoqui Tasorentsi, iquisajeitapaaqueri maaroni amanantatsiri aisati pimantatsiri, yojocajeitapaaqueri. Aisati iquempejeitaqueri yora pinaavacaariri iirequite, aisati yora pimantiriri paroma: itatsinquitapaaqueri imesatepee aisati isavicamentopee. 13 Icantajeitaqueri: --Ocanti Sanquenarentsi: "Icanti Tasorentsi: 'Ocameetsati pinquenquetsatacaapinijeitena aca novancoqui'". Iro cantaincha avirojei te pinquenquetsatacaajeiteriji, irointi picoshitapinijeitiri pocajeitatsiri. 14 Impoiji ijatashitaqueri oshequi caari amenatsi aisati choriyetatsiri. Yoavisacojeitaqueri. 15 Ari ineajeitaqueri yora jivatacaajeitiriri saserotepee aisati yora oametantirori Sanquenarentsi, iquisajeitanaca. Ocameetsati yantayetiri, aisati icantajeiti atiripee: --Tsame ampincatsajeiteri ishanincani Iravirini. Irootaque iquisajeitantacariri yoranqui, 16 aisati icantajeitaqueri Jesoshi: --¿Piquemaquerompa oca icantajeitiri atiripee? Te oncameetsateji impincatsajeitempi. Yacanaqueri: --Je, noquemaqueri. Tempa pineanatiro Sanquenarentsi cantatsiri: "Impincatsajeiteri Quirishito yora jananequipee". 17 Ari ijatanaji Jesoshi, quiso noanajiri narori, aisati itsipapee iroamere. Nojajeitanaque Vetaniaqui, aitaque nomaajeitapairi. 18 Ari oquitaitetamanaji nopiajeitanaja Jerosarequi. Nianqui itasheanaque Jesoshi. 19 Ineapaaquero avotsinampiqui iyera. Icoavetapaacaro oitsoqui, te ontimeji; irointi iotaca oshi. Icanti: --Meeca eiro otimajitsi aisati oitsoqui iroajeitantajearori atiri. Irosati oshimpeshitantanaca, ocamaque iyera. 20 Noneantacarori, nosampitiri: --¿Jaoca ocantanacari oshintsitantanacari oshimpeshitanaque? 21 Yacanaquena: --Queario oca noncamantempiri: ariorica pishiretasanoteari Tasorentsi, pimatero avirori quempetarori pineaqueri meeca. Aisati pincanteririca Apa: "Povaajero oca toncaari, pojoquero anta incajarequi", aitaque irimatacaaquempiro. Iro cantaincha, eiro pitseenquiritsi. 22 Ariorica pishiretasanoteari, irimatacaaquempiro paitapeerica pincoacoteriri. 23 Ari nareejeitapaaja ivancoqui Tasorentsi, yoametantapaaji Jesoshi. Irosati ijatashitantapaacari yora jivatacaajeitiriri saserotepee aisati yora jivatacantantatsiri, isampijeitiri: --¿Janicampa tianquimpiri pantayetantarori ocapee? ¿Janica nintacaimpiri pipincatsaritantacari? 24 Yacanaqueri: --Aisati narori, aparo nosampitempi: ariorica pancaquena, noncamantempi janica tiancaquenari. 25 ¿Janicampa tianquiriri Joa ivaotisatantayetariri ashanincapee? ¿Irimpa tianquiriri Tasorentsi? ¿Irimpa tianquiriri atiri? Ari icantavacaajeitanaca: --Ancanteririca: "Irio Tasorentsi tianquiriri", icanteecari: "¿Paita caari piquemisantantari?" 26 Iro cantaincha ariorica ancanteri: "Irio tianquiriri atiri", iquisajeiteecari atiripee. Tempa ijitashijeitari irio Tasorentsi tianquiriri Joa iquenquetsati. 27 Ari icantajeitiri: --Te nioteji janicarica tianquiriri. Icantiri: --Aisati narori, eiro nocamantimpitsi janicarica tiancaquenari nantantarori ocapee. 28 Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Meeca noshiacantempiri ashitachari itomi apite: ¿paita piquenqueshiretacotiriri? Icantiri intarori itimi: "Notiomi, pijate meeca pintsameete anta ovamashiqui". 29 Yacanaqueri: "Eiro notsameetitsi", iro cantaincha impoiji ijati itsameeti. 30 Aisati icantiri itsipa itomi: "Notiomi, pijate meeca pintsameete anta ovamashiqui". Ari icantiri: "Ari, apa, nojataque". Iro cantaincha te irijateji. 31 Meeca nosampitempi: ¿janica antasanotiniriri iriri icoacairiri? Yacanaqueri: --Yora jivatatsiri itimi, jatatsiri itsameeti. Icantiri aisati: --Queario oca noncamantempiri: irijivajeitempi irijajeitanaque inquitequi yora coshitantatsiri aisati ora antapiniyetiriri shirampari caari ai. 32 Ipocapaaque Joa icamantavetimpi jaoca pincantajeameri pincameetsatantajeameri, iro cantaincha te pinquemisantavaqueriji. Irinti iquemisantajeitaqueri yora apatotiniriri oromasati iirequite, aisati oquemisantaqueri antapiniyetiriri shirampari caari ai. Pineajeivetacari iquemisantajeiti icameetsatantajari, iro cantaincha te pinquenqueshirejeiteaji avirorijei; te pinquemisantavaqueriji Joa. Irijajeite irinti inquitequi: aviroriquea avinti, eiro pijajeititsi. 33 Jero oca pashini icantiriri Jesoshi: --Pashini aisati noshiacantempiro: pinquemajeitavaquero. Itimi shirampari panquitirori ovamashi. Itantacotiro otsapiqui. Aisati yovetsiquiro intsinacaitantearori oitsoqui, aisati onanteari oja. Yovetsiquiro pancotsi jenoquitatsiri yamenacotantarori savicatsiri ora panquirentsi. Impoiji icantiri pashini ishaninca: "Meeca nocoi pamenenaro novamashite, aisati pintsameetacotenaro". Icantiri: "Ari". Impoiji ijatanaque yora ashitarori ovamashi pashiniqui quipatsi. 34 Peeranitanaque omoncarataca otimanaque oitsoqui. Itiancavetacari iratiritepee: "Pijajeite pincanteri yora amenirori novamashite impacantena nashitari narori". Ari ijajeivetanaca. 35 Ineajeitavaqueri yora amenirori ovamashi: ipasatavaqueri aparo, tac, tac; pashini yoavaqueri, shemi; irio itsipa ipichavaqueri, pitse, pitse. 36 Ari yora ashitarori, ari itiancavetaca pashini iratiritepee, icarajeiveta oshequi. Iro cantaincha yoashinoncaajeitavaqueri yora amenirori ovamashi. 37 Impoiji iquenqueshiretaque yora ashitarori: "Meeca nontianqueri notomi. Iriitatsi impincatsatavaque irinti". Ari itiancavetacari iriori. 38 Iro cantaincha ineajeitantavacariri, icantanirotavacaaca: "Coraquetaqueni yora itomi ashitarori iroamashite. Ariorica incame iriri, iriotaque ashitajearoneri ovamashi. Tsame avavaqueri, impoiji ashijeitajearo arori ovamashi". 39 Ari yaajeitavaqueri, shepi; yaanaqueri anta otsapiqui, yoaqueri, shemi. 40 Ariorica impocaque yora ashitarori iroamashite, aamaaca, ¿jaoca incantapeeriri yora amenavetanariri iroamashite? 41 Icantajeitiri: --Tempa iraanirojeiteri, iroashinoncaajeiteri, iroajeiteri. Impoiji iramenaje pashinipee cameetsatatsiri, amenajenerine iroamashite, yora paaranterineri irinti oitsoqui irovate. 42 Ari icantiri Jesoshi: --Tempa pineanatiro ocantiri Sanquenarentsi: "Itseencaquero mapi yora vetsiquirori pancotsi, iro cantaincha ipeaquero Tasorentsi otincamiaro pancotsi. Tempa icameetsataque Avincatsarite, tempa avajeitanaquero cavaco maaroni yantajeitiri". 43 Irootaque nocantajeitantimpiri: eiro pineajeitiritsi Tasorentsi impincatsariventajeitempi. Irintiquea irinti impincatsariventajeiteri pashinipee: yora pincatsatasanojeiterineri, quemisantasanojeiterineri. 44 Naro shiacantachari mapi nocantaquempiri: terica piotavaquena, pashinoncayea; terica pinquemisantena, pijate Sharincaveniqui. 45 Ari iquemajeitavaqueri yora jivatacaajeitiriri saserotepee aisati yora variseopee. Iojeitaque irio iquenquetsatacotaqueri Jesoshi. 46 Icoajeivetaca iraacanterime Jesoshi, iro cantaincha itsaroacaajeitacari atiripee. Iotaqueri atiripee queario iquenquetsatacotaqueri Jesoshi Tasorentsi.

Mateo 22

1 Pashini aisati ishiacantiniri Jesoshi, icantajeitiri: 2 --Noshiacantempiro jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti. Itimi pincatsari itomi aatsineri ijina. Impoiji icoaque pincatsari iriveshireimentajeiteari ishanincapee itomi. Icajemacantajeivetacari iroacaajeitearime. 3 Itiancavetacari inampirepee, icajemacantajeivetacari ishaninca, iro cantaincha, te impocajeiteji. 4 Itiancavetaja aisati, icantiri: "Pincamanteri yora nocajemacantaqueri: 'Vetsicayetaca maaroni. Yoayetaqueri vaca aisati vacajaniqui. Caate piveshireimenteari itomi aatsineri ijina'". 5 Iro cantaincha te inquemisantavaqueriji, irointi ijajeitanaque jaocarica. Ijati aparo iroanequi, irio pashini ijati iomparita. 6 Irio pashinipee yaajeitavaqueri itiancane, shepi; yoashinoncaavaqueri, impoiji yoajeitavaqueri, shemi. 7 Ari iquisanaca yora pincatsari. Itiancaqueri soraro, yoapaaqueri yora oaqueriri itiancane aisati itaitaqueri ivancopee. 8 Impoiji icantiri itsipapee inampirepee: "Vetsicayetaca maaroni, iro cantaincha te incameetsateji yora nocajemacantajeivetacari". 9 Pijajeite meeca anta nampitsiqui, pincantajeiteri maaroni pineajeitaqueri: "Caate avinti avincatsaritequi, piveshireimenteari itomi aatsineri ijina". 10 Ari ijajeitanaque, yapatojeitaqueri maaroni ineajeitaqueri: cameetsayetatsiri, caari cameetsayetatsi, maaroni. Ijaajeitapaacaro pancotsi. 11 Ari ijataque yora pincatsari ivetsajeitavacari pocajeitaintsiri. Ineaqueri aparoni shirampari caari quitsaatacha cameetsa. 12 Icantiri: "Noshaninca, nopajeivetaquempi quitsaarentsi cameetsari pinquitsaatimentearimeri notomi. ¿Paita caari piquitsaatantaro?" Te iranqueji. 13 Ari icantiri inampire: "Poisoteri iracoqui aisati iitiqui. Pojoqueri anta otsitenitaquenta, anta itiminta iraajeitachari aisati cavintsaajeitachari". 14 Pineaquero: icajemacantavetacari oshequi, iro cantaincha te irishequiteji yora icoyeasanotaqueri. 15 Impoiji ijajeitanaque variseopee, yoametavacaajeitaca: --¿Jaoca ancanteriri Jesoshi ancomitacanteariri? Ariorica incomitaquea, irosati anquisacantanteariri. 16 Impoiji itiancajeitaqueri iroamerepee, itsipajeitacari oijatiriri Eroreshi. Isampijeitapaaqueri Jesoshi: --Oametanari, niojeiti queario poametantaque. Cameetsa poametantiro irineane Tasorentsi, te pintsaroacayeariji itsipapee atiri, aisati te pimpincatsateriji. 17 Meeca pincamantena paitarica piquenqueshiretiri: ¿ocameetsatimpa amperi Sesari airequite? ¿Tericampa oncameetsateji? 18 Iro cantaincha iotaque Jesoshi icoajeivetaca iramatavijeiterime. Isampitiri: --¿Paita picoantacari pamatavitena? Te pincameetsateji. 19 Pinijayenari quirequi pipapinitiriri oromasati. Ari yamaqueneri apamentaquiro, ipajiyeetiri tenario. 20 Ari isampitiri: --¿Janicampa ashitarori ishiacantaro oca? ¿Jaoca opajitari ivajiro oca sanquenataincharica? 21 Yacanaqueri: --Tempa Sesari. Ari icantiri: --Panteneri Sesari icoacaimpiri, aisati panteneri Tasorentsi icoacaimpiri iriori. 22 Iquemajeitavaqueri, irosati yoajeitantanacari cavaco. Ari ijajeitanaji. 23 Impoiji yora saroseopee ipocashitaqueri Jesoshi, ijitashijeitaca iriori eiro atinaajeitajatsi, eiro ajajeititsi inquitequi. Ari isampitapaaqueri: 24 --Oametanari, icantini peerani Moishishi: "Ontimerica shirampari ijina, iro cantaincha te intimacayeroji itomipee. Impoiji incamaquerica, ocameetsati iraajero irirentini ijinani, intimacayero otomi, iro cantaincha irishiacanteri itomini irirentini". 25 Ari itimi shirampari aisati irirenti, icarajeiti 6. Yaavetajaro ijina, iro cantaincha te intimacayeroji itomi. Impoiji icamaque iriori, torein. Yaavetajaro aisati irirentini, te intimacayeroji aisati, impoiji icamaque. 26 Aisati iquempejeitaca irirentipee, maaroni aajeivetajarori: te intimacayeroji itomipee. 27 Impoiji ocamaque iroori tsinane, torein. 28 Ariorica intinaajeitanaje, ¿janicampa aajeroneri? Pamene, ijinantajeiveitaroni maaroni. 29 Ari yacanaqueri: --Oshequi picomijeitacaro. Te piojeiteroji Sanquenarentsi, aisati te pioteji itasorentsitasanoti Tasorentsi. 30 Ariorica antinaajeitanaje, tecatsi aajantsineri. Maaroni tinaajantsineri inquempejeitajeari inampirepee Tasorentsi: eiro yaajeitapaajitsi ijina. 31 Intinaajeitanaje maaroni camajeitatsiri, tempa pineanatiro icantimpiri Tasorentsi: 32 "Narotaque Tasorentsi: ipincatsataquena Avarama, ipincatsataquena Isaca, ipincatsataquena Jacovo". Te incanteji: "Ipincatsaveitanani", pineaquero, aneatsi meeca inajeiti: irootaque ipincatsajeitantacariri. Aisati, aneatsi inajeiti, irootaque ipincatsariventantariri iriori Tasorentsi. 33 Noquemajeitantacarori oca, noajeitanaqueri cavaco, nocantajeiti: --Tempa cameetsa yoametanti Jesoshi. 34 Iquemajeitaque variseopee cameetsa yacanaqueri Jesoshi saroseopee, irootaque itsaroacantajeitanacariri iriori irineanatajeri aisati. Ari ipocashitaqueri iriori variseopee Jesoshi. 35 Icoajeivetaca incomitacayearime. Icarajeitiri aparoni oametantirori Sanquenarentsi, isampitiri: 36 --Oametanari, ainiro oshequi oamejeitaquee Sanquenarentsi: ¿paita cameetsatasanotatsiri anquemisantajeiteri? 37 Yacanaqueri: --Iro cameetsatasanotatsiri oca: "Pinintasanoteri catsini Tasorentsi, yora Avincatsarite: pinquearioventero pinintasanoteri, pincantaitatiyempani". 38 Irootaque anaacotantatsiri isanquenajeitiri. 39 Otimi otsipa, quempetarori: "Oquempeta picavintsaaja avisati, pincavintsaajeiteri pishanincapee". 40 Ariorica pimajeitaquero oca, ari pimoncarajeitaquero maaroni isanquenatiniri Moishishi, aisati maaroni isanquenatiniri yora quenquetsatacantatsiniri. 41 Ari Jesoshi isampijeitiri yora variseopee apatotimentajeitariri: --¿Paita piquenqueshiretacotiriri Quirishito? ¿Janica irishanincateari? 42 Yacajeitanaqueri: --Irishanincateari Iravirini. 43 Icantiri: --Peerani osanquenatacaaqueri Ishire Tasorentsi Iravirini, icantantariri Quirishito: "Novincatsarite". Tempa piotiro isanquenare: "Yora Tasorentsi icantiri Novincatsarite: 'Pisavique, notiomi, nacosanoriqui, pincaratena ampincatsariventante. Aitaque pisavique irosati nontsoncajeitanteariri maaroni quisajeitaquempiri'". ¿Paita icantantariri Iravirini: "Novincatsarite"? 45 Iriorica Quirishito ivincatsarite Iravirini, ¿paita picantantariri irio ishanincani? Tempa amejeita apincatsajeitiri jivajeiteeri itimi. 46 Tecatsi incantajeitea irancanaqueri. Aisati itsaroacaajeitacari itsipapee irisampiterime iriori.

Mateo 23

1 Impoiji icantajeitaqueri Jesoshi apatotimentajeitariri, aisati icantaquena narori, aisati icantajeitaqueri iriori itsipapee iroamere: 2 --Yora oametantirori Sanquenarentsi aisati yora variseopee ijitashijeivetaca iquempetacari Moishishi: oshequi iperanatashijeitaquempi. 3 Ocameetsaveta pantayetero paitapeerica icantayetimpiri, iro cantaincha eiro pantirotsi yantashiyetari iriori. Icantajeivetimpi: "Cameetsa pintime", iro cantaincha te intimeji iriori cameetsa. Te irimateroji iriori icantajeivetimpiri. 4 Oshequi opomerentsitimojeitaquempi pantajeitaquero icantajeitaquempiri, iro cantaincha te impomerentsiventearoji iriori. 5 Yantashiyetaro paitapeerica pineanteariri, pineacameetsatanteariri. Imavacotacaro irineane Tasorentsi iracoqui aisati yamatseetacotacaro ivancainaqui; antearo oni, pincantajeitanteariri: "Pineaqueri, quemisantincari ini". Aisati oshequi yoanencashitacaro iitsaare ocaratapai. 6 Ariorica yoajeita, icoasanotaque intsipatapiniteari pincatsatatsiri. Aisati anta yapatojeitanta icoasanotaque savicamentotsi cameetsari. 7 Icoaque cameetsa pivetsajeiteari anta nampitsiqui, icoaque pincantajeiteri: "Oametanari". 8 Iro cantaincha avinti, eiro piquempetaritsi: eiro picoitsi incanteetempi: "Oametanari". Iriotaque Tasorentsi oamejeitimpiri; avirojei, pimoncaratavacaajeitaca. 9 Aca quipatsiqui eiro picantashitaritsi itsipapee: "Apa". Itimi Piri apaniro anta inquitequi. 10 Aisati eiro pishinetiritsi incanteetempi: "Novincatsarite". Itimi pivincatsarite apaniro, yora Quirishito. 11 Pincoaquerica pimpincatsaritanaque, pijivate pintacojeiteari itsipapee. 12 Ariorica pincantajeiteri: "Nompincatsariventempi", ari pishemetaque catsini, iro cantaincha iroashinoncayempi Tasorentsi. Impeajeri pincatsaritajantsine maaroni caari shemejeitatsi. 13 Icantiri Jesoshi yora oametantirori Sanquenarentsi aisati variseopee: --Oshequi pamatavitantajeiti, coajica irootaque oshequi pashinoncaajeitanteari. Eiro pijatitsi anta ipincatsaritinta Tasorentsi, aisati te pincoacayeriji itsipapee irijate iriori. 14 Oshequi pamatavitantajeiti, coajica irootaque oshequi pashinoncaajeitanteari. Picoshitaquero camajimentaaro ovanco; pishiacantavetaca piquenquetsatacairi Tasorentsi, pisamaninirotashitacaro, vero, vero, vero. Aitaque iroasanquetasanojeitempi Tasorentsi. 15 Oshequi pamatavitantajeiti, coajica irootaque oshequi pashinoncaajeitanteari. Oshequi pipomerentsiventacaacari itsipa atiri pipeantacariri jorio. Impoiji poametiri yamatavitanti, inquempetantempiri irijatanteari Sharincaveniqui. 16 Oshequi pamatavitanti: piquempetacari caari amenatsi yora acatsatiriri iyamarajaquiririnte. Pashinoncaajeitanaquea. Picantashinirota: "Ariorica ancante: 'Tempa otimi ivanco Tasorentsi, piotanteari eiro namatavitimpitsi', ari ocameetsati amatavitante. Iro cantaincha ariorica ancante: 'Tempa otimi oro anta ivancoqui Tasorentsi, piotanteari eiro namatavitimpitsi', ari eiro amatavitanti". 17 ¿Paitasa picantantari? Te pionirojeiteji catsini. Oshequi pineaveetashita. ¿Paita cameetsatasanotatsiri? ¿Irompa oro cameetsatasanotatsiri? ¿Irompa ivanco Tasorentsi cameetsatasanotatsiri? Tempa irootaque ocameetsatantari oro otimi ivancoqui Tasorentsi. 18 Aisati picantashinirojeita: "Ariorica ancante: 'Tempa otimi atantanariri Tasorentsi avira, piotanteari eiro namatavitimpitsi', ari ocameetsati amatavitante. Iro cantaincha ariorica ancante: 'Tempa itimi avira avaqueneri Tasorentsi, antaaqueneri, piotanteari eiro namatavitimpitsi', ari eiro amatavitantitsi catsini". 19 ¿Paitasa picantantari? Te pionirojeiteji catsini. ¿Paita cameetsatasanotatsiri? ¿Iriompa pivira? ¿Irompa pitaantanariri Tasorentsi pivira? Tempa irootaque icameetsatantari pivira pitaaqueneri Tasorentsi. 20 Pamene, oshequi picanti: "Tempa otimi ataantanariri Tasorentsi", "Tempa otimi ivanco Tasorentsi", "Tempa otimi inquite", paitapeerica. Picantashinirotaro, impoiji pijitashiniroveta ocameetsati pamatavitanti. ¿Pijitimpa te intimeji Tasorentsi? Noncamantempi: itsoteaquero itasorenca maaroni. Iojeitiro pantajeitiri, iroasanquetimentempiro maaroni pamatavitanti. 23 Oshequi pamatavitantajeiti, coajica irootaque oshequi pashinoncaajeitanteari. Pamene, timatsi pimayevetacari. Ariorica paaque piirequite 10, pipaqueri Tasorentsi aparoni; ariorica paaque 10 oshi pipanquitiri, jero pipavetacari aparoni oshi. Iro cantaincha te pinquenqueshireteroji icoacaasanovetaquempiri Tasorentsi: icoaveta pintimeme cameetsa, icoaveta pincavintsayerime pishaninca, icoaveta pinquemisanterime. Oncameetsateme pimajeiterome maaroni ocapee, impoiji ariorica paaque paitapeerica oncarate 10, aparoni pimpaqueri Tasorentsi. Yovaajiniri, icantajiri aisati: 24 --Te pioteji catsini, iro cantaincha picoajeiveta poamejeiterime itsipapee. Oshequi piquearioventavetacaro pipomerentsiventasanovetacaro caari icoacaasanotimpi Tasorentsi; iro cantaincha te pinquenqueshiretimateroji capichaji oca icoacaasanovetimpiri. 25 Oshequi pamatavitantajeiti, coajica irootaque oshequi pashinoncaajeitanteari. Piquivasanovetaro piramento otapiiqui, iro cantaincha te pinquiveroji osantequi: oshequi oshititaque. Aisati piquempejeita avirori, poameetsantashita ineacameetsajeitantimpiri ashanincapee, iro cantaincha pishirequi te pincameetsateji catsini: oshequi picoshitapiniti aisati oshequi pinevetaro vaararontsi. 26 Te piojeiteji catsini. Pijivate pinquivasanotero osantequi, impoiji eiro oquipatsitajitsi aisati otapiiqui. Arioricame pincameetsashiretaqueme, irineacameetsajeitempime ashanincapee. 27 Oshequi pamatavitantajeiti, coajica irootaque oshequi pashinoncaajeitanteari. Piquempejeitacaro yoanteetariri camatsiri, ipotsotiro quitamarori. Ocameetsavetaca saiteriquica, iro cantaincha tsompoina oshititaque, ojaacaro itonqui camatsiri. 28 Ineacameetsajeivetaro ashanincapee pantayetiri, iro cantaincha te pincameetsashireteji: oshequi pamatavitanti aisati oshequi pantapinitiro caari cameetsatatsi. 29 Oshequi pamatavitantajeiti, coajica irootaque oshequi pashinoncaajeitanteari. Peerani yora pishanincapeeni yoajeitaqueri quenquetsajeitironiri irineane Tasorentsi, yora cameetsatatsiniri. Meeca povetsicajeitiro pancotsipee pinquenqueshirejeitanteariri yora quenquetsatacantatsiniri. Poanencayetaquero cameetsa. Picantanirojeiti: "Nontimitaqueame nainti peerani, eiro noajeitirime, eiro noquempetarime nainti noshanincani oajeitaqueriniri". 31 Picanti avirori: "Noshanincajeitacari yora peeraniniri". Queario oca picantanirojeitiri. 32 Aisati piquempejeitacari, avirojeitaque oayeri. Tempa iriojeitaque intacaroniri, meeca aviro vaajeitajirori poantaji. 33 Piquempejeitacari maranque, te pincameetsajeiteji catsini. ¿Pijijeitimpa eiro pijajeititsi Sharincaveniqui? 34 Aisati icantajeitaqueri Jesoshi: --Nontianquempiri coajica itsipapee quenquetsatacoterineri Tasorentsi, iotasanotiriri, oametanteroneri irineane. Niotaque povaaranteri, pashinipee pimpajacotaaranteri, itsipapee pimpasanataaranteri anta papatojeitanta, itsipapee aisati pinquisaaranteri jaocarica irijayetanaqueri. 35 Ainiro pantanejei avirori, picoacaajeitaqueri incamajeitaque maaroni cameetsatatsiri: yora Averini, maaroni. Aisati yora Sacariashi, yora itomini Verequiashini: iquemisantacaavetacari ashanincani anta ivancoqui Tasorentsi, iro cantaincha yoajeitaqueri. Pintimitaqueame avirori, pamijeitaquerime poajeitaquerime avirori. Pashi poajeitiro poantajeiti. 36 Aitaque iroasanquetimentajeitaquempiri Tasorentsi maaroni picoacaajeitaqueri incame. 37 Jo, aviro jerosaresati. Oshequi poapinitiri quenquetsatacotiriri Tasorentsi, pipichaavaqueri maaroni itiancayevetimpiri. Oquempeta teapa osaramonquitari orijanipee, ocavintsairi, nocoaveta nonquempetearome narori, noncavintsaajeitempime. Iro cantaincha te pincoajeiteji. 38 Jero ivanco Tasorentsi pineacameetsajeitaqueri: eiro nopiashitajarotsi aisati. Aisati Apa, eiro ipocashitajirotsi iriori. 39 Eiro pineapinijeitajanatsi aisati. Apanivani pineajeitavajena aisati, pincantajeite: "Icameetsataque Jesoshi, iriotaque Avincatsarite tianquiriri".

Mateo 24

1 Ari iponeaca Jesoshi ivancoqui Tasorentsi, irotajantsi irijataje. Ari nojatashitaqueri, nocarajeitaqueri itsipapee iroamere, namenacaajeitaqueri ivanco Tasorentsi aisati otsipapee pancotsi. 2 Ari icantaquena: --Ari pineamempeajeivetacaro meeca oca pancotsipeeca. Queario oca noncamantempiri: coajica intireetajero maaroni, irovarayeetajero maaroni mapipee. 3 Ari nojajeitanaque toncaariqui ipajiyeetiro Orivomashi. Isavicapaaque Jesoshi, ari nojatashitaqueri, nosampijeitaqueri: --Pincamantajeitena: ¿jaoca oncarate intireetantajearori pancotsipee? ¿Paita iotacayenane jaoca oncarate pimpocantajeari? ¿Jaoca oncarate omoncaratantajeari maaroni picantaquenari? 4 Yacanaquena: --Queariompiya, yamataviyeetimpicari. 5 Intime oshequi pocatsine, cantapaatsine: "Narotaque nainti Quirishito". Iramataviyetapeeri oshequi atiri. 6 Pinquemapiniteri incante: "Imanatavacaajeita atiripee anta". Incante itsipa: "Coajica irimanatavacaajeitea anta". Iro cantaincha eiro piquenqueshirejeitatsi. Aitaque oncanteari irimanatavacaajeitea, iro cantaincha tequeratsita omoncarateaji maaroni nocantaquempiri. 7 Aitaque oncanteari yora atiri inquisajeitanaqueri itsipapee atiri; intime pashinipee quemajeiterone itashe, iro cantaincha eiro otimanajitsi iroanajeari; aisati onicapinitea quipatsi; 8 iro cantaincha eirotsita iquematsicaatasanotarotsi. 9 Pashini aisati icantaquena: --Ariorica iriojeitanaque atiri piquemisantajeitaquena, iroashinoncaapinijeitempi, iroaarantempi, inquisajeitempi maaroni atiri. 10 Intime oshequi jocayeteroneri iquemisanti, impoiji inquisaqueri quemisantasanotaintsiri, iraacantayeteri, paitapeerica. 11 Intime amatavitantatsineri, incantavetea: "Nonquemisantacayempi", iro cantaincha iramatavijeiteri maaroni quemisantavetavaquearine. 12 Oshequi irantajeitero atiri caari cameetsatatsi, oshequi catsini, impoiji irijocajeitajero inintavacaajeitani. 13 Iro cantaincha noavisacojeiteri maaroni quearioventanarori nocantaqueriri. 14 Pijajeitanaque maaroni quipatsiqui, pincamantajeiteri maaroni atiri nocoaque nompincatsariventajeiteri; impoijiquea omoncaratea maaroni nocantaquempiri. 15 Aisati icamantajeitana Jesoshi: --Peerani isanquenatini yora Iranieri, yora camantantatsiniri, icantini: "Intime coajica anta ivancoqui Tasorentsi caari cameetsatatsine, iramparajeitero maaroni". Tempa piotiro oca noquenquetsatacotiri. Ariorica pineaqueri yoca nocamantacotiri, 16 aisati pintimerica Joreaqui, pishiajeitanaque toncaariqui. 17 Ariorica pisavique saiteriqui, eiro pijatapanajantitsi pivancoqui paantapanajantearori pivaararo, irointi pishiasanotanaque. 18 Aisati pintimerica oantsiqui, eiro pipiashitapaintarotsi otsipa piitsaare. 19 Oshequi ashinoncaajeitanaquea tsinane tsomontetatsineri aisati antsotayerine ojananequite: eiro omatirotsi oshiasanotanaque. 20 Aitaque coajica pishiajeitanaque, iro cantaincha pincanteri Tasorentsi eiro pishiantatsi incaniniqui aisati quitaiteriqui pimaoreajeitantari. 21 Aisati icanti: --Aitaque oshequi iroashinoncaajeitempi. Pashinoncaasanojeitanaquea, panaacojeiteri maaroni peeraniniri aisati maaroni timajantsineri coajica. 22 Arioricame osamanitanaqueme iroashinoncaajeitempime, pintsoncajeiteame maaroni; iro cantaincha incavintsaajeiteri Tasorentsi maaroni quemisanterineri incoyeajeiteri, irootaque eiro osamanitanta iroashinoncayeetempi. 23 Ariorica incanteetempi: "Pamene, jeri yoca Quirishito", eiro pishiretavacarotsi incantempiri. Aisati, incanteetempirica: "Nijaantapaaja anta Quirishito", eiro pishiretavacarotsi. 24 Intime oshequi amatavitantatsineri, incante: "Naro Quirishito", irio itsipa: "Naro quenquetsatacotiriri Tasorentsi". Oshequi intasoncantayete, iramatavijeiteri oshequi savicajeitatsineri, iro cantaincha eiro imatiritsi yora quemisantasanotatsineri. 25 Piquemaquena nocamantitaquempiro jaoca oncanteari coajicani. 26 Incantempirica: "Timatsi Quirishito anta caaraiteriqui", eiro patsipetashitatsi pijatashitena. Ariorica incantempi: "Ainiro Quirishito anta pancotsiqui tsompoina", eiro pishiretarotsi. 27 Ari noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Tempa imapocapinitimpi iporequi, porec, impoiji otsoteapaintiro inquitequi: aisati nonquempetapaajea narori, ariorica nompocaje. Nomapocajeitapaajempi, iro cantaincha pineajeitavajena, maaroni. 28 Jaocarica icamapinitiri camatsiri, aitaque ipocashitapinitiri tisoni. Aisati oquempetaca, oshequi itseencanti joriopee, irootaque impocashitanteariri oshequi amatavijeiterineri. 29 Aisati icanti Jesoshi: --Ari oshequi ompomerentsitimojeiteri atiri, maaroni: irashinoncaajeitanaquea. Impoiji intsipaite intsivacanaque catsirincaiteri, aisati yora cashiri; impariajeitanaque impoquiropee, irishevajeitanaquea maaroni inquitesati. 30 Impoiji nonconijatapaaje anta inquitequi, irosati iroashirejeitantanaqueari maaroni tseencajeitanari. Irineajeitavaquena maaroni atiri nonquenapaaje mencoriqui: nompincatsaritasanotapaaque, noshipaquireasanotapaaque. 31 Nontiotapaaque iriojeitanteari maaroni nonampire impocajeitantapeempari iramajeitantapeempariri maaroni quemisantajeitanari, maaroni nocoyeajeitaqueri. Intsoncajeitanaqueri savicajeitatsiri pashinipeequi quipatsi, maaroni. 32 Pashini icantajeitaquena Jesoshi: --Meeca noshiacantempiro iyera: pinquenqueshiretasanotero. Ariorica oshiocajempequitanaje, aisati oshitanaje, ari piojeitanaque irotimatajantsi onquimojantsitaje. 33 Aisati oquempetaca: ariorica pineajeitavaquero oca nocantaquempiri, piojeitanaque irotajantsi nompocaje. 34 Eirotsitarica picamajeiti, ario pineajeitavaquero maaroni oca nocamantaquempiri. 35 Ompeanaquea inquite aisati quipatsi, iro cantaincha eiro opeatsi irointi noneane. Omoncaratajea maaroni nocantaquempiri. 36 Pashini aisati icantajeitaquena Jesoshi: --Iro cantaincha tecatsi iotatsine jaocarica oncarate: te irioteji inampirepee Apa, aisati te nioteji narori. Irinti Apa apaniro ioti. 37 Peerani itimaveitani Noeni, yoapinijeita ishaninca, ishinquitapinijeita, yaapinijeitiro ijina, maaroni. Te inquenqueshirejeiteroji icamantavetariri: "Coraquetaque oonquea". Impoiji itetacaro pitotsi, yashitacotanaca, tarocn. Impoiji aisati omapocajeitaqueri atiri incani, ooncanaca, itsoncajeitanaca, itsitiajeitanaque. Aisati inquempejeitaquea maaroni atiri, ariorica omoncaratapaaquea nompocantajeari narori: eiro iquenqueshirejeitatsi, nomapocajeitapaajeri. Impoiji irashinoncaajeitanaquea maaroni tseencajeitatsiri. 40 Intimerica apite tsameetatsineri anta oantsiqui: naanajeri aparoni nontsipatanaqueari, irio itsipa eiro naanajiritsi. 41 Ontime apite tsinane tononqueroneri tirico: naanajero aparoni nontsipatanaquearo, iro otsipa eiro naanajirotsi. 42 Aisati icantana: --Paamaajeitena, pinquenqueshiretapinijeitena: te piojeiteji jaoca oncarate nompocantajeari. Nomapocapaimpicari. 43 Oquempetaca yora ashitarori ivanco icoshiyeetiri: irioteme irotaintsi impoque coshiterineri, irisaaquiteme, eiro ishinetirime incoshiteri, irointi iroimpiavajerime. 44 Aisati narori, paamaajeitena: nomapoquimpicari. 45 Pinquempejeiteari nampirentsi cameetsari, yora iotasanotatsiri. Icantiri nampitariri: "Aviro vetsicapiniteroneri iroajeiteari notomi, pimpapiniteri cameetsa". 46 Ariorica irineaqueri cameetsa yovetsicapinitiro yoari, ari incanteri: "Cameetsa pantayetaquero nocoacayetaquempiri. Meeca aviro quempoyeajenarone maaroni timimojeitanari. Cameetsa nompinatempi, nioti eiro pamatavitanatsi". Tempa ari inquimoshiretanaque inampire. 48 Iro cantaincha intimerica itsipa inampire, caari quemisanterine yora nampitariri. Incante irinti: "Meeca jataque ini nampitanari, eirotsita ipiajatsi". 49 Iquisaqueri itsipa nampirentsi, icapojapiniyetiri, ishinquitapinitaca. 50 Impoiji imapocapaajiri yora nampitariri: te iraamaajeariji. 51 Ari yoasanquetapaaqueri, itiancaqueri arejiqui itsipajeitantapeempariri yora amatavitantatsiri. Ari anta yoashiretasanotanaca aisati oshequi icavintsaanaca. Eiro piquempejeitaritsi avinti, irintiquea pinquempejeitea quemisantasanotiriri nampitariri.

Mateo 25

1 Pashini aisati icamantaquena Jesoshi: --Meeca noshiacantempiro aisati jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti. Otimi 10 evancaro, coatsiri amenavaqueri ojimetsori impoque. Otsitenitanaque, irosati aantayetacaro otsioro. 2 Ari ocarataque evancaro iotasanotaintsiri apapacoroni, aisati ocarataque caari iotatsi iroori apapacoroni. 3 Aavetacaro iroori otsioro, iro cantaincha te ayeji oja orivo. 4 Irointi ora iotatsiri, aacotanaquero oja, ontsiotantearori. 5 Ari osamanitanaque, tequera impoque. Impoiji aajeitaquero ovochoquine, omaajeitanaque. 6 Ari nianquiite oquematii icanteetaquero: "Coraquetapaaque pijimetsori, pijate pamenajeitavaqueri". 7 Ari otinaajeitanaca, ovetsicajeivetaro otsioro. 8 Ocantavetaro caari iotatsi: "Pimpena narori oja, irotaintsi ontsivaque notsioro". 9 Iro cantaincha acanaquero ora quenqueshiretainchari: "Eiro nopimpirotsi, eiro onarotsi oja. Nompempirica, tecatsi nontsiotanaqueari narori. Pijajeite pamanantanontapaintea avirori". 10 Ari ojatanaque amanantavetapainta. Jentsipaite yareetapaaca ojimetsori, iqueanaque anta yoajeitanta, icarajeitaquero ora vetsicajeitainchari, yashitacojeitanaca. 11 Impoiji opiavetaja caari quenqueshireacha, ocantavetapaacari: "Pashitareajenaro narori, noneapaajempi". 12 Iro cantaincha yacanaquero: "Te niotempiji, janicampirica. Te noncoyeji pimpocashitena aca". 13 Pinquenqueshiretero oca noshiacantimpiri: paamayena, te piojeiteji jaocarica oncarate nompocantajeari. 14 Icantaquena aisati: --Pashini noshiacantempiro jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariti. Oquempetaca ijatanaque ashitaarantachari pashiniqui nampitsi. Ijivataque icajemajeitaqueri maaroni inampirepee, icantaqueri: "Nocoaque pinquempoyeajeitenari noirequite". 15 Icantiri aparo: "Jeri S .200,000, pinquempoyeajenari". Irio icantiri itsipa: "Jeri S .80,000, pinquempoyeajenari". Irio itsipa aisati ipaqueri S .40,000 inquempoyeanteariri. Irio anaacotantaintsiri ioti yora ipasanotaqueri oshequi. Yora caari ipasanoti, irio caari iotasanotatsi. Ari ipajeitaqueri, impoiji ijatanaque pashiniqui nampitsi. 16 Yora aasanotiriri quirequi oshequi ijatanaque iomparita. Yoshequiasanotaqueneri iirequite ivatorote, icaratiri S .200,000 aisati. 17 Aisati iomparita yora airiri S .80,000. Yoshequiaqueri aisati, yaantacari aisati itsipa S .80,000. 18 Iro cantaincha irinti aavetariri S .40,000, yaanajiri quirequi, itijiri omoroqui quipatsi. 19 Impoiji ipiaja yora ivatorote, icantapairi: "Pimpajeitena meeca noirequite". 20 Ari ipocaque yora aaqueriri S .200,000, yamaqueri aisati itsipapee S .200,000. Icantiri: "Jeri quirequi pipaquenari. Oshequi niomparitaca, noshequiasanotaqueri. Jeri itsipa quirequi, icarati aisati S .200,000". 21 Ari icantiri ivatorote: "Cameetsataque, pimatasanotaquero nocoacaaquempiri. Chapinqui piquempoyeajanari capichaji, nocoaque meeca pinquempoyeajenari oshequi aisati. Nocoaque oshequi noveshireacayempi". 22 Impoiji ipocapaaque yora airiri S .80,000. Icantiri ivatorote: "Jerica quirequi pipaquenari. Oshequi niomparitaca, noshequiasanotaqueri. Jeri itsipa quirequi, icarati aisati S .80,000". 23 Icantiri ivatorote: "Cameetsataque, pimataquenaro nocoacaaquempiri. Chapinqui piquempoyeajanari capichaji, nocoaque meeca pinquempoyeajenari aisati oshequi. Oshequi noveshireacayempi". 24 Impoitapaaque yora aavetariri S .40,000, icantapaaqueri: "Niotaquempi avirori, te pincavintsante, oshequi notsaroacaimpi. Nojiti ariorica noshequiaquerime piirequite, ari paapitsatenarime maaroni, irootaque caari niomparitanta. Notijaqueri piirequite, maaroni. Jerica, noipiajimpiri". 26 Yacanaqueri: "Te pincameetsateji, oshequi piperataca. Piovetaca nocoavetaca narori irishequianaqueme noirequite. 27 ¿Paita caari pipantari yora itsipa quempoyeapinitiriri quirequi? Pimpajerime iriori, impinataquename, naantajeameri aisati. Aisati iroimpiajenarime maaroni nashisanori". 28 Ari icantiri itsipa inampire: "Paapitsatajeri noirequite, pimpajeri yora ashitasanotariri meeca S .400,000. 29 Nompasanoteri yora ashitaarantachari. Irintiquea yora caari ashitaarantacha, naapitsatajeri ora capichaji timimovetariri. 30 Meeca paanajeri yoca anta otsiteniitetinta: te incameetsateji. Nocoaque incarajeiteri maaroni yora oashirejeitachari aisati ashinoncaajeitachari". 31 Impoiji icantajeitana Jesoshi: --Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Coajica nojatanaje, impoiji nompiaje aisati; oshequi nompincatsaritapaaque, noncarajeitapaaqueri oshequi nonampirepee. Nompincatsaritasanotapaaque, impincatsatasanojeitavaquena maaroni savicajeitatsiri. 32 Nampatojeiteri maaroni atiri, jaocarica isavicajeitiri. Nonquempeteari yora ashitariri ivira inashitacaari: irovishate aisati yora iyavarate; aisati narori nonashitacayeari quemisantajeitanari aisati tseencajeitanari. 33 Noncantajeiteri maaroni quemisantajeitanari: "Pimpocajeite aca nacosanoriquica". Irinti tseencajeitanari noncantajeiteri: "Pimpocajeite avirori aca nampatequica". 34 Impoiji noncamantajeiteri savicajeitatsiri nacosanoriqui: "Caatanaque, maaroni, oshequi iriveshireacaajeitempi Apa maaroni. Peerani, catsini yovetsicajeitaquempiro pisavicajeitanteari anta inampiqui. Meeca pijajeite pincarajeiteri. Cameetsa impincatsariventajeitempi. 35 Aavetaquenani notashe, pipajeitaquenaro noari. Aavetaquenani nomire, pipajeitaquenaro niraqueri. Te piojeivetenaji, iro cantaincha pineshinoncajeitaquena anta pivancopeequi. 36 Te ontimaveiteani noitsaare, ari pipajeitaquenaro. Nojoquiiveitani, ari pijatashijeitana pineajeitana. Yoiminqueetaquenani caravosoqui, ari pijatashijeitana, picavintsaajeitaquena". 37 Impoiji incantajeitena yora cameetsajeitatsiri: "¿Arimpa novincatsarite? ¿Jaocampa ocaratiri aantavetaquempiri pitashe nopantaquempiri poari? Te nonquenqueshiretajeroji. ¿Jaocampa ocaratiri aantavetaquempiri pimire nopantaquempiri piraqueri? 38 ¿Jaocampa ocaratiri noneshinoncatantaquempiri novancoqui? ¿Jaocampa ocaratiri nopantaquempirori piitsaare? 39 ¿Jaocampa ocaratiri nojatashitantimpiri noquivantantimpiri?" 40 Ari nancanaqueri: "Queario oca noncamantempiri: ariorica picavintsaaqueri aparoni quemisantanari picavintsaaquena narori". 41 Impoiji noncanteri yora catiajeitainchari nampatequi: "Tsamempi pijajeitanaque anta Sharincaveniqui, pinquematsicajeitearo anta paamariqui yovetsicaqueri Tasorentsi peerani. Yovetsiquiniri camaari aisati maaroni oijajeitiriri. Meeca pincarajeiteri anta, oshequi pashinoncayea. 42 Peerani aaquena notashe, iro cantaincha te pimpenaji noyeari. Aaquena nomire, iro cantaincha te pimpenaji nireri. 43 Nojatashivetimpi noneempime, iro cantaincha te pineshinoncatavaquenaji, te poisavicavaquenaji pivancoqui. Te nonquitsaaveiteani, iro cantaincha te pimpenaji noitsaare. Nojoquiitacani aisati yoiminqueetaquena caravosoqui, iro cantaincha te pijatashitenaji pineena". 44 Impoiji irancajeitena: "Novincatsarite, ¿jaocampa ocaratiri noneantavetaquempiri pashinoncaaca, iro cantaincha te noncavintsayempiji?" 45 Ari noncanteri: "Queario oca noncamantempiri: te pincavintsaajeiteriji yora quemisantajeitanari, irootaque caari picavintsantana narori". 46 Ari iroashinoncaajeiteri Tasorentsi anta Sharincaveniqui, incantaitatiyempani. Irinti cameetsajeitatsiri irisavicajeitaje inquitequi, incantaitatiyempani.

Mateo 26

1 Impoiji icamantajeitaquena Jesoshi, narori aisati itsipapee iroamere: 2 --Piojeiti ocarati apitenivani quitaiteri omoncaratantajeari quitaiteri apajitiri Yavisantaniri. Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque, iro cantaincha coajica impajacotacanteetaquena. 3 Ari yapatojeitaca yora jivatacaajeitiriri saserotepee aisati yora savicacaajeitantatsiri. Yapatojeitaca anta ivancoqui yora ivincatsarite saserotepee. Ipajita iriori Caijashi. 4 Yoametavacaajeitaca, icanti: --¿Jaoca ancanteriri Jesoshi aanteariri aisati avacantanteariri? Iro cantaincha te ancoyeji iriojeitanaque atiripee: iquisacoventaricari. 5 Ari icanti itsipapee: --Irotaintsi quitaiteri Yavisantaniri: inquimoshirejeitanaque atiripee. Eiro amatiritsi ayeri meeca Jesoshi, iquisacoventajeitaricari. 6 Impoiji yovaanaja Jesoshi Vetaniaqui, noijajeitanaqueri. Nojajeitanaque maaroni, irosati ivancoqui Shimo, yora patsaaveitachaniri peerani. 7 Noajeitapaaca, irosati opocantacari tsinane amacotaquero casancajari. Oshequi ovinaro casancajari. Ari osaitapaaqueri iitoqui. 8 Noneajeitantarori oca, noquisajeitanaquero, nocantajeiti: --¿Paitaquea aparajatantarori? 9 Ompimanterome casancajari, ayeme oshequi quirequi, impoiji oncavintsayerime oshequi ashinoncaajeitachari. 10 Yacanaquena Jesoshi: --¿Paita picantimentantarori oca tsinaneca? Ocameetsataque oca antaqueri. 11 Incantaitatiyempani incarajeitempi ashinoncaajeitachari, pincantaitatiyempani pincavintsaapinijeiteri irinti. Irompa nainti, eiro nocantani nosavique aca. 12 Iotaque noncame, irootaque osaitantanari. 13 Queario oca noncamantempiri: coajica pinquenquetsatacaajeiteri maaroni savicajeitatsiri quipatsiqui, pintsoteaquero maaroni nampitsi, aisati pincarajeiteri oshequi itsipapee. Jaocarica pijajeiteri pincamantajeiteri atiripee antaquerica oca tsinane, iriojeitanteari ocavintsaquena. 14 Impoiji ijatanaque itsipa iroamere, yora pajitachari Jorashi Ishicariote. Ijatashijeitaqueri yora jivatacaajeitiriri saserotepee, 15 icantapaaqueri: --Ariorica noncamantajeitempi jaoca pincanteriri Jesoshi paanteariri, ¿paita pimpinajeitenari? Yacanaqueri: --Nompinatempi quirequi. Ari ipajeitaqueri imentaqui quirequi, icarati 30. Iro yovetsiqueetiri imentaqui perata. 16 Irosati ipiantaja Jorashi, yamenasanotiri Jesoshi iriotanteari jaoca iraacanteriri. 17 Ari moncarataca noajeitantarori tanta caari tapiacha. Nojatashijeitaqueri Jesoshi, nosampijeitiri: --¿Jaoca picoaqueri nojajeiteri novetsicantempirori poyeari pinquenqueshiretantearori Yavisantaniri? 18 Icantaquena: --Pijajeite Jerosarequinta, pincantapaaqueri yora pineapaaqueri: "Icanti oamejeiteeri: 'Irotaintsi nomoncaratero. Nocoaque noyea anta pivancoqui, noncarajeiteri noamerepee'". 19 Ari nojajeitanaque, nocantapaaqueri. Yonijaquenaro ivanco, irosati novetsicantacaro noajeiteari. 20 Ari tsitenijencaiteanaque ipocapaaque Jesoshi, isaviquimojeitapaaquena, 21 noajeitanaca. Impoiji icantajeitaquena: --Queario oca noncamantajeitempiri: meeca, aca picarajeitica, timatsi aacantenaneri. 22 Ari noashirejeitanaca, irosati nosampijeitantariri: --¿Narompa, novincatsarite, aacantempineri? Irio itsipapee aisati icantiri: --¿Narompa, novincatsarite, aacantempineri? 23 Yacajeitaquena: --Iriotaque yoca quitacotaquenarica meeca nomatitatequi. 24 Noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Oquenquetsatacotanani Sanquenarentsi peerani, aitaque nomoncaratero maaroni oquequetsatacotanari. Iro cantaincha oshequi irashinoncaasanotanaquea yora aacantenaneri. Oncameetsateme eiro itimime iriori, impoiji eiro yashinoncaame. 25 Impoiji isampitiri Jorashi: --¿Narompa, oametanari, aacantempineri? Yacanaqueri: --Je, avirotaque. 26 Ari tequera nontsoncajeitero noyea, ari yaaquero Jesoshi tanta, yajiricaquero, ipasonquitiri Tasorentsi. Impoiji icarajaquero, ipajeitaquena, icantajeitaquena: --Paajeitavaquero, poajeitearo. Tempa narotaque camimentajeitempineri. 27 Impoiji yaaquero aisati nirajeitantari, ipasonquitajiri Tasorentsi. Ipacojeitaquenaro, icantajeitaquena: --Pirajeitero, maaroni. 28 Tempa irootaque niraja amparajatimentajeitempineri, incavintsaajeitantempiri Tasorentsi. Ariorica paventajeitena, eiro iquenqueshiretajirotsi Tasorentsi caari cameetsatatsi pantajeitiri. Iroaquera oca nocantajeitaquempiri piojeitanteari jaoca pincantajeari pavisacojeitantajeari: avirorijei, aisati maaroni timajeitatsiri. 29 Eiro meeca nirajirotsi aisati ovaja. Ariorica nirajero aisati, noncarajeitempi irajeitero anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 30 Ari nopampoyeaventajeitiri Tasorentsi, impoiji nojajeitanaque anta toncaariqui pajitachari Orivomashi. 31 Nareejeitantacari, icamantajeitana Jesoshi: --Meeca tsiteniri pojocajeitanaquena. Tempa oquenquetsatacojeitimpini Sanquenarentsi: "Incamaquerica shentajeitiriri irovishate, irishiajeitanaque irovishate, irovaraajeitanaquea". 32 Iro cantaincha ariorica nontinaanaje aisati, nojivajeitanajempi Carireaqui. 33 Ari icantiri Petero: --Arioricampa irojocajeitanaquempi irinti yocapee, iro cantaincha nainti, eiro nojoquimpitsi. 34 Yacanaqueri: --Queario oca noncamantempiri: meeca tsiteniri, tequerarica irineaje teapa, ari oncarataque mava pincante: "Te nioteriji Jesoshi". 35 Icantiri: --Ariorica nontsipatempi ancamajeite, iro cantaincha eiro nocantitsi: "Te nioteriji Jesoshi". Aisati nocantajeivetacari narorijei, maaroni. 36 Impoiji ijatanaque Jesoshi Jetsemaniqui, noijajeitanaqueri: narori, aisati maaroni itsipapee iroamere. Icantaquena: --Pisavicajeitavaquetsita aca: nojate anta nonquenquetsatacaavaquerita Apa. 37 Ari yaanaqueri Petero, jeri itomipee Severeo apite. Oshequi yoashiretanaca, iquenqueshiretanaca. 38 Impoiji icantiri: --Oshequi catsini noashiretanaca. Pisavicajeitavaqueta aca, pisaaquiteyea. 39 Ari yavisaque capichaji, impoiji itarecapaacaro quipatsi, iquenquetsatacaaqueri Iriri: --Apa, te noncoaveteaji nonquemaatsicatearome, iro cantaincha eiro nantirotsi nocoavetari narori, irointi nantempiro picoacaaquenari avinti. 40 Impoiji ipiashitacari iroamere, ineajeitapaaqueri imaajeitaque. Icantiri Petero: --Tempa pamavetimatero pivochoquine, te pimateroji pisaaquitimate capichaji. 41 Pisaaquite, pincanteri Tasorentsi iramitacotantempiri eiro pantantarotsi caari cameetsatatsi. Picoavetaca pimatasanoterome maaroni nocoacaaquempiri, iro cantaincha te pimateroji. 42 Ari ipianaja, icantajiri aisati: --Apa, picoacaasanotaquenarorica nonquemaatsicatearo, aitaque cameetsa: nomoncaratero maaroni picoacaaquenari. 43 Ipianaja aisati, ineajeitaqueri iroamerepee, imaajeitaque: oshequi aajeitaqueri ivochoquine. 44 Ari ipianaja aisati, iquenquetsatacaajiri. Irosati yapiitaque icantaqueriri incaranqui. 45 Ipiashitajari aisati iroamere, icantiri: --¿Maajimpimpa aisati? Meeca moncarataca. Noponeaca inquitequi, natiritapaaque; meeca icantacoventaquena, meeca irayena caari cameetsajeitatsi. 46 Pintinaajeitanaje, tsame ajataje. Jeri, yocatapaaque aacantenaneri. 47 Irosati ipocashitantapaacari Jorashi, yora yoamevetari Jesoshi: ijivajeitapaaqueri oshequi atiri. Yamayetaque ivesamentopee, ivasamentopee, maaroni. Ipocajeitapaaque aisati yora jivatacaajeitiriri saserotepee aisati itsipapee savicacantajeitatsiri. 48 Icamantanirotitacari Jorashi incaranqui: --Nonintavorotapaaqueri Jesoshi, piojeitanteariri. Impoijiquea pajiricapeeri avirori. 49 Irosati ijatashitantacari, icantapaaqueri: --¿Ainirompi, oametanari? Inintavoronirotapaaqueri. 50 Icantavaqueri Jesoshi: --Noshaninca, ¿paita pipocashitiri aca? Irosati ipocashijeitantapaacariri maaroni, yaajeitapaaqueri, tapi. 51 Irosati yaantacaro itsipa iroamere ivesamento iriori, ipesavetacari inampire ivincatsarite saserote. Ipeshitaqueri iyempita. 52 Icantiri Jesoshi: --Poajero pivesamento, ipiatimpicari. Tempa impesheetajeri iriori pesantapinitatsiri. 53 Tempa piote noncoaquericame, noncanterime Apa, impoiji intianquenarime oshequi catsini inampire inquisacoventename. 54 Iro cantaincha inquisacoventenaricame, iroavisacotenaricame, eiro nomoncaratirome ocamantacotitananiri Sanquenarentsi. 55 Impoiji icantajeitiri yora pocashijeitaqueriri: --¿Paita pamashitantanari pivesamento aisati pivasamento? ¿Narompa coshinti piquisantanari? Pineapinitana maaroni quitaiteriqui anta ivancoqui Tasorentsi, noametanti; ja, payenaniqueti. 56 Iro cantaincha irootaque paajeitantaquenari omoncaratantajeari oquenquetsatacotitananiri Sanquenarentsi. Irosati narori notsaroantanaca, noshianaca. Aisati iquempejeitaca maaroni iroamerepee. 57 Ari yayeetanaqueri Jesoshi anta ivancoqui Caijashi: yora ivincatsarite saserotepee. Yapatojeitanta yora oametantirori Sanquenarentsi aisati yora savicacantajeitatsiri. 58 Ari impoitanaji Petero anta otsapiqui iipatsite saserote. Iqueapaaquero otantacota quipatsi, isaviquimotapaaqueri yora soraropee. Yamenapaaque iriotanteari jaocarica incanteeteriri Jesoshi. 59 Ari yora oametavacaajeitainchari icoayetanaque tseeyacotearineri Jesoshi, ontimanteari iroacantanteariri. 60 Ari itimi oshequi tseeyacovetacariri, iro cantaincha tecatsi incanteri iroacanteri. Impoiji ipoqui apite pashini tseeyacotapaariri, 61 icantapaaque iriori: --Icanti yoca: "Nontireajero ivanco Tasorentsi: oncarate mava quitaiteri novetsicajero aisati". 62 Ari icatianaca ivincatsarite saserote, icantiri Jesoshi: --¿Tecatsimpa pincanteri avirori? ¿Paita ojita oca icantacojeitaquempiri? 63 Imajeretaque Jesoshi, te iranqueriji. Yapiitajiri aisati: --Tempa ineaquempi Tasorentsi, yora aneasanotatsiri. Pincamantasanotena: ¿avirompa Quirishito, Itomi Tasorentsi? 64 Yacanaqueri: --Narotaque. Noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Coajica pineajena nosavique iracosanoriqui Tasorentsisanori, aisati pineavajena nonquenapaaje mencoriqui, nompiaje aca quipatsiqui. 65 Irosati iquisantanacari saserote, irosati itsereantanacaro iitsaare. Icanti: --Pinquemaniroteriqueti: ijitasorentsitacateemi. ¿Paitampa acoantacari intime pashini camantacoterineri? 66 ¿Paita piquenqueshirejeitiri avirorijei? ¿Jaoca ancanteriri? Yacajeitanaqueri: --Cameetsa incame. 67 Impoiji iquitiojavorojeitaqueri ivoroqui. Impoiji icapojanajeitaqueri, aisati ipasanajeitaqueri, tac, tac, tac; 68 icantaqueri: --Quirishito, pincamantena: ¿janica capojanataquempiri? 69 Ainiroquera isaviqui Petero anta saiteriqui. Oneaqueri nampirentsi, ocantiri: --Aviro oijatiriri Jesoshi, yora carireasati. 70 Icanti Petero: --Te nioteji paitarica picantaquenari. 71 Ari ijavetanaca anta iqueavetapaaca, otimi pashini nampirentsi, oneavaqueri iroori, ocanti: --Jeri yoca oijatiriri Jesoshi, yora nasaretesati. 72 Icantanaquero: --Te nioteriji yoca picantaquenari. Terica ontampaticate oca nocantaquempiri, nocoaque iroasanquetenata Tasorentsi. 73 Impoiji capichaji, jeri pashini cantapairiri: --Queario, avirotaque oijatiriri: noquemaquero pineanataque, avirotaque carireasati. 74 Yacanaqueri: --Teve, te nioteriji yora shirampari picantaqueri. Ioti Tasorentsi queario nocantaquempiri. Terica ontampaticate nocantaquempiri, nocoaque iroasanquetenata Tasorentsi. Irosati ineantanaca teapa. 75 Ari iquenqueshiretanaquero icantaqueriri Jesoshi: "Eirotsitarica ineaji teapa, oncarate mava pincante: 'Te nioteriji Jesoshi'". Ari isoquijanaji, iraapaaca jii, jii.

Mateo 27

1 Ari iroaquera oquitaitetamani, yoametavacaajeitaca yora jivatacaajeitiriri saserotepee aisati savicacaajeitantatsiri: --¿Jaoca ancanteriri meeca Jesoshi avacantanteariri? 2 Ari yoisoyeetaqueri, yayeetanaqueri anta itiminta pincatsari, yora pajitachari Pirato. 3 Yora Jorashi, yora aacantiriri Jesoshi, iotaque yoacantashitacari Jesoshi. Oshequi iquenqueshiretanaca, irosati yoipiantajantanari yora 30 imentaqui: yora peratatatsiri. Icantapaaqueri yora jivatacaajeitiriri saserote aisati yora savicacaajeitantatsiri: 4 --Jeriniro piirequite. Te oncameetsateji oca nantaqueri. Tecatsi irante Jesoshi, naacantashitacari. Yacajeitanaqueri: --Jm, aviroyea. 5 Ari ipishoncanajiniri quirequi anta ivancoqui Tasorentsi, iquenaitaji, ipianaja. Impoiji ijatanaque, ishiticaja irisati. 6 Yora jivatacaajeitiriri saserote yaajeitajiri quirequi, icantajeiti: --Te oncameetsateji aca anquempoyeajeri yoca quirequica. Tempa iriotaque apinataqueriri iroacantanteariri. 7 Ari yoametavacaajeitaca: --¿Jaoca ancantajeriri quirequica? Icanti: --Tsame amanantero quipatsi antijanteariri camatsiri caari aneapinijeiti. Iro yamanantaqueri quipatsi ora yaapiniyeetiri quipatsi yovetsiqueetiri coviti. 8 Meeca ipajiyeetaquero oca quipatsi: "Ivinaro Jesoshi yoacantantacariri". 9 Imoncarataquero isanquenatitacaniri Jeremiashi: "Irayeri 30 imentaqui quirequi, yovetsicanteetariri perata. Iriotaque ivinaro iraacantanteariri Quirishito. Eiro ishequititsi quirequi impinatantaveteariri. 10 Iriotaque iramanantantearori quipatsi anta yaapiniyeetiri quipatsi yovetsiqueetiri coviti. Iriotaque Avincatsarite canterineri iramanantero quipatsi". Irootaque isanquenataqueniri Jeremiashini. 11 Ari icatiimotacari Jesoshi yora pincatsari pajitachari Pirato. Isampitiri iriori: --¿Avirompa ivincatsarite joriopee? Yacanaqueri: --Je, narotaque. 12 Impoiji iquishimanataqueri yora jivatacaajeitiriri saserotepee aisati yora savicacantantatsiri, iro cantaincha tecatsi incante iriori, imajeretashitaca. 13 Isampitiri Pirato: --¿Tempa pinquemeri icantacotaquempiri? ¿Paita caari pineanatanta avirori? 14 Tecatsi incante, te impiateariji. Ari yoanaqueri cavaco pincatsari, oshequi iquenqueshireanaca. 15 Ari maaroni osarintsi, ariorica omoncarataca Yavisantaniri, yora Pirato isampitapinijeitaqueri savicajeitatsiri: "Timatsi oshequi pishaninca anta caravosoqui. ¿Picoaquempa noisoquijajempiri aparoni?" Aitaque icantapinita maaroni quitaiteri Yavisantaniri, yoimisoquijapinitiri aparoni, janicarica icoiri joriopee. 16 Itimi caravosoqui meeca shirampari iquemacojeitaqueri joriopee, ipajita Varavashi: oshequi yoanti irinti. 17 Ari meeca yapatojeitaca oshequi atiri, irootaque icantajeitantacariri: --Piojeiti nametaca noimisoquijimpiri aparoni timatsiri caravosoqui. ¿Janicampa picoajeitiri noimisoquijajeitempiri meeca? ¿Iriompa Varavashi? Terica pincoyeriji Varavashi, ¿irioricampa picoajeitaque noimpacajempiri Jesoshica, yoca picantiri Quirishito? 18 Iotaque Pirato oshequi iquisashitacari Jesoshi yora jivatacantantatsiri, te incoacaajeiteriji ashanincapee inquemisantajeiteri. Ijivetaca Pirato incantajeiterime ashaninca: "Nocoaque poimpacajenari Jesoshi". 19 Aisati incaranqui otianquiniri ijina camantiriri: "Ocanti pijina: 'Eiro poacantiritsi Jesoshi, icameetsatasanotaque. Nomishitacari incaranqui, oshequi noquenqueshiretacotaqueri'". Irootaque caari icoantaveta iroacanterime. 20 Iro cantaincha yora jivatacaajeitiriri ashanincapee icantajeitiri: --Pincantajeiteri: "Poimisoquijajeri Varavashi, irinti Jesoshi, pimpajacotacanteri". Icantajeitaqueri: --Aviroyeampa, paitarica picoaqueri avirori. 21 Ari yapiitajiri Pirato, isampijeitiri: --Jeri icarataque apite: ¿janicampa picoaqueri noimpacajempiri? Icantajeitaqueri: --Varavashi. 22 Isampijeitiri: --¿Jaoca noncanteriri Jesoshica: yoca ipajiyeetiri Quirishito? Yacajeitanaqueri: --Pimpajacotacanteri. 23 Isampijeivetari: --¿Paitampa yantaqueri nompajacotacantanteariri? Aiquero icajemajeitanaitiiri: --Pimpajacotacanteri. Pimpajacotacanteri. 24 Ari iotanaque yatsipetashitaca isampinajeivetacari, aisati oshequi iquisajeitanaca atiripee. Icantiri inampire: --Pamacotenarota nija. Yamacotaqueneri, impoiji iquivacotaca, iriotanteari atiri te incoaveteaji iroacanteri Jesoshi. Ineajeitaqueri atiripee, aisati icantajeitiri: --Te naro coatsine noacanteri. Picoajeitaquerica avinti, aviroyeampa. 25 Yacajeitanaqueri: --Nocoasanojeitaque, tempa narojeitaque cantaquempiri. Inquishenata nainti Tasorentsi, aisati ocameetsati inquisheri notomipee narori. 26 Ari yoisoquijajiri Pirato Varavashi. Icantiri soraro: --Paanajeri Jesoshica, pimpasateri, impoiji pimpajacoteri. 27 Ari yaanaqueri soraro Jesoshi anta ivancoqui pincatsari, icajemajeitaqueri itsipapee soraro. 28 Ari isapocaqueri Jesoshi iitsaare, impoiji iquitsaatiri otsipa quitsaarentsi, quiraanirori. 29 Yovetsicaqueneri iramatseere totsequi, yamatseetaqueri. Aisati ipaqueri chacopi, icantiri: --Pajiriquero opirico chacopi. Yora pincatsari peerani iquitsaatapinitaro quiraanirori, yamatseetaro iramatseere pinatasanotachari, aisati yajiricapinitiro iotiquiro cameetsari. Ari itiyeroashinirojeitacari soraropee Jesoshi, ipincatsatamempeacari, ishirontimentajeitari, icantajeitiri: --Aviro, novincatsarite. ¿Pipincatsariventajeitirimpa maaroni joriopee? Iji, iji, iji, iji. 30 Iquitiojajeitaqueri, impoiji yaapitsatajiri chacopi, ipasatantajari iitoqui. 31 Oshequi yapiinataqueri ishirontimentanatacari, iji, iji, iji. Impoiji isapocajiri quitioncanirori, iquitsaatajiri aisati iitsaaresanori. Yaajeitanaqueri impajacoteri. 32 Ari yaajeitanaqueri Jesoshi impajacotanteariri. Anta avotsiqui itonquiotavacari shirenesati, ipajita Shimo. Iperanatavacari soraro: --Jero oca coroshica, paanaqueneri yoca. Ari yaanaqueneri. 33 Yareejeitapaaca Coricotaqui. Iro apajitiro aneanequi: iitontsini. 34 Ari ipeevetacari Jesoshi ovaja, oconoajata quepishijatatsiri. Ineantavetavacaro, te incoyeji irirero. 35 Ari ipajacojeitaqueri soraropee coroshiqui, impoiji ineatsajeitaca iriojeitanteari janica aajeroneri iitsaare. 36 Impoiji isavicajeitaque, yamenajeitaqueri. 37 Isanquenajeitaquero paperiqui: "Jerica Jesoshi. Iriotaque ivincatsarite joriopee". Impoiji ipajacotaquero coroshiqui, ivatitotacaro Jesoshi. 38 Impoiji aisati ipajacojeitaqueri apite coshinti: aparo yoatiacotaqueri iracosanoriqui Jesoshi, irio pashini yoatiacotaqueri irampatequi. 39 Ari ainiro avisayetatsiri avotsiqui, ishirontimentajeitacari Jesoshi. Itecainajeitaca, 40 ishirontajeitaca, iji, iji, iji. Icantajeitiri: --Pintireerome ivanco Tasorentsi, aisati oncarate mava quitaiteri povetsicajerome aisati. Jentsite, poavisacotajea avisati. Avirorica itomi Tasorentsi, jentsite paniireashitajea. 41 Aisati iquempejeitaca yora jivatacaajeitiriri saserotepee, yora oametantirori Sanquenarentsi, jeri yora savicacantatsiri: ishirontimentajeitacari. Icantajeiti: 42 --Ijitashiniroveitani yoavisacojeitirini ashanincapee, iro cantaincha meeca te irimatajeaji iriori iroavisacotajea irisati. Jentsite, amenavaqueritsita: iriorica avincatsarite, iraniireapaaje. Ariorica iraniireapaaje, ari ampincatsatanaqueri arori. Iji, iji, iji. 43 Ari ipincatsarivetari Tasorentsi iriori: ariorica iroavisacoteri irinti. Aamayea ari incoaque iroavisacoteri itomi, tempa icanti meeca yoca: "Narotaque Itomi Tasorentsi". Iji, iji, iji. 44 Aisati iquempejeitaca yora coshitantatsiri ipajacoyeetaqueri: ishirontajeitaca iriori. 45 Ari icarataque catsirincaiteri tampatica, omapocanaca otsiteniiteanaque, otsimoirotanaque: irosati ishaaviniji. 46 Ari ishaaviniji antearojenca icanti Jesoshi: --Eri, Eri, arama savacatani. Iro acantiri aneanequi: "Apa Tasorentsi, ¿paita pojocantanari?" 47 Iquemantacariri yora savicajeitaintsiri, icanti: --Pinquemerite, icajemaqueri Iriashi. 48 Ari ishianaca aparoni, yovincaquero pijoncashincanari ovajaqui quepishijari. Isataaquero inchaquiiqui, ijicotacovetacanari Jesoshi, irantsimicantearorime, 49 iro cantaincha icantiri itsipapee: --Eiro pantiritsi: tsame amenavaquerita, impocashiteririca Iriashi iroavisacoteri. Iji, iji, iji. 50 Ari icajemanaji aisati Jesoshi, impoiji icamanaque, torein. 51 Icamantacari Jesoshi, otsereanaque oticaashiro ivanco Tasorentsi: intanaca jenoqui otsereanaque, tsererere, irosati ishaaviji. Aisati onicanaca quipatsi, nica, nica, nica; ocotareanaque antearo mapipee. 52 Yashitareacotanaca tijaari, itinaajeitanaja oshequi quemisantatsiri, tinare. 53 Impoiji, itinaantajari Jesoshi, ijajeitanaque yora itsipapee tinaajeitajanchari Jerosarequi. Ineajeitaqueri oshequi atiri. 54 Ari yora capitano aisati yora soraropee ineajeitaquero onicanaca quipatsi, aisati ineajeitaqueri yora tinaajeitajanchari, ineaquero otsiteniitanaque, maaroni. Impoiji yoajeitanaque cavaco, aisati icantajeiti: --Queariotaque: iriotaque Itomi Tasorentsi. 55 Otimi anta nijanteaji oshequi tsinanepee, amenajeitaqueri Jesoshi. Iroojeitaque oijaveitariniri, oponeajeitaca Carireaqui. Quiso oapinitirini, opapinitirini yoari. 56 Ocarajeitaquero Maria maquitarasato; jero otsipa Maria: ora iriniro Santiaco aisati Jose; jero aisati iriniro itsipa Santiaco aisati Joa. Ari oneajeitaqueri Jesoshi, icamanaque. 57 Ari ishavijiiteanaque. Itimi aparoni iroamereni Jesoshi, ipajita Jose. Iponeaca iriori Arimateaqui; ashitaarantincari ini. 58 Ijatashitaqueri Pirato, icantapaaqueri: --Camaque Jesoshi. Nocoaque pishinetenari naanajeri noiminquiajeri omoroqui: onta yovetsiqueetiniriri camatsiri. Ari icantiri iriori soraro: --Pishineteri yoca iraanajeri. 59 Ari ijataque, yaanaqueri, yampinaicacotaqueri tocoyaqui caari pitsitatsi. 60 Impoiji yoaqueri omoroqui mapi iroaquera imoqueetiro. Itivironquiro antearo mapi omoroqui, yashitacotantacariri. Impoiji ijatanaji Jose. 61 Ainiro osavicaque anta Maria maquitarasato aisati otsipa Maria. Oneacotaqueri yoiminqueaqueri. 62 Iro quitaiteri ipajacotantariri Jesoshi opajita Yavisantaniri. Oquitaitetamanaque ijatashijeitaqueri Pirato yora jivatacaajeitiriri saserote aisati yora variseopee. 63 Icantajeitapaaqueri: --Novincatsarite, noquemajeitaqueri icantaqueri chapinqui yora amatavitantatsiri: "Noncamaque, impoiji oncarataque quitaiteri mava, ari nontinaanaje". 64 Nocoaque pintianque soraro meeca irishentasanotero omoro anta yoiminqueaquerinta. Iramenasanotero irosati omoncaratanteari mava quitaiteri. Ijatashitiricari iroamereni, yaanajiricari. Impoiji icantajeitiricari ashanincapee: "Tinaanaja inaji Jesoshi". Peerani oshequi yamatavitantini iriori, iro cantaincha ariorica iraanajeri, yamatavitasanojeitiricari iroamereni ashanincapee, icanticari: "Tinaanaja inaji Jesoshi". 65 Icantiri Pirato: --Jeri yoca soraropee, pijajeite pamenasanojeitero. 66 Irosati ijajeitantanaca, yashitacotasanotaqueri, impoiji ishentajeitiro soraro.

Mateo 28

1 Ari avisanaque quitaiteri imaoreajeitantari, meeca otomincotapaaque. Tsiteniquera ojatamanaque Maria maquitarasato, aisati otsipataro omariaroronte. Ojataque amenamanajero omoro yoyeetaquerinta Jesoshini. 2 Omapocanaca antearo onicanaca quipatsi aisati. Jeri aisati itimi inampire Avincatsarite: iponeanaca inquitequi, ipocaque itivironcapaaquero mapi, irootaque isavicantapaacari. 3 Oshequi ishipaquireapaaque, iquempetacaro iporequi. Oquitamarotasanotaque iitsaare, oquempetacaro sharaca. 4 Oshequi catsini itsaroacaajeitavacari soraropee, te irimatajeaji irishevatajea: iquempevetanaca incamaquerica. 5 Ari icantiro tsinane: --Eiro pitsaroitsi avinti. Niotaque irio pipocashiveta Jesoshi. 6 Te aneajeriji meeca, tinaanaja ini. Tempa icamantitaquempini. Caatanaque, pamenero aca yoyeevetacarica. 7 Impoiji pishintsitanaje pijatanaje pincamantajeitapeeri iroamere: "Tinaanaja Avincatsarite, irijivajeitanaquempi Carireaqui. Aitaque pineajeitapaajeriri anta". Irootaque nocamantaquempiri. 8 Ari oasanotanaque cavaco, aisati oshequi oquimoshiretanaque. Ojatanaque, oshiashitanacari iroamere, oncamanteri. 9 Nianqui imapocaquero Jesoshi, ivetsatacaro. Ojatashitaqueri, otiyeroashitacari, ajiricapairi iitiqui. Oshequi opincatsatapaacari. 10 Impoiji icantaquero: --Eiro pitsaroitsi. Pijajeite meeca pincamantajeiteri noamereni irijajeiteta anta Carireaqui. Aitaque irineajeitapaajenari anta. 11 Ari ojatashitaqueri iroamereni tsinane. Irinti yora soraro shentavetarori omoro ijataarantaji nampitsiqui, icamantajeitapairi yora jivatacaajeitiriri saserotepee. 12 Yapatojeitiri iriori yora savicacantantatsiri. Yoametavacaajeitaca: --¿Jaoca ancanterori meeca amanacotanteariri? Ari icajemajeitaqueri soraro, icantajeitaqueri: --Jeri yoca quirequica, nocoi nompinatempi. 13 Pincantashijeiteari atiripee: "Nomaajeitaque nianquiiteni. Ipocaque iroamereni Jesoshi, yaanajiri". 14 Ariorica inquemacovetaquempi yora pincatsari, pincantaque: "Nomaaque", noncamanteri narori: "Eiro piquishiritsi soraropee. Te irimayeji. Narotaque cantaqueriri: 'Pintseeya'". 15 Ari yaajeitaqueri quirequi, icamantajeitaqueri atiri: "Nomaajeitaque, impoiji yaajeitajiri iroamereni Jesoshi". Ainirotatsi meeca icantajeiti joriopee meeca. 16 Ari nojatanaque Carireaqui, notsipajeitacari itsipapee iroamere. Aparoni peaincha, yora Jorashi. Nojajeitanaque toncaariqui icantaquenari chapinqui Jesoshi. 17 Noneajeitapaajiri, nopincatsajeitapaajiri. Iro cantaincha aparopee tseencavetapaincha. 18 Ari ipocashijeitana Jesoshi, icantaquena: --Icantitaquenani Apa peerani: "Pimpincatsaritasanote meeca aca inquitequi aisati pimpincatsariventasanojeiteri maaroni quipatsisati". 19 Irootaque nocantantimpiri: pijajeite maaroni nampitsipeequi, pinquemisantacaajeiteri maaroni atiripee, pintsoteaqueri maaroni. Ariorica inquemisantajeitaque, pivaotisajeiteri: irootaque icoacaaqueriri Apa, aisati nocoacaajeitaqueriri narori, aisati ocoacaajeitaqueriri Ishire Tasorentsi. 20 Pincamantajeiteri atiri irimajeitero maaroni nocamantaquempiri. Quiso noajeitanaquempi, noncanteani, irosati nompocantajeari nompincatsaritantapaajeari. Ari ocarati. Narotaque sanquenatirori:

Marcos 1

1 Meeca noncamantempiro cameetsatatsiri. Noncamantempi yoavisacotanti Jesoquirishito. Tempa iriotaque itomi Tasorentsi. 2 Peerani isanquenatini camantantatsiniri pajiveitachaniri Isayashi. Jero oca isanquenatiniri: "Icantiri Tasorentsi itomi: 'Pinquemena, notiomi. Nontianqueri quenquetsatacotempineri, irijivatanaquempi. Incantajeiteri atiri: Paamaajeiteari Quirishito, pincameetsashirejeitanaque. 3 Inquenquetsatacaajeiteri ishaninca caaraiteriqui. Incantajeiteri: Pincameetsashirejeitanaque oncanteata ariorica impoque Avincatsarite, irineacameetsajeitantapeempiri'". 4 Ari moncaratapaaca icantiniri peerani Isayashini. Yareetapaaca caaraiteriqui Joa, yora vaotisatantatsiri. Icantajeitaqueri ishaninca: --Pinquenqueshireempa, eiro piquempetajatsi peerani. Ariorica pojocasanojeitajero pantajeiveitaniri, ari novaotisajeitaquempi, impoiji iriojeitanaque atiri icavintsaajeitaquempi Tasorentsi, eiro iquenqueshireacotajimpirotsi pantaveitaniri. 5 Ari ijatashijeitaqueri maaroni joreasati, aisati maaroni jerosaresati, icamantajeitapairi: --Ainiro nantayetiri caari cameetsatatsi. Nocoaque navisacotaje. Ari ivaotisajeitavaqueri Joa Joriraniqui. 6 Irio iquitsaatari tijachari iviti cameyo. Ishiticatsaquitari meshinantsitsa. Yoapinitari quentori aisati ija pitsi. 7 Ari icamantapinitiri ishaninca: --Coraque impoitapeenaneri, yanaacotaquena, ipincatsaritasanoti irinti. Nopincatsatasanotaqueri catsini, narori notseencaja narosati. 8 Novaotisajeitaquempi nijaqui, iro cantaincha intianquempiro irinti Ishire, ontsipajeitantempiri. 9 Ari pashini quitaiteri yareetapaaca Jesoshi. Iponeaca Nasaretequi, timatsiri Carireaqui. Ivaotisatavaqueri Joa Joriraniqui, 10 impoiji yaatanaji. Yamenanaque jenoqui, irosati ineantavacaro Ishire Tasorentsi. Omapocapaaca aniireashitapaaqueri, oshiaqueri sampaquiti. 11 Iquematiiri Tasorentsi icantiri: --Avirotaque notomi nonintasanotiri. Oshequi noquimoshireventasanotaquempi. 12 Impoiji aanaqueri Ishire Tasorentsi caaraiteriqui. 13 Itimaiti anta ocarataque 40 quitaiteri. Yora Satanashi ineantavetacari, irantacayerime caari cameetsatatsi. Aisati tecatsi ishaninca intsipateari, irinti timatsi covencayetatsiri, iro cantaincha intacojeitacari inampirepee Tasorentsi. 14 Ari pashini quitaiteri yashitacoyeetaqueri Joa caravosoqui. Impoiji ijatanaji Jesoshi Carireaqui. Icamantajeitaqueri ishaninca jaoca icanta Tasorentsi yoavisacotanti. 15 Icantajeitaqueri: --Irotaintsi impincatsariventajeitajee Tasorentsi. Pinquenqueshireempa, eiro piquempetajatsi peerani: te pincameetsaveiteani. Pinquemisantajeite pavisacotantajeari. 16 Ari pashini quitaiteri ishiteatanacaro Jesoshi incajare timatsiri Carireaqui. Ineapaaqueri Shimo, aisati irirenti, Antirishi. Iquitsati incajarequi: aitaque icantapinita, iquitsatapinitiri shima. 17 Icantapaaqueri Jesoshi: --Poijatanaquena, nocoaque pinquemisantacaapiniteri atiri. 18 Irosati yojocantanacaro iitsarite, yoijatanaqueri. 19 Capichaji yovaavetanaca aisati, ineapaaqueri Santiaco, Joa, apite: iriotaque itomipee Severeo. Isavicajeiti ivitoqui, ishiticayetiro iitsarite. 20 Icajemapaaqueri, yoijajeitanaqueri. Yojocanaqueri iriri, isavicaque irinti pitotsiqui, icarajeitaqueri amitacojeitiriri. 21 Impoiji yareetapaaja Jesoshi Caperenaoqui, icarajeitiri iroamerepee. Irootaque saavaro, imaoreajeitantari, iqueajeitapaaque pancotsiqui yapatojeitantari. Yoametantapaaque. 22 Yora atiripee, yoajeitanaque cavaco, icantajeiti: --Pineaqueri, cameetsa yoametantasanotaque, iotasanoti irinti. Te inquempeteariji yora oametapinijeiveteerori sanquenarentsi: te iriotasanoteji irinti. 23 Aisati itimi anta pancotsiqui aparoni shirampari neiriri camaari. 24 Icajemacotavaqueri Jesoshi, icantavaqueri: --Niotaquempi: aviro nasaretesati, aisati aviro itomi cameetsari Tasorentsi. ¿Paita pipocashitantanari? ¿Arimpa pintsoncajeitapaaquena? 25 Icantiri Jesoshi camaari: --Pimajereiteteve. Pinijantareanajeri noshaninca. 26 Ari yampitsiitacaanacari ashaninca, antearojenca icajemanaque, irosati inijantareantanajari camaari. 27 Aisati yoajeitanaque cavaco ishaninca, maaroni. isampitavacaanaca: --¿Pineaquerompa imataqueri? Iroaquera aquemaquero oca yoametaqueeri. Aisati imataqueri camaari, itiancaqueri: itsaroacaitacariteemi. 28 Irosati iquenquetsatacotantajeitacari maaroni carireasati. 29 Ari iponeajeitajari pancotsiqui yapatojeitantari, ijajeitanaque ivancoqui Shimo, jeri Antirishi. Yoijajeitanaqueri Santiaco aisati Joa. 30 Icamantiri Jesoshi: --Ojoquiitaca irairo Shimo, aaquero catsiirentsi. Jero onta nariainchari. 31 Ari ijatashitanaquero, yacatsavacotapaaquero, yoisavicapaajiro. Irosati opeantanaja ovatsiire, irosati opajeitantacari iroyeari. 32 Iqueanaji catsirincaiteri, irotanaintsi ontsitenijencaiteanaje, yamayetaqueneri Jesoshi maaroni mantsiayetatsiri, aisati maaroni yatajeaoncayetiri camaari. 33 Maaroni nampitsiquiniri yapatojeitapaaca omoroqui pancotsi. 34 Isavicajeitapaaque maaroni mantsiayetatsiri, onashiyetaca imantsiarepee. Yoavisacojeitajiri. Aisati icantaqueri camaari: --Pinijantareajeitanajeri yora patajeaonquiri, aisati pimajerejeite. Yora camaari, iojeitaqueri Tasorentsi ini Jesoshi, irootaque caari icoanta Jesoshi incamanteri atiri. 35 Oquitaitetanaque, tsiteniquera itinaamanaja Jesoshi. Ijatamanaque anta tecatsi timatsine, iquenquetsatacairi iriri. 36 Icoacoayetajiri Shimo aisati itsipajeitari. 37 Ineantapaajariri, icantapaaqueri: --Icoacoajeitaquempi maaroni ashaninca. 38 Ari icantavaqueri iriori: --Ari inajini. Tsame avaanajea otsipapeequi nampitsi. Aitaque anta nonquenquetsatacaajeiteri itsipapee atiri, irootaque nopocantacari quipatsiquica. 39 Iquenaquenayetanaque, itsoteajeitaquero nampitsipee anta Carireaqui. Iquenquetsatacaapinitaqueri ishaninca anta yapatotapinijeitanta, yoavisacojeitaqueri maaroni neiriri camaari. 40 Pashini quitaiteri ijatashitaqueri patsaatsiri, icantapaaqueri: --Tempa aviro pincatsari, pincavintsayena. Ainiro pitasorenca: pinintirica poavisacotajena, ari pimataquero. 41 Oshequi icavintsaasanotavaqueri. Ari yacotashitavaqueri, ipamitavaqueri. Icantavaqueri: --Je, noninti: aitaque pavisacotaje. 42 Irosati opeantanaja ivatsaaro, yavisacotanaji. 43 Itiancajiri, icantasanotiri: 44 --Noncantempi: eiro picamantayetiritsi itsipapee, irinti pijatashiteri saserote. Pinijaapaajeri pavisacotaji. Pimoncaratero icantiniri Moishishini: poyeneri Tasorentsi pivira iriotanteari pishaninca pavisacotaji. 45 Ari ijatanaque, iro cantaincha icamantacoyetaquero, yovaraaquero. Iotacojeitaqueri Jesoshi, irootaque caari ijatanta nampitsiqui. Itimaiti anta ocaraiteti. Ijatashijeitaqueri atiri poneayetachari otsipapeequi nampitsi.

Marcos 2

1 Pashini quitaiteri ipianaja Jesoshi Caperenaoqui. Iquemacojeitajiri areetaja ivancoqui. 2 Yapatojeitaca oshequi atiri, ijaapaaca pancotsiqui. Tecatsi inquenapee pashini inquempejitantapeemparori omoro. Iquenquetsatacaajeitaqueri Jesoshi. 3 Ari icompitacotapaaqueri choritatsiri. Icarati amiriri itsipasati. 4 Tecatsi inquempejitantapeempariri Jesoshi, yojocaajeitavaqueri atiripee. Ari yataitacaanaqueri otataroqui pancotsi. Itatareapaaquero, itampaticataquero inaquenta Jesoshi. Imataquero omoro, ari yoaniitacotaqueri inareantariqui. 5 Iotavaqueri Jesoshi ishirejeitacari, irootaque icantantacariri: --Noshaninca, ainiro pantayetiri, iro cantaincha eiro noasanquetimentimpirotsi, aitaque noavisacotajempi. 6 Ainiro anta isavicaiti oametantirori sanquenarentsi. 7 Icantashiretaque iriori: --¿Paita icantashinirotantarori oca? Ijitasorentsinirotacateemi. ¿Jaoca incanteriri iroavisacotanteariri? Tempa apaniro yoavisacotanti irinti Tasorentsi. 8 Ioshiretashitaca Jesoshi icantashiretaqueri, icantiri: --¿Paita picantashiretantari? 9 ¿Paita pomerentsitasanotachari? ¿Pomerentsinimpa nocantiriri yoca choritatsiri: "Eiro noasanquetimpitsi, irointi noavisacotajempi"? Te ompomerentsiveteaji: eiro piojeititsi nomaterorica. Irointi pomerentsivetacha noncanteri yoca: "Pincatianaje, paajero pinariantavetari, paniitanaje". Tempa onconijatasanotanaque nomaterorica. 10 Aca quipatsiquica nocavintsaajeitiri caari cameetsatatsi, aisati noavisacojeitaqueri. Nocoaque piojeite ainiro notasorenca noavisacotanteariri. Ari icantaqueri choritatsiri: 11 --Nocantimpi, pincatianaje, paanajero pinariantaniri, pijataje pivancoqui. 12 Irosati icatiantanaja, yaanajiro inariantaniri, isoquijanaji. Ineajeitavajiri ishaninca, yoajeitanaque cavaco. Icantajeitanaque: --Tempa icameetsatasanoti Tasorentsi, te aneapiniteroji peerani quempetarori oca. 13 Ipianaja Jesoshi aisati otsapijaqui incajare. Yapatotashijeitapaajari aisati atiri, yoametavajiri. 14 Impoiji yovaanaja aisati. Ineapaaqueri Irevi, yora itomi Arijeo, isavicaiti pancotsiqui yapatotapinitiri quirequi: yapatotapinijeitiniri oromasati. Icantapaaqueri: --Tsame, poijatanaquena. --Ja, tsamequeti. Ari icatianaca, yoijatanaqueri. 15 Ari ijajeitanaque ivancoqui Irevi. Yoacaajeitapaacari oshequi oijajeitiriri Jesoshi, iroamere, apatotapinitiriri quirequi, maaroni. Jeri aisati yoacaacari caari cameetsayetatsi. Yareejeitapaaca oametantirori sanquenarentsi, variseo ini. Ineacotapaaqueri Jesoshi yoimojeitacari caari cameetsayetatsi. Isampitapaaqueri iroamere: --¿Paita itsipajeitantariri yocapee, yoajeita? Te incameetsajeiteji. 17 Ari iquemavaqueri iriori Jesoshi, icantiri: --Yora caari mantsiatatsine te incoyeji aavinterineri, irintiquea mantsiatatsiri. Te iro nompocantea noncajemeri cameetsatatsiri, irintiquea caari cameetsatatsi. 18 Ari itijeita iroamerepee Joa aisati iroamerepee variseo. Yora atiri ipocashitiri Jesoshi, icantapaaqueri: --Jeri meeca itijeita iroamerepee Joa, aisati iquempejeita iroamerepee variseo. ¿Paita caari ititanta poamerepee avirori? 19 Ari icantavaqueri Jesoshi: --Oquempetaca ariorica iraye shirampari ijina, incajemajeiteri ishaninca inquimoshireventajeiteri. Ariorica irareejeitapeempa, ¿arimpa intijeitapeempa iriori? Eiro. Tempa iriveshireimentapeempari. Pineaquero, meeca nocarajeitiri noamerepee: ¿paita nontitacanteariri? 20 Aisati, ariorica irojocajeitanajeri ishaninca aatsiri ijina, impoijiniquea intijeitanaquea. Aisati coajica, nojocanajeririca noamerepee, iroashiretacojeitanaquena, irosati intijeitantanaquea. 21 Tempa ajacapinitiro quitsaarentsitsara, irootaque oshiricamaotantari. Impoiji, te oncameetsateji impataqueetero nianqui iroaquerari: tequera oshiricamaoteji irointi. Impataqueeterome, impoiji ariorica inquiveetajerome aisati, oshiricamaotanaqueme iroori iroaquerari, antsiviacaaquerome maatsarantsi. Impoiji ontsereacaaquero iroaquerari. 22 Ariorica ampeantantajearime pearentsi iroaquerajari peesatitatsiri imeshina, tempa ari intapianaqueame, intoncanaqueme. Aitaque intsereanaqueme, aisati amparajatanaqueame iroaquerajari, chararara. Tempa apeantantapinitaro iroaquerajari imeshinaqui iroaquerari. Pineaquero: iroaquerari oca noamejeitimpiri, te oncameetsateji onconoyearo ora yoametapinijeitimpiniri intaroniri. 23 Ari pashini saavaro iquenanaque Jesoshi panquirentsiqui, itsipajeitari iroamerepee. Ari nianqui yaviitapairo iroamere oitsoqui tirico, itaquireiro otaqui, yoajeitaro oitsoqui. 24 Ari icantiri variseo: --Paitateemi yaviitantarori oitsoqui, itaquireitantacaro quitaiteri amaoreantari. Te oncameetsateji. ¿Paita yantantarori? 25 Ari yacanaqueri Jesoshi: --¿Tempa pinquenqueshireeroji sanquenarentsi quenquetsatacotiriri peerani Iravirini? Te ontimeji iroyeari, aaqueri itashe, aisati itsipajeitari. 26 Ainiro onaveitani tanta yovetsiqueetiniriri Tasorentsi: te irishineyeeteriji iroajeitearo atiri, apaniro yoaro saserote, irinti. Iro cantaincha aavetacari itashe Iravirini. Ijatashitiri Aviatara, yora ivincatsarite saserote, icantiri: "Notasheajeitaque. Tecatsi noajeiteari". Ari ipavaqueri tanta: "Jero oca, poyea". Ari yoacaro, aisati yoacaajeitacari itsipajeitari. Caari inajeiti saserote, iro cantaincha te irininteji Tasorentsi iroashinoncaajeiteri. 27 Pamene, yovetsiquiniri Tasorentsi atiri quitaiteri imaoreajeitantari. Te iro irovetsicanteanari atiri irineapincatsatearo quitaiteri. 28 Narotaque cantacaantaquerori quitaiteri amaoreantajeitari: tempa noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque.

Marcos 3

1 Yora Jesoshi ijatanaji aisati pancotsiqui yapatojeitantari. Aitaque isaviquiri shirampari quisoporoquitatsiri iracoqui. 2 Yamenashijeitavaqueri atiri, sorerere: icoaque iriote ariorica iroavisacotajeri saavaroqui. Icoajeitaque incantajeite: "Te oncameetsateji oca yantiri Jesoshi". 3 Yora Jesoshi icantiri quisoporoquitatsiri: --Pincatiaje, caate aca nianqui. 4 Impoiji isampijeitaqueri maaroni amenajeitaintsiri: --¿Cameetsampa aneshinoncateri atiri quitaiteri amaoreajeitantari? ¿Ariompa avashinoncayeri? ¿Ocameetsatimpa avavisacoteri? Tericampa, ¿picoaquempa ayeri? Iro cantaincha imajerenirojeitanaque. 5 Iquisanaca Jesoshi, yamenajeitaqueri, aisati iquenqueshireanaca. Iro iquenqueshireantanacari te incavintsaantajeiteji atiri. Icantiri shirampari: --Pancotaje. Ari yacotanaji, irosati yavisacotantanaja. 6 Isoquijajeitanaque variseopee, ijatashijeitanaqueri ishaninca Eroreshi. Yoametavacaajeitaca: --¿Jaocasa ancanteriri Jesoshi, avanteariri? 7 Yora Jesoshi aisati iroamerepee ijajeitanaji incajarequi, yoijajeitanaqueri oshequi carireasati, aisati joreasati, 8 jerosaresati, iromeasati, intatiquerosati Jorirani, maaroni savicajeitatsiri Tiroqui, Shiroqui, maaroni. Iquemacojeitaqueri itasoncanti, irootaque ijatashijeitantacariri oshequi atiri. 9 Icantiri iroamere: --Pamaquenarota pitotsi, nontetearo: ishenacajeitapaanacari ashanincapee. 10 Ari iquenquetsatacaajeitaqueri, impoiji yaniireapaaji aisati quipatsiqui. Oshequi yoavisacojeitavaqueri. Yora mantsiayetatsiri iteencareayetaqueri ishanincapee, impamitantapeempariri Jesoshi. 11 Yora atiri yatajeaonquiri camaari ipincatsajeitaqueri. Antearojenca ineanatacaaqueri icantajeitaqueri: --Jesoshi, avirotaque itomi Tasorentsi. 12 Icantasanotiri Jesoshi: --¿Paita picantantanari? Pimajerete, eiro picamantacotanatsi. 13 Ari impoiji itoncaanaque toncaariqui. Icajemaqueri yora icoyeaqueri, ari ijatashijeitaqueri. 14 Icoyeasanotaqueri 12 shirampari, intsipatasanojeitanteariri. Impoiji intiancajeiteri inquenquetsatacaajeiteri ishaninca irineane Tasorentsi. 15 Aisati imatacaaqueri itasoncantajeitaque irojocanteariri camaari. 16 Ari icoyeaqueri iroamere 12. Icoyeaqueri Shimo, ipajitajiri aisati Petero. 17 Aisati icoyeaqueri Santiaco itomi Severeo. Icoyeaqueri Joa irirenti Santiaco: ipajiyeetajiri aisati Voaneriji, acantiro aneanequi "Shintsiri". 18 Aisati icoyeaqueri Antirishi, Jeripi, Varitorome, Mateo, Tomashi, Santiaco itomi Arijeo, Tareo, Shimo. Iriotaque Shimo shintsiyetirori paitaricapee. 19 Aisati icoyeaqueri Jorashi Ishicariote: iriotaque aacanterineri coajica Jesoshi. 20 Impoiji ipianaja Jesoshi pancotsinentsiqui. Yapatojeitajiri aisati oshequi atiri. Tecatsi incantea iroyea. 21 Iquemacotaqueri Jesoshi ishanincasanori, ijatashivetajari iraanajerime ivancosanoriqui. Icantavacaanaca: --Te irineacoteaji Jesoshi, tsame aanajeri. 22 Ario ipocashitiri aisati jerosaresati, oametantirori sanquenarentsi. Icantacotashitapaacari: --Iriotaque Satanashi atajeaonquiriri Jesoshi. Tempa Satanashi iriotaque ivincatsarite camaari: iriotaque amitacotiriri itianquiri iamaaririnte, irootaque imatantacariri. 23 Icajemavaqueri Jesoshi, icantavaqueri: --¿Queariompa yatajeaoncaquena camaari? Pamene: ¿jaoca incanteari Satanashi irojocajea irisati? 24 Oquempetaca ariorica inquisavacaajeitea savicatsiri nampitsiqui, irojocavacaajeitea, ¿arimpa irisavicajeitanaje cameetsa? 25 Aisati oquempetaca ariorica inquisavacaajeitea savicatsiri pancotsiqui, ¿arimpa inquisoavacaajeitajea? 26 Aisati iquempetaca, ariorica Satanashi inquisherime iamaaririnte, irojocavacayeame, eirome itimime: aitaque impoyereavacayeame. 27 Aisati iquempeta iriori coshitantatsiri: itsaroacaari shintsitatsiri inqueavancoteri incoshitanteariri irovaararo. Ariorica impocashiteri, irijivatapeeri iraapeeri, iroisotapeeri shintsitatsiri, impoijiquea incoshiteri paitaricapee yoayetiri ivancoqui. 28 Queariotaque oca noncamantasanotempiri: icavintsaajeitajiri Tasorentsi maaroni antirori caari cameetsatatsi. Aisati, ariorica incantimajeiveteari, incavintsaajeiteri aisati. 29 Iro cantaincha, eiro icavintsaajeitiritsi irinti cantimatirori Ishire: incantaitatiyempani intime iriori Sharincaveniqui. Eiro catsini yavisacotajitsi. 30 Irootaque icantaqueriri Jesoshi. Pineaquero, icantashinirojeivetaca incaranqui: "Irio camaari amitacotiriri Jesoshi". Tempa irootaque Ishire Tasorentsi amitacotiriri, caari ini camaari. 31 Ari isaviqui Jesoshi pancotsiqui, isaviquimojeitapaaqueri areejeitapaariri. Impoiji areetapaaca iriniro, otsipajeitapaari irirentipee. Ocatiapaaca saiteriqui, ocantiri oneapaaqueri: --Pincantenari notomi. Ari iqueashitanaqueri, icantapaaqueri: --Areetapaaca piniro, pirentipee, aisati pitsiropee. Osavicapaaque saiteriqui, ocoapaaquempi. 33 Ari yacavaqueri: --¿Jaoca ocantari inatatsiri? ¿Jaoca icantari iyetatsiri? 34 Irosati ijicotantanacari saviquimojeitaqueriri. Icantanaque: --Jeroca inatatsiri. Jerica iyetatsiri. 35 Janicarica antapinitirori icoacairiri Tasorentsi: iriojeitaque iyetatsiri, tsiotatsiri, inatatsiri. Noshanincajeitacari maaroni quemisantajeitanari.

Marcos 4

1 Yoametantaji aisati Jesoshi anta otsapijaqui incajare. Yapatotimentapaajari oshequi atiri catsini. Irosati itetantaca pitotsiqui, itiancaquero nianquija capichaji, isavicaque. Icatiashijeitapaacari otsapijaqui maaroni ashaninca. 2 Yoameyetaqueri paitaricapee, aisati ishiacaaventiniri, icantiri: 3 --Meeca noncamantempi. Ijataque panquiveetatsiri yojocaitiro oitsoqui tirico. 4 Yojocaitiro, opariaarantapaaque avotsiqui. Ipocapaaque contsaro, yoapaacaro, itsonquitapaaqueri. 5 Pashini pariapaintsi oitsoqui mapiqui. Te ontimasanoteji oshequi quipatsi, jentsipaite oshiocavetanaca. 6 Ari ijenoquitapaaque catsirincaiteri, irosati oshimpeshitantanaca. Te omparitsatasanoteji, irootaque ocamantanacari. 7 Opariapaaque pashini oitsoqui quitotseequimashiqui, oquimotanaque quitotseequi. Irootaque ajaanaquerori, caari oitsoquitanta panquirentsi. 8 Pashini pariapaintsi quipatsiqui cameetsari. Oquimotanaque, otimayetanaque oitsoqui. Aparo oitsoquitanaintsi ocarati oitsoqui 30. Pashini otimanaque aisati oitsoqui ocarati 60. Iro otsipa ocarati oitsoqui 100. 9 Piquemavaquerorica oca nocantaquempiri, piotavaquero, pinquenqueshiretavaquero. 10 Impoiji ijajeitanaji atiripee, itimanaji apaniro Jesoshi, itsipajeitari aparopee oijatiriri, aisati iroamere caratatsiri 12. Isampijeitiri: --¿Jaoca ocantari oca pishiacaaventiniriri? 11 Icantanaqueri: --Meeca noncamantempiro caari piojeitini: aitaque piojeitero jaoca icantari Tasorentsi ipincatsariventanti. Irompa irinti yontapee, eiro nocamantasanotiritsi, irointi noshiacantiniri oncanteata 12 iramenavetea, iro cantaincha eiro ineasanotitsi, inquemavetea, iro cantaincha eiro iotasanotitsi. Eiro iquenqueshireatsi, eiro icavintsaajiritsi Tasorentsi. 13 Aisati icantaqueri: --¿Tempa pinquemavaquero oca noshiacantimpiri? Ariorica noshiacantempiro aisati, ¿jaoca pincanteari piotantearori? 14 Yora jocaiyetirori oitsoqui ishiaqueri ovaayetirori irineane Tasorentsi. 15 Aparopee jocaiyetapaincha avotsiqui oshiaqueri quemisantavetavacarori irineane Tasorentsi, iro cantaincha yora Satanashi yojocapitsatajiri iquenqueshireantavetacari: te inquemisantanajeji. 16 Aisati oca jocaitapainchari mapiqui, oshiaqueri quemavetavacarori irineane Tasorentsi. Intsipaite iquimoshireventavetavacaro. 17 Ishiaquero panquirentsi caari timatsine ovaritsa. Intsipaite ocamaque. Iquemisantavetaca, irootaque yoashinoncanteetacariri, aisati iquisanentanteetacariri. Intsipaite yojocanajiro iquemisantaveta. 18 Oca jocaitainchari quitotseequimashiqui oshiacaaventiri quemavetavacarori irineane Tasorentsi. 19 Iro cantaincha iquenqueshiretapinitiro timayetatsiri aca quipatsiqui, iquimoshireventajeitiro yashiyetari. Aiquero icoanaitii irashijeitearo paitaricapee, irootaque yojocantajarori iquemisantavetari. Ishiaquero caari timatsi oitsoqui. 20 Iroquea oca irointi jocaitapainchari quipatsiqui cameetsari, oshiacaaventiri quemasanotavaquerori irineane Tasorentsi. Aitaque ishiretasanotacaro, iriotaque shiacaaventainchari panquirentsipee timanaintsiri oitsoqui. Aparo oitsoquitanaintsi ocarati oitsoqui 30. Pashini otimanaque aisati oitsoqui ocarati 60. Iro otsipa ocarati oitsoqui 100. Oca oitsoqui oshiaquero amajeitaqueneriri Tasorentsi, aparo iranaacotaqueri itsipapee. 21 Aisati icantaqueri: --Ancoaquerica antsiotea, ¿arimpa avajero tsiomentotsi covitiqui tsompoina? ¿Arimpa amanaquero tsiomentotsi? Tempa acoiro antsiojeitearo maaroni amenajeitanteari. 22 Coajica onconijatanaque maaroni amanavetari, iriojeitanaquero maaroni antajeitaqueri. 23 Otimirica piquemantari, pinquemavaquero oca nocamantaquempiri. 24 Pashini icantaqueri aisati: --Pinquenqueshiretero oca piquemaqueri. Ariorica capichaji pinquemisantavaquero nocamantimpiri, ari capichaji piotavaquero. Ariorica pinquemisantasanotavaquero, ari oshequi piotavaquero, noametasanotaquempiro catsini. 25 Yora iotavaquerori noametaqueriri, aiquero noametasanoteri catsini. Yora caari iotavaquero nocamantavetacariri, eiro iotitsi catsini. 26 Aisati icanti: --Tempa ipincatsariventajeitaquee Tasorentsi. Ishiaqueri shirampari jatatsiri ipanquitiro oitsoqui quipatsiqui. 27 Imaapiniti tsiteniriqui, isaaquitapiniti quitaiteriqui. Ocontetsoaquitanaque ivanquire, oquimotanaque. Te iriotacoteroji jaoca ocantanacari oshiocantacari. 28 Oshiocaque quipatsiqui: ojivati otsoaqui, impoiji ominca, impoiji opa, impoiji antaiquitanaque oitsoqui. 29 Ariorica osampaquitanaque oitsoqui, intotacoyeetero, tempa omoncaratapaaca iraantearori. 30 Aisati icanti Jesoshi: --¿Jaoca noncantempirori noshiacaaventempiro jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti? ¿Jaoca ancanterori anquenquetsatacotantearori? 31 Oshiaquero oitsoqui moshitasa. Irointi oitsoqui, te onquempetearoji pashinipee oitsoquiyetatsiri: quiripequiitaque oni catsini. Ariorica ampanquitero, 32 oshiocanaque. Onquimotanaque, anayetanaquero otsipapee panquirentsiyetatsiri. Antearoyetanaque ojempequipee, aitaque iramampeapinitearo vanquiyetachari. 33 Aitaque icantapinita Jesoshi, ishiacaaventapinitiniri atiri iroametanteariri irineane Tasorentsi. Ariorica capichaji iquemaquero, ari capichaji yoametaqueri: oshequirica iquemavaquero, ari oshequi yoametaqueri. 34 Iotaca ishiacaaventapinitiniriri. Irintiquea iroamere, itsoteajeitaqueneri yoametasanojeitiri. 35 Iqueanaji catsirincaiteri. Icantajiri iroamere: --Tsame amonteanaje intatiquero. 36 Itiancanajiri apatotimentajeitariri: --Tsamajempi pijajeitanaje pivancopeequi. Irosati inaque iriori pitotsiqui, isavicaque. Itejeitanaja iroamere, yoimonteajiri. Aisati imonteacotanaja yora apatotimentariri otsipapee pitotsi. 37 Omapocavaqueri nianquija antearo tampea catsini. Ora omotoncane otejatapaacaro pitotsi, irovetaincha ojaayeame. 38 Imaaque Jesoshi anta opataquiqui, itiinataca. Yoisaaquireaqueri iroamere, icantaqueri: --Oametanari, ¿paita caari pinquenqueshireanta? Irotanaintsi ampiincajeite. 39 Itinaanaja, icajemacotaquero tampea, aisati icantiro incajare: --Pimajerete, pimajerejate. Opeanaja tampea. Omajerejatasanotanaji incajare. 40 Icantiri: --¿Paita pitsaroantari? ¿Paita caari pishirejeitantari Tasorentsi? 41 Oshequi catsini itsaroasanojeitanaque. Icantavacaanaca: --¿Janicampa yoca, oquemisantantacariri tampea? Aisati incajare, oquemisantaqueri.

Marcos 5

1 Yareejeitanaca intatiquero, yamatsecapaaque quipatsiqui: irootaque iipatsite jerasesati. Intsipaite itonquiotavacari neiriri camaari, iponeanaja anta tijaarimashiqui, 3 aitaque isaviquiri. Tecatsi aaveerineri iroimajerenteri. 4 Yoisotapiniyeevetari iracoqui carenatsa, aisati iitiqui, iro cantaincha ipesayetaquero, peti, peti. Tecatsi anacoterine ishintsiti. 5 Icantatiani: tsiteniriqui, quitaiteriqui, iquenayeti tijaariqui aisati toncaariqui. Icajemayeti, itoyetaro mapi. 6 Yoca shirampari ineitavacari arejiquinta Jesoshi, ishiashitanacari, itiyeroashitapaacari. 7 Icantavaqueri Jesoshi camaari: --Pinijantareanajeri yoca shirampari. Antearojenca icajemacotapaaqueri: --¿Paita pashereantanari? Aviro Jesoshi, itomi Tasorentsi inquitequiniri, tempa ineajeitaquee. Nocantasanotimpi catsini, eiro poashinoncaanatsi. 9 Ari isampitiri Jesoshi: --¿Jaoca pipajitari? Yacanaqueri: --Nopajita Oshequianti. Iro nopajitantari, oshiquianti noni catsini. 10 Eiro pitiancanatsi pashiniqui nampitsi. Aitaque icantasanotapinivetacari catsini. 11 Ari anta itimi oshequi chancho, yoajeita tioncaiquiji. 12 Yora Oshequianti icantiri: --Ari pintianquenari anta chanchoqui, irineavaquena iriori, quiso noapaajeri. 13 Ari ishinetaqueri; inijantareanajiri camaari shirampari, yojocanajiri. Ineavaqueri irinti chancho. Icarajeiti chancho 2,000. Ishiajeitanaca imperitaitequi, ipiincajeitanaque incajarequi, pocn, pocn, pocn; itsitiajeitanaque, pomiririri. 14 Itsaroajeitanaque shentajeivetariri, ishiajeitanaca, icamantapairi savicajeitatsiri nampitsiqui, aisati oantsipeequi. Otsoteanaca neantsi. Ipocajeitanaque atiri irameneri jaocarica icantacari chancho. 15 Ijatashijeitiri Jesoshi, ineajeitapairi yora neaveitariniri camaari. Isavicaji, iquitsaataja, timanaji iquenqueshiretantari. Ari ineajeitapaaqueri, itsaroacaajeitapaacari. 16 Yora neasanotaqueriri incaranqui icamantajeitaqueri: --Pineaqueri, yoavisacotajiri Jesoshi yora neaveitariniri camaari. Aisati yoviincacantaqueri chancho. 17 Impoiji icantasanojeitiri: --Pijataje, eiro pipocajitsi aisati nonampiqui. 18 Ari itetanaja Jesoshi pitotsiqui. Icantasanovetari yora yoavisacotiri: --Nocoaque noijatanaquempi. 19 Iro cantaincha, icantiri Jesoshi: --Eiro poijatanatsi, ainti pijataje pinampiqui, anta pishanincaqui. Pincamantapeeri: "Ineshinoncatajana novincatsarite". 20 Ari ijatanaque neaveitariniri camaari Tecaporishiqui. Icamantajeitapairi maaroni atiri: --Yoavisacotajana Jesoshi. Yoajeitavaqueri atiri cavaco. 21 Ari imonteanaja Jesoshi intatiquero. Yapatojeitavacari oshequi atiri anta otsapijaqui. 22 Yareetapaaca shirampari pajitachari Jairo, yora jivatacaajeitiriri atiri anta pancotsiqui yapatotantari. Ineapaaqueri, itiyeroashitapaacari Jesoshi. 23 Icantasanotapaaqueri: --Irotaintsi oncame noshinto. Pimpoque pimpamitapeero avisacotantajeari iroori, eiro ocamantatsi. 24 Ari yoijatanaqueri, aisati yoijajeitanaqueri oshequi catsini apatotimentariri, yovetacajeitanaqueri. 25 Ocarajeitaqueri tsinane irajashetatsiri. Ocaratacotaque osarintsite 12 irajashetantacari. 26 Oshequi yaavinteenayevetaro, aiquero yoatsiyeetaquerori. Atsipetashitacaro opinaventayevetacaro maaroni ashiyevetari. Te avisacotimateji, aiquero ojatatii irajatanaque catsini. 27 Oquemaque icantacoyeetiriri Jesoshi: "Oshequi yoavisacotanti". Osatecanacari oijajeitiriri, oquenapaaque itapiiqui. Oquenqueshiretanaca: --Ariorica nantiteri iitsaare, aitaque navisacotanaje. Ari antitaqueri iitsaare, ocaratanaji irajaveitani. 29 Oquemavaitia maaririri, avisacotanaji. 30 Aisati iriori Jesoshi, iquemashitavaitiaro itasorenca. Ari ipitsocashitanacari oijajeitiriri, icantiri: --¿Janicampa antitaquenarori noitsaare? 31 Yacanaqueri iroamere: --Tempa pineeriji yoshequitaque oijajeitimpiri. Yovetacayetaquempi. Aiquero picanti: "¿Janicampa antitaquenarori noitsaare?" 32 Yamenamenayetanaque irineero antitaqueriri iitsaare. 33 Iroori tsinane, oshequi otsaroanaque, opioncanaque, pio, pio. Iotanaque avisacotaji. Otiyeroashitapaacari, opincatsataqueri. Otsoteaquero ocamantasanotaqueri maaroni. 34 Icantiro: --Tsinane, pishiretaquena, irootaque pavisacotantajari. Meeca pijataje, pinquimoshiretanaje. Aitaquenea pavisacotajiri. 35 Tequerata intsonquerome ineanatiro, ipocajeitapaaque inampirepee Jairo. Icantapaaqueri: --Camanaque pishinto. ¿Paita pantsipetacanteariri pashereaqueri yoca oametantatsiri? 36 Iquemavaquero Jesoshi oca icantapaaqueriri. Icantiri Jairo: --Eiro picantashiretitsi, nainti pishiretea. 37 Tecatsi irishinete oijatanaquerine. Irinti ishinetaque yora Petero, Santiaco, Joa. Iriotaque Joa irirenti Santiaco. 38 Yareejeitapaaca ivancoqui Jairo. Ineapaaqueri atiripee: icajemajeitaque, iraashiretacojeitacaro, iraacojeitacaro. 39 Iqueapaaque, icantapaaqueri: --¿Paita picajemacojeitantarori? ¿Paita piraacojeitantarori? Te oncamasanoteji evancaro, irointi omai. 40 Ishirontimentajeitavacari, iro cantaincha yoisoquijajeitapairi. Yaanaqueri irini, jero inironi, aisati iroamere, iqueanaque anta onaquenta evancaroni. 41 Yajiricavacotapaaquero acoqui. Icantiro: --Tarita comi. Acantiro aneanequi arori: "Evancaro, pintinaanaje". 42 Otinaanaja evancaro, tancore, aniitanaji. Ocarataque osarintsite 12, irootaque omatantajari aniiveetaji. Yoasanojeitanaque cavaco oshaninca. 43 Icantasanotiri: --Eiroya picamantayetiritsi atiri. Meeca pimpero oyeari.

Marcos 6

1 Ari ijatanaji Jesoshi, yareetapaaja iipatsitequi iriori. Yoijajeitajiri iroamere. 2 Impoiji quitaiteri imaoreajeitantari, yoametantapaaji anta yapatotapinijeitacanta joriopee. Yoajeitavaqueri cavaco oshequi quemavaqueriri. Itseencajeitaqueri Jesoshi, icantajeiti: --Tempa iriotaque ashanincasanori arori. ¿Jaoca oponeimotacariri oca yoametantiri? ¿Jaoca icantacari itasoncantayetantacari? ¿Caarimpa yoca vetsicapinitirori inchato? Iriotaque otomi Maria, tempa iriotaque irirentipee Santiaco, Jose, Jorashi, aisati Shimo. Aisati iritsiropee, tempa osaviquimojeitaquee aca. 4 Icanti Jesoshi: --Ari ineacameetsajeivetacari atiripee camantantatsiri. Iro cantaincha iriorica camantantatsiri ishanincasanori, ari intseenqueri. 5 Ari itseencajeitaqueri, irootaque caari itasoncantapinitanta anta inampiqui. Aparopee ipamiyetiri mantsiayetatsiri, yoavisacoyetiri. 6 Iro cantaincha te inquemisantajeiteriji ishaninca, irootaque yoantanacari cavaco: --¿Paita caari iquemisantajeitantana? Iquenaquenayetanaque Jesoshi nampitsipeequi, yoametantayetanaque. 7 Aisati icoyeaqueri iroamere 12. Imatacaaqueri iroavisacotanteariri neiriri camaari. Impoiji itiancajeitaqueri; itsipatavacaayetanaca, apitepee ijayetanaque nampitsipeequi. 8 Icantasanotavaqueri: --Ariorica pijatanaque, tecatsiyea paanaque. Eiro paanaquetsi poyeari, eiro paanaquerotsi pitsarate. Aisati eiro paanaqueritsi piirequite. Irointiquea paanaque piotiquiro. 9 Aisati pisapatotanaquea, iro cantaincha eiro piquitsaatarotsi poicoro. 10 Aisati icantavaqueri: --Jaocarica pisavicapaaqueri, aitaque pintimaanitapaaqueri, irosati pijatantajeari pashiniqui nampitsi. 11 Eirorica yaacameetsajeitavaquempi nampitsiquiniri, aisati eirorica iquemisantajeitavaquempi, ari povaanajea, iriotanteari pishemacari, eiro pipiashitaritsi aisati. 12 Ari ijajeitanaque iroamere. Icamantajeitiri atiripee: --Pinquenqueshirejeitea, eiro pantapinitirotsi aisati caari cameetsatatsi. 13 Yoavisacojeitiri oshequi yatajeaoncane camaari. Itiritantayetari quejitsi oshequi mantsiaripee, yoavisacoyetiri. 14 Oshequi quemacojeitiriri Jesoshi, irootaque iquemacotantacariri aisati pincatsari pajitachari Eroreshi. Icantayeti atiripee: --Iriotaque Joa vaotisatantatsiri, camavetainchari: itinaanaja. Iro itinaantajari itasorentsiti. 15 Timatsi pashini cantayevetachari: --Irioyeata Iriashini: itinaanaja. Pashini cantayetatsiri aisati: --Iriotaque camantantatsiri. Ishiajiri camantantaveitachaniri. 16 Ari iquemacotaqueri Eroreshi, icanti: --Iriotaqueteemi Joa. Nopesacantavetacari itsanoqui iro cantaincha itinaanaja aisati. 17 Ari peerani Eroreshi yaapitsataqueri irirenti ijina. Ipajita irirenti Jeripi, iro ijinantaveitaniri, Eroriashi. Yora Joa icantapinivetacari Eroreshi: --Te oncameetsateji paapitsateri pirenti ijina. Oquisanaqueri Eroriashi, ocoasanoveta oacanterime, iro cantaincha te irininteji yora ojimentajari. Oshequi ashereapinitaqueri, irootaque yaacantantacariri Joa, yoiminquiacantaqueri caravosoqui tsompoina. 20 Ipincatsavetacari iriori Joa, iotiri icameetsatasanoti, iquemisantasanotiri Tasorentsi. Te irishinevetearoji ijina oacanteri. Itsaroacaapinivetari Joa, iquenquetsatacaapinitiri. Ineacameetsatiro icantiriri Joa, iro cantaincha te irioteji jaoca incanteari. 21 Omoncarataja iitaiterite itimantacari peerani Eroreshi. Yoacaajeitari ivincatsaririnte, ivincatsarite soraro, aisati ivincatsarite carireasati. Irootaque quitaiteri oacantantacariri Eroriashi Joa. 22 Oqueapaaque oshinto Eroriashi anta yoajeitanta omaninquetsaveetapaaque apaniro. Ineacameetsatavaquero Eroreshi aisati itsipajeitari. Icantiro evancaro: --Pincoacotena paitarica picoaqueri. Aitaque nompaquempiro. 23 Ineaquena Tasorentsi, ioti eiro namatavitimpitsi. Paitaricapee pincoacotaquenari, aitaque nompaquempi. Picoaquerica nompaarantempi noipatsite, aitaque nompaquempi cashetani. 24 Osoquijanaji iroori, osampitapaaquero iniro: --¿Paita noncoacoteriri? Acavaquero iroori: --Iro pincoacoteriri iito Joa vaotisatantatsiri. 25 Intsipaite opianaja aisati, opiashitanajari pincatsari. Ocoacotapaaqueri, ocantiri: --Nocoi meeca pimpacotenaro matitaqui iito Joa. 26 Oshequi yoashiretanaca. Tempa aitaque icantaquero incaranqui: "Eiro namatavitimpitsi". Aisati iquemajeitavaqueri maaroni itsipajeitacari. Te meeca incoajeji iramatavitero. 27 Ari itiancaqueri oantatsiri, icantavaqueri: --Pamaquenaro iito Joa. Ari ijatanaque anta yoiminqueaquerinta, ipesapaaqueri itsanoqui. 28 Yamacotaquero matitaqui iitoni, ipapaaquero evancaro. Iroori, ovaaquenero iniro. 29 Iquemacotaqueri iroamereni Joani, ari ijatashijeitaqueri. Yaanajiri, itijajiri. 30 Ipiajeitanaja itiancane Jesoshi. Icamantajeitapaajiri maaroni yantayetaqueri. Aisati icamantacoyetapairo maaroni yoametantayetaqueri. 31 Irosati icantani oshequi atiri ipocashitapinitiri Jesoshi, aisati ijajeitanaji. Te irinijantareeriji, tecatsi incantea iroyea. Icantajeitavaqueri itiancane: --Tsame ajate ayojeitanaquea anta tecatsi timatsine. Amaoreajeitavaqueta capichaji. 32 Ari ijajeitanaque, iquenanaque pitotsiqui. 33 Ari ineajeitavaqueri oshequi atiri, iojeitavaqueri. Iponeajeitanaca ivancopeequi, ishianaca, ishitejeitanaca. Ishianaca, yanaacojeitaqueri, yapatotimentajeitavacari. 34 Imitajanaque Jesoshi, ineapaatiiri oshequi apatojeitainchari. Irosati ineshinoncajeitantapaacariri ishiacaantapaaqueri ovisha caari timatsine amenerineri. Oshequi yoamejeitapaaqueri paitapeerica. 35 Ari ishaavijitanaji catsirincaiteri. Ipocashitiri iroamere, icantiri: --Meeca anajeitaque aca caaraiteriqui, tecatsi avajeiteari. Aisati ishaavijitaque catsirincaiteri. 36 Pintiancajeiteri atiri irijajeitajeta oantsiqui, nampitsiqui quempejiniri. Iramanantajeitapeeta iroyeari. 37 Yacanaqueri, icantiri: --Pimperita avinti iroyeari. Icanti iroamere: --¿Picoavetampa nojate namanantaite tanta nompantajeiteariri? Oshequi ompinatea noacantajeiteariri maaroni, eiro imoncaratarotsi airequite. 38 Yacanajiri: --¿Jaoca ocaratiri pitantane timatsiri? Pijate, pamenaitero. Ari ineaitiro, icantaqueri: --Apapacoroni ocarati tanta, aisati apite shima. 39 Icantiri: --Poisaviqueri atiripee ara saveshishiqui. Pampatoyeteri, aisati pinashitacaayeteari. 40 Ari yapatojeitaqueri, isavicajeitanaque. Aparoni apatojeitainchari icarati 100 atiri. Itimi oshequi itsipapee apatojeitainchari aisati. Inashiyetaca pashinipee apatojeitainchari, icarayetaque 50. 41 Ari yaaquero Jesoshi tanta aisati shima, yamenanaque jenoqui. Icantiri iriri: --Ariove, Apa, aviro paquenarori oca noyearica. Icarajaquero tanta. Ipaqueri iroamere irovayeteneri apatojeitainchari. Aisati shima, yovayetaqueneri maaroni atiri, 42 ari yoajeitanaca. Iquemajeitanaca, te intsonqueroji. 43 Yaayetajiro timaarantapaajantsiri, ijaayetajiro cantiriqui ocarati 12. 44 Icarajeiti oacarori 5,000 shirampari. 45 Impoiji itianquiri Jesoshi iroamere, icantiri: --Pintetanajea pitotsiqui. Pijivajeitanaquena intatiqueronta, anta Vetsairaqui: nontiancajeitajerita ivancopeequi yoca apatojeitainchari. 46 Impoiji ijatanaque Jesoshi toncaariqui, iquenquetsatacairi iriri. 47 Otsitenijencaiteanaji, inianquijatacotanaque iroamere incajarequi. Itimaiti Jesoshi apaniro quipatsiqui. 48 Ineaqueri iroamere, icomacomajeiveta, iotaqueri imaojempequitaque. Aiquero oipiacotajiriri tampea. Ari oquitaitetimataji ijatashitajiri iriori Jesoshi. Yaniijatanajiro incajare, te intsitiyeji. Iro iravisanaquerime, 49 iro cantaincha ineajeitavajiri, yaniijatapaajiro incajare. Ijijeivetavacari irio camaari. Ari icajemajeitanaque: --Eeeee. Coraquenive camaari. 50 Ari ineajeitavaqueri maaroni. Itsaroajeitanaque. Ineanatapaajiri: --Pinquimoshirejeitaje. Narotaque pocajantsiri. Eiro pitsaroashijeitatsi. 51 Itetapaaja pitotsiqui, itsipajeitapaajari, opeanaja tampea. Yoajeitanaque cavaco catsini. 52 Ineajeivetacari incaranqui itasonquiro tanta, iro cantaincha tequera inquenqueshireimateaji. 53 Ari imonteanacaro, yareejeitapaaca Jenesaretequi. Yaatacojeitapaaque. 54 Imitajajeitapaaque, intsipaite iojeitavaqueri atiri. 55 Ishiashijeitapaacari. Yamacojeitaqueri mantsiayetatsiri inareantariqui. Jaocarica itimapairi Jesoshi, aitaque anta yaacotanaqueneriri. 56 Iquenaquenayeti nampitsijaniquiqui, nampitsiqui antearo, aisati oantsiqui. Jaocarica iquenanaqueri Jesoshi yoayetaqueneri mantsiayetatsiri. Yoayetaqueneri nianqui nampitsiqui, icantajeitavaqueri: --Pishinetenaro nompamititavaquempiro ocaratapai piitsaare. Ari yavisacojeitaji maaroni pamititajeitavaqueriri iitsaare.

Marcos 7

1 Ari ipocapaaque variseopee, aisati aparopee oametantirori sanquenarentsi, iponeaca Jerosarequi. Yapatotimentapaacari Jesoshi. 2 Ineajeitapairi iroamere, yoajeita iriori: te inquivacoteaji. Icantajeiti intacaroniri: "Ariorica ayea, ajivate anquivacotea ancameetsashiretanteari". 3 Yora variseo yamejeitaro tequeratarica iroyeata, iquivacotasanota. Tempa yamejeitaro maaroni joriopee. Irompa eirorica iquivacotita, eiro yoatsi. Aitaque imoncaratajiro yoametantapinitiniri intacaroniri. 4 Ariorica imponeajea anta nampitsiqui nianqui, eirorica iquivacotasanotapaajatsi, eiro yoapaajatsi. Aisati imoncaratashiyetaro oshequi paitarica yoameyetiriri ishanincani. Iquivajeitapinitiro pajo, onero, oya, maaroni. 5 Ari isampijeitapaaqueri Jesoshi: --¿Paita caari imoncaratantaro poamere yoametantapinitiniri intacantaqueeniri? Jeri yoca meeca oainchari, te inquivacoteaji: ainiro irantane. 6 Icantavaqueri Jesoshi: --Oshequi pamatavitantayeti. Aitaque icamantacotitaquempini peerani Isayashini. Isanquenatini: "Icantashivetana yoca atiri: 'Picameetsati', iro cantaincha te inquenqueshiretenaji. 7 Yatsipetashitaro itiyeroimentavetana; ipincatsatashivetana. Pamatavitashiyetacari pishaninca: picantanirovetari oca poametantavetari irootaque irineane Tasorentsi". Queario oca icantaqueniri Isayashi. 8 Aisati icantiri Jesoshi: --Pojocashitacaro icantavetimpiri Tasorentsi, irointi piquemisantashitacaro yoametantapinitiri atiri. 9 Aitaque pitseencaquero icantiri Tasorentsi, irointi picoaque pimoncaratajero yoametantapinitiri intacantaroniri. 10 Icantini Moishishini: "Pimpincatsateri piri, aisati piniro". Aisati icanti: "Aitaque iroasanqueteri Tasorentsi yora cantimatiriri iriri aisati iriniro". 11 Iro cantaincha picantashinirojeivetari ashaninca: "Ariorica pincashiacayeri Tasorentsi piirequite, ari pimpasanoteri. Irashinoncayearica piri, piniro, pincanteri: 'Eiro nomatirotsi noncavintsayempi: nocashiacaaqueri Tasorentsi noirequite nomperiri'". 12 Aitaque meeca te pishineteriji pishaninca irintacoteari iriri, iriniro. 13 Picoacaaqueri inquemisantero poametapinitiriri, aisati poametaqueri intseenquero icantiri Tasorentsi. Aitaque picantanirotapinitari: pojocacaayetiri ashaninca iquemisanti. 14 Ari icajemajiri aisati apatojeitainchari, icantajeitiri: --Pinquemajeitavaquena maaroni. Piojeitavaquero oca. 15 Ocameetsati avajeitearo paitapeerica, eiro otimitsi antane: tecatsi oncantero avari ashire. Piquenqueshiretiro caari cameetsatatsi, irootaque pantapinitantarori. 16 Otimirica piyempita piquemantari, pinquemavaque. 17 Ari ijajeitanaji apatotimentariri, iqueapaaji Jesoshi pancotsiqui. Isampitiri iroamere: --¿Jaoca ocantari pishiacaaventiniriri? 18 Icantiri: --Aisatimpa avirori, ¿tempa pinquemavaquena? Paitapeerica iroyeari ashaninca, ocameetsati, eiro otimitsi irantane. Tempa piotavaquero. 19 Eiro omatirotsi ishire, ainti ojataque isheitoqui, impoiji ishitajiro. Irootaque yoamejeitiriri ocameetsataque paitarica yoyeeyetari. 20 Aisati icantiri: --Oca iquenqueshiretiri antacairiri ashaninca caari cameetsatatsi. 21 Te iroyearoji caari cameetsatatsi, irointi iquenqueshiretiro. Irootaque yantajeitantarori maaroni: yantavintsatiro tsinane caari yai, antavintsatiri shirampari caari ai, icoshiti, yoanti. 22 Yaimentaro ijina, aimentari ojime. Inevetaro yashiyetari pashini atiri. Icamaaritanti, yamatavitanti, imayempitantapiniti, imashitsati, icantimatanti, ishemeti. Te ontimeji iojeitantari. 23 Iquenqueshiretiro atiri caari cameetsatatsi, irootaque yantantarori: impoiji otimi irantanepee. 24 Impoiji ijatanaji Jesoshi Tiroqui. Isavicapaaque pancotsiqui, te incoaveteaji irioyeeterime. Iro cantaincha tecatsi incantea irimanea. 25 Otimi anta tsinane, yatajeaonquiro oshinto camaari. Oquemacotavaqueri tsinane Jesoshi, ojatashitaqueri, otiyeroashitapaacari. 26 Caari oni jorio, oponeaca Shirojenishiaqui. Ocantapaaqueri: --Yatajeaoncaquero noshinto camaari, poavisacotajenaro. 27 Icantavaquero: --Nojivatavaquerita noshanincasanori nintacoteari. Te oncameetsateji aapitsatajeri yoari ajananequite, amperi otsiti iroyeari. 28 Iroori acanaqueri: --Je, queario. Aitaque iniri otsiti nijanteaji. Yoatsopequititayetari atomi. 29 Icantajiro: --Je, cameetsa; queario picantaqueri. Cameetsa pijataje meeca, avisacotanaji pishinto. 30 Opianaja ovancoqui. Oneapaajiro oshinto, onariaca omaamentoqui, avisacotaji. 31 Impoiji yovaanaja aisati Jesoshi, iquenanaji Tiroqui, Shiroqui aisati Tecaporishiqui. Ari yareetapaaja incajarequi Carireaquiniri. 32 Yameetapaaqueneri aparo shirampari imayempiti, aisati imasontiti. Icantapaaqueri: --Pimpamitavaqueri, poavisacotajeri. 33 Yora Jesoshi yojocanajiri apatotimentariri, apaniro itsipatanacari mayempiri. Yoiminquiaqueneri iracotsapaqui iyempitaqui. Iquitiojaquero iracotsapaqui, ipantaqueri inenequi. 34 Yamenanaque jenoqui, yaneencanaque, icantiri: --Epeta. Acantiri arori aneanequi: "Ovitareanajea". 35 Ovitareanaja iquemantari. Opeanaja iniconeneveitani, cameetsajencatanaji ineaveetaji. 36 Yapiitapinivetari: --Eiroyea picamantacotanatsi. Iro cantaincha te inquemisanteriji, aiquero catsini icamantacotaqueriri. 37 Aiquero catsini yoajeitanaqueri cavaco Jesoshi. Icantajeitiri atiripee: --Paitaquea, ocameetsatasanoti yantayetiri. Imatasanotaquero Jesoshi maaroni yantayetiri. Iquemacaayetajiri mayempiveitachaniri, aisati yora masontiveitachaniri, ineaveetacaayetajiri.

Marcos 8

1 Pashini quitaiteri yapatojeitaca aisati oshequi atiri, tecatsi iroajeiteari. Yora Jesoshi icajemiri iroamere, icantavaqueri: 2 --Nocavintsaajeitaqueri yocapee. Iro nocavintsaajeitantacariri mavataque quitaiteri itsipajeitaquena, te iroajeiteaji meeca. 3 Aajeitaqueri itashe. Timatsi aparopee poneainchari paricoti: ariorica nontiancavetajeari meeca ivancoqui, ari irimaoshirejeitanaque nianqui avotsiqui, irimaotsajeitanaque. 4 Yacanaqueri iroamere: --¿Jaoca ancanteari anquemacaajeitanteariri tanta? Aca caaraiteriqui. 5 Isampitiri: --¿Jaoca ocaratiri pitantane? Icanti: --Ocarati 7. 6 Icantajeitiri apatotimentajeitariri: --Pisavicajeite quipatsiqui. Yaaquero tanta, ipasonquitiri iriri. Icarajaquero, ipajeitaqueri iroamere, yovaajeitaqueneri apatojeitainchari. 7 Itimaque aisati shivajaniqui aparopee. Ipasonquitacotaqueri aisati. Impoiji icantiri iroamere: --Pimpajeiteri aisati shivajaniqui. 8 Ari yoajeitaca, iquemajeitanaca. Yaayetajiro timaarantapaintsiri, yoajiro cantiriqui. Ocarati jaajanchari 7. 9 Icarajeiti oainchari 4,000. Impoiji itiancajeitajiri: --Pijajeitaje pivancopeequi. 10 Itsipajeitanajari iroamere, itejeitanaja pitotsiqui. Ijajeitanaji anta Tarimanotaqui. 11 Ari ipocapaaque variseo. Iquisatsatiri, icantiri: --Jentsite, pintasoncantayete niotantempiri avirotaque Tasorentsi, impoijiquea ariorica nonquemisantanirotempi. 12 Oshequi catsini ocantimoneentacari Jesoshi. Icanti: --¿Paita icoajeitantari maaroni atiri nonijayeri nontasoncante? Queariotaque oca noncamantasanotempiri, eiro ineanatsi nontasoncantayete. 13 Ari ijatanaji Jesoshi, itetanaja aisati pitotsiqui. Ijatanaji, imonteanaja intatiquero. 14 Ipeacojeitanacaro iroamere iraanaquerome tanta pitotsiqui, aparo yaanaque. 15 Icanti Jesoshi: --Paamaventearo tapiacaarori tanta, yashitari variseo, aisati yashitari Eroreshi. 16 Ari icantavacaanaca, icantajeiti: --Tecatsi atantane, irootaque icantantaqueeri: "Paamaventearo tapiacaarori tanta". 17 Iotacotaqueri Jesoshi, icantiri: --¿Paita picantavacaantari: "Tecatsi atantane"? ¿Paita caari piquemanta? ¿Paita caari piotanta? ¿Paita caari piquenqueshiretanta? 18 Otimaveta poqui, ¿paita caari pineanta? Otimaveta piquemantari, ¿paita caari piquemanta? ¿Paita caari pinquenqueshiretantajaro 19 noshequiantacarori tanta? Ocaraveta apapacoroni tanta, icarati oacarori 5,000 shirampari. Ari paajiro timaarantapaajantsiri. ¿Jaocampa ocarati jaajanchari cantiriqui? Yacajeitanajiri: --Ari ocaratiri 12. 20 Icanti Jesoshi: --Aisati pashini, ocarati tanta 7, icarati aisati oacarori 4,000. Paajiro aisati timaarantapaajantsiri. ¿Jaoca ocaratiri cantiri pijaajiri? Icantajeitiri: --Ocarati 7. 21 Icantiri: --¿Tequerampa meeca piotavaquero? Te iro nonquenquetsatacote tanta incaranqui, irointi noquenquetsatacoti yoametantiri variseo aisati Eroreshi. 22 Ari ijajeitanaji Vetsairaqui. Yameetapaaqueneri quitapoajaquiri. Icantapaaqueri: --Pimpamitavaqueri iramenantajeari. 23 Ari yacatsatanaqueri quitapoajaquiri, yaanaqueri otsapitapaaca nampitsi. Iquitiojaqueri iroquiqui, ipamijaquitaqueri. Isampitaqueri: --¿Amenavetajimpimpa? 24 Yamenanaji, icanti: --Je, namenavetaja, noneavetajari shiramparinta, iro cantaincha te inconijatasanoteji, ishiavetacaro inchato, aniitaintsiri. 25 Yapiitajiri aisati, ipamijaquitajiri iroquiqui. Impoiji yamenasanotanaji, yavisacotasanotanaji. Yamenanaji, conijaitetasanotanaji maaroni. 26 Icantiri Jesoshi: --Eiroyea piquenanajitsi nampitsiqui, apatiroyea povaanajero pivancoqui. 27 Ari yovaanaja Jesoshi, itsipatanajari iroamere. Ijajeitanaque nampitsipeequi anta Sesareajiripoqui. Inianquitanaque avotsiqui, isampijeitaqueri iroamere: --¿Paita yaamaajeitaquenari atiripee? 28 Yacanaqueri: --Aparopee aamaayetaincha aviro Joani vaotisatantatsiniri. Irio itsipa yaamaaquempi aviro Iriashini. Itsipapee aisati icanti aviro camantantatsiniri, pitinaanaja. 29 Isampijeitaqueri: --Avirojei, ¿paita piquenqueshirejeitiri? Yacanaqueri Petero: --Avirotaque naamaajeitacari peerani: aviro Quirishito. 30 Icantasanotiri: --Eiroyea picamantacotanatsi. 31 Ari yoametajiri aisati: --Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Coajica oshequi nonquemaatsicatimentajeitempi. Queario, intseencaquena pincatsaripee, aisati jivatacaajeitiriri saserotepee, aisati oametantirori sanquenarentsi: intseencajeitaquena, iroacantajeitaquena. Noncamaque, iro cantaincha oncarataque mava quitaiteri, irosati nontinaantanajeari. 32 Aitaque icantasanojeivetacari. Yora Petero yaanaqueri quempequetiji ara, icantaqueri: --¿Paita picantantarori oca? Te oncameetsateji poamaimatea. 33 Ari ipitsocashijeitacari Jesoshi iroamerepee, yamenajeitanaqueri. Irosati ishintsitsatantacariri Petero: --Piquempetacari Satanashi. Pijate, te pincameetsateji. Piquempejeitacari atiri, te pinquenqueshireempa. Te pioteroji icoacaaquenari Tasorentsi. 34 Impoiji icajemiri Jesoshi apatojeitachari aisati iroamere. Icantiri: --Ariorica picoaque poijajeitena, eiro pantirotsi caari cameetsatatsi picoashiyevetari avirori. Poijajeitanaquena, pinquearioventajeitenaro maaroni noncoacaaquempiri: piojeite ariorica pincamimentena. 35 Terica pincoyeji pincamimentena, patsipetashita pitimi, ainti pijate Sharincaveniqui. Iro cantaincha ariorica pincamimentena, aisati ariorica pinquemisantacayeteri atiri, eiro patsipetashitarotsi: pincantaitatiyempani panee anta inquitequi. 36 Ariorica pashijeitearo maaroni timayetatsiri aca quipatsiqui, aintiquea pijate Sharincaveniqui, tempa pantsipetashitearo pashiyetearo. 37 Ariorica pijate Sharincaveniqui, ¿jaoca pincanteari pijatanteari inquitequi? 38 Tseencantatsiri inajeiti maaroni timajeitatsiri, aisati yantapinijeitiro caari cameetsatatsi. Noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Coajica nojataje inquitequi: meeca, ariorica pipashiventacaana, aisati ariorica pipashiventacaaro noneane, coajica nompiapaajerica, nompashiventacaapeempi avirori. Aisati ariorica nompiaje nompincatsaritasanotapaaque, nonquempetapaaqueari Apa, aisati nontsipajeitapaaqueari inampirepee.

Marcos 9

1 Aisati icantajiri Jesoshi: --Queariotaque oca noncamantasanotempiri. Pamene, acarajeitaque meeca aca. Eirotarica picamajeititsi, ari pineavaqueri Tasorentsi impoque, impincatsaritapaaque, intasorentsitapaaque. 2 Avisanaque 6 quitaiteri. Yaanaqueri Jesoshi yora Petero, Santiaco, aisati Joa, ijivatanaqueri anta antearoqui toncaari. Ari itimajeitapaaque apaniro. Ipashinitanaca Jesoshi, ipashinitimotanaqueri oijajeitiriri. 3 Oshipaquireanaque iitsaare. Oquitamarotanaque catsini. Aca quipatsiqui te aneeroji catsini quempetearoneri. 4 Imapocapaaca, iconijatimotapaaqueri Iriashini aisati Moishishini, iquenquetsatacaapaaqueri Jesoshi. 5 Ineaveetashitanaca Petero: --Oametanari, tempa ocameetsatasanoti pamaquena aca, noneantaquempiri. Meeca nocoaque novetsicajeitempi mava pancotsijaniqui: aparoni pashi, aparoni irashi Moishishi, iro otsipa irashi Iriashi iriori. 6 Itsaroasanojeitanaque catsini, irootaque caari iotanta Petero paitarica incanterimeri. 7 Otsimancajeitapaaqueri mencori. Omapocanaca irineane Tasorentsi mencoriqui, icantajeitaqueri: --Iriotaque notomi nonintasanotiri, pinquemisanteri. 8 Intsipaite yamenayevetanaca iroamere, tecatsi irinee, irinti apaniro Jesoshi. 9 Irosati ipiajeitantanaja, yoirincajeitanaja. Icantasanotiri Jesoshi: --Eiroyea picamantacotirotsi oca pineaqueri. Coajica noncame. Ariorica nontinaanaje, irosati pincamantacotantenari oca pineaqueri meeca. Tempa noponeaca inquitequi, natiritapaaque. 10 Ari iquemajeivetavacari, irosati isampitavacantanaca paita ojitari oca icantiriri Jesoshi: "Coajica noncame. Nontinaanaje aisati". 11 Isampijeitaqueri: --¿Paita icantantari oametantirori sanquenarentsi: "Tequeratarica impoque Quirishito, irijivatapaaque Iriashini"? 12 Iriori Jesoshi yacanaqueri: --Queario icanteetiri: "Irijivatapaaque Iriashini, iroameetsajeitapaaque maaroni". Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque, tempa naro isanquenatacotiniri peerani: "Oshequi inquemaatsicatearo, aisati oshequi intseencajeitavaqueri". ¿Paita icantantaroniri oca? 13 Meeca noncamantempi: aitaque peerani ipocaji aisati Iriashini. Oshequi yantanayetaqueri, imoncarataquero isanquenatacotiteetacariniri. 14 Ari ipiajeitanaja anta isavicajeitaquenta iroamerepee pashini. Ineajeitapaaqueri itsipajeitapaacari oshequi apatotimentacariri. Itimi oametantirori sanquenarentsi, ineanajeitiri yora iroamerepee Jesoshi. 15 Ari ineajeitavaqueri Jesoshi, ipocaji, yoasanotavaqueri cavaco. Ishiashijeitanacari, ivetsajeitavacari. 16 Isampitapaaqueri: --¿Paita pineanatacojeitiri? 17 Yacanaqueri aparoni shirampari, icanti: --Oametanari, namaquempiri notomi. Yatajeaoncapinitiri camaari. Imasontiaqueri notomi. 18 Irajiricapaajeririca, ipishoncajiri quipatsiqui, ishimoretacaanacari, yatsicanajitacaanacari, iquisoporoquitacaanacari. Nocantavetari poamere: "Poavisacotajeri". Teve, te irimateroji. 19 Yacanaqueri Jesoshi: --Te pinquemisantimajeiteji. ¿Jaoca oncarate piojeite? Noametapinijeivetaquempi, iro cantaincha te pinquemisantajeitavaque. Jentsite, pamaquenarite pitomi. 20 Ari yamaqueneri. Yora camaari, ineapaaqueri Jesoshi. Yampitsitacaanacari jananequi, ipariacaanaqueri quipatsiqui, poron. Ipinaironcapinaironcatanaca, ishimoretanaque ivantequi. 21 Yora Jesoshi isampitaqueri iriri jananequi: --¿Jaoca ocaratiri intantanacari? Yacanaqueri: --Ainiroquerani ijananequitapaini. 22 Oshequi yojocacaapinitari paamariqui, aisati nijaqui. Icoaveta iroamayerime. Pitasoncantirica, pineshinoncatajena, poavisacotajenari. 23 Icanti Jesoshi: --¿Paita picantantanari: "Pitasoncantirica"? Pinquemisanterica, aitaque irimataquempiro Tasorentsi paitapeerica. 24 Antearojenca icanti iriri jananequi: --Noquemisantaveta. Tericampa nonquemisantasanote, pinquemisantacaasanotena avinti. 25 Iriori Jesoshi ineavaqueri ishiashijeitapaacari oshequi atiri. Iquisatsataqueri camaari, icantiri: --Avironirotaque camaari. Pimasontitacanti, pimayempitacanti. Meeca nocantasanotimpi, poimpacanajeriqueti, eiro patajeaoncajiritsi aisati. 26 Icajemanaque camaari, yampitsitacaanacari jananequi, yojocanajiri. Yora jananequi iquempevetanacari camatsiri. Oshequi cantayetanaintsi: --Camanaque inaque. 27 Iro cantaincha yacatsavacotajiri Jesoshi, yoitinaajiri, icatianaja iriori. 28 Impoiji iqueajeitapaaji pancotsiqui. Iojeitaca iroamere, isampijeitiri: --¿Paitaquea caari nomatantaro narori noavisacoteri? 29 Yacanaqueri: --Oshequi ishintsiti yora camaari, irootaque caari pimatantari poavisacotajeri yora yatajeaonquiri. Aisati maaroni quempejeitariri, eiro pimajeitiritsi. Iro cantaincha, pincantasanoteririca Tasorentsi, ari iramitacotempi poavisacotajeri yatajeaoncane camaari. 30 Ari yovaanaja Jesoshi anta, iquenanaji Carireaqui. Ari icoaque iroameteri iroamerepee apaniro, irootaque imanantanajari ijajeitanaji. Icantanaqueri: --Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque: coajica iraacaanteetena. Irayena atiri, iroyena. Ari noncamasanovetaquea, impoiji, omavatapaaque quitaiteri, ari nontinaanaje aisati. 32 Iro cantaincha te iriojeitavaqueroji iriori oca icamantavetacariri. Itsaroajeitanaque irisampiterime. 33 Ari yareejeitapaaca Caperenaoqui, isavicajeitapaaque pancotsiqui. Isampitiri Jesoshi iroamere: --¿Paita picantavacaanacari avotsiqui? 34 Imajerejeitanaque iriori, ipashiventajeitanaca. Icantavacaajeitanaca anta avotsiqui, icanti: --Meeca acarajeitica, ¿janicampa anacotantatsineri impincatsarite? 35 Ari isaviqui Jesoshi. Icajemiri iroamere, icantiri: --Ariorica pincoye pimpincatsariventante, pintacojeiteari pishaninca maaroni, aisati pamitacojeiteri, pineshinoncajeiteri. 36 Yamaqueneri aparoni jananequi. Isatecapaaqueneri nianqui, yavitsanotavaqueri. Icanti: 37 --Pishirejeitena narori, impoiji pincavintsayeri jananequi. Ariorica pincavintsayeri, aisati narori, pincavintsayena. Aisati oquempetaca, ariorica pincavintsayena, te naro pincavintsaasanote, irintiquea Apa tiancaquenari. 38 Impoiji yora Joa icantanaqueri: --Oametanari, noneajeitaqueri shirampari, icanti: "Noquemisantaqueri Jesoshi, irootaque nojocantacariri camaari". Te meeca ancarajeiteriji iriori aca, irootaque notsaneacotantariri. 39 Icanti Jesoshi: --Eiro pitsaneacotaritsi. Tempa nomatacaaqueri itasoncanti, eiro meeca icantimatanatsi irinti. 40 Janicarica caari quisanenteene iriotaque acarajeitiri. 41 Aisati icantiri Jesoshi: --Ariorica iriotavaquempi atiri aviro quemisantanari, irootaque incavintsantavaquempiri, aitaque impinateri Apa. Queariotaque oca nocamantasanotimpiri. 42 Jeri yoca jananequi, quemisantanari: eiro catsini pantacairitsi caari cameetsatatsi. Pantacayeririca, iroasanquetayempi Tasorentsi, pashinoncaasanotanaquea. Oncameetsateme pincamiteame peerani, eiro pashinoncaitame. 43 Jero oca noshiacantempiri meeca piotanteari te oncameetsateji catsini pantero caari cameetsatatsi. Ariorica antacayempiro paco caari cameetsatatsi, pimpeshero. Aitaque ocameetsatiri pijapontsoquitanaje inquitequi, oncanteata anta paneantasanotapaajeari. Te oncameetsateji catsini ontime apite paco: eirorica pipeshirotsi, irootaque pijatanteari Sharincaveniqui. Aitaque anta otimiri paamari caari tsivacanetatsi, aisati iriori yora quenitsi caari caamanetatsi. 44 Eiro anta icamitsi quenitsi, aisati eiro otsivacanetitsi paamari iroori. 45 Aisati ariorica antacayempiro piiti caari cameetsatatsi, pimpesajero. Aitaque ocameatsatiri pijapontsoquitanaje inquitequi, oncanteata anta paneantasanotantapaajeari. Te oncameetsateji ontime apite piiti: eirorica pipeshirotsi, irootaque pijatanteari Sharincaveniqui. 46 Eiro anta icamitsi quenitsi. Aisati eiro otsivacanetitsi paamari iroori. 47 Aisati ariorica antacayempi poqui caari cameetsatatsi, pinquitsoreero. Ari ocameetsatiri pijanaroquitanaje anta ipincatsaritinta Tasorentsi. Te oncameetsate ontime apite poqui: eirorica piquitsoreirotsi, irootaque irojocanteetempiri Sharincaveniqui. 48 Eiro anta icamitsi quenitsi. Aisati eiro otsivacanetitsi paamari iroori. 49 Avirojeitaque quemisantajeitanari, irootaque inquisajeitantempiri caari quemisantajeitatsi. Ariorica pinquemisantajeitena, ompomerentsitimotempi. 50 Ocameetsati tivi. Irompa ariorica ompeanaquea ovoteare, tecatsi oncantajea ompoteataje aisati. Aisati piquempetaca avirori: ariorica paacameetsatavacaajeitea, tempa ocameetsati: pincanteani paacameetsatavacaajeitea, maaroni.

Marcos 10

1 Ari yovaanaja Jesoshi, iquenanaji Joreaqui. Aisati ijataji intatiquero Joriraniqui. Yapatotimentajari aisati oshequi atiri, yoamejeitapaajiri. Tempa aitaque yametaro yoametantapiniti. 2 Ipocashitapaaqueri variseo. Icoaveta incomitacayearime Jesoshi, irootaque isampijeitantapaacariri: --¿Oshinetantampa irojocajero shirampari ijina? 3 Yacavaqueri: --¿Paitampa icantimpiniri Moishishi? 4 Yacajeitanaqueri iriori: --Icantini Moishishi: "Pisanquenatajenero pijina, pincamantajero: 'Nojocajempi'. Impoijiquea oshinetantajea irosati pojocantajearori". 5 Icantanaqueri Jesoshi: --Te incoaveteaji Tasorentsi pojocajero pijina, iro cantaincha te ontimeji piquenqueshireantari, irootaque isanquenatantimpironiri Moishishini oca. 6 Peerani intantacarori yovetsicantaque Tasorentsi, yovetsicaqueri shirampari. Aisati iroori tsinane yovetsicaquero. 7 Irootaque yojocantariri shirampari iriri, aisati iriniro, irantearori ijina. 8 Ari icarati shirampari, aisati tsinane: apite inavetaca. Iro cantaincha, ariorica irayero ijina, inquempetaquea apaniro irinaque: quiso iroavacaya. 9 Ari ineaqueri Tasorentsi apaniro inaque, meeca eiro pinijantareacaajiritsi. 10 Ari itimapaaji anta pancotsiqui. Isampitajiri aisati iroamere: --¿Jaoca ocantari oca picantaqueriri? 11 Icantiri: --Janicarica joquerone ijina, ariorica iraaje otsipa tsinane, tempa iraimentearo ijinasanori. 12 Aisati oquempeta iroori tsinane, ariorica ojocajeri ojime, aajerica pashini shirampari, tempa aimenteari ojimesanori iroori. 13 Ari yameetapaaqueneri jananequipee, icantapaaqueri Jesoshi: --Pincanteri Tasorentsi cameetsa irisavicacaajeiteri yoca jananequipee. Iro cantaincha icantavaqueri iroamerepee: --Eiro pamiritsi jananequipee, pashereiricari oametanari. 14 Te onimoteriji Jesoshi yantiri iroamere. Icantiri: --Pishineteri impocashitenata jananequi. Eiro pitsaneanatsi. Pineaqueri yoca jananequi, ishirejeitaquena: ipincatsariventajeitiri Tasorentsi maaroni quempejeitariri iriori. 15 Queariotaque oca nocamantasanotimpiri, irinti jananequi ipincatsatiri Tasorentsi. Irompa irinti yora caari shiiri jananequi, yora caari pincatsatiri Tasorentsi, eiro ijatitsi irinti anta ipincatsaritinta. 16 Yavitsanojeitavaqueri jananequi, ipamitaqueri iitoqui. Icantajeitiri: --Cameetsa irineshinoncatempi Tasorentsi. 17 Ari ijataji Jesoshi, iquenanaji avotsiqui. Ishiapaaca aparoni shirampari, itiyeroashitapaacari. Icantiri: --Oametantatsiri, cameetsari pini. ¿Paitampa nanteri naneantajeari, noncantaitatiyempani? 18 Icantiri: --¿Paita picantantanari: "Cameetsari pini"? Tecatsi cameetsatatsine, irinti apaniro Tasorentsi icameetsati. 19 Piovintsataquero oca icantacantiniri Moishishini: "Eiro poantitsi. Eiro paimentarotsi pijina. Eiro paimentaritsi pijime. Eiro picoshititsi. Eiro pitseeyacotaritsi atiri. Eiro pamatavitantitsi paitanteariri yashiyetari pishaninca. Pimpincatsateri piri, aisati piniro". 20 Icantanaqueri iriori: --Pamene, ainironi nevancaritapaini, aitaque notsoteaquero maaroni ocapee, irosati meeca. 21 Yora Jesoshi, yamenanaqueri, inintaqueri. Icantaqueri: --Ainiro apanivani caari pimati. Pijate meeca pimpimantayetero maaroni pashiyetari. Pimpashijeiteari caari ashitaarantachane, pashini paapaaje pivaararo inquitequi. Impoiji, tsame, poijatanaquena. 22 Iquemavaitiiri icantaqueriri, yoashiretanaca. Iro yoashiretantanacari oshequi timimotiriri irovaararo. Icantavorotanaca, ijatanaji. 23 Ari ipitsocashitanacari Jesoshi iroamere, icantiri: --Yora ashitaarantachari opomerentsitimotari irijate anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 24 Iquemavaitiiri iroamere, yoajeitanaque cavaco. Yapiitajiniri aisati Jesoshi, icantiri: --Evancari, aitaque opomerentsitaca pijate anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 25 Tempa opomerentsitaca inqueero cameyo omoroqui quitsapi. Iroquea irointi pomerentsitasanotachari irijate ashitaarantachari anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 26 Yoajeitanaqueri cavaco catsini iriori. Icantavacaanaca: --¿Janicampa meeca avisacotajantsine? Opomerentsitasanotaca. 27 Yamenanaqueri Jesoshi, icanti: --Eiro imatashitarotsi atiri iroavisacotajea irisati, irintiquea Tasorentsi matacayerine iroavisacotajeri. Tecatsi pomerentsitimotearine irinti. 28 Impoiji Petero icantanaqueri iriori: --Naroquea nainti, aitaque nojocayetaquero maaroni, paitarica nashijeiveitaniri, noijatanaquempi meeca avirori. 29 Icanti Jesoshi: --Queariotaque oca noncantempiri. Ariorica pincoaque poijatanaquena, eiro patsipetashitarotsi pojocayetero pinampi, pirentipee, pitsiropee, piniro, piri, pijananequitepee, poanepee. Aisati ariorica pincoaque pinquemisantacayeri pishaninca, eiro patsipetashitarotsi. 30 Queario, inquishimentempiro piquemisantaquena, ompomerentsivetea, iro cantaincha eiro patsipetashitarotsi. Ariorica pojocanaquero aparo, impajempi Tasorentsi 100: pivancopee, pirentipee, pitsiropee, piniropee, pijananequitepee, poanepee, maaroni. Aitaque coajica ontimimojeitempi oshequi anta paneasanojeitapaajenta, pincantaitatiyempani. 31 Ainiro pincatsarivetachari meeca, iro cantaincha coajica eiro ipincatsaritajitsi; ainiro meeca yora caari pincatsariyetatsi, iro cantaincha coajica impincatsarite irinti. 32 Ari iquenajeitanaque avotsiqui, irotaintsi irijajeite Jerosarequi, ijivatanaque Jesoshi. Yoajeitanaqueri cavaco oijajeitiriri, aisati itsaroajeitanaque. Ari yapatotiri aisati yora 12 iroamere, icantiri: --Pinquemena. Tempa noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Meeca ajate Jerosarequi. Coajica iraacanteetena anta, iraavaquena jivatacaajeitiriri saserotepee, aisati oametantirori sanquenarentsi, iroacantaquena. Iraacantajena aisati, iraantenari pashinisati atiri. 34 Irishirontimentajeitaquena, inquitiojena, impasanatena, iroyena. Omavatapaaque quitaiteri, irosati nontinaantanajeari. 35 Ipoqui quempeji Santiaco, jeri Joa, yora itomipee Severeo. Icantiri: --Oametantatsiri. Nocoaque pishinetenaro paitarica noncoacotempiri. 36 Icantavaqueri Jesoshi: --¿Paita picoiri noshinetempiri? 37 Icantiri: --Coajica pimpincatsaritasanote, pishinetena nosaviquimotempi pacosanoriqui. Irio iyeca irisaviquimotempi pampatequi, nonquempejeitempi avirori pipincatsariti. 38 Icantiri Jesoshi: --Te pioteji paitarica picantaquenari. Pamene, oshequi nonquematsicatearo narori, ¿arimpa pimatero oshequi pinquematsicatearo avirori? 39 Icantanaque iroamere: --Je, ario nomataquero. Icantiri: --Je, aitaque ontime coajica pinquematsicateari. 40 Iro cantaincha tecatsi noncantea noshinetempi pisavique nacosanoriqui, aisati nampatequi. Irintiquea cantatsineri Tasorentsi janicarica saviquimotenaneri: iotitacarini peerani yora saviquimotenaneri. 41 Iquemajeitantacariri yora itsipapee iroamere, iquisanentanaqueri Santiaco aisati Joa. 42 Icantajeitiri Jesoshi: --Caate, pimpocajeite. Pioti itimi ivincatsaritepee pashinipee atiri. Iperanayetacari ishaninca iriori. Aisati yora savicacaajeitiriri iriori, iperanajeitacari ishaninca. 43 Eiro piquempejeitaritsi avirori. Aintiquea ariorica pincoaque pimpincatsariventajeiteri pishaninca, pintacojeiteari maaroni pitsipajeitari. 44 Aisati ariorica pincoaque pisavicacante, ari pintacojeiteari maaroni pitsipajeitari. 45 Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Te iro nompocantea nonampiteari atiri, irointiquea nopocanta nintacojeiteari itsipapee. Aisati noncamimenteri oshequi atiri, noavisacotanteariri. 46 Ari yareetaca Jesoshi anta nampitsiqui pajitachari Jerico. Yovaanaja aisati, itsipajeitanacari iroamerepee aisati oshequi apatojeitainchari. Ainiro isavicaiti avotsinampiqui shirampari pajitachari Timeojani, iriotaque itomi Timeo. Icamarajati Timeojani, icoacotapinitiri atiri impashiteari quirequi. 47 Iquemacotavaqueri impoque Jesoshi, yora nasaretesati. Iroaquera iquemacotavaqueri, icajemavaqueri, icantiri: --Jesoshi, tempa aviro ishanincani Iravirini, pineshinoncatapaajena narori. 48 Oshequi atiri ishintsitsajeitaqueri: --Pimajerete. Iro cantaincha aiquero catsini icajemasanotanaji aisati: --Aviro quempetajariri Iravirini. Pineshinoncatena narori. 49 Icatiapaaca Jesoshi, icanti: --Pincajemeri. Icajemeetiri camarajari, icanteetiri: --Piveshireanaquea, pincatianaje. Icajemimpi yonta. 50 Irosati yojocantanacaro yoicotari, icatianaca, cati. Ijatashitanaqueri Jesoshi. 51 Icantavaqueri Jesoshi: --¿Paita picoacotanari? ¿Jaoca noncantajempiri? Yacanaqueri camarajari: --Apa, nocoaque namenaje. 52 Icantiri Jesoshi: --Meeca pijataje. Pishiretaquena, irootaque pavisacotantajeari. Irosati yamenantanaja, yoijatanajiri avotsiqui.

Marcos 11

1 Iquempejijeitapaacaro Jerosarequi, Vetejajequi, aisati Vetaniaqui: onaquenta toncaari pajitachari Orivomashi. Yora Jesoshi itiancaqueri iroamere apite, 2 icantavaqueri: --Pijatapainte anta nampitsiqui onta amontetacari. Pareetapaaquearica, pineapaaqueri aparoni voro, tequera irantearitasanote, tequera inquijacoyeeteari. Ainiro itsatacota: pintsatacoreapeeri, pamaquenari. 3 Ariorica incanteetavaquempi: "¿Paitaquea pitsatacoreantariri voro?" Ari pincantanaqueri: "Irio coiriri Avincatsarite. Coajica iroimpiajempiri aisati". Ari irishinetempiri. 4 Ari ijatanaque iroamere. Ineapaaqueri voro anta avotsiqui. Itsatacota ashitacoroqui pancotsi. Itsatacoreapaaqueri. 5 Ainiro isaviqui atiri, isampitavaqueri: --¿Paita pantiri? ¿Paita pitsatacoreantariri voro? 6 Yacanaqueri, icantiri oca icantavaqueriri Jesoshi. Ari ishinetavaqueri yaanaqueri voro. 7 Ari yacatsatacotanaqueneri Jesoshi. Yoanquetaqueneri imititsaqui iitsaarepee, impoiji iquijacotacari. 8 Ari yaniitacaanaqueri avotsiqui, ipincatsajeitavaqueri maaroni ishaninca, imaaroncajeitaqueneri quitsaarentsipee avotsiqui. Yora itsipapee ipesaqueneri inchatoshi, aisati yoaqueneri avotsiqui. 9 Yora jivajeitaqueriri aisati impoijeitaqueriri, icajemajeitanaque: --Jeritapaaque oavisacojeiteeneri, tsame aacameetsajeitavaqueri. Coraqueni, iriotaque itiancaqueeneri Avincatsarite. 10 Peerani Iravirini ipincatsariventirini ashanincani: meecaquea, impincatsariventaquee yoca aneavaquerica. Iriotaque ishanincani Iravirini. Tsame ampincatsajeiteri Tasorentsi inquitequiniri. 11 Ari yareejeitapaaca Jerosarequi, iqueapaaque ivancoqui Tasorentsi. Itsoteaquero yamenayetaquero, iro cantaincha ishaavijiiteanaque catsirincaiteri. Isoquijanaji, ijatanaji Vetaniaqui. Itsipajeitanajari iroamerepee. 12 Ari oquitaitetamanaji aisati, yojocanajiro Vetania, irijate Jerosarequi. Nianqui aavetacari itashe. 13 Ineaquero paricoti inchato, pajitachari iyera. Otimaveta oshi. Ari ijatashitiro, icoavetapaacaro oitsoqui. Te aneeroji, irointi oshi. Tequeratsita omoncaratajea oitsoquitantajeari. 14 Icantanaqueri Jesoshi iroamere: --Tecatsi iroajeitajeari atiri oitsoqui aisati. 15 Ari yareejeitaja aisati Jerosarequi. Iqueapaaji ivancoqui Tasorentsi. Yojocajeitapaaqueri maaroni pimantajeivetachari aisati maaroni amanantajeivetachari. Itatsinquitayetapaaqueri imesatepee yora pinavacaavetariri iirequite. Aisati itatsinquitayetapaaqueri isavicamentopee pimantajeivetariri sampaquiti. 16 Itsaneapitsajeitacari irayetanaqueme vaararontsi anta ivancoqui Tasorentsi. 17 Ari yoametantaque, icantajeitiri: --Peerani isanquenatironi irineane Tasorentsi, icantini: "Irootaque oca novanco. Aca inquenquetsatacaajeitantenari maaroni atiri". Tempa piojeivetaro. Iro cantaincha avirojei pipeaquero ivanco coshinti. 18 Ari iquemajeitavaqueri maaroni yora apatotimentariri, irootaque yoajeitantanacariri cavaco. Aisati iquemacotaqueri jivatacaajeitiriri saserote, oametantirori sanquenarentsi, maaroni. Icantajeivetaca: --¿Jaoca ancantaniroteriri Jesoshi, avanteariri? Iro cantaincha tecatsi incanteri, itsaroacaajeitacari. Tempa ipincatsajeitiri atiri Jesoshi. 19 Iqueanaji catsirincaiteri, ari yojocanajiro Jesoshi nampitsi. 20 Oquitaitetamanaji aisati, ipianaja anta onaquenta iyera. Ineapaaquero, ocamanaque, irosati anta ovaritsaqui. 21 Iquenqueshiretaquero Petero icantanaqueri Jesoshi oshaiteji. Icantiri: --Oametanari, pamenero iyeraca poamaimatanaqueri oshaiteji. Camanaque. 22 Yacanaqueri Jesoshi: --Pishireteari Tasorentsi. 23 Queariotaque oca noncamantajeitempiri. Ariorica pincanteri Tasorentsi: "Povaajero otishinta, poviincajero anta incajarequi". Eirorica pitseencashiretitsi, aisati ariorica pioshiretasanotaque ovaanaquea, ari irimataquempiro. 24 Irootaque noncamantantempirori oca: ariorica pinquenquetsatacayeri Tasorentsi, paitarica pincanteriri, pinquenqueshirete: "Aitaque irimataquenaro nocantaqueriri". Pishiretearirica, aitaque irimataquempiro. 25 Ariorica pinquenquetsatacayeri Tasorentsi, pijivate pincavintsayeri pishaninca: eiro piquishimentiritsi paitapeerica iranteri. Impoiji aisati avirori, eiro iquishimentimpirotsi Apa Tasorentsi pantayetiri avirori. 26 Eirorica picavintsairitsi pishaninca, eiro icavintsaimpitsi avirori Tasorentsi. 27 Ari yareejeitanaja aisati Jerosarequi, yaniitamanaji anta ivancoqui Tasorentsi. Yora jivatacaajeitiriri saserotepee, oametantirori sanquenarentsi, aisati savicacaantatsiri ipocashijeitaqueri. 28 Icantajeitapaaqueri: --¿Janica oametimpirori pipincatsaritantari pimayetantarori pantayetiri? ¿Janicampa meeca peaquempiri pincatsari, pimayetantacarori pantayetiri? 29 Icantavaqueri Jesoshi: --Meeca aparo nosampijeitempi avirori. Ariorica pancaquena avirori, noncamantempiro. 30 Yora Joa ivaotisatantayeti. ¿Janicampa tianquiriri ivaotisatantayeti? ¿Iriompa Tasorentsi tianquiriri? Tericampa, ¿irintimpa atiri tianquiriri? Panquenaqueti. 31 Ari icantavacaanaca saserotepee: --Ariorica ancanteri: "Iriotaque Tasorentsi tianquiriri", icanteecari: "¿Paita caari piquemisantantari Joa?" 32 Aisati eiro acantiritsi: "Iriotaque atiri tianquiriri". Iquisheecari. Pineaquero, yora saserote itsaroacaajeitacari atiripee; maaroni atiri ineacameetsajeitaqueri Joa, icantajeiti: "Tempa irio Tasorentsi tianquiriri Joa icamantanti". 33 Irootaque icantantariri saserotepee: --Te nioteji janicarica tianquiriri. Icanti Jesoshi: --Aisati narori, eiro nocantimpitsi janicarica tiancanari nopincatsaritantari nomatantarori oca.

Marcos 12

1 Impoiji ishiacantiniri oca, icantiri: --Ipanquitiro ovamashi shirampari. Itantotacotaquero otsapiqui, yovetsicashitaquero onanteari ovaja. Impoiji yovetsiquiro shitamencotsi anta jenoqui iramenacoventantearori maaroni. Impoiji aisati icantiri tsameetacantatsiri: "Pishentenaro maaroni: coajica nompinatempi cameetsa". Impoiniji ijatanaque pashiniqui quipatsi. 2 Osamanitapainti iraacanaque oitsoqui ova. Ari yora ashitarori itiancavetari inampire aparo, iraaranteme ova. 3 Te impavaqueriji, irointi yaanirotavaqueri, tapi; ipasatashitavacari, tac, tac. Yoipiavajiri, tecatsi iraanaque. 4 Ari itiancavetaca aisati itsipa inampire. Iposainatavaqueri iitoqui, toc, toc, yoashinoncaavaqueri. 5 Itiancavetaca pashini aisati. Yoavaqueri, shemi. Aisati itiancavetacari oshequi itsipapee: aparopee ipasanatavaqueri, irio itsipapee yoavaqueri. 6 Apanivaniquea itimanaque itomi iriori, inintasanotiri. Icantashiretanaque iriori: "Irioricampa irinti notomi irio impincatsatavaqueri". Itiancavetacari iriori. 7 Iro cantaincha icantavacaanaca tsameetacotirori: "Jeritapaaque itomi ashitarori, ariorica incamaque iriri, iriotaque yoca ashitasanotajearoneri. Tsame avavaqueri, impoijiquea ashijeitajearota ainti irovamashite". 8 Ari yaavaqueri, yoanirotavaqueri, shemi. Yojocaqueri otsapitapaaca ovamashi. 9 ¿Paita piquenqueshirejeitiri? ¿Jaoca incanteriri ashitarori irovamashite? Tempa impoque irinti, impoyereapaaqueri iratiritepee. Pashini iramenaje shentajenerine. 10 Tempa pineanatiro sanquenarentsi. Ocanti: "Yora vetsiqueronemeri pancotsi itseencajiro mapi intincamitantearomeri ivanco, icanti: 'Te oncameetsateji'. 11 Iro cantaincha Avincatsarite ipeajiro mapica otincami ivanco, ocameetsatasanoti. Tempa irootaque avantanacari cavaco". 12 Iotacojeitavaquero icantaqueri Jesoshi, iriotaque ishiacaaventaqueri. Icoajeiveta iraajeitanaquerime, iro cantaincha itsaroacaajeitacari yora apatotimentajeitacariri. Ari yojocajeitanajiri, ijajeitanaji. 13 Itianqueetiri variseopee aisati oijatiriri Eroreshi. Icoavetaca incomitacayearime irineane Jesoshi. 14 Yareetapaaca, icantapaaqueri: --Oametantatsiri, niojeitaquempi avirotaque cameetsatatsiri. Te oncantimoneentanaquempiji paitarica icantayetiri atiri, te pintsaroacayeariji. Tampatica poametantiro icoacaajeiteeri Tasorentsi. ¿Ocameetsatimpa nomperi ivincatsarite oromasati quirequi? ¿Tericampa oncameetsateji? ¿Nomperimpa? ¿Eirompa nopiritsi? 15 Iotacotaqueri Jesoshi, iramataviterime yoca sampitaqueriri. Icantiri: --¿Paita picoantacari pincomitacayename? Pamaquenari quirequi, ponijayenari. 16 Ari aparo yamaqueneri. Isampijeitiri: --¿Janicampa shiacantachari ivoroqui? ¿Janicampa ashitarori ivajiro? Yacajeitanaqueri iriori, icantiri: --Irio ashitaro Shisari, yora ivincatsarite oromasati. 17 Icantiri: --Panteneri pincatsari icoacaimpiri, aisati panteneri Tasorentsi icoacaimpiri iriori. Yoajeitanaqueri cavaco yora sampijeitiriri. 18 Icantapiniti saroseo: "Eiro itinaajatsi camatsiri". Ari ipocashitiri iriori Jesoshi, isampitapaaqueri: 19 --Oametantatsiri, isanquenajeitanaroni peerani Moishishi, icantini: "Ariorica incame shirampari, irojocanaquero ijinani. Eirorica itimacaanaquerotsi itomi, cameetsa iraitajeri irirentini ijinani. Ariorica intimacayero itomitsori camaintsiri, irishiacantajeitajeri itomisanori iriori". 20 Ari. Ainiro shirampari irirenti. Yaaveta ijina, impoiji icamaque, toren. Tequera intimacayeroji itomi. 21 Yaavetajaro irirentini apitetapaintsiri. Icamaque iriori, aisati te intimacayeroji itomi. Aisati iquempetaja iriori yora mavatapaintsiri. 22 Aisati iriori iquempejeitaca maaroni irirentini. Tecatsi intimacayero itomi. Impoiji ocamaque iroori tsinane, toren. 23 Coajica ariorica intinaajeitanaje camajeitaintsiri, ¿janicampa aajeroneri? Tempa aitaque ijinantajeiveitaroni maaroni. 24 Icantiri Jesoshi: --Te pioteroji sanquenarentsi, aisati te piotacoteriji Tasorentsi, tempa irootaque picomitantacarori oca. 25 Icamajeitaque, toren. Coajica intinaajeitanaje aisati. Iro cantaincha eiro yaajitsi aisati ijina. Eiro itimajitsi aacaajerineri aisati. Aitaque irishiapaajeari inampire Tasorentsi savicatsiri jenoqui. 26 Meeca noncamantempi: aitaque intinaajeitanaje camajeitatsiri. Tempa pineanataquero isanquenare Moishishi. Oquenquetsatacotiro quitotsequishi, otaavetaca iro cantaincha te ontsonqueaji. Anta iquemaquero peerani Moishishi icantiriri Tasorentsi: "Narotaque Tasorentsi, icantani ipincatsajeitaquena Avarama, Isaca, aisati Jacovo". 27 Pineaquero, aneatsi ini iriorijei, irosati icantani iquemisantiri Tasorentsi. Te inquemisantajeji camaintsiri, irintiquea aneatsiri. Pineaquero, te ampoyereempaji. Oshequi picomitasanotaca avirori. 28 Iquempejitapaaque aparoni oametantirori sanquenarentsi. Iquemapaaqueri icantavacaanaca. Iotacotapaaqueri Jesoshi, cameetsa yoametavaqueri saroseo. Ari isampitapaaqueri: --¿Paita icoacaasanoteeri Tasorentsi? 29 Yacanaqueri Jesoshi: --Tempa isanquenataqueeroni Moishishi peerani icoacaasanoteeri Tasorentsi. Jero oca isanquenatiniri: "Noshaninca, pinquemisantajeitena. Yora Tasorentsi, iriotaque Avincatsarite, apaniro ipincatsariti irinti. 30 Oshequi catsini pinintasanoteri, pincanteani. Aisati pinquenqueshiretapiniteri". 31 Aisati isanquenatini: "Oquempetaca avisati nintajancha, aisati pinquempejeiteri maaroni picarajeitiri, pinintajeiteri". Irootaque inintacaasanojeitaqueeri maaroni. 32 Icantanaqueri oametantirori sanquenarentsi: --Je, aitaque. Queariotasanotaque oca picantaqueri. Apaniro ini Tasorentsi, tecatsi pashini. 33 Cameetsa oshequi catsini anintasanoteri, anquenqueshiretapiniteri. Aisati oquempeta arosati nintajancha, aisati anquempeteri maaroni acarajeitiri, anintajeiteri iriori. Irootaque icoacaasanotaqueeri Tasorentsi. Te iro incoasanote atayeneri poshiniri. 34 Iquemaqueri Jesoshi, cameetsa icantaqueri, icantiri: --Irotaintsi pimpincatsateri Tasorentsi, impincatsariventantempiri iriori. Impoiji itsaroacaajeitacari atiripee irisampitajerime aisati. 35 Yoametanti Jesoshi anta ivancoqui Tasorentsi: --Icanti oametantirori sanquenarentsi: "Yora Quirishito, irishanincatasanotajeari Iravirini". ¿Paita icantantarori? 36 Tempa iro Ishire Tasorentsi sanquenatacairiniri Iravirini. Isanquenataqueroni oca: "Yora Tasorentsi icantiri novincatsarite: 'Pisavique aca nacosanoriqui, pincaratena ampincatsarijeite. Aitaque noasanquetaajeiteri maaroni quisajeivetaquempiri'". 37 Tempa iquenquetsatacotitarini Iravirini Quirishito, icantiri: "Novincatsarite". ¿Jaoca incanteari Iravirini impincatsatajeri ishaninca impoitajantsiri itimi? Ari iquemajeitavaqueri, iquimoshirejeitanaque oshequi apatotimentacariri. 38 Ari yoametantaji aisati, icanti: --Paamayeariyea oametantirori sanquenarentsi. Icoashita iroaneencashitea, irishemetacayero iitsaare, inquenaquenatsantsatacaayetero. Icoaque irineacameetsatashiteari ishaninca anta nampitsiqui. 39 Aisati ariorica ijatapiniti anta pancotsiqui yapatojeitanta, icoyeapinitiro savicamentotsi cameetsatasanotatsiri. Aisati ariorica irampatojeitea ishaninca iroajeitearica, icoaque iriori irisatecapeempa nianqui incarajeitanteariri pincatsaripee. 40 Yaapitsanirotaquero maaroni timimovetarori camajimentaaro. Osamani ineanatashimempeavetacari Tasorentsi, vero, vero. Oshequi yamatavitantaveta, iro cantaincha coajicani iroasanquetasanotaqueri catsini Tasorentsi. 41 Ari isavicaque Jesoshi, imontetacaro yoapiniyetantariri quirequi. Yamenajeitaqueri oshequi pocajeitatsiri, itetapinitiri iirequite yoantaririqui. Ipoqui oshequi ashitaarantincari, itetapaaque oshequi catsini iirequite. 42 Opocapaaque iroori aparoni camajimentaaro ashinoncaincaro. Otetapaaque iroori apimentaquite quirequijaniqui, te impinaveteaji irinti. 43 Icajemiri iroamere, icantiri: --Queariotaque oca noncamantempiri: capichaji otevetaca oca ashinoncaincaro, iro cantaincha ineacameetsatasanotaquero Tasorentsi. Tempa opaqueri maaroni timimovetacarori: tecatsi meeca amanantantajeari oyeari. Irintiquea yora ashitaarantincari, oshequi itejeivetaca, iro cantaincha te irineacameetsatasanoteriji Tasorentsi: tempa oshequitatsi iirequite iquempoyeanontari.

Marcos 13

1 Impoiji isoquijanaji Jesoshi. Icantiri aparoni iroamere: --Oametanari. Pamenero mapica yovetsicantarori ivanco Tasorentsi: antearo oni, aisati ocameetsati pancotsi. 2 Icantiri Jesoshi: --Pineaquero jaoca ocantari oca mapipanco. Antearo onaveta, iro cantaincha coajica intireetajero, ojocayetanaquea nijanteaji mapi. Ompoyereajea pancotsi. 3 Impoiji isavicanaque Jesoshi toncaariqui, opajita Orivomashi. Imontetapaaro ivanco Tasorentsi. Imananaca Petero, Santiaco, Joa, jeri aisati Antirishi: ijatashijeitaqueri Jesoshi. 4 Isampitapaaqueri: --Pincamantajeitena. ¿Jaoca oncarate ontireantajeari ivanconta Tasorentsi? Ariorica coajica omoncaratapeempa ontireanteari, ¿jaoca noncanteari niotantajeari? 5 Icantiri Jesoshi: --Yamataviyeetimpicari. 6 Intime oshequi pocayetatsineri, cantatsineri: "Narotaque nainti Quirishito". Iramatavitapeeri oshequi atiri. 7 Ariorica pinquemacoteri imanatavacaaca atiri, aisati pinquemeri pashini cantatsine: "Irimanatavacaajeitea atiri". Iro cantaincha eiro pitsaroanaquetsi. Aitaque oncanteari coajicani, irimanatavacaapinitea, iro cantaincha tequerata omoncarateaji nompincatsaritantapaajeari. 8 Yora atiri inquisapinitanaqueri itsipapee. Oshequi irimanatavacaajeitea itsipasatipee atiri. Onicapiniyetanaquea quipatsi, aisati intasheapinijeitanaque atiripee. Aiquero ojatatiye, inquematsicajeitearo paitapeerica, irashinoncaasanojeitanaquea. 9 Aisati icantaqueri Jesoshi: --Paamaventea. Icantacoventimpicari, yaimpicari yora oametavacainchari. Ariorica pijate anta yapatojeitantari aitaque impasanayeetavaquempiri, tac, tac. Iraanaquempi anta itiminta savicacaantatsiri, aisati anta itiminta pincatsari. Ariorica irayempi, irosati pinquemisantacayeri, iravisacotantajeari. 10 Irijivajeite maaroni atiri inquemacojeitena noavisacotanti, impoiji nompocaje, nompincatsaritasanotapaaque. 11 Ariorica irayeetanaquempi anta, ariorica incantacoventeetempi, eiro picantashiretitsi: "¿Jaoca noncanteriri?" Aitaque oametaquempi Ishire Tasorentsi paitarica pincanteriri. Irootaque neanatacaaquempine, eiro pineanatashitatsi avirori. 12 Coajica aparo shirampari iraacanteri irirenti, iroacantanteariri. Pashini iraacanteri itomi. Aisati pashini atiri inquisanaqueri ashitariri, iroacanteri. 13 Piquemisantaquena, irootaque inquisanteetempiri maaroni. Queario, ompomerentsitimojeitempi, iro cantaincha ariorica pincanteani pishiretasanotena, aitaque noavisacotajempi. 14 Aisati icantiri Jesoshi: --Ariorica pineanatero isanquenareni Iranirini, piotavaquero icantiniri: irashinoncaajeitanaquea atiri. Icanti intime ivancoqui Tasorentsi caari cameetsatatsine. Te oncameetsateji intime anta. Ariorica pintime Joreaqui, aisati pineeririca yoranqui, pishintsite pishiajeitanaque anta toncaariqui. 15 Ariorica pisavique pancotsiqui saiteriqui, eiro piqueapanajantitsi paantapanajantearori paitapeerica, irointi pishianaque. 16 Aisati pisaviquerica oantsiqui, eiro pipiapanajantatsi paantapanajantearori piitsaare. 17 Ariorica omoncaratapaaquea maaroni oca, joo, oshequi ashinoncayetanaquea tsomonteyetatsine, aisati ashinoncaaquea antsotayerine ojananequite: ompomerentsitimojeitearo oshianaque. 18 Pincanteri Tasorentsi, oncanteata ariorica pishianaque, eirotarica oparii incani. Pishiasanojeitanaque, yaimpicari quisajeitempineri. 19 Jero aisati icantiri Jesoshi: --Aitaque coajica irashinoncaasanojeitanaquea catsini oshequi atiri. Peerani te irineapiniveitearoni quempetearoneri oca, jeri yora maaroni intacaroniri, te irineeroni. Coajica aisati maaroni impoitajantsineri, eiro ineirotsi aisati quempetearoneri oca. 20 Irishintsite iroimajerentajeiteri Tasorentsi: eirorica, impoyereavacaajeiteame. Iro iroimajeretanteariri, incavintsaajeiteri quemisantajeiterineri, tempa irinintajeiteri iriori. 21 Pamene, ariorica incamanteetempi: "Pineavaqueri: jerica Quirishito", eiro piquemisantiritsi. Aisati ariorica incanteete: "Pineaqueri: jeri yonta", eiro piquemisantiritsi catsini, itseeyani. 22 Impocapaaque amatavitantatsine, incantapaaque: "Narotaque nainti Quirishito, narotaque camantantatsiri". Intasorentsimempeavetapaaquea, incoavetaquea pinquemisantavaqueri, irimayetempiro caari pineapiniti. Incoavetea iramataviterime quemisantajeitiriri Tasorentsi, iro cantaincha tecatsi incanteri. 23 Paamaventea. Nojivatitaquempiro nocamantasanojeititaquempiro maaroni. 24 Aisati icantiri: --Ariorica irovecaraanaquero iquisavacaajeita, impoijiquea intsitenitanaque catsirincaiteri, eiro iquempetajatsi meeca. Aisati eiro iquitasantetanajitsi cashiri. 25 Aisati impariaarantanaque impoquiropee, imponeaquea inquitequi, imporocayetanaque itsipapee. 26 Noponeaca inquitequi, natiritapaaque: coajica irineajeitavajena atiri nonquenapaaje mencoriqui. Nontasorentsitasanotapaaque, nompincatsaritapaaque. 27 Aisati nontiancajeiteri nonampirepee irampatojeiteri maaroni quemisantajeitanari. Imponeanaquea maaroni quipatsipeequi. 28 Yovaajiniri aisati, icantiri: --Jero oca piotantearori oshiacaaventiri iyera. Iroaquerarica oshiocajempequiyetaje, ariorica ontimanaje oshi, piotaque irotajantsi osarintsitapaaje. 29 Aisati, ariorica pineajeitavaquero maaroni oca nocamantayetaquempiri, piote quempejitapaajana, irotaintsi nompocashitajantempi. 30 Queariotaque oca nocamantimpiri. Tequeratsita pincamajeite avirori, omoncaratapaaquea maaroni oca nocamantimpiri. 31 Ompeajea inquite aisati quipatsi, irompa irointi noneane, eiro opeajatsi. 32 Jeroca aisati icantiri: --Jaocarica oncarate quitaiteri, jaocarica incarate catsirincaiteri, tecatsi iotatsine. Aisati te irioteji yora inampire Tasorentsi jenoquiniri. Pamene, narotaque itomi Tasorentsi, iro cantaincha te nioteji. Irintiquea iotatsi apaniro Apa. 33 Paamaventea, aisati paamaajeitena. Te pioteji jaoca oncarate nompocantajeari. 34 Nonquempeteari shirampari, jatatsiri paricoti. Ariorica yojocanaquero ivanco, icantajeitanaqueri maaroni inampirepee paitarica irantajeiteneriri. Aisati iriori yora shentiniriri ivanco icantanaqueri iriori: "Paamaajenayea". 35 Irootaque nocantajeitantimpiri: paamaajeitajenayea avirori. Te pioteji jaoca oncarate nompocantajeari: ariorica inqueanaje catsirincaiteri, ariorica nianquiite tsiteniri, ariorica irineaje teapa, ariorica onquitamaroiteamanaje quitaiteri nompocaje. 36 Paamaventea, paamaasanojeitena. Ariorica nompocaje, nomapocapaimpicari. Noneapaimpicari, maatsimpi catsini. 37 Oca nocantimpiri, irootaque nocantajeitaqueriri maaroni atiri. Paamaventasanojeitea, paamaasanojeitena, maaroni.

Marcos 14

1 Ari apitenivani quitaiteri omoncaratajea quitaiteri yavisantaniri. Iro iquenqueshiretantarori quitaiteri peerani yavisantaniri inampire Tasorentsi, oajeitiriri itomipee ejipitosati. Quitaiteri yavisantaniri te iroapinitearoji tapiachari tanta, irointi caari tapiacha. Ari icoaque jivatacaajeitiriri saserotepee aisati oametantirori sanquenarentsi jaoca incanteriri iramataviteri Jesoshi, iraanteariri. Aitaque icoaveta iroyerime Jesoshi. 2 Icanti: --Eiro aantaritsi quitaiteri yavisantaniri: iquisacoventajeitaricari atiripee. 3 Ari isavicaque Jesoshi Vetaniaqui, anta ivancoqui Shimo patsaaveitachaniri. Oshequi oajeitachari anta. Opocapaaque tsinane, amacotapaaquero casancajari. Iojataca oja nararo, oshequi ovinaro. Ocameetsatasanoti onantari, iro yovetsiqueetiri mapi pajitachari aravashitoro. Ocarajacotapaaqueneri, osaitantapaacari iitoqui. 4 Itimanaque aparopee quisaneentajeitaquerori. Icantavacaanaca iriori: --¿Paitampa meeca aparajatantacarori oca casancajari? 5 Arime ompimanterome, aantaquearome oshequi quirequi, impoijiquea ompayeterime ashinoncayetachari. Impoiji iquisatsajeivetacaro, 6 iro cantaincha icantiri Jesoshi: --Eiro piquishimentirotsi. ¿Paita pashereantarori? Ocameetsatasanoti osaitaquena. 7 Aitaque incantaitatiyempani ashinoncaincari: pincanteani pincarajeiteri, aisati pineapiniteri. Ariorica pincoaque pintacoteari, aitaque pimataquero, pimpaqueri. Irompa nainti, eiro nocantaitatiani nontsipajeitempi aca. 8 Te omayeteroji paitapeerica, irointi omataque osaitaquena. Tempa asaitapinitiri camatsiri, iro cantaincha te iriotacoteaji. Irointi oca tsinane ojivataquena osaitaquena, aneatsiquerana noni. Iotaquena noncamaque. 9 Queariotaque oca noncamantempiri: jaocarica incamantantajeitero atiri noneane, incamantacotero antaqueri oca tsinaneca, inquenqueshireajeitantearori. 10 Ainiro iriori Jorashi Ishicariote icarajeitiri iroamere Jesoshi. Ijatanaque apaniro anta itiminta jivatacaajeitiriri saserotepee, incantacoventanteariri Jesoshi. 11 Iquemajeitavaqueri ora icantapaaqueriri, iquimoshirejeitanaque, icantiri: --Cameetsataque: oshequi nompinajeitempi quirequi. Impoiji iquenqueshireti Jorashi: --¿Jaoca noncanteriri naacantanteariri? ¿Jaoca oncarate? 12 Moncaratapaaca quitaiteri yoajeitantarori tanta, caari tapiacha. Aisati yoari ovishajaniqui: yametapinijeitaro yoajeitari quitaiteriqui iquenqueshiretapinitiro yavisantaniri oantatsiri peerani. Isampitiri Jesoshi iroamere: --¿Jaoca picoaqueri novetsicajeitero avajeiteari? 13 Ari itiancaque iroamere apite, icantiri: --Pijate nampitsiquinta. Aitaque pintonquiotavaqueari aparoni shirampari, iraacote chomoqui nija. Poijatanaqueri iriori. 14 Jaocarica anta inqueapaajeri, aitaque iniri ashitarori ivanco; iriotaque pineanatapeeri. Pincantapaaqueri: "Icanti oametantatsiri: '¿Jaocame nosavicantapeempari, noacantapeempariri noamere?'" 15 Irosati ironijantavaquempirori anta jenoqui oshitamencotanta: antearo oni. Timatsi ovetsicajeitaca maaroni avantayetearori: apanivaniji povetsicajeitapaaquero ayeari. 16 Ari ijatanaque iroamere nampitsiqui, ineapaaquero oca icantaqueriri, impoiji yovetsicapaaquero yoari. 17 Ari ishaavijiiteanaque catsirincaiteri. Yareetapaaca iriori Jesoshi, itsipajeitapaacari iroamerepee. 18 Isavicajeitapaaque, yoajeitapaaca, icantiri Jesoshi: --Queariotaque oca noncamantempiri. Meeca acarajeitica, timatsi aacantenaneri, oacojeitaqueeri. 19 Yoashirejeitanaca, icantiri aparo: --¿Narompa aacantempineri? Aisati itsipa: --¿Narompa? Aisati itsipapee isampijeitanaqueri. 20 Icanti Jesoshi: --Tempa iriotaque aacantenaneri chaantacotaquenari meeca nomatitatequi. 21 Noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Irotanaintsi noncame: aitaque ontsataaquea isanquenatacotitaquenari. Iro cantaincha irashinoncaitaquea yora aacantenaneri. Eirome itimime iriori, eirome yaacantaname, aisati iriori eirome iquematsicatarome, coajica. 22 Ainiro yoajeitaca, yaaquero Jesoshi tanta. Ipasonquitiri iriri, icarajaquero, ipajeitaqueri iroamere. Icantiri: --Paajeitero, tempa narotaque camimentajeitempineri. 23 Impoiji yaaquero pajoqui aisati. Ipasonquitaqueri iriri, ipacojeitaqueri, irajeitavaquero. 24 Icantajeitaqueri: --Irootaque niraja amparajatimenterineri oshequi atiri. Ariorica noncamimentempi, piojeitaquero queario icantaquempiri Tasorentsi, iroavisacojeitempi. 25 Queariotaque oca nocamantajeitimpiri. Eiro meeca napiitajirotsi aca quipatsiqui nirajero ovaja. Ariorica nosavicapaaje anta ipincatsaritinta Tasorentsi, ari nirapaajero pashinijari. 26 Ari ipampoyeaventajeitanaqueri Tasorentsi, impoiji ijajeitanaji anta toncaariqui, opajitanta Orivomashi. 27 Icantajeitaqueri Jesoshi: --Coajica pojocajeitanaquena. Aitaque isanquenatacotiteetaquempini: "Noyeri yora shentiriri ovisha, impoiji inquenashiveetanaquea irovishate". 28 Iro cantaincha, coajica nontinaanaje, nojivajeitanaquempi anta Carireaqui. 29 Icantiri Petero: --Ariorica irojocajeitempi maaroni irinti yoca, irompa nainti, eiro nojoquimpitsi. 30 Icantiri: --Queariotaque oca noncamantempiri: meeca tsiteniriqui, tequeratsitarica irampiitajerota irineaje teapa, oshequi pintsaroanaque. Oncarate mava pincante: "Te nioteriji Jesoshi". 31 Iro cantaincha icantasanoti Petero: --Eiro nojoquimpitsi. Ariorica ancarajeitavacayea ancamajeite, eiro nocantitsi: "Te nioteriji". Aisati omoncarataca icantajeitaqueri maaroni itsipapee. 32 Ari yareejeitapaaca anta Jetsemaniqui. Icantajeitiri iroamere: --Pisavicajeitavaqueta aca, nonquenquetsatacaavaquerita Apa. 33 Irintiquea yaanaqueri Petero, Santiaco, jeri Joa. Iquenqueshireanaca, aisati yoashiretanaca. 34 Icantiri: --Oshequi catsini noashiretasanotanaca. Pisavicavaqueta aca, pisaaquiteyea. 35 Ari yovaanaca capichaji ara. Itiyeroanaca quipatsiqui, iquenquetsatacairi iriri. Icantiri: --Apa, aviro avinti mayetirori maaroni, paitapeerica. Nocoavetaca poavisacotename oca nonquematsicateari, iro cantaincha eiro pantirotsi nocoavetari narori, pantenaro picoacaaquenari avinti. 37 Impoiji ipianaja anta isavicaquenta iroamere. Ineapaatiiri, maajeitaque. Icantapaaqueri Petero: --Shimo, ¿maaquempimpa? Tempa pamavetimatero pisaaquitimate capichaji. 38 Pisaaquite. Pincanteri Tasorentsi oncanteataquea ariorica incoaque camaari irantacayetempiro caari cameetsatatsi, eiroquea pantantarotsi. Queario picoasanovetaca pantenerime Tasorentsi icoacaaquempiri, iro cantaincha te pimateroji. 39 Ipianaja aisati, iquenquetsatacaajiri aisati iriri. Irosati icantajiri icantaqueriri incaranqui. 40 Ipiapaaja aisati, ineajeitapaajiri, maajeitaji aisati. Oshequi catsini aajeitaqueri ivochoquine. Oshequi ipashiventajeitaca, te irioteji paitarica incanteriri. 41 Ari ipianaja aisati mavatapaintsiri. Impoiji icantapaaqueri: --Meecaquea pimaajeite, pimaoreajeite. Noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Moncaratapaaca, aitaque meeca icantacoventaquena: irayena meeca caari quemisantatsi. 42 Meeca pintinaanaje, tsame ajataje. Ja, jeri yocatapaaque aacantenaneri. 43 Irosatiquera ineaveeti Jesoshi, ipocapaaque yora Jorashi, iriotaque tsipaveitariniri yora iroamere Jesoshi. Itsipajeitapaacari meeca oshequi atiri. Yamajeitapaaque isaviritepee, aisati inchaquiipee. Iriojeitaque itiancane jivatacaajeitiriri saserotepee, jeri itiancane oametantirori sanquenarentsi, jeri savicacantatsiri. 44 Icantitajeitacari yora Jorashi: --Meeca noncamantasanotempi piotantapeempariri Jesoshi: pineaquena nonintavorotapaaqueri, pajiricapeeri. Paanaqueriyea, pishentasanoteriyea. 45 Ari ipocapaaque, iquempejitapaacari. Icantapaaqueri: --Oametanari. Inintavoronirotapaaqueri. 46 Yajiricajeitapaaqueri, tapi, yaajeitanaqueri. 47 Aparo iroamere yaaquero isavirite. Ipeshitaqueri iyempita inampire ivincatsarite saserote, peti. 48 Icantajeitavaqueri Jesoshi: --¿Narompa coshinti? ¿Paita pamashitantanari pisaviritepee aisati inchaquiipee? Paashitanaquena, eiro noshiapitsatimpitsi. 49 Aitaque maaroni quitaiteri notsipajeivetaquempi anta ivancoqui Tasorentsi, noametantini. Ja, payenaniqueti. Meecaquea omoncarataca ocantiri sanquenarentsi. 50 Iriori iroamere, yojocajeitanaqueri, ishiajeitanaca maaroni. 51 Aparoquea evancari oijavetanacariri Jesoshi. Te inquitsaatanaqueaji, irointi yampinaicanaca ivashicaro. Yajiriqueevetavacari, 52 itsaneanaca iriori, yojocanaitiiro ivashicaro, ishiatsempequitanaca. 53 Impoiji yaajeitanaqueri Jesoshi ivincatsaritequi saserote. Yapatojeitimentapaacari maaroni jivatacaajeitiriri saserotepee, savicacaajeitantatsiri, aisati oametantirori sanquenarentsi. 54 Iriori Petero yoijatacoventavetanacari Jesoshi, iro cantaincha nijanteaji, irosati yareetantapaaca anta ivancoqui saserote. Isaviquimotapaaqueri yora nampirentsipee, itatapaaquero paamari. 55 Ainiro aisati anta pancotsiqui ivincatsarite saserote aisati maaroni oametavacaajeitachari. Isampijeitiri atiri: --¿Pineacotaquerimpa yantiro Jesoshi caari cameetsatatsi noacantanteariri? Iro cantaincha, tecatsi irineacoteri. 56 Ipocapaaque oshequi tseeyacotacariri, te omoncarateaji icantayetaqueri. 57 Aparopee catianaincha, itseeyacotashitacari, icanti: 58 --Noquemajeitaqueri Jesoshi, icanti: "Coajica noshoveajero ivanco Tasorentsi, oca yovetsicane atiri. Ari oncarate mava quitaiteri novetsicajeneri nainti pashini ivanco, caari yovetsiqui iriori atiri". 59 Iro cantaincha te omocaratavacayeaji icantayevetacari. 60 Icatianaca nianqui yora ivincatsarite saserote. Isampitaqueri Jesoshi: --¿Paita caari paquimatanta? ¿Paita ojita oca icantacoyetaquempiri yoca? 61 Iriori Jesoshi imajeretaque, te iranqueji. Yapiitaqueri yora ivincatsarite saserote: --¿Avirompa Quirishitotatsiri, itomi Tasorentsi noneacameetsajeitiri? 62 Yacanaqueri: --Narotaque. Aitaque noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Coajica pineajena nosavique anta iracosanoriqui Apa, noncarateri nompincatsarijeite. Aisati pineavajena nonquenantapaajearo onta mencorinta, nompiaje aisati quipatsiqui. 63 Yora ivincatsarite saserote yaitanacaro iitsaare, itsereanaquero, tsererere; iquisanaca. Icantanaque: --¿Paitampa meeca acoantari pashini camantacoterineri? 64 Piquemajeitavaqueri meeca: ijitasorentsinirotacateemi. ¿Paita picoajeitiri? ¿Jaoca ancanteriri? Icantajeitanaque: --Ainiro irantane, cameetsa incame. 65 Ainiro aparopee quitiojayetaqueriri. Impoiji ipashicavorotaqueri, aisati ipasanatiri. Icantiri: --Pincamantenate janica pasavorotaquempiri. Aisati iriori nampirentsipee, ipasanajeitaqueri. 66 Isaviqui iriori Petero anta pancotsiqui ishaaviji. Opocapaaque aparoni inampire saserote. 67 Oneapaaqueri Petero, itaataque paamari. Amenashetapaaqueri, sorerere, ocantiri: --Aviro tsipatariri yora Jesoshi nasaretesati. 68 Itsaroanaque iriori, icantanaque: --Jm, te nioteji paitarica picantiri. Te nonquemempiji aisati. Isoquijanaji saiteriqui, ijatanaque anta otsapiqui. Ineanaque teapa. 69 Oneajiri aisati nampirentsi. Ocantajeitiri yora ocarajeitaqueri: --Iriotaque yoca tsipatariri Jesoshi. 70 Aisati icantaji Petero. Ari osamanitapainti capichaji. Yapiitajiri yocapee, icantiri: --Queariosanotaque. Aitaque pitsipatarini iriori, avirotaque carireasati. 71 Icantasanotiri: --Te nioteriji yora shirampari picantaqueri. Ioti Tasorentsi queario nocantaque: notseeyanirica, nocoaque iroasanquetayenata Tasorentsi. 72 Yapiitajiro ineanaji teapa. Iquenqueshiretanajiro Petero icantaqueriri Jesoshi: "Tequeratarica irampiitanajerota irineaje teapa, oncarate mava pincante: 'Te noneeriji Jesoshi'". Ari yoashiretanaca Petero, irosati iraantanaca, jii, jii.

Marcos 15

1 Ari oquitaitetamani, yapatojeitamanaja yora jivatacaajeitiriri saserotepee, savicacaantajeitatsiri, oametantirori sanquenarentsi, maaroni. Aisati yapatojeitaca maaroni pashini oametavacainchari. Icantavacaimentajeitacari Jesoshi. Ari yoisoyeetanaqueri Jesoshi, yaanaqueri anta, ipapaaqueri Pirato. 2 Isampitavaqueri: --¿Avirompa ivincatsarite jorio? Iriori Jesoshi yacanaqueri: --Je, naro. 3 Icantajeiti jivatacaajeitiriri saserotepee: --Oshequi yantaniroyetaqueri yoca, te incameetsateji. 4 Yapiitajiri Pirato, isampitajiri: --¿Paitampa caari pacanta? Piquemavaqueri oshequi icantacotashijeitaquempiri. 5 Te iranqueji Jesoshi. Irosatiquea iriori Pirato yoantanacariri cavaco. 6 Ari ainiro yametacari: maaroni osarintsi, ariorica omoncaratapaaja yavisantaniri, yoimisoquijapinitiri aparoni yoiminqueetiri. Yoimisoquijajiri janicarica icoajiri atiripee. 7 Ainiro meeca yashitacotaca anta atiripee coajeivetachari irojoquerime pincatsari: ipajita aparoni Varavashi. Iro irojocantearimeri pincatsari, yoantaque. 8 Ari ijatashijeitaqueri yora apatojeitainchari, icantajeitapaaqueri: --Meecaquea nocoi pantajeitenaro oca pametari: poimisoquijajenari aparoni poiminquiri. 9 Yacavaqueri Pirato: --¿Iriompa picoaqueri noimisoquijajempiri yora pivincatsarite? 10 Iotaque Pirato oshequi ipincatsajeitiri atiri Jesoshi, irootaque iquisajeitantacariri saserotepee, yaacantantacariri. 11 Ari yora saserote iquenaquenayetanaque, icantajeitaqueri atiripee: --Picantacoventiricari Jesoshi. Pincantajeiteri: "Irinti poimpacaajeri Varavashi". 12 Yapiitajiri aisati Pirato, icantiri: --¿Jaocampa meeca noncanteriri yoca pipincatsajeivetacari? 13 Icajemajeitanaji aisati: --Pimpajacotacanteri coroshiqui. 14 Isampitiri: --¿Paitampa yantaqueri nompajacotacantanteariri? Aiquero yovaapinijeitanaquero icajemajeitanaque: --Pimpajacotacanteri, pimpajacotacanteri. 15 Icoanaque Pirato inquimoshiretacaajeitajeri yora atiripee, irosati yoipacantajariri Varavashi. Ja irintini Jesoshi ipasanatacantaqueri, ari yaacantaqueri impajacotacantanteariri. 16 Iriori soraro yaanaqueri tsompoina ivancoqui Pirato. Ipajitironta pancotsi peretorio. Yora soraro icajemajeitaqueri maaroni itsipapee. 17 Itseencajeitanaqueri, ishirontimentajeitacari, icantiri: --¿Avirotaquempa ivincatsarite jorio? Jentsite, narori, nompincatsajeitempi. Tsame pinquitsaatearo quitioncanirori, aisati pamatseetearo amatseerentsi pinquempetanteariri pincatsari, impoiji nompincatsajeitantempiri. Iji, iji, iji. Ari iquitsaataqueri, aisati yantaqueneri totseequi, yamatseetaqueri. 19 Ipasanatiri iitoqui, iro ipasatantacariri savoroqui. Iquitiojaqueri. Itiyeroashinirotacari, ineapincatsatamempeacari. 20 Ari oshequi yantavintsanataqueri, impoiji isapocajiri iitsaare quitioncanirori, iquitsaatajiri iitsaaresanori iriori. Impoiji yaanaqueri anta impajacotanteariri. 21 Nianqui avotsi ineaqueri soraro shirampari pajitachari Shimo, iriotaque shirenesati. Irio iriri Arijantero, jeri Irojo. Iponeanaja Shimo oantsiqui, iro iravisanaqueme, iro cantaincha yaavaqueri soraro, iperanatavacari: --Panatanaqueneri Jesoshi coroshi. 22 Ari yaajeitanaqueri Jesoshi anta opajitanta Coricota. Iro ipajitantarori otishi oshiaquero iitonaroqui atiri. 23 Ipavetari ovaja oconoajataca aavintarontsi pajitachari mira. Iro cantaincha te irireeroji. 24 Impoiji ipajacojeitaqueri, aisati ineantacaro mapijaniqui, iriojeitanteari janicarica aitajerineri iitsaareni. Ipavacaayetacaro. 25 Ari ijenoquitapaaque catsirincaiteri, irosati ipajacotantacariri. 26 Isanquenataquero sanquenarentsi, ocanti: "Iriotaque ivincatsarite jorio". Ipatacaaquero coroshiqui jenioquiji. 27 Ora pashini coroshi ipajacotaqueri apite coshinti. Aparo yoatiacotaqueri iracosanoriqui Jesoshi, irio itsipa yoatiacotaqueri irampatequi. 28 Irootaque omoncaratantajari sanquenarentsi cantatsiniri: "Irishiacanteri caari cameetsatatsine". 29 Ainiro anta avisayetatsiri icantimatanaqueri, aisati yavimacanaca, icantajeitiri: --Joo, aviro shoveajeronemeri ivanco Tasorentsi. Oncarateme mava quitaiteri povetsicajerome aisati. 30 ¿Arimpa pitasoncantashiyeta? Jentsite, pintasoncacoventajea avisati: poavisacotajea avisati, paniireanaje coroshiqui. 31 Irosati icantaqueriri iriori yora jivatacaajeitiriri saserotepee, aisati oametantirori sanquenarentsi. Ishirontimentajeitacari, icantavacaajeitanaca: --Irintiquea itsipa yoavisacoti. Jaaquea iriori te iroavisacotajeaji. 32 Jeri Quirishitovetachari, pincatsariventerinemeri ijorioririnte. Jentsite, amenavaquerita ariorica iraniireanaje ara coroshiqui. Noneaqueririca, ari nonquemisantanaqueri. Aisati iriori tsipatacariri Jesoshi ipajacojeitaca, itseencaqueri. 33 Ari icaravetapaaca catsirincaiteri tampatica, otsitenitanaque maaroni quipatsiqui. Ari ishavijitanaji, iporeanaji aisati. 34 Irosati icajemantanaca antearojenca Jesoshi, icanti: --Eroi, Eroi, irama savatani. Irootaque acantiri aneanequi: "Notasorentsite. Notasorentsite. ¿Paita pojocantaquenari?" 35 Iquemavetavacari aparopee shirampari, icanti: --Pinquemeri, icajemiri Iriashi. 36 Ari ishianaca aparo atiri, yoviincapaaqueneri quepishijariqui aajatirori. Yoisotacotaqueneri savoroquiiqui. Ipavetari irantsimicavaquerome. Icanti: --Ari icantavacata: amenavaquerita ariorica impocashitapaaqueri Iriashi iroaniitapaajeri. 37 Antearojenca icajemanaque Jesoshi, icamanaque, toren. 38 Ainiro anta ivancoqui Tasorentsi antearo tocoya, tontari, opaincaca omoroqui. Intanaca jenoqui otsereamaotanaque, tsererere, irosati ishaaviji. Apitemaotanaji. 39 Ainiro imontetacari iyapitanote soraro. Ineavaqueri jaoca icantanacari Jesoshi, icamantanacari. Irootaque icantantacari: --Quearioteemi: iriotaque yoca shirampari itomi Tasorentsi. 40 Otimaiti paricoti aparopee tsinane, amenajeitiri. Ocarajeitaiti Maria Maquitarasato, jero aisati pashini Maria, irootaque iriniro Santiaco, jeri aisati Jose. Yora Santiaco impoitatsiri itimi. Aisati ocarajeitiri Sarome. 41 Ainiro itimaveitani Jesoshi anta Carireaqui, oijajeitirini maaroni oca tsinanepee. Intacojeitarini aisati. Otimaque meeca aca oshequi otsipapee tsinane. Itoncaantanacari Jesoshi anta Jerosarequi, irootaque oijajeitiriniri. 42 Ishavijiiteanaji catsirincaiteri. Iro quitaiteri meeca yovetsicajeitiro iroajeiteari osaitequera, tempa osaitequera quitaiteri imaoreantajeitari. 43 Ainiro Jose, yora poneachari Arimateaqui. Aitaque icarajeitiri yora oametavacaajeitainchari. Ineacameetsajeitiri atiripee. Yaamaari Tasorentsi, icoaque impincatsariventeri. Ipanacari iriori Pirato, ijatashitaqueri yamanantapaajiri yora Jesoshini. 44 Yoanaque cavaco Pirato. Iquenqueshiretanaque: "¿Icatimaitacampa icamanaque Jesoshi?" Ari icajemacantaqueri iyapitanote soraro. Isampitavaqueri: --¿Queariompa? ¿Camasanotanaquempa Jesoshi? 45 Icantiri: --Je, camasanotaque ini. Irosati itiancantacariri Jose intijeri Jesoshini. 46 Yamanantaque Jose tocoya. Yoaniitaqueri Jesoshi, yapinaicacotaqueri tocoyaqui. Yoiponaaqueri omoroqui, anta imoqueetironta imperita. Itivironcashitanaqueri antearo mapi omoroqui. 47 Oneacotaqueri jaoca yoaqueriri Maria Maquitarasato. Otsipataro Maria, ora iriniro Jose.

Marcos 16

1 Avisanaque quitaiteri imaoreantajeitari. Amanantanaque tsinane casancajari, ontiritantajearimeri Jesoshini. Ari opajitari iroori tiriterinemeri Maria Maquitarasato. Aisati iroori ocaratiro pashini Maria iriniro Santiaco, jero aisati iroori Sarome. 2 Ari capichaji quitaiteri ojatamani anta omoroqui yoyeevetacarinta. Iro tominco ojatantacari. Ari ijenoquitapaaque catsirincaiteri, irosati areetantapaaca. 3 Ocantavacaanaca: --¿Janicampa tivironqueerone ora mapi omoroquinta? Antearo oni, eiro aaveirotsi. 4 Amenapaaque, oneapaaquero mapi, tivironcanaca. Antearo catsini onaveta. 5 Oqueapaaquero omoroqui anta yoavetacarinta. Te oneapaajeriji ocoavetapaajari, irinti oneapaaque evancari, isavicaque acosanoriqui. Iquitsaataro quitsaarentsi quitamarori catsini. Oapaaque cavaco. 6 Icantavaquero: --Eiro poitsi cavaco. Irio picoaveta yora Jesoshi nasaretesati, yora ipajacoyeetaqueri. Itinaanaja, te aneajeriji aca. Pamenerote aca yoyeevetacarica. 7 Pijataje meeca, pincamantapeeri iroamere. Aisati pincamanteri Petero. Pincantapaaqueri: "Irijivatanaquempi anta Carireaqui, aitaque pineapaajeriri anta. Tempa aitaque icamantitimpini". 8 Ari osoquijanaji, oshianaca. Opioncanaque, oanaque cavaco catsini. Otsaroanaque, irootaque caari ocamantacotantari. 9 Irootaque itinaantajari Jesoshi tominco. Iro intasanotajari yonijaajaro Maria Maquitarasato. Irootaque peerani yatajeaoncaveitaniri 7 camaari, iro cantaincha yoavisacotaqueroni. 10 Irosatiquea ojatantanaca iroori ocamantapaaqueri yora itsipajeiveitaniri Jesoshi. Irosatiquera yoashiretacojeivetari, iraacojeivetari aisati. 11 Ari ocamantavetapaacari: --Tinaanaja Jesoshi, noneajiri. Te inquemisantavaqueroji. 12 Impoiji ipashinivorotanaca Jesoshi, inijapaajari apite iroamereni, yaniijeitanaji anta oantsiqui. 13 Ari ipianaja yoca neaqueriri, icamantapaaqueri itsipapee. Aisati iquempetavaqueri, te inquemisantavaqueriji. 14 Impoiji yoajeitaja iroamerepee, icarajeitaji 11. Irosati inijajeitantapaajariri Jesoshi. Icantajeitaqueri: --Tempa nocamantitimpini nontinaanaje: ¿paita caari piquemisantantana? Tempa ontime piquenqueshireantari. ¿Paita caari piquemisantantari neajanari incaranqui? 15 Pijajeite pintsoteanaquero maaroni quipatsiqui. Pincamantajeiteri maaroni atiri jaoca incantajeari iroavisacotantajeari iriori. 16 Janicarica quemisantavaquerone ora pincamanteriri, aisati ariorica irivaotisatajea, aitaque iroavisacotajea. Irompa yora caari quemisantavaquerone, iroasanquetasanoteri Tasorentsi irinti. 17 Jaocarica pijajeiteri, intasoncacoventempi Tasorentsi, iriojeitanteari atiri queariotaque oca picantaqueriri. Nomatacayempiro poavisacotanteariri yatajeaoncane camaari. Pioyetero otsipapee neantsi pinquenquetsatacotantenari. 18 Ariorica pajiricaveteari maranque, ariorica irantsicavetempi, iro cantaincha eiro yoamaimpitsi. Aisati, ariorica pirero piantatsiri, eiro oamaimpitsi. Aisati ariorica pimpamiteri mantsiatatsiri aisati pincantacoventeri, ari iravisacojeitaje. 19 Irootaque icantajeitaqueriri Avincatsarite Jesoshi, irosati yoancantanaja inquitequi, isavicapaaji anta iracosanoriqui Tasorentsi, icaratapaajiri ipincatsaritapaaji iriori. 20 Ari ijajeitanaque iroamerepeeni. Iquenaquenayetanaque, icamantantayetanaque jaocarica iquenanaqueri. Quiso yoiri Avincatsarite, yamitacojeitiri. Aisati itasoncantayetaque, iojeitantacari atiripee queariosanotaque icamantajeitapairiri. Aitaque ocanta. Ari ocarati. Narotaque sanquenatirori:

Lucas 1

1 ¿Ainirompi Tiojiro? ¿Tecatsimpa oyempine? Meeca noninti nonquenquetsatacoteri Jesoquirishito. Icarajeitaque oshequi sanquenatacojeitaqueriri, icamantacoyetaquero yantayetaqueri. Ineajeitaqueri, aisati iquemacojeitaqueri, irootaque isanquenatacotantariri. Noneanataquero narori isanquenare, aisati nosampitacoyetaquero yantayetaqueri niotasanotantacarori, notsoteaquero maaroni. Meeca novaajempiro narori, nocoaque tampatica piotasanotero yantayetaqueri Jesoshi, piojeite te iramatavijeitempiji yora sanquenatirori. 5 Peerani, ipincatsaritantari Eroreshi anta Joreaqui, itimini saserote pajitachari Sacariashi. Iriotaque ishanincani Aviashi: ariorica yantaveetiniri Tasorentsi anta ivancoqui, icarajeitiri ishanincasanori iriori. Opajita ijina Sacariashi Isavere, irootaque ishanincani Aaro. 6 Quemisantincari ini iriori Sacariashi, aisati ijina. Icantani imayetaquero icantiriri Tasorentsi, iojeitiri atiri icameetsataque. 7 Te intimeji itomipee: shiravaro oni ijina, aisati imoncaratavacaajeitaca yanteashipajeitaque. 8 Ari omoncarataca quitaiteri yantaveejeiti ishaninca. Yamejeitaro itiancapinitiri aparoni saserote itainiri Avincatsarite casancapatsari. 9 Icantajeitiri Sacariashi ishaninca: --Meeca aviro queasanotatsine anta, pintayeneri Avincatsarite casancapatsari. 10 Ari iqueanaque, irinti yora apatojeitainchari isavicajeiti saiteriqui, iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi. Aitaque ariorica itaaquero casancapatsari, iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi. 11 Anta tsompoina, imapocaqueri inampire Avincatsarite, icatiapaaca quempeji onantariqui casancapatsari, icatiapaaca irampatequi. 12 Ineantavacariri yoanaque cavaco, aisati oshequi itsaroanaque. 13 Iro cantaincha icantaqueri: --Sacariashi, eiro pitsaroitsi. Timatsi picantaqueriri Tasorentsi; tempa iquemaquempi, irootaque ontimanteariri coajica pijina pitomi. Pimpajiteri Joa. 14 Oshequi pinquimoshireventeari, aisati inquimoshireventajeiteari oshequi pishanincapee. 15 Aisati irineacameetsatasanoteri Tasorentsi iriori. Eiro irirotsi cachojari. Quiso oasanoteri Ishire Tasorentsi, tequeratsita intime, quiso oyeri: oncanteani oameteri. 16 Oshequi inquemisantacaajeiteri pijorioririnte, impincatsajeitanteariri Tasorentsi, tempa irio Avincatsarite maaroni. 17 Inquempeteari Iriashini, oshequi oametiri Ishire Tasorentsi, aisati otasoncacaaqueri. Irijivatanaqueri Avincatsarite, incamantajeiteri ishanincapee iraamaajeiteari, aisati incamanteri inquemisantajeiteri. Iroamejeiteri ishaninca inquemisantanteari, inquempeteari yora peeraniniri iquemisantini intacaroniri. Iroamejeiteri tseencantatsiri cameetsa inquemisanteri Tasorentsi. 18 Icantaqueri Sacariashi: --¿Arimpa? ¿Jaoca noncanteari niotasanotanteari queariotaque oca picantaquenari? Anteashipataquena, aisati nojina, anteashipataque iroori. 19 Yacanaqueri: --Naro Caviriyeri, quiso noiri Tasorentsi. Iriotaque tiancaquenari nocamantantimpirori oca cameetsatatsiri. 20 Aitaque omoncarataquea oca nocamantaquempiri, iro cantaincha te pishiretearoji, irointi pitseencaquena. Meeca pimasontite, eiro pineanatajitsi irosati intimanteari pitomi. 21 Ainiro anta saiteriqui apatojeitainchari yamenaajeivetacari Sacariashi, icantajeitaque: --Osamanitanaqueteemi ipeaca. ¿Paita caari isoquijantaja? 22 Impoiji isoquijanaji, te irimatajeaji irineanataje, irointi ijicojicotashitaca. Impoiji iojeitanaque, icantajeiti: --Timatsi ineaqueri anta tsompoinaqui. Te irineanatasanoteji catsini. 23 Irosati icanta, oshequi quitaiteri yantaveetaji aisati ivancoqui Tasorentsi. Impoiji ipianaja ivancoqui iriori. 24 Impoiji oaque ijina, irosati oquempoyeantaca ovancoqui. Icarati 5 cashiri te osoquijajeji. 25 Ocanti: --Peerani te intimeji notomi, irootaque nopashiventantacari, iro cantaincha eiro nopashiventajatsi aisati. Icavintsaaquena Avincatsarite, tempa icameetsatasanoti. 26 Impoiji icarataque 6 cashiri otsomotetantacari Isavere. Ari itiancajiri aisati Tasorentsi Caviriyeri: --Pijate Nasaretequi: ora carireaquiniri. 27 Pincoapaaquero Maria, ijinatsori Jose. Iriotaque ishanincani Iravirini. Ocashiacari ayeri, iro cantaincha te oneayeteriji shirampari. 28 Ari ijatashitaquero. Imapocapaaquero, icantapaaquero: --¿Ainirompi, Maria? Noncamantempi: oshequi inintasanotaquempi Tasorentsi, quiso yoaquempi. Oshequi icavintsaasanotaquempi, panaacotaquero maaroni pitsinaneroronte. 29 Iro cantaincha otsaroanaque iroori, oquenqueshiretanaca: "¿Paita ojita oca icantaquenari?" 30 Icantaquero: --Eiro pitsaroitsi. Queario, icavintsaasanotaquempi Tasorentsi. 31 Irotaintsi poye. Coajica pintimeri pitomi, pimpajiteri Jesoshi. 32 Impincatsaritasanote. Iriojeitanaque atiri irio Itomi Tasorentsi, savicatsiri inquitequi. Tempa iriotaque Avincatsarite. Peerani yora Iravirini ipincatsariventaveitarini pijorioririnte. Iro cantaincha incanteri Tasorentsi: "Notiomi, aviro pincatsariventajeiterineri maaroni, pincantaitatiyempani". Aitaque incanteari impincatsaritanaque, eiro yoipacaajirotsi. 34 Ari ocantiri: --¿Jaoca incanteari intimanteari notomi? Te intimeji nojime. 35 Yacanaquero: --Iro timacayempine Ishire Tasorentsi. Aisati intasoncaventaquempi Tasorentsi, savicatsiri inquitequi jenoqui. Coajica incantacojeiteri pitomi: "Icameetsatasanoti, te aneeroji irantane. Iriotaque Itomi Tasorentsi". 36 Aisati noncamantempi: anteashipatasanovetaca iroori pishaninca Isavere, aisati icanteetiro shiravaro oni, iro cantaincha icarataque meeca 6 cashiri otsomontetantacari. Coajica ontimeri otomi. 37 Pineaquero, tecatsi pomerentsitimotearine Tasorentsi, imajeitaquero paitarica icoiri. 38 Ocantiri iroori: --Irioyeampa Avincatsarite. Onimotaquena paitarica icoacaaquenari: icoacaaquenarica intimashitea notomi, ari cameetsataque. Irosati ipiantanaja inampire Tasorentsi. 39 Pashini quitaiteri ojatanaque Maria Joreaqui. Oshintsiti ojatanaque toncaariqui. 40 Areetapaaca anta ivancoqui Sacariashi. Oneapaaquero Isavere, ocantapaaquero: --¿Ainirompi? 41 Oquemantavacarori Maria ocajemapaaque, oquematiiri ishevatanaca orijani, moyec. Aisati oametasanotaquero Ishire Tasorentsi, 42 irosati ocajemantavacaro. Ocantiro: --Tempa ineshinoncajeitaquee Tasorentsi, aisati iquempejeitiro maaroni tsinane; iro cantaincha avinti, panaacojeitaquena: ineshinoncatasanotaquempi catsini. Tempa aisati ineacameetsatiri pirijani. 43 Aviro ashitearine Avincatsarite. ¿Paita piquenqueshiretantanari pineana? 44 Pamene, noquemantavaquempiri pivetsatapaaquena, iquimoshiretanaque norijani, ishevatanaca, moyec. 45 Pishiretasanotavacaro maaroni icamantaquempiri Avincatsarite, irootaque ineshinoncatantaquempiri. 46 Ocantiro Maria: --Tempa icameetsatasanotaque Avincatsarite, 47 iriotaque Atasorentsite aisati oavisacojeiteeneri coajica. Oshequi noquimoshireventaqueri. 48 ¿Paita icavintsantanari narori? Nashinoncaavetaca, tecatsi niote narori. Iro cantaincha iriojeitanaque maaroni atiri noquimoshireventaqueri. 49 Oshequi itasoncacoventaquena, tempa itasorentsitasanotaque, icameetsatasanotaque. 50 Icantatiani icavintsaajeitaqueri maaroni pincatsajeitiriri. 51 Oshequi itasoncantayetaque. Intsoncajeitajeri maaroni shemejeitatsiri. 52 Imajeitaqueri pincatsarivetachari yojocacaaqueri ipincatsariventanti. Irintiquea ashinoncaincari ipeajiri pincatsari. 53 Iquemacaacari tasheavetachari, aisati yaapitsatajiri ashitaarantincari maaroni timimojeivetariri. 54 Icantani Tasorentsi yamitacojeitaqueri ajorioririnte, te impeacoteeji arori icavintsaajeitaquee. 55 Aitaque imataquero maaroni icantaqueriri intacaroniri peerani: Avarama aisati maaroni ishanincani, catsini. Irootaque ocantirori Maria. 56 Ari osavicaiti mava cashiri, impoiji opianaja onampiqui. 57 Ari moncarataca otimiri Isavere otomi. 58 Iquemacojeitaquero oshanincapee, iquimoshireventaquero. Icantajeitaque: --Tempa ineshinoncatasanotaquero Avincatsarite. 59 Ari ocarataque imaacotaque 7, moncarataca intoyeantanteariri. Yamejeitaro jorio ipajitavacaa iriori, icantajeiti ishaninca: --Tempa impajitea Sacariashi, inquempetajeari iriri. 60 Iro cantaincha ocanti iriniro: --Eiro ipajitatsi Sacariashi, ainti impajitea Joa. 61 Icantajeivetaro: --¿Paitaquea? Te intimeji pishaninca pajitachaneri Joa. 62 Ari isampijeitiri Sacariashi: --¿Paita picoiri avinti? 63 Ari ijicotiro paperi, isanquenajeitaqueneriri: "Aitaque, impajitea Joa". Irosati yoajeitantanaca cavaco. 64 Imapocanaja Sacariashi ineanataji aisati, icanti: --Tempa icameetsati Tasorentsi. 65 Impoiji yoajeitanaqueri cavaco maaroni ishaninca. Iquemacojeitaqueri maaroni savicajeitatsiri toncaaripeequi: ora timatsiri Joreaqui. 66 Iquenqueshirejeitanaca maaroni quemacojeitaqueriri: "¿Jaoca icantari yora jananequi? ¿Paita iranteri coajicani? Tempa ineshinoncatasanotaqueri Avincatsarite". 67 Impoiji Ishire Tasorentsi oametaqueri Sacariashi, icantantarori oca: 68 --Tempa icameetsatasanoti Avincatsarite, iriotaque tasoncaventajeitaqueeri. Ipocashijeitaquee iroavisacojeitajee. 69 Peerani Iravirini yantiniri Tasorentsi icoacairiri. Meeca itiancaqueri Tasorentsi ishanincani Iravirini, itasorentsitaque, yoavisacotantaque. 70 Tempa peerani icantirini Tasorentsi quenquetsatacotiriniri: 71 "Nontianquempiri oavisacojeitempineri, intimerica quisajeitempineri, irojocacoventajeitaquempi. 72 Noncavintsaajeitaqueri ishanincani Avarama, maaroni. Eiro nopeacotajarotsi nocantajeitaqueriri. 73 Peerani nocantasanotaqueri Avarama: 74 'Coajica noavisacojeiteri pishanincapee, nompiajeiteari quisajeivetearineri, impoiji eiro itsaroajeititsi inquemisantajeitena. 75 Noameetsajeiteri, noncanteani noneacameetsajeiteri'". Irootaque icantaqueriri Tasorentsi peeraniniri. 76 Meeca notiomi, noncamantempi: iriojeitempi atiri aviro quenquetsatacoterine Tasorentsi jenoquiniri. Pincamantajeiteri incameetsatanaque, iraamaajeiteari Avincatsarite. 77 Poamejeiteri ashanincapee iriojeitanteari jaoca incanteari iravisacotantajeari. Pincamantajeiteri icavintsaasanojeitaqueri Tasorentsi, eiro iquenqueshiretajirotsi yantayetiri caari cameetsatatsi. Ariorica icontetapaaque catsirincaiteri, te ontsitenitanajeji, irointi oquitaitetanaji. Aisati oquempetaca, ariorica imponeaquea Avincatsarite jenoqui, ayotasanojeitanaque cameetsa asavicajeite. 79 Iroavisacojeiteri maaroni caari iovetari Tasorentsi, maaroni tsaroayevetachari incame. Iriotacaajeitapaaqueri jaoca incanteari iraacameetsatanteariri Tasorentsi. Irootaque icantaqueri Sacariashi. 80 Ari avisanaji oshequi osarintsi, yantearitanaque Joa, oshequi iquemisantaqueri Tasorentsi. Ari itimaqueri apaniro caaraiteriqui, irosati iquenquetsatacantacariri ishanincapee.

Lucas 2

1 Ari ipincatsariventanti Jerosarequi oromasati, ipajita Shisari Acoshito. Ari iroaquera itimapaaque Joa, icanti Shisari: --Nocoaque irisanquenatacojeitea maaroni atiripee, niotanteari jaoca icarajeitiri. 2 Iro isanquenajeitantarori ivajiropee, irio Shirino pincatsariventajeitiriri shiriasati. 3 Ari ijajeiti atiri anta nampitsiqui itimajeitini ishanincani peerani, isanquenatacojeitaca. 4 Itimi meeca Jose anta Nasaretequi, ora timatsiri Carireaqui. Iro cantaincha ishanincatacari Iravirini: yora pincatsariveitachaniri. Iro inampini Iravirini Verequi, timatsiri anta Joreaqui. Irootaque ijatantacari Jose Verequi, irisanquenatacotantajeari irisati. 5 Itsipatanacaro iroori ijinatsori, irotimataintsi ontimacote. 6 Ari yareetantapaacari Verequi, irosati oquemantacaro atsicaneentaquero, niii. 7 Icoayevetapaaca pancotsi irimaanteari, iro cantaincha ijaajeitacaro pancotsipee irisavicantapeempameri: irointi timatsi ivanco virantsi. Aitaque otimaqueriri otomi, jivatatsiri itimi. Oponataqueri, oaqueri ora iquempoyeanteetanariri virantsi yoari. 8 Ari otsitenitanaji, ainiro anta queshiiqui isavicajeiti shentajeitiriri irovishate. 9 Imapocaqueri Avincatsarite, ishipaquireacojeitaqueri, oquempetaca quitaiteri, aisati ineajeitavaqueri inampire Avincatsarite. Itsaroajeitanaque; icantaita, shiquere. 10 Iro cantaincha icantapaaqueri: --Eiro pitsaroajeititsi, timatsi noncamantempiri: ocameetsatasanotaque. Pinquimoshireventajeitearo, aisati inquimoshireventearo maaroni atiri. 11 Iroaquera itimaque Verequi oavisacojeitempineri: iriotaque Avincatsarite Quirishito. 12 Jeroca noncamantempiri piotanteariri. Pijate ivancoquinta virantsi, pamenaiteri yora iroaquera timaintsiri; pineapaaqueri iponaaca anta ivancoqui virantsi, iponataca. 13 Irosati imapocajeitantacariri oshequi jenoquisati, icantajeiti: --Tempa icameetsatasanoti Tasorentsi, 14 nopincatsatasanojeitiri anta inquitequi. Aca quipatsiqui irisavicacaajeiteri cameetsa maaroni ineacameetsajeitiri. 15 Ari ipiajeitanaja inquitequi, impoiji icantajeiti shentajeitiriri irovishate: --Icamantaquee Avincatsarite timaque Verequi oavisacojeiteeneri. Tsamete amenaiteri. 16 Ari ishiajeitanaca, ineajeitapaaqueri Jose, jero Maria, jeri iriori otomi, iponaaca ara. 17 Ari icamantajeitapaaqueri maaroni icamantaqueriri inampire Tasorentsi. 18 Ari yoajeitanaque cavaco maaroni quemajeitaqueriri. 19 Iroori Maria oshequi oquenqueshiretaquero oca icantajeitaqueriri, oquenqueshiretapinitaquero. 20 Ari ipiajeitanaja ashitariri irovishate anta queshiiqui. Icantajeitanaque: --Tempa icameetsataque Tasorentsi. Ocameetsataque maaroni inijaaqueeri aisati maaroni icamantaqueeri. Cameetsa ini Tasorentsi. 21 Ari ocarati 7 imaacotaque Jesoshi, irosati itoyeantanteetacari. Aisati ipajitiri Jesoshi: imoncarataquero icantaquerori Maria chapinqui inampire Tasorentsi. 22 Ari peerani isanquenatacaaqueri Avincatsarite Moishishini: "Ariorica ontimeri tsinane otomi, onquempoyeempaya ovancoqui oncarate 40 quitaiteri: eiro ojatitsi ampatojeiteari quemisantatsiri. Ariorica omoncarataquea 40 quitaiteri, ocameetsati ojate ivancoqui Tasorentsi onquemisantantajeari aisati. Aanajeneri Tasorentsi apite sampaquiti, ariorica apite paroma. Ompapaaqueri saserote, iroyeri, impoiji intayeneri Tasorentsi. Impoiji onquempetajea aisati peerani, cameetsa ojatapinitaje aisati, onquemisantapinitaje". Timatsi pashini isanquenatiniri aisati: "Iriorica shirampari yora jivatatsiri otimiri tsinane, icoaque Avincatsarite inquemisantasanoteri, iranaacoteri impoiterineri intime. Ocameetsati iraanajeri ashitariri ivancoqui Tasorentsi, incanteri Tasorentsi: 'Jerica notomi, jivatatsiri itimi. Paitarica pincoacaaqueriri, nocoaque irantasanotempiro'". Ari ocarataque 40 quitaiteri itimantacari Jesoshi, irosati ijajeitantanaja Jerosarequi: Jose, Maria, jeri Jesoshi. Imoncarajeitaquero maaroni isanquenatiniri Moishishi ojatapinitantajeari Maria onquemisante. Aisati ocamantaqueri Tasorentsi: --Jerica notomi, nocoaque irantasanotempiro paitarica picoacaaqueriri. 25 Ari itimi anta Jerosarequi shirampari pajitachari Shimeo. Quemisantasanotatsiri ini, cameetsa isaviqui, iquemisantasanotaquero Ishire Tasorentsi. Aisati yaamaari Quirishito: yora veshireacaajeitearineri maaroni joriopee. 26 Ocamantaqueri Ishire Tasorentsi: "Eirotsitarica picami, pineavaqueri Quirishito: yora intianqueri Avincatsarite". 27 Irosati otiancantacari Shimeo anta ivancoqui Tasorentsi; impoitapaaqueri Jose, Maria, jeri Jesoshi. 28 Ineavaqueri Jesoshi, ijatashitaqueri, yatsomaavaqueri; icantiri Tasorentsi: --Novincatsarite, tempa picameetsati, 29 noneaqueri oavisacotenaneri, yora picantaquenari. Meeca moncarataca, tecatsi noncoyeri aisati. Noquimoshiretaque, vetsicaquena noncame. 31 Queario, pitiancaqueri iroavisacojeiteri maaroni atiri: 32 irio iotacaajeiterine pashinipee atiri, iriveshireimentajeiteari maaroni joriopee quemisantajeitimpiri. 33 Irosati yamenantanaca Jose, jero Maria, yoanaqueri cavaco; iquenqueshiretasanotiro icantaqueri Shimeo. 34 Aisati icantajeitaqueri: --Nocoaque irineshinoncajeitempi Tasorentsi. Aisati icantiro iriniro: --Pamene, coajica oshequi piraacoteari pitomi: ipocaque ayojeitanteari avavisacojeitajea, iro cantaincha incarate oshequi ashaninca tseencajeiterineri: iroashinoncaajeitea iriori. Irintiquea pashini ashanincapee, iroveshireimentasanojeiteari pitomi. Aparo intseencajeiteri, pashini iroveshireimenteari, onconijatanteari iquenqueshirejeitiri. Irootaque icantaquerori Shimeo. 36 Ari otimi aisati ivancoqui Tasorentsi tsinane pajitachari Aana: oshequi ocamantapinitiri oshaninca irineane Tasorentsi. Ipajitani irini Janoeri: iriotaque ishanincani Asere. Anteashipatasanotaque Aana: ocarataque osarintsite 84. Camajimentaaro oni, ocarataque 7 osarintsi irosati icamantacari ojimeni. Meeca osavicaque ivancoqui Tasorentsi. Ocantani: quitaiteriqui, tsiteniriqui oquenquetsatacaapinitiri Tasorentsi; oshequi opincatsataqueri. Te onquenqueshiretasanoteroji oayetari. 38 Ari ojatashitaqueri Jesoshi iroori. Ocantaqueri Tasorentsi: --Ariove, noneaqueri narori. Aisati ocantajeitiri oshaninca: --Jerica yoca, iriotaque oavisacojeiterineri ashanincapee: maaroni aamaajeitariri. 39 Ari imataquero Jose aisati Maria maaroni isanquenataqueri Moishishi: tempa isanquenatacairi Avincatsarite. Impoiji ipiajeitanaja Nasaretequi: timatsiri Carireaqui. 40 Ari iqueveanaque Jesoshi, aisati ishintsitanaque, aiquero ijatanaque iotasanotanaque, yanaacotiri ijananequiririnte. Oshequi ineshinoncataqueri Tasorentsi. 41 Ari ijatapiniti anta Jerosarequi, itsipajeitari Jose aisati Maria. Aitaque ijatapinitiri maaroni osarintsi ariorica omoncaratapaaca quitaiteri Yavisantaniri. 42 Ari ocarataque irosarintsite Jesoshi 12, ijajeitanaji aisati, 43 iquimoshireventaqueri Tasorentsi. Pashini quitaiteri ipiajeivetanaja maaroni ishaninca, iro cantaincha isavicanaque Jesoshi Jerosarequi apaniro. Te irioveteari ishaninca, 44 yaamaashivetacari itsipajeitanajari ishanincapee pashini. Ari ishaaviniji icoacoayevetacari ishanincaqui, 45 iro cantaincha te irineajeriji. Irosati ipiantanaja Jerosarequi, icoacoayevetajari, 46 ocarataque mava quitaiteri. Impoiji ineapaajiri ivancoqui Tasorentsi: icarajeitiri oametantayetatsiri. Iquemisantayetiri yoametantayetiri, aisati isampijeitiri paitapeerica. 47 Yoajeitanaqueri cavaco atiripee, icanti: --Pamenerite evancarica: oshequi iotantari, cameetsa yacanaqueri yora oametantatsiri, te incomitearoji. 48 Aisati yoapaaqueri cavaco Jose, jero Maria. Ocantiri iriniro: --Notiomi, ¿paitaquea pimanapitsatantanari? Pamene, nocaratiri piritsori nocoacoayevetaquempi. Oshequi nocoiteaquempi. 49 Yacanaquero: --¿Paita picoacoayetantanari? Tempa piote nocoasanotaque nosavique ivancoqui Apa. 50 Iro cantaincha te inquemajeitavaqueriji icantavetacariri. 51 Impoiji yoijajeitanajiri, ipiajeitanaja Nasaretequi. Icantani iquemisantaqueri, tecatsi incantea impiatsateari. Irointi Maria oshequi oquenqueshiretaquero maaroni oca oneayetaqueri. 52 ijatatii iotasanotanaque Jesoshi, yantearitanaque. Yora Tasorentsi inintaqueri itomi; aisati ishanincapee iriori, inintajeitaqueri Jesoshi.

Lucas 3

1 Ocarati meeca 15 osarintsi ipincatsariventajeitiri maaroni oromasati yora Tiverio Shisari. Ipincatsariventiri joreasati Pontsio Pirato. Yora Eroreshi ipincatsariventiri carireasati; irinti irirenti, Jiripo, ipincatsariventiri itoreasati aisati taraconitiresati. Aisati yora Irisania ipincatsariventiri avirenesati. 2 Aisati meeca ipincatsariventajeitiri saserotepee Anashi aisati Caijashi. Ari itimaqueri Joa, itomi Sacariashi, anta caaraiteriqui. Icantiri Tasorentsi: --Nocoaque meeca pinquenquetsatacayeri pishaninca, timatsi nocoaque pincamantajeiteriri. 3 Ari iquenaquenayetanaque Joa Joriraniqui, icantajeitiri ishaninca: --Pinquenqueshirejeitea, eiro piquempetajatsi peerani, impoiji incavintsaajeitempi Tasorentsi: eiro iquenqueshireacotajimpirotsi pantajeiveitaniri. Impoijiquea novaotisajeitempi iriotanteari pishaninca pavisacotaji. 4 Imoncarataquero Joa icamantacotitariniri peerani Isayashini: "Anta caaraiteriqui intime coajica quenquetsatacayerineri ishaninca. Incamantajeiteri ishaninca: 'Coraque Avincatsarite, pamenaajeiteri, paamaajeiteari. Pincameetsatanaque irineacameetsatantapeempiri. Ariorica pincameetsatanaque, pinquempetearo avotsi cameetsatatsiri inquenanteari Avincatsarite: poameetsatero irineacameetsatantearori. Pintampaticatero, 5 pijayero otsateni, pinquiaarantajero toncaaripee, pintampaticatajero maaroni tipiyetatsiri, pintijayetajero ovintenipee. 6 Impoiji maaroni atiri irineajeitavaqueri oavisacojeiterineri intianqueneri Tasorentsi'". 7 Ari ijatashijeivetacari Joa oshequi atiri irivaotisajeiterime. Jeroca icantavaqueriri: --Avirojeitaque camaari: oshequi pamatavitantajeiti, te pincameetsajeiteji. Te pincoajeiveteaji pijate Sharincaveniqui, iro cantaincha te pinintasanoteji pinquemisanteri Tasorentsi, irootaque picoantavetacari pivaotisajeiteame. 8 Ariorica pinquenqueshirejeitea pimpashinitantajeari, pintime cameetsa iriojeitanteari itsipapee queario picantaque. Eiro picantashitatsi: "Noshanincatacari Avaramani, irootaque niotantacari noavisacotajea". Pamatavitaja avisati. Incoaquericame Tasorentsi, irimatero intasonquerome oca mapica, impeajerome atiri, oshanincatajearime Avaramani, iro cantaincha eiro avisacotitsi iroori. Patsipetashitaca pishanincavetacari Avarama: piquempetarocari mapi. 9 Piquempejeitacaro aisati inchato. Iro cantaincha irotaintsi inchaquitero Tasorentsi inchato, imponquitireajero aisati. Terica oncameetsateji oitsoqui, inchaquitero, intaasanotajero, pomein. Piquempetarocari inchato caari cameetsatatsi oitsoqui: yojoquimpicari Tasorentsi. 10 Ari isampijeitiri: --¿Paita picoiri nantajeiteri? 11 Icantiri: --Otimirica apite piitsaare, pimpaaranteri ashinoncaincari aparo. Otimirica oshequi poari, pimpaaranteri aisati ashinoncaincari. Pincavintsaantapinite. Irootaque icantapinitiriri Joa. 12 Aisati ijatashitaqueri Joa aayetiriri quirequi: yainiri yora oromasati, oshequi yamatavitiri aisati ishaninca. Ijatashijeitiri, icoaque irivaotisajeitavaqueri, isampitapaaqueri: --¿Paita nanteri piotantenari queario noquemisantaque? 13 Ari icantavaqueri: --Eiro paashititaritsi iirequite pishaninca, irointi pimoncaratero icantaquempiri oromasati. 14 Aisati ijatashijeitaqueri soraro, isampitaqueri: --¿Paita nanteri narori? Ari icantavaqueri: --Eiro piquishiritsi atiri paapitsatanteariri iirequite, aisati eiro picantacotashitaritsi paitanteariri iirequite. Moncarataca ipinataquempiri pivincatsarite, eiro picoitsi aisati. 15 Ari yaamaajeitari Quirishito, ijitashijeiveta irotaintsi irareetea. Iquenqueshirejeitiri: "Iriorica Joa Quirishito". 16 Iro cantaincha icantajeitaqueri Joa: --Novaotisajeitaquempi nijaqui: te ompomerentsiteaji. Coajica impoque Avincatsarite irinti, oshequi nopincatsataqueri, notseencaja narori. Intiancajeitaquee irinti Ishire Tasorentsi, quiso oajeitee, oameetsajeitee. 17 Coajica irinashitacayeari cameetsatatsiri aisati caari cameetsatatsi. Oquempetaca arori anashitacaaro oitsoqui panquirentsi, aisati anashitacaaro osapentairoqui. Aquempoyeajiro oitsoqui, atairo osapentairoqui. Aisati inquempejeitee Avincatsarite arori: incavintsaajeiteri cameetsajeitatsiri, iroashinoncaajeiteri caari cameetsajeitatsi. 18 Aitaque icanta Joa: icamantapinitiri atiri incameetsatanaque, aisati icamantiri jaoca incantajeiteari iroavisacojeitantajeari. 19 Aisati icantaque: --Te oncameetsateji yantayetiri Eroreshi. Yaavetaro irirenti Eroriashi, iro cantaincha yaitaqueri Eroreshi. Ainiro oshequi pashini caari cameetsatatsi yantayetiri. Ari iquisanaca Eroreshi. Ipincatsariventajeitiri carireasati, irootaque imatantacarori yaacantaqueri Joa, shepi, yoiminqueacantaqueri. Aiquero ijatatii yantanaquero catsini caari cameetsatatsi. 21 Ari ivaotisajeitaqueri Joa oshequi atiri, aisati ivaotisataca Jesoshi, irosati iquenquetsatacaantacari iriri. Omapocanaca aniireashitapaaqueri Ishire Tasorentsi, oponeaca inquitequi. Oshiapaaqueri sampaquiti. Aisati iquemajeitaquero icantaqueriri Tasorentsi: --Avirotaque notomi nonintasanotiri. Oshequi noveshireimentaquempi. 23 Peerani yovetsiquiri Tasorentsi Aran. Iri itomini Aran ipajitani Sete. Iri itomini Sete ipajitani Enoshi. Iri itomini Enoshi ipajitani Cainama. Iri itomini Cainama ipajitani Marereri. Iri itomini Marereri ipajitani Jarete. Iri itomini Jarete ipajitani Enoco. Iri itomini Enoco ipajitani Matosara. Iri itomini Matosara ipajitani Arameca. Iri itomini Arameca ipajitani Noe. Iri itomini Noe ipajitani Seme. Iri itomini Seme ipajitani Aratajara. Iri itomini Aratajara ipajitani Cainama. Iri itomini Cainama ipajitani Sara. Iri itomini Sara ipajitani Evere. Iri itomini Evere ipajitani Jarareque. Iri itomini Jarareque ipajitani Aracao. Iri itomini Aracao ipajitani Seroco. Iri itomini Seroco ipajitani Nacoro. Iri itomini Nacoro ipajitani Tare. Iri itomini Tare ipajitani Avarama. Iri itomini Avarama ipajitani Isaca. Iri itomini Isaca ipajitani Jacovo. Iri itomini Jacovo ipajitani Jora. Iri itomini Jora ipajitani Jareshi. Iri itomini Jareshi ipajitani Eseromi. Iri itomini Eseromi ipajitani Arini. Iri itomini Arini ipajitani Aranini. Iri itomini Aranini ipajitani Aminarava. Iri itomini Aminarava ipajitani Nasono. Iri itomini Nasono ipajitani Sara. Iri itomini Sara ipajitani Voso. Iri itomini Voso ipajitani Jovere. Iri itomini Jovere ipajitani Jese. Iri itomini Jese ipajitani Iraviri. Iri itomini Ivaviri ipajitani Natama. Iri itomini Natama ipajitani Matata. Iri itomini Matata ipajitani Mena. Iri itomini Mena ipajitani Merea. Iri itomini Merea ipajitani Eriaquimi. Iri itomini Eriaquimi ipajitani Jonama. Iri itomini Jonama ipajitani Jose. Iri itomini Jose ipajitani Jora. Iri itomini Jora ipajitani Shimeo. Iri itomini Shimeo ipajitani Irevi. Iri itomini Irevi ipajitani Matata. Iri itomini Matata ipajitani Jorimi. Iri itomini Jorimi ipajitani Eriyesere. Iri itomini Eriyesere ipajitani Jesoshi. Iri itomini Jesoshi ipajitani Ere. Iri itomini Ere ipajitani Eremarama. Iri itomini Eremarama ipajitani Cosama. Iri itomini Cosama ipajitani Ari. Iri itomini Ari ipajitani Merequi. Iri itomini Merequi ipajitani Neri. Iri itomini Neri ipajitani Saratiyeri. Iri itomini Saratiyeri ipajitani Sorovaveri. Iri itomini Sorovaveri ipajitani Eresa. Iri itomini Eresa ipajitani Joanana. Iri itomini Joanana ipajitani Jora. Iri itomini Jora ipajitani Joseca. Iri itomini Joseca ipajitani Semeini. Iri itomini Semeini ipajitani Matatiashi. Iri itomini Matatiashi ipajitani Mata. Iri itomini Mata ipajitani Nacai. Iri itomini Nacai ipajitani Eshiri. Iri itomini Eshiri ipajitani Naomo. Iri itomini Naomo ipajitani Amoshi. Iri itomini Amoshi ipajitani Matatiashi. Iri itomini Matatiashi ipajitani Jose. Iri itomini Jose ipajitani Janai. Iri itomini Janai ipajitani Merequi. Iri itomini Merequi ipajitani Irevi. Iri itomini Irevi ipajitani Mata. Iri itomini Mata ipajitani Eri. Iri itomini Eri ipajita Jose. Iri itomitsori Jose ipajita Jesoshi, iro cantaincha ijijeivetari ishaninca irio itomisanori. Ari ocarataque irosarintsite Jesoshi 30, intantacaroniri iquenquetsatacaajeitiri ishaninca.

Lucas 4

1 Ari ijatanaji Jesoshi, iponeanaja Joriraniqui. Quiso oanaqueri Ishire Tasorentsi, aanaqueri caaraiteriqui. 2 Ocarati 40 quitaiteri itimaque anta, tecatsi iroyeari: aasanotaqueri itashe. Ari maaroni quitaiteri ijatashitaqueri yora Satanashi, icoaveta irantacayerime caari cameetsatatsi. 3 Icantavetapaacari: --Avirorica itomi Tasorentsi, jentsite: pintasonquero oca mapica, pimpeero tanta, poyearo. 4 Yacanaqueri Jesoshi: --Isanquenatini peerani Moishishi: "Ocameetsati avajeitearo avanaro eiro acamanta, iro cantaincha ocameetsatasanoti anteneri Tasorentsi maaroni icoacaajeitaqueeri". 5 Aisati yaanaqueri antearoqui toncaari, ijicotapaaqueneri maaroni quipatsi, 6 icantiri: --Pincoaquerica noncantajeiteri maaroni savicajeitatsiri impincatsajeitempi, iraacameetsajeitempi. Tempa narotaque pincatsariventajeitiriri maaroni, 7 ariorica noncanteri impincatsajeitempi avirori, ari impincatsajeitempi. Apatiroquea nocoaque pintiyeroashitena, pimpincatsatena narori. 8 Yacanaqueri: --Ocameetsati ampincatsateri Tasorentsi, apaniro ampincatsateri irinti. Irootaque ocantiri irineane. 9 Impoiji yaanajiri Jerosarequi, anta otataroqui ivanco Tasorentsi, antoo jenoqui. Icantiri: --Avirorica itomi Tasorentsi, jentsite: pimpariye, eiro picamitsi. 10 Tempa ocanti Sanquenarentsi: "Irishentempi inampirepee Tasorentsi, inquempoyeaquempi". 11 Ainiro aisati pashini isanquenatiniri: "Ari irancatsatavajempi iriori, eiro ishinetimpitsi pimpariye mapiqui". Pineaquero, ¿paita pitsaroantacari? 12 Yacanaqueri: --Aisati ocanti Sanquenarentsi: "Eiro pineantaritsi Tasorentsi: yoasanquetaimpicari". 13 Ari iotaque camaari tecatsi incanteri Jesoshi, ijatanaji. Iro cantaincha ari irampiitajeri coajica. 14 Ari impoiji ipianaja Jesoshi Carireaqui, oshequi omatacaaqueri Ishire Tasorentsi. Te osamaniteji iquemacojeitaqueri maaroni savicajeitatsiri anta. 15 Icantajeiti: --Tempa icameetsati Jesoshi; ariorica apatojeita, tempa cameetsa yoamejeitaquee. 16 Impoiji ijatanaji Jesoshi Nasaretequi, aitaque yantearitaqueri inampisanoriqui. Ari saavaroqui ijatanaque anta yapatotapinijeitantari, icantani ijatapiniti saavaroqui. Tsompoina icatiapaaca, irineanateneri ishanincapee irineane Tasorentsi. 17 Ipeetavaqueri isanquenareni Isayashini. Yampinaicareavaquero, yamenaquero irineanateneriri. Ocanti: 18 "Quiso oaquena Ishire Avincatsarite, otiancaquena noncamanteri ashinoncaayetachari jaoca incanteari iroavisacotantajeari. Noncamanteri maaroni iperanatacari camaari noimpacacoventajeitajeri. Namenacaajeri aisati caari amenatsi. Aisati noimpacacoventajeri maaroni yoashinonqueeyetiri. 19 Aisati noncamantajeiteri atiri irotaintsi nontasoncacoventeri". 20 Ari yampinaicajiro sanquenarentsi, yoipiajiniri ipajiri, impoiji isavicanaji. Yamenashejeitanaqueri, sorerere. 21 Icantajeitiri: --Queario meeca nomoncarataquero oca noneanataquempiri, oquenquetsatacotana. 22 Ari ineacameetsajeivetacari Jesoshi, aisati ineacameetsajeitaquero icantaqueriri. Aisati isampitavacaaca: --¿Tempa irio itomi Jose? 23 Icantaqueri: --¿Pitseencaquenampa? Naamaaca pincantename: "Jentsite, poavisacotajeriqueti pishanincasanori avirori. Noquemacotaquempi pitasoncantaque anta Caperenaoqui, meecaquea pintasoncantequeti aisati aca anampiquica". 24 Iro cantaincha noncamantempi pamejeita pitseenquiri pishanincasanori: te pioteji pimpincatsateri iriori, irintiquea pashini pipincatsati. 25 Queario oca noncamantempiri: peerani itimantacari Iriashini, piojeiti te ompariyeji incani. Peerani osarintsitaqueni. Ocarati mava osarintsi aisati 6 cashiri, te ompariimateji incani catsini. Itasheajeitanaque maaroni savicajeitatsiri quipatsiqui. Otimini oshequi camajimentaaro aca, iro cantaincha itianquiri Tasorentsi Iriashini pashiniqui quipatsi opajita Shironi. Itianquiri irijatashitero camajimentaaro savicatsiri anta Sarepetaqui. Itasoncapinitiniro oari, ipapinitiro. Irointi savicatsiri aca inampiqui, te intasonqueneroji. 27 Aisati, peerani itimantacari Iriseoni, itimini aca oshequi patsaincari, iro cantaincha tecatsi iroavisacote. Apaniro irinti yoavisacotiri shiriasati pajitachari Nama. 28 Iquemajeitantacarori apatojeitainchari, iquisajeitanaca. 29 Ari icatiajeitanaca, yaajeitaqueri, shepi. Yaanaqueri anta otsapitapaa nampitsi, otiminta imperita. Impishoncajeiterime, iroariyerime, 30 iro cantaincha ipeimotanajari, ijatanaji. 31 Ari ipianaja Jesoshi Caperenaoqui, ora carireaquiniri. Saavaroqui yoamejeitajiri aisati atiri. 32 Yoajeitanaqueri cavaco, icantajeiti: --Tempa ocameetsati oca yoametaqueeri. Ipincatsariti: iotasanotaquero oca yoametaqueeri. 33 Ari itimi anta yapatotapinijeitanta aparoni shirampari neiriri camaari. Antearojenca icajemacotavaqueri: 34 --Aviro Jesoshi poneachari Nasaretequi. Niotaquempi: aviro itomi cameetsari Tasorentsi. ¿Paita pipocashitantanari? ¿Picoavetampa pojoquena? 35 Ishintsitsataqueri Jesoshi, icantiri: --Pimajerete. Pinijantareanajeri yoca shirampari. Ari ipishoncanaqueri shirampari quipatsiqui, tiricn, irosati ijanirotantanajari. Tecatsi oajerine shirampari, tecatsitanaji. 36 Yoajeitanaqueri cavaco aisati icantajeiti: --Pineaqueri: apatiro ineanataqueri camaari, irosati ijatantanaja. Oshequi ipincatsariti, oshequi itasoncanti. 37 Ari iquemacojeitaqueri Jesoshi maaroni savicajeitatsiri. 38 Impoiji ijatanaji Jesoshi ivancoqui Shimo. Icantajeitavaqueri: --Ojoquiitaca irairo Shimo, oshequi oyatsiire. Poavisacotajero. 39 Icatiapaaca onampinaqui, icantaquero: --Ari ompeanajea piatsiire, pavisacotaje. Irosati opeantanaja oyatsiire, maani; ocatianaja, opajeitajiri yoari. 40 Ari iqueanaji catsirincaiteri. Yameetaqueneri Jesoshi oshequi mantsiayetatsiri, onashiyeta imantsiare. Ari ipamijeitavaqueri, yoavisacojeitavaqueri. 41 Impoiji ipocajeiti oshequi yoitsavianquiri camaari, icajemajeitapaaque: --Aviro itomi Tasorentsi. Iojeitaque camaari iriotaque Quirishito, irootaque icantantacariri: --Pimajerete, eiro picamantacotanatsi. 42 Ari oquitaitetamanaji ijatamanaque Jesoshi anta ocaraitetapaaque. Icoacoajeitaqueri atiripee. Ineantajariri, icantajeivetapaari: --Eiro pijatajitsi, pisavique aca Caperenaoqui. 43 Iro cantaincha icanti Jesoshi: --Eiro nosaviquitsi. Nocoaque noncamanteri itsipapee atiri ipincatsariventajeitiri Tasorentsi, tempa cameetsa iriojeitero iriori. Irootaque itiancantanari Apa. 44 Ari iquenaquenayetanaque Jesoshi anta Joreaqui, iquenquetsatacaajeitiri atiri anta pancotsipeequi yapatojeitantari.

Lucas 5

1 Ari pashini quitaiteri iquenquetsati Jesoshi anta otsapijaqui incajare pajitachari Jenesarete. Itsitacajeitapaacari atiripee, icoajeitaque inquemero irineane Tasorentsi. 2 Ari ineaquero Jesoshi apite pitotsi anta otsapijaqui. Tecatsi tetearone: yora quitsatatsiri iquiviro iitsarite anta. 3 Itetaca Jesoshi ivitoqui Shimo, icantiri: --Shimo, pintianquero capichaji. Ari isavicaque pitotsiqui nianquijamaji, yoamejeitiri apatojeitainchari otsapijaquinta. 4 Ari osamanitanaque, itsoncanaquero yoamejeitaqueri. Icantiri Shimo: --Pijate anta osaanajataquenta, pinquitsate. 5 Yacanaqueri: --Oametantatsiri, noquitaitetacotaque noquitsavetaca incaranqui, tecatsi naimate catsini. Meecaquea picantaquena, aitaque nojataque nonquitsajeitajanteta aisati. 6 Ari iquitsataji: yaasanotaque shima, oshequi catsini: monquire, monquire. Jaaca inaca, irotaintsi ompeshe quitsari. 7 Icajemaqueri ishaninca savicatsiri pashiniqui pitotsi: --Caateve, pamitacojeitenave. Ari ipocacotaque, itetacotaqueri shima apite pitotsi, tero, tero; irotaintsi ontsitiye. 8 Icarati oshequi shima iquitsatiri, irootaque yoantanacari Petero cavaco; aisati iquempejeitaca itsipapee: jeri Santiaco aisati Joa. Iriotaque yoca itomipee Severeo. Iriotaque icaratapinitiri Shimo iquitsatapinitiri shima. Itiyeroashitanacari Shimo Petero, icantiri: --Novincatsarite, cameetsa pijataje. Te noncameetsateji narori catsini, eiro pitsipatanatsi. Yacanaqueri Jesoshi: --Eiro pitsaroacaanatsi. Noncamantempi: oquempetaca peerani piquitsatapinitiri shima, nocoaque meeca pinquemisantacaapinijeiteri atiripee. 11 Ari yaatacojeitapaaji, irosati yojocajeitantanajaro ivitopee, iitsaritepee, maaroni. Yoijajeitanaqueri Jesoshi. 12 Itimi anta nampitsiqui shirampari patsaasanotatsiri: otsoncaqueri ivatsaaro, opiticashaaqueri maaroni itseempequiqui. Ineantavacariri Jesoshi, itiyeroashitavacari, icantiri: --Novincatsarite, tempa pitasorentsiti: pincoaquerica, poavisacotena. 13 Ari yacotashitaqueri, ipamitiri. Icantiri: --Nocoaque. Pavisacotaje. Irosati opeantanaja ivatsaaro. 14 Aisati icantiri: --Eiroyea picamantacotanatsi. Meeca pijate saserotequi, pinijaapeeri iriotanteari pavisacotaji. Pimatero icantiniri Moishishini: paanajeneri saserote pivira intayeneri Tasorentsi iriojeitanteari atiri pavisacotaji. 15 Iro cantaincha aiquero ijatatii icamantacojeitaqueri Jesoshi. Icarati oshequi catsini jatashijeivetacariri inquemisanterime, aisati pashini icoajeiveta iroavisacoterime. 16 Ari ijatanaque iriori anta caaraiteriqui, iquenquetsatacairi iriri. 17 Ari pashini quitaiteri yoametantaji Jesoshi pancotsiqui. Isavicajeiti quempeji variseopee aisati oametantirori sanquenarentsi: iponeayetaca oshequi nampitsipeequi, anta Carireaqui, Joreaqui, aisati iponeayetaca Jerosarequi. Otimasanoti itasorenca Avincatsarite imatantarori yoavisacotantaque. 18 Jeritapaaque shirampari, icompitacojeitapaaqueri caari shevatacha. Icoajeiveta iraanaquerime anta isavicaquenta Jesoshi, iro cantaincha tecatsi inquenapee, iticajeitaqueri atiripee. 19 Tecatsi incantea inqueapee, irootaque yataitacantacariri otataroquinta pancotsi. Imorontaquero, impoiji yoaniitacotaqueri anta inaquenta Jesoshi. 20 Iotavaqueri iriori ishirejeitacari, irootaque icantantavacariri: --Noshaninca, ainiro pantane, iro cantaincha eiro noquishimentimpirotsi, irointi noncavintsayempi: eiro noquenqueshiretacotimpirotsi aisati, irointi noavisacotempi. 21 Ari icantavacaajeitaca variseopee aisati oametantirori sanquenarentsi: --Piquemanirotaqueri: ijitasorentsinirotaca. Apaniro irinti Tasorentsi yoavisacotanti. 22 Ari iotaquero Jesoshi iquenqueshirejeitiri, irosati icantantanacari: --¿Paita picantantari: "Ijitasorentsinirotaca"? 23 Pamene, nocantaqueri: "Eiro noquenqueshireacotajimpirotsi pantane, irointi noavisacotajempi". Meeca pitseencajeitaquena. Tempa opomerentsivetaca naniitacaajeri yoca. Eirorica yaniitajitsi, ari pintseencasanojeitena, pishirontimentajeitena. 24 Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Nocoaque piojeite ainiro notasorenca, aisati nomataquero nocavintsairi antirori caari cameetsatatsi, noavisacojeitiri. Ari icantiri caari shevatacha: --Jentsite, pincatianaje, paanajero pinariantari, pijataje pivancoqui. Ari ineajeitavaqueri icatianaja, yaanajiro inariantari, ijatanaji ivancoqui. Icantanaque: --Ariove, icameetsati Tasorentsi. Ari icantiri saserotepee: --Pineaquero, nomataquero caari pineapiniti, irootaque piotanteameri oshequi notasorentsitaque. Aisati ari nomatajeri naanajeri coajica inquitequi. 26 Ari yoajeitanaqueri atiripee cavaco, icantajeiti: --Tempa icameetsatasanoti Tasorentsi, ipincatsaritasanoti. Te aneapiniteroji oca aneaqueri meeca. 27 Impoiji isoquijanaji Jesoshi, irosati ineantapaacariri Irevi, yora aitayetiriri ishaninca iirequite, impoiji ipiri pincatsari. Isaviqui anta isanquenatapiniti. Icantapaaqueri: --Tsame, poijatanaquena. 28 Ari yoipacanaquero isanquenatacoyetiri quirequi, icatianaca, yoijatanaqueri Jesoshi. 29 Impoiji ijataque Irevi ivancoqui, icajemacantaqueri itsipapee vionquiniriri pincatsari iirequite, pashini ishanincapee, Jesoshi, maaroni. Yoacaajeitacari maaroni. 30 Ipocaque saserotepee aisati yora oametantirori sanquenarentsi. Icantapaaqueri iroamere Jesoshi: --Pamenerite Jesoshi: icarajeitaqueri vionquiriri quirequi, yoajeita, irajeiti. Jeri aisati itsipapee caari cameetsayetatsi. Te oncameetsateji incarajeiteri iroajeitea. 31 Ari icantiri Jesoshi: --Yora joquiitachari iriotaque coatsiri iraavintea. Yorari caari joquiitacha te incoyeji aavinterineri. 32 Iriotaque nopocashitiri caari cameetsatatsi niotacantajeariri eiro yantapinitajirotsi aisati caari cameetsatatsi. Te nompocashiteriji jivetachari icameetsati. 33 Ari icantiri saserote Jesoshi: --Pamene ititapinita iroamere Joa, aisati iquenquetsatacaapinitiri Tasorentsi: aisati iquempejeitacari iroamere variseo. Irinti poamerepee, te intiteaji: yoapinijeita, irapinijeiti. 34 Ari yacanaqueri: --Oquempetaca ariorica iraye shirampari ijina, incajemajeiteri ishanincapee inquimoshireventajeitanteariri. Ariorica irareejeitaquea, ¿arimpa intijeitapeempa? Eiro. Aisati narori, nocarajeitiri meeca noamerepee: ¿paita nontitacanteariri? 35 Ariorica irojocajeitanajeri ishaninca aatsiri ijina, impoijiquea intijeitanaquea. Aisati nonquempetea narori: ariorica coajica noncame, impoiji iroashiretacojeitanaquena noamere, irosatiquea intijeitantanaqueari iriori. 36 Aisati, otimirica piitsaare iroaquerari, te pintsereeroji pimpataquero peesatotaintsiri pimaatsara. Aisati, ariorica poavitajerome, eiro omoncaratavacaatsi. Aisati pinquivajerorica ontsitiamaotanaque iroaquerari, aisati antsivianaque peesatotaintsiri. Otsereacoticari iroaquerari. 37 Tempa apeantantaro iroaquerajari pearentsi imeshinaqui iroaquerari, impoiji antsitacotaquero eiro aparajatantatsi. Ariorica oshimoretanaque, aravoncajatanaque, otapiasanotaqueri imeshina. Iroaquera ini, eiro ipesacotitsi, aisati eiro aparajatatsi oja. Irooricame ampeantantajearome pearentsi iroaquerajari peesatitatsiri imeshina, tempa iraravoncanaque, intoncanaque: ton. Aitaque intsereanaque, aisati amparajatanaquea iroaquerajari. 39 Tempa ariorica irajeitero peesatojataintsiri pearentsi, eiro acoirotsi irero iroaquerajari.

Lucas 6

1 Ari osaavarotaque, iquenanaque Jesoshi tiricomashiqui, itsipatanacari iroamere. Yora iroamere yaviijeitaquero oitsoquipee, yamirocaitaquero otaqui, yojocaquero. Irointi oitsoqui, yoajeitacaro. 2 Ineajeitaqueri variseopee, icantiri: --Te oncameetsateji oca pantiri. Tempa irointi oca saavaro, amaoreajeitantari, eiro ataquireaitantarotsi meeca. ¿Paita pantantarori? 3 Yacanaqueri Jesoshi: --Tempa pineanatiro isanquenatacotiriniri Iravirini. Aaqueri itasheni aisati itsipajeitari. Otimi anta ivancoqui Tasorentsi tanta yovetsiqueetiniriri Tasorentsi. Apaniro yoajeitaro saserotepee, te irishineteriji itsipapee iroyearo. Iro cantaincha yashinoncaaca Iraviri, irootaque ipantacariri tanta yora ivincatsarite saserote, aisati ipajeitaqueri maaroni oijajeitiriri. Pineaquero, te irininteji iroashinoncayeri. 5 Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque: naro cantacantirori paitarica anteri saavaroqui. 6 Ari pashini saavaro ijatanaji anta yapatotapinijeita, yoametantapaaque. Itimi anta shirampari tsiricoipacori. 7 Yamenashetavaqueri oametantirori sanquenarentsi aisati variseopee, icoaque irioteri iroavisacotanterica saavaroqui. Icoaque incanteri ivincatsarite: "Noneaqueri Jesoshi yantaquero caari cameetsatatsi". 8 Iro cantaincha iotaqueri Jesoshi iquenqueshirejeitiri. Icantiri tsiricoipacori: --Caate, pincatiapee aca. Ari icatianaca, ijatashitaqueri. 9 Icantajeitiri Jesoshi: --Meeca nosampijeitempi. ¿Paita cameetsatatsiri antajeiteri saavaroqui? ¿Cameetsampa ancavintsayeri ashaninca? Terica, ¿picoaquempa avashinoncayeri? ¿Cameetsampa avavisacoteri ashaninca? Terica, ¿picoaquempa ayeri? 10 Yamenajeitaqueri Jesoshi, imajerenirojeitanaque. Ari icantiri: --Pancote. Ari yacotanaque, cameetsatanaji iraco. 11 Ari iquisajeitanaca saserotepee. Isampitavacaanaca: --¿Jaoca ancanteriri avacantanteariri? 12 Pashini quitaiteri ijataque Jesoshi toncaariqui, iquenquetsatacairi iriri, iquitaitetacotapaaque. 13 Ari oquitaitetamani icoyeajeitaqueri iroamerepee. Icarataque 12 icoyeaqueri. Icoaque coajica intianqueri inquenquetsatacotanteariri. Jero oca ivajiropee: 14 Shimo (aisati ipajitiri Jesoshi: Petero), Antirishi (yora irirenti Shimo), Santiaco, Joa, Jeripi, Varitorome, Mateo, Tomashi, Santiaco (yora itomi Arijeo), Shimo (icanteetiri aisati Seraroro), Jorashi (yora itomi Santiaco), aisati Jorashi Ishicariote (yora aacanterineri coajica Jesoshi). Aitaque ipajijeitari iroamere icoyeaqueri Jesoshi. 17 Impoiji yoirincapaaja anta opampaitetinta. Itiminta oshequi iroamerepee, aisati oshequi catsini pashinipee atiri: iponeajeitaca Joreaqui, Jerosarequi, Tiroqui, aisati Shiroqui. Otimi Tiro aisati Shiro arejiqui, anta otsapijaqui antearoja incajare. Ijatashijeitaqueri Jesoshi inquemisantajeitavaqueri, aisati icoajeitaque iroavisacojeiteri mantsiaripee. 18 Ari yoavisacojeitaqueri yatajeaoncayetiri camaari. 19 Icoajeitaque impamijeitapeeri, intasoncacoventanteariri iroavisacojeitanteariri. 20 Ari yamenanaqueri iroamere, icantiri: --Ariorica pashinoncaavetaca meeca, pinquimoshiretanaque: aitaque impincatsariventajeitempi Tasorentsi, coajica. 21 Ariorica pitasheavetaca meeca, pinquimoshiretanaque: aitaque inquemacaajempi Tasorentsi, coajica. Ariorica poashirevetaca meeca, pinquimoshiretanaque: aitaque inquimoshiretacaajempi, coajica. 22 Ariorica inquisajeitempi atiripee, intianquempi, incantimatempi, incante te pincameetsateji. Ariorica inquishimentajeitempiro piquemisantana, iro cantaincha inquimoshiretacayempi Apa. Tempa noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. 23 Ariorica inquisajeitempi, pinquimoshiretasanotanaque, pincantajeite: "Cameetsave". Tempa aitaque cameetsa impinatasanotempi Apa inquitequi. Queario yora intacantajeitaqueeri iquisajeitaquerini peerani yora camantacotiriniri Tasorentsi. 24 Jero pashini aisati icantaqueriri Jesoshi: --Iro cantaincha yora ashitaarantincari, iquimoshireimentaro yashijeitari: moncarataca, iroashinoncayea irinti. 25 Aisati iroashinoncayea quemarori yoari meeca: coajica inquemero itashe. Iroashinoncayea shirontajeitachari meeca: coajica incavintsaajeitea aisati iriraajeitea. 26 Ariorica irineacameetsajeitempi maaroni atiripee, pashinoncayea coajica: tempa yora intacarori ineacameetsajeitashitari yora amatavijeitiriri. 27 Aisati icantajeitaqueri: --Pinquemisantajeitavaquena: pininteri avinti quisajeitimpiri, pincavintsayeri. 28 Pincanteri Tasorentsi iramitacojeiteri maaroni cantimajeitimpiri, aisati maaroni quisajeitimpiri. 29 Ariorica impasavorotempi pampatevoroqui, pishineteri impasavorotempi acaqueroca aisati. Ariorica iraapitsatempiro poicoro, pimperita pashini piitsaare aisati. 30 Ariorica iramanempiro paitapeerica, ari pimperi. Ariorica iraapitsatempiro pivaararo, eiro picoacotiritsi aisati. 31 Ariorica picoaque incavintsayempi itsipapee, ari pincavintsayeri avirori. 32 Ariorica pinintajeitiri maaroni nintajeitimpiri, tempa moncarataca: tecatsi incantea impinatempi Tasorentsi. Tempa ioti caari quemisantatsi inintiri nintiriri iriori. 33 Aisati oquempetaca: ariorica picavintsairi cavintsaajeitimpiri avirori, tempa aisati moncarataca. ¿Paita picoiri impinatempiri Tasorentsi? Aisati iriori caari quemisantatsi, icavintsairi cavintsaajeitiriri iriori. 34 Ariorica picoaque iroimpiajempi pipaqueriri pishaninca, tempa moncarataca: ¿Arimpa picoaque impajempi aisati Tasorentsi? Tempa aisati ipavacaa iriori caari quemisantatsi paitapeerica, aisati icoaque irovanayeneri iroimpiajeneri. 35 Irootaque nocantantimpiri pincavintsayeri avinti quisajeitaquempiri, pincavintsante, pimpashiyeteari ashinoncaincari: eiro piquenqueshiretirotsi irimaterorica iroimpiajempi. Ariorica pantero oca, cameetsa: impinatasanotempi Tasorentsi, aisati intomintasanojeitempi. Cameetsa ipincatsariventanti anta jenoqui. Queario icavintsairi piatsajeitariri, yora caari cameetsajeitatsi. 36 Icavintsantasanoti Apa: pinquempejeiteari. 37 Eiro paamaashitaritsi pishaninca, aisati eiro picantitsi: "Ainiro irantane", impoiji eiro icantimpitsi Tasorentsi: "Ainiro pantane avirori". Eiro piquishimentiritsi pishaninca yantayetiri, irointi pincavintsayeri: impoiji eiro iquishimentimpirotsi Tasorentsi pantayetiri avirori, irointi incavintsayempi. 38 Ariorica pimpayeteri ashinoncaincari coiteimoyetariri, aisati inquempetajempi iriori Tasorentsi: impayetempiro maaroni coiteimoyetaquempiri avirori. Te irimashitsateji: impasanotempi. Ariorica capichaji pincavintsante, aisati capichaji incavintsayempi avirori. Ariorica oshequi pincavintsantasanote, ari oshequi incavintsaasanotempi avirori. Irootaque icantiriri Jesoshi. 39 Jeroca ishiacaaventiniriri aisati Jesoshi: --¿Arimpa irimatero camarajaquiri irancatsatanaqueri iamarajaquiririnte? Eiro imatirotsi: tempa ari impariajeitaque omoroqui. 40 Aisati iquempeta, yora iroamere te iranaacoteriji oametiriri ioti. Iro cantaincha ariorica irishitoriatasanote, ariorica irimoncarateari. 41 ¿Paita piquishimentantariri pishaninca yantayetiri? Panaacotasanotiricari avirori. Oquempetaca picantiri pishaninca: "Pitijaquitaca ovane quipatsi", iro cantaincha ainiro avirori pitijaquitacaro antearo inchato. 42 Arimpa pincanteri: "Jentsite, noshaninca, naajempiro pitijaquiro". Tempa pioti otimi inchato pashicajaquitaquempiri avirori. ¿Jaoca pincanteari paantajeanariri itijaquiro pishaninca? Pamatavitanti, pinquempetearime cameetsatasanotatsiri. Pamene, pijivate pojoquero antearora inchatora pashicajaquitaquempirira, impoiji pamenasanotanaje paantajeanariri itijaquiro pishaninca iriori. 43 Jero oca pashini ishiacantiniriri Jesoshi: --Ariorica ocameetsati inchato, ocameetsati oitsoqui iroori. Aisati terica oncameetsateji inchato, te oncameetsateji oitsoqui iroori. 44 Ariorica aneero oitsoqui inchato ayoti jaoca ocantari inchato iroori. Ariorica pincoaque chochoqui, ¿arimpa pijatashitero anta manitincanamashiqui? Eiro pijatitsi, tempa piotiro te oitsoquitantearoji chochoqui, iyera, ova, tecatsi catsini. 45 Ariorica anquenqueshiretero cameetsatatsiri, antayetero cameetsayetatsiri. Ariorica anquenqueshiretero caari cameetsatatsi, antayetero caari cameetsatatsi. Queario, aneanatantaro aquenqueshireyetiri. 46 ¿Paita picantashitantavetanari: "Novincatsarite"? Te pinquemisantenaji. 47 Aisati icantiri Jesoshi: --Meeca noshiacantempiri jaoca icantari quemisantanari. Iquemiro noneane, iquemisantasanotaquero: yantajeitaquero maaroni nocantaqueriri. 48 Ishiaqueri shirampari vetsiquirori ivanco. Iquiashitaquero tsompoina, irosati mapiqui aitaque yovecarataquerori. Ari oniri ominca mapiqui, oquisotantacari. Opariasanotaque incani, ooncanaca eni. Antearo catsini otatsincavetapaacaro, iro cantaincha te aaveeroji: quisotaque onaque mapi. 49 Iro cantaincha yora caari quemisantana ishiaqueri shirampari vetsicavetarori ivanco, te intijacotasanoteroji. Impoiji ooncanaca, aanaquero ivanco. Ojaraanaque, aanaquero, te aneajeroji. Irootaque icantajeitiriri Jesoshi.

Lucas 7

1 Impoiji ipianaja Jesoshi anta Caperenaoqui. 2 Itimi anta nampitsiqui aparo capitano. Oromasati ini, caari ini jorio. Ijoquiitaca inampire, irotaintsi incame. Inintasanotiri capitano inampire. 3 Iquemacotaqueri Jesoshi, itasoncantaque, irosati itiancantacariri jivatacaajeitiriri joriopee: --Pincamantaiteri Jesoshi impocanaqueta iroavisacotenari nonampire. 4 Ari yareejeitapaacari, icantasanojeitapaaqueri: --Pijatashiteri. Icameetsatasanoti yora capitanonta, oshequi inintajeitaquee arori. Yovetsicacantaqueenero pancotsi apatojeitantari. Cameetsa poavisacoteneri inampire. 6 Ari yoijajeitanaqueri. Quempeji inapaaque, ineajeitavaqueri pashini ishanincapee capitano, itianquiri. Icamantapaaqueri: --Jero oca icantaqueri noyapitanote: "Nopincatsatasanotaqueri Jesoshi, iro caari notonquiotantavacari. Notseencaja narosati, irootaque caari nocoanta impoque novancoquica. Niotaque incoaquerica iroavisacoteri nonampire, ari iravisacotaje. 8 Timatsi cantanari paitarica nanteri, aisati timatsi soraro notiancapinitiri. Noncanteririca: 'Pijate', ari irijataque. Noncanteririca: 'Pimpoque', ari impocanaque. Aisati noquempetiri nonampire iriori, ariorica noncanteri: 'Jero oca panteri', ari irantaquero". 9 Iquemavaitiiri Jesoshi, yoanaque cavaco. Ari ipitsocashijeitacari oijajeitiriri, icantajeitiri: --¿Piquemaquerompa oca icantiri oromasati? Oshequi ishiretaquena, te inquempejeiteariji ashanincapee arori. 10 Ari impoiji ipiajeitanaja ishanincapee capitano. Ineapaaqueri inampire, avisacotaji. 11 Pashini quitaiteri ijatanaque Jesoshi anta Naiqui, icarajeitaqueri inampirepee aisati oshequi pashini oijajeitiriri. 12 Iquempejijeitapaacaro nampitsi, ineavaitiiri icompitacotapaaqueri camatsiri, intijerime. Iro iriniro camaintsiri camajimentaaro, aisati te intimeji pashini otomi. Oijatacoventiri otomini, ocarajeitiri oshequi oshaninca. 13 Ineantavacarori Avincatsarite, oshequi icavintsairo, icantaquero: --Eiro piraacotiritsi pitomi. 14 Ari ijatashitaquero cajo yoantacariri, ipamitaquero. Icatiacaapaacari compitacotiriri. Icantiri Jesoshi camaintsiri: --Evancari, pintinaaje. 15 Irosati itinaantanaja, isavicaji; ineanatanaji. Impoiji icantiro Jesoshi: --Jerica pitomi, aneanaji. 16 Yoajeitanaque cavaco catsini neajeitaqueriri, icantajeiti: --Tempa icameetsati Tasorentsi. Itiancaqueeri oamejeiteerori irineane. Queario, itasoncaventaquee Tasorentsi, icavintsaajeitiri quemisantajeitiriri. 17 Irosati iquemacojeitantacariri maaroni joreasati, aisati otsoteanaca neantsi pashinipeequi nampitsi. 18 Ari iquemacotaqueri Jesoshi iroamerepee Joa, yora vaotisatantatsiri. Ijatashijeitaqueri, icamantapaaqueri yantayetaqueri Jesoshi. Yora Joa, icajemiri iroamere apite, 19 itiancaqueri Avincatsaritequi, icantavaqueri: --Pijajeite Jesoshiqui, pisampitapeeri: "¿Avirompa Quirishito namenaajeivetari? ¿Pashinimpa naamaajeitea?" 20 Ari yareejeitapaacari, icantapaaqueri: --Itiancaquena Joa, icantana: "Pisampitaiteri Jesoshi: '¿Avirompa Quirishito naamaajeivetari? ¿Pashinimpa naamaajeitea?'" 21 Tecatsi incantea Jesoshi iranqueri, irointita yanti yoavisacoyetiri oshequi mantsiayetatsiri, aisati yoavisacoyetiri oshequi yatajeaoncayetiri camaari. Aisati yamenacaayetajiri oshequi caari amenayetatsi. 22 Impoiji icantiri: --Meeca pijajeitaje, pincamantapeeri Joa aitaquenea pineacojeitaquenari aisati piquemacojeitaquenari. Pincamantapaajeri amenanaji yora caari amenaveitachani, aniitanaji yora caari aniiveitachani, avisacojeitanaji patsaayeveitachaniri, iquemayetanaji yora caari quemaveitachani, itinaayetanaja camayevetainchari. Aisati nocamantajeitiri ashinoncaajeivetachari jaoca incanteari irijate inquitequi. 23 Iquimoshireventajeitaquena maaroni quemisantasanotanari. 24 Ari ipiajeitanaja itiancane Joa, impoiji iquenquetsatacaajeitiri Jesoshi apatotimentariri. Iquenquetsatacotiri Joa, icantiri: --¿Paita pijatashijeitantariri Joa anta caaraiteriqui? ¿Pijitimpa itsataashita Joa, iquenquetsatashita? Te inquenquetsatashiteaji. ¿Pijivetarimpa icomitapinita, te irioteji paitarica iquenqueshiretiri? Tempa ioti. 25 ¿Paita pijatashitasanotantariri? ¿Irompa pijijeitaqueri ashitaarantincari ini, quitsaatarori cameetsamaori? Caari ini. Pamene, yora quitsaatarori cameetsamaori ishanincatacari pincatsari, aisati iquempetaca: iveshireimentaro irovaararo timatsiri ivancoqui pincatsari. Te inquempeteariji irinti Joa. 26 Jentsite, pincamantena: ¿paita pijatashitiri? ¿Irimpa pijitiri quenquetsatirori irineane Tasorentsi pijatashitantariri? Tempa queario, iquenquetsatiro, iro cantaincha yanaacojeitiri itsipapee quenquetsatacantantatsiri. 27 Tempa piojeitiro sanquenarentsi cantatsiri: "Notiomi, nontianqueri jivatempineri, inquenquetsatacotempi. Incamantajeiteri atiri incameetsashirejeitanaque, inquemisantajeitempi". Queario, oca sanquenarentsi oquenquetsatacotiri Joa Vaotisatantatsiri. 28 Yanaacojeitaqueri maaroni itsipapee quenquetsatacantantatsiri: imataquero maaroni icoacaaqueriri Tasorentsi, irootaque ineacameetsatantariri. Iro cantaincha ineacameetsatasanotiri catsini Tasorentsi maaroni ipincatsariventasanojeitiri. 29 Ari iquemajeitaqueri oshequi atiri icantaqueriri Jesoshi. Iquemantacariri, icantajeiti: --Queario, icameetsataque Tasorentsi. Aisati icarajeitaqueri quemajeitaqueriri yora ivaotisayetiri Joa, aisati apatoyetiniriri oromasati quirequi. 30 Irintiquea yora variseo aisati yora oametantirori sanquenarentsi te irinintajeiteji iranteneri Tasorentsi icoacaavetariri, aisati te irijatashiteriji Joa irivaotisateri. Te iriveshireimentearo irinti icantiri Jesoshi. 31 Icanti Jesoshi aisati: --¿Paitaquea? ¿Jaoca icantari yocapee? ¿Paitaniquea caari iquemisantantana yoca? Te inquenqueshiretimateaji. ¿Paita noshiacanteri? 32 Irio noshiacanteri jananequi, isavicajeiti nampitsiqui nianqui, icanti aparo: "Apaniro nosoncavetaca, iro cantaincha te poijatacotenaji, te pimaninqueteji. Noashiretacovetari camaintsiniri, iro cantaincha te poashireteaji avirori". 33 Pamene, yora Joa ititapinita, te iririmateroji cachojari, jero picantajeiti: "Irio camaari pincacairiri, caari yoasanotanta, aisati caari irantaro cachojari". 34 Iro cantaincha noponeaca nainti inquitequi, natiritapaaque: noapinita aisati nirapiniti. Aiquero picantajeiti: "Jerinta oashenti, shinquinarinti. Ishanincatacari apatotapinitiniriri oromasati quirequi, icarajeitapinitiri caari cameetsajeitatsi". 35 Ontimimotaquempiricame piotantari, piotaqueme te ontampaticateji picantajeitiri. 36 Ari aparoni variseo icantiri Jesoshi: --Caate novancoqui, avajeitea. Yacanaqueri: --Jaa, ari. Ari ijajeitanaque, yoajeitaca. 37 Otimi anta nampitsiqui tsinane antapinivetarori caari cameetsatatsi. Oquemacotaqueri Jesoshi, yoa anta ivancoquinta variseo, ojatashitiri oneeri. Aacotanaqueneri casancajari. Iro aacotantanacanariri mapi quitamarori imoqueetiri. 38 Ocatiapaaca itapiiqui Jesoshi, quempeji. Iraasanotapaaca, ovitejantacari ojaqui iitiqui, iro oshetantajanariri oishi. Impoiji onintiri iitiqui, aisati osaitantacari iitiqui casancajari. 39 Ineantavacarori yora variseo, iquenqueshiretanaca: "Iriome itiancane Tasorentsi, iriotavaquerome oca tsinane. Oshequi antapinitiro caari cameetsatatsi, eirome ishinetarome antiterime iiti". Ipajita variseo Shimo. 40 Iotaqueri Jesoshi iquenqueshiretiri, icantiri: --Shimo, timatsi noncamantempiri. Yacanaqueri: --¿Paita pincamantenari oametanari? 41 --Noshiacantempiro. Itimi shirampari irevitiriri 5,000 soles, itimi pashini irevitiriri 500 soles. 42 Iro cantaincha te irimateroji yora apitetatsiri iroimpiajeneri iirequite, irootaque icantantariri: "Aitanaji, eiro pipinatanatsi. Nopashitimpiri". Tempa icavintsairi apite. Aparo irevivetacari capichaji, irinti itsipa irevitasanovetacari. Pincamantena: ¿janica neacameetsatasanoterineri? 43 Yacanaqueri: --Naamaaca yora irevitasanovetariri, tempa iriotaque icavintsaasanotiri catsini. Icantiri: --Queario picantaque. 44 Impoiji yamenaquero Jesoshi tsinane, icantiri Shimo: --Pamene, incaranqui noqueapaaque aca pivancoquica, iro cantaincha te paacameetsatavaquenaji: te pimpavaquenaji nija nonquivantapeemparomeri noiti. Pineaquero irointi oca tsinaneca. Oquivantapaaquenaro ojaqui noiti, aisati oshetantaquenaro oishi. 45 Te pinintavorotenaji, irointi oca, onintapinitaquero noiti. 46 Te pisaitantenaro noitoqui quejitsi, irointi oca, osaitantaquenaro noiti casancajari. 47 Pamene, ainiro antayevetari oshequi, iro cantaincha nocavintsaaquero, eiro noquenqueshireacotajirotsi antayetiri: tempa oshequi onintasanotaquena. Ariorica noncavintsayeri antayevetarori capichaji, capichaji irinintavaquena iriori. 48 Ari icantiro tsinane: --Ainiro onaveta pantayevetari, iro cantaincha eiro noquishimentimpirotsi, eiro noquenqueshireacotimpirotsi aisati. Pishiretaquena, irootaque pavisacotantajari. Cameetsaya pijataje, piveshireasanotanaquea. 49 Ainiro inaveta oacojeitacariri, isampinatavacaaca: --¿Paitampa ijita yoca, icavintsantarori antirori caari cameetsatatsi?

Lucas 8

1 Pashini quitaiteri iquenaquenayetanaque nampitsipeequi Jesoshi. Iquenquetsatacaajeitiri atiri, icamantajeitiri: --Irotaintsi impincatsariventajeitempi Tasorentsi. Quiso yoanajiri iroamerepee, yora carajeitatsiri 12, 2 aisati oijajeitiri tsinanepee. Peerani yoitsaviantaveitaroni camaari, aisati ojoquiiveitani, iro cantaincha yoavisacojeitajiro Jesoshi. Opajita aparoni tsinane Maria Maquitarasato. Icaraveitani camaari oitsaviantaveitaroniri 7. 3 Iro oijatiriri pashini, opajita Joana, ijina Cosa. Yora Cosa, iriotaque amitacotiriri pincatsari Eroreshi. Aisati iroori oijatiri Sosana, aisati otsipapee tsinanepee. Oca tsinanepee amitacotapinijeitiri Jesoshi, opapinijeitiri coiteimotacariri. 4 Yapatotimentajeitacari Jesoshi oshequi atiri, ari ishiacantajeitiniri, icantiri: 5 --Ari ijataque shirampari yojocaitiro oitsoqui tirico oaantsiqui. Aparopee pariitapaintsi avotsiqui: yaaticayetaquero aniiyetatsiri, impoiji yoajeitacaro contsaropee, itsoncaquero. 6 Pashinipee pariitapaintsi mapiqui. Oparitsavetanaca capichaji, iro cantaincha te oncajavatsatimateji, irootaque oshimpetantanacari, ocamajeitanaque. 7 Pashini pariitapaintsi quitotseequimashiqui: oshiocavetanaca, iro cantaincha anaanaquero quitotseequi, irootaque ocamantacari. 8 Iro pashini pariitapaintsiri cameetsariqui quipatsi: oshiocanaque, otimasanotanaque oitsoqui oshequi. Irootaque ishiacantajeitiniriri, impoiji antearojenca icantajeitiri: --Otimirica piquemantari, pinquemasanotavaquero. 9 Isampijeitiri iroamerepee: --¿Paita pishiacantiri incaranqui? 10 Yacanaqueri: --Icoacaaquempi Apa Tasorentsi piojeitero caari iojeiti itsipapee atiri. Avintiquea niotacaaquempi jaoca icanta Apa ipincatsariventajeitaquempi. Irio noshiacantajeitiniri yoranqui: iramenajeivetea, iro cantaincha eiro ineasanotitsi; inquemajeivetea, iro cantaincha eiro iojeitavaquerotsi. 11 Jero oca noshiacaaventimpiri: oca oitsoqui oshiacaaventiro irineane Tasorentsi. 12 Oca avotsi opariantavetapaacari oitsoqui oshiacaaventiri quemajeivetavacarori irineane Tasorentsi: ipocapaaque camaari, yojocacaajiri iquenqueshirevetacaro irineane. Te irinintacayeriji inquemisante aisati iroavisacotea. 13 Orari mapitaintsiri opariantavetapaacari oitsoqui, oshiacaaventiri veshireimentavetarori irineane Tasorentsi, ineacameetsavetacaro. Iquemisantaveta, iro cantaincha te inquearioventeroji: ariorica opomerentsitimotacari iquemisantaveta, ari yojocanajiro. 14 Aisati oquempetaca quitotseequimashi opariantavetapaacari: oshiacaaventiri quemajeivetacarori irineane Tasorentsi, iro cantaincha iquenqueshiretasanotiro yantapinitiri, iveshireimentaro yashiyetari, aisati icoaque inquimoshiretashitea. Yatsipetashitaro iquemavetaro irineane Tasorentsi: te inquemisantasanoteroji, te iranteneriji Tasorentsi icoacaavetacariri. 15 Ocari cameetsataintsiri quipatsi oshiacaaventiri quemasanotavaquerori irineane Tasorentsi. Iquearioventaquero iquemisantasanotaque, icameetsashiretanaque. Iriotaque matasanotirori maaroni icoacaaqueriri Tasorentsi. 16 Jero aisati yoamejeitiriri Jesoshi iroamere: --Ariorica antsiotero tsiomentotsi amenajeitanteari, ¿arimpa antatacotero cantiriqui? ¿Arimpa amanaquero jaocarica ara? Tempa ocameetsati avanqueteri jenioquiji onconijajeitanteari paitapeerica. Irootaque noamejeitantaquempiri: nocoaque piotasanojeite. 17 Tequera piojeite jaoca icantari Tasorentsi ipincatsariventajeitaquempi, iro cantaincha coajica piotasanojeitajero. 18 Pinquemasanojeitavaquena piojeitantajeari. Capichaji piotaque meeca, iro cantaincha ariorica pinquemisantasanotena, nontsoteajeitempiro, niotacaasanojeitempi. Ariorica pijiveta pioti, eiro piquemisantanatsi, impoiji icomitacaasanotimpicari Tasorentsi: tecatsi piotimataje. 19 Impoiji ojatashitiri Jesoshi iriniro, otsipajeitari irirentipee. Yareejeitapaaca pancotsiqui anta isaviquinta, iro cantaincha tecatsi incantajeitea intsipajeitapeempari: yojocaajeitavaqueri oshequi atiripee. 20 Icamanteetiri: --Ocoapaaquempi piniro, jeri pirentipee. Osavicapaaque anta saiteriqui. 21 Iro cantaincha yacanaqueri: --Nonirontacaro maaroni quemisantasanojeitiriri Tasorentsi, maaroni antasanotiniriri icoacaaquerori. Aisati nirentijeitacari maaroni quemisantiriri. 22 Pashini quitaiteri itetajaro Jesoshi pitotsi, icarajeitaqueri iroamerepee. Icantiri: --Tsame amonteajeitanaje intatiquero incajare. 23 Ari ijatacojeivetanaca, aacotanaqueri tampea. Ari ijatacotaque nianquijaqui, imaanaque Jesoshi. Impoiji omapocajeitaqueri antearo tampea, otejatapaacaro nija pitotsiqui, irotaintsi intsitiacojeite. 24 Icaocaqueri iroamerepee: --Pintinaye, oametanari, irotaintsive antsitiacojeite. Ari itinaanaca, impoiji ipeajiro tampea, ipeajiro omotoncane: opeasanotanaja. 25 Icantiri: --¿Paita caari pishirejeitantana? Itsaroacaajeitanacari, aisati yoajeitanaqueri cavaco. Icantavacaajeitanaca: --¿Janicampa yoca? Imataquero tampea, aisati omotoncane: ipeajiro. Te aneapiniteroji oca. 26 Ari iponeanajari Jesoshi Carireaqui, meeca yareetapaaca intatiquero: anta Jerasequi. 27 Yaatacotapaaque, yamatsecajeitanaque quipatsiqui. Ineapaaqueri neiriri camaari: peerani, te inquitsaateaji. Te irisaviqueji pancotsiqui, irointi iquenaquenatsempequiyeti anta tijaariqui. 28 Ineantavacariri Jesoshi, itiyeroashitavacari, icajemanaque: --¿Jaoca pincantenari? Niotavaquempi: avirotaque itomi Tasorentsisanori savicatsiri inquitequi. Eiro piquematsitacaanatsi. 29 Iro icajemantacari, itsaroacaavacari Jesoshi, iotaque camaari intianqueri. Yora shirampari ineapinitiri camaari, iquenacaapinitiri. Yoisotapiniyeevetari iracoqui aisati iitiqui carenatsa, iro cantaincha ishintsitacairi camaari, ipesantarori carenatsa yoisotanteevetacariri. Ariorica ipesanaquero, ishiacaanacari camaari caaraiteriqui. 30 Icantiri Jesoshi: --¿Jaoca pipajitari? Yacanaqueri: --Nopajita Oshequianti. Iro ipajitantacari Oshequianti ineaqueri oshequi camaari. 31 Ari itimi anta tioncaiquiji oshequi chancho yoajeita. Yora camaari icantiri Jesoshi: --Eiro pitiancajeitanatsi Sharincaveniqui, ainti pintiancajeitena anta chanchoqui, nonijaapeemparita iriori. Ari icantiri: --Pijajeite. 33 Ari yojocajeitanajiri shirampari, inijaajeitapaacari chanchopee, irosati ishiajeitantanaca, ipariajeitanaque imperitaqui, ipiincajeitanaque incajarequi, pocn, pocn, pocn, itsitiajeitanaque. 34 Ari ineantavacariri, ishiajeitanaca shentajeivetariri chancho, icamantajeitaqueri ishaninca anta nampitsiqui aisati oantsiqui. 35 Ari ipocajeitaque irameneri yora neaveitariniri camaari, jaocarica icantajari. Ineapaaqueri, tecatsitaji inaji; tecatsi oajerine, isavicaji Jesoshiqui. Iquitsaataja, otimanaji iquenqueshiretantari. Itsaroacaajeitapaacari. 36 Yora neasanotaqueriri icamantajeitavaqueri maaroni ishaninca yantiri Jesoshi, itsoteaqueneri. 37 Ari itsaroajeitanaque catsini maaroni timajeitatsiri ara. Itiancajeitajiri Jesoshi: --Pijataje, eiro pipocajitsi aisati. 38 Irintiquea yora neaveitariniri camaari icantavetari: --Nocoaque noijatanaquempi. Iro cantaincha icantiri: 39 --Eiro poijatanatsi, ainti pijataje pivacoqui. Pincamantajeitapeeri pishaninca oshequi icavintsaaquempi Tasorentsi. Ari ijatanaque, iquenaquenayetanaque nampitsiqui, icamantajeitiri ishaninca: --Pineaquena: oshequi icavintsaajana Jesoshi. 40 Impoiji ipianaja Jesoshi, imonteanajaro incajare. Yoyeajeitaqueri oshequi atiri, yaacameetsajeitavaqueri. 41 Itonquiotavacari shirampari pajitachari Jairo: iriotaque jivatacaantatsiri anta pancotsiqui yapatojeitantari. Itiyeroashitapaacari iitiqui Jesoshi, icantapaaqueri: --Tsame novancoqui, irotaintsi oncame nishintio. Apaniro oni irishinto, ocarataque osarintsite 12. Ari yoijatanaqueri, itsitacajeitanacari oijajeitanaqueriri. 43 Oijatanaqueri aisati tsinane irajashetatsiri: ocarataque 12 osarintsi intantanacari irajashetanaque. Tecatsi materoneri iroavisacotajero. 44 Oquenapaaque itapiiqui antitaqueri iitsaare ocaratapaaque, irosati opeantanajaro iraja. 45 Ari icanti Jesoshi: --¿Janica antitaquenarori noitsaare? Icantajeitanaque: --Te nantitempiro piitsaare. Impoiji icanti Petero: --Oametanari, icarajeiti atiri oshequi ishoncajeitaquempi, itsitacajeitaquempi. Aiquero picantanaitii: "¿Janica antitaquenarori noitsaare?" 46 Iro cantaincha yacanaqueri iriori: --Ainiro antitaquenarori. Ocamantaquena notasorenca: timatsi notasoncacoventajiri. 47 Iotaque tsinane tecatsi oncantea omanapitsateri antitaqueri iitsaare. Opioncanaque, ojatashitiri, otiyeroashitacari, ocantiri: --Narotaque antitaquempirori piitsaare, irootaque navisacotantajari nirajaveitani. Iquemajeitavaquero maaroni atiripee. 48 Aisati icantaquero Jesoshi: --Noshaninca, pishiretaquena, irootaque pavisacotantajari. Cameetsa pijataje pivancoqui, pinquimoshiretanaje. 49 Ari pashini pocapaintsi ishaninca Jairo camantapairiri: --Camanaque pishinto. Eiro picantiritsi meeca oametantatsiri irijate avancoqui. 50 Iquemavaqueri Jesoshi, icantiri: --Eiro picantashiretitsi. Ariorica pishiretena, ari avisacotanaje pishinto. 51 Ari yareejeitapaaca pancotsiqui. Icanti Jesoshi: --Eiro avinti piqueajeitapaitsi: irintiquea queapaintsine Petero, Joa, Santiaco, iri, aisati iniro, aitapaaji. 52 Ainiro iraacojeitacaro oshanincani, yoashiretacojeitacaro. Icantajeitaqueri Jesoshi: --Eiro piraacojeitarotsi: te oncamasanoteji, irointi omai. 53 Ishirontimentajeitacari, iojeitaque ocamasanotaque. 54 Ari yajiricavacotaquero, antearojenca icanti: --Evancaro, pintinaanaje. 55 Irosati otinaantanaja. Icanti: --Pimpero oyeari. 56 Ari yoajeitanaque cavaco maaroni oshaninca, iro cantaincha icanti Jesoshi: --Eiro meeca picamantitsi.

Lucas 9

1 Impoiji yapatojeitiri Jesoshi iroamere, imatacaajeitaqueri itasoncacaaqueri itsipapee, icantajeitiri: --Nocoaque pojocacoventajeiteri atiripee camaari, pimateri maaroni camaaripee, aisati poavisacojeiteri maaroni mantsiayetatsiri. 2 Meeca pijajeite. Pinquenaquenayetanaque, pincamantajeiteri atiri: "Irotaintsi impincatsariventajeitempi Tasorentsi". Aisati poavisacoyeteri mantsiayetatsiri. 3 Noncantempi, tecatsiya paanaque: eiro paanaquerotsi piotiquiro, pitsarate, poyeari, piirequite, poicoro, tecatsi catsini. 4 Jaocarica pareetapaaqueari, ari pisavicapaaque. 5 Eirorica iquemisantajeitavaquempitsi savicajeitatsiri, povaanajea. Ariorica povaanajea pincantajeitanaqueri: "Meeca te pinquemisantenaji, ari iroasanquetempi Tasorentsi". 6 Ari ijajeitanaque, iquenayetanaque nampitsipeequi. Icamantajeitaqueri atiri jaoca incantajeiteari iravisacotantajeari. Aisati yoavisacoyetajiri mantsiayetatsiri. 7 Ari yora pincatsari Eroreshi iquemacotaqueri yantayetaqueri Jesoshi, itasoncantayetaque. Te irioteji paitarica inquenqueshireteri. Icantayeti: "Irio Jesoshitajantsiri Joani: itinaanaja". 8 Icantayeti itsipapee: "Yonijaantaja aisati Iriashi". Pashini cantayetatsi: "Itinaanaja camantantatsiniri". 9 Iro cantaincha icanti Eroreshi: --Nopesacantaqueri Joani: camaque inaque. Iro cantaincha, ¿janica yoca aquemacojeitaqueri itasoncacoventajeitaqueri atiripee? Nocoaque noneeri. 10 Ari ipiajeitanaja itiancajeitaqueri Jesoshi, icamantajeitapaaqueri imayetaqueri. Impoiji itsataajeitanajiri yaajeitanajiri iroamere anta Vetsairaqui. 11 Iro cantaincha iojeitaqueri atiri ijatanaque, yoijajeitanaqueri oshequi. Ari yovetsajeitavacari Jesoshi, yoamejeitavaqueri jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventajeitaqueri. Aisati yoavisacojeitaqueri mantsiaripee. 12 Ari ishaavijiiteanaque, ipocashitiri iroamerepee, icantajeitiri: --Pamenerote, caaraiteitaque aca. Pintiancajeiteri meeca nampitsipeequi: otiminta irimaajeitanteari aisati iroajeitanteari. 13 Iro cantaincha icantavaqueri: --Pimpajeiteri avinti iroajeiteari. Icanti: --Tecatsi nompajeiteriri. Pamene, ocarataque tantajaniqui apapacoroni. Jeri apite shima. ¿Picoaquempa nojajeite namananteneri iroajeiteari maaroni yocapee? Oshequi ini catsini. 14 Aamaaca icarajeiti shirampari 5,000 yapatojeitaca. Icantiri Jesoshi: --Poisavicajeiteri maaroni: pimoncarajeiteri incarayetaque yora 50 irampatojeitaquea, aisati iriori yonta 50. Aisati inquempejeitaqueari maaroni. 15 Ari imajeitaqueri, yapatojeitaqueri. Yoisavicajeitaqueri. 16 Impoiji yajiricaquero Jesoshi tanta, jeri aisati shima. Yamenanaque inquitequi, icantiri iriri: "Ariove, Apa, pipaquenaro noyeari". Impoiji ipaqueri iroamere, icantaqueri: --Jeri, povaajeiteneri yora apatojeitaincharira. 17 Ari yoajeitaca maaroni, iquemajeitaca. Impoiji yaajeitajiro timaarantapaajantsiri, yapatotajiro. Ocarataque cantiriqui ijaajiri 12. 18 Pashini quitaiteri ijatanaque apaniro Jesoshi iquenquetsatacairi iriri. Iotanajiri yaanajiri iroameresanori. Impoiji isampitiri: --¿Janica ijitaquenari ashaninca? ¿Paita icantajeitiri? 19 Yacanaqueri: --Icantayeti aparopee: "Irioitatsi Joani vaotisatantaveitachaniri, itinaanaja". Irio pashini icanti: "Irioitatsi Iriashi, yonijaantaja aisati". Irio pashini icanti: "Irioitatsi camantantatsiniri, itinaanaja". 20 Isampitiri: --Avintiquea, ¿paita picantajeitiri? Yacanaqueri Petero: --Avirotaque Quirishito naamaajeitacari. Itiancaquempi Tasorentsi. 21 Iro cantaincha icantasanojeitiri: --Eiroyea picamantitsi. 22 Queario, noponeaca inquitequi, natiritapaaque, iro cantaincha oshequi nonquematsicateari. Intseencajeitena savicacantajeitatsiri, jivatacaajeitiriri saserotepee, oametantirori sanquenarentsi, maaroni. Incantajeite: "Caari ini Quirishito". Iroyeetena, oncarataque quitaiteri mava, nontinaanaje. 23 Impoiji icantajeitiri Jesoshi: --¿Picoajeitaquempa poijatasanojeitaquena? Ari eiro picavintsaajatsi avisati, eiro pantanontatsi avisati. Maaroni quitaiteri pimpomerentsiventenaro nocoacaaquempiri: ariorica iroimenteetempiro, ariorica inquishimenteetempiro. Iro cantaincha quiso poyena, poijatasanojeitanaquena. 24 Ariorica pantanontea pincavintsayea avisati meeca, eiro piotasanotiritsi meeca Tasorentsi, aisati eiro pisaviquimotiritsi coajica. Ariorica pinintena narori, aisati pimpomerentsiventayetenaro meeca nocoacaajeitimpiri, eiro patsipetarotsi, irointi piveshireimenteari meeca Tasorentsi, aisati pisaviquimoteri coajica. 25 Ariorica pimpiotasanojeitero vaararontsi catsini, iro cantaincha pintseenqueri Tasorentsi; impoiji pijate Sharincaveniqui. Tempa pantsipetashijeitearo maaroni pashijeiveteari. 26 Eiro pipashiventacaanatsi; aisati noneane, eiro pipashiventacaarotsi. Tempa naro poneachari inquitequi, natiritapaaque. Coajica nojatanaje jenoqui. Impoiji nompiapaaje aisati aca quipatsiqui, nompincatsaritasanotapaaque, nontasorentsitasanotapaaque: nonquempeteari Apa aisati maaroni inampirepee. Iro cantaincha pinquenqueshirejeitea: ariorica pimpashiventacayena meeca, nompashiventacaaquempi coajica avirori. 27 Iro cantaincha queario oca noncamantempiri, eiro namatavitimpitsi: eirotsitarica picamajeiti, pineajeitavaquero jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti. 28 Ari ocarataque quitaiteri 8, ijataque Jesoshi toncaariqui, inquenquetsatacayeri iriri. Yaanajiri aisati Petero, Santiaco, jeri Joa. 29 Ari iquenquetsatacaapaaqueri iriri, imapocanaca ipashinivorotanaque, aisati oshipaquireasanotaque iitsaare, atsioquintaqueri yora amenajeitaqueriri. 30 Imapocapaaqueri aisati apite shirampari, iquenquetsatacaapaaqueri Jesoshi. Irio pocaintsiri Moishishini aisati Iriashini; 31 te inquempeteeji aquempejeita arori, icameetsatasanotaque: iquempejeitacari inquitesati. Ari iquenquetsatavacaajeitaca mava: iquenquetsatacotiro incame coajica Jesoshi anta Jerosarequi. 32 Oshequi ipochoquivetanaca Petero aisati itsipajeitari, iro cantaincha te irimayeji. Yamenashejeitaqueri Jesoshi, ishipaquireaque, iquempetacaro quitaiteri. Aisati yamenashejeitaqueri yora itsipajeitari Jesoshi. 33 Irotaintsi impianaje yora apitetaintsiri, icantiri Petero Jesoshi: --Oametanari, aitaquempa nopocaque narori aca, noneajeitaquempi. Nocoaque novetsiquempiro mava pancotsijaniqui: aparo pashi, aparo irashi Moishishi, aparo irashi Iriashi. Ari ineaveetashitaca Petero, te inquenqueshireteaji. 34 Ari omapocanaca mencori, omaaroncajeitapaacari, irosati itsaroajeitantanaca. 35 Impoiji iquemajeitaqueri Tasorentsi, inaque mencoriqui: --Iriotaque yoca notomi nonintasanotiri: pinquemisantajeitavaqueri. 36 Impoiji yamenajeivetanaca: tecatsi irinee, apaniro irinti Jesoshi. Ari imanajeitaquero: peerani, tecatsi incamantajeite. Impoiji, icamantaquee. 37 Oquitaitetamanaji, yoirincajeitamanaja, itonquiojeitavacari oshequi atiri. 38 Icantavaqueri aparoni: --Oametanari, pincavintsayeri notomi, te intimeji pashini. 39 Yatajeaoncaqueri camaari, icajemacaapinitiri. Yampitsiitacaapinitari, ishimoretacaapinitari. Yoashinoncaapinitaqueri: te irinijantareempariji. 40 Nocantavetacari poamerepee iroavisacoteri, iro cantaincha te irimateriji. 41 Yacanaqueri Jesoshi: --Eiro imatiritsi: tempa irinti pitseencaririnte, irootaque caari imatantari camaari; te pinquenqueshirejeitempa. ¿Arimpa noshinetempi pintseencantapinite? Jentsite pamaquenari. 42 Jeri inianquitacaavetapaacari itomi, imapocanaca camaari ipishoncaqueri quipatsiqui, yampitsiitacaanajari aisati. Ari itiancajiri Jesoshi camaari, yoavisacotajiri jananequi. Icantiri iriri: --Jerica pitomi: avisacotaji inaji. 43 Yoajeitanaqueri cavaco maaroni atiripee icantavacaajeitanaca: --Tempa itasorentsitasanoti catsini Tasorentsi. Ainiroquera icantavacaajeitaca, icantiri Jesoshi iroamere: 44 --Pinquenqueshiretasanotero oca noncamantempiri. Eiro pipeacotarotsi. Noponeaca inquitequi, natiritapaaque, iro cantaincha irayeetena. 45 Iro cantaincha te inquemajeitavaqueroji icantavetacariri. Te irishineteriji Tasorentsi inquemajeitavaquero. Itsaroacaajeitacari irisampiterime: "¿Paita picantaqueri?" 46 Impoiji icantavacaajeitanaca iroamerepee Jesoshi, yaamaajeitaca: --Aca acarajeitica: coajica, ¿janica anaacotantajantsine impincatsaritaje? ¿Narompa pimpincatsajeite? 47 Iotashitacari Jesoshi iquenqueshirejeitiri. Icajemiri jananequi: --Caatanaque aca nonampinaqui. 48 Impoiji icantajeitiri iroamerepee: --Pameneri jananequica, quemisantanari. Ariorica pincavintsayeri yoca, pincavintsayena narori. Ariorica pincavintsayena, aisati pincavintsayeri tiancaquenari. Ariorica pincavintsayeri itsipapee, ari pimpincatsaritanaque. 49 Impoiji icantiri Joa: --Oametanari, chapinqui noneaqueri shirampari oavisacoyetiriri neiriri camaari. Icamantavetana iquemisantimpi, irootaque imatantariri yoavisacotiri. Iro cantaincha te quiso iroajeitee, irootaque notsaneacotantacariri iroavisacoteri neiriri camaari. 50 Yacanaqueri Jesoshi: --Eiro pitsaneapitsataritsi. Te inquisajeiteeji, irootaque ayotantacari iquempejeitaquee. 51 Te osamaniteji meeca: irotaintsi irijataje Jesoshi inquitequi. Ari iquenqueshiretaca irijate Jerosarequi. 52 Itiancaqueri iroamere: --Pijivatanaque anta Samariaqui, pamenapeero asavicantajeitapeempari. 53 Ari ijavetanaca, iro cantaincha iojeitaque samariasati irijate Jesoshi Jerosarequi, irootaque itsaneapitsatantavacariri irisavicantapeempameri inampiqui. Ari ipianaja, icamantapaajiri Jesoshi: --Eiro ishineteetsi amaye inampiqui. 54 Ari iquemantacariri Santiaco aisati Joa, icantiri: --¿Novincatsarite, picoaquempa noncanteri Tasorentsi intaajeiteri maaroni samariasati? Nonquempeteari Iriashini peerani: itaacantaqueri soraro quisajeitaqueriri. 55 Yamenashetaqueri Jesoshi, icantiri: --Te oncameetsateji anquisheri. Te piojeiteji jaoca picantacari: te pincameetsashireteji. 56 Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Te iro nompocantea noayeteri atiri, irointi nopocantaca noavisacojeiteri. Impoiji yovaajeitanaja pashini nampitsiqui. 57 Ari iquenajeitanaque avotsiqui, itonquiotavacari shirampari, icantavaqueri Jesoshi: --Novincatsarite, nocoaque noijatasanotanaquempi, jaocarica pijateri. 58 Icantiri: --Natiritapaaque noavisacotanteariri atiri. Pinquemisantavaquero oca noncamantempiri: yora otsitiniro timatsi imoro imaapinitantari, yora tsimeripee timatsi itsitiyetari; iro cantaincha nainti, tecatsi nomaanteari. 59 Impoiji icantiri pashini: --Poijatanaquena avinti. Yacanaqueri iriori: --Novincatsarite, nocoaveta, iro cantaincha incamavaquetsita apa. Ariorica nontijeri, impoiji noijatanaquempi. 60 Ipiatacari Jesoshi: --Ainiro itseencaririnte, iriotaque tijerine ariorica incamaque. Aviroquea avinti, pincamantajeiteri atiri jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventajeitiri. 61 Icantiri pashini shirampari: --Aitaque, novincatsarite, noijatasanotanaquempi: iro cantaincha nojivajeitapainterita novetsajeitapainteari noshanincapee. 62 Iro cantaincha icantiri Jesoshi: --Ariorica pitsapatiro piquiiro quipatsi pimpanquitantearori pivanquire, te pamenamenayetero paitapeerica, caari otipitantayeta piquiaqueri. Aisati oquempetaca: pincoaquerica impincatsariventempi Tasorentsi, poijatasanotena, eiro piquenqueshiretirotsi pantajero aisati pantapiniveitaniri.

Lucas 10

1 Impoiji itiancajeitaqueri oshequi iroamere irijivajeitanaqueri, icarajeiti 70. Icantavaqueri: --Pijajeite, apitepee pincantayetanaquea. Pijivajeite nampitsipeequi nocamantajeitaquempiri, nimpoitanaje narori. 2 Oquempetaca ocarataque oshequi oitsoqui panquirentsi, aparaitanaca: te iroshequiteji aviiteroneri. Pincanteri Avincatsarite intiancajeitanteariri oshequi amitacotempineri pinquenquetsatacaajeiteri atiri, irijajeitanteari iriori inquitequi. 3 Pamene, oshequi ompomerentsitimojeitempi, oshequi irantanatempi tseencantatsiri: pinquempeteari ovisha, itsoncaqueri maniti. Meecaquea, pijajeite pinquenquetsajeite. 4 Eiro paanaquerotsi pitsarate, piirequite, pisapatote. Ariorica pintonquiotavaqueari atiri nianqui, eiro piquenquetsatacaavaqueritsi, irointi pavisanaqueri: apatiro povaanaquero onta nocantaquempiri. 5 Jaocarica pisavicapaaqueri, pincanteri Tasorentsi iramitacoteri ashitarori ivanco inquemisantanteari. 6 Ariorica inquemisantaque, iravisacotaje. Irompa eirorica iquemisanti, iro cantaincha eiro patsipetarotsi pinquenquetsatacayeri Tasorentsi: tempa pimataqueneri oca nocantaquempiri. 7 Jaocarica anta pisavicapeeri, aitaque pisavicavaquetsita. Eiro piquenaquenayetitsi pancotsipeequi. Poyearo paitarica impavaquempiri, aisati pirero, maaroni. Ocameetsati impavaquempi paitapeerica coiteimotaquempiri: tempa ocameetsati impinateri shirampari antaveetiniriri. 8 Jaocarica pijateri, ariorica iraacameetsatavaquempi, poapaaquearo paitarica impavaquempiri. 9 Intimerica mantsiaripee, poavisacojeiteri. Pincamantajeiteri maaroni: "Irotaintsi impincatsariventajeitempi Tasorentsi". 10 Iro cantaincha terica iraacameetsatempi itsipapee ashaninca, pincamantajeiteri: 11 "Pinquemajeitavaquena: icoaveta Tasorentsi impincatsariventempime, iro cantaincha te pincoyeji. Te paacameetsajeitavaquenaji, aisati oquempetaca, te paacameetsatavaqueriji Tasorentsi. Meeca pashinoncaitatiyempani". 12 Irootaque nocoaqueri pincamanteriri. Pineaquero, peerani itseencajeitaqueri Tasorentsi soromasatini, irootaque ipoyereajeitantacariri. Iro cantaincha eirorica inquemisantajeitavaquempi ashaninca meeca, iranaacoteri soromasatini, irashinoncaasanojeitanaquea catsini. 13 Aisati icanti Jesoshi: --Irashinoncaasanojeitanaquea corasesati aisati vetsairasati: oshequi ineacojeivetaquena notasoncantapiniti, iro cantaincha te inquemisantajeitavaquenaji catsini. Irineajeitaquenaricame tirosatini aisati shirosatini, inquenqueshirejeitanajeame, irojocajeitajerome caari cameetsatatsi yantajeitiniri. 14 Queariotaque iroasanquejeiteri Tasorentsi coajica tirosatini aisati shirosatini, iroashinoncaajeiteri, iro cantaincha iroashinoncaasanojeiteri catsini corasesati aisati vetsairasati. 15 Aisati icoajeiveta caperenaosati irijajeiteme anta inquitequi, iro cantaincha ainti irijajeite Sharincaveniqui. 16 Noamere, pinquemajeitena. Ariorica inquemisantajeitavaquempi atiripee, aisati narori inquemisantajeitena. Ariorica intseencajeitavaquempi, intseencajeitavaquena narori. Aisati oquempetaca, ariorica intseencajeitena, intseencajeiteri aisati yora tiancaquenari. Meecaquea, pijatasanojeite. 17 Ari ipiajeitapaaja itiancane Jesoshi, iquimoshirejeitapaaque. Icamantajeitapaaqueri: --Novincatsarite, iotantacari camaari noquemisantaquempi, iquemisantaquena narori. Nomataqueriquea notiancajeitaqueri. 18 Yacanaqueri: --Queario yora Satanashi ipincatsariventavetacari iamaaririnte, iro cantaincha noneajeitaquempi pimajeitaqueri pitiancaqueri camaari avirori: meeca niotaque eiro ipincatsaritasanotiritsi meeca Satanashi, tempa yanaacotaqueri Tasorentsi irinti. 19 Meeca oshequi notasoncaventaquempi: oquempevetaca ariorica paatiqueri maranque, eiro yoamaimpitsi; aisati yora quitoniro, tecatsi incantempi. Aisati inquisavetempi yora camaari, iro cantaincha tecatsi incantempi, tempa notasoncacoventimpi. 20 Queario pitiancaqueri camaari, iro cantaincha eiro piveshireimentarotsi. Irointiquea pinquimoshireventasanojeitanaque pijajeite inquitequi. 21 Impoiji oquimoshiretacaasanotaqueri Ishire Tasorentsi, icantiri iriri: --Oshequi, apa, picameetsati. Pipincatsariventajeitiri maaroni inquitesati aisati maaroni quipatsisati. Itimaveta atiri iovetachari, ioyevetaro paitapeerica, iro cantaincha pimanapitsataqueri pineane: te iriojeiteroji jaoca incanteari iravisacotantajeari. Irintiquea poametasanojeitaqueri caari iotasanovetacha: itseencajeivetacari ishaninca, iro cantaincha picoacaaqueri iriote iriori. 22 Impoiniji icantajeitaqueri apatotimentajeitacariri: --Iriotaque Apa matacaaquenarori maaroni catsini. Apaniro iotasanotana Apa, tecatsi pashini iotasanotenane. Aisati noquempeta narori, apaniro niotasanotiri, te intimeji pashini iotasanoterineri: irintiquea yora noamejeitiri, iojeitiri iriori. 23 Ari ipitsocashitanacari iriori iroamere, apaniro yoamejeitaqueri: --Pineajeitaquena avinti nomataquero caari ineapinijeiti itsipapee atiri. Ocameetsati pinquimoshireventena, aisati inquimoshireventena pashini neenaneri. 24 Icoajeiveitani peerani yora quenquetsatacantaveitachaniri irineename nontasoncantayete, iro cantaincha te irineenaji notasoncantayeti. Aisati icoajeiveitani irineename yora pincatsariyeveitachaniri. Aisati icoajeiveitani inquemajeitename, iro cantaincha, te. Avirojei avinti, pineajeitaquena, piquemajeitaquena. 25 Pashini quitaiteri ijatashitaqueri iotasanotirori isanquenareni Moishishi. Icoavetaca incomitacayearime Jesoshi; icantapaaqueri: --Oametanari, ¿paita nanteri nosavicanteari inquitequi, noncantaitatiyempani? 26 Yacanaqueri: --¿Paita ocantiri isanquenare Moishishi? 27 Icantiri: --Ocanti isanquenare: "Ocameetsati anintasanoteri Tasorentsi: tempa iriotaque Avincatsarite. Cameetsa anintasanojeiteri catsini. Aisati oquempetaca arosati nintajancha, anintasanojeiteri itsipapee ashanincapee, impoiji antime inquitequi". 28 Icantiri: --Queario picantaque: ariorica pimatero avinti, ari pincantaitatiyempani pintime inquitequi. 29 Iotaque iriori te irinintasanoteriji maaroni ishaninca, iro cantaincha icoaveta irimanerome. Irootaque isampitantariri: --¿Jaoca itimiri noshaninca noninteri? 30 Yacanaqueri Jesoshi: --Noshiacantempiro. Iquenanaque jorio avotsiqui. Iponeaca Jerosarequi, irijateme nampitsiqui pajitachari Jerico. Nianqui avotsiqui imapocaqueri coshitantatsiri, yaavajiri, tapi. Isapocajiri, yaitaqueri iitsaare, oshequi ipasanataqueri, tac, tac, tac. Impoiji yojoquitsempequitaqueri avotsiqui, irotaintsi incame. 31 Ari impoiji iquenanaque avotsiqui saserote; jorio ini aisati. Ineavetapaacari ishaninca yoashinonqueetaqueri, iro cantaincha yanampitanaqueri, te irineshinoncateriji. 32 Aisati iquempetaca aparoni Irevita, iquenapaaque avotsiqui. Ineavetapaacari ishaninca, iro cantaincha aisati yanampitanaqueri, te irineshinoncatimateriji. 33 Impoiji, ari iquenapaaque iriori aparoni samariasati. Inashita irinti, te irishanincateariji jorio. Iro cantaincha ineantapaacariri yora ashinoncaincari, ineshinoncatapaaqueri. 34 Ijatashitaqueri, yaavintapaaqueri, aisati ipashicaqueri ora itoyeetaqueri. Ainiro yamaqueri aisati samariasati imorane. Ari yaajiri ashinoncaincari, yoanquetaqueri imoranequi, yaanajiri anta otiminta pancotsi. Anta cameetsa ineshinoncatapaajiri aisati, yaavintapaajiri. 35 Ari oquitaitetamanaque icoaque samariasati irovaanajea. Icantiri ashitarori ivanco: "Jerica quirequi. Nocoaque pincavintsayeri yoca shirampari. Terica irimoncarateaji quirequi, ari nompajempi coajica pashini". 36 Ari itimi mava neaqueriri ashinoncaincari avotsiqui. ¿Jaoca itimiri ishaninca nintasanotiriri? 37 Yacanaqueri: --Tempa yora neshinoncatiriri. Icantiri Jesoshi: --Aisati pinquempeteri, pineshinoncajeiteri pishaninca, maaroni. 38 Impoiji iquenanaque avotsiqui Jesoshi, icarajeitiri iroamerepee. Yareejeitapaaca nampitsiqui. Oneavajiri tsinane pajitachari Marita, ocantavaqueri: --Tsame, pijajeite novancoqui. 39 Otimi anta ovancoqui ireento, opajita Maria. Osaviquimotaqueri Avincatsarite iitiqui, oquemisantavaqueri icamantaquerori. 40 Iroori Marita, oshintsishintsiyetaque, ovetsicayetiniri paitaricapee. Impoiji ojatashitaqueri, ocantaqueri: --Novincatsarite, pamene apaniro novetsicayetimpiro poyeari. Orari eentio, te amitacotenaji. Pincantero amitacotenata. 41 Yacanaquero: --Oshequi piquenqueshiretaquero povetsicaquero ayeari, poameetsayetaquero paitapeerica. Oshequi piquenqueshireyetaquero. Ocameetsayeveta, iro cantaincha timatsi aparoni cameetsasanotatsiri: 42 irootaque ocoaqueri pireento, tecatsi cantimenterone.

Lucas 11

1 Pashini quitaiteri iquenquetsatacairi Jesoshi iriri. Ari ivecaratantacarori, icantiri iroamere: --Novincatsarite, yora Joani yoamejeitaqueri iroamereni iquenquetsatacaajeitaqueri Tasorentsi. Nocoaque meeca pinquempetajeari avirori: poamejeitena nonquenquetsatacayeri narori. 2 Icantaqueri: --Ariorica pinquenquetsatacayeri, jero oca, pinquempeterori: Apa jenoquisati, oshequi picameetsati catsini, nocoajeitaque pimpincatsariventajeitena, maaroni. Ocameetsati nomajeitempiro maaroni picoacaajeitaquenari, nonquempeteari iriori inquitesati yantajeitimpiro iriori maaroni picoacaajeitiriri. 3 Pimpapinitenaro maaroni quitaiteri noyeari coiteimotanari. 4 Eiro piquishimentanarotsi caari cameetsatatsi nantiri, irointi picavintsayena: tempa nocavintsaajeitiri noshanincapee. Eiro pishinetiritsi camaari irantacayena caari cameetsatatsi. 5 Aisati icantaqueri Jesoshi: --Pamene, noshiacantempiro aisati. Oquempetaca ariorica pijatashiteri pishaninca nianquiite pamanapeeri itantane. Pincantapaaqueri: 6 "Nocoi pimpena mava pitantane noacaajeiteariri noshaninca. Iroaquera yareetapaaca, tecatsi nompavaqueriri". 7 Aamaaca ari incantavaquempime: "Eiro pashereanatsi, novochoquineni. Maajeivetaquena: narori, notomipee, maaroni. Yavitaca oni ashitacorontsi. Tecatsi noncantea nontinaye aca nompantempirori notantane". 8 Pishaninca inaveta, iro cantaincha eirorica icoitsi intinaye impantempiri itantane. Iro cantaincha te incoyeji aisati pampiitapiniteri, irootaque intinaantajeari, tinare, impaquempiro picoacotaqueriri. 9 Aisati oquempetaca: ariorica pamanapiniteri Tasorentsi, impapinitempiro pincoacoteriri. Ariorica pincoapiniyetero paitarica, ari paajero. Ariorica pinquenquetsatacaapiniteri Tasorentsi, ari inquemisantempi. 10 Queario, ipasanotee Tasorentsi maaroni coiteimojeitaqueeri: te irimashitsateji, intacojeitaquee. 11 Pamene, incoacotempirica pitomi tanta iroyeari, ¿arimpa pimpaqueri mapi? Incoacotempirica shima iroyeari, ¿arimpa pimpaqueri maranque? 12 Ariorica incoacotempi iitsoqui teapa, ¿arimpa pimpaqueri quitoniro? Eiro pipiritsi, irointi pimpasanoteri yoyeeyetari. 13 Pineaquero, te pincameetsajeiveteaji, iro cantaincha piojeiti picavintsaajeitiri pitomipee. Tempa aisati iotasanoti irinti Apa jenoquiniri icavintsaajeitaquee arori. Ariorica pincoacojeiteri, intiancajeitempiro Ishire iriori amitacojeitempine. 14 Pashini quitaiteri ineaqueri Jesoshi shirampari imasontitacairi camaari. Itasoncacoventajiri Jesoshi, yoavisacotajiri, irosati ineaveetantanaja aisati. Yoajeitanaque cavaco maaroni neajeitaqueriri. 15 Iro cantaincha icantayeti aparopee: --Ishanincatacari Jesoshi Satanashi: yora ivincatsarite camaari, irootaque imatantarori yoavisacotiri neiriri camaari. 16 Itimi pashini tseenquiriri Jesoshi, icantiri: --Intsite, pintasoncante, niotantempiri queariorica piponeaca inquitequi. 17 Iro cantaincha iotaque iriori iquenqueshirejeitiri. Icantiri: --Ariorica irimanatavacaajeitea atiri, tempa aitaque impoyereavacaajeitaquea. Aisati ariorica inquisavacaajeitea ashaninca, tempa ari irinijantareajeitanajeri. 18 Aisati oquempetaca, ariorica inquisajeiterime Satanashi iamaaririnte, ¿jaoca incanteari impincatsajeitantearirime? 19 Aisati picantayeti: "Irio Satanashi amitacotiriri Jesoshi yoavisacotiri neiriri camaari". Iriome amitacotenaneme noavisacotantariri, ¿janica amitacotiriri pishanicajei yoavisacotantariri neiriri camaari? ¿Irisatimpa camaari pishaninca? 20 Iro cantaincha itasoncacaaquena Tasorentsi noavisacotantariri neayetiriri camaari, piojeitanteari meeca quiso yoajeitaquempi Tasorentsi, icoaque impincatsariventajeitempi. Jero aisati ishiacantiniriri Jesoshi: 21 --Pamene, oquempetaca oca: ontimerica shintsitatsiri shirampari ivesamento, ichacopite, maaroni, tempa irishentasanotero ivanco. Eiro ishinetiritsi incoshiyeeteri irovaararo. 22 Iro cantaincha impoquerica anaacotiriri ishintsitasanoti, iranaacotapaaqueri irinti irantapaaqueri, impoiji iraapitsatapaaqueri yoantamento. Impoiji incoshiteri irovaararo, impajeiteri ishanincapee iriori. 23 Iquisajeitaquena maaroni caari oijajeitana, itseencajeitaquena maaroni caari amitacotana. 24 Ariorica iroavisacotajea neavetariri camaari, ocameetsati iraamaventajeari: yapiitajiricari aisati. Ishiaquero oca: iquenayeti camaari caaraiteriqui, icoayevetaro pancotsi irisavicanteameri. Tecatsi irinee, irootaque iquenqueshiretantacari: "Nompianajeta anta pancotsiqui noponeacanta". 25 Ariorica impiaje, irineapaajero pancotsi, opishitaca. Vetsicayetaca irisavicantapeempari aisati. 26 Impoiji irijataque incajemeri itsipapee iyamaaririnte, incarate oshequi. Eiro icameetsatitsi camaari catsini, yora incajemeri. Pineaquero, oca pancotsi oshiaqueri neiriri camaari. Ariorica iravisacotaje, ocameetsati iraamaventajeari camaari: yapiitajiricari irineajeri aisati. Ariorica irampiitajeri irineajeri, catsiqueti iroasanoteri. 27 Ari itimi oshequi quemajeitaqueriri Jesoshi. Antearojenca ocanti aparoni tsinane: --Tempa ocameetsati oquimoshireventiri Jesoshi iriniro. 28 Iro cantaincha icanti: --Je, queario, iro cantaincha iquimoshiretasanojeitaque maaroni quemajeitirori irineane Tasorentsi, aisati maaroni quemisantajeitiriri Tasorentsi. 29 Ari yapatotimentajeitari Jesoshi itsipapee atiri aisati. Impoiji yoamejeitajiri: --Te pincameetsajeiteji. Picoajeiveta pineajeitename nontasoncantajeme aisati, iro cantaincha eiro pineajirotsi aisati. Pinquenqueshireteri Jonashini piotanteari: 30 peerani iniaqueri anteari omani. Ocarati mava imaacotaque tsompoina, impoiji isoquijanaji ivantequi, iotantacari ninivesati itiancaqueri Tasorentsi. Nonquempetajea coajica piojeitanteari itiancaquena Tasorentsi: tempa natiritapaaque nainti, noponeaca inquitequi. 31 Aisati ora ivincatsaroteni savasati, oponeaca arejiqui catsini, pashiniqui quipatsi. Oponeaca paricoti oquemisantantariri Saromoni, peerani. Ocoaque iriotacaasanotero. Pamene, nanaacotiri Saromoni nioti, iro cantaincha pitseencajeitaquena. Coajica, ariorica irampatojeiteri Tasorentsi maaroni camajeitatsiri, incantajeitempi: "Ainiro pantane: pitseencaqueri notiancane. Irompa irointi oca ivincatsarote savasati te aneeroji antane: tempa oquemisantiri Saromoni". 32 Aisati iquempeta yora ninivesatini: iquemisantirini Jonashini. Iquenqueshirejeitanaca, yoipacaajeitajiro caari cameetsatatsi yantajeitiri. Nanaacotiri nainti Jonashini, iro cantaincha te pinquemisantajeitenaji. Coajica incantempi Tasorentsi: "Iquemisantirini ninivesatini Jonashini: avintiquea, ¿paita caari piquemisantantari notiancane?" 33 Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Ariorica pitsiotiro tsiomentotsi, ¿arimpa pimanaquero jaocarica? ¿Pitetirompa cantiriqui? Tempa poapinitiro onantariqui, pitsiojeitantari. 34 Oca aqui oquempevetaro tsiomentotsi. Ocameetsatirica aqui, amenajeitanaque paitapeerica. Iro cantaincha terica oncameetsateji aqui, tecatsi amenanteari, oquempetaca aqueni tsiteniriqui, te ayojeiteji jaocarica aqueniri. 35 Ocameetsati piotacotea avisati piquemisantasanotaquerica. Ariorica piquemisantasanoti, ari piotasanotanaque, eiro pitseenquimatantajitsi. Impoiji pinquempetearo tsiomentotsi tsiotasanotachari. Irootaque icantajeitaqueriri Jesoshi. 37 Impoiji icantaqueri variseo Jesoshi: --Tsame ajate novancoqui, noacayempi. Ari yoijatanaqueri, yoacaapaacari. 38 Te inquivacoteaji Jesoshi, irootaque yoantanacariri cavaco variseo. 39 Icantiri Avincatsarite: --Queario, pamejeitacaro piquivapinitiro pajo aisati piveratote: iro cantaincha apatiro otapiiqui. Te pojoqueroji caari cameetsayetatsi timatsiri osantequi. Piquempetacaro avirori: piquenqueshiretapinitiro picoshiyeti aisati pantapiniyetiro caari cameetsatatsi. 40 Te pinquenqueshireniroteaji. ¿Apatirotimpa yovetsiquiro Tasorentsi paco? Tempa aisati yovetsiquiro piquenqueshireantari. 41 Pipashiyevetari ashinoncaincari coiteimovetariri, iro cantaincha te pincavintsaasanoteriji. Ariorica pincavintsaasanoteri itsipapee pishaninca, ari pincameetsataque. 42 Pashinoncaajeitea avirojei. Queario pipaarantapinivetari Tasorentsi piirequite capichaji, iro cantaincha tequera omoncarateaji. Timatsi pineacameetsatiri avirori aisati caari pineacameetsati. Iro cantaincha te omoncaratearoji icoacaaquempiri Tasorentsi. Te pininteriji Tasorentsi aisati te pininteriji pishanincapee. Ocameetsati pimperi Tasorentsi quirequi, iro cantaincha eiro pipeacotirotsi pininteri aisati panteneri icoacaaquempiri. 43 Pashinoncaajeitea avirojei. Ariorica irampatojeitea ashaninca inquemisantanteariri Tasorentsi, picoanirojeiti impincatsajeitempi avinti. Ariorica pinquenayetanaque nampitsiqui, picoaque cameetsa iraacameetsajeitempi atiripee. 44 Queario, iroashinoncaajeitempi Tasorentsi. Piquempetacari camatsiri tijachari quipatsiqui, imanaca; iro cantaincha yavisajeitanaque atiripee, te iriojeiteji irotaintsi iratiquerime camayetatsiri patsaatsiri. Aisati avirori, pimanayevetaro caari cameetsayetatsi pantayetiri. Irootaque icantaqueriri Jesoshi variseopee. 45 Ari icantiri oamentantirori isanquenareni Moishishini: --Oametantatsiri, aisati narorijei piquisaquena. 46 Icantiri Jesoshi: --Je, aisati avirori iroashinoncaajeitempi Tasorentsi. Oshequi piperanayetacari ashanincapee, iro cantaincha te pintacoteariji. 47 Queario, pashinoncaajeitea. Pimoncarajeitacari pishanincani oajeitiriniri camantantatsiniri. 48 Avirojei oayeri. Pintimitaquearicame peerani avirori, poajeitaquerime aisati yora camantantatsiniri. 49 Iotacojeitaquempi Tasorentsi, icanti: "Nontianqueneri atiri quenquetsatacayerineri, iro cantaincha iroayetavaqueri aparopee, irio itsipapee inquisavaqueri, intiancaarantajeri". 50 Ainiro pantajeitiri maaroni: pashi poajeitiro poanti. Yora peeraniniri poajeiterime, irosati picanta meeca poajeitiri quemisantajeitiriri Tasorentsi. 51 Pishanincajeitacari oaqueriniri Averini. Aisati pishanincajeitacari oaqueriniri yora Sacariashini: yoyeetaqueri iriori anta ivancoqui Tasorentsi. Ainiro pantajeitiri maaroni, irootaque iroashinoncaimentempiri Tasorentsi. 52 Poametantavetaro isanquenareni Moishishini, iro cantaincha pashinoncaajeitea: tempa pamatavijeitiri ashanincapee. Te pincoajeiteji pioteri Tasorentsi, aisati te pincoacaajeiteriji iriojeitajeri iriori ashanincapee. 53 Irootaque icantajeitaqueriri maaroni, impoiji isoquijanaji. Iquisajeitaqueri yora variseopee aisati yora oametantirori sanquenarentsi, aisati iquenquejaajeitaqueri. Aisati isampiyevetacari paitapeerica, 54 icoajeiveta incomitacayearime. Icoaveta incomitacayearime iraacantantearimeri.

Lucas 12

1 Ari yapatotimentajeitari Jesoshi oshequi catsini atiri, itsitacaavacaajeitanaca. Irosati icantantari iroamerepee: --Paamayeariyea variseopee, yamatavijeitimpicari. Oshequi yamatavitanti. 2 Ijijeivetaca tecatsi iotatsine yamatavijeivetacari, iro cantaincha coajica iriotacojeitanaqueri maaroni atiri yashi yoiro yamatavitanti. 3 Aisati aviroripee, paitarica pimanavetacari picantiri meeca, inquemajeitero coajica. Paitarica pincanteri apaniro anta pivancoqui, irovaayetajero anta yapatojeitanta atiripee. 4 Meeca, noshaninca, noncamantempi: eiro pitsaroacaaritsi yora atiri coatsiri iroyempi. Ariorica iroyempi, iro cantaincha irointi iroyeete pivatsa. Tecatsi incantero pishire. 5 Irinti Tasorentsi pimpincatsate: incoaquerica, iroyempi. Iro cantaincha aisati icoaquerica, irimatero intianquempi Sharincaveniqui. Irooquea pintsaroacayeari irointi pijate Sharincaveniqui. 6 ¿Ivinaronimpa tsimeripee? Te impinatasanoteaji, iro cantaincha iojeitiri Tasorentsi: te impeacojeiteariji. 7 Aisati oquempetaca, iotasanojeitaquempi: ioti jaoca ocaratiri piishipee. Iquempoyeajeitaqueri tsimeripee, iro cantaincha avirojei iquempoyeasanojeitaquempi. Eiro picantashiretitsi, irointi piveshireimenteari Tasorentsi. 8 Aisati piojeitavaquero oca noncantempiri: eiro pipashiventacaanatsi, ariorica pincamantajeiteri itsipapee atiri piquemisantaquena, aitaque noncamanteri Apa anta inquitequi pishanincataquena. Tempa noponeaca inquitequi, natiritapaaque. 9 Iro cantaincha ariorica pimpashiventacayena aca quipatsiqui, aisati avirori nompashiventacayempi anta inquitequi. 10 Ariorica incantimatena atiri, ariorica incavintsayeri Tasorentsi, eiro iquenqueshiretajirotsi yantajeitiri. Iro cantaincha ariorica incantimajeitero Ishire Tasorentsi, eiro icavintsairitsi Tasorentsi catsini. 11 Ariorica irayeetempi anta yapatotapinijeitanta, aisati anta joeshiqui, aisati anta pincatsariqui, eiro pitsaroacaajeitaritsi. Eiro piquenqueshiretitsi: "¿Paita noncanteriri?" 12 Ariorica irayeetempi, oametempi Ishire Tasorentsi paitarica pincanteriri. 13 Impoiji icantiri aparoni shirampari: --Oametanari, ipanaquerini apani iyeca maaroni timimojeiveitariniri. Tecatsi impena nainti. Pincanteri iye impaarantajena narori irovaararo. 14 Yacanaqueri: --Eiro nocantiritsi. ¿Narompa joeshi, noncantanteariri? 15 Icantajeitiri maaroni apatotimentajeitariri: --Queariompia: pinevetarocari yashiyetari itsipapee, eiro oveshireacaasanotimpitsi. 16 Impoiji ishiacaventiniri oca: --Otimi iipatsite ashitaarantincari. Oshequi onintiro panquirentsi quipatsi, cameetsa oshiocayetanaque ivanquirepee. 17 Yaayetajiro oitsoquipee, inquempoyeantearori ovancopeequi iroori, iro cantaincha opiojeitaca pancotsiqui. Te onajeitearoji maaroni. Iquenqueshiretaca: 18 "¿Jaocasa noncanterori? Tecatsi noantearori maaroni. Jaa, niotaque meeca: noshoveajero pancotsijaniqui, nantacantajero antearo pancotsi noantearori maaroni novanquirepee, aisati maaroni novaararo. 19 Oshequitaque meeca maaroni, tecatsi coiteimotajenaneri. Peerani catsini, eirota otsonquitatsi; meeca nomaoree oshequi osarintsi. Cameetsa noapinitea, noshinquitapinitea, noveshireimentearo maaroni timimotanari". 20 Iro cantaincha icantiri Tasorentsi: "Te piotacoteaji. Meeca tsiteniri noyempi; impoiji, ¿janica ashitajearoneri maaroni timimojeivetimpiri?" 21 Pineaquero, te irioteji maaroni coatsiri iroshequiyero irovaararo. Oncameetsateme irovetsiquerome irisavicantearime inquitequi. 22 Aisati icantiri Jesoshi iroamere: --Eiro piquenqueshiretatsi jaoca payerori poyeari aisati pinquitsaateari. 23 Tempa Tasorentsi oaneaquempiri. ¿Opomerentsitimotarimpa meeca impaquempi poyeari aisati piitsaare? 24 Pinquenqueshireteri jaoca icantari tsimerepee: te impanquitanonteaji aisati te inquempoyeanonteaji iroyeari pancotsiqui, iro cantaincha ipapinitiri Tasorentsi yoari. Pamene, iquempoyeaventajeitiri Tasorentsi tsimeripee iriori, tempa aisati avirori iquempoyeaventasanojeitimpi. 25 ¿Paita patsipetashitantarori picantashireti? ¿Pijitimpa ariorica pincantashirete aiquero pijatatiye pantearitasanotanaque? 26 Pineaquero, patsipetashitacaro picantashireti. Tecatsi paye. 27 Pinquenqueshiretero jaoca ocantari oteaquipee tojari. Te ontsameetanonteaji, aisati te ontijanonteaji oitsaare, iro cantaincha ocameetsatasanotaque. Peerani oshequi yoaneencani Saromoni, iro cantaincha te inquempetearoji oteaquipee: ocameetsatasanotaque irointi. 28 Pineaquero, yoaneencaquero Tasorentsi oteaquipee. Otimaveta, impoiji oshintsiti oshimpetanaji. Peerani pintime avirojei: tempa pijiti iquenqueshiretaquempi avirori. ¿Paitasa pitseencantacariri? 29 Eiro piquenqueshiretirotsi paitarica poyeari, aisati paitarica pireri: inquemacayempi Tasorentsi. 30 Tempa icoajeitaque atiri iroapinijeitea. Iro cantaincha iotaque Tasorentsi maaroni coiteimotaquempiri. 31 Ariorica pimpincatsatasanoteri, impaquempi maaroni coiteimotaquempiri. 32 Noamere, oshequi inintaquempi Apa Tasorentsi: icoasanotaque impincatsariventajeitempi, incavintsaasanojeitempi. 33 Pimpimantero pashiyetari, pimpayeteri ashinoncaincari ovinaro. Impoiji impinatempi Tasorentsi anta inquitequi. Ontimasanote pivaararo anta: eiro opatsaajitsi, eiro opitsititsi, eiro icoshiyeetajimpitsi, eiro yapeajirotsi cajiro. 34 Ariorica otimi pivaararo aca quipatsiqui, oshequi piquenqueshiretaquero timayetatsiri quipatsiqui. Ariorica otimi pivaararo inquitequi, ari piquenqueshiretapinitiri Tasorentsi. 35 Jeroca icantaqueriri Jesoshi iroamere: --Paamaajeiteari pivincatsarite, pivetsicasanojeitea. Pinquempeteari yora inampire ashitarori ivanco. Ijataque yora ashitarori irineeri ishaninca irayero ijina. Yaamaajeitari inampire anta ivancoqui. Ariorica irareetapaajea incoapaaje irashitareavajeneri, aisati incoapaaje irineapaajero ovetsicayetaca ivanco. Ariorica ontsitenitanaje, icoaque ontsiotea ivanco. Aisati icoaque intinaye inampirepee, inquitsaajeitea. 37 Ariorica irineapaajeri yovetsicajeitaca, inquimoshirejeitaque maaroni. Yora ashitarori ivanco irisavicacaajeiteri maaroni inampirepee, iroacaajeiteari. 38 Iro cantaincha te iriojeiteji jaocarica oncarate impocantajeari: ariorica iroaquera imaajeiti, ariorica nianquiite. Iro cantaincha ariorica irineapaaqueri inampire yovetsicajeitaca, ari inquimoshirejeitanaque, maaroni. 39 Piojeitavaquero oca noncamantempiri: arioricame pioteme impoque tsiteniriqui coshitantatsiri, tempa pisaaquiteme poimpiantavajearimeri, eiro pishinetirime incoshitempime. Iro cantaincha te pioteji jaocarica oncarate impocanteari. 40 Aisati noquempevetari coshinti, te noncamantempiji jaocarica oncarate nompocantajeari. Peerani noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Coajica nompiaje. Pinquenqueshirejeitena, paamaajeitajena: nomapocapaimpicari. 41 Ari isampitiri Petero: --Novincatsarite, ¿apanirompa poamejeitena naroripee? Irompa tericampa, ¿picoaquempa iriojeitanaque maaroni atiri? 42 Yacanaqueri: --Noquenquetsatacaajeitiri maaroni quearioventirori nocoacaajeitiriri. Iquempetaca ivatorote atiripee, icoacaaqueri aparoni iratirite iroacaapiniteari itsipapee. Impoiji ijataque ivatorote jaocarica. 43 Ariorica iroacaapiniteari cameetsa, ariorica impocaje ivatorote, iroveshireimentapaajeari. 44 Incantapaajeri: "Cameetsa piquemisantaquena. Meeca aviro amenajeitenarone maaroni timimojeitanari". 45 Iro cantaincha, incanterica yora iratirite: "Eirotsita ipoqui novatorote". Icoacaavetari ivatorote incavintsayerime itsipapee, iro cantaincha imapocaqueri iquisajeitaqueri, ipasajeitaqueri: shirampari, tsinane, maaroni. Oshequi iperataca, oshequi ishinquitaca. 46 Ari pashini quitaiteri impocaje ivatorote, irimapocapaajeri. Iroasanquetapaaqueri, inquempetacaanteri itsipapee caari quemisantiri. 47 Pineaquero, iovetacaro icoacaavetacariri ivatorote, iro cantaincha te incoyeji irimatero. Irootaque impasatacantanteariri, aiquero catsini impasatacantasanoteri. 48 Iro cantaincha eiro yoasanquetasanotiritsi caari iotatsi. Eiro icoacotasanotiritsi oshequi yora caari iotatsi. Irintiquea iotasanotatsiri, incoacotasanoteri irinti. 49 Aisati icanti Jesoshi: --Nopocaque quipatsiquica inquisavacaimentantenari atiripee, nocoasanotaque nomamajeitero maaroni nopocashitiri. 50 Oshequi noquenqueshireaca: irotaintsi oshequi nonquematsicatearo. 51 ¿Pijitashijeivetampa nopocashijeitiri atiri noimajerentajeiteri, cameetsa iraacameetsatavacanteari? Teve, irointi inquisavacaimentajeitena. 52 Ariorica incarate apapacoroni savicatsineri pancotsiqui, inquisavacaajeitea. Incarate mava quisherineri yora apite ishaninca. 53 Ariorica yora ashitariri inquisheri itomi, aisati itomi iquisheri iriri. Ariorica onquishero airo evatayero, onquishero iroori airo. 54 Impoiji icantajeitiri apatotimentajeitariri: --Ariorica pineaquero antearo tampea amaquero mencori otsitenishaanaque, picantajeiti: "Coraqueve incani". Tempa piojeitaque ompoquerica incani. 55 Ariorica oquitamaroitetanaji, picantajeiti: "Eiro oparii incani, ari osarianaje". Tempa aisati piojeiti, 56 irointi pimanaquero piojeitiri. Piojeitaque ompariaquerica incani. Iro cantaincha te pincoajeiteji piojeite oshequi ompomerentsitimojeitempi coajica. 57 ¿Paita caari picoanta piojeitero queariosanotatsiri? 58 Ariorica inquishimentempiri pishaninca quirequi pireviteriri, incoaquerica iraanajempi joeshiqui. Ari tequeratsitarica irareetacayempi, pincantanaqueri: "Eiro piquisanatsi, coajica nompinatajempi". Yoiminqueimpicari caravosoqui. 59 Ariorica iroiminqueaquempi, incoacotasanotempi maaroni quirequi pirevitiriri. Eirorica pipiritsi, eiro yoimisoquijajimpitsi.

Lucas 13

1 Impoiji ipoqui pashini atiri, icamantapaaqueri Jesoshi: --Ijajeivetaca carireasatipee anta Jerosarequi iroajeitenerime Tasorentsi ivira. Jeriniro yora Piratoniro yoacantanirojeitaqueri carireasatipee anta ivancoqui Tasorentsi. Oconoajatacaro irirajani ashanincani irirajani ivira yoajeitiniriri Tasorentsi. 2 Yacanaqueri Jesoshi: --¿Pijitirimpa yora carireasati antasanojeitironiri caari cameetsatatsi ishinetantariri Tasorentsi yoacantaqueri Pirato? 3 Noncamantempi: te iro incamantea. Iro cantaincha queariompiyea: eirorica piquenqueshiretajatsi, aisati eirorica pojocajirotsi caari cameetsatatsi pantapinitiri, pinquempejeiteari yora yoyeetiri. Yoajeitimpicari, maaroni. 4 Aisati peerani otireanaji antearo mapipanco anta Shiroequi, otsinacapaaqueri 18 shirampari, icamajeitaque. ¿Paita icamajeitantacari? ¿Iriompa antasanotirori caari cameetsatatsi icamantacari? Te. Iquempejeitacari maaroni ishiramparirinte. 5 Pinquenqueshireajeitea avirori, pojocajero caari cameetsatatsi pantapinijeitiri. Eirorica piquenqueshirejeitatsi, aisati pincamajeite avirorijei. 6 Impoiji ishiacaventajeitiniri oca: --Ipanquitaquero shirampari iyera anta irovamashitequi. Ocarataque peerani oshiocaque, impoiji yamenapinivetaro oitsoqui, irayerome: iro cantaincha te oitsoquiteji. 7 Impoiji aisati icantiri yora tsameetiniriri iipatsite: "Pamene, ocarataque mava osarintsi nopocapiniveta nayerome oitsoquipee. Te ontimeji catsini. Atsipetashitaca otimi. Pimpesajero nompanquitantearori paitapeerica cameetsatatsiri". 8 Yacanaqueri tsameetiniriri ivatorote: "Ari onavaquetsita meeca osarintsiquica. Nonquiayetero quipatsi ometsoitetanteari, aisati noapinitenero itia pivira, cameetsa ontimanteari oitsoqui. 9 Impoiji ariorica ontimanaque oitsoqui pashini osarintsi, tempa cameetsa, eiro apeshirotsi. Iro cantaincha eirorica otimitsi oitsoqui, nompesajero". 10 Pashiniqui saavaro yoametanti Jesoshi anta yapatotapinijeitanta joriopee. 11 Otimi anta pancotsiqui aparoni tsinane yatajeaonquiri peerani camaari. Ocarataque meeca 18 osarintsi omitiaque, irosati ocanta omitiaque: tecatsi oncantajea oncatiaje. 12 Ineantacarori Jesoshi, icajemaquero: --Caatanaque, meeca noavisacotajempi. 13 Ipamitaquero, irosati avisacotantanaja. Cameetsatanaji, ocatianaja. Ocantanaque: --Yoavisacotajana Tasorentsi, tempa icameetsati. 14 Yora jivatacantantatsiri anta ivancoqui Tasorentsi iquisaqueri Jesoshi. Icantajeitiri apatojeitainchari: --Ocameetsati antaveejeite 6 quitaiteri, iro cantaincha ariorica omoncaratapaaquea quitaiteri 7 ocameetsati amaoreasanojeitanaque. Eiro antaveetitsi catsini. Ariorica picoaque pavisacojeitaje, pimpoque pashiniqui quitaiteri, eiroquea pipoquitsi saavaroqui. 15 Ipiatanacari Avincatsarite, icantanaqueri: --Oshequi pamatavinirotanti. Pantaveejeiti avirori saavaroqui. Pamene, ariorica airi pivacate imire saavaroqui, tempa pitsatacoreiri paantanacariri anta otiminta nija. Aisati piquempetiri pimorane, maaroni. Queario, picavintsaajeitiri pivirapee saavaroqui. 16 Iro cantaincha caari oni pivira oca tsinane, irointi pishaninca. Peerani omantsiataque: tempa ocameetsataque ancavintsayero saavaroqui. 17 Iquemantarori oca, ipashiventajeitanaca maaroni quisajeitaqueriri Jesoshi. Irinti itsipapee atiri iveshireimentajeitacari Jesoshi, icantajeiti: --Ocameetsajeitaque yantayetiri Jesoshi. 18 Impoiji icanti Jesoshi: --¿Piojeitimpa jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti? ¿Jaoca noncanterori noshiacaaventantempirori? 19 Oshiaquero oitsoqui moshitasa ipanquitiri shirampari iroanequi. Oshiocanaque, oquimotanaque, oshiavetacaro inchato. Ipocapiniti tsimeri, yaatapinitiro ojempequi. 20 Yapiitajiro, icanti: --¿Jaoca noncanterori noshiacaaventantempirori? 21 Oquempetacaro tsinane, airo tapiacairori tanta capichaji. Oconoiro oshequi tiricopane otapiantanacari. Otapiaquero maaroni, ometsotantacari. Aisati iquempetaca ashaninca. Intimerica aparoni antirori caari cameetsatatsi, irantacaajeiteri ishaninca, maaroni. 22 Ari iquenaquenayeti Jesoshi nampitsipeequi, yoametantayeti. Icoaque irijate Jerosarequi. 23 Isampiyeetiri: --¿Jaoca incarajeiteri oavisacojeitajanchane? ¿Arimpa incarate aparopee? Yacanaqueri: 24 --Noshiacantempiro. Oquempetaca orijaniqui omorojaniqui anqueanteari inquitequi. Intime oshequi coavetachane irijateme inquitequi, iro cantaincha eiro imatirotsi irareetearo. Pimpomerentsiventearo pareetanteari inquitequi. 25 Aisati oquempetacaro yantiri ashitarori ivanco. Itimi tsompoina iriori, yashitacotaca, iyavitiro ashitacorontsi. Impoiji pimpocajeivetea avirorijei, pincantavetapaaqueari: "Novincatsarite, pashitareenaro, nonqueanaque". Iro cantaincha incantavaquempi: "Te niojeitempiji jaocarica piponeari". 26 Impoiji pincantajeiveteari: "Peerani aitaque pitsipajeitaquena nonampiqui avajeitaca, aisati poamejeitaquena". 27 Ari incantempi: "Te niotempiji. Pijataje, pimpianaje. Oshequi pantayetiro caari cameetsatatsi. Te pincameetsateji". 28 Impoiji oshequi poashiretasanotanaquea catsini, piraasanotanaquea aisati. Pineaqueri Avarama, Isaca, Jacovo, maaroni yora quenquetsatacantatsiniri itimi jenoqui, iro cantaincha avirojei, eiro pimajeitirotsi pijate: iroimpiavajempi Tasorentsi. 29 Imponeajeitaquea quemisantatsiri intatiquero, acaqueroca, catonco, quirinca, maaroni quipatsipeequi. Irisavicajeitapaaque anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 30 Irareetasanotaquea yora pitseencajeitaqueri. Eiro yareetatsi irinti pipincatsajeitiri. 31 Irosati ipocantaca aparopee variseo. Icantapaaqueri Jesoshi: --Pijate pashiniqui quipatsi. Icoaque Eroreshi iroacantempi. 32 Yacanaqueri: --Pincamantanirotaiteri yora amatavitantatsiri: "Icanti Jesoshi: 'Eiro noshiatsi. Noncanteani noavisacojeiteri neiriri camaari aisati mantsiaripee: meeca, osaitequera, aisati otsipa quitaiteri. Impoiji nomoncarataquero maaroni'". Irootaque pincanteriri. 33 Aitaque nonquenaquenayete meeca, osaitequera, aisati otsipaniqui quitaiteri. Aisati ocameetsati noncame Jerosarequi: tempa anta icamapiniti quenquetsatapinitirori irineane Tasorentsi. 34 Aisati icantiri Jesoshi: --Yora jerosaresati oshequi yoayetaqueri quenquetsatirori irineane Tasorentsi. Ipichaapinitaqueri itiancane Tasorentsi. Oquempetaca teapa osaramonquitiri orijanipee, oshequi nocoaveta nampatojeiterime jerosaresati: nonquemisantacayerime, iro cantaincha te incoajeiteji. 35 Pamene, tecatsi amitacoterineri meeca, yojocajeitiri Tasorentsi, icantiri: "Incanteata". Eiro ineapinitajanatsi meeca. Jaocarica intimeri pincatsatenaneri, ari irineajena aisati.

Lucas 14

1 Pashiniqui saavaro itimi Jesoshi anta ivancoqui jivatacaajeitiriri variseo. Yamenasanojeitiri Jesoshi, icoaque irantero paitarica inquishimentanteariri. 2 Itimi anta aparoni mantsiari, yeereyetanaque, yenoncayetanaque maaroni. 3 Isampitiri Jesoshi variseopee: --¿Ocameetsatimpa avavisacoteri mantsiaripee quitaiterica amaoreajeitantari? 4 Iro cantaincha imajerejeitanaque, te irancaniroteji. Ari yacatsavacotaqueri Jesoshi mantsiari, yoavisacotiri, impoiji itiancajiri ivancoqui. 5 Ari icantaqueri yora amenashejeitaqueriri: --Tempa pantaveejeiti avirojei saavaroqui. Ariorica impariaque pivacate omoroqui, tempa ari paavajeri aisati. 6 Aisati, imajerenirojeitanaque. 7 Impoiji yamenajeitaqueri Jesoshi yora oajeitainchari yoacaajeitacari yora jivatacaajeitiriri. Icoajeiveta irisaviqueme quempeji yora pincatsari irineacameetsatantearimeri. Ari icantajeitaqueri Jesoshi: 8 --Ariorica iroacayempi pishaninca, eiro pisavicashitatsi quempeji yora pincatsaritatsiri. Pamene, ipoquicari pashini ivincatsaririnte, 9 impoiji ipoquicari yora cajemacantimpiri, icantimpicari: "Eiro pisaviquimotiritsi pincatsarica. Irisaviqueta aca irinti ivincatsaririnte". Isavicacaimpicari anta nijantiaji, impoiji pimpashiventanaquea. 10 Irointiquea ocameetsati pisavicapaaque anta nijantiaji. Impoiji ariorica irineajempi yora cajemacantimpiri, incantempi: "Caatanaque, noshaninca, pisaviquimoteri aca pincatsari". Irineajeitempi maaroni oajeitainchari ishanincataquempi pincatsari. 11 Ariorica pincoaque irineapincatsajeitempi itsipapee, pishemeticari; impoiji ipashiventacaimpicari Tasorentsi: tecatsi neapincatsatempineri. Iro cantaincha yora caari shemetatsi incarajeiteri Tasorentsi impicatsariventante. 12 Aisati icantiri Jesoshi yora cajemacantiriri: --Ariorica pincajemacanteri atiri poacantajeiteariri, eiro picajemapinijeitiritsi pishanincasanori aisati yora ashitaarantincari. Ariorica poacaaqueari, ari iriori impiatempi, iroacaajempi. 13 Iro cantaincha ocameetsatasanoti pincajemacanteri irinti yora caari ashitaarantayetacha, yora choriyetatsiri, jempayetatsiri, caari amenayetatsi, maaroni. 14 Tecatsi incantajeitea irinti impiajeitajempi iroacaajeitempi. Iro cantaincha coajica irointinaajeitajeri Tasorentsi maaroni quemisantajeitiriri. Impoiji impinatempi irinti. Te pantsipetashiteaji picavintsanti. 15 Iquemantacariri aparoni oainchari, icanti: --Tempa oncameetsatasanotaque antime anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 16 Icantaqueri Jesoshi: --Oquempetaca aparoni shirampari. Yovetsicacantaquero oshequi yoari, impoiji icajemacantaqueri ishaninca iriori iroyea. 17 Ovetsicajeitaca maaroni. Itiancaqueri inampire: "Pijate, pincamantaiteri: 'Moncarataca, vetsicajeitaca maaroni, pimpoque meeca'". 18 Iro cantaincha te incoajeiteji irijajeite. Icanti aparoni: "Iroaquera namanantaquero noipatsite. Nojate meeca namenaiterota, ocameetsataquerica. Pincamantajeri: 'Eiro ipoquitsi'". 19 Icanti pashini icajemacantiri: "Iroaquera namanantaqueri 10 vaca. Nocoaque namenaiteri icameetsataquerica. Pincamantapaajeri: 'Eiro ipoquitsi iroyea'". 20 Icantiri pashini: "Iroaquera naaque nojina. Tecatsi noncantea nojate". 21 Ari ipianaja yora inampire camantavetariri ishaninca. Icamantapaajiri: "Icantajeiti: 'Eiro nojatitsi noyea'". Ari iquisanaca yora ivatorote, icantiri inampire: "Incanteata noshaninca. Meeca pijate anta nampitsiqui, pinquenayetanaque pincoacoayeteri yora caari ashitaarantayetachane, choriyetatsiri, jempayetatsiri, caari amenayetatsi, maaroni". Ari ijataque, icajemajeitaqueri, ipocajeitaque. 22 Ari ipiajaro aisati, icantapaajiri ivatorote: "Nojaiti, nocamantajeitaqueri. Ipocajeitaque, iro cantaincha tequerata omoncarateaji". 23 Ari icantiri aisati: "Ari pijate anta aisati, pinquenayetanaque avotsipeequi, pincantajeiteri itsipapee impoque, nocoaque irijaasanojeitapeemparo novanco. 24 Irinti yora noshaninca nojivavetacari nocajemacantavetacari, eiro catsini yoimatarotsi oca novetsicavetanariri". Irootaque iquenquetsatacaajeitiriri Jesoshi anta ivancoqui variseo. 25 Ari iquenanaque Jesoshi avotsiqui aisati, yoijajeitanaqueri oshequi atiri. Ipitsocashijeitanacari, icantajeitiri: 26 --Niotaque pinintajeitiri piripee, piniropee, pijinapee, pitomipee, pirentipee, pitsiropee, maaroni. Aisati avisati nintajeitacha avirori. Iro cantaincha pincoajeiterica poijajeitena, ocametsati nainti pinintasanojeitena catsini. Eirorica pinintasanotanatsi, tecatsi pincantea pimpeajea noamere. 27 Aisati eirorica pipomerentsiventasanotanarotsi nocoacaajeitaquempiri, aisati eirorica poijatasanotanatsi, tecatsi pincantea pimpeajea noamere. Pinquenqueshirejeitea jaocarica oncanteari. 28 Oquempetaca ariorica icoaque irantacantero shirampari ivanco, irijivataque irisampiteri yora vetsiquenerine jaoca oncarate ompinatea. Impoiji irimoncarateri iirequite iriotanteari moncaratacarica. 29 Eirorica ijivati iriote irimoncaratearica, icomitarocari. Ariorica irimoncaratearo ominca, ari ocarati. Impoiji tecatsi pashini iranteneri yora vetsicavetanariri. Impoiji irishirontimenteari ishaninca. 30 Incantajeite: "Pineaqueri, irovetsicacanterome pancotsi, iro cantaincha te intsoncacanteroji. Te intimeji iirequite, iji, iji, iji". 31 Aisati yora pincatsari, ariorica inquemacoteri itsipapee atiri itiancaqueri 20,000 soraro inquisanteariri. Ariorica intime isorarote pincatsari 10,000. Te irioteji ocameetsatirica irimanatavaqueri yora pocatsineri. Tempa irijivate incajemajeiteri ishanincapee iroametatavacanteari: impoiji iriote ocameetsatirica irimanatea iroimpianteariri yora pocashiterineri. 32 Ariorica incantajeite ishaninca: "Yanaacojeitaquee, ishequitasanotaque. Tecatsi ancantea aimpiavajeri". Ari incanteri: "Tequera irareejeitea, tsame antianqueri aparopee ashaninca irisampiteri paitarica incoacojeitaqueeri eiroquea imanatantapeetsi". 33 Aisati pinquempetea avirorijei: ariorica pincoaque poijatena, pijivate pinquenqueshirete jaoca ocantajeitari maaroni timimojeitimpiri. Piotasanojeitero: impoiji pojocajeitajero, poijatasanojeitanaquena. 34 Nocoaque yora quemisantanari iroameteri itsipapee atiri intime cameetsa, irompa eirorica yoametiritsi, te irimateroji nocoacaavetacariri, yatsipetashitaca itimi. Iquempetacaro tivi caari poteatatsine: tempa ajocajero. Pinquenqueshiretasanotero oca nocantajeitaquempiri piotasanotantearori. Irootaque icantajeitaqueriri Jesoshi oijajeitiriri.

Lucas 15

1 Itimi anta oshequi jorio aitiriri iirequite ishaninca impanteariri yora oromasati, aisati icoshitaqueri ishaninca. Iro cantaincha yamejeitaca iriori yapatotimentapinitari Jesoshi, icarajeitaqueri itsipapee antapinitirori caari cameetsatatsi. Iquemisantapinijeitaqueri Jesoshi iquenquetsati. 2 Ari icantajeiti yora variseopee aisati yora oametantirori Sanquenarentsi: --Te oncameetsateji oca yantapinitiri Jesoshi: icarajeitapinitiri caari cameetsayetatsi, itsipajeitacari yoajeita. 3 Impoiji, jero oca ishiacantiniriri Jesoshi: 4 --Aamaaca intimerica povishate 100. Impeaquearica aparoni, tempa ari poanaqueri yora 99 anta queshiiqui, impoiji pijatanaque anta caaraiteriqui, pincoacoanteariri peainchari. Pincoacoayetajeri irosati pineantajeariri. 5 Ariorica pineapaajeri, tempa oshequi pinquimoshireventajeari. Tempa pinquijajeri, paanajeri, poajateri anta itimajeitinta ishaninca. 6 Aisati, ariorica pareetea pinampiqui, tempa pincajemajeiteri pishaninca, pincantajeiteri: "Tsame anquimoshirejeite: ipeavetaca novishate, naajiri aisati". 7 Aisati iquempeta Tasorentsi. Ariorica inquenqueshiretajea aparoni antirori caari cameetsatatsi irojocantearori, incanteri maaroni savicajeitatsiri inquitequi: "Tsame anquimoshireventajeiteri". Te irio incantacote yora itsipapee cameetsajeitatsiri. 8 Jero pashini icantiriri Jesoshi: --Pashini aisati noshiacaventempiro: otimi tsinane oirequite, icarati iitsoqui 10. Ariorica impeaquea aparoni, oncoacoayetajeri. Ariorica ontsitenitanaque, ontsiotero otsiomento, oneanteariri, aisati ompishitasanotero pancotsi amenayetajeri otijaqueririca quipatsi. Ari oncoacoayetajeri irosati oneantajeariri. 9 Ariorica oneajeri, oncajemeri oshanincajei, oncanteri: "Tsame pintsipajeitena, anquimoshirejeitanaque. Noneajiri aisati noirequite peavetainchari". 10 Aisati noncamantajeitempi: aisati iquempetaca Tasorentsi. Ariorica inquenqueshiretajea aparoni antirori caari cameetsatatsi irojocantajearori yantayetiri, inquimoshiretanaque Tasorentsi, irineajeiteri inampirepee. 11 Pashini aisati ishiacantiniri Jesoshi: --Itimi shirampari itomi apite. 12 Yora impoitatsiri itimi icantiri iriri: "Apa, nocoaque pishinetenaro nayerota maaroni novaararo aisati maaroni noirequite. Pimpenaro meeca maaroni". Ari ipajeitaqueri. 13 Pashini quitaiteri yapatojeitaquero irovaararo, maaroni. Ijataque arejiqui, pashiniqui nampitsi, yaanaquero maaroni timimojeitiriri. Anta te irisavique cameetsa, irootaque yaparatantacarori maaroni irovaararo aisati iirequite. 14 Ari tecatsi timimotajerine, aisati te ontimasanoteji iroajeiteari atiri. Oshequi yashinoncaaca evancari, iquemasanotaquero itashe. 15 Impoiji iquenaquenayetanaque iramenayeteri tsameetacayerineri. Ineapaaqueri aparoni ashitariri ichanchote, icantapaaqueri: "¿Picoaquempa nontsameetempi?" Icantiri: "Je, nocoaque pamenenari nochanchote". 16 Ari yamenavetacanari ichanchote, ipapinitiri yoari: ora shiavetarori otaqui intsipa. Iro cantaincha tecatsi oacayearine yora evancari, icoavetanaca iroacotearime yoari chancho. 17 Impoiji iquenqueshiretanaja: "Icarajeitaque iratirite apa oshequi. Timatsi yoajeitari maaroni, iquemapinijeitaca, timatsi timaarantapaintsiri aisati. Naintiquea, aasanotaquena notashe. 18 Meeca nompianaje anta apaqui, noncantapaajeri: 'Apa, te nonquemisantempiji, aisati te nonquemisanteriji Tasorentsi. Ainiro nantane oshequi. 19 Eiro meeca pitomintajanatsi, ainti pinampitajena. Nontsameetempiro piipatsite'". 20 Impoiji ipianaja, iquenanaji avotsiqui. Icaantanaja, irotapaajantsi ivanco iriri. Ari iniitavajari iriri anta paricoti, iquenapaaji. Oshequi iquimoshiretanaque, icavintsaasanotavajiri. Ishiashitavajari iquempejitavajari, yavitsanotavajiri, inintavorotavajiri. 21 Ari icantapaaqueri itomi: "Apa, te nonquemisanteriji Tasorentsi, aisati te nonquemisantempiji avirori. Ainiro nantaneve. Te oncameetsateji pintomintajena". 22 Iro cantaincha icajemiri iriri inampirepee, icantajeitiri: "Pishintsijeite, paitero quitsaarentsi cameetsari, pinquitsaateri notomi. Aisati paiteneri aniyo, pisatevacoteneri iracotsapaquiqui. Paiteneri aisati sapato, irisapatotapaajeari. 23 Aisati paiteneri vacajaniqui, timasanotatsiri ireji, poyeneri. Tsame maaroni anquimoshireventavajeri notomi, avacaajeitavajeari, maaroni. 24 Nojivetaca eiro noneajiritsi, oquempetimotaquena icamaque. Iro cantaincha meeca oquempetaca yaneanaji aisati, meeca noneajiri. Ipeavetaca, meeca ipocaji, aneajeitajiri aisati". Ari iquimoshirejeitanaque, yoacaajeitajari. 25 Ari itsameeti itomi pashini anta oantsiqui: te irineavajeriji irirenti. Impoiji yareetapaaja iriori, iquempejitapaaji iquemapaaquero moshica, aisati ivairajeitaque. 26 Icajemapaaqueri aparoni nampirentsi, isampitiri: "¿Paita pivairajeitantari?" 27 Yacanaqueri: "Areetapaaja pirenti. Yoacantaqueri piri vacajaniqui, yoacaajeitacari maaroni. Oshequi iquimoshireventavajiri pirenti ipocaji, cameetsa yareetaja, tecatsi oyerine". 28 Irosati iquisantanaca irirenti, te incoyeji inqueapaaje pancotsiqui. Isoquijanaque iriri, icantavetavajari: "Caate, notiomi, pinqueapee. Piveshireimentavajeari pirenti". 29 Iro cantaincha yacanaqueri: "Peerani nantaveetaquempiro paitapeerica picantaquenari, te nompiatsatimatempiji. Iro cantaincha tecatsi pimpena nainti catsini noacayearimeri noshanincapee. Te pimpenariji chivo, tecatsi catsini. 30 Jeri iyeniro, ijatanaque arejiqui itsonquitaquempiri piirequite: ipinajeitaquero tsinanepee ineavintsajeitaquero. Meeca ipianirotaja, ari poaqueneri cameetsari vaca". 31 Ari icantiri: "Notiomi, acantani quiso avavacaaca. Avirotaque ashitearoneri maaroni vaararontsi oca avancoquinirica. 32 Iro cantaincha ocameetsati aveshireimenteari pirenti. Oquempevetaca icamaque, ajijeivetaca eiro aneajiritsi aisati. Meeca oquempetaca yaneanaji aisati, aneajeitajiri. Ipeavetaca, meeca aneajeitajiri aisati. Tsame aveshireimentajeiteari".

Lucas 16

1 Aisati icantiri Jesoshi iroamere: --Itimi ashitaarantincari quempoyeajiniriri iirequite, maaroni. Impoiji icanteetiri: "Icoshitaquempi yora quempoyeavetimpiriri piirequite". 2 Impoiji icajemaqueri, isampitiri: "¿Paita ojita oca icanteetaquenari? ¿Paita picoshinirotantanari? Meeca poimpiajenari maaroni noirequite, pisanquenatenaro ivajiropee maaroni irevitanari. Meeca eiro noshinetajimpiritsi aisati noirequite". 3 Ari iquenqueshiretanaca iriori: "Eiro meeca ishinetajanatsi novatorote nonquempoyeajeneri iirequite. ¿Paita nanteri meeca? Te noshintsiteji nontsameetanteari. Aisati nopashiventaca noncanterime atiri impashitename quirequi. 4 Ja, je niotaque meeca. Noncavintsaajeiteri maaroni irevijeitiriri novatorote. Impoiji, iraacameetsajeitena anta ivancoqui: eiro ishinetantana nashinoncaaveetea". 5 Ari icajemajeitaqueri maaroni irevijeitiriri ivatorote. Isampitiri yora jivatatsiri yareetapaaja: "¿Jaoca icaratiri pirevitiri novatorote?" 6 Yacanaqueri: "Nirevitiri oshequi oja orivo. Ocarati nirevitiri jaachari virojaniqui 100". Icanti: "Je, queario. Jeroca paperi osanquenataca pirevitiriri. Payero paperica, pisanquenateneri otsipa, pincante: 'Nirevitimpi 50 virojaniqui jachari oja orivo'. Amataviterita novatorote". Icantiri: "Je, ari". 7 Ari ijataque jivatatsiri, ipocaque itsipa. Isampitiri: "¿Jaoca ocaratiri pirevitiri novatorote?" Yacanaqueri: "Oshequi nirevitiri tirico, ocarati jainchari coshitariqui 100". Ari icantiri: "Jeroca paperica pisanquenatiniri peerani novatorote. Queario, ocarati pirevitiri 100. Tsame amataviterita. Payero oca paperica, pojocajero; pisanquenateneri otsipa, pincanteri: 'Nirevitimpi 80 coshitari, jainchari tirico'". Ari isanquenataquero. 8 Impoiji iotanaque yora ivatorote yamatavitaqueri. Icantaque: "Te oncameetsateji yamatavitaquena, iro cantaincha otimi ionirotantari irayero coiteimotacariri". Queario yora tseencantatsiri ioniroti iomparitavacaajeita. Irintiquea yora quemisantatsiri te iriotasanoteji. 9 Meeca noncamantajeitempi: intimerica piirequite, pincavintsaajeiteri pishaninca, pimpajeiteri coiteimotariri iriori. Eiro ipeacotarotsi. Impoiji pincamajeitanaque, pojocajeitero timimojeitimpiri, iro cantaincha iraacameetsajeitempi anta inquitequi yora picavintsaajeitaqueri. Tempa anta otimi pisavicanteari caari tsoncanetachane. 10 Eirorica picoshititsi capichaji, eiro picoshititsi aisati antearoite. Iro cantaincha pincoshiterica capichaji, picoshiticari aisati antearoite. 11 Ariorica pincoshiyete quirequi, iriotanaque Tasorentsi te pinquenqueshireteriji iriori: impoiji eiro ishanincatimpitsi, eiro pineirotsi inampi. 12 Ariorica pincoshiteri iirequite itsipapee, ¿paitaquea impashitantempiri Tasorentsi piirequite avirori? 13 Tecatsi pincantea pantaveeteneri apite pivatorote. Ariorica pinintasanoteri aparoni, eiro piquempetaritsi itsipa. Piveshireimenteari aparoni, irinti itsipa, eiro. Aisati ariorica pishintsiventeri quirequi, eiro pimatirotsi pishintsiventeri Tasorentsi. 14 Ari iquemajeitaqueri variseopee icantaqueriri Jesoshi, irosati ishirontimentajeitantacari. Icoaque irashitaarantea oshequi, irootaque ishirontimentantariri Jesoshi. 15 Ari icantiri: --Picoajeitaque irijijeitempi atiri picameetsajeitaque, iro cantaincha iojeitaquempi Tasorentsi. Ineacameetsavetimpi atiri, iro cantaincha iotaque Tasorentsi te pincameetsajeiteji. 16 Peerani ocameetsatini piquemisantironi isanquenareni Moishishini aisati yora camantantatsiniri pavisacotantajari. Iro cantaincha areetapaaca meeca Joa, yora vaotisatantatsiri. Onashita meeca icoacaajeitaquempiri Tasorentsi. Yora Joa intanacaro icamantajeitaquempi cameetsatatsiri: irotaintsi impincatsariventajeitempi Tasorentsi. Icoasanojeiveta atiri irineeri. 17 Coajica ompeanajea quipatsi aisati inquite, iro cantaincha eiro opeatsi irointi isanquenare Moishishi: icoi Tasorentsi pincanteani pinquemisantero piotanteari cameetsa pisavique. 18 Tempa ocanti: "Eiro paimentarotsi pijina". Ariorica pojoquero pijinasanori paantearori otsipa tsinane, paimentearo pijina. Aisati te oncameetsateji payero tsinane joquiriri ojime. 19 Ari icantajeitiri Jesoshi: --Itimi aparoni shirampari ashitaarantincari, oshequi iitsaare cameetsamaotatsiri, oshequi yoaneencaca. Maaroni quitaiteriqui yoacaajeitacari ishaninca yoari pinatasanotachari. 20 Itimi aisati ashinoncaasanotachari pajitachari Irasaro. Osoncayetanaque isompopee opatsaayetanaqueri. Ari isavicapiniveta anta iqueapinitinta ashitaarantincari ivancoqui. 21 Oshequi yashinoncaaca, aasanotaqueri itashe. Icoaveta iroajearome yoari yoariayetaqueri ashitaarantincari quipatsiqui. Aisati yora otsitipee yatsoyetapaaqueri ivatsaaropeequi. 22 Impoiji icamaque iriori. Ijatashitaqueri inampirepee Tasorentsi, yaavajiri, impoiji yaanajiri anta itiminta Avaramani. Ocameetsaitetinta catsini. Aisati icamaque yora ashitaarantincari. 23 Oshequi yashinoncaaca meeca yora ashitaarantaveitachaniri anta Sharincaveniqui, oshequi ineacatsitacaro. Yamenanaque anta osamani itiminta Avarama. Ineaqueri Avarama, jeri aisati yora Irasaro. 24 Icajemacotaqueri: "Apa Avarama, pineshinoncatajena. Pincanteri yora Irasaro irovinquerota iracotsapaqui nijaqui, impoqueta aca nantsotantearori nija. Oshequi catsini nashinoncaaca aca paamariqui". 25 Iro cantaincha icantaqueri Avarama: "Notiomi, pinquenqueshiretea jaoca ocantani peerani pitimaveitani quipatsiqui. Cameetsa pisaviquini catsini, irintiquea Irasaroca oshequi yashinoncaaveitani. Meeca cameetsa isavicapaaque irinti, irompa avinti oshequi pashinoncaaca. 26 Aisati pineaquero nijantaitetacotaquempi, tecatsi inquenashitantempiri Irasaro. Aisati avirori, tecatsi pinquenashitantenari". 27 Ari icantiri: "Eirorica pimatirotsi pincavintsayena. Iro cantaincha pintianqueri Irasaro quipatsiqui: anta ivanconiqui apani. 28 Aneatsiquera anta iyepee, icarati apapacoroni. Nocoaque inquemisantacaapaajeri, ipoquicari aca. Pamene meeca narori, oshequi noquematsicatacaro catsini". 29 Iro cantaincha icantiri Avarama: "Otimi isanquenare Moishishi aisati isanquenare itsipapee quenquetsatacantantatsiniri. Irootaque inquemisantajeiteri irointi". 30 Ari yacanaqueri: "Je, ainiro onaveta. Iro cantaincha ariorica irineajeri camaintsiri intinaanaje, aitaque inquenqueshirejeitanajea, irojocajero caari cameetsatatsi yantajeitiri". 31 Icantiri Avarama: "Terica inquemisantero sanquenarentsi, eiro aisati iquemisantiritsi tinaajantsineri".

Lucas 17

1 Icantajeitiri Jesoshi iroamerepee: --Noncamantempi: incanteani intime atiri antacaajeiterineri ishaninca caari cameetsatatsi. Iro cantaincha iroashinoncaajeiteri Tasorentsi yora antacairiri ishaninca caari cameetsatatsi. 2 Aitaque iroashinoncaasanoteri antacaajeitiriri jananequipee caari cameetsatatsi. Oncameetsateme irijivataqueme iroisoyeeterime mapiqui antearo, irovincanteetearirime. Irovinqueeterime, eiro yantacairime jananequi caari cameetsatatsi. 3 Queariompia, pantacairicari pishaninca caari cameetsatatsi. Aisati icantiri: --Ariorica pineacotaqueri pishaninca yantiro caari cameetsatatsi, pinquenqueshiretacayeari. Ariorica irojocajero yantiri, pincavintsayeri, paacameetsatajeri. 4 Ariorica inquishempi pishaninca, incoshitempi, incantimatempi, paitarica. Iro cantaincha ariorica incantempi: "Te oncameetsateji nantitaquempiri, pincavintsayena", ari nocoaque pincavintsayeri. Ariorica oshequi irampiitajero irantitajempiro, aisati oshequi incantempi: "Pincavintsayena". Ari nocoaque oshequi pincavintsayeri aisati, eiro piquishimentiritsi. 5 Yora iroamerepee icantaqueri Avincatsarite: --Noquemisantaveta. Nocoaque poametena nonquemisantasanotantajeari. 6 Ari yacanaqueri: --Pinquemisanteme capichaji, pincoaquericame, pincanterime Tasorentsi imponquitireajero inchatora, iroviincaitero anta incajarequi. Ari inquemisantempime, iroviincaiterome. 7 Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Oquempetaca itimi shirampari iratirite. Itsameetapinitiniri aisati yamenapinitiniri ivira. Ariorica impocaje iratirite pancotsiqui, ¿paita incantavaqueriri ivatorote? ¿Incanterimpa: "Caate, pisavicapee, poapeempa"? Eiro icantiritsi. 8 Tempa incanteri ivatorote: "Meeca povetsiquenarota noyeari, aisati nireri. Pamaquenaro. Ariorica nonquemanaquea, ari poyea avirori, aisati pire". 9 Aisati eiro icantavetaritsi: "Ariove, pimataquenaro"; tempa yametacaro yantaveetapinitiniri ivatorote. 10 Aisati avirorijei, ocameetsati pimatapinijeiteneri maaroni icoacaaquempiri Tasorentsi. Impoiji oncameetsate pincante: "Apatiro nomataqueneri icoacaaquenari. ¿Paita noshemetanteari? Te noncoyeji noncoacoteri Tasorentsi impinatena". 11 Ari yovaanaja Jesoshi, iquenayetanaque Samariaqui aisati Carireaqui. Ishiretaca irareetea Jerosarequi. 12 Ari yareetapaaca pashiniqui nampitsi, ineajeitavaqueri patsaajeitatsiri, icarajeiti 10. Icatiajeitaca aiquetiji ara. 13 Icajemacojeitaqueri: --Jesoshi, aviro nopincatsajeitiri, pincavintsaajeitena, poavisacojeitena. 14 Ari ineantacariri Jesoshi, icantajeitiri: --Pijajeite anta itiminta saserote, pinijapeempari. Ari iquemisantajeitaqueri, ijajeitanaque. Anta nianqui avotsi yavisacojeitanaji. 15 Ari iojeitaque yavisacojeitaji, iro cantaincha ipianaja aparoni anta Jesoshiqui. Antearojenca icantaque: --Tempa icameetsataque Tasorentsi, yoavisacotaquena. 16 Itiyeroashitapaacari Jesoshi, yoivotasanotashitacari, ipincatsatasanotaqueri, ipasonquitasanotaqueri. Iponeaca yoca shirampari Samariaqui. 17 Ari icanti Jesoshi: --Tempa icarajeiti noavisacojeitiri 10. ¿Jaoca itsipapee noavisacojeitiri? 18 Ipiashitajana yoca pashinisati atiri, ipasonquitaquena, aisati ineacameetsatiri Tasorentsi. Irintipee ashanincasanoripee, ¿paita caari ipiantaja impasonquitanteariri Tasorentsi? 19 Impoiji icantiri tiyeroashitacariri: --Meeca pincatiaje, ocameetsati pijataje. Pishiretacari Tasorentsi, irootaque pavisacotantajari. 20 Ari yora variseopee isampijeitiri Jesoshi: --¿Jaoca oncarate impoque Tasorentsi impincatsariventajeitajee? Ari yacanaqueri: --Ariorica impincatsariventante Tasorentsi, iro cantaincha eiro pineasanotiritsi. 21 Eiro pimatirotsi pincante: "Jeri yoca", aisati: "Jeri yonta". Queario, eiro iconijatasanotitsi: ocameetsataque pimpincatsashireajeiteri maaroni. 22 Aisati icantajeitiri iroamerepee: --Tempa noponeaca inquitequi, natiritapaaque, iro cantaincha eiro nocantani quiso noajempi. Coajica pincoajeivetanaquea pineajename aisati, iro cantaincha eiro pineajanatsi. 23 Impoiji incanteetempi: "Ipiaja Jesoshi, itimi anta", pashini incanteete: "Jeri yora". Iro cantaincha caarina. Eiro patsipetashitatsi pijatashitena. 24 Ariorica omoncaratasanotaquea nompocanteari, ari piotasanotavaquena. Iquempetaca te irimaneaji itirei, aisati iporequi; aisati nonquempetajea narori, nompocajerica. Eiro nomanapaatsi, eiro picomitavaquena. 25 Nojivatavaqueta nonquematsicatavaquearota oshequi, aisati intseencajeitavaquenata savicajeitatsiri. 26 Oquempetaca peerani itimantacari Noeni itseencajeitaqueri Tasorentsi, aisati inquempejeitea ariorica nompiaje narori, intseencajeite atiri maaroni. 27 Yoapinijeita peerani, irapinijeiti, yaapinijeitiro ijinapee, yaacaayetiro irishintopee, paitapeerica. Icantajeitani, irosati itetantanaca Noe ivitoqui. Impoiji opoqui antearo incani, incajaretanaque maaroni. Icamajeitanaque maaroni tseencajeitantatsiri. 28 Aisati iquempejeitacani ishaninca Oroti, savicajeitatsiniri Soromaqui: yoapinijeita, irapinijeiti, iquenayetanaque iyompariyetanaca, ipanquiyetiro yoari, yovetsicanontayeta ivancopee. 29 Iro cantaincha ijatantanacari Oroti, itiancaquero Tasorentsi oshequi paamari, itaajeitaqueri maaroni soromasatini. Itseencajeitini, irootaque ipoyereajeitantacariri Tasorentsi maaroni, poyere. 30 Aitaque oncanteari ariorica nompiaje. Intime oshequi tseencantatsineri, eiro iquenqueshiretiritsi Tasorentsi. 31 Pamene, ariorica omoncarataquea nompocantajeari, pintimerica saiteriqui, eiro piqueapanajantitsi pancotsiqui paantapanajantearori pivaararo. Aisati, pintimerica oantsiqui, eiro pipiapanajantatsi nampitsiqui paantapanajantearori pivaararo. 32 Piquempetarocari ijinani Oroti, pipitsoquicari. 33 Picoicari poavisacotajea avisati, impoiji pijaticari Sharincaveniqui. Iro cantaincha ariorica pincamimentena narori, pincantaitatiyempani pisaviquimotena inquitequi. 34 Ariorica nompocaje, intime apite maatsineri imaamentoqui. Aparo naanajeri nontsipatanaqueari, irinti itsipa, eiro naanajiritsi. 35 Ontime apite tsinane ontsipatavacaaquea ontononquero tirico. Aparo naanajero nontsipatanaquearo, irointi otsipa, eiro naanajirotsi. 36 Intime apite shirampari anta oantsiqui, intsipatavacayea intsameete. Aparo naanajeri nontsipatanaqueari, irinti itsipa, eiro naanajiritsi. 37 Ari iquemajeitantacariri iroamerepee, isampitiri: --Novincatsarite, ¿jaocampa pinijantajeari oca picantaquenari? Yacanaqueri: --Jaocarica anta intimeri tseencantatsiri, yora iroashinoncayeri Tasorentsi.

Lucas 18

1 Pashiniqui quitaiteri iquenquetsatacaajeitiri aisati Jesoshi iroamere. Icoaque iroameteri inquenquetsatacaapiniteri Tasorentsi, inquearioventajeitero, eiro yoipacaajirotsi. 2 Icantajeitiri: --Itimini anta nampitsiqui yora joeshitatsiri, caari pincatsatiri Tasorentsi. Aisati te irioteniji incavintsayeri ishanincapee. 3 Otimi anta inampiqui aparoni tsinane, camajimentaaro. Ojatashitapinivetari yora joeshi, ocantapinivetari: "Pamitacotena, te oncameetsateji iquisapinitana yora itsipa shirampari". 4 Te incoaveteaji yoranqui iramitacotero, iro cantaincha iquenqueshiretanaca: "Te nompincatsateriji Tasorentsi, aisati te noninteji noncavintsayeri itsipapee noshaninca. 5 Iro cantaincha oshequi ashereaquena oca tsinane. Namitacoterota, impoiji eiro opocashitapinitajanatsi, eiro ashereapinitajanatsi aisati". 6 Ari icanti Avincatsarite: --Pamene, te incameetsateji yora joeshi noquenquetsatacotiri, iro cantaincha yamitacotaquero oca tsinane cantapinitiriri. 7 Irintiquea Tasorentsi, icameetsataque. Ariorica incanteani incantapiniteri quemisantatsiri, tempa iramitacoteri. 8 Queariotaque oca noncamantempiri: intsipaite iramitacojeiteri Tasorentsi maaroni quenquetsatacaajeiterineri. Iro cantaincha ariorica nompiaje aca quipatsiquica ¿arimpa noneapeempi piquemisantajeiti, piquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi? 9 Pashini aisati iquenquetsati Jesoshi. Iquenquetsatacotiri yora shemetatsiri, yora tseencajeitiriri itsipapee ishaninca. Icantiri: 10 --Ijataque apite shirampari ivancoqui Tasorentsi, inquenquetsatacayeri Tasorentsi. Variseo ini aparo, irinti itsipa yapatotiniri oromasati iirequite joriopee. 11 Ari icatiapaaca yora variseo, icantavetapaacari: "Tasorentsi, ariove, oshequi nocameetsataque nainti. Tecatsi nante, te nonquempeteariji yora coshitantatsiri, yora amatavitantatsiri, aavioncatsiri ijina. Aisati te nonquempeteariji yora aitiriri noshaninca iirequite. 12 Nametacaro maaroni tominco notitapinita apite quitaiteri, aisati nopaarantapiniyetimpiro maaroni naayetiri. Naaquerica 10, aparoni nopaquempi". 13 Irinti yora apatotapinitiniriri oromasati iirequite ishaninca, icatiapaaca irinti nijanteaji. Te irishemeteji irinti, irointi oshequi ipashiventacaacaro yantayetiri, irootaque caari yamenanta jenoqui, irointi iposanejitaca. Icanti: "Tasorentsi, pincavintsaajena narori, te noncameetsateji catsini, ainiro oshequi nantane". 14 Ari noncamantempi, oshequi onaveta irantane yora shirampari, iro cantaincha icavintsairi Tasorentsi. Ariorica impiaje ivancoqui iriotanaque ineacameetsatiri Tasorentsi. Irintiquea yora variseo, te inquempeteariji. Eiro ineacameetsatiritsi Tasorentsi shemetatsiri. Irinti yora caari shemetatsi impeajeri pincatsaritajantsine. 15 Impoiji tsinanepee amajeitiniri Jesoshi otomipee, ocoaque impamijeiteri aisati incanteri Tasorentsi iramitacoteri. Iro cantaincha ineantacarori iroamere, itsaneacovetacari impocashiteri. 16 Iro cantaincha icajemiri Jesoshi jananequipee, icantiri iroamere: --Eiro pitsaneacotanaritsi, aitaque nocoaque impocashijeitena. Pineajeitaqueri iriorijei: te intseencajeitenaji, irointi ishirejeitaquena. Maaroni quempejeitacariri irineajeiteri Tasorentsi impincatsariventajeiteri. 17 Aisati, queariotaque oca noncamantempiri: maaroni caari quempetari jananequi iriori, eiro ineiritsi Tasorentsi impincatsariventajeiteri. 18 Pashini quitaiteri ijatashitaqueri Jesoshi aparoni ivincatsarite jorio. Icantapaaqueri: --Oametanari, oshequi picameetsati. Pincamantena: ¿paita nanteri nojatanteari anta inquitequi, noncantaitatiyempani? 19 Icantiri Jesoshi: --¿Paita picantantanari: "Picameetsati"? Itimi aparo cameetsatatsiri, yora Tasorentsi. 20 Piojeitiro maaroni icantiri Tasorentsi: "Eiro paimentarotsi pijina, eiro paimentaritsi pijime, eiro picoshititsi, eiro pitseeyacotaritsi pishaninca, pimpincatsateri piri, aisati pimpincatsatero piniro". 21 Yacanaqueri: --Aitaque nocantani nomoncarataqueroni: nevancaritapaini, irosati meeca. 22 Iquemantacarori oca, icantiri Jesoshi: --Apanivaniji pimatero aisati: pimpimantajeitero maaroni timimojeitimpiri, pimpajeiteri ashinoncaincari ovinaro. Ariorica pimatero oca ontime oshequi timimojeitajempineri anta inquitequi. Ariorica pimpimantero pivaararo, pimpoque, poijatasanotanaquena. 23 Iquemantacarori oca, oshequi yoashiretanaca. Ashitaarantincari ini, te incoyeji impimantero irovaararo, irointi yompetanacaro. 24 Ineaqueri Jesoshi yoashiretanaca, impoiji icanti: --Opomerentsitimotacari ashitaarantincari irijate anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 25 Tempa opomerentsitimotari cameyo inqueero omoro quitsapi, iravisantanajeari. Irioquea ompomerentsitimotasanoteari catsini irijate ashitaarantincari anta Tasorentsiqui. 26 Ari isampitiri yora quemavaqueriri: --¿Ariompa? Pomerentsitaca. ¿Janicampa meeca avisacotajantsineri? 27 Yacanaqueri Jesoshi: --Oca caari imatapiniti atiri, imataquero Tasorentsi irinti. 28 Ari icantiri Petero: --Oametanari, nojocajeitaquero maaroni noijajeitantaquempiri. 29 Yacanaqueri: --Queariotaque oca noncamantempiri: te pantsipetashitearoji. Ariorica pojocajeitajero pivancopee, pijinapee, pirentipee, pitsiropee, piripee, piniropee, pitomipee, pishintopee: iro cantaincha irootaque pojocajeitanteariri picoasanotaque impincatsariventempi Tasorentsi, eiro patsipetashitarotsi. 30 Aitaque impinataquempi Tasorentsi meeca aca quipatsiquica, aisati impinataquempi anta inquitequi: paneantasanotajeari anta, pincantaitatiyempani. 31 Impoiji icajemaqueri Jesoshi iroamerepee, icantaqueri: --Tsame ajajeite meeca Jerosarequi. Timatsi isanquenatacotaquenaniri peerani yora quenquetsatacantantatsiniri. Noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Meeca anta Jerosarequi omoncarataquea maaroni isanquenatacotaquenaniri. 32 Iraacantena ashaninca arori, irayena itsipapee atiri. Irishirontimentajeitena, iroashinoncaajeitena, inquitiojena, 33 impasanatena, iroyena. Oncaratapaaque mava quitaiteri, nontinaanaje aisati. 34 Iro cantaincha te inquemajeitavaqueroji icantajeivetacariri, icomijeitavacaro. 35 Ari icaantanaca Jesoshi, iquenanaque avotsiqui, irotaintsi irareetea nampitsiqui pajitachari Jerico. Itimi anta avotsinampiqui shirampari caari amenatsi, icoacotapinijeitiri avisayetatsiri irineshinocatanaqueri, impayetanaqueri quirequi. 36 Ari iquemavaque caari amenatsi ipocajeitapaaque oshequi atiri. Isampitiri itsipa: --¿Janica pocatsineri? 37 Yacanaqueri: --Coraque Jesoshi, yora nasaretesati, yoijajeitiri oshequi atiri. Iravisanaje aca. 38 Ari icajemacotavaqueri: --Jesoshi, aviro ishanincani Iravirini. Pincavintsaanaquenave. 39 Ari icantajeitiri jivajeitiriri Jesoshi: --Pimajerete. Iro cantaincha, aiquero icantanaitii: --Jesoshi, pincavintsaanaquenave. 40 Ari icatiapaaca Jesoshi, icantanaque: --Pamaqueri aca. Ari yameetaqueri. Impoiji isampitiri: 41 --¿Paita picoaqueri? Yacanaqueri: --Novincatsarite, nocoaque namenaje narori. 42 Icantiri: --Ari, aitaque pamenaje meeca. Pishiretaquena, irootaque pavisacotantajeari. 43 Irosati yamenantanaja. Ari yoijatanaqueri Jesoshi, icantanaque: --Yamenacaajana Tasorentsi, tempa icameetsataque. Aisati iquempejeitacari maaroni amenajeitaqueriri, icantajeitaque: --Tempa icameetsataque Tasorentsi.

Lucas 19

1 Impoiji iquenanaque Jesoshi nampitsiqui, pajitachari Jerico. 2 Itimi anta ashitaarantincari pajitachari Saqueo. Iriotaque iriori jivatacaajeitiriri yora apatotapinitiniriri oromasati iirequite jorio. 3 Icoaveta Saqueo irineerime Jesoshi, iro cantaincha te iranteariteji, icaajaniquitiji. Icarati oshequi atiri, yojocaajeitavaqueri. 4 Ari ishianaca, ijivatanaque anta avotsiqui. Yataitapaaquero inchato anta otsapiqui, anta inquenanaquenta Jesoshi. Iramenavaqueri inquenapaaque ishaaviji. 5 Ari yareetantapaacari Jesoshi, yamenapaaque jenoqui, ineapaaqueri, icantiri: --Saqueo, pishintsite paniireapaaje. Nocoaque meeca nosavique pivancoqui. 6 Ari ishitsitaque yaniireapaaji, icantaqueri: --Tsamequeti novancoqui. Ari oshequi iquimoshiretanaque Saqueo, 7 iro cantaincha iquisajeitanaca amenajeitaqueriri. Icantajeiti: --Te incameetsanirotejive yora. ¿Paita ijatashitantariri Jesoshi anta ivancoqui? 8 Ari iquempejitasanotapaacari Saqueo Jesoshi, icantiri: --Novincatsarite, meeca nompaarantajeitajeri ashinoncaincari cashetani timimojeitanari. Itimirica atiri namatavitiri nocoshitantacariri, noimpiajeneri maaroni, aisati nompajeri aisati. Ocaratirica aparo nocoshitaqueri, nompajeri 4. 9 Ari icantiri Jesoshi: --Meeca quitaiteri pavisacotaji, aisati iravisacotaje pishaninca aca pivancoqui. Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque: nocoaque namenacaajeitajeri ashinoncaajeitachari, nocoaque noavisacojeitempi maaroni. Tempa aviro ishanincani Avaramani. 11 Ari iquemajeitaquero atiripee icantaqueri Jesoshi. Aisati iojeitaque irotaintsi irareetea Jerosarequi. Ijitashijeitaca irotaintsi meeca impoque Tasorentsi impincatsariventante aca quipatsiqui, 12 irootaque ishiacantiniriri oca: --Itimini aparoni shirampari, pincatsarivetachari. Impoiji icajemaqueri pashini pincatsari anta pashiniqui quipatsi. Ari irijatanaque, impeaqueri pincatsarisanori impincatsariventanteariri ishaninca anta inampiqui. 13 Ari irotaintsi irijate, icajemaqueri iratirite caratatsiri 10, ipajeitaqueri oshequi quirequi. Icantaqueri: "Jerica aparoni quirequi, ipinataca oshequi. Nocoaque piomparijeitea. Ariorica nompiaje, namenapaajeri jaoca incarate quirequi pampatotenari". 14 Ari ijatanaque impeantajeari pincatsari. Iro cantaincha te impincatsajeiteriji ishaninca, oshequi iquisajeitaqueri. Itiancayevetacari aparopee ishaninca, icantavetacari yora itsipapee pincatsari: "Te nonintajeiteji impincatsariventajeitena yoranqui, te incameetsateji". 15 Iro cantaincha ipeaqueri pincatsari, impoiji ipianaja impincatsariventanteariri. Icajemacantajeitaqueri iratiritepee: yora ipajeivetari iirequite. Isampijeitaqueri: "¿Pishequiaquenarimpa noirequite?" 16 Ari icantiri yora jivatatsiri: "Pamene, meeca noshequiasanotaqueri quirequi. Aparo ishequiasanotanaque, icarataque meeca 10". 17 Ari icantiri pincatsari: "Cameetsataque. Oshequi piotaque. Piquearioventaquenaro capichaji. Meeca nompeaquempi pincatsariventeroneri oshequi nampitsi, oncarate 10. Pinquearioventenaro pimpincatsate". 18 Ari ipocapaaque itsipapee, icantajeitapaaqueri: "Jerica piirequite. Pipaquenari aparo, meeca icarati apapacoroni". 19 Icanti: "Ari pimpincatsariventeri atiri savicatsiri apapacoroni nampitsi". 20 Impoiji ipocaque itsipa aisati, icanti: "Novincatsarite, jerica piirequite pipaquenari chapinqui. Noquempoyeaquempiri novaniotequi. 21 Oshequi notsaroacaaquempi, niotaque oshequi pipincatsaritaque. Paapitsatiri itsipapee yashiyetari, aisati paayetiro oitsoqui caari pipanquiti". 22 Impoiji icantaqueri: "Te pincameetsateji, te pimatenaroji nocoacaavetaquempiri. Picantavetana: 'Oshequi pipincatsariti, paapitsatiri itsipapee yashiyevetari, paayetiro oitsoqui caari pipanquiti'. Ari pioveta, irootaque noquisantaquempiri meeca. 23 ¿Paita caari poantari noirequite vaancoqui? Poaquerime anta, ari intimeme meeca noirequite, aisati itsipa quirequi impaquenarime yora quempoyeajanariri". 24 Irosati icantantari yora catiajeitainchari: "Paapitsatajeri noirequite. Pimperi yora ashitariri 10". 25 Ari icantajeivetari: "Novincatsarite, oshequi iirequite meeca. ¿Paitaquea pimpashitanteariri itsipa aisati?" 26 Yacanaqueri: "Noncamantempi, intimerica ashitaarantayetachari, nompajeri aisati. Irinti yora caari ashitaarantacha, naapitsatajeri ora capichaji timimovetariri. 27 Aisati itimi quisaquenari caari coatsine impincatsajeitena. Pamajeitaquenari, namenacojeitempiri poajeiteri". Irootaque iquenquetsatacaajeitiriri Jesoshi atiripee. 28 Impoiji yovaanaja aisati Jesoshi, irijate Jerosarequi. 29 Irotapaintsi irareetearo nampitsi pajitachari Vetajaje aisati Vetania. Otimi anta toncaariqui pajitachari Orivomashi. Impoiji itianquiri iroamere apite, 30 icantaqueri: --Pijate anta nampitsiqui, pineapaaqueri voro itsatacotaca anta. Tequera inquijacoyeeteari. Pintsatacoreapaaqueri, pamaquenari. 31 Ariorica irisampiyeetempi: "¿Paita pitsatacoreantariri?" Ari pincanteri: "Icoaqueri Avincatsarite". 32 Ari ijajeitanaque apite, ineapaaqueri icantaqueriri Jesoshi. 33 Ari itsatacoreapaaqueri. Irosati isampitantacari ashitariri: --¿Paita pitsatacoreantariri novorote? 34 Yacanaqueri: --Icoaqueri Avincatsarite. --Ari, paanaqueneri. 35 Ari yaanaqueri anta Jesoshiqui. Yoanquetaqueneri imititsaqui iitsaarepee irisavicanteari Jesoshi, impoiji iquijacotanacari. 36 Ari yovaacotanaja anta avotsiqui, yoajeitiniri atiripee iitsaarepee avotsiqui, iraniitantanaqueari voro. 37 Ari intanacaro meeca yoirincacotanaja. Yoijajeitanaqueri oshequi quemisantajeitatsiri, iveshireimentajeitanacari, icajemajeitanaque. Icantajeitanaque: --Tempa icameetsataque Tasorentsi. Aneajeitaqueri itasoncaventapinijeitaquee. 38 Icameetsataque Avincatsarite itiancaqueeri Tasorentsi. Cameetsa isavicajeitaque maaroni inquitesati, ineacameetsajeitaqueri Tasorentsi. 39 Ari itimaiti anta variseopee, icarajeitaqueri atiripee. Icantavetari Jesoshi: --Oametantatsiri, poimajerentajeiteri yora oijajeitimpiri. 40 Yacanaqueri: --¿Paita noimajerentanteariri? Ocameetsataque icantajeitaqueri. Irimajerejeiteme yocapee, irointi irineanatacaaqueme Tasorentsi mapipee ompincatsatantenameri. 41 Ari iquempejijeitapaaque, meeca oconijatapaaque Jerosare. Iraacojeitaqueri Jesoshi savicajeitatsiri, 42 icanti: --Nocoavetaca nosavicacaajeitempime cameetsa catsini, iro cantaincha te pincoajeiteji. Pitseencajeitaquena, meeca eiro pineanatsi nompincatsariventajeitempi. 43 Coajica intime quisasanojeitempineri, inticasanojeitapaaquempi, irishoncajeitapaaquempi soraropee, eiro ishinejeitimpitsi pinquenanaje jaocarica. Irimanajeitempi, 44 intireajeitajero pivancopee, intireasanojeitajero catsini. Irovaaranteri savicajeitatsiri. Nopocashijeivetaquempi, nompincatsariventajeitempime, iro cantaincha te pimpincatsajeitavaquenaji, irointi pitseencajeitavaquena. Irootaque inquisajeitantempiri coajica soraropee. 45 Ari yareetapaaca Jesoshi ivancoqui Tasorentsi, yaajeitapaaqueri pimantayetatsiri aisati amanantayetatsiri, yojocajeitaqueri saiteriqui. Itsoncajeitaqueri maaroni, 46 icantaqueri: --Tempa osanquenataca irineane Tasorentsi: "Nocoaque inquenquetsatacaapinijeitena atiri aca novancoquica, irootaque novetsicacantantarori". Iro cantaincha avirojeitaque amatavitantatsiri, pipeaquero pivanco avirori. 47 Impoiji ipiapinita maaroni quitaiteri ivancoqui Tasorentsi, yoametantapinitaque. Iro cantaincha iquisajeitaqueri yora jivatacaajeitiriri saserotepee, yora oametantirori isanquenareni Moishishi, aisati yora pincatsariventajeitiriri savicajeitatsiri. Isampitavacaajeitaca: --¿Jaoca ancanteriri Jesoshi, avacantanteariri? 48 Iro cantaincha te iriojeiteji jaoca incanteriri, tempa itimi oshequi atiri pincatsajeitiriri, quemisantajeitiriri.

Lucas 20

1 Ari pashini quitaiteri itimi Jesoshi anta ivancoqui Tasorentsi yoamejeitaqueri atiripee, icamantaqueri jaoca incantajeiteari iroavisacotantajeari. Ari ipocajeitaque yora jivatacaajeitiriri saserotepee, yora oametantirori sanquenarentsi, yora jivatacaajeitantatsiri, maaroni. 2 Icantajeitapaaqueri: --Pincamantajeitena janica peaquempiri pincatsari: ¿janica tiancaquempiri pantayetantarori oca? 3 Yacanaqueri: --Aisati narori, timatsi nosampijeitempiri. Pincamantajeitena: 4 ¿janicampa tiancaqueriri Joa ivaotisatanti? ¿Iriompa Tasorentsi tiancaqueriri? Terica, ¿iriompa tianquiriri atiri? 5 Te irancajeiteriji, irointi icantavacaajeitanaca: --¿Paita ancanteriri? Ancanteririca: "Irio Tasorentsi tianquiriri", icantajeiteecari: "¿Paita caari piquemisantantari?" 6 Irompa ancanteririca: "Irio atiri tiancaqueriri", tempa inquisajeitaquee atiripee. Ipitseecari. Icantajeitaque iriori itiancaqueri Tasorentsi Joa ivaotisatanti. 7 Ari impoiji icantajeiti: --Te niojeiteji janicarica tiancaqueriri Joa. 8 Irosati icantantari Jesoshi: --Aisati narori, eiro nocamantimpitsi janica tiancaquenari. 9 Impoiji aisati iquenquetsatacaajeitiri Jesoshi atiri, jero oca ishiacantiniri: --Itimini panquitirori ova anta iipatsitequi. Impoiji icantaqueri iratirite: "Pamenenarorica, coajica ariorica oitsoquitanaque, paaqueyea avirori cashetani oitsoqui, cashetani pimpena narori". Icantajeiti: "Ari cameetsa". Impoiji ijatanaque pashiniqui quipatsi, peerani ipeaca. 10 Impoiji omoncarataca irayetero oitsoqui. Yora ashitarori irovate itiancaque yora inampire: "Pijataite anta otiminta novate, picoacotaiteri yora amenanarori impaarantena cashetani". Ari ijavetaca, iro cantaincha iquisajeitavaqueri, ipasanatavaqueri, yoipiavajiri. Tecatsi impavaqueri. 11 Impoiji itiancavetacari pashini inampire, iro cantaincha ishirontimentavacari, ipasanatavaqueri, yoipiavajiri. Tecatsi impavaqueri. 12 Impoiji itiancavetacari pashini aisati, iro cantaincha ipasanayetavaqueri, tac, tac, oshequi irirajanive. Yojocanajiri aisati. 13 Iotantacari yora ashitarori, icanti: "¿Paita nanteri meeca? Irioyeata nontianqueri notomi nonintasanotiri. Ariorica irineajeitavaqueri irinti, impincatsatavaqueri". Ari itiancavetacari iriori. 14 Ineantajeitavacariri, icantavacaajeitanaca: "Pamenerite itomi ashitarori iipatsite. Ariorica incame iriri, iriotaque ashitajearoneri. Tsame avavaqueri, impoiji ashijeitajearo ainti quipatsi". 15 Ari yaajeitavaqueri, shepi. Yaajeitanaqueri anta ocaratapaaque iipatsite, yoajeitaqueri, shemi. Irootaque iquenquetsatacaajeitaqueriri Jesoshi. Impoiji isampijeitiri: --Aamaaca, ¿jaoca incanteriri yora ashitarori iipatsite? 16 Tempa irijate iriori, inquisasanojeitaqueri tsameevetanariri iipatsite, iroapaaqueri. Impoiji iramenaje pashini tsameetajenerine. Ari icantajeiti quemajeitaqueriri: --Te oncameetsateji irimajeitero oca, eiro ishinetiritsi Tasorentsi. 17 Yamenajeitaqueri Jesoshi, icanti: --¿Pijivetacampa eiro imatirotsi? ¿Paitampa otimantacari oca sanquenarentsi? Tempa ocanti: "Itseencaquero yora vetsicavetarori pancotsi otincami, yojocajiro. Iro cantaincha ipeaquero Tasorentsi antearo otincami pancotsi". ¿Paita oshiacantiri? 18 Incarajaque maaroni pariatsiri mapiqui, ariorica ontsinacapaaqueri atiri oca mapi, ompeaqueri ovane quipatsi, ontsoncaqueri. Narotaque shiaquerori mapi: nompoyereajeitaqueri maaroni quisajeitaquenari. 19 Yora jivatacaajeitiriri saserotepee, aisati yora oametantirori Sanquenarentsi icoajeiveta irayerime meeca Jesoshi, tempa iojeitaque ishiacaventiri iriori. Irayerime, iro cantaincha itsaroacaajeitacari atiripee, icanti: "Eiro airitsi, iquisacoventaricari ashanincapee". 20 Impoiji itiancaqueri saserote ishaninca: --Meeca pijate pamatavitaiteri yora Jesoshi. Pishiacantamempeapeempa picoaque pinquemisanteri, iro cantaincha, pincomitacayeari irineane. Ariorica incomitanaquearo incanteri, pishintsite pimpoque pincamantapeena. Impoiji ancamanteri pincatsari icantaqueri. 21 Ari ijatashitaqueri Jesoshi, icantapaaqueri: --Oametanari, niojeitaque oqueariotasanotaque maaroni picantaquenari aisati maaroni poametaquenari. Te pamenashiteariji ashaninca piotanteari icameetsatirica, irointi piotasanotaqueri iquenqueshiretiri. Aisati cameetsa poamejeitaquenaro icoacaajeitaquenari Tasorentsi. 22 Meeca pincamantena: ¿ocameetsatimpa ampajeiteri yora ivincatsarite oromasati airequite icoacotaqueeri? ¿Eirompa apiritsi? 23 Ari iotaqueri Jesoshi icoajeiveta iramataviterime. Icantiri: --¿Paitaquea picoantari pincomitacayenaro noneane? 24 Poniajayenari iitsoqui piirequite. ¿Janica ishiavorotaqueri aca quirequiqui? ¿Janica ashitarori ivajiro isanquenataqueri? Yacanaqueri: --Iro ivoro ivincatsarite oromasati, aisati osanquenataca ivajiro: yora Sesari. 25 Ari icantiri Jesoshi: --Ocameetsataque pimpincatsateri yora Sesari, iro cantaincha ocameetsataque aisati pimpincatsatasanoteri Tasorentsi. 26 Tecatsi icantajeitea incomitacayeari irineane Jesoshi, cameetsa yoametantasanotaque. Yoajeitanaqueri cavaco yora amataviterinemeri, irootaque imajerejeitantacari. Tecatsi incantajeri aisati. 27 Impoiji ijatashitaqueri saroseo Jesoshi. Icantaque iriori saroseo eiro itinaajeitajatsi camayetatsiri, eiro ijajeititsi inquitequi. Ari icantapaaqueri: 28 --Oametanari, peerani isanquenataqueroni Moishishi. Icanti ariorica iraavetearo shirampari ijina, impoiji incamaque. Eirorica itimacairo ijananequite, cameetsataque iraajero irirentini. Impoiji intimerica otomi irishiacantajeri itomini irirentini. 29 Ariorica itimi shirampari irirenti 6. Yaavetaro ijina, impoiji icamaque. Te intimeji itomi. 30 Impoiji yaavetajaro iriori irirentini. Aisati te intimacayeroji ijina itomi, impoiji icamaque iriori, toren. 31 Aisati iquempetaca pashini irirentini. Yaavetajaro tsinane, impoiji aisati icamaque. Aisati iquempejeitaca maaroni irirentini. Tecatsi timacayerone otomi. 32 Ari impoitanaque iroori tsinane, ocamaque. 33 Meeca pincamantena: queariorica intinaajeitanaje maaroni camajeivetainchari, ¿janica jinantajearone oca tsinane? Tempa icarajeiveta aayevetaroniri 7. 34 Ari yacanaqueri Jesoshi: --Queario, aca quipatsiqui yamejeitacaro shirampari yairo ijina. Aisati tsinanepee aajeiti ojime. 35 Ari irointinaajeitajeri Tasorentsi maaroni atiri ineacameetsatiri, iro cantaincha anta inquitequi eiro yaajitsi ijina. Aisati tsinane, eiro aajitsi ojime. 36 Aisati eiro anta icamajitsi aisati, inquempejeiteari maaroni inampirepee Tasorentsi, saviquimojeitiriri: te incamajeiteji iriori. Icantani yaneajeiti. Aisati intomintasanojeiteari maaroni atiri yora irointinaajeitajeri. 37 Peerani iotitani Moishishini intinaajeitanaje camayetatsiri. Iquenquetsatacotantarori totseequi otaavetaca, iquenquetsatacotiri aisati Avincatsarite. Icantini: "Iquemisantiri Avarama Tasorentsi. Aisati Isaca iquemisantaqueri, jeri aisati Jacovo". 38 Pineaquero, te incanteji: "Iquemisantaveitarini Avaramani". Yaneanaji Avarama aisati itsipapee, irootaque icantantacari: "Iquemisantiri". 39 Impoiji icantayetiri aparopee oametantirori sanquenarentsi: --Oametanari, cameetsa oca picantaqueriri. 40 Ari itsaroacaajeitacari irisampitajerime aisati. 41 Pashini aisati icantaqueri Jesoshi: --¿Paita picantajeitantari: "Iriotaque Quirishito ishanincani Iravirini"? 42 Tempa peerani ipampoyeaventirini Iravirini Tasorentsi, isanquenataquero oca: "Yora Tasorentsi, icantaqueri novincatsarite: 'Notomi, pisavique aca nacosanoriqui, pincaratena ampicatsarijeite, 43 irosati impincatsajeitantempiri maaroni quisajeivetaquempiri'". 44 ¿Iriompa Quirishito ishanincani Iravirini? Iriorica ishanincani, ¿paita icantantariri peerani: "Novincatsarite"? Te pamejeivetearoji pimpincatsajeiteri impoitatsiri itimi. 45 Impoiji iquemajeitaqueri atiri Jesoshi, yoamejeitaqueri iroamerepee, icantaqueri: 46 --Paamayeariyea yora oametantajeitirori sanquenarentsi. Oshequi icoaque inquenaquenatsantsanayete. Icoaque aisati cameetsa iraacameetsajeitavaqueri ishaninca anta nampitsiqui. Aisati anta pancotsiqui apatojeitantapinitari, icoaque irisaviquimotapiniteri pincatsaripee. Aisati ariorica yampatojeita atiri yoajeita, icoaque quiso iroapiniteri pincatsaripee. 47 Oshequi ishiacantanirota. Osamani iquenquetsatacaamempeacari Tasorentsi. Icoaque irijitashijeitanteariri ishaninca iquemisantasanoti. Iro cantaincha yamatavitapinitiro camajimentaaro, icoshitantarori timimojeivetarori. Queariotaque oca noncamantempiri: iroasanquetaasanojeitaqueri Tasorentsi, catsini.

Lucas 21

1 Ari isavicaque Jesoshi anta ivancoqui Tasorentsi. Yamenayetavaqueri ashitaarantincari yamayetaqueri iirequite anta inantariqui quirequi. 2 Aisati ineaquero camajimentaaro amaqueri apite iitsoqui quirequi, caari pinatacha. 3 Icanti: --Queario oca noncamantempiri: pitseenquitirocari yoca amaqueri oca camajimentaaro. Oshequi ineacameetsatitacaro Tasorentsi yoca amaqueri, anaacotaqueri yamajeivetacari yora ashitaarantincari. 4 Oshequi ivinaro yamavetacari iriori, iro cantaincha itimaarantaque oshequi catsini iquempoyeanontavajari iriori. Irompa oca, amaqueri maaroni timimovetarori, te aneajeriji timaarantajantsine, tecatsi amanantantearori oyeari. 5 Ari iquenquetsatavacaajeitaca iroamerepee, icantajeiti: --Tempa ocameetsatasanotaque ivancoca Tasorentsi. Aisati maaroni mapipee yovetsicantacarori, ocameetsajeitaque, aisati maaroni yoaneencajeitantarori anta otantoqui. Iquemantajeitacariri, icantiri Jesoshi: 6 --Coajica intireetajero maaroni oca pineacameetsajeitiri meeca. Irojoqueetajero mapipeeca arejiqui. 7 Ari isampijeitaqueri: --¿Jaoca oncarate omoncaratanteari oca picantaquenari? Aisati, ¿paita iotacaayenaneri irotaintsi omoncaratea? 8 Icantaqueri: --Paamayea, yamataviyeetimpicari. Impoque oshequi atiri cantempineri: "Naro nainti Quirishito". Pashini incante: "Itiancaquena Quirishito noncamantempi irotaintsi impoque". Iro cantaincha eiro piquemisantiritsi. 9 Pinquemapiniteri atiri incante irimanatavacaajeitea atiripee, aisati irojocajeiteri ivincatsarite. Iro cantaincha eiro pitsaroajeititsi. Aitaque incanteari inquisavacaapinijeitea, iro cantaincha tequera omoncarateaji. 10 Jero pashini icantaqueriri aisati: --Yora atiripee irimanayeteri itsipapee atiri. Yora savicayetatsiri aparopeequi nampitsi irimanateri yora savicayetsiri pashinipeequi nampitsi. 11 Aisati oshequi onicasanotanaquea quipatsi. Aajeiteri atiripee itashe, oshequi incamajeitanaque; aisati irojoquiijeitea itsipapee atiri, incamaarantayetanaque iriori. Aisati, anta inquitequi pineaquero caari pineapinijeiti, oshequi pintsaroacayearo. 12 Aisati icantajeitiri: --Iro cantaincha irijivayeetempi inquisanayeetempi. Iraajeitanaquempi anta pancotsiqui yapatojeitantari, aisati iroiminqueayetempi caravosoqui. Iraajeitanaquempi aisati anta pincatsaripeequi, inquisatsajeitempi: "¿Paita piquemisantanirotantariri Quirishito?" 13 Iro cantaincha eiro pitsaroacaaritsi yora quisavetempineri, irointi pincamantajeiteri jaoca nocanta noavisacojeitaquempiri. 14 Eiro piquenqueshiretitsi: "Ariorica irayeetena, ¿paita noncanteriri?" 15 Ariorica iraanajempi noamejeitempi nainti paitarica pincanteriri. Eiro imatirotsi yora quishempineri impiatsatempi. 16 Noncamantempi: iraacantempi piripee, piniropee, pirentipee, pitsiropee, pishanincapee, maaroni. Iroaarantempi aparopee. 17 Iriojeitanaque atiri piquemisantaquena, irootaque inquisajeitantempiri. 18 Iro cantaincha ariorica quiso poyena aisati pinquearioventenaro maaroni nocantajeitaquempiri, nonquempoyeasanojeitaquempi. Tecatsi catsini incantajeitempi yora quishempineri, eiro yaapitsatimpirotsi aparoni piishi. Aisati pincantaitatiyempani pintime inquitequi. 20 Aisati icanti Jesoshi: --Ariorica pineajeitavaqueri soraro irishoncajeitaquearo Jerosare, ari piojeitanaque irotaintsi intsoncajeitajero pinampi. 21 Ocameetsati irishiajeitanaque toncaariqui maaroni savicajeitatsineri. Aisati maaroni savicatsineri Joreaqui, irishiajeitanaque. Aisati yora jayetatsineri oantsipeequi, eiro ipiajeitanaja nampitsiqui. 22 Aitaque omoncarataquea maaroni oca isanquenatiniri peerani: "Iroasanquetaasanojeiteri Tasorentsi maaroni tseencajeitaqueriri". 23 Ashinoncaajeitanaquea maaroni tsinane tsomonteyetatsineri, aisati maaroni antsotaayeterineri ojananequite. Oshequi irineacatsiyetearo yora savicajeitatsiri. Oshequi iroasanquetaajeiteri Tasorentsi. 24 Irimanajeiteri oshequi atiri, incamaarantayetanaque. Itsipapee iroisoyeteri, iraanajeri otsipapeequi quipatsi. Intime pashinipee atiri Jerosarequi peerani, irosati incantanteari Tasorentsi: "Moncarataca". 25 Jeroca icantiriri aisati Jesoshi: --Pineajeitavaqueri impashinijeitanaque inquitesati: yora catsirincaiteri, cashiri, impoquiropee, maaroni. Pineero caari pineapinijeiti. Aisati intsaroajeitanaque maaroni atiri, inquemajeitavaquero oneajatanaque antearoja incajare, soooo. Aisati irineavaquero antearoja otavoncajare. Iramenajeitavaquero, sorererere. 26 Eiro iojeititsi atiri jaocarica incanteeteriri, irootaque intsaroasanojeitantanaqueari catsini. Irishevayetanaquea impoquiro. 27 Impoiji pineajeitavaquena, nompiaje aisati. Tempa noponeaca peerani inquitequi, natiritapaaque. Ariorica nompiaje aisati, nonquenapaaje mencoriqui, nontasorentsitasanotapaaque, nompincatsaritasanotapaaque. 28 Ariorica pineajeitavaquero oca nocantajeitaquempiri, piveshireajeitanaquea, pamenajeitavaquena: irotaintsi noavisacotasanojeitempi. 29 Impoiji ishiacantiniri oca: --Ari pamenero iyera, jaoca ocantari. Terica iyera, ari pashini inchato pamenero. 30 Ariorica ontimayetanaje oshi, eereshitanaje, ari piojeitaque irootimatajantsi onquimojantsitaje. 31 Aisati oquempetaca, ariorica pineaquero omoncarataquea maaroni nocamantitanaquempiri, piojeitaque irotaintsi impincatsariventasanojeitempi Tasorentsi. 32 Ariorica pineajeitavaquero intanaquea oca nocamantaquempiri, ari eirotsitarica picamitsi, aitaque pineajeitaquero omoncarataquea maaroni. 33 Coajica, peerani, ompeanaquea quipatsi aisati impeajeitanajea maaroni inquitequiniri: cashiri, catsirincaiteri, impoquiropee, maaroni. Iro cantaincha eiro opeimatatsi irointi noneane catsini. 34 Aisati icantiri: --Paamaasanojeitajena: nomapocapaimpicari. Piquenqueshiretirocari caari cameetsatatsi. Pishinquijeitacari. Piquenqueshiretapinitirocari timajeitatsiri aca quipatsiqui. 35 Aitaque nomapocapaaqueri maaroni savicajeitatsiri quipatsiqui. Iroashinoncaajeitea maaroni caari aamaventajeitachane. 36 Paamaventea. Aisati pincanteri Tasorentsi iramitacotempi cameetsa pareejeitantajenari, eirota piquematsicatarotsi maaroni oca nocamantaquempiri. 37 Ari maaroni quitaiteriqui yoametantaque Jesoshi anta ivancoqui Tasorentsi. Maaroni tsiteniriqui ijatapiniti anta toncaariqui ipajiyeetiri Orivomashi. 38 Aisati maaroni quitaiteriqui ijajeitamanaji atiripee ivancoqui Tasorentsi iquemisantapinijeitiri.

Lucas 22

1 Irotaintsi quitaiteri yoapinijeitantarori tanta caari iconoyeeti tapiacairori. Yapiitapinijeitiro joriopee maaroni osarintsi iquenqueshireantarori peerani anta Ejipitoqui yavisajeitanajiro oantatsiri ivancopee. 2 Ari yoametavacaajeitaca yora jivatacaajeitiriri saserotepee aisati yora oametantajeitirori sanquenarentsi: --¿Jaocasa ancanteriri Jesoshi avanteariri? Aamaaca ari inquisacotanaqueari atiripee. 3 Impoiji yora Satanashi ishintsinataqueri Jorashi Ishicariote, yora yoamevetacari Jesoshi: yoametaqueri iraacanteri. 4 Ari ijatashitaqueri yora saserotepee, icantapaaqueri: --Namitacotempi paacanteri Jesoshi. 5 Iquemantavacariri, iquimoshirejeitanaque, icantajeitavaqueri: --Ari, cameetsa. Ariorica ayeri, ari nompinatempi quirequi. 6 Icanti: --Ari. Namenasanoteri, impoiji noncamantempi jaoca pincanteari pimanacanteariri paacanteri. Eiroquea ineajeitiritsi atiripee. 7 Ari moncarataca meeca vieshita. Meeca yoacaajeitacari atiripee ovisha, iquempetacari ishaninca peerani anta Ejipitoqui. 8 Ari Jesoshi itiancaqueri Petero aisati Joa, icantavaqueri: --Pijate povetsicajeitapee avajeiteari, anquenqueshirejeiterota yavisantanacari peerani oamaantatsiri. 9 Isampitiri: --¿Jaoca picoaqueri novetsiquerori? 10 Yacanaqueri: --Ariorica pareetea nampitsiqui, pineapaaqueri shirampari yaacotanajiro nija. Poijatanaqueri anta pancotsiqui, jaocarica inqueapaajeri. 11 Pincantapaaqueri yora ashitarori ivanco: "Icanti Avincatsarite: '¿Jaoca noacayeariri noamerepee?'" 12 Ari ironijayempiro anta oshitamencotanta jenoqui. Ovetsicajeitaca asavicajeitanteari. Ari povetsicajeitero avirori avajeiteari. 13 Irosati ijajeitantanaca, ineajeitapaaquero icantaqueriri Jesoshi. Yovetsicajeitapaaquero yoari. 14 Impoiji yareejeitapaaca maaroni, yoajeitapaaca. 15 Impoiji icantajeitaqueri Jesoshi: --Oshequi nocoitacani tequeratani noncame, nontsipajeitanajempita meeca tsiteniriquica noacaajeitanajempita tanta. 16 Noncamantempi, eiro napiitajirotsi noajearo aisati aca quipatsiqui. Aintiquea noapaajearo anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 17 Ari yaaquero tsota, ipasonquitaqueri Iriri, impoiji icanti: --Paacojeitavaquero oca, pirajeitero. 18 Noncamantempi: eiro nirajirotsi ovaja aca quipatsiquica. Aintiquea nirapaajero aisati anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 19 Impoiji yaaquero tanta, ipasonquitiri Iriri. Icarajaquero, ipajeitaqueri iroamere, icantiri: --Jero oca tanta, poajeitearo. Narotaque camimentajeitempineri. Nocoaque poapinitearo tanta pinquenqueshiretapinitantenari nocamimentajeitaquempi. 20 Ari yoajeitaca, maaroni. Impoiji ipacojeitaqueri ovaja aisati. Icantajeitaqueri: --Ariorica pirero oca, nocoaque piojeite nocamantajeitaquempi noavisacojeitempi. Irootaque niraja amparajatimentajeitempineri, noncamimentajeitempi noavisacojeitantempiri. 21 Impoiji icantajeitaqueri: --Timatsi acarajeitaqueri meeca avajeitaca yora aacantenaneri iroacantantenari. 22 Noponeaca inquitequi, natiritapaaque noncamimentajeiteri maaroni atiri, iro cantaincha irashinoncaasanoitaquea yora aacantenaneri iroacantena. 23 Iquemantajeitacariri, isampitavacaajeitaca: --¿Janicampa aacantaniroterineri? 24 Ari anta icantavacaajeitanaca iroamerepee: --¿Janica coajica jivatacaajeiteeneri? ¿Janica anaacojeiteeneri impincatsaritasanote? ¿Naroitatsimpa jivatacaajeitajempine? 25 Ari icantiri Jesoshi: --Yamejeitaro yora atiripee ipincatsajeitaqueri ivincatsaritepee, iro cantaincha iperanatapinijeitacari pincatsari ishanincapee. Jero icantashijeitaca: "Nintacojeitacari natiritepee". 26 Iro cantaincha eiro piquempejeitaritsi. Ariorica picoaque pimpincatsariventante, eiro pishemetitsi, irointi pamitacotapiniteri itsipapee. 27 ¿Janica ipincatsatasanotiri atiri? ¿Yorampa vetsicapinitiniriri yoari? Teve. Tempa ipincatsayeetiri yora peranajeitariri inampirepee. Iro cantaincha te nomperanajeitempiji nainti, irointi nintacojeitaquempi. 28 Quiso poajeitaquena peerani, piojeitaque opomerentsitimotapinijeitaquee. 29 Irootaque nocantantimpiri meeca: oquempetaca incantena Apa nompincatsaritante, aisati noncantajeitempi pimpincatsarijeite. 30 Pincaratapinijeitena avapinijeitea aisati irapinijeite anta nompincatsaritenta, aisati ampincatsariventajeiteri maaroni joriopee. 31 Aisati icantiri Avincatsarite: --Shimo, yora Satanashi icantaqueri Tasorentsi icoaque irineantempi, iriotanteari piquemisantasanotirica. Queariompia, icoaque irantacayempiro caari cameetsatatsi. 32 Iro cantaincha noncanteri Tasorentsi iramitacotempi eiroquea pojocasanotantarotsi piquemisanti. Coajica, ariorica pinquenqueshirereempa aisati pinquemisantajena, pinquenqueshiretacaajeiteri maaroni piyemisantaririnte, pinquemisantacaasanojeiteri. 33 Yacanaqueri Shimo: --Tempa aviro novincatsarite, quiso noanaquempi; ariorica iroiminqueetempi, eiro nojoquimpitsi. Iroiminqueetenata narori. Ariorica iroyeetempi, nontsipatasanotanaquempi. Iroyeetenata narori. 34 Icantaqueri: --Noncamantempi: meeca tsiteniriquica, eirotsitarica ineaji teapa, oncarate mava pincante: "Te noneeriji Jesoshi". 35 Impoiji icantajeitiri Jesoshi iroamerepee: --Peerani notiancajeitaquempi piquenquetsatacaajeitaqueri atiripee. Nocantajeitavaquempi: "Eiro paanajirotsi pitsarate, piirequite, aisati otsipa piitsaare". Meeca nosampijeitempi: "¿Pashinoncaajeitanacampa? ¿Otimaquempa coiteimojeitaquempiri?" Yacajeitanaqueri: --Te. Tecatsi. 36 Impoiji icantajeitaqueri: --Meeca noncantajeitempi: ontimerica pitsarate, paanajero. Intimerica piirequite, paanajeri. Terica ontime pivesamento, pimpimantero poicoro pamanantantearori aparoni. 37 Aitaque omoncarataquea isanquenatacotaquenaniri peerani Isayashini: "Iroyeeteri, inquempetacanteeteri oayeri". Queario, ontsataajeitaquea maaroni isanquenatacotaquenaniri peerani yora quenquetsatacantantatsiniri. 38 Impoiji icantajeitiri: --Jero oca, Novincatsarite: apite ocarati avesamento. Yacanaqueri: --Ari, moncarataca. 39 Impoiji isoquijanaji Jesoshi, ijatanaji anta ijatapinitinta: anta toncaariqui pajitachari Orivomashi. Yoijajeitanaqueri iroamerepee. 40 Ari yareejeitapaaca, icantajeitaqueri: --Meeca pincantajeiteri Tasorentsi iramitacojeitantempiri: pantirocari caari cameetsatatsi. 41 Impoiji ari ijataque Jesoshi apaniro aiquetiji ara. Itiyeroapaaca, iquenquetsatacairi Iriri: 42 --Apa, pincoaquerica, poavisacotenaro oca nonquematsicataqueari. Iro cantaincha eiro pantirotsi nocoaqueri narori, irointi picoacaaquenari avirori. 43 Impoiji ipocaque aparoni inampire Tasorentsi, intacotapaacari Jesoshi, ishintsitantacari. 44 Oshequi iquematsicatacaro, aiquero ijatatii iquenquetsatacairi Iriri. Oshequi imasavitanaque, ovitejatanaque quipatsiqui, oquempevetaca iriraja. 45 Ari itsoncanaquero iquenquetsatacairi iriri, ijatanaji anta yoisavicanaquerinta iroamerepee, ineajeitapaatiiri maajeitaque ini. Oshequi yoashirejeitanaca incaranqui, irootaque imaojeitantacari. 46 Icantajeitapairi: --¿Paita pimaajeitantacari? Pintinaajeitanaje. Pincantajeiteri Tasorentsi eiroquea pantantarotsi caari cameeetsatatsi. 47 Ainiroquera iquenquetsatacaajeitiri Jesoshi iroamere, yareejeitapaaca oshequi atiri, ijivajeitapaaqueri Jorashi. Iroamere Jesoshi inaveta, iro cantaincha icoaque iraacantajeri meeca. Ijatashitaqueri, inintavoronirotapaaqueri. 48 Icantavaqueri: --Iro pinintavoronirotantanari, paacantena. Tempa piotaque naro poneainchari inquitequi, natiritapaaque. 49 Ari ineajeitavaqueri itsipajeitari Jesoshi. Isampijeitiri: --Novincatsarite, ¿picoaquempa nompesheri? 50 Ari ipeshitavaqueri iyempitasanori aparoni inampire yora ivincatsarite saserote, peti. 51 Icantiri Jesoshi: --Ari inaji, eiro pantiritsi. Impoiji yoipiajiniri iyempita, yoavisacotajiri. 52 Irio itsipajeitapaacari Jorashi yora jivatacaajeitiriri saserotepee, jeri aisati yora jivatacaantatsiri anta ivancoqui Tasorentsi, jeri aisati savicacaantajeitatsiri. Icantavaqueri Jesoshi: --¿Paita pamashitantanari pivesamentopee aisati inchaquipee? ¿Narompa coshinti? 53 Tempa nocaratapinijeitaquempi anta ivancoqui Tasorentsi, iro cantaincha te payenaji. Ja, moncarataca meeca paantaquenari: meeca ipincatsaritanti camaari. 54 Impoiji yaasanotaqueri Jesoshi, shepi. Yaajeitanaqueri anta ivancoqui ivincatsarite saserote. Osamanitanaque Petero, yoijatacoventavetanacari. 55 Anta pancotsiqui, ocaraiteti, yoisheetiro paamari. Isavicajeitapaaque, icotsitajeitapaaca yora aajeitaqueriri Jesoshi. Impoiji itsipajeitapaacari Petero. 56 Impoiji aisati, opoqui aparoni inampire saserote. Ocatiapaaca, amenapaaqueri Petero, sorerere. Impoiji ocanti: --Jeri yoca oijatiriri Jesoshi. 57 Icanti: --Te nioteriji. 58 Impoiji pashini amenaqueriri, icantiri: --Aviro oijatiriri Jesoshi. Icantiri: --Teve. Te noijateriji. 59 Ari osamanitapainti aisati, icantiri pashini: --Queario yoijavetacari yoca shirampari, tempa aisati iponeaca iriori Carireaqui. 60 Icantiri: --Te nioteji paitarica picantaqueri. Irosati ineantanaca teapa. 61 Yora Jesoshi ipitsocashitanacari Petero, yamenanaqueri. Irosati iquenqueshiretantanacaro icantaqueriri incaranqui: "Tequeratsitarica irineaje teapa, mava pincante: 'Te nioteriji Jesoshi'". 62 Ari ijatanaque Petero, iraasanotanaca, jii, jii. Oshequi yoashiretanaca, catsini. 63 Yora shentajeitaqueriri Jesoshi ishirontimentajeitacari, aisati ipasanataqueri, tac, tac, tac. 64 Impoiji ipashicajaquitaqueri aisati ipasavorotaqueri, icantaqueri: --Pincamantenate janica pasavorotaquempiri. Iji, iji, iji. 65 Icantani, oshequi yoashinoncaaqueri, ishirontimentacari. 66 Ari meeca oquitaitetamanaji. Yapatojeitamanaja yora savicacantajeitatsiri, yora jivatacaajeitiriri saserotepee, yora oametantirori sanquenarentsi, maaroni. Yaajeitanaqueri Jesoshi anta yoametavacaapinijeitanta. 67 Isampijeitaqueri: --Pincamantenate: ¿avirompa Quirishitotatsiri naamaajeitacari? Yacanaqueri: --Noncantempiricame: "Je, narotaque Quirishito", eiro pishiretarotsi. 68 Aisati, nosampitempiricame paitapeerica, eiro pacanatsi. 69 Noponeaca nainti inquitequi, natiritapaaque. Irotaintsi nompianaje jenoqui, nosaviquimotapaajeri Apa iracosanoriqui, noncaratapaajeri nontasoncantajeitaje. 70 Isampijeitaqueri: --¿Avirompa Itomi Tasorentsi? Yacanaqueri: --Je, narotaque. 71 Impoiji icanti: --¿Paita ancoanteari itsipa camantacoterineri? Tempa aquemajeitaqueri, ijitasorentsinirotacateemi. Ainiro yantane.

Lucas 23

1 Ari ijajeitanaque, yaajeitanaqueri Jesoshi anta Piratoqui. Oromasati ini iriori, ipincatsariventajeitiri joriopee. 2 Icantapaaqueri: --Ainiro yantanirotaqueri yoca. Yamatavijeitaqueri noshanincapee, icantajeivetacari: "Eiro pipiritsi pincatsari piirequite". Aisati icantapiniti: "Narotaque Quirishito, pimpincatsajeitena nainti". 3 Ari isampitiri Pirato: --¿Queariompa? ¿Avirompa ivicatsarite jorio? Yacanaqueri: --Je, narotaque. 4 Impoiji yora Pirato icantajeitavaqueri: --Te aneroji irantane yoca. 5 Aiquero icantajeiti: --Iquisacaajeitacari atiripee, icantajeitaqueri atiri: "Tsame ajocajeri avincatsarite". Intanacaro anta Carireaqui, meeca iquenaquenayeti aca Joreaqui, yamatavijeitaqueri maaroni. 6 Iquemantacarori Pirato icantajeitaqueriri, isampitaqueri: --¿Iriompa carireasati yoca? 7 Yacanaqueri: --Je, iriotaque. Icantiri: --Ari, paanajeri anta Eroreshiqui. Iriotaque pincatsariventajeitiriri carireasati. Savicatsi meeca aca Jerosarequi. Ipoqui chapinqui. 8 Ari yaajeitanajiri anta. Ineantavacariri Eroreshi Jesoshi, iquimoshiretanaque. Oshequi iquemacotapinitaqueri, itasoncantayetaque, irootaque icoantavetacaniri irineeri. Icoaveta irineerime intasoncantayeteme. 9 Oshequi isampiyevetacari paitapeerica, iro cantaincha te iranqueriji Jesoshi. 10 Oshequi yapiitapinitiniri yora amaqueriri: --Te incameetsateji. Ainiro irantane. 11 Impoiji ishirontimentajeitacari Jesoshi yora Eroreshi aisati maaroni soraropee. Impoiji iquitsaataqueri cameetsari quitsaarentsi, ishiacantamempeacari pincatsari, irishirontimentajeitanteariri aisati. Impoiji itianquiri aisati anta Piratoqui. 12 Ari peerani iquisavacaapinita Eroreshi aisati Pirato, iro cantaincha meeca intanacaro yaacameetsatavacaaja. Yojocajiro iquisavacaaveitani. 13 Impoiji yapatojeitacari Pirato yora jivatacaajeitiriri saserotepee, pincatsaripee, aisati oshequi atiripee pashini. 14 Ari icantavaqueri: --Pamene, incaranqui pamavetaquenari yoca, picantajeivetaquena yoamejeitaqueri atiri irojocajeitena narori, aisati iriori novincatsaririntepee. Pineajeitaquena nosampitaqueri paitaricapee, iro cantaincha noneacameetsatiri: te aneeroji irantane. 15 Aisati iriori Eroreshi, ineacameetsataqueri, irootaque yoipiantacariri aca. Pineaquero, tecatsi irante noacantanteariri. 16 Meeca nompasatacanteri, impoiji noimpacajeri. 17 Ari maaroni osarintsi ariorica omoncarataca oca vieshita iquenqueshiretantarori yavisantaniri peerani inampire Tasorentsi, yora oantatsiri, yora Pirato yoipacajiri aparoni shirampari yoiminqueetaqueri. 18 Ari itsipatavacaajeitaca icantajeitaqueri: --Poacanteri yoca, irinti Varavashi poimpacajeri. 19 Ari yora Varavashi peerani icantajeitaqueri ishaninca anta Jerosarequi: "Tsame ajocajeri yora pincatsari". Impoiji yoaqueri ishaninca, irootaque yoiminqueantacariri caravosoqui. 20 Icoaveta Pirato iroimpacajerime Jesoshi, irootaque icoantavetacari iroimajerentajerime atiripee, iro cantaincha 21 aiquero icantajeitanajatiiri: --Pimpajacotacanteri. Pimpajacotacanteri. 22 Yapiivetajari aisati Pirato: --¿Paita nompajacotacantanteariri? ¿Paita yantaqueri? Nosampijeivetaquempi, iro cantaincha tecatsi piotacaasanotena noacantanteariri. Nompasanatacanteri, impoiji noimpacajeri. 23 Icantani icajemajeitanaque: --Pimpajacotacanterive. Pimpajacotacanterive. Aiquero icantanaitii, irosati iquemisantantacariri Pirato, 24 icantiri: --Ari nomajeitempiro oca picoacaajeitaquenari. 25 Yoipacaacantajiri Varavashi, aisati icantajeitaqueri: --Paajeitanaqueriqueti Jesoshica, jaocarica pincanteriri. 26 Ari yaajeitanaqueri Jesoshi anta impajacoterinta, iquenanaque avotsiqui. Jeri itonquiojeitavacari shirenesati pajitachari Shimo. Iponeanaca oantsiqui. Ari iperanatavacari soraro yanatanaqueneri Jesoshi coroshi, ora impajacotanteariri. Yoijatapairi itapiiqui Jesoshi. 27 Yoijajeitanaqueri oshequi atiri. Otimi aisati oshequi tsinane iraacojeitaqueriri. Oshequi oashiretacotacari, irootaque ocajemacojeitantacariri aisati. Jerosaresato onajeiti. 28 Iro cantaincha yamenanaquero Jesoshi, icantajeitanaquero: --Eiro piracojeitanatsi, avisati iracojeitajanchane, aisati piracojeiteri pitomipee. 29 Coajica ompomerentsitimojeitempi, pashinoncaajeitanaquea. Pincantajeite: "Oquimoshiretaque caari timatsi otomi". 30 Incoajeivetea atiri ontijerime imperita. 31 Pamene, tecatsi nanteni nainti, iro cantaincha iroashinoncayena. Tempa coajica irashinoncaasanotaquea maaroni antirori caari cameetsatatsi. 32 Aisati anta yaayeetanajiri apite coshitantatsiri, intsipajeiteari iriori Jesoshi, impajacojeiteri. 33 Ari yareetacaajeitapaacari anta Caraveraqui, ipajacojeitapaaqueri coroshiqui, tac, tac, tac. Irinti yora coshitantatsiri, ipajacotaqueri pashiniqui coroshi anta iracosanoriqui Jesoshi. Irio itsipa ipajacotaqueri anta irampatequi. 34 Impoiji iquenquetsatacairi Jesoshi iriri: --Apa, pincavintsayeri yocapee, eiro poasanquetaimentiritsi yoaquena. Te irioteji paitarica yantiri. Ari icoajeitaque soraropee iraajeitero iitsaareni Jesoshi. Icanti: --Tsame ampishonquero mapijaniqui ayojeitanteari janicarica aitajerine iitsaareni. Icanti itsipa: --Jaa, jentsiqueti, aneantearo. 35 Ari itimi anta oshequi atiri, amenajeitaqueriri, aisati itimi yora pincatsaripee, ishirontimentajeitacari Jesoshi, iji, iji, iji; icanti: --Yoavisacovetacari itsipapee, jentsite amenavaquerita ariorica irimatajea iroavisacotajea irisati. Iriotasanotaquerica Quirishito, itiancane Tasorentsi, ari irimatajea irisati iroavisacotajea. 36 Aisati iriori soraropee, ishirontimentajeitacari. Ijatashitaqueri, imperime ovaja, quepishijari. 37 Icantaqueri: --Avirorica ivincatsarite jorio, jentsite poavisacotajea avisati: iji, iji, iji. 38 Ainiro ipajacoyeetaquero anta coroshiqui sanquenarentsi, otimi iitoqui Jesoshi, jenioquiji. Osanquenataca irineanequi quereshiasati, aisati irineanequi oromasati, aisati irineanequi jorio. Osanquenataca, ocanti: "Jeri yoca ivincatsarite jorio". 39 Aisati yora coshitantatsiri ipajacoyeetaqueri, ishirontimentacari iriori. --Avirorica Quirishito, poavisacotajea avisati, aisati poavisacotena narori. 40 Iro cantaincha iquisatsataqueri itsipa coshitantatsiri: --Tempa pimpincatsateri Tasorentsi. Aisati avirori, irotaintsi pincame. 41 Ainiro antanepee arori ancamajeitanteari, irintiquea yoca, tecatsi irante incamanteari. 42 Aisati icantiri: --Jesoshi, ariorica pareetea anta pimpincatsaritenta, pinquenqueshiretapeena narori, poavisacotena. 43 Yacanaqueri: --Queario oca noncantempiri: meeca quitaiteri pintsipatanaquena anta ocameetsaitetinta. 44 Itampaticatapaaque meeca catsirincaiteri. Omapocashitanaca antearo otsitenitanaque. Ari otsitenitanaque irosati ishaaviniji. 45 Aisati itsitenitanaque catsirincaiteri. Aisati otimi anta ivancoqui Tasorentsi oticaashiro nianqui. Ari omapocashitanaca, otsereanaque, tsererere, tsati; apitemaotanaque. Impoiji antearojenca icantanaque Jesoshi: 46 --Apa, meeca noncame. Aviro quempoyeajenaneri. Irosati icamantanaca, toren. 47 Ineantavacariri iyapitanote soraro, icanti: --Tempa icameetsataque Tasorentsi. Queario icameetsatasanotini yoca shiramparini. Te ontimeniji irantane. 48 Aisati yora amenajeitiriri, iquenqueshirejeitanaca maaroni. Ipiajeitanaja nampitsiqui, yoashirejeitanaca catsini. 49 Irintiquea yora iojeitiriniri Jesoshi, icatiajeitaca ara aiquetiji, yamenajeitanaque. Ocarajeitiri oca tsinanepee poneachari Carireaqui, tsipatapaacariri chapinqui Jesoshi. 50 Ari itimi anta cameetsari shirampari, pajitachari Jose, arimateasati. Otimi Arimatea anta Joreaqui. Ari icarajeitaqueri Jose yora itsipapee pincatsariyetatsiri, yoametavacaapinijeita, iro cantaincha te incoaveteaji irinti impajacotacanteri Jesoshi. Ipincatsataqueri irinti Tasorentsi, yaamaajeitacari impoque impincatsariventajeiteri maaroni atiri. 52 Ari ijataque iriori, yameniri Pirato, icantaqueri: --Nocoaque pishinetenari Jesoshini, naanajeri. Icantiri: --Ari, pijatequeti, paanajeri. 53 Impoiji yoaniireajiri, yapinaicacotaqueri tocoyaqui, cameetsamaotatsiri. Yaanajiri anta oninta mapi, ora iroaquera imoqueeti, yominqueapaaqueri tsompoinaqui. Tecatsi itsipa iroyeete anta omoroquinta. 54 Tempa irootaque Viereneshi icamantacari Jesoshi. Yovetsicajeitaquero atiri paitapeerica, tempa irotaintsi saavaro imaoreajeitantari. 55 Ora tsinanepee oijatacojeitiri Jesoshi, amenacojeitaqueri yaajeitanaqueri omoroqui, anta yoajeitaqueri tsompoina. 56 Impoiji opiajeitanaja anta ovancoqui. Ovetsicapaaquero casancajari aisati pashini casancatatsiri. Impoiji saavaro omaoreajeitanaque, omoncarataquero isanquenare Moishishi.

Lucas 24

1 Ari otomincotamanaji, tsiteniquera ojatamanaque tsinane anta yoyeetaquerinta Jesoshi. Aanaquero casancajari ovetsicaqueri. Oijatanaquero otsipapee tsinane. 2 Ari yoyeetaqueri chapinqui omoroqui antearo mapi, itsinacacoyeetanaqueri omoroqui. Iro cantaincha areevetapaacaro oneapaatiiro tivironcaja oni. 3 Oqueashivetapaacari Jesoshi omoroqui, iro cantaincha te oneapeeriji Avincatsarite. 4 Te iojeiteji paitarica onquenqueshirejeiteri. Impoiji imapocashitapaacaro apite shirampari, icatiimotapaacaro quempeji. Oshipaquireamaotanaque iitsaare. 5 Oshequi otsaroacaavacari, oivotasanotanaca. Isampitapaaquero: --¿Paita picoantariri aneatsiri aca? Aca yoyeetapinitiri camasanoyetatsiri. 6 Te aneajeriji Jesoshi aca, tempa tinaanaja ini. Pinquenqueshiretero icamantitaquempiri anta Carireaqui. 7 Tempa icamantitaquempi: "Noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Coajica irayena caari quemisantatsi, impajacotena coroshiqui. Oncarate mava quitaiteri ari nontinaanaje aisati". Meeca omoncarataca icamantitaquempiniri. 8 Impoiji oquenqueshiretasanotaquero icamantitacaroniri Jesoshi. 9 Opianaja nampitsiqui, ocamantapaaqueri iroamerepee aisati itsipapee quemisantatsiri. 10 Opajita oca tsinanepee Maria ora maquitarasato, Joana, Maria iriniro Santiaco; aisati otimi otsipapee tsinane. 11 Iro cantaincha te irishiretearoji yora quemisantatsiri oca ocamantavetapaacariri, ijitashijeiveta te ioteji. 12 Iro cantaincha iriori Petero ishianaca anta omoroqui yoajeivetacarinta chapinqui Jesoshi. Yamenapaaquero tsompoina, ineapaaquero tocoya yapinaicacotantavetacariri. Impoiji ipianaja pancotsiqui, oshequi iquenqueshiretanaca. 13 Impoiji ijatanaque apite iroamere Jesoshi anta Emaoshiqui. Ariorica imponeaquea Jerosarequi, ocarati 11 quirometoro irareetanteari nampitsiqui. 14 Ari iquenanaque, iquenquetsatavacaajeitaca. Iquenquetsatacotaqueri jaoca icanteetiri Jesoshi, aisati maaroni yantayetiri iriori. 15 Ari iquenanaque, icantavacaanaca, irosati itsipajeitantacari Jesoshi, quiso yoanaqueri anta avotsiqui. 16 Ineajeivetacari, iro cantaincha te irishineteriji Tasorentsi iriojeitajeri. 17 Ari isampitiri Jesoshi: --Incaranqui, piquenantacari avotsiqui, ¿paita picantavacaimentacari? ¿Paita poashirejeitantacari? 18 Ari ipajita aparoni Quereojashi, yacanaqueri iriori: --Iojeitaque maaroni jerosaresati: ¿paita caari piotanta avirori? 19 Isampitiri: --¿Paitaquea? Yacanaqueri: --¿Tempa pinquemacoteri Jesoshini, yora nasaretesati? Iquenquetsatacaapinijeitanaroni irineane Tasorentsi aisati oshequi itasoncantapiniyetini. Ineacameetsataqueri Tasorentsi aisati noneacameetsajeitaqueri narori. 20 Yaajeitaqueri yora jivatacaajeitiriri saserote aisati avincatsaritepee. Icantajeiti te incameetsateji, ipajacotacantaqueri, icamaque toren. 21 Nojijeivetaca irio oavisacojeiteenemeri, pincatsariventajeiteenemeri. Meeca ocarataque mava quitaiteri icamantacari. 22 Ocarajeitaquena aparopee tsinane jatamanatsiri incaranqui anta noavetacarinta. Opiaja, omapocapaaquena, 23 ocamantapaaquena: "Te noneapaajeriji Jesoshini, te aneajeriji. Irintiquea noneapaaque inampirepee Tasorentsi, icantaquena iriori: 'Tinaanaja Jesoshi'". Irootaque ocantaquenari. 24 Impoiji ishiayetanaca aparopee anta, ineaquero ocantaquenari tsinanepee: irintiquea Jesoshi, te irineeriji. 25 Impoiji icantaqueri Jesoshi: --Te aneajeroji piojeitantari, pitseencaqueri yora quenquetsatirori irineane Tasorentsi. Te pinquemisantajeiteriji. 26 Tempa icantajeiti irijivate Quirishito inquematsicataquearo maaroni oca, impoijiquea impincatsaritasanotanaque. 27 Ari yoametasanojeitanaqueri Sanquenarentsi, itsoteaquero maaroni quenquetsatacotiriri iriori. Ijivataqueneri isanquenare Moishishini, impoiji yoamejeitiri isanquenare itsipapee quenquetsatacantajeitatsiniri. 28 Ari yareejeitapaaca nampitsiqui, iravisanajeme Jesoshi, 29 iro cantaincha icantaqueri itsipapee: --Eirota pijatita, pisavicapee novancoqui. Ishaavijiiteanaji, irotaintsi ontsitenijencaitete. Ari ijatapainti ivancoqui iriori. 30 Impoiji itsipatavacaajeitaca, yoajeitaca. Impoiji yaaquero Jesoshi tanta, ipasonquitiri Tasorentsi, impoiji ipajeitaqueri itsipapee. 31 Irosati iquenqueshireantanaja, iojeitavajiri. Impoiji imapocanaja Jesoshi, ipeanaja. 32 Icantavacaajeitanaca: --Tempa ocameetsatasanotaque icantaqueeri anta avotsiqui. Oshequi aquenqueshiretaquero, aquimoshireventasanotaquero. 33 Irosati ijajeitantanaja, ipiajeitanaja Jerosarequi. Ineapaaqueri yora iroamereni Jesoshi, icarataji 11, itsipajeitacari itsipapee quemisantatsiri, yapatojeitaca. 34 Icantajeitavaqueri yora savicajeitatsiri: --Quearioteemi: itinaasanotanaja Avincatsarite. Ineaqueri Shimo. 35 Irosati icamantantapaacari: --Aisati narori, noneajeitaqueri anta avotsiqui, cameetsa catsini yoametaquena, iro cantaincha te nioveteariji. Impoiji anta novancoqui icarajaquero tanta, ipaquenaro, irosati niotantajari. 36 Ari ainirojeitatsi iriori anta pancotsiqui, iquenquetsatavacaajeitaca, irosati imapocantapaajari Jesoshi, icatiimojeitapaajari nianqui. Icantapaajiri: --Pinquimoshirejeitanaque, maaroni. 37 Yoajeitanaqueri cavaco, te iriojeitavaqueriji, ijitashijeivetavacari camaari. Itsaroajeitanaque. 38 Isampitapaaqueri: --¿Paita pitsaroacantanari? ¿Paita pitseencajeitantanari? 39 Pamenajeitero naco aisati noiti oqueanaquena quiravo. Narotaque pocajantsiri. Jentsite, pimpamijeitena piojeitantenari. Pineaquena, otimi novatsa aisati notonqui, te nonquempeteariji camaari. 40 Irosati yonijantajeitacari iraco aisati iiti. 41 Iro cantaincha tequera irishiretasanoteari itinaanaja. Iquimoshirejeivetaca, iro cantaincha itseencashirejeitaque. Icantiri Jesoshi: --¿Timatsimpa avajeiteari? 42 Ari ipavaqueri shima shincorentsi, 43 yoacari. Iriorijei yamenashejeitaqueri, sorerere. 44 Impoiji icantajeitaqueri: --Tempa chapinqui nocamantaquempi: "Oshequi nonquematsicataquearo, iroyeetena. Aitaque omoncarataquea maaroni isanquenatacotitaquenaniri Moishishini, aisati yora quenquetsatacaantatsiniri, aisati yora pampoyeaventajeitiriniri Tasorentsi". Meeca moncarataca. 45 Impoiji yoametasanojeitaqueri ocantayetiri Sanquenarentsi, 46 icantajeitaqueri: --Tempa ocanti Sanquenarentsi: "Incamaque Quirishito, oncarate mava quitaiteri ari intinaanaje aisati. 47 Inquenquetsatacoyeeteri maaroni quipatsipeequi, irijivate aca Jerosarequi: inquemacojeitaqueri maaroni atiri. Incamantajeiteri atiri: 'Pinquenqueshirejeitanaquea, pojocajeitajero caari cameetsatatsi pantajeitiri. Paventeari Tasorentsi iroavisacotantempiri'". 48 Ari pineajeitaquero meeca omoncarataca isanquenatacotitaquenaniri peerani. 49 Meeca nontianquempiro icashiacaaquempiri Apa: ompocashitempi Ishire, quiso oajeitantempiri. Pisavicavaqueta aca nampitsiqui irosati ompocanteari. Impoiji irimatacaajeitempi Tasorentsi pantajeitantearori paitapeerica incoacaayempiri. 50 Impoiji yora Jesoshi yaajeitanaqueri iroamerepee anta Vetaniaqui. Ari anta nianqui, yacotanaque Jesoshi, iquenquetsatacairi iriri, icantiri: --Apa, jeri yoca noamereca: pintasoncaventajeiteri, poveshireacaajeiteari. 51 Irosati yovancantanaja inquitequi, ipeanaja. 52 Oshequi ipincatsajeitaqueri, impoiji ipiajeitanaja Jerosarequi, iquimoshirejeitanaque catsini. 53 Ijatapinitaque anta ivancoqui Tasorentsi icantapinijeitaque: --Tempa icameetsataque Tasorentsi. Ari ocarati. Narotaque sanquenatirori:

Juan 1

1 Iriotaque Quirishito intasanotarori itimi: irio Ashitarori Irineane oamejeitaqueeri. Itsipatarini Tasorentsi, tempa Tasorentsi ini iriori. 2 Itsipatarini peerani iriori. 3 Iriotaque vetsicajeitirori maaroni, paitaricapee. Tecatsi timashiyetachane: eirome itimime eiro ovetsicayetame timayetaintsiri. 4 Iriotaque oaneajeitaqueeri, quitaitetacojeitaqueeri: tempa iotacaajeitaquee jaoca icantari Tasorentsi. 5 Peerani te ayojeiveitearini, oquempetimoveiteeni atimini tsiteniriqui; impoiji ipocapaaque, iotacaajeitapaaquee, meeca oquempetimotaquee iquitaitetacojeitaquee. Meeca eiro atimajitsi aisati tsiteniriqui. 6 Ari itimaveitani aparoni shirampari pajitachari Joa, itiancane Tasorentsi. 7 Iquenayetanaque, icamantacoyetapaaqueri yora quitaitetacojeitaqueeri, iquemisantajeitantariri maaroni atiri. Yora Joa caari ini quitaitetacotantatsi, irointiquea ineaqueri aisati iquenquetsatacotaqueri. Irootaque itiancantacariri Tasorentsi. 9 Ari impoiji ipocapaaque aca quipatsiqui yora quitaitetacotasanotantatsiri irinti, iotacaajeitaquee arori, aisati iriori maaroni savicajeitatsiri. 10 Ari itimapaaque quipatsiqui, oca yovetsicaqueri peerani, iro cantaincha te iriojeitavaqueriji atiri, yora yovetsicajeivetacari. 11 Ipocavetapaaca inampiqui, ishanincavetapaacari joriopee, iro cantaincha te iraacameetsajeitavaqueriji. 12 Irintiquea aacameetsatavaqueriri, yora quemisantajeitavaqueriri: itasoncacoventajeitaqueri, ipeajeitajiri itomi Tasorentsi. 13 Iriotaque Tasorentsi tomintajeitaqueeri arori, aisati maaroni quemisantajeitiriri iriori. Te inquempeteariji ashijeitaqueeri aca quipatsiquica, itimacaajeitiro irinti ijina itomi. Aisati tecatsi ancantajeite arori: "Nompeajeata nainti itomi Tasorentsi", eiro amatirotsi. Tempa icoashita irinti, irootaque itomintajeitantaqueeri, maaroni. 14 Tempa Tasorentsi ini yora Ashitarori Irineane: iponeanaca inquitequi, yatiritapaaque, itimimojeitapaaquee aca quipatsiqui. Yashi yoiro ineshinoncajeitaquee, queariotasanotaque oca yoamejeitaqueeri. Noneajeitavaqueri narori ipincatsaritasanotaque, iquempetacari Tasorentsi; tempa iriotaque itomi irapintite. 15 Yora Joa icamantacotaqueri Quirishito, icantajeitaqueri atiri: --Jeri yoca nocamantacotaqueri chapinqui: "Yanaacotaquena impoitapeenaneri, ipincatsaritasanoti irinti. Te nompincatsariteji narori. Tequerani nontimeni narori, itimitani irinti". 16 Yashi yoiro ineshinoncatantaque Quirishito, irootaque ineshinoncatanteeri arori. Aiquero ijatatii ineshinoncajeitaquee. 17 Peerani yora Moishishini, isanquenatironi oca peranajeitaqueeri; irintiquea Quirishito ineshinoncajeitaquee, queariotasanotaque maaroni yoamejeitaqueeri. 18 Tecatsi atiri neerine Tasorentsi, apaniro irinti ineiri itomi irapintite. Iquempetacari iriri, tempa quiso yoitarini, irootaque iotantacariri: meeca yoamejeitaquee jaoca icantari. 19 Yora joriopee jerosaresati itiancayetaqueri saserotepee, jeri ishanincapeeni Irevi. Itiancaqueneri Joa, ari ijataque. Isampitapaaqueri: --¿Janicampimpa? ¿Avirompa Quirishito naamaajeivetacari? 20 Ari te irimanacoteaji. Icamantasanotavaqueri: --Caarina noni Quirishito. 21 Yapiitajiri: --¿Queariompa? ¿Avirompa Iriashini? --Caarina. --¿Avirompa camantantatsineri naamaajeitacari? --Caarina. 22 Isampitajiri aisati: --¿Janicampimpa? ¿Paitampa noncamantapeeriri tiancaquenari? ¿Paita pantiri? 23 Icantiri: --Narotaque iquenquetsatacotiniri peerani Isayashini, tempa isanquenatini: "Coajica impoque camantantatsineri, inquenquetsatapinite anta caaraiteriqui, incante: 'Pinquenqueshireempa, pinquemisanteri Avincatsarite iroameetsatantempiri'". 24 Ari isampitaqueri: --¿Queariompa? ¿Caarimpimpa Quirishito? ¿Caarimpimpa Iriashini? ¿Caarimpimpa yora camantantatsineri naamaajeitacari impoque? ¿Paitampa pivaotisatantariri ashanincapee? 26 Yacanaqueri Joa: --Iro novaotisatantariri nija. Timatsi meeca pashini shirampari caari piojeiti. 27 Iriotaque impoitapeenaneri, pincatsaritasanotatsiri ini. Oshequi nopincatsataqueri, te nompincatsateji narori. 28 Aitaque icantapinita Joa anta Vetaniaqui. Otimi Vetania intatiqueronta Jorirani. Anta ivaotisatantapinitinta. 29 Otsipani quitaiteri yamenanaque Joa, ineavaqueri Jesoshi, ipocapaaque. Icantiri atiripee: --Jeritapaaque ovishatatsiri itiancaqueeneri Tasorentsi. Iriotaque oavisacojeiterineri maaroni atiri caari cameetsatatsi. 30 Iriotaque noquenquetsatacotaqueri chapinqui: "Yanaacotaquena impoitapeenaneri, ipincatsaritasanoti irinti. Te nompincatsariteji nainti. Tequerani nontimeni narori, itimitani irinti". 31 Te niovetearini narori, iro cantaincha meeca icoaque Tasorentsi iriojeiteri maaroni ajorioririnte. Irootaque nopocantacari narori novaotisatantayeti. 32 Icamantantaji Joa aisati: --Te niovetearini narori. Iro cantaincha itiancaquena Tasorentsi, icantaquena: "Pivaotisatapiniteri pishaninca nijaqui, poamejeiteri inquenqueshirejeitanaquea. Coajica pineavaquero aniireapee noshire. Janicarica aatapaaqueri, iriotaque yora pajeiterineri atiripee noshire". Ari impoiji noneavaquero aniireapaaque Ishire Tasorentsi, oponeanaca inquitequi. Oshiavetapaacari sampaquiti: aatapaaqueri Jesoshi. 34 Queario noneasanotaquero. Irootaque nocamantacotantacariri: "Iriotaque Itomi Tasorentsi". 35 Oquitaitetamani icatiaja Joa aisati ara, itsipatacari iroamere apite. 36 Ipampoyeaqueri Jesoshi yaniiti anta avotsiqui. Icanti: --Jeri yonta ovishatatsiri itiancaqueeri Tasorentsi, iriotaque camimentajeiteeneri oameetsajeitajeeneri. 37 Iquemantavacariri iroamere apite, yoijajeitanaqueri Jesoshi. 38 Ipitsocashitanacari iriori, ineavaqueri yoijatapaaqueri. Icantavaqueri: --¿Paita picoiri? Icantanaqueri: --¿Jaoca pisaviquiri maishitoro? Acantiri maishitoro aneanequi arori: oametantatsiri. 39 Ari icantiri: --Poijatanaquena, nonijayempiro. Irosati yoijajeitantanacari, ineapaaquero ivanco isavicantari. Ari ishavijiiteanaque catsirincaiteri, irosati isaviquimojeitantapaacari. 40 Ari ipajita aparoni savicapaintsiri Antirishi, iriotaque irirenti Shimo Petero. 41 Impoiji ijatanaque Antirishi, icoapaaqueri irirenti. Ineantapaacariri, icantapaaqueri: --Noneaqueri Meshiashi. Acanti Meshiashi aneanequi arori: Quirishito. 42 Icantiri: --Tsame, poijatanaquena, pineapeeri. --Tsame. Ari yareetacaacari Jesoshiqui. Yamenavaqueri, icantavaqueri: --Tempa aviro Shimo, itomi Jonashi. Coajica impajiyeetajempi: Sejashi. Acantajeitiri Sejashi aneanequi arori: Petero, mapitatsiri. 43 Otsipaniqui quitaiteri ijataque Jesoshi pashiniqui quipatsi. Opajita quipatsi Carirea. Ari ineapaaqueri Jeripi, icantapaaqueri: --Poijatanaquena. 44 Yora Jeripi vetsairasati ini. Vetsaira irootaque inampi Antirishi, jeri Petero. 45 Jeripi ineapaaqueri Natanaeri. Icamantapaaqueri: --Noneaqueriyea yora isanquenatacotitacaniri peerani Moishishini. Aisati camantantatsiniri isanquenatacotitajeitacarini iriori. Iriotaque Jesoshi, itomi Jose nasaretesati. 46 Icantanaqueri Natanaeri: --Te incameetsajeiteji nasaretesati. ¿Icameetsatimpa iriori? Yacanajiri Jeripi: --Tsame, pamenaiteri, piotanteariri icameetsatirica. 47 Ari iquempejijeitapaacari Jesoshi, ineavaqueri ipocapaaque, icantiri itsipajeitari: --Pamenerite yora Natanaeri. Iriotaque quempetasanotariri Ishiraeri: icameetsataque, te irioteji iramatavitante. 48 Isampitapaaqueri Natanaeri: --¿Jaoca picantacari piotantavaquenari nocameetsati? Yacanaqueri Jesoshi: --Noneitaquempi anta pitsititaro iyera, tequerata incamantempi Jeripi. 49 Icantaqueri: --Tempa aviro itomi Tasorentsi: pitsoteaquero maaroni, pioyetiro. Avirotaque pincatsariventerineri joriopee. 50 Icantiri Jesoshi: --Pamene, incaranqui nocantaquempi: "Noneitaquempi pitsititaro iyera". ¿Irootaquempa piquemisantantaquenari? Ari pineaquero coajicani nontasoncantasanoyetanaque, impoijiquea pinquemisantasanotanaquena. 51 Queario oca nocantimpiri. Aitaque pineaquero coajica inquite tsompoina. Pineaqueri inampire Tasorentsi iraniireashitena, iroancanajea aisati. Tempa naro poneachari inquitequi, natiritapaaque.

Juan 2

1 Avisanaque mava quitaiteri, aitaque iquimoshirejeitanaque canasati. Otimi Cana Carireaqui. Yoveshireimentajeitacari aparoni shirampari aatsiri ijina. Ainiro iroori iriniro Jesoshi. 2 Ari icajemacanteetaqueri aisati Jesoshi, aisati narori, jeri aisati itsipapee iroamerepee. 3 Ari nirajeitapaaque ovaja; nocarajeitaqueri itsipapee pocajeitatsiri. Otsaatapaaca, te ontimeji aisati. Iriniro Jesoshi ocantiri otomi: --Te aneajeroji ovaja: ¿arimpa pimataquero pamitacoteri? 4 Icantiro: --¿Paita, ina, picantantanari? Tequeratsita omoncarateaji nontasoncantayete. 5 Iro cantaincha ocantiri nampirentsi: --Pinquemisanteriyea paitarica imperanataquempiri. 6 Onaque ara chomo, ocarati 6. Yovetsiqueetiro mapi, antearo oni. Irootaque onantari nija iquivapinitantari joriopee. 7 Jesoshi icantajeitiri nampirentsi: --Pisaje nija chomoquira. Isajeitanaque, ijaajeitaquero. 8 Irosati icantantanacariri: --Pinquite meeca. Paacotanaqueneri peranatimpiri. Yaacojeitanaqueneri. 9 Ineantavacarori, opeanaja ovaja aisati. Te irioteji peranatariri nampirentsi jaoca oquenacotapaajiri. Irinti iotaintsi nampirentsi quitaquerori nija. Irosati icajemantacariri aatsiri ijina. 10 Icantiri: --Tempa iro ajivatapinitiri cameetsajari ovaja. Ariorica ashinquijeitanaquea ompocacotapee masancajari. Aitaque ocantari amejeitari. Aviroyeata quempoyeaquerori cameetsajari. Iroaquera meeca pamacantajiro aisati. 11 Otimi Cana anta Carireaqui. Ijivataque Jesoshi anta itasoncantaque. Nocarajeitaqueri itsipapee iroamerepee noneajeitaquero, irosati noshirejeitantanacariri. 12 Irosati noirincantajeitanaca Caperenaoqui. Itsipatanacaro Jesoshi iriniro, irirentipee, narori, itsipapee iroamerepee aisati. Nomaajeitanaque anta aparopee quitaiteri. 13 Irotimataintsi quitaiteri iquimoshirejeitantapinitari joriopee, ipajiyeetiro: yavisantaniri. Iro iquenqueshiretiri quitaiteri peerani yavisantaniri inampire Tasorentsi anta Ejipitoqui: te iroyeriji itomipee jorio, irinti yoaque itomipee ejipitosati. Ari itoncaanaque Jesoshi Jerosarequi. Nocarajeitanaqueri itsipapee iroamerepee, noijajeitanaqueri. 14 Noneajeitapairi ivancoqui Tasorentsi pimantajeitiriri vaca, ovisha, sampaquiti, maaroni. Isavicajeitaque ara pinavacaayetariri atiri iirequite. 15 Ari yampitsataquero Jesoshi iviritsa impasatanteariri vaca. Irosati yoimisoquijacantajeitacariri ovisha, vaca, maaroni. Ipitamonquitaqueri imesatepee pinavacaariri iirequite, itequitaqueri iirequite. 16 Icantiri pimantajeitiriri sampaquiti: --Poimisoquijajeitajeri yoca. Eiro pipimantayetitsi aca ivancoquica Apa. 17 Irosati noquenqueshireantajeitanajarori isanquenatitacaniri: "Icanti Quirishito: 'Nontsaneacotearo, Apa, pivanco; irootaque iroimenteetenari coajicani'". 18 Icantanaque jorio: --¿Paita pantantarori oca? ¿Paita pinijayenari niojeitantempiri avirorica Tasorentsi? 19 Yacanaqueri Jesoshi: --Pintireajerorica oca ivancoca Tasorentsi, ari oncarate mava quitaiteri novetsicajero aisati. 20 Irosati icantantanacari: --Ocarati 46 osarintsi yovetsicanteetacarori pancotsica. ¿Ariompa oncarate mava quitaiteri povetsicantajearori avinti? 21 Ja, irisati shiacantaincha. Tempa iriotaque shiaquerori ivanco Tasorentsi, tempa quiso yoaqueri. 22 Icamanaque, ocarataque mava quitaiteri itinaantanajari aisati. Impoiji, aitaque noquenqueshireajeitanajiro oca ishiacantaqueri. Aisati niotanaquero oquenquetsatacotaqueniri peerani sanquenarentsi, moncarataca meeca maaroni oquenquetsatacotaqueriniri. 23 Areetapaaja aisati yavisantaniri, iquimoshirejeitantari. Itimapaaji Jesoshi Jerosarequi, oshequi itasoncantayetapaaque. Ineayetaqueri atiri, irootaque iquemisantantajeitacariri oshequi. 24 Yora Jesoshi ioti jaoca icantashirejeitari maaroni atiri, irootaque yaamaventantanacari: "Yayeetanacari". 25 Iojeitaqueri atiri jaoca ocantajeitari iquenqueshirejeitiri. Iotashitaca, tecatsi camanterineri.

Juan 3

1 Itimini aparoni shirampari pincatsariventiriri joriopee, ipajita Nicoremo. Variseo ini. 2 Ari yananincashitanaqueri Jesoshi, icantapairi: --Niotaquempi, oametanari, piponeaca Tasorentsiqui; irootaque pipocantacari, poamejeitapeena. Eirome itsipatimpime Tasorentsi, eirome pitasoncantime. 3 Icantiri Jesoshi: --Queariotaque oca noncamantempiri: yora caari apiitajanchane intimaje, tecatsi incantea irijate anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 4 Icantiri iriori Nicoremo: --Ariorica anteashiparitanaje, ¿jaoca ancantajeari antimaje aisati? ¿Arimpa amatajearo ampianajero otsomontequi anironi ontimacotantajeeri aisati? 5 Yacanajiri: --Queariotaque oca noncamantempiri. Maaroni caari vaotisatajachane nijaqui, aisati maaroni caari ontimaje Ishire Tasorentsi, tecatsi incantea irareetea anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 6 Tsinane, ariorica ontimeri otomi, irishanincatajeari iriri. Aisati oquempevetaca Ishire Tasorentsi: ariorica ontimajeri atiri, irishanincatajeari Tasorentsi. 7 Ariorica noncantempi: "Pampiitajea pintimaje", eiro poanatsi cavaco. 8 Jaocarica oninti, ojeaoncaque tampea, piquemavaquero opoimatapaaque, sooo. Iro cantaincha te pioteji jaoca oquenapaaqueri, aisati te pioteji jaocarica ojateri. Aisati iquempeyevetaro maaroni otimajiri Ishire Tasorentsi. 9 Icantajiri Nicoremo: --¿Jaoca ocantari oca pishiacantanari? 10 Yacanajiri iriori Jesoshi: --¿Caarimpimpa oamejeitiriri ajorioririntepee? ¿Paita caari piotantavacaro oca nocantimpiri? 11 Queariotaque oca noncamantempiri: nocamantacotiro nioyetiri aisati noneayetiri, iro cantaincha te pinquemisanteroji nocamantayevetimpiri. 12 Jero noquenquetsavetimpiro ineeyetiri aca quipatsiquica, iro cantaincha te pinquemisantenaji. Nonquenquetsatempirome timayetatsiri inquitequi, ¿arimpa pinquemisantaquename? 13 Aitaque noponeari narori inquitequi, natiritapaaque; coajica nompianaje aisati. Noquenquetsatacotirorica inquite, niotaquero nocantaqueri. 14 Peerani anta caaraiteriqui yatsicajeitaqueri ashanincani oshequi maranquepee. Ari icantirini Tasorentsi: "Pishiacanteri maranque, poatiacoteri inchaquiiqui iramenajeitanteariri atiripee, eiroquea icamajeitantatsi maaroni amenajeiterineri". Ari yoatiacotaqueri Moishishi, yavisacojeitantajari oshequi atiri. Aisati narori iroatiacoyeetaquena, coajica. 15 Maaroni quemisantenaneri incantaitatiyempani iraneajeitanaje anta inquitequi. 16 Inintasanojeitiri Tasorentsi maaroni atiri, irootaque itiancantaquenari aca quipatsiqui. Narotaque itomi irapintite. Incantaitatiyempani iraneajeitapaaje inquitequi maaroni quemisantajeitanari; eiro catsini ijatitsi ishaaviji maaroni quemisantajeitanari. 17 Te iro intiancantena Apa noasanquetaajeiteri atiripee, irointi itiancantaquena noavisacojeiteri. 18 Eiro yashinoncaajeitatsi maaroni quemisantanari. Iro cantaincha iroasanquetaajeitaqueri Apa maaroni caari quemisantana. Iro iroasanquetaanteariri, itseencajeitana. 19 Nopoqui noamejeiteri atiri jaoca icantari Tasorentsi aisati iriotanteari intimajeite cameetsa: oquempevetaca noquitaitetacovetacari atiri. Iro cantaincha yantapinijeitiro caari cameetsatatsi, te incoajeiteji iriojeitero oca noamejeivetacariri; oquempetaca inintasanojeitiro tsiteniri irointi. Te incoajeiteji intimajeite quitaiteriqui, icantajeiti: "Ineiteerocari Tasorentsi antayetiri, yoasanquetayeecari". 20 Yora antajeitirori caari cameetsatsi iquisajeitana. Te incoajeiteji impocashitena: iotaque nonijaantiteri caari cameetsatatsi yantajeitiri, irootaque caari ipocashitantana inquemisantena. 21 Antirori cameetsayetatsiri, iriotaque pocashitanari irinti. Nonijayetiri ocameetsajeitaque yantayetaqueri. Tempa irio Tasorentsi antacaajeitiriri cameetsayetatsiri, irootaque caari ipashiventanta ipocashitana. Irootaque icantaqueriri Jesoshi Nicoremo. 22 Irosati ijatantanaja Jesoshi Joreaqui, nocarajeitanaqueri itsipapee iroamerepee, noijajeitanaqueri. Nosavicajeitapaaji anta, novaotisatantapaaji. 23 Aisati iriori Joa, ivaotisatanti aisati Ainoqui, oquempejitaro Sarimi. Oshequitapai nija anta. Ijatashijeitanaqueri oshequi atiri irivaotisatanteariri. 24 Tequeratsita iroiminqueeteriji Joa. Yora iroamere, ipiatsatacari aparoni jorio. Iro ipiatsatavacaimentari jaoca ancantajeitajeari ancameetsajeitantajeari. 26 Irosati ipocashitantapaacari Joa iroamere, icantapaaqueri: --Oametanari, jeri ivaotisatanti yoranqui pitsipatariranqui chapinqui intatiqueronta Jorirani. Yoranqui picantiri Quirishito. Irootaque ijatashijeitantanacariri maaroni atiri, meeca yojocajeitanaquee arori. ¿Paitaquea? 27 Yacanaqueri Joa: --Tecatsi amatashitea arori, irintiquea Tasorentsi jenoquisati matacayeerori maaroni cameetsayetatsiri. 28 Piquemajeitaquena nocantaqueri chapinqui: "Caarina noni Quirishito. Itiancaquena Tasorentsi nojivataqueri". 29 Yora aintsiri ijina, iriotaque aasanotirori. Yora ishaninca icarajeitiri inquimoshireimenteari inquemavaqueririca irineanate. Aisati meeca noquempetari narori. Oshequi noquimoshireimentasanotanaqueri iriori Jesoshi. 30 Aiquero ijatatii ipincatsaritasanotanaque irinti. Narori, te: 31 eiro nopincatsarititsi. Yoraquea poneachari jenoqui ipincatsariventasanotanti irinti. Aroquea quipatsisati ashanincatasanojeitari savicajeitatsiri quipatsiqui, te ampincatsarijeiteji. Aquenquetsatacotiro oca aneayetiri aca quipatsiqui. 32 Yora poneachari inquitequi icamantacoyetiro paitarica ineayetiri aisati iquemayetiri anta. Iro cantaincha te intimasanoveteaji quemisantasanotavaqueroneri icantaqueri. 33 Irintiquea maaroni quemisantavaquerori, ioti irinti otampaticatasanotaque maaroni icantiriri Tasorentsi. 34 Iriotaque Tasorentsi tianquiriri Jesoshi, meeca yoametapaaqueero irineane. Yora Tasorentsi te intsaneemparoji Ishire, quiso oajeitaquee. 35 Apa jenoquisati inintiri Itomi, itiancaqueeri ipincatsariventajeitee maaroni. 36 Maaroni quemisantajeiterineri Itomi Tasorentsi incantaitatiyempani iranee inquitequi. Eiro ijatitsi inquitequi caari quemisanterine irinti, irosati incantatiyempani Tasorentsi inquisheri irinti.

Juan 4

1 Yora variseopee iquemacotaqueri Jesoshi, icantajeitiri atiri: --Jesoshi yanaacotiri Joa yoametanti. Oshequi iquemisantacaaqueri atiri, oshequi ivaotisatanti. Te iri Jesoshi vaotisaterine atiri, narojeitaque nainti iroamerepee vaotisatantatsiri. Iotaque Avincatsarite icantaqueri variseopee, 3 yojocanajiro Jorea, ipianaja aisati Carireaqui. 4 Iquenanaji Jesoshi Samariaqui, noijatanaqueri narori. Nareejeitapaacaro nampitsi samariaquiniri pajitachari Shicari. Oquempejitaro iipatsiteni Jacovoni: oca ipaqueriniri itomini Jose. 6 Otimi ara iiyanareni Jacovoni. Imaotapaaque Jesoshi, tempa noponeajeitaca arejiqui. Isaviquimotapaaquero iriori iiyanareni. Irotimataintsi intampaticate catsirincaiteri. 7 Irosati opocantapaaca tsinane samariasato, onquitaate nija. Icantavaquero Jesoshi: --Pimpacotena nire. 8 Notsipatacari itsipapee iroamerepee, nojajeitapainti nampitsiqui namanantapaintiro noyeari. 9 Ocantiri: --¿Caarimpimpa jorio? ¿Paita pamanantanari nija? Samariasato noni. Te iraacameetsajeiteriji jorio samariasati, irootaque ocantantacariri. 10 Yacanaquero Jesoshi: --Te pioteji paitarica inintacaaquempiri Tasorentsi nomatempiri. Aisati te piotenaji narori, janicanarica. Nocantaquempi: "Pimpacotena nireta". Iro cantaincha piotaquename, pincantaquename avinti: "Aviro avinti penaneri nireri". Irosati nompashitantempirome nija oaneantatsiri. 11 Ocantanaqueri: --Tecatsi pinquitaatanteari. Tsompoina oni nija. ¿Jaoca payerori oca nija ovaneantatsiri? 12 ¿Panaacotirimpa yora Jacovoni, quianatironiri oca iiyanareni? Irironi nijaca, irajeitironi itomipee iriori, aisati ivira. Irosati meeca nirajeitiro narori. Ocameetsajataque nijaca: ¿pijitimpa ari pimpajena nija anaacoteroneri oca ocameetsajati? 13 Yacanajiro aisati: --Irimirejeitanaje aisati maaroni irapinitirori oca nija. 14 Irintiquea yora iraqueroneri nija nompaqueriri nainti: eiro imiretajitsi aisati. Ora nija nomperiri amotoapaaque ishirequi, irootaque aneacaajerine incantaitatiyempani. 15 Ocantanajiri tsinane: --Pimpenaroqueti meeca ora nija picantaquenari, eiroquea nomiretantajatsi. Eiro natsipetajatsi nompocaje nonquitaataje aisati. 16 Icantanajiro: --Pijate meeca, pincajemaitenari pijime, pimpiaje aisati. 17 Acanajiri: --Te intimeji nojime. Icantanajiro: --Queariotaque picantaquenari: "Te intimeji nojime". 18 Icarajeitaque pijime paavetacari apapacoroni. Yora pitsipatari meeca caari ini pijime. Queario picantaquena. 19 Ocantanajiri: --Aviroyeata camantantatsiri: aparo meeca nosampitempi. 20 Aca toncaariqui iquemisantapinijeitiri noshaninca Tasorentsi. Avirojei jorio, picantajeiti avirori cameetsa anquemisantajeite Jerosarequi. ¿Paitaquea anashitavacantacari? 21 Icantanajiro: --Pinquemisantero oca noncamantempiri meeca. Coajica eiro piquenqueshiretajirotsi jaocarica pinquemisanteriri Tasorentsi. Atsipetashita aquenqueshiretashitaro jaoca anquemisanteri, irointi cameetsatasanotatsiri anquenqueshiretero janica aquemisantiri. 22 Avirojei samariasati te piojeiveteariji yora piquemisantajeivetari. Narojei, jorio, niojeitiri nainti janica noquemisantajeitiri. Jorio irine oavisacotantatsineri. 23 Moncarataca pinquemisantasanojeiteri Apa: pincoaquerica, ari amitacojeitempi Ishire Tasorentsi, oametempiro quearioyetatsiri. Aitaque icoaque Apa inquemisantajeiteri maaroni coyeroneri Ishire oamejeiteri. 24 Te ontimeji ivatsa Tasorentsi, irointi Ishire. Coatsiri inquemisanteri Tasorentsi inquemisantasanotero Ishire iriotantearori quearioyetatsiri. 25 Ocantanajiri: --Niotaque impoque Meshiashi, yora icanteetiri Quirishito. Irareetapeemparica iriotacaajeitapaajee maaroni. 26 Icantanaquero: --Narotaque nainti Quirishito neanataquempirica. 27 Irootaque icantaquerori Jesoshi. Irosati narori, nocarajeitiri itsipapee iroamerepee, nareejeitapaaja. Noneapaaqueri iquenquetsatacairo tsinane, noajeitapaaque cavaco. Iro cantaincha te nosampitapeeri: "¿Paita picantirori tsinane? ¿Paita piquenquetsatacantarori?" Namenashitapaacari. 28 Irosati ojocantanacaro ochomone, ojatanaque nampitsiqui. Ocamantapairi onampiquiniri: 29 --Tsame, poijajeitanaquena. Nonijayempiri shirampari cantaquenari maaroni, paitarica nantayetiniri. Irioyeata Quirishito. 30 Irosati yoijajeitantacaro irameneri Jesoshi. 31 Irosatiquera nonajeitaque iiyanareniqui, nocantavetari Jesoshi: --Oametanari, poyea. 32 Icantana: --Timatsi noari narori caari piojeiti avinti. 33 Irosati nocantavacaajeitantanaca: --¿Yameetinirimpa yoari? 34 Icantanaquena: --Nantiniri tiancaquenari inintacaanari: oquempetimotaquena noaca, te meeca nonquemeroji notashe. 35 Ariorica pipanquitiro pivanquire, tempa picantavacaajeita: "Itsipasatinivani cashiri aajeitantearori avanquire". Pinquemisantajeitero noncamantajeitempiri meeca: piotavaquero noshiacantempiri. Pamenajeitero panquirentsi: sampatanaque, 36 moncarataca iraanteetearori. Impinateri ashitarori, impoiji inquimoshirejeitanaque: yora ashitarori, aisati iratiritepee, maaroni. Aviro noshiacantiri aayetirori, irio Tasorentsi ashitarori. Ariorica pinquemisantacayeri atiri impinatempi, aisati incantaitatiyempani iranee maaroni pinquemisantacaajeiteri. Irampatojeiteri Tasorentsi maaroni irioriqui, anquimoshirejeitantajeari, maaroni. 37 Queariotaque oca icantapiniyeetiri: "Yora panquitaquerori, eiro yaayetirotsi; irinti pashini aajeroneri". 38 Notiancajeitaquempi nainti paajeitantearori caari pipanquiti avirori. Timatsi pashini panquitaquerori, pimpoijeitajeri avirori. Ari pimoncaratavacaajeitaca pantajeitaquero nocoacaajeitaquempiri. 39 Irosati areetantajari tsinane aisati maaroni oijajeitaquerori. Iro ipocajeitantacari ishirejeitavacaro ocantapaaqueriri tsinane. Ocantapaaqueri onampipeequiniri incaranqui: "Icantaquena Jesoshi maaroni, paitarica nantayetiri: irioyeata Quirishito". Irootaque iquemisantajeitantanacariri Jesoshi oshequi. 40 Irosati ipocashijeitantacari, icantapairi: --Pisaviquimotanaquenatsita. Ari isavicanaque apite quitaiteri, 41 iquenquetsatacaanaqueri. Iquemisantasanojeitanaqueri oshequi. 42 Icantajeitaquero tsinane: --Noquemisantavetacaro picantaquenari, iro cantaincha meecaquea noquemasanotaqueri iriori Jesoshi, irootaque niojeitantacari queario oni picantaquenari. Iriotaque oavisacojeiteeneri. Iriotaque yoca Quirishito. 43 Ari apite imaaque Jesoshi anta, irosati ijatantanajari. Ijatanaji aisati Carireaqui. Narori, noijajeitanaqueri. 44 Jero oca icantapinitiri Jesoshi: "Te impincatsatasanoteriji yora inampipeequiniri camantantatsiri, irointi itseencapinitiri ishanincasanori". 45 Ari nareejeitapaaja Carireaqui. Yaacameetsajeitavaqueri carireasati irinti. Ijajeitanaque chapinqui iriori anta Jerosarequi, iquimoshirejeitinta. Aitaque anta ineayetaquero yantayetiri Jesoshi. Irootaque meeca ineacameetsajeitantacariri. 46 Ipianaja aisati Jesoshi Canaqui: ora carireaquiniri. Anta chapinqui ipeaquero nija ovaja. Itimaiti Caperenaoqui pincatsari, yojoquiitaca itomi. 47 Iquemacotavaqueri Jesoshi, iponeanaja Joreaqui, yareetapaaja Carireaqui. Ari ijatashitanaqueri, icantapairi: --Irotaintsi incame notomi. Tsame poavisacotajantenari. 48 Icantaqueri Jesoshi atiripee: --Eirorica notasoncantayeti, ¿ariompa pinquemisantajeitena? Aitaque picantajeitari avirori, pitseencajeiti. 49 Icantanajiri aisati: --Intsipaite apa, pijate novancoqui. Icamicari notomi. 50 Icantanaqueri: --Pijataje meeca. Eiro icamitsi pitomi, aitaque iravisacotaje. Iquemisantaqueri icantaqueriri, ijatanaji. 51 Nianqui itonquiotavacari inampirepee, icantavajiri: --Avisacotanaji pitomi. 52 Irosati isampitantavacari: --¿Jaoca ocaratiri yavisacotantajari? Yacanajiri: --Oshaiteji, itaanaji catsirincaiteri, aitaque opeanaja iyatsiire. 53 Iquenqueshireanajiro aitaque icaratiri catsirincaiteri icantantacariri Jesoshi: "Eiro icamitsi pitomi". Ari iquemisantanaque iriori. Aisati iquempejeitaja maaroni ishaninca, iquemisantajeitaji. 54 Ari meeca isaviqui Jesoshi Carireaqui, iponeanaja chapinqui Joreaqui. Ocarati meeca apite itasoncantaque Jesoshi anta.

Juan 5

1 Irosati iquimoshirejeitantanaja aisati joriopee. Itoncaanaji Jesoshi Jerosarequi, tonca, tonca. 2 Otsapiqui nampitsi otimi yoiminqueantapinitariri ovisha. Otimi anta quempeji incajare. Irineanequi Evereo opajita Vetsata. Otimi anta pancotsipee apapacoroni. 3 Irootaque inariantajeitari joquiijeitachari oshequi. Yapatojeita quitapoajari, mayempiri, choriveetatsiri. Yoyeajeitiro nija oshevajatajea. 4 Yaniireashitapinitiro incajare inampire Tasorentsi. Ishevajatacaapinitaro nija, irosati iqueajatantarori yora joquiijeitachari. Jaocarica itimiri jivatasanotatsiri iqueajataque, yavisacotaji; opeanaja paitarica oavetariri. 5 Itimaiti ara aparoni shirampari joquiitachari: ocarati 38 osarintsi yojoquiitantacari. 6 Ineapaaqueri Jesoshi inariaita. Iotacotapaaqueri aitaque ocaratiri yoshequitaquero osarintsi. Icantiri: --¿Picoimpa pavisacotaje? 7 Yacanaqueri: --Tecatsi queajatacayenane ariorica oshevajaveta nija. Irointita nopomerentsita narori, irosati yanaacotantanari itsipapee: iqueajatanaque irinti. 8 Icantanaqueri Jesoshi: --Pintinaanaje, pajiricajero pinariantaveitari, paniitanaje. 9 Irosati yavisacotantanaja. Yajiricanajiro inariantaveitaniri, irosati yaniitantanaja. Irootaque saavaro, quitaiteri imaoreanteetari. 10 Irootaque icantajeitantacariri joriopee yora avisacotajantsiri: --Irootaque meeca quitaiteri amaoreantajeitari. Te oshinetanteaji paanajero meeca pinariantari. 11 Yacanaqueri: --Yora oavisacotajanari irio cantanari: "Paanajero pinariantaitari, paniitanaje". 12 Irosati icantantanajari: --¿Janicampa cantaquempiri? 13 Te irioteji iriori janicarica oavisacotajiriri. Itimaiti ara oshequi atiri, ipeimotanacari Jesoshi. 14 Impoiji ineajiri aisati anta ivancoqui Tasorentsi. Icantiri: --Pineaquero, avisacotajimpi meeca. Eiro pantajirotsi aisati caari cameetsatatsi. Apiitajimpicari, omatasanoticari catsini. 15 Irosati ijatantanaja shirampari. Icamantapaajiri joriopee: --Irio oavisacotajanari Jesoshi. 16 Irootaque iquisajeitantanacariri joriopee Jesoshi. Iro icoantacari iroyerime, ineaqueri yoavisacotantaque quitaiteriqui imaoreantajeitari. 17 Iro cantaincha icantanaqueri: --Irosati icantani Apa yantayetiro cameetsatatsiri. Aisati noquempetacari narori: ¿paitampa noimpacaantearori saavaroqui? 18 Aiquero catsini icoasanotanaiti iroyerime. Ineaqueri Jesoshi yantaveetantaro quitaiteri imaoreantajeitari. Iquemaqueri aisati icanti: "Iriotaque Apa Tasorentsi". Irosati icantantanaca joriopee: --Ijitasorentsitacateemi, te incameetsateji. 19 Yacanajiri Jesoshi: --Queariotaque oca noncamantempiri. Naro itomi Tasorentsi. Te nantaveetashiteaji, irointiquea nomoncarayetaquero paitarica noneacotiriri yantiri Apa. 20 Inintaquena iriori, yoameyetaquenaro maaroni nantayetiri. Coajica irimatacayena nomatasanoyetero catsini nontasoncantayete, poantenari cavaco. 21 Tempa yoitinaapiniyetiri Apa camayetatsiri, yoaneajiri. Aisati nonquempetea narori, noaneajeri janicarica noncoacayeri. 22 Eiro icantacoventiritsi Apa atiri, eiro catsini; irootaque itiancantaquenari nainti noncantacoventanteariri. 23 Icoaque Apa impincatsajeiteri maaroni atiri. Aisati icoacaaquena narori, impincatsajeitena maaroni. Yora caari pincatsatana narori, te impincatsateriji aisati Apa, yora tiancaquenari. 24 Queariotaque oca noncamantempiri. Maaroni quemeroneri noneane, ariorica inquemisanteri tiancanari, incantaitatiyempani iraneajeitanaje inquitequi. Eiro yoasanquetairitsi Apa. Incamavetaquea, iro cantaincha iraneanaje aisati. 25 Queariotaque oca nocantimpiri. Irotimataintsi yora camavetainchari inquemajeitena noneanate: tempa naro Itomi Tasorentsi. Icantaitatiyempani iraneajeitanaje maaroni quemajeitenaneri. Aitaquequea meeca omoncarataca inquemajeitantenari. 26 Irisati aneashitacha Apa. Aisati icoacaaquena narori nomoncaratacari, narosati aneashitacha narori. 27 Tempa noponeanaca inquitequi, natiritapaaque. Irootaque itiancantanari noncantacoventeri maaroni atiri. 28 Eiro poajeititsi cavaco. Coajica inquemajeitena noneanate maaroni yora tijajeivetainchari. 29 Aitaque intinaajeitanaje antirori cameetsayetatsiri, iraneajeitanaje aisati. Aisati iriori antayetirori caari cameetsatatsi: intinaajeivetanajea, iro cantaincha noashinoncaasanojeiteri irinti. 30 Tecatsi noncantea nantashitearo. Nocantacoventantirica, nomoncarataquero icantanari Apa. Tampatica nocantacoventanti. Te nantashitearoji paitarica nonintiri narori, irointi nantiniri Apa tiancanari inintacaaquenari iriori. 31 Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Narosatirica camantacotachaneme apaniro pincanteme: "Te ontampaticateji icantiri". 32 Iro cantaincha ainiro pashini camantacotitananiri: yora Joani. Nioti queario oni icamantacotanari iriori. 33 Pitiancayetaqueri pishaninca, pisampitacantaqueri. Ari icamantacotasanotaquero queariotasanotatsiri, icamantaquempi: "Iriotaque Jesoshi Quirishitotatsiri, Itomi Tasorentsi". 34 Te oncantimoneentenaji incanterica atiri: "Icameetsati Jesoshi", iro cantaincha nocoaque pavisacojeitaje, irootaque nocamantantimpirori oca. 35 Yora Joa iquempevetacaro tsiomentotsi amorecasanotatsiri. Pineajeitavaqueri itsiojeitapaaquempi: tempa oshequi iotacaajeitaquempi. Piquimoshireventajeivetavacari osamani. 36 Timatsi aisati otsipa iotacaaquempiri, ora anaacotiriri Joa, piotasanotantenari. Apa itiancaquena. Meeca nontsoteeneri icantaquenari. Paitarica nantayetiri narori, irootaque piotantenari itiancaquena Apa. 37 Aisati icamantacotaquena Apa tiancaquenari. Queario, te pinquemapiniteriji irineanate, aisati te pineapiniteriji jaoca icantari. 38 Iro cantaincha te pinquemisanteriji itiancane, irootaque caari pishiretantaro irineane. 39 Pineanatapinijeitaquero Sanquenarentsi, tempa pijitashijeivetaca ariorica pineanatero, pincantaitatiyempani paneajeitanaje. Tempa irootaque camantacotanari. 40 Iro cantaincha te pincoyeji paventena noaneantajeitajempiri. 41 Te oncantimoneentenaji pineacameetsajeitanarica. 42 Niojeitimpi nainti, te pininteriji Tasorentsi. 43 Itiancana Apa, irootaque nopocantacari. Iro cantaincha te pineacameetsajeitenaji. Ariorica impocashitempi irinti yora caari itiancane, irioquea pineacameetsajeitavaqueri irinti. 44 Avisati neacameetsatavacaajeitacha. Aitaque picantajeitari. Iro cantaincha te pincoyeji irineacameetsajeitempi Tasorentsi. Iriotaque Tasorentsi apaniro. ¿Jaoca pincanteari meeca pinquemisantasanoteri? 45 Eiro pijitashitatsi naro camantacotempineri Apaqui: "Ainiro, Apa, yantajeitiri yocapee". Timatsi pashini camantacotempineri: iriotaque yora Moishishini, incanteri Apa: "Te inquemisantajeiteroji yocapee ora pisanquenatacaaquenari". ¿Pijivetacampa ari irancacoventaquempi? 46 Arime pinquemisantasanojeiterime Moishishini, aitaque pinquemisantajeitavaquename narori. Isanquenatacotaquena iriori peerani. 47 Niotaque te pinquemisanteroji isanquenatiniri. ¿Ariompa pinquemisantero nocantimpiri narori? Irootaque icantajeitiriri Jesoshi joriopee.

Juan 6

1 Irosati imonteantanajaro Jesoshi incajare pajitachari Tiveriashi, onta carireaquiniri; noijajeitanaqueri. 2 Oshequi catsini oijajeitiriri. Ineacojeitaqueri itasoncacoventajiri joquiitachari, irootaque yoijajeitantanacariri. 3 Itoncaanaque Jesoshi toncaariqui. Isavicapaaque anta, nocarajeitaqueri itsipapee iroamerepee, notsipajeitanacari. 4 Irotimataintsi inquimoshirejeitantajeari joriopee. Ipajiyeetiro quitaiteri "Yavisantaniri". 5 Yamenanaque Jesoshi. Ineavaqueri oshequi atiri pocashijeitaqueriri, isampitiri Jeripi: --Jeripi, ¿jaoca amananterori meeca tanta iroajeiteari ashanincapee? 6 Iro icantashitantacariri, icoaque Jesoshi irineanteari Jeripi. Irinti Jesoshi, iotaque jaoca incanteriri. 7 Ari yacanaqueri: --Amanantavetearorica tanta oshequi, ampinaventavetaquearorica 200 tenario, eiro inajeitarotsi. Ariorica ampayevetaqueari capichaji, eiro inajeitarotsi. 8 Ari itimi anta pashini iroamere, yora Antirishi. Iriotaque irirenti Shimo Petero. Icantiri: 9 --Oametanari, jerica aparoni evancari, timatsi itantane apapacoroni. Timatsi aisati ishivajaniquite apite. Iro cantaincha notseencaqueri: tempa oshequi catsini atiri. 10 Irosati icantantanacari Jesoshi: --Poisavicajeiteri maaroni atiri. Ocasaveshiiteaquera. Icarajeitaque 5,000 shirampari savicajeitaintsiri. 11 Irosati yaantacaro Jesoshi tanta. Ipasonquitacotaquero. Ipajeitaqueri savicajeitaintsiri. Aisati iquempetaqueri shivajaniqui, ipajeitaqueri. Aitaque ocarati icoajeitaqueri aitaque ocarati ipaqueriri. 12 Iquemajeitanaca maaroni. Irosati icantajeitantajari Jesoshi iroamerepee: --Paajeitajero timaarantapaajantsiri, aparatacari. 13 Iquemajeitacaro oca tanta apapacoroni. Yaajeitajiro timaarantapaajantsiri. Itetajiro cantiriqui. Ijaajeitajiro ocarati 12. 14 Noneajeitaqueri itasoncaquero tanta, irosati nocantajeitantanacari: --Iriotasanotaque yoca camantantatsiri aquemacotaqueri, aamaajeiveitaniri peerani. 15 Iotavaque Jesoshi impocashijeiterime oajeitainchari iraanaquerime, impeajerime ivincatsarite. Irosati ipeapitsatantanajari. Ijatanaji toncaariqui apaniro. 16 Ishavijiiteanaque, nocarajeitanajiri itsipapee iroamere, noirincajeitanaja incajarequi, 17 notejeitapaajaro pitotsi. Notiancajiro nomonteanaje intatiquero, anta Caperenaoqui. Tsitenitasanotanaji, tequeratsita intsipajeitajena Jesoshi. 18 Opocaque antearo tampea, oquisaatanaca incajare, soooo, irootaque otimantacari antearo omotoncane. 19 Aitaque nonajeitaque nianquijaqui. Osamani quipatsi, aamaaca ari ocarati 5 quirometero, arioricampa 6 nareetantajeari. Aiquero nocomajeivetaca. Irosati noneantavajari Jesoshi yaniijatapaaji incajarequi, te intsitiaquiiteji. Iquempejitapaajaro pitotsi. 20 Notsaroajeitanaque. Icantapaajana iriori Jesoshi: --Narotaque, eiro pitsaroacaajeitanatsi. 21 Nocoajeivetanaca nontetavajerime, iro cantaincha noneacotashitapaaca naatacojeitapaaque otsapijaqui, anta nojajeitenta. 22 Oshaiteji icatiajeitaca atiri intatiqueronta. Ineajeitavajana narori notejeitanaja novitoqui. Te intsipajeitanajena Jesoshi, nainti jajeitajantsi. Tecatsi pashini pitotsi vaatachane anta. 23 Meeca yareejeivetapaaca tiveriashisati, iquenacotapaaque ivitoqui. Yaatacojeitapaaque quempeji yoacaajeitacarinta oshaiteji tanta. Icoavetapaacari: --¿Jaocame Jesoshi? ¿Jaoca iroamerepee? 24 irineajeitapaajeriji Jesoshi; aisati narorijei iroamerejei, te irineajeitapaajenaji. Ari impoiji itejeitanaja atiripee ivitopeequi, ijatacojeitanaji Caperenaoqui, icoajeitapaajiri Jesoshi. 25 Aitaque ineajeitapaajiriri intatiquero. Icantajeitapaajiri: --Oametanari, ¿jaoca ocaratiri pareetantajari aca? 26 Yacanajiri: --¿Paitasa picoantanari? Queariotaque oca noncamantempiri: te iro pincoimentena pimpincatsatena, irointiquea picoimentana noacaaquempi oshaiteniji tanta. Meeca picoajeiveta noacaajeitajempi aisati. 27 Ora ayeari ario ontsoncanaquea. Eiro piquenqueshiretapinitirotsi. Naintiquea pinquenqueshiretasanote nainti, naro materone noaneasanojeitempi pincantaitatiyempani paneasanojeitantapaajeari anta inquitequi. Notimitani inquitequi, itiancaquena Apa quipatsiquica, natiritapaaque noaneajeitantajempiri. 28 Isampitiri jorio: --¿Jaoca noncanteari nantanteanariri inintacaanari Tasorentsi? 29 Yacanajiri Jesoshi: --Pinquemisantajeitena: irootaque inintacaajeitimpiri Apa. 30 Irosati isampitantanajari: --¿Paita ponijayenari nonquemisantantempiri? Ariorica noneaquempi pintasoncante, ari niotaque queario picantaqueri. 31 Peerani yora ashanincani yoajeitaro mana anta caaraiteriqui. Ocanti sanquenarentsi: "Ipeetaqueri yoari yoajeitantarori. Oponeaca inquitequi". Tempa irio Moishishi pajeitaqueriri, irootaque iojeitantacaniri ashanincani ocameetsati iroijajeiteri. 32 Icantanajiri Jesoshi: --Queariotaque oca noncamantempiri. Te irio Moishishini perineri yoajeitari poneainchari inquitequi. Irinti Apa pajeivetacariniri. Meeca icoaveta impempi pashini poajeiteari, cameetsatasanotatsiri, poneachari inquitequi. 33 Noponeaca narori inquitequi, naniireapaaque quipatsiqui noaneajeiteri maaroni atiri: noshiaquero poyeameri impempimeri Tasorentsi. 34 Icantanajiri: --Irosati pincanteani, novincatsarite, pimpapinitenaro ora noyeari picamantaquenari. Aiquero pimpapinitenaro. 35 Icantanajiri iriori: --Narotaque shiirori oanarontsi aneacantatsiri. Pocashitanari eiro aajiritsi itashe. Quemisantanari eiro imiretajitsi. 36 Aitaque nocantajeivetaquempi. Pineajeivetaquena, iro cantaincha te pinquemisantenaji. 37 Yora icantanari Apa: "Pinquempoyeajeitenari", iriojeitaque pocashitajenaneri. Pocashitapaajenaneri eiro noipiavajiritsi. 38 Te iro naniireantapeempa nantapeero nonintiri narori, irointi nante inintacaanari tiancanari. Irootaque naniireantapaacari. 39 Yontapee noquempoyeaqueneri Apa, eiro ipeatsi aparoni. Nontinaajeitajeri omoncaratapeemparica quitaiteri. Irootaque inintacaanari Apa tiancaquenari. 40 Maaroni neenaneri, ariorica inquemisantena, incantaitatiyempani iraneanaje inquitequi. Nontinaajeitajeri coajicani, omoncaratapeemparica quitaiteri. Irootaque inintacaanari Apa tiancaquenari. 41 Irosati icantimajeitantanacariri joriopee. Iquemaqueri icantaqueri: "Narotaque shiirori oanarontsi, poneachari inquitequi", irosati icantimajeitantanacari. 42 Icantajeiti: --Tempa iriotaque Jesoshi, itomi Jose. Tempa aneapinijeitiri iriri, iriniro aisati. ¿Paita icantantari: "Noponeaca inquitequi"? 43 Icantanaqueri iriori Jesoshi: 44 --Eiro picantimajeitanatsi. Eirome inintacairime Apa tiancaquenari, tecatsi pocashitimatenaneme. Iriotaque nontinaajeri coajicani omoncaratapeemparica quitaiteri. 45 Isanquenatacotitacarini peerani camantantatsiniri: "Tasorentsi iroamejeitajeri maaroni". Maaroni quemavaquerori icantiri Apa, iriotavaquerorica, impocashitena noavisacotanteariri. 46 Noponeanaca Tasorentsiqui, irootaque noneantariri Apa. Tecatsi pashini neerine. 47 Queariotaque oca nocantimpiri. Yora quemisantanari incantaitatiyempani iraneajeitanaje inquitequi. 48 Jero oca icantajeitiri aisati: --Narotaque oanarontsi aneacaantatsiri. 49 Yoajeivetacaroni pishanincani mana peerani anta caaraiteriqui, iro cantaincha yanteashipajeitanaque, icamajeitanaque. 50 Oca oanarontsi noquenquetsatacotiri oponeaca inquitequi. Eiro icamanetajitsi oaquearoneri irinti. 51 Narotaque shiirori oanarontsi aneatsiri, noponeaca inquitequi. Maaroni oyearoneri oca oanarontsi incantaitatiyempani iraneajeitaje inquitequi. Nompajeiteri maaroni atiri iraneajeitantajeari: irootaque novatsa. 52 Irosati icantavacaajeitantanacari joriopee. Icantajeiti: --¿Jaoca incanteari yoca impanteerori ivatsa avantearori? 53 Icantajeitiri Jesoshi: --Queariotaque oca noncamantempiri. Noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Eirorica poarotsi novatsa, aisati eirorica pirirotsi niraja, eiro paneajitsi. 54 Maaroni oyearoneri novatsa, aisati ireroneri niraja, incantaitatiyempani iraneaje inquitequi iriori. Nontinaajeri coajicani omoncaratapeemparica quitaiteri. 55 Novatsa irootaque oanarontsisanori. Niraja irootaque ireetasanoyeetiri. 56 Oyearoneri novatsa aisati ireroneri niraja irosati incantea, quiso iroajena. Aisati nonquempetea narori, quiso noajeiteri. 57 Aneatsiri ini Apa tiancaquenari: iriotaque oaneaquenari narori. Aisati inquempejeitea iriori oyearoneri novatsa, noaneajeiteri maaroni. 58 Irootaque oca oanarontsi aniireapaintsiri inquitequi. Te onquempetearoji ora yoajeivetacaniri peerani pishanincani. Tempa icamajeitaque irinti. Yora oyearoneri oanarontsica nocantaquempiri incantaitatiyempani iraneajeitanaje irinti inquitequi. 59 Aitaque ocanta icantajeitaqueriri Jesoshi anta pancotsiqui yapatojeitantari. Otimi anta Caperenaoqui. 60 Oshequi catsini quemajeivetavacarori yoamejeivetacariri, irosati icantajeitantanaja: --Te oncameetsate oca icantiri, tecatsi ancantea anquemisantero. 61 Iotashitaca Jesoshi icantimentavacaajeitacaro yora yoamejeivetacari. Icantanajiri: 62 --Terica oncameetsatimotempi oca nocantaquempiri. Peerani noponeanaca narori inquitequi, natiritapaaque. Coajica pineajeitavajena nompianaje aisati jenoqui. Impoiji, ¿paita pinquenqueshirejeiteri? 63 Ishire Tasorentsi, irootaque oaneajeitajerineri maaroni savicajeitatsiri inquitequi. Eiro isavicajeititsi maaroni atiri. Oca nocamantaquempiri oshiavetaro Ishire Tasorentsi: ariorica pinquemisantero, ari oaneaquempi inquitequi. 64 Niotacojeitimpi: timatsi picarajeitica caari quemisantatsine. Peerani iotitari Jesoshi caari quemisantajeitatsine. Aisati iotitacari aacanterineri coajicani. 65 Icantanaqueri: --Niotaque te pinquemisantajeitenaji maaroni, irootaque nocantantaquempiri incaranqui: "Eirome inintacairime Apa, tecatsi pocashitenaneme narori". 66 Irosati yojocaarantantanajari oshequi yora yoamejeivetacari. Te meeca iroijajeitanajeriji. 67 Irosati icantajeitantajanari Jesoshi: --Noamerepee, ¿aisatimpa pojocajeitanajena avirori? 68 Yacanaqueri Shimo Petero: --Novincatsarite, eirorica noijatimpitsi, ¿janicampa noijatanajeri? Incantaitatiyempani iraneajeitanaje inquitequi maaroni quemisantajeitirori pineane. 69 Noquemisantajeitimpi, niojeitanaquempi; avirotaque itiancane Tasorentsi, picameetsataque. 70 Yacanajiri Jesoshi: --Tempa nocoyeajeitaquempi. Picarajeiti aca 12, iro cantaincha aparo picarajeitica, iriotaque camaaritajantsineri. 71 Iquenquetsatacotaqueri Jorashi Ishicariote, yora itomi Shimo. Ainiroquera icarajeivetana maaroni. Iriotaque aacanterineri Jesoshi coajicani.

Juan 7

1 Irosati iquenantanaca Jesoshi Carireaqui. Icoaveta joriopee iroyerime, irootaque caari icoanta irijate Joreaqui. 2 Irotimataintsi inquimoshirejeitanteari joriopee. Irotaintsi irovetsicajeitero pancotsijaniqui inquenqueshirejeitantearori iquenajeitanaque ishanincani caaraiteriqui. 3 Irirentipee Jesoshi icantajeitiri: --Pijate meeca Joreaqui. Pinijaayetapeeri poamerepee anta paitarica pantayetiri. 4 Pincoaquerica iriojeitempi maaroni atiripee pinquenaquenayetanaque irineajeitantempiri. Eiro pimanirotsi paitarica pantayeteri. Ariorica pintasoncantayete, pinijaayeteri maaroni atiri. 5 Te inquemisantajeiteji irirentipee iriori, 6 irootaque icantantacariri. Icantajeitanajiri Jesoshi: --Tequerata omoncarateaji nomatantearori. 7 Avirojei, pijajeite avinti. Tecatsi incantea atiri inquisajeitempi avinti. Irompa nainti, iquisajeitaquena. Nocamantajeitaqueri: "Te oncameetsateji oca pantayetiri", irootaque iquishimentaquenari. 8 Pintoncaajeitanaquetsita avinti Joreaqui. Eirotsita nojatita narori, tequeratsita omoncarateaji nojatanteari. 9 Aitaque icantajeitaqueriri Jesoshi. Isavicanaji Carireaqui. 10 Irinti irirentipee jajeitaintsi Joreaqui, itoncaajeitanaque, tonca, tonca. Iquimoshirejeitapaaque. Impoitanaji iriori Jesoshi, itoncaanaji, iro cantaincha te irinijaantapeempaji: te incoyeji irineeyeteri. 11 Icanta joriopee iquimoshirejeitanaque. Icoajeivetacari Jesoshi Jerosarequi, icantajeiti: --¿Jaoca meeca yoranqui Jesoshi? 12 Apatojeitainchari anta icantavacaajeitanaca. Icantacoyetiri Jesoshi: --Cameetsari ini. Pashini cantayetaintsi: --Te incameetsateji, irointi yamatavitiri atiri. 13 Iro cantaincha itsaroacaajeitacari atiripee yora jivatacaajeitiriri, irootaque imanacojeitantacarori icantacoyetiriri Jesoshi. 14 Yovaanajiro aisati iquimoshirejeitanaji. Itoncaanaque Jesoshi iriori ivancoqui Tasorentsi, yoametantapaaji. 15 Yoajeitanaque cavaco joriopee. Icanti: --¿Jaoca icantari iotantarori paitapeerica? Tecatsi oameterine. 16 Yacanaqueri Jesoshi: --Te naro iotashitearone oca noametimpiri, irinti iotacaanaro yora tiancaquenari. 17 Pincoasanoterica panteneri inintacaaquempiri, aitaque piotanaque. Piotanaque itiancaquenarica Tasorentsi. Piotanaque noneaveetashitarica. 18 Yora neaveetashitachari icoi impincatsayeeyeteri iriori. Intimerica coatsiri impincatsayeeyeteri tiancaqueriri, icameetsati iriori; te irioteji iramatavitante. 19 Tempa irootaque icantajeitimpiniri Moishishini peerani: "Jeroca pantayeteri". Iro cantaincha tecatsi aca matasanojeiteroneri oca icantaquempiniri. ¿Paita pisareantanari poyena narori? 20 Yacajeitanaqueri apatojeitainchari: --Yoitsaviantaquempi camaari. ¿Janica sareimpiri iroyempi? 21 Yacanaqueri: --Jero aparo notasoncantaque saavaroqui, meeca poajeitanaquena cavaco maaroni. 22 Icantimpiniri Moishishini: "Pintoyeantea". Iro cantaincha caari ini Moishishini cantasanotatsine, irintiquea yora intasanotaroniri. Irootaque meeca pitoyeantantacari. Pitoyeantapinita aisati saavaroqui amaoreantari. 23 Tempa pitoyeantapinita saavaroqui, pimoncaratantarori isanquenatiniri. Irosati saavaroqui noavisacotantariri yora shirampari. Aiquero piquisanaitiana. ¿Paitaquea? 24 Ariorica pamenavoroteri pishaninca, eiro picantashitatsi: "Cameetsari ini. Yora pashini te incameetsateji". Pijivateta piotasanoteri, impoijiquea piotanaque paitarica pinquenquetsatacoteriri. Aisati onquempetea, pinquenqueshiretasanotero nocantimpiri piotasanotantenari. 25 Irosati icantayetantanaca jerosaresati aparopee: --¿Caarimpa yoca icoyeetiri iroyeeteri? 26 Pameneri meeca, yoametantayeti, te irimaneroji. Tecatsi cantimenterine: "Pimajerete". ¿Yaamaajeitarimpa avincatsarite iriosanotaque yoca Quirishito? 27 Iro cantaincha ayotacojeitaqueri arori jaoca iponeacari yoca. Impocasanotapaajerica Quirishito, tecatsi iotacoterine jaoca imponeempari iriori. 28 Yoametanti Jesoshi ivancoqui Tasorentsi, icanti: --¿Piojeitanampa? ¿Piotimpa jaoca noponeacari? Te nompocashiteaji, timatsi tiancaquenari: icameetsatasanotaque catsini. Te pioteriji avinti, 29 narori niotiri nainti. Iriotaque tiancaquenari, iriotaque noponeimotacari. 30 Irosati icoajeitantavetacari iraayerime. Iro cantaincha tecatsi ayerine. Tequeratsita omoncarateaji iraanteeteariri. 31 Oshequi apatojeitainchari quemisantajeitaqueriri. Icantayeti: --¿Ariorica impocapaaque Quirishito, iranaacotapeerimpa Jesoshi intasoncantayetapee? 32 Yora variseopee iquemajeitavaqueri atiri iquenquetsatacojeitaqueri Jesoshi. Irosati itiancantacari variria iraayerime. Iriojeitaque tiancaqueriri jivatacaajeitiriri saserotepee, variseopee aisati. 33 Irosati icantantanacari Jesoshi atiri: --Capichanivaniji nontsipajeitanajempi. Irotanaintsi nompianaje tiancanariqui. 34 Pincoajeivetajenarica, iro cantaincha eiro pineajanatsi. Jaocarica nosavicapaaje eiro pimatirotsi pijataje avirori. 35 Icantanaque jorio: --¿Jaocampa irijateri yoca eiro aneantajaritsi? ¿Ariompa irijatashiteri ashaninca savicayetatsiri pashinipeequi nampitsi? Irioyeata oamejeitapeerine itsipapee atiri. 36 Jero icantaque: "Pincoajeivetajenarica eiro pineajanatsi. Jaocarica nosavicapaaje eiro pimatirotsi pijataje avirori". ¿Paita icantantari? 37 Irootaque quitaiteri ivecaratantarori iquimoshirejeitanaque. Irosati icatiantanaca Jesoshi. Icajemanaque: --Maaroni miretatsiri impocashitenata irirapeeta, 38 ontimanteari ishirequi quemisantanari nija oaneantatsiri, oncontejatapaaqueri. Aitaque oquenquetsatacotiro Sanquenarentsi nija nocantaquempiri. 39 Iro ishiacantaqueri nijatatsiri Ishire Tasorentsi, quiso oajeiterine quemisantajeiterine corajicani. Iro cantaincha tequeratsita iroancajeaji Jesoshi jenoqui, irootaque caariquera opocashitantari quemisantajeitatsiri. 40 Apatojeitainchari ara iquemajeitavaqueri icantaqueriri Jesoshi, irosati icantayetantanaca aparopee: --Iriotasanotaque yoca camantantatsiri aamaajeitacari. 41 Pashini cantayetatsi: --Iriotaque Quirishito. Pashini cantatsi: --¿Ariompa imponeempari Quirishito Carireaqui? 42 Tempa ocanti Sanquenarentsi: "Quirishito irio irishanincatajeari Iravirini. Imponeaquea Verequi, anta isavicaveitani Iravirini peerani". 43 Impoiji icantavacaimentajeitacari Jesoshi. 44 Timatsi aparopee coayevetachari irayerime, iro cantaincha te irimateroji. 45 Ipiajeitanaja variria. Yareetapaajari jivatacaajeitiriri saserotepee, jeri variseopee. Icantajeitavajiri: --¿Paitasa caari pamantanari aca? Nocantavetimpi incaranqui: "Pamaquenari". 46 Yacanaqueri: --Cameetsa ineanati yonta shiramparinta. Cameetsa yoametanti, tecatsi pashini quempetearine. 47 Icantavaqueri: --¿Yamatavitajimpimpa aisati avirori? 48 ¿Iquemisantaquerimpa jivatacairiri ashaninca arori? Te inquemisanteriji. ¿Iquemisantaquerimpa variseo? Te. 49 Yonta atirinta te irionirojeiteroji Sanquenarentsi. Te oncameetsateji impincatsajeiteri Jesoshi: iroasanquejeiteri Tasorentsi. 50 Itimaiti ara Nicoremo, ananincashitanaqueriri Jesoshi chapinqui. Itsipatavacaajeita ivariseoririnte, icantanaqueri: 51 --¿Paita ocantiri Sanquenarentsi? ¿Oshinetantampa ancantashitea: "Te incameetsateji Jesoshi"? Tempa ocameetsati ajivatavaqueri anquemisanteri incantaqueeri. Tempa ocameetsati aisati ajivataque ayote paitarica yantayetaqueri. 52 Yacanajiri: --Aviroyeata avirori carireasati. Pineanatasanotero Sanquenarentsi piotanteari te imponeempaji Carireaqui camantantatsiri. 53 Irosati ijajeitantanaja maaroni ivancopeequi.

Juan 8

1 Yora Jesoshi ijatanaque toncaariqui, ipajiyeetironta Orivomashi. 2 Oquitaitetamanaque ipiapaaja ivancoqui Tasorentsi. Maaroni atiri ijatashijeitajiri. Isavicapaaji, yoametapaajiri. 3 Yamajeitapaaqueneri aparoni tsinane, ineetaquero aimentacari ojime. Irio amirori oametantirori Sanquenarentsi, jeri variseopee. Isatecaquero nianqui, 4 icantapaaqueri: --Oametantatsiri, ineetaquero oca aimentacari ojime. 5 Peerani icantini Moishishini ocameetsati ampichanatero aimentariri ojime. ¿Paita picantiri avirori? 6 Ineantavetari, icoajeiveta incomitacayearime, irootaque icantantajeivetariri. Itsentetanaque Jesoshi, isanquenatantanacaro iracotsapaqui quipatsi. 7 Yapiivetajari: --¿Paita picantiri? Icatianaja Jesoshi. Icantajeitiri: --Timatsirica picarajeitica meeca caari antiro caari cameetsatatsi, irijivaterota impicheero; impoiji ari pimpichaajeitero maaroni. 8 Yoivotanaja aisati. Isanquenatanaji aisati quipatsiqui. 9 Maaroni quemajeitavaqueriri, ijajeitanaji. Ijivajeitanaji yora anteashiparipee, impoijeitanajiri iriori maaroni evancaripee, ijajeitanaji. Apanivaniji irinti Jesoshi, jero iroori tsinane. Irosati ocatia ara. 10 Icatianaja aisati. Tecatsi irineaje, irointi tsinane apaniro. Icantiro: --¿Jaoca meeca yoranqui quisajeitaquempiriranqui? ¿Tempa intimeji quishimentempirone pantiri? 11 Ocantanaqueri iroori: --Te aneajeriji, novincatsarite, jajeitanaji inaji. Irosati icantantajaro: --Aisati narori, eiro noquishimentimpirotsi. Pijataje meeca, eiro papiitajirotsi caari cameetsatatsi. 12 Ineanatajiri aisati Jesoshi atiri, icantajiri: --Narotaque iotacaajeitiriri atiripee, oquempetaca noquitaitetacojeitiri. Eiro iquenashiyetanajatsi tsiteniriqui oijajeitenaneri. Queario, naro iotacaajeitiriri atiripee, aisati oaneajeiterineri. 13 Irosati icantantanacari variseopee: --Avisati camantacotashitacha. Irootaque caari otampaticatanta picantayetaqueri. 14 Yacanajiri Jesoshi: --Je, narosati camantacotacha, iro cantaincha otampaticati nocantaqueri. Iro otampaticatantacari nioti nainti jaoca noponeacari. Aisati nioti jaoca nojatajeri. Te piojeiteji avinti jaoca noponeacari, aisati te piojeiteji jaoca nojatajeri. 15 Piquempejeitacari pashinisati atiri: te piojeitenaji, iro cantaincha picantacoventashijeitaquena. Naintiquea, te meeca noncantacoventempiji. 16 Iro cantaincha, noncantacoventempime meeca, ontampaticateme noncantacoventempime. Niotaquempi; aisati quiso yoaquena Apa tiancaquenari, iotaquempi aisati. Nocarataque apite iotasanojeitimpiri. 17 Tempa ocanti Sanquenarentsi pineanatapinitiri: "Apiterica incarate camantacoterineri ashaninca, ari paamayea queariotaque incanteri". 18 Ari nocamantacotaja narosati, icamantacotana Apa tiancaquenari iriori; apite nocanta. 19 Icantanaqueri: --¿Jaoca meeca piri? Yacanajiri Jesoshi: --Te piotenaji. Te piojeiteriji aisati Apa. Ariorica piojeitaquename piotaquerime aisati Apa iriori. 20 Irootaque icantajeitaqueriri Jesoshi anta ivancoqui Tasorentsi. Icatianaja anta ipapinijeitirinta Tasorentsi quirequi. Tequera omoncarateaji incamanteari Jesoshi, irootaque caari imatanteetari irayeeteri. 21 Yapiitajiri aisati: --Irotimataintsi nojataje. Pincoacoajeivetajena pineajename aisati, iro cantaincha eiro pineajanatsi. Irotaintsi nojataje. Pincoajeivetea poijajeitena, iro cantaincha eiro pimajeitirotsi pijajeitaje nojatajenta narori. Irosati pincanteani pantapinijeitero caari cameetsatatsi irosati pincamanteari, irootaque pijajeitanteari Sharincaveniqui. 22 Icantajeitanaque jorio: --Irisatiyeata oajanchane. Piquemaquerinea icantantari: "Irotaintsi nojataje, eiro pimajeitirotsi pijajeitaje nojatajenta narori". 23 Icantajiri Jesoshi: --Avirojeitaque timajeitatsiri quipatsiquica. Noponeaca nainti jenoqui. Aca quipatsiquica irootaque pisavicantajeitari avirori. Te nosavicasanote narori quipatsiquica. 24 Irootaque nocantantaquempiri incaranqui: "Irosati pincanteani pantapinijeitero caari cameetsatatsi irosati pincamanteari". Eirorica piquemisantirotsi nocantaquempiri, irootaque pijatanteari Sharincaveniqui. 25 Isampitajiri: --¿Janicampimpa? Icantanajiri iriori: --Aitaque nocamantasanovetaquempi. 26 Timatsi oshequi noncamantempimeri; otimi aisati pantayetiri noncantacoventantempimeri. Iro cantaincha icameetsataque tiancaquenari, timatsi icamantaquenari iriori: irootaque oca novaaqueneriri atiri. 27 Te iriojeiteriji joriopee irio iquenquetsatacotaqueri Jesoshi Iriri. 28 Icantanajiri Jesoshi: --Ariorica poatiacotaquena, aitaque piojeitanaquenari. Piojeitena noponeanaca inquitequi, natiritapaaque. Aisati piojeitanaque tecatsi nantashitea nainti. Noneanatiro oca yoametaquenari Apa tiancaquenari, 29 quiso yoana iriori. Irosati nantiniri narori paitarica inintacaaquenari iriori, irootaque caari yojocantana. 30 Aitaque ocantari icantaqueriri. Icarati oshequi quemisantajeitanaqueriri. 31 Irosati Jesoshi icantajeitantanajari joriopee quemisantajeivetacariri: --Ariorica pincantaitatiyempani pishiretearo noneane, avirosanojeitaque noamere. 32 Aitaque piotavaquero queariotatsiri. Irootaque oipacaacoventajempineri. Eiro itimajitsi peranatajempineri aisati. 33 Yacanaqueri: --Narojeitaque ishanincani Avaramani. Tecatsi peranatenane. ¿Paitasa picantantanari: "Oimpacaacoventajempi queariotatsiri"? 34 Yacanajiri Jesoshi: --Queariotaque oca noncamantempiri. Timatsi peranajeitariri maaroni antajeitirori caari cameetsatatsi. Ora caari cameetsatatsi yantapinijeitiri, oshiavetacari peranajeitariri. 35 Yora peranarontsi eiro icantatiani irisavicasanote ivancoqui peranatariri. Irintiquea itomi ashitarori ivanco incantatiyempani irisavicasanote irinti. 36 Narotaque itomi Tasorentsi. Ariorica noimpacaacoventajempi, eiro yapiiyeetajimpitsi iromperanayeetajempi. 37 Niotasanojeitaquempi, avirojeivetaca ishanincani Avaramani. Iro cantaincha te pinquemisanteroji noneane. Irootaque pisareantanari poyena. 38 Ora icamantaquenari Apa, irootaque nocamantajeitimpiri. Ora icantimpiri pirintajeitari irootaque pantapinijeitiri avirori. 39 Yacanaqueri: --Nirintajeitacari Avaramani. Icantanajiri Jesoshi: --Avirome ishanincani Avaramani, aitaque pinquempejeitajearime. Iquemisantini peerani iriori; pishanincataquearime, pinquempejeitaquearime avirori, pinquemisantajeitaquename. 40 Narotaque neanavetarori queariotatsiri noquemiriri Tasorentsi. Iro cantaincha pisareajeitana poyena. Te inquempeteaniji irinti Avaramani. 41 Pantapinijeitiro avinti yantayetiri pirintasanotari. Irosati icantajeitantanacari: --¿Pashinimpa ashitana? Apaniro ini nirintajeitari. Iriotaque Tasorentsi. 42 Icantajeitaqueri Jesoshi: --Irioricame pirintajeiteame Tasorentsi aitaque pinintajeitaquename narori. Te nompocashiteaji; aitaque noponeacari Tasorentsiqui, iriotaque tiancaquenari. 43 ¿Paita caari piotantavacaro nocantimpiri? Te pimateroji pinquemisantero noneane. 44 Camaari ini pirintajeitacari. Irootaque picoantajeitacari pantapinijeitiniri inintacaajeitimpiri. Oantatsiri ini peerani: irio nijantirori yoanti. Te inquenqueshireteroji quearioyetatsiri, irootaque caari icameetsatanta. Tseeyari ini, irootaque itseeyantacari. Yashi yoiro itseeya. Iriotaque tseeyacaayetariri atiri. 45 Irompa nainti nocamantavetaquempiro queariotatsiri, te pinquemisantenaji. 46 ¿Timatsimpa aca neaquenari narori nantiro caari cameetsatatsi? Tempa otampaticati nocantajeitaquempiri. ¿Paitampa caari piquemisantantana? 47 Maaroni itomintajeitari Tasorentsi, iriojeitaque quemisantajeitirori irineane. Te intomintajeitempiji avirori. Irootaque caari piquemisantantaro irineane. 48 Irosati yacantanajari jorio: --Queariotaque nocantaquempiri. Avirotaque samariasati, yoitsaviantaquempi camaari. 49 Yacanajiri: --Te nontsaviateji. Nopincatsatiri Apa. Irompa avinti te pimpicatsajeiteriji; pitseencajeitiri avinti. 50 Te noncoyeji impincatsayeetena nainti. Irintiquea Apa coaintsi impincatsayeetena. Aisati iriotaque cantacoventajeiterineri maaroni tseencajeitanari. 51 Queariotaque oca nocantimpiri. Quemisantavaquerori noneane eiro icamanetajitsi. 52 Irosati icantantanajari joriopee: --Meecaquea niotasanojeitaquempi pitsaviataque. Camaque Avaramani. Aisati camantantatsiniri, camajeitaque iriori. Aiquero picanti: "Eiro icamitsi quemisantajeitirori noneane". 53 Camaque ashanincani Avaramani. Camajeitaque iriori camantantatsiniri. ¿Arimpa pijipincatsaritashitaca? ¿Pijivetampa panaacojeitiri maaroni peeraniniri pipincatsaritasanotaque avinti? 54 Yacanajiri Jesoshi: --Narosatiricame jitashitachaneme nopincatsaritaque, tempa nantsipetearome. Apa, yora picantajeitiri avirori: "Notasorentsite", iriotaque pincatsaritacaaquenari. 55 Te piojeiteriji. Nainti niotiri. Ariorica noncantaqueme narori: "Te nioteriji", aitaque nonquempetaquempime, nontseeyaqueame narori. Irompa niotiri. Noquemisantiro irineane. 56 Icamantacotaquenani pishanincani Avaramani, icantini: "Coajica ontime quitaiteri noneanteariri Quirishito, irootaque noquimoshiretantacari". Ari ineaquena, irosati iquimoshiretasanotantanacari aisati. 57 Icantanaqueri jorio: --Tequeratsita oncarate pisarintsite 50. ¿Piniirimpa Avaramani? 58 Icantanajiri Jesoshi: --Queariotaque oca noncamantempiri. Tequeratsitani intimeni iriori Avaramani, notimitani nainti. Je, noneiri. 59 Irosati yaantajeivetanaca mapi, impichaajeiterime. Iro cantaincha ipeapitsajeitanajari ivancoqui Tasorentsi, ineacotashitapaaja jaocarica anta.

Juan 9

1 Ari iquenanaque anta Jesoshi. Ineapaaqueri aparoni shirampari quitapoajari. Aitaque icantitapaani iroaquera itimapaaque. 2 Nocarajeitiri iroamerepee nosampijeitiri: --Oametanari, ¿paitampa itimantapaari quitapoajari? ¿Irompa yantayetiro caari cameetsatatsi ashitariri iquitapoajatantacari itomi? ¿Irioricampa yoca antaquerori caari cameetsatatsi iquitapoajatantacari? 3 Yacanaqueri Jesoshi: --Tecatsi irante, iquitapoajatashitaca. Aisati ashitariri, tecatsi irante. Iro iquitapoajatantacari yoca intasoncacoventantajeariri Tasorentsi. Icoacaajeitaqueri atiri iriojeitanaque queario itasorentsitaque. Ainiroquera meeca oquitaiteti. 4 Ocameetsatimotana nanteneri meeca tiancanari inintacaanari. Ariorica ontsitenitanaje, tecatsi matajerone irantaveetaje. 5 Ainiroqueratatsina quipatsiquica narotaque iotacaajeitaqueriri atiri. 6 Irootaque icantaqueriri, irosati iquitiojantanacaro quipatsi. Ocajavatsatanaque oca iquitiojaqueri quipatsi, irosati ipatsancajaquitantacari quitapoajari. 7 Icantajiri: --Pijate anta Shiroequi, pinquivajaquitajantea. Incajare oni Shiroe. Acanti aneanequi arori: Itianqueetiri. Irosati ijatantanaca, iquivajaquitapaaca. Ipiaja, amenanaji ini. 8 Itimi ara inampiquiniri, aisati yora neapinitiriri yamanantapiniti quirequi. Icantajeitanaque: --¿Caarimpa yoca yoranqui savicapinitatsiri amanantapinitatsiri quirequi? 9 Aparopee cantayetanaintsi: --Iriotaque. Pashini cantayetatsi: --Caari ini. Shiavetariri ini. Icantanaque iriori: --Narotaque. 10 Icantaqueri: --¿Jaoca icanteetajimpiri pamenantajari? 11 Yacanaqueri iriori: --Yora shiramparinta pajitachari Jesoshi icajavatsataquero quipatsi, ipatsancajaquitantajanaro noquiqui. Icantajana: "Pijate Shiroequi, pinquivajaquitajantea". Nojatanaque, noquivapaaja; irosati namenantanaja. 12 Irosati icantantanajari: --¿Jaocariqueame iriori? Yacanajiri: --Jaocarica, te nioteji. 13 Irootaque saavaro icajavatsatantacarori Jesoshi quipatsi yamenacantajariri quitapoajaveitachaniri. Iro saavaro imaoreanteevetari. Ari yayeetanaqueneri variseopee, 15 isampitavaqueri: --¿Jaoca icantajimpiri? Icantiri: --Ipatsancajaquitaquena quipatsi noquiqui, irosati nojatantanaca noquivajaquitaja. Meeca namenanaji. 16 Irosati icantantanaca variseo aparopee: --Yora shirampari yantaveetantaro saavaro. Te imponeempaji Tasorentsiqui. Pashini cantayetatsi: --Irioricame antayetirori caari cameetsatatsi, eiro imatirome intasoncantayeteme. Irosati icantavacaimentantajeitanacari. 17 Yapiitajiri isampitajiri: --¿Paita pijitiri avirori yora amenacaajimpiri? Icantanaqueri: --Nojitiri itiancane Tasorentsi. 18 Yora joriopee te irishiretearoji iquitapoajaveitani. Icajemacantaqueri iriri, jero iriniro, 19 isampitavaqueri: --¿Iriotaquempa yoca pitomi picantiriranqui: "Itimapaaque quitapoajari"? ¿Jaoca icantajari yamenantajari meeca? 20 Yacanaqueri: --Je, iriotaque notomi. Noneasanotiri yashi yoiro iquitapoajatapaaque. 21 Jaocarica icantajari yamenantajari, te nioteji narori. Te nioteji aisati janicarica amenacaajiriri. Te irijananequitajeji meeca. Pisampiteri iriori. Irisati camantacotajanchane. 22 Yora ashitariri itsaroacaacari joriopee, iotaque aitaque yapatotimentajeitacari Jesoshi. Icantajeititaca: "Intimerica cantatsine: 'Iriotaque Jesoshi Quirishito', eiro ashinetajiritsi irinti intsipajeitee anquemisantajeite". Irootaque itsaroajeitantanacari ashitariri, 23 irootaque icantantanacariri: "Te irijananequitaje meeca notomi. Irio pisampite". 24 Ari yapiitajiri icajemajiri. Icantavaqueri: --Tasorentsi pimpincatsate. Yora shirampari niojeitiri irio antayetirori caari cameetsatatsi. 25 Irosati yacantanacari iriori: --Irioricampa antayetirori caari cameetsatatsi, te nioteji narori. Apatiro niotaque noquitapoajaveitani, meeca namenanaji. 26 Icantanajiri aisati: --¿Jaoca icantajimpiri yamenacantajimpiri? 27 Yacanajiri iriori: --Aitaque nocamantavetaquempi incaranqui, iro cantaincha te pinquemisanteroji piquemavetaquenari. ¿Paita picoantari aisati pinquemajero? ¿Picoajeitajimpa avirori pimpeajeitajea iroamere? 28 Irosati iquisatsatantanacariri, icantanaqueri: --Avironirotaque avinti iroamere. Naro nainti iroamerepeeni Moishishini. 29 Niojeiti iquenquetsatacaaquerini Tasorentsi Moishishini peerani. Irompa yoranqui, te niojeiteriji jaocarica iponeacari iriori. 30 Yacanajiri iriori: --Iriotaque amenacaajanari. Piojeiteriquetite avirori jaocarica iponeacari, irootaque noantanaquempiri cavaco. 31 Ayotacojeitiri Tasorentsi, te inquemeriji antayetirori caari cameetsatatsi. Yora quemisantiriri Tasorentsi, antirori inintacaaqueriri, iquemapinitiri irinti. 32 Te anquemacotapiniteriji amenacayerine timapaatsiri quitapoajari. 33 Eirome iponeame Tasorentsiqui, tecatsi irimateme. 34 Yacanajiri: --Peerani pitimantapaacari te pincameetsatapeeni. ¿Arimpa picoaque meeca poamejeitena? Irosati yojocantanajari. 35 Iquemacotajiri Jesoshi yojocajeitaqueri quitapoajaveitachaniri. Impoiji ineapaajiri aisati, icantapaajiri: --¿Piquemisantirimpa Atiritapaintsiri? 36 Ari yacanaqueri: --¿Jaoca itimiri, apa? Nonquemisanteri. Yacanaqueri: 37 --Tempa narotaque: noponeanaca inquitequi, natiritapaaque. Pineaquena, meeca noneanataquempi. 38 Icantanaqueri: --Noquemisantimpi, Novincatsarite. Itiyeroashitanacari. 39 Icantiri Jesoshi: --Irootaque nopocantacari quipatsiqui noncantajeitanteariri atiri jaoca incantajeiteari. Namenacaajeitajeri quitapoajavetachari. Yora amenajeivetachari nonquempetacantajeri quitapoajatatsiri. Pineaquero, niotacaajeiteri caari iojeitatsi; irinti iovetachari nompeapitsatajeri iotantavetari. 40 Yora variseopee itsipajeitacari, iquemajeitavaquero icantaqueriri. Irosati icantajeitantanaca aparopee: --¿Jaocampa nocantajeitari narori? ¿Noquitapoajatimpa? 41 Yacanajiri Jesoshi: --Pinquitapoajateme, eiro otimime pantane; iro cantaincha picantajeiveta: "Namenajeiti", irosati picantani pantapinijeitiro caari cameetsatatsi.

Juan 10

1 Aisati yoametanti Jesoshi, icanti: --Queariotaque oca noncamantempiri. Tempa yoiminqueapinitiri ashitariri irovishate itantoqui iquempoyeantariri. Yora coshitiriri irovishate, te inqueapeeji omoroqui, ainti yataitashitapaaqueri araquerora. Icanti: "Ineanacari ashitariri". 2 Intimerica iratirite shentiniriri omoro, ariorica impocapaaque irinti ashitariri, ari irashireavaqueneri, irishineteri iravisanaje. Ariorica inqueashitapaajeri, incajemapeeri ivajiropee, ari impocashijeiteri, eiro itsaroacaavacaritsi. Impoiji iraajeitanajeri anta paashitomashiqui, 4 irijivatanaqueri. Ari iotsajeititiri irineane, irootaque yoijajeitantariri. 5 Ariorica incajamaveteari caari ineapiniti, eiro iotsajeititavaqueritsi irineane. Eiro yoijajeitiritsi, aintiquea irishiapitsajeitanaqueri. 6 Aitaque ocantari ishiacaaventaqueneriri Jesoshi, iro cantaincha te iriojeitavaqueroji icantavetacariri. 7 Icantajeitaqueri aisati: --Queariotaque oca noncamantempiri. Narotaque shiacaventachari omoro tantorentsi iqueapinitantari ovisha. 8 Maaroni jivajeitaquenari, coshinti ini irinti, coshitantatsiri; irootaque caari iquemisantajeitantari ovishapee. 9 Narotaque iqueapinitantari, nareetacaajeiteari maaroni pocashijeitenane. Iriojeitaque avisacotajantsine. Inqueapinijeite, aisati irijatashitapinitero iroyeari. 10 Ipocashitiri coshinti icoshiteri ovisha, iroyeri, impoyereeri. Irompa nainti, nopocashitiri naneacaajeiteri oijajeitenaneri, naneacaasanojeitajeri inquitequi. 11 Narotaque ashitariri cameetsari, irootaque nocoantacari noncamimenteri novishate. 12 Te nonquempeteariji oisantiniriri ashitariri. Caari ini ashitariri ovisha. Ariorica irineavaqueri maniti impocapaaque, intsaroanaque, irishiapitsatanaqueri; irojocanaqueri ovishapee. Irosati iraantapeempariri maniti ovisha, irovarayetapeeri. 13 Aitaque icantari oisantiniriri irovishate. Te inquenqueshireteriji ovisha, irinti iquenqueshireti quirequi impinayeeteri, irootaque ishiantanacari. 14 Narotaque ashitariri cameetsatatsiri. Niotiri novishate. Yora nashijeitacari iojeitaquena iriori. 15 Aisati iquempeta Apa, iotaquena; aisati niotiri narori. Coajica noncamimentajeiteri novishate noavisacotanteariri. 16 Ainiro aisati pashini, tequerata noviratajeari aca. Iriojeitaque nampatojeitajeri. Ariorica noneanateri iriotsatavaquena, inquempeavacantajeitajeari novishatepee maaroni. Apaniro nashijeitajeari maaroni. 17 Aisati icanti Jesoshi: --Noncamimenteri novishate, irosati naneantajeari. Irootaque inintacaanari Apa. 18 Tecatsi matashitenaneme iroyename, irointiquea nocoasanotaque noncamimenteri novishate. Noncamavetaquea, aisati nontinaanaje: irootaque inintacaaquenari Apa. 19 Aitaque ocantari icantaqueriri Jesoshi. Irosati icantavacaimentajeitanacari joriopee. 20 Timatsi icarajeiti oshequi cantayetatsiri: --Yoitsaviantaqueri camaari. Ishinquiventaitia. ¿Paita piquemisantantariri? 21 Icanti itsipapee: --Te intsaviateji: tempa cameetsa yoametanti. Caari ini camaari: tempa icavintsaajiri quitapoajari, irootaque yamenacantajariri. 22 Iquimoshirejeitaji aisati joriopee Jerosarequi. Iquenqueshiretajiro yoameetsayeetantajaroniri peerani ivanco Tasorentsi. Opariantsitapaaji. 23 Yaniiveeti Jesoshi anta oveshintsayetacanta otincamipee pancotsi. Iro yovetsicacantiniri peerani Saromoni. 24 Yapatojeitashitapaacari joriopee. Icantapaaqueri: --Peerani pimanapitsataquenaro. Pincamantasanotena: ¿avirompa Quirishito? 25 Yacanajiri: --Aitaque nocamantajeivetaquempi. Iro cantaincha te pinquemisantavaquenaji. Paitarica nomayetaqueri, iriotaque Apa tiancanari matacaaquenarori. Oca nomayetaqueri, irootaque iotacayetempineri narotaque Quirishito. 26 Aitaque nocantaquempi: "Avirojeitaque caari novishate, irootaque caari piquemisantantana". 27 Novishate iquemisantiro noneane. Niojeitiri, aisati iriori, yoijajeitana. 28 Aitaque naneacaajeitajiri. Incantaitatiyempani iraneanaje inquitequi. Eiro yashinoncaajatsi. Noquempoyeasanotaqueri, oquempetimotaquena najiricaqueri. Tecatsi aapitsatajenarine. 29 Icantaquena Apa: "Pinquempoyeajenari". Yanaacojeitiri maaroni itasoncantasanoti, tecatsi aapitsatajerine aisati iriori Apa. 30 Nomoncaratasanotacari Apa, imoncarataquena iriori. 31 Irosati yaantajeivetanaca mapi impichaajeiterime. 32 Icantanajiri Jesoshi: --Iriotaque Apa tasoncacaaquenari. Oshequi nonijayetaquempiro. ¿Paita pimpitseimentenari? 33 Icantanajiri: --Te iro nompitseimentempi pantiri cameetsatatsiri. Aviro shirampari, iro cantaincha pijitasorentsitashitaca, irootaque nompitseimentempiri. 34 Yacanajiri Jesoshi: --Tempa isanquenayeetinirini atiri: "Noncamantajeitempi: 'Avirojeitaque tasorentsitatsiri'". 35 Yora isanquenatiniri irineane Tasorentsi, icanteetiri: "Tasorentsitatsiri". Tecatsi ancantero ampashinitajero Sanquenarentsi. 36 Inintacaaquena Apa, irootaque itiancantaquenari aca quipatsiquica. Incaranqui nocantaquempi: "Narotaque Itomi Tasorentsi". ¿Paita meeca picantantanari: "Pijitasorentsitashitaca"? Itasoncantaque Apa. 37 Terica nonquempeteari eiro piquemisantanatsi. 38 Irompa noquempetacaririca, pinquemisantajeitena. Eiro piquemisantashitanatsi narori, irointi pinquemisantimentenaro nomayetaqueri. Pinquemisante, piotanteari iquempetaquena Apa. Aisati narori noquempetacari Apa. Piotasanotavaquero. 39 Icoasanojeivetanaja aisati irayerime, iro cantaincha ipeimotanacari Jesoshi. 40 Ari imonteanajaro aisati Jesoshi Jorirani. Ijataji anta intacaronta peerani Joani ivaotisatantaqueni. Aitaque itimapaajiri anta. 41 Oshequi pocashijeitajiriri aisati. Icantajeitapaaji: --Te intasoncanteji irinti Joani, iro cantaincha queario oni maaroni icantacotaqueriri Jesoshica. 42 Oshequi quemisantajeitavaqueriri Jesoshi anta.

Juan 11

1 Isaviqui Vetaniaqui shirampari pajitachari Irasaro, yojoquiitaca. Osaviqui aisati ivancoqui iritsiropee: jero Maria, jero Marita. 2 Chapinqui osaitiri Maria Avincatsarite iitiqui. Iro osaitantari casancajari. Oshetantajari oishi aisati. Ari yojoquiitaca ojariri, 3 irootaque otiancantacariri camanterine Jesoshi. Arejiqui ijatashitaqueri. Ineantapaacariri icantapaaqueri: --Novincatsarite, yora Irasaro pinintasanotiri, yojoquiitaca. 4 Iquemavaqueri Jesoshi, icantavaqueri: --Yojoquiivetaca, iro cantaincha eiro icamasanotitsi. Iro yojoquiitantacari, icoaque Tasorentsi impincatsatanteeteariri, aisati impincatsatanteetenari narori. 5 Jesoshi inintiro iroori Marita, ireento, jeri ojariri. 6 Ari iquemacotitacari yojoquiitaca, iro cantaincha apite quitaiteri isavicanaque. 7 Irosati icantantajana aisati icantajeitiri itsipapee iroamerepee: --Tsame ampiajeitanaje aisati Joreaqui. 8 Nocantanaqueri narori: --Chapinqui, oametanari, anta impichaaquempime ashanincapee. ¿Ariompa pimpiashitanajeri aisati anta? Eiro ajatitsi: yoicari. 9 Yacanaquena: --Noshiacantempiro. Icontetapaaque catsirincaiteri, iquitaitetacotapaajee. Ariorica inquianaje, ari ontsiteniiteanaje. Yora aniitatsiri quitaiteriqui, iniiro oquitaiteti quipatsiqui, irootaque caari itsitincanta. 10 Iro cantaincha itsitincajeita aniitatsiri tsiteniriqui. Iro itsitincantacari, tecatsi quitaitetacoterine. 11 Aitaque icantaquenari. Irosati icantantanari: --Maanaqueyea Irasaro. Nojate meeca noncaocapaajeri. 12 Nocantanaqueri: --Maanaquerica, Novincatsarite, aitaque iravisacotaje. 13 Iro cantaincha, irointi iquenquetsatacovetacari Irasaro, icamaque. Narori, nojitashivetaca iro icantaquenari: "Imaashita, irimaoreanteari". 14 Irosati icamantasanotantajanari: --Camanaque Irasaroni. 15 Te nontsipatavaqueariji narori. Meeca pinquemisantajeitanaquena, irootaque noquimoshiretantanacari. Tsame amenajeitaiteri. 16 Yora Tomashi ipajiyeetiri Tsipari, icantajeitana: --Tsame aijajeitanaqueri, iroavaqueeta arori. 17 Irotimataintsi inampini Irasaro. Niojeitaque icaratacotaque otsipasati quitaiteri yoiminqueantacariri Irasaroni omoroqui imperita. 18 Ora Vetania oquempejitaro Jerosare, ocarati 3 quirometero. 19 Iponeanaca Jerosarequi oshequi joriopee pocashitirori Marita, jero Maria. Icantapaaquero: --Eiro poashiretacoshirearitsi pijaririni. 20 Oquemacotavaqueri Marita quempejitapaaque Jesoshi. Osoquijanaque, ojataque otonquiotavacari. Irointi Maria, ainiro osaviqui pancotsiqui. 21 Ocantavaqueri Marita Jesoshi: --Ariorica pintimaiteme aca, Novincatsarite, eiro icamime jaijini. 22 Niotaque meeca paitarica pincanteriri Tasorentsi aitaque inquemisantaquempi. 23 Icantanaquero Jesoshi: --Aitaque intinaaje pijaririni. 24 Ocantanajiri aisati: --Ariorica omoncaratapaaquea intinaajeitantanajeari camajeitaintsiri, aitaque intinaanaje iriori jaijini. Niotaquero. 25 Icantanajiro: --Narotaque tinaajeitajerineri camajeitaintsiri, oaneajeitajerineri aisati. Incamajeivetaquea quemisantanari, iro cantaincha iraneanaje aisati. 26 Maaroni aneajeitatsiri, inquemisantenarica iriori, eiro icamasanotitsi. ¿Pishiretacarompa oca nocantaquempirica? 27 Ocantanajiri: --Je, Novincatsarite, niotaquempi, avirotaque Quirishito, Itomi Tasorentsi pocaintsiri quipatsiquica. 28 Irosati opiantanaja ocajemiro ireento. Ocamantatsatapaaquero: --Areetapaaca Oametantatsiri, icajemacantaquempi. 29 Ocantiro: --Ari. Intsipaite ocatianaca, ojatashitanaqueri Jesoshi. 30 Tequeratsita irareetea iriori nampitsiqui. Ainiroqueratatsi anta oneaitirinta Marita. 31 Ari ineajeitavaquero quivantajeitirori ojatanaque, irosati yoijajeitantanacaro. Ijijeivetaca ario ojateri omoroqui yoiminqueetaquerinta ojaririni. Aisati ijijeitiro ojate iraacotajeari aisati anta. 32 Ari oneapaaqueri Jesoshi, ojatashitiri, otiyeroashitapaacari. Ocantapaaqueri: --Ariorica pintimaiteme aca, Novincatsarite, eiro icamime jaijini. 33 Ineavaquero Jesoshi iraimotapaacari. Iraajeitaca joriopee tsipajeitarori. Irosati icantashiretantanacari iriori Jesoshi, yoashiretanaca. 34 Icantanaque: --¿Jaoca poaqueriri? Icantanaqueri: --Anta, Novincatsarite, noaqueri omoroqui. Tsame pamenaiteri. 35 Iraapaaca Jesoshi iriori. Irosati icantantanaca jorio: --Pineaqueri, oshequi inintasanovetarini. 37 Timatsi aparopee cantatsiri: --¿Caarimpa yoca amenacaajiriri quitapoajari? Intimeme aca, ¿eirompa aisati yoavisacotajirime Irasaroni, eiro icamime? 38 Icantashiretasanotanaji Jesoshi aisati. Iquempejitapaacaro omoro, ora imorotashiyeetaqueriri imperitaqui. Yashitacoyeetantacari mapi. 39 Icantapaaque Jesoshi: --Pintivironcajero mapica. Ocantanaqueri Marita: --Novincatsarite, otsipasatitanaque quitaiteri icamantacari. Shititanaque. 40 Icantanajiro: --Tempa nocantaquempi: "Pinquemisantaquenarica aitaque pineaquero intasoncante Tasorentsi". 41 Irosati itivironcanteetajaro mapi. Yamenanaque Jesoshi jenoqui, icantanaque: --Ariove, Apa, niotaque piquemaquena. 42 Niotaque irosati picanta piquemapinitana. Jeri oshequi catiimojeitanari. Nocoaque iriojeite pitiancaquena, irootaque noquenquetsatacantimpiri. 43 Irosati icajemasanotantanaca: --Irasaro, pintinaanaje, pimpocaje. 44 Irosati isoquijantanaja camavetainchari. Ora chapinqui yoisotanteetavacariri tocoyatsa: iracoqui, iitiqui, maaroni. Ipashicavorotanteetavacariri paanio. Icantiri Jesoshi: --Poisoreajeri, pishineteri irijataje. 45 Joriopee, yora tsipajeitacarori Maria, ineacojeitaqueri Jesoshi. Oshequi quemisantajeitanaqueriri; 46 itsipapee ijatashitaqueri variseopee, icamantacotapaaqueri Jesoshi. 47 Yora jivatacaajeitiriri saserotepee, jeri aisati variseo, yapatojeitaqueri pincatsaripee oametavacaajeitainchari. Icantavacaajeitaca: --¿Paita antajeiteri? Yora shirampari oshequi itasoncantapinitaque. 48 Ariorica ashinetajeri aisati, ario inquemisantajeitanaqueri maaroni atiri; impoiji ipocashijeiteecari oromasati, itireayetirocari ivanco Tasorentsi. Ipoyereajeiteecari, maaroni. 49 Itsipajeitari anta Caijashi iriori. Meeca osarintsi ipincatsariventiri saserotepee. Icantanaque iriori: 50 --Tecatsi piojeite avinti. Te pinquenqueshireempaji. Pamenajeite: ocameetsatimojeitee incameta shiramparinta aparoni, iroavisacojeitantajeeri eiro apoyereajeitantatsi. 51 Te incantashitearoji oca. Iriotaque pincatsariventajeitiriri maaroni saserotepee. Yoametiri Tasorentsi, iotantacari incamimentajeiteri Jesoshi maaroni joriopee. 52 Te apaniro incamimentajeiteri joriopee, irointi incamimenteri maaroni atiri intomintajeiteari Tasorentsi. Inashijeiveta, isavicajeiti nampitsipeequi arejipeequiniri, iro cantaincha incamimenteri irampatojeitanteariri maaroni. 53 Irosati isareajeitantacariri iroyeri Jesoshi. 54 Irootaque caari meeca iquenapinitantaja Jesoshi anta yoshequitinta joriopee, te ironijaapeempariji. Ijatanaji quipatsiqui pajitachari Ejerai, otsapitapaacanta caaraiteri. Aitaque isavicapaajiri, icarajeitana, aisati maaroni itsipapee iroamerepee. 55 Irotimataintsi Yavisantaniri, inquimoshirejeitanaque noshanincapee. Meeca itoncaajeitanaque Jerosarequi iroameetsatantajeari, inquemisantanteariri Tasorentsi. Ijajeitanaque maaroni savicajeitatsiri jaocarica, 56 icoajeitapaajiri Jesoshi. Iqueajeitapaaque ivancoqui Tasorentsi, icantavacaajeitapaaja: --Paamaaca, ¿ari impoque Jesoshi? Eirorica ipoquitsi iriori inquemisante. 57 Aitaque icantacantaque jivatacaajeitiriri saserotepee, jeri variseopee: --Piotaqueririca jaocarica inaqueri Jesoshi, pincamantenata. Icoajeitanaque iraacanteri.

Juan 12

1 Ocaranivani 6 quitaiteri inquimoshireventearo Yavisantaniri. Yareetaja Jesoshi Vetaniaqui, anta isaviquinta Irasaro camavetainchari: yora yoitinaajiri Jesoshi, yoaneajiri. 2 Aitaque icarajeitiri Irasaro Jesoshi, yoajeita. Marita irootaque amacoyetiniriri yoari. 3 Maria amaqueneri Jesoshi casancajari, cameetsajatasanotatsiri. Opinatasanotaca. Quejitsi oni, ojaacaro voteyajaniqui. Osaitiri iitiqui, irosati oshetantajari oishi. Otimanaque ojencaare, otsoteanaquero maaroni pancotsi. 4 Ari itimaiti ara Jorashi Ishicariote. Iroamere Jesoshi inaveta, iriotaque aacanterine coajicani. Icantanaque: 5 --¿Paitampa caari pipimantantaro casancajarica? Opinaveta 300 tenario, ampayetajerimeri iriori ashinoncaincari. Paparajatashitacaro maaroni. 6 Icantashita: te irineshinoncateriji ashinoncaincari. Iquempoyeajeivetanari noirequite maaroni, iro cantaincha coshinti ini. Ari icoshitaarantitavajanari, irootaque iquishimentantarori te omperiji ovinaro casancajari. 7 Icantiri Jesoshi: --Oncanteata. Iotaque noncame, irootaque osaitantanari tequeratsita noncame. 8 Incantaitatiyempani incarajeitempi ashinoncaincari, ari pineshinoncatapinitatiyerini. Irompa nainti eiro nocantatiani noncarajeitempi. Eiro osamanitajitsi pineshinoncatantajenari aisati. 9 Oshequi jorio quemacojeitajiriri Jesoshi itimapaaji anta, ijatashijeitanaqueri. Aisati ijatashijeitanaqueri irineeri Irasaro, yora camavetainchari yoitinaajiri. 10 Isareajeitacari jivatacaajeitiriri saserotepee iroyeri aisati Irasaro. 11 Oshequi joriopee neacojeitaqueriri Jesoshi yoitinaajiri Irasaro, irootaque yojocajeitantanajarori iquemisantavetari saserotepee, iquemisantajeitantajariri Jesoshi irinti. 12 Oquitaitetamanaji aisati. Oshequi catsini pocaintsiri inquimoshirejeite. Iquemacojeitajiri Jesoshi impoque Jerosarequi. 13 Ari ijajeitanaque itonquiojeitavacari. Yaajeitaqueneri tsiaroshi. Icajemajeiti: --Jeri yoca oavisacotajeeneri, icameetsatasanoti. Iriotaque itiancane Avincatsarite. Iriotaque yoca pincatsariventajeitajerine ashanincapee, maaroni. 14 Ineapaaqueri Jesoshi aparo voro caariquera iquijacoyeeta. Iriotaque iquijacotapaacari. Aitaque peerani isanquenatacotitari: 15 "Savicajeitatsiri Sioniqui, eiro pitsaroashitatsi. Jeri yoca pocaintsiri, iriotaque pincatsariventajeitempine; iquijacotapaacari vorojaniqui". 16 Tequeratsita niotacojeiteri oca isanquenatacotitacariniri peerani: ijatanaji Jesoshi jenoqui, impoijiquea noquenqueshireajeitanaquero. Aitaquequea imoncarataquero maaroni isanquenatacotitacariniri. 17 Ari chapinqui icajemiri Irasaro: "Pincontetapaaje", ari icontetapaaji. Camasanovetainchari, iro cantaincha yoitinaajiri: nocarajeiti oshequi neacojeitiriri, impoiji nocamantacojeitaquero ora noneajeitaqueri. 18 Ari iquemacojeitaqueri atiri itasoncantayeti Jesoshi, irootaque ijatashijeitantacariri itonquiojeitavacari. 19 Icantavacaajeitanaca variseo: --Pineaquero, tecatsi ancantanirojeiteri. Yoijajeitaqueri maaroni atiri. 20 Itoncaajeitanaque Jerosarequi oshequi atiri inquimoshirejeite, inquemisantajeite. Icarajeitiri pashinisatipee atiri, iroaquera peajancha jorio. 21 Ijatashijeitapaaqueri iriori Jeripi, yora vetsairasati. Otimi Vetsaira Carireaqui. Icantapaaqueri: --Apa, nocoi noneeri Jesoshi. 22 Jeripi ijatashitanaqueri icamantaitiri Antirishi. Irosati ijatantanaja apite, icamantiri Jesoshi. 23 Icantavaqueri: --Noponeanaca inquitequi, natiritapaaque; irotaintsi meeca impincatsayeetena. 24 Queariotaque oca noncamantempiri. Ariorica ompariye quipatsiqui apaitsoquiro tirico, eirorica otijatsi, irosati oncantea: apaitsoquiro onapaaque. Irompa ontijaquearica, ari oshiocanaque, oshequiasanotanaque aisati oitsoqui. 25 Timatsi atiri quempoyeavetachari irisati, te incoyeji irashinoncayea, yatsipetashitaca iquempoyeaca irisati; eiro yaneasanotajitsi inquitequi iriori. Irintiquea caari quempoyeacha irisati meeca, incantaitatiyempani iraneanaje irinti inquitequi. 26 Maaroni coatsiri irantayetenaro nocoacairiri, iroijatenata; incarajeitenaya jaocarica nontimeri narori. 27 Aisati impinateri Apa. Meeca noquenqueshiretanaca. ¿Paita noncanteriri meeca Apa? ¿Noncanterimpa: "Apa, irotaintsi iroashinonqueetena, poavisacotena"? Eiro nocantiritsi. Irootaque nopocantacari quipatsiqui nonquematsicatearo meeca. Irosati iquenquetsatacantacariri iriri: --Apa, nocoaque impincatsajeitempita atiripee, irineacameetsajeitempita. Irosati noquemajeitantacariri Apa anta inquitequi, icanti: --Aitanaque niotacaajeitiri nopincatsaritasanotaque. Coajica niotacaajeitajeri aisati. 29 Ari iquemajeivetavacari catiajeivetainchari, iro cantaincha te iriotasanotavaqueroji. Icantashijeitanaca: --Otirei. Pashini cantayetanaintsi: --Ineanatiri inampire Tasorentsi. 30 Icantiri Jesoshi: --Te naro iroamete: avirojeivetaca avinti yoamejeivetaca. 31 Meecaquea incantacoventajeiteri maaroni tseencantayetatsiri: "Ainiro pantane, aitaque noasanquetimentempiro". Meeca aisati irojoqueri Apa yora pincatsariventajeitiriri tseencantatsiri. 32 Irotaintsi iroatiacoyeetena, irosatiquea nampatojeitanteariri maaroni atiri, impocashijeitena. 33 Irootaque icantaqueriri Jesoshi. Icamantitacari jaoca incanteari incamanteari coajicani. 34 Yacanaqueri atiri: --Oamejeitee Sanquenarentsi: "Irosati incantaitatiyempani Quirishito iranee". ¿Paita picantiri? ¿Paita picantantarori avirori: "Iroatiacoyeetaqueri Atiritapaintsiri"? ¿Janicampa yora Atiritapaintsiri camatsineri? 35 Yacanajiri Jesoshi: --Ainiroquera oquitaiteti, iro cantaincha eiro meeca osamanitajitsi ontsitenitantajeari. Paniitanaque meeca, omapoquimpicari tsiteniri. Ariorica paniitanaje tsiteniriqui, eiro piotitsi jaocarica pinquenanajeri. 36 Ainiroquera noquitaitetacotimpi, niotacaimpi; picoaquerica pinquemisantena, pinquemisantenata meeca. Impoiji pinquempejeiteri pishanincapee: pinquitaitetacoteri, piotacaajeiteri iriori. Irosati ijatantanaja, imanapitsatanajari. 37 Ineajeivetacari oshequi atiri itasoncantayeti Jesoshi, iro cantaincha te inquemisantajeitavaqueriji. 38 Imoncarajeitaquero isanquenatacotitacaniri peerani Isayashini: "Novincatsarite, eiro ishequitasanotitsi quemisantavaqueroneri ora ancamanteriri. Irineajeivetempi pintasoncante, iro cantaincha eiro iquemisantimpitsi". Camantantatsiniri inaveitani Isayashini. 39 Icantitacani aisati: "Yora Tasorentsi inquitapoajatacayeri tseencajeitiriri, impeitaqueri iquenqueshireantavetari. Icanti: 'Ineicari. Ioticari. Yaventanacari. Noavisacotiricari'". Irootaque caari imajeitantaro tseencantatsiri inquenqueshireempa. 41 Peerani ineaqueri Isayashini ishipaquireaque Avincatsarite, impoiji iquenquetsatacotiri. 42 Aisati oshequi jivatacaajeitiriri joriopee, iquemisantajeivetanacari Jesoshi. Iro cantaincha itsaroacaajeitacari variseopee, irootaque caari icamantantari ishaninca: "Noquemisantiri Jesoshi". Iquenqueshireti: "Iquishimentanaricari noquemisantiri Jesoshi, eiro ishinetanatsi nampatojeiteari noshaninca nonquemisantajeite". 43 Yora variseopee icoapinijeiti irineacameetsajeiteri atiri, te irio incoye irineacameetsateri Tasorentsi irinti. 44 Irosati icajemantanaca Jesoshi: --Maaroni quemisantanari, te naro inquemisantasanote, irintiquea iquemisantasanotaque tiancaquenari. 45 Maaroni neaquenari, irinti ineaque aisati tiancaquenari. 46 Irootaque nopocantacari nonquitaitetacoteri atiri, niotacaasanojeiteri. Yora quemisantanari, eiro yatsipetajaro intimaje tsiteniriqui; tempa ioyetaque. 47 Yora quemayevetacarori noneane: eirorica iquemisantiro, eiro noasanquetiritsi nainti. Te iro nompocantea quipatsiquica noasanquetaayeteri atiri, irointi nopocanta noavisacojeiteri. 48 Maaroni tseencaquenari, caari quemisantiro noyenquetsare, timatsi oasanquetaajeiterineri coajicani. Jero oca noneane nocantavetacari: coajica omoncaratapeemparica, iroasanquetimenteri itseenquiro noneane. Te noneaveetashiteaji. 49 Apa tiancaquenari, iriotaque cantavaquenari: "Iroyea oca pineanatapeeri. Jero oca pincantapeeriri". 50 Yora quemisantavaquerori irineane Apa, incantaitatiyempani iraneanaje inquitequi. Niotaquero oca. Oca nocantaquempiri, nomoncarataquero icantaquenari Apa.

Juan 13

1 Tequeratsita inquimoshireventajeitajearo Yavisantaniri. Aitaque iotaque Jesoshi omoncarataca irojocantanajearori quipatsica, impiantanajeari iririqui. Icantatiani inintajeitaqueri yashijeitacari quipatsiquiniri. Meeca inintasanojeitiri. 2 Ari noajeitaca, notsipajeitacari Jorashi Ishicariote, yora itomi Shimo. Iquenqueshireacaacari camaari iraacanteri Jesoshi coajicani. 3 Iotaque Jesoshi itiancaqueri Iriri impincatsariventajeiteri maaroni atiri. Iotaque aisati iponeaca Tasorentsiqui, impiashitanajeri aisati. 4 Ari yoacaajeitaquena Jesoshi, impoiji icatianaca. Yojoquireaquero yoicoro. Ishiticatsaquitanacaro ishevorotantari. 5 Irosati isantacaro nija metaroqui, irosati iquivantajeitaquenarori noitipee: narori, aisati itsipapee iroamerepee. Iro ishetantajanarori noiti ishevorotantari. 6 Irovetaincha inquivaquiitapeerime iriori Petero, icantavaqueri: --Tempa avirotaque Novincatsarite, te oncameetsateji pinquivenaro noiti narori. Oncameetsateme nonquivempirome piiti avinti. 7 Yacanaqueri Jesoshi: --Te piotacoteroji meeca oca nantaquempiri. Aitaque piotajero coajicani. 8 Icantanaqueri: --Eiro piquivanarotsi noiti catsini. Yacanaqueri: --Eirorica noquivimpirotsi piiti, eiro aquempeavacaatsi coajicani. 9 Irosati icantantacariri: --Jentsite, Novincatsarite, pinquivenaro noitipee, naco, noito, maaroni. 10 Icantanajiri Jesoshi: --Eiro yapiitajatsi inquivajea caajeitaintsiri. Quitejeivetaquempi avinti, iro cantaincha te pinquitejeiteji maaroni. 11 Iotaque Jesoshi janica aacanterineri. Irootaque icantantacari: "Te pinquitejeiteji maaroni". 12 Itsoncajeitaquena iquivajeitaquenaro noiti maaroni. Iquitsaatajaro aisati yoicoro. Aisati isaviquimojeitajana, icantana: --¿Piojeitaquempa meeca paita nantantayetarori ocapee? 13 Tempa picantapinijeitana: Oametantatsiri, aisati Pincatsari. Queariotaque oca picantaquenari. Narotaque oamejeitimpiri, pincatsariventajeitimpiri. 14 Pineaquena meeca, noquivajeitaquempiro piiti. Aitaque pinquempetavacaajeiteari avirori, pinquivavacayea piitiqui. 15 Naro onijaaquempirori. Aitaque meeca pinquempejeitavacayea avirori, pinquivavacaajeitea. 16 Queariotaque oca nocantimpiri. Inampire te iranaacoteriji nampitariri impincatsarite. Aisati itiancane eiro yanaacotiritsi impincatsarite yora tianquiriri. 17 Ariorica piquemavaquero oca noametimpiri, pimataquero nocoacaimpiri pinquimoshirejeitanteari. 18 Timatsi meeca aparoni nocamantacotasanotiri, te maaroni nonquenquetsatacotempiji. Nocoyeajeitaquempi, tempa niojeitaquempi. Ainiro Sanquenarentsi caariquera moncaratacha, ocanti: "Yora oacotaquenari notantane, iraacantena". 19 Aitaque nocamantitajeitaquempi tequeratsita irayeetena. Ariorica piotaque omoncarataca nocantimpiri, aitaque pishiretearo naro nainti isanquenatacotitaniri. 20 Queariotaque oca nocantimpiri. Ariorica iraacameetsayeetavaqueri notiancane, aisati narori, iraacameetsatena. Ariorica iraacameetsatavaquena narori, aisati inquempeteri iriori tiancanari, iraacameetsateri. 21 Irosati yoashiretantanaca Jesoshi, icamantajeitana: --Queariotaque oca noncamantajeitempiri. Timatsi aca aacantenaneri. 22 Ari namenavacaajeitanaca, te nioteji janicarica icantacotaqueri. 23 Narotaque iroamere inintasanotiri Jesoshi, ainirona narori, notiinatacari inejiqui. 24 Ijicotaquena Shimo Petero, icantana: --Pisampiteri. ¿Janica iquenquetsatacotiri? 25 Irosati notiinatasanotantanacariri aisati inejiqui Jesoshi. Nosampitaqueri: --Novincatsarite, ¿janicampa aacantempine? 26 Yacanaquena: --Ariorica novincaquero tantaca, yoca nompaqueri, iriotaque aacantenaneri. Irosati yovincantanacaro tanta, ipaqueri. 27 Irosati iquenqueshiretacaantacariri Satanashi Jorashi iraacaanteri Jesoshi. Icantanaqueri Jesoshi: --Ora piquenqueshiretiri panteri, pimateroqueti. 28 Yora oajeitainchari ara te iriotavaqueroji icantaqueriri. 29 Ari yaanirotavaquero tanta, irosati ijatantanaca iraacaantanteariri. Yora Jorashi iriotaque quempoyeaquenariri noirequite maaroni. Ijatantacari, yaamaanaca aparopee icantiri Jesoshi: "Pamanantaite ayeari anquimoshireventearo Yavisantaniri". Pashini yaamaaca icantiri: "Pijate pimpashiyetaiteari ashinoncayetachari". Ari ijatantanacari, otsitenitanaji. 31 Impoiji icantanaquena Jesoshi: --Noponeanaca narori inquitequi, natiritapaaque. Irotaintsi meeca impincatsajeitena atiripee, aisati niotacaajeiteri impincatsajeiteri Apa. 32 Aisati inquempetea Apa iriori, iriotacaajeiteri atiri impincatsajeitena narori. Meeca irimatero, eiro isamanitirotsi. 33 Meeca, noamerejei, eiro osamanititsi nojocajeitantanajempiri. Aitaque nocamantitacari joriopee, aisati meeca noncamantajeitempi avirori: anta nojatajenta, eiro pimatirotsi pijataje avirori. 34 Pashini noncantajeitempiri meeca: pinintavacaajeitea maaroni. Oquempetaca narori nonintajeitimpi, aisati pinquempetavacaajeitea avirori, pinintavacaajeitea. 35 Ariorica pinintavacaajeitaquea, aitaque iriojeitaquempi maaroni atiri: avirojeitaque noamere. 36 Icantanaqueri Shimo Petero: --¿Jaoca pijatajeri, Novincatsarite? Yacanaqueri: --Anta nojatajenta, eiro pimatirotsi poijatanaquena meeca. Coajicaquea aitaque poijatanajena. 37 Icantanaqueri Avincatsarite: --¿Paitampa caari nomatantearo noijatanaquempi meeca? Iroyeeteerica, iro cantaincha nintacotanaquempi. 38 Yacanajiri Jesoshi: --¿Ariompa pintacotasanotanaquena? Queariotaque oca noncamantempiri: eirotsitarica inei teapa, pincantaque: "Te noneeriji Jesoshi". Oncarate mava pincantaque.

Juan 14

1 Aisati icantajeitana Jesoshi: --Eiro picantashirejeititsi, irointi pishireteari Tasorentsi. Aisati narori, pishiretena. 2 Anta inampiqui Apa otimi oshequi pancotsipee. Eiro oshequitime, aitaque noncamantaquempime te oshequiteji. Nojate anta novetsicanontapeempi pisavicantajeiteari avirori coajicani. 3 Ariorica nomatempiro pisavicanteari, nompiashijeitajantempi aisati, naajeitajantempi. Aitaque pintsipajeitapaajena nosaviquinta narori. 4 Piojeitaque jaoca nojatajeri. Piojeitaque aisati jaoca nonquenanajeri. 5 Icantanaqueri Tomashi: --Te niojeiteji jaocarica pijatajeri. ¿Jaoca noncanteari niotanteari jaoca pinquenanajeri? 6 Icantanajiri Jesoshi: --Tempa narotaque nijaanajempironeri pinquenantanajeari, aisati narotaque oametapinijeitaquempirori queariotasanotatsiri, aneacaajeitaquempiri. Tecatsi pincantea pijatashiteri Apa, narotaque aajeitanajempine. 7 Piojeitaquenaricame, aisati piojeitaquerime Apa iriori. Meeca piojeitaqueri. Aitaque pineajeitaqueri. 8 Icantanaqueri Jeripi: --Novincatsarite, ponijayenari piri; irootaque aparoni nocantimpiri, aitapaji. 9 Icantanajiri Jesoshi: --Peeranitaque notsipajeitaquempi. ¿Tequerampa piotimatena? Maaroni neaquenari, ineaqueri Apa iriori. ¿Paita picantantanari meeca: "Ponijayenari piri"? 10 ¿Tequerampa piotimateji noquempetacari Apa? Aisati iquempetana iriori. Te noncantashiteaji. Iquempetaquena Apa, iriotaque matacaanarori notasoncanti. 11 Tempa nocamantimpi noquempetacari Apa. Aisati iquempetaquena iriori. Pishiretearo oca nocamantaquempiri. Pineasanojeitaquena notasoncantaque, pinquemisantimentasanotenaro. 12 Jero aisati icantajeitana Jesoshi: --Queariotaque oca noncamantempiri. Maaroni quemisantanari inquempejeitena, intasoncante iriori. Nompianaje Apaqui, irootaque iranaacojeitantenari intasoncantasanojeite iriori. 13 Ariorica pishiretaquena, aitaque nomataquempiro paitarica pincoacoteriri Apa. Oca nomatempiro irineapincatsatanteeteariri Apa. Tempa narotaque Itomi. 14 Pishiretenarica, aitaque nomataquempiro paitarica pincanteriri. 15 Pinintanarica, pinquemisantajeitena paitarica noncamantajeitempiri. 16 Narotaque quenquetsatacayerine Apa. Noncanteri, irootaque intiancantajeitempirori pashini Amitacotajempineri. Irosati oncanteani ontsipajeitempi irointi: 17 irootaque Ishire Tasorentsi, oamejeitempironeri maaroni quearioyetatsiri. Te iriojeiteroji irinti tseencantatsiri, irootaque caari opocashijeitantari ontsipajeiteari. Aitaque quiso oajeitaquempi, oncantaitatiyempani. Irootaque piojeitantacarori avinti. 18 Eiro nojoquimpitsi apaniro, aitaque nompiashijeitajempi. 19 Irotaintsi nojataje. Eiro ineajeitajanatsi tseencantatsiri, avintiquea neajeitajenane. Nashi noiro nanei, irootaque paneantajeitanajeari avirori: pincantaitatiyempani inquitequi. 20 Ariorica nontinaanaje, impoijiquea piojeitanaque noquempetacari Apa. Piquempejeitaquena avirori, aisati noquempejeitaquempi narori: aacameetsatavacaajeitaca. 21 Maaroni iotavaquerori nocantiriri, inquemisantaquerorica aisati, iriotaque nintanari. Apa ario irinintaqueri nintaquenari. Aisati narori ario nonintaqueri. Niotacaasanojeiteri jaoca nocanta. 22 Ainiro anta pashini Jorashi, caari ini yora Ishicariote. Isampitiri: --Novincatsarite, piotacaasanotaquena narori jaoca picanta. ¿Paita caari piotacantari tseencantatsiri iriori? 23 Yacanaque Jesoshi: --Ariorica pinintena, pinquemisantero noneane, irosati irinintantempiri Apa iriori. Impoiji nompocashijeitajempi quiso noantempiri. 24 Irintiquea caari nintana, eiro iquemisantirotsi noneane. Oca nocantaquempirica, caari nashi noneane, irointi irineane Apa tiancaquenari. 25 Ainiroqueratatsi nocarajeitimpi, aitaque nocamantitaquempiro. 26 Ioti Apa pishiretaquena, irootaque intiancantempirori Ishire, Amitacojeitajempineri. Oamejeitapaajempi maaroni. Irootaque quenqueshireacaajeitajempironeri maaroni nocantajeitaquempiri. 27 Aisati icantajeitana Jesoshi: --Noquimoshiretanaque narori, te noncantashireteji. Noninti pinquempetena, pinquimoshirejeitanaque avirori. Eiro imatirotsi atiri iroimoshirenquempi. Eiro meeca picantashiretitsi, irointi piveshireajeitanaquea. 28 Aitaque piquemaquero nocantajeitaquempiri. Nojatanaje, coajica nompiashijeitajantempi aisati. Yanaacotana Apa itasorentsitasanoti. Arioricame pinintajeitaquename pinquimoshireimentajeitaquearome nocamantaquempiri: "Nojatanaje Apaqui". 29 Meeca nocamantitaquempiro tequeratsita nojataje. Ariorica piotaque omoncarataca nocamantaquempiri, pinquemisantajeitaque. 30 Eiro osamanitajitsi nonquenquetsatacaajempi aisati. Quempejitapaaque pincatsariventajeitiriri tseencantatsiri. Tecatsi incantea iriori impincatsariventena. 31 Meeca iriojeitanaquero atiri nonintiri Apa, tempa nantapinitiniri paitarica inintacaaquenari. Ari, pincatiajeitanaje. Tsame avaajeitanajea.

Juan 15

1 Jero aisati ishiacantaquenari Jesoshi: --Narotaque quempetarori ovorentsasanori ova. Iriotaque Apa tsameetacotirori. 2 Ipesayetiro ojempequi caari oitsoquitatsi. Irompa irointi oitsoquitatsiri yoameetsataquero oitsoquitasanotantanaqueari. 3 Oca noamejeitaquempiri, aitaque oameetsashirejeitaquempi. 4 Quiso poajeitena. Aisati narori, quiso noajeitempi. Ojempequi ova, ariorica onchaoreanaque ovorentsa, eiro omatajatsi oitsoquitaje, tempa oncamaque. Aitaque piquempejeitarori avirori. Eirorica quiso poajeitanatsi, eiro pimatirotsi cameetsayetatsiri. 5 Narotaque quempetarori ovorentsa. Avirojeitaque quempejeitarori ojempequi. Maaroni quiso oanari irio majeitajerone paitarica noncoacaayeteriri. Quiso noyeri narori. Ariorica pintentareajeitanajena, tecatsi pimatimataje. 6 Yora caari quiso oana, inquempetacaanteeteri ojempequi ova, impesheetero, peti. Impoiji ompirijatanaque, irampatoyeetajero coajicani, irojoqueetero paamariqui, ontayea, pomein. 7 Irosatirica quiso poajeitena, aisati ariorica pishiretearo noneane, pincantena paitarica picoayetiri: aitaque nomataquempiro. 8 Ariorica pimayetaquero paitarica noncoacayempiri, impincatsayeetanteariri Apa. Impoiji iriotasanojeitempi avirotasanotaque noamere. 9 Jero aisati icantajeitanari Jesoshi: --Inintana Apa. Aisati noquempejeitimpi narori, nonintajeitimpi. Quiso poajeitena, anintavacaajeitanteari. 10 Pinquemisanterorica nocantajeitimpiri, irosati noncanteani nonintajeitempi narori. Noquemisantiro icantaquenari Apa, irosati icantani iriori, inintana. 11 Noquimoshiretanaque narori. Iro nocamantantimpirori oca pinquempetantenari, pinquimoshirejeitanteari avirori. Nocoaque pinquimoshiretasanojeitanaque maaroni. 12 Jero oca noncamantempiri: tempa nonintajeitimpi narori. Aisati pinquempetea avirori, pinintavacaajeitea. 13 Yora intacotariri ishaninca, incamimentaqueririca, iriotaque nintasanotiriri. 14 Ariorica pimajeitaquero nocantaquempiri, avirotasanotaque noshaninca. 15 Eiro meeca nocantajeitajimpitsi nonampire, te irioteji nampirentsi paitarica yantiri nampitariri. Iro cantaincha niotacaajeitajimpi paitarica icantaquenari Apa, irootaque noshanincatasanotantajimpiri. 16 Te aviro coyeajeitenane; naro nainti coyeajeitimpiri. Nontianquempi pimatantearori paitarica noncoacaayetempiri. Eiro patsipetarotsi paitarica pantayetenari. Pishiretenarica, aitaque irimatempiro Apa paitarica pincanteriri. 17 Nampiitajempiro oca noncamantajeitajempi: pinintavacaajeitea maaroni. 18 Pashini aisati icantaquena Jesoshi: --Ariorica inquisajeitaquempi tseencantatsiri, piotasanote naro ijivataque iquisaquena peerani. 19 Yora tseencantatsiri inintavacaaca. Arioricame pinquempetearime avirori, aitaque irinintajeitaquempime. Iro cantaincha te pinquempejeitajeari. Nocoyeajeitaquempi, irootaque iquisajeitantaquempiri. 20 Pinquenqueshireajero nocantaquempiri chapinqui: "Yora inampire te iranaacoteriji nampitariri impincatsarite". Ari iquisajeitaquena. Aisati inquempejeitempi avirori, inquisajeitempi. Te inquemisanteroji nocantajeivetacariri. Aisati avirori, eiro iquemisantajeitirotsi pincamantajeiveteariri. 21 Iriotaque Tasorentsi tiancaquenari. Iro cantaincha te iriojeiteriji iriori, irootaque inquisajeitantempiri. 22 Ari nopocashivetacari, noquenquetsatacaavetacari. Eirome nopocashitirime, eiro otimimotirime meeca irantane. Iro cantaincha meeca tecatsi incantajeite incante: "Te aneroji nantane". 23 Yora quisaquenari iquisaqueri Apa iriori. 24 Tempa ineajeivetaquena notasoncantayeti. Nomayetaquero caari imayeti atiri iriori. Eirome ineajeivetaquename, eirome otimimotirime irantane. Aiquero ineavetaquena, iquisaquena. Aisati iquisaqueri Apa iriori. 25 Aitaque icantajeitari. Moncaratapaaca oca isanquenayeetiniri: "Iquisashijeitaquena, tecatsi nantavetea". 26 Ari nontiancajeitajempi Amitacotempineri, ora Ishire Tasorentsi. Omponeaquea Apaqui, cameetsa oamejeitapeempi. Ariorica ompocaque oncamantacotapaajena narori. 27 Aisati avirori, pincamantacojeitajena narori. Tempa avirojeitaque tsipatapinijeitaquenari peerani.

Juan 16

1 Aisati icantana: --Nocoi eiro pojocajirotsi piquemisanti, irootaque nocamantantajeitimpirori oca. 2 Coajica pincoajeivetea pincarajeiterime ajorioririnte anta apatojeitapinitanta, iro cantaincha iroimpiavajempi. Coajica iroyempi aisati. Aiquero yora quisajeitaquempineri iraamayea yantiniri Tasorentsi inintacaaqueriri. 3 Te iriojeiteriji Apa, aisati narori te iriojeitenaji, irootaque inquisajeitantempiri. 4 Ariorica omoncarataquea oca nocamantaquempiri, aitaque pinquenqueshireanaquero nocamantitaquempiniri, irootaque meeca nocamantantimpirori. Peerani notsipatimpini, irootaque caari nocamantitantimpini peerani, meecari meeca irootaji nojataje, irootaque nocamantasanotantimpiri. 5 Aisati icantana Jesoshi: --Meeca nojatanaje tiancaquenariqui. Iro cantaincha te pisampijeitenaji: "¿Jaoca pijatajeri?" 6 Meecaquea, meeca, nocamantaquempi, irootaque poashiretasanojeitantanacari. 7 Tampatica nocamantaquempiro oca. Ocameetsatimotimpi nojataje. Eirorica nojatajitsi, eiro opocashijeitimpitsi Amitacojeitempineri. Ariorica nojatanaje, aitaque nontiancajeitapaaquempiro. 8 Areetapeemparica, iotacaajeitapaaqueri tseencantatsiri te oncameetsateji yantayetiri. Iotacaajeitapaaqueri aisati jaoca incantajeitajeari incameetsatantajeari. Aisati iotacaajeitapaaqueri jaoca incanteari Tasorentsi iroasanquetanteariri maaroni tseenquiriri. 9 Te inquemisantajeitenaji, irootaque iroasanquetimentanteariri caari cameetsatatsi. 10 Coajica nompeimotanajempi, nojatanaje Apaqui, irootaque iotacantajeitapeempariri atiri nocameetsataque. 11 Iotacaajeitapeeri iroasanquejeiteri Tasorentsi. Tempa irisati oasanquejeiterineri yora pincatsariventajeitiriri tseencantatsiri. 12 Ainiroquera oshequi noncamantajeitempimeri, iro cantaincha eiro pimajeitirotsi piojeitavaquero meeca. 13 Queariotasanotaque maaroni oamejeitempiri Ishire Tasorentsi. Ariorica ompocapaaque, iotacaapeempiro maaroni queariotatsiri. Eiro oametantashitapaatsi. Paitarica oquemaqueri irootaque oamejeitapeempiri. Oametempi jaoca incanteeteari coajicani. 14 Oca nocantajeitimpiri, irootaque oametempineri; iotacantempiri nopincatsaritaque. Maaroni icantayetanari Apa, nocamantayetajimpiro aisati narori, 15 irootaque nocantajeitantaquempiri: "Oca nocantayetaquempiri, irootaque oametempineri". 16 Aisati icantana Jesoshi: --Capichanivaniji eiro pineajanatsi. Osamanitimataque capichaji, ario pineajena aisati. 17 Irosati nocantavacaarantantanacari: --¿Jaoca ocantari oca icantaqueeri? "Capichanivaniji eiro pineajanatsi. Osamanitimataque capichaji, ario pineajena aisati". Icanti aisati: "Nojataje Apaqui". 18 ¿Paitasa icantantari: "Capichanivaniji"? Te ayotacotavaqueri icantaqueeri. 19 Iotaque Jesoshi nocoajeiveta nosampiterime. Icantanaquena: --¿Pisampitimentavacaarompa nocantaquempiri? "Capichanivaniji eiro pineajanatsi. Osamanitimataque capichaji pineajena aisati". 20 Queariotaque oca noncamantajeitempiri. Ario piraacojeitanaquena, maaroni, poashirejeitanaquea. Irinti quimoshirejeivetachane tseencantatsiri. Poashirejeivetaquea, iro cantaincha pinquimoshirejeitanaje aisati. 21 Ariorica omoncarataca otimiri tsinane otomi, oquemaatsitacari. Itimanaquerica ojananequite, te onquenqueshireajeroji oquemaatsitacari, irointi oquimoshireimentiri yora timaintsiri. 22 Aitaque pinquempejeitaqueari meeca avirori, poashirejeivetanaquea. Iro cantaincha aitaque noneajeitajempi aisati. Pinquimoshirejeitanaque, tecatsi oashiretacaajempine aisati. 23 Meeca, eiro pisampijeitajanatsi paitarica. Queariotaque oca nocantimpiri. Ariorica pishiretaquena, impaquempi Apa paitarica pincantajeiteriri. 24 Peerani te pishirejeitenani, te pinquenquetsatacaajeiterini Apa. Meecaquea pinquenquetsatacaapiniteri. Paitarica pincanteriri, aitaque inquemisantaquempi, pinquimoshirejeitasanotantanaqueari. 25 Aisati icantaquena: --Ari noshiacaventapinitimpironi paitarica, iro cantaincha coajica eiro noshiacaventajimpirotsi aisati. Aitaque tampatica noncamantacotasanoteri Apa, eiro nomanapitsatajimpirotsi. 26 Impoiji pishiretanaquena, pinquenquetsatacayeri Apa. Avirojeitaque nintaquenari. Pishiretacaro noponeaca Tasorentsiqui, irootaque inintajeitantimpiri Apa. Ari inintasanojeitaquempi, irootaque impajeitantempirori maaroni coiteimojeitimpiri. Natsipetashitarocari namanacoventajeitajempi aisati. 28 Nosavicaveitani irioriqui, irosati nopocantacari quipatsiquica. Meeca nojocanajero quipatsica, nompiashitanajeri Apa. 29 Nocantiri: --Meecaquea picamantasanotaquenaro. Te pishiacaventajenaroji. 30 Meeca niojeitaque pitsotencajeitiro piojeitiro maaroni, irootaque noquemisantantacari piponeaca Tasorentsiqui. Tecatsi meeca nosampitajempiri. 31 Yacanajana Jesoshi: 32 --¿Ariompa piquemisantasanotaque meeca? Irotaintsi iroimishiyeetempi, pijajeitanaje pinampipeequi. Pojocajeitanajena apaniro. Aitaque irotaintsi omoncaratapeempa meeca. Iro cantaincha te apaniro none, quiso yoana Apa irinti. 33 Iro nocamantantimpirori oca piveshireanteari. Aitaque piveshireimentajena. Aca quipatsiquica iroashinonqueetempi, iro cantaincha piveshireajeitanaquea. Nanaacojeitaqueri maaroni timajeitatsiri quipatsiquica, nopincatsaritasanoti nainti.

Juan 17

1 Irootaque icantajeitanari Jesoshi, irosati yamenantanaca jenoqui. Icanti: --Apa, moncaratapaaca. Meeca piotacaajeiteri atiri nopincatsaritasanoti: tempa narotaque pitomi. Aisati nonquempetea, niotacaajeiteri pipincatsaritasanoti avirori. 2 Tempa aitaque pitiancaquena nompincatsariventajeiteri maaroni atiri, irootaque nomatantarori naneacaajeitajiri maaroni picoyeaquenari. Iro picoyeantacariri incantaitatiyempani iraneajeitanaje iriori aviroriqui. 3 Aviro Tasorentsi, apaniro pini. Cameetsa iriojeitempi maaroni atiri. Cameetsa iriote naro pitiancane, naro Jesoquirishito. Maaroni iotanari incantaitatiyempani iranee inquitequi. 4 Aca quipatsiqui nomajeitaquempiro maaroni pinintacaaquenari, irootaque ipincatsatantimpiri atiri. 5 Peerani, Apa, tequeratani avetsiqueroni quipatsi, notsipatimpini, nopincatsaritaqueni. Meeca pinquempetacaajena aisati, nompincatsaritaje, nontsipatajempi. 6 Ari yovaajiro aisati, icantiri Iriri: --Jeri yoca atiripee quipatsiquiniri pashijeitacari. Picantaquena: "Pinquempoyeajenari". Ari niotacaajeitaqueri jaoca picantari. Iquemisantajeitavaquero pineane. 7 Meeca iojeitanaque aviro avinti intasanotarori maaroni poamejeitaquenari. 8 Maaroni poametaquenari, novaaqueneri noamerepee, noametasanojeitaqueri maaroni. Iojeitavaquero. Iotasanotavaque aviro tiancaquenari. Ainiro ishire iriori iquemisantantarori aviro tiancaquenari. 9 Iriojeitaque nocantacoventaqueri. Te noncantacoventeriji irinti tseencantatsiri, irintiquea yoca noquempoyeajimpiri. Tempa avirotaque ashijeitariri, 10 aisati nashijeitacari narori. Aisati nashijei narori, pashijeitacari avirori. Iquemisantajeitana, irootaque ineapincatsajeitantanari. 11 Eiro notimanajitsi aisati quipatsiquica, irioquea irinti timajeitanajantsine, naintiquea nainti piashitanajempine. Aviro, Apa, cameetsari. Tempa picantani pitasoncanti. Meeca aviro quempoyeajeitajerine yoca noquempoyeaquempiri, inquempeavacaanteari. Nocoaque irimoncarajeitajeeta aquempeavacaajeita arori. 12 Nocarajeitantacariri, tempa pimatacaaquena, irootaque nomatantarori noquempoyeantacariri. Nojocacoventajeitaqueri: tecatsi ashinoncachane, apaniro irashinoncayea Jorashi, iriotaque jatatsineri Sharincaveniqui. Aitaque omoncarataquea ocamantacotitarini sanquenatachaniri peerani. 13 Meeca nompiashitanajempi. Ainiroqueratatsina quipatsiquica, nocamantajeitiri oca, inquimoshirejeitasanotanteari, inquempetena narori noquimoshireti. 14 Noametaqueri pineane, meeca iquisajeitanaqueri tseencantatsiri. Iro iquisantacariri, te inquempeempariji. Iquempetana narori, te nonquempeempariji tseencantatsiri. 15 Jeri itimajeiti noquempoyeaquempiri quipatsiquica. Te noncantempiji: "Paanajeri". Apatiroti nocantimpi: "Pojocacoventeri. Yantiricari camaari". 16 Te inquempeempariji tseencantatsiri. Iquempetana narori, te nonquempeempariji. 17 Piotacaajeiteri queariotasanotatsiri, inquearioventantempirori maaroni picoacairiri. Ora pineane, irootaque queariotasanotatsiri. 18 Pitiancaquena nojatashitantariri atiri noquenquetsatacaajeitiri. Aisati narori noquempetaqueri, notiancajeitaqueri irijatashitanteariri atiri inquenquetsatacaajeiteri. 19 Noquearioventimpiro maaroni, iojeitantarori queariotatsiri, irosati inquearioventajeitantempirori iriori. 20 Jero aisati icantiriri Jesoshi iriri: --Nocantacoventajeitiri noamereca. Aisati noncantacoventajeiteri yora iquemisantacaajeitiri: yora quemisantajeitanari, maaroni. 21 Nocoaque inquempeavacaajeitanajea maaroni. Tempa aquempeavacaaca, Apa, arori. Aisati nocoaque inquempejeitajee iriori quemisantajeitanari, irosati inquemisantanteari atiri pitiancasanotaquena. 22 Pitasoncacoventaquena noquempetantaquempiri avirori, aisati notasoncacoventajeitaqueri iriori, inquempetavacaajeitantajeari. Irimoncarajeitajee arori, aquempeavacaaca. 23 Iquempetaquena narori. Noquempetaquempi avirori. Irootaque inquempetavacaasanojeitanteari, irosati iriojeitanteari atiri pitiancaquena. Iriojeitanaque pinintaquena, aisati piquempejeitaqueri, pinintasanojeitaqueri maaroni. 24 Tequerani ontimeni quipatsi, tempa pinintitanani, irootaque pipeantaquenari pincatsari. Meeca, Apa, nocoaque intsipajeitena iriori irineantenari nompincatsaritasanotanaque. Tempa picantana: "Pinquempoyeajeitenari", aitaque nomataquempiri. 25 Picameetsatasanotaque, Apa. Te iriojeitempiji tseencantatsiri, iro cantaincha niotimpi nainti. Aisati iojeitaquempi yocapee pitiancaquenari, 26 niotacaajeitaqueri jaoca picantari avirori. Aitaque nampiitajeri niotacaasanoteri, pinintasanojeitanteariri, pinquempetacanteri narori pinintasanotana. Aisati inquempeajeitena. Irootaque icantiriri Jesoshi Iriri.

Juan 18

1 Ari yovecarataquero Jesoshi iquenquetsatacairi iriri, irosati nojajeitantanaja: Jesoshi, aisati maaroni iroamerepee. Nomonteanajaro pirijavinteni pajitachari Seroni. Nojajeitanaji panquiveerentsiqui anta. 2 Aitaque anta ijatacaapinijeitanari Jesoshi, irootaque iotantarori iriori Jorashi, yora aacanterineri. 3 Yora jivatacaajeitiriri saserotepee, jeri variseopee itiancajeitavaque soraro, jeri variria. Ijivajeitapaaqueri Jorashi. Yamajeitapaaque tsiomentotsi, sampi, yoantamento aisati; 4 ipocashijeitapaaqueri Jesoshi. Iotaque iriori Jesoshi jaoca incanteriri. Ijatanaque itonquiotavacari, icantavaqueri: --¿Janica picoiri? Yacanaqueri: --Yora Jesoshi nasaretesati. Icantavaqueri: --Narotaque. 6 Icantantavacariri Jesoshi: "Narotaque", irosati ipiantanaca itapiiqui. Ipariajeitanaque quipatsiqui, tiriquicn. 7 Yapiitajiri: --¿Janica picoasanotiri? Yacanajiri iriori: --Yora Jesoshi nasaretisati. 8 Icantajiri: --Aitaque nocantajeivetaquempi: "Narotaque Jesoshi". Naroricampa picoiri, pishinejeiteri irijajeiteta yoca notsipajeitacarica. 9 Moncaratapaaca icantaqueriri Jesoshi Iriri: "Yoca picantaquenari: 'Pinquempoyenari', tecatsi ashinoncachane". 10 Irosati Shimo Petero yaantanacaro isavirite. Ipesaqueri inampire ivincatsarite saserotepee: ipeshitaqueri iyempita iracosanoriquiniri. Ipajita nampirentsi Marico. 11 Irosati icantantanacari Jesoshi Petero: --Poimpiajero pisavirite poantaroriqui. Irootaque inintacaaquenari Apa irayeetena. ¿Nontsaneapitsatearimpa? 12 Irosati yaajeitantanacari Jesoshi. Irio aajeitanaqueriri soraropee, iyapitanote, variria. Ari yoisojeitaqueri. 13 Ijivatapainti yaanaqueneri Anashi. Iriotaque iriconquiri Caijashi. Ari iquenquetsatacairi Jesoshi. 14 cantaqueriri joriopee: "Ocameetsatimotimpi incameta shiramparinta aparoni, iravisacojeitantajeari ashanincapee". 15 Shimo Petero iriotaque oijatacoventavetanacariri Jesoshi, itsipatari pashini iroamere. Yora ivincatsarite saserote iotiri yora tsipatariri Shimo, irootaque ishinetantacariri iriori ipocaque ivancoqui, itsipatapaacari Jesoshi. 16 Irinti Petero icatiapaaca ashitacorontsiqui araquerora. Isoquijanaji yora itsipatapaacari, icantapaaquero shentirori ashitacorontsi: --Pishineteri inqueapee iriori. Ocantiri: --Ari. Irosati iqueantapaacari Petero iriori. 17 Ora nampirentsi ocantavaqueri: --¿Caarimpimpa avirori iroamere Jesoshi? Icantiro: --Caarina. 18 Ocatsincaiteaque. Yoisajeitaquero paamari nampirentsipee, jeri soraropee. Yaquitsiantajeitaca paamariqui. Aisati iriori Petero itsipajeitapaacari yaquitsiantapaaca. 19 Yora ivincatsarite saserote isampitaqueri Jesoshi: --¿Janica poametapinitiri? ¿Paita poametapinijeitiriri? 20 Yacanaqueri Jesoshi: --Iquemajeitaquena maaroni atiri noametantiri. Noametantapiniti anta yapatojeitantari. Aisati noametapinitantaque ivancoqui Tasorentsi. Tecatsi nomanapitsateri ashaninca. 21 ¿Paita pisampitantanari narori? Pisampijeiteri irinti quemajeitaquenari paitarica nocantaqueriri. Iojeitaquero iriori. 22 Irosati ipasavorotantanacari aparoni soraro catiainchari ara. Icantiri: --¿Arimpa ampiatsateari ivincatsarite saserote? 23 Yacanaqueri: --Terica oncameetsate nocantaqueriri, piotacayenaro. Irompa ocameetsatirica nocantaqueriri, ¿paita pipasavorotantanari? 24 Impoiji icanti yora Anashi: --Paanajeri anta Caijashiqui, irisampitavaquerita iriori paitapeerica. Yora Caijashi, iriotaque meeca ivincatsarite saserotepee, 25 Ainiroquera Shimo Petero yaquitsiantaca. Irosati icantanteetacariri: --Tempa aviro iroamere Jesoshi. Irisati manacotanaincha, icantanaque: --Caarina. 26 Itsipajeitari aparo inampire Caijashi. Iriotaque ishaninca yora ipesaquempitavetacari Petero. Icantaqueri: --Tempa noniimpi panquirentsiqui, pitsipatari Jesoshi. 27 Yapiitajiro Petero imanacotaja. Irosati ineantanaca teapa. 28 Capichaji quitaiteri yojocajeitanaquero ivanco Caijashi. Yayeetanaqueri Jesoshi ivancoqui Pirato, yora pincatsaritatsiri. Caari ini jorio, irootaque caari icoajeitanta joriopee inqueajeitapee ivancoqui. Icanti: --Irotaintsi avajeitimentearo Yavisantaniri. Ariorica ajate ivancoqui Pirato, eiro amatirotsi avajeitea, eiro ineacameetsajeiteetsi Tasorentsi. 29 Irosati isoquijashijeitantanacariri Pirato. Icantajeitavaqueri: --¿Paitampa yantaqueri yoca shiramparica pamantaquenariri? 30 Yacanaqueri iriori: --Ainiro yantayetiri. Eirome yantirome caari cameetsatatsi, eiro namimpirime. 31 Irosati icantantavetacari Pirato: --Paajeitanajeri avinti. Tempa otimi sanquenarentsi oametimpiri poasanquejeitanteariri. Pimamateriquetite avinti poasanquetayeri. Icantanaqueri iriori: --Te irishineyeetenariji noyeri. 32 Irootaque icantaqueri omoncaratantacari icantitacari Jesoshi. Tempa icantitani: "Impajacoyeetena". 33 Irosati ipiantanaja Pirato ivancoqui. Icajemacantajiri Jesoshi aisati. Icantiri: --¿Avirompa ivincatsarite joriopee? 34 Yacanaqueri Jesoshi: --¿Piovetaquenampa? ¿Paita pisampitantanari? ¿Timatsimpa pashini camantaquempiri? 35 Yacanaqueri Pirato: --¿Narompa meeca jorio? Iriotaque pishaninca amajeitaquempiri aca, jeri jivatacaajeitiriri saserotepee iriori. ¿Paita pantaqueri iquisajeitantaquempiri? 36 Yacanaqueri Jesoshi: --Te nompincatsariventante aca quipatsiqui. Nompincatsariventanteme aca, aitaque inquisacoventajeitaquename nonampire. Eirome ishinetirime joriopee iramename. Iro cantaincha te aca nompincatsariventante. 37 Irosati icantantacari: --¿Ariompa? ¿Avirotaquempa pincatsari? --Je, narotaque Pincatsari. Queario picantaquena. Nocamantajeitiri atiripee queariotasanotatsiri. Irootaque notimantacari, irootaque nopocantacari quipatsiquica. Maaroni yora iotavaquerori queariotasanotatsiri, iriojeitaque quemisantanari. 38 Icantiri iriori Pirato: --¿Paita ojita oca picantiri: "Queariotasanotatsiri"? Irosati isoquijashitantanajari joriopee, icantajeitiri: --Nosampivetaquempi incaranqui, te pincamantenaji paita yantasanotaqueri noamaanteariri. 39 Pashini icanti aisati: --Ariorica omoncaratapaaja Yavisantaniri, noimisoquijapinitimpiri aparo yoiminqueetiri. Tempa aitaque ocantari amejeitari. ¿Picoimpa noimpacajempiri pivincatsariteca? 40 Irosati icajemantajeitanaca maaroni: --Eiro poipacanaritsi yora. Irio poimisoquijajenari Varavashi irinti. Yora Varavashi coshinti ini.

Juan 19

1 Irosati yaacantantacariri Pirato Jesoshi, ipasatacantaqueri. 2 Yora soraro itapoyetaqueneri iramatseere quemariiti. Yamatseetacaacari. Iquitsaataqueri quitioncari. 3 Ipocashitapinijeitaqueri, icantamempeashijeitacari: --¿Avirompa pincatsariventiriri jorio? Iji, iji, iji. 4 Ipasavorotantapaacari iraco. Isoquijashitanajiri Pirato joriopee aisati. Icantajeitiri: --Jeri yoca, namajimpiri aisati. Nosampivetaquempi, iro cantaincha tecatsi pincamantajeitena niotanteari paita piquisantacariri. 5 Isoquijanaji Jesoshi iriori. Yamatseetacaro quemariiti, iquitsaataca quitioncari. Icantajeitiri Pirato: --Jerica. 6 Yamenajeitavaqueri jivatacaajeitiriri saserotepee, soraro aisati. Icajemajeitanaji: --Pimpajacotacanteri, pimpajacotacanteri. Icantiri Pirato: --Paajeitanaqueri avinti, pimpajacojeiteri. Nosampitacovetacari, tecatsi nonquemacoteri irante. 7 Yacanajiri jorio: --Timatsi sanquenarentsi oametanari ocameetsati incame jitasorentsitachari. Tempa icanti iriori: "Narotaque Itomi Tasorentsi", irootaque ocameetsatantacari incame. 8 Iquemantavacariri Pirato icantajeitaqueriri, aiquero ijatatii itsaroasanotanaque. 9 Ipianaja, iqueanaji ivancoqui. Icantapaajiri Jesoshi: --¿Jaoca piponeari avirori? 10 Te iranqueji Jesoshi iriori. Irosati icantantanacari Pirato: --¿Paita caari pacantana? Naro pincatsari. Noncoaquerica, ari nomatero noimpacacoventajempi. Aisati oquempeta, noncoaquerica, nomatero nompajacotacantempi. Tempa piotaquero. 11 Yacanaqueri Jesoshi: --Eirome ishinetimpime Tasorentsi, tecatsi pincantename. Yora amacantaquenari aca, irio antasanotaquerori caari cameetsatatsi irinti. 12 Irosati icoantavetanaja Pirato iroimpacaajerime. Iro cantaincha icajemajeitanaji joriopee aisati: --Ariorica poimpacaajeri yora, te pishanicateariji Shisari. Jeri yora cantashitachari: "Narotaque pincatsari". Tempa iriotaque quisaqueriri pivincatsarite. 13 Iquemantacari Pirato icantajeitaqueriri, isoquijacaanajiri Jesoshi. Isavicapaaque anta icantacoventantapinitinta. Anta yovetsiqueetironta mapi, ipampaiteyeetironta. Icanteetiro evereo "Cavata". 14 Itampaticati meeca catsirincaiteri, irotaintsi quitaiteri iquenqueshiretantarori Yavisantaniri. Irosati icantajeitantacari Pirato: --Jeri yoca pivincatsarite. 15 Icajemajeitanaque iriori: --Payeri. Paanaqueri anta. Pimpajacotacanteri. Isampitiri: --¿Nompajacotacanterimpa pivincatsarite? Yacanaqueri jivatacaajeitiriri saserotepee: --Te nompincatsateriji, apaniro irinti Shisari. 16 Irosati ipajacotacantantacari. 17 Irio soraro aajeitanaqueriri. Irisati aanajiro Jesoshi coroshi. Yojocanajiro nampitsi, yareetapaaca toncaariqui pajitachari Iitontsini. Evereo ipajitiro: "Coricota". 18 Aitaque ipajacoyeetaqueriri coroshiqui. Itsipatacari apite shirampari. Ipajacoyeetaqueri iriori coroshiqui pashini. Yoyeetaqueri Jesoshi nianqui. Aparo yoyeetaque iracosanoriqui Jesoshi, irio itsipa irampatequi. 19 Pirato isanquenatacantaque cantatsiri: "Jesoshi nasaretesati, iriotaque ivincatsarite jorio". Ipatacacotacantaquero coroshiqui. 20 Oquempejitaro nampitsi aitaque ipajacotaqueriri Jesoshi. Oshequi jorio neanataquerori isanquenatiri. Osanquenavetaca irineanequi jorio, oromasati, aisati irineanequi quireshiasati. 21 Yora jivatacaajeitiriri saserotepee icantiri Pirato: --Eiro pisanquenatirotsi: "Iriotaque ivincatsarite jorio", irointi pisanquenate: "Irio cantashitachari: 'Naro ivincatsarite jorio'". 22 Yacanaqueri Pirato: --Aitanaque, nomataquero: nosanquenatacantaquero. 23 Ari ipajacotaqueri soraro. Yovojeaquero iitsaareni, otsipasatitapaaque, irosati ipavacaantacaro. Te orimpiteaji iroicoroni, intani itijeetiro maaroni. 24 Irootaque icantavacaantajeitacari: --Eiro atsereirotsi. Tsame antanatiteri, ayotanteari janica ashitajearone. Aitaque icantari soraro. Imoncarataquero Sanquenarentsi cantatsiri: "Impavacayearo noitsaareni. Irantanatitajeitaquenaro noicoroni". 25 Ora iriniro Jesoshi ocatiapaaca quempeji ipajacotaca. Ainiro otimi ireento, aisati opajita iroori Maria. Irootaque ijina Quereojashi. Otimi ara aisati Maria maquitarasato. 26 Ineajiro Jesoshi iriniro, aisati ineaquena narori. Narotaque iroamere inintasanotiri. Icantanaquero: --Ina, jeri yora, pintomintajeari. 27 Icantanaquena: --Jero ora, pinirontajearo. Irosati naantanajaro novancoqui. 28 Iotanaque Jesoshi aitaque moncarajeitaca maaroni. Irosati icantantanaca: --Nomireni. Iro icantantari imoncarataquero ocantiri Sanquenarentsi. 29 Otimi ara choncorina, ojaaca quepishijari. Yoviinqueetaquero atsimiicajatirori. Yoaqueneri sataamentotsiqui. Ijicotacotaqueneri ivantequi Jesoshi. 30 Yatsimiicavaquero, irosati icantantanaca: --Aitaque meeca, nomoncarataquero icoacaanari Apa. Irosati yoivotantanaca, icamanaque, toren. 31 Meeca yovetsiquimentajeitiro jorio Yavisantaniri. Onquitaitetamanaque, iro saavaro irimaoreantasanojeiteari. Te incoajeiteji jorio yora pajacojeitachari iroavisayero saavaro coroshiqui, irootaque icantajeitantacariri Pirato: --Pincarajacantitajeiteri ivoripee, irosati pimpajacoreacantantajeariri. 32 Irosati ijatashijeitantanajari soraro, icarajavoritaqueri yora itsipatacari Jesoshi. Aisati icarajitaqueri iriori pashini. 33 Yovaashivetapaacari iriori Jesoshi, incarajiterime iriori; iro cantaincha ineapaaqueri camaque irinti, irootaque caari icarajitantari irinti ivori. 34 Iro cantaincha aparo soraro isataapaaqueri imerequiqui. Ocontejatapaaque iriraja, tsiquiririri. Nija aisati. 35 Naro neacotaqueriri, meeca narotaque camantacotaqueriri. Nioti queario oni nocamantimpiri, pinquemisantantajeari avirori. 36 Aitaque icanteetaqueriri, irootaque omoncaratantacari Sanquenarentsi cantatsiniri: "Eiro icarajiteetiritsi itonqui aparoni". 37 Timatsi pashini isanquenayeetiniri: "Aitaque irameneeteri Quirishito, yora irisatayeeteri". 38 Itimi anta Jose arimateasati. Iroamere Jesoshi inaveta, iro cantaincha imanaquero. Iro imanantacarori, itsaroacaacari ivincatsaritepee jorio. Ijatashitaqueri meeca Pirato, icantapairi: --Pishinetajenari Jesoshini, naanajerita. Icantiri: --Paanajeri. Irosati ijatantanaca, yaanajiri. 39 Ijatanaque iriori Nicoremo. Iriotaque jatashitiriniri peerani Jesoshi tsiteniriqui. Yaacotanaqueneri intiritanteariri. Iconoaquero oyashi inchato pajitachari mira, ovane inchato pajitachari aroeshi. Aamaaca otenati 45 quiro. 40 Yaajeitanaqueneri Jesoshini. Iro tocoyatsa yapinaicacotantacariri, itsipataquero casancajari. Irootaque yametari joriopee, ariorica yovetsiquiri camatsiri. 41 Otiminta panquirentsi quempeji ipajacojeitaquerinta. Anta panquirentsiqui otiminta iroanteariri camatsiri, iroaquera imoqueetiro. 42 Irotaintsi inquee catsirincaiteri, omoncaratanteari Yavisantaniri. Ineaquero Jose oquempejitaque omoro, irootaque yoantacariri Jesoshini anta.

Juan 20

1 Otomincotapaaque. Tsiteniquera ojatamanaque Maria maquitarasato anta omoroqui yoavetacarinta Jesoshini. Oneapaatiiro jocanaja mapi yashitacotanteevetacariri. 2 Narotaque iroamereni inintasanotiniri Jesoshi. Notsipatari anta Shimo Petero. Jero oshiashitapaaquena Maria. Ocantapaaquena: --Yayeetajiri Avincatsariteni. Te aneajeriji yoavetacarinta. Te nioteji jaocarica yoyeetajiriri. 3 Irosati nojatantanaca apite. Nojatanaque yoavetacarinta. 4 Noshianaca apite, nanaacotaqueri nainti Petero. Naro anaacotaqueriri nareetapaaca anta yoavetacarinta. 5 Noivotapaaca, namenapaaque tsompoina. Noneajiro tocoyatsa ovaja omoroqui, iro cantaincha te nonqueapeeji. 6 Impoitapaaji iriori Shimo Petero. Irinti queapaintsi tsompoina. Irosati ineapaaque iriori tocoyatsa. 7 Ora panio ipashicanteevetacariri iitoqui, te ontsipatearoji tocoyatsa. Apitivitaja, ovashitaja iroori. 8 Ari noqueanaque narori, noneapaaquero, irosati niotantanaca tinaanaja Jesoshi. 9 Tequerata nonquenqueshiretajeroji Sanquenarentsi cantatsiri: "Incamavetaquearica Quirishito, aitaque intinaanaje". 10 Irosati nopiantanaja novancoqui. 11 Irointi Maria catianaincha saiteriqui, iraacotaqueri. Oivotanaca, amenanaque tsompoina. 12 Oneaqueri apite inampire Tasorentsi, iquitsaataro quitamarori. Isavicaque yoavetacarinta Jesoshini. Isavicaque aparoni iitoyeevetacari Jesoshini, irio itsipa iitiqui. 13 Icantiro: --Tsinane, ¿paita piraantari? Ocantajiri iroori: --Yayeetanajiri novincatsariteni. Te nioteji jaocarica yoyeetajiriri. 14 Irosati opitsocantanaja. Oneaqueri Jesoshi icatiapaaca, iro cantaincha te iotavaqueriji. 15 Icantiro: --Tsinane, ¿paita piraantari? ¿Janica picoiri? Ojitavaqueri irio tsameetacoyetirori panquirentsipee. Ocantiri: --¿Avirompa aanajiriri novincatsariteni? Pincamantajenate jaocarica poajiriri. Aitaque naajanteri narori. 16 Icantanajiro iriori: --Maria. Opitsocanaca iroori, ocantanaqueri: --Oametanari. 17 Irosati avitsanotantacariri. Icantanajiro: --Poimpacajena: tequeratsita novajenoquea Apaqui. Meeca nocoaque pijatashijeiteri quemisantajeitanari, pincamantajeitapaajeri meeca novajenocajea Apaqui. Tempa iriotaque Tasorentsi. Tempa irisati Piri avirori, piotiri Tasorentsi ini, irootaque pipincatsatantacariri avirori. 18 Irosati opocashitantajanari narori, aisati itsipapee iroamerepee, ocamantajeitapaajana: --Noneajiriyea Avincatsarite. Ocamantapaaquena icamantayetaquerori Jesoshi. 19 Ishaavijiiteanaji meeca, napatojeitaja, nocarajeitajiri itsipapee iroamere. Notsaroacaajeitanacari jivatacaajeitiriri noshanincapee, yora oacantaqueriri Jesoshi, irootaque noyavitantacarori ashitacorontsi. Imapocashijeitapaajana Jesoshi, icatiapaaja nianqui. Icantajeitapaajana: --Piveshireajeitanajea. 20 Irosati inijantajeitapaaquenaro iraco, aisati imerequi. Noneajeitavajiri Novincatsarite, irosati noquimoshirejeitantanaja. 21 Yapiitajana: --Piveshireajeitanajea. Tempa irio tiancaquenari Apa peerani, aisati meeca nonquempetacayempi avirori, nontianquempi. 22 Irosati itasoncantajeitanaquena, joo. Icanti: --Meeca ompocashijeitempi Ishire Tasorentsi, quiso oajeitanaquempi. 23 Ariorica pineaqueri ashaninca iquemisantasanotaquena, irosati pincantanteariri: "Incavintsayempi Tasorentsi avirori, eiro iquishimentimpirotsi pantayetiri". Irootaque pincanteriri: tempa aitaque incavintsaasanoteri Apa yora pincanteri. Pincanteririca itsipapee: "Te pinquemisanteji, irootaque inquishimentantempirori Tasorentsi pantayetiri", aitaque inquishimentaqueri. 24 Ipocashijeitantaquenari, te aneriji irinti Tomashi, yora ipajiyeetiri Tsipari; aparoni peaincha. 25 Ari ipocapaaji iriori, nocamantavajiri: --Noneajeitajiriyea Avincatsarite. Icantanaque: --Nocoi noneero iraco, ora oqueaqueri quiravo, noninti noiminqueero nacotsapaqui. Aisati noninti noiminqueero naco imerequiqui. Eirorica noiminqueirotsi, eiro noquemisantitsi. 26 Avisanaque 8 quitaiteri, ari napatojeitanaja aisati pancotsiqui, itsipajeitajana iriori Tomashi. Oshequi catsini notsaroacaajeitacari quisajeitanari, irootaque noyavitantacarori ashitacorontsi. Imapocapaajana aisati Jesoshi, icatiashitapaajana nianqui. Icantajeitapaajana: --Piveshireajeitanajea. 27 Irosati icantantanacari Tomashi: --Pamenero naco. Pancote, poiminqueero pacotsapaqui aca. Pancote aisati, poiminqueero paco nomerequiquica. Eiro pitseencajanatsi aisati, pinquemisante irointi. 28 Irosati yacantanacari Tomashi: --Avirotasanotaque novincatsarite, avirotasanotaque notasorentsite. 29 Icantanaqueri Jesoshi: --Meeca pineajana, irootaque piquemisantantajanari. Timatsi caari neenane, iro cantaincha inquemisantajeitena; inquimoshiretasanojeitanaque irinti. 30 Oshequi catsini itasoncantayetaque Jesoshi. Narojeitaque iroamere, noneajeitaqueri, iro cantaincha te nosanquenajeiteroji maaroni aca. 31 Nosanquenajeitaquero oca pinquemisantantajeiteariri Jesoshi iriotaque Quirishito, yora Itomi Tasorentsi. Ariorica pinquemisantajeitaqueri, aitaque iraneacaajeitajempi anta inquitequi, pincantaitatiyempani.

Juan 21

1 Irosati inijaantajeitajana aisati Jesoshi, aisati itsipapee iroamerepee. Noneajeitajiri otsapijaqui incajare Tiveriashi. Aitaque ocantari. 2 Napatojeitaca, nocarajeitiri Shimo Petero, jeri iriori Tomashi: icanteetiri aisati Tsipari. Jeri Natanaeri poneachari Canaqui, onta carireaquiniri. Narojeitaque itomipee Severeo. Jeri aisati apite pashini iroamere Jesoshi. Napatojeitaca maaroni. 3 Icantajeitana Shimo Petero: --Nojate nonquitsate. Nocantajeitanaqueri: --Narosati, noijajeitanaquempi. Ari nojajeitanaque. Notejeitapaaca pitotsiqui. Noquitsajeivetaca, irosati noquitaitetacotantacari. Tecatsi naye. 4 Oquitaitetamanaji, irosati icatiantapaaja Jesoshi otsapijaqui. Te niojeitavajeriji. 5 Icantajeitana: --Ayompari. ¿Chorampa shima? Nacajeitanaqueri: --Te aneeriji. 6 Icantajeitana: --Pinquitsataje aisati pacosanoriqui, aitaque paye. Ari noquitsajeitanaji. Naajeitaque oshequi catsini shima, te naaveacoteriji nontetacoteri pitotsiqui. 7 Naro iroamere inintasanotiri Jesoshi. Nocantiri Petero: --Ja, iriotaqueyeatsi Avincatsarite. Ari isapocaquero Shimo iitsaare incaranqui, irointi itorosate. Iquemantaquenari, irosati iquitsaatantanajaro iitsaare. Ishiticatsaquitanaja. Ipiincacotanaquero iitsaare, pocn; yamaatashitanajiri, yaatapaaji. 8 Nimpoitacojeitapaaji narori, nonoshicacojeitiri shima. Quempejitapaaji otsapija, aamaaca ocarati 100 metero. 9 Nomitajajeitanaque quipatsiqui. Noneapaaque oparasheti paamari, itashitiri shima. Otimi aisati tanta. 10 Icantajeitavaquena Jesoshi: --Pamaquenari meeca shima piquitsataqueri. 11 Itetapaaja aisati Shimo Petero, inoshicacotajiri shima quipatsiqui. Jaasanotaca antearipee shima, icarati 153. Yoshequiasanovetaca catsini, iro cantaincha te ompesanaqueji noquitsatantariri. 12 Icantajeitana Jesoshi: --Pimpocajeite meeca poajeitapeempa. Notsaroacaacari noncanterime: "¿Janicampimpa?" Maaroni niojeitaqueri Avincatsarite ini. 13 Irosati iquempejijeitantaquenari Jesoshi. Yaaquero tanta, ipajeitaquena. Aisati shima, ipajeitaquena maaroni. 14 Icamavetaca Jesoshi chapinqui, itinaanaja. Mavatanaque meeca inijaajana. 15 Noajeitaca. Irosati isampitantajari Jesoshi: --Shimo, itomi Jonashi, ¿panaacojeitaquerimpa yocapee, pinintasanotana avinti? Yacanaqueri iriori: --Aviro, Novincatsarite, iotatsiri nonintimpi. Icanti: --Pimperi novishajaniquite iroyea. 16 Yapiitajiri aisati isampitajiri: --¿Pinintanampa? Yacanajiri aisati: --Je, Novincatsarite. Aviro iotatsiri nonintimpi. Icantiri: --Pinquempoyeajeitenari novishate. 17 Mavatanaque isampitiri: --¿Pinintasanotanampa? Irosati iquenqueshireantanaca Petero. Iro iquenqueshireantanacari, mavatanaque isampitaqueri: "¿Pinintanampa?" Yacanajiri aisati: --Avirotaque, Novincatsarite, iotirori maaroni. Piotana avinti nonintasanotimpirica. Icantiri: 18 --Pimperi novishate iroyea. Queariotaque oca noncamantempiri: peerani, ainiroquera pevancariveitani, piquitsaatapiniveitaroni piitsaare. Pijatapiniyetini jaocarica pinintiri: tecatsi tsaneempineri. Iro cantaincha ariorica panteashiparitasanotapaaque, pancotsaye pacoqui, iroisoyeetempi, inquitsaatajempi itsipapee. Iraanaquempi tenta pincoavetea pijate. 19 Aitaque icantaqueriri. Yoametaqueri jaoca incanteari incamanteari Petero iriori. Ariorica irineeteri incamaque, irioyeetanaque ipincatsaritasanoti Tasorentsi. Irosati icantantanajari: --Tsame, poijatanaquena. 20 Ipitsocanaca Petero. Ineaquena noijatanaqueri, tempa naro iroamere Jesoshi inintasanotiri. Chapinqui noacaajeitantacariri Jesoshi, naro sampitaqueriri: "Novincatsarite, ¿janicampa aacantempineri?" 21 Ineantaquenari Petero, ijicotana, aisati isampitiri Jesoshi: --Novincatsarite, ¿jaoca incanteeteriri coajica yora? 22 Icantanaqueri: --Noninterica intimavaqueta aca irosati nompiantajeari, eiro piquenqueshiretirotsi. Poijatenata nainti. 23 Yovaajeitaquero maaroni quemisantatsiri icantiriri Jesoshi. Ijijeivetaca eiro nocamitsi. Iro cantaincha te incanteriji Jesoshi: "Eiro icamitsi Joa". Irointiquea icantavetari: "Noninterica intimavaqueta aca irosati nompiantajeari, eiro piquenqueshiretirotsi". 24 Narosanotaque iroamereni Jesoshi, sanquenatirori oca. Ayojeitaque queariotasanotaque oca nosanquenataqueri. 25 Timatsi oshequi pashini yantayetaqueri Jesoshi. Ariorica nontsoteaquerome nosanquenatacotaquerome maaroni, eiro onarome quipatsiquica sanquenarentsi.

Hechos 1

1 ¿Ainirompi Tiojiro? ¿Tecatsimpa oyempine? Peerani nintantacarori nosanquenatantaquempironiri, noquenquetsatacaimpironi maaroni yantayetiniri Jesoshi. Aisati noquenquetsatacaimpiro maaroni yoametantayetiniri. 2 Ari oshequi ineacatsitacaro, icamaque, itinaanaja aisati, irosati yonijaantapaajariri iroamerepeeni. Oshequi ineacotapinijeitajiri yantayetapaajiri, irootaque iotasanotantajariri itinaanaja. Ocarati 40 quitaiteri yonijaapinitantajariri. Iquenquetsatacotaquero jaoca icantari Tasorentsi ipincatsariventanti. Itiancajeitaqueri iroamerepee, iriotaque yora icoyeajeitaqueri. Iro cantiriri Ishire Tasorentsi. Impoiji yoancajiri Tasorentsi inquitequi, irosati narori novecaratantacarori noyenquetsare peerani. Meeca novaajempiro: noncamantajeitempiro yantayetiri iriori iroamereni Jesoshi, yora itiancanaqueri peerani. 4 Ari yoacaajeitajari Jesoshi. Icantasanotaqueri: --Eirota pojoquitarotsi Jerosare; nocoaque poyeavaquerota icashiacaaquempiri Apa: ora piquemitaquenari peerani nocamantitaquempiri. 5 Yora Joani ivaotisajeitaquempi nijaqui iojeitantacari atiri piquemisantajeitirini. Iro cantaincha eiro osamanititsi ompocashijeitempi Ishire Tasorentsi, quiso oajeitempi iriojeitanteari atiri queario piquemisantaquena narori. 6 Yora apatotimentacariri, isampijeitiri: --Novincatsarite. Arojeitaque ishanincani yora intacaroniri Ishiraeri. Peerani itimaveitani pincatsariventaveitariniri ashanincani; meecampa, tecatsi. ¿Ariompa meeca pincanteri pashini impincatsariventajeitajena? Oshequi nocoajeitaque. Yacanaqueri: 7 --Te incoacayempiji Apa piojeitero jaoca oncarate. Osamanitatsirica, irompa jaocarica oncarate. Irintiquea Apa apaniro cantatsine. 8 Coajica intasoncaventajeitempi, aisati ompocashijeitempi Ishire. Nocoaque pinquenquetsatacojeitena anta Jerosarequi, pintsoteaquero Jorea. Pinquenquetsajeite anta Samariaqui, aisati pintsoteanaquero anta pashinipeequi quipatsi. 9 Irootaque icantanaqueriri Jesoshi. Ari yamenajeitavajiri, irosati yoajenocantanaja jenoqui, ipeanaja mencoriqui. 10 Ari yamenajeitavajiri sorerere, ijatanaji. Ari imapocapaaqueri apite shirampari, icatiimojeitapaacari. Quitamarori iitsaare. 11 Icantapaaqueri: --¿Ainirompi, carireasati? ¿Paita pamenantarori inquite? Pineavajiri yora Jesoshi yoajenocanaja inquitequi. Iriotaque piajantsineri coajica aisati. Ariorica impiaje aisati, inquempetapaajea meeca ijatantanajari. 12 Ari ipiajeitanaja Jerosarequi iroamereni Jesoshi. Iponeanaja toncaariqui opajitanta Orivomashi. Oquempejitaro Jerosare, te arejiteji. 13 Ari yareejeitapaaja, yataijeitapaaji oshitamencotanta jenoqui. Anta imaapinijeitinta yora Petero, jeri Joa, Santiaco, Antirishi, Jeripi, Tomashi, Varitorome, Mateyo, Santiaco itomi Arijeo, Shimo yora Shintsitatsiri. Aisati imaapinitinta Jorashi, yora itomi Santiaco, maaroni. 14 Ari yapatojeitaja aisati iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi. Itsipajeitari irirentipeeni Jesoshi, jero Maria irinironi, jero otsipapee tsinane. Aitaque icantani iquenquetsatacaapinijeitiri Tasorentsi. 15 Ari pashini quitaiteri yora Petero icatiimojeitanacari iyemisantaririntepee. Aamaaca icarajeiti 120. Icanti: 16 --Noyemisantaririnte, moncarataca ocantiniri Sanquenarentsi. Peerani oametirini Ishire Tasorentsi Iravirini iquenquetsatacotantariniri Jorashini: yora jivajeitaqueriri aajeitaqueriri Jesoshi. 17 Aitaque acarajeiveitarini. Peerani itsipajeiveiteeni intacojeitantani, iro cantaincha 18 impoiji yaacantanirotaqueri Avincatsarite, ipinatashiyeevetacari quirequi. Yaavetacari, impoiji yoipiajiniri, iriotaque quirequi yamanantanteetajarori quipatsi. Impoiji irisati shiticajancha, shiti; itsatanaca. Impoiji ipesacotanaque, peti; iquenaitaque tirin; ipitiancapaaca; irosati itsirajantapaaca imotijaqui, tsira, osoquijanaque iramporetsa. 19 Iojeitaqueri maaroni jerosaresati. Irootaque ipajitanteetarori quipatsi yamananteetiri Asererama. Acantiri aneanequi arori: "Ivinaroni Jesoshi yoanteevetacariniri". 20 Aitaque isanquenayeetironi peerani pampoyeantsi cantatsiri: "Oncaarapancoitetanaque ivanconi aacanterineri Avincatsarite, eiro itimajitsi timantitajearine". Aisati ocantini pampoyeantsi: "Ocameetsati intimaje poyeetajearineri quenquetsatacantajantsineri". 21 Tsame meeca ancanteri itsipa: "Pimpoyeetajeari Jorashini": tempa irootaque icoacaaqueeri Tasorentsi. Iriotaque ancanteri tsipatitapinijeiteeniri peerani: neasanotiriri Joani ivaotisatantini, aisati neapinitiriri Jesoshi. Acoaque neaqueriri itinaanaja aisati ijatanaji jenoqui: ancanteri incarajeitee anquenquetsatacojeiteri Jesoshi. ¿Janicampa meeca ancanteri? 23 Ari icanti itsipa: --Iriorica yoca Jose Varasavashi, ipajiyeetiri aisati Joshito. Terica, iriorica yoca Matiashica. Ari icajemiri apite: --Caate aca nianqui. 24 Impoiji iquenquetsatacairi Tasorentsi, icantiri: --Novincatsarite, aviro avinti iotirori jaoca icantajeitari maaroni atiri. Jeri yoca apite. Piotacayenari janicarica picoasanotaqueri avinti 25 poyeetajearine Jorashini. Tecatsi incantea meeca iriori inquenquetsataje aisati irintacotantajea: tempa camaque ini, janirotaque anta Sharincaveniqui. 26 Impoiji ipishoncajeitiro mapijaniqui iriotanteari janicarica icoacaaqueri Tasorentsi, irio icoyeaque Matiashi. Ari icaraveita itiancane Jesoshi 11. Meeca icarajeitajiri aisati Matiashi.

Hechos 2

1 Ari omoncaratapaaja meeca quitaiteri ipajiyeetiri: "Pentecoshiteshi". Ari yapatojeitaca Jerosarequi quemisantajeitatsiri. 2 Omapocashitapaacari, iquemavaquero shiavetarori tampea antearo, oneapaaque, sooo. Oponeanaca jenoqui, otsoteapaaquero pancotsi isavicajeitantari. 3 Aisati oconijatimotashitapaacari shiavetacarori paamari, ovaraapaaca; opomencajeitapaaqueri iitopeequi maaroni savicajeitaintsiri, pomein. 4 Otimantashirejeitapaacari Ishire Tasorentsi. Irosati ineanatantanacaro otsipapee neantsipee, imajeitaquero ora oneaveetacaaqueriri Ishire Tasorentsi. 5 Ari isaviqui anta Jerosarequi joriopee, quemisantasanotatsiri, iponeayetaca pashinipeequi quipatsi, jaocaricapee. 6 Iquemantajeitavacariri ineanajeitanaque, irosati yapatojeitantaca oshequi atiri. Iquemajeitapaaquero irineanesanori. Te iriotacotapeeriji. 7 Yoajeitapaaque cavaco, iquenqueshireajeitapaaca, isampitavacaajeitapaaca: --Tempa carireasati inajeiveta yoca neaveetaintsirica. 8 ¿Jaoca icantacari iquemantajeitajarori maaroni aneanepee? 9 Meeca acarajeitaqueri paratosati, merosati, eramitasati. Jeri savicatsiri Mesopotamiaqui, Joreaqui, Caparoshiaqui, Pontoqui, Ashiaqui, 10 Jirijiaqui, Pampiriaqui, Ejipitoqui. Aisati acarajeitaqueri poneayetainchari otsapitapaaca Iriviaqui anta oquempejitapai Shirene. Jeri aisati acarajeitaqueri quivantatsiri poneayetachari Oromaqui. 11 Acarajeitaqueri joriosanotatsiri aisati peajanchari jorio. Acarajeitiri queretasati aisati aravesati. Iro cantaincha aquemajeitaqueri ineanajeitantaro aneanesanoripee. Iquenquetsatacotiri Tasorentsi, jaoca icanta itasoncantayeti. 12 Ari yoajeitanaque atiripee cavaco, te iriotacoteriji. Isampitavacaajeitanaca: --¿Paitaquea iquemantarori aneane? 13 Irinti pashini, ishirontimentajeitanacari, icanti: --Ishinquijeitaca yonta, iji, iji, iji. 14 Ari ainiro anta iriori Petero, icarajeitiri itsipapee itiancane Jesoshi. Quimojenca icamantaqueri: --Nojorioririnte: maaroni aviro savicajeitatsiri aca Jerosarequi, piojeitavaquero oca noncamantempiri, pinquemisantajeitavaquena. 15 Pijitashijeivetacari ishinquijeitaca yocapee. Ja, te irishinquijeiteaji. Tempa ashinquitapinijeita tsiteniriqui, iro cantaincha oquitaitetamani meeca, tequera irijenoquitapeeji catsirincaiteri. Tequera omoncarateaji ishinquitapiniyeeta, 16 irointi oca piquemaqueri icamantacotiri camantantaveitachaniri peerani Joirini: 17 "Icanti Tasorentsi: 'Coajica irineajeitero maaroni atiri nontianqueneri Noshire. Incamantantayete itomipee, irishintopee. Yora evancaripee irioshiretashitearo paitapeerica. Aisati irimishiveetashitea anteashiparipee. 18 Jeri quemisantajeitenane: shiramparipee, tsinanepee, nontiancajeiteneri Noshire, inquenquetsatacotantenari. 19 Ari nomatero coajica caari pineapiniti inquitequinta jenoqui, aisati aca quipatsiqui: poajeitanaquero cavaco. Aitaque pineajeitero coajica irirajani camajeitatsineri, aisati pineavaquero ontaajeitanaquea pancotsipee: oshequi oncachaajencatanaque. 20 Irijivate intsivacanaque catsirincaiteri; aisati yora cashiri, inquitioncatanaque, irishianaquero irajantsi. Impoijiquea omoncaratapaaquea quitaiteri irareetantapaajeari Avincatsarite. Oshequi irimatapaaque, iriotacojeitaqueri maaroni atiri. 21 Iroavisacojeitea maaroni aventajeitearine'". Irootaque isanquenatiniri Joirini. 22 Aisati icanti Petero: --Noshaninca. Pinquemisantavaquero oca noncamantempiri, nonquenquetsatacoteri Jesoshi, yora nasaretesatini. Itasoncantayeti, imayetaquero caari aneapiniti. Aisati imayetaquero paitapeerica, ayotantariri itasorentsitasanotaque. Tempa pineapinijeitaqueri avirori, piotitacari. Tempa irio Tasorentsi matacaaqueriri. 23 Peerani aitaque iotacotitarini, icantitani: "Aitaque oncanteari, impimanteeteri yora Jesoshi". Irio caari cameetsatatsi oaqueriri, iro cantaincha pipajacotacantajeitaqueri avirori, poamaacantajeitaqueri. 24 Ari oshequi iquematsicayetacaro, icamanaque, torein. Iro cantaincha yoitinaajiri Tasorentsi, te incoacayeriji incamasanote. 25 Tempa isanquenatitacaroni peerani Iravirini irineane Jesoshi: "Niotaque quiso yoaquena Novincatsarite, isavicaque nacosanoriqui yamitacotapinitantanari, caari noashiretanta. 26 Oshequi noquimoshireventaqueri, otimantari nocantantariri: 'Apa, oshequi noveshireaca. Niotaque eiro pojocanatsi anta ishaaviji. Aisati eiro pishinetanatsi nompatsaye, tempa pineacameetsatana. Niotaque pimataquenaro oca picantaquenari. 28 Piotacaaquenaro noncanteani naneasanotanaje, quiso avavacayea, noncanteani noveshireimentanaquempi'". Irootaque irineane Jesoshi isanquenatiniri Iravirini. 29 Ari yovaajiro aisati Petero: --Meeca, noshaninca, noncamantasanotempi. Icamaque intacantaqueeri Iravirini, itijaca. Timatsiquera meeca itijacanta. 30 Camantantatsiniri inaveitani. Iotasanotironi icantitariniri Tasorentsi: "Queariotaque oca noncamantasanotempiri, eiro namatavitimpitsi. Coajica impincatsariventante pishanincasanori, poyetajempineri". 31 Pineaquero, tequeratsitani intinaajeji Quirishito, iro cantaincha iotacotitacarini Iravirini. Tempa isanquenatini: "Incante Quirishito: 'Apa, niotaque eiro pojocanatsi anta ishaaviji, aisati eiro pishinetanatsi nompatsaye'". 32 Iriotaque Jesoshi yoitinaajiri Tasorentsi. Aitaque noneajeitaqueri narori, meeca nocamantasanotaquempiro. 33 Impoiji yoancajiri anta iracosanoriqui, icaratantapaajariri ipincatsariventanti. Irosati quiso oantacariri Jesoshi Ishire Tasorentsi, ora icashiacaaqueriri Iriri. Meecaquea, itiancajeitaquenaro narori aca: irootaque pineantajeitaquenari aisati piquemajeitantaquenari. 34 Pamene, te irio quenquetsatacotajanchane irisati Iravirini peerani, irintiquea iquenquetsatacotiri Quirishito. Te irovajenocajeaji irinti Iravirini jenoqui, irintiquea Quirishito. Tempa isanquenatitani peerani: "Tempa irio Tasorentsi cantiriri Avincatsarite Quirishito: 'Pisavicapee aca nacosanoriqui, pincaratena ampincatsariventante 35 irosati impincatsajeitantempiri maaroni quisajeivetimpiri'". 36 Aisati icantajeitiri Petero: --Tempa arojeitaque ishanincani Ishiraerini. Cameetsa iriotasanojeitero ashanincajei oca nocantaquempiri: pipajacotacantavetacari Jesoshi, iro cantaincha yoitinaajiri Tasorentsi, ipeavajiri aisati Pincatsari, irisati Quirishito. 37 Iquemantajeitavacarori oca, oshequi iquenqueshiretasanojeitanaca. Isampijeitiri Petero: --Noshaninca, ¿jaoca noncantajeiteari? Yacanaqueri: 38 --Pinquenqueshireajea, eiro piquempetajatsi peerani. Paventajeitajeari Jesoquirishito aisati pivaotisatimentajeitajeari, incavintsaajeitantempiri Tasorentsi, eiro iquenqueshireacotajimpirotsi aisati caari cameetsatatsi pantajeiveitaniri. Irootaque quiso oajeitantempiri aisati Ishire intianquempiri. 39 Irootaque icashiacaajeitaquempiri avirori; aisati icashiacaajeitaqueri iriori pishanincatajeari coajicani, jeri aisati maaroni arejipeequiniri iriori. Irootaque icashiacaajeitaqueeri maaroni; irootaque icoacaajeitaqueeri Avincatsarite, ariorica anquemisanteri. 40 Oshequi pashini icamantasanojeitiriri, icoaque inquemisantacayeri. Jero oca icantaqueriri aisati: --Poavisacojeitea. Pishiajeitaricari timajeitatsiri meeca: yora caari cameetsajeitatsi. 41 Ivaotisajeitaca maaroni quemisantajeitaquerori irineane, aamaaca icarajeitaque 3,000. 42 Icantatiani iquemisantapinijeitiro oca yoamejeitiriri. Icantatiani cameetsa iquempeavacaajeitaca: itsipatavacaajeitaca icarajapinijeitiro tanta, iquenqueshirejeitantacariri yora camimentajeiteeri, aisati iquenquetsatacaapinijeitiri Tasorentsi. 43 Yora quemisantatsiri imatapinitaqueneri atiripee caari ineapinijeiti, aisati imayetaquero paitarica iotantacariri queario itsipatari Tasorentsi. Yoajeitanaqueri cavaco maaroni. 44 Ari iquempeavacaajeitaca quemisantajeitatsiri. Te irimashitsajeiteji, irointi ipavacaapinijeita timimojeitiriri, paitaricapee. 45 Ipimantajeitiro irovaararo, iipatsite aisati. Ipaarantajeitiri maaroni ishaninca coiteimojeitariri. 46 Maaroni quitaiteri ijatapinijeiti anta ivancoqui Tasorentsi. Aisati icarajajeitaquero tanta ivancopeequi iriori, iquenqueshireantariri camimentajeitaqueeri. Ariorica yoajeita, iquimoshiretasanojeiti, aisati cameetsa ipashitavacaajeitaca. 47 Icantajeiti: --Cameetsa ini Tasorentsi. Jeri yora maaroni timajeitatsiri ineacameetsajeitaqueri quemisantatsiri. Icantatiani maaroni quitaiteri iquemisantaque pashini atiri, yoshequiacaasanojeitaqueri Avincatsarite.

Hechos 3

1 Pashini quitaiteri, jenoquiquera catsirincaiteri, irotaintsi omoncaratea iquenquetsatacaantapinitariri jorio Tasorentsi. Itoncaanaque Petero, jeri Joa anta ivancoqui Tasorentsi. 2 Ainiro isavicaque anta aparoni shirampari, choriveetatsiri iitiqui. Aitaque icantitapaa peerani, iroaquera itimapaaque. Ari maaroni quitaiteri yameetapinitiri omoroqui pancotsi ipajiyeetiri: "Cameetsari omoro". Aitaque yoyeetapinitiriri omoroqui iramananteariri iirequite queayetatsiri. 3 Yora Petero, jeri Joa irovetaincha inqueajeitapeeme pancotsiqui, iro cantaincha ineavaqueri, icantavetavacari: --Pincavintsayena noshaninca, pimpena quirequi. 4 Ari yamenapaaqueri Petero, icantiri: --Pamenenate. 5 Yamenasanovetavacari, ijitashivetaca ari impaquerime paitarica. 6 Iro cantaincha icantanaqueri: --Tecatsi noirequite, iro cantaincha nocoaque noncavintsayempi. Noncanteri Jesoquirishito, yora nasaretesati iraniitacaajempi irinti, paniitantajeari. 7 Yajiricaqueri iracosanoriqui, yoatiaqueri. Intsipaite yavisacotaji, ishintsitanaji iitiqui. 8 Ishintsiti icatianaja, cati. Icatiasanotanaja, yaniitanaji. Itsipatanacari, iqueanaque pancotsiqui. Isapocasapocatanaque, icantanaque: --Cameetsa ini Tasorentsi. 9 Ineajeitavaqueri maaroni atiri: yaniitanaji. Iquemajeitavaqueri icantanaji: --Cameetsa ini Tasorentsi. 10 Ari iojeitavaqueri, iriotaque yoca savicaveitachaniri omoroqui, amanantaveitachaniri quirequi. Ineajeitaqueri yavisacotaji, irootaque yoajeitantanacariri cavaco. Te iriotacoteriji. 11 Ari yajiricasanotajiri Petero, jeri Joa. Inajeitaque anta yapatotapinijeitanta: irio Saromo vetsicacantironiri peerani pancotsi. Irosati ishiashitantapaacari maaroni atiri, yoajeitanaqueri cavaco. 12 Ineavaqueri Petero, icantavaqueri ijorioririnte: --Noshaninca, ¿paita poajeitantanacari cavaco? ¿Paita pamenantajeitanari, sorerere? Eiro pijitashitanatsi naro Tasorentsi naniitacantajariri yoca choriveitachaniri. Eiro aisati pijitanatsi noquemisantasanoti nomatantajariri. 13 Irinti Tasorentsi oavisacotajiriri. Peerani iquemisantaveitarini Avarama, Isaca, Jacovo, jeri aisati maaroni intacantaroniri. Ocameetsati pinquempejeiteari iriorini, pinquemisantajeiteri Tasorentsi. Iriotaque neacameetsatasanotiriri Jesoshi, icanti: "Pineaqueri, icameetsatasanoti Notomi, yantaquenaro maaroni nocoacaaqueriri". Queario icameetsatasanoti Jesoshi, catsini. Iriotaque paacantaqueri. Iro iroimpacaajerime Pirato, aiquero picantacoventatiiri: "Te noncoyeji poimpacaajeri", irinti picoaqueri yoipacajimpiri oantatsiri. 15 Poacantaqueri oaneajeitiriri atiri. Icamavetapainta, impoiji yoitinaajiri Tasorentsi. Aisatitapaaji, noneajeitajiri. 16 Jeri yoca shirampari: iquemacotantavacariri Jesoshi, iquemisantaque, irootaque yavisacotantajari. Jerica pineaqueri. Tempa piojeitiri. Ari iquemisantaque, irootaque itecatsitantajari. Pineaqueri meeca yaniitanaji. Aisati icantajeitiri Petero: 17 --Ari noshaninca, meeca niotaque te piojeiveiteani avinti. Aisati iquempeta avincatsaritepee, te iriojeiveiteani. 18 Imataquero Tasorentsi oca icantitaniri peerani: "Coajica oshequi inquematsicatearo Quirishito, incamimentajeiteri atiri iroavisacotantajeariri". Tempa iquenquetsatacotitarini Quirishito maaroni yora camantantatsiniri. 19 Pinquenqueshirejeitanaquea, eiro piquempejeitajatsi peerani, irointiquea pinquemisantajeite; impoiji incavintsayempi Tasorentsi: iroameetsajeitempi, eiro iquenqueshireacotajimpirotsi aisati caari cameetsatatsi pantaveitaniri. Irosati intsipajeitantempiri Avincatsarite, iriveshireacaajeitempi. 20 Aisati intianquempiri Jesoshi, yora Quirishitotatsiri. Tempa peerani icamantasanotaquempini. 21 Incantaitatiyempani intimapaaje anta jenoqui, irosati iroameetsatantayetaquearori maaroni, paitapeerica. Tempa irootaque icantiniri peerani yora camantantatsiniri, yora yoameetsajeitiri Tasorentsi: iriotaque neanatacaajeitiriniri maaroni. 22 Icantini Moishishi: "Yora Avincatsarite Tasorentsi intianquempiri camantajempineri, inquempetajena narori itiancaquena. Avirotaque irishanincatajeari. Paitarica incamantempiri, pinquemisantavaqueri. 23 Irinti maaroni caari quemisantiri iriori, eiro quiso yoiritsi ishaninca, irointiquea intsoncajeitajeri". 24 Iquenquetsatacotitaroni peerani maaroni camantantajeitatsiniri oca pineayetaqueri meeca. Jeri yora Samoirini, intacaroniri, jeri aisati maaroni impoijeitiriri. Iquenquetsatacojeitiro, maaroni. 25 Aitaque ashanincajeitacari yora camantantatsiniri. Peerani icantirini Tasorentsi Avarama: "Coajica iriveshireimentajeiteari maaroni atiri pishanincani: yora Quirishito pocatsineri". Moncarataca icantaqueriniri. Ocameetsati meeca piveshireimentajeiteari. 26 Itiancaqueri aroriqui, ijivajeitaquee yoamejeitaquee. Ainiro pantajeitiro caari cameetsatatsi, iro cantaincha ipocashijeitimpi iroavisacojeitempi eiro pashinoncanta; icoaque iroveshireacaajeitempi.

Hechos 4

1 Irosatiquera iquenquetsatacairi Petero ishaninca, ari ipocapaaque saserotepee. Jeri aisati jivatacairiri atiri anta ivancoqui Tasorentsi. Jeri saroseopee. 2 Icantashirejeitanaque, icantavacaanaca: --Paitateemi yoametantariri atiri. Jero icamantaqueriri: "Intinaye camajeitatsiri: tempa itinaaja Jesoshi". Te oncameetsateji oca yoamejeitiriri. 3 Ari ishaaviniji catsirincaiteri, irosati yaantacari, tapi. Yaajeitanaqueri, yoiminqueajeitapaaqueri, ari iquitaitacojeitaque. 4 Iro cantaincha iquemisantaque oshequi quemajeitavaqueriri Petero, aamaaca icarajeiti 5,000 shirampari, quemisantajeitaintsiri. 5 Oquitaitetamanaji yapatojeitaja aisati anta Jerosarequi pincatsaritatsiri, savicacantantatsiri, oametantirori sanquenarentsi. 6 Icarajeitiri Anashi, yora ivincatsarite saserote. Aisati yapatotiri Caijashi, Joa, Arijantero, jeri maaroni ishaninca ivincatsarite saserote. 7 Ari icajemacantaqueri quemisantatsiri, isatecaqueri nianqui, isampijeitaqueri: --¿Janica matacaaquempirori oca? ¿Janicampa cantaquempiri? 8 Ari oametaqueri Ishire Tasorentsi Petero, omatacaasanotaqueri. Iquenquetsatacaajeitaqueri apatotimentajeitariri: 9 --¿Iriompa pisampitacoventiri yora choriveitachaniri ineshinoncatiri Tasorentsi? Pineaqueri, avisacotanaji ini. ¿Picoaquempa piote jaoca icantacari yavisacotantajari? Pinquemajeitavaquero oca. Aisati ocameetsati iriojeitavaquero maaroni ashanincapee. Iriotaque Jesoquirishito, yora nasaretesati, oavisacotajiriri. Pipajacotacantavetacari, iro cantaincha yoitinaajiri Tasorentsi. 11 Iriotaque Jesoshi shiacantachari mapitatsiri itseencaqueri vetsicavetarori pancotsi: iro cantaincha ipeaqueri Tasorentsi itincamitantarori. Avirojeitaque avinti shiaqueriri vetsicavetarori: pitseencaqueri Jesoshi. 12 Iro cantaincha te intimeji pashini oavisacotantatsineri: te intimeji aca quipatsiqui pashini oavisacojeiteeneri: apaniro Jesoshi. 13 Ari yoajeitanaqueri cavaco yora pincatsaripee, icanti: --Pineajeitaqueri, te intsaroajeitanaqueji iriori. ¿Paita caari itsaroacantajeitee? Aisati te intsoteavetearoji sanquenarentsi, te irishitoriotasanovetearoji, iro cantaincha oshequi ioti. ¿Paitaquea iotacairiri? ¿Iriompa oametiriri Jesoshi, yora quiso yoaveitaniri? 14 Ari ineajeitaqueri itsipatacari yora yoavisacoyeetajiri. Tecatsi incantea incantimenteri. 15 Ari itiancajiri: --Pisoquijajeitanaje anta; ari coajica noncajemajempi aisati. Ari isoquijajeitanaji. Impoiji icantavacaajeitanaca iriori pincatsaripee: 16 --¿Jaoca ancanteriri yonta? Iojeitanaqueri maaroni jerosaresati itasoncaventaqueri yora choriveitachaniri. Tecatsi ancante: "Te irimateroji". 17 Te oncameetsateji inquenquetsatacaajeitajeri pashini atiri. Tsame ancantasanoterita: "Eiroyea meeca piquenquetsatacotajiritsi yora Jesoshi". 18 Ari yapiitajiri, icajemajiri. Icantasanotiri: --Eiroyea meeca piquenquetsatacotajiritsi Jesoshi. Eiroyea picamantacotajiritsi. 19 Yacanaqueri: --Tempa ineajeitee Tasorentsi. Pincamantasanotenate: ¿cameetsampa nonquemisantempi? Tempa irio Tasorentsi nonquemisanteri. 20 Tecatsi noncantea meeca nojocajero noquenquetsatacotiro oca noneasanotaqueri, aisati oca noquemasanotaqueri. 21 Ari yapiitajiri aisati icantasanovetajari, irosati itiancantajari. Tecatsi irante impasatimenteriri. Ineajeitaquero atiri oca imataqueri, icantapinijeitanaque: "Cameetsa ini Tasorentsi, oshequi imatacaajeitaqueri quemisantatsiri", irootaque caari ipasatantari. 22 Peerani imoncarataquero 40 irosarintsite choriveitachaniri. Ari oshequi iquenqueshirejeitaquero atiri yoavisacotiri Jesoshi, iojeitantacari itasorentsitaque. 23 Ari yoimpacaajeitajiri pincatsaripee, impoiji ijajeitanaji quemisantatsiri ishanincaqui. Icamantapaaqueri oca icantavetacariri yora cantavetacariri. 24 Iquemantavacarori oca, iquenquetsatacaajeitaqueri Tasorentsi. Antearojenca icanti: --Novincatsarite. Aviro vetsiquirori inquite, quipatsi, incajare, maaroni; aisati povetsicajeitaqueri maaroni timantajeitarori. 25 Aisati peerani poametaquerini noshanincani Iravirini, yora quemisantimpiri. Oametaqueri pishire, isanquenatantarori oca: "¿Paita itseencajeitantacari yora pashinisatipee atiri? ¿Paita iquenqueshiretashitantarori caari cameetsayetatsi? 26 Yora ivincatsaritepee iraimanajeiveteari Pincatsarisanori, aisati yora Quirishitotatsiri; incoajeivetea intsoncajeiterime". 27 Aca nampitsiquica yapatojeitaca yaimanajeivetacari pitomi Jesoshi, yora pineacameetsatiri. Tempa pipeaqueri Quirishitotasanotatsiri. Icarajeiti aimanajeitantachari Eroreshi, Pontsio Pirato, joriopee, pashinisatipee atiri, maaroni. 28 Peerani piotitani, picantitani: "Aitaque oncanteari". Ari meeca imataquero yocapee. 29 Meeca, Novincatsarite, piotaquero oca icantasanovetaquena: "Eiro piquenquetsatacotajiritsi Jesoshi". Tempa narotaque quemisantimpiri. Pimatacaasanotena eiro notsaroantatsi nonquenquetsatasanotero pineane. 30 Pintasoncacoventante, poavisacotanteariri mantsiaripee; pimatapinitero caari ineapinijeiti, piotacaajeiteri atiri queario iriotaque Jesoshi pitomi, aisati pineacameetsatiri. 31 Aitaque icantajeitiriri Tasorentsi. Impoiji onicanaca pancotsi isavicajeitantari. Otasoncacoventajeitapaaqueri Ishire Tasorentsi, irosati cameetsa iquenquetsatantarori irineane Tasorentsi, te intsaroimateji. 32 Oshequi icarati meeca quemisantatsiri, cameetsa isavicajeitaque, aisati imoncaratavacaajeitaca: paitarica icoajeitiri aisati paitarica iquenqueshirejeitiri. Te irimashitsajeiteji, irointi ipavacaajeitacaro maaroni coiteimojeitariri. 33 Jeri iroamereni Jesoshi, icamantapinitiri atiripee: --Itinaasanotaja Avincatsarite Jesoshi. Aisati icantajeiti atiripee: --Tempa icameetsajeiti quemisantajeitatsiri. 34 Yora maaroni ashiyetachari iipatsite aisati ivanco, ipimantajeitiro. Oca opinayetari, yamajeitaqueneri iroamereni Jesoshi, ipapaaqueri. Irosati ipaarantaqueriri itsipapee iriori coiteimotariri, caari yashinoncaajeitanta quemisantajeitatsiri. 36 Icarajeitiri quemisantatsiri ishanincani Irevi, pajitachari Jose. Pashini ipajitiri yora itianqueetiri: Verenave. Ocanti ivajiro aneanequi arori: "Veshireacaantachari". Iriotaque poneachari Tsipirequi. 37 Yashivetaro quipatsi, impoiji ipimantiro. Yaanaque ovinaro, ari ipapaaqueri yora iroamereni Jesoshi.

Hechos 5

1 Iro cantaincha itimi pashini shirampari pajitachari Ananiashi, iro ijina Sajira. Ipimantiro iipatsite, 2 yaarantavaji ovinaro nianqui. Irointi cashetani aisati yaanaque, ipapaaqueri iroamereni Jesoshi. Icantapairi: --Jeri yoca quirequi, iriotaque maaroni ovinaro noipatsiteni nopimantaqueri. Iotaque aisati ijina iroori iramataviterime. 3 Iro cantaincha icantavaqueri Petero: --Ananiashi, tempa paarantavaji ovinaro piipatsite. Yoametaquempi Satanashi, picoantavetacari pamataviterome Ishire Tasorentsi. 4 Tempa iro piipatsiteni onaveitani, tempa iriotaque pashi ovinaro. Ocameetsati pinquempoyeri ovinaro. ¿Paita picantanirotantari: "Jeri yoca maaroni ovinaro noipatsiteni"? Pamatavivetaquena narori, iro cantaincha tecatsi pincanteri pamataviteri irinti Tasorentsi. 5 Iquemantavacariri Ananiashi, irosati itaantanaca, poron. Icamanaque, toren. Itsaroasanojeitanaque catsini maaroni neajeitaqueriri. 6 Impoiji yovetsicajeitaqueri evancaripee intijeri; yaanaqueri, itijiri. 7 Osamanitapainti capichaji, ari oqueapaaque ijinani iroori. Te ioteji camaque ojimeni. 8 Icantavaquero Petero: --¿Pipaquenarimpa maaroni quirequi, ora ovinaro piipatsiteni pipimantaqueri? Ari acanaqueri: --Je, nopaquempiri maaroni. 9 Irosati icantantacaro iroori: --¿Paita piquempetantariri pijimeni, pamataviterome Ishire Avincatsarite? Jeritapaaji tijaitiriri pijimeni: irisati aanaquempine avirori. 10 Irosati oteimotantanacari, ocamanaque. Iqueapaaji yora evancari, ineapaaquero, camaque. Ari yaanaquero, itijaitiro iroori, itsipatajantiro ojimeni. 11 Ari itsaroajeitanaque maaroni yora quemisantajeitatsiri, aisati itsaroajeitanaque maaroni quemacojeitaqueriri. 12 Oshequi itasoncaventanti yora iroamereni Jesoshi. Oshequi imayetaqueneri atiri, irosati yoantajeitanacari cavaco. Ari yapatojeitaca anta pancotsiqui yovetsicacantiniri Saromoni. 13 Oshequi ipincatsajeitaqueri atiripee, irootaque itsaroacantajeitacariri intsipajeitajearime. Iro cantaincha icantajeiti atiripee: --Icameetsatasanojeiti quemisantajeitiriri Jesoshi. 14 Aiquero ijatatii yoshequiasanotanaque quemisantiriri Avincatsarite. Oshequi icarajeiti shirampari, jero tsinane. 15 Yoapiniyetaqueri atiri mantsiaripee anta avotsiqui: yoiponaayetiri shitashintsiqui, oncanteata ariorica iravisanaque Petero, intsimancayetanaqueri iravisacotantajeari. 16 Aisati yapatotashitaca oshequi atiri, poneayetachari nampitsipeequi anta otsapiyetapaa Jerosare. Yamayetaqueneri mantsiaripee, jeri aisati neiriri camaari. Yoavisacojeitajiri maaroni. 17 Ari ocantimoneentanacari ivincatsarite saserote, jeri itsipapee: iriojeitaque saroseotatsiri. 18 Ari yaacantaqueri yora iroamereni Jesoshi, yoiminqueacantavetacari caravosoqui. 19 Iro cantaincha yananincaque inampire Avincatsarite, yashitareapaajiniri ashitacorontsi, yaanajiri saiteriqui. Icantiri: 20 --Pijataje anta ivancoqui Tasorentsi, pincatiapaaje. Pincamantasanojeiteri atiri jaoca incantajeari intimantajeari inquitequi, incantaitatiyempani. 21 Yacanaqueri: --Je, ari noncamantajeitaqueri. Ari iroaquera oquitaitetamani ijatanaque ivancoqui Tasorentsi, yoametantapaaji. Jeri ivincatsarite saserote, itsipajeitacari ishanincapee anta pashiniqui pancotsi. Yapatojeitiri oametavacainchari: yora ivincatsaritepee jorio. Ari icantiri variria: --Pijajeite anta poiminqueaquerinta oshaiteji quemisantiriri Jesoshi, pamajeitenari. 22 Ari ijatashivetari, te irineapaajeriji. Irosati ipiantaja, icantapaaqueri: 23 --Te aneajeriji. Noneapaaquero pancotsi, ashitasanovetaca ashitacorontsi, oyavivetaca. Ainiro icatiavetaca shentavetarori omoropee. Iro cantaincha nashitareavetapaacaro omoro, noquea vetapaaca; tecatsi noneapaaje tsompoina. 24 Iquemantavacariri, icantavacaanaca: --¿Jaocaquea meeca iquenanajiri? --Jaocateemi. --¿Jaocaqueame ancanteriri? 25 Irosati yareetantapaacari aparo camantapaaqueriri, icantapairi: --Yora shirampari poiminqueacantavetacari, catiajeitapaaja anta ivancoqui Tasorentsi. Yoamejeitapaajiri atiri. 26 Irosati ijatashitantajariri capitano, yaajeitanaqueri variriapee, iro cantaincha itsaroacaacari ashanincapee; icanti: --Iquisacoventaricari atiripee quemisantatsiri, ipitseecari. Irootaque cameetsa yaantanacariri, te inquisanatanaqueriji. 27 Ari yaanaqueri, yoatiapaaqueri anta itiminta oametavacainchari. Icantavaqueri ivincatsarite saserote: 28 --¿Paita piquenquetsatacantajariri aisati atiri? Tempa nocantasanovetimpi: "Eiro picamantacotajiritsi Jesoshi". Meeca aiquero poamejeitatiiri maaroni jerosaresati. Jero oca picantacotaquena: "Irio saserotepee oacantaqueriri Jesoshi". Te oncameetsateji picantajeitaqueri. Pimajerejeite, eiro picamantantajitsi aisati. 29 Yacanaqueri Petero: --Eiro noquemisantiritsi atiri, irintiquea nonquemisantasanoteri Tasorentsi. 30 Queario avirojeitaque oacantaqueriri Jesoshi. Pipajacotacantaqueri coroshiqui. Irinti oitinaajiriri Tasorentsi, yora iquemisantiniri ashanincani peerani. 31 Yoancajiri anta iracosanoriqui. Ipeajiri Jivatacaajeitaqueeri, aisati Oavisacojeitaqueeri. Icoacaajeitaqueri ajorioririnte inquenqueshirejeitanaquea, impoiji incavintsaajeiteri, eiro iquenqueshiretajirotsi aisati caari cameetsatatsi yantajeitaqueri. 32 Aitaque noneasanotaquero yantayetaqueri Jesoshi, aisati niotaque quiso oajeitiri Ishire Tasorentsi maaroni quemisantajeitiriri. Irootaque noquenquetsatacaapinitiriri atiri. Tecatsi noncantea nomajerete. Impoiji icantajeiti itsipapee iroamereni Jesoshi: --Queario oca icantiri Petero. 33 Ari iquemantajeitavacariri, iquisajeitanaqueri, icoajeivetanaca iroyerime. 34 Ari icatianaca ishaninca pajitachari Camariyeri. Variseo ini, irisati oametantirori sanquenarentsi. Maaroni ineacameetsajeitiri atiri. Icanti: --Noshaninca, nocoaque irisoquijajeitanaque quemisantiriri Jesoshi, eiro iquemantaro noncantempiri. Impoijiquea impiaje aisati. Ari itiancajeitaqueri saiteriqui. 35 Impoiji icantiri: --Noshaninca. Quearioya, pantiricari quemisantiriri Jesoshi. 36 Jeri itimaveitani peerani yora Teorashi, oshequi ishemetaqueni. Ari yapatotashivetacari oshequi iratiritepee, naamaaca icarajeiti 400. Yoyeetaqueri, impoiji inijantareavacaajeitanaca oijajeivetariri. Ipeashijeitanaca, tecatsi anquemacotajeri aisati. 37 Impoitiri aisati Jorashi, yora carireasati. Anta isanquenatacojeitanta, aisati ijivatanaqueri aparopee atiri. Aisati iriori, yoyeetaqueri. Yovaraanaca oijajeivetariri, tecatsi aisati anquemacotajeri. 38 Ari meeca noncamantempi, eiro pineashirenquiritsi yocapee, incanteata. Iriorica tianquiriri atiri iquenquetsati, tempa aisati impeajeitanajea iriori. 39 Iriorica tianquiriri Tasorentsi, tecatsi pincanteri poimajerenteri. Piquishimatiricari Tasorentsi. 40 Ari onimojeitanaqueri iriori. Icajemajiri aisati, ipasanatacaantaqueri. Impoiji icantasanovetari: --Eiro aisati piquenquetsatacotajiritsi Jesoshi. Irosati itiancantajariri. 41 Ari ijajeitanaque, Iquimoshirejeitanaque, icantajeiti: --Ineacameetsajeitee Jesoshi, irootaque ishinetantaqueeri aneacatsitimentajeitacari. 42 Maaroni quitaiteri yoametantapiniti anta ivancoqui Tasorentsi, aisati pancotsipeequi. Icantani: yoametantapiniti, icamantantapiniti. Icantapinitiri ishaninca: --Iriotaque Jesoshi yora Quirishitotatsiri aamaajeitaniri peerani.

Hechos 6

1 Yoshequiantacari quemisantatsiri, jeri iquisashireanaca yora iotirori quirieco. Icantavacaanaca: --Maaroni quitaiteri, ariorica intacotanta, te irintacotearoji ashaninca arori: oca camajimentaaro. Apaniro intacotaro irointi iotirori evereo. 2 Ari yora iroamereni Jesoshi yapatojeitaqueri maaroni quemisantatsiri. Icantiri: --Te oncameetsateji nojocajero noquenquetsatapinitiro irineane Tasorentsi, nompantayetempirori poyeari. 3 Meeca, noshaninca, pincoyeanontea 7 shirampari, yora pineacameetsatasanotiri. Pincoyeaqueri timatsiri iotantari, quemisantasanotirori Ishire Tasorentsi. Noncanterita iriori irintacotantea. 4 Irompa nainti, apatiroti nonquenquetsatacoteri Tasorentsi, aisati noncanteani nonquenquetsatero irineane. 5 Onimojeitacari oca icantaqueriri. Icoyeaqueri Ishiteva: quemisantincari ini, quemisantasanotirori Ishire Tasorentsi. Icoyeaqueri Jeripi, Pirocoro, Nicanori, Timo, Parimenashi. Aisati icoyeaqueri Nicorashi, yora peajanchari jorio, poneachari Antioquiaqui. 6 Irosati yonijaantapaacari. Icantajeitiri Tasorentsi: "Pamitacojeiteri yocapee irintacotantea", aisati yajiricainataqueri iitoqui. 7 Oshequi icarati quemajeitaquerori irineane Tasorentsi. Aiquero ijatatii yoshequiti quemisantatsiri anta Jerosarequi. Aisati oshequi catsini icarati saserote shiretacarori oca aquemisantiri. 8 Catsini icameetsashiretaque Ishiteva. Oshequi itasoncacairi Tasorentsi. Imatasanoyetiniri atiri caari ineapinijeiti. Imataqueneri paitapeerica iojeitantacari Tasorentsi ini Jesoshi. 9 Ainiro yapatotapinijeitanta anta ivancoquinta Tasorentsi atiri yora ipimanteevetari peerani, iro cantaincha yoipacajiri amanantavetariri. Aisati anta yapatotanta shirenesati, arejantiriasati, poneachari Shirishiaqui, Ashiaqui. Ijatashijeivetacari Ishiteva, iquisatsajeivetacari aisati ipiatsajeivetacari. 10 Iro cantaincha oshequi ioti Ishiteva yoametanti, tecatsi incantajeiteri impiatsatasanojeiteari. Ainiro iotantari, cameetsa ineanati aisati, tempa oametaqueri Ishire Tasorentsi. 11 Ari oshequi iquisajeitaqueri yoranqui, icantiri pashini ishanincapee: --Pamene, nocoaque pintseeyacoteari Ishiteva. Ariorica pimajeitero nocantaquempiri, nompinatempi quirequi. Jero oca pincantacotashiteariri: "Noquemaqueri Ishiteva, itseenquimataqueri Moishishi. Aisati iquempetaqueri iriori Tasorentsi, icantimataqueri". Icantiri: --Ari, noncamantajeiteri ashanincapee. 12 Iquemantacariri atiripee, iquisajeitanaca: savicacantantatsiri, oametantirori sanquenarentsi, maaroni. Jentsipaite ijatashijeitaqueri Ishiteva, yaapaintiri, tapi; yaajeitanaqueri anta yoametavacaapinijeitanta pincatsaripee. 13 Yaanajiri aisati iriori yora tseeyachari, icantanirotapaaqueri: --Aitaque icantani Ishiteva, icantapiniti: "Te oncameetsateji ivanco Tasorentsi". Aisati iquempetiro isanquenare Moishishi, itseencapinitiro. 14 Noquemaqueri, icanti: "Yora Jesoshi, nasaretesati, intireajero oca pancotsica. Impashinitero oca ameyetacari, aisati impashiniyetajero yoameyetaqueeniri Moishishi". 15 Yamenajeitaqueri maaroni savicajeitaintsiri, sorerere. Ishipaquireavorotanaque Ishiteva, iquempetanacari inampire Tasorentsi.

Hechos 7

1 Isampitiri ivincatsarite saserote: --¿Queariompa oca icantaqueri? 2 Yacanaqueri Ishiteva: --Novincatsarite, pinquemisantajeitavaquena. Peerani isavicantaveitaniri anta Mesopotamiaqui intacantaqueeniri Avaramani, inijaapaacari Tasorentsi, yora cameetsatatsiri. 3 Ari icantapaaqueri: "Pojocanajero piipatsiteca, pijate anta pashiniqui quipatsi ora nonijayempiri". 4 Irosati yojocantanajaro iipatsite careasati, yovaanaja anta Jaraqui. Aitaque icamapaaqueri iriri, irosati yovaacaantajariri Tasorentsi aca aipatsitequica. 5 Iro cantaincha, te imperiji iipatsite, te impimateriji capichaji irisavicanteari. Aisati tequerani intimeni itomi. Iro cantaincha icantitacari: "Intime pitomi, aisati nompempi piipatsite avirori. Aisati nompajeiteri maaroni impoijeitempineri intimaje". 6 Aisati icantaqueri Tasorentsi: "Coajica intimaje poyeetajempineri iipatsitequi pashinisati atiri. Peerani catsini iromperanatasanoteari, oncarate osarintsi 400 iroashinoncaasanoteri. 7 Impoijiniquea noasanquetaqueri yora peranavetearineri. Irintiquea pishanincani, noimpiajeitajeri aca quipatsiquica, impoiji inquemisantaquena aca. 8 Nocoaque meeca pintoyeantea iriotanteari atiri piquemisantaquena aisati pinquenqueshiretantearori nocantaquempiri". Ari impoiji itimanaque itomi, yora Isaca. Ocarataque quitaiteri 8, irosati itoyeantantacari. Itimaque itomi iriori Isaca, ipajitaqueri Jacovo. Itomipee iriori Jacovo icarajeitaque 12. Tempa iriojeitaque intacantajeitaqueeri. 9 Ari yovaajiniri Ishiteva, icantiri: --Ari yantearijeitanaque, iquisajeitaqueri irirenti, pajitachari Jose. Ipimantajeitaqueri, impoiji yayeetanaqueri Ejipitoqui. 10 Ari yoashinoncaajeivetacari savicajeitatsiri, iro cantaincha yoavisacotiri Tasorentsi. Itasoncacoventiri, irootaque ineacameetsatantariri ivincatsarite ejipitosati, pajitachari Jarao. Ineaqueri otimimotiri iotantari, irootaque ipeantajariri iriori ivincatsaririnte. Ipincatsariventajeitiri maaroni ejipitosati, aisati ishaninca Jarao. 11 Impoiji otashentsiiteanaque maaroni Ejipitoqui, aisati Cananaqui. Oshequi yashinoncaajeitaca, tecatsi iraanajero intacantaqueeri iroajeitajeari. 12 Iriori Jacovo iquemacotaquero ari otimaqueri tirico anta Ejipitoqui. Ijivataqueri itiancaqueri itomipee: "Pijajeite Ejipitoqui pamanantaitero ayeari". Ari yamanantaiti, aisati ipianaja. 13 Impoiji otsoncaja, itiancajiri aisati: "Pijajeite pamanantajante aisati". Ari ijajeitanaji aisati, jeri ineajeitapaajiri pincatsari. Icantavaqueri: "Narotaque Jose pipimantaqueri peerani". Aisati icantiri Jarao: "Jeri yoca iyentisanoripee narori". 14 Impoiji icantiri aisati: "Pincantaiteri apa impoque aca, aisati maaroni ishaninca". 15 Irosati ijatantanacari Jacovo anta Ejipitoqui, yaajeitanaqueri ishaninca, icarajeiti 75. Ari icamapaaqueri. Aisati iquempejeitacari maaroni itomipee, icamajeitaque iriori. 16 Impoiji yaatonquijeitanajiro itonquini Jacovoni, itijapaajiro anta Shiquemiqui, ari opajitari quipatsi yamanantiniri Avarama. Irio pimantirori quipatsi itomipee Emori. Ipinataqueri quirequi. 17 Irosati yovaajiniriri Ishiteva, icantiri: --Irotanaintsi omoncarataquea icantitacaniri Tasorentsi. Icarati oshequi ashaninca arori, yoshequianaque anta Ejipitoqui. 18 Impoiji ipincatsariventanti pashini, caari iotacotiri Jose. 19 Yamatavijeitiri ashanincani. Ishintsitsanajeitiri, yaajeitaqueri itomipee, yoitajeitaqueri. 20 Irosati itimantanaca Moishishi. Aitaque icanta Tasorentsi, ineacameetsatiri. Icarati mava cashiri iqueveanaque anta ivancoqui iriri, imanapitsataqueri ejipitosati. 21 Te irimateroji irimaneri aisati ivancoqui, irootaque yovetsicantacanariri pitotsijaniqui, imanavetacari otsapijaqui eni. Iro cantaincha oneaqueri irishinto Jarao, aaqueri. Oyeveajiri onampiqui, oquempetacantajiri otomisanori. 22 Yoametasanotiri ejipitosati maaroni ocarayeti ioyetiri iriori. Cameetsa ineaveeti. Imatasanoyetiro paitapeerica yantayetiri. Jero aisati icantiriri Ishiteva: 23 --Ari ocarati irosarintsite Moishishi 40, irosati ijatantanacari irineeri ishaninca: yora ijorioririnte. 24 Ineapaaqueri aparo, yashinoncaaca: ipasanatiri ejipitosati. Ari iquisacoventapaacari Moishishi ashaninca, irosati yoantapaacariri ejipitosati. 25 Ijivetaca iriori Moishishi ari impincatsajeitavaquerime ishanincapee, aisati ijivetaca ari iriojeitavaqueri iriotaque cavintsaajeitajerine. Ijivetaca irioteme itiancaqueri Tasorentsi, iro cantaincha te impincatsajeitavaqueriji. 26 Oquitaitetanaji ineaqueri ishaninca apite, iquisatsatavacaanaca. Icoaveta iroimajerenterime. Icantiri: "Tempa pishanincatavacaaca. ¿Paita piquisavacantajeitacari?" 27 Ari itatsincavaqueri yora quisasanotainchari, icantiri: "¿Janicampa peaquempiri meeca novincatsarite? ¿Picoaquempa pimperanajeitena? 28 ¿Picoaquempa meeca poyena narori, pinquempetacantena yoranquini ejipitosati poaqueri oshaiteniji?" 29 Iquemavaque icantaqueriri, irosati ishiantanaca Moishishi, itsaroanaque. Irosati isavicantapaaca nampitsineentsiqui anta iipatsitequi Matia. Yaapaaque ijina, impoiji itimanaque itomi apite. 30 Ari yovaajiniri Ishiteva iquenquetsatacaajeitiri: --Ocarataque 40 osarintsi isaviquimotiri Moishishi iriconquiri. Irosati inijaantacari inampire Tasorentsi, anta amorequimotaqueri totseequishi. Ocaaraitetinta anta, oquempejitaro toncaari pajitachari Shinai. 31 Yamenanaquero, irosati yoantanacaro cavaco: "Otaavetaca totseequishi, iro cantaincha te ontsonqueaji. ¿Paitaquea?" Ari ijatashitaquero, icoaveta iramenasanoterome. Irosati iquemantacari Avincatsarite, 32 icantiri: "Narotaque Tasorentsi, icantani ipincatsajeitaquena pishanincani: yora Avarama, Isaca, jeri yora Jacovo, maaroni". Jaa iriori Moishishi itsaroasanotanaque, te iramenanajeroji. 33 Icantiri aisati Tasorentsi: "Pipincatsatanarica, pisapatoreempa, picatiantacaro meeca quipatsi noameetsantiri, oca nopashinitiri. 34 Noneaqueri anta Ejipitoqui pishaninca nocoyeaqueri, oshequi yashinoncaajeitaca. Noquemaqueri icavintsaajeitaca, meeca nocavintsaajeitiri. Irootaque nopocashitantariri noimpacacoventajeri. Meeca, nontianquempi Ejipitoqui". 35 Tempa peerani itseenqueevetacari yora Moishishi, icantirini: "¿Janicampa peaquempiri novincatsarite?" Iriotaque yoca itiancaqueri Tasorentsi. Ipeajiri pincatsaritatsiri, aisati oavisacojeitiriri ashanincani. Irio tiancaqueriri inampire Tasorentsi, yora ineaqueri peerani anta totseequishiqui. 36 Yaajantiri ishaninca, imayetaquero caari ineapinijeiti, aisati itasoncacoventanti. Imayetaquero anta Ejipitoqui, incajarequi Quitioncajaroni, jero aisati anta caaraiteriqui. Ocarati 40 osarintsi imatapiniyetaquero. Aisati icanti Ishiteva: 37 --Iriotaque yoca Moishishi cantiriri ajorioririnteni: "Oquempetaca narori itimacaaquena Tasorentsi, aisati inquempeteri pashini ashaninca intimacayeri: camantantapaatsineri iriori". 38 Peerani iquenaquenajeitantaniri ashanincani anta caaraiteriqui, ijivajeitaqueri yora Moishishini. Anta toncaariqui pajitachari Shinai iquenquetsatacairi inampire Tasorentsi. Iquemavaquero Moishishi irineane Tasorentsi, irosati yovaajeitantacanariri intacantaqueeri, iotantacariri Tasorentsi. Irosati yovaajeitantaqueero meeca arori. 39 Iro cantaincha te incoyeji intacantaqueeri inquemisanteri Moishishi, irointiquea itseencaqueri. Icoajeiveta impianajeme Ejipitoqui. 40 Icantajeitiri Aaro: "Yora Moishishi iriovetaca aajeitajanteeri anta Ejipitoqui, yamajeivetaquee aca. Iro cantaincha ijataque chapinqui Shinaiqui. Meeca te ayotacoteriji paitanirica oaqueriri caari ipocantaja. Povetsicajeitajena pashini atasorentsite, ampincatsajeitajero iroori". 41 Ari yovetsicajeitiro, ishiacantiri vacajaniqui. Icoi impeajerome itasorentsite. Yoaquenero ovisha, yamashiyetacanaro, ipashiyetacaro. Iquimoshireventashivetacaro yovetsicane. 42 Ishemanaca Tasorentsi, yojocanaqueri: ishinejeitiri ijitasorentsitashiyetari catsirincaiteri, cashiri, impoquiropee, paitapeerica. Tempa irootaque isanquenatacotiniri peerani yora Amoshini. Jero oca isanquenatiniri: "Noshaninca, jero oca icantimpiri Tasorentsi: 'Ishanincani Ishiraeri, anta ocaaraiteapaaquenta pisavicaveitani 40 osarintsi. Iro cantaincha te poapinitenariji poshiniri, te pintaapinitenariji: te pimpincatsatimajeitenaji catsini. 43 Irointi pipincatsatashitacaro ipajiyeetiri Maroco. Aisati pipincatsatashitacari impoquiro pajitachari Ireja. Aisati pipincatsatashitacaro povetsicajeitiri. Irootaque nontiancanteariri vavironiasati iraajeitanaquempi inampiqui, imperanajeitempi'". Irootaque isanquenatiniri peerani Amoshini. 44 Irosati yovaaqueneri aisati Ishiteva: --Peerani anta caaraiteriqui otimimoveitarini ashanincani cajo, onantari isanquenare Moishishi. Irio vetsicacantirori Tasorentsi. Imoncarataqueneri Moishishi icantaqueriri. 45 Impoiji yaajeitanaquero ashanincani jaocarica ijayetiri. Ijivajeitaqueri Josoe iipatsitequi pashinipee atiri. Itiancajeitiri Tasorentsi atiripee, otimantari isavicantari ashanincani. Quiso yoajeitiro cajo, irosati itimantacari Iravirini iriori. 46 Yora Tasorentsi ineacameetsatiri Iravirini. Icantavetarini iriori: "Apa, tempa aviro Tasorentsi, ipincatsatimpini Jacovoni. Nocoaque pishinetena meeca novetsiquempiro pinampitanteari". 47 Iro cantaincha irinti Saromoni vetsicasanotirori pancotsi. 48 Te irisavicantearoji Tasorentsi oca pancotsi yovetsicayetiri atiri. Tempa irio savicasanotatsiri inquitequinta jenoqui. Tempa aitaque icantita camantantatsiniri: 49 "Icanti Avincatsarite: 'Irootaque inquite nosavicasanotantari. Ora quipatsi, te iro nonampi. ¿Jaoca pincanteari povetsicantenari pancotsi nosavicanteari? ¿Arimpa nonaquearo pancotsi? 50 Tempa narotaque vetsicajeitaquerori maaroni timayetatsiri'". 51 Noshaninca, te pincoyeji piote. Pishiajeitaqueri pashinisati atiri: te pinquenqueshireempa. Te pinquemisantajeiteji. Aitaque picantaitatiani pipiatsatacaro Ishire Tasorentsi. Pishiaqueri intacantimpiniri. 52 ¿Timatsimpa camantantatsiniri caari iquishini pishanincani? Teve aneeriji, tempa iotaca iquisajeitaquerini. Yoajeitaquerini maaroni camantantajeivetachaniri; icantini: "Coajica impoque cameetsatasanotatsineri". Ipocavetaca, iro cantaincha te pimpincatsajeitavaqueriji avinti, irointi paacantaqueri, poacantaqueri. 53 Piojeivetaro irineane Tasorentsi yoamevetimpiri inampire, iro cantaincha te pinquemisanteroji. Irootaque icantiriri Ishiteva ishaninca. 54 Ari iquemajeitavaquero oca icantaqueriri, irosati iquisajeitantanaca. Oshequi iquisajeitanaqueri, yatsicanajitimentajeitanacari irajiqui, taquiririri. 55 Irompa irinti Ishiteva, iveshireimentashiretasanotacaro Ishire Tasorentsi. Yamenasanotanaque inquitequi, ineaquero ishipaquireane Tasorentsi. Jeri ineaqueri Jesoshi aisati, icatiaca iracosanoriqui Tasorentsi. 56 Icantanaque: --Jaa, yonta noneasanotaqueri inquitequi, icatiaca Atirivetapaintachaniri anta iracosanoriqui Tasorentsi. 57 Shintsi icajemajeitanaque, yovijeitanaquero iyempita, ishiashijeitapaacari. Yaajeitaqueri, shepi; 58 yaajeitanaqueri anta ovecaratapaacanta nampitsi. Irosati ipichaanajeitantacariri. Yora pichaaqueriri, isapocaquero yoicoro, yoaquero iitiqui Saoro, icantiri: --Pamenenaro noicoro, nompichaavaquerita. Icantiri: --Ari. Evancari ini Saoro iriori. 59 Ari ipichaanataqueri Ishiteva, irosati iquenquetsatacantanacari Tasorentsi, icantanaque: --Novincatsarite Jesoshi, paavajero noshire. 60 Itiyeroanaca, antearojenca ineanatanaque, icanti: --Novincatsarite, te oncameetsate oca yantajeitaqueri, iro cantaincha eiro piquishimentiritsi. Irootaque icantaqueriri, irosati icamantanaca, torein. Icantanaque Saoro iriori: --Ariove, camanirotaque ini; ineacarove.

Hechos 8

1 Irosatiquea intantanacari iquisajeitiri quemisantatsiri anta Jerosarequi. Itsoncajeitanaca maaroni, ishiajeitanaca Joreaqui, aisati Samariaqui. Irinti timajeitanaintsi yora iroamerepeeni Jesoshini. 2 Ari itijaqueri Ishitevani. Irio tijaqueriri quemisantasanotatsiri. Oshequi iraacojeitaqueri. 3 Irinti Saoro, icoaveta intsoncajeiterime yora quemisantatsiri. Ijatashijeitiri ivancopeequi, inoshicajeitiri shirampari, tsinane, maaroni. Yoiminqueajeitaqueri. 4 Yora shiajeitanainchari, iquenaquenayetanaque otsipapeequi nampitsi. Iquenquetsajeitaquero irineane Tasorentsi. 5 Yora Jeripi yareetapaaca nampitsiqui, onta Samariaquiniri. Icamantacotapaaqueri Quirishito. 6 Iquemajeitantacariri, aisati ineajeitantacariri itasoncantayeti, iquemisantasanojeitavaqueri atiripee. 7 Yoavisacojeitiri oshequi neiriri camaari, antearojenca icajemajeitanaque camaaripee, irosati ijatantanaja. Yoavisacojeitiri oshequi choriveetatsiri, aisati amashitachari iitiqui. 8 Irosati iquimoshirejeitantanaca yora savicajeitatsiri nampitsiquinta. 9 Itimi aisati anta shirampari pajitachari Shimo. Peerani oshequi osarintsi isheripiariveitani. Yoajeivetarini cavaco maaroni samariasati, irootaque ishemetantacari oshequi. Ipincatsajeivetacari atiripee: pincatsaripee, iratiritepee, maaroni. Icantajeiti: --Tempa iriotaque Shimo yoca matirori itasorenca Tasorentsi. Tempa irio pincatsaritatsiri. Tsame ampincatsajeiteri. 12 Iro cantaincha impoiji yareetapaaca Jeripi, icamantacotaqueri Tasorentsi, jaoca icanta ipincatsariventanti. Aisati icamantacotaqueri Jesoquirishito. Ari ivaotisajeitaqueri quemisantajeitaintsiri: shirampari, tsinane, maaroni. 13 Aisati iquempetaja Shimo iriori, iquemisantaji, ivaotisataja. Impoiji quiso yoanaqueri Jeripi. Ineacoyetaqueri paitarica yantayetaqueri, aisati itasoncantasanoyeti. Irosati yoantanacari cavaco. 14 Yora iroamereni Jesoshi savicatsiri Jerosarequi iquemacojeitaqueri samariasati, iquemisantajeitaquero iriori irineane Tasorentsi, irosati itiancantacariri Petero, jeri Joa. 15 Ijajeitanaque anta. Icantiri Tasorentsi: "Pintasoncacoventajeiteri samariasatipee, quiso oajeitanteariri Pishire". 16 Iro cantaincha tequerata quiso oajeiteri, apatiroquera ivaotisatimentajeitacari Avincatsarite Jesoshi. 17 Ari yajiricainatapaaqueri iitopeequi, irosati yaashirejeitantacaro Ishire Tasorentsi, otasoncacaajeitaqueri. 18 Ineacotaqueri Shimo. Iotanaque ariorica yajiricainatapaaqueri, yaashirejeitaquero iriori Ishire Tasorentsi, irosati icantantacari: 19 --Jerica quirequi, nocoaque poametena nontasoncante narori, nonquempetempi avirori. Nocoaque ariorica najiricainateri noshaninca, iraashirejeitantearori Ishire Tasorentsi. 20 Icantanaqueri Petero: --Pijate Sharincaveniqui, paanajeri aisati piirequite. Pijitashivetaca avirori ari pamanantero itasorenca Tasorentsi: apaniro imatacanti Tasorentsi. 21 Tecatsi pincantea pinquempetena: ioti Tasorentsi te pincameetsashireteji. 22 Te oncameetsateji oca piquenqueshirevetacari. Pinquenqueshiretanaquea, pojoquero caari cameetsatatsi pantayetiri. Pincanteri Avincatsarite: "Pincavintsayena". 23 Niotaquempi, oshequi pishemeti, aisati pashi poiro te pincameetsateji. 24 Yacanaqueri Shimo, icanti: --Pincanterite Tasorentsi incavintsayena oncanteataquea eiro nojatantatsi Sharincaveniqui. 25 Yora Petero aisati Joa, icamantacotiro irineane Avincatsarite, iquenquetsatacotiro. Iquenayetanaque oshequi nampitsipeequi Samariaqui, icantajeitiri savicajeitatsiri: --Ariorica pinquemisanteri Jesoshi, iroavisacotempi Tasorentsi, iraajeitanaquempi inquitequi. Irosati ipiajeitantanaja Jerosarequi. 26 Ari ineanatiri inampire Avincatsarite, icantiri Jeripi: --Meeca pijatanaque, pinquenanaque anta avotsiqui quenantachari caaraiteriqui: ora poneachari Jerosarequi, jatatsiri irosati Casaqui. 27 Ari ijatanaque, iquenanaque avotsiqui. Itonquiotavacari shirampari poneachari Etiopiaqui. Aitsoquireari ini. Irisati ovincatsaririnte Cantasheshi, yora quempoyeinirori maaroni oirequite. Irootaque iroori ivincatsarote etiopiasati. Ari ijaiti anta Jerosarequi, iquemisantaitiri Tasorentsi. 28 Meeca ipiaja, isavicaque ishiacomentoqui, ineanatiro isanquenareni Isayashini, camantantaveitachaniri. 29 Iro Ishire Tasorentsi cantaqueriri Jeripi: --Pijate anta, pintonquiotavaquearo shiacomentotsinta. 30 Ishiashitanacari, iquemapaaqueri ineanatiro. Icantapaaqueri: --¿Piotaquerompa oca pineanatiri? 31 Yacanaqueri: --Teve nioteroji. ¿Jaoca noncanteari niotantearori? Tecatsi oametenarone. Pintetapeempa, pisaviquimotapeena aca. 32 Jero oca ocantiri sanquenarentsi ineanatapairi: "Ariorica yoyeetiri ovisha, imajeretashitanaca. Ariorica yameeyeetiri ovishajaniqui, imajeretashita. Aisati inquempeteari Quirishito iriori, irimajerete. 33 Iroashiventeeteri, eiro otampaticatitsi incantacoyeeteriri. Impoiji iroyeeteri. Eiro itimitsi irinti itomipee". 34 Isampitiri: --Pincamantenate. ¿Janicampa iquenquetsatacotiri yora camantantatsiniri? ¿Irisatimpa quenquetsatacotashitacha? ¿Pashinimpa iquenquetsatacotiri? 35 Irosati icamantantanacari Jeripi, icamantacotiri Jesoshi. Ijivataqueneri ocantiri ora Sanquenarentsi, yoametasanotaqueri. 36 Aiquero ijatacairiri avotsiqui, irosati ineantapaacaro nija. Icantaqueri: --Jero oca nija. ¿Cameetsanimpa novaotisatea? 37 Yacanaqueri: --Piquemisantasanotiririca Quirishito, cameetsa pivaotisataquea. Icantiri: --Noquemisanti. Iriotaque Jesoquirishito Itomi Tasorentsi. 38 Yoatiaquero shiacomentotsi. Ari yaniireajeitanaque, itsipatavacaanaca apite, yaniijatanaquero nija, ivaotisataqueri. 39 Ari yaatanaji, irosati quiso oantanacari Jeripi Ishire Avincatsarite. Te irineavajeriji aisati yora itsipavetacari. Apaniro yovaanaja iriori, iquimoshiretanaque. 40 Irintiquea Jeripi ineacotashitapaaca nampitsiqui anta opajitanta Asoto. Ari yovaanaca, iquenquetsayetanaque nampitsipeequi: --Pinquemisantajeiteri Quirishito pavisacojeitantajeari. Irosati yareetantanaja anta Sesareaqui.

Hechos 9

1 Ari yashi yoiro iquisa Saoro. Isareavetacari iroajeiterime maaroni quemisantajeitiriri Avincatsarite. Irosati ijatashitantacari ivincatsarite saserote, icantiri: 2 --Nocoaque pisanquenateneri yora quemisantacaajeitiriri ajorioririnte anta Tamashicoqui, pincanteri: "Pamitacojeiteri Saoro iraajeiteri maaroni quemisantajeitiriri Jesoshi. Nocoaque iraajeiteri: shirampari, tsinane, maaroni. Impoiji iroisojeiteri, iramajeiteri aca Jerosarequi". Ari isanquenatiniri, ipavaqueri. 3 Impoiji ijatanaque, icantanaca, icantanaca: irotapaintsi Tamashico. Omapocapaaqueri amorecatsiri, amorecacotapaaqueri, morec: oponeaca inquitequi. 4 Iparianaque quipatsiqui, tiricn, iquematiiro irineane Jesoshi: --Saoro, Saoro: ¿paita piquisantanari? 5 --¿Janicampi, Novincatsarite? 6 --Narotaque Jesoshi, piisane. Pijate, povaanaquea nampitsiqui. Coajica incamanteetempi paitarica panteri. 7 Ari icatiajeitaca yora shirampari itsipajeivetacari, yoajeitaque cavaco. Iquemashitacaro irineane, iro cantaincha tecatsi irinee. 8 Iriori Saoro, icatianaja. Yoquireavetanaja, te irimatajeaji iramenaje, irootaque yacatsatantanajariri, yareetacaacari Tamashicoqui. 9 Ocarati isavicashitaca mava quitaiteri. Te irineajeji, te iroajeaji, te irirajeji. 10 Ari itimiri anta Tamashicoqui quemisantatsiri, pajitachari Ananiashi. Ineashitavacari Avincatsarite, icantapaaqueri: --Ananiashi. Yacanaqueri: --¿Paita, Novincatsarite? Ainirona aca. Icantiri: 11 --Meeca pijate anta avotsiqui ipajiyeetirinta: "Tampaticari". Pincoapaaqueri shirampari pajitachari Saoro, yora tarisosati. Pincoapaaqueri anta ivancoqui Jorashi. Ainiro iriori, iquenquetsatacaana. 12 Nomishitacaacari, ineaquempi piqueashitapaaqueri, pajiricainatapaaqueri; ineaca yamenanaji. 13 Yacanaqueri: --Oshequi noquemacotiri, iquenquetsatacoyeetiri yora picantaquenari. Oshequi yoashinoncaajeitiri quemisantajeitimpiri anta Jerosarequi, icantirive. 14 Tempa itianquiri aca yora jivatacaajeitiriri saserote iraajeitantanaquenari, maaroni aventajeitimpiri. Oshequi notsaroacaacari. 15 Iro cantaincha icantiri: --Pijate. Tempa iriotaque nocoyeaqueri. Iriotaque quenquetsatacotajenaneri. Inquenquetsatacaajeiteri joriopee, pashinisatipee atiri, pincatsaripee, maaroni. 16 Aisati nonijayeri jaoca oncarate irineacatsitimentena. 17 Ari ijatanaque Ananiashi, iqueapaaque pancotsiqui. Yajiricapaaqueri, icantiri: --Saoro, avirotaque noyemisantaririnte. Itiancaquena Avincatsarite Jesoshi, yora onijaaquempiri anta avotsiqui piquenapaaquenta. Itiancana pamenantajeari, quiso oasanotantempiri Ishire iriori. 18 Irosati opariantanaja iroquiquiniri shiavetarori iventaqui shima, yamenasanotanaji. Ari ijatanaque, ivaotisataca. 19 Aisati yoaja, ishintsitanaji. Aparopee quitaiteri itimimovetanacari quemisantatsiri anta Tamashicoqui. 20 Impoiji icamantantayeti anta pancotsiqui yapatojeitanta joriopee. Icantapinijeitiri: --Iriotasanotaqueyeata Jesoshi Itomi Tasorentsi. 21 Yoajeitanaqueri cavaco yora quemajeitavaqueriri. Icantajeiti: --Tempa iriotaque yora tsoncajeiterinemeri quemisantatsiri anta Jerosarequi. Tempa irootaque ipocashitantavetacariri aca iroisojeiterime quemisantiriri Jesoshi, iraajeitanaquerime anta saserotepeequinta. 22 Aiquero ijatatiini Saoro iquenquetsati, tecatsi intsaroacaimateari. Yoajeitavaqueri cavaco yora joriotatsiri. Iotacaasanotaqueri, icanti: --Yora Jesoshi, iriotaque Quirishitotatsiri. 23 Ari avisanaque oshequi quitaiteri, irosati isareantajeivetacari iroyerime. 24 Iro cantaincha iotacotaqueri Saoro isareacari. Maaroni quitaiteriqui, tsiteniriqui, yamenajeivetacaro joriopee iqueantapinitari nampitsi, icoajeivetaca iraavaquerime Saoro, iroyerime. 25 Iro cantaincha, osaite yaanaqueri iroamerepee tantotsiqui, ora shoncarori nampitsi; yataitacaanaqueri, impoiji yoaniireacojeitajiri cantiriqui araquerora. Irosati ishiantanaja, te irineajeitavajeriji oyerinemeri. 26 Ari yareetapaaca Jerosarequi. Icoaveta intsipajeitapeemparime quemisantajeitatsiri, iro cantaincha itsaroacaajeitavacari. Ijitashivetacari te inquemisanteji. 27 Impoiji yaanaqueri Verenave, ijivatanaqueri anta itiminta iroamereni Jesoshi. Icamantapaaqueri: --Queario, iraajeiterime Saoroca ayemisantaririnte anta Tamashicoqui, iro cantaincha anta avotsiqui ineaqueri Avincatsarite, iquenquetsatacaaqueri. Iquemisantaque, impoiji anta Tamashicoqui iquenquetsatacotapinitiri Jesoshi, te intsaroacayeariji tseencantatsiri. 28 Ari yaacameetsajeitaqueri quemisantatsiri, cameetsa itimimotaqueri iriori anta Jerosarequi. Icantani Saoro, quiso yoajeitaqueri ayemisantaririnte. Cameetsa iquenquetsatacotasanotiri Avincatsarite. 29 Iquenquetsatacaajeivetacari joriopee iotirori quirieco, iro cantaincha ipiatsajeitavacari; icoajeivetanaca iroyerime, 30 iro cantaincha iotacotaqueri iyemisantaririnte, irosati yaantanajari Saoro anta Sesareaqui. Impoiji itiancajeitaqueri Tarisoqui. 31 Cameetsa itimajeiti quemisantajeitatsiri anta Joreaqui, Carireaqui, Samariaqui. Aiquero ijatatii iquemisantajeitanaque. Yamejeitaca ipincatsajeitiri Avincatsarite. Aisati oshequi oveshireacaasanojeitacari Ishire Tasorentsi. 32 Ari iquenaquenayetanaque Petero iquivantayetiri quemisantayetatsiri, irosati yareetantacari Iriraqui. Anta isaviqui oshequi quemisantatsiri. 33 Ineapaaqueri shirampari pajitachari Eneashi. Ocarati osarintsi 8, inareaca imaamentoqui, ichoritaque. 34 Icantapaaqueri: --Eneashi, iriotaque Jesoquirishito oavisacotajempine. Pincatianaje, povetsicajero pimaamento. Jentsipaite itinaanaja. 35 Ineajeitaqueri irirasati, jeri saronasati; irosati iquemisantajeitantanajari Avincatsarite. 36 Otimaveta Jopequi quemisantatsiri pajitachari Tavita. Acanti aneanequi arori: Maniro. Cameetsa oca antayetiri: ashi oiro intacotantayeta. 37 Omantsiatanaque, impoiji ocamaque, torein. Ari iquivatsempequiyeetaquero ovatsani, impoiji yoaquero anta shitamencotsiqui, onta jenioquijiniri. 38 Jero Irira oquempejitaro Jope. Yora quemisantajeitatsiri, iquemacotaqueri Petero, inapaaque anta. Itiancaqueri apite shirampari: --Pishintsite, pincantaiteri Petero impoque. Ari ijataque, icantasanotapaaqueri: --Pishintsite poijatanaquena pamenapeero tsinane, camaque oni. 39 Ari ijatanaque Petero, yoijatanaqueri. Yareetacaacari, yaanaqueri anta pancotsiqui jenioquiji. Oshonquimentajeitacaro maaroni camajimentaaro, iraajeitaca. Onijaayetiri oicoropee, aisati oitsaaresanoripee. Ocantajeitaque: --Tequerani oncameni Tavita, otijayetanaroni maaroni ocapee. 40 Ari yoimisoquijapaaqueri maaroni atiri. Itiyeroanaca, iquenquetsatacairi Tasorentsi. Ipitsocashitanacaro camaintsiri, icantiro: --Tavita, pintinaanaje. Oquireanaji, oneaqueri Petero, irosati osavicantaja. 41 Yaavacotiro, yoatiajiro. Icajemajeitiri aisati quemisantajeitatsiri, aisati iroori icajemajeitiro camajimentaaro, maaroni. Icantajeitavaqueri: --Jero, aneanaji. 42 Ari iquemacojeitaquero maaroni jopesati. Icarati oshequi quemisantayetanajiriri Avincatsarite. 43 Oshequi quitaiteri isaviqui Petero Jopequi. Isaviqui ivancoqui Shimo, yora vetsicapinitiriri meshinantsi.

Hechos 10

1 Ari itimaiti anta Sesareaqui shirampari pajitachari Coronerio. Iriotaque iyapitanote oshequi soraro, poneayetachari Itariaqui. 2 Quemisantasanotatsiri ini, ipincatsatiri Tasorentsi. Aisati iquempejeitari maaroni ishanincapee iriori, saviquimojeitiriri. Oshequi icavintsaajeitiri atiripee. Icantani iquenquetsatacairi Tasorentsi. 3 Ishaavijitanaque catsirincaiteri ineashitavacari inampire Tasorentsi, iconijatasanotapaaque. Iquempejitapaacari, icantapaaqueri: --Coronerio. 4 Yamenasanotavaqueri, sorerere. Itsaroasanotanaque catsini. Icantavaqueri: --¿Paita, Novincatsarite? Icantiri: --Iquemaquempi Tasorentsi piquenquetsatacaapinitaqueri, aisati ineaquempi pintacotapinijeitacari atiripee. 5 Icoaque meeca pintianque aparopee shirampari anta Jopequi. Pincajemacanteri yora Shimo, ipajiyeetiri aisati Petero. 6 Irio isaviquimotiri pajitachari aisati Shimo, yora vetsicapinitiriri meshinantsi. Otimi ivanco otsapijaqui incajare. 7 Ari ipianaja inampire Tasorentsi, yora neanaitiriri. Icajemaqueri Coronerio inampire apite, aisati soraro aparo. Quemisantasanotatsiri ini soraro. Icarajeitiri amitacojeitiriri Coronerio. 8 Icamantajeitaqueri maaroni oca icantaqueriri inampire Tasorentsi, impoiji icantiri: --Nocoaque pijajeite Jopequi, pamenaiteri yora Petero. Ari ijajeitanaque. 9 Oquitaitetamanaji, itampaticatapaaque catsirincaiteri. Iquenapaaque, irosati iquempejitantapaacaro nampitsi. Iriori Petero, yataitanaque jenoqui, iquenquetsatacairi Tasorentsi. 10 Itasheavetaca, icoaveta iroyeame. Ainiroquera ovetsiquiniri iroyeari, omapocapaaqueri ineashitacaro. 11 Ineaquero inquite tsompoina. Oaniimaotapaaca quipatsiqui shiavetarori tocoya antearo. Yajiriqueetaquero anta ocaramaotapaaque. 12 Iteyetaca yora caari yoyeeta; jeri iteyetaca maranquepee, vanquiyetachari, maaroni. 13 Iquemavaqueri Tasorentsi, icantiri: --Petero. Jeri yoca, poyeri, impoiji poyeari. 14 Icantanaqueri: --Novincatsarite, eiro noaritsi. Te nameteariji caari yoyeeta, caari icoacayeetana noyeari. 15 Yapiitajiri: --Tempa narotaque Tasorentsi, nocamantimpi nainti: "Cameetsari ini, poyeari". Eiro picantashitaritsi avirori: "Te incameetsateji". 16 Yapiitajiniri aisati: --Poyeri, poyeari. Irosati yoancacotanteetajariri jenoqui. 17 Te iriotacoteroji Petero oca ineaqueri. Irosati yareetantapaaca pancotsiqui itiancane Coronerio. Isampitacotapaaqueri: --¿Jaoca ivanco Shimo, yora vetsicapinitiriri meshinantsi? Icamanteetiri: --Irootaque oca ivanco. 18 Ari isampitajiri: --¿Ariompa isaviquimotimpiri yora Shimo Petero? Icanteetiri: --Je, aitaque isaviquiri. 19 Irosatiquera iquenqueshiretiro Petero ineaqueri. Ari ocantaqueri Ishire Tasorentsi: 20 --Jerijeitapaaque shirampari, coimpiri. Pijate, paniireashitanaqueri. Eiro picantashiretitsi, poijajeitanaqueri. Tempa narotaque amajeitaqueriri. 21 Ari yaniireashitapaaqueri, icantapaaqueri: --Narotaque picoiri. ¿Paita pipocashitantanari? 22 Ari yacanaqueri iriori: --Itiancaquena Coronerio, yora capitanotatsiri. Icameetsashiretasanoti, aisati ipincatsatiri Tasorentsi. Maaroni joriotatsiri ineacameetsajeitiri. Icantiri inampire Tasorentsi: "Pincajemacanteri Petero pivancoqui. Pinquemisantavaquero irineane". Irootaque itiancantanari aca. Ari icantavaqueri: 23 --Pinqueapee. Ari ineshinoncatavaqueri. Ari oquitaitamanaji yoijatanaqueri, itsipajeitanacari iyemisantaririnte aparopee, yora jopesati. 24 Aparo imaajeitanaque nianqui, irosati yareetantamanaca anta Sesareaqui. Yoyeaqueri Coronerio anta, yapatojeitaqueri maaroni ishaninca aisati itsipatapinijeitari. 25 Iqueapaaque Petero. Yovetsatavacari Coronerio, impoiji itiyeroashitavacari iitiqui. 26 Ari yoatiajiri Petero, icantiri: --Pincatianaje. Te naro Tasorentsi, tempa narosati narori atiri, aquempetavacaaca. 27 Ari iquenquetsatavacaaca, iqueapaaquero pancotsi. Ineapaatiiri oshequi apatojeitainchari, 28 icantapaaqueri: --Naro jorio. Piojeiti avirori te irishinetenaji noshaninca nontsipajeiteari pashinisatipee atiri. Aisati te irishinetenaji nonquivanteri. Iro cantaincha yoametaquena Tasorentsi te oncameetsateji nompinqueri pashini atiri, te oncameetsateji noncante: "Te incameetsateji". 29 Ari picajemacantaquena, irosati nopocantanaca, te nonquisotanaque. Meeca nosampitempi, ¿paita picajemacantantanari? 30 Icantiri Coronerio: --Ocarati meeca 4 quitaiteri, ishaavijitanaque catsirincaiteri, iquempetaca meeca. Noquenquetsatacairi Tasorentsi aca novancoqui. Noneaqueri aparoni shirampari, icatiimotapaaquena. Iquitsaataro shipaquireatsiri iitsaare. 31 Icantapaaquena: "Coronerio. Iquemavaquero Tasorentsi piquenquetsatacaaqueriri. Iotaquempi pintacotantayeta. 32 Pintianque anta Jopequi, pincajemacanteri Shimo, ipajiyeetiri aisati Petero. Isaviquimotiri itsipa Shimo, yora vetsiquiriri meshinantsi. Otimi ivanco otsapijaqui incajare". 33 Intsipaite nocajemacantaquempi, irosati pipocantacari. Meeca nocarajeitaqueri iriori Tasorentsi aca. Nocoajeitaque nonquemajeitero oca inintacaaquempiri Avincatsarite. 34 Ari ineaveetanaque Petero iriori, icanti: --Meeca niotasanotaque te irinashitacaajeiteeji Tasorentsi, tempa icanti: "Piquempetavacaajeitaca, eiro pipincavacaajeitatsi". 35 Te inquenqueshiretacoteeroji onashiyetarica aneane aisati ameyetari, irointi ineacameetsajeitaqueri maaroni pincatsajeitiriri, aisati maaroni antapinitirori cameetsayetatsiri. 36 Naro jorio. Piojeitavaquero irineane Tasorentsi ijivajeitaquena, iotacaajeitaquena. Cameetsa oca icamantaquenari: "Ariorica pinquemisantajeiteri Jesoquirishito, cameetsa nosavicacaajeitempi, pinquempetavacantajeiteari". Tempa iriotaque Jesoshi Avincatsarite maaroni, 37 piojeitaquero. Ijivataque Joani iquenquetsatacotaqueri, icanti: "Cameetsa pivaotisatimentajeiteari Quirishito". Impoiji iquenquetsatacotaqueri itsipapee, intanacaro anta Carireaqui. Yovaacaanacaro maaroni nampitsipeequi anta Joreaqui. 38 Icamantajeitiri atiri jaoca icantaqueriri Tasorentsi Jesoshi, yora nasaretesati, itiancantacariri Ishire, aisati ipantacariri itasorenca; irootaque iquenaquenayetantacari, yantantayetacarori cameetsayetatsiri. Yoavisacojeitiri neajeitiriri camaari. Quiso yoiri Tasorentsi, irootaque imatantacariri. 39 Noneajeitaqueri yantayetiri anta inampipeequi noshaninca, aisati anta Jerosarequi. Noneaqueri yoanteetacariri, ipajacotanteetacariri coroshiqui. 40 Omavatapaaque quitaiteri itinaajiri Tasorentsi, yonijaajanari. 41 Te ironijaajeiteriji maaroni, narojeitaque nainti, yonijaajiri. Icoyeaquena Tasorentsi, irootaque noneantavajariri. Icamasanovetaca, itinaanaja aisati. Impoiji noacaavajari, aisati niracaavajiri. 42 Icantaquena: "Pincamantajeiteri atiri: 'Inintacaaqueri Tasorentsi Jesoshi incantacoventajeiteri maaroni atiri: aneatsiri aisati camaintsiri'". 43 Tempa peerani iquenquetsatacotirini Quirishito yora camantantatsiniri, icantajeitini: "Ainiro yantajeitaquero maaroni atiri caari cameetsatatsi; iro cantaincha ariorica inquemisanteri Quirishito, incavintsaajeiteri irinti, eiro iquishimentiritsi yantajeitiri, eiro iquenqueshireacotiritsi". 44 Ainiroquera iquenquetsati Petero, irosati opocashitantacari Ishire Tasorentsi. Aisati opocashijeitaqueri maaroni quemajeitavaquerori icantaqueriri. 45 Ari yoajeitanaque cavaco yora jorio, quemisantatsiri: yora tsipatariri Petero. Ari iojeitaque itiancasanotaquero Tasorentsi Ishire, quiso oantacariri pashinisati atiri. Irootaque yoajeitantanacari cavaco. 46 Iquemajeitavaqueri ishaninca Coronerio ineanatantashitanacaro pashinipee neantsi, aisati icantajeiti: --Cameetsa ini Tasorentsi. Ari icantanaji Petero: 47 --Iquempetaquee arori, yaashirejeitaquero Ishire Tasorentsi. Tempa ocameetsati irivaotisajeitea. Icantiri itsipapee jorio: --Je, cameetsataque. 48 Irosati icantantariri Petero ishaninca Coronerio: --Pivaotisatimentajeiteari Jesoquirishito, iriojeitantempiri atiri pipincatsajeitaqueri. Icantajeitanaqueri: --Jentsiqueti pivaotisatena. Ari ivaotisajeitaqueri. Impoiji icantajeitavaqueri: --Pisaviquimotanaquenatsita aparopee quitaiteri, poametasanotajena aisati.

Hechos 11

1 Iquemacojeitaqueri joreasati: jeri yora itiancanepee Jesoshi, jeri maaroni quemisantajeitatsiri. Icamanteetiri: --Iquemisantaqueri Jesoshi pashinisatipee atiri; irio quemisantacaajeitaqueriri Petero. 2 Itoncantanajari Petero Jerosarequi, iquishimentajeitavaqueri ijorioririnte: quemisantatsiri inaveta. 3 Icantajeitavaqueri: --¿Paita pijatashitantariri pashinisati atiri? ¿Paita poimotantariri iriori? Te oncameetsateji. 4 Itsoteasanotaqueneri Petero, icantiri: 5 --Meeca noncamantempi. Anta notimaitinta Jopequi, noquenquetsatacairi Tasorentsi. Noneashitavacaro, noneaquero shiavetarori tocoya antearomaronca. Yajiriqueetaquero anta ocaramaoyetapaaque, oponeaca inquitequinta, oaniimaotimotapaaquena. 6 Namenasanotavaquero sorerere: noneaqueri caari avajeita: chancho, maranque, vanquiyetachari, maaroni. 7 Noquemaqueri Tasorentsi, icantaquena: "Meeca poyeri; poyeari". 8 Iro cantaincha nocantavetacari: "Novincatsarite, eiro noaritsi. Te nameteariji caari yoyeeta, caari icoacayeetana noyeari". 9 Apitetaque Yapiitaquena, icantana: "Tempa narotaque Tasorentsi cantimpiri: 'Cameetsari ini'. Eiro picantashitaritsi avirori: 'Te incameetsateji'". 10 Aitaque apiitaca mava. Irosati ovancantanaja inquitequi. 11 Irosati yareetantapaaca mava shirampari anta pancotsiqui notimaitinta. Iponeanaca Sesareaqui, itianqueetaquenari. 12 Irosati ocantantaquena Ishire Tasorentsi: "Poijatanaqueri, eiro piquisotanaquetsi". Ari noijatanaqueri. Aisati yoijatanaquena iriori ayemisantaririnte, icarajeiti 6. Noqueajeitapaaque ivancoqui yora cajemacantaquenari. 13 Iquenquetsatacaavaquena, icamantavaquena jaoca icantacari ineantacariri inampire Tasorentsi. Yonijantapaacariri, icantiri: "Pintianque anta Jopequi. Pincajemacanteri Shimo: ipajiyeetiri aisati Petero. 14 Iriotaque oametapeempirone irineane Tasorentsi, pavisacotantajeari. Aisati inquempejeitajea iriori maaroni pivancoquiniri". 15 Nintantacarori noquenquetsatacaaqueri, ari opocashijeitaqueri Ishire Tasorentsi. Oquempetacaajeitaquee intantaqueeri arori. 16 Noquenqueshiretanaquero irineane Avincatsarite icantitacari: "Yora Joa ivaotisatantaroni nija, irompa nainti nontianquempiro Ishire Tasorentsi". 17 Peerani aquemisantajeitantariri Avincatsarite Jesoquirishito, itiancaqueero Tasorentsi Ishire. Meeca imoncaratajiniri iriori itsipapee atiri. ¿Arimpa nontsaneaqueari? Tempa irio Tasorentsi. 18 Iquemajeitantavacarori oca, tecatsi incantanaqueri impiateari, irointi icantajeiti: --Cameetsa ini Tasorentsi. Tempa icoacairi aisati pashinisatipee atiri iquenqueshirejeitiri, irijajeitantajeari iriori anta jenoqui. 19 Ari iquisacoyeetanacari Ishitevani. Meeca iquisheetanaqueri maaroni quemisantajeitatsiri, irosati ishiajeitantanaca pashinipeequi quipatsi: Jenishiaqui, Tsipirequi, Antioquiaqui, maaroni. Anta te inquenquetsatacayeriji pashinisati atiri, irinti itsataayetiri ijorioririnte. 20 Ainiro iconoayetacari itsipapee quemisantatsiri, poneayetanainchari Tsipirequi, jero Shirenequi. Yareetantanacari irinti anta Antioquiaqui, iquenquetsatacaapaaqueri caari jorioyetatsi. Icantajeitiri: --Pinquemisantajeiteri Jesoquirishito pavisacotantajeari. 21 Itasoncacoventapinitiri Avincatsarite, itimantacari oshequi catsini quemisantajeitavaqueriri, aventajeitariri. 22 Ari anta Jerosarequi iquemacojeitaqueri quemisantatsiri. Itiancaqueri Verenave anta Antioquiaqui. 23 Yareetapaaca iriori, iotapaaqueri ineshinoncatiri Tasorentsi. Iquimoshiretapaaque, icantajeitiri: --Quearioyea, quiso poajeiteri yora Avincatsarite, pinquearioventeneri maaroni icoacaajeitimpiri. 24 Cameetsari ini iriori Verenave. Quiso yoasanotiro Ishire Tasorentsi, yashi yoiro iquemisantasanoti. Aisati aiquero ijatatii yoshequiajeitanaque quemisantajeitiriri Avincatsarite. 25 Impoiji yovaanaca Verenave Tarisoqui, icoapaaqueri Saoro. Ineapaajiri, irosati yoijatantajariri Antioquiaqui. 26 Anta yapatotapinitirinta quemisantatsiri. Icantani, ocarati aparoni osarintsi. Yoametapaaqueri oshequi catsini atiri. Aitaque anta intanacaro ipajiyeetiri quemisantatsiri: "Quirishitianotatsiri". 27 Irosati yareejeitantapaaca Antioquiaqui pashini camantantatsiri, iponeanaca iriori Jerosarequi. 28 Icarataqueri aparoni, pajitachari Acavo. Icatiapaaca anta yapatojeitanta, oametaqueri Ishire Tasorentsi, icantantari: --Coajica intasheajeitanaque atiripee anta Joreaqui. Ainironi ipincatsariventanti Caraorio, omoncarataja icantitaniri Acavo. 29 Icantajeiti quemisantatsiri: --Tsame ancavintsaajeiteri ayemisantaririnte anta Joreaqui, ampacanteri paitarica icoajeitiri. 30 Jaocarica ocarayetiri timimoyeteeri, aitaque oncarate ampacantayeteriri. Aitaque imataquero icantaqueri. Yapatotaqueri quirequi, ipavaqueri Verenave, jeri Saoro. Icantaqueri: --Jeri yoca quirequi: paajeitanaqueneri quenquetsatacantatsiri anta Jerosarequi, incavintsaajeitanteariri ashinoncaajeitachari. Ari yaanaqueneri jerosaresati, ipapaaqueri quenquetsatacantatsiri. Ari yovaajeitaqueneri iriori ashinoncaajeitachari.

Hechos 12

1 Impoiji yora pincatsari Eroreshi iquisayetaqueri aparopee quemisantatsiri. 2 Yoacantaqueri Santiaco, iro ipesanteetacariri saviri, peti. Irio irirentini Joa. 3 Ionirotaque Eroreshi onimojeitaqueri joriotatsiri, irootaque yaacantantavetacariri Petero aisati. 4 Iro yaacantantacariri quitaiteri yoantapiniyeetarori tanta caari tapiacha. Ijitashivetaca ariorica omoncarataquea quitaiteri Yavisantaniri, iramenacojeiteri joriopee iroyeri. Yaaqueri, impoiji ipaqueri 16 soraro, irishentanteariri. 5 Ari yominqueaqueri. Yora quemisantatsiri iquenquetsatacaasanojeitiri Tasorentsi, icantiri: "Poavisacotajeri Petero". 6 Ari otsitenitanaque, iro osaitequera iroisoquijerime Eroreshi, iroacaantantearirime. Icoaveta iramenajeiterime atiri incamaque. Ainiro inaveta Petero caravosoqui, imaanaque; isatecaqueri apite soraro. Yoisotantacari apite carenatsa. Ishentavetaro ashitacorontsi itsipapee soraro. 7 Ari imapocapaaqueri anta inampire Avincatsarite. Oconijaiteashitimotanacari. Itincapaaqueri imerequiqui, icaocapaaqueri. Icantaqueri: --Pishintsite pintinaanaje. Irosati oisoreashitantanaja carenatsa iracoquiniri, yoisotantavetacariri. 8 Aisati icantiri: --Pinquitsaatajea, pisapatotajea. Ari iquitsaataja, isapototaja. Aisati icantajiri: --Pampinaicajearo poicoro, poijatanaquena. 9 Isoquijanaji, yoijatanaqueri. Te irioteji Petero queariosanotaquerica yoavisacotajiri inampire Tasorentsi. Yaamaaca imishitaca. 10 Yavisanaqueri shentavetariri aparo, jeri aisati itsipa yavisanaqueri. Yareetacaro onta ashitacorontsi, onta iquenantapinitari nampitsiqui. Ashitareimotashitanajari. Yavisanajiro, yovaanaca anta avotsiqui. Irosati inijantareantanajari inampire Tasorentsi. 11 Iotacotaja Petero, icanti: --Meeca niotasanotaque itiancaquenari Novincatsarite inampire. Yojocaacoventaquena iroyename Eroreshi. Aisati iquempetacoventaquena, yojocaacoventaquena jaocarica incantenameri noshanincapee. 12 Iquenqueshiretanaquero, irosati ijatantaca ovancoqui Maria, iriniro Joa. Ipajiyeetiri Joa aisati Maricoshi. Anta yapatojeitacanta oshequi quemisantatsiri, iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi. 13 Iposanavetapaaro Petero ashitacorontsi, ora otsapiquiniri: toc, toc. Ari ocatiashivetanacari nampirentsi pajitachari Irore. 14 Iotsatavajiri irineane Petero, oquimoshiretasanotanaque. Iro cantaincha te ashitareanaqueneriji, ainti oshiashitanaca. Ocamantajeitiri quenquetsatacaajeitiriri Tasorentsi: --Jeritapaaji Petero omoroquinta. 15 Icantajeitavaquero: --Pishinquiventacateemi. Aiquero ocantanaitii: --Queariosanotaque. Icantaquero: --Caari ini Petero, irintiata inampire Tasorentsi, amenacoventiriri. 16 Aiquero catsini iposanaitiiro, toc, toc, irosati yashitareantajanari. Ari ineajeitavajiri, yoajeitavaqueri cavaco, icantavacaajeitanaja: --¿Jaoca iquenapaajiri? 17 Ari yacotashitanaqueri, icantiri: --Pimajerejeite. Impoiji icamantajeitapaajiri jaoca icantajiriri Avincatsarite, yoimisoquijantajariri. Aisati icantiri: --Pincamantaiteri Santiaco, aisati pincamantajeiteri ayemisantaririnte. Irosati isoquijantanaja, ijatanaji imanapitsatacari soraropee. 18 Oquitaitetamani oshequi icantavacaimentajeitacari soraropee: --¿Jaocaquea meeca icantanajari Petero? 19 Icoacantavetacari Eroreshi, te irineajeriji. Isampinatiri soraro shentavetariri: --¿Jaocaqueame iquenanajiri? Yacanaqueri: --Caa, jaocarica, te nioteji; te noneavajeriji. Ari iquisaqueri Eroreshi soraropee, yoacantajeitaqueri, shemi. Ari impoiji yojocanajiro Eroreshi Jorea, yovaanaja anta Sesareaqui, irosati isavicantapaaja. 20 Ari anta Tiroqui aisati Shiroqui aajeitaqueri savicajeitatsiri itashe, te ontimasanoteji iroajeiteari. Peerani icantiri iriori Eroreshi: --Pincavintsaajeitena, nocamicari. Pimpapinijeitenaro noyeari. Ari ipapinijeivetacari, iro cantaincha meeca iquisajeitaqueri. Oshequi iquenqueshireajeitanaca tirosati aisati shirosati. Icantavacaajeitaca: --Itsaneapitsajeiteerocari avajeiteari. Tsame ancanteri Varashito iramitacojeitee ampitsimareacaajeari: tempa iriotaque inampire Eroreshi. Ariorica incanteri, iraacameetsajeitajee aisati, eiroquea itsaneapitsatanteerotsi ayeari. Icantiri Varashito; impoiji icantiri iriori: --Ari, namitacojeitempi. Noncanteri novincatsarite incajemajeitempi, iraacameetsajeitempi. 21 Ari pashini quitaiteri icajemajeitaqueri Eroreshi, yaacameetsajeitaqueri. Yoaneencaro pincatsari iitsaare, isavicaque anta ivincatsarimentoqui. Oshequi ishemetaque, iquenquetsatacaajeitaqueri. Icantiri: --Eiro piquenqueshirejeitatsi. Nompajeitempi maaroni coiteimojeitaquempiri. 22 Irosati iquimoshirejeitantanaca pocajeitaintsiri, icantajeitaque: --Te irio atiri aquemajeitaqueri, irinti Tasorentsi. Cameetsa ini. 23 Ari oshequi ishemetaque Eroreshi, iveshireimentacaro icantajeitaqueriri atiri. Iro cantaincha ishemacari Avincatsarite, itiancaqueri inampire: --Te impincatsatenaji Eroreshi. Pijate pojoquiitacayeari. Ari ijataque, yojoquitacaacari, impoiji icamanaque, torein, irosati yoantacari quenitsi. 24 Irosati iquenacaantayetanacaro quemisantatsiri irineane Avincatsarite. Yoshequianaque quemisantajeitatsiri. 25 Iriori Verenave, aisati Saoro intacotanta anta Jerosarequi. Irosati ipiantanaja Antioquiaqui, itsipatanajari Joa, ipajiyeetiri aisati Maricoshi.

Hechos 13

1 Icarajeitiri quemisantatsiri anta Antioquiaqui camantantatsiri, aisati oametantatsiri: jeri Verenave, aisati Shimo Nijeri. Iroshio shirenesati, Manaemi ishaninca pincatsari Eroreshi, Saoro, maaroni. 2 Ari pashini quitaiteri yapatojeita iquemisantajeitiri Avincatsarite, tecatsi iroajeiteari. Irosati icantantacari Ishire Tasorentsi: --Pincantajeiteri Verenave aisati Saoro: "Pimateneri Tasorentsi paitarica incoacayempiri". 3 Ari impoiji yajiricainajeitaqueri iitoqui, irosati icantantariri: 4 --Pijate pantero icoacaimpiri Tasorentsi, naroquea canterineri Tasorentsi iramitacotempi. Ari otiancaqueri Ishire Tasorentsi, irosati ijatantacari anta Sereoshiaqui. Yoijatanaqueri Joa Maricoshi iramitacotanteariri. Ari itetapaaca pitotsiqui. Otiancacotiri tampea, iquenacotanaque Tsipirequi. Otimi anta nampitsiqui pajitachari Saramina: yareejeitantapaacari anta, iquenquetsatapaaquero irineane Tasorentsi anta pancotsiqui yapatotapinijeitantari joriopee. 6 Impoiji itsoteajeitanaquero maaroni nampitsipeequi anta Tsipirequi, maaroni. Impoiji yareejeitapaaca Pajoshiqui. Anta ineapaaqueri sheripiaritatsiri, pajitachari Varijesoshi. Jorio ini. Irishiyerime camantantatsiri, icantapiniti: --Naro quenquetsatirori irineane Tasorentsi. Ja, itseeyani. 7 Itsipatapinitari pincatsaritatsiri pajitachari Serijio Pavoro. Ainiro iotantari iriori. Icajemacantaqueri Verenave, jeri Saoro: icoaque inquemero irineane Tasorentsi. 8 Iro cantaincha itsaneavetacari yora sheripiari: te irinintacaaveteariji inquemisante yora pincatsaritatsiri. 9 Ari iotacotaqueri Saoro, pajitachari aisati Pavoro. Oametasanotiri Ishire Tasorentsi, yamenasanotanaqueri sheripiari, 10 icantanaqueri: --Pamatavitantasanotaque. Te catsini pincameetsateji: piquempetacari camaari. Te pininteroji cameetsayetatsiri, irointi picoasanotaque pamatavitante. Picoaque pamatavijeiteri maaroni coatsiri irioteri Novincatsarite. ¿Eirompa piquenqueshiretatsi? 11 Meeca intasonquempi Novincatsarite pinquitapoajaquitanaque. Osamanitanaque, eiro pamenitajatsi. Irosati icamarajatantanaca, otsiteniiteacotanaqueri. Ipamipamitanaque, pami, pami; icanti: --Teve namenajeve. Pancatsatanajenave. 12 Ari ineavaqueri yora pincatsaritatsiri, aisati iquemiro irineane Avincatsarite, irosati iquemisantantanaca. Icanti: --Cameetsave oca icamantacotiriri Avincatsarite. 13 Iponeanaja Pavoro Pajoshiqui, itetanaja pitotsiqui, itejeitanaja aisati maaroni icarajeitiri. Iquenacotanaque anta Perejequi, ora Pampiriaquiniri. Iriori Joa yojocanajiri, ipianaja iriori Jerosarequi. 14 Impoiji itsipapee, yovaajeitanaja aisati. Yareejeitapaaca anta pashiniqui Antioquia: ora Pishiriaquiniri. Quitaiteri imaoreantajeitari iqueajeitapaaque pancotsiqui yapatojeitantari, ari isavicajeitapaaque. 15 Ineanayeetiro isanquenareni Moishishi, aisati isanquenareni camantantatsiniri. Yora jivatacantantatsiri anta pancotsiqui, icantavaqueri: --Noshaninca, pincoaquerica avirori pinquemisantacayeri ashanincapee aca, pincamanteriqueti. 16 Ari icatianaca Pavoro, yacotashitaqueri yoimajerentajeitaqueri. Icanti: --Noshaninca, ariorica pipincatsataqueri Tasorentsi, pinquemisantajeitavaquena. 17 Meeca nonquenquetsatacotempiri Tasorentsi iquemisantiniri Ishiraerini. Peerani icoyeaqueri intacantayetacariniri inquemisanteri. Impoiji, itimantacari ashanincani anta Ejipitoqui, yoshequiacaaqueri. Itasoncacoventajeitiri, irosati ishinetantacari peranavetariri ijajeitanaque. 18 Ocarati 40 osarintsi itimajeiveitani ashanincani anta caaraiteriqui, iro cantaincha oshequi itseencajeitaqueri Tasorentsi. 19 Icoajeivetaca irareejeiteame Cananaqui, iro cantaincha isaviqui pashinisatipee atiri, ticaajeivetavacariri. Inashiyetaca iriori, ocarati irineanepee 7. Impoiji itasoncaventiniri Tasorentsi ashanincani, itsoncajeitaqueri savicajeiveitachaniri. Impoiji ipaqueri ashanincani iipatsite, icantiri: "Jero oca, pisavicajeitanteari". 20 Ari ocarataque osarintsi isavicajeitaque 450. Te intimeji pincatsariventasanojeiterineri, irinti ijivatashijeivetacarini itsipapee savicacantayetatsiri. Impoiji ijivatacanti yora camantantatsiniri pajiveitachaniri Samoiri. 21 Impoiji icantaqueri ashanincani Tasorentsi: "Nocoajeitaque pincatsariventasanojeitenaneri". Ari icoyeaqueneri Saoro, ipincatsariventantariniri ashanincani. Irio iriri iriori Saoro ipajita Shishi. Iriojeitaque ishanincapeeni Vejami. Ocarati 40 osarintsi ipincatsariventantaque Saoro, 22 impoiji icanti Tasorentsi: "Eiro ipincatsariventantajitsi aisati Saoro, te incameetsateji, irinti pincatsaritajantsine Iraviri, yora itomi Jese. Irio noneacameetsatasanotaqueri, irantenaro irinti maaroni nonintacayeriri". 23 Iriotaque ishanincani Iravirini oavisacotajeeri: ipajita iriori Jesoshi. Tempa icantini Tasorentsi: "Irio ishanincani Iravirini oavisacojeiterineri atiri". Moncarataca meeca icantitacaniri. 24 Ijivataqueri Joa iquenquetsatacaajeitaquerini maaroni ashaninca: "Pinquenqueshirejeitajea, eiro piquempejeitajatsi peerani, impoiji novaotisajeitempi, aisati iroavisacojeitempi Tasorentsi". Impoijiquea iquenquetsatapaaque Jesoshi. 25 Iriori Joa irotaintsi incame, ari icanti: "Te narosano yora piquenqueshirejeivetari. Te naro Quirishito oavisacojeitempineri, irintiquea impoitapeenaneri. Oshequi nopincatsatasanotaqueri narori; irompa nainti, te nompincatsatimateaji". 26 Ari yovaajiniri aisati Pavoro, icantiri: --Noshaninca, tempa ashanincajeitarini Avaramani, tsame anquempetasanojeiteari, ampincatsatasanojeiteri Tasorentsi. Meeca noncamantajeitempi: ariorica ampincatsatasanojeiteri Jesoshi, ari iroavisacojeitee. 27 Te iriojeitavaqueriji jerosaresati, itseencajeitavaqueri. Aisati iquempejeitaqueri ivincatsaritepee, te iriojeiteriji Quirishito ini. Maaroni saavaro ineanatapinijeivetaro isanquenayetiniri camantantatsiniri, iro cantaincha te inquemasanotavaqueroji, irootaque caari iojeitantaro oquenquetsatacotiri Jesoshi. Iriotaque oquenquetsatacotiri Sanquenarentsi: "Iroyeeteri Quirishito". Ari yoacantajeitaqueri ashanincajei Quirishito, iro cantaincha te irioteriji. 28 Tecatsi irantavetea, yoacantashitacari. Icantacoventashitacari Pirato: "Poacanteri". 29 Moncarayetaca maaroni isanquenatacotitacariniri: oshequi yoashinoncaaqueri, ipajacotaqueri coroshiqui, icamanaque, torein. Impoiji yoaniireajiri, yoaqueri anta omoroqui imperita. 30 Icamasanovetaca, iro cantaincha yoitinaajiri Tasorentsi. 31 Ari ocarataque oshequi quitaiteri inijaapinijeitajari iroamere, yora tsipajeitapaajariri chapinqui Jerosarequi: yora poneachari Carireaqui. Iriojeitaque meeca camantajeitiriri atiri. Jero aisati icantajeitiriri Pavoro: 32 --Ocameetsataque icamantaqueriniri peerani Tasorentsi ashanincani. Isanquenatacaaqueri peeraniniri otimantacari pampoyeantsi, oca apitetaintsiri. Ocantini: "Incanteri Tasorentsi Quirishito: 'Ariorica nontinaajempi noncantajempi notomi'". Meeca noncamantajeitempi: imataquero Tasorentsi icantaqueriniri ashanincani: yoitinaajiri Jesoshi, ayojeitantacari Quirishito ini. 34 Jeroca pashini icantaqueriniri Tasorentsi: "Notiomi, nomoncaratasanotempiro maaroni nocantaqueriniri Iravirini: nontasoncacoventempi pimpincatsaritasanotanteari. Queariotasanotaque: tempa narotaque cantaquempiri". Irootaque, noshaninca, piojeitantacariri yoitinaasanotajiri Tasorentsi Quirishito, irootaque ipincatsaritasanotantajari. Icamasanovetaca, yoitinaajiri, te impatsayeji quipatsiqui. 35 Tempa irootaque oca isanquenataqueniri pashini pampoyeaveitachaniri: "Tasorentsi, niotaque eiro pishinetiritsi pitomi impatsaye quipatsiqui: tempa oshequi pineacameetsataqueri". 36 Pinquenqueshireteri peerani Iravirini, imoncarataqueneri Tasorentsi maaroni icoacairiri. Impoiji icamaque iriori, torein. Itijeetaqueri, itsipayeetaqueri ishanincapeeni, irosati ipatsaasanotantanaca. 37 Irompa irinti Jesoshi itinaajiri Tasorentsi, te impatsayeji irinti. 38 Meeca, noshaninca, piojeitavaquero oca. Ainiro pantajeitaqueri caari cameetsatatsi, iro cantaincha aneatsi meeca irinti Jesoshi, icavintsaajeitaquempi. Te incoacayempiji pijajeite Sharincaveniqui, irointi icoaque iroameetsajeitempi, iroavisacojeitempi. Ocari meeca isanquenare Moishishi, tecatsi oncantea oameetsajeitempi. 40 Paamaventeayea, piquempetaricari yora iquenquetsatacotiniri camantantatsiniri icantini: 41 "Pamene, tseencantatsiri, pinquenqueshirejeitanaquea: pijajeiticari Sharincaveniqui. Coajica pineajeitena nontasoncantasanotanaque, nomayetero caari pineapinijeiti. Ariorica noncamantavetempi paitarica nanteri, eiro piquemisantanatsi". Irootaque icantaqueriri Pavoro ijorioririnte. 42 Ari isoquijajeitanaji, icantasanojeitavajiri: --Coajica otsipani saavaro pimpocajanteya aisati. Pashini pinquenquetsatacaajeitenaro niotasanotanteari. 43 Ari ijajeitanaji. Jeri Pavoro iquenanaji avotsiqui, itsipatanajari Verenave. Yoijajeitanaqueri quemisantatsiri: jeri joriosanori aisati peajanchari jorio. Ari icantaqueri Pavoro: --Pinquemisantasanoteri Jesoshi irineshinoncatantempiri Tasorentsi. 44 Ari otsipani saavaro yapatojeitaca oshequi nampitsiquiniri. Te irishequiteji caari apatotacha. Yapatotimentaro inquemisantero irineane Tasorentsi. 45 Yora ivincatsaritepee jorio ineaqueri apatojeitainchari, irosati ocantimoneentantanacari. Icantajeiti: --Te oncameetsateji oca icantiri Pavoro, aisati te incameetsateji iriori. Oshequi yamatavitanti. 46 Cameetsa yacasanotanaqueri Pavoro, jeri Verenave. Te intsaroashiretanaqueji, icanti: --Avirojeitaque nintavetacari nocamantajeivetaquempiro irineane Tasorentsi, iro cantaincha pitseencavaquero avinti. Meeca niotaque te pincoyeji pincantaitatiyempani paneasanotaje anta inquitequi. Meeca nojatashiteri irinti pashinisati atiri, niotaque inquemisante irinti. 47 Irootaque nojatashitanteariri, tempa icantitaquena Novincatsarite: "Tempa avirotaque notiancaqueri pincamantayeteri pashinisatipee atiri, iravisacotantajeari iriori. Pinquenquetsatacaajeiteri maaroni, pintsoteajeitanaquero maaroni nampitsipeequi". 48 Iquemantajeitavacari yora caari joriotatsi, iquimoshirejeitanaque. Icantajeiti: --Cameetsa oni irineane Avincatsarite. Ari itimi oshequi caari joriotatsi icoyeaqueri Tasorentsi intime inquitequi, incanteani: iriojeitaque quemisantajeitaintsiri, maaroni. 49 Otsoteayetanaca irineane Avincatsarite maaroni nampitsipeequi anta. 50 Irinti ivincatsarite jorio, oshequi iquisajeitanaca. Ijatashijeitiro quemisantincaro shanincatacariri savicacaantayetatsiri, aisati ijatashijeitaqueri savicacaantajeitatsiri iriori. Icantajeitiri: --Tsame, anquisajeiteri yora Pavoro, jeri Verenave. Te incameetsateji. Irosati itiancantajariri: --Tsame pijajeitaje. Eiro pipocajitsi aisati aca nonampiquica. 51 Ari iriori, ipacaraanajiniri quipatsi iitiquiniri, pacara, pacara. Icantiri: --Meeca piojeitaquena eiro nopiajatsi. Te pincoajeiteji pinquemisante. Irosati yovaantanaca Iconioqui. 52 Ari iquimoshiretasanojeitanaque quemisantatsiri anta. Quiso oasanojeitaqueri Ishire Tasorentsi.

Hechos 14

1 Anta Iconioqui iqueapaaque Pavoro, jeri Verenave, anta pancotsiqui yapatojeitantari jorio, iquenquetsatapaaque. Iquemisantavaque oshequi catsini jorio, aisati caari joriotatsi. 2 Yora jorio, caari quemisantatsi, yoamejeitaqueri pashinisatipee atiri, iquisajeitavaqueri quemisantajeitatsiri. 3 Ari osamani isavicapaaque Pavoro, iquenquetsatacotapinitiri Avincatsarite, te intsaroyeji. Yora Avincatsarite, imatacaaqueri quemisantatsiri itasoncantayeti, imatacaaqueri paitarica caari ineapiniyeti. Iotacaaqueri atiri queariotasanotaque ineshinoncatasanotantaque. 4 Iro cantaincha icantavacaajeitanaca nampitsiquiniri. Itimi aparopee quempeayetanacariri jorio. Irio itsipa quempeayetanacariri quemisantatsiri. 5 Jeri yora jorio, caari joriotatsi, pincatsaritatsiri: icoajeivetaca iroatsinayerime, impichaanaterime Pavoro, jeri Verenave. 6 Ari iotanaque, irosati ishiajeitantanaca anta Irishitaraqui. Impoiji yovaanaja Terevequi. Irootaque oca nampitsi Iricaoniaquiniri. Aisati ijati otsapiyetapaa, 7 icamantajeitapaaqueri atiri jaoca incanteari iravisacotantajeari. 8 Anta Irishitaraqui isavicaque shirampari yamashita iitiqui. Choritatsiri ini. Aitaque icantitapaani iroaquera itimapaaque. Te iraniitimateji capichaji. 9 Iquemisantavaqueri Pavoro. Ari yamenapaaqueri iriori iotacotaqueri, iquenqueshiretiri Tasorentsi, iravisacotantajeari. 10 Antearojenca icantaqueri: --Pincatiasanotaje. Ari imitajaitanaque iriori, mita, irosati yaniitantanaja. 11 Oshequi catsini icarati neaquerori oca imataqueri Pavoro. Ari ineanatantajeitaro irineane iricaoniasati, antearojenca icantajeitanaque: --Yaniireashitapaaquee tasorentsitatsiri, iquempetapaacari shirampari. 12 Iriori Verenave ipajitashitari Seoshi. Yora Pavoro quenquetsatacaantatsiri, irootaque ipajitantacariri iriori Eremeshi. 13 Anta oquempejitaro nampitsi ovanco Seoshi. Jeri yora saserotetimentarori Seoshi, yamajeitaqueri toropee, aisati inchateaqui. Yamayetaqueneri anta iqueapinitiro nampitsi, icarajeitaqueri oshequi ishanincapee. Icoajeivetaca iroyenerime toropee; imperime Verenave, jeri Pavoro. 14 Iquemantavaitiari iriori, itsereanaquero iitsaare. Ishiashijeitanacari apatotimentariri. Icajemanaque, 15 icanti: --Ashaninca. ¿Paita pantajeitiri? Aisati aquempeavacaajeita, atiri anajeiti. Iro nopocantacari noncamantempiro pojocajero caari cameetsatatsi pantayetiri. Eiro meeca patsipetashitajarotsi pimpincatsatashitajearo pivetsicayetiri. Pinquenqueshirejeiteri Tasorentsisanori irinti, yora aneasanotatsiri. Iriotaque vetsicajeitirori inquite, quipatsi, incajare, maaroni; yovetsicajeitiri aisati maaroni timantajeitarori. 16 Peerani ishinejeitimpi maaroni caari joriotatsi paitarica pameyetacari. 17 Iro cantaincha yovetsicaquempiro Tasorentsi iotacaajeitimpiri. Ineshinoncajeitaquempi. Yoariajeitimpiro incani. Itimacayetiro oitsoquitapinitantari inchatopee. Iquemacaapinitimpiro poari. Yoimoshirencapinijeitimpi. Iriotaque yoca nocoacaaquempiri pimpincatsateri: eiroquea pipincatsatanatsi nainti. 18 Oshequi icamantanavetacari, iro cantaincha irovetanaincha iroashiteanarime toro. 19 Jeri ipocapaaque joriopee, poneayetachari Antioquiaqui aisati Iconioqui. Yamatavitapaaqueri oshequi atiri, icantiri: --Oshequi yamatavitanti Pavoro: pinquisheri. Ari ipichaajeitaqueri, ijijeivetacari camasanotaque. Inoshicanaqueri, yojocaitiri anta otsapitapaaca nampitsi. 20 Ari ijatashijeitaqueri quemisantatsiri, ishoncapaacari; irosati itinaantanaja. Ipiajeitanaja nampitsiqui. Oquitaitetamanaji yovaanaja Pavoro Terevequi, itsipatanajari Verenave. 21 Iquenquetsatacotapaaquero jaoca icantari Tasorentsi yoavisacotanti. Iquemisantacaaqueri oshequi atiri. Impoiji ipianaja Irishitaraqui, Iconioqui, Antioquiaqui. 22 Aiquero ijatatiini iquemisantasanotacairi quemisantatsiri. Icantasanotiri: --Eiro pojoquirotsi oca piquemisantaqueri. Oshequi anquematsicataquearo paitaricapee, irosatiquea ajatantanaqueari anta ipincatsaritinta Tasorentsi; iro cantaincha eiro ashemarotsi. 23 Jaocarica anta yapatotapinijeitari quemisantatsiri, icoyeaqueneri jivatacaajeiterineri. Impoiji iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi, aisati itijeita. Impoiji aisati icantajeitiri Avincatsarite: --Jerica quemisantajeitimpiri. Pojocacoventajeiteri. 24 Ari iquenanaque Pishiriaqui, irosati yareetantanaca Pampiriaqui. 25 Icamantantiro irineane Tasorentsi anta Perejequi, irosati yovaatanaja anta Atarayaqui. 26 Irosati itetantanaja pitotsiqui, iquenacotanaji Antioquiaqui. Aitaque anta itianqueetaquerinta peerani, icanteetirini Tasorentsi: "Jeri yoca, pineshinoncateri irimatantempirori paitanirica pincoacayeriri". Tempa aitaque imataquero. 27 Ari yareetapaaja. Yapatojeitaqueri quemisantajeitatsiri. Iquenquetsatacaajeitaqueri maaroni yantacaajeitaqueriri Tasorentsi iriori. Aisati icantiri jaoca icantari ishinejeitantajariri pashinisatipee atiri iquemisantajeitantajari. 28 Ari osamanitanaque itimimotaqueri iyemisantaririnte anta.

Hechos 15

1 Ari yareejeitapaaca Antioquiaqui joriopee poneachari Joreaqui. Yoametapaaqueri ayemisantaririnte, icantapaaqueri: --Isanquenatini Moishishi: "Pintoyeantea". Eirorica piquemisantiri, eiro pavisacotajitsi. 2 Ari ipiatsatavacari Pavoro, itsipatari Verenave. Te capichaji incantavacayea: oshequi yoametavacaaca. Ari itianquiri Pavoro, Verenave, aisati aparopee pashini. Icantavaqueri: --Pijajeite Jerosarequi anta itiminta iroamereni Jesoshi, aisati yora quenquetsatacaantatsiri. Pisampitacoventapaaqueri icantiri yoca. ¿Queariompa icoacaajeitaquena nontoyeantajeitea? 3 Irio tiancajeitiriri quemisantatsiri anta Antioquiaqui. Ari ijatanaque, iquenanaque Jenishiaqui. Yovaanaca, irosati Samariaqui. Icamantapiniyetiri joriopee quemisantatsiri: --Oshequi iquemisantajeiti meeca pashinisatipee atiri, yojocajeitiro yamejeivetari peerani. Ari iquimoshiretasanojeitavaque maaroni quemajeitavaqueriri. 4 Anta yareejeitapaacanta Jerosarequi, yaacameetsajeitavaqueri quemisantajeitatsiri: iroamereni Jesoshi, quenquetsatacaantatsiri, maaroni. Icamantapaaqueri: --Oshequi imatacaaquena Tasorentsi noquemisantacaajeitiri itsipapee atiri anta otsipapeequi nampitsi. 5 Ari icatiayetanaca aparopee variseo, quemisantatsiri inaveta iriori. Icanti: --Aitaque incanteari intoyeantea itsipapee atiri. Ocameetsati antsoteaquero isanquenareni Moishishi, maaroni. 6 Ari impoiji yapatojeitanaja aisati iroamereni Quirishito, quenquetsatacaantatsiri, maaroni. Icoajeitaque iriotanaque paitarica incanteriri antioquiasati. 7 Oshequi yoametavacaajeitaca. Impoiji icatianaca Petero, icantajeitiri: --Noyemisantaririnte. Peerani icoyeaquena Tasorentsi, piojeitaquero: tempa pineacojeitaquena. Aitaque icoyeaquena noncamantajeiteri pashinisati atiri jaoca incanteari inquemisantantajeari, iravisacotantajeari. 8 Tempa irio Tasorentsi iotirori aquenqueshirejeitiri. Iriotaque tianquiniriri itsipapee atiri Ishire, ayojeitantacari yavisacojeitaji. Tempa meeca iquempejeitaquee arori. 9 Queario, aitaque amoncarajeitacari iriori. Tempa aisati icanti Tasorentsi: "Pimoncaratavacaajeitaca". Iquemisantaque itsipapee atiri, irosati yoameetsashireantajariri. 10 Meeca, ¿picoaquempa pincanteri Tasorentsi: "Te pioteji"? Jero oca picoaque pimpomerentsitacaasanoteari ayemisantaririnte. Arojeitaque jorio, amejeivetaro, iro cantaincha te amateroji antsoteajeitero, aisati maaroni ashanincani, te irimajeiteroji. ¿Jaoca incanteari itsipapee atiri irimatantearori? Oshequi opomerentsitaca. 11 Ineshinoncatajee Jesoquirishito, irootaque avavisacotantajari. Tempa maaroni ashirejeitaro oca. Aisati irishiajeitajee arori itsipapee atiri. 12 Imajerejeitanaque maaroni apatojeitainchari. Iquemisantajeitavaqueri Verenave, aisati Pavoro. Icantaqueri: --Imatacaaquena notasoncacoventiri itsipapee atiri. Imatacaaquena caari ineapinijeiti, irootaque iojeitantacari queario Tasorentsi ini Jesoshi. 13 Impoiji imajeretanaque apatojeitachari. Impoiji aisati iquenquetsati Santiaco, icanti: 14 --Noyemisantaririnte, pinquemisantena. Iquenquetsatacaimpi Shimo jaoca icanta Tasorentsi intantajarori ineshinoncajeitajiri pashinisati atiri. Aitaque icoyeaqueri iquenquetsatacotantajariri. 15 Omoncarataca oca isanquenatitacaniri camantantatsiniri pajitachaniri Amoshi. Isanquenatini: 16 "Icanti Avincatsarite: 'Coajica nompiapaaje quipatsiqui, novetsicapaajero aisati inampini Iravirini itireevetacari. Novetsicajero aisati maaroni pancotsi. Nocoaque iraventajeitena maaroni itsipapee atiri, nocoaque inquemisantajeitena'. Irootaque icantiri Avincatsarite, vetsiquirori peerani maaroni timajeitatsiri". 19 Irootaque nocantantacari nainti te oncameetsateji ampomerentsitacayeari yora pashinisatipee atiri. Iquemisantiririca Tasorentsi, moncarataca. 20 Iro cantaincha, tsame ampacanteri sanquenarentsi. Ancamanteri oca: "Paamaventearo yovetsicane atiri ijitasorentsitashitari: amatavitashijeitimpicari. Eiro pineavintsatirotsi tsinane caari pai. Eiro poaritsi ampitsiitachari, poacotarocari ivatsa iriraja". 21 Tempa maaroni saavaroqui, ariorica yapatotapinijeita ajorioririnte, icantani itsaneapinitacaro oca nocantimpiri: tempa itsaneajeitacaroni peerani Moishishi. Eirorica yantajeitiro oca, ari ocameetsati iraacameetsajeiteri ashanincapee. Irootaque icantaqueriri Santiaco. 22 Ari onimojeitaqueri maaroni quemisantajeitatsiri, icanti: --Cameetsataque. Irootaque ancamanteriri antioquiasati. Ari icoyeajeitaqueri apite jivatacaajeitiriri quemisantatsiri: Jorashi Varasavashi, aisati Shirashi. Icantaqueri: --Avirojei oijajeiterineri Pavoro aisati Verenave anta Antioquiaqui. Pincamantapaaqueri ayemisantaririnte nocantaqueri aisati pimpapeeri sanquenarentsica. 23 Jero oca ocantiri sanquenarentsi isanquenatiniri: "¿Ainirompi noyemisantaririnte? ¿Tecatsimpa oyempine? Aca Jerosarequi nocarajeitiri iroamereni Jesoshi aisati itsipapee quenquetsatacaantatsiri. Meeca nosanquenajeitimpiro caari joriotatsi, savicajeitatsiri anta Antioquiaqui, Shiriaqui, aisati Shirishiaqui. 24 Noquemacotaqueri yora nocarajeivetari: oshequi iquenquetsatacaamempeaquempi, icomitacaaquempi. Icantashiretacaaquempi. Te naro tianquerine. 25 Aitaque onimojeitaquena maaroni narori nontianquempiri yoca nocoyeaqueri. Intsipatanaqueari Verenave, jeri Pavoro: yoca nonintane. 26 Iriojeitaque caari tsaroatsi incamimenteri Avincatsarite Jesoquirishito. 27 Nontianquempiri Jorashi, jeri Shirashi. Incamantasanotempiro iriori oca nosanquenatimpiri. 28 Ari onimotaquero Ishire Tasorentsi, aisati onimotaquena narori noncamantempiro oca. Eiro noperanatimpitsi, irointi apatiroti pimatero oca. 29 Eiro poaritsi yora yoyeevetacanariri yovetsicane atiri: caari oni Tasorentsi. Eiro poacotarotsi ivatsa iriraja. Eiro poaritsi ampitsiitachari. Ariorica poyeari, oshequi inquenqueshiretanaque joriopee. Eiro pineavintsatirotsi tsinane caari pai. Ariorica pimayetaquero oca, cameetsataque. Ari cameetsa pintimajeite". Irootaque isanquenatiniriri antioquiasati. 30 Ari ijajeitanaque Antioquiaqui yora itianquiri. Yapatojeitapaacari quemisantajeitatsiri, ipapaaqueri sanquenarentsi. 31 Ineanajeitavaquero, irosati iquimoshirejeitantanaca. 32 Irisati camantantatsiri iriori Jorashi, aisati Shirashi. Oshequi iquenquetsatacaapaaqueri iquimoshiretacaapaaqueri, iquemisantacaasanojeitapaaqueri. 33 Osamani isaviquimotaitiri, impoiji ipianaja aisati Jorashi. Yovetsatavajari yora iyemisantaririntepee, icantavajiri: --Cameetsayea pijataje. Irosati ipiantanaja anta itiminta tiancaqueriri. 34 Irinti Shirashi icoaque irisavicanaje Antioquiaqui. 35 Irosati isavicantapaaca Pavoro, jeri Verenave. Yoametantanaque, icamantantanajiro irineane Avincatsarite. Itsipajeitacari aisati oshequi pashinipee, icamantantajeiti. 36 Pashini quitaiteri icanti Pavoro: --Verenave. Tsame aneajanteri aisati ayemisantaririnte anta maaroni nampitsipeequi: yora peerani acamantajeitaitiri irineane Avincatsarite. Amenajanterita jaocarica icantajeitacari. 37 Icoaveta Verenave iraanajerime aisati Joa. Ipajiyeetiri aisati Maricoshi. 38 Iro cantaincha Pavoro, icantaqueri: --Peerani anta ajatantacari Pampiriaqui, yojocanaquee. Te intsipatanaqueeji anta aquenquetsatinta. Eiro meeca aanajiritsi. 39 Ari ipiatsatasanotavacaaca, irosati inijantareavacantanaca. Yora Verenave, yaanaqueri Maricoshi. Itetanaca pitotsiqui, ijataque Tsipirequi. 40 Irintiquea Pavoro, yaanaqueri iriori Shirashi. Icantajeiti quemisantatsiri: --Novincatsarite, pineshinoncajeiteri yoca, quiso poanaqueri cameetsa. 41 Ari iquenanaque Shiriaqui, aisati Shirishiaqui. Anta iquemisantacaasanojeitaqueri quemisantatsiri.

Hechos 16

1 Impoiji yareetapaaja Terevequi, aisati Irishitaraqui. Itimaiti anta quemisantatsiri pajitachari Timoteo. Irootaque irinirontari jorio. Irompa irinti iriri, te irijorioteji. Quemisantatsiri oni iriniro. 2 Icantajeiti quemisantajeitatsiri anta Irishitaraqui aisati Iconioqui: --Icameetsati Timoteo. 3 Icoaque Pavoro intsipatanaqueari. Iotacojeitiri joriopee iriri, caari ini jorio iriori, icantantariri Timoteo: --Ariorica pintoyeantea, iraacameetsajeitempi jorio. Icantiri: --Ari. Ari yaanaqueri, itoyeantimentanacari joriopee, timayetatsiri anta nampitsipeequi. 4 Impoiji iquenantanajari nampitsipeequi, yoamejeitaqueri maaroni icantayetiri jerosaresati: yora iroamere Jesoshi aisati jivatacaajeitiriri quemisantatsiri. Icantiri: --Ariorica inquemisanteri itsipapee atiri Quirishito, eiro acantiritsi: "Pimpeajea jorio". 5 Ari iquemisantacaasanotaqueri maaroni quemisantatsiri. Maaroni quitaiteripee aiquero ijatatiini yoshequiasanotanaque. 6 Iquenanaque Jirijiaqui, Carashiaqui. Tempa ocantitacari Ishire Tasorentsi: --Eiro picamantantitsi anta Ashiaqui. 7 Yareetanaca Mishiaqui, ari icoavetaca irijateme Vitiniaqui. Iro cantaincha aisati te oshineteriji Ishire Jesoshi. 8 Iquenanaque Mishiaqui, irosati yoirincantanaja Toroarequi: ari noneavaqueriri narori. 9 Tsiteniriqui imishitacari Pavoro aparo maseroniasati. Icatiimotapaacari, icantasanotapaaqueri: --Pimpoque aca Maseroniaqui, pintacojeitena. 10 Irosati nocoantanaca jaoca nonquenanteari nareetanteari Maseroniaqui. Niotanaque itiancaquena Tasorentsi anta noncamantanteariri savicajeitatsiri jaoca incantajeiteari iravisacojeitantajeari. 11 Anta Toroarequi notejeitanaca pitotsiqui. Aacotanaquena tampea Samotorashiaqui. Oquitaitetamanaque aisati novaamanaja Neaporishiqui. 12 Novaanaja aisati Jiriposhiqui. Irootaque intapaarori nampitsi Maseroniaquiniri. Inampitapaaro meeca poneachari Oromaqui. Ari notimajeitapai aparopee quitaiteri. 13 Ari saavaroqui nosoquijanaji omoroqui tantorentsi shoncarori nampitsi, nojatanaque anta otsapijaqui eni. Naamaapaacari aitaque anta iquenquetsatacaapinitiri joriopee Tasorentsi. Nosavicapaaque, noquenquetsatacaapaaquero tsinanepee apatojeitainchari. 14 Otimaiti aparo quemavaquenari pajitachari Iriria. Oponeanaca peerani nampitsiqui anta Tiatiraqui. Irootaque quemisantiriri Tasorentsi. Opimantapiniyetiro tocoya quisaaripee. Iotacaaquero Avincatsarite oquemisantavaquero icantayetiri Pavoro. 15 Ovaotisataca, otsipajeitacari maaroni savicajeitatsiri ovancoqui. Ocantasanotaquena: --Ariorica piotaquena noquemisantasanotiri Avincatsarite, pijajeite novancoqui, pisaviquimotanaquenatsita. Ari ocoacaaquena, irosati nocantantacari: --Tsamequeti. 16 Ari nojajeitanaque anta iquenquetsatacaapiniyeetirinta Tasorentsi. Otonquiotavaquena nampirentsi, iotacairo camaari. Iotashita, oquenquetsatacotitaro paitarica tequeratsita oneeroji. Irootaque yaantayetacari oshequi quirequi yora nampitarori. Icantapinitiri atiri: --Pincoaquerica pinquemero, pimpinatena. 17 Ari oijajeitanaquena. Ocajemi, ocanti: --Yoca shirampari, iriojeitaque quemisantiriri Tasorentsi, yora jenoquiniri catsini. Incamantajeitempi jaoca pincanteari pavisacotantajeari. 18 Aitaque ocantapinita maaroni quitaiteriqui. Ishemanacaro Pavoro, ipitsocashitanacaro, icantanaqueri camaari: --Iriotaque Jesoquirishito noquemisantiri, irootaque nocantantimpiri: pojocanajero. Irosati yojocantanajaro. 19 Iotanaque yora nampitarori, icantaniroti: --Eirove, tecatsi ancantajea meeca aantajeariri quirequi. Irosati yaantacari Pavoro aisati Shirashi, tapi. Inoshicanaqueri nampitsiqui, nianqui: anta itiminta pincatsaritatsiri. 20 Yaanaqueri pincatsariqui, icantapaaqueri: --Iquenqueshiretacaajeitaquena maaroni savicajeitatsiri aca anampiqui. Tempa jorio ini iriori. 21 Icamantacotiro oca yameyetacari iriori. Te oncameetsateji anquemisantavaquero icantaqueeri, te oncameetsateji ameyetearo. Tempa ashanincajeitacari arori oromasati. 22 Iquisajeitanaca maaroni apatojeitainchari, irosati icantantari comantanti: --Pisapoquiteri iitsaare Pavoroca, jeri Shirashica; pimpasatsempequijeiteri. 23 Oshequi ipasanataqueri, impoiji yoiminqueaqueri caravosoqui. Icantasanotiri catsini yora shentiriri: --Cameetsayea pishentasanoteri, ishiacari. 24 Iquemaquero oca icantasanotaqueriri, yoiminqueaqueri. Aisati itsinacaquiitaqueri inchatoqui. 25 Nianquiite tsiteniri, ari iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi, ipampoyeaventajeitaqueri. Iquemisantajeitiri itsipapee yoiminqueeyetiri. 26 Omapocashitanaca onicanaca quipatsi, aisati onicanaca pancotsi, jero maaroni otincamipee, nica, nica, nica. Intsipaite ashitareajeitanaca ashitacorontsipee. Irosati onijantareantanaca tsinacaquiivetacariri iitiqui. 27 Itinaanaca shentiriri. Ineaquero ashitacorontsi, ashitareajeitanaca. Ijitashivetaca shiajeitanaca yora yoiminqueajeitiri, irosati yaantanacaro isavirite, irovetanaincha iroashitanajeame irisati. 28 Ari intsipaite icajemacotanaqueri Pavoro: --Eiro poashitajatsi avisati. Irosati nocantajeita maaroni aca, te noshiyeji. 29 Icantiri variria inampire: --Pamaquena tsiomentotsi. Ari yamaqueneri, irosati iqueantanaca anta yoisovetacarinta. Ipioncanaque, itiyeroimotapaacari Pavoro, jeri aisati Shirashi. 30 Impoiji yaanaqueri saiteriqui. Icantiri: --Noshaninca, ¿jaoca noncanteari narori navisacotantajeari? 31 Yacanaqueri: --Pinquemisanteri Novincatsarite Jesoshi, iroavisacotantajempiri. Aisati inquempejeiteari maaroni pishaninca. 32 Icamantasanotiri irineane Tasorentsi. Aisati ishanincapee iriori, icamantajeitiri. 33 Irosati osaite yaantanacari, iquivayetajiniri oca yaaveaqueri ipasanataqueri, impoiji yaavintajiri. Irosati ivaotisatantaja, icarajeitaqueri maaroni ishaninca. 34 Ari yaanaqueri ivancoqui, yoacaapaacari. Iquemisantajeitiri Tasorentsi, irootaque iquimoshirejeitantanacari maaroni ishaninca. 35 Ari oquitaitetamanaji, jeri yora pincatsari itianquiri variria: --Pijate caravosoqui, pincamantaiteri iroimisoquijajeri quemisantatsiri. Ari ijataque, icamantapaaqueri shentiriri: --Pintiancajeitajeri irijatajeta. 36 Irosati icantantajari iriori: --Icantajana pincatsari nontiancajempi. Meeca pisoquijanaje, cameetsa pijataje. 37 Iro cantaincha icantiri Pavoro: --Jampa noshanincatacari oromasati. Te irisampitacoventenaji pincatsari, te irioteji ainirorica nantane. Ipasatacantashitaquena, aisati yoiminqueacantashitaquena. Tempa ineajeitaquena maaroni savicajeitatsiri yoashinoncaaquena: ijijeiveta ainiro nantane. ¿Ariompa meeca irimanaquero iroimisoquijacantajena? Tempa eiro. Impoqueta iriori, iriotsitaquea oimisoquijajantenane iriojeitanteari ashanincapee tecatsi nante. 38 Ari ipianaja variria, icamantapaajiri. Iotantacari pincatsari ishanincatacari Pavoro oromasati, ari itsaroanaque. 39 Ipocapaaque, cameetsa iquenquetsatacaapaaqueri. Irosati yoimisoquijantapaajari: --Meeca pijataje, pojocanajero nonampi. 40 Ari isoquijanaji, iquenanaji ovancoqui Iriria. Ineapairi ayemisantaririnte, icantapaaqueri: --Cameetsayea pintimajeite. Irosati yovaantanaja pashiniqui nampitsi.

Hechos 17

1 Iquenanaque Pavoro Antiporishiqui, Aporoniaqui, irosati yareetantaca Tesaronicaqui. Ari anta otimi pancotsi yapatotantari jorio, 2 irosati iqueantapaaca. Aitaque icantatiani yametapinitaro iquenquetsatacaapinijeitiri jorio. Ocarati mava saavaro yoamejeitiri ocantayetiri Sanquenarentsi. 3 Ari yoametasanotapaaqueri. Iotacaasanotaqueri, icantiri: --Aitaque ocantitani Sanquenarentsi: "Irineacatsitaquearo yora Quirishito. Incamaque, irosati intinaantajeari". Irio nocamantacotiri Jesoshi, iriotaque Quirishito. 4 Iquemisantavaquero aparopee icantaqueriri, irosati yoijajeitantanacariri Pavoro, jeri Shirashi. Aisati iquempejeitaca oshequi caari joriotatsi, quemisantatsiri: yoijajeitanaqueri Pavoro. Aisati oquempetaca iroori tsinane, ishanincapee pincatsaritatsiri. Oquemisantajeitaque. Te aparopee one iroori. 5 Ari oshequi iquisanaca joriopee, yapatojeitaqueri caari cameetsajeitatsi, aisati perayetachari. Iquisacaajeitacari timajeitatsiri nampitsiqui. Ijajeitanaque ivancoqui Jaso, icoajeivetapaacari Pavoro, jeri Shirashi. Icoavetaca iraanaquerime anta yapatojeitacanta atiri, inquisajeiterime. 6 Te irineapeeriji, irinti inoshicashitanaca Jaso, jeri aparopee quemisantatsiri aisati. Yaanaqueri anta savicacaantatsiriqui. Icajemajeitapaaque: --Jeri yoca quisacaantajeitaqueriri maaroni savicajeitatsiri. Jeri yoca Jaso aacameetsataqueriri. 7 Yoametantajeiti, icanti: "Eiro pimoncaratiniritsi Sesari icantimpiri. Timatsi pashini pincatsaritatsiri, yora Jesoshi". 8 Ari iquemantavacarori oca, iquisajeitanaca atiripee, aisati yora savicacaantatsiri. 9 Icantanaque Jaso, aisati itsipapee: --Jerica quirequi: pinquempoyeajenari piotantenari eiro noshiapitsatimpitsi, tecatsi nante. Ontimerica nantane, ari paasanoterita noirequite. 10 Irosati itiancantajari. Ari otsitenitanaque. Itiancajiri Pavoro aisati Shirashi. Irio tiancajiriri ayemisantaririnte. Yovaanaca Vereaqui. Yareetantapaacari, irosati ijatantapaaca yapatotapinitanta jorio. 11 Irio irinti cameetsatasanotaintsiri, te irishiyeriji yora tesaronicasati. Icoasanotaque inquemisantero Sanquenarentsi. Ineanatapinitiro maaroni quitaiteriqui iriotanteari queariosanorica oca icantaqueriri. 12 Oshequi iquemisantajeitaque iriori. Oquemisanti tsinanepee caari joriotatsi, ishanincapee pincatsaritatsiri, maaroni. Aisati iquemisanti shiramparipee, te aparo irine: oshequi catsini. 13 Ari icamantantiro Pavoro irineane Tasorentsi anta Vereaqui. Iotacotaqueri joriotatsiri, yora tesaronicasati. Ipocapaaque iriori, iquisacaapaacari atiri, icantashiretacaaqueri. Icantiri: --Eiro piquemisantajeitiritsi Pavoro, irointiquea pinquisajeiteri. 14 Yora quemisantatsiri intsipaite itiancaqueri Pavoro anta incajarequi. Irinti savicanaintsi Shirashi, jeri Timoteo. 15 Ainiro aanaqueriri Pavoro anta Atenashiqui. Icantavajiri Pavoro: --Ariorica pareetajea pinampiqui, pincamantapaajenari Shirashi aisati Timoteo intsipaite impocajeta. Ari ijatanaque, icamantapaajiri. 16 Ari yoyeapaajiri Pavoro anta Atenashiqui. Irio yoyeapaajiri Shirashi aisati Timoteo. Ineapaaquero anta nampitsiqui oshequi catsini yovetsicashiyetari ijitasorentsitashiyetari, irosati yoashiretantanaca. 17 Aisati anta Atenashiqui oshequi yoamejeitiri joriopee aisati caari joriotatsi: yora quemisantajeitiriri Tasorentsi. Oshequi yoametavacaajeitaca. Aisati iquempetacaapinitacari maaroni atiri anta nampitsiqui nianqui. 18 Yoametapaaqueri coapinitatsiri iriote paitaricapee, icarajeitiri iroamereni Epecoreo. Aisati icarajeitiri caari intacotacha irisati: yora icanteetiri eshitoico. Yora Pavoro icamantacotiri Jesoshi, aisati icanti: --Intinaaje camajeitatsiri. Icanti aparopee quemavaqueriri: --¿Paita icantaqueri yoca neaveetashitachari? Icanti pashini: --Icamantacotiri pashinisati tasorentsitatsiri. 19 Yajiricaqueri, yaanaqueri anta yapatotapinijeitanta, icantajeitiri: --¿Cameetsampa niotero oca iroaqueratatsiri poametantiri? 20 Te nonquemapiniteroji oca picantaqueri. Nocoajeiti niotero jaoca ocantacotari oca. 21 Aitaque icantari atenashisati: te intsameeteji, irointi icoaque inquemisantashiteari quenquetsatacaajeitiriri iroaquerayetatsiri caari iquemapinijeiti. Aisati iquempejeita poneayetachari paricoti, iquenquetsatacotashiyetaro paitapeerica. 22 Anta icatiaca Pavoro nianqui, icantiri: --Atenashisati. Niotacotaquempi avirori, pashi poiro piquemisantayeveta. 23 Anta noquenaquenayetinta noneayetaquero oca piquemisantashiyetari. Aisati noneapaaquero anta poapinitiniri pitasorentsite paitaricapee. Ainiro osanquenataca, ocanti: "Anquemisantanteariri tasorentsitatsiri caari ioyeeti". Yora caari pioti: piquemisantashitari, iriotaque yoca noncamantempiri. 24 Yora Tasorentsisanori, iriotaque vetsiquirori quipatsi. Yovetsicajeitiri maaroni timantajeitarori. Iriotaque vetsicayetirori inquite aisati quipatsi. Te irisavicantearoji ora pancotsi yovetsiquiri atiri. 25 Aroquea ainti, tecatsi ancanteri intacojeiteari. ¿Ariompa incoanaque intacotearine? Tempa iriotaque oaneajeiteeri, intacojeiteeri irinti. Tempa iriotaque paqueerori maaroni, paitaricapee. 26 Aparoni yovetsicavetaca peerani, iriotaque intanacaroniri; meeca ashequiajeitanaque, atsoteajeitanaquero maaroni quipatsipee. Iriotaque Tasorentsisanori cantatsiri jaocarica irisavicajeiteri maaroni atiri, aisati jaocarica oncarate intsoncajeitanteariri; iriotaque cantacantirori. 27 Itimacaajeitaquee ancoanteari ayojeiteri, aisati aneantajeariri coajica. Iro cantaincha, te irarejiteji. 28 Iriotaque ovaneajeiteeri. Iriotaque shevatacaajeiteeri. Iriotaque timacaajeiteeri. Tempa aitaque icantitani pishaninca pampoyeapinitatsiri: "Arojeitaque itimacaane Tasorentsi". 29 Arojeitaquerica itimacaanepee Tasorentsi, te oncameetsateji meeca ashiacanteri oro, perata, mapi, yovetsicanepee atiri. Aisati eiro ashiacantiritsi paitarica iquenqueshiretiri atiri. 30 Peerani te irioveiteani ashanincani, ari tecatsi incantimenteri Tasorentsi inquishimenterini yantajeitiniri. Iro cantaincha ioti irinti jaoca oncarate incantacoventanteariri maaroni atiripee. Timatsi shirampari pajitachari Jesoshi, icamasanovetaca. Impoiji itinaajiri Tasorentsi, iotantajeitariri maaroni atiri. Ipeaqueri iriori cantacoventantatsineri. Cameetsa incantacoventante. Irootaque icantantajeitariri atiri meeca: "Pinquenqueshirejeitanaquea, paventajeiteari Tasorentsisanori". Aitaque icantajeitiri maaroni atiri, jaocarica isavicajeitiri. Irootaque icantiriri Pavoro. 32 Ari iquemantajeitavacariri icanti: "Itinaanaja camavetainchari", ainiro shirontimentaarantacariri; iro cantaincha icantanaqueri pashinipee: --Coajica pashini pampiitajenaro oca aisati. Irosati ijatantanaja Pavoro. 33 Itimaarantaque quemisantavaqueriri, irosati yoijatantanacari iriori. Ipajita aparoni quemisantatsiri Tionishio: iriotaque pincatsaritatsiri anta nampitsiqui, icarajeitiri ivincatsaririnte yoametavacaajeitaca. Aisati oquemisanti tsinane pajitachari Tamarishi. Icaratiri aisati itsipapee quemisantajeitatsiri.

Hechos 18

1 Impoiji yojocanajiro Pavoro Atenashi, yovaanaja anta Corintoqui. 2 Anta ineapaaqueri joriotatsiri pajitachari Aquira. Pontosati inaveta, iponeanaca meeca Itariaqui. Iroaquera yareetapaaca. Itsipatapaacaro ijina, Pirishira. Iro ipocantacari, yora pincatsari pajitachari Caraorio iquisajeitaqueri jorio savicajeivetachari Oromaqui, itiancajeitaqueri: --Pijajeite pashiniqui quipatsi, eiro pisavicajeititsi aca. Ari isavicajeitapaaque Corintoqui. Impoiji yareetapaaca Pavoro, isaviquimotapaaqueri. 3 Aisati iquempetavacaajeitaca, iojeiti yantiro tocoyapanco. Irootaque isaviquimotantapaacariri, itsipatavacaaca anta yantaveejeiti. 4 Maaroni saavaroqui yoametavacaajeitaca anta pancotsiqui yapatojeitantari. Iquemisantacaasanojeitaqueri joriotatsiri, caari joriotatsi aisati. 5 Impoijiquea iponeanaja Maseroniaqui Shirashi aisati Timoteo. Irosati yareetantapaajariri. Ineapaajiri Pavoro, iquenquetsati iriori. Icamantapinivetacari joriotatsiri: --Iriotaque Jesoshi yora Quirishitotatsiri aamaajeitaniri peerani. 6 Ipiatsajeitavacari aisati icantimajeitaqueri, irootaque itequimotantanajariri iitsaare iriojeitanteari irotajatsi irijataje. Icantanaqueri: --Avisati jatacantajanchane anta Sharincaveniqui: te aneeroji nantane nainti, tempa nocamantavetaquempi. Meecaquea nojatashiteri irinti pashinisati atiri, nonquenquetsatacaajeiteri. 7 Ari yovaanaja anta, iquenanajiro ivancoqui Tishio Joshito: iriotaque quemisantiriri Tasorentsi. Isavicanampitiro pancotsi yapatotantapinitari. 8 Yora Quirishipo iriotaque quenquetsatacaantatsiri anta pancotsiqui yapatotantari. Cameetsa iquemisantaqueri Avincatsarite. Aisati iquempejeitaca maaroni savicajeitatsiri ivancoqui, iquemisantajeiti. Aisati iquempetaarantaca oshequi corintosati. Iquemavaquero irineane Tasorentsi, iquemisantavaquero, irosati ivaotisatantajeitaca. 9 Ari tsiteniriqui ineashitacari Pavoro yora Avincatsarite, iquemaqueri icantiri: --Eiro pitsaroitsi. Pincamantante, eiro pimajeretitsi. 10 Quiso noaquempi. Aca nampitsiqui, tempa icarati oshequi quemisantanari. Tecatsi incanteetempi iroashinonqueetempi. 11 Irosati isavicantanaca aparo osarintsi, oquimojantsivetapaaja aisati. Yoamejeitaqueri corintosati irineane Tasorentsi. 12 Ipincatsariventanti meeca Cario acayasati. Irosati joriopee iquisantanacari Pavoro. Yaanaqueri anta itiminta oametavacainchari. 13 Icantapaaqueri: --Jeri yoca shirampari, icantanirotiri atiri: "Pinquemisantajeiteri Tasorentsi", iro cantaincha icantashitacaro irineane Tasorentsi. 14 Irovetanaincha irineaveetanaqueme Pavoro, ari yora Cario icantiri joriotatsiri: --Aviro jorioyetatsiri, pashereajeitaquena. Irooricame iranterome yoca caari cameetsatatsi, irooricame iroanteme, aitaquemequea oncameetsateme pamaquerime aca. 15 Jero meeca picantavacaimentacaro oca yoametantiri. Picantavacaimentacari atiripee. Picantavacaimentacaro Sanquenarentsi. Aviroyeate. Oshequi pashereajeitaquena: eiro pipocashitanatsi. 16 Pijanirojeitaje. Ari ijajeitanaji. 17 Yora atiripee yaajeitaqueri Soshiteneshi, shepi; ipasanajeitaqueri, tac, tac. Yora ipasataqueri iriotaque quenquetsatacaantatsiri anta pancotsiqui yapatojeitantari. Ineacovetacari Cario ipasajeitaqueri, iro cantaincha tecatsi oncantimoneentanaqueari, tecatsi incantajeiteri. 18 Oshequi quitaiteri isavicanaji Pavoro, impoiji ijatanaji, yojocanajiri ayemisantaririnte. Itetapaaca pitotsiqui, aacotanaqueri tampea Shiriaqui, icantanaca, shiririri. Itsipatanacaro Pirishira, jeri ojime, Aquira. Timatsi icashiacaaqueriri Pavoro Tasorentsi, irootaque yameetantarori iishi anta Senquereshiqui. 19 Yareejeitantanacari Ejesoqui, ari yojocanajiri itsipataniri. Yovaanaja apaniro Pavoro anta pancotsiqui yapatotapinitanta jorio, iquenquetsatacaapaaqueri. 20 Icantajeivetavacari: --Osamanita pisavicanaquetsita, poamejeitena. Iro cantaincha te incoyeji iriori. 21 Icantanaqueri: --Oshequi noshiretanaca meeca, iro cantaincha, ariorica incoacaaquena Tasorentsi, nompiaje, coajica. Irosati itetantanaja aisati pitotsiqui, aacotanaqueri tampea, icaantanaca aisati shiririri. 22 Yareetapaaca Sesareaqui, irosati yovaantanaca Jerosarequi, iquivantapaaqueri ayemisantaririnte. Impoiji yovaanaja aisati Antioquiaqui, iponeanaca peerani. 23 Osamani isavicanaque Pavoro Antioquiaqui, impoiji ijataji aisati. Iquenaquenayetanaque Carashiaqui, aisati Jirijiaqui. Yoametasanojeitaqueri maaroni quemisantatsiri. 24 Yareetaca Ejesoqui jorio pajitachari Aporo, arejantiriasati ini. Cameetsa iquenquetsatapiniti, iotasanotiro Sanquenarentsi. 25 Icamanteetiri jaoca icantaniri Joani, aisati jaoca ocantari maaroni iquenquetsatacotiriniri Jesoshi, iro cantaincha tequera inquemacotasanotero maaroni yantayetiri iriori Jesoshi. Itsoteasanotaquero yoametantiro maaroni ioyevetari. 26 Ari iquenquetsatacotasanotiro anta pancotsiqui yapatojeitantari. Te intsaroyeji, cameetsa iquenquetsati. Iquemantavacari Aquira, jero Pirishira, icantiri Aporo: --Nocoaque nonquenquetsatacayempi apaniro. Icanti: --Ja, tsamequeti. Ari apaniro itsoteaqueneri, yoamejeitaqueri jaoca icantari Jesoshi, aisati jaoca ancantajeiteari ajajeitanteari anta Tasorentsiqui. 27 Impoiji icanti Aporo quemisantajeitatsiri: --Nocoaque nojate meeca Acayaqui, noamejeiteri savicajeitatsiri anta. Ari icantajeitavaqueri: --Cameetsataque pijate, poamejeiteri cameetsa. Jeroca sanquenarentsi paajeitanaqueneriri. Jero oca isanquenatavaqueneriri iyemisantaririnte anta: "Paacameetsajeitavaqueriyea Aporo, pinquemisantajeitavaqueri". Ari peerani ineshinoncatitacari Tasorentsi acayasati, irootaque iquemisantajeitantajari. Meeca, yareetantacari Aporo, oshequi intacojeitapaacari. 28 Yoametasanotiri iotasanotantajari. Iquemajeitiri atiri yoametantiro Sanquenarentsi, icanti: --Iriotaque Jesoshi oquenquetsatacotiri Sanquenarentsi, iriotaque Quirishitotatsiri.

Hechos 19

1 Isavicaque Aporo Corintoqui, iriori Pavoro iquenanaque toncaariqui, yareetapaaca Ejesoqui. Ineapaaqueri aparopee quemisantatsiri. 2 Icantapaaqueri: --Peerani, piquemisantajeitantacari, ¿paashiretaquerompa Ishire Tasorentsi? --Te. Te nonquemacoteroji. 3 --¿Paita pivaotisatimentari? --Novaotisatimentari Joa. 4 Ari icantiri: --Ariorica iquenqueshiretanaca atiri, ivaotisatiri Joa iriotanteariri atiri te incoyeji irampiitapinitero caari cameetsatatsi, irointi icoaque inquemisanteri Tasorentsi. Tempa icantitarini: "Pinquemisantajeiteri yora impoitapeenane, iriotaque Jesoshi". 5 Ari iquemantajeitavacarori oca, ivaotisatimentajeitanacari Avincatsarite Jesoshi. 6 Yajiricainataqueri Pavoro iitoqui, irosati opocashitantacari Ishire Tasorentsi, ineaveetantajeitanacaro pashinipee neantsi, icamantantajeiti. 7 Aamaaca icarajeiti 12 shirampari vaotisajeitainchari. 8 Ari ijatapiniti Pavoro pancotsiqui yapatotantari, icarati mava cashiri iquenquetsatacantayetaque. Te aneeriji tsaneacotearine. Oshequi icamantacotaqueri Tasorentsi, jaoca icanta ipincatsariventanti. Impoiji oshequi yoametavacaajeitaca. 9 Aparopee, te aneeroji iquenqueshireantari, te incoyeji inquemisante. Icantajeitiri yora atiripee: --Te oncameetsateji oca yoametantiri Pavoro. Irosati yojocantanajari Pavoro, yaanaqueri quemisantajeitatsiri. Iquenquetsatacaapinitiri maaroni quitaiteriqui anta yoametantapinitinta Tirano. 10 Icantatiani apite osarintsi, irootaque iquemantacarori maaroni ashiasati irineane Avincatsarite. Iquemajeitaquero: joriopee, caari joriotatsi, maaroni. 11 Itasoncantayeti Pavoro, imatantarori caari aneapiniti. Irio matacairiri Tasorentsi. 12 Ipamititiri atiri ivaniote Pavoro, aisati yoicoro, irosati yavisacotantajari. Aisati iriori mantsiari, yaanaqueneri, yoavisacotajiri. Aisati yoavisacotajiri neiriri camaari. 13 Ainiro anta jorio, quenaquenayetatsiri, oavisacotapinivetariri neiriri camaari: iriojeitaque itomipee Esheva, icarajeiti 7. Jorio ini Esheva, ishanincatacari saserote. Ineajeivetacari Pavoro yoavisacotiri neiriri camaari. Icoajeiveta inquempetearime, icantashitantariri itsipa camaari: --Ainiro Jesoshitatsiri iquenquetsatacotiri Pavoro. Iriotaque amitacotanari noavisacoteri yoca neaquempiri. Pojocanajeriqueti iravisacotantajeari. 15 Yacanaqueri camaari: --Noneiri Jesoshi. Noneiri Pavoro. Irompa avinti, te noneanirotempiji. ¿Paita nonquemisantantempiri? 16 Irosati imitajashitantanacari, mita; yantapaaqueri apitero. Imataqueri, irosati ishiatsempequijeitantanaca, yojocanaquero pancotsi. Oshequi yoatsinaqueri. 17 Iquemacojeitaqueri maaroni ejesosati: jorio, caari joriotatsine, maaroni. Itsaroajeitanaque aisati icantajeitaque: --Icameetsati Avincatsarite Jesoshi: imatacairi quemisantasanotiriri yoavisacotiri neiriri camaari. Irinti shemetatsiri, tecatsi matacayerine. 18 Impoiji ipocapaaque oshequi quemisantatsiri, icantajeitapaaque: --Ainiro nantayetiro caari cameetsatatsi, nocoaque iroameetsatena Tasorentsi. 19 Oshequi sheripiaritatsiri yamayetaquero sanquenarentsi yashiyetari: irootaque oamejeitiriri isheripiaritantari. Yapatojeitaquero, irosati itaimotantacari maaroni atiri. Icantajeiti: --Te noncoyeji namatavijeitajeri aisati noshaninca. Imoncarajeitaquero ovinaro sanquenarentsi, opinajeitaca S .50,000. 20 Oshequi iquenacayetanaquero irineane Avincatsarite, aisati itimi oshequi quemisantajeitavaquerori. 21 Impoiji ishiretaca Pavoro irijate Jerosarequi, irosati ijatantanaca. Iquenanaque Maseroniaqui, jero anta Acayaqui. Icantitaca: --Nintanaquearo nojate Jerosarequi, impoiji nojatanaque Oromaqui. 22 Itiancaque apite amitacotapinitiriri maseroniasatipee: yora Timoteo, jeri Erashito. Iriori Pavoro, osamani itimanaque anta Ashiaqui. 23 Te meeca capichaji incantavacaimentearo oca acamantacotaqueriri Avincatsarite. 24 Itiminta vetsicapinitirori perata pajitachari Irimitirio. Ishiacantapinitiro ovanco Aretemisa iquemisantapinijeitantarori ishaninca. Ora Aretemisa irootaque ijitasorentsijeitane. Ainiro yora amitacotiriri, vetsicapinitiniriri ora pancotsijaniqui; ari ipinatapinitiri oshequi perata, yaajeitantari oshequi quirequi. Iro cantaincha te meeca iramanantajeroji quemisantajantsiri, irosati iquenqueshiretantanaca Irimitirio. 25 Ari yapatojeitiri maaroni iratiritepee, icantajeitiri: --Antapinijeitiro oca shiacaantsi aajeitantari airequite oshequi. 26 Meeca pineaqueri Pavoro, aisati piquemacotaqueri: yamatavijeitiri oshequi atiri, ipashinijeitantajari. Icantaniroti: "Caari oni Tasorentsi oca yovetsicayetiri atiri". Te apatiro iroametante aca: irotaintsi intsoteero Ashiaqui iroametantayete. 27 Itseencajeitanaqueecari maaroni atiri, aisati itseencanaquerocari maaroni avetsicajeitiri. Tempa opincatsarotasanoti Aretemisa: iquemisantajeivetacaro maaroni ashiasati, jeri maaroni atiri. Ipincatsajeivetaro meeca, iro cantaincha inquemisantajeiteririca Pavoro, irojocacaajeiteri iquemisantiro. 28 Iquemantajeitavacarori oca, iquisajeitanaca. Icajemajeitanaque: --Opincatsarotasanoti Aretemisa, oca pincatsariventajeitiriri ejesosati. 29 Icajemajeitanaque savicajeitatsiri nampitsiqui. Ishiajeitanaca maaroni anta yantaveetapinijeitinta. Inoshicajeitanaqueri Cayo, jeri Arishitaraco, sorororo. Maseroniasati ini apite, tsipatapinitariri Pavoro. 30 Icoaveta Pavoro iroijatacoventanaquerime anta, iro cantaincha te irishineteriji quemisantatsiri. 31 Ainiro itimi aisati aparopee pincatsaritatsiri, poneachari Ashiaqui, nintiriri Pavoro. Itianquiri ishaninca, camantapaaqueriri: --Eiro catsini poijatiritsi anta: yoimpicari. 32 Icajemajeitanaque apatojeitainchari, onashiyetaca icantayetiri. Icajemashijeitanaca. Te iriojeiteji oshequi paitarica yapatotimentari. 33 Ainiro anta Arijantero, itiancane jorio, isatecaqueri nianqui. Yacotashitanaqueri maaroni atiri, iriotanteari icoaque inquenquetsatacaajeiterime. 34 Iro cantaincha iojeitantacari irio jorio, icajemapinijeitanaque maaroni: --Opincatsarotasanoti Aretemisa, oca pincatsariventiriri ejesosati. Osamani icajemajeitanaque, ishirincanaca catsirincaiteri. 35 Yoimajerentajeitaqueri yora sanquenatapinitatsiri anta nampitsiqui. Impoiji icantajeitiri: --Noshaninca. Tempa arojeitaque pincatsajeitirori Aretemisa, aisati ashentapinitiniro ovanco. Tempa aisati ashentapinitiro oca shiaquerori, pariapaintsiri jenoqui. Ayojeitanaquero oca, 36 tecatsi tseenquerone oca nocantaqueri. Cameetsa meeca pimajerejeitanaque. Eiro pishintsititsi panteri yoca shiramparipee. 37 Jerica pamaqueri, tecatsi incantero ovanco, aisati te incantimateroji atasorentsite. 38 Jeri aisati yoca Irimitirio, icarajeitiri pashini antirori perata. Incoaquerica incantacoteri, cameetsa iraanajeri anta savicacaantatsiriqui, impoiji iroametavacaajeitea anta. Irijatequeti anta incantacoventavacayea. 39 Otimirica pashini picoaqueri piote, ari pincanteri coajica yora oametavacaachari, irampatojeitajearica. 40 Jero aca meeca apatojeitaca, aquisatsatavacaajeitaca. Icamantacotashiteecari aquisajeitaqueri avincatsarite, impoiji tecatsi ancantea ancantacoventajea arosati. 41 Icantantarori oca, itiancajeitajiri maaroni apatojeitainchari: --Meeca aitapaaji, pincatsimareajeitanaje, pijajeite pivancopeequi.

Hechos 20

1 Ari imajerejeitanaque ejesosati. Impoiji iriori Pavoro icajemajeitiri quemisantajeitatsiri, yoametasanojeitiri. Impoiji ijatanaji, yovaanaja Maseroniaqui. 2 Anta oshequi iquenaquenayetanaque, oshequi yoametantayetanaque. Irosati yareetantanaca Quireshiaqui. 3 Icarati mava cashiri isavicapaaque. Irovetaincha intetearome pitotsi irijatanteameri Shiriaqui. Irosati iotacotantacariri jorio, yaimanavetacari iroyerime. Irosati iquenqueshiretantanaca: --Nompianajeta anta Maseroniaqui. 4 Ari ijatanaque, icarajeitanaque Sopatoroshi itomi Piro vereasati, Arishitaraco, jeri Seconto tesaronicasati, Cayo terevesati, Timoteo, Tiquico, jeri Torojimo ashiasati, maaroni. 5 Ijivajeitanaquena Toroarequi, yoyeajeitaquena anta. 6 Avisanaque quitaiteri yoanteetapinitarori tanta caari tapiacha, impoiji noponeanaja Jiriposhiqui, noquenacotanaque pitotsiqui. Ocarati 5 quitaiteri nareetantajari Toroarequi, anta itiminta oyeajeitaquenari. Irosati nosavicantapaaca ocarati 7 quitaiteri. 7 Otomincotapaaque. Napatojeitaca nocarajajeitaquero tanta noquenqueshirejeitantajariri Jesoshi icamimentajeitaquee. Iquenquetsatacaajeitana Pavoro. Ishiretaca irijatamane, irootaque yosamanitantanacarori iquenquetsatanaque, vero, vero. Irosati nianquiiteni. 8 Otimaque oshequi tsiomentotsi anta napatojeitacanta. Iro napatojeitantacari shitamencotsi onta jenoquiniri; mavatapaintsiri, jenoqui anta. 9 Isavicaque omoroqui yora evancari pajitachari Eotico. Osamani iquenquetsataque Pavoro, irootaque aantapaacariri ivochoquine. Irosati ipariantanaca: iquenaitanaque, sheroo, tirin, anta quipatsiqui. Ari naniireashijeitanaqueri, itinayeevetapaacari; camaque ini, torein. 10 Ari yaniireapaaque Pavoro iriori. Itsentetashitapaaqueri, yavitsanotapaaqueri. Icanti: --Eiro poashiretacotaritsi: aneatsi ini. Ari itinaanaja, aisatitanaji. 11 Ari nataijeitanaji, icarajapaaquero Pavoro tanta, noajeitaca. Impoiji iquenquetsatacaajiri, irosati oquitaitetantanaja. Irosati ijatantanaja. 12 Yayeetanajiri evancari ivancoqui, aneanaji. Te capichaji iroveshireajeitanaquea. 13 Nojivatanaque pitotsiqui, noquenacotanaque Asoqui; irinti Pavoro iquenanaque avotsiqui. 14 Ari ineapaajanari Asoqui, irosati notetantanajariri pitotsiqui. Novaajeitanaja Mitirenequi, nocaantanaca, shiririri. 15 Oquitaitetamanaji novaanaja aisati. Nomontetacotanacaro Quio. Omavatanaque quitaiteri, irosati anta Samoshiqui. Quitaiteri pashini nareetanaca Miretoqui. 16 Iquenqueshiretaca Pavoro iravishitanaquearo Ejeso, eiro itimaanitapaajitsi Ashiaqui. Icoasanotaque irareetitajea Jerosarequi, irimoncaraapeemparo quitaiteri pajitachari Pentecoshiteshi. 17 Itiancaque Ejesoqui, icajemacantaqueri quenquetsatacaaqueriri quemisantajeitatsiri anta. 18 Ari yareejeitapaaca ejesosati, irosati icantajeitantavacari: --Piotacotasanotaquena jaoca nocantari notimimotantajeitaquempiri. Iroaquerani nareetaca Ashiaqui, aitaque nocantitapaaca, irosatitatsi meeca. 19 Anta oshequi nantaveetapinitiniri Avincatsarite, teyea iro noshemete. Niraacotapinitaquempi. Aisati ocantimoneentaquena anta yaimanavetaquena joriopee iroyename. 20 Notsoteaquero, tempa aitaque nocamantajeitaquempiro maaroni oca cameetsayetatsiri. Te nomajeretashiteaji. Noamejeitimpi anta yapatojeitacanta atiripee aisati anta pivancopeequi. 21 Nocamantajeitiri jorio, jeri caari joriotatsi, maaroni: "Pinquenqueshirejeitanajea piojeitantajeariri Tasorentsi. Pinquemisanteri Novincatsarite Jesoshi". 22 Ari meeca nojate Jerosarequi, ojatacaanaquena Ishire Tasorentsi. Te nioteji jaocarica incanteetenari anta. 23 Apatiro niotaquero oca ocamantaquenari Ishire Tasorentsi. Maaroni nampitsiqui ocamantapinitana: "Queario iroisoyeetempi, iroashinoncayeetempi". 24 Te noncoasanoteji noncantaitatiyempani nontime aca quipatsiqui, irointiquea nocoasanotaque nomateneri Avincatsarite Jesoshi paitarica inintacaaquenari. Aisati nocoasanotaque nontsoteeneri oca nantaveetapinitiniriri. Ocameetsati oca nocamantapinijeitimpiri: "Ineshinoncajeitaquee Tasorentsi". 25 Niotaque meeca eiro aneavacaajatsi aisati. Nocarajeivetaquempi, nocamantajeitaquempiro jaoca icantari Tasorentsi ipincatsariventanti. 26 Irootaque meeca nocamantantimpirori oca. Ariorica iroasanquetaarantempi Tasorentsi, te naro oasanquetacantempine: tempa nocamantitaquempini peerani. 27 Te nontsaroyeji, notsoteaquempiro maaroni icantayetiri Tasorentsi. Irootaque icantajeitiriri Pavoro. 28 Jero oca icamantajeitiriri aisati: --Queariompia, pojocaacoventajeiteri piyemisantaririnte anta. Tempa avirojeitaque ocoyeane Ishire Tasorentsi. Pamenacoventeri maaroni quemisantajeitatsiri, pintacojeiteari. Tempa iriojeitaque yoavisacojeitaqueri Jesoshi, icamimentajeitaqueri, yaparajatimentajeitaqueri iriraja. 29 Coajica, nojatanajerica, impocashitempi amatavitempinemeri: noshiacantaqueri catsimayetatsiri. Eiro ipeacotimpitsi, yoashinoncaimpicari. Niotaquero oca. 30 Timatsi aca picarajeitica quenquetsatacaavetempineri, iro cantaincha eiro otampaticatasanotitsi iroamejeitempi. Yojocacaimpiricari piyemisantaririnte, iroijatanteariri iriori. 31 Queariompia, pinquenqueshiretero. Ocarati mava osarintsi noametapinitaquempi. Nocantatiani: tsiteniriqui, quitaiteriqui. Aisati niraacotapinitaquempi. 32 Nocantiri Avincatsarite: "Pojocaacoventajeiteri ejesosati, aisati pineshinoncatimenteri iquemisantiro pineane". Aitaque omataca irineane oquemisantacaasanotaquempi, oavisacojeitaquempi. Tempa picarajeitiri quemisantajeitiriri icoyeaqueri. 33 Te noncoitayeteriji iirequite pashini atiri. Te noncoitayeteriji iitsaare. 34 Piojeitaque narosatiquea antaveetanontacha, naantayetarori maaroni coiteimotanari, aisati nintacojeitari notsipajeitari. 35 Nomayetaquero maaroni oca piojeitanteari avirori pintacotantajeitea. Pinquempejeitena narori, pantaveetasanojeite, pintacotantajeiteariri ashinoncaincari. Pinquenqueshiretero irineane Avincatsarite Jesoshi, icantitaniri: "Iro cameetsatasanotatsiri ampashitantea. Te iro cameetsatasanotatsine aashitearo paitarica impashiyeeteeri". 36 Irootaque icantajeitaqueriri Pavoro ejesosati. Impoiji itiyeroanaca, icarajeitiri ejesosati maaroni, iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi. 37 Iraajeitanaca maaroni. Yavitsanojeitavajiri, inintavorojeitavajiri. 38 Yoashiretacojeitanacari iquemaqueri icantanajiriri: "Eiro pineajanatsi aisati". Yoajeitavajiri anta pitotsiqui, yamenavajiri ijatanaji.

Hechos 21

1 Irosati nojocajeitantanajari quemisantacaajeitiriri ejesosati. Notejeitanaca pitotsiqui, tampatica noquenacotanaque Coshiqui, nocantanaca shiririri. Oquitaitetamanaque novaamanaja Irorashiqui, irosati novaantanaja Pataraqui. 2 Noneapaaquero anta pitotsi monteachaneri Jenishiaqui. Notetapaaca, noquenacotanaque. 3 Noneantanacarori Tsipire, noquenanampitanaquero nampatequi. Nanaanaquero, irosati Shiriaqui, naatapaaque Tiroqui. Anta nampitsiqui yoaniitanaquero marinero ovaararontsi. 4 Nocoayetapaaqueri narori quemisantatsiri. Noneantapaacariri nosaviquimotapaaqueri 7 quitaiteri. Oamejeitaqueri Ishire Tasorentsi, icantajeitantariri Pavoro: --Eiro pijatitsi Jerosarequi: yoashinonqueetavaquempicari. Iro cantaincha te inquemisanteriji Pavoro. 5 Ari omoncarataja notetantanajari aisati, nojajeitanaji. Itsipajeitanaquena quemisantajeitatsiri irosati otsapitapaa nampitsi, icarajeitanaquero ijina, jeri itomipee. Notiyeroajeitanaca anta otsapijaqui, noquenquetsatacaajeitaqueri Tasorentsi. Impoiji novetsatavacaajeitanaja. 6 Notetanajaro pitotsi, ari ipiajeitanaja iriori ivancopeequi. 7 Ari noponeanaca Tiroqui, noquenacotanaque, novaanaja aisati Toremairaqui. Noquivantapaaqueri ayemisantaririnte. Aparo nomaaque. 8 Oquitaitetamanaque, novaamanaja aisati. Nareetantapaacari Sesareaqui, noquivantapaaqueri Jeripi, yora quenquetsatacaantatsiri. Ari oshequi nosaviquimotapaaqueri. Iriotaque icarajeitiri yora intacotantachari sietetatsiri. 9 Timatsi otsipasato irishinto, timashitachari; ocamantantajeiti iroori. 10 Oshequi nomaanaque. Jeri yareetapaaca camantantatsiri pajitachari Acavo, iponeanaca iriori Joreaqui. 11 Ipocashitapaaquena, yaapaaquero ishiticatsaquiro Pavoro. Irisati oisotashitajancha iitiqui, iracoqui. Icanti: --Aitaque ocanti Ishire Tasorentsi: "Aisati inquempeyeetaqueri yora ashitarori ishiticatsaquiro. Iroisoteri jorio, yora jerosaresati: oiso, oiso. Imperi pashinisati atiri, iraanaqueri". 12 Noquemantavacarori oca, nocarajeitaqueri maaroni ashaninca, nocantajeivetari Pavoro: --Eiro pijatitsi Jerosarequi. 13 Yacanaquena: --¿Paita piraantari? ¿Paita picantashiretacaantanari? Tempa naro quemisantiriri Avincatsarite Jesoshi. Iroisoyeetenata anta Jerosarequi, iroyeetenata: te nontsaroacayeariji. 14 Te inquemisantenaji, irosati nomajeretantanaca. Nocantajeiti: --Aitaque oncanteata paitarica icoiri Avincatsarite. 15 Impoiji novetsajeitanajari sesareasati, novaanaja Jerosarequi: noquenanaji avotsiqui. 16 Itsipajeitanaquena aparopee quemisantatsiri, sesareasati. Yaanaquena anta ivancoqui Manaso, yora tsipiresati: iriotaque intacantarori iquemisanti. Nomaimotapaaqueri iriori. 17 Nareetantapaacari Jerosarequi, yaacameetsajeitavaquena ayemisantaririnte, iquimoshireventavaquena. 18 Oquitaitetamani iquivantajantiri Pavoro Santiaco, noijatanaqueri narori. Anta yapatojeitacanta maaroni quenquetsatacaantatsiri. 19 Novetsatavacaajeitaca, impoiji itsoteaqueneri Pavoro, iquenquetsatacaapaaqueri: --Itiancaquena Tasorentsi noquenquetsatacaajeitiri oshequi pashinisatipee atiri. Icarajeiti oshequi quemisantajeitiriri. 20 Iquemantavacarori, icantajeiti: --Cameetsa ini Tasorentsi. Impoiji icantajeitiri: --Pamene, Pavoro, amoncaratavacaajeitaca aquemisantajeitiri Jesoquirishito. Iquemisantajeitaque oshequi catsini ajorioririnte, iro cantaincha aisati iquemisantasanojeitaquero isanquenatiniri Moishishi. 21 Oshequi iquemacojeitaquero picantiriri ajorioririnte, saviquimotiriri pashinisati atiri: "Pojoquero isanquenare Moishishi. Eiro pitoyeantajeitiritsi pitomi. Pojocajeitajero oca amejeiveitaniri arori". 22 ¿Jaoca pincanteari? Aitaque inquemacojeitaquempi, areetapaaquempi: inquisajeitavaquempi. 23 Pinquemisantero oca noncantempiri: jerica itsipasati shirampari, timatsi icashiacaacariri Tasorentsi. 24 Paanajeri maaroni ivancoqui Tasorentsi, pincanteri Tasorentsi iroameetsantajeitempi. Pimpinateneri yocapee paitarica, irameetantearori iishi. Impoiji iriojeitanaque ajorioririnte te ontampaticateji oca iquemacotaquempiri. Iriotanaque pimoncarataquero isanquenare Moishishini. 25 Ja meeca yora pashinisati atiri, yora quemisantatsiri: nopacantaqueri iriori sanquenarentsi. Jero oca nocantaqueriri: "Eiro poitaritsi ivatsa yoyeetaquenerori yovetsiqueetiri, caari oni Tasorentsi. Eiro poacotarotsi ivatsa iriraja. Eiro poaritsi ampitsiitachari. Eiro pineavintsatirotsi tsinane caari pai". 26 Ari iquemisantaqueri Pavoro. Oquitaitetamanaque yaanaqueri evancari, icantajeitaqueri iroameetsatanteariri, aisati iqueajeitapaaque ivancoqui. Icamantapaaqueri anta: --Oncarate 7 quitaiteri nomoncaratantaquearori nantajeiteri iroameetsatantenari Tasorentsi, impoiji noajeiteneri virantsi, nompajeiteri. 27 Irovetaincha omoncarateame 7 quitaiteri. Ineajeitaqueri anta ivancoqui Tasorentsi joriopee, poneachari Ashiaqui. Iquisacaacari apatojeitainchari, impoiji yaajeitaqueri Pavoro, shepi. 28 Icajemajeitanaque: --Noshaninca, pamitacojeitena. Iriotaque yoca quenaquenayetatsiri amatavijeitiriri atiri; icantanirotaqueri: "Te incameetsateji joriopee. Te oncameetsateji isanquenare Moishishi. Te oncameetsateji ivanco Tasorentsi". Irootaque icantajeitiriri atiri. Pamenete meeca yamanirotaqueri aca pashinisati atiri, caari ocameetsatantanaja meeca oca pancotsica cameetsavetachari. Irootaque icantajeitaqueriri. 29 Chapinqui ineavaqueri Pavoro anta nampitsiqui, itsipavetari Torojimo: yora ejesosati. Ijitashijeitavacari iriotaque iqueacaapaaqueri ivancoqui Tasorentsi, irootaque icantantacari: "Yamanirotaqueri aca pashinisati atiri". 30 Ari iquisajeitanaca maaroni nampitsiquiniri, yapatojeitanaca anta. Yaaqueri Pavoro shepi, inoshicanaqueri saiteriqui, sorororo. Irosati yashitantanacaro ivanco Tasorentsi. 31 Irovetaincha iroyerime, iro cantaincha iquemacotaqueri yora iyomantantite soraropee, carajeitaintsiri 600. Icamanteetiri: --Iquisajeitanaca maaroni jerosaresati. 32 Ishintsiti yaanajiri soraro, jeri capitanotatsiri, ishiashijeitanacari. Ineantajeitavacariri atiri, yoipacaajeitanaquero ipasajeitiri. 33 Ari ipocapaaque comantanti, yaapaaqueri Pavoro. Yoisotacantaqueri. Iro yoisotantapaacariri apite carenatsa. Isampitacotiri: --¿Janicampa yoca? ¿Paita yantaqueri piquisajeitantacariri? 34 Ipashiniyetanaquero icantayetanaqueri. Icajemajeitanaque, tecatsi incantea comantanti iriotacoteri, irootaque yaacantantanacariri anta ivancoqui soraro. 35 Yareetapaacaro ataimentotsinta, oshequi itatsincajeitanaqueri. Irosati yoancacaantapaacari soraro. 36 Yoijatanaqueri oshequi atiri, icajemajeitanaque: --Paanirotanaqueri. 37 Irovetapaincha inqueacaapeerime Pavoro pancotsiqui. Icantiri yora comantanti: --¿Cameetsampa nonquenquetsatacayempi? Icantiri: 38 --¿Piotirompa quirieco? ¿Tempa aviro ejipitosati, yora quisacaacariri atiri chapinqui? ¿Tempa aviro aanajiriri chapinqui 4,000 oantatsiri anta caaraiteriqui? 39 Yacanaqueri: --Te. Nainti jorio. Noponeanaca Tarisoqui, ora shirishiaquiniri. Iotacojeitiro nonampi. Meeca noncamantempi: pishinetena nonquenquetsatacayeri atiri. 40 Ari ishinetaqueri, icantiri: --Jentsiqueti, pinquenquetsatacayeri. Irosati icatiantapaaca ataimentotsiqui, cati. Impoiji yacotashitanaqueri atiri. Imajerejeitanaque, irosati iquenquetsatacaajeitantacari. Iro iquenquetsatacaantariri evereo.

Hechos 22

1 Jero oca icantajeitiriri Pavoro ijorioririnte: --Noshaninca. Meeca narosati camantacotachane. Pinquemisantajeitavaquena. 2 Iquemantavacariri ineanatantaro evereo, aiquero catsini imajeretasanojeitanaque. Ari icantanaque: 3 --Narotaque jorio. Ari otimaquenari ina anta Tarisoqui, onta shirishiaquiniri. Aca nampitsiquica ari nantearitaqueri. Yoametaquena Camariyeri, itsoteasanotaquenaro oca icantajeitiri intacantaqueeri. Nocoasanotaque noshintsiteneri Tasorentsi paitarica nantiniriri, noquempevetaquempi avirori meeca. 4 Noquisasanotiri oametantirori oca iroaqueratatsiri, irootaque noantayetariri, noisotacantayetaqueri, aisati noiminqueacantayetaqueri shirampari, tsinane, maaroni. 5 Iotana ivincatsarite saserote queariotaque oca nocantaquempiri. Aisati iquempejeitanaja maaroni savicacaantajeitatsiri: yora oametavacainchari, iojeiti. Iriojeitaque panarori sanquenarentsi isanquenatiniri tamashicosati. Itiancaquena nonquisajeitantearirime quemisantajeitiriri Jesoshi. Nojavetaca Tamashicoqui naayeterime savicatsiri anta, noisoterime. Namaquerime aca iroasanquetantearirime saserotepee. 6 Noquenanaque avotsiqui, noquempejitapaacaro Tamashico. Ari icarataque tampatica catsirincaiteri. Omapocapaaquena, amorecacotapaaquena amorecatsiri, oponeanaca inquitequi. 7 Notaanaque quipatsiqui, porocn. Noquemaqueri icantaquena: "Saoro. Saoro. ¿Paita piquisantaquenari?" 8 Nacanaqueri: "¿Janicampi Novincatsarite?" Icantaquena: "Narotaque nainti Jesoshi, nasaretesati: narotaque piquisaqueri". 9 Ineajeitaquero notsipajeitari oca amorecatsiri, iro cantaincha te inquemajeitavaqueroji icantaquenari Jesoshi. 10 Nocantiri: "¿Paita picoacaaquenari nanteri?" Icantana Pincatsari: "Pincatianaje, pijate Tamashicoqui. Anta incamanteetempi paitarica panteri". 11 Oshipaquireacotasanotanaquena amorecatsiri, irootaque caari noneantaja. Ari yacatsatanaquena notsipajeitari, irosati nareetapatapaaca Tamashicoqui. 12 Itimi anta shirampari pajitachari Ananiashi. Iquemisantasanotiro isanquenare Moishishini. Ineacameetsajeitiri maaroni jorio, savicajeitatsiri anta. 13 Ipocashitaquena, iquempejitapaaquena, icantapaaquena: "Saoro, aviro noyemisantaririnte. Pamenanaje". Irosati namenantanaja, noneaqueri. 14 Aisati icantana: "Icoyeaquempi Tasorentsi piotantearori icoacaaquempiri iriori. Icoyeaquempi pineanteariri yora Cameetsatasanotatsiri. Aisati icoyeaquempi pinquemasanotanteariri iriori. 15 Aisati pinquenquetsatacoteri. Pincamanteri maaroni atiri oca pineaqueri aisati oca piquemaqueri. 16 ¿Paita poisamanincantacarori? Tsame, pivaotisatea. Ainiro caari cameetsatatsi pantayetiniri, iro cantaincha ariorica paventeari Tasorentsi, iroameetsantajempi". 17 Ari impoiji nopianaja Jerosarequi. Noquenquetsatacaavetacari Tasorentsi anta ivancoqui, impoiji te niotacoteaji, 18 irointi noneashitacari Avincatsarite. Icantaquena: "Pishintsite, pojocanajero Jerosare, pishianaque. Eiro iquemisanteetirotsi oca piquenquetsatacotaquenari". 19 Nocantiri: "Novincatsarite, iojeitaque notsoteaquero maaroni pancotsi yapatojeitantari, naajeitaqueri quemisantimpiri. Noiminqueacantaqueri, aisati nopasanatacantaqueri. 20 Narotaque oacantaqueriri Ishitevani: yora camantacotimpiri. Nocatiaca ocaaquiji, nocantiri: 'Cameetsa incame'. Namenaqueneri oaqueriri iroicoropee". 21 Iro cantaincha icantaquena: "Tsame pijate. Nocoaque nontianquempi arejiqui, anta itiminta pashinipee atiri". 22 Iquemisantajeivetacari joriopee, iro cantaincha iquemajeitantavacarori oca, icajemajeitanaque. Icantajeiti: --Pojocanirotanajeri. Te oncameetsateji iranee: poyeri, incameta. 23 Icajemajeitanaque, iquisajeitanaca, irootaque ipishoncajeitantanacarori iroicoropee aisati quipatsipane. 24 Ineantajeitacariri comantanti iquisajeitaca, irosati icantantacari soraro: --Paanaqueri, pinqueacaanaqueri anta; pimpasanateri incamantantempiri paitarica yantaqueri iquisajeitantacariri ishaninca. 25 Ari yoisovetacari impasatantearirime. Ari itimi anta capitanotatsiri, icantiri Pavoro: --Narotaque shanincatariri oromasati. Tequera piotacojeitena otimirica nantane, ¿arimpa pimpasatashitena? 26 Iquematiiri, ijatashitaqueri comantanti. Icantapaaqueri: --¿Paita poyeriri? Irinti ashaninca arori. 27 Ari ipocashitaqueri comantanti, icantiri: --Pincamantasanotenate. ¿Pishanincatarimpa oromasati? Icantiri: --Je, noshanincajeitacari. 28 Icantanaque comantanti: --Oshequi nopinaventaqueri oromasati noshanincatantacariri. Icanti Pavoro: --Aitaque notimaqueri noshanincatantacariri. 29 Intsipaite itiancajiri yora pasaterinemeri. Irinti comantanti, itsaroanaque. Iotaque yoisotashitacari shanincatacariri oromasati: te oncameetsateji iroisotashiteari. 30 Icoaque comantanti iriotasanote paita icantacotantariri joriopee Pavoro. Oquitaitetamanaque yoisoreajiri. Yapatotacantaqueri jivatacaajeitiriri saserote, jeri maaroni oametavacaajeitainchari. Irosati yoirincacantanacari Pavoro, yaanaqueri anta.

Hechos 23

1 Yamenasanotapaaqueri maaroni oametavacainchari. Icantiri: --Noshaninca. Nioti ineacameetsatasanotaquena Tasorentsi. Nocantatiani cameetsa nosaviquini, irosatitatsi meeca. 2 Yora Ananiashi ivincatsarite saserote, icantiri tsipatariri anta: --Pimpasavanteniroteri. 3 Icantanaque Pavoro: --Avirotaque avinti inquishe Tasorentsi; ainiro pantane: oshequi pamatavitanti. Jero meeca pisaviqui aca, picoaque pimoncaraterome Sanquenarentsi, pincantacoventantenarime. Iro cantaincha pipasatacantaquena, te pimoncarateroji Sanquenarentsi. 4 Icantanaque catiainchari ara: --Iriotaque picantaqueri ivincatsarite saserote. 5 Yacanaqueri: --Te nioteji iriorica ivincatsarite saserote. Ocanti Sanquenarentsi: "Eiro picantimatiritsi pincatsariventiriri pishaninca". Niotaqueme, eiro nocantirime. 6 Iotaque Pavoro anta iconoayetacari saroseopee, jeri aisati variseopee. Icajemanaque: --Noshaninca. Narotaque variseo. Narotaque itomi variseo. Niotaque intinaajeitaje maaroni camajeitaintsiri, irootaque iquishimentaquenari meeca yoca. 7 Iquemantajeitavacarori oca icantaqueriri, iquisatsatavacaajeitanaca variseopee jeri saroseopee. Iquisavacaajeitanaca. 8 Icantapinijeiti saroseo: "Eiro itinaajatsi camajeitaintsiri. Te aneriji Tasorentsi inampire. Te aneroji ashire arori". Iro cantaincha icantajeiti variseo: "Antinaajeitanaje. Timatsi inampire Tasorentsi. Timatsi ashire maaroni". 9 Ari iquisatsatavacaajeitanaca. Icatianaca oametantirori sanquenarentsi, variseo ini. Icantasanotanaque: --Tecatsi nonquemacoteri yoca, yantaquero caari cameetsatatsi. Ariorica yoametaqueri Tasorentsi. Ariorica yoametaqueri inampire. 10 Aiquero catsini iquisatsatavacaajeitanaca. Yaamaanaca comantanti ari impichareajeitanaqueri Pavoro. Itiancaqueri soraro: --Pijate, paajanteri. Ari yaniireajeitanaque, ijajeitanaque nianqui, yaapitsajeitavajiri. Yaanajiri anta pancotsiqui. 11 Aparo imaaque, otsitenitanaji aisati, iconijatimotapaaqueri Avincatsarite. Icantapaaqueri: --Piveshireanaquea. Piquenquetsatacotaquena aca Jerosarequi, aisati pinquempetajea coajica anta Oromaqui. 12 Ari oquitaitetamanaji, yora joriopee, isareajeivetacari Pavoro iroyerime. Icantavacaajeitaca: --Meeca, eirotsitarica airi, eiro avajatsi, aisati eiro irajitsi. Ariorica amatavitavacaajeitea, tempa ari iroasanquetaquee Tasorentsi. 13 Yanaajeitaquero 40 shirampari sareavetacariri iroyerime. Ijatashijeitiri jivatacaajeitiriri saserotepee, jeri aisati savicacaantayetatsiri. Icantapaaqueri: --Eirotsitarica noiri Pavoro, eiro noitajatsi, aisati eiro niritajatsi. Eirorica nomajeitiro, nocoajeitaque iroasanquejeitena Tasorentsi. 15 Pincarajeiteri maaroni oametavacainchari, pincantaiteri yora comantanti: "Pamaquenari Pavoro, nocoaque niotacotasanoteri, paitarica yantiri". Irootaque pincanteriri. Naroquea nainti, novetsicajeititaquea noantavaqueariri nianqui, tequeratsita irareetea. 16 Jeri otomi iritsiro Pavoro, iquemacoventaqueri iriconquiri isareacari iroyeeteri. Ari ijatanaque anta ivancoqui soraro, icamantapaaqueri Pavoro. 17 Irosati icajemacantantacari iriori aparo capitanotatsiri, icantiri: --Paanaqueri yoca evancari anta itiminta comantanti. Timatsi incamanteriri. 18 Irosati yaantanacari anta. Icantapaaqueri: --Icajemaquena Pavoro, yora aiminqueiri oshaiteji. Icantaquena: "Paanaqueneri comantanti yoca. Timatsi incamanteriri". 19 Ari yacatsatanaqueri aiquetiji ara. Imanacaacari, isampitaqueri: --¿Paita ojita oca pincamantenari? 20 Icantiri: --Icantavacaaca joriopee, incoacojeitaquempi paanajeneri Pavoro anta yoametavacaajeitacanta. Icoaque iramatavitempi, incante icoaque irisampitacoventasanoteri coqui. 21 Iro cantaincha, eiro piquemisantiritsi. Timatsi shiramparipee, yavisajeitaquero 40 icarajeiti, sareacariri iroyeri. Icantajeitaque: "Eirotsitarica airi, eiro avajatsi, aisati eiro irajitsi. Eirorica airitsi, acoaque iroasanquetaajeiteeta Tasorentsi". Meeca yovetsicajeitaca. Yoyeaquempi meeca, panteneri oca incoacotempiri. 22 Ari itianquiri comantanti yora evancari. Icantavaqueri: --Eiro picamantiritsi ashanincapee oca picamantaquenari. 23 Impoiji icajemiri apite capitano. Icantiri: --Ariorica onianquiitetimatanaque, povetsicajeiteri 200 soraro, 70 quijacotearineri cavayo, jeri 200 ajiriqueroneri isataamento. Irijajeite Sesareaqui. 24 Povetsiqueneri Pavoro cavayo, inquijacotanaqueari. Cameetsa paajeitanaqueri anta itiminta pincatsari Virishi. 25 Impoiji isanquenatiniri sanquenarentsi, iquempetaquero oca: 26 "¿Ainirompi Virishi? ¿Tecatsimpa oyempine? Narotaque Caraorio Irishiashi sanquenatimpirori oca. Oshequi nopincatsatimpi. 27 Pineavaqueriya yoca shirampari nontianquempiri. Irovetaincha iroajeiterime chapinqui joriopee. Icamanteetana ishanincatacari oromasati, irosati nojatashitantacariri, notsipatanacari soraro, noavisacotajiri. 28 Nocoanaque niote paita incantacoteriri, naanaqueri anta yoametavacaajeitanta. 29 Noquemapaaqueri, icantavacaimentajeitaro sanquenarentsi. Iro cantaincha tecatsi incantacoteri aiminqueanteariri aisati avanteariri. 30 Timatsi camantapaaquenari isareetacari iroyeeteri, irootaque nontiancantempiriri. Nontianquempiri coajica yora quisaqueriri irijatashitempi incamantacotasanoteri Pavoro". Irootaque isanquenatiniriri, impoiji ipavaqueri soraro: --Jeroca paanajeneri Virishi, aisati paanajeri Pavoro. 31 Ari iquemisantaqueri soraro, yaanaqueri Pavoro. Tsiteniriqui yareetacaacari Antipatirishiqui. 32 Oquitaitetamanaque ipiajeitanaja soraro inampiqui. Irinti tsipatasanotanacariri Pavoro yora quijacojeitariri cavayo. 33 Yareejeitantapaacari Sesareaqui, ipapaaqueri pincatsari sanquenarentsi. Aisati iriori Pavoro, yonijaapaaqueri. 34 Ineanatavaquero sanquenarentsi, irosati isampitantavacari: --¿Jaoca opajitari piipatsite piponeantacari? Yacanaqueri Pavoro: --Noponeanaca Shirishiaqui. 35 Icantiri pincatsari: --Coajica impocavaquetsita camantacotempineri, ari nonquemisantanaquempi. Impoiji icantiri soraro: --Pashitacoteri anta ivancoqui Eroreshi, pamenasanoteriyea.

Hechos 24

1 Ocarataque quitaiteri apapacoroni, ari ijatanaque Ananiashi, yora ivincatsarite saserote, itsipatanacari aparopee savicacaajeitantatsiri. Jeri aisati itsipatanacari amitacotiriri, pajitachari Teretoro. Ijatashijeitanaqueri pincatsari, incantacojeiteri Pavoro. 2 Icajemeetaqueri, impoiji iquenquetsati Teretoro. Iquenquetsatacaapaaqueri Virishi, ineshinoncatamempeacari, aisati icantacotashitacari Pavoro, icanti: 3 --Meeca, novincatsarite, nopasonquijeitimpi. Cameetsa pipincatsariventajeitaquena, irootaque cameetsa nosavicajeitantacari aca. Poameetsajeitaquenaro paitaricapee, irootaque nopasonquitimentaquempiri maaroni. 4 Meeca eiro nosamanitimpirotsi. Aitaquenea pametaro pineshinoncatanti, capichaji nocoaque pinquemisantavaquena. 5 Noneaqueri yoca Pavoro, oshequi ineashirencanti. Iquisacaajeitacari joriopee maaroni nampitsipeequiniri. Iriotaque jivatacairiri quemisantajeitiriri yora nasaretesati. 6 Irovetanaincha impincacayenarome ivanco Tasorentsi, irosati naajeitantacari. Irovetanaincha nomoncaraterome isanquenajeitananiri Moishishini, noncantacoventantearirime yoca. 7 Iro cantaincha yareetapaaca Irishiashi, yora comantanti. Itatsinquimentayetapaaquenari, yaapitsatapaaquenari. Itiancaquena nopocantacari aca, noncantacoventanteariri Pavoro. 8 Meeca, pisampiteri, piotanteari queariorica oca nocantacotaqueriri. 9 Icantajeitanaque joriopee: --Queariotaque oca icantaqueri. Aitaque ocantacari. 10 Ari yora pincatsari icantaqueri Pavoro irineanate iriori. Ari icanti: --Niotaque ocarati meeca oshequi osarintsi pipincatsariventajeitiri noshaninca, irootaque noquimoshiretantanacari. Meeca narosati camantacoventajanchane. 11 Jentsite, pisampitacoventajeitena. Iroaqueratatsiquera ocarati 12 quitaiteri nojatantaitari Jerosarequi. Nojaiti noquemisantaiti. 12 Tecatsi neenaneri nompiatsatavacayempaji anta ivancoqui Tasorentsi, aisati te nompiatsatavacayempa anta pancotsiqui napatotantari, nampitsiqui, tecatsi. Aisati te nampatojeiteri oshequi atiri. 13 Tecatsi incantea meeca iriotacaasanotempi oca icantacotashitaquenari. 14 Meeca noncamantasanotempi. Noquemisantiri yora Tasorentsi iquemisantiniri intacantanari. Noquemisantajeitiro isanquenareni Moishishi, aisati iroori isanquenareni camantantajeitatsiniri. Queario, ainiro yoametaquenari Jesoshi ayojeitanteari ajajeitantajeari inquitequi, iro cantaincha icantashijeitaca yocapee te oncameetsateji anquemisanteri. 15 Noquempejeitacari iriori, niotaque irointinaajeitajeri Tasorentsi maaroni camajeivetainchari: cameetsatatsiri, caari cameetsatatsi, maaroni. 16 Irootaque nocoasanotantacari noncameetsashiretimoteri Tasorentsi, aisati atiri. Tempa ineajeitaquena. Nocoaque nontime cameetsa, niotanteari ineacameetsataquena. 17 Notimavetaca anta arejiqui oshequi osarintsi, meeca nopiaja. Namaqueneri noshaninca ipacantashiyetacariri savicayetatsiri otsipapeequi nampitsi. Aisati nopashitapaacari Tasorentsi paitarica. 18 Pamenete meeca, ineaquena yoca anta ivancoqui Tasorentsi, noquemisantaque. Tecatsi nampatotacayeari, aisati tecatsi nonquisacayeari. 19 Itimi anta ivancoqui Tasorentsi joriopee poneayetachari Ashiaqui, iriotaque quisacaajeitacariri atiripee. Ontimeme nantayetiri, tempa impoqueme iriori incantacoventena. 20 Iro cantaincha ¿paita icantajeitiri yocapee? ¿Paita iotacotanari anta yoametavacaajeitacanta? ¿Timatsimpa nantaqueri? 21 Apatiroti nocantaqueri chapinqui: "Niotaque intinaajeitanaje maaroni camajeivetainchari, irootaque picantacoventantaquenari meeca". 22 Iotasanoti iriori Virishi oca acamantacotiriri Tasorentsi. Icantanaque: --Aitapaajitsita meeca. Coajica impocavajetsita comantanti Irishiashi, ari noncantacoventempi. 23 Icantiri capitano: --Paanajeri Pavoro, poiminqueajeri: pamenasanoteri, iro cantaincha pishineteri paitanirica incoyeri. Aisati pishineteri ishaninca irintacoteari. 24 Pashini quitaiteri ipocapaaque Virishi. Itsipatapaaro ijina pajitachari Toroshia. Jorio oni. Icajemacantiri Pavoro inquemisantanteariri. Iquenquetsatacotiro jaoca ancanteari anquemisanteri Jesoquirishito. 25 Aisati iquenquetsatacotiro jaoca ancanteari ancameetsashiretanaje, aisati antime cameetsa. Aisati iquenquetsatacotiri Tasorentsi, jaoca incanteari coajicani incantacoventanteariri maaroni atiri. Ari itsaroanaque Virishi. Icanti: --Meeca pijataje. Coajica, tecatsirica nante, ari noncajemacantajempi aisati. 26 Ari oshequitaque icajemacantapinitaqueri, ijitashitaca Virishi ari impashitanajearime quirequi irishinetantearirime irijatantajeari. Ari iquenquetsatacaapinitaqueri, iro cantaincha te imperiji quirequi. 27 Apitetaque avisanaque osarintsi. Ipoyeetajari Virishi yora Porishio Jeshito. Icoaque inquimoshiretacayempari joriopee, irootaque caari ishinetantajari Pavoro irisoquijanaje.

Hechos 25

1 Ari yareetanaca Jeshito anta impincatsariventantenta. Mava imaapaaque Sesareaqui, irosati yovaantanaja Jerosarequi. 2 Jeri yora jivatacaajeitiriri saserotepee, jeri pincatsariventiriri jorio, icantacojeitiri Pavoro. Icantiri Jeshito: 3 --Pinquimoshiretacayena. Pamacantenari Pavoro aca Jerosarequi. Ari isareavetacari irimapocavaquerime nianqui, iroavaquerime. 4 Icanti Jeshito: --Irisavicavaquetsita Sesareaqui. Eiro osamanititsi nompiaje. 5 Ari otimirica yantane, nocoaque intsipatanaquena pincatsariventimpiri, incantacotanteariri. 6 Ari aamaaca isavicaque anta 8 quitaiteri, ariorica 10. Te iroanayeroji 10. Irosati ipiantaja Sesareaqui. Oquitaitetamanaque isavicaque anta ivincatsarimentoqui. Icajemacantiri Pavoro. 7 Yareetapaaca, ari ishoncavacari yora poneachari Jerosarequi. Oshequi icantacotasanovetacari, iro cantaincha tecatsi incante iriotacotasanotanteariri Jeshito. 8 Irisati cantacoventavajancha Pavoro, icanti: --Tecatsi noncantero Sanquenarentsi iquemisantiri joriopee. Tecatsi noncantero ivanco Tasorentsi. Aisati oquempetaca, tecatsi noncantimateri Sesari. 9 Iro cantaincha Jeshito icoaque inquimoshiretacaajeiteri joriopee. Icantiri Pavoro: --Piquemaque meeca icantacojeitimpiri yocapee. ¿Picoimpa pijate Jerosarequi? Anta ari noncantacoventajempiri. 10 Yacanaqueri Pavoro: --Noshanincatacari nainti oromasati, aivetacanea aca pincantacoventenameri. Piotasanotaque tecatsi noncanteri joriopee. 11 Nantaquerorica caari cameetsatatsi, ainirorica nantane iroyeetantenari, ari. Cameetsataque iroyeetenata. Iro cantaincha ariorica icantacotashijeitana, tecatsi pincantea pishinetacoventena. Nocoaque pintianquena meeca Sesariqui, incantacoventena irinti. 12 Ari iquenquetsatacaaqueri Jeshito yora oametavacainchari. Impoiji icantiri Pavoro: --Meeca picoaque nontianquempi Sesariqui. Aitaque nontianquempi irioriqui, incantacoventantempiri. 13 Jaocarica ocarati imaaque. Jeri yareetaca pincatsari Aquiripa, itsipataro Verenise. Ipoqui iquivantiri Jeshito. 14 Isavicapaaque oshequi quitaiteri, ari iquenquetsatacotaqueri Pavoro: --Timatsi aca shirampari yoiminqueaqueri Virishi. 15 Nojatantacari Jerosarequi, icantacotaqueri joriopee: yora jivatacaajeitiriri saserote, savicacaajeitantatsiri, maaroni. Icoacotaquena noncantacoventashiteari Pavoro: "Ainiro yantane". 16 Iro cantaincha nocantaqueri: "Naro oromasati. Te nameteaji noshinetacantashiteari tequeratsitarica incantacoyeeteri. Inquemavaquerotsita oca pincantacoteriri. Impoijiquea irisati cantacoventajanchane". 17 Irosati yapatojeitantaca aca, ari te nosamaninqueroji. Oquitaitetamanaque nosavicaque aca novincatsarimentoqui, nocajemacantaqueri Pavoro. 18 Ari nojivetaca incantajeite yantasanotiro caari cameetsatatsi. Iro cantaincha, tecatsi incantacotasanojeiteri. 19 Iquisatsatimentavacaacaro oca yaamaashiyetari iriori. Aisati iquisatsatimentavacaacari Jesoshini. Icamaque, iro cantaincha icanti Pavoro: "Aneaji". 20 Te nioteji jaoca noncanterori nosampitacoventantearori oca icantayetiri. Nosampivetacari icoaquerica irijate Jerosarequi, anta noncantacoventantearirime. 21 Iro cantaincha icoanaque incantacoventeri irinti Sesari, yora Aocoshito. Ari nocantaqueri soraro irishenteri, irosati nontiancanteariri anta Sesariqui. 22 Icanti Aquiripa: --Nocoaque nonquemisanteri nainti. Icantiri: --Aitaque, osaitequera pinquemamaneri. 23 Oquitaitetamanaque ijataque Aquiripa, jero Verenishe. Ari yoaneencasanojeitanaca apite. Iqueanaque anta yapatotapiniyeetanta. Icarajeitaqueri comantantipee, aisati pincatsariyetatsiri: yora savicajeitatsiri anta. Yora Jeshito, icajemacantaqueri Pavoro. Ari yamapaaqueri soraropee. Icanti Jeshito: 24 --Pincatsari Aquiripa. Maaroni aviro nocarajeitiri aca. Jeri yoca. Ipocashijeitaquena maaroni joriopee: jerosaresati, jeri yoca savicayetatsiri aca. Icantacovetari yoca: "Te oncameetsateji intime". 25 Iro cantaincha tecatsi niotacoteri noamaanteariri. Jero meeca yaventacari Sesari, ari meeca nocoi nontianqueri irioriqui. 26 Iro cantaincha te nioteji paitarica noncamantasanoteriri avincatsarite. Irootaque nocajemacantantaquempiri avinti, asampitacoventanteariri. Impoijiquea ontime nosanquenatacotanteariri. 27 Jeri yoca noiminqueaqueri. Te oncameetsateji nontiancashiteari, tecatsirica noncamantacoteri.

Hechos 26

1 Yora Aquiripa icantiri Pavoro: --Meeca noshinetempi avisati cantacoventachane. Irosati yacotashitantanacari Pavoro, impoiji icantacoventaja irisati: 2 --Pineaquena, pincatsari Aquiripa. Meeca noncamantempi paita iquishimentantaquenari nojorioririnte. Noquimoshireventaquempi, 3 piotasanotiro maaroni yameyetari noshaninca, aisati pioyetiro maaroni icantavacaimentajeitari. Nocoaque pinquemisantasanotena, eiro pishemanatsi. 4 Iotacotitajeitaquena noshanincapee, peerani ainironi nevancaritapaini. Nosaviquini Jerosarequi, nocarajeitaqueri noshaninca. Irosatitatsi meeca iotana. 5 Tempa quemisantincari variseotatsiri. Peerani novariseoveitani narori, noquempetasanoveitarini. Iotasanojeitaquena noshanincapee, incoaquericame incamantajeitempime. 6 Nocoasanotaque noneeri icashiacaacariri Tasorentsi noshanincani, irootaque meeca picantacoventimentaquenari. 7 Peerani itimini Jacovoni itomini 12, ijoriojeitini. Meeca icoajeitaque maaroni ishanincani irineeri yora Quirishitotatsiri iquenquetsatacotiniri Tasorentsi. Coajicani irointinaajeitajeri maaroni camajeitatsiri. Icantatiani yaamaajeivetacari: quitaiteriqui, tsiteniriqui. Meeca nocantaque ipocasanotaque, irootaque icantacotantanari meeca noshaninca. 8 ¿Pijitimpa eiro imatirotsi Tasorentsi irointinayeri camajeitatsiri? ¿Paita pitseencantariri? 9 Nojitashiveitani narori peerani cameetsa nonquisheri yora quemisantajeitiriri Jesoshi nasaretesati. 10 Aitaque nomavetacaro anta Jerosarequi. Noiminqueayetaqueri oshequi icoyeanepee Tasorentsi. Iriotaque tiancaquenari jivatacaajeitiriri saserote. Nocoaveitani incamajeiteme quemisantajeitiriri Jesoshi. 11 Aitaque oshequi noashinoncaapiniveitarini anta maaroni pancotsipeequi yapatojeitantari. Nocoacaavetari incantimaterime Tasorentsi. Nocaantirive, noijajeitanaqueri pashinipeequi nampitsi, nonquisanteariri. 12 Irootaque nojatashitantavetacariri tamashicosati, itiancana jivatacaajeitiriri saserote nayerime. 13 Ari nocaantanaca, itampaticataque catsirincaiteri. Ari noneavaquero anta avotsiqui amorecatsiri, oponeanaca inquitequi, morec. Oshipaquireasanotapaaque catsini, te oshiyeriji catsirincaiteri. Oshoncapaaquena, aisati iriori nocarajeitaqueri. 14 Notaajeitanaque quipatsiqui, porocn. Irosati noquemantacariri, iquenquetsatacaana evereoqui. Icantaquena: "Saoro, Saoro. ¿Paita piquisantanari? Ariorica nonquenquetsatacayempime, ¿paita pipiatsatantanari? Tempa pashinoncaja avisati". 15 Nacanaqueri: "¿Janicampi, Novincatsarite?" Icantaquena: "Narotaque Jesoshi, piisaneentane. 16 Pintinaanajequeti, pincatianaje. Nocoaque nompeajempi intacojeitearine atiripee, camantajeiterineri; irootaque noquenquetsatacantimpiri meeca. Pincamanteri atiri oca pineaqueri, aisati oca nonijayempiri, coajica. 17 Jaocarica incantavetempiri pishaninca, jeri pashinisatipee atiri, ari noavisacotempi: eiro noshinejeitiritsi iroashinoncaajeitempi. Iro nontiancantaquempiri 18 iriojeitantajeari. Oquempetimovetacari otsitenitimovetacari: te iriojeitenaji, irinti Satanashi amatavijeitiriri. Pijatashijeiteri, poamejeiteri iraventantenari, impoiji onquempetimotajeari intime quitaiteriqui. Impoiji noameetsajeiteri, eiro noquenqueshireacotajiritsi caari cameetsatatsi yantajeivetari; incarajeiteri maaroni quemisantajeitanari, aisati nosavicacaajeiteri cameetsa". 19 Irootaque noneaqueri aisati irootaque icantaquenari Jesoshi. Te nompiateariji, irointi notsoteaqueneri icantaquenari. 20 Nintanacari yora tamashicosati, nocamantaqueri. Impoiji anta Jerosarequi nocamantantaque. Aisati notsoteajeitaqueri anta Joreaqui. Nocamantajeitaqueri yora pashinisatipee atiri, maaroni. Nocamantajeitiri: "Pinquenqueshirejeitanaquea, paventajeiteari Tasorentsi. Cameetsayea pisavicajeite, iriojeitantajeari atiri queario piquemisantasanojeitaque". 21 Ari noquenquetsatacotaqueri Jesoshi, irootaque yaajeitantaquenari joriopee anta ivancoqui Tasorentsi, iroyename. 22 Icantatiani Tasorentsi intacotana: peerani, irosatitatsi meeca. Irootaque nomatantarori noquenquetsatacaajeitiri pincatsaritatsiri, caari pincatsaritatsine, maaroni. Ari noametantapinitiro isanquenare camantantatsiniri, aisati isanquenareni Moishishi. Nocamantacotiri iquenquetsatacotiniri peerani: moncarataca iquenquetsatacotiniri, aneayetaquero. 23 Tempa irootaque icantitaniri: "Irineacatsitearo Quirishito, incamaque. Impoiji irijivajeiteri maaroni camajeitaintsiri, intinaanaje. Incamantajeiteri jorio, jeri pashinisati atiri: 'Meeca piotasanojeiteri Tasorentsi'". 24 Aitaque ocantari icantaqueriri Pavoro. Antearojenca icajemanaque Jeshito: --Pitsaviataqueteemi, piomempeavetaca. 25 Yacanaqueri: --Te nontsaviateji, niotasanotaque. Queariotaque catsini oca nocamantaquempiri. 26 Yoca Aquiripa iojeitiro oca nocantaqueri, irootaque cameetsa noquenquetsatacaasanotantacariri. Tecatsi nomaneri, niotasanotaque itsoteaquero, iotavaquero; te omaneaji. 27 Pincatsari Aquiripa: tempa piquemisantiro isanquenajeitaqueniri camantantatsiniri. Niotaque piquemisantaquero. 28 Yacanaqueri: --Irovetaincha pinquemisantacayenarime Quirishito. 29 Yacanaqueri: --Irovetaincharica pinquemisante, irompa osamaniquerarica, te nioteji. Iro cantaincha nocantaqueri Tasorentsi pinquempetantajenari narori. Aisati nocoacaajeivetacari inquempejeitename maaroni quemajeitaquenari meeca: apatiro te noncoacayempiji iroisotanteetempiro oca carenatsa. 30 Icatianaca pincatsaritatsiri: yora Aquiripa, jeri Jeshito, aisati oquempetaca Verenise, ocatianaca iroori. Aisati iquempejeitanaca maaroni saviquimojeitiriri, icatiajeitanaca. 31 Ijajeitanaque, icantavacaajeitanaca: --Tecatsi irante Pavoro incamanteari. Tecatsi irantavetea, yoiminqueashiyeetacari. 32 Yora Aquiripa icantiri Jeshito: --Eirome yaventarime Sesari, antianquerime irijatajetame.

Hechos 27

1 Ainiro anta iyapitanote oshequi soraro, pajitachari Jorio. Ipajiyeeyetiri soraropee Aocoshita. Icanteetiri: --Ainiro meeca antearo pitotsi, paanajeri Pavoro Itariaqui, jeri yonta pashini yoisoyeetiri. Aisati icanteetana: --Pincoaquerica poijatanaqueri Pavoro, pintetearo onta pitotsinta inquenanteari iriori. 2 Ari notejeitanacaro pitotsi poneachari Ataramishiaqui, irovetaincha ojate nampitsipeequi anta otsapijaqui Ashia: anta oatapinitanta pitotsi. Ari noquenacoyetanaque, notsipatanacari Arishitaraco. Iponeanaca iriori Tesaronicaqui, ora maseroniaquiniri. 3 Oquitaitetamanaque nareetaca Shiroqui. Yora Jorio, ineshinoncataqueri Pavoro: ishinetaqueri ijati iquivantiri ishaninca anta, ari intacojeitavacari. 4 Irosati novaantanaja aisati. Iro oimpiacotajename tampea, irootaque noquenantanacari Tsipirequi, antaqueronta. 5 Nomonteanajaro incajare oquempejitaro Shirishia, aisati Pampiria. Novaanaja, nareetanaca Miraqui, ora irishiaquiniri. 6 Ari ineapaaquero capitano pitotsi poneachari Arejantiriaqui: ojateme Itariaqui, irosati notejeitantanacaro. 7 Ocarati oshequi quitaiteri noquenacojeitanaque, jentsiquero. Opomerentsitimotaquena, iro cantaincha noquempejitapaacaro Jeniro. Te oshinetenaji tampea, irootaque noshoncantanacarori Quereta. Noquenanaque antaqueronta, anta quempeji Saramona. 8 Opomerentsitimotaquena, iro cantaincha noshoncanacaro ora ovoyeja. Impoiji nareetanaca onta ipajiyeetiri: Cameetsajari. Oquempejitacaro nampitsi pajitachari Irasea. 9 Meeca operaniitanaque, avisanaque meeca quitaiteri ititantapiniyeetari. Ari ocovencatasanotanaque noquenacotanaque: irotaintsi oshequi tampea, oshequi omotoncane. Icamantavetacari Pavoro: 10 --Noshaninca, niotaque ompomerentsitimotaquee anquenacojeitanaque meeca. Ayeecari antearo tampea. Otsitiicari pitotsi, otsoncacari vaararontsi, aisati atsitiajeiticari arori. 11 Yora capitano, te inquemisanteriji Pavoro; iquemisantasanotiri yora jivatiriri marinero, irinti. Aisati iquemisantiri yora ashitarori pitotsi. Icantajeiti iriori: --Tsame avaajeitanajea. 12 Irotajantsi ompocanteari antearo tampea, iro cantaincha te oncameetsatimoteriji nosavicasanojeite anta. Yora oshequiaintsiri icoajeitaque novaajeitanajea. Icoavetaca nareeteame Jenishiaqui, onta queretaquiniri. Anta onapiniti pitotsi, ocameetsatimojeitiri nosavicajeiteme anta. Icoaque anta iroyeavaquerotame tampea, ompeantajeari. Ocameetsati intsatacoterome pitotsi Jenishiaqui: te aneasanoteroji tampea anta. 13 Ari impoiji cameetsa ojeaoncaque tampea: ojati anta noshirejeivetacanta nojateme. Ijitashijeiveta ari nareejeiteame Jenishiaqui, irosati novaantanaja. Noquenacotanaque otsapijaqui Quereta. 14 Iro cantaincha, te osamaniteji, ari omapocaquena antearo tampea, icanteetiro Noreshite. Oponeanaca quipatsiqui, 15 otiancasanotaquero pitotsi nianquijaqui; tecatsi oncantea ojate oquenapaaquenta tampea. Ari noshinetacotanaca, aiquero otiancasanotirori. 16 Noquenacotanaque anta ovoyejajaniquiqui pajitachari Caora. Aisati oponeanaca tampea ovoyejaqui. Opomerentsitimojeivetaquena, iro cantaincha nomataquero naasanotavaquero pitotsijaniqui: ora onoshicapinitiri opatiqui. 17 Impoiji yoancaquero marinero. Ari yaamaacaro ari ontsipareanaquea taaverapee yovetsicantarori antearo pitotsi, irosati yoisotantacarori. Aisati itsaroajeitanaque ojocacojeitename quipatsiqui, anta Shiritequi, irootaque yaajeitantajarori maaroni tocoyatatsiri. Ishinetaquero pitotsi, icanti: --Aanaquerota tampea, tecatsi ancantero. 18 Oquitaitetamanaque, aiquero catsini otiancacotasanojeitaquena tampea. Ari yoviincajeitaquero vaararontsi, pocn, pocn, pocn. 19 Omavatapaaque quitaiteri yoviincashitacaro aisati ovaararo pitotsi, soocatsa, maaroni. 20 Ari ocaratanaque oshequi quitaiteri: te inconijatajeji catsirincaiteri, aisati impoquiro, tecatsi. Ocantatiani tampea, antearo ojeaoncaque, sooo. Nojijeivetaca eiro navisacojeitajitsi. 21 Avisanaque oshequi quitaiteri, te noajeiteaji. Icatianaca Pavoro, icantaque: --Noshaninca, pinquemisantaquename, oncameetsataqueme. Eirome ajoquirome Quereta, eiro otsitiime pitotsi, eiro otsoncame maaroni. 22 Iro cantaincha piveshireajeitanaquea meeca. Coajica ontsitianaque pitotsi, iro cantaincha eiro atsitiajeititsi ainti. 23 Iriotaque Tasorentsi jocaacoventaquenari. Noquemisantiri nainti. Osaite noneaqueri inampire, 24 icantaquena: "Pavoro, eiro pitsaroitsi. Aitaque pareetaqueari Sesari. Picantaqueri Tasorentsi incavintsaajeiteri maaroni picarajeitaqueri aca: ari iquemisantaquempi". 25 Meeca, piveshireajeitanaquea. Noquemisantiri Tasorentsi, niotaque ontsataaquea maaroni icantayetaquenari. 26 Ario coajica ojocacotaquee tampea ovoyejaqui, eiro acamajeititsi. 27 Ocaratanaque meeca 14 quitaiteri, meeca otsitenitanaque. Noquenacotashitanaca incajarequi pajitachari Atiria. Onianquiitetanaque, yaamaaca marinero ari noquempejitanacaro otsapijaqui. 28 Ineantacaro, osanajatirica. Ocarati 37 metero. Oshamaniji yapiitaquero. Ocarati meeca 28 metero niotantacari quempejitapaaque quipatsi. 29 Itsaroajeitanaque, icanti: --Queariyea, atsitincacotarocari mapi. Anta opataquiqui yoviincaquero 4 otsatacotantari pitotsi, otsatacojatantacari nianquijaqui. Icoasanotanaque onquitaitetaje. 30 Icoasanovetanaca yora marinero iravisacotanaque, iroviinquerome pitotsijaniqui inquenacotanteameri otsapijaqui. Icoaveta irijocajeitename narori. Icoajeivetaca iramatavijeitename, icantajeivetana: --Noviinquerota otsatacotantari pitotsi, onta otsoviquiniri. Iro naantajearori pitotsijaniqui, noviinquero ara, onquisotanteari antearo pitotsi. Ja, icoajeiveta irijocajeitename. 31 Yora Pavoro icantaqueri capitano, jeri soraropee: --Eirorica quiso yoiro marinero pitotsi, tecatsi pincantea avirori pavisacojeitaje. Eiro pishinetiritsi irijocajeitee. 32 Irosati ipesantacaro soraro socatsa: oca otsatacotantaveitaniri pitotsijaniqui. Yoviincaquero, pocn. 33 Irotanajantsi onquitaitetaje, icantajeitaqueri Pavoro: --Tsame, poajeitavaqueata. Ocarati meeca 14 quitaiteri pinashitaca, te poajeiteaji. 34 Meeca nocantasanotaquempi, poajeitea. Oshintsitacaajempi. Piotasanotanaque: tecatsi oyempine catsini. 35 Icantantarori oca, ipasonquitaqueri Tasorentsi, noneajeitaqueri. Icarajaquero tanta, ijivataque yoanaca. 36 Yoveshireajeitanaja maaroni, yoajeitanaca. 37 Nocarajeitaque maaroni tetarori pitotsi 276. 38 Iquemajeitanaca, ari yoviincajeitaquero maaroni tirico, irosati opijoncatantanaja pitotsi. 39 Ari oquitaitetasanotanaji, te iriojeitajeroji quipatsi. Iro cantaincha ineaquero otsantsajatanaque irosati anta quipatsiqui, otiminta impanequi. Icoajeivetaca iraatacotapeeme anta. 40 Yojocajiro otsatacotantaveitaniri incajarequi. Ari itsatacoreajiro soocatsa oisotantaveitaniri oomaro. Yovancajiro tocoya, ora otsoviquiniri. Aacotanaquena tampea, icoajeiveta iraatacotapeeme impanequiqui. 41 Iro cantaincha navicacotapaaque nianquijaqui, eentapaaca quiripequiriqui. Avicasanotapaaque otsoviqui. Oquisotasanotapaaque, te oshevatajeaji. Ora omotoncane ocarajaquero opataquiqui, patire. 42 Icoajeiveta soraro iroajeiterime maaroni yora yoiminqueajeitaqueri. Iquenqueshiretanaca: --Yamaatanaquecari, ishiapitsatanaqueecari. 43 Iro cantaincha icoaque capitano iroavisacoteri Pavoro. Te irishinejeiteriji iroajeiteri. Icantajeitaqueri maaroni iojeitatsiri yamaati: --Pijivajeite pimitajajeitanaque, pamaajeitanaque irosati anta quipatsiqui. 44 Avirojei caari iotatsi pamaate, jero oca taavera, aisati carajayetaintsiri: irootaque pamaatantanaqueari. Aitaque ocantacari, navisacojeitaji. Naatajeitapaaji anta quipatsiquinta.

Hechos 28

1 Naajeitantapaacari, ineshinoncatasanojeitavaquena yora savicatsiri. Icamantavaquena: --Opajita oca ovoyejaca Marata. Ari yoisavaquenaro paamari, icajemajeitaquena: --Caate pimpoque aca, pintatapee paamarica. Opariaque incani, ocatsincaiteanaque. 3 Yaayetapaaque Pavoro inchajempequi, aripati. Yoisapaaquero paamariqui. Ocatsirincatanaque, irosati isoquijantanaca maranque, irosati yatsicantapaacari iracoqui, shepi. 4 Ineajeitatiiri itsatanacari iracoqui, icantavacaajeitanaca: --Iriitatsi oantatsiri. Ineacarove. Te intsitiaveteaji anta incajarequi, iro cantaincha irineashiitetearota meeca. 5 Iro cantaincha itecanaqueri maranque paamariqui, teca, pomein; te inquematsicateariji. 6 Ijitashijeivetaca ari irishintsitanaqueme ireeretacaanaquerime; irishintsite intaanaqueme, incamanaqueme. Osamani yamenashejeitaqueri, sorerere. Ineaqueri tecatsi oaquerine. Impoiji iquenqueshirejeitanaja aisati, icantajeiti: --Iriotaque tasorentsitatsiri caari icamanta. 7 Ainiro quempeji ora iipatsite yora pincatsariventiriri savicajeitatsiri. Ipajita Povirio. Yaacameetsajeitavaquena. Ocarataque mava quitaiteri cameetsa ineshinoncajeitaquena. 8 Ainiro iponaaca iriri iriori imaamentoqui. Icatsirincataque, ishijataca. Iquivantaqueri Pavoro, iquenquetsatacaaqueri Tasorentsi, aisati yajiriquiri, yoavisacotaqueri. 9 Imatantarori oca, ipocashijeitaqueri maaroni pashini mantsiajeitatsiri. Yoavisacojeitajiri. 10 Oshequi ipincatsajeitaquena savicajeitatsiri. Irotaintsi nojate, ipajeitavaquena paitarica coiteimotaquenari. 11 Ari icarati mava cashiri, irosati notejeitantanaca pitotsiqui poneachari Arejantiriaqui. Otimantacari chapinqui antearo tampea, ainiro onaque pitotsi anta ovoyejaqui. Ainiro isheroncayetiri anta otsoviqui, ishiacantaqueri tsipari. 12 Naatapaaque Shiracosaqui, ocarati mava nomaanaque. 13 Novaanaja aisati, noshoncanajaro anta otsapijaqui, irosati Irequio. Oquitaitetamanaque oponeanaca tampea irampatequi catsirincaiteri. Irosati oquitaitetamanaque nareetantacari Posoriqui. 14 Noneapaaqueri ayemisantaririnte. Icoaque nosaviquimotanaqueri 7 quitaiteri. Novaanaja, irosati nareetantanaca Oromaqui. 15 Ari iquemacojeitavaquena ayemisantaririnte, irosati ipocashijeitantaquena, intonquiojeitavaquena. Osamani iponeayetanaca. Iponeanaca Jororeapioqui, aisati Tireshi Taverinashiqui. Pavoro, ineantacariri, ipasonquitaqueri Tasorentsi aisati iveshireanaca. 16 Nareetantacari Oromaqui, ishineyeetaqueri Pavoro isavicapaaque ivancoqui iriori. Itsipatacari aparo soraro, ameniriri. 17 Mava imaapaaque, impoiji icajemacantaqueri jivayetiriri joriopee. Yapatojeitantacari, icantaqueri Pavoro: --Noncamantajeitempi, noshaninca. Te noncantimateriji ashanincapee arori. Aisati tecatsi noncantacotero oca yamejeiveitaniri ashanincani peerani. 18 Iro cantaincha yoisoyeetaquena anta Jerosarequi, icantiri oromasati: "Payeri yoca". Isampitacoventaquena pincatsari, impoiji icoaveta iroimisoquijacantajename. Iotaque tecatsi nanteri noncamanteari. 19 Iro cantaincha ipiatsatavacari joriopee, irootaque naventantacariri Sesari. Tecatsi noncantimateri ashaninca. 20 Irootaque nocajemacantantaquempiri, noquenquetsatacaajeitaquempi. Peerani aamaajeivetacari Quirishito impocanteari. Meeca nocamantajeitiri ashaninca yareetaita, irootaque yoisoyeetantaquenari carenatsaqui. 21 Yacajeitanaqueri: --Tecatsi noneero sanquenarentsi poneachane Joreaqui, quenquetsatacotempineri. Aisati te intimeji ashaninca cantacotempineri. 22 Iro cantaincha nocoajeitaque pincamantena paitarica piquenqueshireyetiri. Onashitaca oca piquemisantiri: niotaque oshequi iquishimentajeitacaro anta maaroni nampitsipeequi. 23 Ari iotacaajeitaqueri jaoca oncarate quitaiteri incantavacaimentajeitantearori. Ari oshequi ijajeitanaque ivancoqui. Icamantasanotavaqueri jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti. Intamanacaro, irosati itsitenitacotanaquero. Icoaque iriotacaasanotaqueri isanquenatacotiri Moishishini, jeri maaroni camantantatsiniri: tempa isanquenatacotaqueri Jesoshi. 24 Iquemisantaqueri aparopee, itseencaqueri pashini. 25 Ipiatsatavacaanaca, impoiji iteentareavacaanaca. Icantaque Pavoro: --Queario oca ocantaqueri Ishire Tasorentsi. Osanquenatacaaqueri Isayashini, camantantatsiniri. Isanquenataqueneri iriori ashanincani. 26 Icantini: "Pijate anta joriopeequi, pincamantapeeri: 'Otimaveta piyempita pinquemanteameri, iro cantaincha te piotavaqueroji. Poquireavetanaja, pamenavetanaja, iro cantaincha te pamenasanoteji'. 27 Te meeca aneeroji atiri iquenqueshireantari. Te inquemisanteji, te irameneji. Icantashirejeitaque: 'Amenicari. Aquemisanticari. Ayotasanoticari. Aquenqueshiretacari. Avavisacotacari'". 28 Piojeitavaquero meeca: yoavisacotanti Tasorentsi. Meeca itianquiri quemisantatsiri iriotacaajeiteri pashinisati atiri. Inquemisantajeitavaque irinti. 29 Iquemantavacarori joriopee oca icantaqueriri, ijajeitanaque, iquisatsatavacaajeitanaca. 30 Ocarati apite osarintsi isavicaque Pavoro pancotsineentsiqui, ipinataquero. Yaacameetsajeitaqueri maaroni quivantajeitiriri. 31 Icantani, icamantacotapinitiri Tasorentsi, jaoca icantari iriori ipincatsariventanti. Icamantacotapinitaqueri Avincatsarite Jesoquirishito, te irimaneroji. Te intimeji tsaneacotearine iquenquetsati. Narotaque sanquenatimpirori:

Romanos 1

1 ¿Ainirompi oromasati? ¿Tecatsimpa oajeitempine? Narotaque Pavoro sanquenajeitimpirori oca. Itiancaquena Jesoquirishito nantaveetiniri. Icoacaaquena noncamantajeiteri atiri jaoca icantari Tasorentsi yoavisacotanti. Tecatsi pashini incoacayenari. 2 Tempa peerani icamantajeitaquerini Tasorentsi yora quenquetsatacotaqueriniri imponeaquea inquitequi Itomi, irantiritapaaque, iroavisacojeiteri maaroni caari cameetsajeitatsi. Icantaquerini irishanincatajeari Iravirini. Impoiji isanquenatacotaquerini yora quenquetsatacantatsiniri, irootaque otimantacari meeca irineane Tasorentsi. 4 Impoiji ipocaque Jesoquirishito aca quipatsiquica, yoyeetaqueri, impoiji itinaanaja. Ayojeitaque ainiro itasorenca, iriotaque itomi Tasorentsi, aisati quiso oaqueri Ishire Tasorentsi. Irootaque apincatsajeitantacariri. 5 Aquemisantaqueri, irootaque icavintsaajeitantaqueeri Tasorentsi, aisati itiancajeitantaqueeri anquemisantacaajeiteri maaroni itsipapee atiri. 6 Aisati avirorijei, icoacaaquempi pishanincajeiteari Jesoquirishito. 7 Oshequi inintajeitaquempi Apa Tasorentsi, aisati maaroni itsipapee quemisantajeitiriri. Meeca nocoaque incanteani incavintsaasanojeitempi, aisati cameetsa irisavicacaajeitempi. Aisati inquempetacaajeitempi Avincatsarite Jesoquirishito. 8 Meeca noncamantempi: jaocarica nojayetaqueri noquemacotapinitaquempi piquemisantasanojeitaque. Iquemacojeitaquempi maaroni atiripee, savicayetatsiri jaocaricapee, irootaque nopasonquitantacariri Tasorentsi, tempa narosati narori quemisantiriri Jesoquirishito. 9 Ioti Tasorentsi nocantapinitiri iramitacojeitempi. Noquearioventiniri nantaveetiniri, aisati nocantani noquenquetsatacotiri Itomi: nocamantajeitiri atiri jaoca icanta yoavisacotanti. 10 Aisati nocantiri Tasorentsi: "Nocoaque, Apa, pincoacayena nareejeiteari oromasati". 11 Oshequi noquenqueshirejeitimpi noneajeitempi: nocoaque omatacaajeitempi paitapeerica ora Ishire Tasorentsi, pinquemisantasanotanteariri. 12 Aisati ariorica aneavacaajeitea aquemisantasanojeitaque, ari aveshireimentavacaajeitea. 13 Nocoaque piojeitero, noyemisantaririnte, oshequi nocoapiniveta nojatashijeitempime, iro cantaincha te incoacayenaji Tasorentsi nojatashitempi. Nocoaveta namitacojeitempime, oquempetaca namitacojeitaqueri itsipapee ashaninca anta pashinipeequi nampitsi. 14 Nocoasanotaque nonquenquetsatacaapiniteri yora quereshiasati aisati yora itsipapee atiri; yora iovetachari aisati yora caari iotatsi. Tempa itiancaquena Tasorentsi nonquenquetsatacaajeiteri maaroni. 15 Irootaque nocoasanotantacari nonquenquetsatacaajeitempi ara Oromaqui aisati. 16 Te nompashiventeaji nocamantajeitiri atiri jaoca icanta Quirishito icavintsaajeitaquee. Intasoncaventeri Tasorentsi maaroni quemisantajeiterineri, iroavisacojeiteri. Ijivataque iotaque jorio, iro cantaincha ocameetsati iriojeite meeca maaroni itsipapee atiri. 17 Pineaquero, ariorica anquemisantasanotaque, iroameetsajeitaquee Tasorentsi. Tempa peerani isanquenatacairi Tasorentsi yora Avacoconi: "Iroameetsajeiteri Tasorentsi maaroni quemisanterineri, cameetsa irisavicajeitanteari anta inquitequi". 18 Itimi Tasorentsi inquitequi, iro cantaincha iotacaajeitaquee iquisaqueri maaroni caari quemisantiri, aisati maaroni antapinitirori caari cameetsatatsi, aisati iriori yora maaroni caari coatsi inquemisantero oca cameetsatatsiri. 19 Incoajeitaquericame iriojeiteme jaoca icantari Tasorentsi, iriojeiteme. Te ompomerentsitimoveteariji, tempa yoamejeivetari. 20 Peerani oconijataque maaroni yovetsicajeitiri, ayojeitantacari itimi Tasorentsi, aisati otimi itasorenca. Conijatasanotaque. Tecatsi incantajeitea tseencantatsiri incantajeite: "Te niotacoteriji Tasorentsi". 21 Tempa iojeivetari, iro cantaincha te impincatsajeiteriji. Icavintsaapinijeivetari, iro cantaincha te impasonquijeiteriji iriori. Te inquenqueshirejeiteaji: yatsipetashitacaro iquenqueshiretashitacaro paitapeerica; meeca te aneajeiteroji iotantari. 22 Icantajeiveta: "Oshequi nioti nainti", iro cantaincha te iriotasanoteji. 23 Icameetsatasanotaque irinti Tasorentsi, icantani itimi inquitequi, iro cantaincha te impincatsajeiteriji atiripee. Jero ishiacantajeitaqueri tsimeripee, poshiniripee, maranquepee, maaroni: joo, irointi ipincatsatashitaro yovetsicashiyevetari. 24 Oshequi icoajeitaque atiri iquenqueshiretapinijeitaquero caari cameetsatatsi, imayempitavacaapinijeita; icanti Tasorentsi: "Ari incanteata, eiro iquemitsi". 25 Ari peerani iosanojeivetari jaoca icanta Tasorentsi, iro cantaincha yamatavijeitaja irisati. Ipincatsatashijeitacaro maaroni yovetsicajeitiri Tasorentsi, iquemisantashijeitacaro. Irintiquea yora vetsicajeitirori, te impincatsajeiteriji iriori. Tsame ainti aneacameetsajeiteri, ancantaitatiyempani. Tempa aitaque ancantajeiteari. 26 Ari ishinetaqueri Tasorentsi yantanirojeitaquero paitarica icoajeitaqueri. Te oncoyeji tsinane aye ojime, irointi ocoaque otsinampairo otsinaneronte. 27 Aisati iquempetaca shirampari: te incoyeji iraye ijina, irointi itsinampaapinitiri ishiramparirinte. Paitapeerica yantajeitaqueri, iro cantaincha te irioteji impashiventea. Impoiji yoasanquejeitaqueri Tasorentsi, ineacarove. 28 Ari te incoajeiteji impincatsajeiteri Tasorentsi, irootaque icantantari Tasorentsi: "Incanteata. Inquenqueshireterota caari cameetsatatsi, aisati eiro itimitsi cameetsa". 29 Imatapinijeitaquero caari cameetsayetatsi: yashi yoiro te incameetsajeiteji, inevetitacari ishaninca yashiyetari, icoaque iroashinoncaayeteri itsipapee, iquisavacaajeitaca, yoavacaajeitaca, iquisatsatavacaajeitaca, yamatavitantapinijeiti, itsimaavacaajeitaca, yaamaacotavacaajeitaca, 30 icantimatavacaajeitaca, iquisajeitaqueri Tasorentsi, icantimajeitaqueri ishaninca, inintajeitaja irisati, ishemejeiti, icoacoayetaque irantajeitero pashinipee caari cameetsayetatsi, ipiatsajeitacari ashijeitariri, 31 te aneajeiteroji iojeitantari, te inquemisantajeiteji, te irinintavacaajeiteaji, te incavintsavacaajeiteaji. 32 Iojeivetaro icantiri Tasorentsi: "Maaroni antapinijeitirori caari cameetsatatsi irijajeite Sharincaveniqui", iro cantaincha itsataa yantashijeitacaro aisati yantacaajeitaqueri pashinipee.

Romanos 2

1 Naamaaca itimi jorio cantatsiri: "Ineashiitetacarove irintipee, te incameetsajeiteji". Iro cantaincha noncamantempi; queariompia, ariorica pincantacoteri itsipapee atiri: "Ainiro yantane", ainiro pantane avirori, piquempejeitacari yora picantacovetacari. 2 Ayojeitaque ocameetsati iroasanquetaajeiteri Tasorentsi yora antirori caari cameetsatatsi. 3 Iro cantaincha avirori, picanti: "Ainiro irantanejei irinti", aisati piquempejeitacari, pantapinijeitiro avirori caari cameetsatatsi. ¿Pijitashitampa eiro yoasanquejeitimpitsi avirori Tasorentsi? 4 Pamene, oshequi ineshinoncajeitaquempi, icavintsaasanojeitaquempi, te intsipaite irishemempi: osamani icoavetaca pinquenqueshirejeitajeame, pojocajeitajerome caari cameetsatatsi pantajeitiri. Iro cantaincha, te pimajeiteroji. 5 Te pinquenqueshireteroji icantiri Tasorentsi, te pinquenqueshireempaji. Aiquero pijatatii pantapinitaquero caari cameetsatatsi, irootaque iroasanquetimentempiri Tasorentsi. Queario, coajica inquisasanojeiteri maaroni antirori caari cameetsatatsi. Iro cantaincha ayojeitanaque icameetsatasanoti Tasorentsi, eiro iquisashitaritsi atiri, iotasanotaqueri maaroni, jaocarica icantajeitari. 6 Iroasanquejeiteri maaroni caari cameetsatatsi, irisavicacaajeiteri cameetsa anta inquitequi maaroni cameetsajeitatsiri. 7 Ariorica acoasanotaque aneajeiteri Tasorentsi aisati ancameetsatasanotanaque, aisati ancantaitatiyempani antime inquitequi, tsame anquearioventajeitero maaroni icoacaajeitaqueeri Tasorentsi. Impoiji irisavicacaajeitajee inquitequi, ancantaitatiyempani asaviquimojeitajeri. 8 Iro cantaincha ainiro irinti caari cameetsatatsi, caari coatsi iriotero icoacaavetariri Tasorentsi: icoashijeita irantapinitero caari cameetsatatsi. Ari inquisasanojeiteri Tasorentsi, iroasanquetasanojeiteri. 9 Irimoncaratavacaajeitea jorio aisati itsipapee atiri: ariorica incanteani irantero caari cameetsatatsi, ari irashinoncaajeitea, iroasanquejeiteri Tasorentsi. 10 Iro cantaincha maaroni antapinitirori cameetsatatsiri irineapaajeri Tasorentsi inquitequi, irineacameetsatavajeri iriori, irisavicacaajeiteri cameetsa: jorio, itsipapee atiri, maaroni. Amoncaratavacaajeitaquea. 11 Yora Tasorentsi te irinashitacaajeiteariji itsipasatipee atiri: ioti aquempetavacaajeitaca. 12 Yora itsipapee atiri te irineeroji isanquenareni Moishishi, iro cantaincha ainiro yantayetiri, aisati irijate Sharincaveniqui. Iro cantaincha eiro icantiritsi Tasorentsi: "¿Paita caari piquemisantantaro isanquenatiri Moishishi?" Iro cantaincha irinti iovetarori isanquenare ainiro yantayetiri, aisati irijate Sharincaveniqui; ari iroasanquetasanoteri Tasorentsi, incanteri: "Te pinquemisantasanoteroji oca isanquenatiniri Moishishini". 13 Te irineacameetsatashiteariji Tasorentsi quemashijeivetarori irineane, irintiquea ineacameetsatasanojeiti quemisantasanotirori. 14 Pameneri yora itsipapee atiri, piote jaoca icantajeitari. Te irineeroji Sanquenarentsi, iro cantaincha ainiro imayetaquero ocantayetiri. Pineaquero, iotashiyeta itimi cameetsa. 15 Ariorica irisavique cameetsa, ayojeitaque iovetaro iriori ocantiri Sanquenarentsi. Ainiro iquenqueshireantavetari: iojeitaque ocameetsatirica yantajeitiri. 16 Coajica incanteri Tasorentsi yora Jesoquirishito: "Aviro iotirori jaocarica ocantari yantajeitaqueri atiripee, pitsoteaquero maaroni iquenqueshirejeitiri. Meeca aviro cantatsine jaocarica irijajeiteri. Aviro cantatsine ariorica aneacameetsateri, ariorica avashinoncayeri". Irootaque nocamantajeitiriri narori, inquenqueshirejeitanteari, iroavisacojeitantajeari. 17 Iro cantaincha, avirorica jorio, queariompia. Picanticari: "Niotiro nainti isanquenare Moishishi. Noshanincatasanotacari nainti Tasorentsi". Pishemeticari. 18 Piojeitiro icoacaajeitaqueeri Tasorentsi. Peerani piovetacaroni Sanquenarentsi, irootaque piojeitantavetacaroniri cameetsayetatsiri. 19 Meeca pijitashijeiveta pimatero piotacaajeiteri maaroni caari iojeitatsi. Oquempevetaca pintsiotacojeiterime maaroni timajeitatsiri tsiteniriqui. 20 Piotacaajeiterime maaroni caari iojeitatsi, oquempevetaca poamejeiterime jananequipee. Queario piojeivetaro Sanquenarentsi, tempa cameetsa oamevetaquempi, te amatavitanteji. 21 Pamene, poamejeiterime itsipapee, iro cantaincha ¿paita caari piotanta avirori? Tempa oncameetsateme poametavacaajeiteame avirori. Jero picantajeitaqueri itsipapee: "Eiro picoshititsi". Tempa picoshiti avirori. 22 Picantajeivetari: "Eiro paimentarotsi pijina". Tempa paimentaro avirori pijina. Picantajeivetari: "Eiro picantirotsi povetsicane: 'Irio Tasorentsi'. Caari oni". Iro cantaincha ¿pipincatsatasanotirimpa avinti Tasorentsisanori? 23 Pishemejeitaque, picantajeiveta: "Niotiro nainti irineane Tasorentsi". Iro cantaincha terica pimoncarayeteroji ocantayetiri, tempa pitseencaqueri Tasorentsi. 24 Jero oca isanquenayeetiniriri peeraniniri: "Ainiro yantayetiri ajorioririnte caari cameetsatatsi, irootaque icantimajeitantariri itsipapee atiri Tasorentsi, icantajeiti: 'Te incameetsateji Tasorentsi, eiro aquemisantiritsi'". 25 Pamene, ariorica piquemisantaquero irineane Tasorentsi, te pantsipetashiteaji pijoriotaque, tempa piotaqueri Tasorentsi. Iro cantaincha terica pinquemisanteri, patsipetashita pijoriotashiveta. 26 Ariorica inquemisante caari joriotatsi, tempa irineacameetsateri Tasorentsi iriori. Inquempetacayeari jorio, quemisantatsiri iriori. 27 Avirorica jorio, piovetarorica isanquenare Moishishi; iro cantaincha terica pinquemisantasanotero, ¿ocameetsatimpa? Teve, te oncameetsateji. Jeri yora caari joriotatsi: te irineeroji Sanquenarentsi, iro cantaincha ariorica irisavique cameetsa, ari irimataquero icoacaaqueriri Tasorentsi. Tempa ocameetsatasanoti oca. 28 ¿Jaoca icantari quemisantasanotatsiri? ¿Joriompa inajeiti? Teve. ¿Iriompa toyeantajeitachari? Teve, caari ini. 29 Irinti quemisantincari yora quenqueshiretapinitiriri Tasorentsi. Te iro irineacameetsatimenteri itoyeanta, irointiquea ineacameetsatimentiri iquemisantiri. Eirorica ineacameetsatiritsi atiri, irintiquea Tasorentsi neacameetsaterine.

Romanos 3

1 Naamaaca picantaque: "¿Natsipetashitampa nojoriotaque? ¿Natsipetashitampa notoyeanta?" 2 Te pantsipevetearoji pijoriotaque. Tempa irio jorio yoametiri Tasorentsi. 3 Queario, te inquemisantajeiteji maaroni, ainiro amataviyeterinemeri Tasorentsi. ¿Ariompa iramatavitaqueri Tasorentsi yora quemisantiriri? 4 Teve, eiro yamatavitiritsi. Ariorica iramatavitantajeite maaroni atiri, iro cantaincha tecatsi incantea Tasorentsi iramatavijeitee irinti. Tempa peerani isanquenatini Iravirini, icanti: "Otampaticatasanotaque, Tasorentsi, pineane: te pintseeyaji. Tecatsi incantea atiri impiatsajeitempi". 5 Naamaaca itimi cantashitachari: "Ariorica nantero caari cameetsatatsi, impoiji iriojeite noshaninca icameetsatasanotaque Tasorentsi, te inquempetenaji narori. Impoiji ariorica impincatsajeiteri. ¿Paita meeca inquishimentantenarori Tasorentsi caari cameetsatatsi nantayetiri? Tempa irootaque irineacameetsatanteariri noshaninca". 6 Teve. Te oncameetsateji oca yaamaayevetari. ¿Arimpa iramatavitaquee Tasorentsi? Icanti intianqueri antapinitirori caari cameetsatatsi Sharincaveniqui. 7 Pineaquero, ¿ocameetsatimpa nontseeya niotacantearimeri atiri te intseeyaji Tasorentsi, impoiji impincatsateri? Impoiji oncameetsateme nontseeya, eirome iquishimentanarome Tasorentsi notseeya. Iro cantaincha, te oncameetsateji oca icantiri. 8 ¿Ocameetsatimpa antapinitero caari cameetsatatsi inquimoshiretanteari Tasorentsi? Teve, eiro antirotsi. Ocameetsati intianqueri Tasorentsi Sharincaveniqui cantashiniroyetarori oca, aitanaquempaquea irineashiitetearotave coajicani. Iro cantaincha itimi cantacotashitanari: "Yoametiri Pavoro ashaninca yantiro caari cameetsatatsi". Itseeyashita iriori. 9 Ari arojei jorio. ¿Ocameetsatimpa ancante: "Te incameetsajeiteji itsipapee atiri, aroquea ainti, acameetsajeiti"? Te oncameetsateji ancantero oca. Tempa amoncaratavacaajeitaca, ainiro antanejei maaroni: aroripee, aisati iriori itsipapee atiri. 10 Tempa aitaque ocanti Sanquenarentsi: "Te intimeji cameetsatatsineri, tecatsi catsini. 11 Te intimeji coatsine irioteri Tasorentsi, aisati te intimeji coatsine iriotero icoacaaqueriri. 12 Iquishimanataqueri Tasorentsi, yantajeitiro caari cameetsatatsi. Te intimeji cameetsatatsine, tecatsi catsini. 13 Te oncameetsateji catsini iquenquetsatashiyetari. Oshequi itseeya. Oshequi catsini iquisatsajeitiri ishanincapee. 14 Oshequi yoamaimanatiri ishaninca, iquisatsatapinijeitiri. 15 Aisati yoashiyetacari ishanincani, shemi, shemi. 16 Jaocarica ijayetaqueri, yoashinoncaayetaqueri ishaninca. 17 Te irioteji catsini incavintsante, irineshinoncatante. 18 Te impincatsajeiteriji Tasorentsi". Irootaque isanquenatacaaqueriniri Tasorentsi peeraniniri. 19 Ayojeitaque meeca irashinoncaasanotea maaroni iojeivetarori isanquenareni Moishishi. Iojeiveta paita icoacaaqueriri Tasorentsi, tecatsi incantajeite: "Te nioteji". Tempa iroashinoncaajeiteri maaroni atiri antirori caari cameetsatatsi. 20 Tecatsi incante atiri: "Nomajeitaquero maaroni ocantiri isanquenareni Moishishi, meeca irineacameetsatena Tasorentsi". Teve, te irimateroji. Tempa irootaque Sanquenarentsi oamejeiteeri ainiro antane. 21 Meeca noncamantempi: yora Moishishini aisati yora camantantatsiniri icamantajeitaquee jaoca ancanteari irineacameetsatanteeri Tasorentsi. Te incamanteeji amoncaratero Sanquenarentsi, 22 irointi icamanteeni ariorica aquemisantaqueri Jesoquirishito, ineacameetsajeitaquee Tasorentsi. Aitaque amoncaratavacaajeitaca, arojeitaque jorio aisati itsipapee atiri: 23 ainiro antajeitaqueri caari cameetsatatsi, maaroni. Te antajeiteroji cameetsayetatsiri icoacaajeitaqueeri Tasorentsi. 24 Ariorica aquemisantajeitaqueri Jesoquirishito, yoavisacojeitaquee Tasorentsi, ineacameetsajeitaquee. Tempa ineshinoncajeitaquee: te inquenqueshireteroji aisati caari cameetsatatsi antajeitaqueri. 25 Itiancaqueri itomi, icamimentaquee, aparajatimentajeitaquee iriraja. Meeca, ariorica aquemisantaqueri, moncarataca, eiro iquenqueshiretajirotsi aisati antajeitaqueri. Aisati peerani, tequeratani impoqueni aca quipatsiqui Jesoshi, te iroasanquejeiterini Tasorentsi yora quemisantatsiniri. Iotitani coajica incamimentajeiteri iriori Jesoshi. Irootaque ayojeitantacari icameetsatasanotaque Tasorentsi aisati ineacameetsajeitaqueri maaroni quemisantajeitiriri Jesoshi. 27 Tecatsi meeca ancantea ashemete. Tecatsi ancantea aisati avavisacotajea arosati. ¿Paita caari amatantaro? Tempa irinti quemisantatsiri yoameetsatiri Tasorentsi. 28 Pineaquero, ariorica aquemisantaque, yoameetsataquee Tasorentsi. Te incantajeiteeji: "Pimoncarajeitero isanquenare Moishishi pavisacojeitantajeari". 29 ¿Apanirompa yoavisacojeitiri Tasorentsi jorio? Tempa aisati yoavisacojeitaqueri pashinipee atiri aisati. 30 Itimi aparoni Tasorentsi, icavintsaajeitaquee maaroni. Iotaque amoncaratavacaajeitaca. Ariorica inquemisante jorio, iroavisacoteri. Ariorica inquemisante itsipapee atiri, iroavisacoteri. 31 Ariorica aquemisantaqueri Jesoshi, ¿ocameetsatimpa ajocajero Sanquenarentsi? Teve, eiro ajocajirotsi. Ariorica aquemisantaque, irootaque amatantearori ocamantajeitaqueeri.

Romanos 4

1 Piojeitaque jaoca icantaniri ashanincasanorini Avaramani. Meeca noncamantempi: 2 te iroavisacotajeaji irisati. Iroavisacoteame irisati, irimaterome irishemeteme, incanteme: "Oshequi nocameetsataque, navisacotantajari". Iro cantaincha tempa iotaque Tasorentsi te incameetsateji Avaramani. 3 ¿Paita ocantiri Sanquenarentsi? Tempa ocanti: "Iquemisantaqueri Avaramani Tasorentsi, irootaque ineacameetsatantariniri". 4 Noshiacantempiro: intimerica tsameetenerine ivatorote, tempa ocameetsati impinateri. ¿Ocameetsatimpa incanteri: "Jeri yoca, nompashitempiri"? Te oncameetsateji: tempa pomerentsitaca itsameetiniri. 5 Irinti Tasorentsi, inashita: eirorica amayetirotsi cameetsayetatsiri, iro cantaincha ashiretearirica, aitaque iroameetsajeitee. Eiro apomerentsiventaritsi ampinateri. 6 Pineaquero, tecatsi antasanote iroameetsatanteeri Tasorentsi, iro cantaincha iriveshireacaajeitee, ariorica anquemisanteri. Tempa irootaque icantaqueniri Iravirini: 7 "Iquimoshirejeitaque maaroni atiri yora icavintsairi Avincatsarite. Eiro iquenqueshiretajirotsi aisati caari cameetsatatsi yantayetiri. 8 Queario, inquimoshiretasanotanaque, iotaque eiro iquishimentiritsi yantayetiri". 9 Ari, ¿janica iquenquetsatacotiri Iravirini? ¿Apanirompa ajorioririnte? Tempa iquenquetsatacotiri aisati maaroni itsipapee atiri. Tempa ayojeiti iquemisantaque Avaramani, irootaque yoameetsatantariri Tasorentsi. 10 Iro cantaincha ¿jaoca icantacari yoameetsatantariri Tasorentsi? Tequerani irijorioteni, tequerani intoyeanteani. 11 Pineaquero, tequerani intoyeanteani ishiretarini Tasorentsi, yoameetsatantariri. Impoijiquea itoyeantaca, iojeitantacari ishaninca ijivataque iquemisantaque. Meeca ayojeitaque aitaque inquempejeiteari iriori itsipapee atiri: eiro ijititsi ariorica intoyeantea irineacameetsatanteariri Tasorentsi, irointiquea inquemisante. Tempa yora Avaramani iriotaque intasanotacarori iquemisanti. 12 Aisati inquempejeiteari maaroni ashanicapee arori, ariorica inquemisante. Eiro ijititsi ariorica intoyeantaquea, ari iravisacotaje, irointi ocameetsati inquemisante iravisacotantajeari. Inquempeteari Avaramani, tequerani intoyeanteani peerani. 13 Ari iquemisantaque Avaramani, irosati yoameetsatantariri Tasorentsi, impoiji icantaqueri: "Nocoacaaquempi coajica pimpincatsaventajeiteri maaroni quipatsisati. Pincarajeiteri maaroni quempejeitempineri piquemisanti, pimpincatsariventantajeite". ¿Paita icantantariniri oca? ¿Imoncarayetironimpa isanquenare Moishishi? Teve, tequerani ontimeni. Iro icantantariniri, ishiretacarini. 14 Irioricame incanteme yora coavetachari irimoncaraterome isanquenare Moishishi, iramataviterime Avaramani. Tecatsime incanterime shiretariri. 15 Iroashinoncaajeiteri Tasorentsi maaroni caari moncaratiro isanquenare Moishishi, inquisaqueri. Iro cantaincha eiroricame otimime isanquenare, tecatsime inquishimenteemeri Tasorentsi. 16 Ariorica ashiretacari Tasorentsi, tempa imoncarataquero icantaqueeri. Queario, ineshinoncajeitaqueri maaroni quempejeitariri Avarama. Te apaniro irineshinoncajeiteri jorio, irointi ineshinoncajeitaqueri maaroni quemisantatsiri. Tempa iriotaque Avarama intacarori iquemisantaque; ariorica aquemisantaque, aquempejeitajari. 17 Tempa icantaquerini peerani Tasorentsi: "Avirotaque intasanotacarori, impoijiquea inquempejeitempi oshequi itsipapee atiri". Iriotaque Tasorentsi quiso oaqueriri Avaramani. Aisati yoaneajiri camayevetainchari, tempa irisati timacaajeitirori maaroni aneajeitaqueri. 18 Iotacotaca Avaramani yanteashipataque, irotimataintsi incame. Aamaaca ocarataque irosarintsite 100. Aisati iotiro ijina, shiravaro oni. Te intimeji itomi catsini, iro cantaincha icamantaqueri Tasorentsi: "Irishequianaje pishanincasanori". Te intseenqueriji Tasorentsi, irointi iquenqueshiretaquero icantaqueriri, iotaque queario icantaqueriri, irimoncarataquero maaroni. Tequerani intimeni ishanincani, iveshireimentacari Tasorentsi, icanti: "Tempa icameetsataque Tasorentsi". 21 Iotasanotini ainiro itasorenca Tasorentsi, tecatsi pomerentsitimotearine; iotasanotini irimatero maaroni icantaqueriri. 22 Irootaque icantantacari Tasorentsi: "Ishiretaquena Avarama, irootaque noneacameetsatantariri". 23 Irootaque icantaqueriniri Avaramani, irosati meeca icantajeitaqueeri arori; ayojeitaque ariorica ashiretari Tasorentsi, ineacameetsajeitaquee, iquempetacaantajeitaquee te anteroji caari cameetsatatsi. Tempa iriotaque oitinaajiriri Avincatsarite Jesoshi. 25 Otimi antajeitiri caari cameetsatatsi, irootaque icamimentantajeitaqueeri Jesoshi. Impoiji itinaanaja aisati, irootaque ayojeitantacari maaroni ineacameetsajeitaquee, oquempetaca te antapiniteroji caari cameetsatatsi.

Romanos 5

1 Ari icamimentajeitaquee Avincatsarite Jesoquirishito, yoavisacojeitaquee. Meeca ashirejeitacaro maaroni icantaqueeri Tasorentsi, irootaque ineacameetsajeitantajeeri, oquempetaca te anteroji caari cameetsatatsi; meeca yaacameetsajeitaquee, maaroni. 2 Aquemisantaqueri Quirishito, irootaque icavintsantaqueeri Tasorentsi, icantatiani. Oshequi aveshireimentacari, ayojeitaque aneajeitajeri anta ipincatsaritasanotinta. 3 Aisati, ariorica aquemaatsicatacaro paitapeerica, cameetsa aveshireimenteari Tasorentsi. Ayojeitaque ariorica aquemaatsicatacaro, yamitacotaquee amavetantarori, eiro ashemantatsi. 4 Aisati ariorica ayoti amavetiro, yamitacotaquee Tasorentsi aquearioventaquero antaveetiniri Tasorentsi. Ariorica aquearioventiniri paitapeerica, ayotanaque ashiretacaro icantaqueeri, aisati ayotanaque te iramatavijeiteeji. Tecatsi incantee iramatavijeitee, tempa quiso oajeitaquee Ishire, irootaque meeca inintasanojeitantaqueeri catsini. Aveshireimentacari. 6 Peerani ashinoncaasanojeitaca, tecatsi ancantea avavisacotajea arosati. Impoiji omoncaratantacari, ipocaque Quirishito. Te ampincatsaveteariji, iro cantaincha icamimentajeitaquee. 7 Ari te aneapiniteriji atiri coatsiri incamimenteri itsipapee cameetsatatsiri, iroavisacotanteariri. Iro cantaincha aamaaca itimi aparopee camimentiriri cameetsatatsiri. 8 Arojeiquea ainti, te ancameetsajeiteji, iro cantaincha itiancaqueri Tasorentsi Itomi icamimentajeitaquee. Tempa irootaque ayojeitantacari icavintsaasanojeitaquee, inintasanojeitaquee. 9 Aparajatimentaquee iriraja, icamimentajeitaquee. Meeca ineacameetsataquee Tasorentsi, oquempevetaca te anteroji caari cameetsatatsi. Coajica, inquisheri Tasorentsi maaroni antapinitirori caari cameetsatatsi, irompa ainti, aitaque iroavisacojeitaquee. 10 Peerani aquisaveitarini Tasorentsi, iro cantaincha icamimentajeitaquee Itomi, meeca aneacameetsataqueri Tasorentsi; aisati iriori, ineacameetsataquee. Meeca eiro icamajitsi aisati Jesoshi, irointi yaneasanotaji, imatantarori itasoncaventapinijeitaquee meeca. 11 Aisati ayojeitaque ariorica aquemisantaqueri Avincatsarite Jesoquirishito, ineacameetsajeitaquee Tasorentsi. Tempa irootaque aveshireimentantariri meeca. 12 Peerani intanacaro caari cameetsatatsi aparoni shirampari, yora Aran; irootaque icamantacari impoiji. Aisati aquempejeitacari arori, aisati iriori maaroni pashinipee atiri; antajeitaquero caari cameetsatatsi: ashi avajeitiro. Irootaque meeca acamanejeitantari arori maaroni: ashi airo acamajeiti maaroni. 13 Peerani te ontimeni isanquenareni Moishishi. Yantapinijeitaquero atirini caari cameetsatatsi, iro cantaincha te iriotasanojeiteni paita icoacaasanotaqueriri Tasorentsi: pineaquero, te ontimeni irineane. 14 Iro cantaincha icamajeitaque maaroni atiri: yora Aran, iriotaque nijantaquerori, irootaque icamajeitantacari maaroni impoitiriri itimi, irosati itimantacari Moishishi. Oamaajeitaqueri yantiniri Aran, te iro oamayerine yantayetiri iriori. Yora Aran ishiavetari pashini pocatsiri impoiji, 15 iro cantaincha inashita aisati. Otimi yantaqueri Aran icamajeitantacari atiri. Iro cantaincha icavintsaasanojeitaquee Tasorentsi, te inquishimentasanoteeroji antayetiri, irootaque itiancantacariri yora impoitatsiri ipoqui: yora Jesoquirishito. 16 Oca yantaqueri Aran oamaajeitaqueri oshequi atiri, irointi oca yantaqueri Quirishito oaneajeitajiri oshequi atiri. Meeca icavintsaasanojeitiri Tasorentsi oshequi atiri, te inquenqueshiretacotajeriji yantajeitaqueri, irointi ineacameetsajeitaqueri maaroni quemisantiriri Quirishito. Yoaneajeitaqueri maaroni, incantaitatiyempani irisavique inquitequi. 18 Yantaquero caari cameetsatatsi aparoni shirampari: yora Aran, irootaque ajajeitanteameri Sharincaveniqui arori. Iro cantaincha ainiro yantaqueri pashini shirampari, yora Quirishito. Yoameetsajeitaquee irinti, asavicajeitantajeari inquitequi, ancantaitatiyempani. 19 Te inquemisanteriji Aran Tasorentsi, irootaque caari acameetsajeitanta. Iquemisantaqueri Quirishito iriri, irootaque yoameetsajeitantaqueeri. 20 Isanquenatacaaqueri peerani Tasorentsi Moishishi ayojeitantacari te oncameetsateji catsini oca antajeitaqueri. Te ancameetsateji catsini, iro cantaincha oshequi catsini icavintsaajeitaquee Tasorentsi. 21 Ari te ancameetsajeiteji, irootaque acamajeitantacari, iro cantaincha aquemisantajeitaqueri Avincatsarite Jesoquirishito, irootaque icavintsaajeitantajeeri Tasorentsi. Te inquishimenteeroji antajeitaqueri, irointi yoameetsajeitajee ancantaitatiyempani asaviquimojeitajeri anta inquitequi.

Romanos 6

1 ¿Paita antajeiteri meeca? ¿Antapinijeitajerompa caari cameetsatatsi incavintsantapinijeiteeri Tasorentsi? 2 Teve. Eiro catsini antapinitajirotsi aisati caari cameetsatatsi. Oquempevetaca acamaque, eiro amatantaro antapinitajero aisati. ¿Paitasa, meeca, antapinitantajarori? 3 Ariorica aquemisantaqueri Quirishito aisati avaotisatimentajeitacari, oquempetaca acarajeitaqueri acamajeitaque. 4 Aisati oquempetaca acarajeitaqueri atijajeitaca, aisati oquempetaca atinaajeitanaja. Meeca anashijeitaja, aquempejeitacari Jesoshi: icamaque, impoiji itasoncasanotajiri Apa Tasorentsi itinaantanajari aisati. Meeca inashitanaja, te inquempetajeaji peerani. 5 Ari piquempejeitacari Quirishito. Oquempetaca picarajeitaqueri picamajeitaque, aisati oquempetaca picarajeitaqueri pitinaajeitanaja: paneajeitanaji, iro cantaincha pinashijeitanaja maaroni. Te inquempeteaji Quirishito peerani; aisati avirorijei, te pinquempejeiteaji peerani. 6 Peerani oshequi picoapinijeitini pantapinijeitironi caari cameetsatatsi, iro cantaincha oquempetaca pitsipatacari Quirishito pipajacojeitaca coroshiqui, picamajeitaque: ¿paitampa pincoantajeari aisati pampiitajero caari cameetsatatsi? Peerani oquempetaca avirojei iratiritepee camaari, yantacaapinitaquempi caari cameetsatatsi; iro cantaincha meeca oquempetaca picamaque, tecatsi incantea iromperanatajempi aisati. 7 Pineaquero, ariorica incamaque atiri, eiro itimitsi omperanajeitajearineri. Meeca avirori, eiro pantajirotsi meeca caari cameetsatatsi. 8 Ariorica picarajeitaqueri Quirishito picamajeitaque, ayojeiti pincarajeiteri aisati pisaviquimoteri anta isaviquinta iriori. 9 Ayojeitaque icamaque, aisati itinaanaja. Eiro icamajitsi aisati: tecatsi incantajea incamaje aisati. 10 Icamantacari Jesoshi, icamimentaqueero caari cameetsatatsi antajeitaqueri. Moncarataca: eiro icamajitsi aisati. Meeca aneanaji: quiso yoajiri meeca Tasorentsi, incantaitatiyempani. 11 Aisati aviroripee, piquempejeitaca picamasanojeitaque, eiro pantantajarotsi caari cameetsatatsi; iro cantaincha yoaneajeitajimpi aisati Jesoquirishito, piojeitantajariri Tasorentsi. 12 Tempa oquempetaca picamaque: eiro meeca pantapinitajirotsi caari cameetsatatsi, eiro piquenqueshiretajirotsi. 13 Ari oquempevetaca picamaque, eiro pishinetantajaritsi meeca camaari irantacaapinitempiro caari cameetsatatsi. Aisati oquempevetaca yoaneajimpi Tasorentsi, irootaque pishinetanteariri irantacayetempiro cameetsayetatsiri. 14 Eiro meeca pantajirotsi caari cameetsatatsi. Te aneeroji peranatempine pantero paitapeerica, irointi icavintsaajeitaquempi Tasorentsi, ineshinoncajeitaquempi. 15 ¿Paita anteri meeca? Ayojeitaque te ontimeji peranajeiteene aisati ayojeitaque icavintsaapinijeitaquee Tasorentsi. ¿Ocameetsatimpa antashitapinitearo caari cameetsatatsi? Teve, te oncameetsateji. 16 ¿Janicampa pimpincatsatasanoteri? Ariorica pimpincatsateri camaari, irantacaapinitempiro caari cameetsatatsi, iro cantaincha impoiji pijate Sharincaveniqui. Iro cantaincha ariorica pimpincatsateri Tasorentsi, irantacaapinitempiro cameetsayetatsiri. 17 Peerani pipincatsaveitarini camaari, meeca pipincatsatajiri Tasorentsi. Piquemisantajiro maaroni yoamejeitajimpiri iriori, irootaque nopasonquitantariri meeca. Pantapiniveitaroni caari cameetsatatsi, meeca pantapinitiro cameetsayetatsiri. 19 Noncamantempiro piojeitantearori, pinquemajeitantearori. Oquempetaca peerani pipincatsaveitarini camaari pantantaroniri caari cameetsatatsi, ocameetsati meeca pimpincatsajeiteri Tasorentsi pantajeitantearori cameetsayetatsiri, pincameetsatasanojeitanteari. 20 Peerani, pipincatsajeiveitarini camaari, te pimpincatsajeiterini Tasorentsi. 21 Iro cantaincha oshequi meeca pipashiventacaajaro pantajeiveitaniri: ¿paita impinatempimeri camaari? Pantajeiveitanarini, irootaque pijatanteameri Sharincaveniqui. 22 Meeca tecatsi incante camaari iromperanajeitajempi aisati: tempa meeca pipincatsajeitajiri Tasorentsi. Iroameetsajeitempi irinti, irisavicacaajeitempi inquitequi: pincantaitatiyempani. 23 Pantapinijeivetacaro caari cameetsatatsi, pijajeitanteameri Sharincaveniqui. Iro cantaincha piquemisantaqueri Jesoquirishito, irootaque icavintsantaquempiri Tasorentsi, irisavicacaajeitempi inquitequi, pincantaitatiyempani.

Romanos 7

1 Tequerarica, noyemisantaririnte, pinquemasanojeite. Avirojeitaque nojorioririnte, noquenquetsatacaajeitiri. Ariorica incame ashaninca, tecatsi incantea inquemisantero icantavetacari Moishishini. 2 Noshiacantempiro oca. Ocanti Sanquenarentsi: "Ariorica aye tsinane ojime, quiso oanaqueri, irosati incamanteari. Te oncameetsateji ojocashitajeari". Iro cantaincha ariorica incamaque, te aneajeriji ojime. 3 Iro cantaincha ainirorica ojime, te oncameetsateji aimenteari. Ariorica incamaque ojime, ari ocameetsati aaje aisati pashini ojime, meecaquea te aimenteariji ojimeni. Tecatsi tsaneajearone aaje. 4 Aisati, noyemisantaririnte, icamaque Quirishito: aisati oquempevetaca picarajeitaqueri, picamajeitaque. Meeca eiro operanatajimpitsi isanquenare Moishishi, tempa oquempevetaca picamaque. Irointi yoaneajeitajimpi aisati Tasorentsi pimajeitantearori maaroni icoacaajeitaquempiri. 5 Peerani aquemisantaveitarini camaari. Acoapiniveitaroni antapinitironi caari cameetsayetatsi, ora itsaneapitsavetaqueeri Tasorentsi. Aitaque acantajeitaniri, antapinijeitironi, irootaque ajajeitanteameri Sharincaveniqui. 6 Iro cantaincha oquempetaca acamajeitaque. Eiro meeca aquenqueshirejeitajirotsi icantajeitiri jorio, yamejeitari iriori. Meeca te antapiniteroji ocantiniri isanquenatiniri peerani, irointiquea antapinite ocoacaajeitaqueeri Ishire Tasorentsi. 7 ¿Paita nocantajeitimpiri? ¿Nocantimpimpa te oncameetsateji isanquenareni Moishishi? Teve, te noncantempiji. Eirome otimime, eiro niotime te oncameetsateji nantayetiri. Eirome ocantime: "Eiro pinevetarotsi yashiyetari itsipapee", eiro niotime te oncameetsateji. 8 Oamevetaquena te oncameetsateji nonevetearo paitapeerica, niovetaro; iro cantaincha aiquero nojatatii nonevetasanotanacaro paitapeerica. Eirome otimime Sanquenarentsi, eiro niotime te oncameetsateji nonevetearo. 9 Peerani, tequerani nioteroni Sanquenarentsi, noquimoshiretashiveitani. Iro cantaincha impoiji oametaquena otimi nantane, irootaque noashiretantacari. Niotanaque nojateme Sharincaveniqui. 10 Nojivetaca ariorica nanterome maaroni ocantiri Sanquenarentsi noncantaitatiyempani nontimeme inquitequi, iro cantaincha tecatsi noncantea nomatero. Oametaquena meeca otimi nantane, irootaque nojatanteameri Sharincaveniqui. 11 Oshequi noquenqueshiretaquero caari cameetsatatsi, namatavitantajari narosati, irootaque caari nantantaro ocantiri Sanquenarentsi. Impoiji niotaque nojate Sharincaveniqui. 12 Pineaquero, ocameetsataque isanquenareni Moishishi: irootaque irineane Tasorentsi, ocameetsatasanotaque. 13 Ari ocameetsati Sanquenarentsi, iro cantaincha ¿paita nojatanteameri Sharincaveniqui? ¿Irompa Sanquenarentsi jatacayenaneme? Teve, irointi nantaquero caari cameetsatatsi, irootaque nojatanteameri Sharincaveniqui. Tempa oametajana Sanquenarentsi te oncameetsateji catsini oca nantayetaqueri. 14 Ocameetsataque irointi, tempa irio sanquenatacaantirori Tasorentsi; narori, te noncameetsateji nainti, catsini. 15 Te niotacoteaji narosati: nocoaveta nontimeme cameetsa, iro cantaincha, te nomateroji. Nantapinitiro caari nocoasanoveta. 16 Niotaque te oncameetsateji oca nantayetaqueri, niotaque ocameetsati oca oametantiri Sanquenarentsi. 17 Te noncoaveteaji nantero paitapeerica, iro cantaincha nashi noiro te noncameetsateji, irootaque nantashitantarori. 18 Niotaque te noncameetsateji catsini. Ariorica nocoaveta nanterome cameetsayetatsiri, iro cantaincha te nomateroji. 19 Te nantapiniteroji cameetsatatsiri nocoavetari nantemeri, irointi nantapinitiro caari cameetsatatsi caari nocoaveta nantero. 20 ¿Paita nantashitantarori caari nocoaveta nantero? Aitaque nashi noiro te noncameetsateji, irootaque nantashitantarori. 21 Aitaque nocantani: nocoavetaca nosaviqueme cameetsa, iro cantaincha omapocaquena nantaquero caari cameetsatatsi. 22 Noquenqueshiretasanovetacaro irineane Tasorentsi, nocoasanovetaca nanterome icoacaaquenari. 23 Oshequi noashiretasanovetaca catsini. Oshequi noquenqueshirevetacari Tasorentsi, nocoavetaca nanterome icoacaaquenari. Iro cantaincha tecatsi noncantea nantero, irointi omapocaquena nantaquero caari cameetsatatsi. 24 Oshequi nashinoncaavetaca. Noquenqueshirevetaca nanterome icantaquenari Tasorentsi, iro cantaincha nashi noiro te noncameetsateji. ¿Janica amitacotenaneri eiro nantapinitantajarotsi aisati caari cameetsatatsi? Iriotaque Avincatsarite Jesoquirishito amitacotenaneri. Irootaque meeca oshequi nopasonquitantariri Tasorentsi.

Romanos 8

1 Ariorica anquemisantajeiteri Jesoquirishito, aisati antapinitero icoacaaqueeri Tasorentsi, eiro yoasanquetaajeiteetsi. Eiro meeca antapinijeitirotsi caari cameetsatatsi acoiri arori. 2 Ari peerani nashi noironi nantapinitironi caari cameetsatatsi, nojateme Sharincaveniqui. Iro cantaincha noquemisantaqueri Jesoquirishito, oavisacotantajanari Ishire Tasorentsi, oaneantajanari. Osavicacaajena coajica anta inquitequi, noncantaitatiyempani. 3 Pineaquero, tecatsi oncantea oavisacojeitee isanquenare Moishishi: ashi airo te ancameetsateji. Te amajeiteroji ocantaqueeri. Iro cantaincha yoavisacojeitaquee Tasorentsi, irinti. Itiancaqueri Itomi aca quipatsiqui, yatiritapaaque, iquempetasanotapaaquee arori, iro cantaincha te iranteroji caari cameetsatatsi. Icamimentaquee arori, ipashinitacaajee eiro aquempetantajatsi peerani. 4 Meeca, ariorica anquemisantero Ishire Tasorentsi, ari amataquero ocantaqueeri Sanquenarentsi. Peerani ashi aironi te ancameetsateji, te amateroni ocantaqueeri. 5 Yora caari cameetsajeitatsi iquenqueshiretapinitiro irantero caari cameetsatatsi. Irinti iotirori Ishire Tasorentsi icoaque irantero ocoacaaqueriri iroori. 6 Ariorica anquenqueshiretero acoashiyetari arori, ajate Sharincaveniqui. Ariorica anquenqueshiretero Ishire Tasorentsi, ari cameetsa ancantaitatiyempani asaviquimojeiteri Tasorentsi. 7 Ariorica antayetero acoaqueri arori, atseencaqueri Tasorentsi: te ancoyeji antayetero icoacaajeivetaqueeri. Eiro amatirotsi. 8 Te irineacameetsateriji Tasorentsi maaroni antayetirori caari cameetsatatsi. 9 Iro cantaincha avirojei avinti, te pinquempejeiteariji iriori. Quiso oajeitaquempi avirori Ishire Tasorentsi. Yora caari quiso oi Ishire, te irioteriji Quirishito. 10 Oshequi pantaquero caari cameetsatatsi, irootaque pincamajeitanteari, iro cantaincha pishanincatacaririca Quirishito, yoameetsataquempi Tasorentsi, pincantaitatiyempani pisaviquimoteri. 11 Tempa yoitinaajiri Jesoshi. Meeca ariorica quiso oaquempi Ishire, irointinaajeitajempi aisati, iroaneajeitajempi aisati. Iro irimatantajempiri pishiretacaro Ishire. 12 Meeca, noyemisantaririnte, atsipetashitacaro aquemisantiri camaari, atsipetashitaro antiro caari cameetsatatsi. 13 Ariorica pantapinitero aisati, pijate Sharincaveniqui. Iro cantaincha ariorica pinquemisantero Ishire Tasorentsi, eiro pantajirotsi aisati caari cameetsatatsi, impoijiquea pisavique inquitequi, pincantaitatiyempani. 14 Maaroni quemisantirori Ishire Tasorentsi, iriojeitaque itomipee Tasorentsi. 15 Pamene, ariorica quiso oajeitaquee Ishire, arojeitaque Itomi. Te anquempeteariji iratiritepee, aisati eiro atsaroacaaritsi. Eiro aquempetajatsi peerani atsaroacaajeivetarini. Tempa queario, acantiri meeca: "Apa". 16 Ariorica ayotaque quiso oajeitaquee Ishire Tasorentsi, aisati oamejeitaquee, irootaque ayojeitantacari itomintajeitaquee Tasorentsi. 17 Arojeitaquerica itomipee, ari impajeitaquee Tasorentsi maaroni icoacaaqueeri ontimimojeitee coajicani, anquempejeiteari Quirishito. Meeca aitaque anquempejeiteari aneacatsitaquearo paitapeerica, iro cantaincha coajica anquempejeitajeari cameetsa asaviquimojeiteri Tasorentsi, aveshireimentajeiteari. 18 Coajica cameetsa catsini irisavicacaajeitee anta inampiqui, impoiji eiro aquenqueshiretajirotsi paitapeerica aquematsicavetacari meeca. 19 Ayojeitaque maaroni catsini yovetsicajeitaquee Tasorentsi irisavicacaasanojeitaquee cameetsa, aisati impeajeitajee pincatsaritajantsineri. Yaamaajeitacari maaroni catsini: "¿Jaoca oncarate intasoncaventajeitajeri maaroni itomipee?" 20 Yatsipetashita itimayetaque maaroni yovetsicajeitiri Tasorentsi: icamapinijeitaque iriori poshiniripee, panquirentsipee, maaroni; eiro aneajiritsi aisati coajicani. Tecatsi irantajeivetea icamajeitantacari, irointi icamajeitantacari otimi yantaqueri peerani Aran. Iotaque Tasorentsi coajica eiro oquempetajatsi meeca, irointi iroameetsatasanojeitajeri aisati, oquempetaca iroameetsatasanojeitajee arori: tempa arojeitaque itomipee maaroni. 22 Ayojeitaque icatsinatapinijeitini maaroni yovetsicane Tasorentsi, aisati icamajeitini: icantani, irosati meeca. 23 Aisati arorijei quemisantatsiri, ashinoncaajeivetaca, ainiro aquemaatsicajeitacari. Timatsi Ishire Tasorentsi, quiso oajeitaquee, amitacojeitaquee; iro cantaincha acoajeitaque inquempetacaantasanojeitee Tasorentsi itomi. Impoiji eiro aquematsicatajarotsi paitapeerica, eiro acamajitsi. 24 Ariorica ayotaque irimatero Tasorentsi icantaqueeri, aquemisantaqueri avavisacotantajari. Iro cantaincha tequera irimateroji, tequera irimoncarajeiteroji maaroni icantaqueeri arori. Omoncarataquearica, ¿arimpa ayeacotajero irimateero icantaqueeri? 25 Ariorica ayotasanotaque irimoncarateero icantaqueeri, cameetsa ayeacotero, eiro ashematsi. 26 Te ayotasanojeiteji arori, iro cantaincha amitacojeitaquee Ishire Tasorentsi. Te ayotasanojeiteji anquenquetsatacayeri Tasorentsi cameetsa, iro cantaincha ioti irointi Ishire, ocantacoventajeitaquee; cameetsa catsini oquenquetsatacairi, eiro amatirotsi anquempetearo. 27 Iotasanotaquee Tasorentsi, aisati iotaquero paitarica ocantiriri Ishire. Ariorica ocantacoventaquee, iotaque maaroni icoacaaqueeri Tasorentsi. 28 Ayojeitaque ariorica anintaqueri Tasorentsi, aisati ariorica antapinitaquero icoacaajeitaqueeri, irosati incanteani intasoncacoventajeitee. Ariorica ompomerentsitimovetaquee, iro cantaincha eiro ishineteetsi avashinoncayea. 29 Peerani catsini iotiteeni anquemisanteri, irootaque icantitantaniri: "Incameetsatanaque quemisantenaneri, inquempejeiteari Notomi". Tempa iriotaque Itomi Tasorentsi yora Jesoquirishito. Iriotaque itomisanori peerani catsini, itimitani; impoijeitajee itomintajeitajee arori, ashanincatavacaajeitantajari. 30 Peerani icantitani: "Nontomintajeiteari", impoiji itomintasanotaquee; impoiji aisati yoameetsataquee, iquempetacaantajee te anteroji caari cameetsatatsi. Aisati icanti: "Coajica cameetsa irisaviquimojeitena aca inquitequi". 31 Tempa ocameetsajeitaque oca. Pineaquero, itasoncaventasanojeitaquee Tasorentsi: ¿janica meeca oashinoncaajeitajeene? Tecatsi catsini. 32 Te intsaneempariji Itomi, irointi itiancaqueri aca quipatsiqui icamimentajeitaquee. Tempa ayojeitaque aisati coajica impapinijeitee maaroni coiteimojeitaqueeri. 33 Tempa icoyeajeitaquee Tasorentsi, iquempetacaantaquee te anteroji caari cameetsatatsi: ¿janica meeca cantatsine ainiro antane? 34 ¿Janicampa oashinoncaajeiteeneri? Tecatsi: tempa icamimentajeitaquee Jesoquirishito yoavisacojeitajee. Aisati itinaanaja, isaviquimotiri Iriri, icaratiri ipincatsariventajeitaquee, aisati icantacoventajeitaquee. 35 ¿Janicampa jocacayerineri Quirishito inintajeitee? Tecatsi catsini. Intimerica oashinoncaajeiteeneri, quisajeiteeneri; ariorica ompomerentsitimojeitee paitapeerica, ariorica ayee atashe, eirorica otimitsi anquitsaateari, ariorica antsaroacayearo paitapeerica, intimerica oayeteeneri; iro cantaincha icantani Quirishito, inintasanojeitaquee. 36 Onquempetajea isanquenataqueroni peerani: "Noquemisantaquempi, Tasorentsi, irootaque isareantapiniyeetaquenari iroyeetena. Inquempetacaantena ovisha yoapiniyetiri". 37 Queario oshequi inintajeitaquee Quirishito, icantani: itasoncaventajeitaquee, irootaque aveshireimentasanojeitantacariri. 38 Queario, te intimeji jocacayerineri inintajeitaquee: eiro imatirotsi inampirepee Tasorentsi, camaaripee, pincatsaripee, jenoquisati, quipatsisati, maaroni yovetsicajeitaqueri Tasorentsi, eiro imatirotsi. Ariorica ancamaque, ariorica aneanaje, eiro imajeitirotsi meeca, aisati eiro imatirotsi coajica. Aquemisantaqueri Avincatsarite Jesoquirishito, meeca inintasanojeitaquee, aisati quiso yoajeitaquee maaroni.

Romanos 9

1 Oshequi noquenqueshireacotaqueri maaroni noshanincasanori, yora nojorioririnte. Queariotaque oca nocantaqueri, iotaque Quirishito te nontseeyaji. Aisati quiso oaquena Ishire, iotacaaquena queario nocantaque. Noashiretacotacari noshaninca, te inquemisanteji. Arioricame nomaterome noavisacoterime noshaninca, nojatetame Sharincaveniqui iravisacotantajeameri; nojatericame anta, eiro noneirime nainti Quirishito; pineaquero, oshequi nocoaque iravisacojeitaje. 4 Ishanincajeitacari Ishirairini aisati itomintajeivetarini Tasorentsi. Ineajeitaqueri itasoncantaque, aisati iquemajeivetaroni icantavetariri, iojeivetaro Isanquenare Moishishi, iojeiveta jaoca incanteameri inquemisanterime, timatsi icashiacaajeitaqueriri, 5 iriojeitaque ishanincani yora intacaroniri peerani, iriojeitaque ishaninca Quirishito. Tempa iriotaque Quirishito Tasorentsi, ocameetsati ancantaitatiyempani aneacameetsajeiteri aisati ampincatsatasanojeiteri maaroni. Aitaque ancantajeiteari. 6 Iojeivetaro irineane Tasorentsi, iro cantaincha te inquemisantajeiteji. ¿Paita caari iquemisantajeitanta? ¿Yamatavitaquerimpa Tasorentsi? Teve, te iramataviteriji. Pamene, maaroni ishanincani Ishirairi te inquempetasanojeiteariji: te inquemisantajeiteji maaroni. 7 Aisati te inquempetasanojeiteariji Avaramani maaroni ishanincani. Tempa icantaquerini peerani Tasorentsi: "Irio pishanincatasanojeiteari maaroni ishanincani yora Isaca". 8 Meeca noncamantempiro oca ishiacantiri. Te intominteariji Tasorentsi maaroni ishanincani Avaramani. Apaniro ishanincajeitacari yora ishanincani Isaca. Tempa icantiri Tasorentsi: 9 "Apanivaniji osarintsi ontimeri Sara otomi". 10 Otsipani osarintsi itimaque Isaca. Impoiji yantearitanaque, yaaque ijina, pajitachari Ereveca. Impoiji otsomontetaque, iriotaque tsipari. 11 Ainiroquera iriori otsomontequi iriniro, tequera iranteroji cameetsatatsiri aisati tequera iranteroji caari cameetsatatsi, iro cantaincha otimi icoacaitacariri Tasorentsi. Ari icantitaro Tasorentsi: "Yora jivatatsineri intime impincatsateri yora oijatapeerine". Tempa irootaque oquenquetsatacotaqueniri Sanquenarentsi: "Icanti Tasorentsi: 'Nonintasanoteri Jacovo, irinti Esao eiro nonintasanotiritsi'". Pineaquero, iotitani Tasorentsi icoacaitacariniri: impoiji imatacaaqueri. 14 ¿Arimpa ancante: "Te oncameetsateji oca yantiri Tasorentsi"? Teve, eiro acantitsi. 15 Tempa peerani icantirini Moishishi: "Tempa narotaque cantatsine janicarica noneshinoncateri, aisati janicarica noncavintsayeri". 16 Te irio atiri cantatsine, irinti Tasorentsi. Ioti irinti janicarica irineshinoncatasanoteri. 17 Tempa peerani osanquenatacani icantiriri yora ivincatsarite ejipitosati: "Nompeajempi pincatsaritajantsine, iriojeitanteari atiri oshequi notasorentsitaque, aisati oshequi impincatsajeitantenari maaroni savicajeitatsiri". 18 Pineaquero, tempa iriotaque cantatsine janicarica irineshinoncateri. Tempa aisati iriotaque cantatsineri janicarica impeajeri tseencantatsineri. 19 Naamaaca meeca pincantena: "¿Arimpa? Queariorica picantaqueri, ¿paita inquishimentantenarori nantayetiri? Tempa nantayetaquero icoacaaquenari iriori". 20 Pamene, aviro atiri: te oncameetsateji pimpiatsateari Tasorentsi, oshequi ipincatsariti irinti. Noshiacantempiro coviti. Ocantirompa vitseirori: "¿Paita caari povetsicantana narori cameetsa?" 21 Ora vitseirori, tempa irootaque coatsiri jaoca oncanterori quipatsi. Tempa ocameetsati ovetsicaque aparo cameetsatasanotatsiri, irointi otsipa eiro oameetsantiro. 22 Ariorica incoaque Tasorentsi, tempa ocameetsati iroashinoncaayeteri iisane. Tempa ocameetsati iriotacaajeiteri atiri ainiro itasorenca. Iro cantaincha te iroashinoncaajeiteriji yora caari cameetsajeitatsi, irointi yamavetiro yantayetiri, icavintsaaqueri. 23 Irio icavintsaasanotaqueri yora jatatsineri inquitequi; icoacaaqueri iriojeite oshequi icavintsanti, aisati oshequi ipincatsariti. 24 Arojeitaque icoyeajeitaqueri, ayojeitantajariri: jorio, aisati caari joriotatsi. 25 Tempa peerani isanquenatacojeitaqueeni yora Oseashi: "Icanti Tasorentsi: 'Caari inaveitani noshaninca, iro cantaincha meeca noshanincatacari. Caari inaveitani nonintasanotiri, iro cantaincha meeca nonintasanotajiri'". 26 Jero icantini: "Caari inaveitani noshaninca". Irio iquenquetsatacotaqueri yora peajanchaneri itomipee Tasorentsi; tempa irio Tasorentsi aneasanotatsiri. 27 Jero aisati oca isanquenataqueniri Isayashi. Iquenquetsatacotaqueri joriopee: "Incarajeitaque ishanincani Ishiraeri oshequi catsini. Oquempetaca eiro amatirotsi iotero jaoca ocaratiri ovane impanequi, aisati iriori joriopee, eiro amatiritsi ayojeiteri maaroni, jaocarica incarajeiteri. Iro cantaincha eiro yoshequitasanotitsi avisacotajantsine. 28 Coajica irimatero Tasorentsi maaroni icantaqueri: irimapocajeiteri maaroni tseencantatsiri, iroashinoncaajeiteri. Intsoteasanojeiteri, maaroni". 29 Tempa aisati isanquenatini: "Eirome icavintsaajeiteeme Tasorentsi, eirome ishanincajeiteeme, tempa intsoncajeiteeme maaroni, anquempejeitearime yora soromasatini aisati yora comorasatini". 30 ¿Paita aisati noncamantempiri? Yora itsipapee atiri te incoajeiveiteani iroameetsateri Tasorentsi, iro cantaincha meeca iquemisantajeitajiri, irootaque yoameetsajeitantajariri. 31 Irinti yora joriopee icoajeiveta iriori irimayeterome icantayetiriniri Moishishini incameetsatanteameri, iro cantaincha te irimajeiteroji. 32 ¿Paita caari yoameetsatantari Tasorentsi? Te inquemisantajeiteriji, irointi icoajeiveta irantero paitapeerica. Oshequi icomitacaro, te iriojeiteji inquemisanteri Jesoshi. 33 Peerani isanquenatironi oca icantaqueniri Tasorentsi: "Nontiancaveteanari joriopee notomi, iro cantaincha eiro iojeitavaqueritsi. Oquempevetaca ariorica intsitinquearo mapi, impariaque; te iriojeiteriji Quirishito ini, irootaque iroashiretanteari. Iro cantaincha eiro yoashiretatsi irinti quemisanterineri, irointi iriveshireimentasanojeiteari".

Romanos 10

1 Noyemisantaririnte, oshequi catsini nocoaque iravisacojeite maaroni nojorioririnte, oshequi nocantapinitiri Tasorentsi: "Pinquemisantacaajeitajeri noshaninca, iravisacojeitantajeari". 2 Niotaque oshequi icoajeiveta inquearioventenerime Tasorentsi paitapeerica yantiniriri, irishintsiventeneri maaroni. Iro cantaincha te iriojeiteji paitarica icoacaasanojeitaqueriri. 3 Te iriojeiteji jaoca icantajeeri Tasorentsi yoameetsatantajeitajeeri. Icoajeiveta iroameetsajeiteame irisati, te incoyeji iroameetsajeiteri Tasorentsi, irinti. 4 Pamene, ipocaque Quirishito, icamimentajeitaquee. Meeca, ariorica anquemisanteri iriori, iroameetsajeitajee. Atsipetashitacaro meeca antayetaquero icantiniri Moishishi avavisacotanteameri. 5 Peerani yora Moishishi iquenquetsatacotaqueri yora coatsiri irimoncarayetero Sanquenarentsi: "Intimerica coavetachaneri irimoncarayeterome iroameetsatanteameri, oncameetsateme irimoncarajeiterome maaroni, incantaitatiyempani. Eirome icomitarome catsini". 6 Iro cantaincha ariorica aquemisantaji irootaque acameetsatantajari, eiro acantitsi: "Pomerentsitaca avavisacotajea. Tsame ajatashiteri Quirishito anta jenoqui, ameri aca iroavisacojeitajeeta". Teve, eiro acantashitatsi; 7 aisati eiro acantashitatsi catsini: "Tsame ajate Sharincaveniqui, aintinaajeri Quirishito, iroavisacojeitajeeta". Teve, eiro acantitsi catsini. Jampa tinaanaja ini peerani. 8 Ariorica aquemisantaque, aitaque avavisacotaca: eiro acoitsi amayetero pomerentsiyetatsiri. Tempa timatsi aca irineane Tasorentsi: te ompomerentsiteaji pinquenquetsatacotero aisati pishiretearo. Irootaque oca nocamantapinitimpiri: pinquemisante pavisacotantajeari. 9 Ariorica pincamanteri itsipapee atiri pipincatsataqueri Jesoshi, aisati ariorica pishiretearo yoitinaajiri Tasorentsi, aitaque pavisacotaje. 10 Pineaquero, ariorica ashireteari Tasorentsi, irineacameetsajeitee; aisati ariorica ancamanteri itsipapee atiri aquemisantaqueri Jesoquirishito, aitaque avavisacotajea. 11 Tempa ocantini Sanquenarentsi: "Eiro ipashiventatsi yora quemisantatsiri". 12 Amoncaratavacaajeitaca: jorio aisati itsipapee atiri. Icarati Avincatsarite apaniro. Aventajeitacari, irootaque ipincatsariventajeitantaqueeri, ineshinoncajeitantaqueeri maaroni. 13 Tempa aisati ocantini Sanquenarentsi: "Iravisacojeitaje maaroni aventajeitearineri Avincatsarite". 14 Eirorica iquemisantiri Tasorentsi atiri, ¿jaoca incanteari iraventanteariri? Eirorica iquemacotiri, ¿jaoca incanteari inquemisantanteariri? Eirorica itimitsi camanterine, ¿jaoca incanteari inquemacotanteariri? 15 Eirorica itimitsi tianquerine camantantatsineri, ¿jaoca incanteari irijatanteari? Tempa ocantini Sanquenarentsi: "Tempa oshequi aveshireimentacari yora camantajeiteerori irineane Tasorentsi, tempa aneacameetsajeitiri". 16 Iro cantaincha te inquemisantajeiteji maaroni. Tempa irootaque icantaqueniri peerani Isayashi: "Novincatsarite, nocamantajeivetacari, iro cantaincha icarati oshequi caari quemisantatsi". 17 Eirorica icamanteeteetsi, eiro amatirotsi anquemisante. Tempa icamanteetaquee icamimentaquee Quirishito, yoavisacotantajeeri. 18 Tempa iquemajeitaque maaroni joriopee. Queario, iquemajeivetaca. Jero ocantini Sanquenarentsi: "Ijataque camantantatsiri maaroni quipatsiqui, iquemajeitaqueri maaroni savicajeitatsiri". 19 Tempa iojeiveta jorio inquemisantajeite itsipapee atiri iriori. Aitaque icamantaquerini peerani Moishishi: "Icanti Tasorentsi: 'Coajica pinquisaneenteri itsipapee atiri pitseencajeivetacari. Iro pinquisanteariri noavisacojeitajeri'". 20 Impoiji aisati isanquenatini Isayashi: "Icanti Tasorentsi: 'Te incoavetenaji yora atiripee, iro cantaincha iojeitaquena meeca: niotacaasanojeitaqueri. 21 Irinti yora joriopee nocantapinivetacari, iro cantaincha ipiatsataquena, te incoyeji inquemisantena'". Irootaque isanquenatiniri.

Romanos 11

1 Naamaaca pisampitena meeca: "¿Ariompa? ¿Eirompa meeca yaacameetsatiritsi Tasorentsi maaroni joriopee, yora itomintajeivetari?" Teve, eiro. Tempa narotaque narori jorio. Noshanincatacari Avaramani aisati Vejamini. 2 Narojeitaque jorio. Tempa peerani icoyeajeitaquena Tasorentsi, irosati meeca yaacameetsajeitantajanari. Tempa piojeiti ocantini Sanquenarentsi. Oquenquetsatacotaquerini Iriashi peerani, iquenquetsatacairi Tasorentsi, icantiri: "Novincatsarite, teve incameetsajeiteji yoca nojorioririnte. Yoapiniyetiri yora quenquetsatacotimpiri. Yojocacaayetajiri ishaninca iquemisantajeivetimpi. Meeca icoajeitaque iroyena narori. Apaniro noquemisantimpi nainti". 4 Tempa piojeitaquero aisati ora yacanaqueriri, icantirini: "Timatsiquera 7,000 shirampari quemisantasanotanari. Te impincatsajeiteroji iriori ora Vari ijitasorentsiyeevetari". 5 Aisati oquempetaca meeca. Timatsi aisati icoyeane Tasorentsi, ineshinoncajeitaqueri. 6 Pineaquero, ineshinoncajeitaqueri, te incanteriji irantero paitapeerica. Incanterime irantayeterome paitapeerica, te irineshinoncateriji. 7 Ari, ¿jaoca ocantari meeca? Icoajeivetaca irineacameetsajeiterime Tasorentsi, iro cantaincha, te. Ineacameetsayetaqueri aparopee: yora icoyeayetaqueri. Irintiquea itsipapee, te incoajeiteji inquemisante catsini. 8 Tempa aisati ocantini Sanquenarentsi: "Ipeapitsataqueri Tasorentsi iquenqueshireantavetari. Ineayevetacaro paitapeerica, iquemayevetacaro, iro cantaincha te inquemisanteji. Aitaque icantajeitani, irosati meeca". 9 Aisati icantini Iraviri: "Iveshireimentavetacaro paitapeerica, iro cantaincha yamatavijeitaja irisati. Impoiji incamajeite, irineacatsitimentajeitearo yantayetiri. 10 Eiro coajica otimitsi iotantari, eiro iojeititsi. Incanteani irashinoncayea". 11 Ari itseencajeitaque joriopee: ¿inquisajeiterimpa meeca Tasorentsi? Teve, eiro iquishiritsi. Irointi yoavisacojeitaqueri itsipapee atiri incoanteari joriopee inquempejeitajeari iriori, inquemisantaje. 12 Itseencajeitaque, te incoajeiteji inquemisante, iro cantaincha yavisacojeitaji itsipapee. Coajica, ariorica inquemisantasanojeite joriopee iriori, tempa aiquero irijatatiye inquemisantasanojeite aisati itsipapee iravisacojeitantajeari. 13 Te avirojei jorio. Piojeiti itiancaquena Tasorentsi noquenquetsatacaajeitaquempi. Nocoasanotaque nomajeitaquero icoacaaquenari. 14 Nocoaque nonquenqueshiretacaajeiteri aisati nojorioririnte, iravisacotaarantantajeari iriori. 15 Itseencajeitaque meeca, irootaque caari yaacameetsajeitantari Tasorentsi; avintiquea yaacameetsajeitaquempi. Iro cantaincha coajica iraacameetsajeitajeri iriori, tempa oncameetsatasanotanaque. Irijajeiteme anta Sharincaveniqui oshequi, iro cantaincha coajica irijajeite oshequi anta inquitequi. 16 Pamene, ineacameetsataquerini Tasorentsi Avaramani, tempa aisati irineacameetsateri ishanincani. Noshiacantempiro aisati inchato: ariorica ocameetsataque ovaritsa, tempa aisati ocameetsataque ojempequi iroori. Oquempetaca icameetsataqueni Avaramani, aisati inquempeteari coajica ishanincani, incameetsajeitanaque. 17 Meeca noshiacantempiro inchato pajitachari orivo. Ocameetsataque ovaritsa, iro cantaincha te ontimeji oitsoqui ojempequiqui. Irootaque ipesanteetarori, yojoqueetajiro. Yaaque pashini ojempequi, irointi orivoniro. Ipatacaaquero, irointiricampa timatsine oitsoqui. Iro ovaritsa shiocacayeroneri. Ora ojempequini oshiacantiri jorio; ora iroaquera ipatacaaqueri oshiacantaquempi avirorijei, tempa avirotaque pashinisati atiri. 18 Meeca eiro pishemetitsi avirori: "Nocameetsati nainti, te nonquempeteariji yora jorio". Pamene, te pintimashiteaji apaniro, eiro pimatirotsi apaniro. 19 Naamaaca picanti: "Yojocaqueri Tasorentsi jorio, quiso noyeri nainti. Tempa nocameetsatasanoti". 20 Queario, itseencaqueri, yojocantavetacariri. Piquemisantajeiti avinti, irootaque quiso poajeitantacariri. Pishemeticari, pimpincatsatasanoteri. 21 Pamene, yojocaqueri iriori jivataintsiri, aisati avirori, yojocajimpicari. 22 Piojeitaque icavintsantaque Tasorentsi, iro cantaincha aisati yoasanquetaajeitaqueri yora antirori caari cameetsatatsi. Ariorica pincanteani pinquemisanteri, ari incanteani incavintsaajeitempi. Eirorica piquemisantasanotiri, irojocanajempi avirori. 23 Aisati iriorijei: ariorica inquemisantajeite, iraacameetsajeiteri Tasorentsi, tempa iriotaque Pincatsarisanori. Iriotaque cantacoventerineri jaocarica incantajeiteriri atiri. 24 Peerani te piojeiveitearini, iro cantaincha meeca yaacameetsajeitaquempi. Ariorica inquemisante yora iojeivetariri, tempa aisati iraacameetsajeitajeri iriori. 25 Noyemisantaririnte, timatsi noninti noncamantempiri caari piojeiveta. Iro noncamantantempirori te noninteji pishemete. Pamene, itseencajeiveta yora joriopee meeca, iro cantaincha eiro icantatiani. Ariorica omoncarataquea inquemisantajeite itsipapee atiri, ari omoncarataquea aisati inquemisantajeitaje aisati jorio. 26 Queario iravisacojeitaje coajica, maaroni. Tempa peerani ocantini Sanquenarentsi: "Icanti Tasorentsi: 'Irijoriotaque yora oavisacojeiterineri, inquemisantacaajeiteri ishaninca, irojocacaajeiteri itseencanti. 27 Nomoncarataquero coajica maaroni nocantitacariniri ishanincani peerani: noavisacojeiteri, eiro noquishimentiritsi caari cameetsatatsi yantajeitaqueri'". 28 Meeca iquisajeitaqueri, aisati itseencajeitaqueri; irootaque meeca yoavisacojeitantaquempiri Tasorentsi avinti. Iro cantaincha inintitarini yora intacantacariniri, aisati meeca inintajeitaqueri maaroni. 29 Te iramatavitanteji Tasorentsi: eiro yaapitsatajeerotsi paitarica ipajeitaqueeri, eiro yojocajiritsi yora icoyeaqueri. 30 Peerani te pinquemisanteni, iro cantaincha itseencasanojeitaqueri jorio, irootaque icavintsaajeitantaquempiri avinti. 31 Meeca te inquemisanteji jorio, iro cantaincha coajica inquemisantaje aisati, inquempejeitempi avirori. Impoiji aisati incavintsaajeitajeri Tasorentsi, inquempetacaantajeitajempi avirori icavintsaajeitaquempi. 32 Icanti Tasorentsi: "Ainiro irantanejei maaroni atiri, iro cantaincha nocoaque noncavintsaajeiteri maaroni, noavisacojeiteri". 33 Tempa oshequi icameetsataque catsini. Ainiro iotantari, oshequi ioti. Te amateroji ayotero iquenqueshiretiri iriori, te ayoyeteroji yantayetiri. 34 Tempa irootaque ocantiri Sanquenarentsi: "¿Timatsimpa iotirori iquenqueshiretiri Avincatsarite? ¿Timatsimpa oametiriri yantayetantarori paitaricapee? 35 ¿Timatsimpa paqueriri paitaricapee ipinatantariri?" 36 Pineaquero, iriotaque vetsiquirori maaroni. Itasoncaqueri maaroni, itimajeitantacari. Tempa iriotaque ashijeitariri maaroni timajeitatsiri. Tsame meeca maaroni ampincatsatasanojeiteri, ancantaitatiyempani. Aitaque ancantajeiteari.

Romanos 12

1 Noyemisantaririnte, tempa oshequi icavintsaasanojeitaquee Tasorentsi. Irootaque nocoacaasanotantaquempiri eiro pantashitarotsi avirori paitapeerica, irointi pincanteri intianquempi irinti. Aneatsimpiquera, cameetsa pisavique iriveshireimentantempiri: irootaque icoacaajeitaqueriri maaroni quemisantajeitiriri. 2 Eiro piquempejeitaritsi tseencantatsiri, irointi pashini pinquenqueshiretapinitaje. Piotasanotero icoacaaquempiri Tasorentsi: ocameetsatasanotaque. Ariorica pantapinitero oca, moncarataca: irineacameetsajeitempi Tasorentsi. 3 Icantaquena Tasorentsi: "Poamejeiteri oromasati", irootaque nocamantajeitantimpirori oca. Eiro pishemetitsi, eiro pijititsi panaacojeitaqueri itsipapee pipincatsariti. Pinquenqueshirejeitea jaoca picantari, piojeite imatacaasanotimpirica Tasorentsi piquemisantiri. 4 Pamene jaoca acantajeitari: otimi aqui amenantari, ayempita aquemantari, avante aneanatantari, aco ajiricantari, aiti aniitantari, maaroni. 5 Aisati aquempejeitacari maaroni quemisantajeitiriri Quirishito: acarajeitaque oshequi, ashanincatavacaajeitaca. Iro cantaincha onashiyetaca antajeitaqueri. 6 Tempa oshequi ineshinoncajeitaquee maaroni. Imatacaajeitaquee amayetaquero paitapeerica, iro cantaincha onashiyetaca. Eiro aperaventarotsi amayetero. Ariorica irimatacaaquempi pinquenquetsatacayeri pishaninca, pinquemisantasanote cameetsa pinquenquetsatacanteariri pishaninca. 7 Ariorica irimatacaaquempi pintacoteari itsipapee, ari pimatero cameetsa. Ariorica irimatacaaquempi poametante, ari poametante cameetsa. 8 Ariorica irimatacaaquempi piveshireacaayeari itsipapee, ari cameetsa piveshireacaajeiteari. Aisati ariorica incantempi pimpashiyeteari ashinoncaincari paitapeerica, pimpasanoteri: eiro pimashitsatitsi. Ariorica pamitacoteri itsipapee, eiro piperataritsi. Ariorica pincavintsayeri, ari pinquimoshiretasanotanaque. 9 Pinintasanojeiteri pishaninca, eiro picantashitaritsi: "Nonintaquempi", irointi pinintasanoteri. Eiro catsini picoirotsi caari cameetsayetatsi, irointi pincoasanotaque pantayetero cameetsatasanotatsiri. 10 Pinintasanotavacaajeitea maaroni: tempa piquempetavacaajeitaca, piquemisantajeiti. Pincoasanojeite piveshireacaajeiteari itsipapee. 11 Eiro piperatatsi, irointi pincoasanojeite pishintsiventeneri Avincatsarite maaroni incoacaajeitempiri. 12 Piojeitaque irimataquempiro Tasorentsi maaroni icantaquempiri: meeca piveshireimentearo. Ariorica ompomerentsitimotempi paitapeerica, eiro pishemarotsi. Pincanteani pincanteri Tasorentsi: "Pamitacotena". 13 Pimpapiniteri piyemisantaririnte coiteimotariri. Pincavintsaapiniteri neajeitimpiri. 14 Pincanteri Tasorentsi incavintsaajeiteri quisajeitaquempiri, eiro pipiataritsi. 15 Ariorica inquimoshiretanaque pishaninca, pinquimoshiretasanotanaque avirori. Ariorica iroashiretea pishaninca, pinquenqueshireacoteri. 16 Paacameetsatavacaajeitea, maaroni. Eiro pitseencayetiritsi pishaninca. Eiro pipinquiritsi ashinoncaincari, irointi paacameetsateri. 17 Ariorica irantimotempi pishaninca caari pinintacairi, eiro piquishiritsi. Cameetsa pisavique iriojeitantempiri atiri picameetsataque. 18 Pincoasanojeite paacameetsajeiteri itsipapee, maaroni. 19 Noshaninca, oshequi nonintajeitaquempi. Eiro pipiataritsi antanajeitaquempiri. Irioquea irinti Tasorentsi oasanquetaajeiterineri. Tempa peerani icantini: "Noasanquetaajeiteri nainti, nompiateari. Tempa naro pivincatsarite. 20 Ariorica ayeri quisaquempiri itashe, pimperi iroyea. Ariorica ayeri imire, pimpacoteri irire. Impoiji ariorica impashiventanaquea, eiroquea iquisantajimpitsi aisati". 21 Eiro pishinetaritsi caari cameetsayetatsi irantacayempiro paitapeerica, irointiquea pincavintsayeri, ponijayeri cameetsayetatsiri.

Romanos 13

1 Pinquemisantajeiteri pincatsariventajeitiriri pishanincapee: tempa irio Tasorentsi nintacaaqueriri ipincatsaritantacari. Eirome inintacairime, eirome ipincatsariventantime. 2 Yora piatariri ivincatsarite, aisati iquempetaqueri Tasorentsi, ipiatacari iriori. Tempa iriotaque nintacairiri ipincatsariventanti. Coajica iroasanquetaajeiteri maaroni piajeitacariri. 3 Yora savicatsiri cameetsa te intsaroacayeariji pincatsari, irintiquea yora antapinitirori caari cameetsatatsi. Ari, eirorica picoitsi pintsaroacayeari pincatsari, pintime cameetsa; impoiji irineacameetsatempi. 4 Queario, inintacairi Tasorentsi ipincatsariventanti ontimanteari pisavicajeitanteari cameetsa. Iro cantaincha terica oncameetsateji pantayetiri, ari pintsaroacaaqueari. Te irantsipetashiteaji ipincatsariventanti. Inintacairi Tasorentsi iroasanquetaajeiteri maaroni antirori caari cameetsatatsi. 5 Te ancoyeji iroasanquetaajeitee Tasorentsi, aisati te ancoyeji anquenqueshiretea, irootaque ocameetsatantari ampincatsateri avincatsarite. 6 Irootaque aisati pipaarantantariri pincatsaripee piirequite. Pipinataqueri irimatantearori inintacairiri Tasorentsi: ipincatsariventajeitaquempi. 7 Pimpajeiteri maaroni coiteimotacariri: pimperi quirequi, paitapeerica. Pinquemisantajeiteri aisati pimpincatsajeiteri. 8 Eiro pireviyetiritsi pishaninca paitapeerica, irointi pinintavacaajeitea. Ariorica anintavacaajeitea, ari amoncaratero isanquenayetiniri Moishishini, maaroni. 9 Icantini: "Eiro paimentarotsi pijina, eiro paimentaritsi pijime, eiro poantitsi, eiro picoshititsi, eiro pinevetarotsi yashiyetari pishaninca". Oshequi aisati icantiniri. Impoiji aisati icantini: "Oquempetaca picavintsaaja avisati, pincavintsaajeiteri itsipapee, pinintajeiteri". Ariorica amajeitaquero oca, tempa amoncarataquero maaroni icantiniri. 10 Ariorica aninteri ashanincapee, tecatsi ancantea ancantimajeiteri, amoncaratantearori maaroni icantiniri Moishishi. 11 Eiro osamanititsi impocashijeitajee Avincatsarite iraajeitanajee antsipajeitanteariri. Peerani aquemisantantacari, ajitashijeivetaca ari osamanitanaque. Meeca aamaajeitacari, irootaque ocameetsatantari antime cameetsa. 12 Ariorica antapinitiro caari cameetsatatsi, oquempetaca ariorica atimaque tsiteniriqui, amanantarori antayetiri. Ariorica atimi cameetsa, oquempetaca atimaque quitaiteriqui, te ampashiventacayearoji antayetiri. Ari meeca oshiavetacaro irootajantsi quitaiteri, tempa irotaintsirica impocaje Avincatsarite iriori. Eiro antapinitirotsi meeca caari cameetsayetatsi, irointi tsame antimajeite cameetsa. 13 Tsame meeca cameetsa antimajeite. Eiro antayetajirotsi caari cameetsayetatsi, eiro ashinquijeitajatsi, eiro antirotsi caari ai, eiro antiritsi caari ai, eiro aquisavacaajatsi, eiro anevetasanotarotsi vaararontsi, 14 eiro antayetirotsi caari cameetsatatsi acoayetiri aisati aquenqueshireyetiri. Irointiquea tsame ancanteri Avincatsarite Jesoquirishito intasoncaventajeitanteeri cameetsa asavicajeitanteari.

Romanos 14

1 Incoaquerica itsipapee quemisantatsiri incarajeitempi pinquemisantajeite, ari paacameetsajeitavaqueri. Tequerarica iriotasanoyetero maaroni icoacaajeitaqueeri Avincatsarite, iro cantaincha eiro picantavacaimentarotsi ioyevetari iriori. 2 Oquempetaca timatsi cantatsiri ocameetsati avajeiteari paitapeerica: ivatsa, maaroni. Iro cantaincha itimi caari iotasanotatsi: jivetachari te oncameetsateji ayeari ivatsa. 3 Ariorica pametari poapinitari ivatsa, eiro picantimatiritsi yora caari oari. Aisati, terica poapiniteari ivatsa, eiro picantitsi: "Te incameetsateji yora oariri ivatsa". Tempa iriojeitaque itomipee Tasorentsi, yaacameetsajeitaqueri iriori. 4 Tempa iriotaque Tasorentsi ivincatsarite. ¿Ocameetsatimpa pincante avirori: "Te incameetsateji yora, te inquemisanteriji ivincatsarite"? Tempa Tasorentsi cantatsineri irinti ocameetsatirica yantayetaqueri, aisati yamitacotaqueri imayetaquero cameetsayetatsiri. 5 Aisati itimi pashini cantatsiri: "Te omoncaratavacaajeiteaji quitaiteripee, anashitacaajeitearo aparopee quitaiteri anquemisantasanotanteariri Tasorentsi". Irio itsipa icanti: "Ocameetsajeiti maaroni quitaiteripee anquemisantanteariri, te onashiyeteaji". Ari ocameetsati piojeite paitarica picoiri avirori, iro cantaincha eiro picantavacaimentarotsi quitaiteripee. 6 Yora cantatsiri: "Nonashitacaajaro aparopee quitaiteri noquemisantantajari", tempa icoaque impincatsateri Avincatsarite. ¿Paita antsaneacotanteariri? Yora pashini, yoari ivatsa, ipasonquitiri Avincatsarite, aisati ipincatsatiri. ¿Paita antsaneacotanteariri? Aisati yora caari oari ivatsa, ipasonquitiri Avincatsarite aisati ipincatsatiri iriori. Tempa aisati ocameetsati. 7 Te antimashijeiteaji, eiro apincatsatajatsi arosati. Eiro acantitsi paitarica antayeteri meeca, aisati jaocarica oncarate ancame. 8 Meeca aneajeitatsee arori, cameetsa ampincatsajeiteri Avincatsarite, anteneri iriori maaroni icoacaajeitaqueeri. Iriotaque nintacayeeneri jaocarica oncarate ancame, iro cantaincha ancanteani ampincatsajeiteri. Icantani ipincatsariventajeitiri aneatsiri aisati camaintsiri, maaroni. 9 Icoaque Quirishito impincatsariventajeiteri aneajeitatsiri aisati camajeitatsiri, irootaque icamantacari aisati itinaantajari. 10 ¿Paita picantacotantacariri piyemisantaririnte: "Te incameetsateji"? ¿Paita pitseencantayetacariri? Eiro pipeacotarotsi oca: coajica aneajeiteri Tasorentsi, impoiji incante irinti ocameetsatirica antajeitaqueri arori. 11 Jeroca ocantiniri Sanquenarentsi: "Icanti Avincatsarite: 'Nocantani naneasanoti nainti, queariotaque oca noncamantempiri. Coajica intiyeroashijeitena atiri impincatsajeitena. Incantajeitena: Picameetsataque'". 12 Queario, coajica aneajeiteri, aisati ancamantajeiteri maaroni antayetaqueri aca quipatsiqui, impoiji incantacojeitee ocameetsatirica antayetaqueri. 13 Ari meeca te oncameetsateji ancantacotashiteari ayemisantaririnte: "Te oncameetsateji yantayetiri iriori". Queariompia, pantacairicari caari cameetsatatsi. 14 Yoametaquena Avincatsarite Jesoshi, irootaque niotantacari ocameetsataque maaroni yoyeeyetari. Ocameetsati ayeari ivatsa. Iro cantaincha yora jitashitachari te oncameetsateji ayeari, ari eiro yoaritsi irinti; te oncameetsateji iroyeari. 15 Aisati avirori, ariorica poimoteari piyemisantaririnte ipinquiri iriori, aitaque poashiretacaaqueari: te oncameetsateji. Ariorica pinquenqueshiretacayeri, te pinintasanoteriji. Tempa icamimentaqueri Quirishito iriori, meeca eiro pitseencacairitsi. 16 Pijijeiveta ocameetsayetaque pantayetaqueri, iro cantaincha queariompia, icantimatimpicari itsipapee. 17 Ariorica apincatsataqueri Tasorentsi, eiro aquenqueshireyetirotsi avayetari aisati irayetiri; irointi anquemisantero Ishire Tasorentsi ancameetsatanteari, asavicanteari cameetsa, anquimoshirejeitanteari. 18 Ariorica cameetsa aquemisantaquero, ari cameetsa antaveeteneri Quirishito. Impoiji irineacameetsajeitee Tasorentsi aisati ashanincapee. 19 Tsame meeca aacameetsajeiteri ayemisantaririnte, maaroni; aisati inquempetee iriori, iraacameetsajeitee. Aisati avametavacaajeitea cameetsa anquemisantasanojeitanteari. 20 Pioterica ari pojocacayeri pishaninca iquemisanti, eiro poimotashitaritsi ivatsa. Queario ocameetsati ayeari paitapeerica, iro cantaincha te oncameetsateji ajocacayeri ashaninca iquemisanti. 21 Te oncameetsateji pantero paitapeerica pojocacanteariri pishaninca iquemisanti: eiro poashitaritsi ivatsa, eiro pirashitarotsi cachojari, paitapeerica, maaroni. 22 Ariorica piotaque ishinetaquempi Tasorentsi paitapeerica, eiro picantapinijeitiritsi yora caari ametaro, eiro picantavacaimentarotsi. Ariorica piotasanotaque ocameetsataque pantayetaqueri, tempa pinquimoshiretasanotanaque. 23 Iro cantaincha pijiterica te oncameetsateji paitapeerica yantayetiri piyemisantaririnte, eiro pantashitarotsi, otimicari pantane. Terica piote inintacaaquempiro Tasorentsi pantero, te oncameetsateji pantashitearo.

Romanos 15

1 Pineaquero, ariorica aquemisantasanotaque aisati ayojeitaque ocameetsayetaque oca noquenquetsatacotaqueri, iro cantaincha ocameetsati anquenqueshiretacojeiteri yora caari quemisantasanotatsi, caari iotasanotatsi. Eiro antashitarotsi acoayevetari arori, 2 irointi anquenqueshireacojeiteri ayemisantaririnte, inquimoshirejeitanteari iriori. Aisati amitacojeiteri iriotasanotanteari, inquemisantasanotanteari. 3 Tempa aisati iriori Quirishito, te irantashitearoji icoavetari iriori. Tempa isanquenatacotirini peerani: "Yora Quirishito icantiri iriri: 'Iquisajeitaquena maaroni quisajeitaquempiri avirori'". 4 Itimacaaqueero Tasorentsi maaroni isanquenareni peeraniniri ayojeitantearori cameetsayetatsiri antayeteri, amavetantearori anquematsicayetearo paitapeerica, aveshireimentanteariri Tasorentsi, aisati ayotasanotanteari coajica antime cameetsa anta inampiqui. 5 Tempa yamitacotapinijeitaquee amavetantarori aquematsicayetacari paitapeerica, aisati yoveshireacaajeitaquee. Nocoaque meeca iramitacojeitempi paacameetsatavacaajeitea. Irootaque icoacaajeitaquempiri aisati Jesoquirishito. 6 Impoiji amoncaratavacaajeitea ancantajeite: "Tempa icameetsataque Apa Tasorentsi aisati Avincatsarite Jesoquirishito". 7 Tempa yaacameetsajeitaquee Quirishito. Meeca pinquempejeiteari, paacameetsatavacaajeitea maaroni, impoiji irineacameetsajeiteri atiri Tasorentsi. 8 Peerani ipocantacari Quirishito aca quipatsiqui, intacojeitacari ijorioririntepee iojeitantacari te iramatavijeiteriji Tasorentsi. Aisati iotacaajeitaqueri irimoncarajeitero maaroni icantaqueriniri ishanincani. 9 Aisati icoaque iriojeite itsipapee atiri ineshinoncaajeitaqueri, incantanteari iriori: "Tempa icameetsataque Tasorentsi". Irootaque ocantiniri Sanquenarentsi: "Noncamantajeiteri itsipapee atiri: 'Icameetsataque Tasorentsi, tsame ampampoyeaventajeiteri'". 10 Otimi pashini Sanquenarentsi cantatsiri: "Caarimpi pinajeiveta jorio, iro cantaincha pincarajeiteri iriori piveshireimentajeiteari Tasorentsi". 11 Pashini aisati osanquenataca, ocanti: "Maaroni caari joriotatsi incantajeite: 'Tempa icameetsati Tasorentsi'. Irineacameetsajeiteri maaroni". 12 Aisati yora Isayashini icantini: "Intime ishanincani Jese, impoque impincatsariventajeiteri itsipapee atiri, iriojeitanaque iroavisacojeiteri". 13 Tempa ayojeitaque irimoncarateenero Tasorentsi maaroni icantaqueeri. Piquemisantajeitaqueri, irootaque nocoantacari iroimoshirencajeitempi, cameetsa irisavicacaajeitempi. Impoiji ontasoncaventajeitempi Ishire Tasorentsi piotasanotanteari eiro yamatavitimpitsi Tasorentsi, intsoteaquempiro maaroni icantaquempiri. 14 Meeca, noyemisantaririnte, niotaque picameetsajeitaque, aisati piotasanojeitaquero irineane Tasorentsi pimajeitantarori poametavacaajeitaca. 15 Meeca oshequi nosanquenajeitaquempiro, noquenqueshiretacaaquempiro maaroni oca eiro pipeacotantarotsi. Queario, ineshinoncataquena Tasorentsi, 16 irootaque itiancantaquenari nonquenquetsatacaajeiteri yora caari joriotatsi. Nocamantajeitaqueri atiri jaoca icanta Jesoquirishito yoavisacojeitantaqueeri. Impoiji oameetsatasanojeitaqueri Ishire Tasorentsi maaroni, aisati yaacameetsajeitaqueri Tasorentsi. 17 Irootaque noveshireimentantaquempiri: icoyeaquena Jesoquirishito nocamantajeitaquempi jaoca icanta Tasorentsi. 18 Eiro noquenquetsatacotashiyetatsi paitapeerica, iotaquea nonquenquetsatacotero imatacaaquenari. Ineajeitaquena itsipapee atiri, aisati iquemajeitaquena, irootaque iquemisantantayetariri Tasorentsi. 19 Otasoncacaaquena Ishire Tasorentsi, nomayetantarori paitapeerica caari ineapiniti atiripee. Ari noquenquetsatacaajeitaqueri atiripee anta Jerosarequi, osamani anta Iririaqui, maaroni nampitsipeequi. Nocamantajeitaqueri jaoca icanta Quirishito yoavisacotanti. 20 Nocoasanotaque nonquenquetsatacaajeiteri yora caari iojeitiri Quirishito. Te noncoyeji nimpoitapeeri narori jivatatsiri iquenquetsatacairi. 21 Tempa ocanti Sanquenarentsi: "Inquemero yora caari quemaveitaroni; iriotajeri yora caari ioveitarini". 22 Ari oshequi noquenquetsatacaajeitaqueri caari iotatsi, irootaque caari nareetanta aviroriqui. 23 Iro cantaincha notsoteajeitaquero nampitsipee aca, noquenquetsatacaajeitaqueri savicayetatsiri, aisati oshequi osarintsi nocoaveta noneempime, 24 irootaque nojatanteari coajica pinampiqui. Jaocarica oncarate nosaviquimojeitempi, impoiji nocoaque navisanaque anta Eshipaneaqui. Nocoaque aisati ponijayenaro jaocarica nonquenanteari. 25 Iro cantaincha nintapaintearota nojatapainte Jerosarequi, naajeitajeneri ayemisantaririnte 26 iirequite ipacantiriri yora maseroniasati aisati yora acayasati. Yapatojeitiniriri ashinoncaincari quirequi. 27 Aitaque icoaque irineshinoncajeiteri joriopee anta Jerosarequi. Te irishanincaveteariji, iro cantaincha tempa iriojeitaque intacariri icamantajeitaqueri jaoca incanteari iravisacotantajeari. Icantajeiti: "Tempa irio quemisantacaajeiteeri joriopee, irootaque ocameetsatantari meeca ancavintsaajeiteri iriori. Ampajeiteri quirequi iramanantantearori coiteimotacariri". 28 Ariorica nompapaaqueri quirequi yapatojeitiniriri, ari nojate pinampiqui. Impoiji novaanajea, irosati Eshipaneaqui. 29 Niotaque ariorica nareetapaaquempi nonquenquetsatacaapaaquempi piveshireimentasanotanteariri Quirishito. 30 Meeca, noyemisantaririnte, tempa aquempetavacaajeitaca aquemisantaqueri Avincatsarite Jesoquirishito, aisati oamejeitaquee Ishire Tasorentsi anintavacaajeitaca. Nocoaque meeca pincantajeiteri Tasorentsi intasoncacoventantenari, 31 eiro yaantanatsi yora tseencantatsiri anta Joreaqui. Aisati pincanteri iroamejeiteri yora jerosaresati inquimoshireimentanteariri quirequi ipacantiriri iyemisantaririnte. 32 Impoiji ariorica irinintacayena Tasorentsi, nareejeitapaaquempi, oshequi nonquimoshiretapaaque. Impoiji oshequi aveshireacotavacaajeitea maaroni. 33 Tempa isavicacaajeitaquee cameetsa Tasorentsi, maaroni. Nocoaque quiso iroajeitanaquempi. Aitaque incanteari.

Romanos 16

1 Meeca noncamantempi: coajica ojatashitempi oneempi ayemisantaroronte Jeve. Oponeaca Senquereshiqui, anta oshequi intacojeitacari maaroni quemisantatsiri. 2 Paacameetsajeitavaquero, tempa irootaque quemisantiriri Avincatsarite. Pintacojeitearo, pimpayetero maaroni coiteimotearoneri. Tempa intacojeitacari oshequi ayemisantaririnte; aisati narori, intacotapinitaquena. 3 Novetsajeitaro Pirishira aisati Aquira. Oshequi yamitacojeitaquena iriori nantaveejeitiniri Jesoquirishito. 4 Peerani irotaintsi iroyeetename, iro cantaincha oavisacotaquena Pirishira aisati iriori Aquira. Oavisacotantaquenari, irotaintsi iroyeeterome iroori, aisati ojime. Oshequi nopasonquijeitaquero: narori aisati maaroni ayemisantaririnte, yora caari joriojeitatsi. 5 Novetsajeitari maaroni quemisantapinitatsiri ara ovancoqui. Novetsatari aisati Epeneto, nonintasanotaqueri iriori. Peerani noquenquetsatacantariri yora acayasati, iriotaque jivataintsiri iquemisantaqueri Quirishito. 6 Novetsataro Maria, tempa oshequi intacojeitaquempi iroori. 7 Novetsajeitari noshaninca Antoronico aisati Joniashi. Peerani notsipajeitacari yoiminqueetaquena caravosoqui. Oshequi ineacameetsajeitaqueri yora itiancanepee Quirishito. Ijivajeitaquena narori, iquemisantitacani irinti peerani. 8 Novetsatari Ampiriashi, iquemisantaqueri Avincatsarite, oshequi nonintaqueri iriori. 9 Novetsatari Orovano, oshequi icarajeitaquena noquenquetsatacotaqueri Jesoquirishito. Aisati iriori Eshitaquishi, novetsatari; oshequi nonintaqueri. 10 Aisati novetsatari Apereshi; yora Quirishito, oshequi ineacameetsataqueri. Novetsatari Arishitovoro, aisati ishaninca, maaroni. 11 Novetsatari noshaninca Erorio. Novetsajeitari ishaninca Narishiso, yora quemisantiriri Avincatsarite. 12 Novetsajeitari Tirijena, jeri Tirijosa, tempa irisati antaveetiniriri Avincatsarite. Aisati oquempetaca Pereshira, novetsataro. Oshequi nonintaquero. 13 Novetsatari Irojo, yora quemisantasanotiriri Avincatsarite. Aisati novetsataro iriniro, oshequi intacotaquena noquempetacaantaquero iro ina. 14 Novetsajeitari Ashinquirito, Jereconte, Eremashi, Patorovashi, Eremeshi, jeri maaroni ayemisantaririnte tsipajeitariri. 15 Aisati novetsajeitari Jiroroco, Joria, Nereo, aisati iritsiro, ora Orimpashi, aisati maaroni quemisantajeitatsiri tsipajeitariri, maaroni. 16 Ariorica pineavacaajeitea, paacameetsatavacaajeitea, pinintavacaajeitea. Ivetsajeitimpi maaroni quemisantajeitiriri Quirishito savicajeitatsiri otsipapeequi nampitsi. 17 Meeca noncantempi, noyemisantaririnte: piojeiteri yora oamejeitiriri ayemisantaririnte icantavacaajeita, aisati piojeiteri antacairiri caari cameetsatatsi, jeri aisati cantimpiri: "Te oncameetsateji pinquemisantero oca yoamejeitaquempiri". Eiro pitsipajeitaritsi, eiro poijajeitiritsi. 18 Te iranteneriji irinti icoacaajeivetariri Avincatsarite Quirishito, irointi yantashijeitaro icoayetiri iriori. Cameetsa ineanaveta, iro cantaincha icoaque iramatavijeiteri caari timatsine iotantari. 19 Iojeiti atiri piquemisantasanotaque, irootaque noveshireimentantaquempiri. Iro cantaincha nocoaque piotasanojeite pantero maaroni cameetsayetatsiri; irointi caari cameetsatatsi, eiro pantimatirotsi catsini. 20 Tempa Tasorentsi savicacaajeitimpiri cameetsa. Eiro osamanititsi iranaacotasanotaqueri Satanashi eiro yantacantajimpirotsi aisati caari cameetsatatsi. Nocoaque meeca irineshinoncaajeitempi Avincatsarite Jesoquirishito. 21 Ivetsajeitimpi Timoteo; itsipataquena nantaveejeitiniri Jesoshi. Aisati ivetsajeitimpi noshaninca Iroshio, Jaso, jeri Soshipatere. 22 Narotaque nainti Tereshio sanquenatiniriri Pavoro oca. Aisati narori, noquemisantiri Avincatsarite. Novetsajeitimpi narori. 23 Aisati ivetsajeitaquempi iriori Cayo. Nosaviquimotiri aca ivancoqui. Aisati ipocapiniti quemisantayetatsiri aca ivancoqui, oshequi yaacameetsajeitaquena, ineshinoncajeitaquena. 24 Ivetsajeitimpi Erashito, yora quempoyeajeitiniriri iirequite savicajeitatsiri aca. Aisati ivetsajeitimpi ayemisantaririnte pajitachari Coarato. 25 Tsame meeca ampincatsajeiteri Tasorentsi. Iriotaque matacaaqueeri aquemisantasanotantacariri, ariorica ashiretasanojeitacaro oca noquenquetsatacotaqueriri Jesoquirishito. Peerani catsini te iriojeiteni yora intacarori impoque Quirishito iroavisacojeitee. Te incamanterini Tasorentsi, 26 iro cantaincha meeca iotacaajeitaquee. Isanquenatacaaqueri yora camantantatsiniri peerani, aisati itiancajeitaquena narori nocamantajeitaqueri maaroni atiripee: "Ocameetsati pinquemisantajeiteri Tasorentsi". Tempa ocameetsati anquemisanteri iriori, te incamaneteji irinti, icantatiani yanei. 27 Oshequi ioti catsini irinti, apaniro ini. Tsame, maaroni quemisantajeitiriri Jesoquirishito, ancantajeite: "Tempa icameetsatasanotaque Tasorentsi". Aitaque ancantajeiteari, maaroni. Narotaque sanquenajeitimpirori:

1 Corintios 1

1 ¿Ainirompi, corintosati? ¿Tecatsimpa oajeitempine? Narotaque Pavoro sanquenajeitimpirori oca. Tempa icoyeaquena Tasorentsi, irootaque itiancantaquenari Jesoquirishito, icoacaaquena nonquenquetsatacoteri. Nocarataqueri aca Soshiteneshi nosanquenajeitimpiro maaroni quemisantajeitatsiri ara. Piquemisantaqueri Jesoquirishito, irootaque yoameetsajeitantaquempiri; meeca pishanincatacari Tasorentsi. Piquempejeitacari maaroni aventajeitacariri Avincatsarite Jesoquirishito, irootaque yoavisacotantacariri. Tempa meeca ashanincajeitacari maaroni quemisantajeitiriri, jaocarica isavicajeitiri. 3 Nocoaque irineshinoncajeitempi Apa Tasorentsi, aisati nocoaque cameetsa irisavicacaajeitempi. Aisati inquempejeitempi iriori Avincatsarite Jesoquirishito. 4 Piquemisantaqueri Jesoquirishito, irootaque ineshinoncajeitantaquempiri Tasorentsi, irootaque meeca nocantantariri: "Ariove pimatacaajeitaqueri corintosati". 5 Oshequi itasoncacoventajeitaquempi, cameetsa isavicacaajeitaquempi, iotacaasanojeitaquempiro paitapeerica icoacaajeitaquempiri. 6 Tempa moncarataca nocantajeitaquempiri peerani: imajeitaquempiro Jesoquirishito maaroni. 7 Tempa iriotaque Avincatsarite: paamayeari, irosati impocantajeari. Tempa itasoncacoventaquempi pimatantacarori pantiniri paitarica icoacaajeitaquempiri, tecatsi coiteimotempine aisati. 8 Incantaitatiyempani intasoncacoventasanojeitempi; impoiji, ariorica impocaje, irineacameetsajeitapaajempi. Eiro iquishimentapaimpirotsi pantayevetari. 9 Eiro yamatavijeitimpitsi Tasorentsi, tempa icoyeajeitaquempi pishanincatanteariri Itomi: tempa iriotaque Avincatsarite Jesoquirishito. 10 Noyemisantaririnte, tempa apincatsajeitiri Jesoquirishito. Irootaque meeca nocantajeitantimpiri cameetsa pinintavacaajeitea, eiroquea piquisavacaajeitatsi. Pinquempetavacaajeitea, eiro picantavacaimentajeitarotsi paitapeerica. 11 Irootaque nocantantimpiri oca icamantapaaquena atirite Coroe oshequi picantavacaajeitaca. 12 Ainiro cantayetaintsiri: "Noquemisantiri narori Pavoro". Pashini cantajeitaintsi: "Irio noquemisantiri Aporo". Pashini cantajeitaintsi: "Irio noquemisantiri Sejashi". Pashini cantajeitaintsi aisati: "Noquemisantaqueri nainti Quirishito". Irootaque nocantantimpiri: "Eiro picantavacaajeitatsi". 13 ¿Itsipareacampa Quirishito? Te, apaniro ini. ¿Nopajacotimentaquempimpa narori? ¿Pivaotisatimentaquenampa narori? Teve. 14 Meeca nopasonquitiri Tasorentsi te novaotisajeitempiji. Irinti apaniro novaotisataqueri Quirishipo, aisati Cayo. 15 Meeca tecatsi incantashiyeetea: "Novaotisatimentacari Pavoro". 16 Aisati novaotisataqueri Eshitejana, aisati ishaninca. Te nonquenqueshireteriji pashini novaotisataqueririca. 17 Te iro intiancantena Quirishito novaotisatante, irointiquea itiancantana nocamantacotiro cameetsatatsiri. Nocamantantirica, te noshemetsatacayeroji noneane. Noshemetsatacayerome, eiro ocameetsatime. Pijijeiticari icoacaaquempi Tasorentsi piojeite oshequi pavisacotantajeari. Tempa iriotaque Quirishito camimentajeitaqueeri, irootaque yoavisacojeitantajeeri: irootaque irointi nocoaque niotacaajeitempi. 18 Ariorica acamantavetari yora jatatsineri Sharincaveniqui: "Icamimentaquempi Quirishito coroshiqui, icoaveta iroavisacojeitajempime", tempa ishirontimentajeitaquee. Iro cantaincha ainti, avavisacojeitaca, ayojeiti ainti ainiro itasorenca Tasorentsi imatantarori yoavisacojeitaquee. 19 Aitaque isanquenayeetini: "Icanti Tasorentsi: 'Nompeitajeri iotantavetari yora ioyevetachari. Nompeapitsatajeri quenqueshireavetachari ora iquenqueshireantavetari'". 20 ¿Jaoca incanteari meeca iotincari? ¿Jaoca incanteari meeca oametantirori Sanquenarentsi? ¿Jaoca incanteari aisati yora oametavacainchari? Tempa itseencaquero Tasorentsi maaroni iojeivetari atiripee. 21 Yatsipetashita atiri iojeivetaro paitapeerica: te iriojeiteriji Tasorentsi. Ioti irinti, irootaque icoantacari iroavisacojeiteri maaroni quemisantirori nocamantajeitaqueriri. Iro cantaincha ishirontimentashitaquena tseencantatsiri. 22 Icoaque jorio antasonqueneri paitapeerica iriotanteari itsipataquee Tasorentsi. Yora caari joriotatsi yoametashitavacaapinitaro paitapeerica. 23 Iro cantaincha nocamantiri atiri: "Icamimentaquee Quirishito coroshiqui yoavisacojeitaquee", irootaque iquisantaquenari jorio. Irinti caari joriotatsi, ishirontimentajeitaquena. 24 Iro cantaincha itimi icoyeajeitaqueri Tasorentsi iroavisacoteri: jorio, aisati caari joriotatsi. Iotacaajeitaqueri iriori ainiro itasorenca Quirishito, iroavisacotanteariri. 25 ¿Paita itseencajeitantariri Tasorentsi? Tempa irio anaacotasanotantatsiri ioti. Tempa irisati anaacotasanotantatsiri ishintsiti. Te aneeriji atiri quempetearine. 26 Pinquenqueshireempa, noyemisantaririnte, jaoca picantajeitari. Oshequi itseencajeitaquempi pishaninca, icantajeiti: "Te irioteji quemisantatsiri". Queario, te pimpincatsarijeiteji, aisati te pashitaaranteaji, irootaque itseencajeitantimpiri. 27 Ishirontimentajeivetaquempi atiri, te impincatsajeivetempiji, iro cantaincha icoyeaquempi Tasorentsi iroavisacojeitempi. Iriotacaasanojeitempi, impeajeitempi pincatsaritatsineri. Impoijiquea impashiventajeitanaquea shirontimentajeivetimpiniri, tseencajeivetimpiniri. 28 Icoyeasanotaqueri Tasorentsi yora caari pincatsatachane, yora ipiincayeevetari atiri, yora itseencanayeevetari: irio itomintasanojeitari. Irintiquea yora pincatsarivetachari aisati iojeivetachari iroashinoncaajeiteri. 29 Tecatsi meeca incantea atiri irishemetimoteari Tasorentsi. 30 Piquemisantaqueri Jesoquirishito, irootaque yoaneajeitantaquempiri Tasorentsi, irisavicacaajeitempi inampiqui. Tempa iriotaque Jesoshi iotacaajeitaqueeri, oameetsajeitaqueeri, shanincajeitaqueeri, oavisacojeitaqueeri. 31 Tempa aitaque isanquenayeetironi: "Eiro ashemetitsi, irointi aneacameetsatasanoteri Avincatsarite irinti".

1 Corintios 2

1 Nareetantapaaquempiri, noyemisantaririnte, nocamantacotapaaqueri Tasorentsi. Te noshemetsatapeeroji noneane, te noametashiyetapeempiroji nioyetiri; apatiro noametapaimpiro icantiri Tasorentsi. 2 Iotaca noquenquetsatacotapaaqueri Jesoquirishito, icamimentajeitaquee coroshiqui. Tecatsi pashini nonquenquetsatacote. 3 Nopashiventashireavetapaaca, notsaroashireavetapaaca, nopioncapaaca. 4 Pamene, noquenquetsatacaapaaquempi aisati nocamantapaaquempiro irineane Tasorentsi, iro cantaincha te noametashitapeempiroji nioyetiri. Iotacaasanotaquempi Ishire Tasorentsi queariotaque irineane, aisati itasoncacoventajeitaquempi piotantarori queario noametaquempiri. 5 Ora iojeitiri atiri, tecatsi oncantea oavisacojeitempi, irointi itasoncacoventaquempi Tasorentsi pavisacojeitantacari. 6 Ariorica noametapinitiri quemisantasanotatsiri, queario notsoteaqueneri irinti noametasanojeitiri, niotaque iquemavaquero nocantaqueriri. Iro cantaincha te noametashiteariji ioyetiri atiripee aisati ivincatsaritepee. Eiro oavisacojeitiritsi ora yoametavacaashiyetari. 7 Irointiquea noquenquetsatacoti ioyetiri Tasorentsi. Peerani imanavetacaro, te ayojeiveitearoni. Peerani, tequerani irovetsiqueroni paitapeerica, icantitani: "Nosavicacaajeiteri cameetsa aca nonampiqui maaroni yora pincatsajeitenaneri, coajica". 8 Te iriojeiteroji peerani yora pincatsaripee. Iriojeitaquerome, eirome ipajacotirime Avincatsarite, yora cameetsatasanotatsiri. 9 Irootaque isanquenatacotitaqueeniri: "Timatsi yovetsicaqueri Tasorentsi. Te irineapiniteroji atiri, te inquemacotapiniteroji, te inquenqueshiretapiniteroji. Iro cantaincha yovetsiquiniri maaroni nintasanotiriri". 10 Irootaque iotacaajeitaqueeri Tasorentsi ainti, iro vaajeerori Ishire. Iotasanojeitaquero maaroni Ishire, otsoteaquero maaroni iquenqueshiretaqueri Tasorentsi. 11 ¿Janica iotirori iquenqueshiretiri ashaninca? Tempa apaniro iotiro irinti. Aisati oquempetaca, tecatsi ioterone iquenqueshiretiri Tasorentsi: apaniro ioti Ishire irointi. 12 Pamene, te anquemisantashitearoji ioyetiri atiripee, irointi aquemisantaquero Ishire Tasorentsi. Irootaque ayotantacarori icoaque Tasorentsi irineshinoncajeitee, irisavicacaajeitee cameetsa. 13 ¿Piquemaquerompa nocantaquempiri? Te irioteroji atiripee, aisati te iroamejeiteeroji, irointi oamejeiteerori Ishire Tasorentsi. Oamejeitaqueri yora otimantashiretari, iquemajeitantarori irinti. 14 Yora caari otimantashireta Ishire Tasorentsi, te inquemavaqueroji ocantayetiri, irointi ishirontimentacaro. Tecatsi incantea inquemero. Iro caari iquemantaro, te ontimantashireteariji. Apaniro iquemajeitiro otimantashiretasanotari, irinti. 15 Iquemajeitaquero iriori maaroni, iro cantaincha yora tseencantatsiri, tecatsi inquemasanote irinti. 16 Pamene, ¿timatsimpa iotirori iquenqueshiretiri Avincatsarite? ¿Timatsimpa materone iroameteri Tasorentsi? Te intimeji catsini. Iro cantaincha niotiro nainti iquenqueshiretiri Quirishito, tempa yoametaquena.

1 Corintios 3

1 Noyemisantaririnte, te noncantempiji quemisantirori Ishire Tasorentsi, ainti nocantaquempi caari quemisantiro. Piquempetaca iroaquera piquemisantaqueri Quirishito, piquempejeitaca jananequi. 2 Irootaque noamejeitantimpirori peerani caari pomerentsitatsi: oquempetaca niraacaaquempiro tsomitsi; te nompempiji ivatsa, tequera pimateroni. Irosati picanta meeca, te pimateroji. 3 Tequera pinquemisanteroji Ishire Tasorentsi. Ariorica pininatavacaajeitaca, aisati piquisavacaajeitaca, tequera pinquemisanteroji. Piquempetacari caari quemisantayetatsi. 4 Jero icanti aparo: "Noquemisantiri Pavoro". Icanti pashini: "Noquemisantiri Aporo". Tempa piquempejeitari caari quemisantatsi. 5 Pamene, ¿jaoca icantari Aporo? Aisati ¿jaoca nocantari narori picantavacaimentantanari? Narojeitaque iveranaro Tasorentsi, quemisantacaaquempiri. Nantiniri Avincatsarite icoacaaquenari. 6 Oquempetaca nopanquitaquero narori oitsoqui. Irio saitacotirori Aporo. Irintiquea Tasorentsi shiocacaaquerori. 7 Notsataaca nopanquitashitaro: tempa noquenquetsatacaajeitaquempi. Impoiji Aporo isaitacotashitaro: yoamejeitaquempi. Apaniro irinti Tasorentsi ishiocacairo: irio quemisantacaasanojeitaquempiri. 8 Aisati imoncaratavacaaca yora panquitirori aisati yora saitacotirori. Imoncaratiniri yora ashitarori panquirentsi ipinajeitiri. 9 Aisati oquempetaca, nomoncaratacari Aporo nantiniri Tasorentsi icoacaajeitaquenari. Avirojei pishiajeitaquero iroane Tasorentsi. Aisati pishiacantaquero ivanco yovetsicaqueri. 10 Noshiacantaqueri iotasanotatsiri yovetsiqui pancotsi. Ineshinoncataquena Tasorentsi, irootaque ishinetantaquenari noatiaquero otincami. Ainiro pashini, ovaavaquerori. Ariorica yovaavaquero, iraamayearoyea, icomitarocari. 11 Iro otincami pancotsi oshiacantaqueri Quirishito, irio shiaquerori otincamisanori. Te intimeji pashini shiyerone otincami. 12 Yora ovaavaquerori, ¿paita irovetsicantearori? Iroorica oro, iroorica perata, iroorica mapi marereatatsiri; iroorica inchato, iroorica saveshi, iroorica compiroshi. ¿Ariompa onquisotaque? ¿Eirompa oquisotitsi? 13 Onconijatanaque coajicani yovetsicayetiri. Iriotaquero Tasorentsi, iriotasanotero. Ariorica ovetsicaquea pancotsi cameetsatasanotatsiri, eiro otaatsi; irompa ariorica ovetsicavetaquea caari quisotatsi, ario ontaaquea. Irineantearo Tasorentsi aisati maaroni antajeitaqueri, iriotanteari ocameetsatasanotirica. 14 Ariorica oncameetsatasanote antajeiteneriri, oshiaquero quisoyetatsiri avetsicantayetarori; ari cameetsa impinajeitee. 15 Terica oncameetsateji antayeteri, onquempetearo avetsicantaro caari quisotatsi; ontayea irointi, oshiaquero tecatsi amatasanote. Ariorica avavisacotajea, iro cantaincha tecatsi timimoteeneri, onquempetimotaquee otaacojeitaque maaroni timimojeiteeri: apaniro ainti avavisacotajea. 16 Tempa arojeitaque shiaquerori pancotsi isavicantari Tasorentsi. Tempa aisati oquempetaca osavicantajeitaquee Ishire. 17 Eirorica picavintsairo isavicantari Tasorentsi, eiro aisati icavintsaimpitsi avirori. Ocameetsatasanoti isavicantari Tasorentsi: tempa avirojeitaque isavicantari. 18 Eiro pamatavitajatsi avisati. Ari picarajeitiri jivetachari iotasanoti paitapeerica. Te oncameetsateji irishemete. Ariorica irishemeventero ioyetiri, eiro iotacairitsi Tasorentsi. Iro cantaincha incanteririca: "Te nioteji, poametena", ari iroametasanoteri. 19 Itseencaquero Tasorentsi maaroni ioyevetari atiripee. Tempa aitaque isanquenayeetini: "Yora tsimeripee ijivetaca tecatsi ayerineri, iro cantaincha omapocaqueri oashirentsi aavaqueri, oamaaqueri. Aisati iquempejeitaca maaroni shemetimentarori ioyetiri: irimapoqueri Tasorentsi, iroashinoncaajeiteri". 20 Aisati isanquenayeetini: "Ioti Avincatsarite te oncameetsateji iquenqueshireyetaqueri iotasanovetachari". 21 Eiro pishemetimentiritsi atiri, te oncameetsateji. Yovetsicajeitaquempiro Tasorentsi maaroni timayetatsiri poveshireimentantearori iroori. Irootaque nocantantimpiri: 22 itiancaquena Tasorentsi namitacojeitantempiri, aisati itiancaqueri Aporo, aisati Sejashi iriori, iramitacojeitantempiri. Yovetsicajeitaquempiro maaroni timayetatsiri quipatsiqui, piveshireimentantearori. Aneatsimpirica, piveshireempa. Pincamaquerica, aisati piveshireanaquea. Piveshireimentearo timayetatsiri meeca, aisati timayetatsineri coajica. 23 Aisati oquempetaca, pamitacojeitiri Quirishito, iveshireimentaquempi. Yamitacotiri iriori Tasorentsi, iveshireimentacari iriori.

1 Corintios 4

1 Meeca piojeitaquena narojeitaque iveranaro Quirishito. Itiancajeitaquena Tasorentsi novaaqueneri atiripee oca imanapitsaveitariniri peerani. 2 Aitaque icoasanotaque ariorica novayempiro, eiro namatavijeitimpitsi. 3 Te oncantimoneentimatenaji paitarica pincantacotashijeitenari, ainirorica nantane; aisati te oncantimoneentimatenaji paitarica incantacotashijeitenari atiripee. Tecatsi noncantea noncantacotajea narosati: "Nocameetsati". 4 Noquenqueshiretaca narori tecatsi nantane, iro cantaincha eiro nocantashitatsi: "Nocameetsataque". Irintiquea Avincatsarite cantacotenaneri irinti, nocameetsatirica. 5 Irootaque meeca noncamantantempirori: meeca te oncameetsateji ancantacotashiteari itsipapee: "Ainiro irantane"; coajicaquea ari ayotasanojeitanaque. Tempa impocaje Avincatsarite, inquitaitetacojeitapaajero maaroni manavetachari meeca tsiteniriqui. Ironijayero paitarica acoasanojeitiri maaroni. Acameetsatirica, ari incantajeitee Tasorentsi: "Picameetsati". 6 Pamene, noyemisantaririnte. Narosati quenquetsatacotacha, aisati noquenquetsatacotiri Aporo piojeitanteari eiro pipincatsatashitantaritsi atiri. Ariorica pincante: "Nonintasanotiri aparo", pitseenquiricari itsipa. 7 ¿Paita pishemetimentiri? Tempa Tasorentsi pashijeitimpirori maaroni timimojeitaquempiri. Meeca ¿paita pishemetantacari, oquempetaca te impashitempiro? 8 Piquempetacari ashitaarantachari: pijivetaca tecatsi coiteimotempine. Pijitashijeivetaca piotasanojeiti: te pincoyeji oamejeitempineri. Pijitashijeivetaca pipincatsatasanotaque, pitseencaquena narori, piquempetacantaquena naro patirite. Ja, nocoavetaca pimpincatsaritasanojeiteme, antsipatavacayeame ampincatsariventantajeiteme. 9 Ari nocarajeitaqueri itsipapee itiancane Tasorentsi, oquempetimotaquena ipeajeitaquena nampirentsi: itseencajeitaquena atiripee. Aisati oquempetaca isareetaquena iroyeetena; yamenashejeitaquena maaroni: inampirepee Tasorentsi, aisati atiripee. 10 Nopincatsataqueri Quirishito, irootaque picantajeitantanari: "Te pioteji". Iro cantaincha piquemisantajeitaqueri avirori Quirishito, irootaque picantantari: "Niojeitaque narori". Picantajeiti: "Tecatsi irimatimate iriori Pavoro, oshequi amajeitaque ainti". Oshequi pineapincatsatashitaja avisati, nainti pitseencajeitaquena. 11 Ari notasheapinitaqueni, nomiretapinitaqueni, noquitsaatsaratani nomaatsara, ipasanatapiniyeetanani, noquenaquenatapinitaqueni; irosati meeca. 12 Nocantatiani nopomerentsitapinitacaro nantaveeti. Ariorica iquisatsayeetaquena, nocantiri Tasorentsi: "Pineshinoncatajeri yora quisaquenari". Ariorica iquisasanoyeetana, te nompiateariji. 13 Ariorica itseeyacoyeetaquena, cameetsa noneanatavaqueri. Queario, ipinqueetaquena, iquempetacanteetaquena cajara, icanteeti: "Te incameetsateji Pavoro". 14 Te iro nosanquenatantempiro oca novashiventaajeitempi, irointi noshiacantimpi notomipee nonintasanotiri; nocoaque noncavintsayempi, nonquenqueshiretacayempi. 15 Timatsi oshequi oamejeitimpiri piquemisantiri Quirishito, iro cantaincha te intimeji oshequi ashitempineri. Pamene, nocamantajeitaquempiro oca cameetsatatsiri piquemisantantacariri Jesoquirishito, irootaque apaniro nainti noshiacantantimpiri notomipee, nishintopee. 16 Irootaque nocantasanojeitantimpiri: "Pishiasanojeitena". 17 Notiancaquempiri Timoteo, noshiacantaqueri iriori notomi nonintasanotiri. Iquearioventiniri Avincatsarite paitarica yantiniriri. Inquenqueshiretacayempiro jaoca ocantari nocamantacotapinitiri Quirishito, jaocarica anta yapatotimentariri. 18 Pishemetaarantaque, pijitaarantavetaca eiro nojatashitimpitsi narori. 19 Ariorica inintacaaquena Avincatsarite, nocoaque intsipaite nojatashijeitempi. Eiro noquemisantashitapaarotsi irineane yora shemetatsiri, irointi niotapaaque otimirica imatacaaqueriri Tasorentsi. 20 Ariorica ipincatsariventaquee Tasorentsi, eiro aneanatashiveeta, irointi amayetero icoacaaqueeri. 21 ¿Paita picoajeitaqueri? ¿Picoajeitaquempa nonquisatsajeitapeempi? ¿Irompa picoajeitiri nonintajeitapeempi, cameetsa noneshinoncajeitapeempi?

1 Corintios 5

1 Icamanteetana picarajeitaqueri airori iashiane. Yaanirotajiro shirampari irinirotsori yaavetari iriri. Tecatsi quempetearineri: yora caari ioterine Tasorentsi te iraapiniteroji yaavetari iriri. 2 Avintiquea pishemenirojeitaque. ¿Paita caari poashirejeitanta? Ariorica pampatotimentapiniteari Tasorentsi, eiro pishinetiritsi impocanirotapee iriori. 3 Te noncarajeivetempiji, iro cantaincha noquenqueshireacojeitaquempi. Oquempetimotaquena ariorica nosaviquimojeitaquempime, nocantantimpiri te oncameetsateji 4 irantero iashiane. Itasorentsitaque Avincatsarite Jesoshi, irio matacaaquenarori nocantacoventantariri yoranqui. Ariorica pampatojeitea, piojeite noquenqueshirejeitaquempi narori. 5 Pishineteri Satanashi iraanirotanajeri, iroasanquetayerita. Impoiji ariorica inquenqueshiretajea, ari iravisacotaje coajica impocajerica Avincatsarite Jesoquirishito. 6 ¿Paita pishemenirojeitantacari? Tempa piojeiti otimirica tapiacaarori tanta capichaji, omatasanotaquero maaroni tanta, otapiacaajeitacaro. 7 Pojocajeri yora noshiacantimpiri tapiacaarori tanta, pinquempejeitantearori tanta iroaquerari, caari tapiacha. Eirorica pojoquiri, iquempejeitaricari iriori itsipapee quemisantatsiri. Pineaquero, yoyeetaqueri Quirishito, ishiaqueri ovisha yoantapiniyeetariri ora quitaiteri Yavisantaniri. 8 Meeca, ariorica aveshireimenteari, tsame ancameetsatanaque: eiro amatavitantitsi. Eiro aquisatsi, eiro antapinitirotsi caari cameetsatatsi. 9 Nosanquenatantimpirori peerani, nocantajeivetaquempi eiro piconoaritsi antirori tsinane caari yai. 10 Te nonquenquetsatacoteriji caari quemisantatsi antirori caari yai, yora coasanotirori yashiyetari ishaninca, amatavitantatsiri incoshite, quenquetsatacaavetarori yovetsicashiyetari. Te noncantempiji: "Eiro pitsipataritsi caari quemisantatsi". Tecatsi pincantajeite pojocavacayea, tempa pincanteani pineapiniteri irisavique. 11 Iro cantaincha nosanquenatacotiri yora cantatsiri: "Narotaque piyemisantaririnte". Ariorica yantiro tsinane caari yai, eiro quiso poajeitiritsi. Aisati pinquempejeiteri yora coasanotirori yashiyetari itsipapee, aisati quenquetsatacaavetarori yovetsicashiyetari impeemeri itasorentsite, quisatsatashitariri ishaninca, aisati shinquitachari, aisati coshitantatsiri. Aitaque nocantaquempi, eiro poimotaritsi quempetariri nocantaquempiri. 12 ¿Arimpa pincante jaoca incanteari caari quemisantatsi? Eiro. Tempa irinti pincante yora piyemisantaririnte. 13 Irintiquea Tasorentsi oasanquetayerineri caari quemisantatsi. Meeca pojocajeitajeri yora caari cameetsatatsi picarajeivetari: eiro pijitashitaritsi quemisantatsiri.

1 Corintios 6

1 Ariorica pinquisaqueri piyemisantaririnte, ¿ocameetsatimotimpimpa paventapeempari caari quemisantatsi incantantempiri jaocarica pincantajeiteari? Tempa oncameetsateme paventapeemparime piyemisantaririnte irinti. 2 Tempa pioti yora quemisantatsiri yoameetsantiri Tasorentsi irimatero incantacoventajeiteri maaroni atiri, jaocarica incantajeiteari. Ariorica pincantacoventajeiteri coajica maaroni atiri, ¿paitaquea caari pimatantaro meeca pincantacoventajeiteri piyemisantaririnte? 3 Tempa pioti pincantajeiteri coajicani inampire Tasorentsi jaocarica incantajeiteari. Pincantacoventajeiteririca iriori, ¿eirompa pimatiri pincantacoventajeiteri meeca pishaninca avirori? 4 Otimirica meeca piquisavacaimentari, ¿paita paventantariri yora caari quemisantatsi incantantempiri jaocarica pincantajeiteari? ¿Paita incantempiri iriori? 5 Iro nocantantimpiri, nocoaque pimpashiventanaquea. ¿Tecatsimpa quemisantatsiri ioterone incanteri itsipapee jaocarica incanteari? 6 Iro cantaincha piquisaqueri piyemisantaririnte, aisati paventacari caari quemisantatsi. 7 Patsipetashijeitacaro paventajeitacari joeshi, tecatsi incantea iramitacojeitempi. Te oncameetsateji paventeari. Iro cameetsavetachari pishineteri incoshiyeetempita. 8 Te oncameetsateji pantavacaajeitea. Jero aisati picoshitavacaajeita. Pantapinijeitiri piyemisantaririnte. 9 Yora caari cameetsatatsi eiro yareetatsi anta ipincatsaritinta Tasorentsi. Tempa piotiro, eiro picomitarotsi. Eiro ijatitsi anta ipincatsaritinta yora antirori tsinane caari yai, aisati yora quenquetsatacaashitarori yovetsicashiyetari, aisati aimentarori ijina, aisati tsinampairiri ishiramparirinte, aisati coshitantatsiri, aisati coasanotirori yashiyetari itsipapee, aisati shinquitachari, quisatsatiriri ishaninca, aisati amatavitiriri ishaninca icoshitantariri. Tecatsi catsini incantajeitea iriori irareetajea anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 11 Aitaque piquempejeiveitaniri. Iro cantaincha yoameetsajeitaquempi Avincatsarite Jesoquirishito, aisati Ishire Tasorentsi: yaacameetsataquempi, ipeaquempi itomi Tasorentsi. 12 Icanteeti: "Ocameetsati nantero paitapeerica caari itsaneacotee Jesoshi", iro cantaincha ariorica antashitearo paitapeerica, tecatsi amate: tempa antsipetashitaquearo. Te ancoyeji ametasanotearo caari ineacameetsata itsipapee quemisantatsiri. 13 Otimi avari aquemari. Aisati otimi asheito onantari avari. Iro cantaincha coajica eiro otimajitsi ayeari aisati asheito iroori. Impeajero Tasorentsi, eiro otimitsi inquitequi. Tempa atsipetashitaro anevetaro paitapeerica. Te iro irovetsicantee antero caari ai, irointi yovetsiquimentee Avincatsarite anquenqueshirejeitanteariri iriori. Aisati iquempeta, iquenqueshiretapinijeitaquee arori. 14 Otimi itasorenca Tasorentsi, irootaque imatantarori yoitinaajiri Avincatsarite, aisati irimatantajeitajeeri aroripee. 15 Avatsapee arori irootaque iraco Quirishito iriori: iyempita, iroqui, iiti, maaroni. Tempa piotiro oca. Arojeitaquerica ivatsa Jesoshi, ¿ocameetsatimpa antero tsinane neayetiriri itsipapee shirampari? Tempa oquempevetaca antacaaqueri Jesoshi tsinane. Teve, te oncameetsateji. 16 Ariorica yantiro shirampari tsinane, oquempetimotacari Tasorentsi yaasanotaquero. Tempa piotiro. Isanquenayeeti: "Apite inaveitani shirampari aisati tsinane, iro cantaincha ariorica iraavacayea irampanirojeitanaque, te oncameetsateji irijocavacayea". 17 Iro cantaincha ariorica quiso airi Avincatsarite, aquempetacari iriori. 18 Eiro pantirotsi catsini caari pai, eiro pantiritsi catsini caari pai. Paitapeerica pashini pantayetaqueri, poashinoncaaqueri itsipapee pishaninca; iro cantaincha yora antirori otsipapee tsinane, yashinoncaja irisati. 19 Tempa pioti otimantacaro pivatsa Ishire Tasorentsi. Itiancaquempiro Tasorentsi quiso oantaquempiri. Te meeca aviro pincatsariventachane avisati, irinti Tasorentsi pincatsariventimpiri. 20 Yoavisacotantajimpiri, oshequi opomerentsitimovetacari: tempa itianquiri itomi icamimentaquee. Meeca, paitapeerica pantayetaqueri, pimataqueneri Tasorentsi, irineacameetsatanteeteariri.

1 Corintios 7

1 Ari chapinqui pisanquenatantaquenari, timatsi pisampitaquenari. Meeca nancanaquempi. Queario ocameetsatasanoti eiro paitsi pijina. 2 Iro cantaincha ariorica pintimashitea, pantirocari tsinane caari pai; aisati tsinane, antiricari shirampari caari ai. Irootaque ocameetsatantari paasanoteta pijina, aisati aasanoteta tsinane ojime. 3 Cameetsa irishinetearo ijina oneeri, aisati onquempeteri iroori, oshineteari irineero. 4 Ijina eiro opincatsatajatsi irosati, irointi ocameetsati ompincatsateri ojime. Aisati inquempetea iriori ojime, eiro ipincatsatashitajatsi irisati, irointi impincatsatero ijina. 5 Eiro pitsaneapitsatarotsi pijina; aisati tsinane, eiro pitsaneapitsataritsi pijime. Ariorica pincantavacayea: "Eirotsita aneavintsatavacaajatsi aparopee quitaiteri; iotea anquenquetsatacayeri Tasorentsi", ari cameetsa. Iro cantaincha impoiji pineavintsatavacayea aisati. Pamene, terica pimatero pimaashitea, yantacaimpicari Satanashi caari cameetsatatsi. 6 Te noncantasanovetempiji: "Payero pijina", iro cantaincha pincoaquerica paye, ocameetsati paye. 7 Nocoavetaca pinquempejeitename narori, iro cantaincha inashitacaajeitaquee Tasorentsi, te amoncaratavacaajeiteaji. Jeri aparo, timatsi imatacaaqueri. Jeri itsipa, onashita imatacaaqueriri iriori. 8 Yora caari aatsi ijina, aisati camajinantachari, noncamantajeitempi: cameetsa pinquempejeitena narori, pintimashijeitea. Aisati onquempejeitea tsinane, cameetsa ontimashijeitea iroori. 9 Iro cantaincha eirorica pimatirotsi pintimashitea, cameetsa paajeta aisati. Cameetsa paye, te oncameetsateji pincoashiveetea paye. Aisati oquempeta tsinane, te oncameetsateji oncoashiveetea ayeta. 10 Meeca noncamantasanotero aatsiri ojime. Te naro camantasanoterone, irintiquea Avincatsarite camantasanoterone: te oncameetsateji pojoqueri pijime. 11 Ariorica pojoqueri, ari pintimashitasanotanaquea. Eirorica pitimashitatsi, pampiitajeri paajeri aisati pijimentavetacari. Aisati, te oncameetsateji irojocajero shirampari ijina. 12 Meeca noncamanteri itsipapee, te irio Avincatsarite camanterineri: otimirica ayemisantaririnte ijina caari quemisantatsi, ariorica ocoaque aasanoteri, te oncameetsateji irojocajero. 13 Aisati, tsinane, iriorica pijime caari quemisantatsi, ariorica icoaque quiso iroasanotempi, te oncameetsateji pojocajeri. 14 Otimirica tsinane quemisantatsiri, irinti ojime te inquemisante. Iro cantaincha te inquempeteariji itseencaririnte; inashitacaari Tasorentsi, icanti: "Iriotaque ojime quemisantanari. Iriotaque iriri otomipee. Nocoacaasanojeitaqueri inquemisantajeitajena maaroni". Aisati oquempetaca ijina quemisantatsiri, terica onquemisante. Te onquempetajearoji otseencaroronte; inashitacaacaro Tasorentsi, icanti: "Irootaque ijina quemisantanari. Irootaque iriniro itomipee. Nocoacaasanotaquero onquemisantajena, aisati nocoasanotaque inquemisantajeite itomipee quemisantanari". 15 Terica onquemisante ijina ayemisantaririnte, oncoaquerica ojocajeri, ari ojocajerita. Aisati ojime ayemisantaririnte, terica inquemisante iriori: incoaquerica irojocajero, ari irojocajerota. Tecatsi meeca canterine yora quemisantatsiri quiso iroantearori ora coatsiri ojocajeri. Aisati onquempeteari quemisantatsiri tsinane. Ariorica icoaque ojime irojocajero, tecatsi canterine quiso oanteariri. Te incoyeji Tasorentsi anquisavacaajeitea. 16 Tsinane, ariorica quiso poyeri pijime caari quemisantatsi, tempa ariorica poavisacotacantajeri. Aisati oquempetaca avirori, shirampari: ariorica quiso poyero pijina caari quemisantatsi, tempa ariorica poavisacotacantero? 17 Aitaque icoyeajeitaquempi Tasorentsi. Cameetsa pantajeiteneri Avincatsarite paitarica icoacaimpiri avirori. Irootaque nocantajeitaqueriri quemisantatsiri jaocarica yapatojeitacari. 18 Peerani icoyeajeitaquempi Tasorentsi. ¿Pijivataquempa pitoyeantaca? Aitanaji, eiro pipeajirotsi. Avirori pashini, terica pintoyeantea, eiro picoitsi meeca pintoyeantea, aitanaji. 19 Ariorica pitoyeantani, tecatsi oncantempi oavisacotempi. Aisati oquempetaca, terica pintoyeantea, tecatsi oncantempi. Iro cameetsatasanotatsiri anquemisantero icantajeiteeri Tasorentsi. 20 Jaocarica picantajeitaniri peerani icoyeantaquempiri, aitaque pincanteari. 21 Icoyeantaquempiri Tasorentsi, ¿avirorica pimantaari? Eiro piquenqueshiretirotsi. Iro cantaincha iroimpacajempirica amanantimpiri, cameetsa pisoquijanaje. 22 Icoyeantaquempiri Avincatsarite, avirorica pimantaari pinaveitani, ari oquempetaca yoimpacacoventajimpi: eiro meeca iperanatimpitsi camaari. Avirorica caari pimantaari pinaveitani, meeca oquempetaca yamanantimpi Quirishito, meeca incantempi iriori paitapeerica pantayeteneriri. 23 Oquempetaca yamanantaquempi iriori, oshequi pivinaro: tempa oshequi ipomerentsiventaquempi yoavisacotaquempi. Eiro pipeajatsi meeca ivimantane atiri. 24 Irootaque, noyemisantaririnte, noncamantantempirori oca: jaocarica picantajeitaniri peerani icoyeantaquempiri, aitaque pincanteari; iro cantaincha, quiso poanajeri Tasorentsi. 25 Meeca nonquenquetsatacotero caari neavintsatiri shirampari. Tecatsi incantasanotena Avincatsarite, iro cantaincha noncamantempi noquenqueshiretiri narori. Ineshinoncataquena, irootaque caari namatavitantimpi. Piojeitiro oca. 26 Irotaintsi ompomerentsitimotasanojeitee, irootaque noquenqueshiretantacarori oca. Jaocarica picantajeitari meeca, aitaque pincanteari. 27 Paaquerica pijina, eiro pojocajirotsi. Pitimashitarica meeca, eiro picoitsi paye pijina. 28 Ariorica paye pijina, cameetsa. Aisati ariorica aye ojime ora caari neavintsatiri shirampari, cameetsa; iro cantaincha oshequi pinquematsicajeitaquearo. Ariorica paye, oshequi ompomerentsitimotasanojeitaquempi. Te noninteji ompomerentsitimotempi, irootaque nocantantimpiri: "Eiro pai meeca". 29 Meeca noncamantempi, noyemisantaririnte: eiro osamanititsi irojocacaashiyeetempiro pantayevetanariri Avincatsarite icoacaimpiri. Otimirica pijina, iro cantaincha pinquearioventeneri iriori Tasorentsi icoacaimpiri. 30 Ariorica poashiretaquea, ariorica pinquimoshiretaque; iro cantaincha eiro piquenqueshiretirotsi, irointi pinquearioventero pantaveeteneri. Ariorica pamanantayete, iro cantaincha eirorica osamanititsi pineero pamanantayeveteari. 31 Eiro osamanititsi piveshireimentearo timayetatsiri quipatsiqui, impoiji eiro pimatirotsi piveshireimentearo. Cameetsa pisavicajeiveta meeca, ainiro pamejeitacari, iro cantaincha opashiniyetanaque maaroni aneayetiri quipatsiqui; coajica ompomerentsitimojeitempi. 32 Nocoaque eiro picantashiretapinitanaque. Yora timashitachari, iquenqueshiretapinitiro icoayetiri Avincatsarite, icoaque inquimoshiretacayeri. 33 Irintiquea yora aatsiri ijina, iquenqueshiretapinitiro maaroni yantapiniyetiri ishaninca: icoaque inquimoshiretacayero ijina, 34 oshequi iquenqueshireyetaque paitapeerica. Ora tsinane timashitachari aisati caari neavintsatiri shirampari: oshequi oquenqueshirejeitiro icoayetiri Avincatsarite, ocamantaqueri: "Paitarica pincoacayenari, ari nomataquempiro. Paitarica pincoacayenari nonquenqueshireteri, ari nonquenqueshiretero". Iro cantaincha ora aatsiri ojime oquenqueshiretiro maaroni yantapinijeitiri atiri, ocoaque onquimoshiretacayeri ojime. 35 Iro nocamantajeitantimpirori oca, nocoaque namitacojeitempi, te noninteji nompomerentsitacayempi. Noninti cameetsa pisavicajeite, aisati piojeite pantasanojeiteneri Avincatsarite paitapeerica incoacayempiri. 36 Pamene, otimirica pishinto caari neavintsatiri shirampari. Ariorica pineaquero antearotaque, picoaque meeca paacayero; ari cameetsa. Ayeta, eiro otimitsi pantane. 37 Ariorica pincoasanote pintsaneemparo, ari ocameetsatasanoti, eiro piquemisantashitaritsi yora ashereayetimpiri, irointi pantero picoasanotiri avirori, paitarica piquenqueshiretiri. 38 Pineaquero, ariorica paacayero pishinto, ocameetsati; iro cantaincha ariorica pintsaneemparo, ocameetsatasanoti. 39 Ariorica aye tsinane ojime, ari quiso oanaqueri, irosati incamanteari. Ariorica incamaque, ari oshinetantari aajeta pashini ojime onintasanotiri. Iro cantaincha apatiro aaje quemisantiriri Avincatsarite. 40 Ariorica oncantatiyempani ontimashitea, naamaaca onquimoshiretasanotanaque. Ari naamaaca yoametaquenaro Ishire Tasorentsi oca nocamantaquempiri.

1 Corintios 8

1 Meeca noncamantempiro jaoca pincanteriri ivatsa yoyeetinirori yovetsicashiyetari ijitasorentsitiri. Ijijeiveta atiripee iotasanoti jaoca incanteriri ivatsa. Iro cantaincha, ariorica ayotashitea, ashemeticari. Te incoacaasanoteeji Tasorentsi ayotashitea, irointi icoacaasanotaquee anintavacaajeitea avametavacaasanotantanaqueari antimantajeiteari cameetsa. 2 Itimirica jivetachari ioti, irisati amatavitajancha: te iriotasanoteji. 3 Iro cantaincha ariorica aninteri Tasorentsi, iroamejeitee irinti. 4 Pisampitacoventaqueri ivatsa yoyeetaquenero ijitasorentsitiri yovetsiqueetiri. Ari ayojeiti te ontasorentsiteji yovetsicashiyeetari. Itimi apaniro Tasorentsisanori, te intimeji itsipa. 5 Ainiro timayetatsiri anta inquitequi aisati aca quipatsiqui ijitasorentsitashitari atiri. Ainiro onaveta oshequi ijitasorentsitashiyetari, oshequi ivincatsaritepee. 6 Ayojeiti ainti itimi apaniro Tasorentsi, yora Apa. Iriotaque timacaaquerori maaroni aneayetiri, aisati yovetsicajeitaquee arori. Irisati vetsicanontaincha. Timatsi aisati Avincatsarite apaniro: yora Jesoquirishito, vetsicajeitirori maaroni timayetatsiri, vetsicajeitaqueeri aisati arori. 7 Iro cantaincha ainiro ayemisantaririnte caari iojeitiro oca nocamantaquempiri. Peerani yameyetaroni aparopee iquenquetsatacaapiniveitaroni yovetsicashiyetari atiripee. Ariorica yoarini ivatsa yoyeetinirori, ijivetacarini ashisanori yora ijitasorentsiyeetiri. Te irioveteaji; ariorica iroashiteari meeca ivatsa yoyeetinirori yovetsiqueetiri, oshequi inquenqueshireanaquea, irijivetea te oncameetsateji iroyeari. 8 Ariorica ayeari ivatsa, tecatsi oncantimoneenteari Tasorentsi. Ayearirica, tecatsi incantee ivatsa. Antitearirica, eiro yoameetsashireteetsi. 9 Cameetsani poyeari, iro cantaincha pantacairicari caari cameetsatatsi yora caari iotatsi. 10 Irineempirica caari iotatsi poaca anta ovancoqui ijitasorentsiyeetiri, icanticari: "Ioti irinti. Nonquempeteari, noyeari ivatsa yoyeetinirori ijitasorentsiyeetiri". 11 Piotasanoti, ocameetsatantari poari. Irintiquea, te irioteji. Ariorica iroashiteari, oshequi inquenqueshiretanaquea: "Terica oncameetsateji nantaquerica. Otimi meeca nantane". Iriotaque piyemisantaririnte, icamimentaqueri Quirishito. 12 Te oncameetsateji pantacayeri caari cameetsatatsi. Te irioveteaji, piquenqueshiretacairicari. Aisati irineacotaquempi Quirishito, te oncameetsateji pantaqueri. Tempa icantaquee: "Pinintajeiteri pishaninca, eiro pantacairitsi caari cameetsatatsi". 13 Irootaque nocantantimpiri: ariorica noaqueari ivatsa, irosati nantacanteariri noyemisantaririnte caari cameetsatatsi, eiro catsini noajaritsi ivatsa aisati. Nantacairicari caari cameetsatatsi.

1 Corintios 9

1 Tempa ishinetaquena Tasorentsi paitapeerica. Tempa itiancana. Tempa noneasanotaqueri Avincatsarite Jesoshi. Tempa iriotaque matacaaquenarori noquemisantacaaquempi. 2 Terica iriojeiteji itsipapee itiancaquena Tasorentsi, iro cantaincha piotasanojeitaque avinti itiancaquena. Avirojei iotacaajeiterine atiripee itiancana Avincatsarite. 3 Ainiro tseencaquenari, cantanari: "Te intianquempiji Tasorentsi". Jero oca nocantavaqueriri: 4 "Tempa ocameetsati ayea aisati ire. 5 Ariorica nonquenayetanaque nonquenquetsatacayeteri ashaninca; ontimeme nojina, tempa oncameetsateme nontsipatanaquearome. Aitaque imatapiniyetiro itsipapee itiancane Avincatsarite, aisati irirentipee, aisati Sejashi. 6 ¿Apanirompa nompomerentsiventearo nompinatero noyeari? Aisati iquempetana Verenave, ipomerentsiventaro iriori yoari. 7 Noshiacantempiro: tempa ipinatapiniyeetiri soraro. Ariorica apomerentsitaro apanquitiro ova, tempa aisati avaquearo. Ariorica ashentapinitiri avirapee, tempa irapinitiro otsomi". Irootaque nocantaqueriri yora tseencaquenari. 8 Noquenquetsatacotaquero aneapinijeitaqueri, iro cantaincha ¿paita ocantiri isanquenatiniri Moishishi? 9 Jero oca ocantiri: "Eiro pipashicavantetiritsi vaca aticaitirori tirico itaquireantarori". ¿Apanirompa vaca iquenqueshiretiri Tasorentsi? Teve. 10 Tempa aisati arori oshiacantaquee isanquenareni. Oamejeitaquee paitarica antajeitaqueri. Ariorica inquiavanetaquero quipatsi impanquitantearori, icoaque yora quiavaneteroneri iraarantayetajero oitsoqui, coajica. Aisati iquempetaca yora taquireeroneri, icoaque iraarantayetajero oitsoqui iriori. 11 Pamene, oshiacantaca nopanquitiro pishirequi irineane Tasorentsi. ¿Opomerentsitimotimpimpa meeca pimpaarantenaro noyeari, noitsaare, paitapeerica? 12 Ariorica pipaarantashiyetari itsipapee, tempa oncameetsateme pimpaarantaquename narori. Iro cantaincha tecatsi pimpena. Piquemisantaquero peerani oca cameetsatatsiri nocamantacotiriri Quirishito. Oshequi opomerentsitimotaquenani, iro cantaincha te noncoyeniji nojocacayempiro piquemisantaqueni, irootaque caari nocoacotantimpini paitapeerica. 13 Pamene. Yora antaveetatsiri ivancoqui Tasorentsi yaapinitiro yoari anta, yoaro. Aisati yora oaqueneriri Tasorentsi virantsipee anta yoapinitinirinta, yoaarantari ivatsa. Tempa piotiro. 14 Aisati oquempetaca, icanti Avincatsarite: "Cameetsa impaaranteeteri coiteimotariri yora quenquetsatirori oca cameetsatatsiri". 15 Oncameetsateme naarantitempirome paitapeerica, iro cantaincha tecatsi naitempi. Aisati te iro nosanquenatimentempi pimpantenari paitapeerica. Noquimoshiretaque tecatsi noncoacotempini; arioricame ayename notashe, eiro nocantimpitsi: "Pimpena noyeari". Ayenata, noncameta. 16 Ariorica nocamantacotiro oca cameetsatatsiri, tecatsi noncantea noshemete. Tecatsi noncantea nomajerete, aisati nonquenqueshiretea: "Te nomateneri Novincatsarite icoacaavetaquenari". 17 Noncoasanotericame nocamantanti, impinatename Tasorentsi. Iro cantaincha te noncoaveteaji, tempa iperanataquena. 18 ¿Paita meeca impinatenari? Oncameetsataqueme noncoacojeitempime, iro cantaincha te noncoyeji. Apatiro noveshireimentaquempi piquemisantajeiti. 19 Impinayeetename, nompeaqueame iratirite pinatenanemeri, incantapinitename paitapeerica nantapinitenerimeri. Iro cantaincha nopomerentsiventashijeitacari oshequi atiri noquemisantacantajariri. 20 Ariorica nocarajeitaqueri jorio, noquempejeitacari iriori, noquemisantacantajariri. Ariorica nocarajeitaqueri quemisantirori isanquenare Moishishi, noquempejeitacari iriori, noquemisantacantajariri. Iro cantaincha te nompincatsatearoji meeca isanquenare Moishishi, te nompomerentsiventearoji. 21 Ariorica nocarajeitaqueri caari quemisantiro isanquenare Moishishi, noquempejeitacari iriori, noquemisantacantajariri. Te noavisajeroji icantiri Tasorentsi; noquemisantajeitaquero icantiri Quirishito. 22 Aisati, ariorica nocarajeitaqueri caari matasanotiro inquemisante, noquempejeivetacari iriori, noquemisantacantasanotacariri. Aitaque noquempejeivetacari maaroni atiripee noquemisantacantajeitacariri. 23 Iro noquempetapinijeitantariri irioripee inquemisantajeitantearori oca cameetsatatsiri nocamantajeitiriri. Aisati narori, noveshireimentearo oca cameetsatatsiri. 24 Pamene, tempa piojeiti ishiajeitanaca oshequi shirampari iriojeitanteari janicarica anaacotantaintsineri. Iranaacotantaque apaniro yora shiasanotanainchari, ari impeeteri icanteetiro premio. Aisati pishiyeri avirori, pishiasanotanaque, paantearori premio. Ariorica pishintsiventero icoacaimpiri Tasorentsi, ari paaque. 25 Irisati cavintsaajancha maaroni coatsiri iranaacotante ariorica irishiye. Irootaque icavintsantari irisati irimatantearori irishiasanote iraantearori amatseerentsi. Oshintsiti opatsai, iro cantaincha oca amatseerentsi ayeri arori, eiro opatsaitsi irointi, irootaque ocameetsatantari ashintsiventasanotero. 26 Te nontipitipiyetanaque noshianaca, irointi catinca noshianaca nomatantearori nanaacotante. Pashini noshiacantempiri capojavacaachari. Icapojavacaasanotaca iriotanteari janicarica anaacotantaintsineri. Oquempevetaca aisati nocapojasanotiri itsipa, te noncapojaiteashiteaji; noquearioventiniri Tasorentsi icoacaanari, 27 noshintsiventasanotaqueneri; noperanataja narosati. Oshequi noquenquetsatacaajeitiri itsipapee, te noncoyeji incantena Tasorentsi coajica: "Te pimatasanotenaroji nocoacaavetimpiri".

1 Corintios 10

1 Meeca, noyemisantaririnte, noncamantempi piotanteari jaoca icantajeitari jorioni anta caaraiteriqui, peerani. Otsimancapinijeitanaquerini mencori; aisati otencareajataqueneri incajare, nianqui yaniijeitanaque pirijapatsariqui. 2 Anta mencoriqui aisati incajarequi yoamejeitiri Tasorentsi iojeitantacari iquemisantajeitaqueri peerani Moishishi. 3 Yoapinijeitacaro yoari ipapinijeitaqueriri Tasorentsi. 4 Irapinijeitanaquero nija ipapinitiriri, ora soquijatatsiri mapiqui. Yoaqueneri Tasorentsi ora mapi, oshiacaaventiri Quirishito, oijajeitanaqueriri. 5 Iro cantaincha te iriveshireempaji Tasorentsi. Te iriveshireimentajeiteariji oshequi yora atiripee, irootaque icamajeitantacari anta caaraiteriqui. 6 Pinquenqueshireajeitero oca piojeitanteari icoacaimpiri Tasorentsi. Piquempejeitaricari jorioni: picoirocari caari cameetsatatsi. 7 Eiro piquemisantirotsi ijitasorentsitashiyetari. Aitaque imataarantaquero peerani. Osanquenatacani: "Isavicajeitaque atiri, yoajeitaca aisati iraajeitaque. Impoiji icatiajeitanaca, imaticajeitanaque, omaninquejeitanaque". 8 Queariyea, aquempejeitaricari arori: ineavintsataarantavacaaca caari yai, irootaque icamaarantantacari 23,000 atiri aparoni quitaiteri. 9 Ineantaarantacari Avincatsarite, iriotanteari inquisheririca, irosati itiancantacanari oshequi maranque. Ari yatsicajeitaqueri, icamajeitaque. Queariya, ashiiricari arori, aneantaricari Tasorentsi. 10 Aisati icantimataarantanaqueri, irootaque ipoyerearantantacariri yora inampire Tasorentsi. Queariya, aquempejeitaricari arori. 11 Iro imatantayetacarori oca, anquenqueshireanteari. Isanquenayeetironi, ayojeitantajari meeca. Irovetaincha omoncaratajea impocantajeari Jesoquirishito. 12 Meeca, ariorica picanti: "Noncantatiyempani nainti nonquearioventero nonquemisante", nocantimpi narori: "Paamaventea, pantirocari caari cameetsatatsi". 13 Ainiro aquenqueshirejeitiro antero caari cameetsatatsi: ashi avajeitiro maaroni atiri. Iro cantaincha ariorica aventeari Tasorentsi, iramitacojeitee eiro antantarotsi. Eiro yamataviteetsi, iramitacotasanojeitee eiroquea antantarotsi caari cameetsatatsi aquenqueshirevetacari. 14 Irootaque, nonintane, noncamantantempirori oca: "Eiro catsini piquemisantirotsi yovetsicashiyeetari ijitasorentsitiri". 15 Ainiro piotantari, meeca pinquenqueshirejeitero oca nocantimpiri. 16 Ariorica ancanteri Tasorentsi: "Irove, Apa, aviro panarori oca nireri", tempa aquempetavacaapinijeitaca, aveshireimentajeitaro iriraja Quirishito yaparajatimentaquee. Aisati, ariorica acarajapinitiro tanta, tempa aquempetavacaapinijeitaca, aveshireimentajeitaro ivatsa, aquenqueshirejeitiri icamimentajeitaquee. 17 Ari ocarati avapinijeitari tanta aparo. Aisati oquempeveta, oshequi anajeiveta, iro cantaincha amoncaratavacaajeitaca, ashanincajeitacari Quirishito: tempa apaniro ini irinti. 18 Pinquenqueshirejeitero yamejeitacari joriopee. Ariorica yoajeitacari ivatsa yoiniriri Tasorentsi, tempa ishanincatavacaajeitaca iriori. 19 Jero oca nosampitempiri: ¿Tasorentsimpa oca yovetsiqueeyetiri? Tempa yatsipetashita yoapinitiniro ivatsa. 20 Jero oca noncamantasanotempiri. Ainiro yoaqueneri ivira. Iro cantaincha caari oni Tasorentsi yoaqueneri, irinti camaari. Te nonintacayempiji pishanincateari camaari. 21 Ariorica pirimenteri Avincatsarite, eiro pimatirotsi pirimenteri camaari aisati. Ariorica poimenteari Avincatsarite, eiro pimatirotsi poimenteari camaari aisati. 22 ¿Arimpa picoaque inquisaquempi Avincatsarite? ¿Panaacojeitirimpa pishintsitasanoti? 23 Icanteeti: "Ocameetsati nantero paitapeerica caari itsaneacotee Jesoshi", iro cantaincha ariorica antashitearo paitapeerica, tecatsi amate, tempa antsipetashitearo. Eiro amitacojeiteetsi paitapeerica antashiyeveteari. 24 Eiro piquenqueshireacotapinitirotsi picoayevetari avirori, irointi pinquenqueshireacotapiniteri icoayetiri itsipapee. 25 Ariorica ipimantayeti ivatsa, poyeari. Eiro pisampitacoventiritsi: "¿Jaoca pairiri? ¿Irimpa yoyeetinirori ijitasorentsiyeetiri?" Ariorica pamananteri ivatsa, eiro pisampitacoventiritsi, pijiticari ariorica poyeari eiro picameetsashiretanajitsi. 26 Ocantini Sanquenarentsi: "Irio Avincatsarite ashiyetarori quipatsi aisati maaroni timantajeitarori". 27 Ariorica incajemempi caari quemisantatsi iroacayempi. Ariorica picoaque pijate, poajeiteariyea maaroni impajeitavaquempiri. Eiro pisampitacoventiritsi ivatsa, eiro pijititsi ariorica poyeari, eiro picameetsashiretanajitsi. 28 Iro cantaincha incanteetempirica: "Jeri yoca ivatsa, yoyeetinirori ijitasorentsiyeetiri". Ari pinquenqueshireteri yora camantaquempiri: yaamaacari ariorica iroyeari, eiro icameetsashiretanajitsi. Irijiterica te oncameetsateji iroyeari, eiro poaritsi avirori. Avinti piovetaca tecatsi incantempi ivatsa, iro cantaincha pincavintsayeri yora caari iotatsi. Naamaaca intime cantatsineri: "Ishinetana Tasorentsi noyeari paitapeerica, ¿paita itsaneacotashitantanariri yora caari iotatsi? 30 Ariorica avapinijeitari, acantapinijeitiri: 'Iriove, Apa, aviro panariri noayetari'. Ariorica ampasonquiteri, ¿paita icantimentanteeriri ayearirica?" 31 Ari noncamantempi. Ariorica poajeitea, aisati ariorica pirajeite; iro cantaincha paitapeerica pantayeteri, panteneri Tasorentsi icoacaimpiri, iriveshireimentantempiri. Impoijiquea incantajeite atiri: "Tempa icameetsati Tasorentsi. Cameetsa isavicacaajeitiri quemisantajeitiriri". 32 Pantacairicari caari cameetsatatsi yora jorio, yora caari joriotatsi, aisati yora quemisantajeitiriri Tasorentsi. 33 Paitapeerica nantayetiri, noninti namitacojeiteri atiri. Te naro intacotajanchane narosati, irointi nintacotapinijeitari iriori itsipapee atiri. Iro nomatapinijeitantanariri iravisacojeitantajeari.

1 Corintios 11

1 Pimoncarajeitaquena, noquempetaca narori nomoncaratacari Quirishito. 2 Piquenqueshiretapinitaquena, aisati piquenqueshiretiro maaroni noametaquempiri, irootaque noneacameetsatantaquempiri. 3 Jero oca, piotero: irio Quirishito cantajeitiriri atiri paitarica irantajeiteri; irio shirampari cantajeitirori ijina; aisati irio Tasorentsi cantiriri Quirishito. 4 Pamene yora shirampari, ariorica iquenquetsatacairi Tasorentsi, aisati ariorica icamantanti, te irameteaji impashicainatea. Ariorica impashicainataquea, te impincatsateriji Quirishito. 5 Irointiquea tsinane, ariorica oquenquetsatacairi Tasorentsi, aisati ariorica ocamantanti, opashicainatapinitaca. Terica ompashicainatea, te ompincatsateriji ojime: oquempetimotacaro ameetiro oishi. 6 Terica oncoyeji tsinane ompashicainatea, ari ocameetsati aisati ameeterota oishi. Iro cantaincha ariorica opashiventaca ameetero, cameetsa ompashicainatea. 7 Te oncameetsateji impashicainatea shirampari: iquempevetacari Tasorentsi, aisati ipincatsatiri. Aisati oquempetaca tsinane, opincatsatiri shirampari. 8 Ijivataqueri yovetsiqueetiri shirampari. Iro imerequi yovetsiqueeti tsinane; irointi omerequi tsinane, te irovetsiqueeteroji shirampari. 9 Yovetsiqueetiri peerani shirampari, impoiji yovetsiqueetiniri tsinane. Irointi tsinane, tecatsi irovetsiqueetene. 10 Ocameetsati ompashicainatea tsinane iriotantajeiteari inampire Tasorentsi opincatsatiri ojime. 11 Pamene, te ontimashiteaji tsinane, te intimashiteaji shirampari. Icoaque Avincatsarite ancoiteavacayea. 12 Iro imerequi shirampari yovetsicaqueri tsinane, aisati meeca otimapinitiri tsinane otomi. Irinti Tasorentsi vetsicajeitiriri maaroni. 13 ¿Paita piquenqueshiretiri avirori? Ariorica onquenquetsatacayeri tsinane Tasorentsi, ¿cameetsampa ompashicainareajea? 14 Te amejeiteaji anquishipejeite arori shirampari. Eirome apashiventame intimeme quishipenti. 15 Irointi tsinane, tempa aneacameetsajeitiro oquishipetirica oishi: irootaque opashicainatari. 16 ¿Timatsimpa coatsiri impiatsatena? Noncamantempi: nametacaro oca nocamantaquempiri, aisati yamejeitacaro maaroni quemisantajeitiriri Tasorentsi. 17 Timatsi pashini noncamantempiri. Te noneacameetsateroji oca pantajeitiri ariorica papatojeita: te oncameetsateji, te oameetsashirejeitempiji. 18 Nojivate noncamantempiro oca. Icamanteetana ariorica papatojeita piquemisantantapinitari, picantavacaajeita. Naamaavetaca queario icamanteetana. 19 Picantavacaajeitaca piojeitantacariri janicarica quearioventasanotirori iquemisanti. 20 Ariorica papatojeita, poajeiveta, iro cantaincha te poimentajeiteariji Avincatsarite. 21 Ariorica poapinijeita, paanontajeitanaca poari avirori, poapitsajeitacari itsipapee. Te poyeavacaavaqueaji. Itasheanaque aparopee, ishinquitanaca itsipapee. 22 ¿Paitasa pantajeitiri? Tempa otimi pivanco poanteari, piranteari. ¿Pipincaquerimpa yora pocashitiriri inquemisanteri Tasorentsi? ¿Pishirontimentarimpa yora caari ashitaarantacha? ¿Jaocampa noncantempiri? ¿Ariompa noneacameetsatempi? Teve. 23 Irio Avincatsarite oametanarori oca novaaquempirica. Peerani, tsiteniriqui, ari yaaquero Avincatsarite Jesoshi tanta. Icantiri Iriri: "Irove, Apa, aviro panarori oca noyeari", impoiji icarajaquero. Icanti: "Jero oca tantaca: ariorica poapinitearo, pinquenqueshiretapinijeitena. Tempa narotaque camimentajeitempineri". Ari yoajeitaca. Impoiji yaaquero aisati iramento. Icantajeitiri: "Jero oca oja, ariorica pirapinijeitero, pinquenqueshirejeitena, piotasanojeite amparajatimentajeitempi niraja pavisacojeitantajeari. Ariorica noncamimentempi, piotanaque eiro namatavitimpitsi, nomatempiro maaroni nocamantaquempiri". Irosati yananincantanaja tsiteniriqui, irosati yaanteetacari. 26 Ari meeca poapinijeitearo, pirapinijeitero, poametantapiniteariri atiri icamimentajeitaquee Avincatsarite. Pimatapinijeitero, irosati impocantajeari. 27 Ariorica poimenteari, ariorica pirimenteri, pinquenqueshireempa: eiro pantashitarotsi. Ainiro irantane yora antashitarori: itseenquiro ivatsa Avincatsarite, itseenquiro iriraja. 28 Pijivate piotacotea avisati, otimirica pantane. Piotacotearica te aneeroji pantane, ari poyearo, aisati pirero. 29 Te oncameetsateji avashiveetearo, aisati irashiveetearo. Terica anquenqueshiretasanoteri Avincatsarite, tempa avamempeacaro, iramempeacaro: ontime antane. 30 Irootaque pojoquiitaarantantacari, aisati caari pishintsiyetanta. Irootaque aisati icamaarantantacari pishanincapee. 31 Ariorica ayotacotea arosati otimirica antane, ocameetsati ajivate anquenqueshireempa ancameetsatantajeari; impoijiquea, ariorica avajeitimenteari Quirishito, eiro yoasanqueteetsi Tasorentsi. 32 Tempa aisati ocameetsati incantacoventee Avincatsarite, aisati iroasanquetee, oncanteataquea eiro ajatantatsi Sharincaveniqui. Te incoacaajeiteeji antsipajeiteari maaroni yora tseencantatsiri. 33 Meeca, noyemisantaririnte, ariorica pampatojeitea poimentajeiteari Avincatsarite, poyeavacaavaqueatsita. 34 Ariorica pintasheasanotaque, pijivate poyea anta pivancoqui. Eiro papatotashijeitatsi pinquemantearori poyeari: otimicari pantane. Ariorica nareetempi nontsoteapeempiro, noameyetempiro pashini.

1 Corintios 12

1 Meeca, noyemisantaririnte, noamejeitempiro maaroni omatacaajeitaquempiri Ishire Tasorentsi. Te noncoyeji pincomijeitearo, irointi nocoaque piojeitavaquero. 2 Piojeiti peerani te pinquemisantajeiveiteani. Piquemisantashiyeveitaroni povetsicashiyetari, pijitasorentsivetari. Tempa omasontijeitaque iroori. 3 Nocoaque piojeitavaquero oca. Ariorica oneaveetacaaqueri Ishire Tasorentsi atiri, eiro icantitsi: "Te incameetsateji Jesoshi". Aisati oquempetaca, eirome oametirime, eiro icantime: "Irio novincatsarite Jesoshi". 4 Onashiyetaca omatacaajeitaqueeri, iro cantaincha apaniro oni Ishire Tasorentsi. 5 Onashiyetanaca oca antajeitiniriri Avincatsarite, iro cantaincha apaniro ini irinti. 6 Onashiyetaca antajeitaqueneriri, iro cantaincha apaniro ini irinti Tasorentsi. Tempa iriotaque matacaajeiteerori maaroni. 7 Oamejeitaquee Ishire intacotavacantajeitacari. 8 Iotacaayetaqueri aparopee, cameetsa iquenquetsatantacari; irio itsipapee oametaqueri, cameetsa yoametantaqueerori ioyetiri. Ocarati oameyetiriri apaniro: ora Ishire Tasorentsi. 9 Irosati matacaayetiriri itsipapee ishirejeitacaro icantayetiri Tasorentsi; itsipapee omatacaaqueri yoavisacoyetiri mantsiaripee. 10 Irosati matacaayetiriri itsipapee itasoncantayeti. Pashini omatacaaqueri icamantantayeti. Pashinipee iotacaaqueri ioyetavaqueri quenquetsatacaantatsiri: iriorica quenquetsatacairiri camaari, irompa terica irio. Pashini, omatacaayetiri ineanatashiyetaro pashinipee neantsi. Pashini aisati omatacaayetiri yovaajeenero ora icantaqueeri. 11 Onashiyetaca oamejeitaqueri, iro cantaincha aparoni oni oamejeitiriri: irootaque Ishire Tasorentsi. Paitarica onintacaayetiriri, irootaque oameyetiriri, omatacaaqueri. 12 Pamene: apaniro onaveta avatsa, iro cantaincha ainiro aiti, aco, aqui, ayempita, maaroni. Oshequi onaveta, iro cantaincha apaniro onaveta avatsa. Aisati iquempeta iriori Quirishito. 13 Apaniro onaveta Ishire Tasorentsi. Otasoncacoventajeitaquee, irootaque ashanincatavacaajeitantacari, oquempetacaajeitaquee apaniro anajeiti. Acarajeitiri jorio, itsipapee caari joriotatsi; itsipapee pimantaari inaveta, pashinipee te impimanteeteriji. Quiso oajeitaquee Ishire Tasorentsi: apaniro oni. 14 Apaniro oni avatsa, iro cantaincha timatsi aniitantari, ajiricantari, amenantari, aquemantari, oshequi. 15 Te oncanteji aiti: "Te naro iraco, te naro ivatsa iriori". Tempa irootaque aiti avatsa, te onashiteaji. 16 Te oncanteji ayempita: "Te naro iroqui, te naro ivatsa iriori". Pineaquero, tempa irootaque ayempita avatsa, te onashiteaji. 17 Ioteamerica avatsa apajaquironi, ¿jaoca ancanteameri anquemanteameri? Ioteamerica aquemantari, ¿jaoca ancanteameri anquemeencatanteameri? 18 Iro cantaincha cameetsa yovetsicayetaquero Tasorentsi avatsa: aquemantari, amenantari, aniitantari, maaroni. Paitarica icoiri, imayetaquero. 19 Iotaquearicame aqui anaqueme, ¿jaoca ancanteameri? 20 Apaniro oni avatsa, iro cantaincha otimi aiti, aqui, ayempita, aco, maaroni. 21 Tecatsi oncantea aqui oncantero aco: "Te pincanteji". Aisati aito, te oncanteroji aiti: "Te nonintempiji". Teve, te oncanteroji. 22 Timatsi avatsapeequiniri paitapeerica, ajivetaro otimashita, iro cantaincha ocameetsatasanotaque otimayeti. 23 Aisati oquempeta, ainiro apashiventacari, iro cantaincha ocameetsati ontime. Apashiquiro caari acoi onconijate. 24 Te ampashiqueroji caari apashiventaca. Iro cantaincha cameetsa yovetsicayetaquero avatsa yora Tasorentsi. Ocameetsati ontimajeite ora caari aneacameetsaveta. 25 Imataquero oca oncavintsavacaajeitanteari aiti, aqui, maaroni. Tecatsi oncantajeitea onquisavacaajeitea. 26 Ariorica ocatsitaque aparo, ari aquemaquero maaroni avatsapeequi. Tecatsirica oyerone aparo, tempa aquimoshireventajeitaquero. 27 Avirojeitaque ivatsa Quirishito. Avirojeitaque iiti, iraco, iroqui, iyempita, maaroni. 28 Ari acarajeiti oshequi quemisantajeitiriri Tasorentsi. Ijivataque Tasorentsi itiancaqueri aparopee iquenquetsati. Pashini itiancaqueri icamantanti. Pashini itiancaqueri yoametanti. Impoiji pashini itiancayetaqueri itasoncantayetaque, pashini yoavisacoyetiri mantsiaripee, pashini intacotanta, pashini icantayetiri quemisantatsiri paitarica irantayeteri, pashini ineanatashiyetaro pashinipee neantsi. 29 ¿Itiancajeitaqueempa anquenquetsate maaroni? ¿Acamantantajeitimpa maaroni? ¿Avametantajeitimpa maaroni? ¿Atasoncantajeitimpa maaroni? 30 ¿Avavisacojeitirimpa maaroni mantsiaripee? ¿Amajeitaquerompa maaroni aneanatashiyetaro otsipapee neantsi? ¿Amajeitaquerompa maaroni avaaqueneri ashaninca oca icantiriri? 31 Iro cantaincha cameetsa pincoacotasanoteri Tasorentsi irimatacayempiro cameetsatatsiri. Meeca noametasanotempiro cameetsatasanotatsiri.

1 Corintios 13

1 Ariorica amatero aneanatashitearo otsipapee neantsi, ariorica amatero anquemero irineane inampirepee Tasorentsi, iro cantaincha eirorica anintajeitiri itsipapee, tempa antsipetashijeitaquearo, ayotashiyevetearo aneaveete. Aquempetarocari campana, ocantashita, teeiin, teeiin. Aquempetarocari tamporo ocantashita, tin, tin, tin. 2 Ariorica ayotitayetearo caariquera ineeti, ariorica ayotitayetearo maaroni imanayevetacari Tasorentsi, ariorica amayetero maaroni ioyetiri atiri, ariorica anquearioventero anquemisantasanoteri Tasorentsi, irootaque amatantearori avaayetajero toncaaripee: iro cantaincha eirorica anintasanotiri itsipapee, antsipetashijeitearo ayotashivetearo maaroni, eiro acameetsatitsi. 3 Ariorica ampashiyeteari ashinoncaincari maaroni timimojeiteeri, ariorica anquearioventeneri Tasorentsi anquenquetsatacoteri, irootaque inquisanteeri atiri, intaimenteetanteerori; iro cantaincha eirorica anintasanotiri itsipapee, antsipetashijeitearo maaroni, tecatsi amatimateneri Tasorentsi. 4 Ariorica anintasanojeiteri itsipapee, eiro ashintsititsi anquisheri, irointi aneshinoncateri, eiro aquishimentiritsi imayetaqueri iriori, eiro ashemetitsi. 5 Ariorica anintasanoteri itsipapee, eiro antirotsi caari cameetsayetatsi apashiventacari, eiro antirotsi acoasanotiri arori, irointi anteneri inintacayeeri iriori; eiro ashemaritsi, eiro aquenqueshiretapinitirotsi caari cameetsatatsi yantayetiri. 6 Ariorica aninteri itsipapee, eiro aveshireimentarotsi caari cameetsatatsi, irointi aveshireimentea queariotasanotatsiri, 7 eiro aperataritsi, eiro aamaaritsi, eiro atseenquiritsi, irointi ancavintsayeri aisati intacoteari. 8 Eiro acantatiani ancamantante, eiro acantatiani aneaveetashitearo otsipapee neantsi. Eiro acantatiani ayotashivetearo paitapeerica, irointiquea ancantaitatiyempani anintavacaajeitea. 9 Te ayotasanojeiveteaji, te ancamantantasanojeiveteaji. 10 Coajica omoncarataquearica cameetsatasanotatsiri, eiro acoajirotsi oca cameetsayevetachari. 11 Peerani ajananequiveitani, aquempeveitani jananequi aneaveetashita, ayotashiveta capichaji, aquenqueshireaveta capichaji. Antearitantapaacari, ajocanaquero ajananequiveitani. 12 Meeca oquempetaca amenaatacotaqueri Tasorentsi amenaarontsiqui, te inconijatasanoteji. Coajica amenavorotasanotapeeri inquitequi. Meeca ayojeivetari capichaji, coajica ayotasanojeitapaajeri, oquempetaca iotasanotaquee meeca. 13 Meeca acantatiani aquemisantajeitaqueri Tasorentsi, ayojeiti eiro yamataviteetsi, anintavacaajeitaca. Iro cameetsatasanotaintsiri anintavacaajeitaca.

1 Corintios 14

1 Pincoasanojeite pinintajeiteri itsipapee. Aisati pincoasanotero pimatero maaroni omatacaaqueeri Ishire Tasorentsi, pincamantantajeiteariri itsipapee. 2 Ainiro atiri omapocashitacari ineanatashitanacaro otsipapee neantsi. Te inquemavaqueriji atiri, irintiquea Tasorentsi. Tecatsi quemavaquerone icantiriri. Omanavetaca oca oneanatacairi Ishire Tasorentsi. 3 Iro cantaincha yora oametantirori irineane Tasorentsi, yoametaqueri atiri, iveshireacaacari, iquimoshiretacaaqueri. 4 Yora neanatashitarori pashinipee neantsi yoametaja irisati, iro cantaincha yora camantantatsiri yoamejeitiri maaroni iyemisantaririnte. 5 Nocoaveta pineanatero otsipapee neantsi, iro cantaincha nocoasanotaque poametantero irineane Tasorentsi. Oshequi imataque irinti camantantatsiri: iotacaajeitiri iyemisantaririnte. Intimerica ovaayeeroneri irineane yora neanatashitachari, ocameetsati aisati. Iriojeitavaquero quemisantatsiri, inquemavaquero. 6 Pamene, noyemisantaririnte: noneanatashitapeempirome otsipasato neantsi, tempa nantsipetashitaquearome. Nocoapinitaque namitacojeitimpi, tempa irootaque nocamantantimpirori caari pioti, irootaque niotacaantaquempirori. Tempa nocamantimpiro irineane Tasorentsi. Tempa noametaquempi. 7 Te aneeji shiovirentsi, jaaviquirentsi, caari oni atiri. Ariorica osamejencataque, joa, joa, joa, te ayoteji paitarica oncantemeri. 8 Pamene, itioyeetiniri soraro iriotanteari irimanatea, tiii, tiii. Iro cantaincha ariorica osamejencataque, ¿ariompa iriojeitaque irovetsicajeitaquea irimanatanteari? 9 Aisati piquempetacaro. Ariorica pineanatashitearo caari iquemeetavaque, vero, vero, ¿jaoca incanteari inquemanteetavaquearori pincanterimeri? Tempa ari pantsipetashitaquearome pineaveeteme. 10 Aca quipatsiqui ainiro oshequi neantsipee. Onashiyetanaca, iro cantaincha te incomijencatearoji yora ashitarori irineane. 11 Iro cantaincha terica anquemavaquero irineane neanavetachari, te irishanincateeji, aisati te ashanincateariji iriori. 12 Tempa picoajeitaque omatacaajeitempi Ishire Tasorentsi, ari pincoasanotaque meeca omatacayempi poametasanoteri piyemisantaririnte. 13 Irootaque noncamantantempirori oca: ariorica pineanatero neantsi caari iojeiti, iro cantaincha pincanteri Tasorentsi iramitacotempi pimatantearori povaayeneri piyemisantaririnte picantavetacariri. 14 Ariorica noneanatantari Tasorentsi neantsi caari noneanatapiniti, noquenquetsatacaavetacari noshirequi, iro cantaincha te nioteroji noncantayeterimeri. 15 ¿Paita nanteri narori? Ariorica nonquenquetsatacayeri Tasorentsi, nonquenquetsatacayeri noshirequi, iro cantaincha oncameetsate aisati nonquenqueshiretero paitarica noncanteriri. Ariorica nompampoyeaventeri Tasorentsi, nompampoyeaventeri noshirequi, iro cantaincha ocameetsati aisati nonquenqueshiretero paitarica nompampoyeaventaqueriri. 16 Pamene, ariorica pinquenqueshiretaquea: "Icameetsatasanoti Tasorentsi", iro cantaincha pincomitsatearorica pineane, ¿jaoca incanteari inquemantajeitearori yora iroaquera tsipajeitimpi? Eiro iotavaquerotsi paitapeerica pincanterimeri. 17 Ariorica pimpasonquitasanoteri Tasorentsi, iro cantaincha terica onconijateji, tecatsi pincantea poameteri itsipapee. 18 Nanaacojeitaquempi noneanatashitaro neantsi caari ioyeeti, irootaque nopasonquitantariri Tasorentsi. 19 Iro cantaincha ariorica ampatotimentajeiteari Tasorentsi, nonintasanotaque noneanatantearo noquemasanotaqueri, noametanteariri itsipapee. Ariorica noneanatashitearome oshequi neantsi caari iquemeeti, eiro ocameetsatime. Nantsipetashitearome, vero, vero. Cameetsataque noneanatero aparopee neantsi iquemajeitaqueri. 20 Meeca, noyemisantaririnte, eiro pishiiritsi jananequi: pinquenqueshiretasanotanaquea. Eiro catsini piquenqueshiretirotsi caari cameetsatatsi: pinquempetajeari iroaquera timatsi, te inquenqueshireteroji iriori. Iro cantaincha ariorica pinquenqueshiretasanotanaquea, cameetsa pinquempeteari antearipee, timatsiri iotantari. 21 Jero oca ocantiniri Sanquenarentsi: "Icanti Avincatsarite: 'Nocantavetacari joriopee, iro cantaincha te inquemisantenaji. Coajica nontianqueneri itsipapee atiri, nashitarori irineane, incamantaveteari, iro cantaincha aisati iriori, eiro iquemisantavaquenatsi'". 22 Irootaque noncamantantempirori oca: ineanatashiyeetacaro otsipapee neantsi iriojeitanteari caariquera quemisantatsi yoametaquee Tasorentsi. Te irineanatashiyeeteneri quemisantatsiri iroameteri. Ocameetsati avameteri quemisantatsiri irineane Tasorentsi. Tequera avameteriji irinti caari quemisantatsi: tequera inquemeroji. 23 Pamene, noncamantempiro: pampatotimentajeitearirica Tasorentsi, ariorica pineanatashijeitaquearo otsipapee neantsi caari iojeiti: vero, vero. Jeri inqueapee itsipapee atiri, caari quemisantatsi; tempa incantapaaque: "Jo, pamenerite yoca, itsaviataque". 24 Iro cantaincha ariorica poametante aneanequi, ari inquemapaaquero caari quemisantatsi, ariorica itsipapee atiri. Inquemapaaquempi, iriotanteari te incameetsateji, otimi irantane. Onquenqueshiretacayeri maaroni iquemajeitapaaqueri. 25 Inquenqueshiretanajero maaroni imanavetacari ishirequi. Intiyeroashiteari Tasorentsi, impincatsateri. Incantempi: "Queario, itsipatasanojeitaquempi Tasorentsi". 26 Pineaquero, noyemisantaririnte. Ariorica pampatojeitea, cameetsa impampoyee aparo, iroametante itsipa, incamantante pashini, itsipa irineanatero neantsi caari piquemajeiti, pashini irovaajeneri quemisantatsiri icantaqueriri. Iro cantaincha, paitapeerica pantajeiteri, pantero poamejeitanteariri piyemisantaririnte. 27 Intimerica neanatantearoneri neantsi caari iquemeeti, cameetsa irineanate ariorica apite, ariorica mava: eiroquea oshequi. Eiro itsipatavacaajeitatsi irineanajeite. Irijivate aparo, impoiteri itsipa. Cameetsa intime ovaajenerine pishaninca icantaqueriri. 28 Terica intime ovaajenerine icantiriri, cameetsa irimajeretanaque, eiro ineanatashijeitatsi apatojeitainchari, irointi cameetsa irineanashirete ishirequi, aisati irineanateri Tasorentsi ishirequi. 29 Cameetsa iroametantero irineane Tasorentsi, incarataque camantantatsineri apite, ariorica mava. Irintiquea itsipapee, inquenqueshiretasanojeitero icamantayetaqueriri. 30 Ariorica iroameteri Tasorentsi pashini savicatsiri caari iojeiveta, ocameetsati irimajeretanaque. Ariorica irivecarataquero yora jivatatsiri iquenquetsati, ari impoiji iriori iroametante. 31 Cameetsa incamantacotero irineane Tasorentsi apaniro, impoiji aparo pashini, iriojeitanteari maaroni, inquimoshirejeitanteari. 32 Yora camantantirori irineane Tasorentsi, cameetsa irimajerete, ariorica ijivataque ineanataque itsipa. 33 Te incoyeji Tasorentsi onconoanatavacaayea aneanepee tecatsi anquemantavaquearori, irointi icoaque amajerejeitanaque anquemajeitantearori. Ariorica yapatotimentapinitari Tasorentsi maaroni yoameetsajeitiri, amejeitaca 34 tsinane omajerejeitaque. Te oshinetanteaji oneanate. Cameetsa onquemisante, tempa aitaque ocanti Sanquenarentsi. 35 Ocoirica iote paitapeerica, cameetsa osampiteri ojime anta ovancoqui. Te oncameetsateji oneanate pampatotimentajeitaririca Tasorentsi. 36 Pamene, te avirojei intearone poametantajeitero irineane Tasorentsi. ¿Pijitaquempa apaniro piotiro? 37 ¿Picarajeitirimpa camantantatsiri? ¿Picarajeitirimpa quemisantirori Ishire Tasorentsi? Nocoaque iriotavaquero iriori oca: oca nosanquenatimpiri, irootaque irineane Avincatsarite. 38 Eirorica iquemisantirotsi pishaninca oca, eiro piquemisantajeitiritsi iriori. 39 Meeca, noyemisantaririnte, pincoasanojeite pincamanteri itsipapee irineane Tasorentsi. Iro cantaincha eiro pitsaneacotaritsi irineanayeetero neantsi caari piquemajeiti. 40 Poameetsatero paitapeerica pantayeteri. Te oncameetsateji pineanaveete: pimajerejeite maaroni, pinquemisanteri aparo neanatatsineri.

1 Corintios 15

1 Meeca, noyemisantaririnte, nonquenqueshiretacaajempiro aisati nocamantitaquempiri: tempa ocameetsataque, piquemisantitavacaro; irosati meeca picanta piotasanoti queariotaque, te ontseeyantsiteaji. 2 Irootaque oavisacojeitempineri, ariorica pincantatiyempani pinquemisantasanotero. Iro cantaincha ariorica pinquemisantamempeashitearo, eiro oavisacotimpitsi. 3 Nojivati novaaquempiro oca icamantiteetaquenari: ainiro antajeitaqueri caari cameetsatatsi, irootaque icamimentantajeitaqueeri Quirishito. Imoncarataquero ocamantacotitariniri Sanquenarentsi. 4 Yoiminqueetaqueri omoroqui. Ocarataque mava quitaiteri itinaantanajari aisati. Imoncarataquero aisati ocamantacotitariniri Sanquenarentsi. 5 Inijaacari Sejashi, aisati inijaajeitajari yora iroamereni, icarataque 12. 6 Impoiji inijaajeitajari oshequi ayemisantaririnte, yapatotavacaajeita. Yanaaquero 500 neajeitaqueriri. Aneatsiquera oshequi, iro cantaincha icamaarantaque aparopee. 7 Impoiji inijaajari Santiaco, aisati inijaajari maaroni itiancanepee. 8 Impoitajana narori, inijaajana. Oquempevetaca impoiji notimaque. 9 Itiancaquena, iro cantaincha te nonquempeteariji itsipapee itiancane, te noncameetsateji: tempa noquisaveitarini maaroni quemisantiriri Tasorentsi. 10 Ineshinoncataquena Tasorentsi, irootaque noquempetantajari meeca. Te irantsipetashiteaji ineshinoncataquena. Ipomerentsiventajari Tasorentsi itsipapee yora itianquiri, iro cantaincha nanaacojeitajiri nainti, nopomerentsiventasanotajari. Te nomatashitearoji narori, irointi ineshinoncataquena, nomatantacarori. 11 Ariorica noquenquetsatacaajeitimpi, iriorica itsipapee itiancane quenquetsatacaajeitimpiri: te ompashiniteji. Aitaque omoncaratavacaaca nocamantajeitimpiri: ariorica piquemisantaquero, aitaque pavisacotaje. 12 Pamene, nocamantajeitaquempi: "Icamaque Quirishito, itinaanaja aisati". Piquemisantajeitavaquena. ¿Paitasa picantaarantantacari te intinaayeji camayetaintsiri? 13 Eirome itinaajame camaintsiri, eirome itinaajame iriori Quirishito. 14 Eiroricame itinaajame, natsipetashitacarome nocamantantayeti, patsipetashitacarome avirori piquemisantajeitaque. 15 Aisati piotaqueme notseeyacotacari Tasorentsi. Pineaquero, tempa nocamantacotaqueri: "Yoitinaajiri Quirishito", iro cantaincha eirome itinaajame camayetaintsiri, eirome yoitinaajirime iriori. 16 Eirome itinaajame camaintsiri, eirome itinaajame Quirishito iriori. 17 Eirome itinaajame, patsipetashijeitacarome piquemisantajeitaque; ainirome ontimimotempime caari cameetsatatsi, 18 aisati incanteanime irijatapiniteme Sharincaveniqui camajeitatsiri, aisatime iriori yora quemisantajeivetariri Quirishito. 19 Aisati arori, eirome atinaajame, atsipetashitacarome aquemisantavetacari meeca Quirishito, avashinoncaasanotaqueame, anaacojeitaquerime maaroni atiri ashinoncaajeitachaneri. 20 Iro cantaincha itinaasanotaja Quirishito, ijivajeitaqueri maaroni pashini camajeitatsiri. 21 Timatsi yantaqueri yora Aran, irootaque acamajeitantacari meeca. Aisati iquempetacari, timatsi yantaqueri iriori itsipa shirampari, yora Quirishito, irootaque antinaajeitantajeari. 22 Ashanincajeitacari Aran, irootaque acamajeitantacari. Aisati oquempetaca, ashanincajeitacari Quirishito, irootaque iroaneajeitantajeeri. 23 Ijivajeitaquee iriori. Impoiji, ariorica impocaje, intinaajeitanaje maaroni quemisantajeitiriri. Aitaque oncanteari: ariorica omoncarataquea, antinaajeitanaje, maaroni. 24 Impoiji irivecarayero maaroni, impoyereajeri Quirishito maaroni caari pincatsatiri: pincatsarijeivetachari, jivatacantantavetachari, savicacaantatsiri, maaroni. Incanteri Tasorentsi: "Meeca, Apa, pimpincatsariventeri avinti maaroni timajeitatsiri". 25 Impincatsariventante Quirishito irosati intsoncajeitantajeari maaroni quisajeivetacariri. 26 Impoiji eiro icamajitsi aisati atiri. 27 Ocantini Sanquenarentsi: "Ipeaqueri Tasorentsi Quirishito pincatsariventiriri maaroni timajeitatsiri". Tempa ocanti: "Maaroni timajeitatsiri", iro cantaincha eiro ipincatsariventiritsi Iriri: tempa iriotaque peaqueriri pincatsari. 28 Coajica aitaque iranaacojeiteri Quirishito maaroni timajeitatsiri, impincatsariventajeiteri maaroni. Apaniro irinti Iriri, tecatsi incanteri impincatsariventeri irinti. Incanteri: "Apa, aviro nopincatsati, panaacojeitana maaroni, pipincatsaritasanotaque avinti". Queario, Tasorentsisanori ini irinti, pincatsarisanori ini. 29 Pamene, timatsi vaotisatimentariri camaintsiri. Eirome itinaajame camaintsiri, tempa irantsipejeitearome. 30 Aisati, eirome atinaajame, tempa nantsipetashitearome nopomerentsiventapinitaro noquenquetsati. 31 Piquemisantajeitaqueri Avincatsarite Jesoquirishito, irootaque noveshireimentantajeitaquempiri: queario oca nocantaquempiri. Aisati oquempetaca, queario oca noncamantempiri: te nioteji jaocarica oncarate iroimenteetenaro noquenquetsati. Maaroni quitaiteri timatsi coavetachari iroimentenaro. 32 Anta Ejesoqui iquisasanotaquena savicayetatsiri, oshequi opomerentsitimotaquena. Oquempetimovetaquena noipiavajiri maniti oyenanemeri. Oshequi opomerentsitaca. Pamene, eirome atinaajame, tempa nantsipetashitaquearome. Eirome atinaajame, eiro aquenqueshiretirime Tasorentsi: tsame avajeitea, tsame ashinquijeitea; impoiji ancamaque, ari acarati. 33 Eiro pishinetiritsi tseencantatsiri iramatavitempi. Tempa queario icanteeti: "Eiro quiso poiritsi tseencantatsiri: yantacaimpirocari caari cameetsatatsi". 34 Pinquenqueshireempa, eiro papiitajirotsi aisati caari cameetsatatsi. Picaratapinijeitiri caari iojeitiri Tasorentsi: ¿paita caari pipashiventanta? 35 Ariorica irisampitee tseencantatsiri: "¿Jaoca incanteari intinaantanajeari camaintsiri? ¿Jaoca oncanteari ivatsa, ariorica intinaaje?" 36 Te inquenqueshireempaji. Eirorica opanquitatsi oitsoqui quipatsiqui, eiro oshioquitsi. 37 Ariorica ampanquitero oitsoqui, te ampanquitacoteroji ovatsa, ominca, oshi, maaroni: atsatairo apanquitiro oitsoqui. Ariorica ampanquitero arori tirico, ariorica pashini oitsoqui, 38 iro cantaincha itimacaaquero Tasorentsi ovatsa, ominca, oshi, maaroni; imataquero inintacaaquerori. Tirico oitsoquitacairo oitsoquisanori iroori. Caniri otimi ovatsasanori iroori. Aisati oquempejeitaca maaroni shiocayetatsiri. 39 Te irimoncaratavacaajeiteaji maaroni timajeitatsiri. Ainiro atiri, inashita iriori poshiniri. Inashita aisati vanquitachari. Inashita aisati shima. 40 Ainiro timatsiri quipatsiqui, aisati timatsiri inquitequi. Icameetsajeitaque, iro cantaincha inashiyetaca, te irimoncaratavacaajeiteaji. 41 Iporei catsirincaiteri. Inashita yora cashiri, iquitasanteti irinti. Inashita aisati yora impoquiro, iquitaporoquiti. Aisati inashijeitaca impoquiropee: aparo quitasantevetachari, yorari pashini, te. 42 Aisati ashiaquero arori, ariorica antinaanaje: eiro aquempetajatsi meeca. Intijeetee, ari ampatsaajeitanaque. Antinaajerica, eiro apatsaajitsi aisati. 43 Te oncameetsateji oca intijeeterica, iro cantaincha oncameetsatasanotaque tinaajanchaneri. Meeca te ashintsiteji, irompa antinaanajerica, ashintsitasanotanaje. 44 Oca avatsa itijeetiri, tempa ametacaro quipatsi atimajeitantaro. Ariorica antinaanaje, onashitanajea avatsa, ametantapaajearori asavicajeitapaaje anta inquitequi. Otimi avatsa quipatsiquiniri, ontimaje coajica aisati savicajantsineri inquitequi. 45 Ocanti Sanquenarentsi: "Aneatsiri inaveitani yora jivataintsiri shirampari, yora Aran". Irinti yora impoitiriri, yora Quirishito, oaneantasanotatsiri ini, ainiro itasorenca irinti. 46 Tempa ojivataque meeca oca avatsa asavicantacari aca quipatsiqui; coajica ontimaje avatsa iroaqueratajantsineri, savicajantsineri inquitequi, irointi. 47 Iponeaca yora jivataintsiri Aran quipatsiqui, oshanincataro ivatsa quipatsi. Yora apitetapaintsiri iponeaca inquitequi. 48 Isavicaveitani quipatsiqui Aran, aisati aquempejeitacari maaroni timajeitatsiri aca quipatsiqui. Isaviqui inquitequi itsipa, aisati anquempejeiteari maaroni jatatsineri inquitequi. 49 Aisati oquempetaca: ashiajeitaquero meeca ivatsa yora quipatsisati, coajica ashiapaajero ivatsa yora inquitesati. 50 Irootaque, noyemisantaririnte, noncamantantempirori oca: tecatsi oncantea oca avatsaca ojate anta ipincatsaritinta Tasorentsi, tempa ompatsaye. Tecatsi oncantea ojate anta te impatsaajeitenta savicajeitatsiri. 51 Pamene, noncamantempiro oca manavetachari: eiro acamajeititsi maaroni, iro cantaincha ampashinijeitanaje maaroni. 52 Ari intioyeete, ayojeitanteari omoncarataca. Intsipaite ampashinijeitanaque, oquempetaca amatsioqui aparo, ari omataca, matsio. Intioyeete, irosati irointinaantajeitajeari Tasorentsi maaroni camajeivetainchari; eiro ipatsaajeitajitsi aisati. Aitaque, ampashinijeitanaque maaroni. 53 Ashi airo apatsaajeiti, iro cantaincha eiro apatsaajeitajitsi aisati. Ashi airo acamajeiti, iro cantaincha eiro acamajeitajitsi aisati. 54 Ompatsaajeitanaque oca avatsaca maaroni, iro cantaincha ontimaje avatsa caari patsaanetajantsine. Ancamajeitanaque maaroni, irompa coajica, eiro acamanejeitajitsi. Impoiji omoncarataquea oca isanquenayeetiri: 55 "Ariove. Eiro apiitajatsi ancamajeitaje aisati. Eiro aquenqueshiretajatsi ancame. Cameetsave. Meeca eiro atsaroacaajeitajarotsi ancame". 56 Ariorica antayetero caari cameetsatatsi, ari antsaroacaaquearo ancame. Timatsi aisati isanquenare Moishishi, camantaqueeri: "Ainiro pantane". 57 Irio oavisaacojeitaqueeri Avincatsarite Jesoquirishito. Ariove. Cameetsa ini Tasorentsi. Eiro atsaroacaajeitarotsi ancame. 58 Irootaque, noyemisantaririnte nonintasanotiri, noncamantantempirori oca: pinquearioventeneri Avincatsarite paitapeerica panteneriri, eiro piperashireatsi, pincantatiyempani pinquearioventero. Piojeitaque eiro patsipetashitarotsi pimpomerentsiventeari.

1 Corintios 16

1 Meeca nonquenquetsatacoteri quirequi pampatoteneri ayemisantaririnte ashinoncaajeitachari anta Jerosarequi. Oca nocamantimpiri, nocamantaqueri aisati quemisantatsiri anta Carashiaqui. 2 Maaroni tomincoqui ocameetsati pampatotapiniteneri jerosaresati piirequite, pinquempoyeneri. Jaocarica incarate piirequite, pinquempoyearanteneri. Pintearo pampatotiteanari meeca, opomerentsitimotimpicari ariorica nareetapaaquea. 3 Aisati nocoaque pincoyeitea aanajenerine. Ariorica nareetapeempa, nosanquenateneri jerosaresati, iriotantavaqueariri. Irosati antiancanteari Jerosarequi. 4 Pincoajeiterica nojate narori, ari nontsipajeitanaqueari. 5 Coajica nojate noneajeitempi, iro cantaincha nocoaque nojatapainte Maseroniaqui. 6 Ariorica osamani nosaviquimojeitempi, ariorica nosarintsitacotaque. Impoiji pincavintsaajeitavaquena, jaocarica nojateri aisati. 7 Ariorica noneapaajempi, te noninteji noshintsitanaque navisanaquempi. Nocoaque osamani nosaviquimotanaquempi, irishinetenarica Avincatsarite. 8 Nosavicanaquetsita aca Ejesoqui, irosati omoncaratanteari Pentecoshiteshi. 9 Icoacaajeitaquena oshequi nonquenquetsatacaajeitanaqueri. Oshequi iquemisantajeiti. Itimi aisati oshequi quisajeitaquenari. 10 Irareetapeempirica Timoteo, pineshinoncajeitavaqueri. Tempa iquempetaquena narori, oshequi yantaveetiniri Avincatsarite. 11 Eiro pitseencavaqueritsi. Ariorica omoncaratapaaquea impiaje aca, aisati cameetsa pineshinoncatavajeri, cameetsa irareetitantajeari aca. Noyeaqueri, aisati itsipapee ayemisantaririnte. 12 Aisati nocantavetacari ayemisantaririnte, Aporo. Nocantasanovetacari irijateme irineempime, intsipatearime itsipapee quemisantatsiri. Te incoyeji irijate meeca. Ariorica coajica irijatanaque. 13 Paamayeariyea, yamatavitimpicari. Pinquearioventajeitero pinquemisantasanojeite. Eiro pitsaroajeititsi. Pishintsiventeneri Tasorentsi maaroni. 14 Tsame anintajeiteri ashanincapee, paitapeerica anteneriri. 15 Piojeitiri, noyemisantaririnte, yora Eshitejana aisati ishaninca iriori. Ijivajeitiri Acayasati iquemisantajeiti. Iquearioventaquero icavintsaajeitiri maaroni ayemisantaririnte yoameetsantiri Tasorentsi. Tecatsi canterine, iotashitaca icavintsavacaajeitaca. 16 Ipomerentsitaca yamitacotasanojeitimpi, paitapeerica yantayetimpiri. Nocoaque pinquemisantajeitavaqueri iriori, aisati pinquemisantajeitavaqueri maaroni quempejeitacariri. 17 Noveshireimentavacari yora areejeitachari: yora Eshitejana, Jorotonato, aisati Acaico. Ainirojeitatsi aca, oquempetimotaquena avirojeitaquerica tsipajeitaquenari aca. 18 Iquimoshiretacaaquempi chapinqui, meeca iquimoshiretacaapaaquena narori. Cameetsa pineacameetsajeitavaqueri iriori. 19 Yovetsatasanojeitaquempi maaroni apatotimentariri Tasorentsi aca Ashiaqui. Aisati yovetsajeitimpi Aquira aisati iroori Pirishira, aisati maaroni apatotapinijeitachari anta ivancoqui. Tempa iriojeitaque quemisantajeitiriri Avincatsarite. 20 Yovetsajeitaquempi maaroni ayemisantaririnte. Ariorica povetsatavacaaquea, cameetsa paacameetsatavacaajeitea. 21 Narotaque Pavoro vetsajeitimpiri. Narotaque sanquenajeitimpirori. 22 Irijateta Sharincaveniqui maaroni caari ninterine Avincatsarite. Pishintsite, Novincatsarite, pimpocaje. 23 Cameetsa irineshinoncajeitempi Avincatsarite Jesoshi. 24 Tempa aquemisantajeitiri Jesoquirishito, irootaque meeca nonintasanojeitantimpiri. Narotaque sanquenajeitimpirori oca:

2 Corintios 1

1 ¿Ainirompi corintosati? Narotaque aca Pavoro sanquenajeitimpirori. Peerani itiancaquena Jesoquirishito noquenquetsatacotaqueri, irootaque inintacaaquenari Tasorentsi. Notsipatari aca ayemisantaririnte Timoteo nosanquenajeitimpi. Nosanquenajeitimpiro maaroni quemisantajeitatsiri ara corintoqui aisati Acayaqui. 2 Nocoaque irineshinoncajeitempi Apa Tasorentsi, aisati cameetsa irisavicacaajeitempi. Nocoaque aisati inquempetaquempi iriori Avincatsarite Jesoquirishito. 3 Tempa icameetsatasanotaque Tasorentsi, yora iriri Avincatsarite Jesoquirishito. Iriotaque neshinoncajeitaqueeri, veshireacaajeitaqueeri. 4 Ariorica ashinoncaajeivetaca tempa yoveshireacaajeitaquee. Pamene, intacaro yoveshireacaajeitaquee arori, ayojeitantacari aveshireacaajeiteari yora itsipapee ayemisantaririnte, ariorica irashinoncayea iriori. 5 Ariorica oshequi anquematsicatimenteari Quirishito, oshequi aisati iroveshireacaajeitaquee. 6 Iro noquemaatsicatantacarori nocoaque oshequi piveshireimentajeiteari Tasorentsi, aisati poavisacojeitanteari. Ariorica noveshireimenteari, nocoaque aisati piveshireimenteari avirori: piojeitaque ariorica pinquematsicatearo paitapeerica, iroveshireacaajeitempi pamavetantearori. 7 Niotasanotaque ariorica pinquempejeitena pinquematsicatearo avirori paitapeerica, aisati pinquempejeitena piveshireimentajeiteari Tasorentsi. 8 Nocoaque piojeite, noyemisantaririnte, oshequi catsini noquematsicayetacaro anta Ashiaqui. Oshequi nashinoncaaca, te capichaji. Nojivetaca ari noncamaque. 9 Queario, niotaque tecatsi noncantea noavisacotajea narosati, irootaque naventantacariri Tasorentsi. Apaniro irinti imataquero yoavisacotaquena: tempa aisati imatiro yoitinairi camaintsiri. 10 Ari yoavisacotaquena, caari nocamanta; aitaque iroavisacotajena aisati, niotaque incanteani iroavisacotapinitena. 11 Pamitacojeitena, pincanteri Tasorentsi iramitacotena. Impoiji, ariorica iriojeite itsipapee iquemisantaquempi Tasorentsi, yoavisacotaquena, oshequi iriveshireimentajeiteari Tasorentsi iriori. 12 Ari yamitacotaquena Tasorentsi, ineshinoncataquena, irootaque noquearioventantanariri nantaveetiniri. Te niotashiteaji paitarica nantiniriri, iro cantaincha yoametaquena iriori ocameetsatantari nomayetaqueneri. Niotaque pineacameetsataquero nantayetaqueri, aisati iquempetaca itsipapee atiri, irootaque noquimoshiretantacari. 13 Te ompomerentsiteaji pineanatero oca nosanquenatimpiri, aisati te ompomerentsiteaji piojeitavaquero. Nocoaque piotasanojeitavaquero. 14 Capichaji piquemavetacaro nocamantaquempiri peerani, aisati capichaji piquemisantavetaquena. Ariorica impiapaaje Avincatsarite Jesoshi, noveshireimentajeitempi, iro cantaincha nocoaque pinquemasanotero nocamantitaquempiri piveshireimentajeitantenari meeca. 15 Ari niotaque piveshireimentavetaquena, pineacameetsavetaquena, irootaque noquenqueshireantavetacari noneajantempime. Nojivajeitempime noneajeitanajempime, impoiji novaanaqueame anta Maseroniaqui. Impoiji noneapaajempime aisati, impoijiquea novaanajeame Joreaqui. Apite aveshireimentavacaajeiteame. 17 ¿Ariompa nocoaque namatavitempi? ¿Noquempetacarimpa amatavitantatsiri cantashitachari: "Ari", aisati: "Eiro"? Te nonquempeteariji. Te noncoyeji nainti namatavitempi. 18 Tempa queariotaque icantiri Tasorentsi, te iramatavitanteji. Aisati narori, te noncantapinitempiji: "Ari nomataquero", impoiji: "Eiro nomatirotsi". 19 Ari nocarataqueri Shirivano, jeri Timoteo nocamantajeitaquempi jaoca icantari Jesoquirishito, yora Itomi Tasorentsi. Te incanteji iriori: "Ari nomataquero", impoiji: "Eiro nomatirotsi". Apatiro icantapiniti: "Ari nomatasanotero", impoiji imataquero. 20 Queario imajeitaqueenero maaroni icantaqueeri Tasorentsi. Irootaque nocantajeitantariri maaroni atiri icameetsataque, impincatsajeitanteariri iriori. 21 Aquemisantajeitaqueri Quirishito, irootaque itasoncaventantaqueeri Tasorentsi ashanincatavacaajeitantacari. Aisati timatsi icoacaajeitaqueeri antajeiteri, maaroni. 22 Itasoncaventajeitaquee maaroni, aisati itiancaqueero Ishire quiso oajeitantaqueeri. Meeca ayojeitaque eiro yojocajeiteetsi. 23 Iro caari nojatanta noneajempi peerani, te noncoyeji nonquenquejaimentempiro pantajeivetacari, te noncoyeji noashiretacaajeitempi. Ioti Tasorentsi te nontseeyaji. 24 Te noncoyeji noncantapinijeitempi pinquemisantajeitena, tempa piquemisantasanojeitaqueri Tasorentsi. Irointi nocoaque noveshireacaajeitempi, maaroni.

2 Corintios 2

1 Noquenqueshiretaque: "Eiro meeca nojatitsi noneeri yora corintosati. Napiitacaajiricari noashiretacaajeari, aisati noashiretacotaricari narori". 2 Ariorica noashiretacayempi, tempa aisati narori noashiretacojeitempi. Impoiji, ¿janica veshireacaajeitenaneri? Ariorica noneajeitajempi piveshireajeitanajea, ari noveshireanajea narori. Irompa eirorica piveshireajatsi, eiro noveshireajatsi narori. 3 Peerani nosanquenatantimpirori noshintsitsajeitaquempi pojocajeitantearori caari cameetsatatsi pantajeitaqueri. Te noncoyeji noashiretacojeitempi, irointi ocameetsati noveshireacojeitempi. Niotaque ariorica pineajeitavaquena nonquimoshiretapaaque, ari piveshireimentajeitavaquena avirori. 4 Peerani nosanquenajeitantaquempironiri, oshequi noashiretacojeitaquempi catsini, oshequi niracojeitaquempi. Iro cantaincha te noninteji noashiretacaajeitempi, irointi nocoaqueni piojeite oshequi nocavintsaajeitaquempi catsini. 5 Queario noashiretacovetacari yora aavetarori iashiane, iro cantaincha tempa avirojeitaque oashiretasanotainchari. 6 Ari poasanquetaajeitaqueri yora aavetarori iashiane, irootaque yojocantajarori yantaveitaniri, meeca moncarataca. 7 Meeca eiro piquisajiritsi aisati, irointi pincavintsaajeiteri. Piveshireacaajeiteari, te aninteji aiquero irijatatiiye iroashiretasanotanaquea catsini. 8 Nocoaque meeca piotacayeri queario picavintsaasanojeitaqueri. 9 Irootaque nosanquenatantimpirori peerani: nocoaqueni noneantajeitaquempi. Nocoaqueni niote queariorica piquemisantasanotaquena. 10 Janicarica picavintsaajeitiri, aisati narori noncavintsayeri. Ariorica irantimojeitaquee ashaninca caari cameetsatatsi, icoaque Quirishito eiro aquishimentiritsi, aisati icoaque ancavintsaajeiteri. Irootaque nocavintsantacariri. Aisati avirori, nocoaque paacameetsatavacaajeitea. 11 Aisati te noncoyeji irantacaajeiteero Satanashi caari cameetsatatsi. Niotaque oshequi icoaveta iramatavijeiteeme. 12 Ari chapinqui nareetaca Toroashiqui, nocamantajeitaqueri savicayetatsiri jaoca icanta Quirishito yoavisacotanti. Oshequi yamitacotaquena Avincatsarite, oshequi yaacameetsajeitaquena savicajeitatsiri, oshequi iquemisantajeiti. 13 Nocoavetapaacari Tito, iro cantaincha te noneeriji. Oshequi noquenqueshiretaqueri, irootaque novaantanajari Maseroniaqui. 14 Ari nocantani narori nopasonquitapinitiri Tasorentsi. Aquemisantaqueri Quirishito, irootaque itasoncacoventajeitantaqueeri, imatacaajeitantaqueerori maaroni icoacaajeitaqueeri. Meeca iotacojeitaqueri maaroni savicajeitatsiri. 15 Ari aquemisantajeitaqueri Quirishito, aisati ashanincajeitacari, irootaque ineacameetsajeitantajeeri Tasorentsi. Acarajeitaqueri savicatsineri inquitequi, aisati jatatsineri Sharincaveniqui. 16 Avamejeivetari aparopee, iro cantaincha itseencajeitaquee, irootaque irijatanteari iriori Sharincaveniqui. Yora itsipapee avamejeitaqueri, ari iquemisantajeitaquee irinti, irootaque irijajeitanteari inquitequi. Incantaitatiyempani irisavicajeite cameetsa. Oshequi noquenqueshiretasanotaquerove: ashinetiricari irijajeite Sharincaveniqui. Eirome yamitacotaname Tasorentsi, eiro nomatirome nonquemisantacaajeiteri itsipapee. 17 Ainiro oshequi oametantashijeivetarori irineane Tasorentsi iraanteariri quirequi. Te nonquempeteariji nainti. Itiancaquena Tasorentsi noametantero irineane, iotaque nocoasanotaque noametantero. Aisati yamitacotaquena Quirishito.

2 Corintios 3

1 Ari pineanatavaquero nojivataquempiri nosanquenataquempiri. ¿Pijitaquempa meeca oshequi noshemeti narori? ¿Picoaquempa intime pashini sanquenatacotenaneri camantempineri nocameetsatirica? Aisati narori, te noncoacayempiji pisanquenatacotena, pincamanteri pashini ashaninca nocameetsataque. 2 ¿Paita noncoantearori? Iojeitaque atiri oshequi noquenqueshirejeitaquempi, oshequi nocavintsaajeitaquempi. Iojeitaque iriori te namatavijeitempiji. 3 Te pisanquenatacotenaji paperiqui, iro cantaincha noquemisantacaajeitaquempi, aisati oameetsataquempi Ishire Tasorentsi, yora aneasanotatsiri. Meeca ioshirejeitaquena atiripee queario itiancaquena Quirishito, te namatavitanteji. 4 Niotaque queario oca nocamantajeitaquempiri. Noquemisantaqueri Quirishito, irootaque yamitacotantanari Tasorentsi nomayetaquero nocantaquempiri. 5 Te nomatashitearoji apaniro, irinti Tasorentsi matacaaquenarori. 6 Iriotaque iotacaanari jaoca icanta meeca yoavisacotanti. Peerani otimini isanquenare Moishishi camantajeiteeri paita icoacaaqueeri. Iro cantaincha eirorica amoncarajeitirotsi, ajate Sharincaveniqui. Iro cantaincha iroaquera meeca itiancajeiteero Tasorentsi Ishire, aajeitanajeeneri asavicantajeari anta inquitequi. 7 Peerani intacaro Tasorentsi, isanquenataquero mapi. Ineantacariri Moishishi, oshipaquireanaque ivoro, shipaquirerere; impoiji yoirincapaaja. Ari ineantajeitavajariri ishaninca opeavetanaja ishipaquirei, iro cantaincha te irimajeiteroji iramenavorojeitajeri: irosati icanta yatsioquintaqueri. Ari maaroni caari moncaratiro ocantiri isanquenare ijajeitaque Sharincaveniqui. 8 Ari isanquenatantarori Tasorentsi mapi, oshipaquireanaque ivoro Moishishini, yoanaque cavaco, aisati yoajeitanaque cavaco maaroni ishaninca. Meeca ainiro Ishire Tasorentsi, quiso oajeitaquee, aisati coajica osavicacaajeitajee anta inquitequi. Tempa aitaque avasanojeitapaaque cavaco, sorerere. 9 Yora caari moncaratiro ora sanquenarentsi yamaqueri Moishishi irijajeite irinti Sharincaveniqui, iro cantaincha ishipaquireacaaquero Tasorentsi ivoro Moishishi. Iro cantaincha ayojeitaque meeca yoameetsajeitaqueri Tasorentsi maaroni quemisantajeitiriri, ayojeitaque corajica aneajeitajeri anta inquitequi irishipaquireacotasanojeitajee. 10 Peerani aneacameetsajeivetaro isanquenare Moishishi, iro cantaincha meeca te aneacameetsatasanotajearo. Timatsi meeca cameetsatasanotatsiri catsini: yoameetsajeitaquee Tasorentsi, asaviquimojeitapaajeri anta ocameetsaitetinta catsini. 11 Ocameetsavetaca isanquenatiniri Moishishi, iro cantaincha eiro ocantaitatiani ontime. Irisavicacaasanojeitajee Tasorentsi inquitequi, ancantaitatiyempani: tempa ocameetsatasanotaque irointi, catsini. 12 Ari ayojeitaque queario asaviquimojeiteri Tasorentsi, irootaque caari apashiventanta aquenquetsatacaajeitaqueri atiri. 13 Te anquempejeiteariji Moishishini, ipashicavorotaca irinti: te incoyeji irineajeiteri ishaninca ompeanajea ishipaquireavorovetaca. 14 Iro cantaincha te inquenqueshireajeiteaji joriopee. Icantani ineanatapinivetaro isanquenare Moishishi, iro cantaincha te iriotacoteroji. Apatiro Quirishito matirori iriotacaajeiteri. 15 Queario, irosati icantajeita meeca. Ariorica irineanatero isanquenare, te iriotacoteroji: tecatsi incantea inquemero. 16 Iro cantaincha ariorica iraventeari Avincatsarite, iriotacayeri eiro yamatavitantajatsi irisati; irointi iriotasanotanaque. 17 Ainiro Avincatsarite Ishire, oamejeitaquee eiro apomerentsiventiro isanquenare Moishishi. 18 Meeca tecatsi amatavijeiteeneri, irointi timatsi ayojeitiri. Ayojeitaque icameetsatasanotaque Avincatsarite. Otasoncaventajeitaquee Ishire anquempejeitanteariri. Meeca aquempejeivetacari capichaji. Acantani apashinitapinitanaque. Coajica anquempetasanojeitapaajeari, ancameetsatasanojeitapaaje.

2 Corintios 4

1 Tempa icavintsaajeitaquee Tasorentsi, irootaque itiancantanari nonquenquetsatacayeri atiripee. Meeca eiro nojocajirotsi. 2 Te noninteji namataviteri ashanincapee: te incameetsateji yora pashini amatavijeitiriri. Te nompashiniteroji irineane Tasorentsi, aisati te noncamantashiteariji atiri ocameetsayetaque icoayetiri iriori: namatavitiricari. Irointi queario noamejeitaqueri atiri. Piojeitaque, aisati iotaque Tasorentsi queario oca nocantaquempiri. 3 Intimerica caari iotatsi jaoca incanteari iravisacotantajeari, iriojeitaque jatatsineri anta Sharincaveniqui. 4 Yamatavitaqueri Satanashi caari imatantaro iriote. Tempa iriotaque ivincatsarite maaroni tseencantatsiri. Te incoacayeriji iriote jaoca incanteari iravisacotaje; te irinintacayeriji iriojeite oshequi ipincatsariti Quirishito, Tasorentsi ini. 5 Te naro quenquetsatacotachane, irinti Avincatsarite Jesoquirishito noquenquetsatacotiri. Noquemisantaqueri irinti, irootaque nocoantacari nintacojeitempi. 6 Peerani, yovetsicantarori Tasorentsi quipatsi, otsiteniveitani, iro cantaincha icanti: "Onquitaitetanaque". Ari oquitaitetanaque, irootaque meeca amenajeitantari paitapeerica. Aisati meeca iotacaajeitaquee jaoca icantari Quirishito, ayotantacari oshequi ipincatsaritaque Tasorentsi. 7 Te noshintsivatsateji narori, aisati nojoquiitapinitaca piojeitantacari tecatsi catsini nomate apaniro, irinti Tasorentsi matacaaquenarori noquenquetsatacotiri. Irootaque ocameetsatantari pimpincatsajeiteri, eiroquea pipincatsatashitanatsi narori. 8 Oshequi yoashinonqueetaquena, iro cantaincha te irojocacayeetenaroji noquenquetsati; oshequi noquenqueshiretaque, iro cantaincha te noashireteaji. 9 Oshequi iquisheetaquena, iro cantaincha te irojoquenaji Tasorentsi; ipasanatapiniyeetaquena, iro cantaincha te iroyenaji. 10 Oquempetaca peerani itimi oshequi coapinivetainchari iroyerime Jesoshi, aisati itimi oshequi coapinivetachari iroyename narori. Apaniro Jesoshi yoavisacotapinitaquena, iojeitantacari atiri aneanaji ini. 11 Queario, ariorica anquemisanteri Jesoshi, aitaque incantajeiteari, incoajeite iroajeitee. Coajica, ari ancamajeitaque, iro cantaincha maaroni neajeitaqueeri meeca iojeiti aneasanotaji ini Jesoshi. 12 Noquenquetsati, irootaque icoanteetacari iroyena; iro cantaincha piquemisantajeitaque, irootaque pintimajeitanteari anta inquitequi, pincantaitatiyempani. 13 Tempa isanquenatini peerani yora ayemisantaririnteni: "Noquemisantaque, irootaque noquenquetsatacantariri noshaninca irineane Tasorentsi". Aisati noquempejeitacari narori: noquemisantaque, irootaque noquenquetsatacantajeitaquempiri. 14 Ayojeitaque ainiro yora oitinaajiriri Avincatsarite Jesoshi. Coajica irointinaasanojeitajee arori, antsipajeiteari Jesoshi. Impoiji quiso avajeitanajeri iriori. 15 Oshequi noquematsicatimentajeitaquempi, ineshinoncajeitantajimpiri Tasorentsi: aisati irineshinoncajeiteri itsipapee atiri. Impoiji pimpasonquijeiteri maaroni, pincantajeite: "Tempa icameetsati Tasorentsi". 16 Meecari, meeca, oshequi amaojeitaque, coajica anteashipajeitanaque, ancamajeitanaque; iro cantaincha eiro aquenqueshireajeitirotsi. Tempa icantani Tasorentsi iveshireacaajeitaquee maaroni quitaiteriqui. 17 Meeca capichaji yoashinoncaajeitaquee tseencantatsiri, iro cantaincha te antsipetashiteaji ashinoncaaca. Capichaji aneaquero meeca, iro cantaincha ioti Tasorentsi, impoijiquea cameetsa irisavicacaajeitajee anta inampiqui. Ancantaitatiyempani asavique cameetsa, eiro oquempetajatsi aca. 18 Eiro aquenqueshiretasanojeitirotsi pomerentsiyetachari aisati timayetatsiri aca quipatsiqui. Coajica tempa ompeajeitanajea maaroni aneajeitaqueri aca. Irointi anquenqueshiretasanotero caari aneapiniti meeca: ora timajeitatsiri inquitequi. Eiro opeajatsi irointi.

2 Corintios 5

1 Ayojeitaque ariorica ancamajeite aca, antimajeite inquitequi. Ontime avatsa cameetsari irovetsicajeeneri Tasorentsi, te irio atiri vetsicajeerone. Ancantaitatiyempani asavique anta. 2 Aca quipatsiqui oshequi meeca ashinoncaapinijeitaca aisati oshequi aquenqueshirejeitaque; oshequi acoajeitaque ontime avatsa iroaquerari anta inquitequi. 3 Eiro apatiro ontime ashire, irointi ontime aisati avatsa. 4 Meeca oshequi aquenqueshirejeitaque: te ancoajeiveteaji ajocajero oca avatsa, iro cantaincha acoasanotaque avatsa iroaqueratajantsineri. Acoaque ampashinitanaje ontimanteari avatsa caari tsoncanetajanchane. 5 Iriotaque Tasorentsi tasoncaventajeitajeeneri ontimanteari pashini avatsa iroaqueratajantsineri. Quiso oajeitaquee Ishire ayojeitantacari queario intasoncaventaquee, 6 irootaque aquimoshirejeitantacari. Ayojeitaque atimajeiti aca quipatsiqui, tequeratsita antsipatasanoteari Avincatsarite. 7 Tequera aneajeitero inampi, iro cantaincha aquemisantaque, ayojeitantacari aneajero coajica. 8 Aveshireimentajeivetari Avincatsarite aca quipatsiqui, iro cantaincha acoasanoveta antsipatasanoteari anta jenoqui, anampitasanotearo. 9 Ainirotatsiquera asaviqui aca, acoasanotaque iriveshireimentajeitee. Aisati, ajaterica anta ancoaque iriveshireimentajeitee. 10 Coajica incantacoventajeitee Quirishito. Ariorica meeca antayetero cameetsatatsiri, incavintsaajeitee; ariorica antayetero meeca caari cameetsatatsi, iroasanquetaajeitee. 11 Oshequi apincatsajeitaqueri Avincatsarite, irootaque aquemisantacaantajeitacariri atiri. Ioti Tasorentsi nopincatsatasanotaqueri, nocoaque piojeitero aisati avirori. 12 Te noncoyeji noneatsatajea narosati, iro cantaincha te aisati noncoyeji pimpashiventacotena. Yora cantimataquenari, oshequi ishemetaque irinti, ishemetimentayetaquero yantayetiri, iro cantaincha te incameetsashireteji. Icantimataquena iriori, iro cantaincha nocoaque pimpiateari. 13 Icanti: "Te iriotacoteaji Pavoro", iro cantaincha apatiro nantiniri Tasorentsi icoacaaquenari. Otimi niotantari nintacotantaquempiri. 14 Oshequi inintaquena Quirishito, icavintsaasanotaquena. Niotaque icamimentajeitaquee maaroni: meeca oquempevetaca acamajeitaque maaroni, eiro amatapinitantajarotsi aisati caari cameetsatatsi. Aisati icoacaaquee eiro antanontajatsi arosati, irointi anteneri iriori icoacaaqueeri: tempa icamimentajeitaquee arori, itinaanaja aisati. 16 Peerani nojivetacari Quirishito atiri ini, te niovetearini Tasorentsi ini. Iro cantaincha meeca niotasanotaqueri, niotaque jaoca icanta. Aisati yora ayemisantaririnte, eiro atseenquiritsi: tempa ineacameetsajeitaqueri Tasorentsi. 17 Ariorica iquemisantaqueri ashaninca Quirishito, ari inashitacaacari iriori; eiro yantapinitirotsi yantaveitaniri, irointi impashinitanaje. 18 Iriotaque intacarori Tasorentsi. Itiancaqueri Quirishito icamimentajeitaquee, yoameetsajeitaquee, yaacameetsatantaqueeri iriori. Meeca icoaque ancamanteri itsipapee atiri inquemisante, iraacameetsatanteariri iriori. 19 Pineaquero, itiancaqueri Quirishito iroameetsajeitee arori, irineacameetsajeitantajeeri. Eiro iquenqueshiretajirotsi aisati caari cameetsatatsi antajeivetaniri. Meeca itiancajeitaquee arori ancamantajeiteri itsipapee icoaque Tasorentsi iraacameetsajeiteri, maaroni. 20 Queario, itiancaquena Quirishito: novaajimpiro irineane Tasorentsi. Aisati iriori Quirishito icoacaaquempi pinquemisanteri iraacameetsatantempiri Tasorentsi. 21 Tecatsi irante Quirishito caari cameetsatatsi, iro cantaincha itiancaqueri iriri icamimentajeitaquee. Oquempetimovetacari yantaquero iriori caari cameetsatatsi. Irootaque meeca yoameetsatantajeitajeeri Tasorentsi.

2 Corintios 6

1 Meeca nantiniri Tasorentsi icoacaaquenari, irootaque nocantantimpiri: icavintsaasanojeitaquempi. Eiro meeca pitseenquiritsi. 2 Jero oca ocantiri irineane: "Picantaquena, aisati noquemisantaquempi; moncarataca pavisacotantajari, irootaque nintacotantaquempiri". Meeca aisati narori noncamantempi: moncarataca meeca pinquemisante, pavisacotantajeari. 3 Tecatsi nante, tecatsi pinquisantenari; cameetsa noamejeitaquempi piojeitantacari pavisacojeitaje. 4 Nocantani nantaveetiniri Tasorentsi, noquearioventaquero, piojeitantacari queario nopincatsatasanotaqueri. Nocantani nantaveetiniri, iro cantaincha oshequi noquematsicatimentacari, nashinoncaapinitaca, maaroni. 5 Ipasanataquena soraro, yoiminqueapinitaquena. Iquisapinijeitaquena atiripee. Oshequi opomerentsitimotaquena noquenquetsatacaajeitiri atiripee. Nosaaquitapiniti tsiteniriqui. Noquemapinitaquero notasheni. 6 Iro cantaincha cameetsa nosaviqui, niotasanotaquero irineane Tasorentsi, oshequi namavetaquero iquisaquena caari quemisantatsi, piojeitantacari queario nantaveetiniri Tasorentsi. Amitacotapinitaquena Ishire Tasorentsi, nocavintsantapiniti, 7 queario oni oca noametantapinitiri, te nontseeyaji. Itasoncacoventapinitaquena Tasorentsi, yojocacoventaquena, aisati imatacaaquena noquemisantacaaqueri itsipapee atiri icameetsatantajari. 8 Ainiro pincatsataquenari aisati shirontimentaquenari. Ainiro neacameetsataquenari aisati cantimataquenari. Ainiro quemisantaquenari aisati tseencaquenari. 9 Te iriojeitenaji atiripee, iro cantaincha iotaquena Tasorentsi. Isareajeivetaquena atiri iroyename, iro cantaincha aneatsina noni. Oshequi noneacatsiyetacaro, iro cantaincha iquempoyeaquena Tasorentsi. 10 Noashiretacojeitacari ashanincapee, iro cantaincha noveshireimentacari Tasorentsi. Nashinoncaavetaca narori, iro cantaincha noamejeitaqueri ashanincapee cameetsa yoveshireimentantajariri Tasorentsi. Tecatsi nashitaarantea, iro cantaincha ipaquena Tasorentsi maaroni coiteimotaquenari. 11 Noyemisantaririnte, nocamantasanojeitaquempi maaroni noquenqueshiretaqueri, tecatsi nomanapitsatempi. Oshequi nonintajeitaquempi. 12 Te nompashiventeaji narori noquenquetsatacaimpi, iro cantaincha naamaaca ainiro pipashiventajeita avinti. 13 Ari noquempetacaantajeitaquempi notomipee, nishintopee: oshequi nocavintsaajeitaquempi. Aisati nocoaque pincavintsaajeitena narori. 14 Eiro quiso poiritsi yora caari quemisantatsi. Pamene, ariorica acameetsataque, ¿aquempetacarimpa caari cameetsatatsi? ¿Ashanincajeitacarimpa? Oquempetaca quitaiteri aisati tsiteniri: te omoncaratavacayeaji, onashita. 15 ¿Ishanincatacarimpa Quirishito yora Satanashi? Ariorica aquemisantaque, ¿aquempetacarimpa tseencantatsiri? 16 ¿Omoncaratavacaacampa ivanco Tasorentsi aisati ovanco isheroncayetiri atiri? Pamene, quiso yoajeitaquee Tasorentsi, yora aneasanotatsiri, tempa peerani isanquenayeetironi irineane iriori: "Quiso noajeitanaqueri maaroni quemisantanari, eiro nojocajeitiritsi. Nontasoncaventajeiteri, aisati impincatsajeitena. 17 Pinijantareajeri tseencantatsiri, eiro quiso poajeitiritsi, eiro pantayetirotsi caari cameetsatatsi. Impoiji naacameetsatasanojeitempi maaroni, 18 nontomintajeitajempi, nishintojeitajempi, pincantajeitena: 'Apa'. Irootaque icantaqueriniri Avincatsarite, yora Tasorentsisanori".

2 Corintios 7

1 Ari, nonintane, ayojeitaquero oca icantaqueeri Tasorentsi. Eiro meeca antayetirotsi caari cameetsatatsi, aisati eiro aquenqueshiretirotsi. Tsame cameetsa ampincatsatasanojeiteri Tasorentsi, anquearioventajeiteneri icoacayeeri. 2 Nocoaque paacameetsajeitena. Piojeitaque te noashinoncaajeitempiji, te nantacaajeitempiroji caari cameetsatatsi, te namatavijeitempiji. 3 Te noncantempiji ainiro pantane, teve. Tempa nocamantaquempi oshequi nocavintsaajeitaquempi, oshequi nonintajeitaquempi. Nocantani noquenqueshirejeitaquempi aca quipatsiqui. Aisati ariorica noncamaque, noncanteani nonquenqueshirejeitapaajempi anta inquitequi. 4 Te nonquenqueshireacotempiji, niotaque piquemisantaquena, irootaque noveshireimentantaquempiri, noquimoshireventantaquempiri. Oshequi yoashinonqueetaquena, iro cantaincha noveshireimentasanojeitaquempi. 5 Peerani, nareetantacari Maseroniaqui, te nomateroji nomaoreapee: yoashinoncaapiniyeetaquena. Aisati oshequi notsaroashiretanaque. 6 Iro cantaincha tempa iveshireacaapinijeitaquee Tasorentsi. Itiancaquenari yora Tito, irootaque noquimoshiretantacari. 7 Ari noveshireimentacari Tito iriori, itsipataquena. Aisati icamantapaaquena paacameetsajeitavaqueri chapinqui, aisati iveshireimentaquempi. Icamantaquena picoiteajeitaquena, aisati piquenqueshiretanaca: eiro papiitajirotsi oca pantaveitaniri peerani. Aisati icamantaquena pinintajeitaquena. Noquemantavacariri icantapaaquena, oshequi noquimoshiretanaque. 8 Nosanquenatantaquempirori peerani, noquenqueshiretacaajeitaquempi. Poashirejeivetanaca, iro cantaincha impoiji pojocaquero pantaveitaniri, paventajeitajari Tasorentsi. Te nantsipetearoji nosanquenajeitaquempiro, te noashinoncaajeitempiji. Peerani aquenqueshirejeitanaca, iro cantaincha meeca aquimoshirejeitaque. 10 Icoaque Tasorentsi avashiretanaquea ajocantearori caari cameetsatatsi antajeitaqueri, ampashinitantajeari. Impoiji ancanteri iroavisacojeitee. Ariorica amatero oca icoacaaqueeri, anquimoshirejeitanaque. Yoashirejeivetaca aisati iriori tseencantatsiri, iro cantaincha te iraventajeiteariji irinti Tasorentsi, irootaque ijatantacari Sharincaveniqui. 11 Poashirejeivetacani, iro cantaincha meeca piquearioventaquero piquemisantajeitaque. Picoajeitaque cameetsa pisavicajeitanaque. Oshequi piquenqueshirejeitaca, aisati pitsaroajeitaque, irootaque picoantacari namitacojeitempi. Piquemisantasanojeitaquena, aisati pojocacaaqueri yoranqui yantaniroveitaniri. Pitsoteaquero maaroni nocantajeitaquempiri, meeca cameetsa pisavicajeiti. 12 Nosanquenatantaquempirori nocoacaaquempi pamitacoteri yoranqui antacotiriri iriri, aisati yora iriri, pamitacoteri. Iro cantaincha nocoacaasanotaquempi piojeitaque pinintasanojeitaquena. Tempa irootaque icoacaaquempiri aisati Tasorentsi. 13 Ari meeca noveshireimentajeitaquempi, aisati noveshireimentavajari Tito. Oshequi iquimoshiretapaaque, icamantapaajana: "Cameetsa isavicacaajeitavaquena". 14 Chapinqui, tequeratsitani irijatashitempi, nocamantavaqueri: "Icameetsajeitaque corintosati, cameetsa iraacameetsatavaquempi". Ari yareetantaquempiri iotaque queario nocantaqueriri, te nontseeyaji. Aisati oquempetaca, te namatavijeitempiji avirojei. 15 Oshequi inintajeitaquempi: iotaque piquemisantajeitavaqueri aisati pipincatsajeitavaqueri. 16 Aisati narori, noveshireimentajeitaquempi: niotaque pantapinitaquero icoacaaquempiri Tasorentsi.

2 Corintios 8

1 Meeca, noyemisantaririnte, nocoaque noncamantempi oshequi ineshinoncajeitaqueri Tasorentsi maaroni yora ayemisantaririnte anta Maseroniaqui. 2 Oshequi yoashinoncaajeivetacari ishanincapee, iro cantaincha oshequi iveshireimentajeitacari Tasorentsi. Aisati te irashitaarantasanoveteaji, iro cantaincha oshequi yapatojeitiniri quemisantatsiri quirequi, ipiriri. Iojeitaque yashinoncaajeitaca ayemisantaririnte anta Jerosarequi. 3 Te capichaji imperi, oshequi ipaqueri. Te iriojeiteji intsaneempari iirequite. Tecatsi canterine: "Pincavintsayeri piyemisantaririnte". Irisati iotashitacha icavintsairi. 4 Icantasanotaquena: "Nocoaque namitacojeiteri noyemisantaririnte". 5 Ari niovetaca imperi quirequi, iro cantaincha imapocaquena icantajeitaquena: "Nanteneri Tasorentsi paitarica icoacaanari, aisati nantempiro paitarica pincantaquenari. Pincamantena paitarica icoacaaquenari Tasorentsi". 6 Ari chapinqui intanacaro Tito icantaquempi: "Pampatoteneri jerosaresati piirequite". Ari cameetsa papatojeitaqueneri. Meeca nontiancajempiri aisati incantajempi pampatotasanojeiteneri aisati piirequite, pincavintsaasanojeiteri piyemisantaririnte. 7 Oshequi panaacojeitaqueri pashinipee piyemisantaririnte: panaacotaqueri piquemisantasanojeiti, piquenquetsatasanojeiti, piotasanojeiti, piquearioventasanotiniri Avincatsarite icoacaimpiri, aisati pinintasanojeitaquena. Meeca nocoaque panaacojeiteri pineshinoncatasanojeiteri ashinoncaincari. 8 Te noncoyeji nomperanatempi pimpajeiteri ashinoncaincari, iro cantaincha ariorica pimpasanoteri, piotacaajeiteri itsipapee queario pinintasanojeitaqueri piyemisantaririnte. 9 Tempa aisati oshequi ineshinoncajeitaquee Avincatsarite Jesoquirishito. Oshequi yashitaarantaca anta inquitequi, aisati oshequi catsini ipincatsaritini, iro cantaincha ipocantacari aca quipatsiqui, yojocanaquero maaroni cameetsayetatsiri. Yashinoncaavetapaaca: tecatsi timimotajerine, itseencajeitaqueri ishaninca, maaroni. Yashinoncaimentaquee arori, oncanteata cameetsa irisavicacaajeitajee anta inquitequi. 10 Nocoaque pintacotasanoteari yora ashinoncaajeitachari anta Jerosarequi: tempa avirojeitaque intasanotacarori peerani. 11 Picoajeitaque pintacoteari: meeca, intimerica piirequite pintacotanteariri, jentsite, pampatoteri pimpacantanteariri. 12 Ocameetsati picoaque pincavintsayeri. Ari itimirica piirequite, tempa ari pimataquero avinti pimperi. Iro cantaincha terica intimeji piirequite, eiro nocantashitimpitsi pimperi. 13 Te noninteji ompomerentsitimojeitempi, aisati eiro opomerentsitimojeitiritsi itsipapee. 14 Timatsi pashitaarantajeitaca, meeca pincavintsayeri yora ashinoncaincari. Coajica ariorica irashitaarantaquea iriori, aisati ariorica pashinoncaajeitaquea avirori, impoijiquea impiatempi incavintsaajeitempi avirori. 15 Tempa ocantini Sanquenarentsi: "Yora piotasanovetacarori mana, te ontimimotajeriji aisati timaarantajantsine. Irintiquea yora aatsiri capichaji, te irashinoncayeaji irinti. Aitaque, imoncaratavacaajeitaca maaroni". 16 Ari iquempetaquena Tito, oshequi inintajeitaquempi, irootaque nopasonquitantacariri Tasorentsi. 17 Nocantaqueri: "Pijatashitajeri aisati corintosati, pineeri". Iro cantaincha te apaniro narori noncoacayeri, irisati coashitacha irineajempi aisati. 18 Nontianquempiri itsipa ayemisantaririnte intsipatanaqueari. Oshequi iquenquetsatapinitiro irineane Tasorentsi, irootaque iojeitantacariri maaroni quemisantatsiri. Aisati avirori, piquemacojeitaqueri. 19 Aisati itiancajeitaqueri ayemisantaririnte intsipatanaquena narori anta Jerosarequi, iramitacotena naanajeneri ashinoncaincari quirequi. Oshequi icavintsaajeitaqueri ayemisantaririnte, irootaque incantanteari jerosaresati: "Icameetsataque Tasorentsi". Aisati iriojeitanaque oshequi acavintsaajeitaqueri. 20 Ari icarataque oshequi quirequi pintianqueneriri, oshequi picavintsaajeitaqueri. Irootaque nocoantacari intime tsipatenaneri naanajeneri. Icanteetanacari: "Picoshitaqueri". 21 Te apaniro noncoaque irineacameetsatena Tasorentsi, aisati nocoaque irineacameetsajeitena ashanincapee. 22 Aisati pineavajeri pashini ayemisantaririnte nontianqueri. Niotaqueri, iquearioventaquero iquemisantaque. Nocamantaqueri oshequi piquemisantajeitaque aisati oshequi picavintsantajeitaque, irootaque icoasanotantacari irijate irineempi. 23 Yora Tito, quiso yoapinitaquena, yamitacotapinitaquena nintacojeitaquempi. Aisati yora intsipajeiteari irineempi, iriojeitaque itiancanepee ayemisantaririnte aca. Cameetsa inajeiti, quemisantasanotiriri Quirishito. 24 Ari oshequi nocantapinijeitaqueri quemisantatsiri aca: "Icameetsajeitaque corintosati". Ariorica pineavaqueri yoca, paacameetsatasanotavaqueri iriojeitanteari queario oca nocantaqueriri.

2 Corintios 9

1 Jero oca nocantaquempiri: "Pintacoteari piyemisantaririnte". Iro cantaincha tempa piotasanotaque picavintsaajeitaqueri. Niotaque te pintsaneempariji piirequite, irootaque nocamantantariri maseroniasati: "Ocarataque meeca aparoni osarintsi icoantacari corintosati intianqueneri jerosaresati quirequi". Iotacojeitaquempi, irootaque icoasanojeitantacari inquempejeitempi, irintacojeitantea iriori. 3 Ari nocantajeitaqueri: "Icoaque corintosati intianqueneri jerosaresati iirequite". Meeca nontianqueri yoca irijivatanaquena, incantempi pimpiotasanotanteariri. Nimpoitanaje narori noneajeitempi, ariorica intsipatanaquena itsipapee maseroniasati. Ariorica irineapaaquempi pivioncaqueneri jerosaresati piirequite, iriojeitapaaque queario nocantaqueriri, aisati eiro nopashiventatsi narori. 5 Ari nocantaqueri yoca ayemisantaririnte irijivatanaquena, pampatojeitanteariri piirequite. Avirojei cantashitachari peerani: "Nintacoteari ashinoncaincari", te naro cantasanotempine. 6 Ariorica pampatoteri piirequite, piquempevetacari panquiveetatsiri: ariorica impanquitero oshequi oitsoqui, irayero coajica oshequi, impiotero. Iro cantaincha impanquiterorica capichaji, ari capichaji iraye. 7 Piojeitaque jaoca incarate quirequi picoaqueri pimperiri. Aitaque incarataque pimperiri. Eiro pitsaneashiretaritsi, aisati eiro piperanataritsi itsipapee. Iro icoaqueri Tasorentsi ariorica pintacoteari, pinquimoshiretanaque. 8 Tempa ioti Tasorentsi icavintsaasanotaquempi catsini, eiro ishinetajimpitsi pashinoncaajeitea. Intimacayempiro maaroni coiteimotaquempiri, impasanotempiro ontimanteari pintacotanteariri aisati itsipapee. 9 Tempa aitaque ocantini Sanquenarentsi: "Te pantsipetashiteaji pintacojeitari ashinoncaincari, eiro catsini ipeacotarotsi Tasorentsi picavintsanti". 10 Yora Tasorentsi ipapinitiri panquiveetatsiri oitsoqui impanquitantearori, aisati ipapinijeitaquee avajeitari. Tempa aisati irishequianaquempiro timimojeitempineri ontimanteari pincavintsaajeitanteariri ashinoncaincari. 11 Aiquero irovanaaquempiro Tasorentsi, pintacotasanotanteariri itsipapee. Impoiji impasonquijeiteri iriori Tasorentsi, irineacameetsatasanojeiteri. 12 Ariorica intacotantea arori, ampasanoteri ashinoncaincari coiteimotacariri. Iro cantaincha aisati avamejeiteri impasonquijeiteri Tasorentsi. 13 Ariorica pincavintsaajeiteri piyemisantaririnte, iriojeitanaque iriori queario avirojeitaque quemisantasanojeitiriri Quirishito. Aisati iriojeitanaque te pintsaneempariji piirequite, irointi oshequi pintacotantaca, impoiji irineacameetsajeiteri Tasorentsi. 14 Oshequi iquenqueshirejeitaquempi, aisati oshequi icantapinitiri Tasorentsi iramitacojeitempi. Iojeitaque oshequi catsini ineshinoncajeitaquempi Tasorentsi. 15 Tsame ampasonquijeiteri, tempa icavintsaasanojeitaquee catsini.

2 Corintios 10

1 Ari itimi quisaquenari, cantajeitaquempiri: "Ariorica itsipajeitaquempi Pavoro, itsaroacaajeitaquempi. Ariorica itimi arejiqui ipacantaquempi sanquenarentsi, iquisatsataquempi". Ari timatsi noninti noncamantempiri. Tempa ineshinoncajeitaquee Quirishito, te irishintsitsateeji: aisati noninti nonquempetempi narori. 2 Timatsi yora cantimpiri: "Te iranteroji Pavoro icoacaavetariri Tasorentsi, irointi yantashitacaro icoayetiri iriori". Terica irimajerete iriori, pamenavaquenayea eiro nontsaroacaapaaritsi, irointi nonquisatsatapaaqueri. Iro cantaincha te noncoyeji nonquisatsajeitapeempi, irointi nocoaque aacameetsatavacaajeitea maaroni. 3 Aca quipatsiqui timatsi camaari quisajeitaqueeri: tecatsi ancantea amanateri; te inquempejeiteariji atiripee amanajeitanteariri. 4 Te ontimeji amanatanteariri, iro cantaincha timatsi irinti Tasorentsi tasoncacoventajeitaqueeri ampiajeitanteariri camaari. 5 Timatsi yora piatsatacariri Tasorentsi, aisati cantiriri ashaninca: "Eiro piquemisantiritsi Tasorentsi". Iro cantaincha itasoncacoventajeitaquee Tasorentsi aimajerentajeitanteariri maaroni piatsajeivetacariri, aisati anquemisantacanteariri, irishiretasanotanteariri Quirishito. 6 Aisati anta pinampiqui, niotaque piquemisantajeitaquena, iro cantaincha naamaaca itimaarantaque aparopee piatsataquenari. Irintiquea yora piatsataquenari, noncanteri Tasorentsi iroasanquejeiteri. 7 Ainiro caveaquenari, aisati tseencaquenari. Ijivetaquena te naro itiancane Quirishito. Icantacotashitaca irisati: "Naro itiancane Quirishito", iro cantaincha noncantempi nainti: narosanotaque nainti itiancane. 8 Nocantapinitaquempi itiancaquena, iro cantaincha queariotaque oca nocantimpiri. Icoacaaquena Avincatsarite nonquemisantacaasanojeitempi: te incoacayenaji nontseencacaajeitempi. Nantiniri icantaquenari, irootaque caari nopashiventanta. 9 Eiro pijititsi notsaroacaajeitimpi, irootaque noquisatsatantaquempiri nosanquenatitaquempiri peerani. 10 Timatsi cantimpiri: "Isanquenatashita Pavoro, te irioteji. Iquisatsatashitaquempi. Ariorica impoque aca, pineavaqueri tecatsi pimpincatsatimenteriri. Te irioteji inquenquetsatacaasanojeitempi". 11 Pincamanteri iriori: "Ariorica irareejeitempi Pavoro, incamantasanotapaajempiro oca isanquenajeitimpiri. Eiro ipashinitirotsi irineane". 12 Ari ineacameetsajeitashitaja irisati yora tseencajeitanari. ¿Paita noncoanteari nonquempejeiteari iriori? Icantajeitaque: "Nomoncaratavacaajeitaca nainti, nocameetsatasanojeitaque". Queario, imoncaratavacaajeitaca, iro cantaincha te iriojeiteji, te aneeroji iojeitantari. 13 Te noninteji noneacameetsatashitea narosati: apatiro nocoaque nomataqueneri Tasorentsi maaroni icoacaaquenari. Niotaque icoacaaquena nonquemisantacaasanojeitempi avirori. 14 Te nanteroji caari icoacaana, iro cantaincha tempa narotaque intasanotacarori noquenquetsatacaajeitaquempi peerani. Narotaque nainti camantajeitaquempiri ariorica pinquemisantajeiteri Quirishito, iroavisacojeitempi. 15 Te noninteji noncantashitea nomataquero nainti imataqueri iriori: tempa onashiyetaca. Nocoaque aiquero pijajeitatiye avirori pinquemisantasanojeitanaque. Impoiji novaanajea narori, 16 nonquenquetsatacaajeiteri itsipapee atiri aisati, yora caariquera iojeitatsi. Eiro nompoitiritsi itsipapee quenquetsatacantatsiri, eiro nocantashitatsi naro quemisantacairiri yora iquemisantacairi iriori. 17 Te oncameetsateji ashemetimentero amataqueri arori, irointi ocameetsati aveshireimentearo imatacaajeitaqueeri Avincatsarite. 18 Te incameetsateji neacameetsatashitachari irisati, irintiquea cameetsatatsiri yora ineacameetsatiri Avincatsarite.

2 Corintios 11

1 Nocoaque nonquenquetsatacotajea aisati. Terica aneeroji niotantari, iro cantaincha, eiro pishemanatsi. 2 Pamene, tempa icoasanotapiniti shirampari irayero caari neiri shirampari. Ariorica oneaqueri pashini shirampari impiincaquero, irojocajero. Aisati noquempetaca narori, nocoaque nonquemisantacaasanotempi irineacameetsatasanotantempiri Tasorentsi, eiro yojocantimpitsi. 3 Peerani yora maranque yamatavitaquero Eva. Queariya, iquempetacantimpicari yoranqui: yamatavijeitimpicari. Piquemisantasanojeivetacari Avincatsarite, pipincatsatasanojeivetacari. Yojocacaimpirocari amatavitantatsiri. 4 Te pinquenqueshiretimateaji. Piquemisantashijeitavacari maaroni jatashijeitimpiri. Onashita oca iquenquetsatacotaqueri Jesoshi. Nocoacaaquempi oamejeitempi Ishire Tasorentsi, icoacaaquempi iriori iroamejeitempi camaari. Nocamantajeitaquempi pinquemisanteri Jesoshi pavisacojeitantajeari, onashita yoamejeitaquempiri iriori amatavijeitimpiri. ¿Paita piquemisantajeitantariri? 5 Itseencajeivetana iriori, iro cantaincha ¿paita noncoanteari nompincatsateri iriori? 6 Yaamaavetaquena te nonquenquetsate cameetsa, iro cantaincha timatsi nioyetiri. Piojeitaquena, piojeiti timatsi nioyetiri. 7 Pamene, peerani iroaquera noquemisantacantaquempiri, tecatsi noncoacotimajeitempi, iro cantaincha naamaaca ocameetsaveta noncoacotempime. 8 Naaque iirequite ipaquenari itsipapee quemisantatsiri nomatantarori noamejeitaquempi. 9 Nosaviquimojeitantimpiri, nashinoncaavetaca, iro cantaincha te noncamantempiji. Impoiji iponeaca Maseroniaqui quemisantatsiri, ipapaaquenari aisati quirequi. Tecatsi catsini noncoacojeitempi avirori. 10 Niotaque irootaque icoacaaquenari Quirishito. Meeca noncamantajeiteri maaroni acayasati tecatsi noncoacojeitempini peerani. 11 ¿Paita noncamantanteariri? ¿Pijitimpa te nonintajeitempi? Ioti Tasorentsi queario nonintasanojeitaquempi. 12 Iro cantaincha nocoaque niotacaasanojeitempi te nonquempeteariji yora itsipapee oamejeivetimpiri, amatavijeitimpiri. Pipinatiri, irootaque yoamejeitantaquempiri iriori. Naroquea nainti, tecatsi noncoacotempi. 13 Te intianqueriji irinti Tasorentsi. Yamatavijeitaquempi. Ishiacantashitaca itiancane Quirishito. 14 Aitaque icanta, yamatavitanti, iquempetacari Satanashi, yamatavitanti iriori. Ishiacantashitacari iriori inampire Tasorentsi. 15 Aitaque icantari quemisantiriri camaari: ishiacantashitaca iquemisantiri Tasorentsi. Iro cantaincha coajica impiateari Tasorentsi, iroasanquetaajeiteri. 16 Nampiitajempiro: eiro pijitashitanatsi te aneeroji niotantari. Pijitenarica caari iotatsi, pinquenqueshiretero oca: capichaji nonquenquetsatacotajea narosati. 17 Te incamantenaji Avincatsarite nonquenquetsatacotea, te incoacaayenaji noshemetashitea. 18 Iro cantaincha ishemejeiti irinti yora quisajeitaquenari: meeca nonquempeveteari narori, noshemete. 19 Pijijeiveta piojeitaque avinti, pitseencaquena, iro cantaincha piquemisantashitaquena. 20 Irintiquea yora amatavijeitimpiri, te pintseenqueriji irinti. Oshequi iperanajeitaquempi, yaapitsajeitaquempiri piirequite, ishemetimojeitaquempi, aisati ipasavoronirojeitaquempi. ¿Paitaquea? 21 Queario, te nioteji nonquempeteari. Ari ainiro oshequi ishemetimentiri: meeca nonquempeteari, oshequi noshemetimentaquero narori, onquempeteame te aneeroji niotantari. 22 Ishementimentaquero ijoriotaque. Tempa narotaque narori jorio. Ishanincatacari Ishiraeri, yora icoyeane Tasorentsi. Aisati noquempetacari narori. Icanti: "Noshanincatacari Avaramani". Aisati narori, noshanincatacari. 23 Icantashiveta: "Nantiniri Quirishito icoacaaquenari". Oshequi nainti nanaacotaqueri. ¿Paitaquea noshemetantacari? Oshequi noquearioventaquero nantiniri Quirishito icoacaaquenari, irootaque yoiminqueanteetapinivetaquenari caravosoqui, ipasatantapiniyeetaquenari. Oshequi nocamapinivetaca. 24 Yora nojorioririnte ipasatapinitaquena, tac, tac, tac, tac, ocarataque 39 ipasataquena. Pashini quitaiteri aisati 39 ipasanatajana, tac, tac, tac. Aisati iquempetajana pashini quitaiteri, ocarataque quitaiteri apapacoroni. 25 Pashini quitaiteri ipasanatapinitaquena, tac, tac, tac. Impoijini aisati ipasatajana, tac, tac, tac. Iro aisati ipasatajana. Iro ipasatantanari inchaquipee. Pashini aisati ipichanayetaquena mapi, pitsec, pitsec, pitsec. Aisati noquenavetanaja pitotsiqui antearojaqui incajare. Jero otsitianaque, irovetaincha nompiinqueme. Impoiji aisati noquempetapinitaca, nompiinqueme. Aparoni quitaiteri notsatajataca nianquijaqui, noquitaitetacotaque. 26 Oshequi noquenaquenayetanaque noquenquetsatantacari. Oshequi nompiinqueme eniqui. Oshequi icoshitapinitaquena coshitantatsiri, yoashinoncaapinitaquena. Iroyename noshaninca, aisati itsipapee atiri. Iroyename savicatsiri nampitsiqui. Notimpinacavetaca inchatoshiqui, nashinoncaavetaca anta. Irovetaincha nompiinqueme antearojaqui incajare. Yoashinoncaaquena shiavetachari iquemisanti. 27 Oshequi opomerentsitimotaquena, oshequi nashinoncaapinitaca. Oshequi te nomateroji nomaye tsiteniriqui. Noquemapinitaquero notashe aisati nomire. Oshequi quitaiteri te ontimeji noyeari. Noquemaquero noatsincare, te ontimeji noicoro. 28 Aisati nocantani noquenqueshiretapinitaqueri ayemisantaririnte, nocoacaasanotaqueri inquemisantasanojeite. 29 Ariorica yoashiretaca ayemisantaririnte, noashiretaca narori. Itimirica oashinoncairiri, noquisacotacari narori. 30 Ari noshemevetaca, iro cantaincha nocamantajeitaquempiro oca piojeitanteari te naro matashitearone, irinti Tasorentsi matacaanarori paitapeerica. 31 Iriotaque Iriri Avincatsarite Jesoquirishito, tsame ancantaitatiyempani ampincatsajeiteri maaroni. Iotaque iriori te nontseeyaji. 32 Peerani ipincatsariventantini yora Aretashi. Itianquiri ivincatsaririnte ipincatsariventanti anta Tamashicoqui. Iriotaque aacantenanemeri. Icoacoajeivetaquena soraropee, 33 iro cantaincha yaanaquena ayemisantaririnte anta tantotsiqui shoncarori nampitsi. Yataitacaanaquena irosati omoroquinta, impoini yoaniitacotajana quipatsiqui. Irootaque nomatantarori noshiapitsatacari pincatsari aacantenanemeri.

2 Corintios 12

1 Pamene, te oncameetsaveteaji nonquenquetsatacotapinitea narosati, iro cantaincha nocoaque noncamantempi noneaqueri narori. Aisati noncamantempi icamantaquenari Avincatsarite. 2 Ocarataque meeca 14 osarintsi yaanaquena Avincatsarite anta inquitequi jenoqui, anta ocameetsaitetasanoti catsini. Ojataquerica novatsa, te nioteji: apanirorica ojataque noshire. Ioti Tasorentsi irinti. 4 Tecatsi noncantea noncamantempiro maaroni noquemaqueri anta. Arioricame nomavetaquearome, eiro icoacaanarotsi Tasorentsi noncamantempiro. 5 Oshequi noveshireimentayetacaro noneayetaqueri, iro cantaincha tecatsi noncantea noshemetimentearo. Irointi noncamantempi te noncameetsateji narori. Tecatsi nomate narori: iriotaque Tasorentsi matacaanarori paitapeerica, irootaque noveshireimentantacariri. 6 Noveshireimentaquearome nantaqueri narori, eirome otimime niotantari. Aisati nontseeyame: pineaquero, tecatsi nomate apaniro. Te noninteji noncamantempiro nomayetirica narori. Timatsi pineacotaquenari aisati piquemacotaquenari: moncarataca, eiro novaimpirotsi aisati. 7 Timatsi oshequi iotacaaquenari Tasorentsi, iro cantaincha te incoacayenaji noshemetimentearo. Irootaque ishinetantacariri Satanashi yoashinoncaaquena, noquematsicatantacarori nojoquiitaca. 8 Ocarataque mava nocantavetacari Avincatsarite: "Poavisacotajena", 9 iro cantaincha icantaquena: "Noncavintsayempi, moncarataca. Eiro noavisacotimpitsi, iro cantaincha nontasoncacoventempi pamavetantearori". Meeca noveshireimentacaro oca noquematsicatacari: niotaque meeca itasoncacoventaquena Quirishito. 10 Iriotaque noveshireimentasanotacari. Te noshintsiteji, ishirontimentajeitaquena itsipapee, noquematsicayetacaro paitapeerica, iquisheetapinitaquena, nashinoncaapinitaca, iro cantaincha noveshireimentacari Quirishito. Iotaque te noshintsiteji, iro cantaincha ishintsitacaaquena. 11 Pineaquero, oshequi noquenquetsatacotaja narosati. Oncameetsateme pineacameetsatename, pinquenquetsatacotename, iro cantaincha, te. Irootaque noquenquetsatacotantajari narosati. Te noncameetsateji narori, tecatsi nomatasanote. Iro cantaincha te iranaacojeitenaji yora oamejeivetimpiri pineacameetsajeivetari. 12 Peerani, notsipatantaquempiri, jentsiquero noamejeitaquempi, niotacaasanojeitaquempi queario itiancasanotaquena Tasorentsi. Pineacojeitaquena imatacaaquena notasoncantayetaque, nomayetaquero caari pineapiniti. 13 Nintacojeitaquempi, maaroni. Noquempetacaantajeitaquempi maaroni quemisantatsiri anta otsipapeequi nampitsi. Apatiro avinti, te noncantajeitempiji: "Pimpena coiteimotaquenari". Ocameetsaveta noncantajeitempime piojeitanteameri. Eiro piquishimentanarotsi te noncamantempiji peerani. 14 Irotaintsi meeca nojate noneajantempi aisati. Eiro opomerentsitimojeitimpitsi, tecatsi noncoacojeitempi. Apatiro nocoaque pinquemisantajeitena. Noquempetacaajeitaquempi notomipee. Atomipee te impapiniteeji coiteimoteeri, ainti apapinitiri coiteimotariri irinti. 15 Nocoaque nainti nonquearioventasanotempiro maaroni nantaqueri pinquemisantasanojeitanteari. Oshequi catsini nonintasanojeivetaquempi avinti, iro cantaincha avirori, te pimpiatenaji pincavintsayena. 16 Ari picantajeiti: "Queario, tecatsi incoacojeitee Pavoro, iro cantaincha timatsi ionirotantari iriori. Aamaaca yamatavijeitaquee, yaantarori paitapeerica". 17 ¿Timatsimpa yaitaquempiri yora notiancaquempiri? 18 Chapinqui notiancaquempiri Tito aisati notiancaqueri itsipa ayemisantaririnte. ¿Timatsimpa yaitaquempiri iriori? Tempa iquempetaquena narori: tecatsi incoacojeitempi. 19 Pijitashijeivetaca apatiro nocoaque pineacameetsajeitena. Noquemisantaqueri Quirishito, noshaninca, irootaque nocoantacari nonquemisantacaajeitempi. Iotaque Tasorentsi queario nocantaquempiri. 20 Oshequi noquenqueshiretaca meeca. Naamaaca ariorica noneajeitapaaquempi eiro noneacameetsatasanojeitapaimpitsi. Aisati naamaaca eiro pineacameetsatavaquenatsi narori. Naamaaca noneapaaquempi piquisatsatavacaaca, piquisavacaaca, picantimatavacaajeitaca, otimi oshequi cantaantsi, pishemejeitaque, maaroni; te pisavicajeite cameetsa. 21 Naamaaca ariorica nareetajempi aisati noashiretacotapeempi. Iro noashiretacotantempiri, yoametaquena Tasorentsi te oncameetsateji pantajeitaqueri. Nompashiventacayeari yora caari jocajiro caari cameetsatatsi yantapiniyetaqueri: yora mayempiyetirori tsinane, aimentarori ijina, airori iyashiane, maaroni.

2 Corintios 13

1 Ari ocarataque apite noneantajantimpiri peerani, meeca noneajantempi aisati. Ari ocantini Sanquenarentsi: "Intimerica apite, ariorica mava neacoterineri ashaninca irantero caari cameetsatatsi, piotasanotaque queario yantasanotaquero, oncameetsatanteari poasanquetaajeiteri". 2 Peerani apitetaque nocantajeivetacari yora antirori caari cameetsatatsi, aisati meeca nosanquenajeitaqueneri iroimpacantajearori oca yantayetaqueri. Eirorica yoipacajirotsi eiro nocavintsaajiritsi aisati. 3 Impoiji piojeitanaque queario novaajeitimpiro irineane Quirishito. Te intsaroacaajeitempiji iriori, irointi oshequi ipincatsariventajeitaquempi, itasorentsitasanotaque. 4 Ipajacotanteevetacariri peerani Jesoshi, te irishintsiveteaji, iro cantaincha itasoncacoventaqueri Tasorentsi, yaneantajari meeca. Te noshintsijeiteji narori, noquempevetacari Quirishito peerani. Iro cantaincha itasoncaventaquena, nomatantarori nopincatsariventajeitaquempi. 5 Piotacojeitea avisati, piojeite queariorica piquemisantasanojeitaque. Tempa pioti quiso yoajeitaquempi Quirishito, itasoncaventajeitaquempi. Terica quiso iroyempi, te pinquemisanteji. 6 Nocoaque piojeitaque avirori noquemisantasanotaque nainti. 7 Nocantapinitiri Tasorentsi iramitacojeitempi eiro pantantarotsi caari cameetsatatsi. Te noncoaveteaji pineacameetsatashitena, irointi nocoasanotaque pincameetsatasanojeitanaque. Irompa nainti, eirorica pineacameetsatana. 8 Tecatsi noncantea nompashinitero irineane Tasorentsi: tempa oqueariotasanotaque; nocoaque pinquemisantasanojeitero, maaroni. 9 Iro nocoacaasanojeitaquempiri pinquemisantasanojeite. Ariorica pinquemisantasanojeite, moncarataca, eiro ocantimoneentanatsi pitseencanarica. Aitaque nocantiri Tasorentsi iramitacojeitempi pinquemisantasanojeitanteari. 10 Noshintsitsajeitaquempi meeca, oncanteata ariorica nareejeitempi tecatsiquea noshintsitsatimentapeempiri aisati. Icoacaaquena Tasorentsi nompincatsariventante, iro cantaincha te noncoyeji noasanquejeitempi, irointi namitacojeitempi pinquemisantasanotanteari. 11 Ari, noyemisantaririnte, piveshireimentajeiteari Quirishito. Pinquenqueshirejeitea, eiro papiitajirotsi aisati caari cameetsatatsi. Poveshireacaavacaajeitea, paacameetsatavacaajeitea, impoiji quiso iroajeitempi Tasorentsi. Tempa oshequi inintajeitaquee, cameetsa isavicacaajeitaquee. 12 Piquemisantasanojeitirica, paacameetsatasanotavacaajeitea: eiro piquisavacaajeitajatsi aisati. 13 Ivetsajeitimpi maaroni ayemisantaririnte aca. 14 Nocoaque meeca irineshinoncajeitempi Avincatsarite Jesoquirishito, irinintajeitempi Tasorentsi, aisati quiso oajeitempi Ishire. Ari ocarati nosanquenajeitimpiri:

Gálatas 1

1 ¿Savicajeitatsimpi, carashiasati? ¿Tecatsimpa oajeitempine? Narotaque aca Pavoro sanquenatimpirori oca. Te naro itiancane atiri, te incantenaji atiri: "Pinquenquetsate". Irintiquea tiancana yora Jesoquirishito noquenquetsatacaapinitiri atiri. Aisati iriri iriori itiancaquena: yora oitinaajiriri. Nocarajeitaqueri aca quemisantajeitatsiri, nosanquenajeitaquempiro noyemisantaririnte, maaroni. 3 Nocantapinitiri Apa Tasorentsi: "Pineshinoncajeiteri carashiasati, cameetsa pisavicacaajeiteri"; aisati iriori nocantiri Avincatsarite Jesoquirishito. 4 Tempa irisati shinetaincha peerani ipajacotanteetacariri, irootaque inintacaaqueriri Apa Tasorentsi. Te ancameetsajeiveiteani, irootaque ipajacotimentantaqueeri, aisati yoavisacojeitantajeeri, maaroni. Te incoacayeriji tseencantatsiri irantacaajeitajeero caari cameetsatatsi. 5 Tsame aneacameetsatasanojeiteri Tasorentsi, ancantaitatiyempani. Aitaque ancantajeiteari. 6 Noquenqueshireacotaquempi, jaoca picantajeitacari. Icoyeaquempi Tasorentsi, irootaque ineshinoncatantaquempiri Quirishito. ¿Picatimaitacampa pojocajerome piquemisantiri? ¿Pijitimpa eiro imatirotsi iroavisacotajempi? ¿Picoaquempa pashini oavisacotempineri? 7 Queario nocamantajeivetaquempi jaoca pincanteari pavisacotantajeari. Eirorica piquemisantana, eiro pavisacotajitsi. Iro cantaincha timatsi pashini, comitacaajeitaquempiri. Icoaque pashini irantacaajeitempime, icantavetimpi: "Eiro imatirotsi Quirishito iroavisacotempi". 8 Ariorica nompashiniterome oca nocamantitaquempiri, oncameetsateme iroasanquetaquename Tasorentsi, intianquename Sharincaveniqui. Aisati inquempetea iriori, ariorica impashiniterome inampire Tasorentsi, oncameetsateme aisati iroasanquejeiterime Tasorentsi. 9 Aitaque nocamantitaquempi, meeca nampiitajempiro: intimerica pashiniteroneri nocamantitaquempiri, aitaque iroasanquetaqueri Tasorentsi. 10 ¿Janicampa nocoaqueri nonquimoshiretacayeri? ¿Iriompa atiripee? Teve, tempa irinti Tasorentsi. ¿Iriompa atiri nocoaque noveshireacayeari? Noncoaqueme noveshireacayeari atiri, tecatsi noncanteame nantenerime Quirishito. 11 Meeca, noyemisantaririnte, piojeitaque nocamantajeitaquempi jaoca acantajeitajari avavisacojeitantajari. Te irio atiri ashitearone irineane. 12 Caari ini atiri iotacaanarori oca, te irio oametenarone atiri. Irinti Jesoquirishito iotacaanarori maaroni. 13 Piojeitaque jaoca nocantaveitaniri peerani: naro jorio, nomoncaratasanoveitaroni maaroni yamejeitari noshanincapee. Piojeitaque aisati noquisaveitarini maaroni quemisantajeitiriri Tasorentsi. Nocantirive, nocoaveitani nojocacaajeiterime iquemisantajeiti. 14 Queario, nomoncaratasanovetacaro maaroni yamejeitacari noshaninca: nanaacojeitaqueri maaroni noshiramparirinte. Aitaque, nomatasanoveitaroni maaroni yamejeitaniri noshanincani peeraniniri. 15 Iro cantaincha peerani, tequeratsitani nontimeni, iotitanani Tasorentsi. Ineshinoncatitanani, irootaque icoyeantajanari yoavisacotajana. 16 Inijaaquenari itomi, noneasanotantajariri: nioti jaoca icantari. Caari pinajeiveta noshaninca, iro cantaincha icoacaaquena nocamantajeitantajimpiri jaoca icantajeitaqueeri yoavisacojeitantaqueeri. Te nosampitashiteariji itsipapee atiri: "¿Paita nanteri?" 17 Tempa itiancaquena Tasorentsi irinti noquenquetsati. Te nojateji Jerosarequi nosampiteri itsipa itiancane: yora ijivataqueri itiancaqueri, ainti nojataque Araviaqui. Impoiji nopianaja aisati Tamashicoqui. 18 Ari mava osarintsi nosavicanaque, impoiji nojatanaque Jerosarequi, irosati noneantapaacari Sejashi. Ocarataque quitaiteri 15 nosaviquimotaqueri. 19 Aisati noneaqueri Santiaco, yora irirenti Avincatsarite. Te noneeriji itsipapee iroamereni Jesoshi. 20 Ineaquena Tasorentsi, iotaque te nontseeyaji. Queariotaque oca nosanquenataquempiri. 21 Impoiji aisati noquenayetanaque anta Shiriaqui aisati Shirishiaqui. 22 Tequerani iriojeitenani quemisantajeitiriri Quirishito anta Joreaqui, 23 irointi iquemacotashitaquena noquemisantaji. Icantajeitaque: "Iquisajeiveiteeni maaroni, icoaveitani impoyereajeiteeme, iro cantaincha meeca icamantajeitaqueri atiri: 'Pinquemisantajeiteri Quirishito'". 24 Iveshireimentaquena quemisantajeitatsiri anta, icantajeiti: "Tempa icameetsati Tasorentsi, yoavisacotaqueri Pavoro".

Gálatas 2

1 Ari opeeraniitanaque, ocarataque 14 osarintsi, ari nopianaja Jerosarequi. Notsipatanacari Verenave aisati naanajiri iriori Tito. 2 Iotacaaquena Tasorentsi ocameetsati nojataque. Apaniro nojatashijeivetacari yora jivatacaajeitiriri ayemisantaririnte, te nojatashijeiveteariji maaroni quemisantajeitatsiri. Nocamantasanotaqueri oca nocamantapinijeitimpiri. Nosampijeitiri: "¿Ocameetsatimpa oca nocamantajeitiriri yora itsipapee atiri? ¿Natsipetashitarompa?" Icantajeitana: "Je, cameetsa; te pantsipetashitearoji". 3 Pamene, notsipatacari iriori Tito. Caari ini jorio, iro cantaincha te incantajeiteriji: "Pintoyeantea". 4 Aisati itimi iriori cantavetachari: "Naro piyemisantaririnte", iro cantaincha caari ini. Te noncajemeriji: iqueashitapaaca anta noametavacaajeitanta. Iro iqueantacari, icoaque iriote nomoncarajeitirorica isanquenare Moishishi, icoajeiveta intoyeantacaajeiteeme. Te irioteji avavisacojeitaja maaroni quemisantajeitaqueriri Jesoquirishito, te imperanajeiteeji Quirishito amajeitero yamejeitacari joriopee. 5 Te nonquemisantimateriji yora amatavitenanemeri. Nocoasanotaque piotasanotero jaoca acantajeitajari avavisacotantajari. 6 Tecatsi pashini incantena yora jivatacaajeitantatsiri. Te incantenaji: "Impeajeitajea itsipapee atiri jorio iravisacotantajeari". Pamene, peerani iroamereni Jesoshi inaveitani, iro cantaincha te nompincatsatashiteariji. Tempa iquempejeitaquee arori: ioti icomijeita iriori. Aisati iriori Tasorentsi, te impincatsateariji: iotiri icomijeita, tempa atiri ini. 7 Tecatsi imperanatena, irointi icantaque: "Queario, itiancaqueri Tasorentsi Pavoro iquenquetsatacairi itsipapee atiri, icamantajeitiri jaoca incanteari iravisacotantajeari. Iquempetaca itiancaqueri Petero icamantajeitiri ashanincasanori arori". 8 Queario, yora Tasorentsi itiancaqueri Petero iquenquetsatacaajeitiri joriopee. Naroquea nainti, itiancaquena noquenquetsatacaajeitiri itsipapee atiri. 9 Pineaquero, ijivatacanti Santiaco, Sejashi, aisati Joa. Ari iojeitaque iriori itasoncacoventajana Tasorentsi. Yaacameetsajeitavaquena, aisati yaacameetsajeitavaqueri Verenave; icantajeitaquena: "Queario, aquempetavacaajeitaca. Oquempetaca noquenquetsatacaajeitiri narori ajorioririnte, pijajeite avinti pinquenquetsatacaajeiteri itsipapee atiri". 10 Apatiro aisati icantaquena: "Pincavintsaajeiteri ashinoncaincari". Tempa aitaque nametacaro nocavintsaapinitiri. 11 Iro cantaincha ijatantacari Sejashi Antioquiaqui, yantaquero caari cameetsatatsi, irootaque nocantantacariri. Meeca noncamantempiro jaoca ocantari. 12 Yareetantapaacari yoacotapinivetacari caari joriotatsi. Ocameetsataque oca, iro cantaincha impoiji yareejeitapaaca itiancane Santiaco. Yora Sejashi itsaroacaavacari yora cantatsiri ocameetsati amoncarajeitero isanquenareni Moishishi avavisacotantajeari, irootaque itentareantanacariri yora yoacojeivetacari. Irointiquea oca, te oncameetsateji. 13 Impoiji ineacojeitaqueri yora itsipapee jorio yantaqueri Sejashi, iquempejeitacari: itentareashitanajari iyemisantaririnte, ipashiventacaajeitacari intsipajeitajeari. Iojeivetaca te oncameetsateji intentareeri, iro cantaincha aisati iquempejeitacari Verenave. 14 Ari impoiji nareetapaaja narori. Noneantapaacariri Sejashi te intsipajeiteariji itsipapee atiri, niotaque te irimoncarateroji oca queariotatsiri acamantajeitiriri atiri: "Yoavisacotashijeitee Jesoquirishito, te incantajeiteeji amoncaratero isanquenare Moishishi avavisacotanteari". Ari napatojeitaca maaroni quemisantajeitatsiri. Nocantaqueri Sejashi: "Tempa aviro jorio, iro cantaincha te pinquempetasanotajeari ashanincasanori, irinti piquempetaca itsipapee ashaninca. Pamene, ¿paitasa picoacaantacariri yora itsipapee atiri inquempejeitee arori? 15 Arojeitaque jorio, ashi airo ajoriojeiti. Te anquempeteariji itsipapee atiri: te iriojeiterini peerani irinti Tasorentsi. 16 Iro cantaincha piojeitaque ariorica amoncarajeitaquerome maaroni isanquenareni Moishishini, eirome ineacameetsateeme Tasorentsi, ioti antajeitaquero caari cameetsatatsi. Ariorica ashireteari Jesoshi, anquemisanteririca, ari incavintsaasanojeitaquee Tasorentsi, eiro iquenqueshiretajirotsi aisati caari cameetsatatsi antajeitaqueri. Ari ashirejeitacari Jesoshi, aquemisantaqueri, irootaque ineacameetsajeitantajeeri Tasorentsi, iquempetacantaquee te antajeiteroji caari cameetsatatsi. Te inquenqueshireteroji amoncarataquerorica isanquenare Moishishi. Te irineacameetsatashiteariji yora moncarajeiteronemeri maaroni ocantiri isanquenare Moishishi". Irootaque nocantaqueriri Sejashi aisati maaroni nojorioririnte. 17 Pamene, ¿paita aventantacariri Quirishito? Tempa acoaque iroameetsajeitajee. Tempa oamejeitaquee isanquenareni Moishishi ainiro antane, irootaque aventantacariri Quirishito. ¿Yantacaajeitaqueempa Quirishito caari cameetsatatsi? Teve, te irantacaajeiteeroji. 18 Ari notseencaquero isanquenare Moishishi, eiro oavisacojeiteetsi. Noncantempiricame meeca: "Tsame amoncaratero isanquenare Moishishi avavisacotantajeari", tempa ontimeme nantane. 19 Pineaquero, te noncanteji narori: "Nomoncarayetaquero isanquenayetiniri Moishishi". Oquempetaca nocamaque, te nonquenqueshiretajeroji. Oametaquena eiro nomatirotsi maaroni ocantiri, aisati oametaquena noquemisantaqueri Tasorentsi. Iriotaque irinti oaneaquenari, naneantacari meeca; irootaque noquemisantantacariri narori. Ipajacotaca Quirishito coroshiqui, icamaque, torein. Oquempevetaca notsipatacari narori coroshiqui, nocamaque, torein, 20 irootaque caari noquemisantantari cantavetanari: "Pinquemisantero isanquenare Moishishi pavisacotantajeari". Queario, aneatsiquera noni, iro cantaincha te naro aneashitachane apaniro, irinti quiso yoana Quirishito. Iriotaque itomi Tasorentsi noquemisantaqueri, matacaanarori maaroni cameetsatatsiri nantayetiri. Inintasanotaquena, ishinetacotaca yoyeetaqueri, icamimentaquena irootaque yoameetsatantaquenari. 21 Te irantsipetashitearoji Tasorentsi ineshinoncajeitaquee. Iro cantaincha, pijiticari ariorica pimoncarajeitaquero isanquenare Moishishi ari pavisacojeitaque. Paventaquearoricame isanquenare, tecatsi pincantea pinquemisanteri Quirishito. Eirorica piquemisantiritsi, tempa yatsipetashitaca icamimentajeitaquempi.

Gálatas 3

1 Meeca, carashiasati, te aneeroji piotantari. ¿Janicampa amatavijeitimpiri? Peerani nocamantajeitaquempini ipajacotimentajeitaquee Jesoquirishito yoavisacotantajeeri. Piotasanojeivetacaroni, meeca picomitanajaro. 2 Aparo nosampijeitempi: ora Ishire Tasorentsi, ¿paita quiso oajeitantaquempiri? ¿Irompa pimoncarajeitaquero isanquenare Moishishi quiso oajeitantaquempiri? Tempa iro quiso oantaquempiri pishiretacaro nocamantitaquempiri. Tempa pinquenqueshireempa. 3 Piquemisantantacari peerani, ¿paita oavisacojeitaquempiri? Tempa iro Ishire Tasorentsi. ¿Paitasa picoantacari meeca pimoncarajeitero isanquenare Moishishi? ¿Arimpa omatacaajeitaquempi icoacaajeitaquempiri Tasorentsi? 4 Oshequi pineacatsitimentari Jesoquirishito. ¿Patsipetashitarompa? ¿Ariompa pintseencanajeri meeca? 5 Pamene: tempa itiancaquempiro Tasorentsi Ishire. Tempa itasoncacoventapinitaquempi. ¿Paita itasoncacoventantaquempiri? ¿Irompa pimoncaratapinitaquero isanquenare Moishishi? Teve. Tempa pishiretacari, irootaque itasoncacoventantaquempiri. 6 Tempa aisati piquempetacari Avaramani. Ishiretacaroni peerani maaroni icantaqueriri Tasorentsi, irootaque ineacameetsatantacariri, oquempevetaca te iranteroji caari cameetsatatsi. 7 ¿Janica meeca shanincatasanotajariri Avaramani? Tempa yora quempetasanotajariri: yora shiretasanotariri Tasorentsi, quemisantasanotiriri. 8 Ora irineane Tasorentsi oquenquetsatacotiri itsipasatipee atiri. Ocantitani coajica inquemisantajeitaje atiri iravisacotantajeari. Yora Tasorentsi peerani icamantaquerini Avaramani, icantiri: "Pishiretaquena, irootaque notasoncacoventantaquempiri. Aisati nonquempetaqueri yora itsipapee atiri: ariorica irishiretena, nontasoncacoventaqueri". 9 Aitaque icanta, itasoncacoventajeitiri maaroni quemisantatsiri, iquempetacantajeitaqueriri Avarama. 10 Ainiro inaveta coatsiri irimoncarajeiterome maaroni isanquenareni Moishishi, iravisacotantajeameri. Te irimateroji, irootaque iroasanquetantajeiteariri Tasorentsi, intiancajeiteri Sharincaveniqui. Pineaquero, ocanti Sanquenarentsi: "Iroasanquejeiteri Tasorentsi yora caari moncaratasanojeitiro maaroni isanquenatiniri Moishishi". 11 Pineaquero, tecatsi ancantero amoncarajeitero ora sanquenarentsi. Eiro ajititsi amoncaratasanojeitero avavisacotantajeari. Eiro ineacameetsatashijeiteetsi Tasorentsi, irointi icantaquee: "Ariorica pishiretena, ari noneacameetsajeitaquempi, impoiji pincantaitatiyempani paneajeitanaje inquitequi". 12 Aisati isanquenareni Moishishi, te oamejeiteeji ashireteari Tasorentsi avavisacotantajeari, irointi oamejeitaquee ancantatiyempani amoncaratasanotero ocantayeteeri, avavisacotantajeari. 13 Te amoncaratapiniteroji isanquenareni Moishishi, irootaque incantanteemeri Tasorentsi: "Pijate Sharincaveniqui". Te amoncarajeiteroji, iro cantaincha icamimentaquee Jesoquirishito, yoavisacojeitaquee. Tempa ocantitani Sanquenarentsi: "Yora pajacotachaneri inchatoqui incamimenteri maaroni antirori caari cameetsatatsi". 14 Ari icamimentajeitaqueri pashinisatipee atiri, yoavisacojeitantajariri maaroni quemisantajeitiriri. Aisati iquempejeitani iriori yora Avaramani, iquemisantini, irootaque yavisacotantajari. Aisati Ishire Tasorentsi, quiso oajeitaquee maaroni arori quemisantajeitiriri. Irootaque icashiacaitacariniri Avaramani peerani. 15 Pinquenqueshiretero, noyemisantaririnte, oca amejeitacari. Ariorica acoaque ancashiacayeri ashaninca amperi paitapeerica, asanquenateneri acashiacaaqueriri, iriotasanotantearori. Aisati asanquenatero avajiro. Impoiji tecatsi ancantea ampashinitapinitero, eiro amatirotsi amataviteri yora acashiacaaqueri paitapeerica. 16 Aisati iriori Tasorentsi, icantiri Avarama: "Ariorica pinquemisantena, ari noavisacotajempi". Aisati icantaqueri: "Nontianqueri pishaninca, coajicani, iroavisacojeitajeri maaroni quemisanterineri". Pamene, te incanteriji: "Nontiancajeiteri oshequi oavisacojeitempine". Teve. Irinti iquenquetsatacotaqueri aparoni ishaninca, oavisacotantatsineri: yora Quirishito. 17 Pineaquero, otimi icantaqueriniri Tasorentsi Avaramani peerani. Icantantacariniri, tequerani ontimeni isanquenareni Moishishi. Impoiji ocarataque osarintsi 430, ari isanquenatacaaqueri Tasorentsi Moishishi. Te impashiniteroji oca icamantitacariniri yora Avarama, te iramataviteriji. 18 Incoaqueme Tasorentsi amoncaraterome isanquenare Moishishi avavisacotanteameri, eiro aquempetarime Avarama. Te ontimeniji irimoncaratantearomeri. Te iranteroni iriori ocantiri isanquenare Moishishi, irointi iquemisantaqueri Tasorentsi, irootaque icantantacariri: "Noavisacotempi". 19 Ari, ¿paita otimantacari isanquenare Moishishi? Iotacaajeitaquee ainiro antane, irootaque acoajeitantacari oavisacojeiteeneri. Ipocaque Quirishito, te meeca ancoajeroji isanquenare Moishishi. Tempa iriotaque Quirishito ishanincani Avarama: yora icamantitaniri peerani Tasorentsi: "Nontiaquempiri coajica oavisacotempineri". Aisati noncamantempiro oca: yora Tasorentsi icantiri inampire: "Pincamantaiteri Moishishi noneane". Impoiji iriori Moishishi yovaaqueneri atiripee irineane Tasorentsi. 20 Irintiquea Avarama iriotasanotaque neanatasanotaqueriri Tasorentsi, tecatsi ovayenerine irineane. Apaniro icamantaqueri, apaniro ini. 21 Peerani icantiri Tasorentsi Avarama: "Ariorica pinquemisantena, noavisacotempi". Ari impoiji isanquenatacairi Moishishi, otimantacari isanquenare. ¿Onashitampa oca icantaqueriri Moishishi? Teve. Meeca ayojeiti te oavisacojeiteeji isanquenare Moishishi, tecatsi oncante oameetsatasanojeitee. 22 Oamejeitaquee sanquenarentsi ainiro antanepee maaroni. Te amajeiteroji icoacaaqueeri Tasorentsi. Iro cantaincha timatsi icantajeitaqueeri maaroni arori shirejeitariri: ariorica anquemisanteri Jesoquirishito, aitaque iroavisacojeitaquee. 23 Peerani, oshequi operanajeitaquee isanquenare Moishishi, oquempetacari variria, ariorica iroiminqueaquee caravosoqui. Oquempetacantaquee oquempoyeajeitaquee irosati ipocantacari yora aquemisantajeitaqueri. 24 Aisati isanquenare Moishishi oshiaqueri oametantatsiri: oamejeitaquee ainiro antane, acoantacari anquemisantajeiteri Quirishito, iroameetsajeitantajeeri, inquempetacantajee te anteroji caari cameetsatatsi. 25 Meeca ayojeitaqueri Quirishito, aquemisantaqueri. Aitapaji. Te ancoajeji meeca oametajeeneri anquemisanteri: tempa moncarataca. 26 Aquemisantajeitaqueri Jesoquirishito, irootaque itomintantajeitaqueeri Tasorentsi. 27 Pamene, aisati avaotisatimentari, iojeitantacari atiri aquemisantaqueri, aisati ashanincajeitacari. 28 Meeca acarajeitaqueri jorio, caari joriotatsi, aisati acarajeitaqueri pimantaari, caari pimantacha, shirampari, tsinane, maaroni: amoncaratavacaajeitaca aquemisantajeitaque. Iro cantaincha jaocarica acantajeitari, eiro aquenqueshiretirotsi. Pineaquero, ariorica ashanincatacari Jesoquirishito, ashanincatavacaajeitaca. 29 Aisati oquempetaca, ariorica aquemisantaqueri Quirishito, aquempejeitajari Avarama. Tempa icantirini peerani Tasorentsi: "Pinquemisantenarica, aitaque nontasoncacoventaquempi". Irootaque icantajeitaqueeri meeca arori, eiro yamataviteetsi, irootaque aquempejeitantajariri Avaramani arori.

Gálatas 4

1 Piotacotiri yameyetacari ashitaarantachari. Itimirica itomi, icoaque imperi maaroni yashiyetari. Aisati icantiri ishaninca: "Ariorica noncamaque, pinquempoyeajeneriya notomijaniqui maaroni nashiyetari. Ariorica irantearitanaje, ari pimpajeri maaroni". Ari icoaque imperi maaroni; tempa iriotaque ashijeivetariri itomi maaroni, iro cantaincha ainiroquera ijananequiti, tequeratsita impincatsateaji. Oquempetaca te irishineteriji nampirentsipee impimantayetero iroaararo nampitariri, aisati tequera irishineteri itomi impimantayetero iroaararo. 2 Itimi quempoyeajiriri, aisati quempoyeajiniriri yashiyetari. Ariorica omoncaratapeempa icantaqueriri iririni, aitaque irishineteri paitapeerica. 3 Aitaque aquempevetaniri peerani arori, tequerani impoqueni Quirishito. Oquempoyeaveiteeni isanquenare Moishishi, oamejeiveiteeni antapinijeitironi pomerentsiyetachari. Aquemisantashiyevetaroni icantayetiri atiri, iperanajeiteeni. 4 Impoiji omoncarataca icantaqueriri Tasorentsi. Itiancaqueri itomi, otimaqueri tsinane, jorio inavetapaaca, ipomerentsitimentaquero isanquenare Moishishi. 5 Ayojeitaque opomerentsitaca amajeitero ocantayetiri isanquenare Moishishi. Aquempeveitarini pimantaari, iro cantaincha yoavisacojeitajee, irootaque itomintasanojeitantajeeri Tasorentsi. 6 Tempa meeca arojeitaque itomipee, irootaque itiancantajeitaqueerori Ishire Itomi, quiso oajeitaquee. Irootaque meeca acantajeitantajariri: "Apa Tasorentsi". 7 Te arojei meeca pimantaari, meeca arojeitaque itomipee Tasorentsi. Ineshinoncajeitaquee, timatsi icashiacaajeitaqueeri maaroni. 8 Peerani, te piojeiveitearini Tasorentsi, pijitasorentsijeiveitarini irovetsicane Tasorentsi. Tecatsi incantajeitea intasorentsite. 9 Iro cantaincha meeca piojeitaqueri Tasorentsisanori, tempa aisati iriotaque iojeitaquempiri. ¿Paita picoajeitantacari pinquempetajea peerani? ¿Picoaquempa pinquempetajea aisati pimantaari? ¿Paita pinquemisantashitanteariri caari tasorentsitatsi? Eiro imatirotsi iroavisacotempi. 10 Pinashitacaapiniyetaro quitaiteripee, cashiripee, osarintsipee, paitapeerica. Iro pinashitacaapiniyetantarori picoajeiveta irineacameetsatempime Tasorentsi. 11 Oshequi nocantashireti meeca. ¿Natsipetashitampa nopomerentsiventimpi noamejeivetimpi? 12 Meeca, noyemisantaririnte, pinquempejeitena: eiro pipomerentsiventajarotsi isanquenare Moishishi. Tempa nojocajiro narori, meeca noquempejeitajimpi avirori, te pimpomerentsiventearoni peerani, te pioveitearoni. Nojatashitantimpiniri peerani, te pintseencajeitavaquenaji. 13 Aisati piojeitaque nocamantantapaaquempiniri jaoca pincanteari poavisacotea, nojoquiitapaaca narori. 14 Pipincayevetari mantsiayetatsiri, iro cantaincha te pimpincavaquenaji nainti, cameetsa poisavicavaquena. Impoquericame inampire Tasorentsi, pincavintsayerime; aisati impoquericame Jesoquirishito, pincavintsayerime iriori. Iro cantaincha narotaque nainti areetaquempiri. Oquempetaca pincavintsaavaquerime iriori, picavintsaasanotavaquena narori. 15 Peerani piquimoshireimentavaquena, ¿paita caari piquimoshirejeitanta meeca? Peerani picavintsaajeitaquena catsini. Arioricame noncantempime: "Pinquitsoreajenaro poqui, pimpenaro", ari pimpaquenarome, arioricame pimataquerome. Niotaque oshequi pinintasanojeitaquena. 16 Ari queariosanotaque oca noamejeitaquempiniri, ¿meecampame piquishimentaquenaro? 17 Queariompia: icoaque iroveshireacayempi yora amatavitimpiri, iro cantaincha eiro yamitacotasanotimpitsi. Icoaque pintseencajeitena, pinquemisantanteariri irinti, piveshireimentanteariri irinti. 18 Pamene, ocameetsati ancoaque ancavintsaavacaajeitea, eiro amatavitavacaajeitatsi. Ariorica nontsipatempi, ocameetsati ancavintsaavacaajeitea, aisati ariorica nonteentareanajempi, ancavintsaavacayeani aisati. 19 Aisati, noshaninca, noquempetaca: oshequi noquenqueshireacotaquempi catsini, tequera pimoncarateroji icoacaaquempiri Quirishito, tequera pinquempeteari iriori. Nonquenqueshireacotempini, noncanteani, irosati pinquempetanteariri. 20 Nocoasanovetaca nontimimotanajempime, cameetsa nonquenquetsatacaanajempime. Te niotacotempiji paitarica noncantempiri ontimanteari piotanteari. 21 Ariorica pijivetaca pimoncarataquero isanquenare Moishishi pavisacotantajeari, pincamantena: ¿piotasanotirompa ocantiri isanquenare? 22 Ocanti itimini itomi Avarama apite. Aparo ashi inampire yamanantiri. Irio pashini ashi ijinasanori, te iramananteroji irointi. 23 Yora otomi inampire iquempetasanojeitacari itsipapee jananequipee. Iro cantaincha inashita irinti otomi ijina. Icantitacaroni Tasorentsi: "Intime pitomi". Impoiji omoncarataca icantaquerori, itimaque. 24 Ainiro oshiacantaqueri oca tsinane apite. Opajita nampirentsi Acara. Oshiacantaqueri iroori pomerentsiventirori isanquenare Moishishi. Isanquenataquero iriori icantaqueriri Tasorentsi anta toncaariqui timatsiri anta Araviaqui, pajitachari Shinai. Otomi ora nampirentsi, iquempetajaro iriniro: nampirentsi ini iriori, ainiro peranatariri. Aisati oshiacantaqueri nampirentsi joriopee timayetatsiri meeca Jerosarequi: yatsipetashitacaro ipomerentsiventajeitacaro isanquenare Moishishi, maaroni. 26 Iro cantaincha ainiro pashini tsinane: ijinasanori Avarama. Oshiacantaqueri iroori savicatsineri pashiniqui Jerosare, timatsiri anta jenoqui. Arojei savicatsineri anta, anampijeitearo irointi. Te arojei nampirentsi, te ampomerentsiventearoji isanquenare Moishishi, eiro apomerentsiventarotsi catsini. 27 Irootaque isanquenatacotaqueniri Isayashini: "Pishiravarovetaca, iro cantaincha piveshireanaquea. Tequera pintimeri pitomi, iro cantaincha pinquimoshiretasanotanaque, irishequiasanotanaque pisaripee, eiro ishequititsi osaripee pinampire". 28 Meeca, noyemisantaririnte, aquempejeitacari ainti Isaca. Ainiro icashiacaaqueriri Tasorentsi Isaca, aisati ainiro icashiacaajeitaqueeri arori. 29 Peerani, yora Ishimairi, yora otomi nampirentsi, iquisapinitaqueri irirenti: yora Isaca. Aisati oquempetaca, yora coatsiri amoncarajeitero isanquenare Moishishi iquisapinijeitaquee arori: tempa arojeitaque quiso oajeitaquerori Ishire Tasorentsi. 30 Jero oca ocantiri isanquenatiniri Moishishi: "Icantiri Tasorentsi Avarama: 'Pintiancajero ora pinampire aisati otomi. Yora Ishimairi, eiro iquempetasanotaritsi otomi pijinasanori. Yora Isaca irashitasanotajearo maaroni timimojeitimpiri'". 31 Pineaquero, noyemisantaririnte, te ashanincajeitearoji ora nampirentsi, eiro apomerentsiventarotsi isanquenare Moishishi. Irointiquea ashanincajeitacari itomisanori Avarama: yora Isaca. Aquemisantaque, irootaque itomintantaqueeri Tasorentsi.

Gálatas 5

1 Tempa peerani yoavisacotajee Quirishito, irootaque meeca ocameetsatantari aijatasanojeiteri. Te incoyeji anquempetajeari pimantaari. Eiro picoitsi imperanayeetempi pimayetero paitapeerica pavisacotantajeari. 2 Pinquemisantasanotena. Narotaque Pavoro camantimpirori oca. Ariorica pintoyeantea, pijiticari oavisacotempi; patsipetashitarocari paventavetacarini Quirishito, eiro imatirotsi iroavisacotempi. 3 Noncamantajempi aisati: ariorica pintoyeantea pavisacotantajeari, ocameetsati pimoncarajeitero isanquenare Moishishi, pintsoteaquero maaroni catsini. Eirorica pimoncarajeitirotsi maaroni, eiro pavisacotajitsi. 4 Ariorica pininti pimoncarajeitero sanquenarentsi irineacameetsatantempiri Tasorentsi, te pincoyeji irineshinoncatempi. Pitseenquiricari Quirishito. 5 Iro cantaincha ariorica ashinetero Ishire Tasorentsi oamejeitee anquemisante, ayojeitaque irimoncaratero Tasorentsi maaroni icantaqueeri. Aitaquequea ayojeitaque iroameetsatasanojeitee. 6 Ariorica aquemisantasanotaqueri Jesoquirishito, eiro isampiteetsi Tasorentsi: "¿Pitoyeantampa?" Teve. Te inquenqueshireteroji. Ariorica anquemisante, ari anintajeiteri itsipapee atiri. Irootaque icoacaaqueeri Tasorentsi. 7 Peerani cameetsa piquemisantajeiveitani. Pishiretasanojeivetacaroni quearioyetatsiri. ¿Janicampa jocacaaquempirori piquemisanti? 8 Te irijocacayempiro irinti Tasorentsi. Iriotaque coyeaquempiri iroavisacotempi. 9 Otimirica tapiacaarori tanta capichaji, ari otapiacaacaro oshequi tanta, otsoteanaquero, maaroni. Aisati oquempetaca, aparoni amatavitantatsiri yamatavijeitiri oshequi atiri. 10 Noshiretacari Tasorentsi, niotaque inquenqueshiretacaajempi, pinquempejeitantajenari. Te nioteji janicarica ashereaquempiri, iro cantaincha coajica iroasanqueteri Tasorentsi. 11 Timatsi cantanirotatsiri nocamantiri atiri irimoncaratero isanquenare Moishishi. Noncantempime: "Pintoyeantea pavisacojeitantajeari", eiro nocamantimpime: "Icamimentaquee Quirishito coroshiqui yoavisacojeitajee". Impoiji eirome iquisaname joriopee. 12 Timatsi yora cantanirovetimpiri pintoyeantea, oshequi yashereajeitaquempi. Nocoaveta narori iraitsoquireempame iriori. 13 Meeca, noyemisantaririnte, noncamantempi. Icoyeaquempi Tasorentsi iroavisacojeitempi, te irinintacayempiji pimpomerentsiventearo isanquenareni Moishishi. Yoavisacojeitaquempi, iro cantaincha te irishinetempiji pantero paitapeerica picoiri. Icoaque pinintavacaajeitajea maaroni, aisati pincavintsavacaajeitajea. 14 Jero oca isanquenatiniri Moishishi: "Oquempetaca avisati cavintsaajancha, aisati pinquempejeiteri itsipapee, pincavintsaasanojeiteri, pinintasanojeiteri". Ariorica amajeitaquero oca, cameetsa. Moncarataca. 15 Iro cantaincha piquisavacaajeitaca, oshequi picatsimajeitaque: oquempetaca patsicavacaajeitaca, aisati oquempetaca pipatsareavacaajeitaca, patsare. Ariorica pincatsimajeite, aitaque pimpoyereavacaajeitajea; eiro pimajeitirotsi pinquemisantajeite. 16 Noncamantasanotempi: pincantero Ishire Tasorentsi oamejeitempi paitapeerica panteri. Eiro pantirotsi caari cameetsatatsi picoayevetari avirori pantajeitemeri. 17 Timatsi caari cameetsatatsi acoayevetari antajeiteri arori, aisati timatsi ocoacaavetaqueeri Ishire Tasorentsi antacayeemeri. Te omoncaratavacayeaji. Onashiyetaca, irootaque caari amajeitantaro cameetsayetatsiri antemeri. 18 Ariorica anquemisantero Ishire Tasorentsi paitarica antacayeeri, eiro aquenqueshiretirotsi amoncaratero isanquenare Moishishi. 19 Ayojeitaquero caari cameetsatatsi antapinijeitiri: ineavintsatiro shirampari caari yai, oneavintsatiri tsinane caari ai, antavintsatavacaajeita: acantirove, te ampashiventeaji. 20 Aisati ashiacantaqueri paitapeerica ajitasorentsitashiyetari, amatsitanti, aquisavacaajeita, aquisatsatavacaajeita, anevetaro paitapeerica yashiyetari ashanincapee, atsimaajencata, te ancavintsaavacayeaji, te aacameetsatavacaajeiteaji, irointi aquisashireavacaajeita. 21 Aisati anintitaqueri aitayeteri irovaararo ashaninca, avanti, ashinquijeita, maaroni. Peerani nocamantitimpini: "Queariompiya. Ariorica antapinitero maaroni ocapee, eiro amatirotsi ajate anta ipincatsaritinta Tasorentsi". Meeca nampiitajempiro: "Queariompiya. Pantirocari caari cameetsatatsi". 22 Iro cantaincha Ishire Tasorentsi oamejeitaquee anintavacaajeitaca, aquimoshirejeitaque, aveshireajeitaca, eiro aquisavacaatsi, acavintsavacaaca, acameetsataque, eiro amatavitantitsi, 23 aneshinoncatavacaaca, eiro antayetirotsi caari cameetsatatsi acoavetari antemeri. Te ontsaneapitsateeroji isanquenare Moishishi maaroni oca. 24 Yora pajacojeitachari coroshiqui icamajeitaque, torein: tecatsi irantaje aisati. Ariorica aquemisantaqueri Jesoquirishito, oquempetaca arosati pajacotajancha, oshiacantaca acamaque, tecatsi ancantea ancoajeitaje antajero caari cameetsatatsi. 25 Iro cantaincha oshiacantaca oaneajee aisati Ishire Tasorentsi, iotacaajeitajee aisati. Tsame ancantero oamejeitee paitapeerica antayeteri. 26 Eiro ashemetitsi, aquisacaaricari itsipapee. Eiro anintashireitiritsi ioyetiri iriori.

Gálatas 6

1 Noyemisantaririnte, ariorica pineeri pishaninca yantiro caari cameetsatatsi, pincantero Ishire Tasorentsi oametempi pincavintsayeri. Queariya, piquishiricari, jentsiquero pineanateri. Queariompiya pantirocari avirori caari cameetsatatsi. 2 Pincavintsaavacaajeitea. Ariorica pincavintsante, pimataquero yoamejeiteeri Quirishito. 3 Itimirica shemetatsiri, yamatavitaja irisati. Te incameetsateji iriori. 4 Pinquenqueshireempa: piote ocameetsatirica pantayetiri. Ariorica ocameetsati pantayetiri, pinquimoshiretanaque. Eiro pishemetitsi, eiro pitseenquiritsi itsipapee, 5 tempa ainiro antajeitiri maaroni. 6 Ocameetsati ampapiniteri oamejeiteerori irineane Tasorentsi maaroni coiteimojeitacariri. Te ancoyeji incoiteayetearo paitapeerica. Irinti quemisantajeitiriri pajeiterineri. 7 Queariompiya, eiro pamatavijeitajatsi avisati, te incoacayeeji Tasorentsi antseencajeiteri. Paitapeerica apanquiyetiri, aayetajero oitsoquipee oshanincasanori iroori. 8 Oshiaquero ariorica antapinitero caari cameetsatatsi acoajeivetari, ari ajate Sharincaveniqui. Ariorica antapinitero ocoacaaqueeri Ishire Tasorentsi, ari ancantaitatiyempani asavique inquitequi. 9 Eiro aperatarotsi antapinitero cameetsatatsiri. Ariorica ancantatiyempani antapinitero, ari impinajeitaquee coajicani Tasorentsi. 10 Ari ocameetsati ancavintsaajeiteri itsipapee atiri, aiquero ajatatiye ancavintsaasanojeiteri ayemisantaririnte. 11 Narotaque Pavoro sanquenatimpirori oca: pineaquero, antearo nosanquenataquero. 12 Yora coanirovetachari pintoyeantea, icoaque yora ijorioririnte irineacameetsanirojeiteri. Te irinintaniroteji inquisajeiteri. Incantempime: "Icamimentaquempi Quirishito coroshiqui yoavisacojeitajimpi", ari inquisajeiterime ishaninca. 13 Maaroni yora toyeantachari te irimoncarateroji isanquenare Moishishi, iro cantaincha icoanirovetaca pintoyeantea avirori irishemetanteari. Irishemetimentempime, incanterime ishaninca: "Pineaquero, notoyeantacaacari. Iquemisantajeitaquena". 14 Iro cantaincha te oncameetsateji noshemete nainti, irointi nocoaque noveshireimenteari yora Avincatsarite Jesoquirishito: yora pajacotimenteeri coroshiqui. Meeca oquempetimotaquena nopajacotaca narori. Nocamaque, te meeca noncoayetajeroji caari cameetsatatsi icoayetiri atiri, te nonquenqueshiretajeroji caari cameetsatatsi. 15 Eiro yavisacotashitatsi maaroni toyeantachari, aisati eiro yavisacotashitatsi caari toyeantacha. Iro cantaincha ariorica impashinitacaajee Tasorentsi, ari avavisacotajea. 16 Ariorica piquemisantaquero oca, ari ishanincataquempi Tasorentsi, aisati nocoaque cameetsa irisavicacayempi, aisati nocoaque incavintsayempi. 17 Meeca eiro pashereanatsi, eiro pipiatsatanatsi. Narotaque antaveetiniriri Jesoshi, irootaque iquishimentantanarori tseencantatsiri, irootaque namashiyetantacari novatsapeequi. 18 Meeca, noyemisantaririnte, nocoaque irineshinoncajeitajempi aisati Avincatsarite Jesoquirishito. Tempa aitaque icantapinijeitimpiri. Ari ocarati. Narotaque sanquenatirori oca:

Efesios 1

1 ¿Savicajeitatsimpi, ejesosati? ¿Tecatsimpa oajeitempine? Narotaque Pavoro sanquenajeitimpirori oca. Itiancaquena Jesoquirishito noquenquetsatacotiri, irootaque icoacaaquenari Tasorentsi. Meeca nosanquenajeitimpiro maaroni quemisantajeitatsiri, maaroni quearioventiniriri Jesoquirishito icoacaajeitaquempiri. 2 Nocoaque irineshinoncajeitempi Apa Tasorentsi, cameetsa irisavicacaajeitempi. Aisati iriori Avincatsarite Jesoquirishito: irineshinoncajeitempi, aisati cameetsa irisavicacaajeitempi. 3 Tsame ancamantajeiteri atiri icameetsatasanoti catsini Tasorentsi: yora iriri Avincatsarite Jesoquirishito. Aquemisantaqueri Quirishito, meeca icantajeitaquee Tasorentsi: "Pisaviquimojeitena coajica anta inquitequi jenoqui". Tempa aisati meeca oshequi icavintsaajeitaquee, aveshireimentasanotacari catsini, oquempetaca asaviquimojeitaqueri inquitequi. 4 Peerani, tequerani irovetsiqueroni quipatsi, icoyeajeititaqueeni, iotitacani iroavisacojeitee Quirishito. Iquenqueshiretitacani: "Noameetsatasanojeiteri maaroni quemisantajeiterineri notomi". Meeca ineacameetsajeitaquee, iquempetacantajeitaquee te anteroji caari cameetsatatsi. 5 Inintasanojeitaquee catsini, irootaque itiancantacariri Jesoquirishito icamimentajeitaquee. Aitaque icantitani peerani: "Nontomintajeiteari iriori quemisantatsineri". Irootaque icoacaajeitaqueeri maaroni. 6 Meeca ashanincajeitacari Itomi inintasanotiri, irootaque ineshinoncajeitantaqueeri. Icavintsaasanojeitaquee catsini. Tsame ancantaitatiyempani ancamantajeiteri atiri: "Icameetsatasanotaque Tasorentsi". 7 Ineshinoncatasanojeitaquee maaroni, inintasanojeitaquee catsini. Itiancaqueri Itomi icamimentajeitaquee, aparajatimentajeitaquee iriraja. Icavintsaasanojeitaquee, meeca te inquenqueshiretajeroji aisati caari cameetsatatsi antajeitiri. Tempa aitaque yoavisacojeitaquee. Iotacaajeitaquee, otimantacari ayojeitantajari. 9 Aisati iotacaajeitaquee paita itiancantacariri Quirishito: te ayojeiveitearoni peerani. Aitaque, peerani icoitacani intianqueri iroavisacojeitajee. 10 Jero oca icoacaajeitaqueeri maaroni: coajica impincatsaritasanotanaque catsini Quirishito. Ariorica omoncarataquea, irampatojeitaquee maaroni catsini: inquitesati aisati maaroni quipatsisati. Impoiji impincatsariventajeitaquee, maaroni. 11 Ari aquemisantajeitaqueri Quirishito, meeca timatsi icoacaajeitaqueeri Tasorentsi. Tempa icoyeajeitaquee peerani, catsini: tequerani irovetsiqueroni quipatsi. Timatsi aisati icashiacaajeitaqueeri: irimajeitaqueero maaroni icantaqueeri. 12 Narojeitaque jorio jivajeitatsiri noquemisantajeitaqueri Quirishito, irootaque icoantacari Tasorentsi nompincatsajeiteri, aisati noncamantajeiteri atiri: "Icameetsatasanotaque Tasorentsi". 13 Aisati avirojei: piquemacojeitaqueri Quirishito. Piquemaque ipocashijeitaquee yoavisacojeitaquee. Queario oni, irosati piquemisantantacari. Peerani icantajeitaquee Tasorentsi: "Ariorica pinquemisantaquena, quiso oajeitempi Noshire". Meeca quiso oajeitaquempi, ayojeitantacari pishanincatacari Quirishito. 14 Ariorica quiso oajeitaquee, ayojeitaque queario, intsoteajeero Tasorentsi maaroni icantitaqueeri. Eiro yamataviteetsi. Tempa queario iraajeitanajee inampiqui antsipajeitanteariri iriori. Tempa icameetsatasanotaque. Tsame aisati ancamantajeiteri maaroni atiri: "Icameetsataque Tasorentsi". 15 Noquemacojeitaquempi avirori, piquemisantasanojeitaqueri Avincatsarite Jesoshi, aisati pinintasanojeitaqueri piyemisantaririnte. 16 Irootaque nocantantariri Tasorentsi: "Ariove pimatacaaqueri ejesosati". Nocantani nopasonquitacoventajeitimpi, aisati nocantiri Tasorentsi iramitacojeitempi. 17 Noquenquetsatacaapinitiri yora iriri Avincatsarite Jesoquirishito: tempa icameetsatasanotaque. Nocantiri: "Piotacaajeiteri ejesosati, piotacaajeiteri jaoca picanta avirori. 18 Piotacaasanojeiteri, iriojeitantearori jaoca noncantajeiteari, coajica: tempa ocameetsatasanotaque catsini anta inquitequi". Tempa yashijeitaquee, irootaque nocoantacari piojeite ocameetsatasanojeiti maaroni icashiacaajeitaqueeri. 19 Oshequi catsini itasorentsitasanotaque, te ompeempaji itasorenca. Itasoncaventajeitaqueri maaroni quemisantajeitiriri. Peerani iotacaajeitaquee itasorentsitasanotaque, 20 tempa yoitinaajiri Quirishito. Yaanajiri anta inquitequi, aisati isavicacaajiri anta iracosanoriqui icaratajiri ipincatsariventantajeiti. 21 Icantaqueri: "Notiomi, nocoaque pimpincatsariventajeiteri maaroni pincatsarijeivetachari, savi